CAO VUT. Pensioen. Scholing JAARVERSLAG 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CAO VUT. Pensioen. Scholing JAARVERSLAG 2009"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2009 adres : Kokermolen, Houten corr.adres : Postbus 331, 3990 GC Houten telefoon : telefax : website :

2 2

3 Voorwoord Een van de doelstellingen van een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) is het voorkomen van concurrentie tussen bedrijven puur alleen op arbeidsvoorwaarden. Het schept rust op de arbeidsmarkt en is tegelijkertijd ook een waarborg voor uniforme en goede arbeidsomstandigheden. Een van de resultaten was in 2009 ook de realisatie van de arbocatalogus terwijl er ook een begin werd gemaakt met de NEN+ regeling. Een initiatief ter voorkoming van sociale en fiscale fraude. Een goede zaak. Tegelijkertijd zijn er tal van ontwikkelingen die invloed hebben op het bestaande binnenlandse CAO kader. Sinds 1992, de creatie van die ene interne europese markt, is het grensoverschrijdend handelsverkeer alleen maar toegenomen. Geen veterinaire belemmeringen meer, producenten en afnemers hebben elkaar gevonden in een nieuwe internationaliseringsslag. De industrie volgt de internationale expansie van retail en foodservice. Het was natuurlijk ook onderwerp van discussie in het Georganiseerd Overleg (G.O). Ook de structuur van de binnenlandse afzet is aan het veranderen. De noodzaak van levering buiten de van oudsher normale arbeidstijden neemt toe. In het personeelsbestand van de totale sector is sprake van een afname van het aantal medewerkers in de slachterijen terwijl dat aantal in de verwerkende bedrijven alleen maar toeneemt. De discussie in het G.O wordt vanuit werkgeversvisie gedomineerd door het begrip flexibiliteit terwijl de werknemersvertegenwoordigers strijden voor het behoud van rechten. Beide opvattingen verenigen is voor partijen de komende jaren de opgave. Een moeilijke klus. Maar in het belang van een perspectiefvolle sector met werk voor velen. Drs. Jos Ramekers Voorzitter 3

4 4

5 INHOUD Pagina Voorwoord...3 Inhoudsopgave Sociale Zaken Pluimvee Industrie - inleiding voorzitter secretaris secretariaat Overlegorganen - georganiseerd overleg cao-overleg cao fonds collectieve belangen v o o r de pluimveeverwerkende industrie pensioenregeling prepensioenregeling w g a-verzekering sociaal handboek v o o r poeliers en wildhandelaren payroll-bedrijven pensioenopbouw vakantiekrachten en zaterdaghulpen medezeggenschap arbocatalogus o v e r i g e punten samenstelling...15 So c i a l e c o m m is s i e (Geschillencommissie) algemeen samenstelling...16 Werkgroep kwaliteit va n de arbeid pilots medezeggenschap nen+ regeling levensfasebewust beleid samenstelling De bedrijfsgenoten - slachterijen pluimveeverwerkende bedrijven Adressen

6 6

7 1 SOCIALE ZAKEN PLUIMVEE INDUSTRIE Inleiding Sociale Zaken Pluimvee Industrie, ingesteld per 1 oktober 2001, is een gezamenlijk initiatief van de werkgevers- en werknemersorganisaties in de pluimveeverwerkende industrie, NEPLUVI, CNV BedrijvenBond (per 1 januari 2010 genaamd CNV Vakmensen) en FNV Bondgenoten. Deze organisaties vormen het Georganiseerd Overleg over sociale aangelegenheden in de sector. Het Georganiseerd Overleg (G.O.) wordt als belangrijkste orgaan aangemerkt. Binnen het GO komen de CAO's voor de sector tot stand. Naast de reguliere CAO (de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor werknemers werkzaam in de Pluimveeverwerkende Industrie) kunnen worden genoemd de Collectieve Arbeidsovereenkomst inzake Vervroegde Uittreding voor werknemers werkzaam in de Pluimveeverwerkende Industrie en de Collectieve Arbeidsovereenkomst Fonds Collectieve Belangen voor de Pluimveeverwerkende Industrie, kortheidshalve genoemd respectievelijk CAO pluimvee, CAO en CAO scholing. sactiviteiten en vervroegd uittreden zijn ondergebracht in afzonderlijke stichtingen, die elk haar eigen jaarverslag uitbrengen. Voorzitter De voorzitter, die tevens verantwoordelijk is voor de aansturing van het sociaal secretariaat, wordt gekozen door het G.O. In het verslagjaar vervult de heer drs. J.J. Ramekers uit Zoetermeer het voorzitterschap van het G.O. en tevens van Sociale Zaken Pluimvee Industrie. Secretaris In 2009 is Ronald Kerkmeijer uit Driebergen secretaris van het G.O. en van Sociale Zaken Pluimvee Industrie. Secretariaat De secretariaatswerkzaamheden worden uit gevoerd door Sociale Zaken Pluimvee Industrie, gevestigd te Houten. Op 27 december 2009 is een nieuwe locatie betrokken en is het secretariaat verhuisd van Kroonslag 4 in Houten naar Kokermolen 11 in Houten. Op het secretariaat zijn Ronald Kerkmeijer en Ellen van Leer-Leatemia werkzaam. Het secretariaat van het G.O. wordt gevoerd door Sociale Zaken Pluimvee Industrie. Deze organisatie functioneert als aanspreekpunt voor alle activiteiten op het gebied van sociale aangelegenheden in de pluimveeverwerkende industrie. 7

8 8

9 2 OVERLEGORGANEN a. georganiseerd overleg In het Georganiseerd Overleg is in het verslagjaar gesproken over een groot aantal onderwerpen. De belangrijkste zaken daaruit worden hier vermeld. CAO-overleg In het voorjaar van 2009 zijn de onderhandelingen gestart voor een nieuwe CAO per 1 mei Uiteindelijk is op 8 september 2009 een akkoord gesloten tussen de Vereniging van de Nederlandse Pluimveeverwerkende Industrie NEPLUVI en CNV BedrijvenBond. Dit akkoord heeft de instemming van beide achterbannen. De wijziging van de CAO heeft betrekking heeft op de volgende onderdelen. - Looptijd De CAO kent een looptijd van een jaar (van 1 mei 2009 tot en met 30 april 2010). - Inkomen * Per 1 juli 2009 worden zowel de schaallonen als de feitelijk betaalde lonen \ structureel verhoogd met 1,0% * Per 1 december 2009 wordt een eenmalige uitkering van 0,5% verstrekt over het op dat moment geldende jaarloon. * Per 1 januari 2010 worden zowel de schaallonen als de feitelijk betaalde lonen structureel verhoogd met 0,5%. - Karakter van de CAO Het standaardkarakter van de CAO blijft ongewijzigd. Bestaande schriftelijke afspraken gemaakt tussen werkgever en OR c.q. PVT dan wel individuele werknemer in aanvulling/afwijking van deze CAO blijven gehandhaafd. Vanaf 1 mei 2009 dienen van de CAO afwijkende afspraken te worden gemeld aan het secretariaat van het Georganiseerd Overleg. - Controle op naleving De controle op de naleving van de sectorale CAO-bepalingen voor uitzendkrachten wordt als volgt geregeld. Naast de NEN-norm certificering voor uitleenbedrijven zullen werkgevers in de pluimveeverwerkende industrie in het contract met de uitlener een beding opnemen over de naleving en de controle op naleving van de toepasselijke CAO's. Deze bedrijven stemmen in met een daadwerkelijke, al dan niet steekproefgewijze, controle op naleving van de toepasselijke CAO voor werknemers die in de pluimveeverwerkende industrie werkzaam zijn. Door het Georganiseerd Overleg wordt de controle nader ingevuld, waarbij onder meer kan worden genoemd een besluit tot specifieke controle en aanwijzing van een controleorgaan. Doel is te komen tot een volledige NEN+ certificering in het SNA-register van uitleenbedrijven in de pluimveeverwerkende industrie. - Wajong Tijdens de looptijd van de CAO zal door het sociaal secretariaat een inventarisatie worden gehouden naar het aantal werkzame WAJONG-ers in de pluimveeverwerkende industrie en naar het aantal mogelijke arbeidsplaatsen voor WAJONG-ers. - Kopen van verlof en verkopen van ADV De huidige regeling van aan- en verkoop van 9

10 verlof tot een maximum van 50 uur op jaarbasis is in die zin gewijzigd, dat in de nieuwe CAO de aankoop van verlof en de verkoop van ADV is toegestaan met een maximum aantal van 80 uren op jaarbasis. - premie Al in het voorjaar van 2009 is de verhoging van de pensioenpremie afgesproken: van 14,8 naar 17% (de verhoging van de premie is 50/50 verdeeld tussen werknemer en werkgever). Bij de aanvraag voor het algemeen verbindend verklaren van de CAO zijn door ABU en NBBU bedenkingen ingebracht. Deze bedenkingen hebben betrekking op de bepaling van de werkingssfeer. Beide organisaties zijn bij het Georganiseerd Overleg uitgenodigd voor een nader gesprek en toelichting van standpunten op de ingebrachte bedenkingen. Dit gesprek zal in het begin van 2010 plaats vinden. De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 18 maart 2010 het besluit genomen tot algemeen verbindend verklaren van de bepalingen van de CAO. Dit besluit is gepubliceerd in de Staatscourant van 22 maart CAO FONDS COLLECTIEVE BELANGEN VOOR DE PLUIMVEEVERWERKENDE INDUSTRIE De CAO Fonds Collectieve Belangen voor de Pluimveeverwerkende Industrie kent een looptijd van 2004 tot en met Door het Georganiseerd Overleg is in 2008 al gesproken over een verlenging van deze CAO met een periode van vijf jaar, ingaande 1 januari Voor de tekst van de CAO, die vrijwel geheel ongewijzigd is, is om algemeen verbindend verklaring gevraagd. Door een kleine aanpassing is het noodzakelijk dat de statuten eveneens worden aangepast. Dit zal door de notaris in overeenstemming worden gebracht. De algemeen verbindend verklaring van de CAO is op 19 januari 2009 verleend door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De akte tot wijziging van de statuten is bij de notaris verleden op 23 februari De premie voor de Stichting OFP wordt vanaf het kalenderjaar 2008 geïnd door het secretariaat van de Stichting OFP in Houten. De hoogte van deze premie voor 2009 is gelijk aan de premie in 2008: 0,5% van het SV-loon. PENSIOENREGELING De pensioenregeling voor de werknemers in de pluimveeverwerkende industrie is ondergebracht bij de Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Vlees- en Vleeswarenindustrie en de Gemaksvoedingindustrie (VLEP). Administrateur van de regeling is Syntrus Achmea beheer B.V. in De Meern. Het bestuur van de Stichting VLEP heeft over de premie voor het jaar 2009 een uitvoerige discussie gevoerd. In een extra bestuursvergadering op 11 februari 2009 van Stichting VLEP is gesproken over de te nemen maatregelen in verband met de onderdekking die is ontstaan als gevolg van de financiële crisis. Het bestuur heeft besloten dat de premie en/of het opbouwpercentage voor 2009 moet worden aangepast. De keuze is aan het Georganiseerd Overleg (G.O.) van betrokken sectoren voorgelegd: een premieverhoging 10

11 of een verlaging van het opbouwpercentage dan wel een combinatie daarvan. Het G.O. in de pluimveeverwerkende industrie heeft in februari 2009 dit verzoek besproken. Het G.O. heeft onderschreven dat een herstelplan nodig is. Daarbij vindt het G.O. een verlaging van rechtenopbouw niet wenselijk. Besloten is in te stemmen met het voorstel om de premie te verhogen van 14,8 naar 17,0% (2,2%). Conform eerdere afspraken zal de premieverhoging gelijkelijk tussen werknemers en werkgevers worden verdeeld. De premie stijgt voor beide dus met 1,1 procentpunt. Deze verhoging geldt met terugwerkende kracht en is ingevoerd per 1 januari Voor de goede orde geven wij de premiepercentages weer (in het maximum pensioengevend salaris en in de franchisebedragen zijn geen wijzigingen aangebracht) Premiejaar Werkgevers 8,8% 9,9% Werknemers 6,0% 7,1% Het maximum pensioengevend salaris bedraagt ,- en de franchise is in ,-, waarbij voor werknemers geboren vóór 1950 de franchise is vastgesteld op ,-. PREPENSIOENREGELING Sinds het jaar 2003 is de prepensioenregeling voor de werknemers in de pluimvee-verwerkende industrie ondergebracht bij de Stichting Prepensionering Vleeswaren- en Gemaksvoedingindustrie (PPVGI). Ook voor deze regeling wordt de administratie verzorgd door Syntrus Achmea beheer B.V. in De Meern. De premie voor het jaar 2009 is ten opzichte van het voorafgaande jaar ongewijzigd en bleef 3,5%. De verdeling tussen werkgevers en werknemers blijft eveneens gelijk en bedraagt respectievelijk 2,1% en 1,4%. WGA-VERZEKERING In de CAO is de verplichting neergelegd, dat de werkgever de werknemer zal informeren over de met Interpolis overeengekomen arbeidsongeschiktheidsverzekering als aanvulling op de WGA-uitkering zoals deze geldt bij een arbeidsongeschiktheid tussen 35 en 80%. Deelname van de werknemer aan deze sectorale verzekering is vrijwillig. Indien geen gebruik is gemaakt van een afstandsverklaring wordt de werknemer geacht deel te nemen. Voor werkgevers is er een dispensatiemogelijkheid als een minimaal gelijkwaardige verzekering aan de werknemers wordt geboden. De premie van de sectorale verzekering komt voor rekening van de werknemer. Deze verzekering is ingegaan per 1 januari Voor het verslagjaar geldt een premie van 0,38% van het gemaximeerde SV-loon. De uitvoering van deze regeling is door sociale partners ondergebracht bij de Stichting SAPLU. Meer informatie is te vinden in het jaarverslag van deze stichting. SOCIAAL HANDBOEK VOOR POELIERS EN WILDHANDELAREN Zoals in eerdere jaarverslagen al gemeld, heeft de Nederlandse Bond van Poeliers en 11

12 Wildhandelaren voor de poeliers een sociaal handboek opgesteld, waarin arbeidsvoorwaarden zijn opgenomen. Met de bond is overleg gevoerd over de mogelijke samenwerking om te komen tot een gezamenlijke CAO. Dit heeft als voordeel dat de arbeidsvoorwaarden voor de gehele pluimveeverwerkende sector identiek zijn. In een afzonderlijk hoofdstuk van de CAO zou specifiek aandacht kunnen worden besteed aan detailhandelsactiviteiten. De gesprekken over een eventuele aanpassing van de werkingssfeer van de CAO zijn gaande. De Nederlandse Bond van Poeliers en Wildhandelaren beraadt zich intern over de activiteiten, welke kunnen worden beschouwd als detailhandelsactiviteiten. Daarna zal het overleg met het Georganiseerd Overleg worden vervolgd. Aan het einde van het verslagjaar is van de bond nog geen reactie ontvangen. PAYROLL-BEDRIJVEN Op verzoek van het pensioenfonds is het onderwerp payrollen in het Georganiseerd Overleg aan de orde gesteld. Payrollen is een vorm van ter beschikking stellen van werknemers aan opdrachtgevers, waarbij de opdrachtgever verantwoordelijk is voor de werving, selectie en begeleiding van de werknemers en het contractbeheer en de verloning van deze werknemers wordt uitbesteed. Gelet op de pensioenproblematiek voor payrollers wil het G.O. graag nader overleg voeren over de positie van werknemers die via payroll-bedrijven in de pluimveeverwerkende industrie te werk worden gesteld. De specifieke vraag van het pensioenfonds is, of payrollers die in de pluimveeverwerkende industrie actief zijn onder de werkingssfeer van de sector zouden moeten vallen. In het verslagjaar is een inventarisatie gehouden naar de gebruikmaking van payrollbedrijven. Het G.O. heeft in het verslagjaar aan het bestuur van het pensioenfonds advies uitgebracht. Dit advies behelst, dat werknemers die in de pluimveeverwerkende industrie te werk worden gesteld, ook aan de verplichtingen van de sector moeten voldoen. Dit betekent dus onder meer dat de pensioenvoorziening van betrokkenen in de sector wordt ondergebracht. Het bestuur van het pensioenfonds (VLEP) zal zich nader beraden over wijziging van de werkingssfeerbepaling. PENSIOENOPBOUW VAKANTIEKRACHTEN EN ZATERDAGHULPEN In het Georganiseerd Overleg is in het verslagjaar ook gesproken over de pensioenopbouw van scholieren en vakantiekrachten. Conform het pensioenreglement dient voor genoemde groepen werknemers pensioenpremie te worden afgedragen. Deze werknemers staan op de loonlijst met kleine pensioenbedragen tegen hoge administratiekosten. Aan het bestuur van de Stichting VLEP is gevraagd welke ruimte er is binnen het pensioenreglement voor mogelijke vrijstelling/dispensatie. Een groot aantal van genoemde groepen medewerkers werkt sec in de zomermaanden of op zaterdagen, veelal niet langer dan een seizoen. Voor deze betrekkelijk korte periode worden dan pensioenrechten opgebouwd. De vraagstelling richt zich met name op de groep tijdelijke krachten, die maximaal 8 uur per week werken of korter dan 6 maanden. Is bijvoorbeeld 12

13 een wachttijd mogelijk of kan worden afgeweken door middel van een individuele afstandsverklaring c.q. kan vrijstelling van pensioenopbouw worden verleend? Kunnen bedoelde pensioenrechten worden afgekocht? Concreet gesteld: wat kost het aan belasting (administratie en jarenlange reservering) voor het pensioenfonds, wat kost het aan belasting voor de werkgever en wat is het uiteindelijke individuele recht van de werknemer. Uit een inventarisatie onder werkgevers is gebleken, dat de kosten van premie en administratie, veelal over een relatief korte periode, niet in verhouding tot de uiteindelijke pensioenrechten van betrokkenen staan. Aan het einde van het verslagjaar is nog geen reactie ontvangen vanuit het bestuur van de Stichting VLEP. MEDEZEGGENSCHAP CAO-partijen spannen zich al geruime tijd in om de medezeggenschap in de pluimveeverwerkende industrie te verbeteren. Meer en beter overleg dichtbij de werkvloer is daarbij een belangrijk doel. In vervolg op de activiteiten rond medezeggenschap is op initiatief van de Werkgroep kwaliteit van de arbeid gevraagd om een voorstel uit te werken voor een bijeenkomst van werkgevers en werknemers in de pluimveeverwerkende industrie. Doel van deze dag is om werkgevers en werknemers ervaringen rond medezeggenschap te laten delen, waarmee een ieder zijn voordeel kan doen. Het Georganiseerd Overleg ondersteunt dit initiatief. Aan AWVN, FNV Bondgenoten en CNV BedrijvenBond is gevraagd een voorstel uit te werken. Om verbreding van de kwaliteit te bewerkstelligen willen partijen de inspanningen en goede voorbeelden van overleg tussen bestuurders en ondernemingsraden in de sector vastleggen en overdragen aan andere bestuurders en ondernemingsraden. Dit gebeurt op basis van interviews, waarvan de resultaten in een boekje worden gepresenteerd in een sectorale voorlichtingsbijeenkomst. Naar verwachting zal deze bijeenkomst in 2010 worden georganiseerd. ARBOCATALOGUS In 2009 is gewerkt aan de totstandkoming van een Arbocatalogus. Aan de catalogus wordt gewerkt door een werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties. De projectleiding is in handen van het Productschap Pluimvee en Eieren. De pluimveeverwerkende industrie heeft ervoor gekozen om eerst de risico s fysieke belasting, RSI, mesveiligheid en machineveiligheid uit te werken. Aansluitend wordt de Arbocatalogus uitgebreid met andere onderwerpen. De Arbocatalogus is geen eindig document en sociale partners vinden het belangrijk deze actueel te houden. Dit betekent dat onderwerpen verder uitgewerkt worden en meer oplossingen worden toegevoegd. De catalogus is in 2009 afgerond en vastgesteld, waarna deze ter goedkeuring is aangeboden aan de Arbeidsinspectie. In dit slotdocument totstandkoming Arbocatalogus is het volgende verwoord. 13

14 Algemeen In dit slotdocument is beschreven hoe de Arbocatalogus tot stand is gekomen voor de Pluimvee sector. Dit betreft de basiscatalogus waarvan finetuning volgt. De werkingssfeer voor deze arbocatalogus is aan de hand van de BIK codes vastgesteld De arbocatalogus voor de Pluimvee sector geldt voor 1512, pluimveeslachterijen. In deze Arbocatalogus zijn de volgende thema s uitgewerkt: - Fysieke Belasting - RSI - Mesveiligheid - Machineveiligheid De looptijd zal na indiening bij en accordering van de Arbeidsinspectie 3 jaar bedragen. Werkgroep en Georganiseerd Overleg De totstandkoming van Arbocatalogus 1 is begeleid door de werkgroep Arbocatalogus Pluimveeindutrie. In de werkgroep zijn vertegenwoordigd geweest: - vakbonden met kaderleden van FNV Bondgenoten en CNV BedrijvenBond, kaderleden van Pingo Poultry Goor B.V. en Vleesch du Bois Dedemsvaart B.V. - werkgevers: Pingo Poultry Goor B.V., Storteboom Groep B.V., Ruig & Zonen B.V., Flandrex Nederland B.V. Het Productschap Pluimvee en Eieren heeft als projectleiding opgetreden en tevens gefaciliteerd in de totstandkoming van deze arbocatalogus. De werkgroep heeft gerapporteerd aan het Georganiseerd Overleg (CAO partners) in de pluimveeverwerkende industrie. Arbocatalogus een continue proces In de pluimveeverwerkende industrie is een positieve kijk op zorg voor arbeidsomstandigheden. Binnen de mogelijkheden wordt bekeken welke organisatorische en technische arbo verbeteringen geïmplementeerd kunnen worden. Ook is er het besef dat de Arbocatalogus een continue proces is dat aandacht, aanvullingen en onderhoud behoeft. Het volgende is afgesproken: - Na indiening van deze Arbocatalogus gaat de werkgroep verder met voorbereiden van volgende aan te pakken thema s. Tussen de sociale partners is inmiddels een akkoord over het objectiveren van het thema werkdruk in de sector. - De vijf risico s genoemd in de Arbeidsinspectie brochure (machineveiligheid, fysieke belasting, inrichting arbeidsplaats, geluid, werkdruk) worden of zijn allen opgenomen in de Arbocatalogus. - De ingediende GROSlijst zal bediscussieerd worden in de werkgroep. Tevens kunnen nieuwe thema s zich voordoen en worden ingebracht. Nieuw uit te werken thema s zullen voorgelegd worden aan het G.O.. Na accordering zullen de thema s uitgewerkt worden en opgenomen in de Arbocatalogus. - De ingebrachte lijst met beleidsregels op te nemen in de toekomstige Arbocatalogus wordt besproken in de werkgroep. Per onderwerp zal een technische subwerkgroep, waarbij ook deskundigen vanuit het werkveld zitting nemen, ingesteld worden. - Voor een goede introductie van de 14

15 Arbocatalogus voor alle doelgroepen (directie, OR, deskundigen, leidinggevenden, medewerkers) is een communicatieprogramma opgezet. Herhaling van aandacht voor de Arbocatalogus is onderdeel van deze campagne. Er zal hierbij speciale attentie zijn voor de rol van Ondernemingsraden. Het uiteindelijke doel is dat communicatie over de arbocatalogus geborgd is. - Om te benadrukken dat het maken van en werken met de Arbocatalogus een samenwerking is tussen werkgevers en werknemers zijn in de komende jaren toetsmomenten ingebouwd. De digitale Arbocatalogus zal onder andere via gebruikerstesten op de werkvloer periodiek geëvalueerd worden. Dit door bij de bedrijven samen met medewerkers, leidinggevenden, kaderleden, OR leden de Arbocatalogus te beoordelen op functionaliteit en actualiteit. Bij de totstandkoming van deze Arbocatalogus zijn al meerdere gebruikerstesten geweest op de werkvloer. - Door het verzamelen van Goede Praktijken komt er steeds meer informatie over geïmplementeerde oplossingen in de sector. Via de digitale Arbocatalogus en communicatiecampagne wordt deze informatie beschikbaar voor iedereen in de sector. Op 14 december 2009 is de goedkeuring van de Arbeidsinspectie ontvangen. De catalogus wordt digitaal gepubliceerd. De volgende fase is de bekendmaking ervan. Hiervoor zijn gesprekken aangegaan met een communicatiebureau. Dit zal in 2010 verder worden uitgewerkt. Daarna zullen andere onderwerpen worden uitgewerkt, waarmee de catalogus zal worden uitgebreid. Overige punten Naast bovenstaande, meest belangrijke aandachtspunten is in de loop van het jaar nog een aantal zaken de revue gepasseerd. Dit betreft onder meer de jaarlijkse personeelsenquête, waarvan de resultaten zijn opgenomen in hoofdstuk 3 van dit verslag en dispensatieverzoeken dan wel vragen over de toepassing van de CAO van individuele ondernemingen. Samenstelling Per 16 september 2009 heeft de heer A. Visser zijn werkzaamheden bij CNV BedrijvenBond beëindigd. In deze vacature is voor genoemde organisatie voorzien door per gelijke datum mevrouw J.H. Kraan tot lid van het G.O. te benoemen. Aan het einde van het verslagjaar is het Georganiseerd Overleg als volgt samengesteld: Voorzitter: drs. J.J. Ramekers Secretaris: R. Kerkmeijer Leden werkgeverszijde: J. Heijs, K. Kraijenoord, J. Timmer, mr. P.J.H.T. Verkuilen, Dr. P.C. Vesseur en J.P. Visser Leden werknemerszijde: J. Hendriks en J.H. Kraan Adviseur werkgeverszijde: ir. B.J. Odink Notulist: mevrouw A.E. van Leer-Leatemia 15

16 b. SOCIALE COMMISSIE (GESCHILLENCOMMISSIE) Algemeen In de CAO zijn per 1 januari 2006 de taken en bevoegdheden van de Sociale commissie beschreven en is de procedure voor de behandeling van geschillen vastgelegd. De commissie bestaat uit vier leden, waarvan twee van werkgeverszijde en twee van werknemerszijde en de commissie kan al dan niet uit haar midden een voorzitter benoemen. Aan werkgeverszijde zijn vier personen benoemd, die afhankelijk van de ontvangen zaken zullen bepalen wie aan de behandeling deelneemt. Dit om te voorkomen dat er een mogelijke betrokkenheid kan zijn tussen de te behandelen zaak en het betrokken lid. Samenstelling Aan het einde van het verslagjaar is de Sociale commissie als volgt samengesteld: Voorzitter: drs. J.J. Ramekers Secretaris: R. Kerkmeijer Leden werkgeverszijde: J. Heijs, J. Timmer, mr. P.J.H.T. Verkuilen en J.P. Visser Leden werknemerszijde: J. Hendriks en J.H. Kraan In het jaar 2009 hebben zich geen zaken aangediend. Daarom is de Sociale commissie in het verslagjaar niet bijeen geweest. 16

17 C. WERKGROEP KWALITEIT VAN DE ARBEID In 2009 is in de Werkgroep kwaliteit gesproken over onder meer de volgende aangelegenheden. PILOTS MEDEZEGGENSCHAP In de pluimveeverwerkende industrie is een campagne gevoerd over de ontwikkeling van ondernemingsraden. Hiervoor is de mogelijkheid aan bedrijven geboden om deel te nemen aan een pilot. Twee bedrijven hebben hiervan gebruik gemaakt. De pilots bestaan uit twee fases. De eerste fase heeft betrekking op de oprichting van een ondernemingsraad in het bedrijf en loopt tot de periode aan de verkiezingen, waarbij zowel de werkgever als de werknemers afzonderlijk worden geadviseerd en begeleid. De tweede fase is de begeleiding van het bedrijf en de ondernemingsraad vanaf de verkiezingen en gedurende het eerste halfjaar daarna. In de werkgroep zijn de pilots geëvalueerd. Door de Storteboom Groep, die in het verleden een ondernemingsraad kende, is sinds 2003 geen OR meer actief. In de vestigingen Kornhorn, Putten en Nijkerk is in samenwerking met A-advies gewerkt aan fase 1, de totstandkoming van drie ondernemingsraden, waarbij ook aandacht is besteed aan de onderlinge samenwerking tussen deze raden. A-Advies is betrokken bij het begeleiden van de drie voorbereidingsteams, het creëren van draagvlak onder medewerkers, het betrekken van de bestuurder, opstellen van het sociaal contract tussen OR en het afstemmen van het proces over drie vestigingen heen. Uiteindelijk heeft de pilot geresulteerd in verkiezingen in de drie locaties. Er zijn drie ondernemingsraden ingesteld. De andere pilot heeft betrekking op de begeleiding bij InterChicken. Een andere situatie, omdat dit bedrijf vanuit het verleden al een ondernemingsraad heeft, zij het met zeer weinig ervaring. FNV Formaat heeft als begeleider in fase 2 zowel bestuurder en ondernemingsraad bijgestaan. Daarbij is de vraag is belangrijk, hoe je als directie omgaat met de OR. Hoe wordt overleg vorm gegeven, hoe formeel wordt dit aangepakt, hoe krijgen OR-leden basiskennis, hoe zorgt men ervoor dat de Raad zichzelf kan bedruipen, hoe gaan bestuurder en OR met elkaar communiceren. Als leermoment kent het bedrijf de insteek om bij issues de Ondernemingsraad in een vroeg stadium te betrekken. Door de begeleiding is de OR mondiger geworden en is de drempel tussen OR en directe geslecht. De OR heeft een eigen mailbox, een kantoorruimte en publicatieborden en krijgt de ruimte om zichzelf te profileren. De OR kan met behulp van deze faciliteiten de zaken zo optimaal mogelijk afstemmen met haar achterban. NEN+ REGELING In de CAO is in artikel 31, lid 6 de controle op de naleving van de CAO-bepalingen voor uitleenbedrijven geregeld. Naast de NEN-norm certificering voor uitleenbedrijven zullen werkgevers in de pluimveeverwerkende industrie in het contract met de uitlener een beding opnemen over de naleving en de controle op naleving van de toepasselijke CAO's. De bedrijven stemmen in met een daadwerkelijke, al dan niet steekproefgewijze, controle op naleving van de toepasselijke CAO voor werknemers die in de pluimveeverwerkende industrie werkzaam zijn. 17

18 Daarbij is afgesproken, dat door het Georganiseerd Overleg de controle nader wordt ingevuld, waarbij onder meer kan worden genoemd een besluit tot specifieke controle en aanwijzing van een controleorgaan. Doel is te komen tot een volledige NEN+ certificering in het SNA-register van uitleenbedrijven in de pluimveeverwerkende industrie. Aan de Werkgroep kwaliteit van de arbeid is gevraagd om deze afspraak verder uit te werken. De werkgroep heeft hiervoor een plan van aanpak opgesteld. Hierin staan de volgende elementen. 1. Er gaat op korte termijn een brief naar werkgevers om specifiek te attenderen op het beding als bedoeld in bovengenoemd artikellid. In de overeenkomst met de uitzendorganisatie (waaronder mede begrepen intermediairs) moet een beding worden opgenomen dat er een controle mogelijk moet zijn op naleving van de CAO. Zowel bij de werkgever als bij de uitzendonderneming moet er een controlemogelijkheid zijn. De bevoegdheid tot het uitvoeren van een controle bij de inlenende werkgever ligt bij CAOpartijen. Een voorbeeldbeding (zie bijlage) kan desgewenst aan de werkgevers ter beschikking worden gesteld. 2. Aan de Stichting Normering Arbeid wordt gemeld wat de sector wil realiseren. 3. Om te komen tot een NEN+ regeling zal moeten worden bepaald of er meer zaken zijn dan de controle op het loon van uitzendkrachten. Welke overige elementen maken onderdeel uit van de regeling (bijvoorbeeld toeslagen en onkostenvergoedingen). 4. Uitzendorganisaties (waaronder mede begrepen intermediairs) kunnen zich aanmelden voor opname van de erkenning in een NEN+ register 5. Bedrijven komen op een voorlopige erkenningslijst 6. Er vindt controle plaats (door wie uit te voeren en door wie te betalen?) waarna de erkenning kan worden omgezet in een definitieve erkenning 7. Regelmatig zal een controle van erkende bedrijven plaats vinden (frequentie bepalen en wie voert uit en wie betaalt?) 8. Werkgevers mogen sec NEN+ erkende uitzendorganisaties inschakelen De doelstelling is om aan het einde van de ultimo 2009 vigerende CAO, per 1 mei 2010, bovenstaande te hebben gerealiseerd. LEVENSFASEBEWUST BELEID In het CAO-overleg is gesproken over levensfasebewust personeelsbeleid. Een onderwerp dat vele facetten inhoudt voor zowel werkgevers als werknemers. Om een beeld te krijgen van de huidige en gewenste situatie is afgesproken dat de Werkgroep kwaliteit van de arbeid met dit onderwerp aan de slag gaat. De werkgroep heeft hierover meerdere keren gesproken. Wat is levensfasebewust personeelsbeleid? Levensfasebewust beleid is het optimaal afstemmen van mens en werk over de levensfasen heen, daarmee rekening houdend met de levensfase waarin de werknemers zich bevinden en de daarmee gepaard gaande behoeftes. Het is beleid waar er naar het individu en zijn/haar inzetbaarheid wordt gekeken, met als doel een betere balans tussen werk en privé. Bijkomend effect is dat dit beleid de uitstroom van medewerkers zal verlagen en dus ook het ziekteverzuim. Levensfasebewust personeelsbeleid is maatwerk. 18

CAO VUT Pensioen Scholing Saplu JAARVERSLAG 2010

CAO VUT Pensioen Scholing Saplu JAARVERSLAG 2010 JAARVERSLAG 2010 adres : Kokermolen 11, Houten corr.adres : Postbus 331, 3990 GC Houten telefoon : 030 6355250 telefax : 030 6571114 e-mail : info@szpluimvee.nl website : www.szpluimvee.nl 2 VOORWOORD

Nadere informatie

CAO. Pensioen. Scholing JAARVERSLAG 2013

CAO. Pensioen. Scholing JAARVERSLAG 2013 JAARVERSLAG 2013 adres : Kokermolen 11, Houten corr.adres : Postbus 331, 3990 GC Houten telefoon : 030 6355250 e-mail : info@szpluimvee.nl website : www.szpluimvee.nl 2 VOORWOORD De crisis die de wereld

Nadere informatie

Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. 12 juli ECWGO/U Lbr: 17/039 CvA/LOGA 17/07 (070) College voor Arbeidszaken

Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. 12 juli ECWGO/U Lbr: 17/039 CvA/LOGA 17/07 (070) College voor Arbeidszaken Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad College voor Arbeidszaken Datum 12 juli 2017 Ons kenmerk ECWGO/U201700542 Lbr: 17/039 CvA/LOGA 17/07 Telefoon (070) 373 8393 Bijlage(n) 1 Onderwerp Ledenraadpleging

Nadere informatie

Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. 12 juli ECWGO/U Lbr: 17/039 CvA/LOGA 17/07 (070) College voor Arbeidszaken

Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad. 12 juli ECWGO/U Lbr: 17/039 CvA/LOGA 17/07 (070) College voor Arbeidszaken Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad College voor Arbeidszaken Datum 12 juli 2017 Ons kenmerk ECWGO/U201700542 Lbr: 17/039 CvA/LOGA 17/07 Telefoon (070) 373 8393 Bijlage(n) 1 Onderwerp Ledenraadpleging

Nadere informatie

CAO VOOR DE TECHNISCHE GROOTHANDEL

CAO VOOR DE TECHNISCHE GROOTHANDEL CAO VOOR DE TECHNISCHE GROOTHANDEL 2010-2011 TEKST VAN HET ONDERHANDELINGSRESULTAAT VAN 22 JUNI 2010 ONDERGETEKENDEN: 1. de vereniging Werkgevers Technische Groothandel, gevestigd te Den Haag; 2. de vereniging

Nadere informatie

De eerste cao voor postverspreiders. Informatie over de overeenkomst van opdracht en de arbeidsovereenkomst

De eerste cao voor postverspreiders. Informatie over de overeenkomst van opdracht en de arbeidsovereenkomst De eerste cao voor postverspreiders Informatie over de overeenkomst van opdracht en de arbeidsovereenkomst Liberalisering en cao Op 1 april 2009 is de postmarkt geliberaliseerd. Een van de voorwaarden

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST DIERENPARK EMMEN 1 JANUARI DECEMBER 2013

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST DIERENPARK EMMEN 1 JANUARI DECEMBER 2013 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST DIERENPARK EMMEN 1 JANUARI 2011 31 DECEMBER 2013 1 De ondergetekenden: Werkgever: Dierenpark Emmen Hoofdstraat 18 7811 EP Emmen als partij ter ene zijde en Werknemerspartijen:

Nadere informatie

PRINCIPE AKKOORD PROTOCOL CAO

PRINCIPE AKKOORD PROTOCOL CAO PRINCIPE AKKOORD 13 maart 2014 PROTOCOL CAO Tata Steel IJmuiden BV en de aangesloten bedrijven te IJmuiden, gezamenlijk vormend de Sociale Eenheid IJmuiden (verder te noemen Tata Steel) en FNV Bondgenoten,

Nadere informatie

ONDERHANDELINGRESULTAAT

ONDERHANDELINGRESULTAAT ONDERHANDELINGRESULTAAT Rotterdam, 19 januari 2015 De onderhandelingsdelegatie van Coca-Cola Enterprises Nederland (CCE-NL) heeft na enkele onderhandelingsrondes met Vakorganisaties FNV, CNV Vakmensen

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID BESLUIT VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID VAN 31 AUGUSTUS 2006 TOT WIJZIGING VAN HET BESLUIT TOT VERBINDENDVERKLARING VAN BEPALINGEN VAN

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst over pensioenen. Tronox Pigments (Holland) B.V. Rotterdam-Botlek

Collectieve Arbeidsovereenkomst over pensioenen. Tronox Pigments (Holland) B.V. Rotterdam-Botlek Collectieve Arbeidsovereenkomst over pensioenen Voor de werknemers in dienst van Tronox Pigments (Holland) B.V. te Rotterdam-Botlek Looptijd 1 januari 2015 t/m 31 december 2019 Tronox Pigments (Holland)

Nadere informatie

1. Looptijd Wij stellen voor een nieuwe cao overeen te komen met als looptijd /

1. Looptijd Wij stellen voor een nieuwe cao overeen te komen met als looptijd / Postadres Postbus 9208, 3506 GE Utrecht Jumbo Supermarkten B.V. t.a.v. mevrouw G. Kuiper Postbus 8 5460 AA VEGHEL Handel T 0900 9690 (lokaal tarief) F 030 6 30 000 www.fnvbondgenoten.nl Datum Doorkiesnummer..november

Nadere informatie

CONVENANT SAMENWERKING

CONVENANT SAMENWERKING CONVENANT SAMENWERKING 1. de stichting Technisch Bureau Bouwnijverheid (hierna TBB), gevestigd in Harderwijk, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw drs. M.B. van Veldhuizen (voorzitter) en

Nadere informatie

Onderhandelingsakkoord CAO CAOP 2014-2015. (looptijd: 1-7-2014 t/m 31-12-2015)

Onderhandelingsakkoord CAO CAOP 2014-2015. (looptijd: 1-7-2014 t/m 31-12-2015) Onderhandelingsakkoord CAO CAOP 2014-2015 (looptijd: 1-7-2014 t/m 31-12-2015) Datum: 18 september 2014 Ondergetekenden, partijen bij de CAO CAOP, te weten: 1.) Stichting CAOP, gevestigd te Den Haag als

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Schoendetailhandel 2001/2002 Vervroegd Uitreden Verbindendverklaring gewijzigde CAO-bepalingen MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID AI Nr. 9605 Bijvoegsel Stcrt. d.d. 07-08-2001, nr. 150 ALGEMEEN

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST DIERENPARK EMMEN 1 JANUARI DECEMBER 2013

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST DIERENPARK EMMEN 1 JANUARI DECEMBER 2013 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST DIERENPARK EMMEN 1 JANUARI 2011 31 DECEMBER 2013 1 De ondergetekenden: Werkgever: Dierenpark Emmen Hoofdstraat 18 7811 EP Emmen als partij ter ene zijde en Werknemerspartijen:

Nadere informatie

JAARVERSLAG BEDRIJFSCOMMISSIE METALEKTRO

JAARVERSLAG BEDRIJFSCOMMISSIE METALEKTRO JAARVERSLAG BEDRIJFSCOMMISSIE METALEKTRO 2010 (tot 1 september 2010) Overgoo 13, 2266 JZ LEIDSCHENDAM De bedrijfscommissie voor de ondernemingen in de Metalektro wordt gevormd door vertegenwoordigers van

Nadere informatie

Kemira Rotterdam B.V.

Kemira Rotterdam B.V. Kemira Rotterdam B.V. Collectieve arbeidsovereenkomst over pensioenen 2014-2018 Pagina 1 van 9 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST OVER PENSIOENEN Ondergetekenden: Kemira Rotterdam B.V. te Botlek-Rotterdam

Nadere informatie

Postbus 262-2260 AG Leidschendam - tel: 070-3202141 - fax: 070-3176887

Postbus 262-2260 AG Leidschendam - tel: 070-3202141 - fax: 070-3176887 Sociaal Bulletin UITGAANDE VAN HET SOCIAAL COMITÉ VOOR DE GROOTHANDEL IN LEVENSMIDDELEN, ZOETWAREN, TABAK EN/OF TABAKSPRODUCTEN P/A FEDERATIE VAN DE GROOTHANDEL IN LEVENSMIDDELEN Postbus 262-2260 AG Leidschendam

Nadere informatie

CAO-AKKOORD TEXTIELVERZORGING, NOVEMBER 2011. De looptijd van de CAO is 2 jaar, van 1 juli 2011 t/m 30 juni 2013 (artikel 59 CAO).

CAO-AKKOORD TEXTIELVERZORGING, NOVEMBER 2011. De looptijd van de CAO is 2 jaar, van 1 juli 2011 t/m 30 juni 2013 (artikel 59 CAO). ral.div.80 CAO-AKKOORD TEXTIELVERZORGING, NOVEMBER 2011 1 LOOPTIJD De looptijd van de CAO is 2 jaar, van 1 juli 2011 t/m 30 juni 2013 (artikel 59 CAO). 2 LOONPARAGRAAF De salarissen en salarisschalen voor

Nadere informatie

VOORWOORD BEGRIPPEN. 1. WOR Wet op de ondernemingsraden.

VOORWOORD BEGRIPPEN. 1. WOR Wet op de ondernemingsraden. VOORWOORD Om het functioneren van een ondernemingsraad mogelijk te maken, zullen de ondernemer en de werknemers de nodige voorbereidende werkzaamheden moeten verrichten. Om overzichtelijk te maken hoe

Nadere informatie

Cerexagri cao 2015 en pensioenregeling

Cerexagri cao 2015 en pensioenregeling Cerexagri cao 2015 en pensioenregeling In het overleg over de cao 2015 kwam als eerste het probleem over de pensioenregeling op tafel. Het verzekeringscontract loopt op 31 december af en moet dan weer

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID ALGEMEEN VERBINDEND VERKLARING VAN GEWIJZIGDE BEPALINGEN VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST IN HET SCHOONMAAK- EN GLAZENWASSERSBEDRIJF INZAKE VRIJWILLIG

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID AI Nr. 9911 Bijvoegsel Stcrt. d.d. 14-04-2003, nr. 73 ALGEMEEN VERBINDENDVERKLARING VAN GEWIJZIGDE BEPALINGEN VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST INZAKE

Nadere informatie

Toekenning van aanspraken op de Zorgverlofregeling en van vergoedingen

Toekenning van aanspraken op de Zorgverlofregeling en van vergoedingen REGLEMENT ZORGVERLOF APOTHEKEN INHOUD Definities Doel van de Zorgverlofregeling Aanmelding en Informatieverstrekking Financiering Premiegrondslag Premieheffing Voorwaarden voor gebruikmaking van de Zorgverlofregeling

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID ALGEMEEN VERBINDENDVERKLARING VAN GEWIJZIGDE BEPALINGEN VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DE TANDTECHNIEK INZAKE VERVROEGD UITTREDEN AI Nr. 10048

Nadere informatie

Aanvullend reglement 2016. Pensioenopbouw boven salarisgrens (laag)

Aanvullend reglement 2016. Pensioenopbouw boven salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 2016 Pensioenopbouw boven salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Definities 4 2. Algemeen 5 3. Deelneming 5 4. Vaststelling Aanvullende pensioengrondslag

Nadere informatie

CONCEPT Principeakkoord tot wijziging van de pensioenregeling van de CAO voor Uitzendkrachten 2004-2009

CONCEPT Principeakkoord tot wijziging van de pensioenregeling van de CAO voor Uitzendkrachten 2004-2009 CONCEPT Principeakkoord tot wijziging van de pensioenregeling van de CAO voor Uitzendkrachten 2004-2009 Partijen betrokken bij de ABU-CAO voor Uitzendkrachten, te weten de Algemene Bond Uitzendondernemingen

Nadere informatie

ONDERHANDELINGSRESULTAAT CAO TEXTIELVERZORGING BEREIKT OP 27 JUNI 2011 TE HEELSUM

ONDERHANDELINGSRESULTAAT CAO TEXTIELVERZORGING BEREIKT OP 27 JUNI 2011 TE HEELSUM ral.div.80 (versie 27 juni 2011) ONDERHANDELINGSRESULTAAT CAO TEXTIELVERZORGING BEREIKT OP 27 JUNI 2011 TE HEELSUM 1 LOOPTIJD De looptijd van de CAO is 2 jaar, van 1 juli 2011 t/m 30 juni 2013 (artikel

Nadere informatie

Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog)

Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog) Aanvullend reglement 2017 Pensioenopbouw boven Salarisgrens (hoog) Aanvullend reglement 2 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Definities 4 2. Algemeen 5 3. Deelname 5 4. Vaststelling Aanvullende pensioengrondslag

Nadere informatie

Aan de ABU S. de Leeuw Postbus AC Badhoevedorp. Per post en per mail. Geachte heer De Leeuw,

Aan de ABU S. de Leeuw Postbus AC Badhoevedorp. Per post en per mail. Geachte heer De Leeuw, Postadres Postbus 9208, 3506 GE Utrecht Aan de ABU S. de Leeuw Postbus 144 1170 AC Badhoevedorp Facilitair T 0900 9690 (lokaal tarief) F 030 26 37 215 www.fnvbondgenoten.nl Per post en per mail Datum Doorkiesnummer

Nadere informatie

ONDERHANDELAARSAKKOORD VERLENGDE CAO BVE 2007-2009

ONDERHANDELAARSAKKOORD VERLENGDE CAO BVE 2007-2009 ONDERHANDELAARSAKKOORD VERLENGDE CAO BVE 2007-2009 Voorwoord Op 31 oktober 2010 is de CAO BVE geëxpireerd. Met het oog op de instelling van ondernemingsraden op uiterlijk 1 maart 2011 achten partijen het

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Tandtechniek 2001/2004 Vervroegd Uittreden Verbindendverklaring gewijzigde CAO-bepalingen MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID AI Nr. 9516 Bijvoegsel Stcrt. d.d. 26-02-2001, nr. 40 ALGEMEEN

Nadere informatie

Akkoord. 16 december 2014. Bart van Bolhuis. Akkoord. Cao voor PostNL. definitief. Auteur Tel. Rapport. Versie

Akkoord. 16 december 2014. Bart van Bolhuis. Akkoord. Cao voor PostNL. definitief. Auteur Tel. Rapport. Versie 16 december 2014 Auteur Tel Bart van Bolhuis Rapport Versie Akkoord definitief Inhoudsopgave 1 Pensioen 3 1.1 Opbouwpercentage 3 1.2 Nabestaandenpensioen 3 1.3 Eigen bijdrage in de pensioenpremie 4 2 Looptijd

Nadere informatie

1. Looptijd De looptijd van deze afspraken is van 1 januari 2009 tot en met 31 maart 2010.

1. Looptijd De looptijd van deze afspraken is van 1 januari 2009 tot en met 31 maart 2010. Principeakkoord CAO Huisartsenzorg 1 januari 2009-1 april 2010 d.d. 12 november 2008 Ondergetekenden, partijen bij de CAO Huisartsenzorg, te weten: a. De Landelijke Huisartsen Vereniging, gevestigd te

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Gevestigde Bloemendetailhandel inzake Vervroegd Uittreden 2001/2002 Verbindendverklaring gewijzigde CAO-bepalingen MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID AI Nr. 9594 Bijvoegsel Stcrt. d.d. 18-07-2001,

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Contractcateringbranche Vrijwillig Vervroegd Uittreden 2004/2008 Verbindendverklaring gewijzigde CAO-bepalingen MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID BESLUIT VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN

Nadere informatie

CONCEPT AKKOORD UITZENDVOORWAARDEN BUITENLAND 2013

CONCEPT AKKOORD UITZENDVOORWAARDEN BUITENLAND 2013 CONCEPT AKKOORD UITZENDVOORWAARDEN BUITENLAND 2013 Partijen enerzijds Baggermaatschappij Boskalis bv en Van Oord Personeels bv en anderzijds FNV Waterbouw en CNV Vakmensen, Sector Waterbouw zijn het volgende

Nadere informatie

Gewijzigde voorstellenbrief betreffende de onderhandelingen voor de Grafimedia-cao

Gewijzigde voorstellenbrief betreffende de onderhandelingen voor de Grafimedia-cao 12-12-2014 Gewijzigde voorstellenbrief betreffende de onderhandelingen voor de Grafimedia-cao Met deze (opnieuw) gewijzigde voorstellenbrief brengen wij het volgende onder uw aandacht: Hernieuwd inzicht

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID AI Nr. 9705 Bijvoegsel Stcrt. d.d. 16-01-2002, nr. 11 ALGEMEEN VERBINDENDVERKLARING VAN GEWIJZIGDE BEPALINGEN VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR

Nadere informatie

Wat betekent de AVV loze periode voor mij als uitzendkracht?

Wat betekent de AVV loze periode voor mij als uitzendkracht? Wat betekent de AVV loze periode voor mij als uitzendkracht? Vanaf 1 april 2012 is er sprake van een onderbreking van de Algemeen Verbindend Verklaring (AVV) van de CAO voor Uitzendkrachten. Dit kan grote

Nadere informatie

Pensioen Nieuws. Uw pensioenregeling verandert opnieuw. #12 februari 15 P4 P6. Pensioenfonds

Pensioen Nieuws. Uw pensioenregeling verandert opnieuw. #12 februari 15 P4 P6. Pensioenfonds Pensioen Nieuws Een uitgave van Stichting Pensioenfonds AVEBE www.pensioenfondsavebe.nl #12 februari 15 1 Uw pensioenregeling verandert opnieuw 3 Interview met Manager Martien Smid 4 Onze dekkingsgraad

Nadere informatie

REGLEMENT AANVULLINGSREGELINGEN PER 1 JANUARI 2006 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN

REGLEMENT AANVULLINGSREGELINGEN PER 1 JANUARI 2006 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN REGLEMENT AANVULLINGSREGELINGEN PER 1 JANUARI 2006 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE HANDEL IN BOUWMATERIALEN Februari 2011 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1 Inleidende bepalingen 1.

Nadere informatie

Personeelshandboek. el&p Payrolling

Personeelshandboek. el&p Payrolling Personeelshandboek el&p Payrolling Maart 2015 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Algemene Beschrijving Organisatie... 3 3. Indiensttreding:... 3 4. Salaris:... 3 1. Salaris:... 3 2. Onkostenvergoeding:... 3 3.

Nadere informatie

In deze brief informeren wij u over de veranderingen in de pensioenregeling per 1 januari 2015 en belangrijke zaken voor u als werkgever.

In deze brief informeren wij u over de veranderingen in de pensioenregeling per 1 januari 2015 en belangrijke zaken voor u als werkgever. Klantteam Banden en Wielen 088 088 4058 Januari 2015 Onderwerp: Onze pensioenregeling in 2015 Geachte mevrouw, mijnheer, In deze brief informeren wij u over de veranderingen in de pensioenregeling per

Nadere informatie

PROTOCOL METAALBEWERKINGSBEDRIJF LOOPTIJD De overeengekomen cao kennen een looptijd van 1 mei 2017 tot en met 31 mei 2019.

PROTOCOL METAALBEWERKINGSBEDRIJF LOOPTIJD De overeengekomen cao kennen een looptijd van 1 mei 2017 tot en met 31 mei 2019. PROTOCOL METAALBEWERKINGSBEDRIJF 2017-2019 1. LOOPTIJD De overeengekomen cao kennen een looptijd van 1 mei 2017 tot en met 31 mei 2019. 2. INKOMEN 2.1 Per 1 augustus 2017 worden de feitelijke lonen met

Nadere informatie

DSM Nederland t.a.v. de directie mevrouw E. Kuppens en de heer A. Nicolai Postbus 43 6130 AA SITTARD. 12 november 2014 0495 433187

DSM Nederland t.a.v. de directie mevrouw E. Kuppens en de heer A. Nicolai Postbus 43 6130 AA SITTARD. 12 november 2014 0495 433187 Postadres Postbus 10250, 6000 GG Weert DSM Nederland t.a.v. de directie mevrouw E. Kuppens en de heer A. Nicolai Postbus 43 6130 AA SITTARD Industrie T 0900 9690 (lokaal tarief) F 030 66 30 000 www.fnvbondgenoten.nl

Nadere informatie

Akkoord. Cao voor TNT Express

Akkoord. Cao voor TNT Express Cao voor TNT Express Datum Cao voor TNT Express 8 juni 2010 Inhoudsopgave 1 Cao voor TNT Express 2 1.1 Werkingssfeer en looptijd 2 1.2 Salarisaanpassing en eenmalige uitkering 3 1.3 Ontvlechting van cao

Nadere informatie

Aanvullend reglement. Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) 2016. 20150622 Reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag)

Aanvullend reglement. Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) 2016. 20150622 Reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 1 Aanvullend reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) 2016 20150622 Reglement Pensioenopbouw boven Salarisgrens (laag) Aanvullend reglement 2 Voorwoord De verplichte pensioenregeling

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 2527 19 februari 2009 Slagersbedrijf 2009/2013 Vormings- en Ontwikkelingswerk Verbindendverklaring CAO-bepalingen MINISTERIE

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Wonen Vervroegd Uittreden 2005 Verbindendverklaring gewijzigde CAO-bepalingen MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID ALGEMEEN VERBINDENDVERKLARING VAN GEWIJZIGDE BEPALINGEN VAN DE COLLECTIEVE

Nadere informatie

onderhandelingsresultaat HEMA cao 2016-2019

onderhandelingsresultaat HEMA cao 2016-2019 juli 2016 onderhandelingsresultaat HEMA cao 2016-2019 Door op één van onderstaande vragen te klikken kom je automatisch bij het antwoord. Door op het icoon rechts bovenaan de pagina te klikken kom je altijd

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID BESLUIT VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID VAN 15 MAART 2007 TOT WIJZIGING VAN HET BESLUIT TOT ALGEMEEN VERBINDENDVERKLARING VAN BEPALINGEN

Nadere informatie

Aanpassing van de CAO Energie 2009 2010 als gevolg van de invoering van het Benefit Budget

Aanpassing van de CAO Energie 2009 2010 als gevolg van de invoering van het Benefit Budget Aanpassing van de CAO Energie 2009 2010 als gevolg van de invoering van het Benefit Budget Gewijzigde CAO-artikelen Artikel 1.3 Structuur 1. Voor de bedrijven geldt tevens een bedrijfs-cao waarin nadere

Nadere informatie

14. Onderzoek jong voor oud

14. Onderzoek jong voor oud Zoals afgelopen dinsdag 10 oktober besproken, ontvangen jullie hierbij ons nieuwe uitgewerkte voorstel Jong voor Oud, inclusief de achterliggende aannames en uitgangspunten. Ik hecht er waarde aan te vermelden

Nadere informatie

TIJDELIJKE AANVULLINGSREGELING van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate. Per 1 januari 2006

TIJDELIJKE AANVULLINGSREGELING van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate. Per 1 januari 2006 TIJDELIJKE AANVULLINGSREGELING van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate Per 1 januari 2006 Looptijd tot en met 31 december 2014 Versie 1 januari 2013 Stichting Pensioenfonds Koninklijke Ten Cate

Nadere informatie

Aan de F 030 66 30 000 Federatie Werkgeversorganisaties Techniek (FWT> Tav. de heer H. van Luunen Postbus 930002 2509 AA Den Haag

Aan de F 030 66 30 000 Federatie Werkgeversorganisaties Techniek (FWT> Tav. de heer H. van Luunen Postbus 930002 2509 AA Den Haag QTEN Postadres Postbus 9208, 3506 GE Utrecht Metaal T 0900 9690 (lokaal tarief) Aan de F 030 66 30 000 Federatie Werkgeversorganisaties Techniek (FWT> Tav. de heer H. van Luunen Postbus 930002 2509 AA

Nadere informatie

De raam-cao 2005 loopt van 1 april 2005 tot en met 31 maart 2007. Deze looptijd blijft ongewijzigd.

De raam-cao 2005 loopt van 1 april 2005 tot en met 31 maart 2007. Deze looptijd blijft ongewijzigd. Akkoord over de ENb-raam-CAO Op 7 december 2005 hebben de Werkgeversvereniging WENb en de vakorganisaties ABVAKABO FNV, CNV Publieke Zaak en VMHP-N als partijen bij de ENb-raam CAO het volgende akkoord

Nadere informatie

Onderhandelingsresultaat ANWB-cao 2012-2014

Onderhandelingsresultaat ANWB-cao 2012-2014 Onderhandelingsresultaat ANWB-cao 2012-2014 ANWB 28 maart 2013 Onderhandelingsresultaat tussen vakorganisaties en ANWB over nieuwe CAO en aanpassing van de pensioenregeling De ondergetekenden: ANWB BV,

Nadere informatie

De Rol van de Ondernemingsraad bij Pensioen. 1. Wettelijke bevoegdheid

De Rol van de Ondernemingsraad bij Pensioen. 1. Wettelijke bevoegdheid De Rol van de Ondernemingsraad bij Pensioen Wat zijn de rechten ( en plichten?) van de Ondernemingsraad als het om het pensioendossier gaat? Zodra het gaat om de collectieve pensioenregeling dan heeft

Nadere informatie

SENIOREN REGELING. in de Hovenierssector. Arbeidsmarkt. Uitgevoerd door Colland Arbeidsmarkt www.collandarbeidsmarkt.nl

SENIOREN REGELING. in de Hovenierssector. Arbeidsmarkt. Uitgevoerd door Colland Arbeidsmarkt www.collandarbeidsmarkt.nl SENIOREN REGELING in de Hovenierssector Arbeidsmarkt Uitgevoerd door Colland Arbeidsmarkt www.collandarbeidsmarkt.nl WAT IS DE SENIORENREGELING? Vier dagen werken in plaats van vijf, zonder er financieel

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID AI Nr. 9552 Bijvoegsel Stcrt. d.d. 08-05-2001, nr. 88 ALGEMEEN VERBINDENDVERKLARING VAN GEWIJZIGDE BEPALINGEN VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR

Nadere informatie

CAO-PARTUEN SCHILDERS

CAO-PARTUEN SCHILDERS CAO-PARTUEN SCHILDERS Burg.Elsenlaan 321 Postbus 11,2280 AA Rijswijk tel: 070-3366111 fax:070-3368100 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Directie UAW t.a.v. de heer mr. M.H.M. van der Goes

Nadere informatie

Overgangsprotocol regelende de plaatsing van medewerkers van de stichting Gooisch Natuurreservaat (GNR) bij de NV PWN Waterleidingbedrijf

Overgangsprotocol regelende de plaatsing van medewerkers van de stichting Gooisch Natuurreservaat (GNR) bij de NV PWN Waterleidingbedrijf BIJLAGE E bij Voorlopig Ontwerpplan 3/12/2014 Overgangsprotocol regelende de plaatsing van medewerkers van de stichting Gooisch Natuurreservaat (GNR) bij de NV PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland (PWN)

Nadere informatie

Collectieve Arbeidsovereenkomst Vormings- en Ontwikkelingswerk Slagersbedrijf. De ondergetekenden, de rechtspersoonlijkheid bezittende verenigingen:

Collectieve Arbeidsovereenkomst Vormings- en Ontwikkelingswerk Slagersbedrijf. De ondergetekenden, de rechtspersoonlijkheid bezittende verenigingen: Collectieve Arbeidsovereenkomst Vormings- en Ontwikkelingswerk Slagersbedrijf De ondergetekenden, de rechtspersoonlijkheid bezittende verenigingen: De Koninklijke Nederlandse Slagersorganisatie, gevestigd

Nadere informatie

Tekstaanpassingen CAO Bakkersbedrijf ( t/m ) in verband met de procedure voor algemeen verbindend verklaring

Tekstaanpassingen CAO Bakkersbedrijf ( t/m ) in verband met de procedure voor algemeen verbindend verklaring GO Bakkersbedrijf Secretaris: mr. P.F. Passchier T: 0182 69 30 35 (doorkiesnummer) M: 06-519 54 530 E: passchier@nbov.nl Postbus 332 2800 AH Gouda Tekstaanpassingen CAO Bakkersbedrijf (01-04-2014 t/m 31-03-2015)

Nadere informatie

Tot en met 31 december 1997 is bij Eternit een vrijwillige vervroegde uittredingsregeling (de "VUT-Regeling") van kracht geweest.

Tot en met 31 december 1997 is bij Eternit een vrijwillige vervroegde uittredingsregeling (de VUT-Regeling) van kracht geweest. #211884 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1 ETERNIT B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd te Goor en kantoorhoudende aldaar aan de Haven 12, rechtsgeldig

Nadere informatie

Uitvoeringsreglement Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw

Uitvoeringsreglement Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw Uitvoeringsreglement Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw Artikel 1 Definities De begripsomschrijvingen zoals opgenomen in het Pensioenreglement Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw (hierna:

Nadere informatie

Artikel 1: Naam en Zetel 1. De Stichting draagt de naam: ''Stichting Sociaal Fonds Bakkersbedrijf''.

Artikel 1: Naam en Zetel 1. De Stichting draagt de naam: ''Stichting Sociaal Fonds Bakkersbedrijf''. Statuten Sociaal Fonds Bakkersbedrijf Artikel 1: Naam en Zetel 1. De Stichting draagt de naam: ''Stichting Sociaal Fonds Bakkersbedrijf''. 2. Zij is gevestigd te Gouda. Artikel 2: Doelstellingen 1. De

Nadere informatie

Profielschets lid van het bestuur

Profielschets lid van het bestuur Profielschets lid van het bestuur Algemene kenmerken Stichting Prepensioenfonds voor de Groothandel in Textielgoederen en Aanverwante Artikelen (PRETEX) dat met ingang van 2002 is opgericht, is per 1 januari

Nadere informatie

PRINCIPE-AKKOORD IN DE METAAL EN TECHNIEK 2017/2019. De bedrijfstak Metaal en Techniek kent circa werkgevers en werknemers.

PRINCIPE-AKKOORD IN DE METAAL EN TECHNIEK 2017/2019. De bedrijfstak Metaal en Techniek kent circa werkgevers en werknemers. PRINCIPE-AKKOORD IN DE METAAL EN TECHNIEK 2017/2019 De werkgevers- en werknemersorganisaties samenwerkend in de Stichting Vakraad Metaal en Techniek, hebben een akkoord bereikt met betrekking tot de arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

SENIOREN REGELING. in de Glastuinbouw. Arbeidsmarkt. Uitgevoerd door Colland Arbeidsmarkt www.collandarbeidsmarkt.nl

SENIOREN REGELING. in de Glastuinbouw. Arbeidsmarkt. Uitgevoerd door Colland Arbeidsmarkt www.collandarbeidsmarkt.nl SENIOREN REGELING in de Glastuinbouw Arbeidsmarkt Uitgevoerd door Colland Arbeidsmarkt www.collandarbeidsmarkt.nl VANAF 62 JAAR MINDER WERKEN? Minder werken, met behoud van 90% van uw laatst verdiende

Nadere informatie

ECWGO/U201501192 Lbr. 15/057 CVA/ LOGA 15/11

ECWGO/U201501192 Lbr. 15/057 CVA/ LOGA 15/11 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft pensioenakkoord en salarismaatregelen 2015-2016 Samenvatting uw kenmerk ons kenmerk ECWGO/U201501192 Lbr.

Nadere informatie

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID BESLUIT VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID VAN 4 JUNI 2004 TOT WIJZIGING VAN HET BESLUIT TOT ALGEMEEN VERBINDENDVERKLARING VAN BEPALINGEN

Nadere informatie

CAO-PARTIJEN SCHILDERS fax: 070-33681 00

CAO-PARTIJEN SCHILDERS fax: 070-33681 00 Burg. Elsenlaan 321 Postbus 11,2280 AA Rijswijk tel: 070-33661 1 1 CAO-PARTIJEN SCHILDERS fax: 070-33681 00 - --.-- -.... -- - -. -. - - - -- - - - - -- -. -. Ministerie van Sociale Zaken Afdeling Secretariaat

Nadere informatie

Principeakkoord cao-pensioenregeling Q&A Intern

Principeakkoord cao-pensioenregeling Q&A Intern Voor publicatie op de websites van de vakorganisaties en Mijn PostNL Algemeen Is het echt nodig om de pensioenregeling aan te passen? Ja. De fiscale wetgeving voor pensioen wijzigt. Dit betreft met name

Nadere informatie

SENIOREN REGELING. in de Hovenierssector. Uitgevoerd door Colland Arbeidsmarkt

SENIOREN REGELING. in de Hovenierssector. Uitgevoerd door Colland Arbeidsmarkt SENIOREN REGELING in de Hovenierssector Uitgevoerd door Colland Arbeidsmarkt www.collandarbeidsmarkt.nl wat is de seniorenregeling? Vier dagen werken in plaats van vijf, zonder er financieel veel op achteruit

Nadere informatie

Veel opleidingen sluiten aan bij het dagelijks werk en je ziet direct resultaat.

Veel opleidingen sluiten aan bij het dagelijks werk en je ziet direct resultaat. JAARVERSLAG 2009 adres : Kokermolen 11, Houten corr.adres : Postbus 331, 3990 GC Houten telefoon : 030 6355250 telefax : 030 6571114 e-mail : ofp@nepluvi.nl website : www.nepluvi.nl 1 2 Voorwoord In 2009

Nadere informatie

ONDERHANDELAARSAKKOORD. CAO voor de VVV

ONDERHANDELAARSAKKOORD. CAO voor de VVV ONDERHANDELAARSAKKOORD CAO voor de VVV 2012 2013 Op 3 april 2012 hebben partijen, betrokken bij de CAO voor de VVV een onderhandelaarsakkoord bereikt, dat door CAO-partijen zal worden voorgelegd aan de

Nadere informatie

Aan de leden werkzaam bij Maersk Line. Geachte leden werkzaam bij Maersk Line,

Aan de leden werkzaam bij Maersk Line. Geachte leden werkzaam bij Maersk Line, Postadres Postbus 8696, 3009 AR Rotterdam Aan de leden werkzaam bij Maersk Line Vervoer / Havens Bezoekadres Pegasusweg 200 3067 KX Rotterdam T 010 23 35 000 F 010 23 35 216 www.fnvbondgenoten.nl Datum

Nadere informatie

FONDSENBEHEER. Werkgever met contractuele aansluiting. Geachte mevrouw, mijnheer,

FONDSENBEHEER. Werkgever met contractuele aansluiting. Geachte mevrouw, mijnheer, Stichting FONDSENBEHEER Postbus 7016 2280 KA Rijswijk Hoorn 165, 228900 Rijswijk VVATERBOUVI Telefoon 070-3171717 Telefax 070-3171701 Website www.sfwaterbouw.ni KyK: 62680587 Werkgever met contractuele

Nadere informatie

Transport en Logistiek Nederland t.a.v. dhr. L. Ceelen Postbus KS Zoetermeer. 26oktober Geachte heer Ceelen,

Transport en Logistiek Nederland t.a.v. dhr. L. Ceelen Postbus KS Zoetermeer. 26oktober Geachte heer Ceelen, Postadres Postbus 9239, 1006 AE Amsterdam Transport en Logistiek Nederland t.a.v. dhr. L. Ceelen Postbus 3008 2700 KS Zoetermeer Vervoer Bezoekadres Radarweg 60 1043 NT Amsterdam T 088 368 0 368 F 020

Nadere informatie

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is Sociaal Plan AkzoNobel in Nederland 2014-2016 AkzoNobel en vakorganisaties streven naar het behouden van werkgelegenheid bij reorganisaties. Voor die situaties waar behoud van werkgelegenheid onverhoopt

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten Circulaire 2011

Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten Circulaire 2011 Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten Circulaire 2011 StiPP wenst u prettige feestdagen en een voorspoedig 2011 Deze circulaire verschijnt jaarlijks en is bestemd voor alle werkgevers die aangesloten

Nadere informatie

Onderhandelaarsakkoord 4 september2015 Sociaal Overdrachtsprotocol voor werknemers van MGG die overgaan naar MSNW

Onderhandelaarsakkoord 4 september2015 Sociaal Overdrachtsprotocol voor werknemers van MGG die overgaan naar MSNW Onderhandelaarsakkoord 4 september2015 Sociaal Overdrachtsprotocol voor werknemers van MGG die overgaan naar MSNW Verklaring: MCA Gemini Groep, Medisch Specialisten Noord West en de werknemersorganisaties

Nadere informatie

Betreft: Startbrief in verband met toetreding tot de pensioenregeling

Betreft: Startbrief in verband met toetreding tot de pensioenregeling Yvonne Bloem Administrateur Stichting Pensioenfonds Syngenta Nederland Westeinde 62 Postbus 2 1600 AA Enkhuizen Tel. 0228-366 435 Fax. 0228-366 445 yvonne.bloem@syngenta.com Betreft: Startbrief in verband

Nadere informatie

Uw werknemer kan vanaf zijn of haar 60 e jaar 80% gaan werken. Hij/zij behoudt 90% van het salaris en 100% van de pensioenopbouw

Uw werknemer kan vanaf zijn of haar 60 e jaar 80% gaan werken. Hij/zij behoudt 90% van het salaris en 100% van de pensioenopbouw Over de regeling Wat houdt de regeling precies in? Waarom deelnemen? Wie betaalt de regeling? Klopt het dat de bovenwettelijke vakantieuren vervallen als mijn medewerker meedoet met de vitaliteitsregeling?

Nadere informatie

PENSIOENREGLEMENT V OVERGANGSREGELING VOOR DEELNEMERS GEBOREN OP OF NA 1 JANUARI 1950

PENSIOENREGLEMENT V OVERGANGSREGELING VOOR DEELNEMERS GEBOREN OP OF NA 1 JANUARI 1950 PENSIOENREGLEMENT V OVERGANGSREGELING VOOR DEELNEMERS GEBOREN OP OF NA 1 JANUARI 1950 STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR HET BEROEPSVERVOER OVER DE WEG GELDEND VANAF 1 JANUARI 2006 April 2015 OVERGANGSREGELING

Nadere informatie

Kantoor Arnhem. Vereniging VACO. Postbus AA LEIDEN. Geachte heer/mevrouw,

Kantoor Arnhem. Vereniging VACO. Postbus AA LEIDEN. Geachte heer/mevrouw, Kantoor Arnhem Telefoon 0800-0543 > 1 Postbus 9001 Vereniging VACO Postbus 33 2300 AA LEIDEN 6800 DB ARNHEM Telefax (088) 154 99 95 Kennisgroep CAO Datum 11 augustus Uw kenmerk Kenmerk KG CAO/17/Beoordeling

Nadere informatie

Wijziging pensioenregeling

Wijziging pensioenregeling Stichting Pensioenfonds TNO Wijziging pensioenregeling 2014 Wat vindt u in deze brochure? In deze brochure vindt u een overzicht van de wijzigingen van de pensioenregeling per 1 januari 2014. Introductie

Nadere informatie

Mevrouw, mijne heren, Hierbij stellen wij u in kennis van onze visie op en onze voorstellen voor de komende CAO-onderhandelingen.

Mevrouw, mijne heren, Hierbij stellen wij u in kennis van onze visie op en onze voorstellen voor de komende CAO-onderhandelingen. Postbus 241 2260 AE Leidschendam T 070 4440 680 F 070 4440 684 E info@vvvf.nl W www.vvvf.nl FNV Bondgenoten t.a.v. mevr. C. J. Th. Boonstra CNV Vakmensen t.a.v. de heer R.A.J. van Riezen Vakvond De Unie

Nadere informatie

Feitelijke informatie De drie circulaires van het LOGA betreffen een uitwerking van de nieuwe CAO voor het gemeentepersoneel.

Feitelijke informatie De drie circulaires van het LOGA betreffen een uitwerking van de nieuwe CAO voor het gemeentepersoneel. Zaaknummer: 00409457 Onderwerp: wijziging CAR-UWO vanwege nieuwe CAO 2013-2015 Collegevoorstel Inleiding Het College voor Arbeidszaken (CvA) van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) maakt met

Nadere informatie

Communicatieplan Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland

Communicatieplan Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland Communicatieplan Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland Algemeen Volgens het pensioenreglement dat met ingang van 1 mei 2012 van kracht is voor de Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland

Nadere informatie

VITALITEITSREGELING INFORMATIE. Een praktische gids voor het vaststellen van het vitaliteitsloon

VITALITEITSREGELING INFORMATIE. Een praktische gids voor het vaststellen van het vitaliteitsloon VITALITEITSREGELING INFORMATIE Een praktische gids voor het vaststellen van het vitaliteitsloon 2 INHOUDSOPGAVE Inleiding 4 Wat is de vitaliteitsregeling? 6 Waarom een vitaliteitsregeling? 6 Aanpassing

Nadere informatie

PENSIOENREGELING SNS REAAL

PENSIOENREGELING SNS REAAL PENSIOENREGELING 2014 PENSIOENREGELING SNS REAAL SNS REAAL Pensioenregeling 2014 1 Pensioenregeling SNS REAAL voor de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 2 SNS REAAL Pensioenregeling 2014

Nadere informatie

Voor wie geldt de inlenersbeloning. Wettelijke basis voor inlenersbeloning - WAADI - WAS. Welke elementen vallen onder de inlenersbeloning

Voor wie geldt de inlenersbeloning. Wettelijke basis voor inlenersbeloning - WAADI - WAS. Welke elementen vallen onder de inlenersbeloning Inlenersbeloning Inhoudsopgave Voor wie geldt de inlenersbeloning Voor wie niet van toepassing Wettelijke basis voor inlenersbeloning - WAADI - WAS Definitie van inlenersbeloning Welke elementen vallen

Nadere informatie

Bijzondere Deelnemersvergadering 24 april 2014

Bijzondere Deelnemersvergadering 24 april 2014 Bijzondere Deelnemersvergadering 24 april 2014 2 1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken 2. Achtergrond Wet versterking bestuur pensioenfondsen 3. Wet versterking bestuur pensioenfondsen 4. Wijzigingen

Nadere informatie

Vragenformulier Onderzoek naar verplichting tot aansluiting.

Vragenformulier Onderzoek naar verplichting tot aansluiting. Onderzoek naar verplichting tot aansluiting. Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten en Stichting Fonds Uitzendbranche Naam onderneming KvK-nummer Loonheffingsnummer Adres Postcode en woonplaats

Nadere informatie

CAO Productiegerichte Principeakkoord 8 december 2016

CAO Productiegerichte Principeakkoord 8 december 2016 CAO Productiegerichte Principeakkoord 8 december 2016 dierhouderij 1 Werkingssfeer Onder de werkingssfeer van deze cao vallen de sectoren: - melkveehouderij - varkenshouderij - pluimveehouderij - kuikenbroederij

Nadere informatie

CAO WELZIJN & MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING

CAO WELZIJN & MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING ONDERHANDELAARSAKKOORD CAO WELZIJN & MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING 2012 2013 Ondergetekenden, partijen bij de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, te weten: De MOgroep, gevestigd te Utrecht;

Nadere informatie