Jaarverslag Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2013. Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2013 Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond

2

3 Voorwoord 2013 was voor SPIOR een bijzonder jaar omdat het op 12 september 2013 precies 25 jaar geleden was dat SPIOR werd opgericht. Deze mijlpaal wilden wij niet ongemerkt voorbij laten gaan: 25 jaar midden in de Rotterdamse samenleving, 25 jaar een bijdrage leveren aan die samenleving, dat verdient markering! Daarom werden er gedurende het jaar diverse activiteiten georganiseerd met een extra accent, onder het motto: Samen staan we sterker. Zo organiseerden wij onder andere een jubileumconferentie waarbij ruim 400 betrokkenen uit onze achterban, samenwerkingspartners uit bestuur, politiek, wetenschap, onderwijs, religieuze en levensbeschouwelijke organisaties van diverse gezindten en vele andere maatschappelijke organisaties aanwezig waren. Tijdens de conferentie nam burgemeester Aboutaleb het eerste exemplaar van de jubileumpublicatie in ontvangst. Bijzonder was ook dat hij tijdens deze bijeenkomst een Koninklijke Onderscheiding uitreikte aan onze voormalig directeur (inmiddels met pensioen), Ibrahim Spalburg, voor zijn jarenlange inzet voor de stad en de moslimgemeenschap. In dit jaar werd, op initiatief van SPIOR, ook voor de eerste keer de Spirituele Marathon Rotterdam georganiseerd. Vertegenwoordigers van diverse religies en levensbeschouwingen liepen samen de 5 kilometerloop van de Rotterdamse marathon, om daarmee eenheid in verscheidenheid uit te dragen. Het ging niet om winnen, maar om samen de weg afleggen, onder het motto: loop warm voor meer verbinding. Het initiatief mocht op zo n enthousiast onthaal rekenen, dat met de partnerorganisaties al besloten is ernaar te streven hiervan een jaarlijks terugkerende traditie te maken. Het afgelopen jaar werd voor ons nog eens extra opgeluisterd met het winnen van de Hein Roethofprijs Deze prijs is door het Ministerie van Veiligheid en Justitie in het leven geroepen met het doel nationale bekendheid te geven aan projecten die resultaten bereiken met de preventie van criminaliteit. SPIOR ontving deze eervolle onderscheiding voor het preventieproject Wajaw!, een trainingsprogramma gericht op jongeren ter voorkoming van maatschappelijke uitval als gevolg van onder andere vroegtijdig schoolverlaten, agressiviteit, criminaliteit en radicalisering. De jury koos ons project uit de vijf genomineerde projecten vanwege het succesvol voorkomen van maatschappelijke uitval van jongeren, het terugdringen van overlast in Rotterdamse wijken, de bijdrage aan de leefbaarheid en de tastbare resultaten. Uit handen van staatssecretaris Teeven ontvingen we een beeldje en een bedrag van euro, te besteden aan de preventie van criminaliteit of het bevorderen van sociale veiligheid. We waren blij verrast met en dankbaar voor de toekenning van deze prijs en zullen het bedrag graag benutten om door te gaan met de inzet op sociale veiligheid, sociale samenhang en de preventie van criminaliteit. Natuurlijk stond 2013 niet alleen in het teken van het jubileum maar gingen ook de reguliere werkzaamheden gewoon door. We willen er hier twee uitlichten om te laten zien hoe wij ons inspannen om op actuele ontwikkelingen in te spelen. In de eerste plaats het convenant dat werd gesloten tussen de Gemeente Rotterdam en de drie Rotterdamse internaten omtrent het borgen van het pedagogisch klimaat in die instellingen. Vanuit SPIOR is ondersteuning verleend aan de internaten in het traject van de totstandkoming van het convenant.

4 Ten tweede de groeiende zorg om discriminatie en uitsluiting in onze samenleving. Voor SPIOR is dit een belangrijk thema waarop we ons ook de komende jaren zullen blijven inzetten. Voor een gezonde samenleving is het immers van groot belang dat alle groepen zich onderdeel van de samenleving voelen en kunnen vertrouwen op een gelijke, respectvolle behandeling. Samen met diverse partners zetten wij ons daarom in om sociale uitsluiting en discriminatie, in welke vorm of op welke grond dan ook, te bestrijden. Vanuit onze eigen identiteit en achterban heeft discriminatie op basis van islamitische identiteit daarbij in het bijzonder onze aandacht. In de afgelopen jaren is een toename in discriminatoire incidenten jegens moslims gesignaleerd en tegelijkertijd is bekend dat er sprake is van onderrapportage binnen deze groep. Tegelijk is er nog relatief weinig aandacht voor dit verschijnsel. Om effectieve interventies te kunnen realiseren, is het belangrijk een dieper inzicht in aard en omvang van dit fenomeen te hebben. In samenwerking met RADAR en CIDI voerde SPIOR daarom een onderzoek uit naar nut en noodzaak van een monitor rond islamofobie. Hiervoor is onder meer gekeken naar de monitor rond antisemitisme die het CIDI jaarlijks uitbrengt. Op basis van de conclusies en aanbevelingen uit dit rapport willen we in de komende jaren verder werken aan het versterken van de anti-discriminatie infrastructuur in Nederland om ook deze vorm van discriminatie tegen te gaan. Over deze en alle andere werkzaamheden die wij hebben uitgevoerd in 2013 kunt u meer lezen in dit jaarverslag. Terugkijkend op niet alleen het vorige jaar, maar op de afgelopen 25 jaar, kunnen wij met recht en trots zeggen dat SPIOR er staat: met een helder profiel, een duidelijke identiteit, een brede achterban, rijk opgebouwde ervaring en expertise en een breed scala aan samenwerkingspartners. Op deze plaats willen wij alle betrokkenen die in de afgelopen jaren een positieve bijdrage hebben geleverd aan onze organisatie en het werk dat wij verrichten van harte bedanken. Elke bijdrage, hoe ogenschijnlijk klein misschien ook, is van waarde geweest om te komen waar SPIOR nu staat. De komende jaren blijven wij ons inzetten voor een volwaardige participatie van moslims in de Nederlandse samenleving en voor het leggen en versterken van verbindingen op alle niveaus. Wij hopen dat samen met u te blijven doen. Zahir Rana, voorzitter

5 Inhoudsopgave Deel 1 Producten binnen de beleidsregel Participatie: kiezen voor talent 1.1 Samen sterker tegen discriminatie...8 Jubileum - Lezingencyclus Moeders in gesprek Van isolement naar empowerment: aan de slag! Girl power! R.E.S.P.E.C.T Divers in woord en daad...21 Jubileum - de Spirituele Marathon Wijkuitwisselingen Ontmoetingsestafette Voorleesproject Wijkdialoog Geen discriminatie in onze wijk...34 In Vogelvlucht - 25 jaar SPIOR...36 Jubileum - Conferentie...38 Deel 2 Overige producten 2.1 Islamitisch Godsdienst Onderwijs...40 Project Wajaw! wint Hein Roethofprijs Rotterdam s got talent! Islamofobie in Nederland: verkenning monitor Aan ouders geleerd, door jongeren gedaan Be a man! Your Right 2 Choose!...51 Jubileum - Publicatie Convenant internaten...54 Bijlagen I Aangesloten organisaties II Samenstelling bestuur III Samenstelling staf IV Locaties islamitisch godsdienstonderwijs 2012/ V SPIOR in het nieuws VI Deelname overleggen en besturen VII Methodieken en producten...65 VIII Gebruikte afkortingen...68

6

7 Deel 1 Producten binnen de beleidsregel Participatie: kiezen voor talent

8 1.1 Samen sterker tegen discriminatie Uit rapportages van RADAR en uit signalen die SPIOR uit haar omgeving ontvangt, blijkt dat er sprake is van onderrapportage van discriminatie onder groepen Rotterdammers die op dit terrein kwetsbaar zijn. Onderrapportage leidt tot een incompleet beeld van het maatschappelijk probleem, wat gevolgen heeft voor een effectief beleid. Anderzijds is onderrapportage, zo signaleren wij, bij bepaalde groepen een uiting van een gebrek aan vertrouwen dat discriminatie serieus zal worden genomen en daadwerkelijk zal worden aangepakt. Om dit tegen te gaan, is het van belang om deze kwetsbare groepen weerbaarder te maken en meer vertrouwen te geven in de aanpak van discriminatie. Heel praktisch is men vaak niet bekend met wat de wettelijke rechten en mogelijkheden zijn om tegen discriminatie op te treden. Het gaat dus om het vergroten van kennis maar ook om het positief beïnvloeden van de attitude. Om dit te bereiken en tot duurzaam effect te komen, werd in 2012 binnen het project Samen sterk tegen discriminatie een pool aan vrijwillige voorlichters/trainers gevormd uit diverse kwetsbare groepen. Deze voorlichters werden in dat jaar betrokken bij diverse voorlichtingsbijeenkomsten voor Rotterdamse jongeren. Tijdens de bijeenkomsten werd gesproken over de definitie van discriminatie, hoe je discriminatie herkent, hoe je ermee om kunt gaan en welke mogelijkheden er zijn om discriminatie te melden en te bestrijden. In 2013 werd hierop voortgebouwd binnen het project Samen sterker tegen discriminatie. De pool aan voorlichters werd uitgebreid naar in totaal 25 jongeren en er lag meer nadruk op vaardigheden om zelf voorlichting over discriminatie te kunnen geven. De getrainde voorlichters werden wederom ingezet als peer educators om groepen jongeren voor te lichten. Onderstaand een overzicht van de organisaties die binnen dit project zijn bereikt, de data waarop de voorlichtingen werden gegeven en het aantal deelnemers. Tevens wordt in het onderstaande overzicht een kleine impressie van de bijeenkomst gegeven. 1. Buurthuis Lispunt, 25 september 2013 Deelnemers: 25 Uit de evaluatieformulieren blijkt dat de deelnemers aan de start van de bijeenkomst niet goed wisten waar zij discriminatie kunnen melden. Door de verkregen informatie weten zij beter welke stappen zij kunnen nemen wanneer zij te maken hebben met discriminatie. 2. Stichting Almoustaqbal, 4 november 2013 Deelnemers: 18 Opvallend tijdens de bijeenkomst was dat zowel jongeren als volwassenen geneigd waren om in slachtoffergedrag te vervallen. Daarom is er ook aandacht besteed aan het feit dat met name jongeren zelf vaak ook vooroordelen hebben en discrimineren, maar zich daar niet van bewust zijn. 3. Marokkaanse Vereniging Centrum Noord, 6 november 2013 Deelnemers: 18 Uit de ervaringsverhalen die tijdens de bijeenkomst werden verteld, blijkt dat jongeren die ooit te maken hebben gehad met discriminatie hier verder niets mee hebben gedaan. Volgens hen moet je erg sterk in je schoenen staan wil je in een geval van discriminatie voor jezelf opkomen. 8 Jaarverslag Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond

9 4. Moskee Ulu, 12 november 2013 Deelnemers: 12 Tijdens de bijeenkomst bleek dat niemand van de aanwezigen anti-discriminatiebureau RADAR kende. Na de presentatie gaven zij aan beter op de hoogte van het belang van het melden van discriminatie te zijn. 5. Turkse Vrouwen Vereniging Hoogvliet, 13 november 2013 Deelnemers: 10 De aanwezigen constateerden samen dat discriminatie een verschijnsel is dat maatschappelijk gezien meer problemen meebrengt dan in eerste instantie vaak wordt gedacht. Daarom moet er volgens hen altijd opgetreden worden tegen discriminatie. 6. Stichting Vader en Zoon, 19 november 2013 Deelnemers: 21 Na de presentatie werden door de aanwezigen veel vragen gesteld. Hieruit bleek dat er meer behoefte is aan kennis over wet- en regelgeving rondom discriminatie, maar ook aan bewustwording. Pas na het noemen van diverse voorbeelden begon men te beseffen wat discriminatie is en in welke vormen het voorkomt. 8. Stichting Buurtwerk, 25 november 2013 Deelnemers: 15 Veel jongeren wisten het begrip discriminatie niet goed te benoemen. Juist omdat het voor hen vaak niet duidelijk is of er werkelijk sprake is van discriminatie, gaven zij aan geen melding te maken als zij het gevoel hebben gediscrimineerd te zijn. 9. Voice of Afghan Women, 27 november 2013 Deelnemers: 15 De aanwezigen vertelden tijdens de bijeenkomst over eigen ervaringen met discriminatie en beseften dat discriminatie vaak heel subtiel gebeurt. Ook kwam naar voren dat men niet altijd bewust discrimineert, maar dat dit vaker nog onbewust gebeurt en soms ook door de aanwezigen zelf. Hier moet men voor waken. 7. Buurthuis Propeller, 20 november 2013 Deelnemers: 19 Het belangrijkste dat de jongeren hebben meegekregen is beter inzicht in wat discriminatie precies is en wat het gevoelsmatig met je doet als persoon. Dit geldt dus ook als je anderen discrimineert of onheus bejegent. Deel 1 Producten binnen de beleidsregel Participatie: kiezen voor talent 9

10 10. Stichting voor Vernieuwing en Participatie, 7 december 2013 Deelnemers: 15 Diverse jongeren gaven tijdens de bijeenkomst aan zich wel eens gediscrimineerd gevoeld te hebben, maar het lastig (te) vinden om te bepalen of er echt sprake van discriminatie was. Zij hebben de incidenten dan ook niet gemeld. Na afloop van de bijeenkomst gaven zij aan meer informatie te hebben om zich te weren tegen discriminatie. Tijdens de voorlichtingen werd door de voorlichters gebruik gemaakt van een door SPIOR ontwikkeld voorlichtingspakket. Dit pakket bestond onder meer uit (onderdelen van) bestaand materiaal, bijvoorbeeld van RADAR en van de Interculturele Alliantie, zodat aanwezige expertise werd benut. Het materiaal is toegesneden op de doelgroep van het project. Als aanvulling op deze informatie werd een kort toneelstuk ontwikkeld en ingezet tijdens de voorlichtingen. Het toneelstuk bleek een goede vorm om de thematiek te agenderen, informatie mee te geven en interactief de discussie over het thema aan te gaan en zo bewustwording te bevorderen. Het in 2013 ontwikkelde voorlichtingspakket inclusief toneelstuk kan ook in de toekomst worden blijven ingezet door en voor een brede doelgroep. Financiering Cluster MO, Gemeente Rotterdam Bereik 25 peertrainers 168 deelnemers Ontwikkeld toneelstuk en voorlichtingsmateriaal Kerngegevens Resultaat Training peertrainers en 10 voorlichtingsbijeenkomsten, gericht op: Vergroten van kennis over discriminatie Positief beïnvloeden van attitude: vergroten weerbaarheid, tegengaan slachtoffergedrag en bewustwording eigen discriminatoire opvattingen en gedrag en deze tegengaan Bevorderen vertrouwen in anti-discriminatie voorzieningen 10 Jaarverslag Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond

11 Jubileum - Lezingencyclus Het jaar 2013 was voor SPIOR een bijzonder jaar. Op 12 september 2013 was het 25 jaar geleden dat SPIOR werd opgericht. In dit kader werden gedurende het jaar diverse extra activiteiten georganiseerd. Zo organiseerde SPIOR in samenwerking met aangesloten organisaties een lezingencyclus. Het doel van de cyclus was ontmoetingen te realiseren tussen betrokkenen bij de diverse aangesloten organisaties, samen te leren en te praten en duurzame samenwerkingsverbanden te bewerkstelligen. De lezingen hadden alle betrekking op een maatschappelijk thema en werden gehouden in het Nederlands. Onderstaand vindt u een overzicht van de lezingen en de data. 1. Stichting Furkan Jongeren, maart 2013 Wijsheid en goed gedrag 2. Jongeren Commissie Vereniging Ettaouhid, april 2013 Kennis opent deuren, de sleutel tot succes 3. Moskee Al-Mohcinine, mei 2013 Vrijwilligerswerk vanuit islamitisch perspectief 4. Jongeren Commissie Moskee Othman, juni 2013 Het gebed als inspiratiebron voor goed burgerschap 5. Moskee Abou Bakr, september 2013 De rechten van de buren 6. Stichting Birlik, november 2013 Het belang van werken in de islam

12 1.2 Moeders in gesprek De Nederlandse samenleving heeft in de afgelopen decennia een sociale norm ontwikkeld met minder traditionele rolopvattingen. Meisjes en jongens en vrouwen en mannen hebben in het algemeen dezelfde mogelijkheden tot ontplooiing. Deze ontwikkelingen zijn niet zonder slag of stoot gegaan. Net zoals in elk emancipatieproces in de maatschappij hebben (autochtone) vrouwen hard moeten werken en sommige rechten, die tegenwoordig als normaal worden gezien, moeten bevechten. Zo zijn er vrouwen die hebben meegemaakt dat zij automatisch ontslag kregen wanneer ze trouwden of zwanger raakten, niet zelfstandig een bankrekening konden openen of de strijd moesten aangaan om een hogere opleiding te mogen volgen dan de huishoudschool. In diverse culturele gemeenschappen in Rotterdam bestaan in gezinnen nog zeer traditionele rolpatronen, waarin vrouwen en mannen sekse specifieke taken en plichten hebben en niet over gelijke kansen en mogelijkheden beschikken. Vaak houden vrouwen deze traditionele rolpatronen ook zelf in stand en geven zij deze tevens door aan hun eigen kinderen. Hoewel zij vaak wel verandering in hun eigen situatie willen zien, weten zij meestal niet goed wat zij kunnen doen om zichzelf verder te ontwikkelen en meer maatschappelijk te participeren. Hiermee staan zij aan de wieg van hun eigen emancipatieproces, een proces dat vergelijkbaar is met het ontwikkelproces dat de oudere generatie autochtone vrouwen in Nederland reeds doorlopen heeft. Leren over de weg die zij zijn gegaan kan vrouwen van andere achtergronden helpen om hun eigen emancipatieproces met vertrouwen in te gaan en dat zowel in woord als in voorbeeld over te brengen aan hun eigen kinderen. Om koppelingen tot stand te brengen tussen moeders met diverse achtergronden voerde SPIOR in 2013 het project 'Moeders in gesprek' uit. Vrouwen die aan de start van het eigen emancipatieproces stonden, werden in contact gebracht met vrouwen die reeds een emancipatieproces hebben doorlopen. Het project werd uitgezet bij verschillende organisaties en startte bij elke organisatie met een groepsbijeenkomst. Tijdens deze eerste bijeenkomst wisselden de vrouwen in informele sfeer ervaringen met elkaar uit. Na afloop van de bijeenkomst werden binnen de groep individuele vrouwen aan elkaar gekoppeld als emancipatiemaatje. De maatjes gingen vervolgens samen op stap om elkaar beter te leren kennen en onderhielden vanaf dat moment contact met elkaar om ervaringen uit te wisselen en ondersteuning te bieden in het emancipatieproces. Op deze manier werd de eigen kracht van vrouwen van diverse generaties en diverse achtergronden optimaal benut ter bevordering van zowel gendergelijkheid als sociale mobiliteit. Onderstaand een overzicht van de organisaties die hebben deelgenomen aan het project, de datum waarop de eerste ontmoetingsbijeenkomst plaats had en het aantal vrouwen dat per organisatie heeft meegedaan. Aan de hand van citaten wordt een impressie van de ontmoetingen gegeven. 1. Voice of Afghan Women, 1 mei 2013 Deelnemers: 27 Begin bij jezelf. Kijk kritisch naar jezelf en vraag jezelf af of dit is wat je wilt. 2. Marokkaanse Vereniging Centrum Noord, 25 juni Jaarverslag Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond

13 Deelnemers: 11 Als ik het over mocht doen, zou ik het anders doen. Ik zou een baan in het onderwijs willen, iets met voeding in combinatie met ziektes, of iets met zorg en opleiding. 3. Stichting voor Vernieuwing en Participatie, 1 oktober 2013 Deelnemers: 21 Een vrouw en man moeten samen het huishouden doen, iedereen moet een bijdrage leveren. 4. Turkse Vrouwen Vereniging Hoogvliet, 3 november 2013 Deelnemers: 21 Een vrouw moet zelfstandig kunnen leven en een diploma is daarvoor zeer belangrijk. Je hoeft dan niet afhankelijk te zijn van een man die voor je zorgt. 5. Stichting Almoustaqbal, 18 november 2013 Deelnemers: 12 Mannen zorgden vroeger voor de kost, maar tegenwoordig helpen mannen en vrouwen elkaar. 6. Stichting An Nisa, 26 november 2013 Deelnemers: 10 Het is van belang dat je leert om op eigen benen te staan. Een hoge opleiding is niet noodzakelijk, maar je moet wel een diploma hebben. Financiering Cluster MO, Gemeente Rotterdam Bereik Resultaat 102 deelnemers Ontmoetingsbijeenkomsten en individuele koppelingen, gericht op: Bevordering positieve attitude en sociale norm onder moeders ten aanzien van gendergelijkheid en doorbreking van traditionele rolpatronen Bevordering self-efficacy en vaardigheden vrouwen ten behoeve van emancipatie en sociale mobiliteit Kerngegevens Deel 1 Producten binnen de beleidsregel Participatie: kiezen voor talent 13

14 1.3 Van isolement naar empowerment: aan de slag! Binnen de groepen Rotterdammers waarmee SPIOR werkt, zijn er vrouwen die in sociaal isolement verkeren. Soms komt dit omdat zij de taal niet machtig zijn of niet geloven in hun eigen kunnen. Ook komt het voor dat zij zelf wel willen, maar dat hun sociale omgeving hen beperkt in hun ontwikkeling. In 2007 heeft SPIOR in samenwerking met de GGD een aanpak ontwikkeld om deze groep vrouwen te bereiken en uit hun sociaal isolement te halen. Tussen 2007 en 2010 is het project Aanpak sociaal isolement moslimvrouwen Rotterdam uitgevoerd met vier groepen vrouwen. In totaal doorliepen 65 vrouwen het gehele traject. Allen waren zij vrouwen die zich op de laagste treden van de participatieladder bevonden en die binnen het project door middel van een gefaseerde aanpak de samenleving leerden kennen en naar buiten traden. Hierbij werden de deelnemers zo veel mogelijk gestimuleerd ook na afloop van het project verder te gaan met hun ontwikkeling en gebruik te maken van het aanbod in de samenleving dat zij hadden leren kennen. In werd het project uitgevoerd in Charlois met nog eens 30 deelnemers. In 2012 startte SPIOR een vervolgproject, Van isolement naar empowerment waarin (een deel van) de deelnemende vrouwen (en anderen in gelijksoortige positie) verder werden begeleid om nieuwe stappen in hun maatschappelijke participatie te zetten. Met elke deelnemer werd een persoonlijk plan opgesteld met als doel minimaal twee treden te stijgen binnen het participatiepaspoort. Bij de uitvoering van dit plan werden de deelnemers intensief ondersteund. Alle deelnemers hebben daardoor de stijging van twee treden gerealiseerd. Tevens is de sociale omgeving, met name de echtgenoten van de deelnemers, betrokken bij hun ontwikkeling door met hen in gesprek te gaan over het belang van maatschappelijke participatie van de vrouwen. Daarmee is de norm ten aanzien van maatschappelijke participatie van vrouwen positief beïnvloed. Het project is uitgevoerd in groepen omdat het samen doorlopen van een traject de deelnemers ondersteunt in hun ontwikkeling: de vrouwen trekken zich aan elkaar op. Het hebben van (betaald) werk is in het algemeen het beste en effectiefste middel voor zowel emancipatie als participatie in de samenleving. In de begeleiding van de deelnemende vrouwen in 2012 is gebleken dat zij wel gemotiveerd zijn om te werken maar vaak de weg niet weten te vinden of vastlopen door beperkingen in taalbeheersing en opleiding. In 2013 is daarom binnen het project Van isolement naar empowerment: aan de slag! een geïntegreerde aanpak aan- 14 Jaarverslag Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond

15 geboden om laag opgeleide en sociaal geïsoleerde vrouwen concreet naar werk toe te leiden. Het project is uitgevoerd in groepen binnen drie organisaties, namelijk MCVC, An Nisa en MVCN. In totaal namen 32 vrouwen deel aan het project, zowel vrouwen uit de eerdere projectjaren als nieuwe deelnemers. Aan de hand van het participatiepaspoort werd per deelnemer beoordeeld welke stappen konden worden gezet binnen het project. Omdat het voor een aantal vrouwen de eerste keer was dat zij meededen aan het project, werd net als voorgaande jaren met laagdrempelige activiteiten gestart. Het daadwerkelijk toeleiden naar werk vroeg een intensieve begeleiding, waarbij per individu werd bekeken welke beroepsrichting het beste paste, welke competenties men daarvoor ontbeerde en hoe deze zo goed mogelijk konden worden aangevuld. Hierbij werd goed gekeken naar het eigen inzicht van de vrouwen: hebben zij zicht op wat zij willen, wat hun doelstellingen zijn, waar zij goed in zijn en wat verbeterpunten zijn? Dit bleek een moeilijke en soms ook confronterende opdracht voor veel vrouwen. Toch waren de inzichten die de vrouwen over zichzelf verkregen tijdens deze opdrachten cruciaal voor het verdere verloop van hun traject. Tijdens het project kwam naar voren dat diverse vrouwen de Nederlandse taal niet goed beheersen en dit een belemmering vormt bij het vinden van een baan. De vrouwen van MCVC hebben daarom een Nederlandse taalcursus gevolgd. Omdat vrijwilligerswerk (of werken tegen een kleine vergoeding) ook een goed middel is om de Nederlandse taal beter onder de knie te krijgen en ervaring op te doen, hebben alle groepen een bezoek gebracht aan Femme Fabrique. Deze organisatie biedt laagdrempelig toeleiding naar zelfstandig ondernemerschap, (vrijwilligers)werk en opleidingen voor met name vrouwen die een grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Bij Femme Fabrique is per deelnemer gekeken naar wat de vrouwen kunnen en is er maatwerk geboden dat aansluit bij de mogelijkheden van de deelnemers. De organisatie bood de vrouwen binnen het project diverse mogelijkheden om vanaf 2014 bij hen aan de slag te gaan. Tot slot hebben de vrouwen van An Nisa een bezoek gebracht aan de Tafel van 7, een organisatie die leer-werktrajecten aanbiedt. De Tafel van 7 biedt vrouwen van allochtone afkomst een kans om een stap te zetten in de richting van werken in de horeca door een lesprogramma en praktijkopdrachten aan te bieden. Binnen de groepen vrouwen die deelnamen aan het project waren er velen die een passie hebben voor koken. Deze vrouwen waren dan ook erg enthousiast over deze opzet en gemotiveerd om hier het leer-werktraject in te gaan en op termijn wellicht een eigen onderneming te starten. Deel 1 Producten binnen de beleidsregel Participatie: kiezen voor talent 15

16 Tijdens het project werd ook de kracht van hoger opgeleide vrouwen ingezet. Hoger opgeleide werkende vrouwen, die affiniteit hebben met de doelgroep, bijvoorbeeld omdat ze uit eigen ervaring de situatie kennen waarin deze vrouwen verkeren, werden gekoppeld aan de deelnemende vrouwen. Zij stelden hun netwerk open voor de deelnemers en hielpen hen zo op weg naar betaald werk. Deze rolmodellen kwamen niet alleen uit het netwerk van SPIOR, maar werden ook benaderd door de deelnemers zelf: veel vrouwen hebben hoger opgeleide vrouwen in hun eigen omgeving en spraken hen persoonlijk aan met de vraag hen begeleiding te bieden. De rolmodellen hebben allen een HBO+ niveau en zijn werkzaam in uiteenlopende sectoren en branches: van beleidsmedewerker en apotheker tot teamleidster bij kinderopvangcentra. Zo werd elke deelnemer binnen het project informeel en individueel begeleid door een vrouw die reeds succesvol is in werk of onderneming, met wie zij zich kon identificeren en bij wie zij terecht kon met vragen. Financiering Cluster MO, Gemeente Rotterdam Bereik Resultaat 32 deelnemers 32 rolmodellen Projectactiviteiten, gericht op: Doorbreken van sociaal isolement Bevorderen van maatschappelijke participatie deelnemers conform het participatiepaspoort Toeleiden van deelnemers naar de arbeidsmarkt Kerngegevens 16 Jaarverslag Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond

17 1.4 Girlpower! Hoger opgeleide vrouwen met een andere culturele achtergrond, ervaren soms obstakels om hun talenten en opleiding in te zetten op de arbeidsmarkt. Vaak heeft dit te maken met een gebrek aan vaardigheden en een relevant netwerk. Juist in deze tijd zijn dat elementen die naast opleiding een belangrijke rol spelen bij het vinden van een geschikte baan. In 2013 zette SPIOR zich daarom binnen het project Girl power! in voor hoger opgeleide Rotterdamse vrouwen die knelpunten ondervinden bij het betreden van de arbeidsmarkt. De doelgroep bestond uit reeds afgestudeerde vrouwen die nog geen baan hadden, vrouwen die in de laatste jaren van hun opleiding zaten en vrouwen die de arbeidsmarkt reeds hadden betreden maar werkten in een functie die niet past bij de door hen genoten opleiding. De projectactiviteiten bestonden uit een vaardigheidstraining, een snuffelstage en een werkmarkt, georganiseerd door en voor de deelnemers en een breder publiek. De vaardigheidstraining was opgebouwd uit diverse workshops tijdens de bijeenkomst Girl power! in mei Aanwezigen konden hier deelnemen aan workshops gericht op solliciteren en presenteren, netwerken en het succesvol behalen van doelen. Bij de bijeenkomst waren ook diverse vrouwelijke rolmodellen betrokken, zoals een succesvolle advocate en een onderneemster. De rolmodellen hielden motiverende voordrachten en er was voldoende gelegenheid voor de deelnemers om contact te leggen met deze vrouwen. Het tweede onderdeel van het project betrof het doorlopen van een snuffelstage. Deelnemers werden gekoppeld aan vrouwen werkzaam in diverse branches om de geleerde vaardigheden in de praktijk toe te passen, hun netwerk te vergroten en te ontdekken welk beroep goed bij hen past. Deel 1 Producten binnen de beleidsregel Participatie: kiezen voor talent 17

18 Hierin werden zij ondersteund door SPIOR, maar de deelnemers werden ook gemotiveerd zelf contact te leggen met succesvolle, werkende vrouwen. Het volgende onderdeel betrof deelname aan het Werkcafé Live. Dit is een initiatief van stichting Werkcafé in samenwerking met SPIOR en diverse andere organisaties. Tijdens het Werkcafé Live werden aanwezigen door middel van diverse interactieve werkvormen aangespoord om op creatieve manieren te netwerken, te zoeken naar banen en overbruggingen te vinden voor tijden van werkloosheid. Tevens konden aanwezigen deelnemen aan workshops gericht op het gebruik van Linkedin bij het zoeken van een baan, solliciteren en werken aan je CV. Ook waren diverse bedrijven en organisaties aanwezig met informatie over de eigen organisatie, hoe zij kijken naar sollicitanten en met tips voor creatieve manieren om eventuele werkloosheid te overbruggen en te werken aan het eigen CV, bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk of maatschappelijke stages. Bij de organisatie en uitvoering van het Werkcafé Live waren deelnemers uit het project betrokken. Op basis van de geconstateerde behoefte organiseerde SPIOR nog een extra bijeenkomst onder de noemer Wat Werkt?!. Deze bijeenkomst stond geheel in het teken van ondernemerschap, personal branding en netwerken. Financiering Cluster MO, Gemeente Rotterdam Bereik Resultaat 40 deelnemers vaardigheidstraining 30 deelnemers snuffelstage 116 deelnemers werkmarkt en bijeenkomst Wat Werkt?! Vaardigheidstraining, snuffelstages en werkmarkt, gericht op: Bevorderen carrièremogelijkheden, vaardigheden en self-efficacy hoger opgeleide vrouwen Inzet onbenut kapitaal hoger opgeleide vrouwen Kerngegevens 18 Jaarverslag Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond

19 1.5 R.E.S.P.E.C.T. Vanuit religieuze en culturele achtergronden ligt het thema homoseksualiteit gevoelig binnen moslimgemeenschappen, of is zelfs taboe. Dat kan zich uiten in intolerantie, discriminatie en (verbaal of fysiek) geweld tegen homoseksuelen, met name onder jongeren. SPIOR vindt dit onaanvaardbaar en zet daarom in op het vergroten van tolerantie en respect voor medeburgers met andere leefstijlen (zoals een andere seksuele geaardheid dan heteroseksualiteit). In 2012 trainden SPIOR en Rotterdam V (het Rotterdamse kenniscentrum voor homo-emancipatie) sleutelfiguren binnen gemeenschappen, zodat zij het thema beter bespreekbaar konden maken. De daarbij gebruikte methodiek bouwde voort op de methodiek die Rotterdam V samen met Dona Daria 1 in het voorjaar van 2011 presenteerde om homoseksualiteit bespreekbaar te maken in etnische kring en is door SPIOR aangevuld met een onderdeel over islam. De achterliggende gedachte daarbij was niet om theologische discussies te voeren, maar om te onderkennen dat deze invalshoek bij de doelgroep hoe dan ook een rol speelt. Binnen de training is dan ook juist vanuit die invalshoek de onaanvaardbaarheid van discriminatie en intolerantie en het belang van respect voor de medemens, ook die met andere leefstijlen, te benadrukken. Met de aangevulde methodiek werden in sleutelfiguren getraind om respect voor homoseksuelen op een positieve wijze met de achterban te kunnen bespreken. Met inzet van deze getrainde sleutelfiguren is het thema in 2013 binnen het project R.E.S.P.E.C.T., daadwerkelijk geagendeerd en bespreekbaar gemaakt binnen diverse groepen middels discussiebijeenkomsten. Hierbij werd onderscheid gemaakt tussen volwassenen en jongeren (met name jongens), omdat deze twee groepen een verschillende benadering behoeven. Tijdens de bijeenkomsten voor volwassenen werd onder meer ingegaan op de ontwikkeling van homo-emancipatie in Nederland en de eigen socialisatie. Ook werd besproken wat aan de kinderen thuis over het thema wordt meegegeven. De bijeenkomst voor de groepen jongeren was minder gericht op informatie maar zette meer in op bewustwording van wat respect betekentals je erom vraagt, geef je dat dan ook? In totaal werden zes discussiebijeenkomsten verzorgd bij verschillende organisaties en voor diverse groepen. Hieronder volgt een overzicht dat uitgevoerde bijeenkomsten weergeeft alsmede een impressie door middel van citaten. 1 Dona Daria is het Kenniscentrum Emancipatie van Rotterdam en aanspreekpunt voor professionals, gemeenten, zelforganisaties, vrijwilligers en geïnteresseerden die zich bezighouden met onderwerpen rond emancipatie. Deel 1 Producten binnen de beleidsregel Participatie: kiezen voor talent 19

20 1. Stichting Almoustaqbal, 14 oktober 2013 Deelnemers: 14 volwassenen Ik durf niet met mijn kinderen over dit onderwerp te praten, het is ongewoon thuis dat een kind naar mij toe komt en openlijk praat over homoseksualiteit. Maar nu ik deze discussie heb meegemaakt, lijkt het me verstandiger dat ik zelf praat met mijn kind dan iemand anders. 2. Marokkaanse Vereniging Centrum Noord, 24 oktober 2013 Deelnemers: 25 volwassenen Homoseksueel zijn is in ons geloof niet toegestaan, maar we moeten hen wel respecteren en met rust laten. 3. Stichting voor Vernieuwing en Participatie, 16 november 2013 Deelnemers: 15 jongeren Homoseksuelen zijn ook mensen en verdienen ook respect en een fatsoenlijke behandeling. 6. Stichting Akyazılı, 2 december 2013 Deelnemers: 16 jongeren Ik heb geen last van homoseksuelen, maar ik vind wel dat ze in de openbare ruimte niet intiem met elkaar om mogen gaan. Dit geldt ook voor heteroseksuelen. Financiering Cluster MO, Gemeente Rotterdam Bereik Resultaat 102 deelnemers 6 Discussiebijeenkomsten, gericht op: Bespreekbaar maken van het thema homoseksualiteit binnen moslimgemeenschappen Bevorderen van de veiligheid van homoseksuelen in de stad Preventie van intolerantie en discriminatie jegens homoseksuelen in de stad Kerngegevens 4. Stichting Rosarium, 26 november 2013 Deelnemers: 17 volwassenen Ik keur homoseksualiteit niet goed, maar laat die mensen wel in hun waarde omdat het hun eigen keuze is. 5. Stichting Nida Rotterdam-Noord, 2 december 2013 Deelnemers: 15 jongeren Deze samenleving is ook onze samenleving. Wij zijn er een onderdeel van. Als iemand anders, bijvoorbeeld een homoseksueel, door moslim jongeren lastig gevallen wordt, moeten we er zeker iets tegen doen. 20 Jaarverslag Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond

Jaarverslag 2012. Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond

Jaarverslag 2012. Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Jaarverslag 2012 Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Jaarverslag 2012 Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Voorwoord Dit jaarverslag geeft u een beeld van de activiteiten

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond

Jaarverslag 2009. Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Jaarverslag 2009 Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Jaarverslag 2009 Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Voorwoord Dit jaarverslag geeft u een beeld van de activiteiten

Nadere informatie

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt Methodiekbeschrijving voor (zelf) organisaties die vrouwen helpen deel te nemen aan het economisch verkeer en richting te geven aan hun toekomst. Moving Forward Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten. Kwalitatieve deelstudie 2007

Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten. Kwalitatieve deelstudie 2007 Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten Kwalitatieve deelstudie 2007 Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contactprojecten Kwalitatieve deelstudie 2007 Opdrachtgever: Ministerie van VROM,

Nadere informatie

Krachtteamaanpak bij het wijkgericht werken in Eindhoven

Krachtteamaanpak bij het wijkgericht werken in Eindhoven Krachtteamaanpak bij het wijkgericht werken in Eindhoven Beschrijving van de good practice Auteur Datum MOVISIE Maaike Kluft Utrecht, januari 2012 Deze publicatie is ontwikkeld in het kader van het project

Nadere informatie

Beleidsidealen in de praktijk

Beleidsidealen in de praktijk Beleidsidealen in de praktijk Kansen en risico s vanuit het perspectief van cliënten bij de decentralisatie zorg en ondersteuning Auteur(s) Datum MOVISIE Marjet van Houten, Wilco Kruijswijk en Anita Peters

Nadere informatie

Werkplan in uitvoering 2015. Het begint met aandacht voor elkaar

Werkplan in uitvoering 2015. Het begint met aandacht voor elkaar Werkplan in uitvoering 2015 Het begint met aandacht voor elkaar september 2014 1 Werkplan Wijk&co 2014-2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Het Waarom van ons werk: Wijk&co en haar missie... 5 3. De

Nadere informatie

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Training financiële zelfredzaamheid en empowerment voor klanten van de Voedselbank Amsterdam Amsterdam, juni 2010 Drs. Hille Hoogland Drs. Adinda van de Beek Voorwoord

Nadere informatie

HANDREIKING CARAWEELO Van Oude tradities naar Nieuwe discussies

HANDREIKING CARAWEELO Van Oude tradities naar Nieuwe discussies HANDREIKING CARAWEELO Van Oude tradities naar Nieuwe discussies Preventie van Schadelijke Traditionele Praktijken vanuit breder perspectief SONPPCAN Juni 2013 Wie was Caraweelo (Araweelo)? Volgens de overlevering

Nadere informatie

Sterk. Methodiekbeschrijving. Een cursus voor vrouwen die weerbaar willen worden

Sterk. Methodiekbeschrijving. Een cursus voor vrouwen die weerbaar willen worden Sterk Methodiekbeschrijving Een cursus voor vrouwen die weerbaar willen worden Blijf Groep, september 2009 Colofon Deze methodiekbeschrijving is een uitgave van Blijf Groep. Blijf Groep biedt, coördineert

Nadere informatie

Zorgelijke drempels. De noodzaak van innovatie in de zorgsector en kansen voor migrantenvrouwen

Zorgelijke drempels. De noodzaak van innovatie in de zorgsector en kansen voor migrantenvrouwen Zorgelijke drempels De noodzaak van innovatie in de zorgsector en kansen voor migrantenvrouwen Zorgelijke drempels De noodzaak van innovatie in de zorgsector en kansen voor migrantenvrouwen FORUM Instituut

Nadere informatie

Geef ze de ruimte. Henk Jan van Daal

Geef ze de ruimte. Henk Jan van Daal Geef ze de ruimte Een onderzoek naar zelforganisaties van allochtonen, gemeentelijk integratiebeleid en mogelijkheden voor donatiebeleid van Fonds 1818 Henk Jan van Daal februari 2002 2 Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

Jongeren nemen hun instellingen onder de loep

Jongeren nemen hun instellingen onder de loep Jongeren nemen hun instellingen onder de loep Participatie Audit (zwerf-)jongeren Almere: Keuring van onderop Jodi Mak Diane Bulsink Sanne Smid Maarten Davelaar Jongeren nemen hun instellingen onder de

Nadere informatie

Ketensamenhang langdurende ggz: Maatschappelijk steunsystemen

Ketensamenhang langdurende ggz: Maatschappelijk steunsystemen Cliëntenmonitor AWBZ Ketensamenhang langdurende ggz: Maatschappelijk steunsystemen Eindrapportage Anne Walraven en Nic Vos de Wael / Landelijk Platform GGz Utrecht / 18 maart 2011 De verkenning naar ketensamenhang

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Ons Droomhuis. i.s.m: s Heeren Loo

Ons Droomhuis. i.s.m: s Heeren Loo Ons Droomhuis Stichting Bevordering Maatschappelijke Participatie (BMP) Auteur: Saskia Moerbeek Willem de Zwijgerlaan 350 B/2 1055 RD Amsterdam E: info@stichtingbmp.nl W: www.stichtingbmp.nl i.s.m: s Heeren

Nadere informatie

Binnenlopen bij het Open Spreekuur

Binnenlopen bij het Open Spreekuur Binnenlopen bij het Open Spreekuur Focus op kracht en kansen alternatief: Burgerkracht en verbinding mei 2012 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies en Het Inter-lokaal Auteur: Yvonne van Heerwaarden Het

Nadere informatie

INVESTEREN IN MENSEN

INVESTEREN IN MENSEN INVESTEREN IN MENSEN Evaluatie van projecten behorende bij het experimententhema van de SEV Auteurs: Freddie Rosenberg Edgar Wever Annelien Thedinga Rebecca Wouters Dit is een publicatie uit het SEV-programma:

Nadere informatie

Hopelijk zullen deze verslagen een vruchtbare basis voor het te ontwikkelen gemeentelijk emancipatiebeleid vormen.

Hopelijk zullen deze verslagen een vruchtbare basis voor het te ontwikkelen gemeentelijk emancipatiebeleid vormen. Delftse Vrouwen aan zet! Inleiding Voor u ligt het rapport Delftse vrouwen aan zet!, de uitkomsten van een onderzoek van de werkgroep Emancipatie. Deze werkgroep heeft onderzocht welke instrumenten er

Nadere informatie

Vierde kwartaalrapportage Backoffice Radar Wmo, Werk & Ondernemen

Vierde kwartaalrapportage Backoffice Radar Wmo, Werk & Ondernemen Vierde kwartaalrapportage Backoffice Radar Wmo, Werk & Ondernemen December 2014 Han Paulides Programmaleider Zorg & Welzijn VOORWOORD Twee jaar werken in het centrum van Rotterdam zit er op. In deze kwartaalrapportage

Nadere informatie

Monitor Polarisatie, Radicalisering en Discriminatie in Noord-Holland

Monitor Polarisatie, Radicalisering en Discriminatie in Noord-Holland Monitor Polarisatie, Radicalisering en Discriminatie in Noord-Holland Monitor Polarisatie, Radicalisering en Discriminatie in Noord-Holland Colofon ACB Kenniscentrum, november 2010 Auteurs: Redactie: Vormgeving:

Nadere informatie

Prik 1 Het Geluksbudget

Prik 1 Het Geluksbudget Sociale Herovering van de Riet Prik 1 Het Geluksbudget Mensen gaan pas iets voor de buurt doen als hun eigen leven op orde is. En voor een deel van de mensen in De Riet is dat niet het geval. Achter de

Nadere informatie

Eindrapportage project rouwondersteuning aan allochtonen. Als je verdriet hebt, Kom dan even zeggen Hoe pijn dat doet

Eindrapportage project rouwondersteuning aan allochtonen. Als je verdriet hebt, Kom dan even zeggen Hoe pijn dat doet Eindrapportage project rouwondersteuning aan allochtonen Als je verdriet hebt, Kom dan even zeggen Hoe pijn dat doet Eindrapportage project rouwondersteuning aan allochtonen Als je verdriet hebt, Kom

Nadere informatie

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Van Huis Uit Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Utrecht, juni 2005 Abdelkarim el Allati Marco van Westerlaak Op het ROC ASA leer je meer dan een vak 1

Nadere informatie

JONGEREN EN GELD. Eindrapportage van een voorlichtingsproject van en voor allochtone jongeren in opdracht van de gemeente Tilburg

JONGEREN EN GELD. Eindrapportage van een voorlichtingsproject van en voor allochtone jongeren in opdracht van de gemeente Tilburg JONGEREN EN GELD Eindrapportage van een voorlichtingsproject van en voor allochtone jongeren in opdracht van de gemeente Tilburg Stichting CliP Rukize Kesmer Bedriye Ataman Marianne van Wezel 1 Voorwoord

Nadere informatie

In dit nummer: Opvoeding en Social Media De radicaliseringsthermometer Veilig achter alle voordeuren. ...en meer. Nummer 9, Jaargang 3, November 2014

In dit nummer: Opvoeding en Social Media De radicaliseringsthermometer Veilig achter alle voordeuren. ...en meer. Nummer 9, Jaargang 3, November 2014 Nummer 9, Jaargang 3, November 2014 In dit nummer: Opvoeding en Social Media De radicaliseringsthermometer Veilig achter alle voordeuren Rotterdams Kenniscentrum Diversiteit Nieuws Mei 2014...en meer Opvoedtafels

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord Pagina 5. Inleiding 7. Hoofdstuk 1 MEEDOEN KOMT VAN TWEE KANTEN Pleitbezorging en belangenbehartiging

Inhoudsopgave. Voorwoord Pagina 5. Inleiding 7. Hoofdstuk 1 MEEDOEN KOMT VAN TWEE KANTEN Pleitbezorging en belangenbehartiging Jaarverslag 2012 1 2 Inhoudsopgave Voorwoord Pagina 5 Inleiding 7 Hoofdstuk 1 MEEDOEN KOMT VAN TWEE KANTEN Pleitbezorging en belangenbehartiging Hoofdstuk 2 KENNIS OPDOEN KENNIS DELEN Voorlichting en informatieverstrekking

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO mei 2012 1 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied

Nadere informatie

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten

Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten TNO Arbeid TNO-rapport 21786 / 11432 Evaluatie van het project 'Duurzaam aan de slag' van Stichting Collusie Milieuzorgprojecten Polarisavenue 151 Postbus 718 2130 AS Hoofddorp www.arbeid.tno.nl T 023

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 / Portfolio 2013. Stichting Mara. ls/fj.2013-018

Jaarverslag 2012 / Portfolio 2013. Stichting Mara. ls/fj.2013-018 Jaarverslag 2012 / Portfolio 2013 Stichting Mara ls/fj.2013-018 Inhoudsopgave Ondersteunde activiteiten/projecten in 2012 1. OPstap; activeringsproject voor zwerfjongeren 2. KunstExpress 3. M25 Rotterdam

Nadere informatie