Statuten van de gymnastiek vereniging G.V.Z. 90 en "De Zeesterren". NAAM EN ZETEL

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Statuten van de gymnastiek vereniging G.V.Z. 90 en "De Zeesterren". NAAM EN ZETEL"

Transcriptie

1 Statuten van de gymnastiek vereniging G.V.Z. 90 en "De Zeesterren". NAAM EN ZETEL Artikel De vereniging draagt de naam: Gymnastiek Vereniging Zeewolde 90 en "De Zeesterren". 2. Zij is gevestigd in Zeewolde DOEL Artikel 2 De vereniging stelt zich ten doel om in Zeewolde de gymnastiekbelangen te behartigen en te bevorderen In al zijn verschijningsvormen.. DUUR EN VERENIGINGSJAAR Artikel De vereniging is indertijd opgericht zonder het vaststellen en vastleggen van statuten bij notariële acte. Op 21 maart 1991 heeft de vereniging door het vastleggen van de statuten de volledige rechtsbevoegdheid gekregen. 2. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december VERHOUDING TOT DE K.N.G.B. Artikel 4. De vereniging zal aangesloten zijn bij de Koninklijke Nederlandse Gymnastiekbond. (K.N.G.B.) Artikel 5 De vereniging heeft: a. seniorleden. b. juniorleden. LEDEN Artikel 6. Seniorleden zijn zij, die de zestienjarige leeftijd hebben bereikt. Artikel 7. Juniorleden zijn alle leden, die nog niet de zestienjarige leeftijd hebben bereikt. Zij hebben geen stemrecht. Artikel 8. Het lidmaatschap wordt verkregen door aanmelding bij en toelating door het bestuur. De aanmelding dient schriftelijk te geschieden. Om juniorlid te worden, is de schriftelijke toestemming vereist van de wettelijke Vertegenwoordiger.

2 Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet overdraagbaar. EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP Artikel 9. Het lidmaatschap eindigt door: a. Schriftelijke opzegging door het lid met een opzegtermijn van een maand. Opzegging is alleen mogelijk per half jaar en derhalve per 1 januari en 1 juli. b. Overlijden van het lid. c. Royement: Een lid kan geroyeerd worden door het bestuur, indien het lid in ernstige mate heeft gehandeld in strijd met de statuten, reglementen en/of besluiten van het bestuur, of zich zodanig misdraagt, dat voortduring van het lidmaat schap redelijkerwijs niet meer mogelijk en/of verantwoord is. d. Tussentijdse opzegging is alleen per kalendermaand mogelijk, met in acht neming van een opzegtermijn van tenminste een maand: 1. Bij verhuizing. 2. Wanneer een lid wegens ziekte of lichamelijke gebreken niet meer aan de oefeningen kan of mag deelnemen. 3. Bij zwangerschap. CONTRIBUTIES Artikel 10. De contributies, al naar de onderscheiding in soorten lessen en/of leeftijden, worden bij afzonderlijk besluit in de algemene ledenvergadering vastgesteld. KLEDING Artikel 11. Het voor alle leden voorgeschreven, dan wel geadviseerde kostuum voor zowel trainingen. wedstrijden, demonstraties, als anderszins, wordt door de algemene ledenvergadering, op voorstel, van het bestuur vastgesteld. BESTUUR Artikel 12. Het bestuur wordt door de algemene ledenvergadering uit de leden benoemd en bestaat uit tenminste zes leden. a. een secretaris b. een penningmeester c. een ledenadministrateur d. contactlid trainingen e. contactlid K.N.G.B. en wedstrijden. '. Zij worden voor de periode van drie jaar gekozen. De voorzitter wordt op de ledenvergadering in functie gekozen.

3 ROOSTER VAN AFTREDEN Artikel De leden van het bestuur treden, zoveel mogelijk in gelijk aantal, volgens opgemaakt rooster af en wel zo, dat in drie achtereenvolgende jaren deze aan de beurt van aftreden zijn gekomen. Dit rooster, geldig voor de eerste drie jaren, wordt samengesteld door het bestuur, zodanig, dat de voorzitter, de secretaris en de penningmeester niet in hetzelfde jaar aftreden. 2. Een aftredend bestuurslid is terstond herkiesbaar. In tussentijds ontstane vacatures wordt in de eerstvolgende algemene ledenvergadering voorzien. BESTUURSTAAK-VERTEGENWOORDIGING Artikel Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. 2. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechten. Het kan buitenrechtelijk vertegenwoordiging opdragen aan door haar toegewezen gemachtigde( n ) DE VOORZITTER Artikel De voorzitter geeft leiding aan en houdt toezicht op het verenigingsleven. Hij draagt zorg voor het naleven van de statuten en alle verdere regelingen en bepalingen. 2. De voorzitter is de officiäle woordvoerder van de vereniging. 3. Zo de voorzitter dit dienstig acht, kan hij bepalen, dat alle uitgaande stukken, welke zijn handtekening niet behoeven, door hem worden medeondertekend. 4. De voorzitter leidt de vergaderingen en stelt daarin de orde van de dag vast, behoudens het recht van de algemene ledenvergadering, om daarin wijzigingen te brengen. De voorzitter heeft het recht beraadslagingen te doen eindigen, indien hij meent, dat de vergadering voldoende is ingelicht, doch is verplicht deze weder te doen hervatten, indien een/derde van de ter algemene ledenvergadering aanwezige leden het verlangen daartoe kenbaar maakt. Hij zorgt ervoor, dat de beleidszaken, zoals door het bestuur bepaald, worden uitgevoerd. 5. De voorzitter beslist in bestuursvergaderingen bij staking van stemmen. 6. De voorzitter wordt in functie gekozen. DE SECRETARIS Artikel De secretaris voert de administratie der vereniging, voor zover deze niet aan anderen is opgedragen. Hij is belast met het notuleren van de vergaderingen. 2. Alle uitgaande stukken worden, namens de vereniging, door de secretaris ondertekend. Hij is verplicht van deze stukken afschriften te houden. 3. Op de algemene ledenvergadering brengt hij het jaarverslag uit. 4. Het verenigingsarchief wordt door hem bewaard. 5. Verder is de secretaris belast met de verder door het bestuur, in overleg met de

4 secretaris, aan hem op te dragen werkzaamheden. DE PENNINGMEESTER Artikel De penningmeester beheert de geldmiddelen; voor zijn beheer is hij persoonlijk verantwoordelijk, Hij draagt zorg voor de inning van de contributies en bijdragen en houdt boek van alle ontvangsten en uitgaven, zodanig, dat de baten en lasten der vereniging te allen tijde aanstonds kunnen worden gekend. 2. Betalingen uit de verenigingskas worden door hem niet gedaan, dan tegen behoorlijke kwitanties Gelden, welke niet nodig zijn voor het bestrijden van de lopende uitgaven, worden door hem belegd, overeenkomstig door het bestuur te stellen regelen. 3. Op de jaarlijkse algemene ledenvergadering brengt hij verslag uit over zijn beheer. Tevens dient hij een begroting in, betreffende de inkomsten en uitgaven voor het nieuwe verenigingsjaar. 4. De penningmeester wordt voor zijn beheer gedechargeerd bij besluit van de algemene ledenvergadering. Het bestuur kan hem ten allen tijde ter verantwoording roepen. 5. Tot de taak van de penningmeester behoort tevens het opstellen van een lijst van alle bezittingen van de vereniging. DE LEDENADMINISTRATEUR Artikel18. De ledenadministrateur zorgt voor het up-to-date zijn van de ledenadministratie. Hij geeft mutaties door aan de penningmeester. HET CONTACTLID TRAININGEN Artikel19. Het bestuur wijst uit zijn midden aan: Het contactlid trainingen is in het bijzonder belast met het invullen en aantrekken van train(st)ers. Hij regelt eventuele vervanging bij ziekte van train(st)ers. Hij zorgt voor het opstellen van een lesrooster en indeling van groepen. CONTACTLID K.N.G.B./WEDSTRIJDEN Artikel 20. Het contactlid K.NG.B./wedstrijden is in het bijzonder belast met het onderhouden van contacten met de Koninklijke Nederlandse Gymnastiekbond. Hij verzorgt en organiseert de wedstrijden in overleg met de train(st)ers.

5 DE KASCOMMISSIE Artikel De kascommissie bestaat uit twee leden. Deze twee leden worden door de jaarlijkse algemene ledenvergadering voor een jaar gekozen. Leden van het bestuur hebben bij deze verkiezing geen stemrecht en zijn niet als zodanig verkiesbaar. 2. De kascommissie is belast met de controle en het toezicht op het geldelijk beheer van de penningmeester en brengt hiervan schriftelijk rapport uit aan het bestuur. Dit rapport wordt aan de jaarlijkse algemene ledenvergadering aangeboden en zal strekken tot het al dan niet goed keuren van het door de penningmeester gevoerde beleid. 3. De kascommissie heeft het recht te allen tijde inzage van de boeken en bescheiden van de penningmeester te nemen. 4. Bij geconstateerde of vermoede onregelmatigheden, brengt de kascommissie onmiddellijk verslag uit aan het bestuur. ALGEMENE LEDENVERGADERING Artikel Binnen zes maanden na afloop van elk verenigingsjaar belegt het bestuur een algemene ledenvergadering, waarin door het bestuur onder andere rekening en verantwoording wordt afgelegd over het gevoerde beleid. 2. Buitengewone ledenvergaderingen worden gehouden, indien het bestuur zulks nodig oordeelt of indien tenminste tien leden in een met redenen omkleed schrijven, een daartoe strekkend verzoek bij het bestuur hebben ingediend. In het laatste geval moet binnen vier weken na het ontvangen van het verzoek, de buitengewone ledenvergadering worden gehouden. Blijft het bestuur in gebreke aan genoemd verzoek te voldoen, dan hebben bedoelde leden het recht, zelf een buitengewone ledenvergadering uit te schrijven, mits tijdig en behoorlijk geconvoceerd. 3. Alle leden hebben toegang tot de ledenvergadering, alsmede één wettelijke vertegenwoordiger per juniorlid. 4. De oproeping tot de algemene ledenvergadering geschiedt door persoonlijke ofwel schriftelijke kennisgeving. De termijn van oproepen bedraagt tenminste veertien dagen. AGENDA V.D. ALG. LEDENVERGADERING Artikel De volgende punten worden tenminste ter behandeling op de agenda geplaatst: a. notulen van de vorige alg. ledenvergadering b jaarverslag van de secretaris c. rekening en verantwoording over het afgelopen jaar door de penningmeester d verslag van de kascommissie e. vaststelling begroting voor het komend jaar f. verkiezing bestuurs- en kascommissieleden. 2. Het bestuur stelt, voor zover mogelijk, voor alle vacante bestuursfuncties kandidaten; indien mogelijk zal er mededeling gedaan worden bij de schrïftelijke

6 oproep tot de algemene ledenvergadering. BESLUITVORMING Artikel 24. Voor alle vergaderingen van het bestuur en algemene ledenvergadering geldt het volgende: 1. alle besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen, tenzij in de statuten anders is bepaald. Blanco en ongeldige stemmen worden geacht niet uit te zijn gebracht. 2. geldige besluiten kunnen slechts worden genomen in vergaderingen, waarin tenminste de helft van het aantal stemgerechtigde leden van het betrokken college aanwezig is. 3. het bepaalde in lid 2 van dit artikel geldt niet voor de algemene ledenvergadering, mits ter vergadering van een deugdelijke oproeping van leden is gebleken. STATUTENWIJZIGING Artikel In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van een algemene ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zullen worden voorgesteld. 2. zij die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor de vergadering een schriftelijk voorstel, waarin de voorgedragen wijziging is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld aan alle leden toegezonden. 3 Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Is niet twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen. 4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd. ONTBINDING Artikel De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene ledenvergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing. 2. Het batige saldo na vereffening moet worden teruggestort in de gemeentekas tot de hoogte van de verstrekte subsidies, het eventueel resterende gedeelte vervalt aan diegenen die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid waren. Ieder hunner ontvangt een gelijk deel. Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan het batig saldo worden gegeven.

7 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 27. In gevallen, waarin deze statuten of de wet niet voorziet, of een artikel voor verschillende uitleggingen vatbaar is, beslist het bestuur. Aldus goedgekeurd op de algemene ledenvergadering van 5 maart 1991.

8 HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN G.V.Z. 90 "De Zeesterren" Artikel 1. Toelating leden 1. Het lidmaatschap wordt verkregen door schriftelijke aanmelding bij en toelating door het bestuur, d.m.v. het inschrijfformulier. 2. Om juniorlid te worden, is de schriftelijke toestemming vereist van de wettelijk vertegenwoordiger. Artikel 2. Leden 1. Leden zijn verplicht zich te houden aan de geldende reglementen. 2 Leden zijn verplicht hun adreswijzigingen ten spoedigste door te geven aan de ledenadministratie. 3 Leden zijn verplicht de gymnastiekvereniging in staat te stellen om de contributie bedragen te kunnen innen. 4. Leden zijn verplicht hun trainer op de hoogte te stellen van e.v.t. ziektes of gebreken, welke van invloed kunnen zijn bij het deelnemen aan de lessen. 5. Leden zijn verplicht de aanwijzingen van de trainers op te volgen. 6. Elk lid neemt deel aan de lessen op eigen risico/verantwoordelijkheid. Artikel 3. Contributie De contributie wordt voldaan middels een 1. machtiging aan G. V.Z.'9O om van zijn/haar rekening bedragen af te schrijven betreffende contributie of 2 acceptgirokaart per kwartaal. Bij deze wijze van betaling zijn wij genoodzaakt om administratiekosten te berekenen. De contributie is berekend over 12 maanden per jaar. Per jaar wordt er minimaal veertig weken les gegeven; in de schoolvakanties is er in principe geen les. Om niet elke maand een ander contributiebedrag te hoeven berekenen, zijn de kosten over die veertig weken verspreid over 12 maanden en betaalt men elke maand hetzelfde bedrag (ook in de vakantiemaanden). Artikel 4. Kleding Over het algemeen is een shirtje en een soepel zittende broek voldoende. Bij de turn- en jazzdans groepen is een gym pakje in de voorgeschreven kleuren verplicht. Gym- of sportschoenen, alleen bestemd voor in de sportzalen zijn voor ieder lid verplicht.

9 Artikel 5. Uitschriiven : Uitschrijven kan per half jaar, per 1 juli en per 1 januari. Opzeggen kan alleen schriftelijk, met een opzegtermijn van 1 maand. (dus voor 1 december en 1 juni), bij de ledenadministratie of via de postbus. Ook bij tussentijdse uitschrijvingen geldt een opzegtermijn van 1 maand. Tussentijdse opzeggingen kunnen alleen gehonoreerd worden bij: -verhuizing -royement -overlijden -ziekte of lichamelijke gebreken -zwangerschap Artikel 6. Les uitval. In geval er bij ziekte van één der trainers het niet mogelijk blijkt om vervanging te vinden, is de gymnastiekvereniging gerechtigd de lessen niet door te laten gaan In dat geval worden de leden die in het buitengebied wonen zo mogelijk telefonisch op de hoogte gesteld van het vervallen van de les. De leden in het dorp Zeewolde worden op de hoogte gesteld middels een aangebrachte boodschap op de deur van de sportzaal. Bij lesuitval gedurende drie aaneengesloten weken, volgt er restitutie van contributiegelden voor die lessen. Artikel 7 Bestuur 1. Het bestuur benoemt uit zijn midden een secretaris, een penningmeester, een ledenadministrateur, een contactlid trainingen en een contactlid K.N.G.B. 2. De voorzitter is belast met de algemene leiding van de vereniging en zit de bestuursvergaderingen en de algemene vergaderingen voor. Hij zorgt voor de naleving van de statuten en het reglement en is bij voorkomende gelegenheden de vertegenwoordiger en woordvoerder van de vereniging. 3. De secretaris is mede belast met de leiding van de vereniging. Voorts draagt hij zorg voor: -het afhandelen van de verenigingscorrespondentie, -het bijeenroepen en notuleren van de algemene vergaderingen en bestuursvergaderingen, alsmede het bijhouden van presentielijsten van de algemene vergaderingen. -het uitbrengen van het algemeen jaarverslag op de jaarvergadering. 4. De penningmeester is mede belast met de leiding van de vereniging. Voorts draagt hij zorg voor: -de inning van de contributies -het beheer van de geldmiddelen -het overleg met de kascommissie -het uitbrengen van het financieel jaarverslag en de begroting op de jaarvergadering. 5 De ledenadministrateur is mede belast met de leiding van de vereniging. Voorts draagt hij zorg voor het functioneren van de ledenadministratie. Hij geeft mutaties door aan de penningmeester. 6. Het contactlid trainingen is mede belast met de leiding van de vereniging. Voorts is hij belast met het invullen en aantrekken van train(st)ers. Hij zorgt voor het opstellen van een lesrooster en indeling van groepen.

10 7. Het contactlid K.N.G.B./wedstrijden is mede belast met de leiding van de vereniging. Voorts is hij belast met het onderhouden van contacten met de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Bond Hij verzorgt en organiseert de Wedstrijden in overleg met de train(st)ers. 8. Elk aftredend dan wel uit zijn functie ontzet bestuurslid is verplicht binnen een termijn van één week na het benoemen van een nieuw- of plaatsvervangend bestuurslid in zijn plaats, alle onder zijn berusting zijnde verenigingsbescheiden aan zijn opvolger of plaatsvervanger over te dragen. Betreft dit de penningmeester dan dienen de boeken en bescheiden voor overdracht door de kascommissie te zijn gecontroleerd. Artikel 8 Bestuursvergaderingen. 1 Bestuursvergaderingen worden gehouden zo dikwijls als de voorzitter of tenminste drie leden van het bestuur dit wensen. 2. Bestuursbesluiten zijn bindend voor de leden en blijven van kracht, totdat deze door het bestuur zijn ingetrokken of door de algemene vergadering zijn vernietigd. Artikel 9. Technische commissie. 1 Het bestuur kan zich laten bijstaan door een Technische commissie. 2. De Technische commissie wordt door het bestuur benoemd en bestaat uit een voorzitter (tevens bestuurslid) en tenminste twee leden. 3. De Technische commissie is belast met: -het opstellen en wijzigen van een voor de clubwedstrijden geldend competitie reglement, ter goedkeuring van het bestuur, alsmede toezicht op het naleven van dit reglement. -het opmaken van een wedstrijdschema voor de wedstrijddagen, ter goedkeuring van het bestuur. -het controleren van de clubwedstrijd uitslagen en het bijhouden van de competitiestanden. -het benoemen van een wedstrijdleider, alsmede het (doel) opleiden en benoemen van assistent wedstrijdleiders. -het afhandelen van protesten tegen beslissingen van de wedstrijdleider. -het organiseren van bijzondere wedstrijden, die in overleg met het bestuur worden vastgesteld. -al het overige, dat naar redelijkheid van de Technische commissie gevraagd kan worden Artikel 10. Evenementen commissie. 1. Het bestuur kan zich laten bijstaan door een Evenementen commissie. 2. De taak van de Evenementen commissie bestaat uit: -het bevorderen van de gezelligheid binnen de vereniging. -het organiseren van feestavonden en andere evenementen, waar nodig in samenwerking met de Technische commissie -al het overige, dat naar redelijkheid van de Evenementen commissie gevraagd kan worden. 3. De Evenementen commissie is verantwoording schuldig aan het bestuur en kan in bijzondere gevallen tussentijds door het bestuur worden ontbonden.

11 Artikel 11. Clubblad redactie. 1. Het bestuur laat zich bijstaan door een clubblad redactie, waarvan één lid zitting heeft in het bestuur. 2 De taak van de redactie bestaat uit: -het zorg dragen voor een regelmatige verschijning van het clubblad -het aankondigen en verslaan van verenigingsactiviteiten e. v. t. in samenwerking met de Technische commissie en Evenementen commissie. -het publiceren van ingezonden stukken. Alleen stukken met naam en adres worden in het clubblad opgenomen. Plaatsing van meningen van leden wil niet zeggen dat de redactie die mening deelt. -al het overige wat in redelijkheid van de redactie gevraagd kan worden. Artikel 12. Kascommissie. 1. Kandidaatstelling voor de kascommissie geschiedt door het bestuur op de jaarvergadering. Leden kunnen tegenkandidaten stellen. 2. Leden van de kascommissie worden benoemd voor de periode van twee jaar, terwijl jaarlijks één der leden aftreedt 3 De algemene vergadering kan een plaatsvervangend lid van de kascommissie benoemen. Artikel 13. Algemene vergaderingen 1. De agenda voor de algemene vergaderingen wordt door het bestuur opgemaakt. De oproeping geschiedt door persoonlijke ofwel schriftelijke kennisgeving. De termijn van oproepen bedraagt tenminste veertien dagen. 2. Alle leden hebben toegang tot de vergadering, alsmede één wettelijke vertegenwoordiger per juniorlid. Artikel 14. Slotbepalingen. 1 Wijzigingen van het Huishoudelijk Reglement kan geschieden bij besluit van de algemene vergadering op voorstel van het bestuur of tenminste 10% van het totaal aantal leden, mits in overeenstemming met de statuten 2. Leden ontvangen eenmalig één exemplaar van de statuten en het Huishoudelijk Reglement kosteloos. Aldus goedgekeurd op de Algemene Ledenvergadering van 25 februari 1997.

STATUTEN NETWERK VROUWELIJKE ONDERNEMERS - DRENTHE

STATUTEN NETWERK VROUWELIJKE ONDERNEMERS - DRENTHE STATUTEN NETWERK VROUWELIJKE ONDERNEMERS - DRENTHE Naam en Zetel. Artikel 1. 1. De vereniging draagt de naam: Netwerk Vrouwelijke Ondernemers - Drenthe (NVO-Drenthe). Zij wordt in deze statuten verder

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING SPORTCLUB OLYMPUS, GEVESTIGD TE TILBURG.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING SPORTCLUB OLYMPUS, GEVESTIGD TE TILBURG. HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VERENIGING SPORTCLUB OLYMPUS, GEVESTIGD TE TILBURG. ArtikeM.NAAMENZETEL De vereniging draagt de naam sportclub Olympus. Zij is gevestigd te Tilburg. De kleuren van de vereniging

Nadere informatie

Naam en zetel. Organisatie. Geldmiddelen

Naam en zetel. Organisatie. Geldmiddelen Artikel 1. Naam en zetel De vereniging, opgericht op 29 april 1929 en gewoon lid van de Centrale Organisatie van Voetbalscheidsrechters (C.O.V.S.), draagt de naam: "C.O.V.S.-Groep Leiden en Omstreken"

Nadere informatie

VERENIGING KLEDINGBANKEN NEDERLAND

VERENIGING KLEDINGBANKEN NEDERLAND VERENIGING KLEDINGBANKEN NEDERLAND STATUTEN Artikel 1 Naam, zetel, oprichtingsdatum en verenigingsjaar 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging van Kledingbanken in Nederland (VKN), Zij 2. De vereniging

Nadere informatie

Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain

Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain Artikel 1 Naam en zetel 1.1. De naam van de vereniging is Den Haag Roller Derby League The Parliament of Pain. 1.2. De vereniging is gevestigd in de

Nadere informatie

VOORBEELD STATUTEN VERENIGING VAN HUURDERS Heden, [datum], verschenen voor mij, [notaris],

VOORBEELD STATUTEN VERENIGING VAN HUURDERS Heden, [datum], verschenen voor mij, [notaris], VOORBEELD STATUTEN VERENIGING VAN HUURDERS Heden, [datum], verschenen voor mij, [notaris], 1. [naam], [functie], wonende te [adres], [postcode en plaats], geboren te [geboorteplaats] op geboorte[datum];

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LIDMAATSCHAP. Artikel 1

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LIDMAATSCHAP. Artikel 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT LIDMAATSCHAP Artikel 1 De aanmelding voor het lidmaatschap van de vereniging moet geschieden, met vermelding van naam, voornamen, geboortedatum en volledig adres bij de secretaris

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE VERENIGING ARUBA TRIATLON ASSOCIATION NAAM, ZETEL EN DUUR, Artikel 1

STATUTEN VAN DE VERENIGING ARUBA TRIATLON ASSOCIATION NAAM, ZETEL EN DUUR, Artikel 1 STATUTEN VAN DE VERENIGING ARUBA TRIATLON ASSOCIATION NAAM, ZETEL EN DUUR, Artikel 1 1. De vereniging is genaamd: Aruba Triatlon Association. De Aruba Triatlon Association wordt kortheidshalve aangeduid

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT BRIDGECLUB V.O.G. DE LEDEN ART.1 AANNAME NIEUWE LEDEN Zij, die werkend lid wensen te worden van de vereniging, geven van hun verlangen kennis aan het bestuur. Het besluit tot aanneming

Nadere informatie

NAAM, ZETEL EN DUUR DOEL

NAAM, ZETEL EN DUUR DOEL NAAM, ZETEL EN DUUR Artikel 1. 1. De vereniging draagt de naam. "NEDERLANDSE VERENIGING TOT ONTWIKKELING VAN HET REKEN/WISKUNDE ONDERWIJS" 2. De vereniging heeft haar zetel te Utrecht. 3. De vereniging

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE VERENIGING NEDERLAND-NOORWEGEN

STATUTEN VAN DE VERENIGING NEDERLAND-NOORWEGEN STATUTEN VAN DE VERENIGING NEDERLAND-NOORWEGEN NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: ''VERENIGING NEDERLAND - NOORWEGEN". 2. Zij is gevestigd te Utrecht. DUUR Artikel 2 De vereniging

Nadere informatie

De vereniging draagt de naam: Dalemse Volleybalvereniging DAVO '77. Zij is gevestigd te Dalem (gemeente Gorinchem).

De vereniging draagt de naam: Dalemse Volleybalvereniging DAVO '77. Zij is gevestigd te Dalem (gemeente Gorinchem). pagina 1 Statuten Artikel 1. De vereniging draagt de naam: Dalemse Volleybalvereniging DAVO '77. Zij is gevestigd te Dalem (gemeente Gorinchem). Artikel 2. De vereniging heeft ten doel: Het doen beoefenen

Nadere informatie

Akte op 23 juli 2008 verleden voor mr. H.A. Kraayenhof, notaris te Borculo.

Akte op 23 juli 2008 verleden voor mr. H.A. Kraayenhof, notaris te Borculo. 1 Doorlopende tekst van de statuten van Volleybalvereniging Gemini Akte op 23 juli 2008 verleden voor mr. H.A. Kraayenhof, notaris te Borculo. www.berkelstede.nl Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt

Nadere informatie

Vereniging van Letselschade Advocaten 'LSA'

Vereniging van Letselschade Advocaten 'LSA' Blad 1 Doorlopende tekst van de statuten van Vereniging van Letselschade Advocaten LSA zoals deze luiden na statutenwijziging bij akte verleden op 26 juni 2007 voor mr W. Bosse, notaris te Amsterdam STATUTEN.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Wierdense Korfbalvereniging BLAUW-ZWART CLUBKLEUREN Artikel 1: De clubkleuren zijn blauw en zwart. In het tenue komen deze kleuren op de volgende wijze tot uiting: Blauw

Nadere informatie

Statuten Leiden Lions

Statuten Leiden Lions Leiden Lions Inhoudsopgave Artikel 1...3 Doel...3 Artikel 2...3 Duur...3 Artikel 3...3 Lidmaatschap...3 Artikel 4...3 Artikel 5...3 Artikel 6...4 Geldmiddelen...4 Artikel 7...4 Bestuur...5 Artikel 8...5

Nadere informatie

STATUTEN 04 10 04 / MW

STATUTEN 04 10 04 / MW 1 Doorlopende tekst voor de vereniging: Vereniging Overleg van Certificatie- Instellingen, gevestigd te Driebergen-Rijsenburg, laatstelijk gewijzigd bij akte de dato zevenentwintig september tweeduizend

Nadere informatie

Statuten: Naam en zetel

Statuten: Naam en zetel Statuten: Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Algemene Bewoners Vereniging Noorderhaghe afgekort ABV. 2. Zij is gevestigd te s-gravenhage Nieuwendamlaan 46 t/m 298 even nummers. Duur

Nadere informatie

STATUTEN VAN VOLLEYBALVERENIGING VIOS EEFDE

STATUTEN VAN VOLLEYBALVERENIGING VIOS EEFDE STATUTEN VAN VOLLEYBALVERENIGING VIOS EEFDE NAAM EN ZETEL Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Volleybalvereniging VIOS Eefde en is gevestigd in de gemeente Gorssel. DOEL Artikel 2 2.1 De vereniging

Nadere informatie

Statuten E.H.B.O. vereniging St. Christophorus

Statuten E.H.B.O. vereniging St. Christophorus Statuten E.H.B.O. vereniging St. Christophorus Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam: E.H.B.O. vereniging St. Christophorus, opgericht 18 februari 1954 te Heemskerk Doel Artikel 2 Het doel

Nadere informatie

De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT

De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT Opgave 27 maart 2015, opgemaakt te Papendrecht. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Lidmaatschap Artikel 1 Het houden of doen houden van het lidmaatschap, wordt

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE VERENIGING

STATUTEN VAN DE VERENIGING Naam, zetel en rechtsbevoegdheid STATUTEN VAN DE VERENIGING Artikel 1 1 De vereniging is genaamd Geen PE(Plus) examens meer, hierna te noemen: de vereniging. Zij heeft haar zetel in de gemeente Zaanstad

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van volleybalvereniging ViP te Purmerend

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van volleybalvereniging ViP te Purmerend 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT van volleybalvereniging ViP te Purmerend Artikel 1: Naam en zetel 1. De vereniging draagt de naam ViP (Volleybal in Purmerend) en is gevestigd te Purmerend. 2. De vereniging ViP

Nadere informatie

STATUTEN concept. Vereniging Vrienden van het Rotterdams Philharmonisch Orkest. gevestigd te Rotterdam

STATUTEN concept. Vereniging Vrienden van het Rotterdams Philharmonisch Orkest. gevestigd te Rotterdam STATUTEN concept Vereniging Vrienden van het Rotterdams Philharmonisch Orkest gevestigd te Rotterdam concept STATUTEN d.d. Vereniging Vrienden van het Rotterdams Philharmonisch Orkest gevestigd te Rotterdam

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT Lidmaatschap Art.1 Art. 2 De namen der leden, jeugdleden en donateurs worden door publikatie in het orgaan van de vereniging bekend gemaakt. Een lid, jeugdlid, of donateur wordt als zodanig toegelaten

Nadere informatie

VERENIGING: Nederlandse technische vereniging voor installaties in gebouwen TVVL

VERENIGING: Nederlandse technische vereniging voor installaties in gebouwen TVVL STATUTEN VERENIGING: Nederlandse technische vereniging voor installaties in gebouwen TVVL Art. 1: Naam, zetel en duur 1. De vereniging draagt de naam van: "Nederlandse technische vereniging voor installaties

Nadere informatie

Satuten van het Broederschap der Notariële Studenten te Leiden

Satuten van het Broederschap der Notariële Studenten te Leiden Satuten van het Broederschap der Notariële Studenten te Leiden Naam, Zetel en Doel. Artikel 1. De vereniging draagt de naam: 'Broederschap der Notariële Studenten te Leiden' en is opgericht op twintig

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HOOFDSTUK I Artikel 1: Inschrijving LIDMAATSCHAP 1. Inschrijving als lid vindt plaats na formele aanmelding bij de ledenadministratie.

Nadere informatie

S T A T U T E N. NAAM EN DUUR Artikel 1: De vereniging draagt de naam: Badmintonvereniging En Blok. Zij is gevestigd te Ommen.

S T A T U T E N. NAAM EN DUUR Artikel 1: De vereniging draagt de naam: Badmintonvereniging En Blok. Zij is gevestigd te Ommen. Opgericht 28 augustus 1974 Secretariaat : postbus 111, 7730 AC Ommen. Bankrekeningnr. : ING 69212648 Gironr. : 4218270 KvK nr. : 40059418 S T A T U T E N NAAM EN DUUR Artikel 1: De vereniging draagt de

Nadere informatie

Naam en zetel. De vereniging draagt de naam SPOORWEG SPORTVERENIGING VENLO, afgekort S.S.V. Zij is gevestigd te Venlo. Duur.

Naam en zetel. De vereniging draagt de naam SPOORWEG SPORTVERENIGING VENLO, afgekort S.S.V. Zij is gevestigd te Venlo. Duur. Statuten Spoorweg Sportvereniging Venlo (Notarieel bekrachtigd op 9 juni 1999) (artikel 01 t/m 19) 1 e wijziging art. 11 met ingang van 25 maart 2011. 2 e wijziging art. 5+6+7 met ingang van 30 maart 2012.

Nadere informatie

INHOUDSOPGEAVE INHOUDSOPGEAVE... 1 NAAM, ZETEL EN DOEL...

INHOUDSOPGEAVE INHOUDSOPGEAVE... 1 NAAM, ZETEL EN DOEL... B. C. STATUTEN 0 INHOUDSOPGEAVE INHOUDSOPGEAVE... 1 NAAM, ZETEL EN DOEL... 2 Artikel 1.... 2 Artikel 2.... 2 LEDEN... 2 Artikel 3.... 2 JUNIORLEDEN, BEGUNSTIGERS... 2 Artikel 4... 2 TOELATING... 3 Artikel

Nadere informatie

Statuten De Laatste Eer Assen

Statuten De Laatste Eer Assen Statuten De Laatste Eer Assen NAAM EN ZETEL Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Onderlinge Uitvaartvereniging "De Laatste Eer" U.A. Zij is gevestigd te Assen. DUUR EN VERENIGINGSJAAR Artikel 2 1. De

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Atletiekvereniging Hylas

Huishoudelijk Reglement Atletiekvereniging Hylas Huishoudelijk Reglement Atletiekvereniging Hylas Aanmelding en toelating Artikel 1 1. Nieuwe leden dienen zich aan te melden door middel van het aanmeldingsformulier. 2. Op het aanmeldingsformulier dienen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT LIDMAATSCHAP Artikel 1. Het lidmaatschap verkrijgt men door indiening van een volledig ingevuld inschrijfformulier bij het secretariaat van de vereniging en betaling van het inschrijfgeld

Nadere informatie

Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen

Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen Statuten voor Ondernemersvereniging MKB Wijchen Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen 1.2. De vereniging is gevestigd te Postbus 262, 6600 AG Wijchen

Nadere informatie

Statuten. Nederlandse Beroepsvereniging van Leefstijlprofessionals (NBLP)

Statuten. Nederlandse Beroepsvereniging van Leefstijlprofessionals (NBLP) Statuten Nederlandse Beroepsvereniging van Leefstijlprofessionals (NBLP) Status: definitief Datum: 06 november 2010 Pagina 1/8 STATUTEN Artikel 1 NAAM EN ZETEL 1. De vereniging draagt de naam: "NBLP -

Nadere informatie

NAAM Artikel 1 De vereniging draagt de naam: De Kwikkert, en is opgericht 7 januari 1992

NAAM Artikel 1 De vereniging draagt de naam: De Kwikkert, en is opgericht 7 januari 1992 OPRICHTING EN STATUTEN VAN EEN BUURTVERENIGING De vereniging heeft de navolgende statuten. NAAM Artikel 1 De vereniging draagt de naam: De Kwikkert, en is opgericht 7 januari 1992 ZETEL Artikel 2 Zij heeft

Nadere informatie

1. De vereniging draagt de naam Fotoclub Spijkenisse, hierna kortweg te noemen: FCS. 2. Zij is gevestigd in de gemeente Spijkenisse.

1. De vereniging draagt de naam Fotoclub Spijkenisse, hierna kortweg te noemen: FCS. 2. Zij is gevestigd in de gemeente Spijkenisse. STATUTEN van FOTOCLUB SPIJKENISSE HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Naam en zetel 1. De vereniging draagt de naam Fotoclub Spijkenisse, hierna kortweg te noemen: FCS. 2. Zij is gevestigd in de

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland.

Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Huishoudelijk reglement van de Vereniging Internationale Organisatie van Zionistische Vrouwen in Nederland WIZO-Nederland. Lidmaatschap Artikel 1 1. Een aanvraag tot lidmaatschap wordt ingediend conform

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement Grondslag Artikel 1 Respect voor alle leden vormt de grondslag van de vereniging. Naam en zetel Artikel 2 De vereniging draagt de naam V.C. t Aogje. Zij is gevestigd te Breda. Dagelijks

Nadere informatie

STATUTEN VROUWEN IN INSTITUTIONEEL PENSIOEN (VIIP) 2 SEPTEMBER 2013

STATUTEN VROUWEN IN INSTITUTIONEEL PENSIOEN (VIIP) 2 SEPTEMBER 2013 Baker & McKenzie Amsterdam N.V. Advocaten, Belastingadviseurs en Notarissen 2013.000041.01/KT/LER Postbus 2720 1000 CS Amsterdam The Netherlands Tel: +31 20 551 7555 www.bakermckenzie.nl STATUTEN VROUWEN

Nadere informatie

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT PHOENIX APELDOORN Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 AANSLUITING EN SAMENWERKING ARTIKEL 1 Phoenix Apeldoorn

Nadere informatie

Voorbeeld afschrift Notaris statuten van de bewonersvereniging

Voorbeeld afschrift Notaris statuten van de bewonersvereniging Voorbeeld afschrift Notaris statuten van de bewonersvereniging Kantoor van Mr. L.J.A. Simons Notaris Tilburg Afschrift der akte van oprichting van de vereniging Bewonersvereniging Puccinihof gevestigd

Nadere informatie

VOORSTEL NIEUWE STATUTEN LINGIA INHOUDSOPGAVE

VOORSTEL NIEUWE STATUTEN LINGIA INHOUDSOPGAVE VOORSTEL NIEUWE STATUTEN LINGIA INHOUDSOPGAVE Artikel 1. Naam en zetel... 1 Artikel 2. Duur... 1 Artikel 3. Doelstelling... 1 Artikel 4. Organen... 1 Artikel 5. Lidmaatschap... 1 Artikel 6. Toelating van

Nadere informatie

STATUTEN Van de vereniging: Federatie van Assurantieclubs na statutenwijziging d.d. 13 december 2004

STATUTEN Van de vereniging: Federatie van Assurantieclubs na statutenwijziging d.d. 13 december 2004 NAAM, ZETEL EN DUUR STATUTEN Van de vereniging: Federatie van Assurantieclubs na statutenwijziging d.d. 13 december 2004 Artikel 1. 1.1. De naam van de vereniging is Federatie van Assurantieclubs. In deze

Nadere informatie

Statuten stichting tot het verstrekken van basisonderwijs op reformatorische grondslag STATUTEN

Statuten stichting tot het verstrekken van basisonderwijs op reformatorische grondslag STATUTEN STATUTEN Artikel 1: De naam der stichting is: Stichting tot het verstrekken van basisonderwijs op reformatorische grondslag. De stichting is gevestigd te Bennekom. De stichting is opgericht voor onbepaald

Nadere informatie

DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN BEDRIJVENVERENIGING LEEK

DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN BEDRIJVENVERENIGING LEEK 1 DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN BEDRIJVENVERENIGING LEEK NA STATUTENWIJZIGING DE DATO 13 MEI 2009 BIJ AKTE VERLEDEN VOOR MR. G.G.W. DE VRIES, NOTARIS TE LEEK NAAM EN ZETEL. Artikel 1. De vereniging

Nadere informatie

Statuten Soerens Belang

Statuten Soerens Belang BIJLAGE 6 HUIDIGE STATUTEN VAN DE VERENIGING SOERENS BELANG Statuten Soerens Belang NAAM ZETEL EN DUUR Artikel 1 De vereniging draagt de naam "SOEREN`S BELANG" en is gevestigd te Laag Soeren, gemeente

Nadere informatie

Statuten Oudervereniging van Katholieke Basisschool Pancratius Enkhuizen

Statuten Oudervereniging van Katholieke Basisschool Pancratius Enkhuizen Statuten Oudervereniging van Katholieke Basisschool Pancratius Enkhuizen Begripsbepalingen Artikel 1 In deze statuten wordt verstaan onder: a. de vereniging: de in artikel 2 genoemde vereniging; b. de

Nadere informatie

STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN.

STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN. STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN. NAAM EN ZETEL Artikel 1. De Ouderraad draagt de naam Ouderraad van basisschool St. Antonius. De Ouderraad is gevestigd op Pastoor Arnoldstraat

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Lopersgroep Brandevoort

Huishoudelijk Reglement Lopersgroep Brandevoort Huishoudelijk Reglement Lopersgroep Brandevoort ALGEMEEN Artikel 1 1. Het Huishoudelijk Reglement geldt naast hetgeen in de statuten van Lopersgroep Brandevoort is opgenomen. 2. De algemene vergadering

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Whiskyclub Groningen

Huishoudelijk reglement Whiskyclub Groningen Huishoudelijk Reglement Whiskyclub Groningen Algemeen Doelstelling van de Whiskyclub Groningen is: Het bevorderen van het (verantwoord) genieten van whisky, alsmede het verzamelen en verspreiden van kennis

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Ren/MTB afdeling van de Helderse Ren- en Toerclub Door Oefening Krachtig

Huishoudelijk reglement van de Ren/MTB afdeling van de Helderse Ren- en Toerclub Door Oefening Krachtig Huishoudelijk reglement van de Ren/MTB afdeling van de Helderse Ren- en Toerclub Door Oefening Krachtig Artikel 1 Naam en Zetel 1. De afdeling draagt de naam: Ren/MTB afdeling van de Helderse Ren- en Toerclub

Nadere informatie

B C B STATUTEN. 10-02-09 Pagina 1 van 8. Notarieel vastgesteld te 's Hertogenbosch d.d. 6 april 1990

B C B STATUTEN. 10-02-09 Pagina 1 van 8. Notarieel vastgesteld te 's Hertogenbosch d.d. 6 april 1990 B C B STATUTEN Notarieel vastgesteld te 's Hertogenbosch d.d. 6 april 1990 10-02-09 Pagina 1 van 8 Inhoudsopgave B C B...1 STATUTEN...1 Artikel 1 Naam en zetel...3 Artikel 2 Oprichtingsdatum, verenigingsjaar...3

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement 'STUGG' Studenten Turngroep Groningen

Huishoudelijk Reglement 'STUGG' Studenten Turngroep Groningen Huishoudelijk Reglement STUGG - 1 Huishoudelijk Reglement 'STUGG' Studenten Turngroep Groningen Leden Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Rechten van de gewone leden zijn 1. Deelname aan trainingen

Nadere informatie

Statuten vereniging Choochem

Statuten vereniging Choochem Statuten vereniging Choochem Artikel 1: Naam vereniging 1. De vereniging draagt de naam: Choochem, vereniging ter ondersteuning van hoogbegaafde christenen ; zij is statutair gevestigd te Amersfoort. 2.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KRING PRAKTISERENDE BOOMVERZORGERS Blz. 1 van 5

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KRING PRAKTISERENDE BOOMVERZORGERS Blz. 1 van 5 HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE KRING PRAKTISERENDE BOOMVERZORGERS Blz. 1 van 5 1 DE VERENIGING 1.1 De vereniging Kring Praktiserende Boomverzorgers is een vereniging waarin mensen die zich bezig houden

Nadere informatie

STATUTEN. van. Stichting VUT-fonds ECI

STATUTEN. van. Stichting VUT-fonds ECI STATUTEN van Stichting VUT-fonds ECI DEFINITIES Artikel 1 1. In deze statuten wordt verstaan onder: stichting: Stichting VUT-fonds ECI; bestuur: het bestuur van de stichting aangesloten ondernemingen:

Nadere informatie

H U I S H O U D E L I J K R E G L E M E N T

H U I S H O U D E L I J K R E G L E M E N T H U I S H O U D E L I J K R E G L E M E N T VAN DE TENNISVERENIGING JVV GEVESTIGD TE HAARLEM OPGERICHT 10 MEI 1990 Herzien 16 maart 2015 HUISHOUDELIJK REGLEMENT TENNISVERENIGING JVV GEVESTIGD TE HAARLEM

Nadere informatie

Statuten vereniging Satis [Niet definitief]

Statuten vereniging Satis [Niet definitief] Statuten vereniging Satis [Niet definitief] Artikel 1. Naam. 1. De vereniging draagt de naam: Satis. Artikel 2. Zetel. Zij heeft haar zetel te Rotterdam. Artikel 3. Doel. 1. De vereniging heeft ten doel:

Nadere informatie

STATUTEN VERENIGING STEUN DIERENASIEL SPCA-NEPAL

STATUTEN VERENIGING STEUN DIERENASIEL SPCA-NEPAL STATUTEN VERENIGING STEUN DIERENASIEL SPCA-NEPAL (Goedgekeurd door de leden tijdens de oprichtingsvergadering van 7 februari 2007) NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging Steun

Nadere informatie

STATUTEN vereniging ZZPPS (ZZP-Podium Smallingerland)

STATUTEN vereniging ZZPPS (ZZP-Podium Smallingerland) STATUTEN vereniging ZZPPS (ZZP-Podium Smallingerland) Artikel 1 Naam, zetel en rechtsbevoegdheid 1. De vereniging is genaamd ZZPPS (ZZP-Podium Smallingerland) en is opgericht op..2014. Zij heeft haar zetel

Nadere informatie

BOWLING VERENIGING GOES

BOWLING VERENIGING GOES BOWLING VERENIGING GOES STATUTEN VAN BOWLINGVERENIGING GOES (15 februari 1990) NAAM EN ZETEL EN RECHTSBEVOEGDHEID Artikel 1 1. De vereniging is genaamd: BOWLINGVERENIGING GOES, hierna te noemen: de vereniging.

Nadere informatie

STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging Zelfstandigen Zonder Personeel Houten (met als verkorte naam "Vereniging

STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging Zelfstandigen Zonder Personeel Houten (met als verkorte naam Vereniging STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging Zelfstandigen Zonder Personeel Houten (met als verkorte naam "Vereniging ZZP Houten"). 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT versie augustus 2012

HUISHOUDELIJK REGLEMENT versie augustus 2012 HUISHOUDELIJK REGLEMENT versie augustus 2012 Aanvragen/toekennen lidmaatschap Artikel 1 verzoek tot lidmaatschap Een verzoek om lidmaatschap van de vereniging wordt ingediend bij het secretariaat van de

Nadere informatie

Statuten Basketball vereniging B.S. Leiden 19 oktober 1994

Statuten Basketball vereniging B.S. Leiden 19 oktober 1994 NAAM, ZETEL EN VERENIGINGSJAAR Artikel 1. DOEL 1. De vereniging draagt de naam: Basketballvereniging B.S. Leiden en is aangegaan voor onbepaalde tijd. 2. De vereniging is gevestigd in de gemeente Leiden.

Nadere informatie

Statuten Overleg Kunst(historische) Bibliotheken Nederland (OKBN)

Statuten Overleg Kunst(historische) Bibliotheken Nederland (OKBN) Statuten Overleg Kunst(historische) Bibliotheken Nederland (OKBN) N A A M E N Z E T E L Artikel 1 De vereniging draagt de naam Overleg Kunst(historische) Bibliotheken Nederland (OKBN) en is gevestigd te

Nadere informatie

Vereniging van Gepensioneerden ANWB

Vereniging van Gepensioneerden ANWB Vereniging van Gepensioneerden ANWB tstatuten Statuten van de VERENIGING van GEPENSIONEERDEN ANWB te Den Haag Artikel 1. Naam en zetel 1. De Vereniging is genaamd: VERENIGING van GEPENSIONEERDEN ANWB.

Nadere informatie

Statuten van het Chemotechnisch Studentengenootschap ALEMBIC Zoals voorgesteld op de Algemene Leden Vergadering van 26 maart 2009

Statuten van het Chemotechnisch Studentengenootschap ALEMBIC Zoals voorgesteld op de Algemene Leden Vergadering van 26 maart 2009 Statuten van het Chemotechnisch Studentengenootschap ALEMBIC Zoals voorgesteld op de Algemene Leden Vergadering van 26 maart 2009 NAAM EN ZETEL Artikel 1. De vereniging draagt de naam Chemotechnisch Studentengenootschap

Nadere informatie

a. Zie artikel 4 der Statuten. b. Het bestuur van de vereniging kan bij beëindiging van een lidmaatschap dit omzetten in een bijzonder lidmaatschap.

a. Zie artikel 4 der Statuten. b. Het bestuur van de vereniging kan bij beëindiging van een lidmaatschap dit omzetten in een bijzonder lidmaatschap. HUISHOUDELIJK REGLEMENT CENTRALE HUURDERSRAAD WOB ZWOLLE. Artikel 1. NAAM EN ZETEL. a. Zie artikel 1 der Statuten. b. In dit huishoudelijk reglement wordt met Vereniging Centrale Huurdersraad van de Woningstichting

Nadere informatie

CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT DISTRICT NOORD-HOLLAND versiedatum 16-03-2011

CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT DISTRICT NOORD-HOLLAND versiedatum 16-03-2011 TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1 1. Dit reglement is van toepassing op de vereniging "Bridgedistrict Noord-Holland. 2. In dit reglement worden de begrippen gebruikt zoals vastgesteld in artikel 1 van de statuten.

Nadere informatie

Artikel l. ---------------------------------------------. Artikel 2. ----- ---------~----------------------------

Artikel l. ---------------------------------------------. Artikel 2. ----- ---------~---------------------------- Dossier: 10434/0 DW/CN DOORLOPENDE TEKST STATUTEN NA STATUTENWIJZIGING Ondergetekende: Mr Willem Eric VAN DELFT, notaris te Nijmegen, verklaart dat de statuten van de volgende rechtspersoon: Pools-Nederlandse

Nadere informatie

Statuten Ouderraad ICBS de Trampoline (Herziene versie dd 5 okt 2010)

Statuten Ouderraad ICBS de Trampoline (Herziene versie dd 5 okt 2010) Statuten Ouderraad ICBS de Trampoline (Herziene versie dd 5 okt 2010) Begripsbepalingen: Artikel 1. Deze statuten verstaan onder: a. de vereniging: de in artikel 2 genoemde vereniging. b. De leden: de

Nadere informatie

STATUTEN Koninklijk goedgekeurd 5 april 1951

STATUTEN Koninklijk goedgekeurd 5 april 1951 STATUTEN Koninklijk goedgekeurd 5 april 1951 Naam Zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam: De Amsterdamse Makelaars Club. Zij is gevestigd te Amsterdam Doel Artikel 2 1. De vereniging heeft ten doel

Nadere informatie

INFORMATIE en COMMUNICATIE TECHNOLOGIE ASSOCIATIE SURINAME ICTAS

INFORMATIE en COMMUNICATIE TECHNOLOGIE ASSOCIATIE SURINAME ICTAS 1 STATUTEN INFORMATIE en COMMUNICATIE TECHNOLOGIE ASSOCIATIE SURINAME ICTAS Statuten November 2010 versie 1.3 2 NAAM, ZETEL EN DUUR Artikel 1 1. ICTAS draagt de naam INFORMATIE en COMMUNICATIE TECHNOLOGIE

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen

Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen - 0 - Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen Inhoud Blz. 1 Algemeen 1 2 Lidmaatschap 1 3 Geldmiddelen 1 4 Bestuur 2,3 5 Ledenvergadering 3 6 Onderafdelingen 4 7 Beheerders schap 5

Nadere informatie

Statuten Datum: 1993-08-24 Gewijzigd op: 2013-10-04. Secretariaat: Schweizerlaan 17 5644 DK Eindhoven KvK: 55249124 Bank: NL82 RABO 0356 7146 24

Statuten Datum: 1993-08-24 Gewijzigd op: 2013-10-04. Secretariaat: Schweizerlaan 17 5644 DK Eindhoven KvK: 55249124 Bank: NL82 RABO 0356 7146 24 STATUTEN VAN DE BRIDGECLUB WAALRE 1. Naam, zetel en verenigingsjaar 1.1 De Vereniging draagt de naam Bridgeclub Waalre (hierna te noemen de Vereniging). 1.2 De Vereniging is opgericht op één september

Nadere informatie

Activiteitencommissie. Huishoudelijk Reglement. Definities. Artikel 1

Activiteitencommissie. Huishoudelijk Reglement. Definities. Artikel 1 Activiteitencommissie Huishoudelijk Reglement Definities Artikel 1 Ouders: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan school zijn ingeschreven. Activiteitencommissie: de geledingraad van

Nadere informatie

Artikel 7 Einde lidmaatschap 1. Het lidmaatschap eindigt: a. door overlijden van het lid, in welk geval het lidmaatschap niet vererft;

Artikel 7 Einde lidmaatschap 1. Het lidmaatschap eindigt: a. door overlijden van het lid, in welk geval het lidmaatschap niet vererft; Aanpassing Statuten oktober 2015 Artikel 6 4c. Een opgelegde straf wordt aan de leden bekend gemaakt. Artikel 7 Einde lidmaatschap 1. Het lidmaatschap eindigt: a. door overlijden van het lid, in welk geval

Nadere informatie

Statuten Koor Kaskedieze

Statuten Koor Kaskedieze Statuten Artikel 1. Naam. De vereniging draagt de naam Internationaal Folkloristisch. Dit kan worden afgekort tot. Artikel 2. Zetel. Zij heeft haar zetel te Krommenie in de gemeente Zaanstad. Artikel 3.

Nadere informatie

STATUTEN De datum van de inwerkingtreding van deze statuten is 20 mei 2005

STATUTEN De datum van de inwerkingtreding van deze statuten is 20 mei 2005 STATUTEN De datum van de inwerkingtreding van deze statuten is 20 mei 2005 Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Onafhankelijke Vereniging van de Noorse boskat DE NOORMAN. 2. Zij heeft

Nadere informatie

SWI\GZE\LJA\20046439\152065 STATUTEN DOORLOPENDE TEKST STICHTING JONGE BALIE ACTIVITEITEN AMSTERDAM

SWI\GZE\LJA\20046439\152065 STATUTEN DOORLOPENDE TEKST STICHTING JONGE BALIE ACTIVITEITEN AMSTERDAM - 1 - SWI\GZE\LJA\20046439\152065 STATUTEN DOORLOPENDE TEKST STICHTING JONGE BALIE ACTIVITEITEN AMSTERDAM STATUTEN Naam en zetel: Artikel 1: 1. De stichting draagt de naam: Stichting Jonge Balie Activiteiten

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de vereniging Reddingsbrigade Selecta Laatste wijziging 1 februari 2014

Huishoudelijk reglement van de vereniging Reddingsbrigade Selecta Laatste wijziging 1 februari 2014 HUISHOUDELIJK REGLEMENT BESTUUR Huishoudelijk reglement van de vereniging Reddingsbrigade Selecta Laatste wijziging 1 februari 2014... Reddingsbrigade Selecta is opgericht op 28 maart 1967 o.l.v. P. de

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Erasmus Dance Society

Huishoudelijk Reglement Erasmus Dance Society Huishoudelijk Reglement Erasmus Dance Society Artikel I. Over de leden. A. De aanmelding. Het lidmaatschap der vereniging als genoemd in art. 5. der statuten kan verkregen worden door aanmelding bij het

Nadere informatie

Artikel 2 Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld door de Algemene ledenvergadering.

Artikel 2 Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld door de Algemene ledenvergadering. Huishoudelijk reglement Vergeb. Doelstelling Artikel 1 De vereniging heeft als doel het bewaken van de continuïteit van administratieve software pakketten van BCT Guiding Documents die in gebruik zijn

Nadere informatie

AMSTERDAMS CENTRUM VOOR HET AMATEURTONEEL CONCEPT STATUTEN

AMSTERDAMS CENTRUM VOOR HET AMATEURTONEEL CONCEPT STATUTEN AMSTERDAMS CENTRUM VOOR HET AMATEURTONEEL CONCEPT STATUTEN Concept STATUTEN Amsterdams centrum Amateurtoneel opgesteld door Pyet van Brink datum: 24 januari 2014. Artikel 1: Naam, zetel en duur De vereniging

Nadere informatie

LAWN TENNISCLUB B.R.Z. BEEK

LAWN TENNISCLUB B.R.Z. BEEK Huishoudelijk reglement van de tennisvereniging Beeker Racket Zwaaiers zoals vastgesteld op de algemene ledenvergadering op 18 januari 1981 en ten laatste gewijzigd op de algemene ledenvergadering 25 januari

Nadere informatie

BOKSVERENIGING 'HAAGSE DIRECTE'

BOKSVERENIGING 'HAAGSE DIRECTE' BOKSVERENIGING 'HAAGSE DIRECTE' REGLEMENT VAN TOELATING & HUISHOUDELIJK REGLEMENT REGLEMENT VAN TOELATING ALGEMEEN Artikel 1 1. Tot de vereniging kunnen zowel jong en oud, man en vrouw toetreden. 2. Vanaf

Nadere informatie

STATUTEN Badmintonvereniging De Burcht Anna Paulowna

STATUTEN Badmintonvereniging De Burcht Anna Paulowna STATUTEN Badmintonvereniging De Burcht Anna Paulowna NAAM ZETEL Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam "Badmintonvereniging De Burcht" en is gevestigd te Anna Paulowna. 2. De vereniging is opgericht

Nadere informatie

STATUTEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT

STATUTEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT STATUTEN EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE VENLOSE SCHAAKVERENIGING OPGERICHT 1 SEPTEMBER 1925 Door goedkeuring van de statuten erkend bij Koninklijk Besluit van 17 juni 1952, nr. 38 (Nederlandse Staatscourant

Nadere informatie

ONTWERP STATUTEN 1. Artikel 4 De leden van de vereniging zijn gemeenten in de provincie Drenthe, die lid zijn van de VNG.

ONTWERP STATUTEN 1. Artikel 4 De leden van de vereniging zijn gemeenten in de provincie Drenthe, die lid zijn van de VNG. NOTARISKANTOOR OOSTERHESSELEN 25 september 2001 Burgemeester de Kockstraat 21 7861 AA Oosterhesselen Tel. 0524-581543 Ref: o:20011144.stw/jb ONTWERP STATUTEN 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 De vereniging

Nadere informatie

REGLEMENTEN. Huurdersvereniging "De Rietlanden" Secretariaat: Torenvalk 31

REGLEMENTEN. Huurdersvereniging De Rietlanden Secretariaat: Torenvalk 31 REGLEMENTEN Huurdersvereniging "De Rietlanden" Secretariaat: Torenvalk 31 Telefoon: (0591) 635372 Mobiel 06-46821293 E-mail: info@huurdersverenigingrietlanden.nl Website: www.huurdersverenigingrietlanden.nl

Nadere informatie

Leiderdorpse Bridge Club S T A T U T E N

Leiderdorpse Bridge Club S T A T U T E N Leiderdorpse Bridge Club S T A T U T E N De vereniging werd opgericht in september negentienhonderd eenenveertig. De statuten van de vereniging werden vastgelegd bij notariële akte verleden op vijftien

Nadere informatie

STATUTEN "UITVAARTVERENIGING SPIJK"

STATUTEN UITVAARTVERENIGING SPIJK STATUTEN "UITVAARTVERENIGING SPIJK" NAAM EN ZETEL Artikel 1. De vereniging draagt de naam: "UITVAARTVERENIGING SPIJK" en is gevestigd te Spijk, gemeente Delfzijl. DOEL Artikel 2. 1. De vereniging stelt

Nadere informatie

Burgerlijk wetboek - boek 2 - rechtspersonen

Burgerlijk wetboek - boek 2 - rechtspersonen Burgerlijk wetboek - boek 2 - rechtspersonen Arikel 30 Vereniging kan geen registergoederen verkrijgen 1.Een vereniging waarvan de statuten niet zijn opgenomen in een notariële akte, kan geen registergoederen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Huishoudelijk Reglement Groningen Atletiek pagina 1 Artikel 1. Grondslag: De bepalingen in dit huishoudelijk reglement zijn van toepassing in samenhang met hetgeen is bepaald in

Nadere informatie