1. De speelpleinwerking heeft als taak het bevorderen en begeleiden van speel(plein)initiatieven voor alle kinderen tussen 3 en 15 jaar.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. De speelpleinwerking heeft als taak het bevorderen en begeleiden van speel(plein)initiatieven voor alle kinderen tussen 3 en 15 jaar."

Transcriptie

1 DE SPEELPLEINWERKING SPORREWOAN I. DOEL 1. De speelpleinwerking heeft als taak het bevorderen en begeleiden van speel(plein)initiatieven voor alle kinderen tussen 3 en 15 jaar. 2. Om dit doel te bereiken wordt geprobeerd speelruimte te plannen, uit te bouwen en/of aan te passen, een begeleide speelpleinwerking op te zetten en een jaarwerking uit te bouwen gericht op de vrijetijdsbesteding van - 16 jarigen. II. DOELGROEP 1. De speelpleinwerking richt zich naar alle kinderen en jongeren tussen 3 en 15 jaar. De speelpleinwerking probeert een alternatief te bieden voor de vele initiatieven en organisaties die zich vooral vanuit commercieel oogpunt op kinderen richten. 2. De speelpleinwerking zal in de doelgroep van jongeren tussen 3 en 15 jaar ruimte laten en eventueel aanbod creëren voor sociaal achtergestelde jongeren en jongeren uit maatschappelijk zwakkere groepen. III. STRUCTUUR A. De monitoren Elke jongere ouder dan 16 jaar, of die 16 wordt in het huidige werkjaar, kan monitor worden. De monitor woont de voorbereidende vergaderingen tot de vakantiewerking bij staat minimum 1 dag gedurende één van de vakantieperiodes als begeleider meewerkt op de speelpleinwerking Van iedere monitor wordt verwacht dat hij / zij meegaat op monitorenweekend, hiervoor wordt busvervoer geregeld om alle monitoren de kans te geven mee te gaan op monitorenweekend. Na verloop van tijd wordt van iedere monitor verwacht dat hij het attest animator in het jeugdwerk behaalt. Dit kan door een stage te doen op het speelplein van minimum 60 uren (= 2 weken). Stage doen kan enkel tijdens de zomervakantie voor een periode van minimum 2 weken. Deze periode dient zo aaneensluitend mogelijk te zijn, bij voorkeur 2 volledige opeenvolgende weken. Na deze periode wordt een niet-definitieve eindevaluatie gemaakt in samenspraak met de stagiair. Een definitieve eindevaluatie wordt pas gemaakt na de zomervakantie. Elke stagiar wordt extra begeleid door de betrokken hoofdmonitor en door de speelpleinverantwoordelijke. In geval van problemen mag de stagiair met OM HET EVEN WELK PROBLEEM/ WELKE VRAAG te rade gaan bij de speelpleinverantwoordelijke. Na de stage blijft de stagiair onder nauwer toezicht en kan terugvallen op hulp bij problemen. De vergoeding van de stagiair blijft de volledige zomervakantie het stagetarief! Na de zomervakantie worden alle correct ingevulde stageverslagen opgestuurd naar de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk door de speelpleinverantwoordelijke. In geval van problemen met de stagemonitor na de stageperiode kan beslist worden alsnog de stage niet positief te beoordelen!

2 B. De hoofdmonitoren Elke monitor die minimum 2 jaar (met redelijke termijn) op het speelplein gestaan heeft, kan zich kandidaat stellen voor een vakantiejob hoofmonitor op het speelplein. Hiervoor moet deze kandidaat een voorbereiding maken van 2 speelplein-top-dagen en deze bij de sollicitatie indienen. De hoofmonitor heeft volgende taken en capaciteiten: uitbouw en ondersteuning van de activiteiten voor de doelgroep (niet alleen tijdens vakantie, ook op voorbereidingsweekend en tijdens het hele jaar) voorbereiding van 1 dagactiviteit in overleg met de speelpleinverantwoordelijke (SV) en de concrete uitwerking en opvolging hiervan en de uitwerking van een opgedragen projectje. dagelijkse vergadering met SV over verloop van de dag, inzet en bijsturing monitoren, begeleiding van stagemonitoren controle voorbereiding van de monitoren onder zijn/haar bevoegdheid staat in voor de orde en netheid van het speelplein en de lokalen waar de kinderen hun activiteiten hebben invalfunctie: hoofdmonitor moet op elke plaats/activiteit op het plein inzetbaar zijn Cursus hoofdanimator of voltooiing pedagogische opleiding Sleutelfunctie: is in het bezit van de sleutels en kan monitoren toegang verschaffen tot de lokalen die nodig zijn om hun voorbereiding in orde te krijgen optioneel: EHBO-brevet optioneel: rijbewijs B (met uitbreiding bezoldigd personenvervoer) De secretariaatsverantwoordelijke heeft volgende taken en capaciteiten: dagelijkse inschrijvingen kinderen kennis van Word en Excel vereist geldig Europees EHBO-brevet optie: rijbewijs Permanentiefunctie in secretariaat wanneer de permanent verantwoordelijke niet aanwezig is De kandidaat jobstudenten dienen hun CV + eventuele voorbereiding in bij de permanent verantwoordelijke. De vakantiejobs worden toegekend aan de kandidaten die de voorbereidende taak volledig uitvoerden en voldoen aan de vooropgestelde criteria die de taak verantwoordelijk op zich kunnen nemen en daar in het verleden blijk van hebben gegeven. Indien er niet voldoende kandidaten zijn binnen een bepaalde categorie (hoofdmoni kleuters hoofdmoni middengroep hoofdmoni 12 plus secretariaat), wordt in de eerste plaats een oplossing gezocht in overleg met de monitoren die zich kandidaat stelden. Indien er niet voldoende monitoren zich kandidaat stelden voor de invulling van alle vakantiejobs, wordt door de SV gezocht naar een geschikt persoon binnen de vrijwilligersgroep. Er wordt enkel tijdens de zomervakantie gewerkt met vakantiejobs hoofdmonitor en secretariaatsverantwoordelijke. Tijdens de paaswerking wordt gewerkt met vrijwillige monitoren die dit takenpakket op zich nemen. Tijdens de kerstvakantie moeten deze taken niet uitgevoerd worden door vrijwilligers.

3 C. De commissie monitoren De commissie monitoren bestaat optimaal uit 6 leden, bij voorkeur 2 voor elke leeftijdsgroep: kleuters, middengroep, twaalf plus. De leden worden verkozen bij absolute meerderheid door alle aanwezige monitoren op het monitorenweekend of op één van de vergaderingen van alle monitoren ter voorbereiding van de paas- of zomervakantie. Indien géén van de kandidaten een absolute meerderheid haalt, wordt een tweede stemronde gehouden op dezelfde vergadering en wordt de kandidaat met de meeste stemmen verkozen. De commissieleden stonden minimum twee zomers op het speelplein telkens voor een redelijke termijn, hij of zij is regelmatig aanwezig op de vergaderingen en gaat mee op monitorenweekend. Een lid van de commissie engageert zich voor minimum 1 jaar. Op het monitorenweekend wordt een tevredenheidsoordeel uitgesproken over de commissieleden. Dit oordeel wordt gegeven door alle monitoren die meegaan op weekend. De commissie monitoren is de motor van de speelpleinwerking. Zij heeft als taak de doelstellingen van de speelpleinwerking op een beleidsmatige wijze te verwezenlijken via de organisatie van de speelpleinwerking in al haar facetten tijdens de vakantieperiodes en, binnen haar mogelijkheden, een jaarprogramma te verzorgen voor kinderen tussen 3 en 15 jaar. De commissie monitoren stuurt, evalueert en bezint zich over de toekomst van de speelpleinwerking. Zij geeft advies over de inplanting en realisatie van alle vormen van speelruimte. De commissie monitoren wordt voorgezeten door de permanent verantwoordelijke van de speelpleinwerking. De permanent verantwoordelijke neemt notulen van de vergadering. D. De jeugdbestuurders Binnen de structuur van JOC Ieper VZW heeft de speelpleinwerking drie afgevaardigden, de jeugdbestuurders, in de Raad van Bestuur. Deze jeugdbestuurders worden bij meerderheid verkozen in de commissie monitoren. Enkel commissieleden kunnen voor deze functie in aanmerking komen. Bij verkiezing moet de helft plus één van de leden van de commissie aanwezig zijn. IV Het monifest De commissie monitoren stelt een monifest op die alle afspraken die gelden tijdens de vakantiewerking bundelt. Dit monifest wordt ter goedkeuring voorgelegd op het monitorenweekend en bij absolute meerderheid goedgekeurd. Het monifest kan nooit strijdig zijn met de statuten van JOC Ieper, vzw en de beslissingen van de raad van bestuur.

4 IV. Reglement voor gebruikers van de speelpleinwerking tijdens de vakantieperiodes Speelpleinreglement voor kinderen artikel 1 Speelpleinwerking Sporrewoan is een organisatie die deel uitmaakt van JOC Ieper VZW. Tijdens het jaar is de speelpleinwerking te contacteren op volgend adres: Speelpleinwerking Sporrewoan t.a.v. Wesley Butstraen Fochlaan Ieper t f Tijdens de paas- en zomervakantie is de werking te vinden op volgend adres: Speelpleinwerking Sporrewoan Leopold III Laan Ieper artikel 2 Middagmaal Op het speelplein is tijdens de zomervakantie ook een warme maaltijd te verkrijgen. Voor kleuters kost deze 2,50 euro, voor middengroep en 12+ is dit 3,00 euro. Om uur klinkt bij de middengroep een signaal om te gaan eten. Kinderen die boterhammen eten, mogen dan ook in de refter eten. Bij daguitstappen moeten kinderen een picknick meenemen (tenzij anders vermeld). Alle kinderen eten in groep en de monitoren zorgen over de middag voor permanentie. In de inschrijvingsprijs is wel een vieruurtje inbegrepen. artikel 3 Verboden op het speelplein Het is voor de kinderen niet toegelaten zich te begeven op de camping, het skatepark, het natuurpark en de openbare weg zonder begeleiding van monitoren. Kinderen zijn ook niet toegelaten in het meuzeltje en in het materiaalkot. Er geldt een strikt rook- en alcoholverbod tijdens de werkingsuren van de speelpleinwerking! Volgende zaken worden beter thuis gelaten: Gameboy GSM MP3-speler Pokemonkaarten waardevol speelgoed speelgoedwapens dieren Wanneer uw zoon/dochter toch een GSM nodig heeft op het speelplein, kan deze in veilige bewaring gegeven worden in het secretariaat. U kunt ook telefonisch in contact komen met uw zoon/dochter via het nummer van de speelpleinwerking:

5 artikel 4 Ruzie vechten Kinderen die ruzie maken of vechten kunnen gestraft worden! Er wordt niet gegooid met zand, stenen, artikel 5 Toezicht De monitoren van de speelpleinwerking organiseren activiteiten en zien toe op de algemene werking van het speelplein. Ze zijn verantwoordelijk voor de kinderen en kunnen dus beslissingen nemen die de algemene werking van het speelplein ten goede komen. (bijvoorbeeld tussenkomen in ruzies, kinderen toelaten tot activiteiten, ) Hou als kind rekening met je plaats op het speelplein: verlaat het speelplein niet zonder iets te melden in het secretariaat. Moet je het speelplein vroeger verlaten, of ga je zonder je ouders naar huis over de middag? vraag dan een toestemmingsbriefje van je ouders! Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van JOC Ieper VZW op Speelpleinreglement voor ouders artikel 1 Organisatie Speelpleinwerking Sporrewoan is een organisatie die deel uitmaakt van JOC Ieper VZW. Tijdens het jaar is de speelpleinwerking te contacteren op volgend adres: Speelpleinwerking Sporrewoan t.a.v. Wesley Butstraen Fochlaan Ieper t f Tijdens de paas- en zomervakantie is de werking te vinden op volgend adres: Speelpleinwerking Sporrewoan Leopold III Laan Ieper artikel 2 Zelfbepaling Speelpleinwerking Sporrewoan is een vrije speelpleinwerking voor kinderen van 3 jaar (en pampervrij) tot 15 jaar. Er worden dagelijks verschillende activteiten aangeboden waaruit het kind zelf een keuze kan maken. Wanneer het kind kiest voor vrij spel, dan houden de inspeelmonitoren een oogje in het zeil op het openbaar speelplein op het Jeugdstadion.

6 artikel 3 Kostprijs: De prijs van het speelplein is al volgt vastgelegd: Kerstvakantie: inschrijven per activiteit, prijzen variëren naargelang activiteit Paasvakantie: per dag: 3,00 euro per kind per week: 10,00 euro per kind volledige vakantie: 20,00 euro voor het eerste kind, 17,50 euro voor het tweede kind, 15,00 euro voor het derde kind, gratis vanaf het vierde kind Zomervakantie per dag: 3,00 euro per kind per week: 10,00 euro per kind per maand: 30,00 per kind volledige vakantie: 40,00 euro voor het eerste kind, 35 euro voor het tweede kind, 30 euro voor het derde kind, gratis vanaf het vierde kind Bijkomende activiteiten zijn extra te betalen. De prijs wordt op voorhand medegedeeld. Zwemmen kost 1,00 euro. (kinderen tot 4 jaar zwemmen gratis) artikel 4 Middagmaal Op het speelplein is tijdens de zomervakantie ook een warme maaltijd te verkrijgen. Voor kleuters kost deze 2,50 euro, voor middengroep en 12+ is dit 3,00 euro. Om uur klinkt een signaal om te gaan eten. Kinderen die boterhammen eten, mogen dan ook in de refter eten. Bij daguitstappen moeten kinderen een picknick meenemen (tenzij anders vermeld). Alle kleuters eten in groep en de monitoren zorgen over de middag voor permanentie. In de inschrijvingsprijs is wel een vieruurtje inbegrepen. artikel 5 Verzekering De kinderen die ingeschreven zijn, zijn verzekerd bij Ethias voor lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid tijdens de werkingsuren van de speelpleinwerking en dit enkel op de terreinen van de speelpleinwerking. Bij lichamelijke ongevallen wordt (indien nodig) een spoedarts geraadpleegd en wordt de familie ingelicht. De verzorgingskosten worden voorgeschoten door de betrokkene die na tussenkomst van het ziekenfonds de overblijvende kosten kan terugvorderen van de verzekering. Wanneer kinderen met opzet schade toebrengen aan materiaal of aan andere kinderen, worden de kosten aangerekend aan de ouders. Brillen vallen niet onder de polis lichamelijke ongevallen! Er wordt dus niet tussengekomen bij schade aan brillen.

7 artikel 6 Medische fiche Wanneer uw zoon of dochter speciale medicatie moet nemen, moet u dit melden op het secretariaat. Ook wanneer er opmerkingen (zelfs van niet-medische aard) van toepassing zijn, moet u deze melden in het secretariaat. artikel 7 Verloren materiaal U naamtekent best al het materiaal van uw zoon of dochter. Kledij of rugzakken die een naam bevatten, worden veel sneller teruggevonden. Wanneer kleuters een onderbroekje van het speelplein meekrijgen wanneer ze in hun broek geplast hebben, appreciëren we het dat we het onderbroekje gewassen terugkrijgen. Verloren materiaal wordt tot 1 maand na de werking bijgehouden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor verloren materiaal! TIP: laat uw zoon of dochter niet met hun paasbeste kledij naar het speelplein komen! artikel 8 Portretrecht Tijdens de speelpleinwerking kunnen foto's genomen worden van de kinderen. Deze foto's worden louter voor speelpleindoeleinden gebruikt. (het maken van folders, promotie op de website, ) artikel 9 Verboden op het speelplein Het is voor de kinderen niet toegelaten zich te begeven op de camping, het skatepark, het natuurpark en de openbare weg zonder begeleiding van monitoren. Onze speelpleinwerking vindt plaats op het Jeugdstadion. Deze zone is publiek toegankelijk en in prinicpe dus vrij te betreden en te verlaten. We vragen aan de ouders dan ook de medewerking dat zij ook met hun kinderen afspreken dat hun kinderen het speelplein niet bewust gaan verlaten tijdens de werking! Kinderen zijn ook niet toegelaten in het meuzeltje en in het materiaalkot. Er geldt een strikt rook- en alcoholverbod tijdens de werkingsuren van de speelpleinwerking! Volgende zaken worden beter thuis gelaten: Gameboy GSM MP3-speler Pokemonkaarten waardevol speelgoed speelgoedwapens dieren Wanneer uw zoon/dochter toch een GSM nodig heeft op het speelplein, kan deze in veilige bewaring gegeven worden in het secretariaat. U kunt ook telefonisch in contact komen met uw zoon/dochter via het nummer van de speelpleinwerking: artikel 10 Bij inschrijven van uw zoon of dochter op het speelplein, verklaart u zich akkoord met het speelpleinreglement. Een kopie van het reglement is op te vragen in het secretariaat

8 van de speelpleinwerking, op het JOC of op de website van de speelpleinwerking. Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van JOC Ieper VZW op

Onder het motto: goede afspraken maken goede vrienden starten we graag onze zomerwerking.

Onder het motto: goede afspraken maken goede vrienden starten we graag onze zomerwerking. Beste ouder, grootouder, verantwoordelijke Eerst en vooral zijn wij zeer blij u en uw kind te mogen verwelkomen op onze gemeentelijke speelpleinwerking! Met een ploeg van ongeveer 33 animatoren, hoofdanimatoren

Nadere informatie

Speelpleinwerking De Ravotter

Speelpleinwerking De Ravotter Speelpleinwerking De Ravotter Sollicitatieprocedure 2017 Functieprofiel animator Functieprofiel hoofdanimator Sollicitatieprocedure Functieprofiel speelpleinwerking De Ravotter Wanneer: Zomervakantie 2017

Nadere informatie

NAAM VAN DE WERKING: "Speelplein Guustje"

NAAM VAN DE WERKING: Speelplein Guustje Huishoudelijk reglement speelpleinwerking. GR 17.12.2013 De raad in openbare zitting, Gelet op Lokaal Jeugdbeleid Vlaamse beleidsprioriteit 01 (LJBVBP01) De ondersteuning van het jeugdwerk in algemene

Nadere informatie

100 % spel en plezier gegarandeerd! Wanneer?

100 % spel en plezier gegarandeerd! Wanneer? Zit je je thuis stierlijk te vervelen? Heb je last van een hevige speelmicrobe? Hou je van actie en avontuur? Kom dan zeker langs op Speelplein Speelkriebels! Ravotten, rollebollen en buiten spelen staan

Nadere informatie

Een organisatie van het Gemeentebestuur Sint-Gillis-Waas

Een organisatie van het Gemeentebestuur Sint-Gillis-Waas Een vakantie-initiatief voor kinderen van 6 tot 12 jaar Een organisatie van het Gemeentebestuur Sint-Gillis-Waas TERUGBLIK ZOMER 2012 TIJDELIJKE VERHUIS JEUGDDIENST Deze zomer verhuist de jeugddienst tijdelijk

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement vrijetijdsactiviteiten Zaventem

Huishoudelijk reglement vrijetijdsactiviteiten Zaventem 2015 Huishoudelijk reglement vrijetijdsactiviteiten Zaventem Diensten vrije tijd (cultuur, jeugd & sport) 1-1-2015 Inhoudstafel Inhoudstafel... 1 1. ALGEMENE BEPALINGEN... 2 2. TOELATINGSVOORWAARDEN...

Nadere informatie

INCLUSIEF SPEELPLEIN LONDERZEEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT

INCLUSIEF SPEELPLEIN LONDERZEEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT INCLUSIEF SPEELPLEIN LONDERZEEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Vestigingsplaats Het gemeentebestuur van Londerzeel organiseert de speelpleinwerking op volgende locatie: Terrein achter het gemeentelijk

Nadere informatie

Een organisatie van het gemeentebestuur Sint-Gillis-Waas Ondersteund door de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk

Een organisatie van het gemeentebestuur Sint-Gillis-Waas Ondersteund door de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk Een organisatie van het gemeentebestuur Sint-Gillis-Waas Ondersteund door de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk TERUGBLIK ZOMER 2014 TIJDELIJKE VERHUIS JEUGDDIENST Deze zomer (vanaf juni) verhuist de jeugddienst

Nadere informatie

Afsprakennota tussen de gemeente Buggenhout en speelplein Spelemee

Afsprakennota tussen de gemeente Buggenhout en speelplein Spelemee Afsprakennota tussen de gemeente Buggenhout en speelplein Spelemee 1. Algemene bepalingen Deze afsprakennota wordt afgesloten tussen enerzijds het gemeentebestuur van Buggenhout, vertegenwoordigd door..

Nadere informatie

Infobrochure voor ouders

Infobrochure voor ouders Infobrochure voor ouders Zit je je thuis stierlijk te vervelen? Heb je last van een hevige speelmicrobe? Hou je van actie en avontuur? Kom dan zeker langs op Speelplein Speelkriebels! Ravotten, rollebollen

Nadere informatie

Algemene gegevens van de vzw

Algemene gegevens van de vzw 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Infobrochure voor ouders

Infobrochure voor ouders Infobrochure voor ouders Zit je je thuis stierlijk te vervelen? Heb je last van een hevige speelmicrobe? Hou je van actie en avontuur? Kom dan zeker langs op t Speelplein! Ravotten, rollebollen en buiten

Nadere informatie

JEUGDDIENST. Speelplein. Regels en afspraken. Goedgekeurd in de gemeenteraad op 25/02/2015. Jeugddienst Gemeenveldstraat 3

JEUGDDIENST. Speelplein. Regels en afspraken. Goedgekeurd in de gemeenteraad op 25/02/2015. Jeugddienst Gemeenveldstraat 3 JEUGDDIENST Speelplein Regels en afspraken Goedgekeurd in de gemeenteraad op 25/02/2015 Gemeentebestuur Beersel Speelpleinwerking Jeugddienst Gemeenveldstraat 3 Alsembergsteenweg 1046 1652 Alsemberg 1652

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT SPEELPLEINWERKING LOVENDEGEM - T VEEPEE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT SPEELPLEINWERKING LOVENDEGEM - T VEEPEE HUISHOUDELIJK REGLEMENT SPEELPLEINWERKING LOVENDEGEM - T VEEPEE ARTIKEL 1 ORGANISEREND BESTUUR De gemeentelijke speelpleinwerking wordt georganiseerd door het gemeentebestuur van Lovendegem. De uitvoering

Nadere informatie

Een organisatie van het gemeentebestuur Sint-Gillis-Waas Ondersteund door de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk

Een organisatie van het gemeentebestuur Sint-Gillis-Waas Ondersteund door de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk Een organisatie van het gemeentebestuur Sint-Gillis-Waas Ondersteund door de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk TERUGBLIK ZOMER 2015 TIJDELIJKE VERHUIS JEUGDDIENST Ook deze zomer verhuist de Jeugddienst tijdelijk

Nadere informatie

SPEELPLEIN LONDERZEEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT

SPEELPLEIN LONDERZEEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT SPEELPLEIN LONDERZEEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Vestigingsplaats Het gemeentebestuur van Londerzeel organiseert de speelpleinwerking op volgende locatie: Terrein achter het gemeentelijk sportcomplex,

Nadere informatie

Infoboekje voor de ouders van animatoren

Infoboekje voor de ouders van animatoren Infoboekje voor de ouders van animatoren INHOUD 1. Woordje van de vrijetijdsconsulente 2. Wat is het speelplein? 3. Taken van een animator 4. Taken van de hoofdanimator 5. Wat doet de dienst vrije tijd/vrijetijdsconsulente?

Nadere informatie

Dorpsstraat 91 B-9980 SINT-LAUREINS Tel. (09) Fax (09)

Dorpsstraat 91 B-9980 SINT-LAUREINS Tel. (09) Fax (09) Gemeentebestuur Sint-Laureins Dorpsstraat 91 B-9980 SINT-LAUREINS Tel. (09)218 76 40 Fax (09)379 07 77 Reglement inzake betoelaging jeugdwerkverenigingen Art. 1 Toelagen inzake het volgen van kadervorming

Nadere informatie

Gezocht! Enthousiaste animatoren voor op 't Speelplein!

Gezocht! Enthousiaste animatoren voor op 't Speelplein! Animatoren Gezocht! Enthousiaste animatoren voor op 't Speelplein! Elk jaar zijn wij op zoek naar enthousiaste jongeren om onze animatorenploeg te versterken. Wat bieden wij aan? Een vrijwilligersvergoeding

Nadere informatie

Speelpleinwerking Saviaantjes Bocholt

Speelpleinwerking Saviaantjes Bocholt vzw Dominiek Savio Bocholt Speelpleinwerking Saviaantjes Bocholt Vinkstraat 18, 3950 Bocholt Reglement ouders en leden - Speelpleinwerking Saviaantjes Bocholt Editie 2014 ORGANISATIE 1. Algemeen De organisatie

Nadere informatie

PEERDSBOS KIDS & TIENERS ZOMER 2016

PEERDSBOS KIDS & TIENERS ZOMER 2016 PEERDSBOS KIDS & TIENERS ZOMER 2016 Peerdsbos? Peerdsbos is een groot speelplein gelegen in het groen in Brasschaat. Speelplein Peerdsbos heeft drie werkingen: kleuters (4-5 jaar), kids ( 6-12 jaar) en

Nadere informatie

Speelplein: alle info

Speelplein: alle info Speelplein: alle info Een organisatie van gemeente Sint-Gillis-Waas met ondersteuning van de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk Terugblik zomer 2016 Tijdelijke verhuis Jeugddienst De Jeugddienst verhuist deze

Nadere informatie

Infobrochure voor ouders

Infobrochure voor ouders Infobrochure voor ouders Zit je je thuis stierlijk te vervelen? Heb je last van een hevige speelmicrobe? Hou je van actie en avontuur? Kom dan zeker langs op t! Ravotten, rollebollen en buiten spelen staan

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Speelplein Begijnenborre

Huishoudelijk reglement Speelplein Begijnenborre Huishoudelijk reglement Speelplein Begijnenborre HOOFDSTUK 1 ORGANISATIE Artikel 1 - Organisatie De Dilbeekse speelpleinwerking wordt georganiseerd door het gemeentebestuur, Gemeenteplein 1, 1700 Dilbeek.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT JEUGDDIENST HUISHOUDELIJK REGLEMENT SPEELPLEINWERKING Goedgekeurd bij gemeenteraadsbeslissing op 26/02/2014 Gemeentebestuur Beersel Speelpleinwerking Jeugddienst Gemeenveldstraat 3 Alsembergsteenweg 1046

Nadere informatie

AANVRAAG VRIJWILLIGERSWERK JEUGDWERK SINT-LIEVENS-HOUTEM 2017

AANVRAAG VRIJWILLIGERSWERK JEUGDWERK SINT-LIEVENS-HOUTEM 2017 AANVRAAG VRIJWILLIGERSWERK JEUGDWERK SINT-LIEVENS-HOUTEM 2017 Iedereen die in 2017 zestien jaar is of wordt kan zich kandidaat stellen als vrijwilliger. Een vrijwilliger met attest animator verdient dit

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Tienerwerking

Huishoudelijk Reglement Tienerwerking Gemeentebestuur Pittem Markt 1-8740 Pittem 051/46.03.50 Gemeentelijke tienerwerking Huishoudelijk Reglement Tienerwerking V. U.: Gemeentebestuur Pittem, Markt 1, 8740 Pittem 1. Algemeen 1.1. Vestigingsplaats

Nadere informatie

ANIMATORENBOEKJE Speelpleinwerking JOC/Emelgem/Kachtem Tienerwerking Babbeloe

ANIMATORENBOEKJE Speelpleinwerking JOC/Emelgem/Kachtem Tienerwerking Babbeloe ANIMATORENBOEKJE Speelpleinwerking JOC/Emelgem/Kachtem Tienerwerking Babbeloe 1 Inhoudsopgave 1 De vakantiewerkingen... 4 1.1 Speelpleinwerking: JOC/Emelgem/Kachtem... 4 Wat?... 4 1.1.1 Voor wie?... 4

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement voor de speelpleinwerking

Huishoudelijk reglement voor de speelpleinwerking Huishoudelijk reglement voor de speelpleinwerking Artikel 1. Het algemeen bestuur van de gemeentelijke speelpleinwerking gebeurt door een bestuursorgaan dat aangesteld wordt door de gemeenteraad. Artikel

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT SPEELPLEINWERKING AALST

HUISHOUDELIJK REGLEMENT SPEELPLEINWERKING AALST HUISHOUDELIJK REGLEMENT SPEELPLEINWERKING AALST Organisatie (De speelpleinwerking) t Speelplein Aalst is een organisatie van de Aalsterse jeugddienst. De jeugddienst zetelt in het Administratief Centrum,

Nadere informatie

Hey. FAQ voor animatoren

Hey. FAQ voor animatoren Hey FAQ voor animatoren Dit documentje geeft je een overzichtje van de enkele vragen die je als (kandidaat)animator kan hebben als je tewerkgesteld wordt bij stad Vilvoorde. We hebben geprobeerd een zo

Nadere informatie

BEHOEFTE- EN TEVREDENHEIDSONDERZOEK ROND DE GEMEENTELIJKE VAKANTIEWERKINGEN VAN KEERBERGEN

BEHOEFTE- EN TEVREDENHEIDSONDERZOEK ROND DE GEMEENTELIJKE VAKANTIEWERKINGEN VAN KEERBERGEN BEHOEFTE- EN TEVREDENHEIDSONDERZOEK ROND DE GEMEENTELIJKE VAKANTIEWERKINGEN VAN KEERBERGEN Hallo! Om te evolueren moet je evalueren. Vandaar deze vragenlijst. Namen jouw kinderen als eens deel aan de sportweken,

Nadere informatie

Speelplein: alle info

Speelplein: alle info Speelplein: alle info Een organisatie van gemeente Sint-Gillis-Waas met ondersteuning van de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk Terugblik zomer 2018 Wat is speelpleinwerking? Speelpleinwerk is een unieke jeugdwerkvorm

Nadere informatie

PEERDSBOS KIDS ZOMER 2017

PEERDSBOS KIDS ZOMER 2017 PEERDSBOS KIDS ZOMER 2017 Peerdsbos? Peerdsbos is een groot speelplein gelegen in het groen in Brasschaat. Speelplein Peerdsbos heeft twee werkingen: kleuters (4-5 jaar) en kids ( 6-12 jaar). In dit document

Nadere informatie

Speelpleinwerking Speelberge

Speelpleinwerking Speelberge Speelpleinwerking Speelberge Wanneer Carnaval (12.02.18 t.e.m. 16.02.18) Pasen (03.04.18 t.e.m. 13.04.18) Zomer (02.07.18 t.e.m. 31.08.18) Herfst (29.10.18 t.e.m. 31.10.18) Kerst (24.12.18 t.e.m. 04.01.19)

Nadere informatie

paas- en zomer vakantie CREATIEF //// SPORT ////////// SFEER ///////// UITSTAPPEN ONTSPANNING// JEUGDVERENIGING infobrochure speelplein2016.

paas- en zomer vakantie CREATIEF //// SPORT ////////// SFEER ///////// UITSTAPPEN ONTSPANNING// JEUGDVERENIGING infobrochure speelplein2016. 1 2 CREATIEF //// SPORT ////////// paas- en zomer vakantie SFEER ///////// 3 5 ONTSPANNING// UITSTAPPEN 4 JEUGDVERENIGING S P E E L P L E I N 3SJE infobrochure speelplein2016.indd 1 7/03/16 12:18 175 PRESS

Nadere informatie

Reglement subsidiëring van jeugdwerkinitiatieven in het kader van het jeugdwerkbeleid goedgekeurd op de gemeenteraad van 30 december 2013

Reglement subsidiëring van jeugdwerkinitiatieven in het kader van het jeugdwerkbeleid goedgekeurd op de gemeenteraad van 30 december 2013 Reglement subsidiëring van jeugdwerkinitiatieven in het kader van het jeugdwerkbeleid goedgekeurd op de gemeenteraad van 30 december 2013 Artikel 1 Met ingang van 1 januari 2014 kunnen alle jeugdwerkinitiatieven

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Inschrijvingen Vakantieaanbod

Algemene voorwaarden Inschrijvingen Vakantieaanbod Algemene voorwaarden Inschrijvingen Vakantieaanbod Jeugdcentrum De Klinker organiseert heel wat leuke activiteiten in de vakanties voor kinderen en jongeren. Indien u inschrijft voor één van deze activiteiten

Nadere informatie

AANSTELLINGS- EN TEWERKSTELLINGSPRINCIPES JOBSTUDENTEN

AANSTELLINGS- EN TEWERKSTELLINGSPRINCIPES JOBSTUDENTEN AANSTELLINGS- EN TEWERKSTELLINGSPRINCIPES JOBSTUDENTEN Vastgesteld in het college van Nevele in zitting van 1 februari 2016 Vastgesteld in de raad van OCMW Nevele in zitting van 9 februari 2016 De aanstellingsvoorwaarden

Nadere informatie

Speelfijne zomer. Wereld. Met superhelden en een romantisch sprookjesliefde, het Vliegend Varken zet de wereld op zijn kop!

Speelfijne zomer. Wereld. Met superhelden en een romantisch sprookjesliefde, het Vliegend Varken zet de wereld op zijn kop! Speelfijne zomer Hey hallo! het centrale thema van het speelplein. Als ruimteschip maakt het verschillende tijdreizen, maar ook als cruiseschip ter land ter zee en in de lucht beleeft het zotte avonturen.

Nadere informatie

CO2_brochure_2015_v3.indd 1 21/10/14 21:51

CO2_brochure_2015_v3.indd 1 21/10/14 21:51 2015 CO2_brochure_2015_v3.indd 1 21/10/14 21:51 6 januari 2015 // DAG 1 // BRILLEN 13 januari 2015 // DAG 2 // BELEID MAKEN 20 januari 2015 // DAG 3 // DE BEGELEIDERSPLOEG 27 januari 2015 // DAG 4 // WETGEVING

Nadere informatie

Paasvakantie 2014. Basisscholen Drongen

Paasvakantie 2014. Basisscholen Drongen Paasvakantie 2014 Basisscholen Drongen De basisscholen van de deelgemeente Drongen organiseren een netoverschrijdende vakantieopvang. We organiseren in de 1 e week van de paasvakantie themaweken in samenwerking

Nadere informatie

Collegelidbesluit houdende de vaststelling van de deelnameprijzen, vergoedingen en bijhorende afspraken in het kader van de speelpleinwerking 2014

Collegelidbesluit houdende de vaststelling van de deelnameprijzen, vergoedingen en bijhorende afspraken in het kader van de speelpleinwerking 2014 Collegelidbesluit nr. 20132014-0457 30-04-2014 Collegelidbesluit houdende de vaststelling van de deelnameprijzen, vergoedingen en bijhorende afspraken in het kader van de speelpleinwerking 2014 Het collegelid,

Nadere informatie

Eerst en vooral zijn wij zeer blij u en uw kind te mogen verwelkomen op onze gemeentelijke speelpleinwerking!

Eerst en vooral zijn wij zeer blij u en uw kind te mogen verwelkomen op onze gemeentelijke speelpleinwerking! Beste ouder, grootouder, verantwoordelijke Eerst en vooral zijn wij zeer blij u en uw kind te mogen verwelkomen op onze gemeentelijke speelpleinwerking! Met een ploeg van ongeveer 55 animatoren, hoofdanimatoren

Nadere informatie

Reglement van de kleuterschool. Indien uw kind in het begonnen schooljaar 6 jaar wordt, vraag ook een reglement van de lagere school!

Reglement van de kleuterschool. Indien uw kind in het begonnen schooljaar 6 jaar wordt, vraag ook een reglement van de lagere school! Stedelijke Basisschool De Panda A.Vermeylenstraat 2 9000 Gent Reglement van de kleuterschool Indien uw kind in het begonnen schooljaar 6 jaar wordt, vraag ook een reglement van de lagere school! 1. Algemene

Nadere informatie

GEBRUIKERSCONTRACT REPETITIERUIMTE JC AHOY

GEBRUIKERSCONTRACT REPETITIERUIMTE JC AHOY GEBRUIKERSCONTRACT REPETITIERUIMTE JC AHOY Gegevens van de gebruiker: (handtekening van een persoon van minimum 18 jaar of zijn wettelijke voogd) Voornaam en naam... Geboortedatum... Bandnaam... Straat

Nadere informatie

KEITOF Koekelbergs speelplein, waar de kinderen zich rot kunnen amuseren.

KEITOF Koekelbergs speelplein, waar de kinderen zich rot kunnen amuseren. http://www.brusselbazaar.be/ Je zocht op: Zoekterm: Speelplein KEITOF Koekelbergs speelplein, waar de kinderen zich rot kunnen amuseren. 4 (per dag (+ maximum 3 voor extramurosactiviteiten)) 27/12/2016-6/1/2017

Nadere informatie

CVT R-01 HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAKANTIEWERKINGEN

CVT R-01 HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAKANTIEWERKINGEN CVT20-140128R-01 HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAKANTIEWERKINGEN DE GEMEENTERAAD; Gelet op het decreet van 6 juli 2012 houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het

Nadere informatie

Departement Personeel & Organisatie 051/

Departement Personeel & Organisatie 051/ Beschikbare vakantiejobs 1. Speelpleinwerkingen... 2 1.1. Animator speelpleinwerkingen... 2 1.2. Hoofdanimator speelpleinwerkingen.... 2 1.3. Voor- of na opvang + kleuterwerking... 3 2. Kampen en losse

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1. Algemeen Het Gemeentebestuur Hooglede staat in voor de uitbating van het gemeentelijk speelplein. Op het gemeentelijk speelplein wordt een speelpleinwerking georganiseerd door

Nadere informatie

Basiscursus voor monitoren

Basiscursus voor monitoren Basiscursus voor monitoren 2015 V.U. Vakantiewerking Scherpenheuvel-Zichem, August Nihoulstraat 13-15, 3270 Scherpenheuvel Voor wie? Ben je minimum 16 jaar of word je nog 16 in de loop van 2015? Kan je

Nadere informatie

Vrijwilligersovereenkomst animator Spelewijs

Vrijwilligersovereenkomst animator Spelewijs naam: voornaam: O access OK Vrijwilligersovereenkomst animator Spelewijs Westhoek Vrijetijd Anders vzw 057 21 55 35 info@wvavzw.be spelewijs@wvavzw.be Correspondentieadres: Spelewijs Rijselstraat 98 8900

Nadere informatie

Zakboekje voor speelpleinanimatoren van speelpleinwerking Bengelberg 2013

Zakboekje voor speelpleinanimatoren van speelpleinwerking Bengelberg 2013 Zakboekje voor speelpleinanimatoren van speelpleinwerking Bengelberg 2013 1 INLEIDEND WOORDJE Beste speelpleinanimator Of je nu stagiair, vrijwilliger of monitor bent op de speelpleinwerking, de term animator

Nadere informatie

REGLEMENT SPEELPLEINWERKING OLTEGOARE

REGLEMENT SPEELPLEINWERKING OLTEGOARE REGLEMENT SPEELPLEINWERKING OLTEGOARE Gunstig geadviseerd door de Jeugdraad op 12 februari 2017 Goedgekeurd in gemeenteraad van 23 maart 2017 1. Algemeen a. Vestigingsplaats Jeugddienst Moorslede organiseert

Nadere informatie

De gemeentelijke vakantie-initiatieven worden georganiseerd door de dienst Vrije Tijd en Welzijn. Hieronder de contactgegevens:

De gemeentelijke vakantie-initiatieven worden georganiseerd door de dienst Vrije Tijd en Welzijn. Hieronder de contactgegevens: H U I S H O U D E L I J K R E G L E M E N T V A K A N T I E W E R K I N G E N E N J E U G D A T E L I E R H O E I L A A R T (speelplein- en grabbelpaswerking/ sportvedettenweek en sportmania) I. ALGEMENE

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang GO Zilverberk Halle

Infobrochure schoolopvang GO Zilverberk Halle Infobrochure schoolopvang GO Zilverberk Halle In opdracht van de school GO Zilverberk verzorgd Infano vzw de voor en naschoolse opvang in de school van u kind In deze brochure vindt u alvast meer informatie.

Nadere informatie

WAT EEN OUDER VAN EEN SPEELPLEINKIND HOORT TE WETEN

WAT EEN OUDER VAN EEN SPEELPLEINKIND HOORT TE WETEN 1 WAT EEN OUDER VAN EEN SPEELPLEINKIND HOORT TE WETEN WERKINGSDAGEN Week 1 : 1/07 5/07 Week 2: 8/07 12/07 Week 3: 15/07 19/07 Week 4: 22/07 26/07 uitstap op 26/07 Het speelplein is gesloten van 29/07 t.e.m.

Nadere informatie

Algemeen. De inschrijvingsdagen worden vermeld op de website: en deze informatie vind je ook terug op de flyer die verspreid wordt.

Algemeen. De inschrijvingsdagen worden vermeld op de website:   en deze informatie vind je ook terug op de flyer die verspreid wordt. Algemeen Speelplein Groene Zone VZW Groenveldstraat 42 3001 Heverlee De speelpleinwerking is een erkende speelpleinwerking door de Stad Leuven. Contactgegevens Voorzitter VZW Speelplein Groene Zone: Hilde

Nadere informatie

EDITIE ZOMER 2019

EDITIE ZOMER 2019 EDITIE ZOMER 2019 KIDS @KOEKELARE Activiteiten georganiseerd door de gemeentelijke jeugddienst tijdens de zomervakantie (speelpleinwerking en tienerwerking) SPEELPLEINWERKING OPZET Ben je op zoek naar

Nadere informatie

DE ANIMATORENGAZETTE VAN SPEELPLEIN WESP

DE ANIMATORENGAZETTE VAN SPEELPLEIN WESP DE ANIMATORENGAZETTE VAN SPEELPLEIN WESP EDITIE 2019 Want to be a part of our team? De zomervakantie komt er weer bijna aan! Wij kijken er al ontzettend naar uit, hopelijk jij ook? Deze animatorengazette

Nadere informatie

A.Vermeylenstraat 2 9000 Gent

A.Vermeylenstraat 2 9000 Gent Stedelijke Basisschool De Panda A.Vermeylenstraat 2 9000 Gent Reglement van de kleuterschool Indien uw kind in het begonnen schooljaar 6 jaar wordt, vraag ook een reglement van de lagere school! 1. Algemene

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG GBS T HAEGJE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG GBS T HAEGJE HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG GBS T HAEGJE 1 ALGEMEEN - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nadere informatie

Onthaalbrochure voor stagiairs

Onthaalbrochure voor stagiairs Onthaalbrochure voor stagiairs Welkom Met deze brochure willen wij u welkom heten in ons ziekenhuis. We hopen dat u met het doornemen van deze brochure een antwoord vindt op enkele vragen over uw stage.

Nadere informatie

STUDENTENJOBS EDITIE 2015

STUDENTENJOBS EDITIE 2015 STUDENTENJOBS EDITIE 2015 DE vakantiejob van je leven! Je leert er altijd nieuwe mensen kennen en krijgt heel wat verantwoordelijkheid. Samen met de andere monitoren bezorg je de kinderen een onvergetelijke

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VRIJETIJDSACTIVITEITEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VRIJETIJDSACTIVITEITEN Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de gemeenteraad van 30 april 2013 betreffende de goedkeuring van het huishoudelijk reglement met betrekking tot de vrijetijdsactiviteiten. HUISHOUDELIJK

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gekkoo vzw

Algemene voorwaarden Gekkoo vzw Algemene voorwaarden Gekkoo vzw Door in te schrijven voor een activiteit van Gekkoo vzw verklaar je je akkoord met de algemene voorwaarden. Inhoud 1 Speelpleinbende en Kampbende... 1 1.1. Inschrijven...

Nadere informatie

Elke week is er een thema voor de kleuters (3-6j) en een thema voor de lagere schoolkinderen (6-12j).

Elke week is er een thema voor de kleuters (3-6j) en een thema voor de lagere schoolkinderen (6-12j). ZOMERVAKANTIE 2014 DIKO EN BASISSCHOLEN DRONGEN De basisscholen van de deelgemeente Drongen organiseren in samenwerking met de Dienst Kinderopvang van de Stad Gent een netoverschrijdende vakantieopvang.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT SPEELPLEIN KAKTUS

HUISHOUDELIJK REGLEMENT SPEELPLEIN KAKTUS HUISHOUDELIJK REGLEMENT SPEELPLEIN KAKTUS ART. 1 INRICHTENDE MACHT Het gemeentebestuur van Zemst organiseert een Gemeentelijke Speelpleinwerking (Speelplein Kaktus). Het College van burgemeester en schepenen

Nadere informatie

Zomervakantie 2016 12 juli 2016 5 augustus 2016

Zomervakantie 2016 12 juli 2016 5 augustus 2016 Zomervakantie 2016 12 juli 2016 5 augustus 2016 Beste, In dit boekje komt u alles te weten over speelpleinwerking Flapuit. Deze zomervakantie zijn we geopend van maandag 12 juli 2016 t.e.m. vrijdag 5 augustus

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement gemeentelijke jeugdraad gemeente Alken

Huishoudelijk reglement gemeentelijke jeugdraad gemeente Alken Huishoudelijk reglement gemeentelijke jeugdraad gemeente Alken Hoofdstuk 1: Doel Artikel 1: In de gemeente Alken is een gemeentelijke jeugdraad opgericht in uitvoering van het decreet van 9 juni 1993,

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSOVEREENKOMST ANIMATOREN

VRIJWILLIGERSOVEREENKOMST ANIMATOREN Naam: VRIJWILLIGERSOVEREENKOMST ANIMATOREN JOC Ieper vzw Fchlaan 3, 8900 Ieper Tel: 057/239 560 sprrewan@jcieper.be Wesley van Sprrewan f www.facebk.cm/speelpleinwerkingsprrewan @sprrewan1 Sprrewan Sprrewan

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement en retributiereglement vrijetijdsactiviteiten Zaventem

Huishoudelijk reglement en retributiereglement vrijetijdsactiviteiten Zaventem Huishoudelijk reglement en retributiereglement vrijetijdsactiviteiten Zaventem Sportdienst - sport@zaventem.be Jeugddienst - jeugd@zaventem.be Cultuurdienst - cultuur@zaventem.be Bibliotheek - bibliotheek@zaventem.be

Nadere informatie

WEGI-VOLLEY GROOT-Lille vzw (afgekort: Wegi Volley vzw)

WEGI-VOLLEY GROOT-Lille vzw (afgekort: Wegi Volley vzw) WEGI-VOLLEY GROOT-Lille vzw (afgekort: Wegi Volley vzw) HUISHOUDELIJK REGLEMENT Gelet op de goedgekeurde statuten van 2014 Hoofdstuk 1: Algemene vergadering Art.1 De algemene vergadering komt minstens

Nadere informatie

WAT EEN OUDER VAN EEN SPEELPLEINKIND HOORT TE WETEN

WAT EEN OUDER VAN EEN SPEELPLEINKIND HOORT TE WETEN 1 WAT EEN OUDER VAN EEN SPEELPLEINKIND HOORT TE WETEN WERKINGSDAGEN Week 1 : 3/07 7/07 Week 2: 10/07 14/07 Week 3: 17/07 20/07 gesloten op 21/07 Week 4: 24/07 28/07 uitstap op 28/07 Het speelplein is gesloten

Nadere informatie

Zomervakantie 2013. DIKO en Basisscholen Mariakerke

Zomervakantie 2013. DIKO en Basisscholen Mariakerke Zomervakantie 2013 DIKO en Basisscholen Mariakerke De basisscholen van de deelgemeente Mariakerke organiseren in samenwerking met de Dienst Kinderopvang van de Stad Gent een netoverschrijdende vakantieopvang.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement buitenschoolse opvang BO

Huishoudelijk reglement buitenschoolse opvang BO ALG 09 - /5-09-203 BO Hoofdzetel Locatie buitenschoolse opvang: Essen Kapellen Brecht Hofstraat 4 Kapelsestraat 37 Leopoldstraat 5 290 Essen 2950 Kapellen 2960 St Lenaarts 03/664.87.23 GSM 0470 0 80 55

Nadere informatie

Jeugdwerkinitiatief: Formulier ingevuld door: Rekeningnummer jeugdwerkinitiatief: Plaats kamp: Naam: Adres: Tel:

Jeugdwerkinitiatief: Formulier ingevuld door: Rekeningnummer jeugdwerkinitiatief: Plaats kamp: Naam: Adres: Tel: Provincie Oost-Vlaanderen Arrondissement Sint-Niklaas Gemeente 9150 Kruibeke INVULLEN IN DRUKLETTERS AANVRAAGFORMULIER VOOR KAMPSUBSIDIES Jeugdwerkinitiatief: Formulier ingevuld door: Naam: Adres: Tel.

Nadere informatie

Inschrijvingsformulier

Inschrijvingsformulier Inschrijvingsformulier Schooljaar 2013 2014 InlICHTIngen InTern Naam & voornaam Geboorteplaats Geboortedatum School Klas GSM Datum inschrijving Nationaliteit rijksregisternr. M/V InlICHTIngen gezinshoofd

Nadere informatie

Vakantie in Bierbeek

Vakantie in Bierbeek Vakantie in In deze vakantiebrochure ontdek je wat de kinderen allemaal kunnen beleven gedurende de zomermaanden in. Je krijgt een overzicht van de speelplein- en sportweken én de buitenschoolse kinderopvang.

Nadere informatie

GEEN INGEVULDE MEDISCHE FICHE = GEEN INSCHRIJVING INSCHRIJVEN = AKKOORD GAAN MET HUISHOUDELIJK REGLEMENT

GEEN INGEVULDE MEDISCHE FICHE = GEEN INSCHRIJVING INSCHRIJVEN = AKKOORD GAAN MET HUISHOUDELIJK REGLEMENT De Speelplaneet vzw Speelplein Dendermonde Wilgenlaan 34 9200 Dendermonde speelplaneet@speelplein.net http://www.speelplaneet.net 0476/72.38.44 INFOBOEKJE 2015 BESTE LEZER Deze zomer is De Speelplaneet

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Speelpleinwerking Speelabeke

Huishoudelijk reglement Speelpleinwerking Speelabeke Huishoudelijk reglement Speelpleinwerking Speelabeke Artikel 1 / Organisatie Speelpleinwerking Speelabeke wordt georganiseerd door het gemeentebestuur van Wachtebeke en werd opgericht in 1989. In die hoedanigheid

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR JEUGDVERENIGINGEN

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR JEUGDVERENIGINGEN Bijlage 1 SUBSIDIEREGLEMENT VOOR JEUGDVERENIGINGEN Het subsidiereglement voor de jeugdverenigingen wordt goedgekeurd zoals hierna vermeld : 1. Basistoelage - 35% van het ter beschikking gesteld krediet

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166, en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994;

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166, en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994; collegebesluit nr. 01/05 18 januari 2001 Besluit houdende algemene organisatie van de speelpleinwerking 2001 Het College, Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166, en 178 van de gecoördineerde

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang ,5 tot 12 jarigen

Infobrochure schoolopvang ,5 tot 12 jarigen Infobrochure schoolopvang 2018 2019 2,5 tot 12 jarigen Infano vzw verzorgt de voor- en naschoolse opvang in uw school. In deze brochure kan u meer informatie terugvinden. Heeft u nog vragen, dan kan u

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang Vzw Infano in de school Zilverberk Halle

Infobrochure schoolopvang Vzw Infano in de school Zilverberk Halle Infobrochure schoolopvang Vzw Infano in de school Zilverberk Halle In opdracht van de school Zilverberk verzorgt Infano vzw de voor en naschoolse opvang in Zilverberk. In deze brochure vind je alvast meer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden speelpleinen Kindervreugd vzw

Algemene voorwaarden speelpleinen Kindervreugd vzw Algemene voorwaarden speelpleinen Kindervreugd vzw 1. Inschrijven doet u via onze website www.kindervreugd.be. U kan ook inschrijven op het secretariaat van Kindervreugd vzw (Limburgstraat 49-53, 2020

Nadere informatie

Paasvakantie 2013. Basisscholen Sint-Amandsberg

Paasvakantie 2013. Basisscholen Sint-Amandsberg Paasvakantie 2013 Basisscholen Sint-Amandsberg De Katholieke basisscholen van de deelgemeente Sint-Amandsberg organiseren een vakantieopvang in samenwerking met Idee Kids vzw. We organiseren themaweken

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang door VZW Infano in de Jan van Ruusbroecschool

Infobrochure schoolopvang door VZW Infano in de Jan van Ruusbroecschool Infobrochure schoolopvang door VZW Infano in de Jan van Ruusbroecschool Vanaf 4 januari 2016 organiseert Infano vzw in opdracht van de gemeente en de basisschool Jan van Ruusbroec te Sint-Pieters Leeuw

Nadere informatie

Algemene voorwaarden speelpleinen Kindervreugd vzw

Algemene voorwaarden speelpleinen Kindervreugd vzw Algemene voorwaarden speelpleinen Kindervreugd vzw 1. Inschrijven doe je bij voorkeur via onze website www.kindervreugd.be. Je kan ook inschrijven op het secretariaat van Kindervreugd vzw (Limburgstraat

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang door VZW Infano in de Jan van Ruusbroecschool

Infobrochure schoolopvang door VZW Infano in de Jan van Ruusbroecschool Infobrochure schoolopvang door VZW Infano in de Jan van Ruusbroecschool Sinds 4 januari 2016 organiseert Infano vzw de voor en naschoolse opvang in de school. In deze brochure vind je alvast meer informatie.

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994;

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994; Collegebesluit nr. 03/14 23 januari 2003 Besluit houdende organisatie van de speelpleinwerking 2003 Het College, Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet

Nadere informatie

SPEELPLEIN SPEELKRIEBELS - INFOBRIEF

SPEELPLEIN SPEELKRIEBELS - INFOBRIEF WAT IS SPEELKRIEBELS? SPEELPLEIN SPEELKRIEBELS - INFOBRIEF Speelkriebels is de gemeentelijke speelpleinwerking van Brecht, actief op het domein van BuSO Kristus Koning. WANNEER IS SPEELKRIEBELS OPEN? Onze

Nadere informatie

ADMIBUNDEL ATTESTEN PROCEDURE

ADMIBUNDEL ATTESTEN PROCEDURE ADMIBUNDEL ATTESTEN PROCEDURE Hoe kan je een attest Animator Hoofdanimator Instructeur uitgereikt door de Vlaamse overheid behalen? Hoe zit dat nu met terugbetaling van cursusgeld? Met subsidies voor geattesteerde

Nadere informatie

Departement Personeel & Organisatie 051/

Departement Personeel & Organisatie 051/ Beschikbare vakantiejobs 1. Speelpleinwerkingen... 2 1.1. Animator Speelpleinwerkingen... 2 1.2. Hoofdanimator Speelpleinwerkingen.... 2 1.3. EHBO Speelpleinwerking... 3 1.4. Voor- of na opvang + kleuterwerking...

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Sportraad Mechelen

Huishoudelijk reglement Sportraad Mechelen Huishoudelijk reglement Sportraad Mechelen In werking getreden op 1 januari 2013. HOOFDSTUK 1: ALGEMENE VERGADERING 1.1 Bepalingen betreffende het bijeenroepen van de vergaderingen Artikel 1 Alle leden

Nadere informatie

ALGEMEEN SUBSIDIEREGLEMENT TER ONDERSTEUNING VAN HET PLAATSELIJK JEUGDWERK. (goedgekeurd bij gemeenteraadsbeslissing van 27 mei 2009)

ALGEMEEN SUBSIDIEREGLEMENT TER ONDERSTEUNING VAN HET PLAATSELIJK JEUGDWERK. (goedgekeurd bij gemeenteraadsbeslissing van 27 mei 2009) ALGEMEEN SUBSIDIEREGLEMENT TER ONDERSTEUNING VAN HET PLAATSELIJK JEUGDWERK. (goedgekeurd bij gemeenteraadsbeslissing van 27 mei 2009) Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Wat Binnen de perken van

Nadere informatie

Onthaalbrochure voor ouders

Onthaalbrochure voor ouders Wat de ouder van een speelpleinkind allemaal hoort te weten Onthaalbrochure voor ouders Jeugddienst Temse jeugd@temse.be Frans Boelplein 1 www.jeugd-temse.be 9140 Temse SpeGTfoon: 0496 20 08 94 03 710

Nadere informatie

Informatiebrochure. Speelplein. Zaventem. Jeugddienst Zaventem. Diegemstraat Zaventem. 02/ of 02/

Informatiebrochure. Speelplein. Zaventem. Jeugddienst Zaventem. Diegemstraat Zaventem. 02/ of 02/ Informatiebrochure Speelplein Zaventem Jeugddienst Zaventem jeugd@zaventem.be Diegemstraat 41 1930 Zaventem 02/717.89.28 of 02/717.89.29 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Wie kan solliciteren als speelpleinmonitor?...

Nadere informatie

In dit geval zal het bedrag van de stage terugbetaald worden aan de ouders ten laatste 50 dagen na het meedelen van de annulering.

In dit geval zal het bedrag van de stage terugbetaald worden aan de ouders ten laatste 50 dagen na het meedelen van de annulering. Departement Opvoeding en Vrije Tijd Nederlandstalige Jeugd Organisatie van artistieke, culturele en sportieve stages gedurende de schoolvakanties Wijziging van het Huishoudelijk Reglement - Goedkeuring

Nadere informatie