Jaarverslag Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2013. Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2013 Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond

2

3 Voorwoord 2013 was voor SPIOR een bijzonder jaar omdat het op 12 september 2013 precies 25 jaar geleden was dat SPIOR werd opgericht. Deze mijlpaal wilden wij niet ongemerkt voorbij laten gaan: 25 jaar midden in de Rotterdamse samenleving, 25 jaar een bijdrage leveren aan die samenleving, dat verdient markering! Daarom werden er gedurende het jaar diverse activiteiten georganiseerd met een extra accent, onder het motto: Samen staan we sterker. Zo organiseerden wij onder andere een jubileumconferentie waarbij ruim 400 betrokkenen uit onze achterban, samenwerkingspartners uit bestuur, politiek, wetenschap, onderwijs, religieuze en levensbeschouwelijke organisaties van diverse gezindten en vele andere maatschappelijke organisaties aanwezig waren. Tijdens de conferentie nam burgemeester Aboutaleb het eerste exemplaar van de jubileumpublicatie in ontvangst. Bijzonder was ook dat hij tijdens deze bijeenkomst een Koninklijke Onderscheiding uitreikte aan onze voormalig directeur (inmiddels met pensioen), Ibrahim Spalburg, voor zijn jarenlange inzet voor de stad en de moslimgemeenschap. In dit jaar werd, op initiatief van SPIOR, ook voor de eerste keer de Spirituele Marathon Rotterdam georganiseerd. Vertegenwoordigers van diverse religies en levensbeschouwingen liepen samen de 5 kilometerloop van de Rotterdamse marathon, om daarmee eenheid in verscheidenheid uit te dragen. Het ging niet om winnen, maar om samen de weg afleggen, onder het motto: loop warm voor meer verbinding. Het initiatief mocht op zo n enthousiast onthaal rekenen, dat met de partnerorganisaties al besloten is ernaar te streven hiervan een jaarlijks terugkerende traditie te maken. Het afgelopen jaar werd voor ons nog eens extra opgeluisterd met het winnen van de Hein Roethofprijs Deze prijs is door het Ministerie van Veiligheid en Justitie in het leven geroepen met het doel nationale bekendheid te geven aan projecten die resultaten bereiken met de preventie van criminaliteit. SPIOR ontving deze eervolle onderscheiding voor het preventieproject Wajaw!, een trainingsprogramma gericht op jongeren ter voorkoming van maatschappelijke uitval als gevolg van onder andere vroegtijdig schoolverlaten, agressiviteit, criminaliteit en radicalisering. De jury koos ons project uit de vijf genomineerde projecten vanwege het succesvol voorkomen van maatschappelijke uitval van jongeren, het terugdringen van overlast in Rotterdamse wijken, de bijdrage aan de leefbaarheid en de tastbare resultaten. Uit handen van staatssecretaris Teeven ontvingen we een beeldje en een bedrag van euro, te besteden aan de preventie van criminaliteit of het bevorderen van sociale veiligheid. We waren blij verrast met en dankbaar voor de toekenning van deze prijs en zullen het bedrag graag benutten om door te gaan met de inzet op sociale veiligheid, sociale samenhang en de preventie van criminaliteit. Natuurlijk stond 2013 niet alleen in het teken van het jubileum maar gingen ook de reguliere werkzaamheden gewoon door. We willen er hier twee uitlichten om te laten zien hoe wij ons inspannen om op actuele ontwikkelingen in te spelen. In de eerste plaats het convenant dat werd gesloten tussen de Gemeente Rotterdam en de drie Rotterdamse internaten omtrent het borgen van het pedagogisch klimaat in die instellingen. Vanuit SPIOR is ondersteuning verleend aan de internaten in het traject van de totstandkoming van het convenant.

4 Ten tweede de groeiende zorg om discriminatie en uitsluiting in onze samenleving. Voor SPIOR is dit een belangrijk thema waarop we ons ook de komende jaren zullen blijven inzetten. Voor een gezonde samenleving is het immers van groot belang dat alle groepen zich onderdeel van de samenleving voelen en kunnen vertrouwen op een gelijke, respectvolle behandeling. Samen met diverse partners zetten wij ons daarom in om sociale uitsluiting en discriminatie, in welke vorm of op welke grond dan ook, te bestrijden. Vanuit onze eigen identiteit en achterban heeft discriminatie op basis van islamitische identiteit daarbij in het bijzonder onze aandacht. In de afgelopen jaren is een toename in discriminatoire incidenten jegens moslims gesignaleerd en tegelijkertijd is bekend dat er sprake is van onderrapportage binnen deze groep. Tegelijk is er nog relatief weinig aandacht voor dit verschijnsel. Om effectieve interventies te kunnen realiseren, is het belangrijk een dieper inzicht in aard en omvang van dit fenomeen te hebben. In samenwerking met RADAR en CIDI voerde SPIOR daarom een onderzoek uit naar nut en noodzaak van een monitor rond islamofobie. Hiervoor is onder meer gekeken naar de monitor rond antisemitisme die het CIDI jaarlijks uitbrengt. Op basis van de conclusies en aanbevelingen uit dit rapport willen we in de komende jaren verder werken aan het versterken van de anti-discriminatie infrastructuur in Nederland om ook deze vorm van discriminatie tegen te gaan. Over deze en alle andere werkzaamheden die wij hebben uitgevoerd in 2013 kunt u meer lezen in dit jaarverslag. Terugkijkend op niet alleen het vorige jaar, maar op de afgelopen 25 jaar, kunnen wij met recht en trots zeggen dat SPIOR er staat: met een helder profiel, een duidelijke identiteit, een brede achterban, rijk opgebouwde ervaring en expertise en een breed scala aan samenwerkingspartners. Op deze plaats willen wij alle betrokkenen die in de afgelopen jaren een positieve bijdrage hebben geleverd aan onze organisatie en het werk dat wij verrichten van harte bedanken. Elke bijdrage, hoe ogenschijnlijk klein misschien ook, is van waarde geweest om te komen waar SPIOR nu staat. De komende jaren blijven wij ons inzetten voor een volwaardige participatie van moslims in de Nederlandse samenleving en voor het leggen en versterken van verbindingen op alle niveaus. Wij hopen dat samen met u te blijven doen. Zahir Rana, voorzitter

5 Inhoudsopgave Deel 1 Producten binnen de beleidsregel Participatie: kiezen voor talent 1.1 Samen sterker tegen discriminatie...8 Jubileum - Lezingencyclus Moeders in gesprek Van isolement naar empowerment: aan de slag! Girl power! R.E.S.P.E.C.T Divers in woord en daad...21 Jubileum - de Spirituele Marathon Wijkuitwisselingen Ontmoetingsestafette Voorleesproject Wijkdialoog Geen discriminatie in onze wijk...34 In Vogelvlucht - 25 jaar SPIOR...36 Jubileum - Conferentie...38 Deel 2 Overige producten 2.1 Islamitisch Godsdienst Onderwijs...40 Project Wajaw! wint Hein Roethofprijs Rotterdam s got talent! Islamofobie in Nederland: verkenning monitor Aan ouders geleerd, door jongeren gedaan Be a man! Your Right 2 Choose!...51 Jubileum - Publicatie Convenant internaten...54 Bijlagen I Aangesloten organisaties II Samenstelling bestuur III Samenstelling staf IV Locaties islamitisch godsdienstonderwijs 2012/ V SPIOR in het nieuws VI Deelname overleggen en besturen VII Methodieken en producten...65 VIII Gebruikte afkortingen...68

6

7 Deel 1 Producten binnen de beleidsregel Participatie: kiezen voor talent

8 1.1 Samen sterker tegen discriminatie Uit rapportages van RADAR en uit signalen die SPIOR uit haar omgeving ontvangt, blijkt dat er sprake is van onderrapportage van discriminatie onder groepen Rotterdammers die op dit terrein kwetsbaar zijn. Onderrapportage leidt tot een incompleet beeld van het maatschappelijk probleem, wat gevolgen heeft voor een effectief beleid. Anderzijds is onderrapportage, zo signaleren wij, bij bepaalde groepen een uiting van een gebrek aan vertrouwen dat discriminatie serieus zal worden genomen en daadwerkelijk zal worden aangepakt. Om dit tegen te gaan, is het van belang om deze kwetsbare groepen weerbaarder te maken en meer vertrouwen te geven in de aanpak van discriminatie. Heel praktisch is men vaak niet bekend met wat de wettelijke rechten en mogelijkheden zijn om tegen discriminatie op te treden. Het gaat dus om het vergroten van kennis maar ook om het positief beïnvloeden van de attitude. Om dit te bereiken en tot duurzaam effect te komen, werd in 2012 binnen het project Samen sterk tegen discriminatie een pool aan vrijwillige voorlichters/trainers gevormd uit diverse kwetsbare groepen. Deze voorlichters werden in dat jaar betrokken bij diverse voorlichtingsbijeenkomsten voor Rotterdamse jongeren. Tijdens de bijeenkomsten werd gesproken over de definitie van discriminatie, hoe je discriminatie herkent, hoe je ermee om kunt gaan en welke mogelijkheden er zijn om discriminatie te melden en te bestrijden. In 2013 werd hierop voortgebouwd binnen het project Samen sterker tegen discriminatie. De pool aan voorlichters werd uitgebreid naar in totaal 25 jongeren en er lag meer nadruk op vaardigheden om zelf voorlichting over discriminatie te kunnen geven. De getrainde voorlichters werden wederom ingezet als peer educators om groepen jongeren voor te lichten. Onderstaand een overzicht van de organisaties die binnen dit project zijn bereikt, de data waarop de voorlichtingen werden gegeven en het aantal deelnemers. Tevens wordt in het onderstaande overzicht een kleine impressie van de bijeenkomst gegeven. 1. Buurthuis Lispunt, 25 september 2013 Deelnemers: 25 Uit de evaluatieformulieren blijkt dat de deelnemers aan de start van de bijeenkomst niet goed wisten waar zij discriminatie kunnen melden. Door de verkregen informatie weten zij beter welke stappen zij kunnen nemen wanneer zij te maken hebben met discriminatie. 2. Stichting Almoustaqbal, 4 november 2013 Deelnemers: 18 Opvallend tijdens de bijeenkomst was dat zowel jongeren als volwassenen geneigd waren om in slachtoffergedrag te vervallen. Daarom is er ook aandacht besteed aan het feit dat met name jongeren zelf vaak ook vooroordelen hebben en discrimineren, maar zich daar niet van bewust zijn. 3. Marokkaanse Vereniging Centrum Noord, 6 november 2013 Deelnemers: 18 Uit de ervaringsverhalen die tijdens de bijeenkomst werden verteld, blijkt dat jongeren die ooit te maken hebben gehad met discriminatie hier verder niets mee hebben gedaan. Volgens hen moet je erg sterk in je schoenen staan wil je in een geval van discriminatie voor jezelf opkomen. 8 Jaarverslag Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond

9 4. Moskee Ulu, 12 november 2013 Deelnemers: 12 Tijdens de bijeenkomst bleek dat niemand van de aanwezigen anti-discriminatiebureau RADAR kende. Na de presentatie gaven zij aan beter op de hoogte van het belang van het melden van discriminatie te zijn. 5. Turkse Vrouwen Vereniging Hoogvliet, 13 november 2013 Deelnemers: 10 De aanwezigen constateerden samen dat discriminatie een verschijnsel is dat maatschappelijk gezien meer problemen meebrengt dan in eerste instantie vaak wordt gedacht. Daarom moet er volgens hen altijd opgetreden worden tegen discriminatie. 6. Stichting Vader en Zoon, 19 november 2013 Deelnemers: 21 Na de presentatie werden door de aanwezigen veel vragen gesteld. Hieruit bleek dat er meer behoefte is aan kennis over wet- en regelgeving rondom discriminatie, maar ook aan bewustwording. Pas na het noemen van diverse voorbeelden begon men te beseffen wat discriminatie is en in welke vormen het voorkomt. 8. Stichting Buurtwerk, 25 november 2013 Deelnemers: 15 Veel jongeren wisten het begrip discriminatie niet goed te benoemen. Juist omdat het voor hen vaak niet duidelijk is of er werkelijk sprake is van discriminatie, gaven zij aan geen melding te maken als zij het gevoel hebben gediscrimineerd te zijn. 9. Voice of Afghan Women, 27 november 2013 Deelnemers: 15 De aanwezigen vertelden tijdens de bijeenkomst over eigen ervaringen met discriminatie en beseften dat discriminatie vaak heel subtiel gebeurt. Ook kwam naar voren dat men niet altijd bewust discrimineert, maar dat dit vaker nog onbewust gebeurt en soms ook door de aanwezigen zelf. Hier moet men voor waken. 7. Buurthuis Propeller, 20 november 2013 Deelnemers: 19 Het belangrijkste dat de jongeren hebben meegekregen is beter inzicht in wat discriminatie precies is en wat het gevoelsmatig met je doet als persoon. Dit geldt dus ook als je anderen discrimineert of onheus bejegent. Deel 1 Producten binnen de beleidsregel Participatie: kiezen voor talent 9

10 10. Stichting voor Vernieuwing en Participatie, 7 december 2013 Deelnemers: 15 Diverse jongeren gaven tijdens de bijeenkomst aan zich wel eens gediscrimineerd gevoeld te hebben, maar het lastig (te) vinden om te bepalen of er echt sprake van discriminatie was. Zij hebben de incidenten dan ook niet gemeld. Na afloop van de bijeenkomst gaven zij aan meer informatie te hebben om zich te weren tegen discriminatie. Tijdens de voorlichtingen werd door de voorlichters gebruik gemaakt van een door SPIOR ontwikkeld voorlichtingspakket. Dit pakket bestond onder meer uit (onderdelen van) bestaand materiaal, bijvoorbeeld van RADAR en van de Interculturele Alliantie, zodat aanwezige expertise werd benut. Het materiaal is toegesneden op de doelgroep van het project. Als aanvulling op deze informatie werd een kort toneelstuk ontwikkeld en ingezet tijdens de voorlichtingen. Het toneelstuk bleek een goede vorm om de thematiek te agenderen, informatie mee te geven en interactief de discussie over het thema aan te gaan en zo bewustwording te bevorderen. Het in 2013 ontwikkelde voorlichtingspakket inclusief toneelstuk kan ook in de toekomst worden blijven ingezet door en voor een brede doelgroep. Financiering Cluster MO, Gemeente Rotterdam Bereik 25 peertrainers 168 deelnemers Ontwikkeld toneelstuk en voorlichtingsmateriaal Kerngegevens Resultaat Training peertrainers en 10 voorlichtingsbijeenkomsten, gericht op: Vergroten van kennis over discriminatie Positief beïnvloeden van attitude: vergroten weerbaarheid, tegengaan slachtoffergedrag en bewustwording eigen discriminatoire opvattingen en gedrag en deze tegengaan Bevorderen vertrouwen in anti-discriminatie voorzieningen 10 Jaarverslag Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond

11 Jubileum - Lezingencyclus Het jaar 2013 was voor SPIOR een bijzonder jaar. Op 12 september 2013 was het 25 jaar geleden dat SPIOR werd opgericht. In dit kader werden gedurende het jaar diverse extra activiteiten georganiseerd. Zo organiseerde SPIOR in samenwerking met aangesloten organisaties een lezingencyclus. Het doel van de cyclus was ontmoetingen te realiseren tussen betrokkenen bij de diverse aangesloten organisaties, samen te leren en te praten en duurzame samenwerkingsverbanden te bewerkstelligen. De lezingen hadden alle betrekking op een maatschappelijk thema en werden gehouden in het Nederlands. Onderstaand vindt u een overzicht van de lezingen en de data. 1. Stichting Furkan Jongeren, maart 2013 Wijsheid en goed gedrag 2. Jongeren Commissie Vereniging Ettaouhid, april 2013 Kennis opent deuren, de sleutel tot succes 3. Moskee Al-Mohcinine, mei 2013 Vrijwilligerswerk vanuit islamitisch perspectief 4. Jongeren Commissie Moskee Othman, juni 2013 Het gebed als inspiratiebron voor goed burgerschap 5. Moskee Abou Bakr, september 2013 De rechten van de buren 6. Stichting Birlik, november 2013 Het belang van werken in de islam

12 1.2 Moeders in gesprek De Nederlandse samenleving heeft in de afgelopen decennia een sociale norm ontwikkeld met minder traditionele rolopvattingen. Meisjes en jongens en vrouwen en mannen hebben in het algemeen dezelfde mogelijkheden tot ontplooiing. Deze ontwikkelingen zijn niet zonder slag of stoot gegaan. Net zoals in elk emancipatieproces in de maatschappij hebben (autochtone) vrouwen hard moeten werken en sommige rechten, die tegenwoordig als normaal worden gezien, moeten bevechten. Zo zijn er vrouwen die hebben meegemaakt dat zij automatisch ontslag kregen wanneer ze trouwden of zwanger raakten, niet zelfstandig een bankrekening konden openen of de strijd moesten aangaan om een hogere opleiding te mogen volgen dan de huishoudschool. In diverse culturele gemeenschappen in Rotterdam bestaan in gezinnen nog zeer traditionele rolpatronen, waarin vrouwen en mannen sekse specifieke taken en plichten hebben en niet over gelijke kansen en mogelijkheden beschikken. Vaak houden vrouwen deze traditionele rolpatronen ook zelf in stand en geven zij deze tevens door aan hun eigen kinderen. Hoewel zij vaak wel verandering in hun eigen situatie willen zien, weten zij meestal niet goed wat zij kunnen doen om zichzelf verder te ontwikkelen en meer maatschappelijk te participeren. Hiermee staan zij aan de wieg van hun eigen emancipatieproces, een proces dat vergelijkbaar is met het ontwikkelproces dat de oudere generatie autochtone vrouwen in Nederland reeds doorlopen heeft. Leren over de weg die zij zijn gegaan kan vrouwen van andere achtergronden helpen om hun eigen emancipatieproces met vertrouwen in te gaan en dat zowel in woord als in voorbeeld over te brengen aan hun eigen kinderen. Om koppelingen tot stand te brengen tussen moeders met diverse achtergronden voerde SPIOR in 2013 het project 'Moeders in gesprek' uit. Vrouwen die aan de start van het eigen emancipatieproces stonden, werden in contact gebracht met vrouwen die reeds een emancipatieproces hebben doorlopen. Het project werd uitgezet bij verschillende organisaties en startte bij elke organisatie met een groepsbijeenkomst. Tijdens deze eerste bijeenkomst wisselden de vrouwen in informele sfeer ervaringen met elkaar uit. Na afloop van de bijeenkomst werden binnen de groep individuele vrouwen aan elkaar gekoppeld als emancipatiemaatje. De maatjes gingen vervolgens samen op stap om elkaar beter te leren kennen en onderhielden vanaf dat moment contact met elkaar om ervaringen uit te wisselen en ondersteuning te bieden in het emancipatieproces. Op deze manier werd de eigen kracht van vrouwen van diverse generaties en diverse achtergronden optimaal benut ter bevordering van zowel gendergelijkheid als sociale mobiliteit. Onderstaand een overzicht van de organisaties die hebben deelgenomen aan het project, de datum waarop de eerste ontmoetingsbijeenkomst plaats had en het aantal vrouwen dat per organisatie heeft meegedaan. Aan de hand van citaten wordt een impressie van de ontmoetingen gegeven. 1. Voice of Afghan Women, 1 mei 2013 Deelnemers: 27 Begin bij jezelf. Kijk kritisch naar jezelf en vraag jezelf af of dit is wat je wilt. 2. Marokkaanse Vereniging Centrum Noord, 25 juni Jaarverslag Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond

13 Deelnemers: 11 Als ik het over mocht doen, zou ik het anders doen. Ik zou een baan in het onderwijs willen, iets met voeding in combinatie met ziektes, of iets met zorg en opleiding. 3. Stichting voor Vernieuwing en Participatie, 1 oktober 2013 Deelnemers: 21 Een vrouw en man moeten samen het huishouden doen, iedereen moet een bijdrage leveren. 4. Turkse Vrouwen Vereniging Hoogvliet, 3 november 2013 Deelnemers: 21 Een vrouw moet zelfstandig kunnen leven en een diploma is daarvoor zeer belangrijk. Je hoeft dan niet afhankelijk te zijn van een man die voor je zorgt. 5. Stichting Almoustaqbal, 18 november 2013 Deelnemers: 12 Mannen zorgden vroeger voor de kost, maar tegenwoordig helpen mannen en vrouwen elkaar. 6. Stichting An Nisa, 26 november 2013 Deelnemers: 10 Het is van belang dat je leert om op eigen benen te staan. Een hoge opleiding is niet noodzakelijk, maar je moet wel een diploma hebben. Financiering Cluster MO, Gemeente Rotterdam Bereik Resultaat 102 deelnemers Ontmoetingsbijeenkomsten en individuele koppelingen, gericht op: Bevordering positieve attitude en sociale norm onder moeders ten aanzien van gendergelijkheid en doorbreking van traditionele rolpatronen Bevordering self-efficacy en vaardigheden vrouwen ten behoeve van emancipatie en sociale mobiliteit Kerngegevens Deel 1 Producten binnen de beleidsregel Participatie: kiezen voor talent 13

14 1.3 Van isolement naar empowerment: aan de slag! Binnen de groepen Rotterdammers waarmee SPIOR werkt, zijn er vrouwen die in sociaal isolement verkeren. Soms komt dit omdat zij de taal niet machtig zijn of niet geloven in hun eigen kunnen. Ook komt het voor dat zij zelf wel willen, maar dat hun sociale omgeving hen beperkt in hun ontwikkeling. In 2007 heeft SPIOR in samenwerking met de GGD een aanpak ontwikkeld om deze groep vrouwen te bereiken en uit hun sociaal isolement te halen. Tussen 2007 en 2010 is het project Aanpak sociaal isolement moslimvrouwen Rotterdam uitgevoerd met vier groepen vrouwen. In totaal doorliepen 65 vrouwen het gehele traject. Allen waren zij vrouwen die zich op de laagste treden van de participatieladder bevonden en die binnen het project door middel van een gefaseerde aanpak de samenleving leerden kennen en naar buiten traden. Hierbij werden de deelnemers zo veel mogelijk gestimuleerd ook na afloop van het project verder te gaan met hun ontwikkeling en gebruik te maken van het aanbod in de samenleving dat zij hadden leren kennen. In werd het project uitgevoerd in Charlois met nog eens 30 deelnemers. In 2012 startte SPIOR een vervolgproject, Van isolement naar empowerment waarin (een deel van) de deelnemende vrouwen (en anderen in gelijksoortige positie) verder werden begeleid om nieuwe stappen in hun maatschappelijke participatie te zetten. Met elke deelnemer werd een persoonlijk plan opgesteld met als doel minimaal twee treden te stijgen binnen het participatiepaspoort. Bij de uitvoering van dit plan werden de deelnemers intensief ondersteund. Alle deelnemers hebben daardoor de stijging van twee treden gerealiseerd. Tevens is de sociale omgeving, met name de echtgenoten van de deelnemers, betrokken bij hun ontwikkeling door met hen in gesprek te gaan over het belang van maatschappelijke participatie van de vrouwen. Daarmee is de norm ten aanzien van maatschappelijke participatie van vrouwen positief beïnvloed. Het project is uitgevoerd in groepen omdat het samen doorlopen van een traject de deelnemers ondersteunt in hun ontwikkeling: de vrouwen trekken zich aan elkaar op. Het hebben van (betaald) werk is in het algemeen het beste en effectiefste middel voor zowel emancipatie als participatie in de samenleving. In de begeleiding van de deelnemende vrouwen in 2012 is gebleken dat zij wel gemotiveerd zijn om te werken maar vaak de weg niet weten te vinden of vastlopen door beperkingen in taalbeheersing en opleiding. In 2013 is daarom binnen het project Van isolement naar empowerment: aan de slag! een geïntegreerde aanpak aan- 14 Jaarverslag Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond

15 geboden om laag opgeleide en sociaal geïsoleerde vrouwen concreet naar werk toe te leiden. Het project is uitgevoerd in groepen binnen drie organisaties, namelijk MCVC, An Nisa en MVCN. In totaal namen 32 vrouwen deel aan het project, zowel vrouwen uit de eerdere projectjaren als nieuwe deelnemers. Aan de hand van het participatiepaspoort werd per deelnemer beoordeeld welke stappen konden worden gezet binnen het project. Omdat het voor een aantal vrouwen de eerste keer was dat zij meededen aan het project, werd net als voorgaande jaren met laagdrempelige activiteiten gestart. Het daadwerkelijk toeleiden naar werk vroeg een intensieve begeleiding, waarbij per individu werd bekeken welke beroepsrichting het beste paste, welke competenties men daarvoor ontbeerde en hoe deze zo goed mogelijk konden worden aangevuld. Hierbij werd goed gekeken naar het eigen inzicht van de vrouwen: hebben zij zicht op wat zij willen, wat hun doelstellingen zijn, waar zij goed in zijn en wat verbeterpunten zijn? Dit bleek een moeilijke en soms ook confronterende opdracht voor veel vrouwen. Toch waren de inzichten die de vrouwen over zichzelf verkregen tijdens deze opdrachten cruciaal voor het verdere verloop van hun traject. Tijdens het project kwam naar voren dat diverse vrouwen de Nederlandse taal niet goed beheersen en dit een belemmering vormt bij het vinden van een baan. De vrouwen van MCVC hebben daarom een Nederlandse taalcursus gevolgd. Omdat vrijwilligerswerk (of werken tegen een kleine vergoeding) ook een goed middel is om de Nederlandse taal beter onder de knie te krijgen en ervaring op te doen, hebben alle groepen een bezoek gebracht aan Femme Fabrique. Deze organisatie biedt laagdrempelig toeleiding naar zelfstandig ondernemerschap, (vrijwilligers)werk en opleidingen voor met name vrouwen die een grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Bij Femme Fabrique is per deelnemer gekeken naar wat de vrouwen kunnen en is er maatwerk geboden dat aansluit bij de mogelijkheden van de deelnemers. De organisatie bood de vrouwen binnen het project diverse mogelijkheden om vanaf 2014 bij hen aan de slag te gaan. Tot slot hebben de vrouwen van An Nisa een bezoek gebracht aan de Tafel van 7, een organisatie die leer-werktrajecten aanbiedt. De Tafel van 7 biedt vrouwen van allochtone afkomst een kans om een stap te zetten in de richting van werken in de horeca door een lesprogramma en praktijkopdrachten aan te bieden. Binnen de groepen vrouwen die deelnamen aan het project waren er velen die een passie hebben voor koken. Deze vrouwen waren dan ook erg enthousiast over deze opzet en gemotiveerd om hier het leer-werktraject in te gaan en op termijn wellicht een eigen onderneming te starten. Deel 1 Producten binnen de beleidsregel Participatie: kiezen voor talent 15

16 Tijdens het project werd ook de kracht van hoger opgeleide vrouwen ingezet. Hoger opgeleide werkende vrouwen, die affiniteit hebben met de doelgroep, bijvoorbeeld omdat ze uit eigen ervaring de situatie kennen waarin deze vrouwen verkeren, werden gekoppeld aan de deelnemende vrouwen. Zij stelden hun netwerk open voor de deelnemers en hielpen hen zo op weg naar betaald werk. Deze rolmodellen kwamen niet alleen uit het netwerk van SPIOR, maar werden ook benaderd door de deelnemers zelf: veel vrouwen hebben hoger opgeleide vrouwen in hun eigen omgeving en spraken hen persoonlijk aan met de vraag hen begeleiding te bieden. De rolmodellen hebben allen een HBO+ niveau en zijn werkzaam in uiteenlopende sectoren en branches: van beleidsmedewerker en apotheker tot teamleidster bij kinderopvangcentra. Zo werd elke deelnemer binnen het project informeel en individueel begeleid door een vrouw die reeds succesvol is in werk of onderneming, met wie zij zich kon identificeren en bij wie zij terecht kon met vragen. Financiering Cluster MO, Gemeente Rotterdam Bereik Resultaat 32 deelnemers 32 rolmodellen Projectactiviteiten, gericht op: Doorbreken van sociaal isolement Bevorderen van maatschappelijke participatie deelnemers conform het participatiepaspoort Toeleiden van deelnemers naar de arbeidsmarkt Kerngegevens 16 Jaarverslag Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond

17 1.4 Girlpower! Hoger opgeleide vrouwen met een andere culturele achtergrond, ervaren soms obstakels om hun talenten en opleiding in te zetten op de arbeidsmarkt. Vaak heeft dit te maken met een gebrek aan vaardigheden en een relevant netwerk. Juist in deze tijd zijn dat elementen die naast opleiding een belangrijke rol spelen bij het vinden van een geschikte baan. In 2013 zette SPIOR zich daarom binnen het project Girl power! in voor hoger opgeleide Rotterdamse vrouwen die knelpunten ondervinden bij het betreden van de arbeidsmarkt. De doelgroep bestond uit reeds afgestudeerde vrouwen die nog geen baan hadden, vrouwen die in de laatste jaren van hun opleiding zaten en vrouwen die de arbeidsmarkt reeds hadden betreden maar werkten in een functie die niet past bij de door hen genoten opleiding. De projectactiviteiten bestonden uit een vaardigheidstraining, een snuffelstage en een werkmarkt, georganiseerd door en voor de deelnemers en een breder publiek. De vaardigheidstraining was opgebouwd uit diverse workshops tijdens de bijeenkomst Girl power! in mei Aanwezigen konden hier deelnemen aan workshops gericht op solliciteren en presenteren, netwerken en het succesvol behalen van doelen. Bij de bijeenkomst waren ook diverse vrouwelijke rolmodellen betrokken, zoals een succesvolle advocate en een onderneemster. De rolmodellen hielden motiverende voordrachten en er was voldoende gelegenheid voor de deelnemers om contact te leggen met deze vrouwen. Het tweede onderdeel van het project betrof het doorlopen van een snuffelstage. Deelnemers werden gekoppeld aan vrouwen werkzaam in diverse branches om de geleerde vaardigheden in de praktijk toe te passen, hun netwerk te vergroten en te ontdekken welk beroep goed bij hen past. Deel 1 Producten binnen de beleidsregel Participatie: kiezen voor talent 17

18 Hierin werden zij ondersteund door SPIOR, maar de deelnemers werden ook gemotiveerd zelf contact te leggen met succesvolle, werkende vrouwen. Het volgende onderdeel betrof deelname aan het Werkcafé Live. Dit is een initiatief van stichting Werkcafé in samenwerking met SPIOR en diverse andere organisaties. Tijdens het Werkcafé Live werden aanwezigen door middel van diverse interactieve werkvormen aangespoord om op creatieve manieren te netwerken, te zoeken naar banen en overbruggingen te vinden voor tijden van werkloosheid. Tevens konden aanwezigen deelnemen aan workshops gericht op het gebruik van Linkedin bij het zoeken van een baan, solliciteren en werken aan je CV. Ook waren diverse bedrijven en organisaties aanwezig met informatie over de eigen organisatie, hoe zij kijken naar sollicitanten en met tips voor creatieve manieren om eventuele werkloosheid te overbruggen en te werken aan het eigen CV, bijvoorbeeld door vrijwilligerswerk of maatschappelijke stages. Bij de organisatie en uitvoering van het Werkcafé Live waren deelnemers uit het project betrokken. Op basis van de geconstateerde behoefte organiseerde SPIOR nog een extra bijeenkomst onder de noemer Wat Werkt?!. Deze bijeenkomst stond geheel in het teken van ondernemerschap, personal branding en netwerken. Financiering Cluster MO, Gemeente Rotterdam Bereik Resultaat 40 deelnemers vaardigheidstraining 30 deelnemers snuffelstage 116 deelnemers werkmarkt en bijeenkomst Wat Werkt?! Vaardigheidstraining, snuffelstages en werkmarkt, gericht op: Bevorderen carrièremogelijkheden, vaardigheden en self-efficacy hoger opgeleide vrouwen Inzet onbenut kapitaal hoger opgeleide vrouwen Kerngegevens 18 Jaarverslag Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond

19 1.5 R.E.S.P.E.C.T. Vanuit religieuze en culturele achtergronden ligt het thema homoseksualiteit gevoelig binnen moslimgemeenschappen, of is zelfs taboe. Dat kan zich uiten in intolerantie, discriminatie en (verbaal of fysiek) geweld tegen homoseksuelen, met name onder jongeren. SPIOR vindt dit onaanvaardbaar en zet daarom in op het vergroten van tolerantie en respect voor medeburgers met andere leefstijlen (zoals een andere seksuele geaardheid dan heteroseksualiteit). In 2012 trainden SPIOR en Rotterdam V (het Rotterdamse kenniscentrum voor homo-emancipatie) sleutelfiguren binnen gemeenschappen, zodat zij het thema beter bespreekbaar konden maken. De daarbij gebruikte methodiek bouwde voort op de methodiek die Rotterdam V samen met Dona Daria 1 in het voorjaar van 2011 presenteerde om homoseksualiteit bespreekbaar te maken in etnische kring en is door SPIOR aangevuld met een onderdeel over islam. De achterliggende gedachte daarbij was niet om theologische discussies te voeren, maar om te onderkennen dat deze invalshoek bij de doelgroep hoe dan ook een rol speelt. Binnen de training is dan ook juist vanuit die invalshoek de onaanvaardbaarheid van discriminatie en intolerantie en het belang van respect voor de medemens, ook die met andere leefstijlen, te benadrukken. Met de aangevulde methodiek werden in sleutelfiguren getraind om respect voor homoseksuelen op een positieve wijze met de achterban te kunnen bespreken. Met inzet van deze getrainde sleutelfiguren is het thema in 2013 binnen het project R.E.S.P.E.C.T., daadwerkelijk geagendeerd en bespreekbaar gemaakt binnen diverse groepen middels discussiebijeenkomsten. Hierbij werd onderscheid gemaakt tussen volwassenen en jongeren (met name jongens), omdat deze twee groepen een verschillende benadering behoeven. Tijdens de bijeenkomsten voor volwassenen werd onder meer ingegaan op de ontwikkeling van homo-emancipatie in Nederland en de eigen socialisatie. Ook werd besproken wat aan de kinderen thuis over het thema wordt meegegeven. De bijeenkomst voor de groepen jongeren was minder gericht op informatie maar zette meer in op bewustwording van wat respect betekentals je erom vraagt, geef je dat dan ook? In totaal werden zes discussiebijeenkomsten verzorgd bij verschillende organisaties en voor diverse groepen. Hieronder volgt een overzicht dat uitgevoerde bijeenkomsten weergeeft alsmede een impressie door middel van citaten. 1 Dona Daria is het Kenniscentrum Emancipatie van Rotterdam en aanspreekpunt voor professionals, gemeenten, zelforganisaties, vrijwilligers en geïnteresseerden die zich bezighouden met onderwerpen rond emancipatie. Deel 1 Producten binnen de beleidsregel Participatie: kiezen voor talent 19

20 1. Stichting Almoustaqbal, 14 oktober 2013 Deelnemers: 14 volwassenen Ik durf niet met mijn kinderen over dit onderwerp te praten, het is ongewoon thuis dat een kind naar mij toe komt en openlijk praat over homoseksualiteit. Maar nu ik deze discussie heb meegemaakt, lijkt het me verstandiger dat ik zelf praat met mijn kind dan iemand anders. 2. Marokkaanse Vereniging Centrum Noord, 24 oktober 2013 Deelnemers: 25 volwassenen Homoseksueel zijn is in ons geloof niet toegestaan, maar we moeten hen wel respecteren en met rust laten. 3. Stichting voor Vernieuwing en Participatie, 16 november 2013 Deelnemers: 15 jongeren Homoseksuelen zijn ook mensen en verdienen ook respect en een fatsoenlijke behandeling. 6. Stichting Akyazılı, 2 december 2013 Deelnemers: 16 jongeren Ik heb geen last van homoseksuelen, maar ik vind wel dat ze in de openbare ruimte niet intiem met elkaar om mogen gaan. Dit geldt ook voor heteroseksuelen. Financiering Cluster MO, Gemeente Rotterdam Bereik Resultaat 102 deelnemers 6 Discussiebijeenkomsten, gericht op: Bespreekbaar maken van het thema homoseksualiteit binnen moslimgemeenschappen Bevorderen van de veiligheid van homoseksuelen in de stad Preventie van intolerantie en discriminatie jegens homoseksuelen in de stad Kerngegevens 4. Stichting Rosarium, 26 november 2013 Deelnemers: 17 volwassenen Ik keur homoseksualiteit niet goed, maar laat die mensen wel in hun waarde omdat het hun eigen keuze is. 5. Stichting Nida Rotterdam-Noord, 2 december 2013 Deelnemers: 15 jongeren Deze samenleving is ook onze samenleving. Wij zijn er een onderdeel van. Als iemand anders, bijvoorbeeld een homoseksueel, door moslim jongeren lastig gevallen wordt, moeten we er zeker iets tegen doen. 20 Jaarverslag Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond

Stichting SAN Inhoudelijke jaarverslag 2014

Stichting SAN Inhoudelijke jaarverslag 2014 Inhoudelijke jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Inleiding... 3 Activiteiten... 4 SPIOR... 4 Discriminatie... 5 Thema-avonden voor ouders... 6 Sport voor jongeren en ouderen... 7 Samenwerking

Nadere informatie

Maatschappelijke participatie als opstap naar betaald werk.

Maatschappelijke participatie als opstap naar betaald werk. Maatschappelijke participatie als opstap naar betaald werk. Paraprofessionele functies Voor allochtone vrouwen zonder formele kwalificaties worden komende jaren paraprofessionele functies gecreëerd. Deze

Nadere informatie

Stichting Nida Stichting Openhaard

Stichting Nida Stichting Openhaard Stichting Nida Stichting Openhaard INHOUDELIJK JAARVERSLAG Inhoud Voorwoord... 2 Inleiding... 3 Missie... 3 Visie... 3 Evenementen 2015-2016... 4 Radar bijeenkomst thema; Verbinden... 5 Voorleesexpress...

Nadere informatie

Senioren ontmoeten elkaar. Verslag van 2 oktober 2010

Senioren ontmoeten elkaar. Verslag van 2 oktober 2010 Senioren ontmoeten elkaar Verslag van 2 oktober 2010 Meer overeenkomsten dan verschillen Dit is, in het kort, de conclusie van de lunchbijeenkomst Senioren ontmoeten elkaar 1 op 2 oktober 2010. De lunchbijeenkomst

Nadere informatie

Verhogen van zelfredzaamheid en eigenwaarde van de doelgroep door vergroten van beroeps-, maatschappelijke en taalvaardigheden.

Verhogen van zelfredzaamheid en eigenwaarde van de doelgroep door vergroten van beroeps-, maatschappelijke en taalvaardigheden. Activiteiten (homo)emancipatie, discriminatiebestrijding, diversiteit en non formele educatie 2014 Organisatie Naam activiteit Beschrijving activiteit Doel activiteit Accent onderwijs Avondschool Accent

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Tilburg. Stichting Prisma Tilburg

Jaarverslag 2014. Tilburg. Stichting Prisma Tilburg 2014 Jaarverslag 2014 Tilburg Stichting Prisma Tilburg Voorwoord Sinds 2008 zetten wij ons als stichting in voor een harmonieuze samenleving. We streven naar een samenleving waarin iedereen meedoet, waar

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond

Jaarverslag 2012. Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Jaarverslag 2012 Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Jaarverslag 2012 Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Voorwoord Dit jaarverslag geeft u een beeld van de activiteiten

Nadere informatie

Bruggenbouwers Linko ping, Zweden

Bruggenbouwers Linko ping, Zweden Bruggenbouwers Linko ping, Zweden Het Bruggenbouwers project wordt in de Zweedse stad Linköping aangeboden en is één van de succesvolle onderdelen van een groter project in die regio. Dit project is opgezet

Nadere informatie

milieuvoorlichting voor en door bewoners van multiculturele wijken

milieuvoorlichting voor en door bewoners van multiculturele wijken milieuvoorlichting voor en door bewoners van multiculturele wijken Voor informatie en bestellen van de folder over het project Leve Leven!: Projectbureau Aarde-werk Hugo de Grootstraat 8 2518 ED Den Haag

Nadere informatie

Activiteiten Jaarverslag 2013

Activiteiten Jaarverslag 2013 Activiteiten Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1 Een bezoek van de wethouder 2 Project Kunst en Cohesie 3 Bewonersdag 4 Bijeenkomst met de wijkbewoners 5 Burendag 6 Culturele thee avonden 7 De tafel van één

Nadere informatie

llochtone meiden en vrouwen in-zicht

llochtone meiden en vrouwen in-zicht 2010 PROJECTEN Nieuwsbrief INHOUD Allochtone meiden & vrouwen in-zicht (Vervolg project) Kinderen aan zet (Onderzoek naar de gevolgen voor kinderen van het hebben van een moeder die seksueel misbruikt

Nadere informatie

'Voor mekaar, actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid'

'Voor mekaar, actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid' 'Voor mekaar, actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid' Voor Mekaar is de titel van het Rotterdamse actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid (december 2014). Het volledige

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE . > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat

Nadere informatie

GIBO HEIDE. pedagogisch project

GIBO HEIDE. pedagogisch project GIBO HEIDE pedagogisch project gemeenteraadsbesluit van 26 mei 2015 Het pedagogisch project is de vertaling van de visie van directie en leerkrachten die betrekking heeft op alle aspecten van het onderwijs

Nadere informatie

Opvoeden in andere culturen

Opvoeden in andere culturen Opvoeden in andere culturen Bevorderen en versterken: competenties vergroten Een betere leven DVD 1 Bevolkingsgroepen aantal Allochtoon3.287.706 Autochtoon13.198.081 Europese Unie (exclusief autochtoon)877.552

Nadere informatie

STICHTING DIALOOGHUIS VERSLAG EMANCIPATIE ACTIVITEITEN NOVEMBER 2013 - APRIL 2014

STICHTING DIALOOGHUIS VERSLAG EMANCIPATIE ACTIVITEITEN NOVEMBER 2013 - APRIL 2014 STICHTING DIALOOGHUIS VERSLAG EMANCIPATIE ACTIVITEITEN NOVEMBER 2013 - APRIL 2014 Inleiding De Stichting Dialooghuis heeft zich in de periode vanaf november 2013 - april 2014 intensief ingezet op het thema

Nadere informatie

Lokaal actieplan regenboogstad Haarlem

Lokaal actieplan regenboogstad Haarlem Lokaal actieplan regenboogstad Haarlem 2015 2017 1. Inleiding Het Lokaal actieplan regenboogstad Haarlem 2015-2017 is een uitwerking van het Haarlems diversiteitbeleid. We hebben dit beleid verwoord in

Nadere informatie

Welkom / Swagatam. Stichting Vrouwen organisatie Sarita

Welkom / Swagatam. Stichting Vrouwen organisatie Sarita Welkom / Swagatam Stichting Vrouwen organisatie Sarita Stichting Sarita Vrouwenorganisatie Sarita opgericht 4 juni 1994 Nieuwe logo Betekenis De naam Sarita betekent letterlijk: een snel stromende rivier.

Nadere informatie

Welkom / Swagatam. Stichting Vrouwen organisatie Sarita

Welkom / Swagatam. Stichting Vrouwen organisatie Sarita Welkom / Swagatam Stichting Vrouwen organisatie Sarita Stichting Sarita Vrouwenorganisatie Sarita opgericht 4 juni 1994 Nieuwe logo Betekenis De naam Sarita betekent letterlijk: een snel stromende rivier.

Nadere informatie

2013-2017. Actief burgerschap en sociale integratie

2013-2017. Actief burgerschap en sociale integratie 201-2017 Actief burgerschap en sociale integratie Inhoudsopgave: Kwaliteitszorg actief burgerschap en sociale integratie Visie en planmatigheid Visie Doelen Invulling Verantwoording Resultaten Risico s

Nadere informatie

12 RICHTLIJNEN VOOR INTERRELIGIEUZE DIALOOG OP LOKAAL NIVEAU

12 RICHTLIJNEN VOOR INTERRELIGIEUZE DIALOOG OP LOKAAL NIVEAU 12 RICHTLIJNEN VOOR INTERRELIGIEUZE DIALOOG OP LOKAAL NIVEAU DE LOKALE RELIGIEUZE SITUATIE IN KAART BRENGEN EN BEGRIJPEN 01 Lokale overheden wordt verzocht zich bewust te zijn van het toenemende belang

Nadere informatie

Programma workshop seksuele opvoeding: Daar praat je toch niet over met je kinderen?

Programma workshop seksuele opvoeding: Daar praat je toch niet over met je kinderen? Programma workshop seksuele opvoeding: Daar praat je toch niet over met je kinderen? Korte kennismaking Wat dragen ouders bij? Presentatie Stelling Presentatie Opdracht Voorbeeld opzet cursus en afsluiting

Nadere informatie

kinderen toch blijven ondersteunen. Het maakt niet uit wat (Surinaamse vader, 3 kinderen)

kinderen toch blijven ondersteunen. Het maakt niet uit wat (Surinaamse vader, 3 kinderen) In opdracht van de Gemeente Amsterdam (Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling) Als ik mijn vader had gehad vanaf mijn jeugd, dan zou ik misschien anders zijn in het leven. (...) Wat ik allemaal wel niet

Nadere informatie

Plan van Aanpak Homo-emancipatie van Gemeente Deventer in Hoofdlijnen

Plan van Aanpak Homo-emancipatie van Gemeente Deventer in Hoofdlijnen Inleiding Plan van Aanpak Homo-emancipatie van Gemeente Deventer in Hoofdlijnen 2012 2014 De gemeente Deventer heeft afgelopen jaren een bijdrage geleverd aan de homoemancipatie i.h.k.v. de nota Plasterk

Nadere informatie

Methodiekbeschrijving Januari 2008. Laat Zien Wat Je Kunt

Methodiekbeschrijving Januari 2008. Laat Zien Wat Je Kunt Methodiekbeschrijving Januari 2008 Laat Zien Wat Je Kunt Deel 1: Methodiekbeschrijving Het is bij de juiste methodiekvaststelling bepalend uit welke personen de doelgroep bestaat. De methodiek is vooral

Nadere informatie

Achtergrondinformatie. Man 2.0. Programma ter bevordering van emancipatie en participatie van sociaal geïsoleerde mannen

Achtergrondinformatie. Man 2.0. Programma ter bevordering van emancipatie en participatie van sociaal geïsoleerde mannen Achtergrondinformatie Man 2.0 Programma ter bevordering van emancipatie en participatie van sociaal geïsoleerde mannen April 2010 1 Inleiding Het is het Oranje Fonds gebleken dat veel maatschappelijke

Nadere informatie

FEDERATIE VAN EDUCATIEVE EN CULTURELE CENTRA FECC. Jaarverslag 2014. Stichting Fecc

FEDERATIE VAN EDUCATIEVE EN CULTURELE CENTRA FECC. Jaarverslag 2014. Stichting Fecc FEDERATIE VAN EDUCATIEVE EN CULTURELE CENTRA FECC Jaarverslag 2014 Dit verslag geeft een beknopt beeld van de activiteiten van het jaar 2014. Stichting Fecc Januari 2015 FEDERATIE VAN EDUCATIEVE EN CULTURELE

Nadere informatie

Schriftelijke vragen aan het college van B&W ex artikel 48 RvO

Schriftelijke vragen aan het college van B&W ex artikel 48 RvO Schriftelijke vragen aan het college van B&W ex artikel 48 RvO Datum indiening 1 : Naam indiener: 2 oktober 2016 Adrie van Erp Onderwerp: Aanpak Eenzaamheid Vraag: Geacht college, Cijfers op basis van

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker

Verkiezingsprogramma D66 Maastricht 2014-2018. Samen Sterker Samen Sterker Samenleven > niet gelijk, maar gelijkwaardig > aantrekkelijke, ecologische woonstad > iedereen een eerlijke kans op de arbeidsmarkt Samenleven Mensen zijn niet allemaal gelijk, maar wel gelijkwaardig.

Nadere informatie

Jongerenparticipatie in en door de sport. Niet betrokken, dus vertrokken (Johan Stekelenburg, voorzitter Jeugd in Beweging)

Jongerenparticipatie in en door de sport. Niet betrokken, dus vertrokken (Johan Stekelenburg, voorzitter Jeugd in Beweging) Jongerenparticipatie in en door de sport Niet betrokken, dus vertrokken (Johan Stekelenburg, voorzitter Jeugd in Beweging) Nota Jongerenparticipatie in en door de sport Gemeente Den Haag Dienst Onderwijs,

Nadere informatie

Als het economisch tegenzit, worden zij hard getroffen. Ze zitten vaker dan gemiddeld in de bijstand.

Als het economisch tegenzit, worden zij hard getroffen. Ze zitten vaker dan gemiddeld in de bijstand. 1 Dank voor dit rapport. Mooi dat het Sociaal en Cultureel Planbureau dit jaar dieper ingaat op één onderwerp dat de aandacht verdient: de arbeidsmarktpositie van migrantengroepen. Als het economisch tegenzit,

Nadere informatie

In het project Gelijk=Gelijk? krijgen basisschoolleerlingen les over discriminatie, tolerantie en omgaan met verschillen.

In het project Gelijk=Gelijk? krijgen basisschoolleerlingen les over discriminatie, tolerantie en omgaan met verschillen. In het project Gelijk=Gelijk? krijgen basisschoolleerlingen les over discriminatie, tolerantie en omgaan met verschillen. Het lesprogramma van Gelijk is Gelijk? heeft een praktische, speelse opzet: zware

Nadere informatie

Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst!

Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst! Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst! Taal doet meer In Utrecht wonen meer dan 15.000 volwassenen

Nadere informatie

IN GESPREK MET OUDEREN UIT VERSCHILLENDE CULTUREN OVER EENZAAMHEID

IN GESPREK MET OUDEREN UIT VERSCHILLENDE CULTUREN OVER EENZAAMHEID IN GESPREK MET OUDEREN UIT VERSCHILLENDE CULTUREN OVER EENZAAMHEID Werkconferentie 6 juli 2017 VOORWOORD DE WERKCONFERENTIE Mens onder de mensen zijn, meedoen en meetellen. Dingen voor jezelf of anderen

Nadere informatie

Hoe voorkomen we eergerelateerd geweld?

Hoe voorkomen we eergerelateerd geweld? Hoe voorkomen we eergerelateerd geweld? ARTIKEL - 30 OKTOBER 2015 Het Platform Eer en Vrijheid organiseerde op 8 oktober een landelijke bijeenkomst over eergerelateerd geweld. Hilde Bakker (Kennisplatform

Nadere informatie

Pedagogisch beleid in Brede School de Waterlelie, Prinsenhof te Leidschendam

Pedagogisch beleid in Brede School de Waterlelie, Prinsenhof te Leidschendam Pedagogisch beleid in Brede School de Waterlelie, Prinsenhof te Leidschendam Inleiding: ATB de Springplank, een algemeen toegankelijke basisschool en Vlietkinderen, maatwerk in kinderopvang, beiden gehuisvest

Nadere informatie

De Rotterdamse burgerschapscode

De Rotterdamse burgerschapscode De Rotterdamse burgerschapscode Wanneer is een stedelijke samenleving echt een samenleving? Als de burgers die er wonen verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf en voor hun stad. Als ze een aantal fundamentele

Nadere informatie

Bedir, voor kwaliteit en identiteit. Basisschool. Onderwijs. Educatie. Adres: Klarinetstraat 4, 5402 ZC Uden

Bedir, voor kwaliteit en identiteit. Basisschool. Onderwijs. Educatie. Adres: Klarinetstraat 4, 5402 ZC Uden Bedir, voor kwaliteit en identiteit Basisschool Onderwijs Educatie Adres: Klarinetstraat 4, 5402 ZC Uden Basisschool Bedir: Thuis voelen en jezelf zijn. Op basisschool Bedir bepaalt de islamitische levensbeschouwelijke

Nadere informatie

Trainershandboek Man actief. Activering van allochtone mannen in een kwetsbare positie

Trainershandboek Man actief. Activering van allochtone mannen in een kwetsbare positie Trainershandboek Man actief Activering van allochtone mannen in een kwetsbare positie Trainershandboek Man Actief Activering van allochtone mannen in een kwetsbare positie Perihan Utlu en Wil Verschoor

Nadere informatie

Fort van de Democratie

Fort van de Democratie Fort van de Democratie Stichting Vredeseducatie / peace education projects Het Fort van de Democratie WERKT! Samenvatting van een onderzoek door de Universiteit van Amsterdam naar de effecten van de interactieve

Nadere informatie

Jongerencoaching Raster

Jongerencoaching Raster Jongerencoaching Raster School is de plek waar jonge mensen kennis en vaardigheden ontwikkelen, maatschappelijk toegerust worden tot verantwoordelijke burgers en ondersteund worden hun talenten te ontwikkelen.

Nadere informatie

Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière

Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière Projectplan Eigen Kracht - Van barrière naar carrière LEVgroep Penningstraat 55 5701 MZ Helmond Projectperiode 2013 2014 1 1 Inleiding Eigen Kracht is

Nadere informatie

Tineke Boudewijns VERSTAG

Tineke Boudewijns VERSTAG Tineke Boudewijns VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen

Nadere informatie

Opvoeden en opgroeien doen we samen

Opvoeden en opgroeien doen we samen s a m e n met ouders Opvoeden en opgroeien doen we samen Dé brede taalschool Het Kompas Het Kompas vindt het belangrijk dat de kinderen zich welkom, veilig, gesteund en gewaardeerd voelen. Op iedere basisschool

Nadere informatie

Rotterdams Ambassadrices Netwerk

Rotterdams Ambassadrices Netwerk De ambassadrice als werver van inburgeraars 1. Inleiding; eigen ervaringen 2 A. Wat is werven 2 B. Het belang van werven 2 C. Verwachtingen 3 D. Rollenspel 4 E. Opdracht 4 2. Voortraject: 4 A. Doel 4 B.

Nadere informatie

Thema s voor diversiteitsbeleid. In de maatschappelijke opvang voor dak- en thuislozen

Thema s voor diversiteitsbeleid. In de maatschappelijke opvang voor dak- en thuislozen Thema s voor diversiteitsbeleid In de maatschappelijke opvang voor dak- en thuislozen MOVISIE Kennis en advies voor maatschappelijke ontwikkeling MOVISIE verzamelt, ontwikkelt en verspreidt kennis en adviseert

Nadere informatie

Doorbreek je belemmerende overtuigingen!

Doorbreek je belemmerende overtuigingen! Doorbreek je belemmerende overtuigingen! Herken je het dat je soms dingen toch op dezelfde manier blijft doen, terwijl je het eigenlijk anders wilde? Dat het je niet lukt om de verandering te maken? Als

Nadere informatie

De lessen kunnen op elk gewenst tijdstip bekeken worden. Aantal deelnemers. Pedagoog. Jeugdverpleegkundige.

De lessen kunnen op elk gewenst tijdstip bekeken worden. Aantal deelnemers. Pedagoog. Jeugdverpleegkundige. 4.2.12. Digitale opvoedondersteuning voor ouders van het jonge kind Ondersteuning in de vorm van een aantal online lessen voor ouders met kinderen tot 4 jaar, om ze voor te bereiden op de (toekomstige)

Nadere informatie

Uitnodiging. Introductiemiddag Classroom of Difference

Uitnodiging. Introductiemiddag Classroom of Difference Uitnodiging Introductiemiddag Classroom of Difference Introductiemiddag Classroom of Difference Neem een gemiddelde klas van 25 leerlingen en je hebt even zoveel achtergronden, opvattingen en gevoeligheden.

Nadere informatie

VOORTGEZET ONDERWIJS TELT JOUW IDENTITEIT MEE?

VOORTGEZET ONDERWIJS TELT JOUW IDENTITEIT MEE? VOORTGEZET ONDERWIJS TELT JOUW IDENTITEIT MEE? 1 Algemene informatie Beste docent, Voor u ligt de toolkit die RADAR voor u heeft ontworpen. Vanuit de resultaten van de Diverscity-meter is deze toolkit

Nadere informatie

ACTIEF BURGERSCHAP EN SOCIALE INTEGRATIE

ACTIEF BURGERSCHAP EN SOCIALE INTEGRATIE Heutink ICT ACTIEF BURGERSCHAP EN SOCIALE INTEGRATIE op de C.B.S. De Bruinhorst 22-5-2012 Inhoudsopgave Inleiding 3 Pagina 1. Burgerschap op de Bruinhorstschool 3 2. Kerndoelen 3 3. Visie 4 4. Hoofddoelen

Nadere informatie

ROZE STEMBUSAKKOORD 2014 Amsterdam

ROZE STEMBUSAKKOORD 2014 Amsterdam ROZE STEMBUSAKKOORD 2014 Amsterdam Sinds decennia is de stad Amsterdam één van de onbetwiste koplopers als het gaat om acceptatie en tolerantie van lesbiennes, homo s en biseksuelen en transgenders. Deze

Nadere informatie

Korte historie. Stichting Al-Raza (betekent de tevredenheid) is op 31 december 1999 opgericht.

Korte historie. Stichting Al-Raza (betekent de tevredenheid) is op 31 december 1999 opgericht. Beleidsplan Beleidsplan 2014-2018 Stichting Almeerse Moslims AL-RAZA/Moskee AL-RAZA Adres: Edvard Munchweg 2, 1328 MA Almere Tel: 06-51476180 Korte historie Stichting Al-Raza (betekent de tevredenheid)

Nadere informatie

4.3. Aanbod voor (ouders van) basisschoolkinderen

4.3. Aanbod voor (ouders van) basisschoolkinderen Alle ouders met kinderen tot 4 jaar die in ons werkgebied wonen. Pedagoog. 4.3. Aanbod voor (ouders van) basisschoolkinderen Dit aanbod is gericht op kinderen die naar de basisschool gaan en hun ouders.

Nadere informatie

Nieuwe A. Amsterdammers en taalcoaches gaan samen op stap

Nieuwe A. Amsterdammers en taalcoaches gaan samen op stap Nieuwe A Amsterdammers en taalcoaches gaan samen op stap Mixen in Mokum Nieuwe Amsterdammers en taalcoaches gaan samen op stap Volwassen Amsterdammers met verschillende culturele achtergronden ontmoeten

Nadere informatie

Voorlichtingsbijeenkomsten bewoners en jeugd Oostelijke eilanden Versie 3

Voorlichtingsbijeenkomsten bewoners en jeugd Oostelijke eilanden Versie 3 Voorlichtingsbijeenkomsten bewoners en jeugd Oostelijke eilanden Versie 3 Aanleiding Naar aanleiding van een aantal incidenten in de is er vanaf februari een stijgend gevoel van onveiligheid en zorg bij

Nadere informatie

Stichting Zohor. Kort jaarverslag 2005/2006. Voor Participatie van Marokkaanse en Arabische vrouwen

Stichting Zohor. Kort jaarverslag 2005/2006. Voor Participatie van Marokkaanse en Arabische vrouwen Stichting Zohor مؤسسة زهور Voor Participatie van Marokkaanse en Arabische vrouwen لتحسين وضعية النساء المغربيات و العربيات و تشجيع مشاركتهن Kort jaarverslag 2005/2006 Haarlem, februari 2006 Activiteiten

Nadere informatie

Inhoudelijk jaarverslag 2013

Inhoudelijk jaarverslag 2013 Inhoudelijk jaarverslag 2013 Datum: maart 2014 Naam: Stichting Regenboog Zaandam Adres: Sparrestraat 68 A Postcode en plaats: 1505 AM Zaandam Kvk Nummer: 34389380 1 INHOUDSOPGAVE Inhoud Inleiding... 3

Nadere informatie

Ufuk Dogerle. Contact: Aandachtspunt. Landelijk politiek Stedelijk politiek Media. Lijsttrekker-Voorzitter

Ufuk Dogerle. Contact: Aandachtspunt. Landelijk politiek Stedelijk politiek Media. Lijsttrekker-Voorzitter Landelijk politiek Stedelijk politiek Media info@onsutrecht.nl www.onsutrecht.net Lijsttrekker-Voorzitter Ufuk Dogerle Sinds 1984 werkzaam in de pipeline industrie in Engeland, Canada, Irak, Dubai, Amerika

Nadere informatie

Wijkplan Centrum/ Noord-West. Internet-versie

Wijkplan Centrum/ Noord-West. Internet-versie Wijkplan 2015 Centrum/ Noord-West Internet-versie Inhoudsopgave 1. Visie Pagina 2 2. Wijkanalyse Pagina 3 3. Conclusie Pagina 5 Wijkplan 2015 CNW, maart 2015 Pagina 1 1. Visie De visie van Veens luid:

Nadere informatie

' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis

' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis IDENTITEITS- BEWIJS ' Dit is de tijd die niet verloren gaat: iedre minuut zet zich in toekomst om.' M. Vasalis 2 Onderwijs draait om mensen Als wij in onze onderwijsinstelling iets willen bereiken, dan

Nadere informatie

Verschuivende machtsrelaties in allochtone gezinnen Trees Pels

Verschuivende machtsrelaties in allochtone gezinnen Trees Pels Huiselijk geweld: achtergronden Verschuivende machtsrelaties in allochtone gezinnen Trees Pels 29 mei 2008 Congres Huiselijk Geweld: Families onder Druk Amsterdam, De Meervaart Meeste plegers zijn mannen,

Nadere informatie

Werken aan persoonlijke ontwikkeling en sturen van eigen loopbaan

Werken aan persoonlijke ontwikkeling en sturen van eigen loopbaan 08540 LerenLoopbaanBurgerschap 10-04-2008 08:28 Pagina 1 ontwikkelingsproces 1+2 1 2 3 4 5 6 7 Werken aan persoonlijke ontwikkeling en sturen van eigen loopbaan Leren, Loopbaan en Burgerschap Wat laat

Nadere informatie

WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen

WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen STRATEGISCHE VISIE BBOG zomer 2010 WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen 1. BBOG Het BBOG staat voor Buurtcentra Besturen

Nadere informatie

Cleo-Patria. vrouwen- en buurtstudio s. in het kort

Cleo-Patria. vrouwen- en buurtstudio s. in het kort Cleo-Patria vrouwen- en buurtstudio s in het kort Cleo-Patria vrouwen- en buurtstudio s Cleo-Patria staat voor een concept dat inmiddels op ca. 10-15 locaties succesvol is en wordt toegepast. De doelstelling

Nadere informatie

1. Iedereen is welkom in de opvang DE KINDEROPVANG HEEFT EEN BELANGRIJKE SOCIALE TAAK

1. Iedereen is welkom in de opvang DE KINDEROPVANG HEEFT EEN BELANGRIJKE SOCIALE TAAK 1. Iedereen is welkom in de opvang DE KINDEROPVANG HEEFT EEN BELANGRIJKE SOCIALE TAAK Kinderen krijgen in de opvang volop kansen om zich te ontwikkelen. Ouders kunnen intussen werk zoeken of gaan werken,

Nadere informatie

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Meedoen& Meetellen Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Samenstelling trainingsmodule Eline Roelofsen Roel Schulte www.verwondering.nu Illustratie

Nadere informatie

Inhoudelijk Jaarverslag 2015

Inhoudelijk Jaarverslag 2015 Inhoudelijk Jaarverslag 2015 Stichting Animo De Weer 75 1504 AK Zaandam Tel: 075-7113050 Email: info@animoweb.nl Actuele informatie over activiteiten en projecten zijn te vinden op www.animoweb.nl Inhoudelijk

Nadere informatie

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen Redactie: Marieke Haitsma en Corrie van Dam Eindredactie: afdeling communicatie

Nadere informatie

Stelling Wanneer een man met een ander geloof, of zonder geloof, in de synagoge komt, moet ook hij een keppeltje opzetten.

Stelling Wanneer een man met een ander geloof, of zonder geloof, in de synagoge komt, moet ook hij een keppeltje opzetten. Opdracht Bespreek met je klas deze stellingen. Dit kan met alle leerlingen tegelijkertijd of jullie kunnen in groepjes antwoord geven, deze opschrijven en ze kort presenteren voor de klas. Bedenk in ieder

Nadere informatie

Utrecht West. Terugkoppeling Netwerkbijeenkomst 2 oktober 2014, Buurtcentrum Rosa

Utrecht West. Terugkoppeling Netwerkbijeenkomst 2 oktober 2014, Buurtcentrum Rosa Utrecht West Terugkoppeling Netwerkbijeenkomst 2 oktober 2014, Buurtcentrum Rosa We willen u als bewoner van Utrecht West graag informeren over de uitkomsten van de netwerkbijeenkomst in buurtcentrum Rosa.

Nadere informatie

st r e s smanagement Inzicht in het omgaan met spanningen. Maximaal aantal deelnemers 12 Leren oplossingsgericht te handelen.

st r e s smanagement Inzicht in het omgaan met spanningen. Maximaal aantal deelnemers 12 Leren oplossingsgericht te handelen. st r e s smanagement De cursus 'stressmanagement' is bedoeld voor iedereen die in zijn/haar werksituatie te maken krijgt met stress als gevolg van problemen en spanningsvolle situaties. De eigen ervaringen

Nadere informatie

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren.

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren. Het Cruyff Foundation Community Program De Johan Cruyff Foundation wil jongeren langdurig binden aan het Cruyff Court en de wijk. Wij willen jongeren meer zelfvertrouwen geven, kansen bieden om hun talent

Nadere informatie

Verslag van de bijeenkomst Eenzaamheid en sociaal isolement bij ouderen: de inzet van vrijwilligers, 8 april 2014.

Verslag van de bijeenkomst Eenzaamheid en sociaal isolement bij ouderen: de inzet van vrijwilligers, 8 april 2014. Verslag van de bijeenkomst Eenzaamheid en sociaal isolement bij ouderen: de inzet van vrijwilligers, 8 april 2014. Programma: 09.30 uur - Inloop met koffie en thee 10.00 uur - Eenzaamheid en sociaal isolement:

Nadere informatie

Een Positief. leer en leefklimaat. op uw school

Een Positief. leer en leefklimaat. op uw school Een Positief leer en leefklimaat op uw school met TOPs! positief positief denken en doen Leerlingen op uw school ontwikkelen zich het beste in een positief leer- en leefklimaat; een klimaat waarin ze zich

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Visienota netwerk Samen tegen eenzaamheid in Den Helder

Visienota netwerk Samen tegen eenzaamheid in Den Helder Visienota netwerk Samen tegen eenzaamheid in Den Helder Inleiding Eenzaamheid is een groot maatschappelijk probleem. Mensen die zich eenzaam voelen zijn over het algemeen angstiger, achterdochtiger, wantrouwiger

Nadere informatie

Communiceren met ouderen

Communiceren met ouderen Communiceren met ouderen 1. Introductie a) Het SEE-GREEN project Het SEE-GREEN project is een Europees initiatief om de gevolgen voor de oudere generatie burgers in onze gemeenschappen te bepalen wanneer

Nadere informatie

GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren

GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren GIDS-gemeenten die de JOGGaanpak & GIDS combineren Notitie versie 1.0 September 2016 Door Frea Haker (Gezond in ) Eveline Koks (Jongeren Op Gezond Gewicht) Anneke Meijer (Coördinatie Gezond Gewicht Fryslân

Nadere informatie

Inspiratiebijeenkomst Pedagogische Meerstemmigheid

Inspiratiebijeenkomst Pedagogische Meerstemmigheid Datum: Locatie: Spreker: Notulist: Aanwezigen: Organisatie: 14 december Kralingen Ilias El Hadioui Majda Battaï 23 deelnemers Stichting Attanmia i.s.m. Stichting Buurtwerk Kralingen-Crooswijk De besproken

Nadere informatie

laat zien wie je bent

laat zien wie je bent laat zien wie je bent Wilhelminastraat 150 7573 AK Oldenzaal T 053 537 56 66 gereia@zorggroepsintmaarten.nl laat zien wie je bent Welkom. Laat zien wie je bent. 03 Welkom Gereia in Oldenzaal Gereia is

Nadere informatie

Voorwoord. Hatice Turkmen directeur Stichting LOV

Voorwoord. Hatice Turkmen directeur Stichting LOV 2013 Jaarverslag Voorwoord Het afgelopen jaar hebben we de omslag gemaakt van een uitvoeringsorganisatie naar een ondernemende vrijwilligersorganisatie. Onze enthousiaste vrijwilligers, die een wezenlijk

Nadere informatie

VOORTGEZET ONDERWIJS HELP HELPEN

VOORTGEZET ONDERWIJS HELP HELPEN VOORTGEZET ONDERWIJS HELP HELPEN 1 Algemene informatie Beste docent, Voor u ligt de toolkit die RADAR voor u heeft ontworpen. Vanuit de resultaten van de Diverscity-meter is deze toolkit voor u geselecteerd.

Nadere informatie

1 Inleiding. 1.1 Discriminatie in arbeidsmarktperspectief

1 Inleiding. 1.1 Discriminatie in arbeidsmarktperspectief 1 Inleiding 1.1 Discriminatie in arbeidsmarktperspectief Breed maatschappelijk en politiek debat In Nederland is een breed maatschappelijk en politiek debat gaande over discriminatie en de vraag hoe dit

Nadere informatie

Meldpunt Discriminatie Gooi en Vechtstreek

Meldpunt Discriminatie Gooi en Vechtstreek GASTLESSEN 2016-2017 Meldpunt Discriminatie Gooi en Vechtstreek Het afgelopen schooljaar is het Meldpunt Discriminatie Gooi en Vechtstreek met veel plezier en succes gestart met het geven van gastlessen

Nadere informatie

Identiteit in woorden Stichting St. Josephscholen Nijmegen

Identiteit in woorden Stichting St. Josephscholen Nijmegen Identiteit in woorden Stichting St. Josephscholen Nijmegen Inleiding De commissie identiteit, in opdracht van het bestuur en de directies van de Stichting St. Josephscholen, heeft de identiteit van de

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Houten

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Houten Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten; gelet op de Algemene subsidieverordening gemeente Houten; besluit vast te stellen de Subsidieregeling beoordelingscriteria en verplichtingen:

Nadere informatie

Visiestuk. Waarden. De waarden die ik belangrijk vind op een basisschool zijn:

Visiestuk. Waarden. De waarden die ik belangrijk vind op een basisschool zijn: Visiestuk Deze foto past bij mij omdat ik altijd voor het hoogst haalbare wil gaan. Ook al kost dit veel moeite en is het eigenlijk onmogelijk. Ik heb doorzettingsvermogen, dat heb je ook nodig bij het

Nadere informatie

(als reorganisatie de aanleiding is) 15 november 2014. Karin Boelens

(als reorganisatie de aanleiding is) 15 november 2014. Karin Boelens Werk naar werk (als reorganisatie de aanleiding is) 15 november 2014 Karin Boelens Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Mobiliteit: Werk naar werk... 3 2.1 Voorlichting... 3 2.2 Intakegesprek... 4 2.2.1 Portal Werkinzicht...

Nadere informatie

Datum 6 januari 2016 Onderwerp Gespreksnotitie Nationaal Rapporteur rondetafelgesprek kindermisbruik. Geachte voorzitter,

Datum 6 januari 2016 Onderwerp Gespreksnotitie Nationaal Rapporteur rondetafelgesprek kindermisbruik. Geachte voorzitter, 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Tweede Kamer der Staten-Generaal t.a.v. de voorzitter van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie mevrouw L. Ypma Postbus 20018 2500 EA Den Haag Turfmarkt

Nadere informatie

Dialoog: homoseksualiteit in de multiculturele samenleving

Dialoog: homoseksualiteit in de multiculturele samenleving Rotterdam, september 2005 Dialoog: homoseksualiteit in de multiculturele samenleving Dit document heeft tot doel een indruk te geven van de activiteiten en het achterliggende gedachtegoed van Stichting

Nadere informatie

POSITIEVE INTERVENTIE BRENGT GEDRAGSVERANDERING

POSITIEVE INTERVENTIE BRENGT GEDRAGSVERANDERING POSITIEVE INTERVENTIE BRENGT GEDRAGSVERANDERING in dit geval innovatiekracht Februari 2016 Involve Sophiaweg 89 6523 NH NIJMEGEN www.involve.eu contact met ons op voor afspraken over het gebruik 1 Veranderen

Nadere informatie

Is een klas een veilige omgeving?

Is een klas een veilige omgeving? Is een klas een veilige omgeving? De klas als een vreemde sociale structuur Binnen de discussie dat een school een sociaal veilige omgeving en klimaat voor leerlingen moet bieden, zouden we eerst de vraag

Nadere informatie

Voorbeeldig onderwijs

Voorbeeldig onderwijs m a r i a va n de r hoe v e n Voorbeeldig onderwijs In de politieke arena wordt gedebatteerd over de vraag of het goed gaat met het Nederlandse onderwijs. Getuige het recente Oesorapport zijn we op onderdelen

Nadere informatie

Om wie maakt u zich wel eens zorgen?

Om wie maakt u zich wel eens zorgen? Om wie maakt u zich wel eens zorgen? Iedereen heeft wel eens een lastige periode in het leven. Bijvoorbeeld door het verlies van dierbaren, door financiële problemen of door spanningen in de relationele

Nadere informatie

Inge Test 07.05.2014

Inge Test 07.05.2014 Inge Test 07.05.2014 Inge Test / 07.05.2014 / Bemiddelbaarheid 2 Bemiddelbaarheidsscan Je hebt een scan gemaakt die in kaart brengt wat je kans op werk vergroot of verkleint. Verbeter je startpositie bij

Nadere informatie

Samen doen. Zorgvisie. Zorg- en dienstverlening van A tot Z

Samen doen. Zorgvisie. Zorg- en dienstverlening van A tot Z Samen doen Zorgvisie Zorg- en dienstverlening van A tot Z Wat en hoe? 3 W Samen met de cliënt bepalen we wát we gaan doen en hóe we het gaan doen. Mensen met een verstandelijke beperking kunnen op diverse

Nadere informatie

Werkplan 2015 COC Rotterdam pagina 1

Werkplan 2015 COC Rotterdam pagina 1 Werkplan 2015 COC Rotterdam pagina 1 Werkplan 2015 COC Rotterdam Introductie COC Rotterdam vervult als belangenbehartiger voor de LHBT-gemeenschap al 67 jaar een belangrijke maatschappelijke rol in Rotterdam

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier TERUGGENOMEN 18 MAART 2008 UITGESTELD OPENBAAR B&W.nr.: 08.0216, d.d. 18 maart 2008 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Vragenlijst Stadsenquete 2008, onderdeel Veelkleurig Leiden BESLUITEN Behoudens advies

Nadere informatie