Lijst acties en toezeggingen uit Open Huis en raad Bijgewerkt 2 oktober 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Lijst acties en toezeggingen uit Open Huis en raad Bijgewerkt 2 oktober 2014"

Transcriptie

1 Lijst acties en toezeggingen uit Open Huis en raad Bijgewerkt 2 oktober Concern/bestuur - BMO 4 juli 4 juli 5 juni n.a.v. kadernota Naar aanleiding van de vraag met betrekking tot de U10 zegt het college de raad toe om op korte termijn een notitie te zullen uitbrengen over de effecten van het opheffen van de WGR+ en het ontstaan van de U10. n.a.v. kadernota De investering van ,00 voor het nieuwe werken is een belangrijke investering, die de bevoegdheid van het college ver te boven gaat. Het college zal de raad hier dus over consulteren. n.a.v. mededelingen college: De meicirculaire wordt aan de raad gestuurd. Wethouder Zakee z.s.m. BMO Medio BMO Afhankelijk van behandeling in TK en EK. BMO Is dit niet afgehandeld met de behandeling en bespreking van het raadsvoorstel krediet nieuwe werken (BMW)? 26 juni n.a.v. Programmarekening De raad ontvangt een overzicht en een meerjarenraming van de Gemeenschappelijke Regelingen van de afgelopen 3 jaar. Wethouder Zakee BMO

2 2 17 juli n.a.v. de collegeagenda Toegezegd is dat de bufferreserve van 3 miljoen euro trapsgewijs wordt afgebouwd. College z.s.m. BMO F&I 18 september Open Huis 7 november 17 juli n.a.v. toetreding BghU Nagaan of accountantscontrole achteraf bij Gemeenschappelijke Regelingen voldoende is en hoe je eerder kunt signaleren dat zaken niet goed gaan. Deze vraag wordt zowel bij het ambtelijk apparaat Bunnik neergelegd als bij de BghU n.a.v. 2 e Bestuursrapportage Het interne onderzoek over de leges omgevingsvergunning komt zo snel mogelijk in de raad n.a.v. Aanvullend krediet sociaal domein Toegezegd is dat in de volgende bestuursrapportage en bij volgende kredietaanvragen ten laste van de Algemene Reserve de actuele stand van de Algemene Reserve wordt vermeld. Wethouder Zakee F&I Schmidt Wethouder Zakee z.s.m. F&I z.s.m. F&I - Ligt dit niet bij DV? - Is dit niet onderzoek al afgerond en de informatie al naar de raad gestuurd? 18 september n.a.v. mededelingen college Raad informeren over eventuele nieuwe gezichtspunten naar aanleiding van de informatieavond over het Kromme Rijnpad Wethouder Zakee

3 3 Open Huis 18 september Open Huis 18 september 20 september 2012 Voorrondes 18 april Voorrondes 18 april Voorrondes 12 september n.a.v. Vaststelling bestemmingsplan John F. Kennedylaan 23eo Toegezegd is dat de raad op de hoogte wordt gesteld van de uitkomsten van het gesprek met indiener zienswijze en inspreekster mw. M. Janssen n.a.v. Vaststelling bestemmingsplan John F. Kennedylaan 23eo De raad betrekken bij het overleg om tot een inrichtingsplan over het parkeren te komen. Naar aanleiding van vraag in vragenronde over straatverlichting: De wethouder meldt dat er een separaat traject is ingezet, waarbij wordt nagegaan hoe in de komende tijd met de openbare verlichting moet worden omgegaan. De raad wordt daarover te zijner tijd van op de hoogte gesteld. n.a.v. Randvoorwaarden Volkshuisvestingsfonds in de randvoorwaarden bij het Volkshuisvestingsfonds wordt een evaluatie opgenomen. n.a.v. Randvoorwaarden Volkshuisvestingsfonds op verzoek van P21 wordt een tijdspad aangegeven voor de aanpassing van het structuurplan. n.a.v. Visie Sociaal Domein Bunnik Raad wordt op de hoogte gehouden van financiële consequenties rondom wetgeving op gebied van Sociaal Domein. Alle documenten en beslispunten worden aan de raad voorgelegd. Wethouder Zakee Wethouder Zakee Wethouder Eijbersen Wethouder Koopmanschap Wethouder Koopmanschap Het college concentreert zich nu eerst over het binnenkort aflopende leasecontract met Citytec. Dat zal leiden tot een (vorm van) aanbestedingsprocedure. De resultaten daarvan zullen in het beleids/uitvoeringsplan worden opgenomen. Wij verwachten u in het eerste kwartaal van 2015 de resultaten te kunnen presenteren. Vaststelling van de verordening voor het volkshuisvestingsfonds is eind. Bij de vaststelling zal ook een evaluatiemoment worden opgenomen. In is rekening gehouden met de discussie over een aanpassing van het Structuurplan. Er ligt een relatie met de Strategische Agenda. Werkzaamheden worden in 2015 verder opgepakt. Wethouder Eijbersen Doorgaand Wanneer er relevante informatie is wordt deze met de raad gedeeld in informele bijpraatsessies; beslispunten worden aan de raad voorgelegd.

4 4 Voorrondes 12 september 3 oktober Open Huis 7 november Open Huis 28 november Open Huis 23 januari n.a.v. Vaststelling bestemmingsplan Dorp Werkhoven 2012 De portefeuillehouder vraagt zijn collega of hij de raad wil informeren over de problemen met het waterpeil in Werkhoven en in welk stadium deze ontwikkelingen zijn. n.a.v. Visie Sociaal Domein De gezamenlijke gemeenten constateren dat de risico's en de beheersing daarvan een belangrijk thema zijn en willen proberen de kennis te delen. Er kan pas invulling worden gegeven aan de risicoparagraaf als bekend is hoeveel geld en welke taken er komen. Als deze documenten beschikbaar zijn, worden ze met de raad gedeeld. n.a.v. Wijziging van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Bunnik 2012 De portefeuillehouder zegt toe de wijziging in de APV na een jaar te evalueren n.a.v. Integraal Veiligheidsplan gemeente Bunnik Een web based applicatie is een praktisch instrument voor aangiftes op gebied van huiselijk geweld. Wat het technisch is wordt door de portefeuillehouder uitgezocht. Hij komt terug met een uitleg hoe zo n web based applicatie in de praktijk werkt. n.a.v. Discussienota vooroverlegplan herontwikkeling landgoed Beverweert Over de verkeerssituatie zal een aanvullende notitie worden toegezonden. Schmidt / Wethouder Eijbersen (inhoudelijk) z.s.m. Het HDSR, dorpsraad en de gemeente hebben een principeafspraak over het oppervlaktewaterpeil in de watergangen rondom het Landje van Kemp. Verder is het gesprek nog gaande over de grondwaterstanden in een deel van Werkhoven. Wethouder Eijbersen z.s.m. In behandeling. Zodra de informatie beschikbaar is zal deze worden gedeeld. Wethouder Eijbersen 3 e kwartaal Evaluatie zal begin 2015 kunnen plaatsvinden. De uitkomsten zullen aan de raad ter kennis worden gebracht. Informatienota volgt. Vanwege zeer recente ontwikkelingen is het proces om te komen tot een herziening van het bestemmingsplan voor Landgoed Beverweert even on hold gezet, in afwachting van voortgang door aanvrager. Dit geldt ook voor de daarmee samenhangende onderzoeken en acties, zoals het aspect verkeer.

5 5 Open Huis 23 januari Open Huis 13 maart Open Huis 13 maart Open Huis 24 april n.a.v. Vaststellen van de verordening basisregistratie personen PH gaat zo snel mogelijk aan de slag met de vraag van het CDA: het belang van de uitwisseling van gegevens waarbij de gemeente het initiatief neemt, neemt toe: privacy is groot goed, maar informatiedeling met het oog op bijv. de voedselbank ook. CDA verzoekt om helderheid en nadere regels. n.a.v. Discussienota Verkeersbeleidsplan - Aandacht voor oudere voetgangers toevoegen aan verkeersbeleidsplan n.a.v. Discussienota Verkeersbeleidsplan - P21 verzoekt college aandacht te besteden aan hinder grote vrachtwagens in kernen. Bevoorrading moet schoner en stiller. Hoe kan dat worden gerealiseerd? n.a.v. Discussienota vooroverlegplan landschapspark Castellum Fectio De portefeuillehouder zegt toe dat hij zal laten weten wat voor budget door de Provincie beschikbaar is gesteld voor dit project. Wethouder Koopmanschap Wethouder Koopmanschap Schmidt Nader kijken bij wie dit eigenlijk hoort te liggen! Graag uitleg over het stellen van nadere regels bij de verordening In het najaar van komt een tweede discussienota in de gemeenteraad voor verdere bespreking van het Verkeersbeleidsplan. Hierin kan dit onderwerp besproken worden. Definitieve versie Verkeersbeleidsplan komt in 2015 in de raad ter besluitvorming. In het Verkeersbeleidsplan is goederenvervoer een thema. Bij de probleeminventarisatie in dat verband is dit niet als een (groot) probleem naar voren gekomen. Dat wil niet zeggen dat er geen verbeteringen mogelijk zijn. In het kader van het Uitvoeringsprogramma van het verkeersbeleidsplan kan bekeken worden of en welke verbeteringen mogelijk zijn, maar de gemeente Bunnik kan dit niet alleen verbeteren. Daarvoor is afstemming met het bedrijfsleven en gemeenten in regionaal verband noodzakelijk. De provincie heeft voor dit project ca. 1,5 miljoen euro ter beschikking gesteld. Informatienota volgt. Open Huis 24 april n.a.v. Discussienota verzoek bestemmingswijziging Bedrijventerrein Burgweg De portefeuillehouder zegt toe dat hij de aandachtspunten van De Liberalen over de bestemmingswijziging Bedrijventerrein Burgweg mee te nemen. (zie ver- Schmidt p.m. De wijziging van het bestemmingsplan ligt momenteel stil. De initiatiefnemers beraden zich op welke wijze zij een vervolg geven aan hun verzoek.

6 6 slag Open Huis 24 april ) Open Huis 24 april n.a.v. Discussienota verzoek bestemmingswijziging Bedrijventerrein Burgweg De portefeuillehouder zegt toe te onderzoeken of het klopt dat het niet is toegestaan een grondverzetbedrijf te vestigen op de kavel van Fruitsafe of dat dit te maken heeft met dat het niet als hoofdactiviteit toegestaan is, maar wel als nevenactiviteit in bepaalde omvang. Raad 26 juni n.a.v. de programmarekening Het college komt nog terug naar de raad over de toekomst en de positie in het Streekhuis Kromme Rijn en ten opzichte van O-gen Schmidt Wethouder Zakee Begin najaar Uitzoekwerk in uitvoering; raad wordt naar verwachting in het najaar van geïnformeerd. Raad 26 juni n.a.v. de vragenronde vraag van De Liberalen over de vernieuwing van bushaltes De wethouder gaat na of het aspect verkeersveiligheid bij de renovatie aan de orde is geweest. Open Huis 17 juli n.a.v. Verordeningen Jeugd en Wmo De raad wordt geïnformeerd over de outcome van het beleid en de effecten van de transities. Wethouder Zakee of U&R? Wethouder Eijbersen p.m. U&R

7 7 Raad 3 juli n.a.v. de Vaststelling Kadernota De raad ontvangt een overzicht van de herplant van het afgelopen jaar. Wethouder Zakee z.s.m. U&R DV 18 september n.a.v. Vragenronde De raad betrekken bij de aanpak (géén plan van aanpak) met betrekking tot de overgang van de verantwoordelijkheid voor de zorg per 1 januari 2015 naar de gemeente. Wethouder Eijbersen DV 3 oktober 8 mei n.a.v. Visie Sociaal Domein De basis van voorliggende visie is het bestaande, zowel op het gebied van de dienstverlening, organisatie als over de WMO en de kanteling Civil Society. Een krachtige evaluatie zal aan het eind van het jaar gereed zijn. n.a.v. Motie over rol duurzaamheid bij verbouwen brandweerkazerne Werkhoven en vernieuwen brandweerkazerne Bunnik, ingediend door het CDA De raad informeren over de mogelijkheden en de financiële consequenties van het voorstel om zonnepanelen te plaatsen (Er moet hiervoor nog een aantal zaken worden uitgezocht, zoals het punt of de technische constructie mogelijk is. Over de vraag om het voordeel bij de gemeente te houden wanneer de gebouwen overgaan naar de Veiligheidsregio Utrecht, zal gesproken moeten worden met de Veiligheidsregio) Wethouder Eijbersen Eind DV Voortschrijdend inzicht heeft gemaakt dat er inmiddels een integrale beleidsnota Sociaal Domein voor 2015 op de planning staat. Bij de totstandkoming daarvan zal dan in evaluatieve zin gekeken worden naar het voorgaande beleid. Doorgaand U&R In behandeling, informatie komt vanuit U&R

8 8 PMB 28 november 28 november In behandeling. Wordt meegenomen bij de spelregelkaart. 28 november n.a.v. Beslisdocument definitiefase Odijk-West Het college gaat de (huizen)markt verkennen en kijken of het geïnteresseerde partijen kan vinden: ontwikkelaars, corporaties, particulieren. In juni ontvangt de raad de uitkomsten daarvan en zal deze dan beoordelen en besluiten om daar wel of niet in te stappen. n.a.v. Beslisdocument definitiefase Odijk-West Het college vindt het van groot belang dat er kwaliteit komt. Dat wordt ook onderwerp van gesprek bij de spelregelkaart. Het college zal zo helder mogelijk formuleren wat het onder kwaliteit verstaat, op basis van de gesprekken met de voorlopers in dit traject. n.a.v. Beslisdocument definitiefase Odijk-West De target van het college is om in de komende periode voor elkaar te krijgen dat de raad zich een gefundeerd oordeel kan vormen over wat er in de brede markt, van particulieren tot aan corporaties, mogelijk is Schmidt (nu: Eijbersen) Schmidt (nu: Eijbersen) Schmidt (nu: Eijbersen) 3 e kwartaal 3 e kwartaal 3 e kwartaal PMB PMB PMB In behandeling. Er komt een spelregelkaart In behandeling. Komt terug bij het eindadvies.

9 9

Historisch perspectief Onderstaand een korte historische schets van de periode tot aan 1 januari 2015:

Historisch perspectief Onderstaand een korte historische schets van de periode tot aan 1 januari 2015: Onderwerp: Jaaragenda MGR Concept van 12 februari 2015 Inleiding Tijdens de vergadering van 19 januari jl. heeft uw agendacommissie gevraagd om een jaaragenda van besluiten met betrekking tot het Werkbedrijf,

Nadere informatie

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening)

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Nadere informatie

Acht is meer dan duizend

Acht is meer dan duizend Acht is meer dan duizend Datum: 17 mei 2013 Plan van aanpak voor de implementatie van jeugdhulp bij de samenwerkende gemeenten in de regio Rotterdam-Rijnmond per 1 januari 2015 Status: definitief INHOUD

Nadere informatie

Aan de slag met social return. De toepassing van social return bij inkopen en aanbesteden provincie Overijssel

Aan de slag met social return. De toepassing van social return bij inkopen en aanbesteden provincie Overijssel De toepassing van social return bij inkopen en aanbesteden provincie Overijssel Colofon De Rekenkamer Oost-Nederland is een onafhankelijk orgaan dat onderzoek doet naar de doeltreffendheid, doelmatigheid

Nadere informatie

STUURGROEP BIJLAGE 5D. Impactanalyse Binnengemeentelijk Gebruik - Keten BAG-GBA-WOZ-WABO

STUURGROEP BIJLAGE 5D. Impactanalyse Binnengemeentelijk Gebruik - Keten BAG-GBA-WOZ-WABO STUURGROEP BIJLAGE 5D Impactanalyse Binnengemeentelijk Gebruik - Keten BAG-GBA-WOZ-WABO Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1. Aanleiding en doelstelling... 3 1.2. Doel en kaders impactanalyse...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 4

Inhoudsopgave. Voorwoord... 4 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 Hoofdstuk 1. Verantwoording van het onderzoek... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Samenstelling en ondersteuning raadscommissie... 6 1.3 Doel van het onderzoek en onderzoeksvragen...

Nadere informatie

SAMEN AAN DE SLAG. Bestuursakkoord rijk en gemeenten

SAMEN AAN DE SLAG. Bestuursakkoord rijk en gemeenten SAMEN AAN DE SLAG Bestuursakkoord rijk en gemeenten 4 juni 2007 SAMEN AAN DE SLAG Vertrouwen ligt aan de basis van een goed functionerende samenleving: vertrouwen van burgers in elkaar, vertrouwen van

Nadere informatie

Van evalueren kun je leren

Van evalueren kun je leren Van evalueren kun je leren Voorwoord Wie zich bezighoudt met cliëntenparticipatie doet er goed aan om van tijd tot tijd stil te staan bij de praktijk van dat moment. Cliëntenparticipatie is niet iets wat

Nadere informatie

Handreiking. De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd

Handreiking. De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd Handreiking De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd 3 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Introductie 5 Stappenplan en checklist 7 Bouwsteen 1 - Tijdpad

Nadere informatie

Bijlagenboek deel 1. Begeleiding en ondersteuning na jeugdzorg. Financieel overzicht deel nazorg

Bijlagenboek deel 1. Begeleiding en ondersteuning na jeugdzorg. Financieel overzicht deel nazorg Bijlagenboek deel 1 Begeleiding en ondersteuning na jeugdzorg Financieel overzicht deel nazorg SPECTRUM partner met elan Effectiviteit provinciale subsidiëring 1 Gegevens Nazorg per regio 1. Kansrijk wonen

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Houten maken we samen

Houten maken we samen Houten maken we samen Collegeprogramma 2014-2018 Raadsvergadering 8 juli 2014 Collegeprogramma 2014-2018 1 Collegeprogramma 2014-2018 2 Inhoudsopgave 1. Algemeen bestuurlijk perspectief 7 2. Beleidsambities

Nadere informatie

Financiën en de 3 decentralisaties

Financiën en de 3 decentralisaties Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Handreiking Financiën en de 3 decentralisaties bouwstenen voor uw financiële aanpak Handreiking Financiën en de 3 decentralisaties bouwstenen voor

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

ALGEMENE BESCHOUWINGEN VAN DE CDA-FRACTIE NAAR AANLEIDING VAN DE GEMEENTEBEGROTING 2012

ALGEMENE BESCHOUWINGEN VAN DE CDA-FRACTIE NAAR AANLEIDING VAN DE GEMEENTEBEGROTING 2012 ALGEMENE BESCHOUWINGEN VAN DE CDA-FRACTIE NAAR AANLEIDING VAN DE GEMEENTEBEGROTING 2012 Algemeen Vandaag staat de 2 e begroting van dit college op de agenda. Het college geeft aan dat deze begroting niet

Nadere informatie

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel 2 Inhoudsopgave Samenvatting 4 1. Uitgangspositie 6 1.1 Voorlopig wettelijk kader 6 1.2 Inzicht in de verschuiving van verantwoordelijkheden 7 1.3 Rotterdamse

Nadere informatie

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie

De kracht van goed bestuur

De kracht van goed bestuur Bestuur, management en onderwijskwaliteit Daniëlle Verschuren en Berber Vreugdenhil De kracht van goed bestuur Eindrapportage De kracht van goed bestuur Eindrapportage Daniëlle Verschuren Berber Vreugdenhil

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Uitnodiging tot Contractering. Jeugdhulp Holland Rijnland 2015

Uitnodiging tot Contractering. Jeugdhulp Holland Rijnland 2015 Uitnodiging tot Contractering Jeugdhulp Holland Rijnland 2015 Samenwerkende gemeenten Holland Rijnland: Alphen aan den Rijn Hillegom Kaag en Braassem Katwijk Leiden Leiderdorp Lisse Nieuwkoop Noordwijk

Nadere informatie

Ontheffingen WWB. Nota van bevindingen

Ontheffingen WWB. Nota van bevindingen Nota van bevindingen Colofon Programma Participatie Datum April 2013 Nummer NvB 13/02a Pagina 2 van 57 Inhoud Colofon 2 1 Samenvatting en conclusies 5 1.1 Aanleiding en achtergrond 5 1.2 Doelstelling 5

Nadere informatie

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden

Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Wat moed. Dat moet. Krachten verbinden Coalitieakkoord 2014 2018 CDA GB/VVD [Geef een citaat uit het document of de samenvatting van een interessant punt op. Het tekstvak kan overal in het document worden

Nadere informatie

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Utrecht, april 2015 Over Samenwerkend Toezicht Jeugd In Samenwerkend Toezicht Jeugd

Nadere informatie

kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg

kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg 1 kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg 2 kwaliteitskader

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

"Aan tafel!" dialoogtafel. noordoost Groningen. kwartiermakers

Aan tafel! dialoogtafel. noordoost Groningen. kwartiermakers kwartiermakers dialoogtafel noordoost Groningen "Aan tafel!" Een verkenning naar de mogelijkheid om in het aardbevingsgebied Noordoost Groningen een dialoogtafel op te zetten Eindadvies van de kwartiermakers

Nadere informatie

Met elkaar werken aan een oplossing

Met elkaar werken aan een oplossing jaargang 1 nr 1 2009 Special Visieontwikkeling Veiligheidshuis IJsselland Voor u ligt de eerste special over het thema Visieontwikkeling Veiligheidshuis IJsselland. In de afgelopen tijd is de visie op

Nadere informatie

Zo werkt u aan kwaliteit in de Wmo Het perspectief van de klant als uitgangspunt voor kwaliteitscriteria

Zo werkt u aan kwaliteit in de Wmo Het perspectief van de klant als uitgangspunt voor kwaliteitscriteria Anders werken Zo werkt u aan kwaliteit in de Wmo Het perspectief van de klant als uitgangspunt voor kwaliteitscriteria Auteurs: Charlotte Hanzon, Anne Lucassen en Karin Sok Tot stand gekomen in samenwerking

Nadere informatie

Implementatie zoekperiode jongeren. Programmarapportage Inkomenszekerheid

Implementatie zoekperiode jongeren. Programmarapportage Inkomenszekerheid Implementatie zoekperiode jongeren Programmarapportage Inkomenszekerheid Colofon Projectnaam Implementatie zoekperiode jongeren Projectnummer R12/06 ISBN 978-90-5079-258-5 ISSN 1383-8733 Datum December

Nadere informatie

Stuurgroep Heroriëntatie Twentse samenwerking. Samenwerken doen we zelf

Stuurgroep Heroriëntatie Twentse samenwerking. Samenwerken doen we zelf Stuurgroep Heroriëntatie Twentse samenwerking Samenwerken doen we zelf concept 1 december 2014 1 Samenstelling Stuurgroep Heroriëntatie Henk Robben Hans Gerritsen Jon Hermans-Vloedbeld Sander Schelberg

Nadere informatie