BELGIAN WORKING GROUP ON HEART FAILURE ANDCARDIAC FUNCTION

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BELGIAN WORKING GROUP ON HEART FAILURE ANDCARDIAC FUNCTION"

Transcriptie

1 BELGIAN WORKING GROUP ON HEART FAILURE ANDCARDIAC FUNCTION PERSCONFERENTIE 25SEPTEMBER2009 PROVINCIAAL ADMINISTRATIEF CENTRUM GENT 1

2 INHOUDSTAFEL 1. Persmededeling 3 2. Citaten 5 3. Voorstelling vandebwghf 6 4. Scenario 8 5. Selectie vanbeelden 13 2

3 BelgianWorkingGrouponHeartFailureandCardiacFunction PERSMEDEDELING Op26/09/2009steldedeBelgianWorkingGrouponHeartFailureandCardiacFunction(BWGHFandCF)tijdens hunjaarlijkscongreseennieuwhulpmiddelvoorronddebegeleidingvanhartfalenpatiënten. HetiseenDVDdieveelweerklankzalvindenbijdeartsendiedezeziektebehandelenenvoorwiehetmoeilijkis depatiëntenervanteovertuigendatzeeenzonormaalmogelijklevenzoudenkunnenleiden. Deincidentievanhartfalenblijftgroeienindeontwikkeldelandenmeteenhospitalisatiepercentagedatmeerdan verdubbeldisindelaatste20jaar 1.Dealgemenevergrijzingvandebevolking,deverbeterdediagnosevandeze pathologieeneengrotereoverlevingskansvanpatiëntennaeenmyocardinfarctofeencoronairsyndroomdragen allemaalbijtothetstijgendbelangvanhartfalen.menschatzijnprevalentieopongeveer4%indetotalebevolking entot10%20%bijmensentussen70en80jaar 2.Ditbetekent15miljoenpatiënteninEuropa! Hartfalen is een dodelijke chronische ziekte die gepaard gaat met een belangrijke graad van invaliditeit. Met ernstigesymptomen(ademhalingsmoeilijkheden,zwellingvandeenkelsofdebenen,algemenevermoeidheid ) en een sterftepercentage tot 40% in het jaar volgend op de eerste hospitalisatie, vertaalt de diagnose van deze pathologiezichineenoverlevingspercentagedatveellagerligtdandatvandemeestekankers 3,4. Hartfaleniseveneenseenbelangrijkeuitdagingvoordevolksgezondheid.Deglobalekostvanhartfalenbedraagtop Europees niveau 2% tot 4% van het totale budget van de gezondheidszorg, waarvan 70% te wijten aan hospitalisaties. Welnu, het komt veel voor dat de optimalisering van een behandeling niet bereikt wordt, zelfs niet tijdens een hospitalisatie.bovendienverlooptdeplanningvoorhetverlatenvanhetziekenhuisendenazorgnietaltijdeven doeltreffend, met aan de basis, een onvoldoende ondersteuning van de patiënten, geen optimale behandeling, gebrekaantherapietrouw,eenmoeilijkeherkenningvansymptomen,enz.dezefactorenwordenverantwoordelijk geachtvoormeerdaneenderdevandeheropnamesnaeeneerstehospitalisatie 2. Alsweblijvenstilstaanbijhetkennisniveauvanhetgrotepubliekoverhartfalen,realiserenweonsdatdezeziekte zeerslechtgekendis(volgensshape,eeneuropesestudieuitgevoerdbijongeveer8000personenomdeperceptie vandezeziekteteevalueren).bijvoorbeeld,slechts3%vandeondervraagdepersonenlijkeninstaatomhartfalen correctteidentificerennadatzeeenbeschrijvingkregenvandetypischetekenenensymptomenvandeziekte(51% voorcva) 1. Hartfalen wordt eveneens vaak ten onrechte opgevat als «niet erg» en «onlosmakelijk verbonden met veroudering» terwijl het mogelijk is om deze ziekte te voorkomen en te behandelen. In dit kader is het aantal initiatievenomdeaanpakvanchronischehartfalenpatiëntenteverbeteren,sterktoegenomen.hetopstartenvan multidisciplinaire programma s in de toekomst is een voorbeeld hiervan en de begeleiding van patiënten speelt hierineenessentiëlerol. 3

4 DaaromsteltdeBelgianWorkingGrouponHeartFailureandCardiacFunctioneeneducatieveDVDvoor,bestemd voor patiënten die lijden aan hartfalen. Inderdaad, de diagnose van hartfalen betekent vaak een onverwachte «zwareklap»diehundagelijksegewoontesvooraltijdzalveranderen.depatiëntenvoelenzichvaakmachteloos, onderdeindrukenzedurvengeenvragenstellenaanhunarts.dezedvdkanbekekenwordendoordepatiënten inoptimaleomstandigheden,hetzijtijdensdeconsultatieofhospitalisatie,hetzijthuismethunfamilie.hetgaat wel degelijk over een vernieuwend pedagogisch hulpmiddel dat ter beschikking staat van artsen en verpleegkundigen,zodatzijdemotivatieenbetrokkenheidvanhunpatiëntenbijhunbehandeling,medicamenteus ofniet,kunnenverbeteren.hetkanookeenmiddelzijnomdedialoogtussenartsenpatiënttevergemakkelijken, geziendepatiënthieropbeterisvoorbereid. DezeDVDbestaatuitfilmfragmentenoverdeverschillendeaspectenvandeziekte,dieeenvoudiguitgelegdworden inhetfransenhetnederlands,endiegeïllustreerdzijndoorvideo smetdriedimensionalebeelden.depatiëntreist doorheenzijncardiovasculairesysteemenvisualiseertwaaromenhoezijnhartgeleidelijkaanvermoeidraakte,tot ophetpuntnietmeerinstaattezijnomvoorvoldoendebloedtoevoernaartevitaleorganentezorgen.daarnaziet depatiëntvandichtbijdemechanismendieleidentotdeklinischesymptomendiehijookkanwaarnemeneninhet ooghouden. Bovenopdeverklaringvanhartfalenopzich,hernemendrieanderehoofdstukkendeuitgevoerdeonderzoekenom tot deze diagnose te komen, de aangewezen medicatie alsook hun effecten, en enkele raadgevingen dankzij dewelkedepatiëntactiefkanhandelenomzijngezondheidteverbeteren. DeDVD«Hartfalen,eennieuwparcoursvooruwhart»werdtotstandgebrachtopinitiatiefvanhetcentrumvoor hartfalen van het C.H.R. de la Citadelle in samenwerking met de Belgian Working Group on Heart Failure and CardiacFunction. Om de wetenschappelijke juistheid van de uitleg die gegeven wordt aan de patiënen te verzekeren en om een hulpmiddelterealiserendatovereenstemtmetdemedischerealiteit,heeftdebelgianworkinggrouponheart FailureandCardiacFunctioneencomitéaangesteldvanartsenenverpleegkundigengespecialiseerdinhartfalen voordeontwikkelingvandezedvdinsamenwerkingmetservier. Wijdankenalleledenvanditwetenschappelijkcomitévoorhunmedewerkingaanditproject: Dr.P.Troisfontaines&MmeL.GrédayvanhetC.H.R.delaCitadelle,Luik Prof.O.GurnévandeCliniquesUniversitairesSaintLuc,Brussel Dr.E.NellessenvanhetC.H.U.duSartTilman,Luik Dr.C.WeytjensvanhetUZBrussel,Brussel Mevr.E.HuyghevanhetUZLeuven,Leuven DepersconferentiewerdvoorgezetendoorProf.JeanLucVachiéry(ULB)enDr.MichelDePauw(UZGent). De DVD zal binnenkort beschikbaar zijn op de website van de BWGHFandCF VoormeerinformatieoverdeDVDofomeenexemplaartebekomen,gelievecontactoptenemenmetServier BeneluxInternationalelaan571070Brussel België Goedkeuringsdatumvandemedischeinformatie:17/09/ SHAPESurveyResultstotheGeneralPublic,AnnualCongressoftheEuropeanSocietyofCardiologyinVienna,September InstitutNationald AssuranceMaladieInvalidité(INAMI),réuniondeconsensus«L usageefficientdesmédicamentsenambulatoire dansl insuffisancecardiaque»,27novembre BlackledgeHM,TomlinsonJ,etal.Prognosisforpatientsnewlyadmittedtohospitalwithheartfailure:survivaltrendsin12220index admissionsinleicestershire heart2003;89: HoKKetal.SurvivalaftertheonsetofcongestiveheartfailureinFraminghamHeartStudysubjects.Circulation1993;88:

5 Prof.Vachiéry Hartinsufficiëntieiseenongeneeslijke,dodelijkeziekteenevenergalssommigekankers. Hetbudgetuitgegevenaanhartinsufficiëntiebedraagtverschillendemiljardeneuroperjaar, hetzij24%vanhetgezondheidsbudget. Eénbegripkandeaanpakvanhartinsufficiëntiesamenvatten:multidisciplinaireaanpak.Alle hoofdrolspelersindegezondheidszorg,gaandevandehuisartstotdespecialist,maarook verpleegkundigen,kinesitherapeutenenpsychologenmakendeeluitvanditpartnership. Detijddiebesteedwordtaandeaanpakvandezepatiëntenisaanzienlijk.Hetgaatnietenkel omlichamelijkepijn.erisookeenpsychologisch,gevoelsmatigensociaalaspect. Prof.Gurné Hartinsufficiëntieiseenveelvoorkomendeziektedieondanksdetherapeutischevooruitgang vandelaatstejaren,eensignificantemorbienmortaliteitbehoudt. Talrijkestudieshebbenaangetoonddateenmultidisciplinaireaanpakdesituatiekon verbeteren,enindezecontextisdebegeleidingvanpatiënteneensleutelelement.eengoede gezondheidkomtnietzomaarvanzelf.depatiëntmoet,metdehulpvanzijnfamilieen omgeving,eveneenslerenzichzelfteverzorgenenzelfeenroltespelenvoorzijngezondheid. DezeeducatieveDVDiseenhulpmiddeldatzeernuttigkanzijnbijdeaanpakvan hartinsufficiëntiepatiënten,aangeziendeziekteendebehandelingduidelijkwordtuitgelegdaan depatiënt.naastdebegeleidingdoorzijnhuisarts,cardioloogenandereverzorgers,zoals bijvoorbeelddeverpleegkundigen,kinesitherapeuten,sociaalassistenten,kanhijzodeglobale aanpakvanzijnprobleembeterbegrijpenenerbeteraanmeewerken. Dr.Troisfontaines «Eennoodzakelijkpedagogischhulpmiddelomdeinformatienaarendebegeleidingvande hartinsufficiëntiepatiëntteversterken» «Hetverstrekkenvaninformatieendebegeleidingvandepatiëntenzijnfamiliekanhun levenskwaliteitenhuntoekomstverbeteren.» «Dithulpmiddelhelptbijhetbegrijpenenvisualiserenvandeziekte,zijnoorzakenengevolgen, enlaattoedeverschillenderaadgevingeneninformatiebeterteverwerken» «WehopendatdezeDVDdeeersteisvaneenlangereeks.» 5

6 BelgianWorkinggrouponHeartFailureandCardiacFunction (BWGHFandCF) Introductie De Belgische werkgroep over hartfalen (Belgian Working Group on Heart Failure and Cardiac Function (BWGHFandCF)isontstaanalséénvandewerkgroepenvandeBelgischeVerenigingvanCardiologiein2004. Deverenigingheeftalsdoelstellingen: 1. VerbeterenvandekwaliteitvandebehandelingvanhartfaleninBelgië. 2. Bepalen, verspreiden en opvolgen van de toepassing van de wetenschappelijke norm betreffende onderricht,continuevormingenklinischepraktijkvoordebehandelingvanpatiëntenmethartfalen. 3. Het bevorderen van wetenschappelijke uitwisseling en aanmoedigen van klinisch en fundamenteel onderzoekinhetdomeinvanhartfalen. 4. Hetevaluerenenstandaardiserenvandekwaliteitvandebehandelingvanhartfalen. 5. Werken in nauwe samenwerking met de Belgische vereniging van cardiologie en haar andere werkgroepen NUCLEUS PRESIDENT ProfesseurJeanLucVachiery VICEPRESIDENTELECT ProfessorDavidRaes SECRETARY DokterLucMissault TREASURER DocteurBéatrice Peperstraete HopitalErasmeULB départementdecardiologie RoutedeLennik, Bruxelles AZSintAugustinus Oosterveldlaan Wilrijk(Antwerpen) AZStJan DienstCardiologie Ruddershave, Brugge CHUBrugmann ServicedeCardiologie VanGehuchtenplein,4 1020Bruxelles Tel:02/ Fax:02/ Tel:03/ Fax:03/ Tel:050/ Fax:050/ chubrugmann.be Tel:02/ Fax:02/

7 TASKFORCEDVDHEARTFAILURE DocteurPierre Troisfontaines CHRCitadelle Blddu12 ème deligne1 4000Liège Tel:04/ Fax:04/ ProfesseurOlivierGurné CliniquesUniversitairesSaintLuc AvenueHippocrate Bruxelles Tel:02/ Fax:02/ DocteurEricNellessen CHULiège BâtimentB35SartTilman 4000Liège Tel:04/ Fax: DokterCarolineWeytjens UZBrussel Laarbeeklaan Brussel Tel:02/ Fax:02/ MmeLaurenceGréday CHRCitadelle Blddu12 ème deligne1 4000Liège Tel:04/ Fax:04/ Mevr.ElsHuyghe UZLeuven Herestraat Leuven Tel:01/ Fax:01/

8 «Hartfalen,eennieuwparcoursvooruwhart» Retranscriptievanhetscript Inleiding Als u dit programma bekijkt, heeft uw arts waarschijnlijk al de term hartfalen aangehaald. En deze nieuwesituatiegeeftumisschienhetgevoeldatuingescheeptbentvooreenpersoonlijkereisopdeze symbolischeentotaalonbekendeoceaan. Om u beter te oriënteren, stellen we voor om deze DVD te beschouwen als een echt kompas of een navigatiehulpmiddelombetertebegrijpen: Waaromenhoehartfalenisbinnengedrongeninuwleven Watdesymptomenenmogelijkegevolgenvandezeaandoeningzijn HoeH.I.wordtgediagnosticeerd HoeumetaangepastebehandelingendeklippenvanH.I.kanvermijden. Envooralhoeukoerskanzettennaareenessentieeldoel:uwharteennieuwetoekomstgeven. Eengeleidbezoekvanonshartinvollewerking Omditparcoursafteleggen,zullenweeenberoepdoenopeengids.Ziehierdezegids:éénvandevele rode bloedcellen die circuleren in uw bloed. Samen met deze rode bloedcel stevenen we af op de hoofdrolspeler uwhart. Schematischzoudenwehethartkunnenindelenin2onafhankelijkedelendieelkverbondenzijnmeteen pomp.ditisuwrechterhartenzijnpompenuwlinkerhartmetzijnpomp.dezepompenzorgenervoor datuwbloedeenwelbepaaldtrajectvolgt. Latenwenuuwbloedcelvolgenombetertebegrijpenwaterzichzalafspelen.Latenweeerstdepomp van uw rechterhart inschakelen. Gevolg, uw rode bloedcel penetreert in deze eerste holte van het rechterhart,hetrechteratriumgenoemd.daarnakomenweviadezeklep,tricuspidalisklepgenoemd,in dittweededeelvanhetrechterhart,hetrechterventrikelgenoemd.uwhartpomptrektsamenenstoot onsuit! Hetbloedwordtdangepomptnaaruwlongen,viadearteriaepulmonales.Hetisindelongendathet bloedeenbelangrijkelementzalontvangen:zuurstof.enhierzietuindebloedvatendieafkomstigzijn vanuwlongen,uwrodebloedcelvolgeladenmetzuurstof. Viadevenaepulmonaleskomenwezoterechtinhetlinkeratrium,enviademitralisklepkomtderode bloedcelinhetlinkerventrikel.uwlinkerpomptrektsamenenviadeaortaklepwordenweuitgestotenin deaortaendearteriëndieganshetorganismevoorzien. Op die manier wordt zuurstof verdeeld en nu keren we via de venen terug naar het hart dankzij de werkingvanuwrechterpompenzokandecyclusherbeginnen. Hierzietuschematischderoldiedepompuitoefentbijelkehartslag 8

9 «Hartfalen,eennieuwparcoursvooruwhart» Retranscriptievanhetscript Dehartenbrekers Jarenlangheeftallesperfectgefunctioneerd. Maaruwlichaamwerdintussenblootgesteldaanéénofmeerderecardiovasculairerisicofactoren: Overdreven gewicht, alcohol, tabak, diabetes, cholesterol, stress, een sedentaire levensstijl, arteriële hypertensie,zoveleboosdoenersdieuwarteriënenuwhartbedreigen. Demechanismendieleidentothartinsufficiëntie Ziehierhoedezeboosdoenerskunnenleidentothartfalen: Bijvoorbeeld, als uw voeding onevenwichtig is, kan het teveel aan vetten zich ophopen in de arteriën. Dezearteriënwordennauwerenbiedenmeerweerstand,bijvoorbeeldonderinvloedvanatherosclerose. Als één van de bloedvaten die uw hart bevloeien, een coronaire arterie genoemd, verstopt geraakt, ontstaatereeninfarct.eendeelvanuwhartwordtvernietigdenhetanderedeelzalnoghardermoeten werkenomdittecompenseren. Deoorzaakvanuwhartfalenisduseenmyocardinfarct:ulijdtdanaanischemischhartlijden. DitiséénvandemogelijkeoorzakenvanHF. Laten we nu een andere mogelijke oorzaak onderzoeken: arteriële hypertensie ook genoemd hoge bloeddruk. Ingevalvanslechtgecontroleerdearteriëlehypertensie,moetuwhartweerstandbiedentegenhogere drukken;hetzalhardermoetenpompen,zijnwandenverdikkenengeleidelijkgeraakthetuitgeput. Wesprekendanvanhypertensiefhartlijden. Eenklepvanuwhartkanookversletenzijnenuwhartzwaarbelasten;ditwordthartkleplijdengenoemd. Sommige virussen kunnen verantwoordelijk zijn voor hartinsufficiëntie; dit wordt viraal hartlijden genoemd. Toxischestoffenzoalsalcoholkunnenaanleidinggeventotdezeziekte;ditistoxischhartlijdeneningeval vanalcohol,spreektmenvanalcoholischhartlijden. Umoetookwetendathartfalensomseentoevalligevondstiswaarvandeoorzaakonbekendblijft;men spreektinditgevalvanidiopathischhartlijden. Erbestaannogandereoorzakenvanhartinsufficiëntiedieuwcardioloogukanuitleggen. Alsgevolgvanaldezeoorzaken,geraaktuwhartuitgeput hetneemttoeinvolumeenhetzetuit. Hetisnietmeerinstaatomhetbloedwegtepompen. Maar,welkeookdeoorzaakis,deaanpakvanuwziekteisongeveeridentiek. 9

10 «Hartfalen,eennieuwparcoursvooruwhart» Retranscriptievanhetscript Desymptomenvanhartinsufficiëntie Bijgevolg,watvoeltuconcreetalserHFoptreedt? HernemenweinhetkortonsgeleidbezoekenuwrodebloedcelomdetekensvanHFbetertebegrijpen. 1Uwlinkerhartpompisdusnietmeerinstaatomhetbloedzogoedwegtepompen. Gevolg,uwrodebloedceldiezuurstofmoetverdelenoverganshetorganisme,zalhetmoeilijkerhebben omnaarlagergelegendelentecirculeren. Uwlichaamkrijgtdanonvoldoendezuurstofwatzichkanuitenineengevoelvanalgemenevermoeidheid. 2Devermoeidheidvanuwlinkerhartpompkanookgevolgenhogerophebben. Zekanhaarholtesonvoldoendeleegpompen,waardoorhetbloedgeneigdzalzijnomzichoptehopenin uwlongen. Delongendievolvochtzitten,functionerenmindergoed wathetgevoelvankortademigheidofdyspnoe verklaartdatnogversterktwordtdoorhetzuurstoftekort.uzalditaanvankelijkvoelenbijeeninspanning (stappen,eentrapoplopen,zichwassen ). Als er zich een overdreven hoeveelheid vocht ophoopt in uw longen, zal u moeilijker kunnen ademen, zowelinzithoudingalsinlighouding.ditwordtorthopnoegenoemd. 3Uwrechterhartpompkanookgetroffenzijn. Aangezienderechterholtenmindergemakkelijkwordengeledigd,isdeveneuzeretourvertraagd. Hetbloedstagneertindevenenenheeftdeneigingomzichoptehopenindelaagstgelegendelenvan het lichaam. (Het teveel aan bloed verlaat dan de bloedvaten en diffundeert in de weefsels rond de bloedvaten). Uwenkelskunnenzwellen;menspreektinditgevalvanoedeem. Ukanooklasthebbenvaneenopgezwollengevoelindebuikalshetvochtzichookdaarophoopt. IndithoofdstukhebtubeterinzichtgekregeninsommigetekensdiegepaardgaanmetHF. Zoalswehebbengezieninhetbeginvanditprogramma,islevenmetHIvergelijkbaarmeteentrajectdat uindeloopvanuwlevenaflegt. HIisduseenchronischeenevolutieveziekte. Een dagelijkse behandeling is dus absoluut noodzakelijk, niet alleen om de werking van uw hart te stabiliserenenteverbeterenmaarookbetertekunnenlevenenzosnelmogelijktekunnenreagerenin gevalvanalarmtekens. Het is absoluut noodzakelijk dat uw huisarts en uw cardioloog u opvolgen; zij zullen u de meest aangepastebehandelingenvoorstellenenzichvergewissenvanuwgoedeevolutie. 10

11 «Hartfalen,eennieuwparcoursvooruwhart» Retranscriptievanhetscript Deonderzoekenvanhethart Tijdens een consultatie bij uw cardioloog en na een klinisch onderzoek kunnen er een hele reeks onderzoekenuitgevoerdworden. Een elektrocardiogram of E.C.G. zal toelaten om de elektrische werking en het ritme van uw hart te analyseren. Een echocardiografiezal toelatenom detoestand endewerkingvanuw hartin detail tebestuderen bijvoorbeeld de dikte van de wanden, het volume, het contractievermogen en de toestand van de kleppen Een radiografie van de thorax zal toelaten om de grootte van uw hart te visualiseren maar ook om de eventueleaanwezigheidvanvochtinuwlongentevisualiseren. Er kan ook een bloedafname uitgevoerd worden om de bloedformule, de nierfunctie, de ionen, te controleren. Er kunnen nog andere onderzoeken overwogen worden in functie bijvoorbeeld van de oorzaak van uw ziekteenhaarernst(ergospirometrie,myocardscintigrafie,coronarografie,...). Demedicatie Uzalverschillendesoortengeneesmiddelenkrijgendienoodzakelijkzijnvoordegoedewerkingvanuw hart.zehebbentotdoelomeengunstigmilieutecreërenomdearbeidvanuwharttevergemakkelijken enzogeleidelijkterugtekerentoteenzonormaalmogelijkleven. De ACEI of angiotensineconversieenzyminhibitoren zullen de BD verlagen en de bloedvaten weer elastischmaken. Op die manier zullen ze de arbeid van uw hart vergemakkelijken; het hart zal gemakkelijker het bloed kunnenuitstotenwaardoordecirculatiezalverbeteren. DeBETABLOKKERSzullenhetritmevandehartslagenvertragenomuwhartmindertevermoeienenuw bloeddruktehelpencontroleren. DeDIURETICAzullenhetoverdrevenvochtenzoutuituworganismeverwijderen.Zezijndusbijzonder aangewezenvoormensendielasthebbenvankortademigheidofdieoedeemhebben. Zoalsallegeneesmiddelenkunnenzeenkelebijwerkingenhebben. Bijvoorbeeld, ze kunnen uw bloeddruk verlagen. U zou dit kunnen voelen als u snel van houding verandert.umoetlerenomtraagtebewegenzodatuwlichaamvoldoendedetijdheeftomzichaante passenaandezehoudingsverandering. Hetisbelangrijkdatuweetdatdedoseringenvanuwgeneesmiddelenzullenaangepastwordeninde loopvandetijd.dezeaanpassingenzullengebeurendooruwhuisartsofdooruwcardioloog. 11

12 «Hartfalen,eennieuwparcoursvooruwhart» Retranscriptievanhetscript Erbestaannoganderebehandelingenoftherapeutischebenaderingen;uwcardioloogkanzeueventueel voorstellenafhankelijkvandeoorzaakendeevolutievanuwhf. Degoedegewoontes Westaannuopeencruciaalpuntvanuwtraject Inditstadiumbentuhetdie«aanhetroer»staat,die uwgezondheidinhandenneemthoewelditparcoursnietsteedszonderhindernissenzalverlopen. Ukannuactiefmeewerkenomkoerstezettennaardemeestgunstigetoekomstvooruwhart. Het is belangrijk om een evenwichtig dieet te volgen, en uw zout en vetverbruik zoveel mogelijk te beperken.umoetzoutvermijdenomdatditdevochtretentieinuwlichaambevordert,methetrisicoop overbelastingvanuwhart. Uwdiëtist(e)zalueenpersoonlijkdieet,aangepastaanuwgezondheid,voorstellen. Overhetalgemeenzaluwartsuookaanradenomuwdagelijksdrankverbruiktebeperken,steedsmetde bedoelingomuwhartnietteoverbelasten. Umoetuwgewichtzeerregelmatigopvolgen,bijvoorkeurdagelijks. Inderdaad, als u een snelle gewichtstoename vaststelt terwijl u niets hebt veranderd aan uw eetgewoontenenunietgeconstipeerdbent,kanditmisschienwijzenopvochtretentie,eentekendatuw hartmindergoedwerkt.umoetdansnelreagerenenuwartsverwittigen. Vergeetnietdathetvankapitaalbelangisvooruwhartomtestoppenmetrokenenuwalcoholverbruik tebeperkentotmaximaal1à2glazenwijnperdag.misbruikvanalcoholistoxischvooruwhart. Maaralsdeoorzaakvanuwhartfalenalcoholmisbruikis,moetudefinitiefstoppenmetalcohol. Lichaamsbewegingisookeenbehandelingvooruwhart!Aangepasteenregelmatigefysiekeinspanningen zijnaanbevolen(geenzwaresport).uwcardioloogzaluadviesgeveninverbandmetdeinspanningendie umagleverenenhunintensiteit.insommigegevallenzalhetverzorgendteamuvoorstellenomdeelte nemenaaneenhartrevalidatieprogramma. GEEFUWHARTELKEDAGTOEKOMST. UhebtnueenoverzichtgekregenvandemechanismendiehebbengeleidtotuwHIenvaneenaantal middelenomuwharttehelpen. Inderdaad, dankzij de verschillende middelen die u voorgesteld werden, zal uw algemene toestand geleidelijkverbeterenzodatuopnieuweenzonormaalmogelijklevenkanleiden. Maarhetisdoorerindeloopvandetijdoptelettendatuuwbehandelingenuwgoedeleefgewoonten volhoudt,dooruwpersoonlijkebijdrage datuditbelangrijkenpersoonlijkdoelzalkunnenbereiken. Beterenlanglevenmetuwhart! 12

13 BeeldenuitdeDVD Hartfalen,eennieuwparcoursvooruwhart. Beschikbaarinelektronischformaatopaanvraag 13

infobrochure voor patienten infobrochure voor patienten Succesvol omgaan met Hartfalen

infobrochure voor patienten infobrochure voor patienten Succesvol omgaan met Hartfalen Succesvol omgaan met Hartfalen Succesvol omgaan met Hartfalen 0-90-90-0 10-0-0-65 40% black Inhoud Inleiding... 3 Wat is de functie van het hart?... 4 Wat is hartfalen?... 6 Wat is de oorzaak van hartfalen?...

Nadere informatie

Patiënteninformatie. Hartfalen

Patiënteninformatie. Hartfalen Patiënteninformatie Hartfalen Inhoud Inleiding... 3 Informatie over het ziektebeeld: hartfalen... 3 Wat is hartfalen?... 3 Wat zijn de symptomen?... 4 Wat zijn de oorzaken?... 5 Behandeling van hartfalen...

Nadere informatie

Chronische Nierinsufficiëntie

Chronische Nierinsufficiëntie Chronische Nierinsufficiëntie Informatie voor ouders en verzorger 658224_PFI_pat_indicatie_CNI.indd 1 25-06-12 10:02 Voor wie is dit boekje bedoeld? Dit is een boekje voor ouders en verzorgers van kinderen

Nadere informatie

CENTRUM VOOR THUISZORG. Diabetes? > u staat er niet alleen voor!

CENTRUM VOOR THUISZORG. Diabetes? > u staat er niet alleen voor! CENTRUM VOOR THUISZORG Diabetes? > u staat er niet alleen voor! Woord vooraf 6% van de bevolking lijdt aan diabetes en men voorspelt een toename met 20 % van het aantal diabetici. Voor België betekent

Nadere informatie

Bloedgroepantistoffen

Bloedgroepantistoffen Bloedgroepantistoffen en Als nader onderzoek nodig is zwangerschap Onderzoek naar bloedgroepantistoffen In deze folder geven wij u informatie over bloedgroepantistoffen en wat zij betekenen als u zwanger

Nadere informatie

Interview Met Joris Schaping auteur Hoge Bloeddruk Stoppen Methode

Interview Met Joris Schaping auteur Hoge Bloeddruk Stoppen Methode Interview Met Joris Schaping auteur Hoge Bloeddruk Stoppen Methode O p t i m a l e G e z o n d h e i d. c o m Hoge Bloeddruk Direct Verlagen Interview Door: Jack Boekhorst - Initiatiefnemer / Coach OptimaleGezondheid.com

Nadere informatie

Acute dialyse Nierfunctievervangende behandeling

Acute dialyse Nierfunctievervangende behandeling Acute dialyse Nierfunctievervangende behandeling Afdeling dialyse Inhoudsopgave Inleiding blz. 2 Algemene informatie over de nieren blz. 3 Verschijnselen bij nierziekten blz. 4 Nierfunctievervangende behandeling

Nadere informatie

Werken aan vitale vaten Patiëntenbrochure Richtlijn Cardiovasculair Risicomanagement

Werken aan vitale vaten Patiëntenbrochure Richtlijn Cardiovasculair Risicomanagement Werken aan vitale vaten Patiëntenbrochure Richtlijn Cardiovasculair Risicomanagement Inhoudsopgave Pagina Inleiding 3 Hart- en vaatziekten 5 Opsporing en onderzoek 9 Behandeling 17 Beslisboom bij Richtlijn

Nadere informatie

De Belgische Transplantatiecentra

De Belgische Transplantatiecentra De Belgische Transplantatiecentra Universitaire Ziekenhuizen Leuven Herestraat 49 3000 Leuven Tel: 016.33.22.11 H N L P D LG Universitair Ziekenhuis Gent De Pintelaan 185 9000 Gent Tel: 09.240.21.11 H

Nadere informatie

Leven met hartfalen. Informatie voor de patiënt en zijn familie

Leven met hartfalen. Informatie voor de patiënt en zijn familie Leven met hartfalen Informatie voor de patiënt en zijn familie 2 Leven met hartfalen L eve n m e t h a r t falen 3 Inleiding 7 Wat is hartfalen? 8 Oorzaak 9 Diagnose 11 Onderzoek door de arts Bijkomende

Nadere informatie

Ziektebeelden. Linken

Ziektebeelden. Linken Ziektebeelden Linken Inleiding Aderverkalking/Atherosclerose (vaatziekte) Aandoeningen van de kransslagaders of coronaire aandoeningen Angina Pectoris (hartkramp) Hartinfarct/hartaanval Hartklepaandoeningen

Nadere informatie

Diabetes Insipidus ANTWOORDKAART

Diabetes Insipidus ANTWOORDKAART Diabetes Insipidus Deze uitgave is mogelijk gemaakt door: Novartis Pharma B.V., producent van Sandostatine (octreotide) Postbus 241, 6800 LZ Arnhem, tel. (026) 37 82 100 Illustraties: Jack Prince DE NEDERLANDSE

Nadere informatie

news Editoriaal Inhoudstafel BIPIBnews - Nr 13 December 2013

news Editoriaal Inhoudstafel BIPIBnews - Nr 13 December 2013 13 news Pg. 1 Pg. 2 Pg. 6 Pg. 9 Editoriaal BIPIB dient onderzoeksonderwerpen in bij het KCE. Medicijnen en hun bijwerkingen: voor hartpatiënten is het opletten geblazen. Een strenge winter verhoogt de

Nadere informatie

Mijn diabetes begrijpen

Mijn diabetes begrijpen Mijn diabetes begrijpen MARGARITA SAMSONOVA Margarita heeft type 1 diabetes Rusland MICHAIL LEBEDEV Michail heeft type 1 diabetes Rusland SIRAZHDIN ISAYEV Sirazhdin heeft type 2 diabetes Rusland Niets

Nadere informatie

Klinisch Kankeronderzoek: Alles wat je moet weten

Klinisch Kankeronderzoek: Alles wat je moet weten Klinisch Kankeronderzoek: Alles wat je moet weten Een brochure voor patiënten met kanker The future of cancer therapy V o o r w o o r d Inhoudstafel Klinische Studies: Alles wat u moet weten DE EORTC en

Nadere informatie

Hoe zorgverzekeraars de kwaliteit van de zorg in beeld willen krijgen

Hoe zorgverzekeraars de kwaliteit van de zorg in beeld willen krijgen Hoe zorgverzekeraars de kwaliteit van de zorg in beeld willen krijgen? De kwaliteit van de Nederlandse gezondheidszorg is over het algemeen (zeer) goed. In verschillende Europese ranglijsten scoort Nederland

Nadere informatie

Open been. Wat is een open been? Dermatologie Open been

Open been. Wat is een open been? Dermatologie Open been Open been Als uw arts u deze brochure heeft gegeven, hebt u last van een vervelende aandoening. Waarschijnlijk lijdt u pijn en hebt u gemerkt dat de wonden aan uw onderbeen of aan uw voet niet willen genezen.

Nadere informatie

HEMODIALYSE. Consuo. nsultat. Dienst nierdialyse Jan Yperman Ziekenhuis. Dienst Dialyse : 057/ 35 61 40

HEMODIALYSE. Consuo. nsultat. Dienst nierdialyse Jan Yperman Ziekenhuis. Dienst Dialyse : 057/ 35 61 40 HEMODIALYSE Consuo nsultat Dienst nierdialyse Jan Yperman Ziekenhuis Dr. Ann Van Loo - Dr. Wim Terryn - Dr. Hilde Vanbelleghem Nefrologie verpleegkundige Tel: 057/ 35 67 48 - Fax: 057/ 35 36 37 e-mail:

Nadere informatie

Leefregels na een open hartoperatie

Leefregels na een open hartoperatie Leefregels na een open hartoperatie Albert Schweitzer ziekenhuis Januari 2012 Pavo 0730 Inleiding U heeft in een ander ziekenhuis een open hartoperatie gehad. U bent nu opgenomen op de verpleegafdeling

Nadere informatie

Hemochromatose (ijzerstapeling) in de familie

Hemochromatose (ijzerstapeling) in de familie Hemochromatose (ijzerstapeling) in de familie Deze brochure is bedoeld als aanvulling op de gesprekken op bij de genetisch consulent en kan hier dus niet voor in de plaats komen. Algemene informatie wordt

Nadere informatie

Uw nieren zijn van levensbelang Nieren, hoge bloeddruk en diabetes.

Uw nieren zijn van levensbelang Nieren, hoge bloeddruk en diabetes. Uw nieren zijn van levensbelang Nieren, hoge bloeddruk en diabetes. Nieren, hoge bloeddruk en diabetes. Nieren, hart- en vaatziekten, diabetes en een hoge bloeddruk hebben veel met elkaar te maken. Nieren

Nadere informatie

HITTEGOLVEN EN OZONPIEKEN

HITTEGOLVEN EN OZONPIEKEN / informatiebrochure HITTEGOLVEN EN OZONPIEKEN Informatie bestemd voor gezondheids en welzijnswerkers werkzaam met bejaarden 17.04.2014 Hittegolven en ozonpieken Informatie bestemd voor gezondheids en

Nadere informatie

NVVC Document Taakherschikking in het hart van de Zorg

NVVC Document Taakherschikking in het hart van de Zorg NVVC Document Taakherschikking in het hart van de Zorg Tijdens de parallelsessie voor Verpleegkundig Specialisten (VS) en Physician Assistants (PA) op het voorjaarscongres van de Nederlandse Vereniging

Nadere informatie

Boekje over de nieuwe orale anticoagulantia. Wat u moet weten voor het veilig gebruik ervan

Boekje over de nieuwe orale anticoagulantia. Wat u moet weten voor het veilig gebruik ervan Boekje over de nieuwe orale anticoagulantia Wat u moet weten voor het veilig gebruik ervan GEGEVENS PATIËNT Naam Adres Tel HUISARTS Naam Adres Tel SPECIALIST Naam Ziekenhuis Tel ANTISTOLLINGSMEDICATIE

Nadere informatie

Hartfalen: wat is dat?

Hartfalen: wat is dat? Hartfalen: wat is dat? Onderzoek en behandeling 1 De Hartstichting strijdt al 50 jaar succesvol tegen hart- en vaatziekten. Maar het aantal sterfgevallen en patiënten moet nóg verder omlaag, want ruim

Nadere informatie

Het melden van bijwerkingen van geneesmiddelen: vaak gestelde vragen

Het melden van bijwerkingen van geneesmiddelen: vaak gestelde vragen Afdeling Vigilantie Het melden van bijwerkingen van geneesmiddelen: vaak gestelde vragen Wat is een bijwerking van een geneesmiddel? Een bijwerking van een geneesmiddel is een schadelijke en ongewilde

Nadere informatie

VOOR JONGEREN MET DIABETES

VOOR JONGEREN MET DIABETES N I E U W E G I D S VOOR JONGEREN MET DIABETES VOOR DE PATIËNT EN ZIJN DIRECTE OMGEVING COLLECTIEF WERK Gerealiseerd door Geconventioneerde Centra voor Pediatrische Diabetologie Gecoördineerd door CHRISTIAN

Nadere informatie

GYNAECOLOGIE. Zwangerschapsmisselijkheid

GYNAECOLOGIE. Zwangerschapsmisselijkheid GYNAECOLOGIE Zwangerschapsmisselijkheid Zwangerschapsmisselijkheid Helaas is het voor de meeste zwangere vrouwen moeilijk om er aan te ontkomen; misselijkheid. Voor sommige vrouwen is het zelfs het eerste

Nadere informatie

I Informatiebrochure I

I Informatiebrochure I HHZH/INF/029.01(1103) I Informatiebrochure I Nuchter voor operatie of onderzoek h.-hartziekenhuis vzw Mechelsestraat 24 2500 Lier tel. 03-491 23 45 fax 03-491 23 46 Mevrouw, Mijnheer, Binnenkort wordt

Nadere informatie