Prinsjesdag 2015: wijzigingen voor de loonheffingen, S&O-afdrachtvermindering en box 3-heffing buitenlandse belastingplichtigen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Prinsjesdag 2015: wijzigingen voor de loonheffingen, S&O-afdrachtvermindering en box 3-heffing buitenlandse belastingplichtigen"

Transcriptie

1 Prinsjesdag 2015: wijzigingen voor de loonheffingen, S&O-afdrachtvermindering en box 3-heffing buitenlandse belastingplichtigen Op Prinsjesdag, 15 september 2015, heeft het kabinet het Belastingplan 2016 ingediend bij de Tweede Kamer. In dit memorandum gaan wij in op de belangrijkste voorgestelde wijzigingen voor de loonheffingen, de S&O-afdrachtvermindering en de box 3-heffing voor buitenlandse belastingplichtigen zoals neergelegd in het Belastingplan 2016, de Overige fiscale maatregelen 2016 en de Wet tegemoetkomingen loondomein. De voorstellen hebben een beoogde ingangsdatum van 1 januari 2016, tenzij expliciet een andere datum wordt vermeld. Ook zullen wij nog enkele andere relevante ontwikkelingen bespreken. Belastingtarieven uit het Belastingplan 2016 In 2015 bedraagt het tarief van de tweede en derde schijf van de loon- en inkomstenbelasting 42%. Met ingang van 1 januari 2016 wordt het tarief in beide schijven verlaagd met 1,85 procentpunt naar 40,15%. Daarnaast wordt de derde schijf verlengd, waardoor de vierde schijf in 2016 begint bij een belastbaar inkomen uit werk en woning van meer dan Per 1 januari 2016 is het gecombineerde tarief in de eerste schijf 36,55% (ten opzichte van 36,5% in 2015). De tarieven voor werknemers geboren na 1 januari 1946 zullen op 1 januari 2016 als volgt zijn: Bij een belastbaar loon van meer dan Maar niet meer dan Belastingtarief Premies volksverzekering ,40% 28,15% % 28,15% ,15% % - De algemene heffingskorting De algemene heffingskorting wordt verhoogd tot De hoogte van de algemene heffingskorting is afhankelijk van het inkomen. Hoe hoger het inkomen is, hoe lager de algemene heffingskorting wordt. Bij een inkomen van en hoger is de algemene heffingskorting nihil. De arbeidskorting De arbeidskorting wordt verhoogd tot De hoogte van de arbeidskorting is afhankelijk van het inkomen. Hoe hoger het inkomen is, hoe lager de arbeidskorting wordt. Bij een arbeidsinkomen van en hoger is de arbeidskorting nihil.

2 Pagina 2 Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet De inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet verschuldigd door de werkgever zal met ingang van 1 januari 2016 worden verlaagd van 6,95% naar 6,75%. Tijdsevenredige toerekening belastingdeel heffingskortingen met ingang van 2016 In het Belastingplan 2015 is opgenomen dat belastingplichtigen die niet het gehele jaar binnenlands belastingplichtig of kwalificerend belastingplichtig zijn, recht hebben op een tijdsevenredig deel van het belastingdeel van de heffingskorting. In 2015 kunnen echter ook belastingplichtigen die slechts een deel van het jaar belastingplichtig zijn het volledige belastingdeel van de heffingskorting toegekend krijgen. Dit komt doordat voor de tijdsevenredige toerekening van het belastingdeel van de heffingskorting het ICT-systeem van de Belastingdienst moest worden aangepast. Vanaf 1 januari 2016 komt deze overgangsmaatregel te vervallen en wordt aan belastingplichtigen die niet het hele jaar binnenlands belastingplichtig of kwalificerend buitenlands belastingplichtig zijn het belastingdeel van de heffingskortingen tijdsevenredig toegekend. Wijzigingen tabel bijzondere beloningen De opbouw van de arbeidskorting wordt verwerkt in de tabel bijzondere beloningen Op dit moment kunnen werknemers met een jaarinkomen tot een cashflownadeel hebben doordat de opbouw van de arbeidskorting niet is verwerkt in de tabel bijzondere beloningen. Het deel van de arbeidskorting dat wordt toegekend ter zake van bijzondere beloningen kan daarom pas in het jaar na het ontvangen van de bijzondere beloning via de aangifte inkomstenbelasting worden teruggekregen. Om het aantal mensen dat hiermee wordt geconfronteerd te verlagen, wordt de opbouw van de arbeidskorting in de tabel bijzondere beloningen verwerkt. Door de grofheid van de tabellen is de keerzijde dat er ook werknemers zijn die hierdoor worden geconfronteerd met een te lage inhouding van loonheffing. Dit kan tot gevolg hebben dat via de aangifte inkomstenbelasting moet worden bijbetaald. De voordeelregel voor bijzondere beloningen komt te vervallen Over beloningen die in de regel slechts eenmaal of eenmaal per jaar worden toegekend, wordt de loonbelastingtabel voor bijzondere beloningen toegepast. Naar de huidige wetgeving is het mogelijk om deze eenmalige betalingen, in afwijking van de hoofdregel, toe te voegen aan het tijdvakloon waarin ze worden uitbetaald als dit niet tot een hoger belastingbedrag leidt. Voorgesteld wordt om de voordeelregel te laten vervallen om de aansluiting tussen de loonbelasting en de inkomstenbelasting te verbeteren. Afdrachtvermindering speur- & ontwikkelingswerk Met ingang van 1 januari 2016 zal de research- & developmentaftrek (RDA) opgaan in de

3 Pagina 3 afdrachtvermindering voor speur- en ontwikkelingswerk, ook wel bekend als de S&O-afdrachtvermindering. Het kabinet is van mening dat de huidige RDA in de winstbelasting een aantal nadelen heeft die ten koste gaan van de effectiviteit van de regeling. Door het RDA-voordeel in de loonheffing in plaats van via de winstbelasting te verrekenen, wil het kabinet de effectiviteit van de RDA verbeteren. De huidige S&O-afdrachtvermindering blijft in een soortgelijke vorm bestaan. In de geïntegreerde regeling worden, naast de S&O-loonkosten, nu ook de S&O-kosten en de S&O-uitgaven (die momenteel onder de RDA vallen) in aftrek gebracht. Verder kunnen er minder soorten werkzaamheden onder de afdrachtvermindering worden gebracht. Hoofdlijnen van het nieuwe systeem zijn: In de geïntegreerde regeling wordt gewerkt met twee schijven. In de eerste schijf geldt een percentage voor de afdrachtvermindering van 32% (40% voor starters) over de S&O-kosten tot (S&O-loonkosten, S&O-kosten en S&O-uitgaven). In de tweede schrijf geldt een percentage voor de afdrachtvermindering van 16% over de S&O-kosten boven de Het plafond in de S&O-afdrachtvermindering ten bedrage van 14 miljoen vervalt per 1 januari 2016, waardoor geen maximum meer bestaat voor de in aanmerking te nemen afdrachtvermindering op de te betalen loonheffing. De aanvraagprocedure van de geïntegreerde regeling bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is zo eenvoudig mogelijk gemaakt. Door de integratie van de S&O-afdrachtvermindering en de RDA zal nog maar één beschikking nodig zijn. Aanvragen kunnen vanaf 1 januari 2016 slechts elektronisch worden ingediend. Werkkostenregeling Per 1 januari 2015 is de werkkostenregeling (hierna: WKR) voor iedere werkgever verplicht. In het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2016 is een aanscherping opgenomen van het zogenoemde gebruikelijkheidscriterium. Op grond van het per 1 januari 2016 aangescherpte gebruikelijkheidscriterium mag de omvang van de als eindheffingsbestanddeel aangewezen vergoedingen en verstrekkingen niet in belangrijke mate (30% of meer) afwijken van de omvang van de vergoedingen en verstrekkingen die in de regel in overeenkomstige omstandigheden als eindheffingsbestanddeel worden aangewezen. Het gaat er bij het gebruikelijkheidscriterium om dat het gebruikelijk is dat de werkgever de eventueel verschuldigde loonheffing over de vergoedingen of verstrekkingen via de eindheffing voor zijn rekening neemt.

4 Pagina 4 Bij de toets of wordt voldaan aan het gebruikelijkheidscriterium, spelen een aantal factoren een rol: De aard van de vergoeding of verstrekking Het is bijvoorbeeld niet gebruikelijk om een maandloon van een werknemer, vakantiegeld, een hoge bonus of een vergoeding bij vermogensschade bij indiensttreding aan te wijzen als eindheffingsbestanddeel. De hoogte van de vergoeding of de waarde van een verstrekking Het aanwijzen van een jubileumuitkering kan gebruikelijk zijn, maar het aanwijzen van een jubileumuitkering van 1 miljoen is niet gebruikelijk. Alle vergoedingen en verstrekkingen van een werknemer in een jaar tezamen Het is in het algemeen bijvoorbeeld ongebruikelijk dat een werkgever aan een individuele werknemer in een jaar meer dan aan vergoedingen aanwijst als eindheffingsbestanddeel. De toets of tariefarbitrage een rol speelt bij de aanwijzing als eindheffingsbestanddeel Om dit te beoordelen, kan acht worden geslagen op de bestendige gedragslijn vanuit het verleden. Als een werkgever bijvoorbeeld in het verleden de heffing ter zake van frequente vergoedingen of verstrekkingen via individuele brutering voor zijn rekening nam, zal, afhankelijk van de hoogte van de aangewezen vergoedingen of verstrekkingen, ook de aanwijzing als eindheffingsbestanddeel eerder gebruikelijk zijn. In dit geval is namelijk aannemelijk dat tariefarbitrage geen doorslaggevende rol speelt bij de aanwijzing en zal de Belastingdienst niet snel aanleiding vinden om de gebruikelijkheid ter discussie te stellen. Vergelijking met andere werknemers Het is hierbij mogelijk een vergelijking te maken tussen: 1) verschillende werknemers van dezelfde werkgever; 2) verschillende werknemers van die werkgever in dezelfde functiecategorie; 3) werknemers werkzaam in dezelfde sector bij een ander bedrijf. Indien de omvang van de aangewezen vergoedingen en verstrekkingen gebruikelijk is in vergelijking met collega s en vergelijkbare werknemers bij andere werkgevers, is voor die werknemer voldaan aan het gebruikelijkheidscriterium. Als een vergelijking binnen de eigen werkgever of de andere werkgever in dezelfde sector niet mogelijk is, wordt in plaats van het maken van deze vergelijking de aanwijzing als eindheffingsbestanddeel naar redelijkheid beoordeeld. Indien de omvang ongebruikelijk is, dient te worden bekeken hoe groot de afwijking is van het gebruikelijke. De omvang mag niet in belangrijke mate groter zijn dan de omvang van de vergoedingen en verstrekkingen die in de regel in overeenkomstige omstandigheden als eindheffingsbestanddeel worden aangewezen. Afschaffen nihilwaardering rentekorting personeelslening voor woning De nihilwaardering van de door de werkgever verleende korting op de rente van een personeelslening voor de aankoop of verbouwing van de eigen woning wordt met ingang van 2016 afgeschaft: voortaan vormt de rentekorting belast loon. De reden voor de nihilwaardering was dat het belasten van dit voordeel per saldo geen invloed zou hebben op de te betalen belastingen. Als de

5 Pagina 5 verleende rentekorting namelijk zou worden belast als loon, stond daar een even grote aftrek voor de heffing van inkomstenbelasting tegenover. Met ingang van 2014 wordt echter het tarief waartegen de aftrek van hypotheekrente in de hoogste schijf van de inkomstenbelasting wordt geëffectueerd jaarlijks met 0,5% verlaagd. Hierdoor vindt de renteaftrek in de hoogste schijf niet meer plaats tegen hetzelfde tarief als waartegen het voordeel in de loonbelasting zou zijn belast. De nihilwaardering van de rentekorting is daarom niet langer wenselijk. Tevens kan het rentevoordeel niet als eindheffingsbestanddeel door de werkgever worden aangewezen en dus niet ten laste van de vrije ruimte worden gebracht. Bijtellingspercentages auto van de zaak De CO 2 -emissienormen (aangegeven in gram per kilometer) voor de bijtelling voor de auto van de zaak worden in 2016 aangescherpt. Bijtelling benzine/dieselauto 2016 Jaar > 106 > % 7% 14% n.v.t. 20% n.v.t. 25% % 15% n.v.t. 21% n.v.t. 25% n.v.t. De 4%-bijtelling voor nulemissieauto s en de 7%-bijtelling voor auto s met een CO 2 -uitstoot hoger dan 0 gram per kilometer maar niet hoger dan 50 gram per kilometer geldt slechts voor auto s die voor het einde van 2015 voor het eerst in gebruik zijn genomen en voor het eerst te naam zijn gesteld in het kentekenregister. Bijtelling vanaf 2017: voornemen Inmiddels is aangekondigd dat de bijtelling voor alle leaseauto s vanaf 2017 geleidelijk naar 22% gaat. Alleen volledig elektrische auto's krijgen een extra stimulans door een bijtelling van 4%. De Tweede en Eerste Kamer moeten deze voorstellen nog wel goedkeuren. Bijtelling benzine/dieselauto (voornemen) Jaar > % 15% 21% 25% % 17% 22% 22% % 19% 22% 22% %* 22% 22% 22% %* 22% 22% 22% *Vanaf 2019 zal het verlaagde bijtellingspercentage van 4% voor volelektrische auto s gelden tot het deel van de cataloguswaarde tot Als de cataloguswaarde meer bedraagt dan ,

6 Pagina 6 zal over het meerdere een bijtelling van 22% plaatsvinden. Voor auto s die elektrisch rijden op waterstof geldt deze beperking niet. Voor reeds te naam gestelde auto s in het kentekenregister verandert er niets in de bijtelling. Zo blijft voor auto s die voor het eerst in 2015 onder de bijtelling vallen het regime 2015 gelden. Wetsvoorstel tegemoetkomingen loondomein (Wtl) Het huidige systeem van de premiekortingen wordt herzien. De redenen hiervoor zijn dat het huidige systeem van premiekortingen niet toereikend (verzilveringsproblematiek), complex, moeilijk controleerbaar, niet fraudebestendig en weinig robuust is. In de huidige systematiek van de premiekortingen wordt de premiekorting periodiek verrekend bij de voldoening van de premies voor de werknemersverzekeringen via de loonaangifte. Bij de nieuwe systematiek worden de tegemoetkomingen in het jaar volgend op het kalenderjaar waar de tegemoetkoming betrekking op heeft door de Belastingdienst uitbetaald. Met het wetsvoorstel Tegemoetkomingen loondomein worden twee voordelen geïntroduceerd: het LKV (loonkostenvoordeel) met een beoogde ingangsdatum van 1 januari 2018 en het LIV (lageinkomensvoordeel) met een beoogde ingangsdatum van 1 januari Het LIV is een generieke fiscale subsidie op het in dienst nemen en houden van mensen met een salaris tot maximaal 120% van het wettelijk minimumloon. Daarnaast wordt de premiekorting oudere werknemers en de bestaande premiekorting voor arbeidsgehandicapte werknemers omgezet in het LKV. Het loonkostenvoordeel (LKV) In de loonaangifte kan een verzoek worden gedaan voor de tegemoetkomingen voor oudere werknemers, arbeidsgehandicapte werknemers, herplaatste arbeidsgehandicapte werknemers en werknemers die in de doelgroep banenafspraak vallen. Hieronder is een overzicht opgenomen van de loonkostenvoordelen en de looptijden. Oudere werknemers Arbeidsgehandicapte werknemers Werknemers in de doelgroep banenafspraak Herplaatste arbeidsgehandicapte werknemers Loonkostenvoordeel per verloond uur 3,05 en maximaal per werknemer per kalenderjaar 3,05 en maximaal per werknemer per kalenderjaar 1,01 en maximaal per werknemer per kalenderjaar 3,05 en maximaal per werknemer per kalenderjaar Maximale looptijd voordeel drie jaar drie jaar drie jaar één jaar

7 Pagina 7 Het lage-inkomensvoordeel (LIV) De kwalificerende gemiddelde uurlonen op jaarbasis en de lage-inkomensvoordelen zijn in het onderstaande overzicht opgenomen. De lage-inkomensvoordelen kunnen alleen worden toegepast bij werknemers voor wie ten minste verloonde uren zijn opgenomen in de loonaangifte. Gemiddeld uurloon in het kalenderjaar Lage-inkomensvoordeel per verloond uur Meer dan 9,89 maar niet meer dan 10,88 1,01 en maximaal per werknemer per jaar Meer dan 10,88 maar niet meer dan 11,87 0,51 en maximaal per werknemer per jaar Toepassing Een verzoek om toepassing van het LKV en/of het LIV moet blijken uit de loonaangifte. Het UWV verstrekt na afloop van het betreffende jaar (voor 15 maart) een overzicht van werknemers voor wie het LKV is verzocht. Tegelijkertijd informeert het UWV ook de werkgevers over de werknemers die voldoen aan de voorwaarden van het LIV. Dit gebeurt op basis van loonaangiften zoals die uiterlijk op 31 januari van het daaropvolgende kalenderjaar zijn ingediend. Vervolgens heeft de werkgever tot 1 mei van dat jaar de tijd om gegevens te wijzigen of aan te vullen. Voor de berekening van de tegemoetkoming gebruikt het UWV de gegevens uit de polisadministratie naar de stand van 1 mei van dat jaar. Samenloop tussen het LKV en het LIV Als ten aanzien van een werknemer recht bestaat op zowel het LKV als het LIV, wordt de totale tegemoetkoming gemaximeerd op het bedrag van de hoogste tegemoetkoming. Als beide tegemoetkomingen gelijk zijn, bestaat uitsluitend recht op het LKV. Overgangsrecht De bestaande premiekorting oudere werknemers en de bestaande premiekorting arbeidsgehandicapte werknemers worden omgezet in het LKV voor de resterende periode (van de premiekorting). Verder komt de premievrijstelling voor marginale (seizoens)arbeid met ingang van 2018 te vervallen. De Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties Er wordt al langer gesproken over de vervanging van de Verklaring arbeidsrelatie (VAR). De staatssecretaris van Financiën heeft een alternatief voorgelegd, dat op 2 juli 2015 door de Tweede Kamer is aangenomen: de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties. Als de Eerste Kamer ook akkoord gaat, zal het systeem van de VAR per 1 januari 2016 komen te vervallen. Het alternatief houdt in dat opdrachtnemer en/of opdrachtgever vooraf overeenkomsten kunnen voorleggen aan de Belastingdienst. Deze beoordeelt dan of sprake is van inhoudingsplicht voor de loonheffingen. Aan het oordeel van de Belastingdienst kan zekerheid worden ontleend voor de loonheffingen als de werkzaamheden feitelijk ook overeenkomen met wat in de goedgekeurde overeenkomst is

8 Pagina 8 vastgelegd. Er vindt geen fiscale beoordeling plaats voor de inkomstenbelasting (wel of geen ondernemer). De Belastingdienst zal verschillende soorten overeenkomsten beoordelen: individuele overeenkomsten, overeenkomsten die specifiek in een bepaalde sector worden gebruikt en meer generieke overeenkomsten. De overeenkomsten op grond waarvan een opdrachtgever geen loonheffingen hoeft in te houden en af te dragen worden door de Belastingdienst gepubliceerd als voorbeeldovereenkomsten. Zo kan iedereen die volgens een voorbeeldovereenkomst werkt hiervan gebruikmaken. Belangenorganisaties van opdrachtgevers en van opdrachtnemers, individuele opdrachtgevers en opdrachtnemers of hun intermediairs kunnen (bestaande) overeenkomsten aan de Belastingdienst voorleggen. De Belastingdienst probeert een overeenkomst binnen zes weken te beoordelen. Box 3, buitenlandse belastingplicht Buitenlandse belastingplichtigen zijn in box 3 belast voor in Nederland gelegen onroerende zaken en rechten die daarop betrekking hebben. Volledigheidshalve vermelden wij dat buitenlandse belastingplichtigen in box 3 ook worden belast voor rechten op aandelen in de winst van een onderneming waarvan de leiding in Nederland is gevestigd voor zover deze niet voortspruiten uit effectenbezit of de dienstbetrekking en niet zijn belast als inkomen uit werk en woning of inkomen uit aanmerkelijk belang. Voorgesteld wordt om met ingang van 1 januari 2017 de vermogensrendementsheffing in box 3 te herzien. Het tarief blijft 30%, maar het fictieve rendement wordt vastgesteld aan de hand van marktrendementen. Hierbij wordt per 1 januari 2017 voor spaargelden 1,63% en voor beleggingen 5,5% rendement per jaar berekend. Op basis van het totale vermogen in box 3 wordt een fictieve verdeling gemaakt tussen het aandeel van spaargeld en het aandeel van beleggingen. Voor het vermogen tot bij een buitenlandse belastingplichtige bedraagt het aandeel in sparen en beleggen respectievelijk 67% en 33% (vermogensmix). Voor het vermogen tussen en bedraagt het aandeel in sparen en beleggen respectievelijk 21% en 79% (vermogensmix). Het vermogen boven wordt geacht voor 100% uit beleggingen te bestaan.

9 Pagina 9 Een voorbeeld ter verduidelijking Een buitenlands belastingplichtige die geen recht heeft op toepassing van het heffingvrije vermogen van bezit in Nederland gelegen onroerend goed met een waarde per 1 januari 2017 van De rendementsgrondslag in Nederland is derhalve Het voordeel uit sparen en beleggen wordt als volgt bepaald. Waarde onroerend goed in Nederland Vermogensmix sparen (rendementsklasse I): Vermogensschijf 1 (sparen: 67% van ) = Vermogensschijf 2 (sparen: 21% van ) = Totaal Voordeel 1,63% * = Vermogensmix beleggen (rendementsklasse II): Vermogensschijf 1 (beleggen: 33% van ) = Vermogensschijf 2 (beleggen: 79% van ) = Totaal Voordeel 5,5% * = Het totale voordeel uit sparen en beleggen is en de verschuldigde belasting in box 3 bedraagt dan Meijburg & Co september 2015 De in dit memorandum opgenomen informatie is van algemene aard en heeft geen betrekking op de specifieke omstandigheden van een bepaald individu of een bepaalde entiteit. Hoewel bij de totstandkoming van dit memorandum de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, kunnen wij niet garanderen dat de daarin opgenomen informatie op de datum van ontvangst juist en volledig is of dat in de toekomst zal blijven. Op grond van deze informatie dient geen actie ondernomen te worden zonder adequate professionele advisering na een grondig onderzoek van de specifiek van toepassing zijnde situatie.

Prinsjesdag 2016: wijzigingen voor de loonheffingen, S&O-afdrachtvermindering en box 3-heffing buitenlandse belastingplichtigen

Prinsjesdag 2016: wijzigingen voor de loonheffingen, S&O-afdrachtvermindering en box 3-heffing buitenlandse belastingplichtigen Prinsjesdag 2016: wijzigingen voor de loonheffingen, S&O-afdrachtvermindering en box 3-heffing buitenlandse belastingplichtigen Op Prinsjesdag, 20 september 2016, heeft het kabinet het pakket voor het

Nadere informatie

Prinsjesdag 2017: wijzigingen voor de loonheffingen en de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen

Prinsjesdag 2017: wijzigingen voor de loonheffingen en de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen Prinsjesdag 2017: wijzigingen voor de loonheffingen en de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen Op Prinsjesdag, 19 september 2017, heeft het demissionaire kabinet

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2015

NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2015 NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2015 Prinsjesdag 2015: belastingen gaan eindelijk omlaag! Het belastingplan 2016 staat in het "teken" van belastingverlaging. Deze verlaging komt vooral werknemers en werkgevers ten

Nadere informatie

Nieuwsbrief Prinsjesdag 2015 NIEUWSBRIEF. over de gevolgen van Prinsjesdag 2015 voor uw personeelsbeleid

Nieuwsbrief Prinsjesdag 2015 NIEUWSBRIEF. over de gevolgen van Prinsjesdag 2015 voor uw personeelsbeleid NIEUWSBRIEF over de gevolgen van Prinsjesdag 2015 voor uw personeelsbeleid Via deze speciale Prinsjesdag-nieuwsbrief brengen wij u volledig op de hoogte van Prinsjesdag 2015 die relevant zijn voor werkgevers.

Nadere informatie

Prinsjesdag 2014: wijzigingen voor de loonheffingen, afdrachtvermindering en de keuzeregeling

Prinsjesdag 2014: wijzigingen voor de loonheffingen, afdrachtvermindering en de keuzeregeling Prinsjesdag 2014: wijzigingen voor de loonheffingen, afdrachtvermindering en de keuzeregeling Op Prinsjesdag, 16 september 2014, heeft het kabinet het Belastingplan 2015 ingediend bij de Tweede Kamer.

Nadere informatie

Veranderende wetgeving voor de salarisadministrateur. Deel 2: einde nihilwaardering personeelslening eigen woning

Veranderende wetgeving voor de salarisadministrateur. Deel 2: einde nihilwaardering personeelslening eigen woning Veranderende wetgeving voor de salarisadministrateur Deel 2: einde nihilwaardering personeelslening eigen woning Veranderende wetgeving voor de salarisadministrateur In eerdere whitepapers informeerden

Nadere informatie

Belastingdienst. Nieuwsbrief Loonheffingen 2016

Belastingdienst. Nieuwsbrief Loonheffingen 2016 Belastingdienst Nieuwsbrief Loonheffingen 2016 Uitgave 1 13 november 2015 Nieuwsbrief Loonheffingen 2016 U vindt in deze nieuwsbrief informatie over de nieuwe regels per 1 januari 2016 voor het inhouden

Nadere informatie

Nieuwe wetgeving voor de loonadministratie. Wet tegemoetkoming loondomein (Wtl) Deel 2: het loonkostenvoordeel (LKV)

Nieuwe wetgeving voor de loonadministratie. Wet tegemoetkoming loondomein (Wtl) Deel 2: het loonkostenvoordeel (LKV) Nieuwe wetgeving voor de loonadministratie Wet tegemoetkoming loondomein (Wtl) Deel 2: het loonkostenvoordeel (LKV) Nieuwe wetgeving voor de loonadministratie Het loonkostenvoordeel (LKV) In recente whitepapers

Nadere informatie

Als u 65 jaar of ouder bent

Als u 65 jaar of ouder bent 2007 Als u 65 jaar of t Als u 65 jaar wordt, heeft dit gevolgen voor uw belasting en premie volksverzekeringen. Deze gevolgen hebben bijvoorbeeld betrekking op uw belastingtarief, uw heffingskortingen,

Nadere informatie

Prinsjesdag 2013: wijzigingen voor de loonheffingen, afdrachtverminderingen en sociale zekerheid

Prinsjesdag 2013: wijzigingen voor de loonheffingen, afdrachtverminderingen en sociale zekerheid Prinsjesdag 2013: wijzigingen voor de loonheffingen, afdrachtverminderingen en sociale zekerheid Op Prinsjesdag, 17 september 2013, heeft het kabinet vier wetsvoorstellen ingediend bij de Tweede Kamer,

Nadere informatie

Nieuwsbrief september 2011

Nieuwsbrief september 2011 Nieuwsbrief september 2011 In dit nummer: Vast bedrag voor zelfstandigenaftrek vanaf 2012 Wetsvoorstel personenvennootschappen wordt ingetrokken Onroerende zaken en privégebruik na 2011 Afschaffing levensloopregeling

Nadere informatie

Belastingplan 2016 in teken van lagere lasten op arbeid

Belastingplan 2016 in teken van lagere lasten op arbeid PAG 2 HOGER HEFFINGSVRIJ VERMOGEN IN BOX 3 PAG 3 WIJZIGING AANMERKELIJK BELANG EN EMIGRATIE PAG 4 AANPASSING AUTOBELASTINGEN PAG 5 VERLAGING TWEEDE EN DERDE SCHIJF EN VERLENGING DERDE SCHIJF PAG 6 SNELLERE

Nadere informatie

IPA-ACON GROEP nieuwsbrief 4-2015

IPA-ACON GROEP nieuwsbrief 4-2015 INHOUD 2 3 4 5 Prinsjesdag 2015: belastingen gaan eindelijk omlaag Bestaande auto ook in 2017 onder 25%-bijtelling Nieuwe verplichtingen voor werkgevers Kabinet scherpt werkkostenregeling aan 6 & 7 KORT

Nadere informatie

Fiscale actualiteiten We moeten nuchter blijven!!

Fiscale actualiteiten We moeten nuchter blijven!! Fiscale actualiteiten We moeten nuchter blijven!! 16 november 2015 Pagina: 1 Pagina: 2 Pagina: 3 Pagina: 4 200 jaar Staten Generaal Pagina: 5 Miljoenennota Toelichting op: Begroting 2016 Per onderwerp/departement

Nadere informatie

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Belastingdienst 16 2016 Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Deze aanvullende toelichting hoort bij de M-aangifte 2016. In het Overzicht inkomsten en aftrekposten

Nadere informatie

Let op! Het is pas per 1 januari 2017 mogelijk om gebruik te maken van deze uitgebreide schenkingsvrijstelling.

Let op! Het is pas per 1 januari 2017 mogelijk om gebruik te maken van deze uitgebreide schenkingsvrijstelling. NIEUWSBRIEF 07 2015 1. Prinsjesdag 2015: belastingen gaan eindelijk omlaag Het belastingplan 2016 staat in het teken van belastingverlaging. Deze verlaging komt vooral werknemers en werkgevers ten goede.

Nadere informatie

Uit de Miljoenennota en het Belastingplan 2015 hebben wij de belangrijkste onderwerpen op het gebied van loonheffingen voor u op een rijtje gezet.

Uit de Miljoenennota en het Belastingplan 2015 hebben wij de belangrijkste onderwerpen op het gebied van loonheffingen voor u op een rijtje gezet. Miljoenennota 2015 Uit de Miljoenennota en het Belastingplan 2015 hebben wij de belangrijkste onderwerpen op het gebied van loonheffingen voor u op een rijtje gezet. Let op: de aangekondigde maatregelen

Nadere informatie

Special Lonen Loonkostenvoordelen vanaf 2017: laat geen geld liggen

Special Lonen Loonkostenvoordelen vanaf 2017: laat geen geld liggen Loonkostenvoordelen vanaf 2017: laat geen geld liggen 1. Lage-inkomensvoordeel (LIV) Vanaf 2017 krijgen werkgevers die werknemers in dienst hebben met een loon tussen 100% en 125% van het wettelijke minimumloon

Nadere informatie

Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) Deel 1: Het lage-inkomensvoordeel (LIV)

Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) Deel 1: Het lage-inkomensvoordeel (LIV) Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) Deel 1: Het lage-inkomensvoordeel (LIV) Het lage-inkomensvoordeel (LIV) In recente whitepapers zoomden we in op de Wet aanpak schijnconstructies, het einde van de

Nadere informatie

De wijzigingen in wet- en regelgeving beslaan in deze editie een apart hoofdstuk.

De wijzigingen in wet- en regelgeving beslaan in deze editie een apart hoofdstuk. Voorwoord Geachte lezer, Voor u ligt de uitgave Kernboekje Salarisadministratie 2015. Evenals bij de vorige uitgave is gekozen voor een hoofdstukindeling waarmee we zoveel mogelijk aansluiten bij de praktijk

Nadere informatie

Fiscale actualiteiten onderwijsinstellingen

Fiscale actualiteiten onderwijsinstellingen Fiscale actualiteiten onderwijsinstellingen januari 2016 VAN REE. EEN FRISSE KIJK OP CIJFERS. Voorwoord In januari 2015 hebben wij onze brochure Onderwijsinstellingen en de fiscus uitgegeven. Inmiddels

Nadere informatie

10. Hoe verrekent u uw WBSO-voordeel?

10. Hoe verrekent u uw WBSO-voordeel? 10. Hoe verrekent u uw WBSO-voordeel? Nadat u uw S&O-verklaring heeft ontvangen, kunt u uw financiële voordeel verrekenen. Er zijn twee mogelijkheden: U bent S&O-inhoudingsplichtige en ontvangt S&O-afdrachtvermindering;

Nadere informatie

LOONHEFFINGEN. Loonheffingen...2

LOONHEFFINGEN. Loonheffingen...2 LOONHEFFINGEN Loonheffingen...2 - In 2015 meer arbeidskorting voor de hogere middeninkomens... 2 - Bent u klaar voor de werkkostenregeling?... 2 - Werkbonus vervalt... 3 - Nieuwe norm voor gebruikelijk

Nadere informatie

Er geldt geen ondergrens voor leeftijd, wel een bovengrens van de AOW-leeftijd.

Er geldt geen ondergrens voor leeftijd, wel een bovengrens van de AOW-leeftijd. Factsheet April 2017 Wet tegemoetkomingen loondomein Tot stand komen van de wet Op Prinsjesdag 2015 introduceerde het kabinet de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl), hierin waren twee nieuwe regelingen

Nadere informatie

Personeelslening eigen woning

Personeelslening eigen woning FACTSHEET Personeelslening eigen woning De voorgestelde fiscale behandeling van de personeelshypotheek In de Fiscale Verzamelwet 2015 heeft de staatssecretaris van Financiën besloten om het rentevoordeel

Nadere informatie

WETSVOORSTEL BELASTINGPLAN 2004 GEPRESENTEERD

WETSVOORSTEL BELASTINGPLAN 2004 GEPRESENTEERD WETSVOORSTEL BELASTINGPLAN 2004 GEPRESENTEERD De staatssecretaris van Financiën heeft op Prinsjesdag (16 september 2003) het Belastingplan 2004 bij de Tweede Kamer ingediend. Dit wetsvoorstel maakt onderdeel

Nadere informatie

10. Een WBSO-verklaring

10. Een WBSO-verklaring 10. Een WBSO-verklaring en dan Nadat u uw S&O-verklaring hebt ontvangen, kunt u uw financiële voordeel verrekenen. Er zijn twee mogelijkheden: S&O-afdrachtvermindering; aftrek S&O. In dit hoofdstuk wordt

Nadere informatie

Het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 wordt als volgt gewijzigd:

Het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 wordt als volgt gewijzigd: Bijlage bij de memorie van antwoord bij het wetsvoorstel Wijziging van enkele belastingwetten en enkele andere wetten ten behoeve van het afschaffen van de Verklaring arbeidsrelatie (Wet deregulering beoordeling

Nadere informatie

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD MKB NIEUWSBRIEF THE POWER OF BEING UNDERSTOOD AUDIT TAX CONSULTING MKB NIEUWSBRIEF Januari 2016 Opmaken van de balans voor de werkkostenregeling 2015 Binnen de werkkostenregeling (WKR) kunt u vergoedingen

Nadere informatie

PRINSJESDAG 2014 Beknopt overzicht aangekondigde maatregelen Prinsjesdag 2014

PRINSJESDAG 2014 Beknopt overzicht aangekondigde maatregelen Prinsjesdag 2014 PRINSJESDAG 2014 Beknopt overzicht aangekondigde maatregelen Prinsjesdag 2014 Inhoud 1 Veranderingen belastingtarieven en kortingen inkomstenbelasting... 3 a Belastingtarief eerste schijf verhoogd... 3

Nadere informatie

Informatiemiddag 2015

Informatiemiddag 2015 04-12-2015 1 Informatiemiddag 2015 Programma Actualiteiten 2016 Innovatie: Voor ondernemers die verder willen 04-12-2015 2 Actualiteiten 2016 Onderwerpen Wijzigingen in de loonheffingen Werkkostenregeling

Nadere informatie

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Belastingdienst 16 2016 Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Deze aanvullende toelichting hoort bij de M-aangifte 2016. In het Overzicht inkomsten en aftrekposten

Nadere informatie

Memorandum werkkostenregeling

Memorandum werkkostenregeling Memorandum werkkostenregeling De werkkostenregeling De werkkostenregeling (hierna: WKR) betekent een volledige verandering van de fiscale regels rondom het geven van vergoedingen en verstrekkingen aan

Nadere informatie

Miljoenen belastingplichtigen moeten belasting nabetalen over 2014

Miljoenen belastingplichtigen moeten belasting nabetalen over 2014 s kennis en inzicht gerichte adviezen helder resultaat 04 voor Nieuwsbrief met actuele praktische artikelen, speciaal klanten van BPV Miljoenen belastingplichtigen moeten belasting nabetalen over 2014

Nadere informatie

1. Wet Inkomstenbelasting 2001

1. Wet Inkomstenbelasting 2001 Fiscale en sociale cijfers 2016 1. Wet Inkomstenbelasting 2001 Tarief box 1 Belastbaar inkomen meer maar niet meer belastingtarief tarief premie volksverzekeringen totaal tarief * voor een belastingplichtige

Nadere informatie

Wijzigingen per 1 januari Wijzigingen per 1 januari 2017

Wijzigingen per 1 januari Wijzigingen per 1 januari 2017 Wijzigingen per 1 januari 2017 Wijzigingen per 1 januari 2017 Op 1 januari 2017 zijn enkele wetten aangepast, die van invloed zijn op het geven van een passend financieel advies. In dit bericht geven we,

Nadere informatie

Tabel 1. Tarieven inkomstenbelasting 2016, belasting en belastingschijven ib en loonheffing, niet AOW-gerechtigd in 2016, niet 65+:

Tabel 1. Tarieven inkomstenbelasting 2016, belasting en belastingschijven ib en loonheffing, niet AOW-gerechtigd in 2016, niet 65+: Overzicht maatregelen loon- en inkomstenbelasting 2016 1. Fiscaal partnerbegrip Onder het voor de fiscaliteit en toeslagen geldende partnerbegrip kan een kind jonger dan 27 jaar niet als fiscale partner

Nadere informatie

KPMG Meijburg & Co ABCD. Wetsvoorstel Witteveen 2015

KPMG Meijburg & Co ABCD. Wetsvoorstel Witteveen 2015 Wetsvoorstel Witteveen 2015 Het wetsvoorstel Witteveen 2015 is op 15 april 2013 ingediend bij de Tweede Kamer. Het betreft de verlaging van de maximumopbouw- en premiepercentages voor pensioenen en de

Nadere informatie

34 002 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2015) Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

34 002 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2015) Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 34 002 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2015) DERDE NOTA VAN WIJZIGING Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 1 In artikel I wordt na onderdeel P een

Nadere informatie

1. Alle belastingplichtigen

1. Alle belastingplichtigen 1. Alle belastingplichtigen Aanpassing box 3-heffing en lastenverlichting Inkomstenbelastingtarieven middeninkomens omlaag De inkomstenbelastingtarieven in de tweede en derde schijf gaan omlaag. In de

Nadere informatie

Pakket Belastingplan 2016

Pakket Belastingplan 2016 Pakket Belastingplan 2016 De effecten voor de loonheffingen in beeld Het pakket Belastingplan 2016, zoals op Prinsjesdag aangeboden aan de Tweede Kamer, bestaat uit meerdere wetsvoorstellen, waarvan drie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 403 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2013) Nr. 12 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 09/2015. 1. Belangrijke maatregelen in belastingpakket 2016

NIEUWSBRIEF 09/2015. 1. Belangrijke maatregelen in belastingpakket 2016 NIEUWSBRIEF 09/2015 1. Belangrijke maatregelen in belastingpakket 2016 De Tweede Kamer heeft uiteindelijk toch ingestemd met de belastingplannen voor 2016. Daarmee komt de beloofde 5 miljard lastenverlaging

Nadere informatie

ST NIEUWSBRIEF 2015 deel 9

ST NIEUWSBRIEF 2015 deel 9 ST NIEUWSBRIEF 2015 deel 9 1. Belangrijke maatregelen in belastingpakket 2016 De Tweede Kamer heeft uiteindelijk toch ingestemd met de belastingplannen voor 2016. Daarmee komt de beloofde 5 miljard lastenverlaging

Nadere informatie

Wat staat ons op fiscaal gebied te wachten in 2014?

Wat staat ons op fiscaal gebied te wachten in 2014? Wat staat ons op fiscaal gebied te wachten in 2014? Eerste schijf inkomstenbelasting omlaag In het belastingplan 2014 staat dat het tarief van de eerste schijf in de loon- en inkomstenbelasting stapsgewijs

Nadere informatie

ST NIEUWSBRIEF 2016 deel 2

ST NIEUWSBRIEF 2016 deel 2 ST NIEUWSBRIEF 2016 deel 2 1. VAR definitief ten einde! Na enkele malen uitstel is het er dan toch van gekomen. Op dinsdag 2 februari 2016 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de afschaffing van de VAR

Nadere informatie

Belastingplan en overige fiscale maatregelen 2017

Belastingplan en overige fiscale maatregelen 2017 Belastingplan en overige fiscale maatregelen 2017 Zoals elk jaar is op Prinsjesdag het Belastingplan 2017 ingediend bij de Tweede Kamer. Dit jaar zijn het zes wetsvoorstellen, namelijk het Belastingplan

Nadere informatie

De werkkostenregeling internationaal belicht.

De werkkostenregeling internationaal belicht. De werkkostenregeling internationaal belicht. Over de werkkostenregeling (hierna: WKR) is al veel geschreven en gesproken. De internationale aspecten van de werkkostenregeling zijn echter onderbelicht

Nadere informatie

1 Belastingplannen 2016

1 Belastingplannen 2016 1 Belastingplannen 2016 1.1 Inkomstenbelasting 1.1.1 Belastingverlaging in de tweede en derde belastingschijf Het tarief in de tweede en derde belastingschijf in de inkomstenbelasting/ premie volksverzekeringen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Financiën;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Financiën; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 26031 17 december 2012 Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 7 december 2012, 2012-0000049118,

Nadere informatie

Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016

Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Werk en inkomen Wettelijk minimumloon en uitkeringsbedragen De bruto bedragen van het wettelijk minimumloon

Nadere informatie

WEA Deltaland Accountants & Adviseurs

WEA Deltaland Accountants & Adviseurs WEA Deltaland Accountants & Adviseurs Welkom in de wondere wereld van fiscalisten Algemeen / Particulier Ondernemer DGA Eigen woning Los een klein (rest) hypotheek af Haal het maximale uit uw hypotheek

Nadere informatie

Prinsjesdag 2014 en het belastingplan 2015. Teruggaaf BTW op rekeningnummer derde. Per 1 januari 2015 vervalt de tenaamstellingsverplichting

Prinsjesdag 2014 en het belastingplan 2015. Teruggaaf BTW op rekeningnummer derde. Per 1 januari 2015 vervalt de tenaamstellingsverplichting TB Administratie administratie en advieskantoor Prinsjesdag 2014 en het belastingplan 2015 Overheidslichamen vpb-plichtig Per 1 januari 2015 zijn overheidslichamen met economische activiteiten in beginsel

Nadere informatie

Checklist - Grensoverschrijdende arbeid

Checklist - Grensoverschrijdende arbeid Checklist - Grensoverschrijdende arbeid Grensoverschrijdende arbeid neemt steeds meer toe en heeft allerlei gevolgen voor de werknemer, zijn de gezinsleden en zijn werkgever(s). Bij het bepalen van de

Nadere informatie

1. Wet Inkomstenbelasting 2001

1. Wet Inkomstenbelasting 2001 Fiscale en sociale cijfers 2015 1. Wet Inkomstenbelasting 2001 Tarief box 1 Belastbaar inkomen meer maar niet meer belastingtarief tarief premie volksverzekeringen totaal tarief * voor een belastingplichtige

Nadere informatie

Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016

Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Werk en inkomen Wettelijk minimumloon en uitkeringsbedragen De bruto bedragen van het wettelijk minimumloon

Nadere informatie

Ook dit jaar verstrekken wij u graag de eindejaarstips voor 2014, praktische tips voor u als ondernemer en/of particulier.

Ook dit jaar verstrekken wij u graag de eindejaarstips voor 2014, praktische tips voor u als ondernemer en/of particulier. Ook dit jaar verstrekken wij u graag de eindejaarstips voor 2014, praktische tips voor u als ondernemer en/of particulier. Inhoudsopgave: Wet Werk en Zekerheid Wijzigingen pensioen en lijfrente Werkkostenregeling

Nadere informatie

Gevolgen Wet DBA bij tussenkomst

Gevolgen Wet DBA bij tussenkomst Gevolgen Wet DBA bij tussenkomst Per 1 mei 2016 is de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA) in werking getreden waardoor de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) is komen te vervallen. Met ingang

Nadere informatie

Nieuwsbrief van 15 december 2016

Nieuwsbrief van 15 december 2016 Nieuwsbrief van 15 december 2016 Behandelde onderwerpen in deze nieuwsbrief: Minimumloon per 1 januari 2017 WOZ-waarde nu openbaar Klein pensioen niet meer afkoopbaar Lage-inkomensvoordeel (LIV) start

Nadere informatie

1. Belastingen Schijf: Loon op jaarbasis: Niet meer dan: Totaal tarief: Heffing over totaal van de schijven:

1. Belastingen Schijf: Loon op jaarbasis: Niet meer dan: Totaal tarief: Heffing over totaal van de schijven: Belastingen 2010 1. Belastingen 2. Heffingskortingen (via salaris) 3. Algemene heffingskorting 4. Arbeidskorting 5. Kinderkorting 6. Alleenstaande-ouder korting 7. Spaarloon- of levensloopregeling 8. Auto

Nadere informatie

,15% 27,65% 40,80% ,80% 40,80% % 52% ,15% 9,75% 22,90% 6.

,15% 27,65% 40,80% ,80% 40,80% % 52% ,15% 9,75% 22,90% 6. Inleiding Onderstaand treft een overzicht van de belangrijkste tarieven of drempels voor het jaar 2017 en, daar waar nodig 2016. Het overzicht biedt overigens geen volledige weergave van alle voorgestelde

Nadere informatie

IPA-ACON GROEP nieuwsbrief 02-2016

IPA-ACON GROEP nieuwsbrief 02-2016 INHOUD 2 3 5 6 VAR definitief ten einde! Fiscaal vriendelijk rijden? Het kan nog steeds Crisisheffing blijft intact Geld verdienen met innovatie 7 & 8 KORT NIEUWS 1. Boete voor personeel inlenen? 2. Afdrachtvermindering

Nadere informatie

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2015

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2015 Belastingdienst 15 2015 Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2015 IB 331-1B51PL Deze aanvullende toelichting hoort bij de M aangifte 2015. In het Overzicht inkomsten

Nadere informatie

Hierbij informeren wij u over een aantal wijzigingen, die in het komende jaar 2013. - Controleer alle Verklaringen geen privégebruik auto

Hierbij informeren wij u over een aantal wijzigingen, die in het komende jaar 2013. - Controleer alle Verklaringen geen privégebruik auto December 2012. Geachte relatie, Hierbij informeren wij u over een aantal wijzigingen, die in het komende jaar 2013 voor u van belang kunnen zijn. - Algemeen - Uniformering loonbegrip en gevolgen. - Premiekortingen

Nadere informatie

Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten

Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten 18 september 2014 Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten Op Prinsjesdag 2014 is het Belastingplan 2015 gepresenteerd. Het Belastingplan 2015 bevat voor specifiek de vastgoedsector weinig belangrijke

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips Belastingplan 2017

Fiscale eindejaarstips Belastingplan 2017 Fiscale eindejaarstips door: Keetie Duijkers Belastingadviseur Steven Huizer Adviseur Accountancy & Bedrijfsadvies BDO Accountants & Belastingadviseurs Agenda Introductie met eindejaarstips Vragen uit

Nadere informatie

De gevolgen van de keuzes en vastleggingen in de administratie komen tot uiting in de loonaangifte.

De gevolgen van de keuzes en vastleggingen in de administratie komen tot uiting in de loonaangifte. Loonheffingen Werkkostenregeling Voor wie geldt de werkkostenregeling? De werkkostenregeling kan door de inhoudingsplichtige (hierna: werkgever) worden toegepast voor de werknemers. Het gaat daarbij dus

Nadere informatie

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD MKB NIEUWSBRIEF THE POWER OF BEING UNDERSTOOD AUDIT TAX CONSULTING MKB NIEUWSBRIEF November 2015 Pensioenopbouw in eigen beheer ingeperkt en voor de toekomst mogelijk afgeschaft Maar liefst 140.000 directeuren-grootaandeelhouders

Nadere informatie

De voorgestelde maatregelen zullen per 1 januari 2015 in werking treden, tenzij anders vermeld.

De voorgestelde maatregelen zullen per 1 januari 2015 in werking treden, tenzij anders vermeld. Prinsjesdag Op Prinsjesdag heeft het kabinet de belastingplannen voor 2015 gepresenteerd. In deze notitie worden de belangrijkste voorstellen beschreven. De maatregelen zijn onderverdeeld in de volgende

Nadere informatie

Syllabus. IB en het cafetariasysteem - uitwerkingen

Syllabus. IB en het cafetariasysteem - uitwerkingen Syllabus IB en het cafetariasysteem - uitwerkingen 2017 Uitwerking casus 1 1. Berekening loonheffing Loon uit tegenwoordige arbeid 39.071,00 Verschuldigde belasting uit werk Schijf 1 8,40% x 19.922,00

Nadere informatie

Advieswijzer. Werken als zzp er. 18-03-2016 Denk ondernemend. Denk Bol.

Advieswijzer. Werken als zzp er. 18-03-2016 Denk ondernemend. Denk Bol. Advieswijzer Werken als zzp er 18-03-2016 Denk ondernemend. Denk Bol. De zzp er staat volop in de belangstelling, met name de fiscale behandeling van de zzp er en de daaraan gekoppelde vraag of de zzp

Nadere informatie

Belastingplan 2015. Zoals aangeboden aan de 2 e Kamer op 16 september 2014. Krijn Doornekamp

Belastingplan 2015. Zoals aangeboden aan de 2 e Kamer op 16 september 2014. Krijn Doornekamp Belastingplan 2015 Zoals aangeboden aan de 2 e Kamer op 16 september 2014 Krijn Doornekamp Wat komt aan de orde Inkomstenbelasting tarieven 2015 Wijzigingen in heffingskortingen Woningmarkt DGA/Zelfstandigen

Nadere informatie

Stimuleringsmaatregelen: laat geen geld liggen!

Stimuleringsmaatregelen: laat geen geld liggen! Stimuleringsmaatregelen: laat geen geld liggen! DRV Subsidie Advies 15-01-2014 Ook in 2014 gelden maatregelen om investeren in personeel te stimuleren. Afdrachtvermindering Speur Ontwikkelingswerk Met

Nadere informatie

Nieuwsbrief kwartaal 4 Prinsjesdag Bron: Dukers & Baelemans Pagina 1. U als particulier: Algemene heffingskorting en de arbeidskorting

Nieuwsbrief kwartaal 4 Prinsjesdag Bron: Dukers & Baelemans Pagina 1. U als particulier: Algemene heffingskorting en de arbeidskorting U als particulier: Algemene heffingskorting en de arbeidskorting In het belastingplan 2014 was reeds aangekondigd dat het afbouwpercentage in de algemene heffingskorting geleidelijk wordt verhoogd en de

Nadere informatie

People Services. De werkkostenregeling ABCD. KPMG Meijburg & Co

People Services. De werkkostenregeling ABCD. KPMG Meijburg & Co People Services De werkkostenregeling In dit memo gaan wij in op de gevolgen van de werkkostenregeling die met ingang van 1 januari 2011 in werking is getreden, en het overgangsrecht waarmee werkgevers

Nadere informatie

Overzicht Fiscale Cijfers 2013 en 2014 (per januari 2014)

Overzicht Fiscale Cijfers 2013 en 2014 (per januari 2014) Overzicht Fiscale Cijfers 2013 en 2014 (per januari 2014) Box 1: Belastbaar inkomen uit werk en woning (2013) Box 1: belastbaar inkomen uit werk en woning : Inkomen uit werk en woning bestaat uit inkomsten

Nadere informatie

Nieuwsbrief Fiscaal Juridisch Adviesbureau Informatiebulletin over de eigen woning en inkomensvoorzieningen

Nieuwsbrief Fiscaal Juridisch Adviesbureau Informatiebulletin over de eigen woning en inkomensvoorzieningen Nieuwsbrief Fiscaal Juridisch Adviesbureau Informatiebulletin over de eigen woning en inkomensvoorzieningen Nummer 145a Prinsjesdag 2015 Inhoud Prinsjesdag 2015 Inleiding 1 Belastingplan 2016 Aanpassing

Nadere informatie

Nieuwsbrief maart 2016

Nieuwsbrief maart 2016 Nieuwsbrief maart 2016 Voor u ligt de tweede Lentink De Jonge nieuwsbrief van 2016. Onderstaande berichten worden toegelicht: VAR definitief ten einde! Themabijeenkomst verdwijnen VAR Fiscaal vriendelijk

Nadere informatie

Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar? klik dan hier.

Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar? klik dan hier. Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar? klik dan hier. Eindejaarstips 2015! Optimaliseer investeringsaftrek De investeringsaftrek is een fiscale subsidie op investeringen. Boven een investeringsgedrag

Nadere informatie

Belastingplan 2012. Vs. 05-01-2012 1

Belastingplan 2012. Vs. 05-01-2012 1 Belastingplan 2012 - Wettelijk minimumloon per maand o 15 jr. 434,00 o 16 jr. 499,10 o 17 jr. 571,40 o 18 jr. 658,20 o 19 jr. 759,45 o 20 jr. 889,65 o 21 jr. 1.048,80 o 22 jr. 1.229,60 o 23 jr. e.o. 1.446,60

Nadere informatie

Nieuwsbrief. 4e kwartaal 2015

Nieuwsbrief. 4e kwartaal 2015 Nieuwsbrief 4e kwartaal 2015 In dit nummer: Giftenaftrek ook bij vrijgevigheid van aandeelhouder pag. 2 Pensioen in eigen beheer mogelijk afgeschaft pag. 3 Vervanging VAR: Belastingdienst publiceert voorbeeldovereenkomsten

Nadere informatie

KERNBOEKJE Salarisadministratie 2016

KERNBOEKJE Salarisadministratie 2016 KERNBOEKJE Salarisadministratie 2016 Kenniscentrum Wet- & Regelgeving ADP Nederland B.V. Vakmedianet Deventer 9789462761032_BW_Kernboekje Salarisadministratie 2016_V2.indd 1 Grafische vormgeving: Helfrich

Nadere informatie

Advieswijzer Werken als zzp'er

Advieswijzer Werken als zzp'er Advieswijzer Werken als zzp'er Publicatiedatum: 21-07-2015 De zzp er staat volop in de belangstelling, met name de fiscale behandeling van de zzp er en daaraan gekoppeld de vraag of de zzp er zelfstandige

Nadere informatie

! S&O-inhoudingsplichtigen die minder S&O-uren realiseren dan was opgegeven, hebben

! S&O-inhoudingsplichtigen die minder S&O-uren realiseren dan was opgegeven, hebben Loonbelasting - eindejaarstips Aanpassingen in S&O-afdrachtvermindering Werkgevers met werknemers die zich bezighouden met speur- en ontwikkelingswerk (S&O), kunnen in aanmerking komen voor de S&O-afdrachtvermindering.

Nadere informatie

Wat verandert er in 2014?

Wat verandert er in 2014? Wat verandert er in 2014? In 2014 veranderen een aantal belastingregels en zijn er veranderingen voor toeslagen. Zo kunt u nog maar 1 rekeningnummer gebruiken voor de meeste belastingteruggaven en toeslagen.

Nadere informatie

Afschaffing korting jaarbetaling MRB De korting van 12 voor het ineens betalen van het hele jaarbedrag MRB komt per 1-1-2012 te vervallen.

Afschaffing korting jaarbetaling MRB De korting van 12 voor het ineens betalen van het hele jaarbedrag MRB komt per 1-1-2012 te vervallen. BELASTINGPLAN 2012, AUTOBELASTINGEN. Voorgestelde wijzigingen (kunnen nog wijzigen na behandeling in de Tweede en Eerste Kamer) De meest in het oog springende wijzigingen zijn het stopzetten van de vrijstelling

Nadere informatie

Afdeling Samenleving Richtlijn 330 Ingangsdatum: 01-06-2012

Afdeling Samenleving Richtlijn 330 Ingangsdatum: 01-06-2012 Afdeling Samenleving Richtlijn 330 Ingangsdatum: 01-06-2012 HEFFINGSKORTINGEN Algemeen De uitgaven van de overheid worden onder andere door het opleggen van belastingen gefinancierd. Er bestaan verschillende

Nadere informatie

Eindejaarstips Let op! De eenmalige verhoging van ten behoeve van de eigen woning geldt ook voor andere personen dan de eigen kinderen.

Eindejaarstips Let op! De eenmalige verhoging van ten behoeve van de eigen woning geldt ook voor andere personen dan de eigen kinderen. Eindejaarstips 2017 In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen is echter nog niet definitief, omdat ze nog

Nadere informatie

Advieswijzer: Werken als zzp'er in 2016

Advieswijzer: Werken als zzp'er in 2016 Advieswijzer: Werken als zzp'er in 2016 De zzp er staat volop in de belangstelling, met name de fiscale behandeling van de zzp er en de daaraan gekoppelde vraag of de zzp er zelfstandige is of in loondienst.

Nadere informatie

Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2009

Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2009 Fiscaal memorandum voor participaties in Terra Vitalis met betrekking tot het belastingjaar 2009 Inleiding Participeren in het beleggingsobject Terra Vitalis kan gevolgen hebben voor uw belastingpositie

Nadere informatie

In deze Nieuwjaarsbrief Nederlandse Payroll 2014 gaan wij in op een aantal aandachtspunten en wijzigingen met betrekking tot de loonheffingen 2014.

In deze Nieuwjaarsbrief Nederlandse Payroll 2014 gaan wij in op een aantal aandachtspunten en wijzigingen met betrekking tot de loonheffingen 2014. NIEUWJAARSBRIEF NEDERLANDSE PAYROLL 2014 Postbus 504 2300 AM Leiden t +31 71 750 68 00 w www.limes-int.com e info@limes-int.com Beconnummer 500495 In deze Nieuwjaarsbrief Nederlandse Payroll 2014 gaan

Nadere informatie

Inkomstenbelasting. Fiscale partnerregeling en heffingskortingen. Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten

Inkomstenbelasting. Fiscale partnerregeling en heffingskortingen. Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten Inkomstenbelasting. Fiscale partnerregeling en heffingskortingen Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio s, Brieven en beleidsbesluiten Besluit van 11 november 2011, nr. BLKB2011/1208M, Staatscourant

Nadere informatie

Uitwerking examentraining BKL Loonheffingen 2016/2017

Uitwerking examentraining BKL Loonheffingen 2016/2017 Examenopgave 1 1. De heer Van der Ham is dga. Een dga is in het algemeen niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Daarom hoeven voor hem geen premies werknemersverzekeringen te worden afgedragen.

Nadere informatie

PRINSJESDAGSPECIAL - BELASTINGPLAN 2016 [1/6]

PRINSJESDAGSPECIAL - BELASTINGPLAN 2016 [1/6] PRINSJESDAGSPECIAL - BELASTINGPLAN 2016 [1/6] In deze Prinsjesdagspecial staat een selectie van een aantal van de de belangrijkste voorstellen uit het Belastingplan 2016 en aanvullende wetsvoorstellen

Nadere informatie

A. Loonheffingsverplichtingen

A. Loonheffingsverplichtingen Toetstermen STIBEX Praktijkdiploma Loonadministratie ---- Loonheffingsregelingen K= kennisvraag, de kandidaat moet één of meerdere begrippen beschrijven, noemen of herkennen, en/of kenmerken, voorbeelden,

Nadere informatie

Inkomstenbelasting Tarief 2009 Belastingplan 2009 Heffingskortingen en bonussen Doorwerkbonus voor 62-plussers.

Inkomstenbelasting Tarief 2009 Belastingplan 2009 Heffingskortingen en bonussen Doorwerkbonus voor 62-plussers. Belastingplan 2009 Hietweideweg 4 Telefoon 0571 273355 7391 XX Twello Fax 0571 275318 Internet www.schimmelenplante.nl Aan alle relaties van Schimmel en Plante Accountants en Belastingadviseurs Geachte

Nadere informatie

Benut mogelijkheid van extra uitstel van betaling

Benut mogelijkheid van extra uitstel van betaling PAG 2 LET OP BIJ BTW- TARIEF VERBOUWINGEN PAG 3 TIPS BIJ HET AAN VRAGEN VAN EEN VERKLARING ARBEIDSRELATIE (VAR) PAG 4 2015: ARBEIDS- KORTING OMHOOG VOOR LAGERE INKOMENS EN OMLAAG VOOR HOGERE INKOMENS PAG

Nadere informatie

Prinsjesdagontbijt 17 september 2014

Prinsjesdagontbijt 17 september 2014 Prinsjesdagontbijt 17 september 2014 Programma Welkom door mr. Sjaak Lagerwerf (directielid Lansigt) Toelichting Miljoenennota Peter Kranendonk MSc LLM Visie van Senne Janssen (ING) Gelegenheid tot het

Nadere informatie

BEN IK EIGENLIJK WEL ZZP ER? Verschil tussen Arbeidsovereenkomst en Opdrachtovereenkomst.

BEN IK EIGENLIJK WEL ZZP ER? Verschil tussen Arbeidsovereenkomst en Opdrachtovereenkomst. Verschil tussen Arbeidsovereenkomst en Opdrachtovereenkomst. www.damd.nl Arbeidsovereenkomst en opdrachtovereenkomst Arbeid kun je op verschillende manieren verrichten: in loondienst (arbeidsovereenkomst),

Nadere informatie

algemeen 1.1 Belastingplichtige/partner/pleegkinderen / 17

algemeen 1.1 Belastingplichtige/partner/pleegkinderen / 17 INHOUD Lijst van afkortingen / 13 1. Inkomstenbelasting / 17 algemeen 1.1 Belastingplichtige/partner/pleegkinderen / 17 raamwerk 1.2 Heffing inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen / 19 1.3 Tarieven

Nadere informatie