Statuten van de gymnastiek vereniging G.V.Z. 90 en "De Zeesterren". NAAM EN ZETEL

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Statuten van de gymnastiek vereniging G.V.Z. 90 en "De Zeesterren". NAAM EN ZETEL"

Transcriptie

1 Statuten van de gymnastiek vereniging G.V.Z. 90 en "De Zeesterren". NAAM EN ZETEL Artikel De vereniging draagt de naam: Gymnastiek Vereniging Zeewolde 90 en "De Zeesterren". 2. Zij is gevestigd in Zeewolde DOEL Artikel 2 De vereniging stelt zich ten doel om in Zeewolde de gymnastiekbelangen te behartigen en te bevorderen In al zijn verschijningsvormen.. DUUR EN VERENIGINGSJAAR Artikel De vereniging is indertijd opgericht zonder het vaststellen en vastleggen van statuten bij notariële acte. Op 21 maart 1991 heeft de vereniging door het vastleggen van de statuten de volledige rechtsbevoegdheid gekregen. 2. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december VERHOUDING TOT DE K.N.G.B. Artikel 4. De vereniging zal aangesloten zijn bij de Koninklijke Nederlandse Gymnastiekbond. (K.N.G.B.) Artikel 5 De vereniging heeft: a. seniorleden. b. juniorleden. LEDEN Artikel 6. Seniorleden zijn zij, die de zestienjarige leeftijd hebben bereikt. Artikel 7. Juniorleden zijn alle leden, die nog niet de zestienjarige leeftijd hebben bereikt. Zij hebben geen stemrecht. Artikel 8. Het lidmaatschap wordt verkregen door aanmelding bij en toelating door het bestuur. De aanmelding dient schriftelijk te geschieden. Om juniorlid te worden, is de schriftelijke toestemming vereist van de wettelijke Vertegenwoordiger.

2 Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet overdraagbaar. EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP Artikel 9. Het lidmaatschap eindigt door: a. Schriftelijke opzegging door het lid met een opzegtermijn van een maand. Opzegging is alleen mogelijk per half jaar en derhalve per 1 januari en 1 juli. b. Overlijden van het lid. c. Royement: Een lid kan geroyeerd worden door het bestuur, indien het lid in ernstige mate heeft gehandeld in strijd met de statuten, reglementen en/of besluiten van het bestuur, of zich zodanig misdraagt, dat voortduring van het lidmaat schap redelijkerwijs niet meer mogelijk en/of verantwoord is. d. Tussentijdse opzegging is alleen per kalendermaand mogelijk, met in acht neming van een opzegtermijn van tenminste een maand: 1. Bij verhuizing. 2. Wanneer een lid wegens ziekte of lichamelijke gebreken niet meer aan de oefeningen kan of mag deelnemen. 3. Bij zwangerschap. CONTRIBUTIES Artikel 10. De contributies, al naar de onderscheiding in soorten lessen en/of leeftijden, worden bij afzonderlijk besluit in de algemene ledenvergadering vastgesteld. KLEDING Artikel 11. Het voor alle leden voorgeschreven, dan wel geadviseerde kostuum voor zowel trainingen. wedstrijden, demonstraties, als anderszins, wordt door de algemene ledenvergadering, op voorstel, van het bestuur vastgesteld. BESTUUR Artikel 12. Het bestuur wordt door de algemene ledenvergadering uit de leden benoemd en bestaat uit tenminste zes leden. a. een secretaris b. een penningmeester c. een ledenadministrateur d. contactlid trainingen e. contactlid K.N.G.B. en wedstrijden. '. Zij worden voor de periode van drie jaar gekozen. De voorzitter wordt op de ledenvergadering in functie gekozen.

3 ROOSTER VAN AFTREDEN Artikel De leden van het bestuur treden, zoveel mogelijk in gelijk aantal, volgens opgemaakt rooster af en wel zo, dat in drie achtereenvolgende jaren deze aan de beurt van aftreden zijn gekomen. Dit rooster, geldig voor de eerste drie jaren, wordt samengesteld door het bestuur, zodanig, dat de voorzitter, de secretaris en de penningmeester niet in hetzelfde jaar aftreden. 2. Een aftredend bestuurslid is terstond herkiesbaar. In tussentijds ontstane vacatures wordt in de eerstvolgende algemene ledenvergadering voorzien. BESTUURSTAAK-VERTEGENWOORDIGING Artikel Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. 2. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechten. Het kan buitenrechtelijk vertegenwoordiging opdragen aan door haar toegewezen gemachtigde( n ) DE VOORZITTER Artikel De voorzitter geeft leiding aan en houdt toezicht op het verenigingsleven. Hij draagt zorg voor het naleven van de statuten en alle verdere regelingen en bepalingen. 2. De voorzitter is de officiäle woordvoerder van de vereniging. 3. Zo de voorzitter dit dienstig acht, kan hij bepalen, dat alle uitgaande stukken, welke zijn handtekening niet behoeven, door hem worden medeondertekend. 4. De voorzitter leidt de vergaderingen en stelt daarin de orde van de dag vast, behoudens het recht van de algemene ledenvergadering, om daarin wijzigingen te brengen. De voorzitter heeft het recht beraadslagingen te doen eindigen, indien hij meent, dat de vergadering voldoende is ingelicht, doch is verplicht deze weder te doen hervatten, indien een/derde van de ter algemene ledenvergadering aanwezige leden het verlangen daartoe kenbaar maakt. Hij zorgt ervoor, dat de beleidszaken, zoals door het bestuur bepaald, worden uitgevoerd. 5. De voorzitter beslist in bestuursvergaderingen bij staking van stemmen. 6. De voorzitter wordt in functie gekozen. DE SECRETARIS Artikel De secretaris voert de administratie der vereniging, voor zover deze niet aan anderen is opgedragen. Hij is belast met het notuleren van de vergaderingen. 2. Alle uitgaande stukken worden, namens de vereniging, door de secretaris ondertekend. Hij is verplicht van deze stukken afschriften te houden. 3. Op de algemene ledenvergadering brengt hij het jaarverslag uit. 4. Het verenigingsarchief wordt door hem bewaard. 5. Verder is de secretaris belast met de verder door het bestuur, in overleg met de

4 secretaris, aan hem op te dragen werkzaamheden. DE PENNINGMEESTER Artikel De penningmeester beheert de geldmiddelen; voor zijn beheer is hij persoonlijk verantwoordelijk, Hij draagt zorg voor de inning van de contributies en bijdragen en houdt boek van alle ontvangsten en uitgaven, zodanig, dat de baten en lasten der vereniging te allen tijde aanstonds kunnen worden gekend. 2. Betalingen uit de verenigingskas worden door hem niet gedaan, dan tegen behoorlijke kwitanties Gelden, welke niet nodig zijn voor het bestrijden van de lopende uitgaven, worden door hem belegd, overeenkomstig door het bestuur te stellen regelen. 3. Op de jaarlijkse algemene ledenvergadering brengt hij verslag uit over zijn beheer. Tevens dient hij een begroting in, betreffende de inkomsten en uitgaven voor het nieuwe verenigingsjaar. 4. De penningmeester wordt voor zijn beheer gedechargeerd bij besluit van de algemene ledenvergadering. Het bestuur kan hem ten allen tijde ter verantwoording roepen. 5. Tot de taak van de penningmeester behoort tevens het opstellen van een lijst van alle bezittingen van de vereniging. DE LEDENADMINISTRATEUR Artikel18. De ledenadministrateur zorgt voor het up-to-date zijn van de ledenadministratie. Hij geeft mutaties door aan de penningmeester. HET CONTACTLID TRAININGEN Artikel19. Het bestuur wijst uit zijn midden aan: Het contactlid trainingen is in het bijzonder belast met het invullen en aantrekken van train(st)ers. Hij regelt eventuele vervanging bij ziekte van train(st)ers. Hij zorgt voor het opstellen van een lesrooster en indeling van groepen. CONTACTLID K.N.G.B./WEDSTRIJDEN Artikel 20. Het contactlid K.NG.B./wedstrijden is in het bijzonder belast met het onderhouden van contacten met de Koninklijke Nederlandse Gymnastiekbond. Hij verzorgt en organiseert de wedstrijden in overleg met de train(st)ers.

5 DE KASCOMMISSIE Artikel De kascommissie bestaat uit twee leden. Deze twee leden worden door de jaarlijkse algemene ledenvergadering voor een jaar gekozen. Leden van het bestuur hebben bij deze verkiezing geen stemrecht en zijn niet als zodanig verkiesbaar. 2. De kascommissie is belast met de controle en het toezicht op het geldelijk beheer van de penningmeester en brengt hiervan schriftelijk rapport uit aan het bestuur. Dit rapport wordt aan de jaarlijkse algemene ledenvergadering aangeboden en zal strekken tot het al dan niet goed keuren van het door de penningmeester gevoerde beleid. 3. De kascommissie heeft het recht te allen tijde inzage van de boeken en bescheiden van de penningmeester te nemen. 4. Bij geconstateerde of vermoede onregelmatigheden, brengt de kascommissie onmiddellijk verslag uit aan het bestuur. ALGEMENE LEDENVERGADERING Artikel Binnen zes maanden na afloop van elk verenigingsjaar belegt het bestuur een algemene ledenvergadering, waarin door het bestuur onder andere rekening en verantwoording wordt afgelegd over het gevoerde beleid. 2. Buitengewone ledenvergaderingen worden gehouden, indien het bestuur zulks nodig oordeelt of indien tenminste tien leden in een met redenen omkleed schrijven, een daartoe strekkend verzoek bij het bestuur hebben ingediend. In het laatste geval moet binnen vier weken na het ontvangen van het verzoek, de buitengewone ledenvergadering worden gehouden. Blijft het bestuur in gebreke aan genoemd verzoek te voldoen, dan hebben bedoelde leden het recht, zelf een buitengewone ledenvergadering uit te schrijven, mits tijdig en behoorlijk geconvoceerd. 3. Alle leden hebben toegang tot de ledenvergadering, alsmede één wettelijke vertegenwoordiger per juniorlid. 4. De oproeping tot de algemene ledenvergadering geschiedt door persoonlijke ofwel schriftelijke kennisgeving. De termijn van oproepen bedraagt tenminste veertien dagen. AGENDA V.D. ALG. LEDENVERGADERING Artikel De volgende punten worden tenminste ter behandeling op de agenda geplaatst: a. notulen van de vorige alg. ledenvergadering b jaarverslag van de secretaris c. rekening en verantwoording over het afgelopen jaar door de penningmeester d verslag van de kascommissie e. vaststelling begroting voor het komend jaar f. verkiezing bestuurs- en kascommissieleden. 2. Het bestuur stelt, voor zover mogelijk, voor alle vacante bestuursfuncties kandidaten; indien mogelijk zal er mededeling gedaan worden bij de schrïftelijke

6 oproep tot de algemene ledenvergadering. BESLUITVORMING Artikel 24. Voor alle vergaderingen van het bestuur en algemene ledenvergadering geldt het volgende: 1. alle besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen, tenzij in de statuten anders is bepaald. Blanco en ongeldige stemmen worden geacht niet uit te zijn gebracht. 2. geldige besluiten kunnen slechts worden genomen in vergaderingen, waarin tenminste de helft van het aantal stemgerechtigde leden van het betrokken college aanwezig is. 3. het bepaalde in lid 2 van dit artikel geldt niet voor de algemene ledenvergadering, mits ter vergadering van een deugdelijke oproeping van leden is gebleken. STATUTENWIJZIGING Artikel In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van een algemene ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zullen worden voorgesteld. 2. zij die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor de vergadering een schriftelijk voorstel, waarin de voorgedragen wijziging is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld aan alle leden toegezonden. 3 Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Is niet twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen. 4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd. ONTBINDING Artikel De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene ledenvergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing. 2. Het batige saldo na vereffening moet worden teruggestort in de gemeentekas tot de hoogte van de verstrekte subsidies, het eventueel resterende gedeelte vervalt aan diegenen die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid waren. Ieder hunner ontvangt een gelijk deel. Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan het batig saldo worden gegeven.

7 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 27. In gevallen, waarin deze statuten of de wet niet voorziet, of een artikel voor verschillende uitleggingen vatbaar is, beslist het bestuur. Aldus goedgekeurd op de algemene ledenvergadering van 5 maart 1991.

8 HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN G.V.Z. 90 "De Zeesterren" Artikel 1. Toelating leden 1. Het lidmaatschap wordt verkregen door schriftelijke aanmelding bij en toelating door het bestuur, d.m.v. het inschrijfformulier. 2. Om juniorlid te worden, is de schriftelijke toestemming vereist van de wettelijk vertegenwoordiger. Artikel 2. Leden 1. Leden zijn verplicht zich te houden aan de geldende reglementen. 2 Leden zijn verplicht hun adreswijzigingen ten spoedigste door te geven aan de ledenadministratie. 3 Leden zijn verplicht de gymnastiekvereniging in staat te stellen om de contributie bedragen te kunnen innen. 4. Leden zijn verplicht hun trainer op de hoogte te stellen van e.v.t. ziektes of gebreken, welke van invloed kunnen zijn bij het deelnemen aan de lessen. 5. Leden zijn verplicht de aanwijzingen van de trainers op te volgen. 6. Elk lid neemt deel aan de lessen op eigen risico/verantwoordelijkheid. Artikel 3. Contributie De contributie wordt voldaan middels een 1. machtiging aan G. V.Z.'9O om van zijn/haar rekening bedragen af te schrijven betreffende contributie of 2 acceptgirokaart per kwartaal. Bij deze wijze van betaling zijn wij genoodzaakt om administratiekosten te berekenen. De contributie is berekend over 12 maanden per jaar. Per jaar wordt er minimaal veertig weken les gegeven; in de schoolvakanties is er in principe geen les. Om niet elke maand een ander contributiebedrag te hoeven berekenen, zijn de kosten over die veertig weken verspreid over 12 maanden en betaalt men elke maand hetzelfde bedrag (ook in de vakantiemaanden). Artikel 4. Kleding Over het algemeen is een shirtje en een soepel zittende broek voldoende. Bij de turn- en jazzdans groepen is een gym pakje in de voorgeschreven kleuren verplicht. Gym- of sportschoenen, alleen bestemd voor in de sportzalen zijn voor ieder lid verplicht.

9 Artikel 5. Uitschriiven : Uitschrijven kan per half jaar, per 1 juli en per 1 januari. Opzeggen kan alleen schriftelijk, met een opzegtermijn van 1 maand. (dus voor 1 december en 1 juni), bij de ledenadministratie of via de postbus. Ook bij tussentijdse uitschrijvingen geldt een opzegtermijn van 1 maand. Tussentijdse opzeggingen kunnen alleen gehonoreerd worden bij: -verhuizing -royement -overlijden -ziekte of lichamelijke gebreken -zwangerschap Artikel 6. Les uitval. In geval er bij ziekte van één der trainers het niet mogelijk blijkt om vervanging te vinden, is de gymnastiekvereniging gerechtigd de lessen niet door te laten gaan In dat geval worden de leden die in het buitengebied wonen zo mogelijk telefonisch op de hoogte gesteld van het vervallen van de les. De leden in het dorp Zeewolde worden op de hoogte gesteld middels een aangebrachte boodschap op de deur van de sportzaal. Bij lesuitval gedurende drie aaneengesloten weken, volgt er restitutie van contributiegelden voor die lessen. Artikel 7 Bestuur 1. Het bestuur benoemt uit zijn midden een secretaris, een penningmeester, een ledenadministrateur, een contactlid trainingen en een contactlid K.N.G.B. 2. De voorzitter is belast met de algemene leiding van de vereniging en zit de bestuursvergaderingen en de algemene vergaderingen voor. Hij zorgt voor de naleving van de statuten en het reglement en is bij voorkomende gelegenheden de vertegenwoordiger en woordvoerder van de vereniging. 3. De secretaris is mede belast met de leiding van de vereniging. Voorts draagt hij zorg voor: -het afhandelen van de verenigingscorrespondentie, -het bijeenroepen en notuleren van de algemene vergaderingen en bestuursvergaderingen, alsmede het bijhouden van presentielijsten van de algemene vergaderingen. -het uitbrengen van het algemeen jaarverslag op de jaarvergadering. 4. De penningmeester is mede belast met de leiding van de vereniging. Voorts draagt hij zorg voor: -de inning van de contributies -het beheer van de geldmiddelen -het overleg met de kascommissie -het uitbrengen van het financieel jaarverslag en de begroting op de jaarvergadering. 5 De ledenadministrateur is mede belast met de leiding van de vereniging. Voorts draagt hij zorg voor het functioneren van de ledenadministratie. Hij geeft mutaties door aan de penningmeester. 6. Het contactlid trainingen is mede belast met de leiding van de vereniging. Voorts is hij belast met het invullen en aantrekken van train(st)ers. Hij zorgt voor het opstellen van een lesrooster en indeling van groepen.

10 7. Het contactlid K.N.G.B./wedstrijden is mede belast met de leiding van de vereniging. Voorts is hij belast met het onderhouden van contacten met de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Bond Hij verzorgt en organiseert de Wedstrijden in overleg met de train(st)ers. 8. Elk aftredend dan wel uit zijn functie ontzet bestuurslid is verplicht binnen een termijn van één week na het benoemen van een nieuw- of plaatsvervangend bestuurslid in zijn plaats, alle onder zijn berusting zijnde verenigingsbescheiden aan zijn opvolger of plaatsvervanger over te dragen. Betreft dit de penningmeester dan dienen de boeken en bescheiden voor overdracht door de kascommissie te zijn gecontroleerd. Artikel 8 Bestuursvergaderingen. 1 Bestuursvergaderingen worden gehouden zo dikwijls als de voorzitter of tenminste drie leden van het bestuur dit wensen. 2. Bestuursbesluiten zijn bindend voor de leden en blijven van kracht, totdat deze door het bestuur zijn ingetrokken of door de algemene vergadering zijn vernietigd. Artikel 9. Technische commissie. 1 Het bestuur kan zich laten bijstaan door een Technische commissie. 2. De Technische commissie wordt door het bestuur benoemd en bestaat uit een voorzitter (tevens bestuurslid) en tenminste twee leden. 3. De Technische commissie is belast met: -het opstellen en wijzigen van een voor de clubwedstrijden geldend competitie reglement, ter goedkeuring van het bestuur, alsmede toezicht op het naleven van dit reglement. -het opmaken van een wedstrijdschema voor de wedstrijddagen, ter goedkeuring van het bestuur. -het controleren van de clubwedstrijd uitslagen en het bijhouden van de competitiestanden. -het benoemen van een wedstrijdleider, alsmede het (doel) opleiden en benoemen van assistent wedstrijdleiders. -het afhandelen van protesten tegen beslissingen van de wedstrijdleider. -het organiseren van bijzondere wedstrijden, die in overleg met het bestuur worden vastgesteld. -al het overige, dat naar redelijkheid van de Technische commissie gevraagd kan worden Artikel 10. Evenementen commissie. 1. Het bestuur kan zich laten bijstaan door een Evenementen commissie. 2. De taak van de Evenementen commissie bestaat uit: -het bevorderen van de gezelligheid binnen de vereniging. -het organiseren van feestavonden en andere evenementen, waar nodig in samenwerking met de Technische commissie -al het overige, dat naar redelijkheid van de Evenementen commissie gevraagd kan worden. 3. De Evenementen commissie is verantwoording schuldig aan het bestuur en kan in bijzondere gevallen tussentijds door het bestuur worden ontbonden.

11 Artikel 11. Clubblad redactie. 1. Het bestuur laat zich bijstaan door een clubblad redactie, waarvan één lid zitting heeft in het bestuur. 2 De taak van de redactie bestaat uit: -het zorg dragen voor een regelmatige verschijning van het clubblad -het aankondigen en verslaan van verenigingsactiviteiten e. v. t. in samenwerking met de Technische commissie en Evenementen commissie. -het publiceren van ingezonden stukken. Alleen stukken met naam en adres worden in het clubblad opgenomen. Plaatsing van meningen van leden wil niet zeggen dat de redactie die mening deelt. -al het overige wat in redelijkheid van de redactie gevraagd kan worden. Artikel 12. Kascommissie. 1. Kandidaatstelling voor de kascommissie geschiedt door het bestuur op de jaarvergadering. Leden kunnen tegenkandidaten stellen. 2. Leden van de kascommissie worden benoemd voor de periode van twee jaar, terwijl jaarlijks één der leden aftreedt 3 De algemene vergadering kan een plaatsvervangend lid van de kascommissie benoemen. Artikel 13. Algemene vergaderingen 1. De agenda voor de algemene vergaderingen wordt door het bestuur opgemaakt. De oproeping geschiedt door persoonlijke ofwel schriftelijke kennisgeving. De termijn van oproepen bedraagt tenminste veertien dagen. 2. Alle leden hebben toegang tot de vergadering, alsmede één wettelijke vertegenwoordiger per juniorlid. Artikel 14. Slotbepalingen. 1 Wijzigingen van het Huishoudelijk Reglement kan geschieden bij besluit van de algemene vergadering op voorstel van het bestuur of tenminste 10% van het totaal aantal leden, mits in overeenstemming met de statuten 2. Leden ontvangen eenmalig één exemplaar van de statuten en het Huishoudelijk Reglement kosteloos. Aldus goedgekeurd op de Algemene Ledenvergadering van 25 februari 1997.

E H B O vereniging Elst (Gld)

E H B O vereniging Elst (Gld) E H B O vereniging Elst (Gld) Statuten Huishoudelijk Regelement Opleidingsreglement STATUTEN NAAM, ZETEL EN DUUR Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam EHBO-vereniging Elst (Gld). 2. De vereniging is

Nadere informatie

H.V. The Flyers - Wijchen HUISHOUDELIJK REGLEMENT. zoals vastgesteld op algemene ledenvergadering van 17 maart 2011.

H.V. The Flyers - Wijchen HUISHOUDELIJK REGLEMENT. zoals vastgesteld op algemene ledenvergadering van 17 maart 2011. H.V. The Flyers - Wijchen HUISHOUDELIJK REGLEMENT zoals vastgesteld op algemene ledenvergadering van 17 maart 2011. 1 Algemeen Artikel 1.1 Huishoudelijk reglement 1. Het huishoudelijk reglement regelt

Nadere informatie

Groninger. Reddings. Brigade. Statuten en Huishoudelijk Reglement

Groninger. Reddings. Brigade. Statuten en Huishoudelijk Reglement Groninger Reddings Brigade Statuten en Huishoudelijk Reglement Groninger Reddings Brigade Statuten Statuten blad 1 NAAM EN ZETEL Artikel 1. De vereniging draagt de naam: GRONINGER REDDINGSBRIGADE kortweg

Nadere informatie

TVR Car Club Holland VERENIGINGSSTATUTEN

TVR Car Club Holland VERENIGINGSSTATUTEN TVR Car Club Holland VERENIGINGSSTATUTEN NAAM EN ZETEL Artikel 1. 1. De vereniging draagt de naam: TVR Car Club Holland. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Amersfoort. DOEL Artikel 2. 1. De vereniging

Nadere informatie

Uitgebreid model-reglement voor zelfstandig onderdeel

Uitgebreid model-reglement voor zelfstandig onderdeel Uitgebreid model-reglement voor zelfstandig onderdeel Naam en zetel Artikel 1 De zelfstandig onderdeel draagt de naam:... hierna verder te noemen: de vereniging. Zij is gevestigd te... Zij is opgericht

Nadere informatie

huishoudelijk reglement redactie-statuut statuten martijn vereniging voor acceptatie van pedofilie

huishoudelijk reglement redactie-statuut statuten martijn vereniging voor acceptatie van pedofilie martijn vereniging voor acceptatie van pedofilie statuten huishoudelijk reglement en redactie-statuut STATUTEN VERENIGING "MARTIJN" NAAM EN ZETEL Artikel 1. De vereniging is genaamd: VERENIGING MARTIJN.

Nadere informatie

Duur Artikel 2 De vereniging is opgericht op 3 maart 1997 en duurt voor onbepaalde tijd.

Duur Artikel 2 De vereniging is opgericht op 3 maart 1997 en duurt voor onbepaalde tijd. STATUTEN VERENIGING AGRARISCHE BEDRIJFSADVISEURS (VAB) (statuten vastgesteld tijdens de algemene vergadering d.d. 7 november 2013) Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging van

Nadere informatie

STATUTEN & HUISHOUDELIJK REGLEMENT

STATUTEN & HUISHOUDELIJK REGLEMENT STATUTEN & HUISHOUDELIJK REGLEMENT Heden, één en dertig januari tweeduizend één, verscheen voor mij, Jacobus Cornelis Gerard ten Brink, notaris te Dieren (gemeente Rheden): de heer mr Björn Niels van

Nadere informatie

NAAM, ZETEL EN DUUR DOEL

NAAM, ZETEL EN DUUR DOEL NAAM, ZETEL EN DUUR Artikel 1. 1. De vereniging draagt de naam. "NEDERLANDSE VERENIGING TOT ONTWIKKELING VAN HET REKEN/WISKUNDE ONDERWIJS" 2. De vereniging heeft haar zetel te Utrecht. 3. De vereniging

Nadere informatie

STATUTEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT TUINREGLEMENT

STATUTEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT TUINREGLEMENT STATUTEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT TUINREGLEMENT VOLKSTUINDERSVERENIGING ETTEN-LEUR STATUTEN VOLKSTUINDERSVERENIGING ETTEN-LEUR NAAM Artikel 1 De vereniging draagt de naam : VOLKSTUINDERSVERENIGING ETTEN-LEUR.

Nadere informatie

Amateurtuindersvereniging Barendrecht

Amateurtuindersvereniging Barendrecht Amateurtuindersvereniging Barendrecht Versie 2006/7 Statuten en Huishoudelijk/Tuinreglement pagina 1 Inhoud A. STATUTEN Pagina Artikel 1. Naam, zetel en duur 6 Artikel 2. Organen 6 Artikel 3. Doel 6 Artikel

Nadere informatie

Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain

Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain Artikel 1 Naam en zetel 1.1. De naam van de vereniging is Den Haag Roller Derby League The Parliament of Pain. 1.2. De vereniging is gevestigd in de

Nadere informatie

KATHOLIEKE PLATTELANDS JONGEREN

KATHOLIEKE PLATTELANDS JONGEREN KATHOLIEKE PLATTELANDS JONGEREN Heden, één mei tweeduizend zes, verscheen voor mij, mr. Johannes Karel Schurings, notaris te Amersfoort: mevrouw mr. Marye Laura van de Wetering, werkzaam onder de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGING VERENIGING

STATUTENWIJZIGING VERENIGING 1 STATUTENWIJZIGING VERENIGING Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Nederlandse Vereniging voor Endocrinologie, hierna ook te noemen: NVE. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Utrecht.

Nadere informatie

Groninger Kano Vereniging

Groninger Kano Vereniging statuten en reglementen 2013 inleiding Dit document bevat de GKV Statuten en de GKV Reglementen. Elk onderdeel draagt de naam van het onderdeel aangevuld met het jaar dat dit onderdeel is goedgekeurd.

Nadere informatie

STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Association of Translation Agencies, afgekort tot ATA. Zij heeft haar zetel in de

STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Association of Translation Agencies, afgekort tot ATA. Zij heeft haar zetel in de STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Association of Translation Agencies, afgekort tot ATA. Zij heeft haar zetel in de gemeente Utrecht. Doel Artikel 2 1.De vereniging heeft ten

Nadere informatie

Statuten. Interkerkelijk Koor The Sprinter Singers. Laatste wijziging van 24 maart 2010 In akte vastgelegd op 17 juni 2010

Statuten. Interkerkelijk Koor The Sprinter Singers. Laatste wijziging van 24 maart 2010 In akte vastgelegd op 17 juni 2010 Statuten Interkerkelijk Koor The Sprinter Singers Laatste wijziging van 24 maart 2010 In akte vastgelegd op 17 juni 2010 Inhoudsopgave Statuten Art. 1 Naam en zetel...3 Art. 2 Doel...3 Art. 3 Duur...3

Nadere informatie

1 B19/GL/MvdS/stat.wijz./24795 Heden de twaalfde juli - negentienhonderd twee en tachtig, verschenen voor mij, - Mr. Dirk Caminada - notaris ter

1 B19/GL/MvdS/stat.wijz./24795 Heden de twaalfde juli - negentienhonderd twee en tachtig, verschenen voor mij, - Mr. Dirk Caminada - notaris ter 1 B19/GL/MvdS/stat.wijz./24795 Heden de twaalfde juli - negentienhonderd twee en tachtig, verschenen voor mij, - Mr. Dirk Caminada - notaris ter standplaats Rijswijk, Zuid-Holland, - 1. de heer Jacob van

Nadere informatie

Studievereniging A Eskwadraat

Studievereniging A Eskwadraat Statuten en Huishoudelijk Reglement van Studievereniging A Eskwadraat Opgesteld door de StatutenwijzigingsCommissie: Fieke Dekkers Tejo Fokkinga Marco Kouwenhoven Roelof Ruules September 1996 inclusief

Nadere informatie

verscheen voor mij, mr. Roeland Hugo Breedveld, notaris te Leiden:

verscheen voor mij, mr. Roeland Hugo Breedveld, notaris te Leiden: STATUTENWIJZIGING/33562PG Heden, vijf en twintig augustus tweeduizend vijf, verscheen voor mij, mr. Roeland Hugo Breedveld, notaris te Leiden: mevrouw Beata Alexandra MOSKAL, wonende te 2316 TX Leiden,

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement 2011-2012 versie 30-03- 2012 Aangepast door: Wouter van Schagen (voorzitter) Inhoudsopgave ARTIKEL 1 - DOEL VAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT HOOFDSTUK 1 - DE LEDEN ARTIKEL 2 - LIDMAATSCHAP

Nadere informatie

WATERSPORTVERENIGING. De Eemkruisers

WATERSPORTVERENIGING. De Eemkruisers WATERSPORTVERENIGING De Eemkruisers Opgericht 16 juni 1952 Koninklijk goedgekeurd 14 maar 1959 Geregistreerd bij de K.v.K. nummer 40506042 Laatste statuten wijziging 22 augustus 2012 WSV De Eemkruisers

Nadere informatie

199160882/FF VERENIGING

199160882/FF VERENIGING Bladzijde 1 199160882/FF VERENIGING Op..-..-tweeduizend negen verschenen voor mij, mr. Alfons Petrus Maria Fiselier, notaris te Tubbergen: 1. de heer GERHARDUS HERMANUS MAURITIUS WAGEMANS, geboren te Borne

Nadere informatie

VOORBEELD STATUTEN BIZ -VERENIGING (versie 23 april 2009) 1

VOORBEELD STATUTEN BIZ -VERENIGING (versie 23 april 2009) 1 VOORBEELD STATUTEN BIZ -VERENIGING (versie 23 april 2009) 1 Toelichting vooraf Dit voorbeeld kan behulpzaam zijn bij het opstellen van de statuten voor een vereniging die wordt opgericht om gebruik te

Nadere informatie

OPRICHTING COÖPERATIE GLASVEZEL BUITENGEBIED PUTTEN WEST U.A.

OPRICHTING COÖPERATIE GLASVEZEL BUITENGEBIED PUTTEN WEST U.A. OPRICHTING COÖPERATIE GLASVEZEL BUITENGEBIED PUTTEN WEST U.A. Heden, +, verschenen voor mij, mr. PIETER MATHIJS KUIPER, notaris te Putten: a. de heer GERRIT VAN WINKOOP, wonende te 3882 MJ Putten, Hogesteeg

Nadere informatie

STATUTEN COÖPERATIEVE BOUWVERENIGING ONS BELANG B.A. GEVESTIGD TE MAASTRICHT

STATUTEN COÖPERATIEVE BOUWVERENIGING ONS BELANG B.A. GEVESTIGD TE MAASTRICHT STATUTEN COÖPERATIEVE BOUWVERENIGING ONS BELANG B.A. GEVESTIGD TE MAASTRICHT Heden, vierentwintig augustus tweeduizend tien verscheen voor mij, mr. Johanna Hélène Maria Visser, kandidaat-notaris, als waarnemer

Nadere informatie

Format Reglement Ondernemingsraad

Format Reglement Ondernemingsraad Format Reglement Ondernemingsraad Format Reglement Ondernemingsraad I. Begripsbepaling 1 II. Samenstelling en zittingsduur 2 III. Voorbereiding van de verkiezing, actief en passief kiesrecht, kandidaatstelling

Nadere informatie

STATUTEN LET S DANCE!

STATUTEN LET S DANCE! STATUTEN M.S.D.V. LET S DANCE! STATUTEN LET S DANCE! NOTITIE: DEZE STATUTEN ZIJN AANGEPAST IN ENKELE ARTIKELEN AANGEZIEN ZIJ SPELLINGSFOUTEN BEVATTEN OF HERINGEDEELD ZIJN VOOR DUIDELIJKHEIDSREDENEN. VOOR

Nadere informatie

Hoe richt je een belangenvereniging op?

Hoe richt je een belangenvereniging op? Hoe richt je een belangenvereniging op? Dd. 2 november 2006 Elk begin is moeilijk, maar vele handen maken licht werk, als het goed gecoördineerd wordt. 1 Inleiding en inhoudsopgave De Stichting Platform

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de "Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging" per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010

Huishoudelijk Reglement van de Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010 Huishoudelijk Reglement van de "Nationale-Nederlanden Personeelsvereniging" per 1-1-2011. Versie 1.0 dd 2-9-2010 1 Gewoon lidmaatschap. Artikel 1. Zij die als gewoon lid tot de vereniging willen toetreden

Nadere informatie