Projectplan Rural Goat Rearing Programme for Disabled

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Projectplan Rural Goat Rearing Programme for Disabled"

Transcriptie

1 Projectplan Rural Goat Rearing Programme for Disabled Een melkgeit en meerdaags trainingsprogramma voor 100 gehandicapte mensen om de eigen socio-economische positie te verbeteren Locatie: districten Ernakulam, Idukki, Kottayam in de provincie Kerala, India Uitvoerende organisatie: Kottayam Social Service Society Uitvoeringsperiode: januari tot september 2013

2 1. Stichting Ananda Bhavan 1.1 Inleiding 1.2 Bestuur en vrijwilligers 1.3 Samenwerking met Kottayam Social Services Society 2. Kottayam Social Services Society 2.1 Inleiding 2.2 Werkvelden 2.3 Relatie tot dit project 3. Project Rural Goat Rearing Programme for Disabled 3.1 Kerala, een internationaal voorbeeld van goede ontwikkeling 3.2 Probleemstelling 3.3 Doelstellingen 3.4 Doelgroepen 3.5 Methodiek 3.6 Planning 3.7 Verwachte resultaten 3.8 Begroting 4. Bijlagen 4.1 Uittreksel Kamer van Koophandel 4.2 Statuten 4.3 Jaarverslag ANBI-Verklaring Colofon Stichting Ananda Bhavan Simone de Beauvoirstraat TC Arnhem Tel: Website: Rekeningnummer: Stichting Ananda Bhavan staat ingeschreven bij de KvK met dossiernummer en is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) 2

3 1. Stichting Ananda Bhavan 1.1 Inleiding Stichting Ananda Bhavan is opgericht op 16 juni De statutaire doelstelling is om medische zorg te bevorderen ten behoeve van hulpbehoevende kinderen en ouderen in India. Ananda Bhavan biedt hulp aan mensen in nood, zonder daarbij onderscheid te maken in politieke, religieuze of etnische achtergronden. De stichting verleent effectief hulp aan mensen in de armste streken van India die in zeer moeilijke omstandigheden leven, met name weeskinderen, bejaarden en gehandicapten. De aanvragen vanuit de samenwerkende partnerorganisaties zijn heel verschillend. Het kan gaan om medische zorg voor weeskinderen, verzelfstandigingsprojecten voor gehandicapten of bejaarden die letterlijk uit de goot zijn gehaald. 1.2 Bestuur en vrijwilligers Voorzitter Clara van der Schoof-Palmans beleidsuitvoering, voorlichting, sociaal jaarverslag, communicatie Secretaris Inez Nooitgedagt-Coutinho Notuleren en algemene zaken Penningmeester Marja Letteboer-Peskens Financiële verslaglegging, overleg met o.m. Lions Clubs Bestuurslid Arnold Zandbergen Het Algemeen Bestuur komt elk kwartaal bijeen om over de voortgang van de projecten te spreken en nieuwe vast te stellen, alsook voorkomende beleidskwesties te behandelen en nieuwe ideeën te bespreken. Het bestuur stelt het jaarlijkse beleidsplan vast, alsmede het inhoudelijke en financiële jaarverslag. Vrijwilligers: Adviseur Piet van der Schoof Hulp bij subsidieaanvragen en fondsenwerving Webmaster Dirk Jan Berken Werkgroep: Ria Braat Dina Huls Rita Olsthoorn Gertie Hofstee Linda Eckelhoff Truus Sanne Gerry Bouwman De vrijwilligerswerkgroep verkoopt Indiase spullen op o.a. multiculturele manifestaties door middel van onze stand. Bestuursleden zijn daarbij veelal aanwezig en geven voorlichting over de projecten. In de herfst- en kersttijd maken de vrijwilligers kerststukjes en kransen voor de verkoop. 1.3 Samenwerking met Kottayam Social Services Society Sinds 2003 werkt Stichting Ananda Bhavan samen met Kottayam Social Services Society. KSSS heeft een sterke focus op de ontwikkeling van verstandelijk en lichamelijk gehandicapte kinderen en volwassenen en is op dit vlak enorm bedreven. Het eerste project dat werd ondersteund door de Stichting Ananda Bhavan betrof de bouw van twee daopvangcentra voor kinderen en twee bijbehorende schoolbusjes. Kinderen uit de hele omgeving werden opgehaald en kregen in de dagopvangcentra gespecialiseerd onderwijs, fysiotherapie, spraaktherapie en hadden de mogelijkheid tot het volgen van een vakopleiding. In 2006 werd hier, met steun van Ananda Bhavan, een derde dagopvang aan toegevoegd. In 2007 is een nieuw project van start gegaan, eveneens onder uitvoering van KSSS en met steun van Stichting Ananda Bhavan. Dit project heette Sterke kanten van mensen met een beperking naar voren halen en vond plaats in het Idukki-district in de provincie Kerala. 180 kasteloze gehandicapte kinderen en hun families werden opgenomen in programma s die met name voorlichting en attitudeverandering als doel hadden. De visie op handicaps als een straf van God heeft bijzonder negatieve consequenties voor kinderen met een handicap. Met financiële ondersteuning door de NCDO is een succesvolle poging gedaan deze houding te doorbreken en de positie van gehandicapte kinderen binnen gezin en gemeenschap te verbeteren. Voorzieningen die binnen dit kader werden getroffen waren behalve voorlichting eveneens de donatie van geitjes aan gehandicapte kinderen en hun gezinnen. Door in Nederland publieksacties te koppelen aan dit project konden in totaal in 2009 maar liefst 220 geitjes worden gedoneerd aan deelnemers van dit project in het Idukki-district. Het succes van dit project heeft niet alleen gezorgd voor een verbeterde sociale positie van gehandicapte personen in deze regio, maar ook voor een sterk verbeterde inkomenspositie. Dit project is de basis geweest voor een tweede gelijksoortig project, dat in dit projectplan beschreven staat. 3

4 2. Kottayam Social Services Society 2.1 Inleiding Het project wordt uitgevoerd door de Kottayam Social Service Society (KSSS), het pastorale centrum van het bisdom Kottayam. KSSS is opgericht in 1964 en is een non-profit instelling die met twintig stafkrachten een grote groep vrijwilligers toerust en begeleidt ten behoeve van sociale projecten. Deze vrijwilligers zijn actief in 76 dorpen. Bij de dienstverlening wordt geen onderscheid gemaakt naar kaste of godsdienst. De belangrijkste doelgroep zijn mensen die onder de armoedegrens leven. KSSS wil hen in staat stellen om zich te ontwikkelen, belemmeringen tegen te gaan en bij te dragen aan een rechtvaardige samenleving. Daarbij gaat het om alleenstaande moeders en verlaten vrouwen, jongeren en kinderen, arme boeren, gehandicapten en ouderen. Bewustwording, voorlichting, oprichting en begeleiding van zelfhulpgroepen en kadervorming zijn hierbij belangrijke middelen. 2.2 Werkvelden KSSS richt zich op de volgende werkvelden: Agriculture Development And Animal Husbandry Basic Amenities Development Community Health And Rehabilitation Programmes Disaster Management Progammes Educational Support Programmes Environment Management Programmes Family Development Programmes Human And Institutional Resource Development Livelihood Development Programmes & Marketing Micro Insurance Natural Resource Management (Landbouw en veeteelt) (Ontwikkelingen van basisfaciliteiten) (Gezondheidsprogramma s en rehabilitatie) (Rampenmanagement) (Onderwijsondersteunende programma s) (Ecologisch management programma s) (Gezinsontwikkeling) (Human Resource en institutionele ontwikkeling) (Ontwikkeling levensonderhoud en ondernemerschap) (Verzekeringsstelsels op dorpsniveau) (Management van natuurlijke hulpbronnen) Daarbij heeft KSSS een belangrijke rol in de ontwikkeling van zelfhulpgroepen (SHG). Speerpunten hierbij zijn o.m.: SHG Leaders Training (Leiderschapstrainingen) Federation Leaders training (Leiderschapstraining op hoger organisatorisch niveau) Lead Farmers training (Agrarische leiderschapstrainingen) Entrepreneurship Development Programme (Ondernemerstrainingen) Skill training (Vaktrainingen) Women Day celebrations (Vieringen Vrouwendag) 2.3 Relatie tot dit project KSSS begon in 1997 met een speciaal werkmodel ten behoeve van lichamelijk en verstandelijk gehandicapten. Inmiddels past KSSS dit werkmodel toe in 36 dorpen in de regio. Hierbij gaat het om rehabilitatie van de betrokken persoon in zijn of haar familie en de grotere gemeenschap. Gehandicapten leren activiteiten verrichten waarmee zij kunnen bijdragen aan het gezinsinkomen. Dat houdt een verbetering in van hun positie in gezin en samenleving en dikwijls kan ook een afgebroken opleiding worden hervat. Hiertoe werkt KSSS onder meer samen met het Liliane Fonds. Samen hebben deze twee organisaties The Chaithanya Community College (CCC) opgericht, een opleidingscentrum gericht op vakscholing. De visie van deze school is om kansarme mensen de kans te bieden zichzelf te ontplooien door vaardigheden te ontwikkelen. De Community College accepteert schooluitvallers, lichamelijk gehandicapten, weduwes, vrouwen, ouderen en boeren. Deze ervaring, en de ervaring van het eerdere project Sterke kanten van mensen met een beperking naar voren halen dat liep van 2007 tot 2009 maakt KSSS tot een uitermate geschikte organisatie om dit project uit te voeren. Meer informatie over KSSS vindt u op 4

5 3. Project Rural Goat Rearing Programme for Disabled 3.1 Kerala, een internationaal voorbeeld van goede ontwikkeling De zuidelijke Indiase provincie Kerala is één van de meest ontwikkelde regio s van India. Kerala heeft als enige plek op de wereld een democratisch gekozen communistisch beleid. Aanhangers van Ghandi, Marx en Lenin leven al decennia in vrede met elkaar. De politieke betrokkenheid van de inwoners van Kerala is zo groot dat vreedzame betogingen een gangbaar straatbeeld zijn. Sinds de jaren 50 heeft de regering van Kerala drie bijzondere hervormingen doorgevoerd die het belang van de inwoners voorop stelden: 1. Landbeheer, m.n. de rechten van kleine boeren op eigen grond; 2. Intensieve onderwijshervormingen gericht op toegang tot onderwijs voor vrouwen en kastelozen; 3. Enorme investeringen in het gezondheidssysteem Het inkomen per hoofd van de bevolking ligt nog ver onder westerse standaarden. Ook geeft de India State Hunger Index aan dat honger in Kerala nog steeds ernstig is. Maar op andere aspecten heeft de provincie een niveau bereikt dat op veel punten vergelijkbaar is met westerse landen. Met 330 patiëntbedden per inwoners is dit in verhouding het hoogste aantal van alle provincies van India. Het geboorteniveau is gedaald tot 40 procent onder het nationale niveau van India, 60 procent onder het gemiddelde niveau van ontwikkelingslanden en is praktisch op een niveau van vervanging van het sterfteaantal. Het inwonersaantal stijgt daarmee nauwelijks meer. Moeders worden gestimuleerd zo lang mogelijk borstvoeding te geven. De overheid voorziet in een voedingsprogramma voor zwangere vrouwen en nieuwe moeders om dit te faciliteren. De kindersterfte is 14 op de 1.000, in vergelijking met een gemiddelde van 91 op de in andere ontwikkelingslanden. Slechts 11 landen op de wereld hebben een formeel overheidsbeleid gericht op de zorg voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en slechts nog gebaat zijn bij verlichting of verzachting (palliatieve zorg). Dit zijn landen als Australië, Zwitserland, Turkije en Engeland. De provincie Kerala is zelfs voor deze landen een voorbeeld door de vernieuwende manier waarop palliatieve zorg wordt gerealiseerd. Door gebruikmaking van overheidssteun kan een enorme groep vrijwilligers getraind worden in het bieden van psychologische, sociale en spirituele steun aan stervenden. Het onderwijssysteem heeft gezorgd voor een niveau van lezen en schrijven van ruim 94 procent, tegenover 65 procent voor geheel India en 99 procent voor de V.S. De ontwikkelingen die Kerala heeft gerealiseerd, hebben deze Indiase provincie tot een voorbeeld gemaakt voor veel regio s. Het Kerala-model is een combinatie van sleutelfactoren (politiek, sociaal, medisch en educatief) die tot internationaal aanzien hebben geleid. 5

6 3.2 Probleemstelling In Kerala zijn gehandicapte personen de meest verwaarloosde maatschappelijke groep. Zij kunnen veelal overleven door ondersteuning van familieleden of incidentele kleine giften. Maar op de lange termijn heeft dit soort hulp geen positief effect. Integendeel, gehandicapte personen blijven afhankelijk van anderen en leren niet om zelf in hun levensonderhoud te voorzien. Daarbij blijken gehandicapte mensen zelden uit hun huis te komen en worden uitgesloten van scholing, arbeid en sociale activiteiten. Dit is niet enkel een kwestie van vooroordelen en onwil vanuit de omgeving, maar veelal van het feit dat scholen en arbeidsplaatsen niet kunnen omgaan met de diversiteit van handicaps en er niet op zijn aangepast een geschikte leer- of werkomgeving te bieden. Gehandicapte mensen leiden een onproductief, armoedig en eenzaam leven. Als oplossing voor dit gegeven heeft de Kottayam Social Service Society reeds in het verleden een geitjesproject opgezet. Door een gehandicapt persoon een geit te geven met daarbij een training in verzorging èn een eenvoudige ondernemerstraining, krijgt deze persoon een hoger sociaal aanzien (wordt interessanter voor zijn of haar omgeving), handelt kleinschalig in geitenproducten zoals melk, kan op redelijk korte termijn een aanzienlijke verbetering in de levensstandaard realiseren en heeft uitzicht op een verdere ontwikkeling als ondernemer. 3.3 Doelstellingen Het inzetten van geitenhouden als effectieve manier om in het eigen levensonderhoud te voorzien voor een gehandicapt persoon; Het stimuleren van de socio-economische positie van de gehandicapte gemeenschap in de districten Kottayam, Ernakulam en Idukki; Het aanbieden van een tweedaagse training over geitenhouden aan 100 gehandicapte personen, met elk 1 ondersteunend familielid; Het aanbieden van een tweedaagse Executive Development Training (EDP), met als doel ondernemerschap te stimuleren; De aankoop van 100 geiten, voor elke deelnemer een geit; De deelnemende personen periodiek te blijven bezoeken om de resultaten te meten en waar nodig advies en ondersteuning te geven. 3.4 Doelgroepen 100 gehandicapte personen in de districten Ernakulam, Idukki, Kottayam in de provincie Kerala, India. 6

7 3.5 Methodiek Partnerorganisatie KSSS heeft van oudsher een organiserende en adviserende functie over zgn. Community Based Rehabilitation Self Help Groups (CBR Groups). Deze zelfhulpgroepen bestaan uit mensen, waaronder gehandicapte mensen, die op eigen initiatief proberen vooruit te komen in hun ontwikkeling. Elke zelfhulpgroep staat onder controle van de CBR Staff, een kleine groep vrijwilligers die bij elke zelfhulpgroep betrokken is en een overkoepelende functie heeft. Elke zelfhulpgroep komt periodiek samen om te praten over onderwerpen als bijv. gezondheidszorg, onderwijs en lokale overheidsregulering. Soms kunnen deze mensen als groep kleine inkomensgenererende initiatieven ondernemen. In dit project zullen verschillende gehandicapte (familieleden van) deelnemers van de zelfhulpgroepen geselecteerd worden als begunstigde. Eén van de criteria bij het bepalen van de begunstigden, is of deze persoon een familielid heeft dat kan meedoen met de trainingen en waar nodig bijspringen bij de verzorging van de geit. Elke deelnemer moet bovendien een kleine bijdrage kunnen doen aan het voortbestaan van dit project. Er zal een klein spaarpotje worden gecreëerd, in het beheer van de CBR coördinatiegroep, waaruit onvoorziene kosten kunnen worden betaald. De CBR Staff en mensen van KSSS zullen reguliere huisbezoeken gaan afleggen. De gemeenschappen waar de begunstigde wonen, hebben bovendien een zodanige sociale cohesie dat er ook een duidelijke rol is weggelegd voor het dorpscomité. 3.6 Planning Het hele project duurt zo n 9 maanden en start vanaf januari De planning ziet er als volgt uit: Maand 1: selectie van de deelnemers Maand 2: overleg met de doelgroep over de te volgen planning Maand 3: tweedaagse training in geitenverzorging voor 100 gehandicapte personen en een ondersteunend familielid Maand 4: Executive Development Training (ondernemerstraining) Maand 5: aankoop en verdeling van de geiten Maand 6: huisbezoeken Vanaf maand 6: follow up en advies Vanaf maand 8: opstart van inkomensgenererende activiteiten, zoals de verkoop van melk en lammeren 3.7 Verwachte resultaten Het project kan als succesvol worden beschouwd als elke deelnemer duurzame inkomsten verdient uit het houden van de geit. Deze duurzame inkomsten kunnen vervolgens weer worden ingezet om meer geiten te kopen of een nieuwe onderneming op te zetten door bijvoorbeeld een koe te kopen. Meer sociale omgang en met name een verbeterde levensstandaard voor de 100 gehandicapte personen die deelnemen aan dit project zijn het resultaat. 3.8 Begroting Projectbegroting 'Rural Goat Rearing Programme for Disabled' Tweedaagse training 'Geitenhouden' 724,63 Tweedaagse training 'Ondernemerschap' 362,31 Consultancy 72,46 Marketing 72,46 Administratie 362,31 Korte natraining 231,88 Reiskosten huisbezoeken 72,46 Salaris projectcoördinator 1.449,27 tevens eigen bijdrage Aankoop van 100 geiten ,75 Transport van de geiten 144,92 Totale kosten ,45 eigen bijdrage KSSS 1.449,27 Bijdrage Stichting Ananda Bhavan ,18 7

Jaarverslag2014. Emmen, mei 2015. -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects

Jaarverslag2014. Emmen, mei 2015. -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects -1-Jaarverslag 2014 St. Microprojects Jaarverslag2014 Emmen, mei 2015 Bezoekadres: Westerstraat 150. 7811 MV Emmen, postbus 1070, 7801BB Emmen, E: millenniummicroprojects@gmail.com, www.microprojects.nl

Nadere informatie

Day for Change Jaarverslag 2011

Day for Change Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011 Day for Change Jaarverslag 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Hoofdstuk 1 Introductie 9 1.1. Stichting, CBF en statuten 9 1.2. Doelstellingen 9 1.3. Missie en Visie 10 1.4. Operationele doelstellingen

Nadere informatie

WOORD VOORAF 4 1 OVER VSO 6 2 DIT BEREIKTEN WE IN 2011-2012 19 3 VSO IN NEDERLAND: SAMEN ONTWIKKELEN 24

WOORD VOORAF 4 1 OVER VSO 6 2 DIT BEREIKTEN WE IN 2011-2012 19 3 VSO IN NEDERLAND: SAMEN ONTWIKKELEN 24 WOORD VOORAF 4 1 OVER VSO 6 1.1 Samen werken aan een wereld zonder armoede 6 1.2 VSO: wereldwijd netwerk van vakmensen 6 1.3 Acht focusgebieden 7 1.4 VSO Nederland 9 1.5 Interne organisatie 11 2 DIT BEREIKTEN

Nadere informatie

Jaarverslag STOP AIDS NOW!

Jaarverslag STOP AIDS NOW! Jaarverslag STOP AIDS NOW! 2013 STOP AIDS NOW! is een partnerschap van het Aids Fonds en vier Nederlandse ontwikkelingsorganisaties: Cordaid Memisa, Hivos, ICCO en Oxfam Novib. Onze missie luidt: Samen

Nadere informatie

Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009

Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009 Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009 Microkrediet voor Moeders, 2010 Alle rechten voorbehouden. Dit jaarverslag is een uitgave van de stichting Microkrediet voor Moeders. Als u gebruik wilt maken

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Proniños 2015

Beleidsplan Stichting Proniños 2015 Beleidsplan Stichting Proniños 2015 Voorwoord Ons motto is Extra scholing, extra kansen. Bij het schrijven van dit beleidsplan bestaat Proniños ruim vijf jaar. Proniños is in november 2009 opgericht. In

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Meet Kate 2011-2015 30 April 2011, Amsterdam

Beleidsplan Stichting Meet Kate 2011-2015 30 April 2011, Amsterdam Beleidsplan Stichting Meet Kate - 2015 30 April, Amsterdam Stichting Meet Kate www.meetkate.nl www.meetkate.org info@meetkate.nl Inhoudsopgave 1. STICHTING MEET KATE IN HET KORT 4 1.1. WIE ZIJN WIJ? 4

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting La Oportunidad. 2014-2018 Versie 1.0. Postbus 57, 3247 ZH Dirksland info@la-oportunidad.com www.la-oportunidad.

Beleidsplan. Stichting La Oportunidad. 2014-2018 Versie 1.0. Postbus 57, 3247 ZH Dirksland info@la-oportunidad.com www.la-oportunidad. Beleidsplan Stichting La Oportunidad 2014-2018 Versie 1.0 Stichting La Oportunidad Postbus 57, 3247 ZH Dirksland info@la-oportunidad.com www.la-oportunidad.com Beleidsplan 2014-2018 1 Beleidsplan Stichting

Nadere informatie

Microkrediet voor Moeders Jaarverslag 2011

Microkrediet voor Moeders Jaarverslag 2011 Microkrediet voor Moeders Jaarverslag 2011 Microkrediet voor Moeders, 2012 Alle rechten voorbehouden Dit jaarverslag is een uitgave van de stichting Microkrediet voor Moeders. Als u gebruik wilt maken

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Beetje Beter 2012-2014. Versie 1.0. Stichting Beetje Beter Nicolaas Beetslaan 66 2273 RD VOORBURG. www.beetjebeter.

Beleidsplan. Stichting Beetje Beter 2012-2014. Versie 1.0. Stichting Beetje Beter Nicolaas Beetslaan 66 2273 RD VOORBURG. www.beetjebeter. Beleidsplan Stichting Beetje Beter 2012-2014 Versie 1.0. Stichting Beetje Beter Nicolaas Beetslaan 66 2273 RD VOORBURG www.beetjebeter.nl Beleidsplan 2012 2014 1 beleidsplan Stichting Beetje Beter 2012-2014

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 5. Missie 6. Pioniers 6. Concrete middelen 7. MIVA en onemen 7. Pionier John Kalungi, weeskinderen, zuidwest Uganda 8

Inhoudsopgave. Voorwoord 5. Missie 6. Pioniers 6. Concrete middelen 7. MIVA en onemen 7. Pionier John Kalungi, weeskinderen, zuidwest Uganda 8 jaarverslag 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Missie 6 Pioniers 6 Concrete middelen 7 MIVA en onemen 7 Pionier John Kalungi, weeskinderen, zuidwest Uganda 8 Projecten 10 Pionier Daisy Arago, mensenrechten,

Nadere informatie

Jaarverslag 2009 Stichting Marokko Fonds, jaarverslag 2009

Jaarverslag 2009 Stichting Marokko Fonds, jaarverslag 2009 Jaarverslag 2009 Stichting Marokko Fonds, jaarverslag 2009 Inhoudsopgave jaarverslag 2009 Verslag van het Bestuur 1. Profiel van de organisatie Ontstaansgeschiedenis Missie en visie Doelstellingen Meerjarenstrategie

Nadere informatie

Stichting Kinderen van Gamalakhe

Stichting Kinderen van Gamalakhe Beleidsplan Stichting Kinderen van Gamalakhe Versie 2, juni 2014 Tekst: Joke Stoffelen Eindredactie: Louise van der Waart Tekeningen:. Foto s: Jan van der Waart, Louise van der Waart www.gamalakhe.nl @LIFT_2_LIFE

Nadere informatie

Centrum ter ontwikkeling van kind en volwassene in Peru. mensen met minder kansen dan wij, helpen en dan vooral kinderen.

Centrum ter ontwikkeling van kind en volwassene in Peru. mensen met minder kansen dan wij, helpen en dan vooral kinderen. Stichting Centrum ter ontwikkeling van kind en volwassene in Peru Jaarverslag 2006 mensen met minder kansen dan wij, helpen en dan vooral kinderen. Jaarverslag 2006 Stichting Vilcabamba pagina 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

HospitaalBroeders. Jaarverslag 2010

HospitaalBroeders. Jaarverslag 2010 HospitaalBroeders Jaarverslag 2010 Inhoudsopgave Welkom! 01 1. Missie, visie en organisatie 02 2. Ons werk 05 ZORG & ONDERWIJS 05 VOEDSEL & LANDBOUW 10 WATER 12 3. Fondsenwerving, hoe pakken wij dat aan?

Nadere informatie

pag. Inhoudsopgave Van de initiatiefnemer Samenvatting Summary

pag. Inhoudsopgave Van de initiatiefnemer Samenvatting Summary jaarverslag 211 1 pag. Inhoudsopgave 1 2 3 4 4 4 5 6 6 6 6 9 9 1 1 1 1 1 12 13 14 14 14 15 15 15 2 21 23 23 23 24 26 26 26 26 28 28 28 29 29 29 3 3 3 32 33 34 35 37 39 42 44 47 Van de initiatiefnemer Samenvatting

Nadere informatie

Contactgegevens. Correspondentieadres: Leidseweg 400. Telefoon/fax: 06 27 86 37 49 info@thempowerfoundation.com www.thempowerfoundation.

Contactgegevens. Correspondentieadres: Leidseweg 400. Telefoon/fax: 06 27 86 37 49 info@thempowerfoundation.com www.thempowerfoundation. Projectvoorstel 1 2 Contactgegevens Naam organisatie: Stichting Mpower Foundation Correspondentieadres: Leidseweg 400 Postcode plaats: 2253 JP, Voorschoten Telefoon/fax: 06 27 86 37 49 E-mail: info@thempowerfoundation.com

Nadere informatie

Ruim één concreet project per dag

Ruim één concreet project per dag JAARVERSLAG 2013 WILDE GANZEN JAARVERSLAG 2013 2 Ruim één concreet project per dag 2013 was een bijzonder jaar voor Wilde Ganzen. Een jaar waarin we maar liefst 395 concrete projecten hebben ondersteund

Nadere informatie

Financieel verslag. Beleid en strategie. Projecten 23 Organisatie 53 Communicatie en fondsenwerving 63

Financieel verslag. Beleid en strategie. Projecten 23 Organisatie 53 Communicatie en fondsenwerving 63 1 l Kom over en help Jaarverslag 2013 Beleid en strategie Projecten 23 Organisatie 53 Communicatie en fondsenwerving 63 Op de voorkant Hade wordt door haar ouders de straat op gestuurd. In de kinderopvang

Nadere informatie

Colofon. www.ppl2ppl.nl, www.bem-bakery.com, www.caritas.org. Eline en Dominic Hendriks-Houwing, managementteam Bem-Bakery project

Colofon. www.ppl2ppl.nl, www.bem-bakery.com, www.caritas.org. Eline en Dominic Hendriks-Houwing, managementteam Bem-Bakery project 1 2 Colofon Project eigenaar: met vertegenwoordigers uit: Website: Email: Contact personen in Malawi: Email: Trust Bem-bakery, Bembeke, Malawi, Bisdom van Dedza, Catholic Development Commission (CaDeCom),

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 Stichting Philia bestaat uit een enthousiaste groep mensen die zich (veelal vrijwillig) inzetten om het welzijn van mensen met een lichamelijke, visuele of (licht) verstandelijke beperking (of NAH) te

Nadere informatie

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners Oudkerkhof 13b 3512 GH Utrecht tel. 030-2317511 mail: info@lsabewoners.nl web: www.lsabewoners.nl www.bewonersbedrijven.nl

Nadere informatie

2014 JAARVERSL A G 2 0 14 DORCA

2014 JAARVERSL A G 2 0 14 DORCA 2014 www.dorcas.nl COLOFON Dit jaarverslag is een uitgave van Dorcas. Het jaarverslag is als beveiligd pdf-document in een bladerbare editie via www.dorcas.nl voor iedereen inzichtelijk. EINDREDACTIE EN

Nadere informatie

Healthy Water 4 A Healthy Life

Healthy Water 4 A Healthy Life BELEIDSPLAN 2013-2017 Healthy Water 4 A Healthy Life Inhoudsopgave Voorwoord...2 Samenvatting...3 Visie, missie en doelstelling...4 Visie...4 Missie...4 Doelstellingen...4 Nigeria...4 Malawi...5 Projecten...6

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Juntos Contigo 2014-2020

Beleidsplan Stichting Juntos Contigo 2014-2020 Beleidsplan Stichting Juntos Contigo 2014-2020 Beleidsplan Stichting Juntos Contigo 1/13 Inhoudsopgave 1. Inleiding & Historie 3 Historie 3 Toekomst 4 2. Missie, visie, strategie en waarden en bestuur

Nadere informatie

1 INHOUDSOPGAVE... 2. 2 SITUERING... 5 2.1 Over Zambia... 5 2.2 Over Mpongwe... 5 3 VOORWOORD... 6

1 INHOUDSOPGAVE... 2. 2 SITUERING... 5 2.1 Over Zambia... 5 2.2 Over Mpongwe... 5 3 VOORWOORD... 6 1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE... 2 2 SITUERING... 5 2.1 Over Zambia... 5 2.2 Over Mpongwe... 5 3 VOORWOORD... 6 4 DOELSTELLINGEN... 7 4.1 Aanleiding oprichting stichting... 7 4.2 Doelstellingen statuten...

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief: Ontwikkelingswerk werkt, door er samen voor te gaan. Mensen die leven met HIV/AIDS Blz. 2

In deze nieuwsbrief: Ontwikkelingswerk werkt, door er samen voor te gaan. Mensen die leven met HIV/AIDS Blz. 2 Nummer 15 Juli 2011 Ontwikkelingswerk werkt, door er samen voor te gaan Beste donateurs en vrienden van Sharing Worlds, Sharing Worlds richt zich op versterking van kleine maatschappelijke organisaties

Nadere informatie

Inhoudsopgave DEEL A NET4KIDS ALGEMEEN 4 DEEL B NET4KIDS AID FOUNDATION 13 4 OVERKOEPELENDE RESULTATEN EN BELEID PROJECTEN 13

Inhoudsopgave DEEL A NET4KIDS ALGEMEEN 4 DEEL B NET4KIDS AID FOUNDATION 13 4 OVERKOEPELENDE RESULTATEN EN BELEID PROJECTEN 13 Annual Report 2008 Inhoudsopgave DEEL A NET4KIDS ALGEMEEN 4 1 OVER NET4KIDS 4 1.1 Achtergrond & doelstelling 5 1.2 Werkwijze 5 1.3 Impact (rapportage) 5 2 VOORWOORD 7 3 SAMENVATTING DOELSTELLINGEN EN RESULTAAT

Nadere informatie

Van de voorzitter Een fundamentele bijdrage leveren

Van de voorzitter Een fundamentele bijdrage leveren !""#$%#&'"()*+,+ Van de voorzitter Een fundamentele bijdrage leveren Rondkomen van minder dan 1 euro per dag, en dat niet één dag, maar elke dag. Voor 925 miljoen mensen was dat in 2010 de dagelijkse werkelijkheid.

Nadere informatie