Handleiding voor kwaliteitskringen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding voor kwaliteitskringen"

Transcriptie

1 Handleiding voor kwaliteitskringen NVLF, mei

2 Inhoudsopgave Inleiding Kwaliteitskringen Wat is een kwaliteitskring De organisatie van een kwaliteitskring Wat komt in een kwaliteitskring aan bod Jaarverslag Kwaliteitskringbegeleider Rol en verantwoordelijkheid van de kwaliteitskringbegeleider (KKB-er) Uitgangspunten voor de kwaliteitskringbegeleider De training voor kwaliteitskringbegeleiders Ondersteuning KKB-ers door de NVLF Beheer en registratie van kwaliteitskringen door de NVLF Voorwaarden voor inschrijving van de kring Procedure aanmeldingen Procedure afmeldingen Financiën Vergoeding aan de KKB-er Kosten deelname kring Instrumenten en methodieken Kwaliteitsinstrumenten Korte verbetercyclus (KVC) Bijlagen

3 Inleiding Bij de uitvoering van het kwaliteitsbeleid nemen kwaliteitskringen een belangrijke plaats in. Zij hebben een centrale functie bij de implementatie van het kwaliteitsbeleid van de NVLF. Kwaliteitsbeleid is essentieel voor het beroep. Kwaliteit is een middel waarmee logopedisten zich kunnen onderscheiden. Wanneer logopedisten reflecteren op het eigen handelen, systematisch werken aan verbetering, wordt de zorg beter. Wanneer zij deze aanpak ook nog goed weten over te brengen aan derden, zijn zijzelf, patiënten, verwijzers en financiers hierbij gebaat. Kwaliteitskringen maken intercollegiaal overleg mogelijk: intervisie, vakinhoudelijke verdieping en toepassing van kwaliteitsinstrumenten. Allemaal factoren die voorwaarden zijn voor verbetering van de logopedische zorg.. De NVLF wil zoveel mogelijk logopedisten de gelegenheid geven met collega s te werken aan kwaliteitszorg door in kwaliteitskringen actief te zijn. Deze handleiding voor kwaliteitskringen is bedoeld om alle uitgangspunten, definities en regels op een rijtje te hebben en is te gebruiken door kwaliteitskringbegeleiders (KKB-ers) en kringdeelnemers. 3

4 1. Kwaliteitskringen 1.1 Wat is een kwaliteitskring Kwaliteitskringen vormen de kern van de implementatie van het kwaliteitsbeleid. Zij maken niet alleen intercollegiaal overleg mogelijk, maar ook vakinhoudelijke verdieping en toepassing van kwaliteitsinstrumenten. De kwaliteitskring schept voorwaarden voor logopedisten om te reflecteren op het eigen handelen. Hieruit voortvloeiende inzichten (evaluatie) kunnen leiden tot veranderingen (verbeteringen) in de geboden zorg. 1.2 De organisatie van een kwaliteitskring Aantal deelnemers De kwaliteitskring bestaat uit ongeveer 8-16 logopedisten. Wanneer het aantal van 16 deelnemers ruimschoots wordt overschreden, is splitsing van de kring noodzakelijk. Ook kan het zijn dat de kring om uiteenlopende redenen het getal van 16 deelnemers niet haalt. Om erkend te blijven, bestaat een kring uit minimaal 8 deelnemers. Bij een structurele onderbezetting (< 8 deelnemers) overlegt de kring met de NVLF. In uitzonderingsgevallen kunnen kringen met minder dan 8 deelnemers blijven bestaan. Kringbegeleiding De NVLF erkent een kring wanneer deze wordt begeleid door een opgeleide KKB-er (zie hoofdstuk 2). Kringen zijn zelf verantwoordelijk voor de vervulling van deze functie door een van de deelnemers van de kring. Wanneer de KKB-er voornemens is de functie te beëindigen, meldt de kwaliteitskring dit aan de NVLF. Wanneer een half jaar na het aftreden van de KKB-er geen opvolger bekend is, blijft de kring niet langer geregistreerd. Wanneer er een kandidaat KKB-er is, die ingeschreven is voor de eerstvolgende training voor KKB-ers, blijft de kring geregistreerd.in een overgangsperiode kan de kandidaat KKB-er ondersteund en gecoacht worden door een beleidsmedewerker van de NVLF. Deelname, aantal bijeenkomsten, punten Een kwaliteitskring komt tenminste 12 uur per jaar bijeen. Dit aantal uren wordt over minimaal 4 en maximaal 6 bijeenkomsten verdeeld. Ieder kringuur levert aanwezige deelnemers 1 punt op voor registratie in het Kwaliteitsregister Paramedici. Om betrokkenheid en continuïteit van kringleden te stimuleren, adviseert de NVLF een aanwezigheid van minimaal 75% aan te houden. De KKB-er houdt de aanwezigheid van deelnemers aan de kring bij (zie document presentielijst voor kwaliteitskring op > kwaliteit > kwaliteitskringen). Dit overzicht wordt toegevoegd aan het jaarverslag en wordt jaarlijks naar alle kringleden en naar de NVLF verzonden. Dit afschrift wordt door de KKB-er geparafeerd en geldt voor de leden als bewijs voor het Kwaliteitsregister Paramedici. Om afspraken en consequenties van het niet nakomen van deze afspraken vast te leggen, is het aan te raden in een huishoudelijk reglement op te stellen. Een voorbeeld is te vinden op nl > kwaliteit > kwaliteitskringen. 4

5 Tip Het kan voorkomen dat een kringlid door omstandigheden een kringbijeenkomst niet kan bijwonen. Door als kwaliteitskring zeven keer per jaar bij elkaar te komen bouw je een marge in om eenmalig afwezig te zijn. Accreditatie kwaliteitskring Kwaliteitskring kunnen accrediatie aanvragen via Een stappenplan voor het aanvragen van accreditatie voor de kwaliteitskring is te vinden op > kwaliteit > kwaliteitskringen. Samenstelling kwaliteitskring Een kwaliteitskring bestaat uit logopedisten werkzaam in hetzelfde of verschillende werkvelden. Kringen kunnen in subgroepen werken en ook kunnen dwarsverbanden met andere kwaliteitskringen ontstaan. Voor de meeste werkvormen binnen de kring is gelijkwaardigheid een voorwaarde. Hiërarchische verhoudingen tussen kringdeelnemers (werkgever werknemer) werken belemmerend voor werkvormen als intervisie. Het komt steeds vaker voor dat kringen worden opgezet binnen logopediepraktijken of binnen instellingen. De NVLF adviseert deze kringen zeer sterk aan duidelijke afspraken te maken met de werkgever hierover. Bijvoorbeeld over de rol en positie van de werkgever in de kring, afspraken over deelname aan de kring indien de logopedist bij een andere werkgever gaat werken. Taakverdeling binnen een kring De KKB-er houdt zich bezig met uitvoering van het kwaliteitsbeleid en is eindverantwoordelijk voor het leerproces van de kring. Alle deelnemers zijn verantwoordelijk voor het functioneren van de kwaliteitskring en het is belangrijk dat de leden zich committeren aan door de kring vastgestelde doelen en jaarplannen. Andere deelnemers dan de KKB-er kunnen taken als voorzitter en notulist of kartrekker van een project op zich nemen. Het is de taak van de NVLF randvoorwaarden te scheppen en KKB-ers en kringen de mogelijkheid te bieden met behulp van kwaliteitsinstrumenten hun handelen te toetsen aan logopedische normen en criteria. 1.3 Wat komt in een kwaliteitskring aan bod Een kring richt zich op een doelgerichte, methodische wijze met een groep collega s op de verschillende aspecten van het uitoefenen van het beroep. Kernbegrippen zijn hierbij: reflectie, het inventariseren en analyseren van knelpunten, het maken van keuzes en resultaatgerichtheid. De kwaliteitscyclus of verbetercyclus neemt een belangrijke plaats in. Dit houdt in dat aan het bespreken van een onderwerp bij voorkeur een vervolgactie (verbeteractie) wordt gekoppeld. De NVLF vraagt aan kringen om doelstellingen te formuleren, deze na afloop van het jaar te evalueren en de uitkomsten van de evaluatie in de plannen voor het volgende jaar mee te nemen. Naast de eigen keuzes en inbreng van de kringdeelnemers, levert de NVLF de KKB-ers input voor wat er in de kwaliteitskringen aan de orde kan komen. Dit gebeurt voornamelijk via na- en bijscholing voor KKB-ers. Binnen het kader van de kring is er ruimte voor allerlei werkvormen zoals intervisie, vakinhoudelijke of vakoverstijgende verdieping, casuïstiek of gebruik van kwaliteitsinstrumenten. 5

6 De NVLF vindt het wenselijk dat kwaliteitskringen Een maal per jaar een kwaliteitsinstrument bespreekt en/of gebruikt. z Jaarlijks een verbetercyclus doorloopt. Dit is een korte cyclus (KVC) onder leiding van de KKB-er. Wat hoort niet in de kring thuis Besprekingen in het kader van declaraties bij zorgverzekeraars, het maken van afspraken over en bespreken van het verspreidings- en vestigingsbeleid, het delen van concurrentiegevoelige informatie, CAO s, relatie met de werkgever en afdelingsoverleg, horen in principe niet op de agenda van de kwaliteitskring thuis. Hoewel dit onder bijzondere omstandigheden niet altijd te vermijden zal zijn, is de kring niet bedoeld voor sociaal economische vraagstukken. De kringen zijn uitsluitend gericht op het gezamenlijk werken aan kwaliteit. 1.4 Jaarverslag Jaarlijks schrijven kwaliteitskringen een jaarverslag. Dit verslag geeft de kwaliteitskringen zelf, maar ook de NVLF inzicht in het functioneren van de kring en wat er in de kring aan de orde is geweest. Het jaarverslag is daarnaast ook te gebruiken als middel ter profilering van de kring in de richting van derden. Opzet jaarverslag Algemene gegevens Naam van de kwaliteitskring Registratienummer Naam KKB-er Oprichtingsdatum Doelstellingen afgelopen cyclus Wat waren de doelstellingen voor het afgelopen jaar? Welke motivatie lag aan deze doelstellingen ten grondslag? Middelen/activiteiten Beschrijving van de activiteiten en de wijze waarop de verschillende methodieken en kwaliteitsinstrumenten bij deze activiteiten zijn gebruikt. Evaluatie Zijn de activiteiten volgens plan uitgevoerd? Zo niet, waarom niet. Zijn de gestelde doelen gehaald (resultaat)? Zo niet, waarom zijn de doelen gedeeltelijk / niet gehaald. Contacten Zijn er contacten geweest met anderen? Wat was het doel van deze contacten? 6

7 Conclusie kwaliteitskring afgelopen jaar Wat zijn concrete resultaten van de bijeenkomsten? Wat hebben de deelnemers geleerd van de bijeenkomsten? Wat waren succesfactoren van de bijeenkomsten? Wat waren knelpunten van de bijeenkomsten? Planning voor het volgende jaar (is basis voor het jaarplan voor het komende jaar) Wat zijn de doelstellingen voor het komende jaar? (concreet en evalueerbaar) Wat zijn de plannen voor het komende jaar? Bijlagen Presentielijst Producten van de kring Anders Een uitwerking van deze opzet is te vinden op de website van de NVLF. (www.ikbenlogopedist.nl > kwaliteitskringen). Dit verslag kan door de KKB-er maar ook door een ander kringlid geschreven worden. Het jaarverslag en de presentielijst wordt jaarlijks naar de beleidsondersteuner kwaliteit en deskundigheidsbevordering van de NVLFverzonden. Wanneer de kring behoefte heeft aan feedback op dit verslag, is het wenselijk dit te vermelden en zonodig bij het verslag gerichte vragen toe te voegen. DeNVLF neemt ieder jaar een steekproef uit de ingezonden jaarverslagen. Er worden 25 jaarverslagen gelezen en hierover wordt door de NVLF een evaluatie geschreven. In deze evaluatie komen de opvallendste punten uit de jaarverslagen naar voren en worden algemene tips en adviezen gegeven aan alle kwaliteitskringen. Deze evaluatie wordt jaarlijks naar alle KKB-ers gestuurd en op de website van de NVLF geplaatst. Tip Stel aan het einde van het kringjaar een jaarplan op voor het komende kringjaar met SMART-doelen. Evalueer na elke bijeenkomst in welke mate het doel behaald is. Als dit direct wordt vastgelegd in de notulen, ontstaat zo vanzelf de input voor het jaarverslag. De overige onderdelen kunnen in de laatste bijeenkomst van het kringjaar besproken worden. Als er dan meteen iemand mee typt op een computer kost het schrijven van een jaarverslag relatief weinig tijd. Een andere optie is dat de KKB-er de vragen uit het format jaarverslag voorlegt aan de kringleden via mail en zo input vergaart. 7

8 2. Kwaliteitskringbegeleider 2.1 Rol en verantwoordelijkheid van de kwaliteitskringbegeleider (KKB-er) De KKB-er is zelf deelnemer aan de kwaliteitskring. De KKB-er is gekozen en opgeleid (c.q. in opleiding) om richting te geven aan de activiteiten van de kwaliteitskring. Een belangrijk deel hiervan bestaat uit het coachen en managen van de processen in de kring. Dit houdt ook in dat taken aan andere kringleden gedelegeerd kunnen worden. De KKB-er is intermediair tussen de NVLF en de kringleden en is medeverantwoordelijk voor het uitvoeren van het kwaliteitsbeleid van de NVLF. De kwaliteitskringbegeleider heeft de volgende verantwoordelijkheden Begeleiden en bewaken van de continuïteit van de kwaliteitskring. Inventariseren van wensen en behoeften van de kringleden. Introduceren en implementeren van kwaliteitsbevorderende methoden en (nieuwe) kwaliteitsinstrumenten in de kwaliteitskring. Informeren van de kring over (nieuwe) criteria en procedures, die voor kringen, kringleden en KKB-ers gelden. Registreren van de deelname aan bijeenkomsten van de kring mede met het oog op de verantwoording ten behoeve van de registratie in het Kwaliteitsregister Paramedici. Opstellen van een jaarverslag en het verzenden ervan aan de NVLF. Onderhouden van contacten met de NVLF. Leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van het kwaliteitsbeleid. Onderhouden van contacten met andere KKB-ers en kwaliteitskringen. 2.2 Uitgangspunten voor de kwaliteitskringbegeleider Uitgangspunten voor uitoefening van de functie van kwaliteitskringbegeleider. De KKB-er is lid van de NVLF. De KKB-er wordt door de kringleden gekozen op basis van consensus. De KKB-er schrijft zich bij de NVLF in voor de training. Deelname aan de training voor KKB-ers is mogelijk als de (toekomstige) kring minimaal 8 leden bevat. Uitzonderingen hierop zijn mogelijk in overleg met de NVLF. De KKB-er committeert zich aan het volgen van de volledige training en overlegt bij afwijkingen van deze regel met de NVLF. De KKB-er verbindt zich in principe voor tenminste 4 jaar aan de functie van KKB-er. 2.3 De training voor kwaliteitskringbegeleiders De training voor kwaliteitskringbegeleiders vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de NVLF. 8

9 Doel van de training Het doel van de training is kwaliteitskringbegeleiders te helpen de benodigde competenties te ontwikkelen. Een overzicht van competenties van kwaliteitskringbegeleiders, staat op > kwaliteit > kwaliteitskringen. In de training wordt enerzijds aandacht besteed aan kwaliteitsbeleid in het algemeen en dat van de NVLF in het bijzonder, kwaliteitswetgeving, kwaliteitsinstrumenten, het werken met doelen en verbetercycli. Anderzijds gaat het om kennis en vaardigheden die nodig zijn voor het structureren en begeleiden van de kringbijeenkomsten, zoals vergadertechnieken, groepsdynamica, het omgaan met kernkwaliteiten. Duur van de training De training omvat in totaal 2 aaneengesloten dagen inclusief avondprogramma en wordt minimaal één keer per jaar aangeboden. Inhoud van het trainingsprogramma In de training worden de volgende onderwerpen behandeld: Kwaliteitszorg in Nederland Kwaliteitsbeleid NVLF Kwaliteitsinstrumenten NVLF Het stellen van doelen in de kwaliteitskring Cyclisch verbeteren Kwaliteitsinstrumenten in relatie tot doelstellingen en verbetertechnieken Intervisie Inzicht in kernkwaliteiten en groepsprocessen Gespreks- en vergadertechnieken. Studiebelastingsuren Aan het volgen van alle onderdelen van de training voor kwaliteitskringbegeleiders worden 30 studiebelastingsuren (SBU s) toegekend. Deze SBU s tellen mee voor registratie in het Kwaliteitsregister Paramedici. Eventueel niet gevolgde onderdelen worden op dit aantal SBU s in mindering gebracht. Voor de training wordt jaarlijks accreditatie aangevraagd. Kosten training De training en de daaraan verbonden reiskosten worden door de NVLF bekostigd. 2.4 Ondersteuning KKB-ers door de NVLF De NVLF informeert haar leden over zaken die voor kwaliteitskringen relevant zijn. KKB-ers en andere kringleden wordt daarom geadviseerd publicaties via de nieuwsbrief voor kwaliteitskringen en informatie op de website te lezen.vier maal per jaar ontvangen KKB-ers een nieuwsbrief van de NVLF. Tevens worden KKB-ers geadviseerd lid te worden van de LinkedIn-groep Platform Kwaliteitskringbegeleiders Logopedie. Dit platform is bedoeld om kennis en ervaringen uit te wisselen. Aanmelden kan via com. Zodra u bent ingelogd bij Linkedin ziet u in uw beeldscherm een zoekbalk staan. Deze zoekbalk staat standaard op People, maar kan u ook omzetten naar Groups. Dan kunt u zoeken naar de groep Platform Kwaliteitskringbegeleiders logopedie en kunt u zich aanmelden voor deze groep. 9

10 Na- en bijscholing De kwaliteitskringbegeleider neemt na de basistraining deel aan bijeenkomsten waarin na- en bijscholing en uitwisseling van ervaringen centraal staan. Deze bijeenkomsten worden minimaal één maal per jaar aangeboden. Thema s zijn naast de toepassing van kwaliteitsinstrumenten en methoden, actuele onderwerpen binnen kwaliteitsbeleid of kwaliteitszorg en het omgaan met knelpunten die KKB-ers ervaren. De NVLF beveelt KKB-ers sterk aan om jaarlijks aan de na- en bijscholing deel te nemen. Coaching KKB-er In de overgangsperiode waarin de kwaliteitskring zonder KKB-er wordt voortgezet, kan de kandidaat KKBer ondersteund en gecoacht worden door een beleidsmedewerker van de NVLF. De ondersteuning en coaching is tijdelijk en gericht op het zelfstandig voortzetten van het kwaliteitsbeleid zoals is uitgezet in het jaarplan. 10

11 3. Beheer en registratie van kwaliteitskringen door de NVLF 3.1 Voorwaarden voor inschrijving van de kring Er heeft tenminste 1 bijeenkomst van de kwaliteitskring plaatsgevonden. Tijdens deze oprichtingsbijeenkomst is een naam voor de kwaliteitskring gekozen en zijn de data van de bijeenkomsten voor het eerste jaar vastgelegd. Eén van de deelnemers heeft de rol van KKB-er op zich genomen met instem ming van de meerderheid van de deelnemers. Hij/zij heeft de training tot KKB-er gevolgd of staat op de wachtlijst om de training te volgen. Wanneer de KKB-er zijn/haar taken neerlegt, kan een kring zonder gevolgen een half jaar zonder KKB-er functioneren. Wanneer na die periode bij de NVLF geen opvolger bekend is, of er geen kringlid is ingeschreven voor de training, zal de NVLF met de kring contact opnemen. Wanneer geen oplossing gevonden wordt, zal de kring niet meer als kwaliteitskring geregistreerd blijven. Vanaf dat moment kunnen er ook geen punten voor het kwaliteitsregister aan kringdeelname ontleend worden. 3.2 Procedure aanmeldingen De KKB-er meldt de oprichting van de kwaliteitskring door middel van het zenden van een ingevuld formulier ter registratie van de kring aan de NVLF. Dit registratieformulier is te downloaden van de website van de NVLF (www.nvlf.nl > Kwaliteit > Kwaliteitskringen). De NVLF kent de kring een nummer toe en zendt dit ter bevestiging van de aanmelding aan de KKB-er. (Kandidaat-) deelnemers melden zich persoonlijk aan bij de NVLF en de KKB-er. Aanmelding bij de NVLF vindt plaats middels het aanmeldformulier op de website van de NVLF (www.nvlf.nl > Kwaliteit > Kwaliteitskringen). Het nieuwe lid is zelf verantwoordelijk voor de verzending van het aanmeldformulier. De NVLF zendt vervolgens een bevestiging van aanmelding (met daarbij de vermelding van de startdatum) aan de betreffende persoon en de KKB-er van de betreffende kring. Deelname aan de kring is alleen mogelijk indien de deelnemer lid is van de NVLF Elke deelnemer krijgt een aantekening van deelname aan de kwaliteitskring in de ledenadministratie. van de NVLF. KKB-ers krijgen een aparte aantekening. Persoonlijke mutaties (adres, werkkring) van kringleden worden door de betreffende deelnemer zelf via het ledenportaal doorgevoerd.. Logopedisten die een passende kwaliteitskring zoeken wordt aangeraden informatie in te winnen bij collega s in de eigen omgeving. Ook is het mogelijk om de kwaliteitskringoverzichten op de website hierover te raadplegen. Wel moeten zij er rekening mee houden dat de NVLF niet exact op de hoogte is van de inhoud en werkwijze van de kringen. 3.3 Procedure afmeldingen Kringleden melden zich schriftelijk af bij zowel de NVLF als de KKB-er. 11

12 4. Financiën 4.1 Vergoeding aan de KKB-er KKB-ers krijgen uitsluitend reiskosten vergoed die samenhangen met de training voor kwaliteitskringbegeleiders en de na- en bijscholing KKB-ers. Er gelden jaarlijks vastgestelde maxima voor openbaar vervoer en eigen vervoer. 4.2 Kosten deelname kring NVLF-leden kunnen kosteloos deelnemen aan een of meer kwaliteitskringen 12

13 5. Instrumenten en methodieken 5.1 Kwaliteitsinstrumenten De NVLF heeft de afgelopen jaren, veelal in samenwerking met externe instituten als het Kwaliteitsinstituut CBO en NPi (Nederlands Paramedisch Instituut) een aantal kwaliteitsinstrumenten ontwikkeld. Maatschappelijke tendensen en vraagstukken, ontwikkelingen in de gezondheidszorg, de (markt)positie van de logopedist, de betaalbaarheid van de zorg en de contracten met zorgverzekeraars stellen steeds nieuwe eisen aan het logopedisch handelen. Hierdoor zijn logopedisten in toenemende mate genoodzaakt hun handelen te expliciteren en inzichtelijk te maken. Ook leggen logopedisten verantwoording af voor gemaakte keuzes. Wie de term kwaliteitsinstrument hanteert, stuit al gauw op de begrippen richtlijnen, standaarden en protocollen. De overeenkomst tussen deze drie begrippen is dat zij als doel hebben m.b.v. het formuleren van aanbevelingen de zorg voor patiënten te verbeteren. Elke beroepsgroep geeft andere nuances en interpretaties aan de gebruikte termen. De NVLF heeft voor een aantal kwaliteitsinstrumenten (bijv. richtlijnen, standaarden en protocollen) definities opgesteld. Deze staan op > kwaliteit > kwaliteitsinstrumenten. Normen en criteria die voor logopedisten relevant zijn, bestaan uit kwaliteitsinstrumenten, maar ook uit wetgeving, beroepsspecifieke normen, methodieken en voorwaardenscheppende instrumenten. In het document Methodieken, instrumenten en werkvormen voor kwaliteitskringen is een overzicht gegeven. Dit document is te vinden op > kwaliteit > kwaliteitskringen. Hieronder volgt een korte toelichting op de methodiek Korte verbetercyclus. 5.2 Korte verbetercyclus (KVC) De korte verbetercyclus (KVC) biedt de leden van een kwaliteitskring de mogelijkheid om te praten over de toepassing van normen en criteria in hun logopedisch handelen. De inzichten worden omgezet in een daadwerkelijke verandering in de dagelijkse praktijk. De criteria van goede zorg zijn vooraf bekend. Tijdens de eerste bijeenkomst wordt gekeken naar de verschillen tussen het eigen handelen en de criteria en vervolgens naar wat nodig is om de verandering (verbetering) door te voeren. Een plan wordt gemaakt (Plan). Na deze bijeenkomst worden de plannen uitgewerkt en individueel uitgevoerd (Do) en gemeten (Study/Check). In de tweede bijeenkomst wordt geëvalueerd en worden vervolgstappen afgesproken (Act). 13

14 6. Bijlagen Voorbeeld huishoudelijk reglement Presentielijst voor kwaliteitskring Competenties kwaliteitskringbegeleiders Werkvormen in de kring Opzet jaarverslag kwaliteitskring Stappenplan aanvragen accreditatie voor de kwaliteitskring 14

15 Bijlage a Voorbeeld huishoudelijk reglement I. Algemeen Dit voorbeeld is bedoeld om het maken van afspraken binnen de kring te ondersteunen. De kring kan dit huishoudelijk reglement naar eigen inzicht gebruiken en aanpassen. Afspraken zijn per thema geordend. Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de Handleiding voor kwaliteitskringen (NVLF 2013). Het huishoudelijk reglement kwaliteitskring NVLF kan worden aangepast in geval van wijzigingen in de werkwijze, uitbreiding van de activiteiten of anderszins relevante herzieningen in het beleid en/of activiteiten van de kwaliteitskring als geheel. De wijziging moet voorgelegd worden aan de leden, zodat zij daarover hun mening kunnen vormen en geven. Elk jaar wordt het huishoudelijk reglement geëvalueerd door de kring en zo nodig aangepast of herzien. Doelstelling De kring formuleert doel/motto/missie (waarom komt deze kring bij elkaar en waar gaat het dan over). II. Organisatie Leden De kring bestaat uit minimaal 8 leden en maximaal 16 leden. Leden dienen lid van de NVLF te zijn. Bij een structurele overschrijding wordt de kring opgesplitst in twee kringen. Bij een structurele onderbezetting wordt overlegd met de NVLF. De ledenlijst is in bezit van alle leden. De ledenlijst wordt bijgehouden door de KKB-er. Nieuwe leden Nieuwe leden melden zich zowel bij de NVLF als bij de KKB-er van een kwaliteitskring aan. z Aanmelding bij de NVLF vindt plaats middels het aanmeldformulier op de website van de NVLF ( www. ikbenlogopedist > kwaliteit > kwaliteitskringen). Het nieuwe lid is zelf verantwoordelijk voor de verzending van het aanmeldformulier. NVLF-leden nemen kosteloos deel aan een of meer kwaliteitskringen. Wanneer zich nieuwe leden aanmelden en het maximum aantal kringleden is bereikt, wordt besproken wat de mogelijkheden zijn. Voorbeelden zijn: splitsen van de kring of het aanleggen van een wachtlijst. Weigering leden De kwaliteitskring heeft het recht nieuwe leden te weigeren, alleen met schriftelijke motivatie en gebaseerd op duidelijke regels. Weigering is toegestaan, indien het maximale aantal leden reeds is bereikt en/of de betrokkene eerder het lidmaatschap is opgezegd door de kwaliteitskring. 15

16 Beëindiging deelname kwaliteitskring Kringleden melden zich schriftelijk af bij zowel de NVLF als de KKB er. Bijeenkomsten Datum, tijdstip en locatie van vergaderingen worden jaarlijks vastgesteld. De minimale duur van de totaalsom van de bijeenkomsten is 12 uur. In overleg wordt vastgesteld of dit in 4, 5 of 6 bijeenkomsten wordt bereikt. Afmelding voor een kringbijeenkomst dient uiterlijk 24 uur van te voren bij de KKB-er of voorzitter gemeld te worden. Indien meer dan 25 % van de leden zich heeft afgemeld, dient overlegd te worden of de kringbijeenkomst doorgaat of opnieuw wordt gepland. Indien meer dan 50 % van de leden zich heeft afgemeld, wordt een nieuwe bijeenkomst gepland. Een alternatieve datum wordt vastgesteld door de KKB-er. De aanwezigheid van kringleden op de kringbijeenkomsten wordt door de KKB-er genoteerd op een presentielijst. Elk bijgewoond uur levert één studiebelastingsuur (punt) op voor het Kwaliteitsregister Paramedici met een maximum van 12 punten per jaar. Kringleden ontvangen jaarlijks van de KKB-er een afschrift van de presentielijst ten behoeve van hun dossier. Het afschrift van de presentielijst dient door de KKB-er te zijn geparafeerd. De kring maakt afspraken over de minimale aanwezigheid van leden op de bijeenkomsten en wat de kring doet wanneer kringleden deze afspraken niet na (kunnen) komen. De kring maakt afspraken over de kosten m.b.t. de organisatie van de bijeenkomsten. Indien een kring bestaat uit logopedisten die tevens in een andere setting met elkaar overleg hebben (bijvoorbeeld als afdeling in de intramurale zorg) of wanneer zij gezamenlijke andere belangen hebben (eerstelijnslogopedisten die allen een contract met dezelfde zorgverzekeraar hebben), maakt de kring afspraken over de wijze waarop de verschillende overlegvormen gescheiden worden. Besluitvorming Bij besluitvorming binnen de kwaliteitskring dient een meerderheid van de leden akkoord te gaan. Accreditatie aanvraag De kwaliteitskring maakt afspraken over het wel dan niet aanvragen van accreditatie. Als besloten wordt accreditatie aan te vragen, worden afspraken gemaakt over de verdeling van de kosten die een aanvraag met zich meebrengt en wie de aanvraag verzorgt. III. Verslaglegging Jaarplan De kring formuleert jaarlijks kringdoelstellingen en de wijze waarop zij deze doelstellingen wil behalen en beschrijft dit in het jaarplan. Het verbeteren van het paramedisch handelen staat hierbij centraal. De kring maakt afspraken over de flexibiliteit van het jaarplan. Op welke gronden kan de agenda van de kring aangepast worden? Het jaarplan wordt minimaal 5 jaar bewaard vanaf 1 januari volgend op de datum waarop het plan is opgesteld. 16

17 Jaarverslag De kring evalueert jaarlijks de mate waarin en de wijze waarop de doelstellingen behaald zijn en beschrijft dit in het jaarverslag. De kring maakt afspraken over wie het jaarverslag schrijft. Dit verslag geeft de kwaliteitskringen zelf, maar ook de NVLF inzicht in het functioneren van de kwaliteitskring en wat er in de kring aan de orde is geweest. De KKB-er is verantwoordelijk voor het verzenden van het jaarverslag naar de NVLF. Aan het jaarverslag wordt een kopie van de presentielijst van het afgelopen kringjaar toegevoegd. Het jaarverslag wordt door de kwaliteitskring minimaal 5 jaar bewaard vanaf 1 januari volgend op de datum waarop het verslag is opgesteld. IV. Structuur KKB-er De kring wordt begeleid door de KKB-er. Dit is een kringlid dat de NVLF training voor KKB-ers heeft gevolgd (of volgt). De KKB-er blijft minimaal 4 jaar aan. Het opvolgen van de KKB-er is een verantwoordelijkheid van de kring. De KKB-er is verantwoordelijk voor de contacten met de NVLF. De KKB-er bewaakt de procedure omtrent de aan- en afmelding van (nieuwe) leden. De KKB-er bewaakt het gebruik van de door de NVLF vooropgestelde formulieren: formulier ter registratie van kwaliteitskring, aanmeldingsformulier, presentielijst, mutatieformulier en bewijs van deelname t.b.v. de registratie Kwaliteitsregister Paramedici. De KKB-er draagt zorg voor de archivering van alle documenten die van belang zijn voor de kwaliteitskring. Presentielijsten, notulen, agenda s, producten en formulieren die onderdeel uitmaken van de kwaliteitskring worden minimaal 1 jaar bewaard vanaf 1 januari volgend op de datum waarop het is opgesteld. Tenzij de stukken onderdeel uitmaken van een nog niet afgesloten proces. Hierbij worden de stukken minimaal 1 jaar bewaard vanaf 1 januari volgend op het afronden van het proces. De KKB-er houdt zich actief op de hoogte van de ontwikkelingen op het terrein van kwaliteitsbeleid van de NVLF en bezoekt bij voorkeur de jaarlijkse bijeenkomst voor na- en bijscholing, georganiseerd door de NVLF. Kringleden De kring is ervoor verantwoordelijk dat deze wordt begeleid door een KKB-er. Bij aftreden van de KKBer heeft de kring een half jaar de tijd om een nieuw kringlid als KKB-er aan te melden bij de NVLF. Wanneer een half jaar na aftreden van de KKB-er niemand is aangemeld, betekent dit dat de kring geen aanspraak kan maken op registratie als officiële kwaliteitskring. Vanaf dat moment kunnen kringdeelnemers geen punten voor het Kwaliteitsregister Paramedici ontlenen aan kringdeelname. Kringleden zijn zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van ontwikkelingen in kwaliteitszorg en kwaliteitskringen, bijvoorbeeld via de website en de nieuwsbrief van de NVLF. Voor de beantwoording van vragen die individuele kringleden hebben, is de KKB-er niet verantwoordelijk. De kring maakt afspraken over de betrokkenheid van de kringleden bij de inhoud. Bijvoorbeeld over het nakomen van afspraken en wat te doen wanneer een lid regelmatig de gemaakte afspraken niet nakomt. 17

18 Voorzitter De bijeenkomsten worden voorgezeten door een door de kring aan te wijzen voorzitter. De voorzitter blijft minimaal 1 jaar aan. Hierbij kunnen er afspraken gemaakt worden over de taken van de voorzitter en de frequentie waarin er van voorzitter gewisseld wordt. De kring maakt afspraken over de wijze waarop de KKB-er en de voorzitter met elkaar samenwerken. De kring maakt afspraken over de wijze waarop de agenda tot stand komt en over de verzending van deze agenda aan de kringleden en het vervangen van de voorzitter bij afwezigheid. Notulist De kring maakt afspraken over wie de rol vervult als notulist van de kwaliteitskring. De notulist blijft minimaal 1 jaar aan. De kring maakt afspraken over het verzenden en het bewaren van de notulen en het vervangen van de notulist bij afwezigheid. Penningmeester De kring maakt afspraken over wie de financiën beheert. De kring maakt afspraken over budget, het omslaan van kosten etc. 18

19 Bijlage b PRESENTIELIJST VOOR KWALITEITSKRING Naam kwaliteitskring Nummer Kwaliteitskringbegeleider District Jaar Data bijeenkomsten Naam deelnemer Paraaf deelnemer per bijeenkomst Bijzonderheden 19

20 Bijlage c Competenties van kwaliteitskringbegeleiders Competentiegebied: Groepsdynamiek Rollen Taken Competenties manager voorzitter coach faciliteren van de samenwerking binnen de kring (teambuilding) kringleden medeverantwoordelijkheid geven, taken formuleren leiding geven aan resultaatgericht proces binnen de kring begeleiden van de intrinsieke en extrinsieke veranderingen waarmee logopedisten te maken krijgen voldoende (luister- en gespreks)vaardigheden en voldoende overtuiging om gestructureerd sturing te kunnen geven aan de kring kennis en vaardigheden op het gebied van veranderprocessen Competentiegebied: Organisatie Rollen Taken Competenties manager voorzitter opstellen huishoudelijk reglement of kringregels en bewaken criteria kring, verdeling taken kring jaarplanning jaarverslag registratie presentie i.v.m. Kwaliteitsregister verwerking mutaties e.d. van de kring financiële administratie communicatie met de NVLF leiding kunnen geven aan de dagelijkse organisatie van de kring zorg dragen voor de planning, uitvoering en verantwoording van kringactiviteiten Competentiegebied: Kwaliteitsinstrumenten/Kwaliteitsbeleid Rollen Taken Competenties manager voorzitter coach trainer uitvoering van het kwaliteitsbeleid van de NVLF communiceren van kwaliteitsbeleid met de kring onderhouden van adequaat contact met NVLF volgen na- en bijscholingsactiviteiten voor kkb-ers introductie kwaliteitsinstrumenten implementatie kwaliteitsinstrumenten kennis van kwaliteitsbeleid van de NVLF en deze uitdragen kennis kwaliteitsinstrumenten en deze kunnen overdragen kennis van kwaliteitscirkel en deze kunnen toepassen op kwaliteitsinstrumenten kennis van principes van implementatie en deze toepassen op kwaliteitsinstrumenten 20

NVLF Handleiding intercollegiaal overleg in een kwaliteitskring

NVLF Handleiding intercollegiaal overleg in een kwaliteitskring NVLF Handleiding intercollegiaal overleg in een kwaliteitskring Inhoudsopgave 1. Kwaliteitskringen... 2 1.1 Wat is een kwaliteitskring... 2 1.2 Plaats van de kwaliteitskring binnen de NVLF verenigingsstructuur...

Nadere informatie

Wat zijn uw talenten en competenties? Doe mee met het uittesten van de Talent Motivatie Analyse methode

Wat zijn uw talenten en competenties? Doe mee met het uittesten van de Talent Motivatie Analyse methode Wat zijn uw talenten en competenties? Doe mee met het uittesten van de Talent Motivatie Analyse methode Bij de uitvoering van het kwaliteitsbeleid van de NVLF spelen de kwaliteitskringen een belangrijke

Nadere informatie

Handleiding/Reglement voor Intercollegiaal Overleg Oefentherapie

Handleiding/Reglement voor Intercollegiaal Overleg Oefentherapie Handleiding/Reglement voor Intercollegiaal Overleg Oefentherapie Inhoud 1. Wat is een Intercollegiaal Overleg Oefentherapie?... 2. Organisatie/Procedure... 3. Wat komt er in een Intercollegiaal Overleg

Nadere informatie

Accreditatie intercollegiaal overleg. Handleiding voor het aanvragen van accreditatie voor kwaliteitskringen 2014

Accreditatie intercollegiaal overleg. Handleiding voor het aanvragen van accreditatie voor kwaliteitskringen 2014 Accreditatie intercollegiaal overleg Handleiding voor het aanvragen van accreditatie voor kwaliteitskringen 2014 Utrecht,mei 2014 Inhoudsopgave Algemeen 3 Kwaliteitsinstrument 3 Kwaliteitskring, Intercollegiaal

Nadere informatie

Juni 2008. Handleiding voor het aanvragen van accreditatie voor kwaliteitskringen, intercollegiaal overleg, intercollegiale toetsing

Juni 2008. Handleiding voor het aanvragen van accreditatie voor kwaliteitskringen, intercollegiaal overleg, intercollegiale toetsing Juni 2008 Handleiding voor het aanvragen van accreditatie voor kwaliteitskringen, intercollegiaal overleg, intercollegiale toetsing Inhoudsopgave Algemeen... 3 Kwaliteitsinstrument... 4 Kwaliteitskring,

Nadere informatie

Aan de slag met de toolkit verbetermethodieken

Aan de slag met de toolkit verbetermethodieken Aan de slag met de toolkit verbetermethodieken Landelijke bij- en nascholingsdag voor kwaliteitskringbegeleiders, NVLF 2 april 2016 NBC Nieuwegein Welkom Verbeteren, veranderen en de toolkit verbetermethodieken

Nadere informatie

Evalueren is Leren. Workshop Landelijke KKB-dag NVLF. Hanke Timmermans, senior adviseur CBO

Evalueren is Leren. Workshop Landelijke KKB-dag NVLF. Hanke Timmermans, senior adviseur CBO Evalueren is Leren Workshop Landelijke KKB-dag NVLF Hanke Timmermans, senior adviseur CBO Evalueren is Leren Programma Evalueren: waarom? Wat evalueer je? Op welk moment evalueer je? Hoe evalueer je? Wat

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Doktersassistent

Kwaliteitsregister Doktersassistent Kwaliteitsregister Doktersassistent Toetsbaar Een gediplomeerde doktersassistent kan zich inschrijven in het kwaliteitsregister en maakt op deze manier zichtbaar en toetsbaar dat ze voldoet aan een aantal

Nadere informatie

Procedure 3 Toegang voor reeds geregistreerde osteopaten 4 Toegang voor nieuwe nog te registreren osteopaten 5 Uitleg van de menuknoppen 6

Procedure 3 Toegang voor reeds geregistreerde osteopaten 4 Toegang voor nieuwe nog te registreren osteopaten 5 Uitleg van de menuknoppen 6 Handleiding PE Online voor osteopaten Uw herregistratiedossier Versie 9-2014 Inhoudsopgave Procedure 3 Toegang voor reeds geregistreerde osteopaten 4 Toegang voor nieuwe nog te registreren osteopaten 5

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR OPENBARE EN ZIEKENHUISAPOTHEKERS

INFORMATIE VOOR OPENBARE EN ZIEKENHUISAPOTHEKERS PE-ONLINE INFORMATIE VOOR OPENBARE EN ZIEKENHUISAPOTHEKERS Algemene informatie Activeren account en Inloggen U krijgt toegang tot PE-online door uw account te activeren via de volgende stappen: 1. Ga naar

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Doktersassistent

Kwaliteitsregister Doktersassistent Kwaliteitsregister Doktersassistent Toetsbaar Sinds de start in 2011 kent het kwaliteitsregister al meer dan 4800 aanmeldingen. Een gediplomeerde doktersassistent kan zich inschrijven in het kwaliteitsregister

Nadere informatie

1. Inleiding 1 1.1 Voor wie is deze handleiding? 1 1.2 Over PE-online 1

1. Inleiding 1 1.1 Voor wie is deze handleiding? 1 1.2 Over PE-online 1 Inhoud 1. Inleiding 1 1.1 Voor wie is deze handleiding? 1 1.2 Over PE-online 1 2. Functionaliteit in PE-online 2 2.1 Algemene aanwijzingen voor het gebruik van PE-online 2 2.2 Inloggen in PE-online 2 2.3

Nadere informatie

1. Inleiding 1 1.1 Voor wie is deze handleiding? 1 1.2 Over PE-online 1

1. Inleiding 1 1.1 Voor wie is deze handleiding? 1 1.2 Over PE-online 1 Inhoud 1. Inleiding 1 1.1 Voor wie is deze handleiding? 1 1.2 Over PE-online 1 2. Functionaliteit in PE-online 2 2.1 Algemene aanwijzingen voor het gebruik van PE-online 2 2.2 Inloggen in PE-online 2 2.3

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Doktersassistent

Kwaliteitsregister Doktersassistent Kwaliteitsregister Doktersassistent Toetsbaar Een gediplomeerde doktersassistent kan zich inschrijven in het kwaliteitsregister en maakt op deze manier zichtbaar en toetsbaar dat ze voldoet aan een aantal

Nadere informatie

Intercollegiale Toetsing

Intercollegiale Toetsing Intercollegiale Toetsing Intercollegiale toetsing (ICT) is als volgt te omschrijven: vorm van deskundigheidsbevordering waarbij met specialisten uit het eigen specialisme of andere professionals met wie

Nadere informatie

Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)

Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) In de voorbereiding op het Pop gesprek stelt de medewerker een persoonlijk ontwikkelingsplan op. Hierbij maakt de medewerker gebruik

Nadere informatie

Permanente Educatie Stichting LOOP tijdvak 2013 t/m 2015

Permanente Educatie Stichting LOOP tijdvak 2013 t/m 2015 Permanente Educatie Stichting LOOP tijdvak 2013 t/m 2015 VS.2015-01-01 01 Landelijk Overkoepelend Orgaan voor Podologie Inhoudsopgave Inleiding... Accreditatietijdvak 2013 t/m 2015... Reglement Permanente

Nadere informatie

Addendum bij Handleiding accreditatie aanvragen voor scholingsaanbieders

Addendum bij Handleiding accreditatie aanvragen voor scholingsaanbieders Addendum bij Handleiding accreditatie aanvragen voor scholingsaanbieders Speciaal voor scholingsactiviteiten die door een groep paramedici zelf georganiseerd worden bestaat de mogelijkheid om accreditatie

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR INTERVISIEGROEPEN VAN DE ALGEMENE BEROEPSVERENIGING VOOR COUNSELLING

REGLEMENT VOOR INTERVISIEGROEPEN VAN DE ALGEMENE BEROEPSVERENIGING VOOR COUNSELLING 1 REGLEMENT VOOR INTERVISIEGROEPEN VAN DE ALGEMENE BEROEPSVERENIGING VOOR COUNSELLING In dit reglement worden de volgende afkortingen gebruikt: ABvC : de Algemene Beroepsvereniging voor Counselling TRA-bureau

Nadere informatie

Kwaliteitsregister, criteria 2015-2020: Voorstel tot aanpassing door Ergotherapie Nederland

Kwaliteitsregister, criteria 2015-2020: Voorstel tot aanpassing door Ergotherapie Nederland Kwaliteitsregister, criteria 2015-2020: Voorstel tot aanpassing door Ergotherapie Nederland Ergotherapie Nederland, november 2014. Hieronder volgt het voorstel van Ergotherapie Nederland voor een aanpassing

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. van

Huishoudelijk Reglement. van Huishoudelijk Reglement van Versie: 1.1 Vastgesteld door bestuur d.d.: 29 december 2013 Inhoudsopgave A. STICHTING EMETOFOBIE BESTUURLIJK... 3 I. ALGEMEEN... 3 II. DOELSTELLING VAN STICHTING EMETOFOBIE:...

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling

Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling Inleiding Zorgverzekeraars zijn verplicht kwalitatief goede zorg in te kopen en werkgevers zijn verplicht er zorg voor te dragen dat vanuit

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling

Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling Inleiding Zorgverzekeraars zijn verplicht kwalitatief goede zorg in te kopen en werkgevers zijn verplicht er zorg voor te dragen dat vanuit

Nadere informatie

ROMG. Handleiding digitaal dossier

ROMG. Handleiding digitaal dossier ROMG Handleiding digitaal dossier ROMG 18-11-2014 Voorwoord Op de Algemene Leden Vergadering van de NVOMG d.d. 18 juni 2014 zijn de aangepaste herregistratie-eisen vastgesteld die per 1 juli 2014 van kracht

Nadere informatie

Begrippenlijst. Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden. Register Zorgprofessionals. Uitvoeringsregelingen

Begrippenlijst. Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden. Register Zorgprofessionals. Uitvoeringsregelingen Begrippenlijst Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden Register Zorgprofessionals Uitvoeringsregelingen Vastgesteld door het College Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals op 10

Nadere informatie

Criteria voor registratie in het kwaliteitsregister voor oefentherapeuten Cesar

Criteria voor registratie in het kwaliteitsregister voor oefentherapeuten Cesar Criteria voor registratie in het kwaliteitsregister voor oefentherapeuten Cesar De vereniging Bewegingsleer Cesar (VBC) is in de loop van het project gekomen tot onderstaand concept van criteria die zullen

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten

Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten Wat gaan we doen? Programma Aanleiding voor het instellen register, doelstelling uit visie document van de NVDA Achtergrond kwaliteitsregister - BIG Wat houdt

Nadere informatie

REGLEMENT LoRNA - Long Revalidatie Netwerk Amsterdam versie november 2015

REGLEMENT LoRNA - Long Revalidatie Netwerk Amsterdam versie november 2015 REGLEMENT LoRNA - Long Revalidatie Netwerk Amsterdam versie november 2015 1. Aanleiding tot ontstaan en ontwikkeling van het netwerk Na invoering van het groepsprotocol COPD en astma in de eerste lijn

Nadere informatie

Toelichting Stichting Kwaliteitsregister Paramedici

Toelichting Stichting Kwaliteitsregister Paramedici Toelichting Stichting Kwaliteitsregister Paramedici Het kwaliteitsregister voor paramedici valt onder de wet BIG (artikel 34) Toelichting op de kwaliteitscriteria 2005-2010 Het kwaliteitsregister biedt

Nadere informatie

Achtergrondinformatie LOKK en LOKK-activiteiten

Achtergrondinformatie LOKK en LOKK-activiteiten Achtergrondinformatie voor de LOKKorganisator Achtergrondinformatie LOKK en LOKK-activiteiten Inhoud 1. Info over LOKK, peer review en gewone LOKK-activiteit... 2 2. Wie doet wat?... 2 3. LOKK-activiteit...

Nadere informatie

Handleiding. Gebruik persoonlijk dossier Kwaliteitsregister Verloskundigen. Kwaliteitsregister Verloskundigen

Handleiding. Gebruik persoonlijk dossier Kwaliteitsregister Verloskundigen. Kwaliteitsregister Verloskundigen Kwaliteitsregister Verloskundigen Handleiding Gebruik persoonlijk dossier Kwaliteitsregister Verloskundigen Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen T 030 282 31 14 kwaliteitsregister@knov.nl

Nadere informatie

Reglement voor de Permanente Educatie van in het LRGD ingeschreven deskundigen 7 december 2015

Reglement voor de Permanente Educatie van in het LRGD ingeschreven deskundigen 7 december 2015 Postbus 52080 2505 CB s-gravenhage T: 085 2733 777 E: bestuur@lrgd.nl www.lrgd.nl Reglement voor de Permanente Educatie van in het LRGD ingeschreven deskundigen 7 december 2015 1. Inleiding De in het register

Nadere informatie

Herintredersregeling, aanvraag tijdelijke periodieke registratie

Herintredersregeling, aanvraag tijdelijke periodieke registratie Werkervaring U heeft het formulier werkervaring in het digitaal portfolio ingevuld met de hoeveelheid uren patiënt / cliënt gerichte werkzaamheden en in hoeveel maanden zoals bedoeld in de kwaliteitscriteria

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Inleiding 2

Hoofdstuk 1 Inleiding 2 Gesprekscyclus Scholengroep Rijk van Nijmegen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 2 Hoofdstuk 2 Gesprekscyclus Opbouw De tweejarige scyclus van SGRvN - Het voortgangs - Het beoordelings 4 4 4 5 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen A. De bestuurlijk I. Algemeen Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de statuten. Het huishoudelijk reglement wordt samengesteld en goedgekeurd door het voltallige

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT LANDELIJK OVERLEG ONCOLOGIE VERPLEEGKUNDIGEN & VERPLEEGKUNDIG SPECIALISTEN (LOOV) Huishoudelijk reglement van het Landelijk Overleg Oncologie Verpleegkundigen, vastgesteld op de

Nadere informatie

Handleiding PE-Online

Handleiding PE-Online voor opleidingsinstituten januari 2016 INHOUDSOPGAVE I ALGEMEEN... 3 II AANMELDEN EN INLOGGEN... 5 III AANVRAGEN OPLEIDINGSPUNTEN... 6 IV PRESENTIE... 9 Algemeen I ALGEMEEN Inleiding Alle notarissen en

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Handreiking Kwaliteitstoets logopedie voor kwaliteitskringen

Handreiking Kwaliteitstoets logopedie voor kwaliteitskringen Handreiking Kwaliteitstoets logopedie voor kwaliteitskringen NVLF, februari 2014 E. Cox, MA (NVLF) Drs. J. van der Vloed (NVLF) 1. Inleiding Om kwaliteitskringbegeleiders en de kringleden goed te informeren

Nadere informatie

Artikel 2.1 De aspirantcounsellor en de registercounsellor dienen zelf zorg te dragen voor aansluiting bij een intervisiegroep.

Artikel 2.1 De aspirantcounsellor en de registercounsellor dienen zelf zorg te dragen voor aansluiting bij een intervisiegroep. 1 REGLEMENT VOOR INTERVISIEGROEPEN VAN DE ALGEMENE BEROEPSVERENIGING VOOR COUNSELLING In dit reglement worden de volgende afkortingen gebruikt: - ABvC : de Algemene Beroepsvereniging voor Counselling -

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement Nederlandse vereniging voor kunstzinnige therapieën op antroposofische grondslag Pagina 1 van 5 Huishoudelijk Reglement NVKToag Behorend bij de statuten van de Nederlandse Vereniging

Nadere informatie

KAA: Dispensatie- en herintrederregeling

KAA: Dispensatie- en herintrederregeling KAA: Dispensatie- en herintrederregeling Inleiding Zorgverzekeraars zijn verplicht kwalitatief goede zorg in te kopen en werkgevers zijn verplicht er zorg voor te dragen dat vanuit hun organisatie kwalitatief

Nadere informatie

Handleiding. Gebruik persoonlijk dossier Kwaliteitsregister Verloskundigen. Kwaliteitsregister Verloskundigen

Handleiding. Gebruik persoonlijk dossier Kwaliteitsregister Verloskundigen. Kwaliteitsregister Verloskundigen Kwaliteitsregister Verloskundigen Handleiding Gebruik persoonlijk dossier Kwaliteitsregister Verloskundigen Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen T 030 282 31 14 kwaliteitsregister@knov.nl

Nadere informatie

Flyer Intervisie. Intervisie is vooral taakgericht en resultaatgericht werken met collega s ter optimalisering van de werkzaamheden van alledag.

Flyer Intervisie. Intervisie is vooral taakgericht en resultaatgericht werken met collega s ter optimalisering van de werkzaamheden van alledag. Flyer - Intervisie Wat is intervisie? Intervisie is vooral taakgericht en resultaatgericht werken met collega s ter optimalisering van de werkzaamheden van alledag. De volgende omschrijving van intervisie

Nadere informatie

Handleiding Administratieve Organisatie en Interne Controle (AOIC)

Handleiding Administratieve Organisatie en Interne Controle (AOIC) Handleiding Administratieve Organisatie en Interne Controle (AOIC) Algemene aanmeld- en facturatieprocedure Aanmelden 1. De werkgever vallend onder de sector Kartonnage en flexibele Verpakkingen (aanvrager)

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Loket Plein 013

Huishoudelijk reglement Loket Plein 013 Huishoudelijk reglement Loket Plein 013 1. Begripsbepalingen Dit reglement verstaat onder: 1. Commissie: de Commissie Toelaatbaarheidsverklaring als bedoeld in artikel 18a lid 11 van de WPO; 2. Loket Plein

Nadere informatie

Kwaliteitskader KunstKeur Individuele aanbieders Kunsteductie

Kwaliteitskader KunstKeur Individuele aanbieders Kunsteductie Kwaliteitskader aanbieders Kunsteductie juni 2013 1 1. Toetsingskaders, toetsing en registratie Inleiding Kwaliteitsmanagement vloeit voort uit de overtuiging dat kwaliteit van producten en processen vrijwel

Nadere informatie

Reglement voor de Permanente Educatie van in het NFFI ingeschreven deskundigen 23 oktober 2015

Reglement voor de Permanente Educatie van in het NFFI ingeschreven deskundigen 23 oktober 2015 Secretariaat: Klokkegat 26 6741 EL LUNTEREN info@nffi.nl www.nffi.nl 1. Inleiding Reglement voor de Permanente Educatie van in het NFFI ingeschreven deskundigen 23 oktober 2015 De in het register van de

Nadere informatie

Jaarplan MR Verburchhof Schooljaar 2014-2015

Jaarplan MR Verburchhof Schooljaar 2014-2015 Jaarplan MR Verburchhof Schooljaar 2014-2015 1. Inleiding In dit jaarplan wil de medezeggenschapsraad (MR) van rk basisschool Verburchhof haar uitgangspunten, werkwijze, planning en taakverdeling voor

Nadere informatie

Stappenplan herregistratie. voor de verpleegkundig specialist

Stappenplan herregistratie. voor de verpleegkundig specialist Stappenplan herregistratie voor de verpleegkundig specialist Versie november 2015 1 U staat geregistreerd als verpleegkundig specialist. Een maand voordat uw registratieperiode van vijf jaar afloopt, dient

Nadere informatie

INLEIDING 2 PROCEDURE AANVRAGEN VAN ACCREDITATIE IN PE ONLINE 3 ACCOUNT AANMAKEN 3 AUTORISATIE AANVRAGEN 4 AANVRAAG ACCREDITATIE INDIENEN 5

INLEIDING 2 PROCEDURE AANVRAGEN VAN ACCREDITATIE IN PE ONLINE 3 ACCOUNT AANMAKEN 3 AUTORISATIE AANVRAGEN 4 AANVRAAG ACCREDITATIE INDIENEN 5 Handleiding PE Online voor opleidingen en procedure aanvragen accreditatie Versie februari 2015 Inhoudsopgave INLEIDING 2 PROCEDURE AANVRAGEN VAN ACCREDITATIE IN PE ONLINE 3 ACCOUNT AANMAKEN 3 AUTORISATIE

Nadere informatie

SKM-reglement Permanente Educatie (PE) voor de MfNregistermediator. 1 Januari 2014

SKM-reglement Permanente Educatie (PE) voor de MfNregistermediator. 1 Januari 2014 SKM-reglement Permanente Educatie (PE) voor de MfNregistermediator 1 Januari 2014 INHOUDSOPGAVE Inleiding pag. 2 Art. 1 Begrippen pag. 2 Art. 2 Doelstellingen pag. 2 Art. 3 Datum van inwerkingtreding pag.

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Doktersassistent Dispensatie- en herintrederregeling

Kwaliteitsregister Doktersassistent Dispensatie- en herintrederregeling Kwaliteitsregister Doktersassistent Dispensatie- en herintrederregeling Inleiding Zorgverzekeraars zijn verplicht kwalitatief goede zorg in te kopen en werkgevers zijn verplicht er zorg voor te dragen

Nadere informatie

Werken met de Groeps Login app

Werken met de Groeps Login app Werken met de Groeps Login app Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Toegang tot Groeps Login/app... 3 2.1 Inloggen app... 4 2.1.1 App installeren, administratie koppelen en inloggen... 4 2.1.2 Administratie koppelen

Nadere informatie

Registratieregeling Longfunctieanalisten 2011-2016

Registratieregeling Longfunctieanalisten 2011-2016 Nederlandse Vereniging voor Longfunctieanalisten Kwaliteitsregister Registratieregeling Longfunctieanalisten 2011-2016 Opgesteld door: NVLA (Nederlandse Vereniging van Longfunctieanalisten) www.nvla.nl

Nadere informatie

REGLEMENT KWALITEITSREGISTER VERLOSKUNDIGEN

REGLEMENT KWALITEITSREGISTER VERLOSKUNDIGEN REGLEMENT KWALITEITSREGISTER VERLOSKUNDIGEN A. Het Kwaliteitsregister Verloskundigen en het bureau Kwaliteitsregister Artikel 1 Instelling Kwaliteitsregister Verloskundigen 1.1 Op grond van artikel 2 lid

Nadere informatie

Het Kwaliteitsregister Paramedici

Het Kwaliteitsregister Paramedici Het Kwaliteitsregister Paramedici Toegelicht voor logopedisten april 2003 Inhoud 1. Achtergronden 2 2. De criteria (2000-2005) voor registratie in het Kwaliteitsregister 2.1 Werkomvang 2 2 2.2 Deskundigheidsbevordering

Nadere informatie

REGLEMENT CENTRAAL KWALITEITSREGISTER FYSIOTHERAPIE

REGLEMENT CENTRAAL KWALITEITSREGISTER FYSIOTHERAPIE REGLEMENT CENTRAAL KWALITEITSREGISTER FYSIOTHERAPIE Waarin opgenomen, de registratie van de algemeen fysiotherapeut, de verbijzonderd fysiotherapeut en de fysiotherapeut met aantekening. Dit reglement

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Ingangsdatum 1 juli 2015 1.Registratie en verlenging 1.1 Een registratiejaar loopt van datum van inschrijving tot een jaar na dato. Voor professionals die geregistreerd zijn vóór 1

Nadere informatie

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen A. De bestuurlijk I. Algemeen Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de statuten. Het huishoudelijk reglement wordt samengesteld en goedgekeurd door het voltallige

Nadere informatie

Kwaliteitsregister NVHVV. April 2011

Kwaliteitsregister NVHVV. April 2011 Kwaliteitsregister NVHVV April 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Registratie... 4 2.1 Criteria voor registratie in het Kwaliteitsregistratiesysteem van de NVHVV... 4 2.1.1 Registratiecriteria... 4

Nadere informatie

15 november Algemene Leden Vergadering. Voor uw agenda.

15 november Algemene Leden Vergadering. Voor uw agenda. 15 november 2010 Algemene Leden Vergadering Deze laatste Algemene Leden Vergadering van 30 oktober 2010 is goed bezocht. Voor een deel stond deze vergadering in het teken van de herregistratie. Ina den

Nadere informatie

TRAINING AUDIT. Doelen van deze training is: Leden van de auditteams trainen in het uitvoeren van een audit. Voorbereiden van de audit.

TRAINING AUDIT. Doelen van deze training is: Leden van de auditteams trainen in het uitvoeren van een audit. Voorbereiden van de audit. TRAINING Doelen van deze training is: Leden van de auditteams trainen in het uitvoeren van een audit. Voorbereiden van de audit. DAGAGENDA 09.00 09.15 uur: Inloop en koffie 09.15 09.30 uur: Kennismaking

Nadere informatie

Opleidingstraject: Didactisch Coachen voor ervaren Beeldcoaches 2014-2015

Opleidingstraject: Didactisch Coachen voor ervaren Beeldcoaches 2014-2015 Opleidingstraject: Didactisch Coachen voor ervaren Beeldcoaches 2014-2015 Inleiding Een beeldcoach filmt een aantal docenten op een leerplein. Toevallig komen twee docenten tijdens dat filmen opeenvolgend

Nadere informatie

www.kabiz.nl Kwaliteitscriteria 2012 2017 Technisch Oogheelkundig Assistenten www.nvtoa.nl Kwaliteitscriteria zijn: A.

www.kabiz.nl Kwaliteitscriteria 2012 2017 Technisch Oogheelkundig Assistenten www.nvtoa.nl Kwaliteitscriteria zijn: A. www.kabiz.nl Kwaliteitscriteria 2012 2017 Technisch Oogheelkundig Assistenten www.nvtoa.nl Kwaliteitscriteria zijn: A. Werkervaring 1600 uur patiënt / cliënt gebonden werkzaamheden per vijf jaar, behaald

Nadere informatie

Protocol Werkplekleren Student ESoE. Minor Educatie & Communicatie Variant II

Protocol Werkplekleren Student ESoE. Minor Educatie & Communicatie Variant II Protocol Werkplekleren Student ESoE Minor Educatie & Communicatie Variant II Versie juli 2011 1 Protocol Werkplekleren Minor Educatie & Communicatie Variant I Inleiding Om het werkplekleren zo soepel mogelijk

Nadere informatie

1.4 U ontvangt binnen een week na inschrijving een digitale bevestiging met daarbij de factuur en eventuele verdere informatie.

1.4 U ontvangt binnen een week na inschrijving een digitale bevestiging met daarbij de factuur en eventuele verdere informatie. Algemene Voorwaarden The Physiology Academy Artikel 1. Inschrijven 1.1 Inschrijven voor deelname aan een scholingsactiviteit van The Physiology Academy kan via de website van The Physiology Academy. Dit

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement Versie: november 2016. Huurdersvereniging Accio www.hv-accio.nl 1 Inhoudsopgave Begrippen 3 Naam en zetel 3 Doel 3 Lidmaatschap 3 Bestuur 3 Werkwijze Accio 6 Jaarverslag en financieel

Nadere informatie

Toelichting Reglement Permanente Educatie (PE) Toelichting bij het Reglement Permanente Educatie per 1 januari 2016

Toelichting Reglement Permanente Educatie (PE) Toelichting bij het Reglement Permanente Educatie per 1 januari 2016 Toelichting Reglement Permanente Educatie (PE) Toelichting bij het Reglement Permanente Educatie per 1 januari 2016 Hoofdindeling: Beroepsreglementering Categorie: Overige standaarden Opgesteld door: Bureau

Nadere informatie

Handleiding medewerkerlogin HR en salaris online

Handleiding medewerkerlogin HR en salaris online Handleiding medewerkerlogin HR en salaris online Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Inloggen 4 3 Loonstroken inzien 5 4 Verlof 6 5 Verlofoverzicht afdeling / bedrijf 8 6 Verjaardagen 9 7 Declaraties en mutaties

Nadere informatie

aanvraagformulier ten behoeve van de registratie als Contextueel Hulpverlener VCW reg.

aanvraagformulier ten behoeve van de registratie als Contextueel Hulpverlener VCW reg. aanvraagformulier ten behoeve van de registratie als Contextueel Hulpverlener VCW reg. Uw aanvraag kan alleen in behandeling worden genomen wanneer u dit formulier volledig invult en in 6-voud opstuurt

Nadere informatie

Jaarverslag Kwaliteitsregister Paramedici

Jaarverslag Kwaliteitsregister Paramedici Jaarverslag 2014 Kwaliteitsregister Paramedici (KP) Kwaliteitsregister Paramedici KP Utrecht, november 2015 Inhoudsopgave Jaarverslag 2014 1. Wat doet de stichting Kwaliteitsregister Paramedici... 3 2.

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Beroepsorganisatie voor specialisten in bedrijfsoverdracht (BOBB)

Huishoudelijk Reglement Beroepsorganisatie voor specialisten in bedrijfsoverdracht (BOBB) Huishoudelijk Reglement Beroepsorganisatie voor specialisten in bedrijfsoverdracht (BOBB) 1. Vaststelling en reikwijdte 1.1 Dit reglement (het Huishoudelijk Reglement ) is vastgesteld in de algemene ledenvergadering

Nadere informatie

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT Voor wie? Deze leergang is ontwikkeld voor middle managers in een productieomgeving, die de operatie via bijvoorbeeld lijnmanagers aansturen, motiveren en stimuleren. Wat levert

Nadere informatie

Leren hoe je leren kunt

Leren hoe je leren kunt Leren hoe je leren kunt Als manager stimuleer je de ontwikkeling van medewerkers en draag je zorg voor een goede onderlinge communicatie. Managers en medewerkers wisselen ervaringen uit en leren van elkaar.

Nadere informatie

Reglement accreditatie Absg

Reglement accreditatie Absg Reglement accreditatie Absg Reglement Accreditatie Het reglement bestaat uit de volgende onderdelen: - definities - algemene bepalingen - procedure aanvraag accreditatie Definities Aanvrager: Onderwijsinstelling;

Nadere informatie

Reglement Permanente Educatie (PE) Leden Actuaris AG en Leden Actuarieel Analist AG. Geldend vanaf 1 januari 2013

Reglement Permanente Educatie (PE) Leden Actuaris AG en Leden Actuarieel Analist AG. Geldend vanaf 1 januari 2013 Reglement Permanente Educatie (PE) Leden Actuaris AG en Leden Actuarieel Analist AG Geldend vanaf 1 januari 2013 Hoofdindeling: Beroepsreglementering Categorie: Gedragsregels Opgesteld door: Bureau AG

Nadere informatie

Richtlijnen voor registratie van de verpleegkundige en verzorgende antroposofische-zorg.

Richtlijnen voor registratie van de verpleegkundige en verzorgende antroposofische-zorg. 1 Richtlijnen voor registratie van de verpleegkundige en verzorgende antroposofische-zorg. De leden van de vereniging Verpleging & Verzorging Nederland Antroposofische Zorg kunnen zich laten registreren.

Nadere informatie

Gespreksdocument Inleiding Doel Werkwijze

Gespreksdocument Inleiding Doel Werkwijze Gespreksdocument Inleiding Het portfolio is gevuld met bewijslast voor de behaalde competenties op het gevraagde niveau Het laatste studiepunt wordt behaald met het schrijven van het gespreksdocument.

Nadere informatie

Stichting Registered Tax Assurance Providers. Reglement toetreding register. Vastgesteld en in werking getreden op 12 september 2012

Stichting Registered Tax Assurance Providers. Reglement toetreding register. Vastgesteld en in werking getreden op 12 september 2012 1 Stichting Registered Tax Assurance Providers (RTAP) Reglement toetreding Register Vastgesteld en in werking getreden op 12 september 2012 Artikel 1 Definities Aspirant Tax Assurance Provider Bestuur

Nadere informatie

Gespreksleidraad CAO-regelingen 2015

Gespreksleidraad CAO-regelingen 2015 Gespreksleidraad CAO-regelingen 2015 Doel van het document dat voor u ligt is om handvatten te bieden voor het voeren van de gesprekken binnen de schoolorganisatie naar aanleiding van de veranderingen

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Accreditatiecommissie RSV. Vastgesteld in RSV d.d. 3 april 2013. Jaarverslag 2012 van de Accreditatiecommissie RSV.

Jaarverslag 2012. Accreditatiecommissie RSV. Vastgesteld in RSV d.d. 3 april 2013. Jaarverslag 2012 van de Accreditatiecommissie RSV. Jaarverslag 2012 Accreditatiecommissie RSV Vastgesteld in RSV d.d. 3 april 2013 Pagina 1 Inleiding De Accreditatiecommissie van de Registratiecommissie Specialismen Verpleegkunde (RSV) is verantwoordelijk

Nadere informatie

Opleiding tot Ergocoach Zorg

Opleiding tot Ergocoach Zorg Opleiding tot Ergocoach Zorg In de 6-daagse (=12 dagdelen) opleiding tot Ergocoach Zorg worden de kennis en vaardigheden aangereikt om teams op de werkplek te kunnen coachen op een ergonomische én haptonomische

Nadere informatie

projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016

projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 projectplan professionaliseringstraject Technisch College Velsen Samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland 2014-2016 Doelstellingen professionaliseringstraject Het SWV heeft als doelstellingen voor het

Nadere informatie

Huisartsbeurs. Kwaliteitsregister Doktersassistent. Jellie Klaver, directeur 2 april 2016

Huisartsbeurs. Kwaliteitsregister Doktersassistent. Jellie Klaver, directeur 2 april 2016 Huisartsbeurs Kwaliteitsregister Doktersassistent Jellie Klaver, directeur 2 april 2016 Programma Kwaliteit Register en werkwijze Huidige criteria en herziene criteria Voorbeelden Vragen Kwaliteit van

Nadere informatie

NBDK Reglement Kwaliteitsregister dansdocent en Accreditatie 2013-2016

NBDK Reglement Kwaliteitsregister dansdocent en Accreditatie 2013-2016 NBDK Reglement Kwaliteitsregister dansdocent en Accreditatie 2013-2016 Dit Reglement Kwaliteitsregister en Accreditatie is een aanvulling op het Contributiereglement (25-11-2005) horende bij de Statuten,

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem Perifere Accreditatie Medewerkers

Kwaliteitssysteem Perifere Accreditatie Medewerkers LINKH Kwaliteitssysteem Perifere Accreditatie Medewerkers L I N K H LANDELIJK IMPLEMENTATIE NETWERK KWALITEITSBELEID HUISARTSENZORG Postbus 2724 3800 GG Amersfoort Telefoon 06 24169015 E-mail info@linkh.nl

Nadere informatie

Formulier Functioneringsgesprek Dierenarts C voor de leidinggevende (C1), de beleidsmatige (C2) en de specialist (C3)

Formulier Functioneringsgesprek Dierenarts C voor de leidinggevende (C1), de beleidsmatige (C2) en de specialist (C3) Formulier Functioneringsgesprek Dierenarts C voor de leidinggevende (C1), de beleidsmatige (C2) en de specialist (C3) Het functioneringsgesprek is bedoeld om het persoonlijk functioneren van de werknemer

Nadere informatie

Gebruikershandleiding PE online zoals gebruikt bij IIA.

Gebruikershandleiding PE online zoals gebruikt bij IIA. Gebruikershandleiding PE online zoals gebruikt bij IIA. Medio 2014 gaat het IIA over op een portaalfaciliteit voor het ontwikkelen, beoordelen en presenteren van de educatie-activiteiten van de IIA Academy.

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Competentieprofiel. kaderlid LGB Beroepsinhoud Zorg

Competentieprofiel. kaderlid LGB Beroepsinhoud Zorg Competentieprofiel kaderlid LGB Beroepsinhoud Zorg Generieke Competenties... 2 Affiniteit met kaderlidmaatschap... 2 Sociale vaardigheden... 2 Communicatie... 2 Lerend vermogen... 3 Initiatiefrijk... 3

Nadere informatie

Handleiding Beoordeling & Puntentelling Kwaliteitsregistratie

Handleiding Beoordeling & Puntentelling Kwaliteitsregistratie Handleiding Beoordeling & Puntentelling Kwaliteitsregistratie Hoe kan ik bepalen welke deskundigheidsbevordering meetelt voor het kwaliteitsregister? Inhoud 1. Inleiding... 2. Wanneer accreditatie en wanneer

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool Huishoudelijk reglement Oudervereniging Lambertusschool Versie 27augustus 2012 LAMBERTUSSCHOOL NU VOOR STRAKS Oudervereniging Mari van Eschstraat 2 5254 JE Haarsteeg www.lambertusschool.nl Kvk nr: 55501141

Nadere informatie

Kwaliteitscriteria Kwaliteitsregister Registerpodologen & Podoposturaal therapeuten

Kwaliteitscriteria Kwaliteitsregister Registerpodologen & Podoposturaal therapeuten Kwaliteitscriteria 2016-2021 Kwaliteitsregister Registerpodologen & Podoposturaal therapeuten 1. Kwaliteitscriteria 2016 2021 1.1 Registratie in Kwaliteitsregister Alleen gediplomeerde podologen en podoposturaal

Nadere informatie

PE-online Guide LOKK

PE-online Guide LOKK PE-online Guide LOKK Over de praktische kant van PE-online Inhoud 1. First things first... 3 2. LOKK opstarten... 4 A. LOKK-account aanmaken... 4 B. De eerste keer inloggen in uw LOKK-account... 5 3. Wegwijs

Nadere informatie

2. Log in bij . Indien u nog geen inlog heeft maak dan een account aan bij .

2. Log in bij <login>. Indien u nog geen inlog heeft maak dan een account aan bij <account aanmaken>. 1. Ga naar www.stoof-opleidingsportal.nl druk op . 2. Log in bij . Indien u nog geen inlog heeft maak dan een account aan bij . 3. Kies voor . 4. Klik

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Sectorplan FCB

Algemene Voorwaarden Sectorplan FCB Algemene Voorwaarden Sectorplan FCB I II III IV V VI Algemeen Te vergoeden kosten en hoogte van de vergoeding Indiening van de aanvraag Behandeling van de aanvraag Afhandeling van de vergoeding Slotbepalingen

Nadere informatie

Handleiding PE online Professionals. Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting

Handleiding PE online Professionals. Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting Handleiding PE online Professionals Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Hoofdstuk 1 Inlog... 3 Hoofdstuk 2 Hoofdscherm... 5 Hoofdstuk 3 Mijn dossier...

Nadere informatie

Jaarverslag Kwaliteitsregister Paramedici

Jaarverslag Kwaliteitsregister Paramedici Jaarverslag 2015 Kwaliteitsregister Paramedici (KP) Kwaliteitsregister Paramedici KP Utrecht, november 2016 Inhoudsopgave Jaarverslag 2015 1. Wat doet de stichting Kwaliteitsregister Paramedici... 3 2.

Nadere informatie

Stappenplan Hoe schrijf ik me in voor een opleiding aan de HAN?

Stappenplan Hoe schrijf ik me in voor een opleiding aan de HAN? Stappenplan Hoe schrijf ik me in voor een opleiding aan de HAN? Wil je je aanmelden voor een opleiding bij de HAN? Meld je dan aan via Studielink. Studielink is de online inschrijfapplicatie voor het Nederlandse

Nadere informatie