Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs"

Transcriptie

1 Prinsjesdag 2014

2 september 2014 Onze vestigingen: Amsterdam Heemstede Jozef Israëlskade 46 Bronsteeweg 10 NL-1072 SB AMSTERDAM NL-2101 AC HEEMSTEDE T +31 (0) T +31 (0) F +31 (0) F +31 (0) Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs horlings nl Disclaimer: De inhoud van deze publicatie is bedoeld als algemene informatie en vormt geen advies en is ook niet bedoeld om enig recht of enige verplichting te creëren. Wij raden u aan voor het nemen van beslissingen altijd uw adviseur te raadplegen. Ondanks dat deze publicatie met uiterste zorg is samengesteld aanvaarden uitgever, redactie, auteurs, noch het accountants- en belastingadvieskantoor of Nexia Nederland BV waar deze auteurs werkzaam zijn enige aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden, drukfouten, onvolledigheden of gevolgen (door handelen of nalaten) daarvan. HORLINGS IS A MEMBER OF NEXIA INTERNATIONAL, A WORLDWIDE NETWORK OF INDEPENDENT ACCOUNTING AND CONSULTING FIRMS. 2

3 VOORAF... 5 INKOMSTENBELASTING... 5 Tarief...5 Heffingskortingen...6 Tijdsevenredige toekenning heffingskortingen...6 Woningmarktmaatregelen...7 Afschaffing ouderentoeslag Box TOESLAGEN... 7 Aanpassing afbouw kindgebonden budget...7 Versnelde invordering toeslagen...7 Uitbreiden bevoegdheid toezichthouders toeslagen...8 INKOMENS- EN OUDEDAGSVOORZIENINGEN... 8 Afkoop lijfrente bij arbeidsongeschiktheid...8 Introductie nettolijfrente...8 Nettopensioen...8 Afweging nettolijfrente en nettopensioen...9 LOONBELASTING... 9 Afkoop levensloopregelingen...9 Personeelsleningen...9 De werkkostenregeling...10 DIRECTEUR-GROOTAANDEELHOUDER (DGA) EN GEBRUIKELIJK LOON Aanpassing doelmatigheidsmarge...11 Aanpassingen hoofdregel gebruikelijk loon...11 Startups...11 VENNOOTSCHAPSBELASTING Belastingplicht overheidsbedrijven...11 Banken en verzekeraars...12 INNOVATIE EN INVESTERINGSFACILITEITEN S&O-afdrachtvermindering...13 Contractonderzoek door kennisinstellingen...13 RDA...13 OMZETBELASTING Woningmarkt...13 Btw-vrijstelling ziekenhuizen...13 Eén bankrekeningnummer...14 AUTO Gebruik taxatierapporten in de BPM...14 Auto s met dubbele cabine

4 FORMEEL RECHT Belasting- en invorderingsrente...14 Aftrekbaarheid buitenlandse boeten...15 MILIEUBELASTINGEN Belasting op leidingwater...15 Afvalstoffenheffing...15 Energiebelasting...15 TOEKOMSTVISIE KABINET

5 VOORAF Het kabinet-rutte 2 heeft op Prinsjesdag het Belastingplan voor 2015 gepresenteerd. Hiermee zijn de fiscale plannen voor het jaar 2015 bekend gemaakt. Een aantal maatregelen was eerder dit jaar al aangekondigd en ook de laatste weken zijn geheel traditiegetrouw al diverse maatregelen uitgelekt. Naast het op Prinsjesdag gepresenteerde Belastingplan 2015 is ook de Wet modernisering vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen op Prinsjesdag bij de Tweede Kamer ingediend. Dit mede onder druk van Europa tot stand gekomen wetsvoorstel regelt welke overheidsbedrijven in de toekomst vennootschapsbelasting moeten gaan betalen. Wij hebben de belangrijkste maatregelen in deze wetsvoorstellen hierna voor u op een rij gezet. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan de fiscale toekomstvisie van het kabinet dat met Prinsjesdag aan de Tweede Kamer is aangeboden. Ingrijpende en belangrijke nieuwe maatregelen zijn: Invoering van de nettolijfrente en nettopensioen in box 3; Verplichte invoering werkkostenregeling; en Aanscherping gebruikelijkloonregeling. Interessant is ook welke maatregelen juist niet in het Belastingplan 2015 staan. Zo zoekt u tevergeefs naar onder meer verlenging van de verhoogde schenkvrijstelling voor schenkingen tot ten behoeve van een eigen woning, extra tijd om gebruik te maken van de belastingkorting bij afkoop van een stamrecht, nieuw uitstel voor de verplichte invoering van de werkkostenregeling of het terugdraaien van de accijnsverhoging op brandstof. Ook het tijdelijk verlaagde inkomstenbelastingtarief in box 2 (aanmerkelijk belang) keert niet terug in Maatregelen die niet per 1 januari 2015 zullen ingaan, zijn voor een deel ook niet opgenomen in het wetsvoorstel. Deze zullen in de Fiscale verzamelwet 2015 worden opgenomen, die komend voorjaar bij de Tweede Kamer zal worden ingediend. Bij de behandeling door de Tweede Kamer kunnen nog de nodige wijzigingen op de voorstellen worden aangebracht. Met een verkiezingsjaar voor de boeg, waarin de huidige coalitiepartijen via de Provinciale Statenverkiezingen een meerderheid in de Eerste Kamer willen bemachtigen, zullen lobbyisten proberen nog aanpassingen doorgedrukt te krijgen. Het is nu dan ook niet aan te geven welke voorgestelde maatregelen uiteindelijk nog gewijzigd zullen worden. In het hierna opgenomen overzicht gaan de wijzigingen op 1 januari 2015 in, tenzij anders is aangegeven. INKOMSTENBELASTING Tarief Vanaf 1 januari 2015 wordt het tarief van de eerste schijf van de inkomstenbelasting, inclusief de premies volksverzekeringen, verhoogd naar 36,5% (36,25% in 2014). Door het kabinet wordt deze maatregel aangeduid als een belastingverlaging, omdat in het Belastingplan 2014 is geregeld dat het tarief vanaf 1 januari 2015 zou worden verhoogd naar 36,76%. De verhoging van het tarief in de eerste schijf van de inkomstenbelasting van 0,06% per 1 januari 2016, zoals bepaald in het Belastingplan 2014, blijft overigens gehandhaafd. Hierdoor wordt het tarief in de eerste schijf van de inkomstenbelasting op 1 januari 2016 (vooralsnog) 36,56%. Een deel van de premies volksverzekeringen zal worden omgezet in inkomstenbelasting. Dit houdt verband met de invoering van de Wet langdurige zorg en de daarmee gepaard gaande wijzigingen in de bekostiging van de zorg. De premie neemt daardoor met 3%-punt af, onder gelijktijdige verhoging van de belasting met 3%-punt. De gecombineerde heffing van inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen blijft gelijk, maar wie geen premies volksverzekeringen is verschuldigd en slechts inkomstenbelasting betaalt, ziet zijn belastingpercentage in de eerste schijf stijgen tot 8,35%. De inwerkingtreding van deze maatregel is afhankelijk van de invoering van de Wet langdurige zorg. Streefdatum is 1 januari In tabelvorm zijn de schijfgrenzen en tarieven als volgt weer te geven en te vergelijken. De tarieven betreffen de gecombineerde tarieven Inkomsten- en loonbelasting/premies volksverzekeringen, met indien afwijkend tussen haakjes de tarieven boven de AOW-leeftijd. 5

6 Schijven en grenzen Stand 2014 Tarief 2014 Stand 2015 Tarief 2015 Einde 1 e schijf ,25% (18,35%) ,5% (18,6%) Einde 2 e schijf geboren na % (24,1%) % (24,1%) Einde 2 e schijf geboren voor (24,1%) (24,1%) Einde 3 e schijf % % Start 4 e schijf % % Heffingskortingen In 2015 wordt het afbouwpercentage in de algemene heffingskorting verhoogd met 0,32%, waardoor dit percentage voor ,32% bedraagt en 3,32% voor de jaren daarna. Het inkomenstraject waarover wordt afgebouwd, verandert hierbij niet. In 2015 loopt dat traject van circa tot circa Dit heeft mede tot gevolg dat de algemene heffingskorting bij hogere inkomens afneemt van tot in 2015 en uiteindelijk 991 vanaf Tegenover deze daling staat voor inkomens tot circa een verhoging van de arbeidskorting. De afbouw daarvan blijft 4% van het inkomen boven het drempelbedrag, maar deze drempel stijgt met circa in Effectief wordt de afbouwgrens in 2015 verhoogd van circa naar circa , in 2016 van circa naar circa en in 2017 van circa naar Het inkomen waar het afbouwtraject eindigt wordt dienovereenkomstig aangepast. Het einde van het afbouwtraject ligt hierdoor in 2015 bij een inkomen van circa in plaats van Met ingang van 2016 wordt de ouderenkorting verlaagd met 83. De ouderenkorting bedraagt in voor belastingplichtigen met een inkomen tot en 150 bij een hoger inkomen. Rekening houdend met de verwachte inflatiecorrectie voor de komende jaren komt de ouderenkorting in 2016 voor belastingplichtigen met een inkomen tot circa uit op circa 970 en voor belastingplichtigen met een hoger inkomen op circa 70. In tabelvorm zijn de heffingskortingen als volgt weer te geven. Heffingskortingen Maximum algemene heffingskorting onder AOW-leeftijd Maximum algemene heffingskorting boven AOW-leeftijd Afbouwpercentage algemene heffingskorting 2% 2,32% Minimale algemene heffingskorting onder AOW-leeftijd Minimale algemene heffingskorting boven AOW-leeftijd Maximum arbeidskorting Afbouwpercentage arbeidskorting 4% 4% Minimale arbeidskorting Maximum werkbonus Maximum inkomensafhankelijke combinatiekorting Maximum alleenstaande ouderkorting 2266 Vervallen Jonggehandicaptenkorting Ouderenkorting 1032 / / 152 Alleenstaande ouderenkorting Maximum korting voor groene beleggingen Tijdsevenredige toekenning heffingskortingen Vanaf 1 januari 2015 vervalt de keuzeregeling voor buitenlandse belastingplichtigen die een deel van het jaar binnenlands belastingplichtig zijn om te kiezen voor behandeling als binnenlands belastingplichtige voor het gehele jaar. In verband met het vervallen van deze keuzeregeling wordt een wijziging aangebracht in de heffingskorting voor de inkomstenbelasting. Door het vervallen van de keuzeregeling zouden belastingplichtigen die na 1 januari 2015 emigreren of immigreren en die in de buitenlandse periode niet worden aangemerkt als kwalificerende buitenlandse belastingplichtige, geen heffingskorting krijgen. Dit is een gevolg van de vorig jaar al aangenomen regeling waarbij de mogelijkheid voor buitenlands belastingplichtigen om te kiezen voor behandeling als binnenlandse belastingplichtige vanaf 6

7 2015 wordt vervangen door de zogenaamde kwalificerende buitenlandse belastingplichtige (zie ook onze eerdere berichtgeving daarover). Omdat daarmee meer emigrerende en immigrerende belastingplichtigen worden geconfronteerd met een splitsing van het jaar in een deel binnenlandse en een deel buitenlandse belastingplicht, zullen de heffingskortingen daarom tijdsevenredig worden toegekend voor de periode waarin sprake is van binnenlandse belastingplicht of kwalificerende buitenlandse belastingplicht. Omwille van de aanpassing van de systemen van de Belastingdienst op dit punt kan de tijdsevenredige heffingskorting echter pas per 1 januari 2016 worden gerealiseerd. Als overgangsmaatregel zal in 2015 de gehele heffingskorting worden toegepast bij personen die slechts een deel van het jaar binnenlands of kwalificerend buitenlands belastingplichtig zijn. Woningmarktmaatregelen Eind 2012 is een tijdelijke faciliteit ingevoerd waarbij de rente op restschulden die ontstaan bij de verkoop van een onder water staande eigen woning nog tien jaar lang aftrekbaar is. Daarbij moet de restschuld zijn gerealiseerd tussen 29 oktober 2012 en 31 december In de praktijk blijkt deze maatregel nog weinig effect te sorteren. Om de financierbaarheid van restschulden te verbeteren, wordt de maximale periode voor de aftrek van rente op restschulden verlengd van tien naar vijftien jaar. Hoewel deze maatregel in de Memorie van Toelichting is vermeld, ontbreekt de bijbehorende wetswijziging vooralsnog in het wetsvoorstel zelf. Verder wordt de periode waarin renteaftrek mogelijk is voor leegstaande, te koop staande, voormalige, of leegstaande toekomstige eigen woningen blijvend verlengd van twee naar drie jaar en wordt ook de regeling voor de herleving van de hypotheekrenteaftrek na verhuur van een voormalige eigen woning structureel gemaakt. Afschaffing ouderentoeslag Box 3 Ouderen met een inkomen in box 1 van maximaal en een grondslag sparen en beleggen (grondslag voor box 3) van maximaal per belastingplichtige hebben recht op een verhoging van het heffingvrije vermogen in box 3 met maximaal : de ouderentoeslag. Deze toeslag wordt met ingang van 2016 afgeschaft. Hierdoor worden deze oudere belastingplichtigen met een beperkt inkomen voor wat betreft het heffingvrije vermogen in box 3 in dezelfde positie gebracht als overige belastingplichtigen. TOESLAGEN Aanpassing afbouw kindgebonden budget Het kindgebonden budget is een inkomensafhankelijke tegemoetkoming voor de kosten van kinderen, bedoeld om gezinnen met lagere inkomens te ondersteunen. Het kindgebonden budget neemt af naarmate het toetsingsinkomen van de ouders toeneemt. Bij een toetsingsinkomen van de ouders van meer dan wordt de som van de bedragen waarop recht bestaat verminderd met een bepaald percentage, het zogenoemde afbouwpercentage, van het inkomen boven Als onderdeel van het koopkrachtpakket wordt het afbouwpercentage verlaagd van 7,6% naar 6,75%. Versnelde invordering toeslagen Vanaf 2015 krijgt de Belastingdienst, naast de al bestaande bevoegdheid tot versnelde invordering in het kader van dwanginvordering van belastingschulden, deze bevoegdheid ook voor de terugvordering van een toeslag, de daarbij verschuldigde rente of het bedrag van een bestuurlijke boete in de toeslagensfeer. Versnelde invordering kan alleen worden toegepast in bijzondere situaties zoals faillissement, (behoudens tegenbewijs) vertrek naar het buitenland of als er andere gegronde redenen zijn om te vrezen dat toeslagschulden niet worden voldaan. Met de toepassing van versnelde invordering kan de Belastingdienst/Toeslagen direct na het nemen van een beschikking tot terugvordering of een boetebeschikking executoriale maatregelen treffen. 7

8 Uitbreiden bevoegdheid toezichthouders toeslagen Omdat er steeds meer nadruk wordt gelegd op toezicht en de rechtmatigheid van het toekennen van een toeslag wordt voorgesteld om toezichthouders voor toeslagen zogenaamde binnentredingsbevoegdheid toe te kennen. Hiermee zouden deze toezichthouders een aantal bevoegdheden krijgen ten behoeve van het uitoefenen van hun taak, waaronder het kunnen betreden van plaatsen (niet zijnde woningen) zonder toestemming van de bewoner. Momenteel zijn de toezichthouders voor toeslagen nog uitgezonderd van deze bevoegdheid. INKOMENS- EN OUDEDAGSVOORZIENINGEN Afkoop lijfrente bij arbeidsongeschiktheid Met ingang van 1 januari 2015 wordt het mogelijk om bij langdurige arbeidsongeschiktheid een lijfrente geheel of gedeeltelijk af te kopen. De afkoopwaarde wordt weliswaar progressief belast, maar er vindt geen sanctieheffing plaats. Tevens is geen revisierente verschuldigd. Om voor gehele of gedeeltelijke afkoop in aanmerking te komen, moet aan drie voorwaarden worden voldaan: De verzekeringnemer, of als deze is overleden de gerechtigde, is langdurig arbeidsongeschikt; De verzekeringnemer, of als deze is overleden de gerechtigde, heeft de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet bereikt; De afkoopwaarde bedraagt (in totaal) maximaal het gemiddelde belastbare inkomen over de afgelopen 2 jaar. Afkoop tot een bedrag van is altijd mogelijk (mits aan de eerste twee voorwaarden is voldaan). Introductie nettolijfrente Eerder dit jaar is al nieuwe wetgeving aangenomen, waarmee de fiscale ruimte voor pensioenopbouw over een salaris tot wordt beperkt. Verdient een werknemer meer dan , dan kan hij/zij over dat meerdere helemaal geen pensioen meer opbouwen. In dit kader wordt in 2015 de mogelijkheid van een nettolijfrente geïntroduceerd. Als een belastingplichtige een belastbaar inkomen heeft van meer dan , dan kan hij/zij ten aanzien van het meerdere een premie of inleg storten in een lijfrenteverzekering respectievelijk een lijfrentespaar- of beleggingsrekening. De premie of inleg wordt betaald uit het netto inkomen. Er vindt dus geen aftrek in de aangifte inkomstenbelasting plaats. De uitkeringen uit de lijfrente zijn te zijner tijd onbelast. Voordeel van de nettolijfrente is gelegen in een vrijstelling van de vermogensrendementsheffing in Box 3. De jaarlijks in te leggen bedragen worden vastgesteld aan de hand een beschikbaarpremiesysteem. Hierbij wordt aansluiting gezocht bij de zogenoemde fiscale 4%-staffels, zoals deze ook voor pensioenopbouw gelden. De te hanteren staffels worden nog verminderd met een netto factor van 52% (48% van de staffel kan dus worden ingelegd). Een werkgever kan aan haar werknemers een (bruto) bijdrage verstrekken ten behoeve van een nettolijfrente. Deze bijdrage moet dan wel aan alle werknemers worden toegezegd, ook als hun salaris minder dan bedraagt. Indien op enig moment de nettolijfrente onzuiver wordt (bijvoorbeeld door afkoop of verpanding), dan vindt een heffing plaats ter grootte van de genoten vrijstelling in de afgelopen tien jaar. Het betreft een forfaitaire berekening, tenzij de belastingplichtige aannemelijk maakt dat het werkelijke bedrag van de vrijstelling lager is geweest. Er is geen revisierente verschuldigd. Geheel of gedeeltelijke afkoop in geval van langdurige arbeidsongeschiktheid is overigens wel zonder sancties mogelijk. Nettopensioen Per 1 januari 2015 kan er ook gespaard worden in een nettopensioen. De opzet is vergelijkbaar met die van de nettolijfrente. Verdient een werknemer meer dan , dan kan hij/zij uit het netto salaris sparen voor extra pensioen. De uitkeringen zijn te zijner tijd onbelast. Het belastingvoordeel is te vinden in een vrijstelling in Box 3. 8

9 Voor de hoogte van de premie inleg wordt aangesloten bij de fiscale 3%-staffels, zoals deze ook van toepassing zijn op reguliere pensioenopbouw. De staffel moet worden verminderd met een netto factor van 52%. Een nettopensioen moet worden ondergebracht bij een pensioenfonds of verzekeraar. Het nettopensioen kan niet in eigen beheer worden gehouden. Op de toezegging is de Pensioenwet volledig van toepassing. Ook ten behoeve van een nettopensioen kan een werkgever een bruto bijdrage toezeggen. Ook deze bijdrage moet voor alle werknemers gelijk zijn, ook al bedraagt het salaris minder dan Oneigenlijke handelingen ten aanzien van het nettopensioen (afzien, zekerheidstelling en dergelijke) leidt tot terugname van het belastingvoordeel over de afgelopen tien jaar. Het gaat om een forfaitaire berekening, tenzij de belastingplichtige aannemelijk maakt dat het feitelijk voordeel lager is geweest. Heffing van een revisierente blijft achterwege. Afkoop in verband met langdurige arbeidsongeschiktheid is niet mogelijk. Afweging nettolijfrente en nettopensioen Het zal niet mogelijk zijn om maximaal te sparen voor zowel een nettolijfrente, als voor een nettopensioen. Sparen voor een nettopensioen leiden tot een beperking van de ruimte voor sparen voor een nettolijfrente en vice versa. Een samenloopbepaling wordt nog nader uitgewerkt. In de praktijk lijkt het voor de hand te liggen om te kiezen voor of alleen de lijfrente of alleen het pensioen. De nettolijfrente kent meer flexibiliteit ten aanzien van de uitkeringen. Tevens is afkoop mogelijk, met als enige sanctie dat het genoten belastingvoordeel wordt teruggenomen. Sparen in een nettopensioen kent daarentegen doorgaans een hogere fiscale ruimte. Verder mogen geen medische keuringen worden verlangd, wanneer dekking bij overlijden of bij arbeidsongeschiktheid wordt afgesloten. Afkoop van een nettopensioen is echter niet mogelijk. Dit is op grond van de Pensioenwet verboden. Hieronder volgt een kort overzicht van de voor- en nadelen van een nettolijfrente en een nettopensioen. Nettolijfrente Voordelen Bancair product mogelijk Ook tijdelijke uitkering is toegestaan Afkopen kan Overlijdenswinst kan aan nabestaanden toekomen Nettopensioen Grotere fiscale ruimte dan lijfrente Geen medische keuringen Nadelen Minder fiscale ruimte dan pensioen Kan alleen verzekerd worden Medische keuring kan aan de orde zijn Alleen levenslange uitkering mogelijk Afkoop is niet mogelijk Overlijdenswinst vervalt aan verzekeraar LOONBELASTING Afkoop levensloopregelingen De 80%-regeling zoals deze gold in 2013 wordt opnieuw ingevoerd. Deze regeling houdt in dat bij volledige opname van het levenslooptegoed in 2015 ( voor ten hoogste het bedrag van de aanspraken op 31 december 2013) slechts 80% hiervan in de belastingheffing wordt betrokken. Na toepassing van de 80%- regeling kan belastingplichtige geen gebruik meer maken van het van het overgangsrecht, omdat het volledige tegoed opgenomen dient te worden. De 80%-regeling komt met ingang van 1 januari 2016 te vervallen en zal dus (net als in 2013) maar voor één jaar gelden. Personeelsleningen De gevolgen van de nihilwaardering voor personeelsleningen in de loonbelasting worden onwenselijk geacht. In het wetsvoorstel Fiscale verzamelwet 2015 zal op dit punt met een voorstel worden gekomen. De inwerkingtreding zal dan naar verwachting niet eerder dan 1 januari 2016 zijn. 9

10 De werkkostenregeling De facultatieve vormgeving van de werkkostenregeling eindigt met ingang van 1 januari Vanaf dat moment moeten alle werkgevers de werkkostenregeling toepassen. Wel wordt de werkkostenregeling op enkele onderdelen aangepast. Bij brief van 3 juli 2014 aan de Tweede Kamer heeft het kabinet een beeld geschetst van een vijftal specifieke aanpassingen waarmee in de WKR vanaf 2015 de puntjes op de i worden gezet. Deze aanpassingen zijn in het wetsvoorstel nader vormgegeven en worden hierna toegelicht. Om de aanpassingen budgetneutraal te laten verlopen, wordt de vrije ruimte verlaagd van 1,5% naar 1,2%. 1. Beperkte introductie noodzakelijkheidscriterium Het noodzakelijkheidscriterium kent als uitgangspunt dat hetgeen een werkgever in het kader van zijn bedrijfsvoering aan voorzieningen redelijkerwijs noodzakelijk acht, aan de werknemer kan worden vergoed of verstrekt zonder fiscaal rekening te hoeven houden met het privévoordeel van de werknemer. Thans is gekozen voor een beperkte introductie van het noodzakelijkheidscriterium, namelijk alleen voor gereedschappen, computers, mobiele communicatiemiddelen en dergelijke apparatuur. Er zal steeds naar de omstandigheden van het geval moeten worden beoordeeld of aan het noodzakelijkheidscriterium is voldaan. In eerste instantie wordt het oordeel over de noodzakelijkheid aan de werkgever overgelaten, al wordt zijn oordeel geobjectiveerd met een redelijkheidstoets. In de situatie waarin de werknemer tevens bestuurder of commissaris is van het lichaam ligt het op de weg van de werkgever om desgevraagd aannemelijk te maken dat het gaat om een voor de behoorlijke uitoefening van de dienstbetrekking gebruikelijke voorziening. 2. Afrekensystematiek Voortaan hoeft de werkgever nog maar één keer per jaar vast te stellen wat zijn verschuldigde belasting in het kader van de WKR is. De aangifte loonheffing over het eerste tijdvak van het volgende kalenderjaar is een uiterste termijn. Het blijft dus mogelijk om, indien een werkgever dat wenst, de belasting al eerder in gedeelten af te dragen. 3. Concernregeling Met de concernregeling wordt als het ware een collectieve vrije ruimte gecreëerd waaruit alle daartoe door de betrokken werkgevers binnen de groep aangewezen vergoedingen en verstrekkingen belastingvrij kunnen plaatsvinden. Aan de concerntoepassing wordt als voorwaarde verbonden dat er bij de moedermaatschappij sprake moet zijn van vrijwel volledige eigendom (95%-eis) van de (klein)dochtermaatschappij(en). Bij de toepassing van de concernregeling zijn de betrokken werkgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de gehele door het concern verschuldigde belasting. 4. Vrijstelling voor korting op branche-eigen producten De regeling van de branche-eigen producten uit het oude regime vergoedingen en verstrekkingen wordt thans gecontinueerd vanaf 2015 tot een bedrag van ten hoogste 20% van de waarde van deze producten, maar niet meer dan 500 per werknemer per jaar. 5. Wegnemen van het onderscheid tussen vergoedingen en verstrekkingen (inclusief terbeschikkingstellingen) Om aan werkgevers tegemoet te komen en om de begrijpelijkheid te verbeteren wordt een nieuwe gerichte vrijstelling gecreëerd voor een aantal werkplekgerelateerde voorzieningen waarvoor nu een nihilwaardering geldt. Daaronder vallen dan de ter beschikking gestelde, de anderszins verstrekte en de vergoede voorzieningen. Daarmee keren overigens ook de administratieve vereisten voor deze categorieën weer terug. DIRECTEUR-GROOTAANDEELHOUDER (DGA) EN GEBRUIKELIJK LOON Een aandeelhouder die ten minste 5% van de aandelen in een vennootschap houdt en voor die vennootschap werkzaamheden verricht (de DGA), dient een gebruikelijk loon te genieten. Aan deze gebruikelijkloonregeling worden enkele aanpassingen aangebracht. 10

11 Aanpassing doelmatigheidsmarge De doelmatigheidsmarge in de gebruikelijkloonregeling houdt in dat het loon voor de DGA 30% lager gesteld mag worden dan het bedrag dat een zakelijk loon zou vormen. De doelmatigheidsmarge kan echter niet tot gevolg hebben dat het loon op een lager bedrag wordt gesteld dan (2014). Deze doelmatigheidsmarge van 30% wordt in dit wetsvoorstel vanaf 2015 verlaagd naar 25%. Hierdoor wordt het verschil tussen DGA s en gewone werknemers kleiner. Voor het jaar 2015 is voorzien in overgangsrecht, omdat veel DGA s afspraken met de belastingdienst hebben gemaakt over de hoogte van het gebruikelijk loon. Het aanpassen van deze afspraken kan dan in de loop van 2015 plaatsvinden. Het overgangsrecht houdt in dat het loon van de DGA in 2015 gesteld wordt op 75/70 e van het loon in 2013, als dit loon in 2013 hoger was dan (het standaardbedrag in 2013), tenzij aannemelijk is dat het loon in 2015 op grond van de gebruikelijkloonregeling op een hoger of lager bedrag moet worden gesteld. Aanpassingen hoofdregel gebruikelijk loon Op grond van de nieuwe wettekst 2015 geldt als hoofdregel dat het in aanmerking te nemen gebruikelijk loon ten minste wordt gesteld op het hoogste van de volgende bedragen: a. 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking; b. het hoogste loon van de overige werknemers van de vennootschap of met deze verbonden lichamen; c Vervolgens heeft de inhoudingsplichtige de mogelijkheid om aannemelijk te maken dat het in aanmerking te nemen loon op een lager bedrag moet worden gesteld, bijvoorbeeld met toepassing van de doelmatigheidsmarge. Startups Het loon van de starter kan thans op een lager bedrag dan (2014) worden gesteld indien de starter aannemelijk maakt dat een zakelijke beloning lager is. Dit kan het geval zijn op grond van een hoge investeringsbehoefte, een lage cash flow in de startfase, of als in die periode gebruik wordt gemaakt van dure specialistische, hoogopgeleide kenniswerkers. Naast de mogelijkheden die de wettelijke regeling al biedt, kunnen starters vooraf in gesprek gaan met de Belastingdienst om zekerheid te krijgen over de hoogte van het in aanmerking te nemen loon. VENNOOTSCHAPSBELASTING Belastingplicht overheidsbedrijven Naast het wetsvoorstel Belastingplan 2015 is op Prinsjesdag tevens het wetsvoorstel Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen bij de Tweede Kamer ingediend. Met dit wetsvoorstel wordt de vennootschapsbelastingplicht voor overheidsbedrijven wordt gewijzigd. Het bestaande uitgangspunt van onbelast, tenzij verandert in belast, tenzij. - Huidige regeling In de wet wordt onderscheid gemaakt tussen directe en indirecte overheidsbedrijven. Een direct overheidsbedrijf is een onderneming die onderdeel vormt van een publiekrechtelijke rechtspersoon. Denk aan het Rijk, een gemeente, provincie, waterschap of zelfstandig bestuursorgaan. Voor directe overheidsbedrijven bestaat nu geen vennootschapsbelastingplicht als de door dat bedrijf verrichte activiteiten niet in de huidige wet zijn opgenomen. Onder een indirect overheidsbedrijf wordt verstaan een privaatrechtelijk lichaam (vaak een nv, bv of stichting) waarvan de volledige zeggenschap onmiddellijk of middellijk is gelegen bij uitsluitend een of meer publiekrechtelijke rechtspersonen. Ook bij indirecte overheidsbedrijven geldt dat er in beginsel alleen vennootschapsbelastingplicht bestaat voor zover het bedrijf activiteiten uitoefent die in de wettelijke opsomming zijn opgenomen. Daarnaast is in de wet echter nog een groep integraal belastingplichtige indirecte overheidsbedrijven bij naam genoemd, zoals de Staatsloterij, Schiphol en de genationaliseerde banken. 11

12 - Nieuwe regeling In het wetsvoorstel geldt een nieuw uitgangspunt voor overheidsondernemingen waardoor niet belastingplichtig, tenzij verandert in belastingplichtig, tenzij. Voor directe overheidsondernemingen geldt als uitgangspunt dat in beginsel belastingplicht ontstaat voor zover de activiteiten een (materiële) onderneming vormen (een duurzame organisatie van arbeid en kapitaal, die deelneemt aan het economische verkeer met het oogmerk om winst te behalen, welke winst ook redelijkerwijs te verwachten valt). Met betrekking tot indirecte overheidsondernemingen geldt als uitgangspunt dat de belastingplicht dezelfde is als voor rechtspersonen die in private handen zijn. Bij een bv en nv: integrale belastingplicht omdat deze geacht worden met het gehele vermogen een onderneming te drijven. Bij een stichting of vereniging: belastingplicht voor zover een onderneming wordt gedreven. - Vrijstellingen Voorgesteld wordt de belastingplicht voor directe en indirecte overheidsondernemingen te beperken door een aantal vrijstellingen. De in dit wetsvoorstel opgenomen algemene vrijstellingen zijn vormgegeven als een zogenoemde objectvrijstelling en zijn, als aan de voorwaarden is voldaan, van rechtswege van toepassing op de vrij te stellen activiteiten die door een belastingplichtige worden verricht. Een belastingplichtige zal derhalve alleen vennootschapsbelasting verschuldigd zijn ter zake van de opbrengsten behaald met niet vrij te stellen activiteiten. De belastingplichtige wordt echter wel de mogelijkheid geboden om op verzoek de toepassing van een vrijstelling achterwege te laten. Eén van de belangrijkste voorgestelde vrijstellingen is de vrijstelling voor interne activiteiten. Hierdoor maakt het, voor belastingheffing over het resultaat bij die interne activiteiten, niet uit of het onderdeel van de publiekrechtelijke rechtspersoon wel of geen diensten levert aan derden. De tweede belangrijke vrijstelling is de vrijstelling voor activiteiten die de uitoefening van overheidstaken of publiekrechtelijke bevoegdheden omvat. Voorwaarde is wel dat met die activiteiten niet in concurrentie wordt getreden met private ondernemingen. Een derde vrijstelling ziet op de situatie dat activiteiten niet aan de markt worden uitbesteed, maar in wezen aan zichzelf, zij het in een afzonderlijk privaatrechtelijk lichaam ( quasiinbesteding ). Tot slot wordt een algemene vrijstelling voorgesteld voor samenwerkingsverbanden tussen overheden. In het voorstel voor de wet geeft het kabinet veel voorbeelden die de verschillende vrijstellingen duidelijker moeten maken. Naast de hiervoor beschreven algemene vrijstellingen kent het wetsvoorstel ook enkele specifieke vrijstellingen. Het gaat om een vrijstelling voor bekostigd onderwijs, voor academische ziekenhuizen en voor zeehavenbeheerders. - Inwerkingtreding De wetswijzigingen zullen per 1 januari 2015 in werking treden voor boekjaren die aanvangen op of na 1 januari Dat houdt in dat overheden nog een jaar de tijd krijgen om te wennen aan de nieuwe situatie en hun activiteiten zodanig aan te passen dat deze beter in de nieuwe regeling passen. Banken en verzekeraars Banken en verzekeraars moeten aan bepaalde kapitaaleisen voldoen om te zorgen dat zij een buffer hebben om tegenvallers op te kunnen vangen. Binnen deze kapitaaleisen bestaan verschillende soorten vermogen, van volledig eigen vermogen tot achtergestelde leningen. Een van deze soorten is aanvullend Tier 1-kapitaal, dat kenmerken vertoont van zowel (fiscaal) eigen vermogen als (fiscaal) vreemd vermogen. Voor de aftrekbaarheid van de vergoeding die wordt betaald voor vermogen, is het onderscheid tussen eigen en vreemd vermogen van belang: de vergoeding op eigen vermogen (dividend) is niet aftrekbaar, terwijl de vergoeding op vreemd vermogen (rente) doorgaans wel aftrekbaar is. Als niet duidelijk is of een bepaalde soort vermogen nu fiscaal als eigen vermogen of als vreemd vermogen moet worden aangemerkt, kan discussie ontstaan over de aftrekbaarheid van de vergoeding. Dit is het geval bij het genoemde aanvullend Tier 1-kapitaal. Om deze onduidelijkheid weg te nemen, is in de Fiscale verzamelwet 2014 voor banken opgenomen dat vanuit fiscaal oogpunt sprake is van vreemd vermogen en de betaalde vergoeding aftrekbaar is. Omdat verzekeraars aan vergelijkbare kapitaaleisen moeten voldoen, wordt nu ook voor verzekeraars wettelijk vastgelegd dat dit aanvullende Tier 1-kapitaal fiscaal als vreemd vermogen kwalificeert. 12

13 INNOVATIE EN INVESTERINGSFACILITEITEN In het regeerakkoord is een taakstelling (lees: bezuiniging) op het fiscale innovatie-instrumentarium opgenomen. De aanpassingen worden hieronder per regeling toegelicht. S&O-afdrachtvermindering De parameters van de S&O-afdrachtvermindering zijn in 2015 gelijk aan 2014 en worden in onderstaande tabel weergegeven. Afdrachtvermindering Tarief eerste schijf 35% Tarief eerste schijf starters 50% Loongrens eerste schijf Tarief tweede schijf 14% Plafond 14 mln. Het beschikbare budget in 2015 is 794 miljoen, dit is 38 miljoen meer dan 2014 Contractonderzoek door kennisinstellingen Het contractonderzoek door publieke kennisinstellingen wordt thans uit de S&O-afdrachtvermindering gehaald omdat uit evaluatie is gebleken dat kennisinstellingen het voordeel van de S&Oafdrachtvermindering in onvoldoende mate aan de opdrachtgever doorgeven. Met het schrappen van contractonderzoek en het daarmee vrijvallen van het bijbehorende budget voor de rest van de regeling wordt de S&O-afdrachtvermindering beter gericht op de doelstelling van de regeling: het stimuleren van zelfstandig speur- en ontwikkelingswerk door bedrijven. RDA Hoewel het RDA budget in 2015 naar beneden wordt bijgesteld, bestaat naar verwachting de ruimte om het percentage van de RDA in 2015 op 60% te handhaven. Dit komt overeen met een nettovoordeel van 15% bij een belastingtarief van 25%. Het RDA-percentage kan op basis van de ontwikkelingen in 2014 nog worden bijgesteld. Eind 2014 wordt het definitieve RDA-percentage voor 2015 bij ministeriële regeling vastgesteld. Mogelijk wordt met ingang van 2016 de RDA met de S&O-afdrachtvermindering samengevoegd tot één geïntegreerde regeling in de sfeer van de loonheffing. OMZETBELASTING Woningmarkt In verband met de economische crisis geldt tijdelijk een verlaagd btw-tarief van 6% op arbeidskosten voor renovatie en herstel van woningen. Deze maatregel, die volgens de huidige wetgeving eind 2014 afloopt, wordt met een half jaar verlengd (tot 1 juli 2015). Wanneer de werkzaamheden voor deze datum zijn afgerond, mag voor deze arbeidskosten een tarief van 6% btw in rekening worden gebracht in plaats van 21%. Btw-vrijstelling ziekenhuizen De voorwaarde dat geen winst wordt beoogd inzake de toepassing van de btw-vrijstelling voor het verplegen en verzorgen van in een inrichting opgenomen personen (ziekenhuizen en andere verpleeg -en verzorgingsinstellingen) vervalt per 1 januari Dit geldt eveneens voor de met deze prestaties nauw samenhangende handelingen zoals het verstrekken van spijzen en dranken, genees- en verbandmiddelen aan die personen. 13

14 Eén bankrekeningnummer De tenaamstellingverplichting voor de omzetbelasting, in het kader van de zogenaamde eenbankrekeningmaatregel uit 2013, blijkt in de praktijk complexer dan destijds bij de invoering van de maatregel is ingeschat. Verder blijkt dat het risico op identiteitsfraude bij de omzetbelasting lager is dan destijds werd gedacht. De tenaamstellingverplichting voor de omzetbelasting in het kader van de eenbankrekeningmaatregel komt daarom te vervallen. AUTO Gebruik taxatierapporten in de BPM De voornaamste wijziging in de aanschafbelasting op auto s, de BPM, houdt in dat de mogelijkheid tot gebruik van een taxatierapport voor de waardebepaling wordt beperkt tot schadevoertuigen, met uitsluiting van schadevoertuigen die niet langer deugdelijk van bouw en inrichting zijn (zogenoemde WOKauto s) en voertuigen die, vanwege de geringe mate waarin deze voertuigen in Nederland verhandeld worden, niet op koerslijsten voorkomen. De eigenaar van een dergelijk voertuig kan dus voor de waardebepaling, overeenkomstig de huidige regelgeving, kiezen tussen gebruik van de forfaitaire tabel, een koerslijst (indien het voertuig daar in wordt vermeld) of een taxatierapport. Bij andere voertuigen kan onder de gewijzigde regelgeving niet langer gebruik worden gemaakt vaneen taxatierapport. Daarnaast wordt de mogelijkheid gecreëerd om bij ministeriële regeling nadere voorwaarden te stellen aan een taxatierapport dat gebruikt kan worden voor de waardebepaling van de hierboven genoemde categorieën voertuigen. Auto s met dubbele cabine Voertuigen met een toegestane maximum massa van meer dan 3500kg waarvan de lengte van de voor personenvervoer ingerichte ruimte groter is dan de niet voor personenvervoer ingerichte ruimte, gaan vanaf 2016 voor zowel de BPM als voor de MRB vallen onder de fiscale definitie van het begrip personenauto. Dit betekent dat voor deze voertuigen het MRB-tarief voor personenauto s, ook in bepaalde bestaande gevallen, van toepassing zal worden en dat bij aanschaf van een nieuw voertuig BPM verschuldigd wordt. Het gaat om voertuigen zoals de Hummer, Ford F250/F350/F450/F650, Dodge Ram 2500/3500, de GMC High Sierra/Yukon en de Chevrolet Crew Cab/Silverado Om bezitters van dergelijke voertuigen en de autobranche de tijd te geven zich voor te bereiden op de maatregel is inwerkingtreding van deze maatregel voorzien op 1 januari FORMEEL RECHT Belasting- en invorderingsrente Het Europese Hof van Justitie heeft op 18 april 2013 een arrest gewezen waarin is bepaald dat, wanneer belasting door een lidstaat in strijd met het Unierecht is geheven, de nationale voorschriften over de teruggaaf van die belasting er niet toe mogen leiden dat de belastingplichtige een passende rentevergoeding voor het verlies dat hij als gevolg van deze (naar later blijkt) onverschuldigde betaling heeft geleden, wordt ontzegd. Het geleden verlies hangt samen met de onbeschikbaarheid van het wegens strijd met het Unierecht ten onrechte betaalde bedrag en doet zich in beginsel voor in de periode tussen de datum van de onterechte betaling van de belasting en de datum van terugbetaling van deze belasting. De huidige fiscale renteregelingen voorzien op dit moment niet in een passende rentevergoeding conform de voornoemde uitspraak. Om die reden wordt de regeling invorderingsrente uitgebreid voor de gevallen waarin de belastingschuldige een recht krijgt op een terug te geven bedrag aan belasting vanwege het feit dat in de betreffende situatie heffing (en inning) van die belasting strijdig is met het Unierecht. Conform bovengenoemde uitspraak wordt een passende rentevergoeding geboden door in die situaties invorderingsrente te vergoeden over het tijdvak dat aanvangt op de dag volgend op de dag waarop de belasting is betaald of op aangifte is voldaan of afgedragen en eindigt op de dag voorafgaand aan die van de terugbetaling. Mede in verband met vorenstaande wordt de belastingrente ook van toepassing op de dividendbelasting. 14

15 Aftrekbaarheid buitenlandse boeten In de inkomstenbelasting en voor de vennootschapsbelasting is geregeld dat geldboeten opgelegd door, onder meer, de Nederlandse strafrechter, de Nederlandse overheid of een instelling van de Europese Unie (EU) van aftrek zijn uitgesloten. Voor boeten betaald aan een buitenlandse overheid geldt deze aftrekbeperking niet. Thans wordt geregeld dat deze buitenlandse geldboeten van aftrek zullen worden uitgesloten. Om te voorkomen dat buitenlandse boeten als eindheffingsbestanddeel kunnen worden aangewezen en derhalve bij de werknemer niet tot belastingheffing zouden leiden, wordt op dit punt de loonbelasting eveneens aangepast. MILIEUBELASTINGEN Belasting op leidingwater Het kabinet ziet af van een geplande extra belasting op leidingwater en een degressieve tarievenstructuur zoals opgenomen in het Belastingplan Om die reden wordt met terugwerkende kracht tot 1 juli 2014 het heffingsplafond van 300 kubieke meter per aansluiting per jaar gehandhaafd. Afvalstoffenheffing Per 1 april 2014 is de afvalstoffenbelasting ingevoerd voor stortafval. Daar de beoogde structurele opbrengst van 100 miljoen vanaf 2015 niet wordt gehaald in de huidige vorm, wordt er een afvalstoffenbelasting ingevoerd over afval dat vanuit Nederland door bedrijven, gemeenten of particulieren wordt aangeboden voor verbranding. Afval dat wordt gerecycled, wordt niet belast. Het tarief zal 13 per ton bedragen, zowel voor stortafval als voor verbrandingsafval, en wordt geheven aan de poort van de stort- en verbrandingsinrichtingen. Doordat het tarief relatief laag is, zijn er geen vrijstellingen in de wet opgenomen. Energiebelasting De belastingkorting in de energiebelasting die geldt voor coöperaties van particuliere kleinverbruikers en verenigingen van eigenaren (VvE s) voor elektriciteit die lokaal duurzaam wordt opgewekt, wordt uitgebreid naar ondernemers. De eis dat nagenoeg alle leden van de coöperatie particulieren moeten zijn vervalt, evenals de beperking tot het verlaagde tarief tot woningen. Ter voorkoming dat één ondernemer een te groot aandeel krijgt in de coöperatie of VvE, wordt als aanvullende eis opgenomen dat één ondernemer voor maximaal 20% mag deelnemen in de coöperatie of VvE. De belastingvermindering in de energiebelasting voor WOZ-objecten met verblijfsfunctie zal stapsgewijs worden verlaagd (2015: 311,84, 2016: 310,81 en 2017 e.v. 308,54). Daarnaast wordt een belastingvermindering voor WOZ-objecten zonder verblijfsfunctie afgeschaft. Er geldt een vrijstelling van energiebelasting voor duurzame energie die zelf is opgewekt (bijvoorbeeld met zonnepanelen) en direct zelf wordt verbruikt. Om voor de vrijstelling in aanmerking te komen, moet de energie voor eigen rekening en risico zijn opgewekt. Er is één uitzondering gemaakt voor de huursector. Het gaat om gevallen waarbij de duurzame elektriciteitsinstallatie is aangebracht op of aan de woning of het gebouw waar de woning onderdeel van uitmaakt. Hierdoor kan de installatie gezien worden als onderdeel van het te verhuren object. In dergelijke gevallen is niet langer energiebelasting verschuldigd over de elektriciteit die door de verhuurder wordt opgewekt met de duurzame elektriciteitsinstallatie en die door de huurders wordt verbruikt. - Vereenvoudiging Indien anders dan via een aansluiting op het netwerk energie wordt geleverd, wordt in alle gevallen de leverancier belastingplichtig en niet de verbruiker. Hierbij kan worden gedacht aan een situatie waarin een bedrijf zonnepanelen op het dak van een huis of school plaats en de daarmee opgewekte energie aan de bewoner of de school levert. 15

16 - Aardgastarief Het tarief van de energiebelasting op aardgas en elektriciteit wordt verhoogd in de tweede schijf (verbruik mln. m 3 ) met 0,0227 per m 3 en de derde schijf ( 1 mln-10mln m 3 ) met 0,0083 per m 3. De verhoging van de tweede schijf op aardgas geldt niet voor het verlaagde energiebelastingtarief voor de glastuinbouw. TOEKOMSTVISIE KABINET Tegelijk met de indiening van het Belastingplan 2015 heeft de staatssecretaris de kabinetsvisie op de fiscale toekomst naar de Tweede Kamer gestuurd. Daarin staat dat het kabinet inzet op herziening van het belastingstelsel op de lange termijn. Een dergelijke herziening gaat altijd gepaard met ongewenste inkomensverschuivingen, die dan moeten worden gerepareerd. Daarvoor is smeerolie nodig, dat wordt ingeschat op een bedrag van 3 tot 5 miljard per jaar en dat is nu niet voorhanden. Bovendien dient een dergelijke herziening zorgvuldig tot stand te komen en dat kost nu eenmaal de nodige tijd. Wel wordt gekozen voor een gefaseerde aanpak op basis van prioriteit. De onderwerpen waarvan is aangekondigd dat die bij de herziening zullen worden betrokken, worden hierna weergegeven. Het blijft uiteraard afwachten of, in welke vorm en uiteindelijk wanneer deze onderwerpen daadwerkelijk zullen worden herzien. Vereenvoudiging van het toeslagensysteem. Hiervoor zullen al op korte termijn de eerste stappen worden gezet. Herziening van de autobelastingen. De succesvolle stimulering van zuinig en elektrisch rijden kost de schatkist meer dan bedoeld. Bovendien is het systeem door alle aanpassingen zeer complex geworden. Op korte termijn zal een uitgewerkt plan door de staatsecretaris worden gepresenteerd, waarbij een sterke vereenvoudiging wordt nagestreefd, zonder dat de totale opbrengsten worden verhoogd. Verhoging van de aanslaggrenzen. Gedeeltelijk uit de loonbelasting halen van de DGA. Schrappen van de middelingsregeling. Vereenvoudigen van pensioen in eigen beheer. Integratie van WBSO en RDA. Ondernemersfaciliteiten richten op innovatie en doorgroei. Verschuiving van bestedingsruimte naar de werkende leeftijd, met andere woorden arbeid minder zwaar belasten en pensioen zwaarder belasten. Tariefsverlaging in ruil voor het schrappen van aftrekposten. Verschuiven van belastingdruk op arbeid naar consumptie. Stimuleren van duurzaamheid. Uitbreiden van de gemeentelijke belastingen, zodat gemeenten meer zelfvoorzienend worden. Uitgangspunt daarbij is dat gemeenten geen inkomenspolitiek moeten bedrijven en inkomensheffing door gemeenten niet de bedoeling is. De opbrengsten uit de herzieningen zullen worden aangewend ten bate van werkgelegenheid en economische groei. 16

Prinsjesdag 2014 en het belastingplan 2015. Teruggaaf BTW op rekeningnummer derde. Per 1 januari 2015 vervalt de tenaamstellingsverplichting

Prinsjesdag 2014 en het belastingplan 2015. Teruggaaf BTW op rekeningnummer derde. Per 1 januari 2015 vervalt de tenaamstellingsverplichting TB Administratie administratie en advieskantoor Prinsjesdag 2014 en het belastingplan 2015 Overheidslichamen vpb-plichtig Per 1 januari 2015 zijn overheidslichamen met economische activiteiten in beginsel

Nadere informatie

volksverzekeringen 8,35% 13,85% 42 % 52 % 8,35% 13,85% 42 % 52 % 8,35% 13,85% 42 % 52 %

volksverzekeringen 8,35% 13,85% 42 % 52 % 8,35% 13,85% 42 % 52 % 8,35% 13,85% 42 % 52 % I. Belastingplan 2015 Inkomstenbelasting Tarief inkomstenbelasting 2015 box 1 Belastbaar inkomen meer dan Jonger dan AOWleeftijd: - Ouder dan AOWleeftijd maar geboren vanaf 1 januari 1946: - Ouder dan

Nadere informatie

KroeseWevers Nieuwsbrief Prinsjesdag 2014

KroeseWevers Nieuwsbrief Prinsjesdag 2014 KroeseWevers Nieuwsbrief Prinsjesdag 2014 17 september 2014 Vooraf... 3 Inkomstenbelasting... 3 Tarief...3 Heffingskortingen...4 Tijdsevenredige toekenning heffingskortingen...5 Woningmarktmaatregelen...5

Nadere informatie

o T 0777504592 F 0777504588 M 0621708052

o T 0777504592 F 0777504588 M 0621708052 f e i r b uws e Ni 4 dag201 s e j s n i Pr Wi l majuneman Kal denker ker weg20 5913AEVenl o T 0777504592 F 0777504588 M 0621708052 Inhoud Wijzigingen voor de ondernemer Overheidslichamen vpb-plichtig Teruggaaf

Nadere informatie

OVERZICHT MAATREGELEN BELASTINGPLAN 2015

OVERZICHT MAATREGELEN BELASTINGPLAN 2015 OVERZICHT MAATREGELEN BELASTINGPLAN 2015 Op Prinsjesdag 2014 (dinsdag 16 september 2014) is het wetsvoorstel Belastingplan 2015 (34.002) aangeboden aan de Tweede Kamer. In 2015 is het Belastingplan beperkt

Nadere informatie

RB Prinsjesdagspecial 2014

RB Prinsjesdagspecial 2014 BELASTINGPLAN 2015 Het pakket Belastingplan dat andere jaren soms uit vier of meer wetsvoorstellen bestond is dit jaar beperkt tot uitsluitend het wetsvoorstel Belastingplan 2015. In het Belastingplan

Nadere informatie

FISCALE SIGNALEN [1/6] Special Prinsjesdag: belastingpakket 2015. Ondernemen

FISCALE SIGNALEN [1/6] Special Prinsjesdag: belastingpakket 2015. Ondernemen FISCALE SIGNALEN [1/6] Jaargang 2014, nummer 1 Special Prinsjesdag: belastingpakket 2015 Op Prinsjesdag is naast de Miljoenennota ook het belastingpakket 2015 gepresenteerd. Dit bestond in voorgaande jaren

Nadere informatie

De voorgestelde maatregelen zullen per 1 januari 2015 in werking treden, tenzij anders vermeld.

De voorgestelde maatregelen zullen per 1 januari 2015 in werking treden, tenzij anders vermeld. Prinsjesdag Op Prinsjesdag heeft het kabinet de belastingplannen voor 2015 gepresenteerd. In deze notitie worden de belangrijkste voorstellen beschreven. De maatregelen zijn onderverdeeld in de volgende

Nadere informatie

Prinsjesdagontbijt 17 september 2014

Prinsjesdagontbijt 17 september 2014 Prinsjesdagontbijt 17 september 2014 Programma Welkom door mr. Sjaak Lagerwerf (directielid Lansigt) Toelichting Miljoenennota Peter Kranendonk MSc LLM Visie van Senne Janssen (ING) Gelegenheid tot het

Nadere informatie

De voorgestelde maatregelen zullen per 1 januari 2015 in werking treden, tenzij anders vermeld.

De voorgestelde maatregelen zullen per 1 januari 2015 in werking treden, tenzij anders vermeld. In deze Prinsjesdagspecial staan de belangrijkste voorstellen uit het Belastingplan 2015 en aanvullende wetsvoorstellen voor u op rij. De special is verdeeld in de volgende onderwerpen: maatregelen voor

Nadere informatie

Nieuwsbrief Miljoenennota 2015 (deel 1)

Nieuwsbrief Miljoenennota 2015 (deel 1) Nieuwsbrief Miljoenennota 2015 (deel 1) Prinsjesdag 2014 (deel 1) In deze nieuwsbrief staan de belangrijkste gevolgen van Prinsjesdag 2014 beschreven. Let wel, deze aangekondigde maatregelen moeten nog

Nadere informatie

Miljoenennota-ontbijt Almere 17 September 2014. Mr. A. (André) Verduijn RB Countus accountants + adviseurs

Miljoenennota-ontbijt Almere 17 September 2014. Mr. A. (André) Verduijn RB Countus accountants + adviseurs Miljoenennota-ontbijt Almere 17 September 2014 Mr. A. (André) Verduijn RB Countus accountants + adviseurs Belastingplan 2015 Inkomensbeleid Tarief 1e schijf inkomstenbelasting minder verhoging: van 36,25%

Nadere informatie

Uit de Miljoenennota en het Belastingplan 2015 hebben wij de belangrijkste onderwerpen op het gebied van loonheffingen voor u op een rijtje gezet.

Uit de Miljoenennota en het Belastingplan 2015 hebben wij de belangrijkste onderwerpen op het gebied van loonheffingen voor u op een rijtje gezet. Miljoenennota 2015 Uit de Miljoenennota en het Belastingplan 2015 hebben wij de belangrijkste onderwerpen op het gebied van loonheffingen voor u op een rijtje gezet. Let op: de aangekondigde maatregelen

Nadere informatie

PRINSJESDAG 2014 Beknopt overzicht aangekondigde maatregelen Prinsjesdag 2014

PRINSJESDAG 2014 Beknopt overzicht aangekondigde maatregelen Prinsjesdag 2014 PRINSJESDAG 2014 Beknopt overzicht aangekondigde maatregelen Prinsjesdag 2014 Inhoud 1 Veranderingen belastingtarieven en kortingen inkomstenbelasting... 3 a Belastingtarief eerste schijf verhoogd... 3

Nadere informatie

PRINSJESDAGSPECIAL BELASTINGPLAN 2015 [1/8]

PRINSJESDAGSPECIAL BELASTINGPLAN 2015 [1/8] PRINSJESDAGSPECIAL BELASTINGPLAN 2015 [1/8] In deze Prinsjesdagspecial staan de belangrijkste voorstellen uit het Belastingplan 2015 en aanvullende wetsvoorstellen voor u op rij. De special is verdeeld

Nadere informatie

PRINSJESDAGSPECIAL BELASTINGPLAN 2015

PRINSJESDAGSPECIAL BELASTINGPLAN 2015 PRINSJESDAGSPECIAL BELASTINGPLAN 2015 In deze Prinsjesdagspecial staan de belangrijkste voorstellen uit het Belastingplan 2015 en aanvullende wetsvoorstellen voor u op rij. De special is verdeeld in de

Nadere informatie

BM-Advisering & Accountancy: Prinsjesdagspecial Belastingplan 2015 [1/6]

BM-Advisering & Accountancy: Prinsjesdagspecial Belastingplan 2015 [1/6] Prinsjesdagspecial Belastingplan 2015 [1/6] In deze Prinsjesdagspecial staan de belangrijkste voorstellen uit het Belastingplan 2015 en aanvullende wetsvoorstellen voor u op rij. De special is verdeeld

Nadere informatie

PRINSJESDAGSPECIAL BELASTINGPLAN 2015

PRINSJESDAGSPECIAL BELASTINGPLAN 2015 In deze Prinsjesdagspecial staan de belangrijkste voorstellen uit het Belastingplan 2015 en aanvullende wetsvoorstellen voor u op rij. De special is verdeeld in de volgende onderwerpen: - maatregelen voor

Nadere informatie

PRINSJESDAGSPECIAL BELASTINGPLAN 2015 [1/7]

PRINSJESDAGSPECIAL BELASTINGPLAN 2015 [1/7] PRINSJESDAGSPECIAL BELASTINGPLAN [1/7] In deze Prinsjesdagspecial staan de belangrijkste voorstellen uit het Belastingplan en aanvullende wetsvoorstellen voor u op rij. De special is verdeeld in de volgende

Nadere informatie

RB Prinsjesdagspecial 2014

RB Prinsjesdagspecial 2014 RB Prinsjesdagspecial 2014 Brondocument: Register Belastingadviseurs www.rb.nl BELASTINGPLAN 2015 Het pakket Belastingplan dat andere jaren soms uit vier of meer wetsvoorstellen bestond is dit jaar beperkt

Nadere informatie

Prinsjesdag 2014: wijzigingen voor de loonheffingen, afdrachtvermindering en de keuzeregeling

Prinsjesdag 2014: wijzigingen voor de loonheffingen, afdrachtvermindering en de keuzeregeling Prinsjesdag 2014: wijzigingen voor de loonheffingen, afdrachtvermindering en de keuzeregeling Op Prinsjesdag, 16 september 2014, heeft het kabinet het Belastingplan 2015 ingediend bij de Tweede Kamer.

Nadere informatie

Nieuwsbrief Prinsjesdag 2014

Nieuwsbrief Prinsjesdag 2014 Nieuwsbrief Prinsjesdag 2014 Inleiding In deze Prinsjesdag nieuwsbrief staan de belangrijkste voorstellen uit het Belastingplan 2015 en aanvullende wetsvoorstellen voor u op rij. Wij vragen hierin uw aandacht

Nadere informatie

Belastingplan 2015; de effecten voor de loonheffingen in beeld Tien maatregelen waaronder aanpassingen WKR

Belastingplan 2015; de effecten voor de loonheffingen in beeld Tien maatregelen waaronder aanpassingen WKR Belastingplan 2015; de effecten voor de loonheffingen in beeld Tien maatregelen waaronder aanpassingen WKR Deze bijdrage belicht de maatregelen in het wetsvoorstel Belastingplan 2015 die de loonheffingen

Nadere informatie

Belastingplan 2015. Zoals aangeboden aan de 2 e Kamer op 16 september 2014. Krijn Doornekamp

Belastingplan 2015. Zoals aangeboden aan de 2 e Kamer op 16 september 2014. Krijn Doornekamp Belastingplan 2015 Zoals aangeboden aan de 2 e Kamer op 16 september 2014 Krijn Doornekamp Wat komt aan de orde Inkomstenbelasting tarieven 2015 Wijzigingen in heffingskortingen Woningmarkt DGA/Zelfstandigen

Nadere informatie

Prinsjesdag 2014 De fiscale maatregelen van Prinsjesdag 2014 Heffingskortingen en tarieven inkomstenbelasting Kindgebonden budget

Prinsjesdag 2014 De fiscale maatregelen van Prinsjesdag 2014 Heffingskortingen en tarieven inkomstenbelasting Kindgebonden budget Prinsjesdag 2014 Uit de schaduw van de crisis dat is de titel van de Miljoenennota die op Prinsjesdag 2014 bekend gemaakt is. Hoe pakt het kabinet het aan? Wat betekenen de plannen van Prinsjesdag 2014

Nadere informatie

Kabinet presenteert op Prinsjesdag de fiscale maatregelen voor 2015

Kabinet presenteert op Prinsjesdag de fiscale maatregelen voor 2015 Kabinet presenteert op Prinsjesdag de fiscale maatregelen voor 2015 Op Prinsjesdag, 16 september 2014, heeft het kabinet het Belastingplan 2015 aangeboden aan de Tweede Kamer. Dit jaar staan de voorgestelde

Nadere informatie

Prinsjesdagspecial belastingplan 2015

Prinsjesdagspecial belastingplan 2015 In deze Prinsjesdagspecial staan de belangrijkste voorstellen uit het Belastingplan 2015 en aanvullende wetsvoorstellen voor u op een rij. De special is verdeeld in de volgende onderwerpen: + maatregelen

Nadere informatie

Prinsjesdag 2014. Indeling. Ondernemers en rechtspersonen: dga zwaarder belast. De werkgever: werkkostenregeling verplicht vanaf 2015

Prinsjesdag 2014. Indeling. Ondernemers en rechtspersonen: dga zwaarder belast. De werkgever: werkkostenregeling verplicht vanaf 2015 Prinsjesdag 2014 Indeling Ondernemers en rechtspersonen: dga zwaarder belast De werkgever: werkkostenregeling verplicht vanaf 2015 De woningeigenaar: stimulering van doorstroming en onderhoud De automobilist:

Nadere informatie

Fiscale actualiteiten

Fiscale actualiteiten Vergezichten Programma: 19:30 uur Ontvangst 20:00 uur Fiscale actualiteiten door Birgitta van Antwerpen en Vincent Verburg 20:45 uur Hoe financiert u uw onderneming anno 2015? door Pieter van den Berg

Nadere informatie

Nieuwsbrief Prinsjesdag 2014

Nieuwsbrief Prinsjesdag 2014 Nieuwsbrief Prinsjesdag 2014 Inleiding In deze Prinsjesdag nieuwsbrief staan de belangrijkste voorstellen uit het Belastingplan 2015 en aanvullende wetsvoorstellen voor u op rij. Wij vragen hierin uw aandacht

Nadere informatie

Belastingplan 2015 [gepresenteerd op 16 september 2014]

Belastingplan 2015 [gepresenteerd op 16 september 2014] Indien niet anders is vermeld, is de beoogde ingangsdatum van de wijzigingen 1 januari 2015. WONEN EN LEVEN 1. Heffingskortingen: a. De maximale algemene heffingskorting wordt aangepast. Deze wordt minimaal

Nadere informatie

Prinsjesdag 2014. een broos herstel

Prinsjesdag 2014. een broos herstel Prinsjesdag 2014 een broos herstel Geen nieuwe bezuinigingen en zelfs een beperkte ruimte voor lastenverlichting. Na jaren van 'zuur' is het eindelijk weer tijd voor iets 'zoets'. De economie toont voorzichtige

Nadere informatie

Het Belastingplan 2015 is op Prinsjesdag naar de Tweede Kamer gestuurd. In deze nieuwsbrief (die is opgesteld door Bureau Vaktechniek Fiscaal van RSM

Het Belastingplan 2015 is op Prinsjesdag naar de Tweede Kamer gestuurd. In deze nieuwsbrief (die is opgesteld door Bureau Vaktechniek Fiscaal van RSM Het Belastingplan 2015 is op Prinsjesdag naar de Tweede Kamer gestuurd. In deze nieuwsbrief (die is opgesteld door Bureau Vaktechniek Fiscaal van RSM Nederland) informeren wij u op hoofdlijnen over de

Nadere informatie

Prinsjesdag 2014. Een Broos Herstel

Prinsjesdag 2014. Een Broos Herstel Prinsjesdag 2014 Een Broos Herstel Geen nieuwe bezuinigingen en zelfs een beperkte ruimte voor lastenverlichting. Na jaren van 'zuur' is het eindelijk weer tijd voor iets 'zoets'. De economie toont voorzichtige

Nadere informatie

nieuwsbrief Prinsjesdag 2014 een broos HeRstel indeling Nieuwsbrief Nr. 3 september 2014 Ondernemers en rechtspersonen: dga zwaarder belast

nieuwsbrief Prinsjesdag 2014 een broos HeRstel indeling Nieuwsbrief Nr. 3 september 2014 Ondernemers en rechtspersonen: dga zwaarder belast nieuwsbrief Nr. 3 september 2014 indeling Nieuwsbrief Ondernemers en rechtspersonen: dga zwaarder belast De werkgever: werkkostenregeling verplicht vanaf 2015 De woningeigenaar: stimulering van doorstroming

Nadere informatie

belastingplan 2015 Schimmel & Plante Accountants en Belastingadviseurs Namens deze

belastingplan 2015 Schimmel & Plante Accountants en Belastingadviseurs Namens deze belastingplan 2015 belastingplan 2015 Aan alle relaties van Schimmel & Plante Accountants en Belastingadviseurs Geachte relatie, Geen nieuwe bezuinigingen en zelfs een beperkte ruimte voor lastenverlichting.

Nadere informatie

Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten

Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten 18 september 2014 Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten Op Prinsjesdag 2014 is het Belastingplan 2015 gepresenteerd. Het Belastingplan 2015 bevat voor specifiek de vastgoedsector weinig belangrijke

Nadere informatie

Prinsjesdagontbijt Visser & Visser in samenwerking met MeerBusiness 24 september 2014. Marcel Fierens Vestigingsleider Visser & Visser Gorinchem

Prinsjesdagontbijt Visser & Visser in samenwerking met MeerBusiness 24 september 2014. Marcel Fierens Vestigingsleider Visser & Visser Gorinchem Welkom Prinsjesdagontbijt Visser & Visser in samenwerking met MeerBusiness 24 september 2014 Marcel Fierens Vestigingsleider Visser & Visser Gorinchem http://www.youtube.com/watch?v=8xc5pky0i3o Welkom

Nadere informatie

Nieuwsbrief special: Miljoenennota 2015

Nieuwsbrief special: Miljoenennota 2015 Nieuwsbrief special: Miljoenennota 2015 Aan de totstandkoming van deze uitgave is de uiterste zorg besteed. Voor informatie die nochtans onvolledig of onjuist is opgenomen, alsmede voor de gevolgen van

Nadere informatie

PRINSJESDAG: FISCALE MAATREGELEN 2015 NAAR TWEEDE KAMER

PRINSJESDAG: FISCALE MAATREGELEN 2015 NAAR TWEEDE KAMER PRINSJESDAG: FISCALE MAATREGELEN 2015 NAAR TWEEDE KAMER Op de 200 e Prinsjesdag, dinsdag 16 september 2014, werden de Miljoenennota, de Rijksbegroting en het Belastingpakket voor 2015 aangeboden aan de

Nadere informatie

LOONHEFFINGEN. Loonheffingen...2

LOONHEFFINGEN. Loonheffingen...2 LOONHEFFINGEN Loonheffingen...2 - In 2015 meer arbeidskorting voor de hogere middeninkomens... 2 - Bent u klaar voor de werkkostenregeling?... 2 - Werkbonus vervalt... 3 - Nieuwe norm voor gebruikelijk

Nadere informatie

1. Arbeidskorting nog verder omhoog in 2015 Het kabinet heeft in totaal 500 miljoen uitgetrokken om de arbeidskorting verder te kunnen verhogen.

1. Arbeidskorting nog verder omhoog in 2015 Het kabinet heeft in totaal 500 miljoen uitgetrokken om de arbeidskorting verder te kunnen verhogen. Kubus Prinsjesdag Special 2014 Via deze speciale Prinsjesdag nieuwsbrief houdt Kubus u op de hoogte van Prinsjesdag 2014. Hierna treft u de hoofdlijnen van de Miljoenennota 2015 en het Belastingplan 2015.

Nadere informatie

Memorandum werkkostenregeling

Memorandum werkkostenregeling Memorandum werkkostenregeling De werkkostenregeling De werkkostenregeling (hierna: WKR) betekent een volledige verandering van de fiscale regels rondom het geven van vergoedingen en verstrekkingen aan

Nadere informatie

BELASTINGPLAN 2015 VOOR DGA S, ONDERNEMERS EN ONDERNEMINGEN. Inkomstenbelasting

BELASTINGPLAN 2015 VOOR DGA S, ONDERNEMERS EN ONDERNEMINGEN. Inkomstenbelasting BELASTINGPLAN 2015 Op 16 september 2014 is het Belastingplan 2015 gepubliceerd. Dit jaar is het aantal concrete nieuwe maatregelen zeer beperkt. De fiscaliteit in 2015 wordt echter niet alleen bepaald

Nadere informatie

Addendum bij het rapport Knelpunten werkkostenregeling: inventarisatie en mogelijke alternatieven

Addendum bij het rapport Knelpunten werkkostenregeling: inventarisatie en mogelijke alternatieven Addendum bij het rapport Knelpunten werkkostenregeling: inventarisatie en mogelijke alternatieven Op 3 juli 2014 heeft staatssecretaris Wiebes in zijn brief aan de Tweede Kamer aangekondigd dat hij met

Nadere informatie

Belastingplan 2015 Themadossier

Belastingplan 2015 Themadossier Belastingplan 2015 Themadossier Het pakket Belastingplan, dat andere jaren soms uit vier of meer wetsvoorstellen bestond, is nu beperkt tot uitsluitend het wetsvoorstel Belastingplan 2015. In het wetsvoorstel

Nadere informatie

2014 2015 2016 2017 was wordt was wordt was wordt

2014 2015 2016 2017 was wordt was wordt was wordt Belastingplan 2015 18 september 2014 Tarieven en kortingen Verhoging tarief eerste schijf loon- en inkomstenbelasting Het tarief in de eerste schijf van de loon- en inkomstenbelasting gaat per 1 januari

Nadere informatie

Belastingplan en overige fiscale maatregelen 2017

Belastingplan en overige fiscale maatregelen 2017 Belastingplan en overige fiscale maatregelen 2017 Zoals elk jaar is op Prinsjesdag het Belastingplan 2017 ingediend bij de Tweede Kamer. Dit jaar zijn het zes wetsvoorstellen, namelijk het Belastingplan

Nadere informatie

Nieuwsbrief Fiscaal Juridisch Adviesbureau Informatiebulletin over de eigen woning en inkomensvoorzieningen

Nieuwsbrief Fiscaal Juridisch Adviesbureau Informatiebulletin over de eigen woning en inkomensvoorzieningen Nieuwsbrief Fiscaal Juridisch Adviesbureau Informatiebulletin over de eigen woning en inkomensvoorzieningen Nummer 145a Prinsjesdag 2015 Inhoud Prinsjesdag 2015 Inleiding 1 Belastingplan 2016 Aanpassing

Nadere informatie

Wat verandert er in 2014?

Wat verandert er in 2014? Wat verandert er in 2014? In 2014 veranderen een aantal belastingregels en zijn er veranderingen voor toeslagen. Zo kunt u nog maar 1 rekeningnummer gebruiken voor de meeste belastingteruggaven en toeslagen.

Nadere informatie

Overzicht Fiscale Cijfers 2013 en 2014 (per januari 2014)

Overzicht Fiscale Cijfers 2013 en 2014 (per januari 2014) Overzicht Fiscale Cijfers 2013 en 2014 (per januari 2014) Box 1: Belastbaar inkomen uit werk en woning (2013) Box 1: belastbaar inkomen uit werk en woning : Inkomen uit werk en woning bestaat uit inkomsten

Nadere informatie

Administratiekantoor Koch & Zn. - Fiscale tips Aftrek lijfrentepremie in 2014: betaal ook in 2014! Als u in uw aangifte inkomstenbelasting 2014 premies voor lijfrente als aftrekpost op wilt nemen, moet

Nadere informatie

Belastingplan 2015 Heffingskortingen Gebruikelijk loon Levensloopregeling Tarieven IB en LB Maatregelen eigen woning Werkkostenregeling Kindgebonden

Belastingplan 2015 Heffingskortingen Gebruikelijk loon Levensloopregeling Tarieven IB en LB Maatregelen eigen woning Werkkostenregeling Kindgebonden accountants adviseurs oktober 2014 Belastingplan 2015 Heffingskortingen Gebruikelijk loon Levensloopregeling Tarieven IB en LB Maatregelen eigen woning Werkkostenregeling Kindgebonden budget Buitenlandse

Nadere informatie

Nieuwsbrief september 2011

Nieuwsbrief september 2011 Nieuwsbrief september 2011 In dit nummer: Vast bedrag voor zelfstandigenaftrek vanaf 2012 Wetsvoorstel personenvennootschappen wordt ingetrokken Onroerende zaken en privégebruik na 2011 Afschaffing levensloopregeling

Nadere informatie

Prinsjesdag 2015: wijzigingen voor de loonheffingen, S&O-afdrachtvermindering en box 3-heffing buitenlandse belastingplichtigen

Prinsjesdag 2015: wijzigingen voor de loonheffingen, S&O-afdrachtvermindering en box 3-heffing buitenlandse belastingplichtigen Prinsjesdag 2015: wijzigingen voor de loonheffingen, S&O-afdrachtvermindering en box 3-heffing buitenlandse belastingplichtigen Op Prinsjesdag, 15 september 2015, heeft het kabinet het Belastingplan 2016

Nadere informatie

Prinsjesdag 2016: wijzigingen voor de loonheffingen, S&O-afdrachtvermindering en box 3-heffing buitenlandse belastingplichtigen

Prinsjesdag 2016: wijzigingen voor de loonheffingen, S&O-afdrachtvermindering en box 3-heffing buitenlandse belastingplichtigen Prinsjesdag 2016: wijzigingen voor de loonheffingen, S&O-afdrachtvermindering en box 3-heffing buitenlandse belastingplichtigen Op Prinsjesdag, 20 september 2016, heeft het kabinet het pakket voor het

Nadere informatie

Vincer fiscaal adviseurs B.V. Prinsjesdagspecial 2014

Vincer fiscaal adviseurs B.V. Prinsjesdagspecial 2014 Vincer fiscaal adviseurs B.V. Prinsjesdagspecial 2014 PRINSJESDAG: FISCALE MAATREGELEN 2015 NAAR TWEEDE KAMER Op de 200 e Prinsjesdag, dinsdag 16 september 2014, werden de Miljoenennota, de Rijksbegroting

Nadere informatie

PRINSJESDAG 2014 Een broos herstel

PRINSJESDAG 2014 Een broos herstel PRINSJESDAG 2014 Een broos herstel Geen nieuwe bezuinigingen en zelfs een beperkte ruimte voor lastenverlichting. Na jaren van 'zuur' is het eindelijk weer tijd voor iets 'zoets'. De economie toont voorzichtige

Nadere informatie

RB Prinsjesdagspecial 2014

RB Prinsjesdagspecial 2014 PRINSJESDAG: FISCALE MAATREGELEN 2015 NAAR TWEEDE KAMER Op de 200 e Prinsjesdag, dinsdag 16 september 2014, werden de Miljoenennota, de Rijksbegroting en het Belastingpakket voor 2015 aangeboden aan de

Nadere informatie

Belastingplan 2016 in teken van lagere lasten op arbeid

Belastingplan 2016 in teken van lagere lasten op arbeid PAG 2 HOGER HEFFINGSVRIJ VERMOGEN IN BOX 3 PAG 3 WIJZIGING AANMERKELIJK BELANG EN EMIGRATIE PAG 4 AANPASSING AUTOBELASTINGEN PAG 5 VERLAGING TWEEDE EN DERDE SCHIJF EN VERLENGING DERDE SCHIJF PAG 6 SNELLERE

Nadere informatie

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd.

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd. Particulier Toeslagen op tijd aanvragen Zorg ervoor dat de toeslagen op tijd worden aangevraagd. Als de deadline gepasseerd is heeft u geen recht meer op uitbetaling. Als u bij ons op de uitstellijst staat

Nadere informatie

WETSVOORSTEL BELASTINGPLAN 2004 GEPRESENTEERD

WETSVOORSTEL BELASTINGPLAN 2004 GEPRESENTEERD WETSVOORSTEL BELASTINGPLAN 2004 GEPRESENTEERD De staatssecretaris van Financiën heeft op Prinsjesdag (16 september 2003) het Belastingplan 2004 bij de Tweede Kamer ingediend. Dit wetsvoorstel maakt onderdeel

Nadere informatie

RB Prinsjesdagspecial 2014

RB Prinsjesdagspecial 2014 PRINSJESDAG: FISCALE MAATREGELEN 2015 NAAR TWEEDE KAMER Op de 200 e Prinsjesdag, dinsdag 16 september 2014, werden de Miljoenennota, de Rijksbegroting en het Belastingpakket voor 2015 aangeboden aan de

Nadere informatie

Totale vergoedingen en verstrekkingen inhoudingsplichtige. Belastbaar loon. -/- door inhoudingsplichtige aangewezen belastbaar loon werknemer

Totale vergoedingen en verstrekkingen inhoudingsplichtige. Belastbaar loon. -/- door inhoudingsplichtige aangewezen belastbaar loon werknemer voor cliënten De werkkostenregeling De werkkostenregeling (hierna: WKR) betekent een volledige verandering van de fiscale regels rondom het geven van vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Weet

Nadere informatie

Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016

Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Werk en inkomen Wettelijk minimumloon en uitkeringsbedragen De bruto bedragen van het wettelijk minimumloon

Nadere informatie

ZD-Extra Prinsjesdag 2014

ZD-Extra Prinsjesdag 2014 ZD-Extra Prinsjesdag 2014 Bijlage bij Zaken Doen no. 5 2014 Gaat 50-plusser de dienst uitmaken? Zoals u van ons gewend bent, brengen wij ieder jaar na Prinsjesdag een ZD-EXTRA uit waarin de aangekondigde

Nadere informatie

Belastingplan 2016; De highlights voor de dga en vermogend particulier

Belastingplan 2016; De highlights voor de dga en vermogend particulier 15 september 2015 Belastingplan 2016; De highlights voor de dga en vermogend particulier Op 15 september 2015 is het Belastingplan 2016 aangeboden aan de Tweede Kamer. De voor dga en particuliere vermogensbezitter

Nadere informatie

Fiscale actualiteiten We moeten nuchter blijven!!

Fiscale actualiteiten We moeten nuchter blijven!! Fiscale actualiteiten We moeten nuchter blijven!! 16 november 2015 Pagina: 1 Pagina: 2 Pagina: 3 Pagina: 4 200 jaar Staten Generaal Pagina: 5 Miljoenennota Toelichting op: Begroting 2016 Per onderwerp/departement

Nadere informatie

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2015)

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2015) Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2015) Memorie van toelichting Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Indeling Belastingplan 2015... 5 3. Opzet algemeen deel... 5

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2015

NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2015 NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2015 Prinsjesdag 2015: belastingen gaan eindelijk omlaag! Het belastingplan 2016 staat in het "teken" van belastingverlaging. Deze verlaging komt vooral werknemers en werkgevers ten

Nadere informatie

Belastingplan 2015. Roelof Oldenziel ROBelastingadviseurs

Belastingplan 2015. Roelof Oldenziel ROBelastingadviseurs Belastingplan Roelof Oldenziel ROBelastingadviseurs Maatregelen voor DGA s, ondernemers en Inkomstenbelasting! ondernemingen Nieuwe (hogere) tarieven inkomstenbelasting Algemene heffingskorting wordt sneller

Nadere informatie

Fiscaal Actueel

Fiscaal Actueel Fiscaal Actueel 4-2017 Belangrijke wijziging huwelijksvermogensrecht per 1 januari 2018 Tot 1 januari 2018 worden huwelijken nog standaard gesloten in algehele gemeenschap van goederen. Daarna is de standaard

Nadere informatie

RB Prinsjesdagspecial 2014

RB Prinsjesdagspecial 2014 PRINSJESDAG: FISCALE MAATREGELEN 2015 NAAR TWEEDE KAMER Op de 200 e Prinsjesdag, dinsdag 16 september 2014, werden de Miljoenennota, de Rijksbegroting en het Belastingpakket voor 2015 aangeboden aan de

Nadere informatie

Fiscale wetsvoorstellen. Voor 2014 en volgende jaren

Fiscale wetsvoorstellen. Voor 2014 en volgende jaren Fiscale wetsvoorstellen Voor 2014 en volgende jaren Wetsvoorstellen In deze presentatie Belastingplan 2014 Overige fiscale maatregelen 2014 Wet wijziging percentages belasting- en invorderingsrente Wet

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 002 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2015) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING Inhoudsopgave Blz. 1. Inleiding

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Fiscaal Juridisch Adviesbureau

Nieuwsbrief. Fiscaal Juridisch Adviesbureau Nieuwsbrief Fiscaal Juridisch Adviesbureau M a a n d e l i j k s i n f o r m a t i e b u l l e t i n v o o r v e r z e k e r i n g s a d v i s e u r s Nummer 64a september 2008 Inhoud Special Prinsjesdag

Nadere informatie

Miljoenen belastingplichtigen moeten belasting nabetalen over 2014

Miljoenen belastingplichtigen moeten belasting nabetalen over 2014 s kennis en inzicht gerichte adviezen helder resultaat 04 voor Nieuwsbrief met actuele praktische artikelen, speciaal klanten van BPV Miljoenen belastingplichtigen moeten belasting nabetalen over 2014

Nadere informatie

FKR studieochtend 24 september 2014. Werkkostenregeling

FKR studieochtend 24 september 2014. Werkkostenregeling FKR studieochtend 24 september 2014 Werkkostenregeling 1 Werkkostenregeling Geïntroduceerd op 1 januari 2011 Tot en met 2014 toepassing werkkostenregeling facultatief Met ingang van 1 januari 2015 voor

Nadere informatie

(Verwachte) fiscale wijzigingen Belastingplan 2018 en Regeerakkoord

(Verwachte) fiscale wijzigingen Belastingplan 2018 en Regeerakkoord UW ONDERNEMING, ONZE ERVARING (Verwachte) fiscale wijzigingen Belastingplan 2018 en Regeerakkoord mr. B. (Bas) Opmeer Programma 2 Politieke werkelijkheid Tarieven en vrijstellingen Box 3 Schenkbelasting

Nadere informatie

Nieuwsbrief kwartaal 4 Prinsjesdag Bron: Dukers & Baelemans Pagina 1. U als particulier: Algemene heffingskorting en de arbeidskorting

Nieuwsbrief kwartaal 4 Prinsjesdag Bron: Dukers & Baelemans Pagina 1. U als particulier: Algemene heffingskorting en de arbeidskorting U als particulier: Algemene heffingskorting en de arbeidskorting In het belastingplan 2014 was reeds aangekondigd dat het afbouwpercentage in de algemene heffingskorting geleidelijk wordt verhoogd en de

Nadere informatie

Prinsjesdag en Belastingplan 2015. Samenvatting door de redactie van FiscaalTotaal

Prinsjesdag en Belastingplan 2015. Samenvatting door de redactie van FiscaalTotaal Samenvatting door de redactie van FiscaalTotaal Introductie Op 16 september 2014, de 200ste Prinsjesdag, heeft staatssecretaris Wiebes het Belastingplan 2015 aangeboden aan de Tweede Kamer. De redactie

Nadere informatie

Belastingplan 2012. Vs. 05-01-2012 1

Belastingplan 2012. Vs. 05-01-2012 1 Belastingplan 2012 - Wettelijk minimumloon per maand o 15 jr. 434,00 o 16 jr. 499,10 o 17 jr. 571,40 o 18 jr. 658,20 o 19 jr. 759,45 o 20 jr. 889,65 o 21 jr. 1.048,80 o 22 jr. 1.229,60 o 23 jr. e.o. 1.446,60

Nadere informatie

Nieuwsbrief Prinsjesdag 2015 NIEUWSBRIEF. over de gevolgen van Prinsjesdag 2015 voor uw personeelsbeleid

Nieuwsbrief Prinsjesdag 2015 NIEUWSBRIEF. over de gevolgen van Prinsjesdag 2015 voor uw personeelsbeleid NIEUWSBRIEF over de gevolgen van Prinsjesdag 2015 voor uw personeelsbeleid Via deze speciale Prinsjesdag-nieuwsbrief brengen wij u volledig op de hoogte van Prinsjesdag 2015 die relevant zijn voor werkgevers.

Nadere informatie

,15% 27,65% 40,80% ,80% 40,80% % 52% ,15% 9,75% 22,90% 6.

,15% 27,65% 40,80% ,80% 40,80% % 52% ,15% 9,75% 22,90% 6. Inleiding Onderstaand treft een overzicht van de belangrijkste tarieven of drempels voor het jaar 2017 en, daar waar nodig 2016. Het overzicht biedt overigens geen volledige weergave van alle voorgestelde

Nadere informatie

Programma. 1. Werkkostenregeling 2. 30%-regeling 3. Beschikking geen loonheffingen 4. Stand van zaken beroepsprocedures crisisheffing

Programma. 1. Werkkostenregeling 2. 30%-regeling 3. Beschikking geen loonheffingen 4. Stand van zaken beroepsprocedures crisisheffing Loonheffingen Programma 1. Werkkostenregeling 2. 30%-regeling 3. Beschikking geen loonheffingen 4. Stand van zaken beroepsprocedures crisisheffing 2 Werkkostenregeling - Verplicht sinds 1 januari 2015

Nadere informatie

1 Belastingplannen 2016

1 Belastingplannen 2016 1 Belastingplannen 2016 1.1 Inkomstenbelasting 1.1.1 Belastingverlaging in de tweede en derde belastingschijf Het tarief in de tweede en derde belastingschijf in de inkomstenbelasting/ premie volksverzekeringen

Nadere informatie

Belastingcijfers 2015

Belastingcijfers 2015 Belastingcijfers 2015 Box 1 - inkomen uit werk en woning Schijventarief voor personen jonger dan de AOW-gerechtigde leeftijd: Belastbaar inkomen doch niet belastingtarief tarief premie volksverzekeringen

Nadere informatie

Vervallen tijdelijke verlenging doorleveringstermijn overdrachtsbelasting.

Vervallen tijdelijke verlenging doorleveringstermijn overdrachtsbelasting. 11 november 2014 Eindejaarstips 2014 Deze nieuwsbrief staat in het teken van fiscale eindejaarstips. Hieronder treft u eerst een aantal actiepunten aan. Vervolgens zijn deze actiepunten verderop in deze

Nadere informatie

MILJOENENNOTA. Belastingplan 2015. Heffingskortingen. Gebruikelijk loon. werknemers van de vennootschap; 44.000.

MILJOENENNOTA. Belastingplan 2015. Heffingskortingen. Gebruikelijk loon. werknemers van de vennootschap; 44.000. Nieuwsbrief _ okt 2014 MILJOENENNOTA Belastingplan 2015 Op Prinsjesdag heeft het kabinet naast de Miljoenennota het jaarlijkse Belastingplan bekend gemaakt. Waar het de afgelopen jaren gebruikelijk was

Nadere informatie

AUTOBELASTINGEN IN BELASTINGPLAN 2015

AUTOBELASTINGEN IN BELASTINGPLAN 2015 AUTOBELASTINGEN IN BELASTINGPLAN 1 e editie 17 september 2014 Ingangsdatum en looptijden Ingangsdatum van alle maatregelen is 1 januari, tenzij anders vermeld. De looptijd van de in het Belastingplan opgenomen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 755 Wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en van de Invorderingswet 1990 in verband met de wijziging van de percentages belasting-

Nadere informatie

Economie Pincode klas 4 VMBO-GT 5 e editie Samenvatting Hoofdstuk 7 De overheid en ons inkomen Exameneenheid: Overheid en bestuur

Economie Pincode klas 4 VMBO-GT 5 e editie Samenvatting Hoofdstuk 7 De overheid en ons inkomen Exameneenheid: Overheid en bestuur Paragraaf 7.1 Groeit de economie? BBP = Bruto Binnenlands Product, de totale productie in een land in één jaar Nationaal inkomen = het totaal van alle inkomens in een land in één jaar Inkomen = loon, rente,

Nadere informatie

Special Miljoenennota 2015

Special Miljoenennota 2015 Special Miljoenennota 2015 Prinsjesdag 2014 Een broos herstel Geen nieuwe bezuinigingen en zelfs een beperkte ruimte voor lastenverlichting. Na jaren van 'zuur' is het eindelijk weer tijd voor iets 'zoets'.

Nadere informatie

Fiscale actualiteiten zorg

Fiscale actualiteiten zorg Fiscale actualiteiten zorg Fiscale actualiteiten zorg is een uitgave van Verstegen accountants en adviseurs, bestemd voor relaties in de gezondheidszorg. Voor logistieke vragen: Voor inhoudelijke vragen:

Nadere informatie

Dit jaar let de Belastingdienst extra op de kosten van de ondernemer en wordt ook het aantal

Dit jaar let de Belastingdienst extra op de kosten van de ondernemer en wordt ook het aantal Nieuw jaar = nieuwe regels Het jaar 2014 is al weer een aantal weken oud. Een nieuw jaar zorgt ook weer voor nieuwe regels. In deze nieuwsflits een aantal belangrijke opmerkingen / wijzigingen voor 2014.

Nadere informatie

Belastbaar inkomen Maar niet Tarief premie Heffing over totaal meer dan meer dan Belastingtarief volksverzekering Totaal tarief van de schijven

Belastbaar inkomen Maar niet Tarief premie Heffing over totaal meer dan meer dan Belastingtarief volksverzekering Totaal tarief van de schijven Kerncijfers 2008 voor de adviespraktijk Algemeen Schijventarief box 1 Belastbaar inkomen Maar niet Tarief premie Heffing over totaal meer dan meer dan Belastingtarief volksverzekering Totaal tarief van

Nadere informatie

17-4-2014. Onderwerpen: Wet op de inkomstenbelasting 2001

17-4-2014. Onderwerpen: Wet op de inkomstenbelasting 2001 Onderwerpen: Korte uitleg heffingssysteem inkomstenbelasting Korte uitleg heffingssysteem vennootschapsbelasting Vrijstellingen en heffingskortingen Aflossen eigenwoningschuld Familielening eigen woning

Nadere informatie

Eigen Woning. 1. Maatregelen Eigen Woning

Eigen Woning. 1. Maatregelen Eigen Woning Fotografie: Rob van Esch Op de tweehonderdste Prinsjesdag heeft het kabinet het Belastingplan 2015 aan de Tweede Kamer aangeboden. Het Belastingplan 2015 bevat weinig verrassende maatregelen. Opvallende

Nadere informatie

Prinsjesdag 2010 Belastingplan 2011 Otto Brands

Prinsjesdag 2010 Belastingplan 2011 Otto Brands Prinsjesdag 2010 Belastingplan 2011 Otto Brands Bezemschoon opleveren Belastingplan 2011 Feest: landbouwvrijstelling Focus: Bestrijding constructies en fraude Ondernemers motor van de economie Woningmarkt

Nadere informatie

1. Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv)

1. Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv) 1. Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv) 1.1 Algemeen 1 ¾ Wfsv regelt financiering sociale verzekeringen. ¾ Onder werking van Wfsv vallen ¾ volksverzekeringen AOW/Anw/Wlz ¾ werknemersverzekeringen

Nadere informatie