OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 11 oktober 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 11 oktober 2016"

Transcriptie

1 OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 11 oktober 2016 Aanwezig: Afwezig: E. Eerenberg, loco-burgemeester M.J.M. Meijs, gemeentesecretaris J. van Agteren (C) P.G. Welman (D) J. Hatenboer (E) J. van Houdt (F) G.O. van Veldhuizen, burgemeester Bespreekstukken 6.E. Afwijkingenrapportage projecten 1 juli In te stemmen met de afwijkingenrapportages per 1 juli De afwijkingenrapportages aan de Raad te verstrekken. Eind 2011 hebben College en Raad naar aanleiding van het doorwerkingsonderzoek Grote Projecten aangegeven meer informatievoorziening te wensen over grote projecten. Tijdens de behandeling van de Stedelijke Koers werd nogmaals het belang van de informatievoorziening aangegeven. Aan deze informatievoorziening wordt invulling gegeven door middel van een projectrapportage (peildatum 31 december) aan het einde van het j aar en een afwijkingenrapportage medio het jaar (peildatum 1 juli). Openbare besluitenlijst 11 oktober 2016 Pagina 1 van 7

2 8.G. Inrichting Klachtencommissariaat A. De raad voor te stellen: 1. Onder intrekking van de bij raadsbesluit van 8 december 2014 vastgestelde Klachtenverordening gemeente Enschede een nieuwe klachtenregeling vast te stellen in de vorm van de "Verordening klachtenbehandeling gemeente Enschede", overeenkomstig bijgevoegd conceptverordening. B. 1. Als college en de burgemeester - voor wat betreft de eigen bevoegdheid - het besluit van 8 december 2014, inhoudende het verlenen van mandaat aan de klachtencommissaris in te trekken bij de inwerkingtreding van onder 1. genoemde verordening. 2. Ter waarborging van de onafhankelijke positie van de klachtencommissaris, en de medewerkers van het bureau van de klachtencommissaris ten opzichte van het college besluiten tot het sluiten van een convenant in de vorm van een professioneel statuut overeenkomstig de bijlage behorende bij de onder twee genoemde verordening. Op 15 december 2014 heeft de gemeenteraad ingestemd met het voorstel per 1 januari 2015 een Klachtencommissaris te benoemen voor de duur van vier jaar. Tevens is besloten de inrichting van het Klachtencommissariaat na 1 jaar te evalueren. Op 18 april 2016 heeft de gemeenteraad ingestemd met de conclusies en aanbevelingen van de rekenkamercommissie inzake evaluatie Klachtencommissaris. Vervolgens zijn deze conclusies en aanbevelingen uitgewerkt in concrete voorstellen met betrekking tot inrichting en organisatie. Dit voorstel wordt nu aangeboden aan de gemeenteraad. 9.GD. Evaluatie Agenda van Twente De raad voor te stellen: 1. kennis te nemen van de evaluatie van de Agenda van Twente; 2.in te stemmen met de verkenning naar een nieuwe regionale agenda voor Twente, door de Bestuurscommissie Agenda van Twente van Regio Twente. In 2007 hebben de veertien Twentse gemeenten besloten een gezamenlijke investeringsagenda te starten. Deze Agenda van Twente heeft een looptijd van en heeft tot doel de sociaaleconomische structuur van Twente duurzaam en substantieel te versterken. Onlangs is de evaluatie gepresenteerd van de Agenda van Twente ( ). Op 15 september zijn de gemeenten met elkaar in gesprek geweest over de evaluatie met als doel een besluit te nemen over een eventueel vervolg. Dit voorstel wordt nu aan de gemeenteraad voorgelegd. Openbare besluitenlijst 11 oktober 2016 Pagina 2 van 7

3 Hamerstukken 10.C. Bestuursopdracht Milieu Duurzaamheid Afval Regio Twente 1. In te stemmen met de Bestuursopdracht Milieu Duurzaamheid en Afval van de Regio Twente ; 2. De daarmee gepaarde gaande financiële bijdrage van de gemeente Enschede van voor Te dekken binnen programma Duurzame Leefomgeving. In het portefeuillehoudersoverleg MDA van 23 maart 2016 is de Bestuursopdracht Milieu Duurzaamheid en Afval van de Regio Twente vastgesteld als uitvloeisel van de nieuw beoogde samenwerkingsstructuur binnen de Regio Twente. Op 23 juni 2016 is de voordracht van wethouder H.J. Scholten van de gemeente Hof van Twente als nieuwe voorzitter van dit portefeuillehoudersoverleg bekrachtigd. Vanwege die nieuwe samenwerkingsstructuur zal de onderhavige bestuursopdracht door uw college en de daarmee gepaard gaande inzet vanuit de gemeente Enschede formeel geaccordeerd en aan de Regio Twente bevestigd moeten worden. Bij brieven van 17 mei en van 7 juli 2016 heeft de Regio Twente hiertoe een schriftelijk verzoek ingediend bij de gemeente Enschede. 11.C. Analyse luchtkwaliteit 2016, Enschede 1. akkoord te gaan met de brief aan de raad "Analyse luchtkwaliteit Enschede,2016"; 2. in het voorjaar van 2017 een uitgebreide bijeenkomst over luchtkwaliteit in Enschede te organiseren; 3. in het najaar van 2017 een meer uitgebreide analyse uit te voeren. Het college heeft een eerste analyse gemaakt van de luchtkwaliteit ten gevolge van het verkeer in Enschede. Uit de analyse blijkt dat Enschede overal voldoet aan de wettelijke normen en dat er geen sprake is van een acuut probleem. Om de raad te informeren over de analyse zal het college in 2017 een uitgebreide bijeenkomst over luchtkwaliteit in Enschede organiseren. Omdat er voor een aantal wegen geen gegevens beschikbaar zijn, heeft het college besloten om in 2017 een analyse te maken gebaseerd op gegevens voor álle belangrijke wegen. 12.D. Beantwoording art. 38 vragen van de heerjelle Kort (GroenLinks) inzake het Verdringingsprotocol. Voorstel portefeuillehouder om de vragen ex. artikel 38 van de heerjelle Kort (GroenLinks) inzake het Verdringingsprotocol te beantwoorden conform de bijlage. Op 16 september 2016 zijn door de heer Jelle Kort (GroenLinks) artikel 38 vragen gesteld over het Verdringingsprotocol. Het college van B&W geeft antwoord op deze vragen. Openbare besluitenlijst 11 oktober 2016 Pagina 3 van 7

4 13.E. exploitatieovereenkomst Achter het Hofje, muv de vertrouwelijke bijlagen! Besluiten tot het aangaan van de exploitatieovereenkomst Achter het Hofje met exploitant. De exploitant wil de panden aan Achter het Hofje herontwikkelen naar vijf woningen. Om de realisatie van dit plan mogelijk te maken zijn er afspraken nodig over het wijzigen van de bestemming, de verlichting en de aanpassingen aan het openbaar gebied. Die afspraken zijn vastgelegd in de exploitatieovereenkomst. 14.F. Inclusieve stad - City Deal 1. Kennis te nemen van de bevindingen en voorstellen voor experimenten van de City Deal "Inclusieve Stad"; 2. In te stemmen met de keuze voor de inclusieve wijk Pathmos/Stadsveld; 3. De brief aan de Raad vast te stellen. Met de City Deal "Inclusieve Stad" willen betrokken partijen, gevoed door een analyse van 100 casussen uit de gemeentelijke praktijk van sociale (wijk)teams, verdergaande vernieuwing realiseren in het sociaal domein door integrale alternatieve arrangementen te ontwikkelen op onder meer het gebied van wonen, zorg, jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning. Deze arrangementen zullen in de praktijk getest worden op hun effectiviteit. In Enschede is de wijk Pathmos/Stadsveld als inclusieve wijk aangewezen. Doel van de arrangementen: Hoe bewaren we de samenhang in onze stad en zorgen we ervoor dat iedereen kan meedoen? 15.G. Beantwoording van de artikel 38 vragen. gesteld door mevrouw Visser-Voorn, namens de fractie "Enschede Anders" Te besluiten dat de gestelde vragen ex. artikel 38 van mevrouw Visser-Voorn (Enschede Anders) door portefeuillehouder te beantwoorden nvt Openbare besluitenlijst 11 oktober 2016 Pagina 4 van 7

5 Vaste agendapunten 16. Vaststellen (openbare/niet openbare) besluitenlijst 17. Afsprakenlijst en memorandum 18. Representatielijst 19. Rondvraag 20. Collegiale consultatie Besluit uit voorgaande vergadering dd 27 september C. Verzoek van Stichting CCI Boekelo voor aangaan samenwerking tussen gemeente Enschede en Stichting CCI Boekelo ten behoeve van de ontwikkeling van een nieuw hoofdterrein voor Military Boekelo Enschede. vanaf 28 september Instemmen met uitgaande brief; 2. College nader informeren over financiële consequenties en (mogelijke) oplossingen. Cf, inclusief aanpassing dictum, mandaat aan wethouder Van Agteren. College zet eerste stap om uitvoering te geven aan de beoogde samenwerking tussen de gemeente Enschede en de Stichting CCI Boekelo voor het inrichten van een nieuw hoofdterrein voor de Military Boekelo Enschede. Openbare besluitenlijst 11 oktober 2016 Pagina 5 van 7

6 Besluiten uit voorgaande vergadering dd 4 oktober B. Concept-programmabegroting , na persgesprek donderdag 6 oktober om 12 uur, muv bijlage 4 memo middelenkader, deze blijft vertrouwelijk Beslispunten m.b.t. onderdelen van de programmabegroting: 1. In te stemmen met de programmabegroting (bijlage 1) en deze ter besluitvorming voor te leggen aan de raad. Daarbij specifiek in te stemmen met: 2. de politieke brief zoals verwoord in hoofdstuk 1 van de programmabegroting; 3. de programma s, paragrafen en bijlagen; 4. het financieel middelenkader (hoofdstuk 2 PB); Beslispunten m.b.t. communicatie- en besluitvormingstraject: 5. In te stemmen met het raadsvoorstel programmabegroting (bijlage 2); 6. In te stemmen met het persbericht (bijlage 3); Inhoudelijke beslispunten 7. In te stemmen met de meerjarenprognose parkeerbedrijf jaarschijf 2017 (bijlage 6.8 van de programmabegroting); 8. In te stemmen met het vervangen van de indicatoren imago kennisstad en imago ondernemende stad door de indicator bezoekersaantallen evenementen. 9. In te stemmen met de memo Middelenkader (bijlage 4) 10. Wethouder middelen het mandaat te geven de concept-programmabegroting, raadsvoorstel en persbericht aan te passen n.a.v. de b&w-vergadering. Cf, inclusief aanpassing, mandaat aan wethouder Eerenberg. n.v.t., separaat persbericht 2.B. Motie 'Actualisatie lastenstelsel' Instemmen met de brief aan de raad over 'actualisatie lastenstelsel' Deze brief toe te sturen aan de raad ter afhandeling van de motie 'actualisatie lastenstelsel'. Cf, inclusief aanpassing, mandaat aan wethouder Eerenberg. Bij de behandeling van de zomernota 2015 heeft de raad aan het college gevraagd te kijken naar het gemeentelijk lastenstelsel. Het college geeft met bijgevoegde brief een reactie en haar visie op het gemeentelijke lastenstelsel. Openbare besluitenlijst 11 oktober 2016 Pagina 6 van 7

7 4.FBD. Voortgangsbrief sociaal domein De raad te informeren over de voortgang binnen het sociale domein conform bijgevoegde brief. Cf, inclusief aanpassing, mandaat aan wethouder Van Houdt. De raad is nauw betrokken bij de veranderingen binnen het sociale domein. Afgesproken is de raad vanaf 2016 halfjaarlijks te informeren over de stand van zaken en de voortgang van de Wmo, de Jeugdhulp en de Participatiewet. In deze voortgangsbrief geven wij hier vervolg aan. * * * Openbare besluitenlijst 11 oktober 2016 Pagina 7 van 7

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 19 april 2016

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 19 april 2016 OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 19 april 2016 Aanwezig: G.O. van Veldhuizen, burgemeester M.J.M. Meijs, gemeentesecretaris J. van Agteren (C)

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 22 november 2016

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 22 november 2016 OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 22 november 2016 Aanwezig: Afwezig: E. Eerenberg, loco-burgemeester M.J.M. Meijs, gemeentesecretaris J. van

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 7 februari 2017

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 7 februari 2017 OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 7 februari 2017 Aanwezig: Afwezig: G.O. van Veldhuizen, burgemeester E.A. Smit, loco-gemeentesecretaris E. Eerenberg

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 7 juni 2016

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 7 juni 2016 OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 7 juni 2016 Aanwezig: Afwezig: G.O. van Veldhuizen, burgemeester E.A. Smit, loco-gemeentesecretaris E. Eerenberg

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 19 september 2017

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 19 september 2017 OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 19 september 2017 Aanwezig: G.O. van Veldhuizen, burgemeester K. Nickolson (H), gemeentesecretaris E.A. Smit,

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 31 januari 2017

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 31 januari 2017 OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 31 januari 2017 Aanwezig: Afwezig: G.O. van Veldhuizen, burgemeester E.A. Smit, loco-gemeentesecretaris E. Eerenberg

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 26 januari 2016

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 26 januari 2016 OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 26 januari 2016 Aanwezig: G.O. van Veldhuizen, burgemeester M.J.M. Meijs, gemeentesecretaris E. Eerenberg (B)

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 6 september 2016

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 6 september 2016 OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 6 september 2016 Aanwezig: Afwezig: G.O. van Veldhuizen, burgemeester M.J.M. Meijs, gemeentesecretaris E. Eerenberg

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 18 juli 2017

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 18 juli 2017 OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 18 juli 2017 Aanwezig: G.O. van Veldhuizen, burgemeester K. Nickolson (H), gemeentesecretaris E.A. Smit, loco-gemeentesecretaris

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 4 oktober 2016

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 4 oktober 2016 OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 4 oktober 2016 Aanwezig: G.O. van Veldhuizen, burgemeester M.J.M. Meijs, gemeentesecretaris E. Eerenberg (B)

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 8 december 2015

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 8 december 2015 OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 8 december 2015 Aanwezig: Afwezig: G.O. van Veldhuizen, burgemeester E.A. Smit, loco-gemeentesecretaris E. Eerenberg

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 19 juli 2016

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 19 juli 2016 OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 19 juli 2016 Aanwezig: Afwezig: J. Hatenboer, loco-burgemeester M.J.M. Meijs, gemeentesecretaris J. van Houdt

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 10 januari 2017

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 10 januari 2017 OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 10 januari 2017 Aanwezig: Afwezig: G.O. van Veldhuizen, burgemeester E.A. Smit, loco-gemeentesecretaris E. Eerenberg

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 20 juni 2017

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 20 juni 2017 OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 20 juni 2017 Aanwezig: Afwezig: E. Eerenberg, loco-burgemeester K. Nickolson (H), gemeentesecretaris E.A. Smit,

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 12 april 2016

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 12 april 2016 OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 12 april 2016 Aanwezig: Afwezig: G.O. van Veldhuizen, burgemeester E.A. Smit, loco-gemeentesecretaris J. van

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 17 mei 2016

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 17 mei 2016 OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 17 mei 2016 Aanwezig: G.O. van Veldhuizen, burgemeester M.J.M. Meijs, gemeentesecretaris E. Eerenberg (B) J.

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 20 december 2016

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 20 december 2016 OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 20 december 2016 Aanwezig: Afwezig: G.O. van Veldhuizen, burgemeester E.A. Smit, loco-gemeentesecretaris E.

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 14 juni 2016

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 14 juni 2016 OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 14 juni 2016 Aanwezig: G.O. van Veldhuizen, burgemeester M.J.M. Meijs, gemeentesecretaris E. Eerenberg (B) J.

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 3 oktober 2017

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 3 oktober 2017 OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 3 oktober 2017 Aanwezig: G.O. van Veldhuizen, burgemeester K. Nickolson (H), gemeentesecretaris E.A. Smit, loco-gemeentesecretaris

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 14 november 2017

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 14 november 2017 OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 14 november 2017 Aanwezig: G.O. van Veldhuizen, burgemeester K. Nickolson (H), gemeentesecretaris E.A. Smit,

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 17 oktober 2017

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 17 oktober 2017 OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 17 oktober 2017 Aanwezig: G.O. van Veldhuizen, burgemeester K. Nickolson (H), gemeentesecretaris E.A. Smit,

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 30 augustus 2016

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 30 augustus 2016 OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 30 augustus 2016 Aanwezig: Afwezig: G.O. van Veldhuizen, burgemeester E.A. Smit, loco-gemeentesecretaris E.

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 5 januari 2016

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 5 januari 2016 OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 5 januari 2016 Aanwezig: G.O. van Veldhuizen, burgemeester M.J.M. Meijs, gemeentesecretaris E. Eerenberg (B)

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 31 mei 2016

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 31 mei 2016 OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 31 mei 2016 Aanwezig: G.O. van Veldhuizen, burgemeester M.J.M. Meijs, gemeentesecretaris E. Eerenberg (B) J.

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 27 september 2016

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 27 september 2016 OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 27 september 2016 Aanwezig: Afwezig: G.O. van Veldhuizen, burgemeester M.J.M. Meijs, gemeentesecretaris J. van

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 1 november 2016

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 1 november 2016 OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 1 november 2016 Aanwezig: G.O. van Veldhuizen, burgemeester M.J.M. Meijs, gemeentesecretaris E. Eerenberg (B)

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 6 juni 2017

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 6 juni 2017 OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 6 juni 2017 Aanwezig: Afwezig: E. Eerenberg, loco-burgemeester K. Nickolson (H), gemeentesecretaris E.A. Smit,

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 27 oktober 2015

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 27 oktober 2015 OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 27 oktober 2015 Aanwezig: Afwezig: G.O. van Veldhuizen, burgemeester M.J.M. Meijs, gemeentesecretaris E. Eerenberg

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 20 september 2016

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 20 september 2016 OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 20 september 2016 Aanwezig: G.O. van Veldhuizen, burgemeester M.J.M. Meijs, gemeentesecretaris E. Eerenberg

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 18 april 2017

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 18 april 2017 OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 18 april 2017 Aanwezig: G.O. van Veldhuizen, burgemeester E.A. Smit, loco-gemeentesecretaris E. Eerenberg (B)

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 13 juni 2017

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 13 juni 2017 OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 13 juni 2017 Aanwezig: Afwezig: G.O. van Veldhuizen, burgemeester (t/m 1 e agendapunt aanwezig) K. Nickolson

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 8 maart 2016

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 8 maart 2016 OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 8 maart 2016 Aanwezig: G.O. van Veldhuizen, burgemeester M.J.M. Meijs, gemeentesecretaris E. Eerenberg (B) J.

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 25 juli 2017

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 25 juli 2017 OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 25 juli 2017 Aanwezig: Afwezig: G.O. van Veldhuizen, burgemeester E.A. Smit, loco-gemeentesecretaris E. Eerenberg

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 2 februari 2016

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 2 februari 2016 OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 2 februari 2016 Aanwezig: G.O. van Veldhuizen, burgemeester M.J.M. Meijs, gemeentesecretaris E. Eerenberg (B)

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 15 maart 2016

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 15 maart 2016 OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 15 maart 2016 Aanwezig: G.O. van Veldhuizen, burgemeester M.J.M. Meijs, gemeentesecretaris E. Eerenberg (B)

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 15 december 2015

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 15 december 2015 OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 15 december 2015 Aanwezig: G.O. van Veldhuizen, burgemeester M.J.M. Meijs, gemeentesecretaris E. Eerenberg (B)

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 17 januari 2017

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 17 januari 2017 OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 17 januari 2017 Aanwezig: G.O. van Veldhuizen, burgemeester E.A. Smit, loco-gemeentesecretaris E. Eerenberg

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 28 november 2017

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 28 november 2017 OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 28 november 2017 Aanwezig: Afwezig: G.O. van Veldhuizen, burgemeester E.A. Smit, loco-gemeentesecretaris E.

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 1 december 2015

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 1 december 2015 OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 1 december 2015 Aanwezig: Afwezig: G.O. van Veldhuizen, burgemeester M.J.M. Meijs, gemeentesecretaris J. van

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 31 oktober 2017

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 31 oktober 2017 OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 31 oktober 2017 Aanwezig: Afwezig: G.O. van Veldhuizen, burgemeester K. Nickolson (H), gemeentesecretaris E.A.

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 6 december 2016

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 6 december 2016 OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 6 december 2016 Aanwezig: G.O. van Veldhuizen, burgemeester M.J.M. Meijs, gemeentesecretaris E. Eerenberg (B)

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 17 november 2015

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 17 november 2015 OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 17 november 2015 Aanwezig: G.O. van Veldhuizen, burgemeester M.J.M. Meijs, gemeentesecretaris E. Eerenberg (B)

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 19 januari 2016

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 19 januari 2016 OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 19 januari 2016 Aanwezig: G.O. van Veldhuizen, burgemeester M.J.M. Meijs, gemeentesecretaris E. Eerenberg (B)

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 29 maart 2016

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 29 maart 2016 OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 29 maart 2016 Aanwezig: G.O. van Veldhuizen, burgemeester M.J.M. Meijs, gemeentesecretaris E. Eerenberg (B)

Nadere informatie

Raadsvoorstel Registratienummer: Portefeuillehouder: J. Boskeljon

Raadsvoorstel Registratienummer: Portefeuillehouder: J. Boskeljon gemeente Den Helder Raadsvoorstel Registratienummer: Portefeuillehouder: J. Boskeljon Van afdeling: Griffie Ter inzage gelegde stukken / bijlagen: Behandelend ambtenaar: R. De Jonge Rapport van de Rekenkamercommissie

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 23 mei 2017

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 23 mei 2017 OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 23 mei 2017 Aanwezig: G.O. van Veldhuizen, burgemeester K. Nickolson (H), gemeentesecretaris E.A. Smit, loco-gemeentesecretaris

Nadere informatie

Vastgestelde openbare besluitenlijst vergadering burgemeester en wethouders

Vastgestelde openbare besluitenlijst vergadering burgemeester en wethouders 02.R RUIMTE Koop-/realisatieovereenkomst Bijenkorf in Oudesluis. I Medewerking te verlenen aan de realisatie van 5 woningen en 1 kantoorruimte in de voormalige school de Bijenkorf in Oudesluis; II De koop-/realisatieovereenkomst

Nadere informatie

Uitvoering motie 15-132 over voormalig Chinees restaurant Arnemuiden Besloten wordt, in te stemmen met de memo aan de raad.

Uitvoering motie 15-132 over voormalig Chinees restaurant Arnemuiden Besloten wordt, in te stemmen met de memo aan de raad. Gemeente Middelburg Datum: 25 april 2016 enlijst vergadering College van Burgemeester en wethouders Aanvang: 9.00 uur, kamer burgemeester ======================================================== Aanwezig:

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 29 november 2016

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 29 november 2016 OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 29 november 2016 Aanwezig: G.O. van Veldhuizen, burgemeester M.J.M. Meijs, gemeentesecretaris E. Eerenberg (B)

Nadere informatie

A. Smit, M. Hoogeveen, H. Vlieg-Kempe en R. Wiersema - wethouders T. Dijkstra - secretaris Afwezig: - 1. Instemmen met de. Kadernota governance

A. Smit, M. Hoogeveen, H. Vlieg-Kempe en R. Wiersema - wethouders T. Dijkstra - secretaris Afwezig: - 1. Instemmen met de. Kadernota governance BESLUITENLIJST Vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 12 juni 2017 Aanwezig: M.L.J. Out - burgemeester A. Smit, M. Hoogeveen, H. Vlieg-Kempe en R. Wiersema - wethouders T. Dijkstra - secretaris

Nadere informatie

COLLEGEBERICHT AAN DE RAAD Van : Burgemeester en Wethouders Reg. nr. : 4533853 Aan : Gemeenteraad Datum : 06-11-2013 Portefeuillehouder : B.J. Lubbinge, van Eijk, v. Muilekom ONDERWERP Planning programma

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 17 MEI 2016

OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 17 MEI 2016 OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 17 MEI 2016 Samenstelling: Zijn aanwezig: Mevrouw Carry Abbenhues, Burgemeester Mevrouw Annelies de Jonge, Wethouder; mevrouw Patricia Withagen,

Nadere informatie

5. Sm Kwartaalrapportage 3e kwartaal 2017 en vooruitblik 4e kwartaal 2017 gemeentelijke liquiditeiten

5. Sm Kwartaalrapportage 3e kwartaal 2017 en vooruitblik 4e kwartaal 2017 gemeentelijke liquiditeiten 1. Bm Vaststellen van de openbare besluitenlijst van 31 oktober 2017 V De besluitenlijst vaststellen 2. Bm ---- Uitnodigingen V Ter bespreking lijst van uitnodigingen B De lijst doorgenomen en geactualiseerd.

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 5 april 2016

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 5 april 2016 OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 5 april 2016 Aanwezig: Afwezig: G.O. van Veldhuizen, burgemeester M.J.M. Meijs, gemeentesecretaris J. van Agteren

Nadere informatie

Besluitenlijst dagelijks bestuur van 17 november 2014

Besluitenlijst dagelijks bestuur van 17 november 2014 DATUM 17 november 2014 PLAATS Enschede TIJDSTIP 14:30 uur VOORZITTER De heer P.E.J. den Oudsten SECRETARIS dr.ing. G.J.M. Vos PAGINA 1 De heren P.E.J. den Oudsten, H. van Agteren, drs.mr. R.G. Welten,

Nadere informatie

Verslag vergadering college van burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg

Verslag vergadering college van burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg Verslag vergadering college van burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg Datum: 10 oktober 2017, 9.30 uur in het Gemeentehuis (kamer D1.03) te Leidschendam 1. Opening Agendapunten 6C en 9C

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 21 februari 2017

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 21 februari 2017 OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 21 februari 2017 Aanwezig: G.O. van Veldhuizen, burgemeester E.A. Smit, loco-gemeentesecretaris E. Eerenberg

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 27 JANUARI 2015

OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 27 JANUARI 2015 OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 27 JANUARI 2015 Samenstelling: Zijn aanwezig: De heer Rikus Jager De heer Klaas Smidt; de heer Erik van Schelven; de heer Homme Geertsma De

Nadere informatie

Gemeente Assen. om namens de gemeente. feitelijke handelingen en rechtshandelingen te verrichten die in het kader van dit project vereist zijn.

Gemeente Assen. om namens de gemeente. feitelijke handelingen en rechtshandelingen te verrichten die in het kader van dit project vereist zijn. BESLUITENLIJST Vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 21 april 2015 Aanwezig: M.L.J. Out - burgemeester A. Smit, M. Hoogeveen, H. Vlieg-Kempe en R. Wiersema - wethouders R.J. Stoffelsma - loco-secretaris

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 2 mei 2017

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 2 mei 2017 OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 2 mei 2017 Aanwezig: G.O. van Veldhuizen, burgemeester E.A. Smit, loco-gemeentesecretaris E. Eerenberg (B) J.

Nadere informatie

Agenda / besluitenlijst B&W openbare agenda

Agenda / besluitenlijst B&W openbare agenda Agenda / besluitenlijst B&W openbare agenda Datum : 22 september 2015 10.00 15.00 uur Aanwezig : Mevr. Drs. M.J.T.H. Havekes Dhr. J.J.W. van Dongen (D66) Dhr. H. Veldhuizen (CDA) Dhr. J.A. Nijhof (GroenLinks/PvdA)

Nadere informatie

Besluitenlijst Bespreekstukken B&W vergadering (behorende tot agendapunt 5) Datum: 13 december 2011

Besluitenlijst Bespreekstukken B&W vergadering (behorende tot agendapunt 5) Datum: 13 december 2011 Aanwezig: de heren T.J. van der Zwan, L. Buwalda, S. Siebenga, A. Hartsuiker, mevrouw C. van der Laan en F.H. Perdok secretaris. Agendapunt Onderwerp Advies Beslissing 1 Besluitenlijst bespreekstukken

Nadere informatie

Besluitenlijst (openbaar) voor de vergadering van het College van Burgemeester en Wethouders gehouden op 14 januari 2014.

Besluitenlijst (openbaar) voor de vergadering van het College van Burgemeester en Wethouders gehouden op 14 januari 2014. Besluitenlijst (openbaar) voor de vergadering van het College van Burgemeester en Wethouders gehouden op 14 januari 2014. AANWEZIG: C.C. Leppink-Schuitema T.M.J.M. Evers F.S.A. Wissink mr. W.A.R. Visser

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Argumenten

Raadsvoorstel. Argumenten Argumenten Raadsvoorstel Onderwerp: Agenda voor Twente 2018-2022 Registratienummer: 640673 Voorstel: 1. De ambitie en de verantwoording daarover zoals neergelegd in de Agenda voor Twente (2018-2022) onderschrijven.

Nadere informatie

Bijgevoegde bijlage(n): Concept besluitenlijst - openbaar - B&W vergadering d.d. 26 mei 2015

Bijgevoegde bijlage(n): Concept besluitenlijst - openbaar - B&W vergadering d.d. 26 mei 2015 VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 2 juni 2015 Besluit nummer: 2015_BW_00430 Onderwerp: Besluitenlijst openbaar - Besluitvormend Beknopte samenvatting: Zie onderwerp Bevoegd portefeuillehouder: Carla Breuer

Nadere informatie

Besluitenlijst Bespreekstukken B&W vergadering (behorende tot agendapunt 5) Datum: 17 december 2013

Besluitenlijst Bespreekstukken B&W vergadering (behorende tot agendapunt 5) Datum: 17 december 2013 Aanwezig: de heren L. Buwalda, S. Siebenga, mevrouw C. van der Laan en F.H. Perdok secretaris. Afwezig: de heren T.J. van der Zwan en A. Hartsuiker. Agendapunt Onderwerp Advies Beslissing 1 Besluitenlijst

Nadere informatie

Agenda / besluitenlijst B&W openbare agenda

Agenda / besluitenlijst B&W openbare agenda Agenda / besluitenlijst B&W openbare agenda Datum : 16 februari 2016 10.00 16.00 uur Aanwezig : Dhr. G.F. Naafs Mevr. Drs. M.J.T.H. Havekes Dhr. J.J.W. van Dongen (D66) Dhr. H. Veldhuizen (CDA) Dhr. J.A.

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE STEDE BROEC D.D. 18 OKTOBER 2016.

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE STEDE BROEC D.D. 18 OKTOBER 2016. OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE STEDE BROEC D.D. 18 OKTOBER 2016 Aanwezig: Afwezig: M. Goldschmeding, burgemeester, N. Slagter, B. Nootebos en

Nadere informatie

GEMEENTE SCHERPENZEEL

GEMEENTE SCHERPENZEEL GEMEENTE SCHERPENZEEL Raadsvoorstel Datum voorstel : 27 januari 2015 Raadsvergadering : 5 maart 2015 Agendapunt : Bijlage(n) : Geen Kenmerk : Portefeuille : wethouder H.J.C. Vreeswijk Behandeld door: Naam

Nadere informatie

Advies De voorzitter opent de vergadering. Er worden enkele mededelingen gedaan. Wethouder Zivkovic verlaat om uur de vergadering.

Advies De voorzitter opent de vergadering. Er worden enkele mededelingen gedaan. Wethouder Zivkovic verlaat om uur de vergadering. Aanwezig: Voorzitter De heer M.J.D. Witteman Wethouders De heer P.F. de Groene De heer E.R.M. Balemans De heer V. van der Horst Mevrouw J.A. Koops Mevrouw L.J. van Dort De heer F. Živković-Laurenta Secretaris

Nadere informatie

A. Smit, M. Hoogeveen, H. Vlieg-Kempe en R. Wiersema - wethouders T. Dijkstra - secretaris Afwezig: M. Out vanaf uur

A. Smit, M. Hoogeveen, H. Vlieg-Kempe en R. Wiersema - wethouders T. Dijkstra - secretaris Afwezig: M. Out vanaf uur BESLUITENLIJST Vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 4 april 2017 Aanwezig: M.L.J. Out - burgemeester A. Smit, M. Hoogeveen, H. Vlieg-Kempe en R. Wiersema - wethouders T. Dijkstra - secretaris

Nadere informatie

VOORSTEL OPSCHRIFT AANHEF MOTIVERING VOORSTEL BIJKOMENDE INFO BIJ HET BESLUIT BIJLAGE DIE INTEGRAAL DEEL UITMAAKT VAN HET BESLUIT

VOORSTEL OPSCHRIFT AANHEF MOTIVERING VOORSTEL BIJKOMENDE INFO BIJ HET BESLUIT BIJLAGE DIE INTEGRAAL DEEL UITMAAKT VAN HET BESLUIT VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 26 januari 2016 Besluit nummer: 2016_BW_00058 Onderwerp: Besluitenlijst openbaar - Besluitvormend Beknopte samenvatting: Zie onderwerp Bevoegd portefeuillehouder: Carla

Nadere informatie

Gemeente Assen. A. Smit, M. Hoogeveen, H. Vlieg-Kempe en R. Wiersema - wethouders I. Oostmeijer-Oosting - secretaris Afwezig:

Gemeente Assen. A. Smit, M. Hoogeveen, H. Vlieg-Kempe en R. Wiersema - wethouders I. Oostmeijer-Oosting - secretaris Afwezig: BESLUITENLIJST Vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 16 juni 2014 Aanwezig: C. Abbenhues - burgemeester A. Smit, M. Hoogeveen, H. Vlieg-Kempe en R. Wiersema - wethouders I. Oostmeijer-Oosting

Nadere informatie

Verordening op het Auditcomité

Verordening op het Auditcomité Verordening op het Auditcomité Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente Gennep Officiële naam regeling Verordening op het Auditcomité Citeertitel Verordening auditcomité

Nadere informatie

Evaluatie Klachtencommissariaat. Conclusies en aanbevelingen

Evaluatie Klachtencommissariaat. Conclusies en aanbevelingen Evaluatie Klachtencommissariaat Conclusies en aanbevelingen Rekenkamercommissie gemeente Enschede 3 maart 2016 1 Aanleiding Met ingang van 1 januari 2015 heeft de gemeente Enschede een functie Klachtencommissaris.

Nadere informatie

AGENDA OPENBARE COLLEGEVERGADERING D.D. DINSDAG 29 JULI 2014

AGENDA OPENBARE COLLEGEVERGADERING D.D. DINSDAG 29 JULI 2014 AGENDA OPENBARE COLLEGEVERGADERING D.D. DINSDAG 29 JULI 2014 Aanwezig: De heer H. Wagner burgemeester De heer M.C.C. Goedknegt Mevrouw M.P.C. van Ginkel-van Maren De heer J. van Wolfswinkel De heer J.L.M.J.

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 16 DECEMBER 2014

OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 16 DECEMBER 2014 OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 16 DECEMBER 2014 Samenstelling: Zijn aanwezig: De heer Rikus Jager De heer Klaas Smidt; de heer Erik van Schelven; de heer Homme Geertsma

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 12 september 2017

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 12 september 2017 OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 12 september 2017 Aanwezig: Afwezig: G.O. van Veldhuizen, burgemeester K. Nickolson (H), gemeentesecretaris

Nadere informatie

Raadsvergadering van 14 maart 2013 Agendanummer: 9.1. Onderwerp: Inrichting stelsel Zorg voor jeugd (transitie jeugdzorg)

Raadsvergadering van 14 maart 2013 Agendanummer: 9.1. Onderwerp: Inrichting stelsel Zorg voor jeugd (transitie jeugdzorg) RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 386736 Raadsvergadering van 14 maart 2013 Agendanummer: 9.1 Onderwerp: Inrichting stelsel Zorg voor jeugd (transitie jeugdzorg) Verantwoordelijk portefeuillehouder: A. Grootenboer-Dubbelman

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 7 maart 2017

OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 7 maart 2017 OPENBARE BESLUITENLIJST Vergadering van Burgemeester en Wethouders van Gemeente Enschede van 7 maart 2017 Aanwezig: G.O. van Veldhuizen, burgemeester E.A. Smit, loco-gemeentesecretaris E. Eerenberg (B)

Nadere informatie

Besluitenlijst B&W Openbaar

Besluitenlijst B&W Openbaar enlijst B&W Openbaar Datum 30-05-2017 Tijd 9:00-15:00 Locatie B&W-kamer Voorzitter K.W.Th. van Soest Aanwezigen Stevens, P.I.M.H; Verstraaten, M.W.G.; Loo, H. van de; Hendriks-van Haren, W.A.G.M. en Soest,

Nadere informatie

aan kopie van datum regioraad

aan kopie van datum regioraad Memo aan kopie van datum Gemeenteraad Vertegenwoordigers 5112014 regioraad betreft Regioraad 12 november 2014 Geachte raadsleden, Ten behoeve van de voorbereiding van de regioraadsvergadering op 12 november

Nadere informatie

Voorstel Gemeenteraad VII- C

Voorstel Gemeenteraad VII- C Voorstel Gemeenteraad VII- C Onderwerp Portefeuillehouder Oprichten Onderhoud Enschede BV Hans van Agteren agendaletter (C)) Programma LO Aangeboden aan Raad 18 september 2015 Stuknummer Corsanummer 1500098188

Nadere informatie

Aanwezig drs. M.M. van t Veld, burgemeester, Afwezig mr. M. Veeningen, wethouder

Aanwezig drs. M.M. van t Veld, burgemeester, Afwezig mr. M. Veeningen, wethouder ADVIEZEN AAN B & W Vergadering van burgemeester en wethouders 21 april 2015, week 17 Aanwezig drs. M.M. van t Veld, burgemeester, P.A. Bot, J.N. Brandes en H.J.W. Raat, wethouders, mr. R.J.T. Schurink,

Nadere informatie

Agenda / besluitenlijst B&W openbare agenda

Agenda / besluitenlijst B&W openbare agenda Agenda / besluitenlijst B&W openbare agenda Datum : 19 mei 2015 10.00 15.00 uur Aanwezig : Dhr. G.F. Naafs Dhr. J.J.W. van Dongen (D66) Dhr. H. Veldhuizen (CDA) Dhr. J.A. Nijhof (GroenLinks/PvdA) Dhr.

Nadere informatie

Agenda / besluitenlijst B&W openbare agenda

Agenda / besluitenlijst B&W openbare agenda Agenda / besluitenlijst B&W openbare agenda Datum : 19 september 2017 Aanwezig : Dhr. G.F. Naafs Mevr. Drs. M.J.T.H. Havekes Dhr. H. Veldhuizen (CDA) Dhr. J.A. Nijhof (GroenLinks/PvdA) Dhr. G. Boonzaaijer

Nadere informatie

Besluitenlijst Bespreekstukken B&W vergadering (behorende tot agendapunt 5) Datum: 6 maart 2012

Besluitenlijst Bespreekstukken B&W vergadering (behorende tot agendapunt 5) Datum: 6 maart 2012 Aanwezig: de heren T.J. van der Zwan,, L. Buwalda, S. Siebenga, A. Hartsuiker, mevrouw C. van der Laan en F.H. Perdok secretaris. Agendapunt Onderwerp Advies Beslissing 1 Besluitenlijst bespreekstukken

Nadere informatie

Verslag vergadering college van burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg

Verslag vergadering college van burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg Verslag vergadering college van burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg Datum: 24 oktober 2017, 9.30 uur in het Gemeentehuis (kamer D1.03) te Leidschendam 1. Opening Het college besluit agendapunt

Nadere informatie

BESLUIT OPSCHRIFT AANHEF MOTIVERING BESLISSING BIJKOMENDE INFO BIJ HET BESLUIT BIJLAGE DIE INTEGRAAL DEEL UITMAAKT VAN HET BESLUIT

BESLUIT OPSCHRIFT AANHEF MOTIVERING BESLISSING BIJKOMENDE INFO BIJ HET BESLUIT BIJLAGE DIE INTEGRAAL DEEL UITMAAKT VAN HET BESLUIT BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 6 september 2016 Besluit nummer: 2016_BW_00671 Onderwerp Besluitenlijst openbaar - Besluitvormend Beknopte samenvatting Zie onderwerp Bevoegd portefeuillehouder: Carla

Nadere informatie

Voordracht voor de raadsvergadering van 7 en 8 november 2012

Voordracht voor de raadsvergadering van 7 en 8 november 2012 Gemeenteblad Voordracht voor de raadsvergadering van 7 en 8 november 2012 Jaar 2012 Publicatiedatum 2 november 2012 Agendapunt 19 Datum besluit B&W 2 oktober 2012 Onderwerp Instemmen met de hoofdlijnen

Nadere informatie

Parafenbesluiten van Burgemeester en Wethouders. Periode: maandag 26 november tot en met vrijdag 30 november 2012

Parafenbesluiten van Burgemeester en Wethouders. Periode: maandag 26 november tot en met vrijdag 30 november 2012 Lijst nr. 48 Parafenbesluiten van Burgemeester en Wethouders Periode: maandag 26 november tot en met vrijdag 30 november 2012 PUBLIEKSDIENST Aanwijzingsbesluiten veiligheidsrisicogebied in Apeldoorn Voorstel

Nadere informatie

BESLUIT OPSCHRIFT. Vergadering van 11 maart Onderwerp Besluitenlijst openbaar B&W 4 maart Besluitvormend

BESLUIT OPSCHRIFT. Vergadering van 11 maart Onderwerp Besluitenlijst openbaar B&W 4 maart Besluitvormend BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 11 maart 2014 nummer: 2014_BW_00147 Onderwerp enlijst openbaar B&W 4 maart 2014 - vormend Beknopte samenvatting Zie onderwerp Bevoegd portefeuillehouder: Anne Lize van

Nadere informatie

Agendaformulier B&W-vergadering 1 november Raadsinformatiebrief *16.I000864* 16.I Programma. Ruimte, Bouwen en Wonen

Agendaformulier B&W-vergadering 1 november Raadsinformatiebrief *16.I000864* 16.I Programma. Ruimte, Bouwen en Wonen Agendaformulier B&W-vergadering 1 november 2016 Raadsinformatiebrief Programma Ruimte, Bouwen en Wonen Onderwerp Voorstel Tekst voor openbare besluitenlijst Integrale Strategie Ruimte De bijgevoegde raadsinformatiebrief

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE STEDE BROEC D.D. 16 FEBRUARI 2016

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE STEDE BROEC D.D. 16 FEBRUARI 2016 OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE STEDE BROEC D.D. 16 FEBRUARI 2016 Aanwezig: Afwezig: N. Slagter, locoburgemeester, B. Nootebos, H. Flierman en

Nadere informatie

Verslag dagelijks bestuur van 28 april 2014

Verslag dagelijks bestuur van 28 april 2014 DATUM 28 april 2014 PLAATS Enschede TIJDSTIP 14:30 uur VOORZITTER Dhr. J.H. Coes, plv. SECRETARIS dhr H.M. Bolhaar, plv PAGINA 1 De heren J.H. Coes, drs.mr. R.G. Welten, P. van Zwanenburg, drs. J. Bron,

Nadere informatie

Portefeuille Onderwerp Advies Besluit BP

Portefeuille Onderwerp Advies Besluit BP Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders. Dinsdag 27 september 2016 om 09.30 uur in de kamer van de burgemeester, gemeentehuis te Neerijnen. Aanwezig: Burgemeester H.H. de Vries

Nadere informatie

Besluitenlijst vergadering college van B&W d.d. 17-08-2010

Besluitenlijst vergadering college van B&W d.d. 17-08-2010 Besluitenlijst vergadering college van B&W d.d. 17-08-2010 Registratienummer : 2010/7683 Aanwezig : Burgemeester L.C. Poppe-de Looff (voorzitter) J Weth. M.H.M.R. de Hoon-Veelenturf N Weth. W. van Hees

Nadere informatie

Besluitenlijst burgemeester en wethouders, nr. 32, 19 augustus 2014

Besluitenlijst burgemeester en wethouders, nr. 32, 19 augustus 2014 Besluitenlijst burgemeester en wethouders, nr. 32, 19 augustus 2014 Aanwezig: Voorzitter: Secretaris: Wethouder: Wethouder: Jan Burger, loco Bert van den Brand, loco Wil Kosterman Hans Marchal Algemeen

Nadere informatie

2015-415. Nieuwegein. Gemeenteraad. Raadsvoorstel Afdeling Financiën. 1 Onderwerp. Programmabegroting 2016. 2 Gevraagd besluit

2015-415. Nieuwegein. Gemeenteraad. Raadsvoorstel Afdeling Financiën. 1 Onderwerp. Programmabegroting 2016. 2 Gevraagd besluit Nieuwegein m S\ Gemeenteraad Onderwerp Programmabegroting 2016 Datum 25 september 2015 Raadsvoorstel Afdeling Financiën Portefeuillehouder mr. J.A.N. Gadella 2015-415 1 Onderwerp Programmabegroting 2016

Nadere informatie