BEOORDELINGSKADER. Organisatietoets MVO in het hoger onderwijs

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BEOORDELINGSKADER. Organisatietoets MVO in het hoger onderwijs"

Transcriptie

1 BEOORDELINGSKADER Organisatietoets MVO in het hoger onderwijs

2 Inhoudsopgave INLEIDING EN CONTEXT 1 MVO 1 ISO26000: de principes en kernthema s 1 MVO in Nederland 2 Organisatietoets MVO en Instellingstoets Kwaliteitszorg NVAO 2 Organisatietoets MVO en Keurmerk DHO voor opleidingen en andere eenheden 2 WERKWIJZE BIJ BEOORDELING 3 Voorbereiding 3 Samenstelling van het auditteam 3 Verloop en opzet audit 3 Oordeelsvorming 4 Rapportage en daarna 4 BEOORDELINGSKADER 5

3 Inleiding en context Een organisatietoets maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties bij instellingen voor hoger onderwijs is verbonden met de toenemende wens van de instellingen om naar buiten toe helder te maken waar zij voor staan. Ook heeft de introductie van de Instellingstoets Kwaliteitszorg van de NVAO de aandacht voor kwaliteitsbeheersing op organisatieniveau versterkt. In het navolgende worden achtereenvolgens in het kort geschetst: De ontwikkelingen van Maatschappelijke Verantwoordelijkheid van organisaties; De ontwikkelingen van kwaliteitsbeheersing en verantwoording binnen het hbo; Een beschrijving van de werkwijze van een organisatietoets MVO; Het beoordelingskader Organisatietoets MVO in het hoger onderwijs. MVO MVO staat niet meer voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, zoals bij de start, maar voor Maatschappelijke Verantwoordelijkheid van Organisaties. Bedrijven zijn niet de enige organisaties voor wie dit van betekenis is. De nieuwe definitie van MVO vindt steeds breder ingang en past bij HO-organisaties. Organisaties willen openstaan voor hun omgeving, zich verantwoordelijk gedragen tegenover deze omgeving en er verantwoording aan afleggen. MVO, duurzame ontwikkeling en duurzaamheid zijn begrippen die vaak door elkaar worden gebruikt. Wij zien een belangrijk verschil in perspectief van de begrippen en kiezen bij de beoordeling van onderwijsorganisaties voor de term MVO. Een duurzame samenleving is het doel, dat betekent een samenleving die voorziet in de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen, aldus de definitie van de VN-commissie Brundtland uit Een duurzame ontwikkeling is een weg naar dit doel en MVO duidt op de rol van organisaties in die duurzame ontwikkeling. De MVO-toets is gericht op de rol van de organisatie in en ten opzichte van haar omgeving. MVO in Nederland heeft internationaal referentiekader gekregen door de publicatie van ISO 26000, een internationale richtlijn voor maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties. Het is in ISO-termen een richtlijn en geen certificeerbare norm. Een organisatie kan nooit zeggen, dat ze ISO gecertificeerd is. Maar de richtlijn bevat wel internationale afspraken over wat er onder maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties wordt verstaan, welke definities en begrippen gehanteerd worden en wat de uitgangspunten zijn. Deze internationale context voor de Maatschappelijke Verantwoordelijkheid van Organisaties is belangrijk voor een globaliserende wereld, en voor Hobéon ook een belangrijke reden om hier inhoudelijk het startpunt te nemen. ISO26000: de principes en kernthema s ISO omschrijft zeven principes en zeven kernthema s. Een principe vormt een fundamentele basis voor besluitvorming of gedrag. Bij de principes gaat het om het afleggen van rekenschap, transparantie, ethisch gedrag, respect voor belangen van stakeholders, respect voor de rechtsorde, respect voor internationale gedragsnormen en respect voor mensenrechten. Met deze principes zijn uitgangspunten vastgelegd die in alle specifieke uitwerkingen zichtbaar horen te zijn. Hobéon Groep Beoordelingskader organisatietoets MVO v1.0 september

4 Naast deze principes zijn er zeven kernthema s benoemd, inhoudelijke rubrieken, die aan de orde moeten zijn voordat van integrale maatschappelijke verantwoordelijkheid gesproken kan worden. Deze betreffen het bestuur van de organisatie, mensenrechten, arbeidspraktijk, milieu, eerlijk zakendoen, consumentenaangelegenheden en betrokkenheid bij en ontwikkeling van de gemeenschap. Deze principes en thema s zijn ook herkenbaar aanwezig in de internationale OESO Richtlijnen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen van (internationale) ondernemingen. De Nederlandse regering neemt deze richtlijnen als uitgangspunt voor de eisen die zij zelf aan ondernemingen stelt om voor opdrachten van de overheid in aanmerking te komen. In de maatschappelijke omgeving waarin instellingen van hoger onderwijs opereren krijgen deze richtlijnen dus toenemende betekenis. In het beoordelingskader voor de organisatietoets MVO in het hoger onderwijs zijn deze principes en thema s niet één op één overgenomen, maar hebben ze als referentiepunt gefungeerd om te beoordelen of het kader de aanvaarde uitgangspunten afdekt. MVO in Nederland Veel organisaties geven aan behoefte te hebben aan een certificeerbare norm voor MVO. De MVOprestatieladder bijvoorbeeld is een certificeerbare norm. Hierin zijn de kernthema s uit ISO één op één terug te zien. Ook met de MVO-toets zoals die hier voorligt sluiten wij aan bij de wens tot certificering. Gebruik van het kader, bijvoorbeeld voor een interne doorlichting van de organisatie op dit aspect, is tevens een goede mogelijkheid. Organisatietoets MVO en Instellingstoets Kwaliteitszorg NVAO Naast de referentie aan ISO is de Instellingstoets Kwaliteitszorg van de NVAO een belangrijk referentiekader voor de organisatietoets MVO in het HO. ISO26000 geeft het raamwerk voor de inhoudelijke resultaten die beoordeeld worden, de invalshoek van de Instellingstoets Kwaliteitszorg levert een aantal procesgerelateerde ijkpunten op, verbonden aan de beheersing van die inhoudelijke thema s in het kwaliteitsmanagementsysteem. Dit betekent, dat ook gekeken wordt naar de manier waarop het bestuur de toepassing van de MVO-principes in de organisatie beheerst, door beleid te bepalen en op de uitvoering en bijstelling toe te zien. In die zin is de organisatietoets MVO ook een toetsing van het managementsysteem op het aspect maatschappelijke verantwoordelijkheid. Organisatietoets MVO en Keurmerk DHO voor opleidingen en andere eenheden Door de Instellingstoets Kwaliteitszorg van de NVAO mede als invalshoek te nemen, is het ook logisch om te denken aan een Beperkte Opleidingsbeoordeling. In de organisatietoets wordt al beoordeeld in hoeverre de organisatie de ontwikkeling richting MVO in opleidingen agendeert, stimuleert en bewaakt. In de opleidingsbeoordelingen komt de inhoudelijke uitwerking in het onderwijs aan de orde. Na toekenning van het Keurmerk MVO op organisatieniveau kunnen opleidingen die een onderdeel zijn van de beoordeelde organisatie een beoordeling op het kader Duurzaam Hoger Onderwijs aanvragen. Hobéon Groep Beoordelingskader organisatietoets MVO v1.0 september

5 Dit kader sluit aan bij wat in de MVO-toets op organisatieniveau benoemd is als zijnde centrale punten in het onderwijs en onderzoekt vooral de inhoudelijke uitwerking op opleidingsniveau. Hiernaast blijft de zelfstandige opleidingstoets AISHE 2012 voor opleidingen bestaan. Ook andere onderdelen of aspecten van de organisatie, bijvoorbeeld onderzoekseenheden of facilitaire voorzieningen, kunnen een afzonderlijk keurmerk aanvragen, aansluitend bij wat globaal op organisatieniveau al beoordeeld is. Er zal daarbij een specifiek voor het object uitgewerkt beoordelingskader gehanteerd worden. Werkwijze bij beoordeling Voorbereiding In samenspraak met de instelling wordt het organisatieniveau bepaald waarop de beoordeling moet plaatsvinden. Het is goed mogelijk om een beoordeling op het niveau van grote instituten of faculteiten te doen. De toepassing van het beoordelingskader kan zo nodig bij de situatie passend gemaakt worden. Het is van belang dat de toets op betekenisvol integraal managementniveau uitgevoerd wordt. Voor een lager aggregatieniveau dan grote deelorganisatie met integrale managementverantwoordelijkheid is het kader niet geschikt. De instelling maakt met Hobéon afspraken over de samenstelling van het auditteam. De instelling kan ook aangeven voor welk niveau van erkenning zij in aanmerking wenst te komen, te weten toegewijd, erkend of excellent. (Zie paragraaf onder kopje oordeelsvorming ) Samenstelling van het auditteam Het auditteam bestaat uit drie à vier personen en wordt ondersteund door een secretaris. Hobéon levert de voorzitter, in samenspraak met de instelling neemt Hobéon minimaal twee materiedeskundigen in het auditteam op, mede afhankelijk van de profilering en de speerpunten die de instelling heeft aangegeven. De auditoren hebben een onafhankelijke positie ten opzichte van de instelling. Verloop en opzet audit Uitgangspunt voor de audit is een zelfevaluatie in termen van het beoordelingskader, ondersteund door een documentendossier. De secretaris voert een voorstudie uit op de documenten en rapporteert aan het auditteam. Het auditteam vormt zich vooraf een voorlopig oordeel op basis van de zelfevaluatie en de rapportage van de secretaris en stelt van daaruit aandachtspunten op voor de audit. Het auditprogramma (duur, gesprekspartners) wordt in samenspraak met de instelling opgesteld, in proportie met de omvang van de instelling. Het auditteam stelt het programma vast. Na afloop van het auditprogramma geeft de voorzitter een terugkoppeling op hoofdlijnen. Hobéon Groep Beoordelingskader organisatietoets MVO v1.0 september

6 Oordeelsvorming Er zijn verschillende uitkomsten van de audit mogelijk, naar drie niveaus van integratie van MVO in de organisatie. Wij noemen ze toegewijd, erkend en excellent. Toegewijd Een organisatie krijgt het predicaat toegewijd, als zij er zich aantoonbaar aan verbonden heeft haar maatschappelijke verantwoordelijkheid te willen dragen, dit perspectief tot diep in de organisatie communiceert en actief is beleid en processen hieraan aan te passen. Het is nog niet nodig om op alle gebieden die zij als relevant benoemd heeft al resultaten te kunnen laten zien, maar het is wel nodig om op essentiële gebieden de weg naar resultaten te zijn ingeslagen. Dit certificaat heeft een geldigheid van twee jaar. Erkend Een organisatie krijgt het predicaat erkend, als zij haar maatschappelijke verantwoordelijkheid uitgewerkt heeft voor alle gebieden die zij als relevant benoemd heeft, daar aantoonbaar resultaten behaalt en hierover helder met haar omgeving communiceert in een tweezijdige communicatie. Dit certificaat heeft een geldigheid van drie jaar. Excellent Een organisatie krijgt het predicaat excellent als zij al langere tijd haar niveau van erkend te zijn handhaaft en door haar omgeving gezien wordt als opinion leader op het terrein van MVO in het hoger onderwijs. Dit certificaat heeft een geldigheid van drie jaar. Het kan ook zijn, dat het auditteam vaststelt, dat er nog een aantal kleine tekortkomingen zijn die verhinderen om het beoogde niveau te erkennen. Als deze binnen een half jaar te herstellen zijn, kan de instelling hiervoor kiezen, aanvullende stappen zetten en die ter beoordeling voorleggen. Het kan ook zijn dit zal met name aan de orde kunnen zijn bij het niveau toegewijd - dat een instelling ervoor kiest dit pas bij een volgende beoordeling, naar een hoger niveau, voor te leggen. Rapportage en daarna Het rapport wordt, na het normale proces van hoor- en wederhoor, aan het bestuur van de organisatie aangeboden, eventueel vergezeld van een certificaat met vermelding van het vastgestelde niveau en de geldigheidsduur. Hobéon Groep Beoordelingskader organisatietoets MVO v1.0 september

7 Beoordelingskader Onderwerp Criterium Waar het over gaat De toestand die we willen aantreffen Missie en visie Het bestuur van de organisatie heeft een heldere missie en visie over MVO geformuleerd. Deze wordt aantoonbaar en breed in de organisatie gedragen De profilering is mede tot stand gekomen in samenspraak met belanghebbende maatschappelijke partijen De organisatie heeft een heldere visie op haar gewenste betekenis voor de gebruikers van haar diensten op het gebied van onderwijs, onderzoek en dienstverlening Beleid De organisatie heeft de missie en visie vertaald in concreet beleid Het bestuur van de organisatie stelt zich expliciet verantwoordelijk voor het MVO-beleid De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het beleid en onderdelen daarvan is duidelijk en aantoonbaar in de organisatie belegd. Onderwijs De organisatie hanteert bij de ontwikkeling van haar opleidingsassortiment aantoonbaar het perspectief van maatschappelijke verantwoordelijkheid De organisatie stimuleert de opleidingen tot integratie van voor hen relevante vertaling van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid in de inhoud van hun onderwijs De organisatie hanteert een expliciet MVO-beleid bij haar internationaliseringsactiviteiten Onderzoek De organisatie hanteert bij ontwikkeling en onderhoud van haar onderzoeksportfolio aantoonbaar het perspectief van maatschappelijke verantwoordelijkheid De organisatie stimuleert de onderzoekseenheden tot integratie van maatschappelijke verantwoordelijkheid in hun onderzoeksprogrammering en -uitvoering Dienstverlening De organisatie hanteert bij de ontwikkeling van haar dienstenaanbod aantoonbaar het perspectief van maatschappelijke verantwoordelijkheid De organisatie voert hierover een actieve dialoog met haar klanten/partners De dienstverlening richt zich mede op service to the community Bedrijfsvoering Planet De organisatie heeft een helder beeld van haar invloedssfeer op de Planet-aspecten van de bedrijfsvoering De organisatie hanteert beleidsuitgangspunten en concrete doelstellingen om een neutrale of positieve impact op haar fysieke omgeving te hebben De aanpak leidt tot aantoonbare resultaten Hobéon Groep Beoordelingskader organisatietoets MVO v1.0 september

8 Onderwerp Criterium Waar het over gaat De toestand die we willen aantreffen Bedrijfsvoering People De organisatie heeft een helder beeld van haar invloedssfeer op de People-aspecten van de bedrijfsvoering De organisatie hanteert beleidsuitgangspunten en concrete doelstellingen ten behoeve van de sociale kwaliteit van de organisatie De aanpak leidt tot aantoonbare resultaten Bedrijfsvoering Profit De organisatie heeft een helder beeld van haar invloedssfeer op de Profit-aspecten van de bedrijfsvoering De organisatie hanteert beleidsuitgangspunten en concrete doelstellingen om op duurzame wijze vorm te geven aan haar verantwoordelijkheid voor haar financiële continuïteit De aanpak leidt tot aantoonbare resultaten Studenten De organisatie communiceert helder naar (potentiële) studenten inzake niveau, status, inhoud en naamgeving van de opleidingen De organisatie gaat op aantoonbaar verantwoorde wijze om met al haar studenten De organisatie besteedt daarbij expliciet aandacht aan studenten met een bijzondere achtergrond, waaronder internationale studenten en studenten uit minderheidsgroeperingen Beroepspraktijk De organisatie communiceert helder naar toekomstige en huidige werkgevers inzake niveau, status, inhoud en naamgeving van de opleidingen, zowel initiële opleidingen als beroepsgerichte kortere opleidingstrajecten De organisatie onderhoudt relaties met instellingen, organisaties en bedrijven in de regio, gericht op versterking van de maatschappelijke betekenis van onderwijs, onderzoek en dienstverlening voor de regio. Cultuur In de instelling heerst een cultuur waarin het bewustzijn van de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de instelling in brede lagen van de organisatie wordt gedeeld De instelling communiceert haar doelstellingen en resultaten op het gebied van de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de organisatie systematisch, binnen en buiten de organisatie Hobéon Groep Beoordelingskader organisatietoets MVO v1.0 september

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen

MVO-jaarverslag. Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000. Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen MVO-jaarverslag 2013 Op basis van de MVO-wijzer en ISO 26000 Januari Gebr. Janssen bv Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...3 1.1 VOORWOORD...3 1.2 WAT IS MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding. hbo bacheloropleiding Bedrijfskunde deeltijd/duaal. Hogeschool NCOI

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding. hbo bacheloropleiding Bedrijfskunde deeltijd/duaal. Hogeschool NCOI Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding hbo bacheloropleiding Bedrijfskunde deeltijd/duaal Hogeschool NCOI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

VERA 3.0. Verkenning - Compliance Aanpak. Versie: 3.0 Datum: 25-9-2014 Status: Definitief. Stichting VERA Veenendaal 2014 http://www.stichting-vera.

VERA 3.0. Verkenning - Compliance Aanpak. Versie: 3.0 Datum: 25-9-2014 Status: Definitief. Stichting VERA Veenendaal 2014 http://www.stichting-vera. VERA 3.0 Verkenning - Compliance Aanpak Versie: 3.0 Datum: 25-9-2014 Status: Definitief Stichting VERA Veenendaal 2014 http://www.stichting-vera.nl Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Doelstelling... 3

Nadere informatie

Verslag Governance Principes 2013

Verslag Governance Principes 2013 Verslag Governance Principes 2013 1. Inleiding Door de financiële en maatschappelijke ontwikkelingen van de afgelopen jaren is de aandacht voor Corporate Governance bij financiële instellingen en toezichthouders

Nadere informatie

Governance Principes 2014

Governance Principes 2014 Governance Principes 2014 Governance principes Verantwoording Governance Principes voor Verzekeraars over 2014 Conform de Governance Principes voor Verzekeraars (hierna de Code ) dient een verzekeraar

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen bij Sam s Kledingactie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen bij Sam s Kledingactie Maatschappelijk verantwoord ondernemen bij Sam s Kledingactie Volgens de internationale richtlijn ISO 26000 In het kader van de NEN NPR 9026 Praktijknorm voor zelfverklaring ISO 26000 Inhoud 1. Inleiding...

Nadere informatie

Corporatie Governance In Control Statement

Corporatie Governance In Control Statement Corporatie Governance In Control Statement Contact Piet Klop RA Voorzitter branchegroep Wonen en Ruimte Deloitte 06 558 532 93 pklop@deloitte.nl mr.drs. Birthe van der Voort RO Projectleider handboek ICS

Nadere informatie

HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.0. 23 juni 2011. CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, 23 juni 2011 1

HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.0. 23 juni 2011. CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, 23 juni 2011 1 HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.0 23 juni 2011 CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, 23 juni 2011 1 De CO₂-Prestatieladder is eigendom van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen.

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Onderzoek onder stakeholders naar de kwaliteit van de opleidingen van ArtEZ. Petra Heida 1 Universiteit Twente Enschede, september 2005

Onderzoek onder stakeholders naar de kwaliteit van de opleidingen van ArtEZ. Petra Heida 1 Universiteit Twente Enschede, september 2005 Onderzoek onder stakeholders naar de kwaliteit van de opleidingen van ArtEZ. Petra Heida 1 Universiteit Twente Enschede, september 2005 1 Met dank aan dr. J. Oosterhuis-Geers van het bureau KtweeO, ArtEZ

Nadere informatie

Kwaliteit van de PROGRAMMABEGROTING. van de gemeente WAALRE. Hoofdrapport

Kwaliteit van de PROGRAMMABEGROTING. van de gemeente WAALRE. Hoofdrapport Kwaliteit van de PROGRAMMABEGROTING van de gemeente WAALRE Hoofdrapport Rekenkamercommissie Waalre Waalre, januari 2007 Inhoudsopgave Hoofdrapport Woord vooraf Management samenvatting 1. Inleiding 1.1.

Nadere informatie

Risicomanagement. Gemeente Oosterhout. Eindrapportage. april 2014. Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL. www.rekenkamerwestbrabant.nl

Risicomanagement. Gemeente Oosterhout. Eindrapportage. april 2014. Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL. www.rekenkamerwestbrabant.nl Risicomanagement Gemeente Oosterhout Eindrapportage april 2014 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 2 Risicomanagement gemeente Oosterhout Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 Opdracht...

Nadere informatie

Master Management of Education

Master Management of Education Master Management of Education NQA Visitatierapport 1 NQA Visitatierapport 2 Inhoudsopgave Verantwoording van de opzet van het aanvraagrapport Master Management of Education in relatie tot het NVAO kader...5

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Commerciële Economie voltijd. Hogeschool Leiden

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Commerciële Economie voltijd. Hogeschool Leiden Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Commerciële Economie voltijd Hogeschool Leiden Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda Postadres Postbus 3513 4800 DM Breda Bezoekadres ANNAstede Haagweg 1 4814 GA Breda T 076 561 16 88 F 076 564 04 42 W www.inos.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd. Hanzehogeschool Groningen

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd. Hanzehogeschool Groningen Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening voltijd - deeltijd Hanzehogeschool Groningen Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bijlagen. Voorwoord. Samenvatting

Inhoudsopgave. Bijlagen. Voorwoord. Samenvatting Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting 1 Inleiding en verantwoording 1.1 Totstandkoming Commissie 1.2 Taak en werkwijze Commissie 1.3 Aanleiding en reikwijdte voorrapportage 1.4 Opbouw rapportage 2 Relevante

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen door financiële organisaties

Maatschappelijk verantwoord ondernemen door financiële organisaties Maatschappelijk verantwoord ondernemen door financiële organisaties Een VBDO handleiding voor de structurele inbedding van MVO Consultancy and Research for Environmental Management Spuistraat 104d 1012

Nadere informatie

Beperkte opleidingsbeoordeling. Hogeschool van Amsterdam

Beperkte opleidingsbeoordeling. Hogeschool van Amsterdam BEOORDELINGSRAPPORT Beperkte opleidingsbeoordeling hbo-bacheloropleiding Bedrijfseconomie voltijd/deeltijd/duaal Hogeschool van Amsterdam Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30

Nadere informatie

Toepassing Governance Principes. 23 maart 2015

Toepassing Governance Principes. 23 maart 2015 Toepassing Governance Principes 23 maart 2015 Inleiding In deze publicatie doet Delta Lloyd verslag van de wijze waarop de beginselen uit de Governance Principes en de Code Banken toegepast worden binnen

Nadere informatie

SAS70 en de internal auditor

SAS70 en de internal auditor SAS70 binnenwerk 17-01-2008 16:22 Pagina 1 Studio Mac_1 SAS70 en de internal auditor Practice Advisory IIA werkgroep SAS70 Mariska Baars (voorzitter) Rick Mulders Jan Ite Muller Nicolette Nuijs Han Zevenhuizen

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Bedrijfskunde deeltijd. Hogeschool NOVI

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Bedrijfskunde deeltijd. Hogeschool NOVI Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd Hogeschool NOVI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl Adviesrapport

Nadere informatie

Risicomanagement in de gemeente Papendrecht Rekenkamercommissie gemeente Papendrecht

Risicomanagement in de gemeente Papendrecht Rekenkamercommissie gemeente Papendrecht Risicomanagement in de gemeente Papendrecht Rekenkamercommissie gemeente Papendrecht Papendrecht, oktober 2014 Inhoudsopgave 1. Bestuurlijke Nota 3 1.1. Probleemstelling, normen en aanpak van het onderzoek

Nadere informatie

HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.1. 18 juli 2012. CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, Versie 2.1 1

HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.1. 18 juli 2012. CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, Versie 2.1 1 HANDBOEK CO₂-PRESTATIELADDER 2.1 18 juli 2012 CO 2 -Prestatieladder. Generiek Handboek, Versie 2.1 1 De CO₂-Prestatieladder is eigendom van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen. De

Nadere informatie

Bedrijfseconomie, Commerciële Economie, Small Business en Retailmanagement

Bedrijfseconomie, Commerciële Economie, Small Business en Retailmanagement Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bedrijfseconomie, deeltijd Commerciële Economie, deeltijd Small Business en Retailmanagement, deeltijd Hogeschool NTI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag

Nadere informatie

Adviesrapport accreditatie. Master of Business Administration Duaal/deeltijd. NCOI Business School

Adviesrapport accreditatie. Master of Business Administration Duaal/deeltijd. NCOI Business School Adviesrapport accreditatie Master of Business Administration Duaal/deeltijd NCOI Business School Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. HBO-Bachelor Bedrijfskundige Informatica & Associate Degree (Ad) IT Service Management

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. HBO-Bachelor Bedrijfskundige Informatica & Associate Degree (Ad) IT Service Management Noordelijke Hogeschool Leeuwarden HBO-Bachelor Bedrijfskundige Informatica & Associate Degree (Ad) IT Service Management Netherlands Quality Agency (NQA) september 2010 2/77 NQA NHL: audit bestaande hbo-bacheloropleiding

Nadere informatie

Klantbelang Centraal Uitkomsten 2011 & vooruitzicht 2012

Klantbelang Centraal Uitkomsten 2011 & vooruitzicht 2012 Klantbelang Centraal Uitkomsten 2011 & vooruitzicht 2012 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder op

Nadere informatie

AUDITSTATUUT HHD HERZIENE VERSIE. Risicomanagement/Rechtmatigheid Daniëlle de Jong/Janny Brasik/Freek Hagendoorn Versiedatum: 21-12-2010 Versie:

AUDITSTATUUT HHD HERZIENE VERSIE. Risicomanagement/Rechtmatigheid Daniëlle de Jong/Janny Brasik/Freek Hagendoorn Versiedatum: 21-12-2010 Versie: HERZIENE VERSIE AUDITSTATUUT Team: Risicomanagement/Rechtmatigheid Auteur: Daniëlle de Jong/Janny Brasik/Freek Hagendoorn Versiedatum: 21-12-2010 Versie: Status: Concept Paraaf Concerncontroller Bestandsnaam:

Nadere informatie