Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs"

Transcriptie

1 Prinsjesdag 2014

2 september 2014 Onze vestigingen: Amsterdam Heemstede Jozef Israëlskade 46 Bronsteeweg 10 NL-1072 SB AMSTERDAM NL-2101 AC HEEMSTEDE T +31 (0) T +31 (0) F +31 (0) F +31 (0) Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs horlings nl Disclaimer: De inhoud van deze publicatie is bedoeld als algemene informatie en vormt geen advies en is ook niet bedoeld om enig recht of enige verplichting te creëren. Wij raden u aan voor het nemen van beslissingen altijd uw adviseur te raadplegen. Ondanks dat deze publicatie met uiterste zorg is samengesteld aanvaarden uitgever, redactie, auteurs, noch het accountants- en belastingadvieskantoor of Nexia Nederland BV waar deze auteurs werkzaam zijn enige aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden, drukfouten, onvolledigheden of gevolgen (door handelen of nalaten) daarvan. HORLINGS IS A MEMBER OF NEXIA INTERNATIONAL, A WORLDWIDE NETWORK OF INDEPENDENT ACCOUNTING AND CONSULTING FIRMS. 2

3 VOORAF... 5 INKOMSTENBELASTING... 5 Tarief...5 Heffingskortingen...6 Tijdsevenredige toekenning heffingskortingen...6 Woningmarktmaatregelen...7 Afschaffing ouderentoeslag Box TOESLAGEN... 7 Aanpassing afbouw kindgebonden budget...7 Versnelde invordering toeslagen...7 Uitbreiden bevoegdheid toezichthouders toeslagen...8 INKOMENS- EN OUDEDAGSVOORZIENINGEN... 8 Afkoop lijfrente bij arbeidsongeschiktheid...8 Introductie nettolijfrente...8 Nettopensioen...8 Afweging nettolijfrente en nettopensioen...9 LOONBELASTING... 9 Afkoop levensloopregelingen...9 Personeelsleningen...9 De werkkostenregeling...10 DIRECTEUR-GROOTAANDEELHOUDER (DGA) EN GEBRUIKELIJK LOON Aanpassing doelmatigheidsmarge...11 Aanpassingen hoofdregel gebruikelijk loon...11 Startups...11 VENNOOTSCHAPSBELASTING Belastingplicht overheidsbedrijven...11 Banken en verzekeraars...12 INNOVATIE EN INVESTERINGSFACILITEITEN S&O-afdrachtvermindering...13 Contractonderzoek door kennisinstellingen...13 RDA...13 OMZETBELASTING Woningmarkt...13 Btw-vrijstelling ziekenhuizen...13 Eén bankrekeningnummer...14 AUTO Gebruik taxatierapporten in de BPM...14 Auto s met dubbele cabine

4 FORMEEL RECHT Belasting- en invorderingsrente...14 Aftrekbaarheid buitenlandse boeten...15 MILIEUBELASTINGEN Belasting op leidingwater...15 Afvalstoffenheffing...15 Energiebelasting...15 TOEKOMSTVISIE KABINET

5 VOORAF Het kabinet-rutte 2 heeft op Prinsjesdag het Belastingplan voor 2015 gepresenteerd. Hiermee zijn de fiscale plannen voor het jaar 2015 bekend gemaakt. Een aantal maatregelen was eerder dit jaar al aangekondigd en ook de laatste weken zijn geheel traditiegetrouw al diverse maatregelen uitgelekt. Naast het op Prinsjesdag gepresenteerde Belastingplan 2015 is ook de Wet modernisering vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen op Prinsjesdag bij de Tweede Kamer ingediend. Dit mede onder druk van Europa tot stand gekomen wetsvoorstel regelt welke overheidsbedrijven in de toekomst vennootschapsbelasting moeten gaan betalen. Wij hebben de belangrijkste maatregelen in deze wetsvoorstellen hierna voor u op een rij gezet. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan de fiscale toekomstvisie van het kabinet dat met Prinsjesdag aan de Tweede Kamer is aangeboden. Ingrijpende en belangrijke nieuwe maatregelen zijn: Invoering van de nettolijfrente en nettopensioen in box 3; Verplichte invoering werkkostenregeling; en Aanscherping gebruikelijkloonregeling. Interessant is ook welke maatregelen juist niet in het Belastingplan 2015 staan. Zo zoekt u tevergeefs naar onder meer verlenging van de verhoogde schenkvrijstelling voor schenkingen tot ten behoeve van een eigen woning, extra tijd om gebruik te maken van de belastingkorting bij afkoop van een stamrecht, nieuw uitstel voor de verplichte invoering van de werkkostenregeling of het terugdraaien van de accijnsverhoging op brandstof. Ook het tijdelijk verlaagde inkomstenbelastingtarief in box 2 (aanmerkelijk belang) keert niet terug in Maatregelen die niet per 1 januari 2015 zullen ingaan, zijn voor een deel ook niet opgenomen in het wetsvoorstel. Deze zullen in de Fiscale verzamelwet 2015 worden opgenomen, die komend voorjaar bij de Tweede Kamer zal worden ingediend. Bij de behandeling door de Tweede Kamer kunnen nog de nodige wijzigingen op de voorstellen worden aangebracht. Met een verkiezingsjaar voor de boeg, waarin de huidige coalitiepartijen via de Provinciale Statenverkiezingen een meerderheid in de Eerste Kamer willen bemachtigen, zullen lobbyisten proberen nog aanpassingen doorgedrukt te krijgen. Het is nu dan ook niet aan te geven welke voorgestelde maatregelen uiteindelijk nog gewijzigd zullen worden. In het hierna opgenomen overzicht gaan de wijzigingen op 1 januari 2015 in, tenzij anders is aangegeven. INKOMSTENBELASTING Tarief Vanaf 1 januari 2015 wordt het tarief van de eerste schijf van de inkomstenbelasting, inclusief de premies volksverzekeringen, verhoogd naar 36,5% (36,25% in 2014). Door het kabinet wordt deze maatregel aangeduid als een belastingverlaging, omdat in het Belastingplan 2014 is geregeld dat het tarief vanaf 1 januari 2015 zou worden verhoogd naar 36,76%. De verhoging van het tarief in de eerste schijf van de inkomstenbelasting van 0,06% per 1 januari 2016, zoals bepaald in het Belastingplan 2014, blijft overigens gehandhaafd. Hierdoor wordt het tarief in de eerste schijf van de inkomstenbelasting op 1 januari 2016 (vooralsnog) 36,56%. Een deel van de premies volksverzekeringen zal worden omgezet in inkomstenbelasting. Dit houdt verband met de invoering van de Wet langdurige zorg en de daarmee gepaard gaande wijzigingen in de bekostiging van de zorg. De premie neemt daardoor met 3%-punt af, onder gelijktijdige verhoging van de belasting met 3%-punt. De gecombineerde heffing van inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen blijft gelijk, maar wie geen premies volksverzekeringen is verschuldigd en slechts inkomstenbelasting betaalt, ziet zijn belastingpercentage in de eerste schijf stijgen tot 8,35%. De inwerkingtreding van deze maatregel is afhankelijk van de invoering van de Wet langdurige zorg. Streefdatum is 1 januari In tabelvorm zijn de schijfgrenzen en tarieven als volgt weer te geven en te vergelijken. De tarieven betreffen de gecombineerde tarieven Inkomsten- en loonbelasting/premies volksverzekeringen, met indien afwijkend tussen haakjes de tarieven boven de AOW-leeftijd. 5

6 Schijven en grenzen Stand 2014 Tarief 2014 Stand 2015 Tarief 2015 Einde 1 e schijf ,25% (18,35%) ,5% (18,6%) Einde 2 e schijf geboren na % (24,1%) % (24,1%) Einde 2 e schijf geboren voor (24,1%) (24,1%) Einde 3 e schijf % % Start 4 e schijf % % Heffingskortingen In 2015 wordt het afbouwpercentage in de algemene heffingskorting verhoogd met 0,32%, waardoor dit percentage voor ,32% bedraagt en 3,32% voor de jaren daarna. Het inkomenstraject waarover wordt afgebouwd, verandert hierbij niet. In 2015 loopt dat traject van circa tot circa Dit heeft mede tot gevolg dat de algemene heffingskorting bij hogere inkomens afneemt van tot in 2015 en uiteindelijk 991 vanaf Tegenover deze daling staat voor inkomens tot circa een verhoging van de arbeidskorting. De afbouw daarvan blijft 4% van het inkomen boven het drempelbedrag, maar deze drempel stijgt met circa in Effectief wordt de afbouwgrens in 2015 verhoogd van circa naar circa , in 2016 van circa naar circa en in 2017 van circa naar Het inkomen waar het afbouwtraject eindigt wordt dienovereenkomstig aangepast. Het einde van het afbouwtraject ligt hierdoor in 2015 bij een inkomen van circa in plaats van Met ingang van 2016 wordt de ouderenkorting verlaagd met 83. De ouderenkorting bedraagt in voor belastingplichtigen met een inkomen tot en 150 bij een hoger inkomen. Rekening houdend met de verwachte inflatiecorrectie voor de komende jaren komt de ouderenkorting in 2016 voor belastingplichtigen met een inkomen tot circa uit op circa 970 en voor belastingplichtigen met een hoger inkomen op circa 70. In tabelvorm zijn de heffingskortingen als volgt weer te geven. Heffingskortingen Maximum algemene heffingskorting onder AOW-leeftijd Maximum algemene heffingskorting boven AOW-leeftijd Afbouwpercentage algemene heffingskorting 2% 2,32% Minimale algemene heffingskorting onder AOW-leeftijd Minimale algemene heffingskorting boven AOW-leeftijd Maximum arbeidskorting Afbouwpercentage arbeidskorting 4% 4% Minimale arbeidskorting Maximum werkbonus Maximum inkomensafhankelijke combinatiekorting Maximum alleenstaande ouderkorting 2266 Vervallen Jonggehandicaptenkorting Ouderenkorting 1032 / / 152 Alleenstaande ouderenkorting Maximum korting voor groene beleggingen Tijdsevenredige toekenning heffingskortingen Vanaf 1 januari 2015 vervalt de keuzeregeling voor buitenlandse belastingplichtigen die een deel van het jaar binnenlands belastingplichtig zijn om te kiezen voor behandeling als binnenlands belastingplichtige voor het gehele jaar. In verband met het vervallen van deze keuzeregeling wordt een wijziging aangebracht in de heffingskorting voor de inkomstenbelasting. Door het vervallen van de keuzeregeling zouden belastingplichtigen die na 1 januari 2015 emigreren of immigreren en die in de buitenlandse periode niet worden aangemerkt als kwalificerende buitenlandse belastingplichtige, geen heffingskorting krijgen. Dit is een gevolg van de vorig jaar al aangenomen regeling waarbij de mogelijkheid voor buitenlands belastingplichtigen om te kiezen voor behandeling als binnenlandse belastingplichtige vanaf 6

7 2015 wordt vervangen door de zogenaamde kwalificerende buitenlandse belastingplichtige (zie ook onze eerdere berichtgeving daarover). Omdat daarmee meer emigrerende en immigrerende belastingplichtigen worden geconfronteerd met een splitsing van het jaar in een deel binnenlandse en een deel buitenlandse belastingplicht, zullen de heffingskortingen daarom tijdsevenredig worden toegekend voor de periode waarin sprake is van binnenlandse belastingplicht of kwalificerende buitenlandse belastingplicht. Omwille van de aanpassing van de systemen van de Belastingdienst op dit punt kan de tijdsevenredige heffingskorting echter pas per 1 januari 2016 worden gerealiseerd. Als overgangsmaatregel zal in 2015 de gehele heffingskorting worden toegepast bij personen die slechts een deel van het jaar binnenlands of kwalificerend buitenlands belastingplichtig zijn. Woningmarktmaatregelen Eind 2012 is een tijdelijke faciliteit ingevoerd waarbij de rente op restschulden die ontstaan bij de verkoop van een onder water staande eigen woning nog tien jaar lang aftrekbaar is. Daarbij moet de restschuld zijn gerealiseerd tussen 29 oktober 2012 en 31 december In de praktijk blijkt deze maatregel nog weinig effect te sorteren. Om de financierbaarheid van restschulden te verbeteren, wordt de maximale periode voor de aftrek van rente op restschulden verlengd van tien naar vijftien jaar. Hoewel deze maatregel in de Memorie van Toelichting is vermeld, ontbreekt de bijbehorende wetswijziging vooralsnog in het wetsvoorstel zelf. Verder wordt de periode waarin renteaftrek mogelijk is voor leegstaande, te koop staande, voormalige, of leegstaande toekomstige eigen woningen blijvend verlengd van twee naar drie jaar en wordt ook de regeling voor de herleving van de hypotheekrenteaftrek na verhuur van een voormalige eigen woning structureel gemaakt. Afschaffing ouderentoeslag Box 3 Ouderen met een inkomen in box 1 van maximaal en een grondslag sparen en beleggen (grondslag voor box 3) van maximaal per belastingplichtige hebben recht op een verhoging van het heffingvrije vermogen in box 3 met maximaal : de ouderentoeslag. Deze toeslag wordt met ingang van 2016 afgeschaft. Hierdoor worden deze oudere belastingplichtigen met een beperkt inkomen voor wat betreft het heffingvrije vermogen in box 3 in dezelfde positie gebracht als overige belastingplichtigen. TOESLAGEN Aanpassing afbouw kindgebonden budget Het kindgebonden budget is een inkomensafhankelijke tegemoetkoming voor de kosten van kinderen, bedoeld om gezinnen met lagere inkomens te ondersteunen. Het kindgebonden budget neemt af naarmate het toetsingsinkomen van de ouders toeneemt. Bij een toetsingsinkomen van de ouders van meer dan wordt de som van de bedragen waarop recht bestaat verminderd met een bepaald percentage, het zogenoemde afbouwpercentage, van het inkomen boven Als onderdeel van het koopkrachtpakket wordt het afbouwpercentage verlaagd van 7,6% naar 6,75%. Versnelde invordering toeslagen Vanaf 2015 krijgt de Belastingdienst, naast de al bestaande bevoegdheid tot versnelde invordering in het kader van dwanginvordering van belastingschulden, deze bevoegdheid ook voor de terugvordering van een toeslag, de daarbij verschuldigde rente of het bedrag van een bestuurlijke boete in de toeslagensfeer. Versnelde invordering kan alleen worden toegepast in bijzondere situaties zoals faillissement, (behoudens tegenbewijs) vertrek naar het buitenland of als er andere gegronde redenen zijn om te vrezen dat toeslagschulden niet worden voldaan. Met de toepassing van versnelde invordering kan de Belastingdienst/Toeslagen direct na het nemen van een beschikking tot terugvordering of een boetebeschikking executoriale maatregelen treffen. 7

8 Uitbreiden bevoegdheid toezichthouders toeslagen Omdat er steeds meer nadruk wordt gelegd op toezicht en de rechtmatigheid van het toekennen van een toeslag wordt voorgesteld om toezichthouders voor toeslagen zogenaamde binnentredingsbevoegdheid toe te kennen. Hiermee zouden deze toezichthouders een aantal bevoegdheden krijgen ten behoeve van het uitoefenen van hun taak, waaronder het kunnen betreden van plaatsen (niet zijnde woningen) zonder toestemming van de bewoner. Momenteel zijn de toezichthouders voor toeslagen nog uitgezonderd van deze bevoegdheid. INKOMENS- EN OUDEDAGSVOORZIENINGEN Afkoop lijfrente bij arbeidsongeschiktheid Met ingang van 1 januari 2015 wordt het mogelijk om bij langdurige arbeidsongeschiktheid een lijfrente geheel of gedeeltelijk af te kopen. De afkoopwaarde wordt weliswaar progressief belast, maar er vindt geen sanctieheffing plaats. Tevens is geen revisierente verschuldigd. Om voor gehele of gedeeltelijke afkoop in aanmerking te komen, moet aan drie voorwaarden worden voldaan: De verzekeringnemer, of als deze is overleden de gerechtigde, is langdurig arbeidsongeschikt; De verzekeringnemer, of als deze is overleden de gerechtigde, heeft de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet bereikt; De afkoopwaarde bedraagt (in totaal) maximaal het gemiddelde belastbare inkomen over de afgelopen 2 jaar. Afkoop tot een bedrag van is altijd mogelijk (mits aan de eerste twee voorwaarden is voldaan). Introductie nettolijfrente Eerder dit jaar is al nieuwe wetgeving aangenomen, waarmee de fiscale ruimte voor pensioenopbouw over een salaris tot wordt beperkt. Verdient een werknemer meer dan , dan kan hij/zij over dat meerdere helemaal geen pensioen meer opbouwen. In dit kader wordt in 2015 de mogelijkheid van een nettolijfrente geïntroduceerd. Als een belastingplichtige een belastbaar inkomen heeft van meer dan , dan kan hij/zij ten aanzien van het meerdere een premie of inleg storten in een lijfrenteverzekering respectievelijk een lijfrentespaar- of beleggingsrekening. De premie of inleg wordt betaald uit het netto inkomen. Er vindt dus geen aftrek in de aangifte inkomstenbelasting plaats. De uitkeringen uit de lijfrente zijn te zijner tijd onbelast. Voordeel van de nettolijfrente is gelegen in een vrijstelling van de vermogensrendementsheffing in Box 3. De jaarlijks in te leggen bedragen worden vastgesteld aan de hand een beschikbaarpremiesysteem. Hierbij wordt aansluiting gezocht bij de zogenoemde fiscale 4%-staffels, zoals deze ook voor pensioenopbouw gelden. De te hanteren staffels worden nog verminderd met een netto factor van 52% (48% van de staffel kan dus worden ingelegd). Een werkgever kan aan haar werknemers een (bruto) bijdrage verstrekken ten behoeve van een nettolijfrente. Deze bijdrage moet dan wel aan alle werknemers worden toegezegd, ook als hun salaris minder dan bedraagt. Indien op enig moment de nettolijfrente onzuiver wordt (bijvoorbeeld door afkoop of verpanding), dan vindt een heffing plaats ter grootte van de genoten vrijstelling in de afgelopen tien jaar. Het betreft een forfaitaire berekening, tenzij de belastingplichtige aannemelijk maakt dat het werkelijke bedrag van de vrijstelling lager is geweest. Er is geen revisierente verschuldigd. Geheel of gedeeltelijke afkoop in geval van langdurige arbeidsongeschiktheid is overigens wel zonder sancties mogelijk. Nettopensioen Per 1 januari 2015 kan er ook gespaard worden in een nettopensioen. De opzet is vergelijkbaar met die van de nettolijfrente. Verdient een werknemer meer dan , dan kan hij/zij uit het netto salaris sparen voor extra pensioen. De uitkeringen zijn te zijner tijd onbelast. Het belastingvoordeel is te vinden in een vrijstelling in Box 3. 8

9 Voor de hoogte van de premie inleg wordt aangesloten bij de fiscale 3%-staffels, zoals deze ook van toepassing zijn op reguliere pensioenopbouw. De staffel moet worden verminderd met een netto factor van 52%. Een nettopensioen moet worden ondergebracht bij een pensioenfonds of verzekeraar. Het nettopensioen kan niet in eigen beheer worden gehouden. Op de toezegging is de Pensioenwet volledig van toepassing. Ook ten behoeve van een nettopensioen kan een werkgever een bruto bijdrage toezeggen. Ook deze bijdrage moet voor alle werknemers gelijk zijn, ook al bedraagt het salaris minder dan Oneigenlijke handelingen ten aanzien van het nettopensioen (afzien, zekerheidstelling en dergelijke) leidt tot terugname van het belastingvoordeel over de afgelopen tien jaar. Het gaat om een forfaitaire berekening, tenzij de belastingplichtige aannemelijk maakt dat het feitelijk voordeel lager is geweest. Heffing van een revisierente blijft achterwege. Afkoop in verband met langdurige arbeidsongeschiktheid is niet mogelijk. Afweging nettolijfrente en nettopensioen Het zal niet mogelijk zijn om maximaal te sparen voor zowel een nettolijfrente, als voor een nettopensioen. Sparen voor een nettopensioen leiden tot een beperking van de ruimte voor sparen voor een nettolijfrente en vice versa. Een samenloopbepaling wordt nog nader uitgewerkt. In de praktijk lijkt het voor de hand te liggen om te kiezen voor of alleen de lijfrente of alleen het pensioen. De nettolijfrente kent meer flexibiliteit ten aanzien van de uitkeringen. Tevens is afkoop mogelijk, met als enige sanctie dat het genoten belastingvoordeel wordt teruggenomen. Sparen in een nettopensioen kent daarentegen doorgaans een hogere fiscale ruimte. Verder mogen geen medische keuringen worden verlangd, wanneer dekking bij overlijden of bij arbeidsongeschiktheid wordt afgesloten. Afkoop van een nettopensioen is echter niet mogelijk. Dit is op grond van de Pensioenwet verboden. Hieronder volgt een kort overzicht van de voor- en nadelen van een nettolijfrente en een nettopensioen. Nettolijfrente Voordelen Bancair product mogelijk Ook tijdelijke uitkering is toegestaan Afkopen kan Overlijdenswinst kan aan nabestaanden toekomen Nettopensioen Grotere fiscale ruimte dan lijfrente Geen medische keuringen Nadelen Minder fiscale ruimte dan pensioen Kan alleen verzekerd worden Medische keuring kan aan de orde zijn Alleen levenslange uitkering mogelijk Afkoop is niet mogelijk Overlijdenswinst vervalt aan verzekeraar LOONBELASTING Afkoop levensloopregelingen De 80%-regeling zoals deze gold in 2013 wordt opnieuw ingevoerd. Deze regeling houdt in dat bij volledige opname van het levenslooptegoed in 2015 ( voor ten hoogste het bedrag van de aanspraken op 31 december 2013) slechts 80% hiervan in de belastingheffing wordt betrokken. Na toepassing van de 80%- regeling kan belastingplichtige geen gebruik meer maken van het van het overgangsrecht, omdat het volledige tegoed opgenomen dient te worden. De 80%-regeling komt met ingang van 1 januari 2016 te vervallen en zal dus (net als in 2013) maar voor één jaar gelden. Personeelsleningen De gevolgen van de nihilwaardering voor personeelsleningen in de loonbelasting worden onwenselijk geacht. In het wetsvoorstel Fiscale verzamelwet 2015 zal op dit punt met een voorstel worden gekomen. De inwerkingtreding zal dan naar verwachting niet eerder dan 1 januari 2016 zijn. 9

10 De werkkostenregeling De facultatieve vormgeving van de werkkostenregeling eindigt met ingang van 1 januari Vanaf dat moment moeten alle werkgevers de werkkostenregeling toepassen. Wel wordt de werkkostenregeling op enkele onderdelen aangepast. Bij brief van 3 juli 2014 aan de Tweede Kamer heeft het kabinet een beeld geschetst van een vijftal specifieke aanpassingen waarmee in de WKR vanaf 2015 de puntjes op de i worden gezet. Deze aanpassingen zijn in het wetsvoorstel nader vormgegeven en worden hierna toegelicht. Om de aanpassingen budgetneutraal te laten verlopen, wordt de vrije ruimte verlaagd van 1,5% naar 1,2%. 1. Beperkte introductie noodzakelijkheidscriterium Het noodzakelijkheidscriterium kent als uitgangspunt dat hetgeen een werkgever in het kader van zijn bedrijfsvoering aan voorzieningen redelijkerwijs noodzakelijk acht, aan de werknemer kan worden vergoed of verstrekt zonder fiscaal rekening te hoeven houden met het privévoordeel van de werknemer. Thans is gekozen voor een beperkte introductie van het noodzakelijkheidscriterium, namelijk alleen voor gereedschappen, computers, mobiele communicatiemiddelen en dergelijke apparatuur. Er zal steeds naar de omstandigheden van het geval moeten worden beoordeeld of aan het noodzakelijkheidscriterium is voldaan. In eerste instantie wordt het oordeel over de noodzakelijkheid aan de werkgever overgelaten, al wordt zijn oordeel geobjectiveerd met een redelijkheidstoets. In de situatie waarin de werknemer tevens bestuurder of commissaris is van het lichaam ligt het op de weg van de werkgever om desgevraagd aannemelijk te maken dat het gaat om een voor de behoorlijke uitoefening van de dienstbetrekking gebruikelijke voorziening. 2. Afrekensystematiek Voortaan hoeft de werkgever nog maar één keer per jaar vast te stellen wat zijn verschuldigde belasting in het kader van de WKR is. De aangifte loonheffing over het eerste tijdvak van het volgende kalenderjaar is een uiterste termijn. Het blijft dus mogelijk om, indien een werkgever dat wenst, de belasting al eerder in gedeelten af te dragen. 3. Concernregeling Met de concernregeling wordt als het ware een collectieve vrije ruimte gecreëerd waaruit alle daartoe door de betrokken werkgevers binnen de groep aangewezen vergoedingen en verstrekkingen belastingvrij kunnen plaatsvinden. Aan de concerntoepassing wordt als voorwaarde verbonden dat er bij de moedermaatschappij sprake moet zijn van vrijwel volledige eigendom (95%-eis) van de (klein)dochtermaatschappij(en). Bij de toepassing van de concernregeling zijn de betrokken werkgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de gehele door het concern verschuldigde belasting. 4. Vrijstelling voor korting op branche-eigen producten De regeling van de branche-eigen producten uit het oude regime vergoedingen en verstrekkingen wordt thans gecontinueerd vanaf 2015 tot een bedrag van ten hoogste 20% van de waarde van deze producten, maar niet meer dan 500 per werknemer per jaar. 5. Wegnemen van het onderscheid tussen vergoedingen en verstrekkingen (inclusief terbeschikkingstellingen) Om aan werkgevers tegemoet te komen en om de begrijpelijkheid te verbeteren wordt een nieuwe gerichte vrijstelling gecreëerd voor een aantal werkplekgerelateerde voorzieningen waarvoor nu een nihilwaardering geldt. Daaronder vallen dan de ter beschikking gestelde, de anderszins verstrekte en de vergoede voorzieningen. Daarmee keren overigens ook de administratieve vereisten voor deze categorieën weer terug. DIRECTEUR-GROOTAANDEELHOUDER (DGA) EN GEBRUIKELIJK LOON Een aandeelhouder die ten minste 5% van de aandelen in een vennootschap houdt en voor die vennootschap werkzaamheden verricht (de DGA), dient een gebruikelijk loon te genieten. Aan deze gebruikelijkloonregeling worden enkele aanpassingen aangebracht. 10

11 Aanpassing doelmatigheidsmarge De doelmatigheidsmarge in de gebruikelijkloonregeling houdt in dat het loon voor de DGA 30% lager gesteld mag worden dan het bedrag dat een zakelijk loon zou vormen. De doelmatigheidsmarge kan echter niet tot gevolg hebben dat het loon op een lager bedrag wordt gesteld dan (2014). Deze doelmatigheidsmarge van 30% wordt in dit wetsvoorstel vanaf 2015 verlaagd naar 25%. Hierdoor wordt het verschil tussen DGA s en gewone werknemers kleiner. Voor het jaar 2015 is voorzien in overgangsrecht, omdat veel DGA s afspraken met de belastingdienst hebben gemaakt over de hoogte van het gebruikelijk loon. Het aanpassen van deze afspraken kan dan in de loop van 2015 plaatsvinden. Het overgangsrecht houdt in dat het loon van de DGA in 2015 gesteld wordt op 75/70 e van het loon in 2013, als dit loon in 2013 hoger was dan (het standaardbedrag in 2013), tenzij aannemelijk is dat het loon in 2015 op grond van de gebruikelijkloonregeling op een hoger of lager bedrag moet worden gesteld. Aanpassingen hoofdregel gebruikelijk loon Op grond van de nieuwe wettekst 2015 geldt als hoofdregel dat het in aanmerking te nemen gebruikelijk loon ten minste wordt gesteld op het hoogste van de volgende bedragen: a. 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking; b. het hoogste loon van de overige werknemers van de vennootschap of met deze verbonden lichamen; c Vervolgens heeft de inhoudingsplichtige de mogelijkheid om aannemelijk te maken dat het in aanmerking te nemen loon op een lager bedrag moet worden gesteld, bijvoorbeeld met toepassing van de doelmatigheidsmarge. Startups Het loon van de starter kan thans op een lager bedrag dan (2014) worden gesteld indien de starter aannemelijk maakt dat een zakelijke beloning lager is. Dit kan het geval zijn op grond van een hoge investeringsbehoefte, een lage cash flow in de startfase, of als in die periode gebruik wordt gemaakt van dure specialistische, hoogopgeleide kenniswerkers. Naast de mogelijkheden die de wettelijke regeling al biedt, kunnen starters vooraf in gesprek gaan met de Belastingdienst om zekerheid te krijgen over de hoogte van het in aanmerking te nemen loon. VENNOOTSCHAPSBELASTING Belastingplicht overheidsbedrijven Naast het wetsvoorstel Belastingplan 2015 is op Prinsjesdag tevens het wetsvoorstel Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen bij de Tweede Kamer ingediend. Met dit wetsvoorstel wordt de vennootschapsbelastingplicht voor overheidsbedrijven wordt gewijzigd. Het bestaande uitgangspunt van onbelast, tenzij verandert in belast, tenzij. - Huidige regeling In de wet wordt onderscheid gemaakt tussen directe en indirecte overheidsbedrijven. Een direct overheidsbedrijf is een onderneming die onderdeel vormt van een publiekrechtelijke rechtspersoon. Denk aan het Rijk, een gemeente, provincie, waterschap of zelfstandig bestuursorgaan. Voor directe overheidsbedrijven bestaat nu geen vennootschapsbelastingplicht als de door dat bedrijf verrichte activiteiten niet in de huidige wet zijn opgenomen. Onder een indirect overheidsbedrijf wordt verstaan een privaatrechtelijk lichaam (vaak een nv, bv of stichting) waarvan de volledige zeggenschap onmiddellijk of middellijk is gelegen bij uitsluitend een of meer publiekrechtelijke rechtspersonen. Ook bij indirecte overheidsbedrijven geldt dat er in beginsel alleen vennootschapsbelastingplicht bestaat voor zover het bedrijf activiteiten uitoefent die in de wettelijke opsomming zijn opgenomen. Daarnaast is in de wet echter nog een groep integraal belastingplichtige indirecte overheidsbedrijven bij naam genoemd, zoals de Staatsloterij, Schiphol en de genationaliseerde banken. 11

12 - Nieuwe regeling In het wetsvoorstel geldt een nieuw uitgangspunt voor overheidsondernemingen waardoor niet belastingplichtig, tenzij verandert in belastingplichtig, tenzij. Voor directe overheidsondernemingen geldt als uitgangspunt dat in beginsel belastingplicht ontstaat voor zover de activiteiten een (materiële) onderneming vormen (een duurzame organisatie van arbeid en kapitaal, die deelneemt aan het economische verkeer met het oogmerk om winst te behalen, welke winst ook redelijkerwijs te verwachten valt). Met betrekking tot indirecte overheidsondernemingen geldt als uitgangspunt dat de belastingplicht dezelfde is als voor rechtspersonen die in private handen zijn. Bij een bv en nv: integrale belastingplicht omdat deze geacht worden met het gehele vermogen een onderneming te drijven. Bij een stichting of vereniging: belastingplicht voor zover een onderneming wordt gedreven. - Vrijstellingen Voorgesteld wordt de belastingplicht voor directe en indirecte overheidsondernemingen te beperken door een aantal vrijstellingen. De in dit wetsvoorstel opgenomen algemene vrijstellingen zijn vormgegeven als een zogenoemde objectvrijstelling en zijn, als aan de voorwaarden is voldaan, van rechtswege van toepassing op de vrij te stellen activiteiten die door een belastingplichtige worden verricht. Een belastingplichtige zal derhalve alleen vennootschapsbelasting verschuldigd zijn ter zake van de opbrengsten behaald met niet vrij te stellen activiteiten. De belastingplichtige wordt echter wel de mogelijkheid geboden om op verzoek de toepassing van een vrijstelling achterwege te laten. Eén van de belangrijkste voorgestelde vrijstellingen is de vrijstelling voor interne activiteiten. Hierdoor maakt het, voor belastingheffing over het resultaat bij die interne activiteiten, niet uit of het onderdeel van de publiekrechtelijke rechtspersoon wel of geen diensten levert aan derden. De tweede belangrijke vrijstelling is de vrijstelling voor activiteiten die de uitoefening van overheidstaken of publiekrechtelijke bevoegdheden omvat. Voorwaarde is wel dat met die activiteiten niet in concurrentie wordt getreden met private ondernemingen. Een derde vrijstelling ziet op de situatie dat activiteiten niet aan de markt worden uitbesteed, maar in wezen aan zichzelf, zij het in een afzonderlijk privaatrechtelijk lichaam ( quasiinbesteding ). Tot slot wordt een algemene vrijstelling voorgesteld voor samenwerkingsverbanden tussen overheden. In het voorstel voor de wet geeft het kabinet veel voorbeelden die de verschillende vrijstellingen duidelijker moeten maken. Naast de hiervoor beschreven algemene vrijstellingen kent het wetsvoorstel ook enkele specifieke vrijstellingen. Het gaat om een vrijstelling voor bekostigd onderwijs, voor academische ziekenhuizen en voor zeehavenbeheerders. - Inwerkingtreding De wetswijzigingen zullen per 1 januari 2015 in werking treden voor boekjaren die aanvangen op of na 1 januari Dat houdt in dat overheden nog een jaar de tijd krijgen om te wennen aan de nieuwe situatie en hun activiteiten zodanig aan te passen dat deze beter in de nieuwe regeling passen. Banken en verzekeraars Banken en verzekeraars moeten aan bepaalde kapitaaleisen voldoen om te zorgen dat zij een buffer hebben om tegenvallers op te kunnen vangen. Binnen deze kapitaaleisen bestaan verschillende soorten vermogen, van volledig eigen vermogen tot achtergestelde leningen. Een van deze soorten is aanvullend Tier 1-kapitaal, dat kenmerken vertoont van zowel (fiscaal) eigen vermogen als (fiscaal) vreemd vermogen. Voor de aftrekbaarheid van de vergoeding die wordt betaald voor vermogen, is het onderscheid tussen eigen en vreemd vermogen van belang: de vergoeding op eigen vermogen (dividend) is niet aftrekbaar, terwijl de vergoeding op vreemd vermogen (rente) doorgaans wel aftrekbaar is. Als niet duidelijk is of een bepaalde soort vermogen nu fiscaal als eigen vermogen of als vreemd vermogen moet worden aangemerkt, kan discussie ontstaan over de aftrekbaarheid van de vergoeding. Dit is het geval bij het genoemde aanvullend Tier 1-kapitaal. Om deze onduidelijkheid weg te nemen, is in de Fiscale verzamelwet 2014 voor banken opgenomen dat vanuit fiscaal oogpunt sprake is van vreemd vermogen en de betaalde vergoeding aftrekbaar is. Omdat verzekeraars aan vergelijkbare kapitaaleisen moeten voldoen, wordt nu ook voor verzekeraars wettelijk vastgelegd dat dit aanvullende Tier 1-kapitaal fiscaal als vreemd vermogen kwalificeert. 12

RB Prinsjesdagspecial 2014

RB Prinsjesdagspecial 2014 PRINSJESDAG: FISCALE MAATREGELEN 2015 NAAR TWEEDE KAMER Op de 200 e Prinsjesdag, dinsdag 16 september 2014, werden de Miljoenennota, de Rijksbegroting en het Belastingpakket voor 2015 aangeboden aan de

Nadere informatie

Vincer fiscaal adviseurs B.V. Prinsjesdagspecial 2014

Vincer fiscaal adviseurs B.V. Prinsjesdagspecial 2014 Vincer fiscaal adviseurs B.V. Prinsjesdagspecial 2014 PRINSJESDAG: FISCALE MAATREGELEN 2015 NAAR TWEEDE KAMER Op de 200 e Prinsjesdag, dinsdag 16 september 2014, werden de Miljoenennota, de Rijksbegroting

Nadere informatie

Prinsjesdag 2014. Een Broos Herstel

Prinsjesdag 2014. Een Broos Herstel Prinsjesdag 2014 Een Broos Herstel Geen nieuwe bezuinigingen en zelfs een beperkte ruimte voor lastenverlichting. Na jaren van 'zuur' is het eindelijk weer tijd voor iets 'zoets'. De economie toont voorzichtige

Nadere informatie

BELASTINGPLAN 2015 VOOR DGA S, ONDERNEMERS EN ONDERNEMINGEN. Inkomstenbelasting

BELASTINGPLAN 2015 VOOR DGA S, ONDERNEMERS EN ONDERNEMINGEN. Inkomstenbelasting BELASTINGPLAN 2015 Op 16 september 2014 is het Belastingplan 2015 gepubliceerd. Dit jaar is het aantal concrete nieuwe maatregelen zeer beperkt. De fiscaliteit in 2015 wordt echter niet alleen bepaald

Nadere informatie

Bepaal uw fiscale koers Belastingplan 2015

Bepaal uw fiscale koers Belastingplan 2015 Bepaal uw fiscale koers Belastingplan 2015 16 september 2014 www.pwc.nl/prinsjesdag Voorwoord De troonrede en de Miljoenennota bevatten zij het voorzichtig gesteld goede berichten. Het herstel van de economie

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2014/2015

RB EINDEJAARSTIPS EN AANDACHTSPUNTEN 2014/2015 Loonbelasting Per 2015 verplichte overgang naar de werkkostenregeling (WKR) Op 1 januari 2015 wordt de WKR verplicht en komt er dus een einde aan het sinds 2011 geldende keuzeregime voor onbelaste vergoedingen

Nadere informatie

Nieuwsflits 2014. Handige eindejaartips op de valreep van 2014!

Nieuwsflits 2014. Handige eindejaartips op de valreep van 2014! Nieuwsflits 2014 Handige eindejaartips op de valreep van 2014! Belasting Adviesgroep Asten Postbus 122, 5720 AC Asten Julianastraat 2, Asten T. 0493 69 52 98 F. 0493 69 64 25 I. www.baa.nl E. info@baa.nl

Nadere informatie

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2015

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2015 Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2015 Op dinsdag 16 december 2014 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2015. Hierna volgt een overzicht van de belangrijkste

Nadere informatie

34 002 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2015) Nota naar aanleiding van het verslag.

34 002 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2015) Nota naar aanleiding van het verslag. 34 002 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2015) Nota naar aanleiding van het verslag Inhoudsopgave 1. Algemeen... 2 2. Inleiding... 2 3. Maatregelen regeerakkoord,

Nadere informatie

RB Prinsjesdagspecial 2013

RB Prinsjesdagspecial 2013 PRINSJESDAG: FISCALE MAATREGELEN 2014 NAAR TWEEDE KAMER Op Prinsjesdag, dinsdag 17 september 2013, werden de Miljoenennota, de Rijksbegroting en het pakket Belastingplan 2014 aangeboden aan de Tweede Kamer.

Nadere informatie

Horlings. Einde keuzemogelijkheid voor de buitenlandse belastingplichtige. Van de redactie Uw pensioen en de werkkostenregeling MEER DAN CIJFERS

Horlings. Einde keuzemogelijkheid voor de buitenlandse belastingplichtige. Van de redactie Uw pensioen en de werkkostenregeling MEER DAN CIJFERS Horlings nieuwsbrief nr.3-2014 IN DIT NUMMER Van de redactie Einde keuzemogelijkheid voor de buitenlandse belastingplichtige Wat u nog moet weten over de komende pensioenaanscherpingen Veranderingen in

Nadere informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs Eindejaarstips 2013 november 2013 Onze vestigingen: Amsterdam Heemstede Jozef Israëlskade 46 Bronsteeweg 10 NL-1072 SB AMSTERDAM NL-2101 AC HEEMSTEDE T +31 (0)205700200 T +31 (0)235160620 F +31 (0)206764478

Nadere informatie

December nieuwsbrief 2014 Belastingplan 2015

December nieuwsbrief 2014 Belastingplan 2015 December nieuwsbrief 2014 Belastingplan 2015 Het Belastingplan 2015 begeeft zich nu aan het einde van de parlementaire weg. De Tweede Kamer heeft het plan aangenomen en dat zal de Eerste Kamer naar verwachting

Nadere informatie

Nieuwsbrief Prinsjesdag 2014

Nieuwsbrief Prinsjesdag 2014 Nieuwsbrief Prinsjesdag 2014 Inhoudsopgave 1 Maatregelen voor de particulier 1.1 Algemene heffingskorting en de arbeidskorting 2 1.1.1 Algemene heffingskorting 2 1.1.2 Arbeidskorting 2 1.2 Fiscale inkorting

Nadere informatie

ejaarspersbericht belastingen Minist

ejaarspersbericht belastingen Minist Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2015 Eindejaarspersbericht belastingen Mi nisterie van Financiën Eindejaarspers bericht belastingen Ministerie van Fin anciën Eindejaarspersbericht

Nadere informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs Eindejaarstips 2014 december 2014 Onze vestigingen: Amsterdam Heemstede Jozef Israëlskade 46 Bronsteeweg 10 NL-1072 SB AMSTERDAM NL-2101 AC HEEMSTEDE T +31 (0)205700200 T +31 (0)235160620 F +31 (0)206764478

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 210 Wijziging van enkele belastingwetten c.a. (Belastingplan 2004) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING Inhoudsopgave I. ALGEMEEN 2 1. Inleiding 2

Nadere informatie

Horlings. Van de redactie Aandachtspunten voor de werkgever MEER DAN CIJFERS

Horlings. Van de redactie Aandachtspunten voor de werkgever MEER DAN CIJFERS Horlings nieuwsbrief nr.4-2014 IN DIT NUMMER Van de redactie De belangrijkste veranderingen in het ontslag recht Overstappen op de werkkostenregeling: bent u er klaar voor? Einde VAR in zicht Ingrijpende

Nadere informatie

Aaabee Accountants. Eindejaarstips 2014. Fiscale tips voor particulieren en bedrijven

Aaabee Accountants. Eindejaarstips 2014. Fiscale tips voor particulieren en bedrijven Aaabee Accountants Eindejaarstips 2014 Fiscale tips voor particulieren en bedrijven Inhoudsopgave Voor de ondernemer... 3 1 Laat uw herinvesteringsreserve niet verlopen... 3 2 Voorkom verliesverdamping...

Nadere informatie

Met ingang van 2015 is de werkkostenregeling voor iedere werkgever verplicht!

Met ingang van 2015 is de werkkostenregeling voor iedere werkgever verplicht! Blad 1 van 8 Het einde van het jaar nadert alweer met rasse schreden en alle bijzonderheden van Prinsjesdag worden doorgevoerd in de wetgeving en daar ziet u een deel van terug in deze nieuwsbrief. Zo

Nadere informatie

Eindejaar sactualiteiten2014

Eindejaar sactualiteiten2014 Accens wil met haar ondernemende accountants en adviseurs dichtbij de klant staan. Wij brengen ondernemers verlichting in de administratieve taken. Met inzicht in cijfers en feiten scheppen we mogelijkheden

Nadere informatie

RB Prinsjesdagspecial 2012

RB Prinsjesdagspecial 2012 Het aan de Tweede Kamer aangeboden pakket Belastingplan 2013 bestaat uit de volgende zes wetsvoorstellen: (I) Belastingplan 2013, (II) Wet herziening fiscale behandeling woonwerkverkeer, (III) Wet herziening

Nadere informatie

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2013)

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2013) Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2013) Memorie van toelichting Inhoudsopgave I. ALGEMEEN... 2 1. Inleiding... 2 1.1. Begrotingsakkoord 2013... 2 1.2. Vereenvoudiging...

Nadere informatie

Belastingplannen 2014

Belastingplannen 2014 Belastingplannen 2014 In deze digitale brief Belastingplannen 2014 is de stand van zaken in wet- en regelgeving tot ultimo december 2013. Hoewel ten aanzien van de inhoud de uiterste zorg is nagestreefd,

Nadere informatie

MKB-NIEUWSBRIEF 08/2014

MKB-NIEUWSBRIEF 08/2014 MKB-NIEUWSBRIEF 08/2014 In deze nieuwsbrief staan de volgende onderwerpen beschreven: + Vereenvoudigingen werkkostenregeling in detail + Ingrijpende wijzigingen gebruikelijk loon per 2015 + Kosten verlaging

Nadere informatie

EINDEJAARSTIPS 2013 INHOUDSOPGAVE

EINDEJAARSTIPS 2013 INHOUDSOPGAVE EINDEJAARSTIPS 2013 INHOUDSOPGAVE Inkomstenbelastingtips voor alle belastingplichtigen 1 Betaal uw lijfrentepremie 2013 uiterlijk 31 december a.s. 2 Klassiekervrijstelling MRB van de baan 3 Investeer nog

Nadere informatie

! S&O-inhoudingsplichtigen die minder S&O-uren realiseren dan was opgegeven, hebben

! S&O-inhoudingsplichtigen die minder S&O-uren realiseren dan was opgegeven, hebben Loonbelasting - eindejaarstips Aanpassingen in S&O-afdrachtvermindering Werkgevers met werknemers die zich bezighouden met speur- en ontwikkelingswerk (S&O), kunnen in aanmerking komen voor de S&O-afdrachtvermindering.

Nadere informatie

MKB Nieuwsbrief Oktober 2014

MKB Nieuwsbrief Oktober 2014 MKB Nieuwsbrief Oktober 2014 1. De werkkostenregeling wordt per 2015 aangepast en vereenvoudigd Hierbij sturen wij u onze MKB Nieuwsbrief. In deze uitgave besteden wij aandacht aan: 1. De werkkostenregeling

Nadere informatie

Special Eindejaarstips 2014

Special Eindejaarstips 2014 Special Eindejaarstips 2014 Voor u liggen de eindejaarstips voor 2014. In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen

Nadere informatie

indejaarspersbericht belastingen Mi

indejaarspersbericht belastingen Mi Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2014 Eindejaarspersbericht belastingen Mi Ministerie van Financiën Eindejaarspe bericht belastingen Ministerie van Fin Financiën Eindejaarspersbericht

Nadere informatie