Prioriteitenmatrix Zelfverklaring ISO 26000

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Prioriteitenmatrix Zelfverklaring ISO 26000"

Transcriptie

1 enmatrix Zelfverklaring ISO 26000

2 1 Inleiding 1.1 ISO ISO is een internationale richtlijn voor het implementeren van MVO in een organisatie. Het geeft bedrijven een normatief kader om hun maatschappelijke verantwoordelijkheden zelf te bepalen en geeft adviezen over het structureel invoeren van MVO. Ekwadraat licht haar bedrijfsvoering volgens de ISO door. 1.2 Zelfverklaring ISO ISO is een richtlijn, geen eisenstellende norm en geen certificeerbaar managementsysteem. Daarom is ISO niet geschikt voor certificatie, het is dus geen keurmerk voor bedrijven. Om te laten zien dat we de ISO hebben gebruikt publiceren we onze Zelfverklaring ISO op het publicatieplatform. Zo laten wij zien hoe we MVO met behulp van ISO hebben geïmplementeerd in ons bedrijf. 1.3 Prioriteringsmatrix De prioriteitenmatrix ofwel Tabel C Vaststellen van relevantie, significantie en prioriteit van MVOonderwerpen. Om het onderwerp en toepassingsgebied van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid te definiëren, relevante onderwerpen vast te stellen en prioriteiten te stellen, heeft Ekwadraat voor de volgende 7 MVO kernthema s de relevantie, significantie en prioriteit beoordeeld: 1. Bestuur van de organisatie 2. Mensenrechten 3. Arbeidspraktijk 4. Het milieu 5. Eerlijk zakendoen 6. Consumentenaangelegenheden 7. Betrokkenheid bij en ontwikkeling van de Elk kernthema omvat een aantal onderwerpen. Bij elk kernthema heeft Ekwadraat de onderwerpen geïdentificeerd op relevantie en significantie voor haar besluiten en activiteiten. Daarbij zijn korte- en lange termijn doelstellingen in aanmerking genomen. Voor het bepalen van relevantie en het vaststellen van significantie en prioriteit is aangegeven of het wel of niet van belang is. In sommige gevallen is een onderwerp als niet belangrijk betiteld, maar volgt er toch een actie. In dat geval is sprake van een simpele verbetermaatregel (laaghangend fruit). 1.4 Onderbouwing/referentiematrix ofwel Tabel B Indien bepaald is welke MVO-thema s prioriteit hebben binnen de organisatie, kan gestart worden met het integreren van MVO in de huidige systemen, processen, procedures, structuren, beleid en strategieën. Hierbij kan gedacht worden aan het integreren van MVO in organisatiedoelen, missie en visie, beslissingsstructuren, inkoopprocessen, HRM-processen, opstellen van een gedragscode etc. Om een Ekwadraat enmatrix ISO /12

3 Zelfverklaring ISO te publiceren, is naast een belofte (de organisatie voldoet aan de algemene eisen) ook een onderbouwing noodzakelijk. Deze onderbouwing, of Referentiematrix, geeft aan hoe MVO geïmplementeerd is (of wordt). De onderbouwing moet de 4 elementen uit bijlage B bevatten, namelijk: vraagnummer, de vraag, het antwoord (inclusief de eventuele en relevante aandachtspunten uit de vraag) en de eventuele bronnen waarop de beantwoording van de vraag is gebaseerd. 1.5 Toepassingsgebied De NEN-ISO heeft betrekking op de organisatie Ekwadraat Advies BV, hierna te noemen Ekwadraat. Ekwadraat is een adviesbureau op het gebied van energiebesparing en duurzame energieproductie. Ekwadraat werkt in de business-to-business markt in Nederland. Het hoofdkantoor van de organisatie bevindt zich in Leeuwarden. Ekwadraat is onderdeel van de Ekwadraat Groep. Onder de Ekwadraat Groep vallen ook de bedrijven Greenmove Technologies en Trineco. Deze zelfverklaring is alleen van toepassing op Ekwadraat Advies BV en niet op haar de andere dochterondernemingen van de Ekwadraat Groep. De zelfverklaring is van toepassing op het hoofdkantoor in Leeuwarden. 1.6 Opstellen ISO Ekwadraat Deze ISO voor Ekwadraat is opgesteld door Marjan de Vries. De controle van de documenten is gedaan door de kwaliteitsmedewerker Lieneke van Rheenen. Ekwadraat enmatrix ISO /12

4 2 enmatrix Bij het opstellen van de prioriteitenmatrix is rekening gehouden met een aantal zaken. Voor het bepalen van relevantie hebben we gekeken naar: 1. Activiteiten: eigen, leveranciers en klanten (waardeketen); 2. Wet- en regelgeving is van toepassing; 3. Effect van besluiten op stakeholders en/of duurzame ontwikkeling; 4. Speciale betekenis eigen beleid. Voor het vaststellen van significantie zijn de volgende criteria toegepast: 1. Impact en ambities; 2. Omvang van effect op stakeholders/duurzame ontwikkeling; 3. Effect van activiteiten op MVO-onderwerp; 4. Belang dat stakeholders eraan hechten; 5. Wordt het binnen de maatschappij belangrijk gevonden; 6. Risico bij niet naleven van wet- en regelgeving, internationale gedragsnormen (o.a. mensenrechten, in gevaar brengen van leven en gezondheid, in gevaar brengen milieu). Voor het vaststellen van prioriteit zijn de volgende criteria toegepast: 1. Waar leggen we de nadruk op? 2. Wat is de kern van ons MVO-beleid? 3. Huidige prestaties 4. Als bijdraagt aan (eigen) doelstelling 5. Haalbaarheid 6. Kostenimplicaties (bijv. arbo, als veel werknemers door het werk ziek worden zit daar een kostenplaatje aan) 7. Gemak en snelheid (laaghangend fruit) 8. Waar willen we het uitdragen? Ekwadraat enmatrix ISO /12

5 Bestuur v.d. organisatie 1. Bestuur van de organisatie Mensenrechten 2. Gepaste zorgvuldigheid (due diligence) 3. Risicosituaties met betrekking tot mensenrechten 4. Vermijden van medeplichtigheid 5. Het oplossen van klachten 6. Discriminatie en kwetsbare groepen 7. Burger- en politieke rechten Eigenaar Medewerkers Certificaathouders J 1, 4 J 4, 5 J 2, 8 Zorgen dat de nieuwe clustermanagers rekening houden met de diverse aspecten. J 1, 3 J 3 t/m 6 N 2, 4 Geen, want goed geregeld. Certificaathouders Partners N 1, 3 N 3 t/m 6 N 2, 4 Nadenken over screening van tussenpersonen (in het buitenland). Vragen naar keurmerken bij onderaannemers/partners. J 1, 2, 3 N 3 t/m 6 J 1, 2 Voorkomen belangenverstrengeling. J 1, 2, 3 J 4 t/m 6 N 3 Beter vindbaar maken op server van: klachtenreglement/protocol, de vertrouwenspersoon. Dit ook bij de introductie van nieuwe medewerkers onder de aandacht brengen. N 1, 2, 3 N 3, 4 N 3 Nadenken over nieuwe vertrouwenspersonen. Deze vertrouwenspersonen zouden niet de lijnmanagers moeten zijn, maar een onafhankelijker persoon. N 2 N 3 N 4 Nee, geen directe invloed Ekwadraat: impact gering, klein effect. Ekwadraat enmatrix ISO /12

6 8. Economische, maatschappelijke en culturele rechten 9. Fundamentele principes en arbeidsrechten Partners Ekwadraat Partners N 1, 2, 3 N 3, 4 N 2, 4 Nee, geen directe invloed Ekwadraat: impact gering, klein effect. N 1, 2, 3 N 3 t/m 6 N 2, 4 Nee, geen directe invloed Ekwadraat: impact gering, klein effect. Arbeidspraktijk 10. Werkgelegenheid en J 1 t/m 4 J 3 N 5 t/m 7 Geen, want goed geregeld arbeidsrelaties 11. Werkomstandigheden J 1 t/m 4 J 5,6 J 3, 5 t/m 7 Geen. Alles is reeds aangepast en nu goed geregeld. en sociale bescherming 12. Sociale dialoog J 1 N 3 N 1 Bij duurzaam inkopen kan als aandachtspunt worden toegevoegd: vermijden van inkopen daar waar vrijheid van vereniging beperkt of verboden is. 13. Gezondheid en J 1, 2,4 J 1 t/m 6 J 5 t/m 7 De bekendheid van de Bedrijfshulpverlening vergroten. veiligheid op het werk 14. Persoonlijke J 1, 4 J 1,2,3 J 1 t/m 4 Opleidingsbeleid implementeren (duurzame inzetbaarheid) ontwikkeling en Kennis delen d.m.v. projectgroepen en werkgroepen bij training op de werkplek Overheid implementaties van nieuwe technologieën en/of werkwijzen. Actief uitdragen van de aanwezige kennis en kunde bij Ekwadraat personeel. Ekwadraat enmatrix ISO /12

7 Milieu 15. Voorkomen van milieuvervuiling 16. Duurzaam gebruik van hulpbronnen 17. Mitigatie van en adaptatie aan klimaatverandering, J 4 N 3,4 N 2, 4 Ekwadraat wil een klimaat neutrale hoofdvestiging hebben, daarvoor moet een duurzaamheidsbeleid opgesteld worden. Identificeren en registreren milieuaspecten en verbeterdoelstellingen opstellen. Inkoopprotocol opstellen waarbij MVO criteria afgewogen dienen te worden. J 4 N 3,4 J 1,3,5,8 Aanschaf van groene stroom of boerderijstroom voor kantoorpanden. Beperken verbruiksmiddelen (koffiebekertjes, cartridges, papier, etc.) Lopende contracten in kaart brengen met de aflooptermijnen. Daar waar nieuwe contractmogelijkheden zich aandienen J 4 N 3, 4 J 2, 4 duurzaamheidseisen stellen. Planning en budget hierop afstemmen. Ekwadraat enmatrix ISO /12

8 18. Bescherming van het milieu, biodiversiteit en herstel van natuurlijke leefgebieden Eerlijk Zakendoen 19. Anti- corruptie (het misbruiken van toevertrouwde macht voor persoonlijke winst). 20. Verantwoorde politieke betrokkenheid Eigenaar Certificaathouders 21. Eerlijke concurrentie Concurrentie J 4 N 3,4 N 2, 4 J 1,2,3,4 N 4,5 N 3,4 Geen nieuwe acties, want geregeld in beleid. Alert blijven bij betrekken van medewerkers bij een project om belangenverstrengeling te voorkomen. J 1 J 1 J 4 Transparant blijven over visie en waar Ekwadraat zich sterk voor maakt ( Transparant zijn over projecten waar mogelijk belangenverstrengeling optreedt. N 2 N 5 N 4 Nee, geen directe invloed Ekwadraat: impact gering, klein effect. 22. Het bevorderen van maatschappelijke verantwoordelijkheid in de waardeketen Concurrentie J 1,4 N 3 J 4 Duurzaamheid is de core business van ons bedrijf. Het is belangrijk dat ons bedrijf/onze medewerkers duurzaamheid uitstralen. In het inkoopprotocol naast de planet thema s ook sociale thema s meenemen. In de toekomst ook de certificaathouders stimuleren tot MVO (bijvoorbeeld door opgedane kennis via medewerkers uit te dragen). Ekwadraat enmatrix ISO /12

9 23. Respect voor Medewerkers J 1 N N 3 eigendomsrechten Consumentenaangelegenhe den 24. Eerlijke marketing, n.v.t. N N N Nee, geen directe invloed Ekwadraat: impact gering, klein effect. feitelijke en onbevooroordeelde informatie en eerlijke werkwijzen bij het sluiten van contracten 25. Het beschermen van de n.v.t. N N N Nee, geen directe invloed Ekwadraat: impact gering, klein effect. consumentengezondhei d en -veiligheid 26. Duurzame consumptie n.v.t. N N N Nee, geen directe invloed Ekwadraat: impact gering, klein effect. 27. Dienstverlening aan consumenten, ondersteuning, oplossen van klachten en geschillen 28. Privacy en gegevensbescherming van consumenten 29. Toegang tot essentiële voorzieningen n.v.t. N N N Nee, geen directe invloed Ekwadraat: impact gering, klein effect. n.v.t. N N N Nee, geen directe invloed Ekwadraat: impact gering, klein effect. n.v.t. N N N Nee, geen directe invloed Ekwadraat: impact gering, klein effect. Ekwadraat enmatrix ISO /12

10 30. Voorlichting en bewustzijn Betrokkenheid bij en ontwikkeling van de /omgeving 31. Betrokkenheid bij de n.v.t. N N N Nee, geen directe invloed Ekwadraat: impact gering, klein effect. (potentiele) J 1,3,4 N J 1,2,4,7 Bij realisatie van nieuwe kantoorruimte zoeken naar samenwerking met lokale partijen door het delen van faciliteiten (kantine, parkeerruimte, beveiliging, schoonmaak). 32. Opleiding en cultuur J 1,4 J 4 J 1,4, Nieuwe vakkennis overbrengen aan stakeholders Onderzoeken in hoeverre streekproducten (koffie/lunch/kerstpakketten) aangeschaft kunnen worden. 33. Het scheppen van werkgelegenheid en het ontwikkelen van vaardigheden N 1,4 N 1,5 N 3 Nee, geen directe invloed Ekwadraat: impact gering, klein effect. Ekwadraat enmatrix ISO /12

11 Betrokkenheid bij en ontwikkeling van de /omgeving 34. Ontwikkeling en toegang tot technologie 35. Creëren van welvaart en inkomen J 1,3,4 J 2,4 J 1,4,8 Doorgaan met studieavonden en masterclasses voor (bewoners)verenigingen en initiatieven. J 1,4 N 2,3 N 7,8 Criterium local for local opnemen in inkoopprotocol. Producten (denk aan relatiegeschenken, lunches, wagenpark) en diensten (schoonmaak, beveiliging, boerderijstroom) zoveel mogelijk uit de regio laten komen. 36. Gezondheid J 4 N 2 N 3,8 Sponsoring schaatsteam koppelen aan uitdragen belang vitaliteit. Ekwadraat enmatrix ISO /12

12 37. Maatschappelijke investeringen J 4 N 3 N 1 Nee, geen directe invloed Ekwadraat: impact gering, klein effect. Ekwadraat enmatrix ISO /12

Relevantie, significantie en prioriteren van de MVO-kernthema s en onderwerpen

Relevantie, significantie en prioriteren van de MVO-kernthema s en onderwerpen Relevantie, significantie en prioriteren van de MVO-kernthema s en onderwerpen Van der Meer B.V. heeft in 2011 een nulmeting laten uitvoeren door een externe adviseur. Deze actie is genomen om op een objectieve

Nadere informatie

2012 MVO Jaarverslag

2012 MVO Jaarverslag 2012 MVO Jaarverslag MVO-beleid Tomingroep Als mensontwikkelbedrijf werkt Tomingroep aan duurzaamheid in de volle breedte. Wij willen op een maatschappelijk verantwoorde wijze zaken doen in samenwerking

Nadere informatie

Zelfverklaring NEN-ISO 26000

Zelfverklaring NEN-ISO 26000 Zelfverklaring NEN-ISO 26000 Prioriteringsmatrix ISO 26000 1 oktober 2016 Inleiding Maatschappelijk verantwoord ondernemen Onderhavig document is onderdeel van de MVO-zelfverklaring van G. van der Ven

Nadere informatie

Prioriteringsmatrix Zelfverklaring NEN-ISO 26000

Prioriteringsmatrix Zelfverklaring NEN-ISO 26000 Prioriteringsmatrix Zelfverklaring NEN-ISO 26000 Bijlage C Vaststellen van relevantie, significantie en prioriteit van MVO-onderwerpen NPR 9026 Versie: december 2011 Auteurs Rob Boers Erwin Vos CSU CSU

Nadere informatie

Onno Elzinga, BMD Advies Oost, 2 juni 2010

Onno Elzinga, BMD Advies Oost, 2 juni 2010 Duurzaam ondernemen Waar praten we over? Onno Elzinga, BMD Advies Oost, 2 juni 2010 Onderwerpen Duurzaam ondernemen. Waar praten we over? Wat is MVO? Ontwikkelingen Waarom duurzaam ondernemen? ISO 26000

Nadere informatie

Prioriteringsmatrix Zelfverklaring NEN-ISO 26000

Prioriteringsmatrix Zelfverklaring NEN-ISO 26000 Prioriteringsmatrix Zelfverklaring NEN-ISO 26000 Bijlage C Vaststellen van relevantie, significantie en prioriteit van MVO-onderwerpen NPR 9026 Versie: 2015 Auteurs Rob Boers Erwin Vos CSU CSU 1 Prioriteringsrapport

Nadere informatie

MVO volgens : een ISO26000 zelfverklaring

MVO volgens : een ISO26000 zelfverklaring MVO volgens : een ISO26000 zelfverklaring 1 Waarom MVO? Moeten: Horen: Lonen: gedrag af MVO handelen wordt afgedwongen MVO handelen o.b.v. vrijwilligheid (morele motivatie) De markt beloont MVO en straft

Nadere informatie

Wij leggen rekenschap af over:

Wij leggen rekenschap af over: VRAGEN Het afleggen van rekenschap. ANTWOORDEN TOELICHTING / VOORBEELDEN VRAAG 1. Onze organisatie legt rekenschap af over onze effecten op de maatschappij, de economie en het milieu. Welke activiteiten

Nadere informatie

Onderbouwing ISO 26000 Zelfverklaring

Onderbouwing ISO 26000 Zelfverklaring Onderbouwing ISO 26000 Zelfverklaring Bijlage B Referentiematrix: antwoorden op onderzoeksvragen Conform NPR 9026+C1:2012 NEN-ISO 26000, maart 15 TTR Euroworks B.V. Edisonweg 47 2952 AD Alblasserdam Telefoonnummer:

Nadere informatie

MVO - Scope van de zelfverklaring

MVO - Scope van de zelfverklaring MVO - Scope van de zelfverklaring Het jaar waarop de zelfverklaring betrekking heeft 2010 Naam van de organisatie Mondial Movers BV Belangrijkste activiteiten (merken, producten en/of diensten) Het coördineren

Nadere informatie

Duurzame winst voor MKB in 7 stappen Jaap de Vries Gijs Duivenvoorde

Duurzame winst voor MKB in 7 stappen Jaap de Vries Gijs Duivenvoorde Duurzame winst voor MKB in 7 stappen Jaap de Vries Gijs Duivenvoorde Duurzaam ondernemen 1 Even voorstellen Gijs Duivenvoorde ir, Delft Berenschot Maakindustrie Duurzaamheid Innovatie Normcommissie ISO26000

Nadere informatie

Stichting Stimular past de principes en richtlijnen van NEN-ISO 26000:2010, Maatschappelijke Verantwoordelijkheid van Organisaties toe.

Stichting Stimular past de principes en richtlijnen van NEN-ISO 26000:2010, Maatschappelijke Verantwoordelijkheid van Organisaties toe. S T I C H T I N G S T I M U L A R N E E M T H A A R M A A T S C H A P P E L I J K E V E R A N T W O O R D E L I J K H E I D Onderbouwing bij Zelfverklaring NEN-ISO 26000:2010 juli 2015, versie 2 Z E L

Nadere informatie

Bijlage C Prioriteringsmatrix. Van Werven

Bijlage C Prioriteringsmatrix. Van Werven Bijlage C Prioriteringsmatrix Van Werven Datum juni 2014 Inleiding Dit document beschrijft de MVO materialiteitsbepaling van Van Werven en dient als onderbouwing bij het beantwoorden van vraag 11 t/m 19

Nadere informatie

Bossers & Cnossen BV

Bossers & Cnossen BV Bossers & Cnossen BV Referentiematrix ISO 26000 zelfverklaring Bossers & Cnossen BV November 2015 Groningen Conform NPR 9026+C1 (nl), Handleiding zelfverklaring NEN-ISO 26000 (oktober 2012) Inhoud 1. Scope...

Nadere informatie

Prioriteitenmatrix MVO KwikFit Nederland BV pagina 1/5

Prioriteitenmatrix MVO KwikFit Nederland BV pagina 1/5 enmatrix MVO onderwerpen MVO onderwerp Bestuur van de organisatie Significantie Bestuur van de organisatie H 3 Bestuur van de organisatie is een randvoorwaarde om MVO beleid te vormen en in te bedden in

Nadere informatie

Dieter Vander Beke. Maatschappelijk Verantwoorde Overheid ISO 26000 & GRI Provinciale milieudag provincie Antwerpen 24 juni 2014

Dieter Vander Beke. Maatschappelijk Verantwoorde Overheid ISO 26000 & GRI Provinciale milieudag provincie Antwerpen 24 juni 2014 Dieter Vander Beke Maatschappelijk Verantwoorde Overheid ISO 26000 & GRI Provinciale milieudag provincie Antwerpen 24 juni 2014 Overzicht van de presentatie 1. Vertrouwen in de overheid? 2. Maatschappelijke

Nadere informatie

ISO 26000, wereldwijde MVO richtlijn

ISO 26000, wereldwijde MVO richtlijn ISO 26000, wereldwijde MVO richtlijn Zet goede bedoelingen om in goede acties Ingeborg Boon NEN met dank aan Hans Kröder 1 Europees: 30 leden Wereldwijd: 159 leden ruim 60 jaar 18.000 publicaties Missie:

Nadere informatie

NEN-ISO26000 Bijlage B, Zelfonderzoeksvragen NPR 9026:2012

NEN-ISO26000 Bijlage B, Zelfonderzoeksvragen NPR 9026:2012 NEN-ISO26000 Bijlage B, Zelfonderzoeksvragen NPR 9026:2012 Hago Nederland B.V. Hago Nederland B.V. Postbus 70, 5580 AB Waalre Hambakenwetering 5b, 5231 DD 's-hertogenbosch T +31 (0)88 099 08 80 F +30 (0)40

Nadere informatie

MVO actieplan HKV 2015-2016

MVO actieplan HKV 2015-2016 MVO actieplan HKV 2015-2016 November 2015 November 2015 MVO actieplan HKV Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Onze MVO doelen en actiepunten... 5 3 Implementatie, review en communicatie... 8 4 Verantwoording...

Nadere informatie

1. Inleiding. 1.1 Positionering advies. 1.2 Algemeen. 1.3 Leeswijzer. 2. Nulsituatie en positiebepaling. 2.1 Werkwijze. 2.

1. Inleiding. 1.1 Positionering advies. 1.2 Algemeen. 1.3 Leeswijzer. 2. Nulsituatie en positiebepaling. 2.1 Werkwijze. 2. Rapportage Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Positionering advies 3 1.2 Algemeen 3 1.3 Leeswijzer 4 2. Nulsituatie en positiebepaling 4 2.1 Werkwijze 4 2.2 Nulsituatie 5 2.3 Ambitieniveau 6 3. Plan van

Nadere informatie

Samenvatting ISO kernthema s & onderwerpen

Samenvatting ISO kernthema s & onderwerpen Samenvatting ISO 26000 kernthema s & onderwerpen Dit document bevat een samenvatting van kernthema s en onderwerpen uitgewerkt in hoofdstuk 6 van de richtlijn ISO 26000. Deze worden benut als classificatiesysteem

Nadere informatie

Zelfverklaring NEN-ISO Xylem Water Solutions Nederland B.V. 2013

Zelfverklaring NEN-ISO Xylem Water Solutions Nederland B.V. 2013 Zelfverklaring NEN-ISO 26000 Xylem Water Solutions Nederland B.V. 2013 April 2013 Pagina 1 Bijlage C: Prioriteringsmatrix Criteria Voor het bepalen van relevantie hebben we gekeken naar: - De eigen activiteiten

Nadere informatie

NEN-ISO 26000:2010 Maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties Onderbouwing en toelichting Triple Benefit December 2013 Tweede versie

NEN-ISO 26000:2010 Maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties Onderbouwing en toelichting Triple Benefit December 2013 Tweede versie NEN-ISO 26000:2010 Maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties Onderbouwing en toelichting Triple Benefit December 2013 Tweede versie MVO Rapportage ISO 26000 Triple Benefit 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Onderwerpen Relevantie Toelichting Significantie Toelichting Prioriteit Toelichting

Onderwerpen Relevantie Toelichting Significantie Toelichting Prioriteit Toelichting Tabel C Vaststellen van relevantie, significantie en prioriteit van MVO-onderwerpen Om het onderwerp en toepassingsgebied van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid te definiëren, relevante onderwerpen

Nadere informatie

Onderzoeksvragen NPR 9026

Onderzoeksvragen NPR 9026 Onderzoeksvragen NPR 9026 Auteur: Ike Nagelkerke, MVO adviseur Status: Vastgesteld Instemming 09-12-2013 Inhoud Inhoud... 2 MVO - Scope van de zelfverklaring... 3 Onderzoeksvragen MVO-principes... 3 Het

Nadere informatie

PK Benelux BV. Plan van aanpak maatschappelijk verantwoord ondernemen

PK Benelux BV. Plan van aanpak maatschappelijk verantwoord ondernemen PK Benelux BV Plan van aanpak maatschappelijk verantwoord ondernemen INLEIDING Dit Plan van aanpak gaat over maatschappelijk verantwoord onderrnemen en Maatschappelijk verantwoord inkopen (ook wel duurzaam

Nadere informatie

3. Partnermanifest MVO Nederland

3. Partnermanifest MVO Nederland MVO Beleid VGM NL stelt zich ten doel haar leden te ondersteunen en te ontwikkelen in die aspecten die voor de branche en haar stakeholders van belang worden geacht. Een van die thema s is Maatschappelijk

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen Maatschappelijk verantwoord ondernemen Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) wint aan terrein in het bedrijfsleven en in de samenleving als geheel. Het verwachtingspatroon

Nadere informatie

Onderbouwing. Antwoorden op de onderzoeksvragen volgens de NPR 9026:2011. Environmental Sciences Group Wageningen UR. Maart 2012

Onderbouwing. Antwoorden op de onderzoeksvragen volgens de NPR 9026:2011. Environmental Sciences Group Wageningen UR. Maart 2012 Onderbouwing Antwoorden op de onderzoeksvragen volgens de NPR 9026:2011 Environmental Sciences Group Wageningen UR Maart 2012 1. Scope van de toepassing van NEN-ISO 26000 en de zelfverklaring Naam van

Nadere informatie

VERKLARING OMTRENT MENSENRECHTENBELEID VAN UNILEVER

VERKLARING OMTRENT MENSENRECHTENBELEID VAN UNILEVER VERKLARING OMTRENT MENSENRECHTENBELEID VAN UNILEVER Wij zijn ervan overtuigd dat bedrijven alleen succesvol kunnen zijn in maatschappijen waarin mensenrechten beschermd en gerespecteerd worden. Wij erkennen

Nadere informatie

Zelfverklaring NEN-ISO Onderbouwing ISO April 2015

Zelfverklaring NEN-ISO Onderbouwing ISO April 2015 Zelfverklaring NEN-ISO 26000 Onderbouwing ISO 26000 April 2015 Nexus Infra B.V. Ambachtsweg 5, 7442 CS, Nijverdal T. +31 (0) 548 61 82 00 info@nexusinfra.nl www.nexusinfra.nl Inhoud 1 Het afleggen van

Nadere informatie

Prioriteitenmatrix Kernthema s ISO 26000

Prioriteitenmatrix Kernthema s ISO 26000 Prioriteitenmatrix Kernthema s ISO 26000 De duurzame mobiliteitsprovider PRIORITEITENATRIX TERBERG EASING B.V. 1 Bestuur ONDERWERP/VRAAG ASPECTEN REEVANTIE (voor Terberg) KWAIFICATIE SIGNIFICANTIE (effect)

Nadere informatie

01 Inleiding... 3 02 Wie is Agrico?... 5. 03 Scope MVO 2013/2014... 7 04 MVO principes... 7

01 Inleiding... 3 02 Wie is Agrico?... 5. 03 Scope MVO 2013/2014... 7 04 MVO principes... 7 Inhoudsopgave 01 Inleiding... 3 02 Wie is Agrico?... 5 03 Scope MVO 2013/2014... 7 04 MVO principes... 7 1. Agrico legt rekenschap af over effecten op de maatschappij, de economie en het milieu... 8 2.

Nadere informatie

DE BLAAY-VAN DEN BOGAARD RAADGEVENDE INGENIEURS B.V.

DE BLAAY-VAN DEN BOGAARD RAADGEVENDE INGENIEURS B.V. DE BLAAY-VAN DEN BOGAARD RAADGEVENDE INGENIEURS B.V. Westblaak 35 ROTTERDAM MVO? Doen wij zo! Datum: 27-01-2015 Inleiding MVO? Natuurlijk! Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO); werken aan economische

Nadere informatie

Prioriteitenmatrix MOEKOTTE GROEP B.V. ISO zelfverklaring. Moekotte Groep B.V. Mei 2016 Enschede

Prioriteitenmatrix MOEKOTTE GROEP B.V. ISO zelfverklaring. Moekotte Groep B.V. Mei 2016 Enschede OEKOTTE GROEP B.V. Prioriteitenmatrix ISO 26000 zelfverklaring oekotte Groep B.V. ei 2016 Enschede Conform NPR 9026+C1:2012 (nl), andleiding zelfverklaring NEN-ISO 26000 1 Prioriteitenmatrix oekotte Groep

Nadere informatie

Normalisatie: de wereld op één lijn. ISO 26000. Maatschappelijke Verantwoordelijkheid van Organisaties (MVO) Zet goede bedoelingen om in goede acties

Normalisatie: de wereld op één lijn. ISO 26000. Maatschappelijke Verantwoordelijkheid van Organisaties (MVO) Zet goede bedoelingen om in goede acties Normalisatie: de wereld op één lijn. ISO 26000 Maatschappelijke Verantwoordelijkheid van Organisaties (MVO) Zet goede bedoelingen om in goede acties 2 Inhoudsopgave ISO 26000: een richtlijn voor iedereen

Nadere informatie

Duurzaam ondernemen Musea

Duurzaam ondernemen Musea Duurzaam ondernemen Musea Kunst voor bedrijfsvoering Rob van Tilburg Mei 2012 DHV 2012 All rights reserved Alleen voor intern gebruik Welkom en agenda Definitie en duiding duurzaam ondernemen Omgang bedrijven

Nadere informatie

Toepassing van ISO Antwoorden op de zelfonderzoeksvragen volgens NPR9026, versie Oktober 2012

Toepassing van ISO Antwoorden op de zelfonderzoeksvragen volgens NPR9026, versie Oktober 2012 Toepassing van ISO26000 Antwoorden op de zelfonderzoeksvragen volgens NPR9026, versie Oktober 2012 Tribute Space BV, maart 2016 Scope a. Het jaar waarop de zelfverklaring betrekking heeft 2016 b. Naam

Nadere informatie

Vraag Toelichting Siers Groep Bron

Vraag Toelichting Siers Groep Bron 5.1 HET AFLEGGEN VAN REKENSCHAP 1 Onze organisatie legt rekenschap af over onze effecten op de maatschappij, de economie en het milieu. Welke activiteiten onderneemt uw organisatie om invulling aan dit

Nadere informatie

Zelfverklaring NEN-ISO Referentiematrix ISO oktober 2016

Zelfverklaring NEN-ISO Referentiematrix ISO oktober 2016 Zelfverklaring NEN-ISO 26000 Referentiematrix ISO 26000 1 oktober 2016 Inleiding Maatschappelijk verantwoord ondernemen Maatschappelijke betrokkenheid is voor Van der Ven geen nieuw begrip. In de ruim

Nadere informatie

Bijlage C: Tabel, vaststellen relevantie, significantie en prioriteit

Bijlage C: Tabel, vaststellen relevantie, significantie en prioriteit Bijlage C: Tabel, vaststellen ie, ie en prioriteit Bestuur van de organisatie Mensenrechten Gepaste zorgvuldigheid ("Due diligence") Risicosituaties m.b.t. mensenrechten Vermijden van medeplichtigheid

Nadere informatie

Op zoek naar erkenning voor de toepassing van ISO 26000

Op zoek naar erkenning voor de toepassing van ISO 26000 Maak uw MVO prestaties transparant(er) Op zoek naar erkenning voor de toepassing van ISO 26000 NSC, 30 november 2011 Ingeborg Boon en Julia Chatelain 401.621 / 10.10.27 Programma 1. Introductie: wat betekent

Nadere informatie

Bijlage B 40 vragen NPR 9026 - Van Werven. Datum: 6 juni 2014

Bijlage B 40 vragen NPR 9026 - Van Werven. Datum: 6 juni 2014 Bijlage B 40 vragen NPR 9026 - Van Werven Datum: 6 juni 2014 Inhoud 1. Inleiding... 1 2. MVO principes... 1 3. Stakeholders... 4 4. MVO kernthema's... 5 5. Ketenverantwoordelijkheid en invloedssfeer...

Nadere informatie

ONDERBOUWING ZELFVERKLARING NEN ISO 26000:2010

ONDERBOUWING ZELFVERKLARING NEN ISO 26000:2010 Rasenberg Wegenbouw (Onderdeel van Strukton Civiel) neemt de hele zorg voor wegen, bruggen, tunnels en gebouwen op zich, door verantwoordelijkheid te nemen voor het ontwerp, de realisatie en het beheer

Nadere informatie

Referentiematrix NEN-ISO26000

Referentiematrix NEN-ISO26000 Referentiematrix NEN-ISO26000 Bijlage B, Zelfonderzoeksvragen NPR 9026:2012 & Bijlage C NPR 9026:2012 Hago Zorg B.V. Referentiematrix Hago Zorg B.V. Opgesteld door: - Esther van Raaij (Businesspartner

Nadere informatie

Referentiematrix NEN-ISO Laurentius Ziekenhuis Roermond. Dit rapport wordt één keer per twee jaar herzien en indien nodig aangepast.

Referentiematrix NEN-ISO Laurentius Ziekenhuis Roermond. Dit rapport wordt één keer per twee jaar herzien en indien nodig aangepast. Referentiematrix NEN-ISO 26000 Laurentius Ziekenhuis Roermond April 2015 Dit rapport wordt één keer per twee jaar herzien en indien nodig aangepast. Voorwoord In deze referentiematrix gaan we in op het

Nadere informatie

BEOORDELINGSKADER. Organisatietoets MVO in het hoger onderwijs

BEOORDELINGSKADER. Organisatietoets MVO in het hoger onderwijs BEOORDELINGSKADER Organisatietoets MVO in het hoger onderwijs Inhoudsopgave INLEIDING EN CONTEXT 1 MVO 1 ISO26000: de principes en kernthema s 1 MVO in Nederland 2 Organisatietoets MVO en Instellingstoets

Nadere informatie

Duurzaamheidsverklaring

Duurzaamheidsverklaring DUURZAAMHEIDSVERKLARING Ondergetekende: [Naam Leverancier en rechtsvorm [ ], statutair gevestigd te [plaats], aan de [straat, nummer en postcode] (KvK ), hierna te noemen Leverancier, hierbij rechtsgeldig

Nadere informatie

Hoe met MVO te beginnen

Hoe met MVO te beginnen Hoe met MVO te beginnen Stappenplan MVO; hoe krijg ik mijn bedrijf op niveau 1? In welk jaar is de MVO Prestatieladder gelanceerd? In het jaar 2009 In het jaar 2010 2 MVO Certificaten/verklaringen 3 In

Nadere informatie

ZELFVERKLARING NEN-ISO 26000:2010

ZELFVERKLARING NEN-ISO 26000:2010 ZELFVERKLARING NEN-ISO 26000:2010 MVO: genomen acties SAMENVATTING De organisatie heeft met betrekking tot deze prioriteiten de volgende acties reeds genomen op het gebied van maatschappelijk verantwoord

Nadere informatie

Zelfverklaring ISO Opgesteld conform NEN NPR C1:2012

Zelfverklaring ISO Opgesteld conform NEN NPR C1:2012 Zelfverklaring ISO 26000 Opgesteld conform NEN NPR 9026 + C1:2012 1. Inleiding 3 2. Scope 4 3. Onderzoeksvragen MVO-principes 5 3.1 Vraag 1 5 3.2 Vraag 2 5 3.3 Vraag 3 6 3.4 Vraag 4 7 3.5 Vraag 5 7 3.6

Nadere informatie

ISO 26000. Zelfverklaring. Van Kaathoven Groep. Versie 1.0 (01-10-2014)

ISO 26000. Zelfverklaring. Van Kaathoven Groep. Versie 1.0 (01-10-2014) ISO 26000 Zelfverklaring Van Kaathoven Groep 2014 Versie 1.0 (01-10-2014) Inhoud 1. Scope 3 2. Samenvatting 5 3 Beantwoording vraag 1 t/m 40 6 4 Bijlage 1 Overzicht stakeholder 30 5 Inzicht in betrekken

Nadere informatie

Bijlage 7. Conversie juni 2010 naar 2013 (info)

Bijlage 7. Conversie juni 2010 naar 2013 (info) Bijlage 7. Conversie juni 2010 naar 2013 (info) was wordt onderwerp tekstbron Versie juni Opmerking: Standaardteksten en Versie 2013 2010 hoofdstukindeling vertaald uit Guide 83 H 1 tm 4 Deel A Eisen Managementsysteem

Nadere informatie

MVO. MVO Prestatieladder. Ondernemen met oog voor balans tussen 3- P s. People Planet Profit. MVO kan bijdragen om deze balans te vinden.

MVO. MVO Prestatieladder. Ondernemen met oog voor balans tussen 3- P s. People Planet Profit. MVO kan bijdragen om deze balans te vinden. MVO meetbaar gemaakt Themabijeenkomst VNO NCW 22 november 2010 MVO-Prestatieladder MVO Ondernemen met oog voor balans tussen 3- P s People Planet Profit MVO kan bijdragen om deze balans te vinden Wat valt

Nadere informatie

inspireren en innoveren in MVO

inspireren en innoveren in MVO inspireren en innoveren in MVO Inleiding Gert Van Eeckhout Beleidsondersteuner MVO - Departement WSE Wat is MVO? Waarom MVO? Beleidslijnen Vlaamse overheid MVO? een proces waarbij ondernemingen vrijwillig

Nadere informatie

Praktijk Voorbeeld nº 1

Praktijk Voorbeeld nº 1 1. Bedrijfs ID Naam van het bedrijf: Praktijk Voorbeeld nº 1 Van Dorp installaties bv Sector: Technische installaties Core Business / Belangrijkste Brandpreventie, technische ondersteuning, klimaatbeheersing

Nadere informatie

SER, Internationaal MVO 2 april 2009 Louise Bergenhenegouwen

SER, Internationaal MVO 2 april 2009 Louise Bergenhenegouwen SER, Internationaal MVO 2 april 2009 Louise Bergenhenegouwen Secretaris NEN Nederlandse normcommissie MVO en Expert in de ISO-werkgroep voor Social Responsibility SER-congres Internationaal MVO ISO 26000-

Nadere informatie

EBPI en haar beleid voor MVO

EBPI en haar beleid voor MVO BELEID 216-Q3 pag: 2 EBPI en haar beleid voor MVO MVO-rapportage: 216-Q4 Versie: 1. Datum: 1-2-217 Autheur: Frans van Eijck Inhoudsopgave: - Beleid pagina 2 - Planet pagina 3 - People pagina 4 - Profit

Nadere informatie

Certificeren Waardevol?? KVGM B.V.

Certificeren Waardevol?? KVGM B.V. Certificeren Waardevol?? KVGM Improvement Solutions: + Specialisten in verbetermanagement + 20 jaar ervaring + 6 deskundige, gedreven en pragmatische professionals + Praktische aanpak waarbij de klantorganisatie

Nadere informatie

EBPI en haar beleid voor MVO

EBPI en haar beleid voor MVO BELEID 216-Q3 pag: 2 EBPI en haar beleid voor MVO MVO-rapportage: 217-Q1 Versie: 1. Datum: 1-5-217 Autheur: Frans van Eijck Inhoudsopgave: - Beleid pagina 2 - Planet pagina 3 - People pagina 4 - Profit

Nadere informatie

Gedragscode. SCA Gedragscode

Gedragscode. SCA Gedragscode SCA Gedragscode 1 Gedragscode SCA Gedragscode SCA wil op sociaal- en milieutechnisch verantwoorde wijze omgaan met haar belanghebbenden en op basis van respect, verantwoordelijkheid en uitmuntendheid een

Nadere informatie

Wat is maatschappelijk verantwoord ondernemen?

Wat is maatschappelijk verantwoord ondernemen? Wat is maatschappelijk verantwoord ondernemen? Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) wordt ook wel maatschappelijk ondernemen, maatschappelijk betrokken ondernemen, duurzaam ondernemen of ethisch

Nadere informatie

Inhoud. Terberg Leasing Maatschappelijk Jaarverslag

Inhoud. Terberg Leasing Maatschappelijk Jaarverslag Inhoud Voorwoord... 2 Highlights: in 2016...... 3 1 \ Profiel... 4 1.1. De organisatie Terberg Leasing... 4 1.2. Visie van Terberg Leasing... 5 1.3. Keten van Terberg Leasing... 5 Overzicht van de keten...

Nadere informatie

Principes voor gedrag door de onderneming

Principes voor gedrag door de onderneming Uitgegeven september 2005 Gereviseerd april 2012 Gereviseerd oktober 2017 Principes voor gedrag door de onderneming Epson vervult haar sociale verantwoordelijkheid door te handelen in lijn met de onderstaande

Nadere informatie

Toepassingsgebied van NEN-ISO 26000 en de zelfverklaring

Toepassingsgebied van NEN-ISO 26000 en de zelfverklaring Naam van de organisatie Corlido Holding B.V. Toepassingsgebied van NEN-ISO 26000 en de zelfverklaring De belangrijkste activiteiten van de organisatie Sinds 1995 heeft de Corlido Group zich ontwikkeld

Nadere informatie

NRK collectief ISO 26000 basis zelfverklaring

NRK collectief ISO 26000 basis zelfverklaring NRK collectief ISO 26000 basis zelfverklaring Versie 1.0 (23-6-2014) 1. Scope 4 2. Samenvatting 5 3. Onderzoeksvragen MVO-principes 6 3.1 Vraag 1 6 3.2 Vraag 2 6 3.3 Vraag 3 7 3.4 Vraag 4 8 3.5 Vraag 5

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2015-2016 Van verbruik naar gebruik Pagina 1 van 5 Inleiding: Voor u ligt het MVO beleid van ABIRD Industrial Rental Services. Maatschappelijk Verantwoord en Duurzaam

Nadere informatie

Collectieve invoering ISO NRK leden Erik de Ruijter Marc van Steenoven Joost Krebbekx Gijs Duivenvoorde

Collectieve invoering ISO NRK leden Erik de Ruijter Marc van Steenoven Joost Krebbekx Gijs Duivenvoorde Collectieve invoering ISO 26000 NRK leden 2015 Erik de Ruijter Marc van Steenoven Joost Krebbekx Gijs Duivenvoorde MVO wordt afgedwongen en verwacht, maar wordt ook beloond Afgedwongen Verwacht Beloond

Nadere informatie

Code VINCI Leveranciers Global Performance Commitment

Code VINCI Leveranciers Global Performance Commitment Code VINCI Leveranciers Global Performance Commitment Contents P. 2 Introductie P. 2 VINCI s commitments P. 4 Leveranciers commitments P. 6 Implementatie 1 15 april 2012 Introductie Deze Code «Global Performance

Nadere informatie

MVO verklaring

MVO verklaring Voor u ligt het MVO beleid van Kamphuis Lastechniek BV. Maatschappelijk Verantwoord en Duurzaam Ondernemen is verankerd in ons bedrijfsbeleid. Voor nu, en voor de toekomst. Doordat Kamphuis Lastechniek

Nadere informatie

Samen Verduurzamen MVO jaarverslag Subvention Groep 2013

Samen Verduurzamen MVO jaarverslag Subvention Groep 2013 Samen Verduurzamen MVO jaarverslag Subvention Groep 2013 Voorwoord Voor u ligt het eerste MVO jaarverslag van de Subvention Groep. Een document waar wij als directie erg trots op zijn. Hoewel dit ons eerste

Nadere informatie

Principes van ISO 26000 en de manier waarop Verwey Vastgoed BV hiermee omgaat

Principes van ISO 26000 en de manier waarop Verwey Vastgoed BV hiermee omgaat Principes van ISO 26000 en de manier waarop Verwey Vastgoed BV hiermee omgaat 1. Rekenschap Het afleggen van rekenschap betekent dat een bedrijf verantwoordelijkheid neemt voor de impact die het heeft

Nadere informatie

De nieuwe ISO-normen: meer dan KAM-management alleen!

De nieuwe ISO-normen: meer dan KAM-management alleen! De nieuwe ISO-normen: meer dan KAM- alleen! Dick Hortensius Senior consultant Managementsystemen NEN Milieu & Maatschappij dick.hortensius@nen.nl 1 Wat kunt u verwachten? Ontwikkelingen systeemnormen Plug-in

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid

Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid 2.1 KAM beleidsverklaring De directie van Axent Groen BV onderschrijft het volgende KAM-beleid: Het beleid is er op gericht te willen

Nadere informatie

ONDERBOUWING ZELFVERKLARING NEN-ISO 26000

ONDERBOUWING ZELFVERKLARING NEN-ISO 26000 ONDERBOUWING ZELFERKLARING NEN-ISO 26000 Opgesteld Dhr. K.Wenting - QHSE coordinator Dhr. G.A.H.W. Kuijer - Managing Director Beoordeeld en ondertekend Dhr. G.A.H.W. Kuijer - Managing Director Datum 8

Nadere informatie

MVO-beleid (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen)

MVO-beleid (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) MVO-beleid (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) STRAXS Nederland BV draagt zorg voor het welzijn van haar medewerkers. Dit doet zij door het zeker stellen van de werkgelegenheid en het nakomen van

Nadere informatie

ISO 26000 presentatie

ISO 26000 presentatie ISO 26000 presentatie Kwaliteitskring Twente, Losser 12 december 2012 Hans Kröder Internationaal Expert slide 1 MVO ISO 26000: Richtlijn voor Maatschappelijke Verantwoordelijkheid van Organisaties (MVO)

Nadere informatie

MVO gedragscode gavilar B.V.

MVO gedragscode gavilar B.V. PAGINA 1 MVO gedragscode B.V. Documentgegevens Bedrijf Adres Opgesteld Gecontroleerd Akkoord : B.V. : Kamerlingh Onnesweg 63, 3316 GK Dordrecht : R. ten Hove : QHSE-coördinator : P. Klijs : Operations

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen ISO 20400

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen ISO 20400 Welkom bij de introductie Maatschappelijk Verantwoord Inkopen ISO 20400 (Sustainable procurement) HANS KRÖDER lid NEN-Normcommissies ISO 20400 MVI en MVO (ISO 26000) Internationaal expert MVO Betrokken

Nadere informatie

Beleidsplan MVO 2015-2017

Beleidsplan MVO 2015-2017 Beleidsplan MVO 2015-2017 CB Concreet Duurzaam April 2015 Inleiding Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) speelt een belangrijke rol binnen de prestatie- en groeistrategie van Cementbouw. Als een

Nadere informatie

Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012

Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012 Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012 En hoe de puzzelstukjes Of hoe de puzzelstukjes precies in elkaar precies passen in elkaar passen Onze Visie Wie we willen zijn in 2012 1 1 Als marktleider in het

Nadere informatie

Hoe maak je waarde met MVO beleid? Pierre Hupperts - The Terrace Gerard Teuling - MVO Nederland Giel Krutzer Aarts Conserven

Hoe maak je waarde met MVO beleid? Pierre Hupperts - The Terrace Gerard Teuling - MVO Nederland Giel Krutzer Aarts Conserven Hoe maak je waarde met MVO beleid? Pierre Hupperts - The Terrace Gerard Teuling - MVO Nederland Giel Krutzer Aarts Conserven OPZET WORKSHOP Inleiding en inventarisatie vragen Ervaringen van Aarts Conserven

Nadere informatie

MVO Grafimedia norm. Versie: 3 mei 2011

MVO Grafimedia norm. Versie: 3 mei 2011 MVO Grafimedia norm Geïnspireerd op de ISO 26000 richtlijn Versie: 3 mei 2011 Uitgave van de Stichting Certificatie Grafimedia branche (SCGM) Copyright SCGM, Amstelveen, 2011 Niets van deze uitgave mag

Nadere informatie

Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen De Meeuw Nederland Industrieweg 8 Postbus 18 5688 ZG Oirschot T +31 (0)499 57 20 24 F +31 (0)499 57 46 05 info@demeeuw.com www.demeeuw.com De Meeuw en MVO Wijzer worden van Maatschappelijk Verantwoord

Nadere informatie

Onderbouwing zelfverklaring NEN ISO 26000:2010

Onderbouwing zelfverklaring NEN ISO 26000:2010 Inleiding Gebr. Vis Participatie BV, nader te noemen De Vis Groep, heeft in 2014 2015 de NEN ISO 26000 richtlijn voor maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties toegepast op haar functioneren.

Nadere informatie

Referentiematrix Zelfverklaring NEN-ISO Prysmian Netherlands B.V. 2016

Referentiematrix Zelfverklaring NEN-ISO Prysmian Netherlands B.V. 2016 Referentiematrix Zelfverklaring NEN-ISO 26000 Prysmian Netherlands B.V. 2016 Prysmian Netherlands B.V. Schieweg 9, 2627 AN Delft P.O. Box 495, 2600 AL Delft The Netherlands Phone: Fax: Webpage +31 (0)88

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen MVO prestatieladder Niveau 3 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Jaarverslag 2015 Tredin behaalde in januari 2014 Niveau 3 van de MVO Prestatieladder. In dit jaarverslag nemen we u mee in onze ervaringen

Nadere informatie

Managementsamenvatting

Managementsamenvatting Managementsamenvatting Erasmus Universiteit Rotterdam: CSR paper De route naar Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in algemene ziekenhuizen. De strategische verankering van MVO in de dagelijkse activiteiten

Nadere informatie

MVO stakeholder enquête 2014

MVO stakeholder enquête 2014 MVO stakeholder enquête 2014 Datum : 1 mei 2014 1 Voorwoord In de afgelopen jaren is Heerkens van Bavel Bouw zich steeds meer bewust geworden, van de rol die zij spelen in de maatschappij en de effecten

Nadere informatie

Onderbouwing ISO26000 Zelfverklaring

Onderbouwing ISO26000 Zelfverklaring Onderbouwing ISO26000 Zelfverklaring Bijlage B Referentiematrix: antwoorden op onderzoeksvragen Conform NPR 9026:2011, Handleiding zelfverklaring NEN-ISO 26000, november 2011 Duurzamer Ondernemen Albron

Nadere informatie

ZAKENPARTNER GEDRAGSCODE

ZAKENPARTNER GEDRAGSCODE ZAKENPARTNER GEDRAGSCODE LORD Corporation ( LORD ) zet zich in voor zakendoen met integriteit en hoge ethische normen. Daarnaast verplichten wij onszelf tot de naleving van alle wetgeving en voorschriften

Nadere informatie

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM De tijd dat MVO was voorbehouden aan idealisten ligt achter ons. Inmiddels wordt erkend dat MVO geen hype is, maar van strategisch belang voor ieder

Nadere informatie