Selectielijst. Selectielijst voor de neerslag van de handelingen per werkterrein, waarvoor Kiwa N.V. door de overheid is gemandateerd.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Selectielijst. Selectielijst voor de neerslag van de handelingen per werkterrein, waarvoor Kiwa N.V. door de overheid is gemandateerd."

Transcriptie

1 Selectielijst Selectielijst voor de neerslag van de handelingen per werkterrein, waarvoor Kiwa N.V. door de overheid is gemandateerd. Periode

2 Selectielijst Selectielijst voor de neerslag van de handelingen per werkterrein, waarvoor Kiwa N.V. door de overheid is gemandateerd. Zorgdrager Kiwa N.V. Periode Auteur ing. W. J. Bosman Versie Versie vastgesteld Staatscourant 6438, 3 april 2012 Kiwa N.V. Sir Winston Churchill-laan 273 Postbus AB Rijswijk Telefoon Fax Internet Kiwa N.V. Niets uit dit document mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotocopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de zorgdrager, noch mag het zonder dergelijke toestemming worden gebruikt voor enig ander werk dan waarvoor het is vervaardigd. Status: Definitief 2

3 Inhoud Lijst van Afkortingen en Begrippen 5 1 Inleiding en verantwoording Doel en werking van de selectielijst Definitie van het werkterrein Totstandkoming Vaststellingsprocedure 6 2 Werkterrein Inleiding Afgifte Cerificaat Arbodiensten Het keuren van drukapparatuur Het certificeren van vakbekwaamheid Arbeids- en Organisatiedeskundigen Het certificeren van vakbekwaamheid professioneel vuurwerk Het certificeren van vakbekwaamheid verwijdering asbest en crocidoliet Het certificeren van machinisten mobiele kranen Aanwijzing instanties in het kader van de richtlijn meetinstrumenten Mandatering IVW taken door de Minister van Verkeer & Waterstaat Aanwijzing Keuringsinstantie Regeling F-gassenverordening 10 3 Actoren Inleiding Actoren 11 4 Selectie Doelstelling van de selectie Selectiecriteria 12 5 Leeswijzer van de handelingen 14 6 Selectielijst Afgifte Certificaat Arbodienst Keuringsinstantie voor drukapparatuur 15 Status: Definitief 3

4 6.3 Certificeren van vakbekwaamheid arbeids- en organisatiedeskundigen Certificeren van vakbekwaamheid professioneel vuurwerk Certificeren van vakbekwaamheid verwijdering asbest en crocidoliet Publieksdiensten en vergunningen Regeling F-gassenverordening 19 7 Bronnen 21 Status: Definitief 4

5 Lijst van Afkortingen en Begrippen Afkortingen BRL Beoordelingsrichtlijn BSD Basis Selectie Document CCvD Centraal College van Deskundigen CDWP Unit Drinkwaterinstallaties CI Certificatie Instelling CvD College van Deskundigen DTA Deskundig Toezichthouder Asbestsloop EZ Economische Zaken IVW Inspectie Verkeer en Waterstaat IWI Inspectie Werk en Inkomen LMIP Landelijk Meld- en Informatiepunt QMS Quality Management Support RIO Rapport institutioneel onderzoek RvA Raad voor Accreditatie RISA Richtlijn Specifiek Accreditatie Schema RvC Raad voor Cultuur SBCA Stichting Beheer Certificatieregelingen Arbodiensten SCA Stichting Certificatie Asbest SL Selectielijst SRAO Stichting Registratie Arbeids- en Organisatiedeskundigen Stcrnt Staatscourant STIPDT Stichting Persoonscertificatie Deskundig Toezichthouders SZW Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid VvH Verklaring van Hercertificatie VvI Verklaring van Ingebruikname VvO Verklaring van Overeenstemming WBP Wet Bescherming Persoonsgegevens WESA Wet Specifiek Accreditatieschema ZBO Zelfstandig Bestuursorgaan Begrippen Beoordelingsrichtlijn Een BRL bevat de in een College van Deskundigen gemaakte afspraken over een bepaald onderwerp van certificatie. Een BRL omvat: alle eisen die door Kiwa bij certificatie worden gehanteerd, zowel bij het toelatingsonderzoek als bij de controle; een BRL vormt het toetsingskader om na te gaan of een product, proces of dienst voldoet aan de gestelde eisen; de eisen die gesteld worden aan het kwaliteitssysteem van de leverancier; de afspraken die in het College van Deskundigen zijn gemaakt over het niveau van de uitvoering van certificatie. Certificatieschema Een vastgelegde methodiek, toegepast door een certificerende instelling met als doel: a. vaststellen of voldaan wordt aan de eisen, die aan het product, proces en of systeem worden gesteld. b. een zodanig toezicht uit te oefenen op de producent, processen en of systeem, dat wordt bewerkstelligd, dat na verlening van het certificaat en of certificatiemerk bij voortduring wordt voldaan aan de geldende eisen. Status: Definitief 5

6 1 Inleiding en verantwoording 1.1 Doel en werking van de selectielijst Een selectielijst (SL) is een eenvoudige vorm van een Basis Selectie Document. In de regel heeft een BSD niet zozeer betrekking op (alle) archiefbescheiden van één (enkele) organisatie, als wel op het geheel van de bescheiden die de administratieve neerslag vormen van het overheidshandelen op een bepaald werkterrein. Het BSD geldt dus voor de archiefbescheiden van verschillende overheidsorganen (veelal ook diverse zorgdragers), en wel voor zover de desbetreffende actoren op het terrein in kwestie werkzaam zijn (geweest). Dit betekent dat er geen handelingen van particuliere actoren worden opgenomen. Een BSD wordt normaliter opgesteld op basis van institutioneel onderzoek. In het rapport institutioneel onderzoek (RIO) wordt dan het betreffende werkterrein beschreven, evenals de taken en bevoegdheden van de betrokken organen. Bij het opstellen van deze Selectielijst heeft geen institutioneel onderzoek plaats gevonden. Deze selectielijst is tot stand gekomen door eigen onderzoek binnen de Kiwa organisatie. Door de werkterreingerichte benadering komen verschillende aspecten betreffende het beheer van de eigen organisatie van de zorgdrager (personeelsbeleid, financieel beleid, etc.) niet aan bod. Deze SL is een overzicht voor de actor Kiwa N.V. Vanaf 1996 is Kiwa N.V. aangewezen door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid als Certificerende instelling op een aantal specifieke werkterreinen in de zin van de Arbo-wet en het Warenwetbesluit Drukapparatuur. Kiwa N.V. heeft daarbij de rol van Zelfstandig Bestuursorgaan (ZBO) en zorgdrager voor alle documentaire neerslag op deze werkterreinen. 1.2 Definitie van het werkterrein Kiwa N.V. is een privaatrechtelijke ZBO, opgericht in 1948 door de Drinkwaterbedrijven en omvat een aantal werkterreinen. Het werkterrein Certificering draait om de beoordeling, inspectie en keuringen, het nemen van besluiten, evenals de afgifte van certificaten en verklaringen van overeenstemming. De werkterreinen waarvoor Kiwa N.V. haar wettelijke taken uitvoert, worden per aanwijzing in hoofdstuk 2 nader toegelicht. Naast het werkterrein certificering is per 1 juni 2010 het werkterrein Afgifte van persoonsgebonden documenten en van ondernemingsvergunningen overgenomen van de Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) en ondergebracht in een aparte B.V. met de naam Kiwa Register BV. (zie 2.9). Kiwa Register BV maakt deel uit van de Kiwa NV. 1.3 Totstandkoming In 2008 werd door Kiwa een specifieke procedure Archiefbeheer toegevoegd aan het kwaliteitsmanagementsysteem. Het kwaliteitsmanagementsysteem van Kiwa N.V. staat onder periodiek toezicht van de Raad voor Accreditatie (RvA). De archiefbeheersprocedure en bijbehorende documenten zoals de selectielijst werden in 2009 eveneens getoetst door de Erfgoedinspectie. Hierbij bleek dat de toenmalige (concept)lijst nog niet volledig was en niet voldeed aan de eisen zoals die aan een selectielijst gesteld werden. De geactualiseerde handelingen sluiten nu beter aan bij de (werk)processen die de organisatie als ZBO uitvoert en de archieven die Kiwa N.V. beheert. De handelingen zijn zo goed bruikbaar voor de selectie van archieven. 1.4 Vaststellingsprocedure In januari 2010 is de ontwerp-selectielijst door Kiwa aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen (OC&W) aangeboden, waarna deze hem ter Status: Definitief 6

7 advisering heeft ingediend bij de Raad voor Cultuur (RvC). Van het gevoerde driehoeksoverleg over de waarderingen van de handelingen is een verslag gemaakt, dat tegelijk met de selectielijst naar de RvC is verstuurd. Vanaf 1 november 2011 lag de selectielijst gedurende zes weken ter publieke inzage bij de registratiebalie van de studiezaal en op de website van het Nationaal Archief evenals op de website van het ministerie van OCW, hetgeen was aangekondigd in de Staatscourant. Van (historische) organisaties of individuele burgers is geen commentaar ontvangen. Op 11 januari 2012 bracht de RvC advies uit (kenmerk aca /5), hetwelk behoudens een tekstuele correctie geen aanleiding heeft gegeven tot wijziging van de ontwerp-selectielijst. Daarop werd de selectielijst op 20 maart 2012 door de algemene rijksarchivaris namens de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen vastgesteld. Deze beschikking is gepubliceerd in de Staatscourant (Stcrt. 2012, nr. 6438, d.d. 3 april [NA/2012/9320]). Status: Definitief 7

8 2 Werkterrein 2.1 Inleiding Deze selectielijst is gebaseerd op het werkterrein wat Kiwa N.V. als ZBO voor de overheid uitvoert en waarvoor zij formeel door de Minister is aangewezen of gemandateerd is. Bij een aantal van de werkterreinen zijn één of meerdere specifieke certificatieschema s van toepassing. Deze schema s zijn opgesteld door een extern College van Deskundigen. De originele documenten worden beheerd door de respectievelijke Colleges. Kiwa N.V. is betrokken bij zowel de totstandkoming vaak in de rol van adviseur - als bij de uitvoering van deze certificatieschema s. Voor de uitvoering van een certificatieschema heeft Kiwa een contract aangegaan met de Stichting welke het schema beheert. Rapportages vinden periodiek plaats aan het Ministerie van SZW of aan het Ministerie waarmee de contractuele verplichting is aangegaan. 2.2 Afgifte Cerificaat Arbodiensten Het huidige Certificatieschema is in overgang van versie 6 naar versie 7. De certificatie van Arbodiensten vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de Stichting Beheer Certificatieregelingen Arbodiensten (SBCA). De Arbodienst ontvangt bij het eerste onderzoek met een positief resultaat een Certificaat voor een proefperiode van één jaar, daarna wordt het certificaat bij gebleken positief onderzoek definitief. Het Certificatieschema bevat o.a. de volgende activiteiten: Het behandelen van aanvragen en offertes, het initieel uitvoeren van onderzoek, het uitvoeren van periodieke controlebezoeken bij de betrokken Arbodienst en het uitvoeren van hercertificatieonderzoeken. De belangrijkste documenten welke hierbij een rol spelen zijn: de certificatie overeenkomst, onderzoekrapporten, afgegeven certificaten en de vergaderverslagen van het CCvD. Archivering vindt zowel fysiek op papier, als digitaal plaats. Beëindigd door Kiwa per Dossiers zijn op aanvraag beschikbaar voor de vervangende CI. 2.3 Het keuren van drukapparatuur De huidige aanwijzing werd voorafgegaan door een aanwijzing van 12 aug als keuringsinstantie voor drukvaten van eenvoudige vorm voor de periode van 1 jaar. Deze bewuste activiteiten werden uitbesteed aan Materiaal Metingen Testgroep BV te Ridderkerk en Tebodin BV te Den Haag. In 2001 werd Kiwa aangewezen op basis van het WESA/RISA schema, het betreft zowel nieuwbouw, ingebruikname als de gebruiksfase. Het Certificatieschema bevat o.a. de volgende activiteiten: Het behandelen van aanvragen en offertes, het uitvoeren van onderzoek tijdens nieuwbouw (resultaat: VvO), de keuren voor ingebruikname (resultaat: VvI, vroeger vergunning genoemd), het uitvoeren van periodieke controlebezoeken keuring en reparatie bij de gebruiker en het uitvoeren van hercertificatie-onderzoeken (VvH). De belangrijkste documenten welke hierbij een rol spelen zijn: de certificatieovereenkomst, onderzoekrapporten ook wel bedrijfs- en projectbezoeken genoemd, de afgegeven Verklaringen van Overeenkomst (VvO), van ingebruikname (VvI) en verklaringen van Hercertificatie (VvH) en de vergaderverslagen van het CvD (AKI platform). Archivering vindt zowel fysiek op papier als digitaal plaats. 2.4 Het certificeren van vakbekwaamheid Arbeids- en Organisatiedeskundigen Momenteel voert Kiwa de vierde versie uit van het certificatieschema Arbeids- en Organisatiedeskundigen. Vanaf 13 februari 2001 was het schema onder beheer van de Stichting Registratie Arbeids- en Organisatiedeskundigen (SRAO), vanaf 3 december 2008 is het beheer overgenomen door de Stichting Beheer Certificatie van Deskundigen. De uitvoering, waarvoor Kiwa is aangewezen, bestaat uit onder andere de volgende activiteiten: Het behandelen van de initiële aanvragen, de aanvragen van hercertificatie, onderzoek (dossierbeoordeling) naar aanleiding van hercertificatie, toekenning van certificatie, Status: Definitief 8

9 registratie en helpdesk. De belangrijkste documenten zijn het certificaat, de certificatieovereenkomst, interne toewijzingsdocumenten. Het register wordt gepubliceerd via internet. 2.5 Het certificeren van vakbekwaamheid professioneel vuurwerk Vanaf de eerste aanwijzing van 19 december 2002 is Kiwa verantwoordelijk voor de uitvoering van het certificatieschema vuurwerkdeskundigen. De nu (2011) geldende versie van de aanwijzing dateert van 9 december Het schema kent twee toepassingsgebieden: Pyrotechnisch vuurwerk en Groot vuurwerk. Het beheer van het schema ligt bij de Stichting Certificatie Vuurwerk en Explosieven (SCVE).. De uitvoering, waarvoor Kiwa is aangewezen, bestaat uit onder andere de volgende activiteiten: Het behandelen van de initiële aanvragen, de aanvragen van hercertificatie, onderzoek (dossierbeoordeling) naar aanleiding van hercertificatie, toekenning van certificatie, registratie en helpdesk. De belangrijkste documenten zijn het certificaat, de certificatieovereenkomst, interne toewijzingsdocumenten. Het register wordt gepubliceerd via internet. 2.6 Het certificeren van vakbekwaamheid verwijdering asbest en crocidoliet De eerste aanwijzing in februari 2001 betreft persoonscertificatie Deskundig Toezichthouder Asbestsloop categorie A (DTA-A) van de Stichting Persoonscertificatie Deskundig Toezichthouders (STIPDT). Dit Certificatieschema is in dec beëindigd en ingetrokken op 6 juni Op 1 maart 2006 is Kiwa aangewezen voor procescertificatie op basis van BRL 5050/5052. Op 1 juni 2008 is deze aanwijzing vervangen door de huidige aanwijzing op basis van SC 530 en SC 540. Het Certificatieschema bevat o.a. de volgende activiteiten: Het behandelen van aanvragen en offertes, het initieel uitvoeren van onderzoek, het uitvoeren van periodieke controlebezoeken bij de producent, het uitvoeren van hercertificatieonderzoeken en het uitvoeren van onaangekondigde projectbezoeken. De belangrijkste documenten welke hierbij een rol spelen zijn: de certificatie overeenkomst, onderzoekrapporten ook wel bedrijfs- en projectbezoeken genoemd, afgegeven certificaten en de vergaderverslagen van het CCvD. Archivering vindt zowel fysiek op papier, als digitaal plaats. 2.7 Het certificeren van machinisten mobiele kranen De aanwijzing van Kiwa van 4 maart 2002 nr. A&G/W&P/ is in 2004 ingetrokken met besluit van intrekking nr. A&G/W&P/ van 4 maart waarbij vastgesteld wordt dat de dossiers zijn overgedragen aan een andere Certificerende Instelling. In dit document wordt dit werkterrein daarom niet verder behandeld. 2.8 Aanwijzing instanties in het kader van de richtlijn meetinstrumenten Het Besluit van de Minister van EZ zoals vastgelegd in de aanwijzing nr. EP/MW van 15 november 2006 had slechts een geldigheid tot 31 december In deze aanwijzing worden geen eisen gesteld met betrekking tot archivering. Per besluit van de Minister van EZ van 23 januari 2007 nr. EP/W is dit besluit met terugwerkende kracht naar 1 januari 2007 gecontinueerd. In dit document wordt deze aanwijzing niet verder behandeld in verband met het ontbreken van eisen met betrekking tot archivering. 2.9 Mandatering IVW taken door de Minister van Verkeer & Waterstaat In de overeenkomst tussen Kiwa NV en het Ministerie van Verkeer & Waterstaat van 1 juli 2009 is bepaald dat na overdracht van deze IVW taken, betreffende de afgifte van persoonsgebonden documenten en van ondernemingsvergunningen de eisen van de Archiefwet van toepassing zijn. Deze overdracht aan Kiwa Register BV heeft op 1 juni 2010 formeel plaatsgevonden. Kiwa Register geeft o.a. documenten af op het gebied van het Status: Definitief 9

10 transport over de weg, over water en door de lucht. Voorbeelden: Tachograafkaarten, monsterboekjes en brevetten. De actuele lijst van producten is op de Website van Kiwa Register gepubliceerd Aanwijzing Keuringsinstantie Regeling F-gassenverordening Aanwijzing van Kiwa Nederland BV als keuringsinstantie voor de regeling gefluoreerde broeikasgassen en gereguleerde stoffen koelinstallaties ingaande 1 februari Kiwa Nederland BV is belast met beoordeling van bedrijven en de afgifte van bedrijfscertificaten, alsmede waar van toepassing, het tijdelijk en definitief intrekken ervan. Het certificaat geeft aan dat het managementsysteem van het betreffende bedrijf voldoet aan artikel 19 van de regeling gefluoreerde broeikasgassen en gereguleerde stoffen koelinstallaties, vervolgens wordt dan aangeven welke werkzaamheden het bedrijf mag uitvoeren. Dit betreft een aanwijzing door het agentschap NL, Energie en Klimaat namens de Minister van Infrastructuur en Milieu. Status: Definitief 10

11 3 Actoren 3.1 Inleiding In de aanwijzingen door de Minister van SZW is aangegeven met welke organisaties Kiwa N.V. een samenwerkingsverband dient aan te gaan en aan welke Colleges van Deskundigen (CvD) overlegt dient te worden over een juiste en zo veel mogelijk uniforme toepassing van procedures en van de beoordelingsrichtlijn, welke bij de toetsing wordt gehanteerd. Tevens is in de aanwijzingen aangegeven wanneer de rapportages over de bevindingen per beleidterrein dienen te geschieden. De archivering van deze rapportages maakt deel uit van de dossiers welke per werkterrein door Kiwa N.V. worden gehanteerd. 3.2 Actoren Kiwa N.V. vestigingen Rijswijk, Goes en (Apeldoorn). Status: Definitief 11

12 4 Selectie 4.1 Doelstelling van de selectie De selectie richt zich op de (administratieve) neerslag van het handelen door overheidsorganen, die vallen onder de werking van de Archiefwet De selectielijst is tot stand gekomen op grond van een wettelijk voorgeschreven procedure. Deze procedure, welke zijn grondslag heeft in art. 5 van de Archiefwet 1995, is neergelegd in de artikelen 2 tot en met 5 van het Archiefbesluit 1995, Stb De doelstelling bij de selectie van overheidarchieven is dat de belangrijkste bronnen van de Nederlandse samenleving en cultuur veilig worden gesteld voor blijvende bewaring. Met het te bewaren materiaal moet het mogelijk zijn om een reconstructie te maken van het handelen van de rijksoverheid ten opzichte van haar omgeving, maar ook van de belangrijkste historisch-maatschappelijke gebeurtenissen en ontwikkelingen, voor zover deze zijn te reconstrueren uit overheidsarchieven. In deze SL worden de handelingen van de verschillende organen geselecteerd op hun bijdrage aan de realisering van de selectiedoelstelling. De gegevensbestanden kunnen zowel uit papieren- als uit digitale documenten bestaan. Indien de neerslag in aanmerking komt voor vernietiging dan vermeldt de SL een V met een termijn. De termijn gaat in na expiratiedatum of afdoening van de archivistische neerslag. 4.2 Selectiecriteria Uitgaande van de selectiedoelstelling heeft PIVOT in 1993 een lijst van algemene selectiecriteria geformuleerd. Bij de vaststelling van deze selectiecriteria is bepaald dat de bruikbaarheid van de criteria binnen afzienbare tijd zou worden geëvalueerd. In april 1996 werd met dat doel een werkgroep samengesteld. Bij de samenstelling van de werkgroep is gezorgd voor inbreng vanuit zowel de Rijksarchiefdienst/PIVOT als vanuit de zorgdragers. Op 26 november 1996 werden de resultaten tijdens een PIVOTthemabijeenkomst gepresenteerd, waarna als gevolg van discussie nog enige aanpassingen volgden. Op 29 april 1997 werden de herziene selectiecriteria door het afdelingswerkoverleg vastgesteld, waarop zij werden aangeboden aan het Convent van rijksarchivarissen en voor advies voorgelegd aan de Raad voor Cultuur en de Permanente Commissie Documentaire Informatievoorziening Rijksoverheid (PC DIR). Na verwerking van de adviezen zijn de Archiefwet 1995, Wet van 28 april 1995 (Stb. 276), houdende vervanging van de Archiefwet 1962 (Stb. 313) en in verband daarmee wijziging van enige andere wetten herziene selectiecriteria vastgesteld door het Convent van Rijksarchivarissen. In deze SL zijn de criteria van 1997 gehanteerd. De algemene selectiecriteria zijn positief geformuleerd, het zijn bewaarcriteria. De criteria geven de handelingen aan die met een B gewaardeerd worden, en waarvan de neerslag dus overgebracht dient te worden. De neerslag van de handelingen die met een V gewaardeerd worden, wordt niet overgebracht en kan op termijn vernietigd worden. De volgende algemene selectiecriteria worden door het Nationaal Archief gehanteerd om permanent te bewaren handelingen te selecteren: Algemene selectie criteria HANDELINGEN DIE WORDEN GEWAARDEERD MET B (Bewaren) Algemeen selectiecriterium Toelichting 1. Handelingen die betrekking hebben op voorbereiding en bepaling van beleid op hoofdlijnen Status: Definitief 12

13 Hieronder wordt verstaan agendavorming, het analyseren van informatie, het formuleren van adviezen met het oog op toekomstig beleid, het ontwerpen van beleid of het plannen van dat beleid, alsmede het nemen van beslissingen over de inhoud van beleid en terugkoppeling van beleid. Dit omvat het kiezen en specificeren van de doeleinden en de instrumenten. 2. Handelingen die betrekking hebben op evaluatie van beleid op hoofdlijnen Hieronder wordt verstaan het beschrijven en beoordelen van de inhoud, het proces of de effecten van beleid. Hieronder valt ook het toetsen van en het toezien op beleid. Hieruit worden niet per se consequenties getrokken zoals bij terugkoppeling van beleid. 3. Handelingen die betrekking hebben op verantwoording van beleid op hoofdlijnen aan andere actoren Hieronder valt tevens het uitbrengen van verslag over beleid op hoofdlijnen aan andere actoren of ter publicatie. 4. Handelingen die betrekking hebben op (her)inrichting van organisaties belast met beleid op hoofdlijnen Hieronder wordt verstaan het instellen, wijzigen of opheffen van organen, organisaties of onderdelen daarvan. 5. Handelingen die bepalend zijn voor de wijze waarop beleidsuitvoering op hoofdlijnen plaatsvindt Onder beleidsuitvoering wordt verstaan het toepassen van instrumenten om de gekozen doeleinden te bereiken. 6. Handelingen die betrekking hebben op beleidsuitvoering op hoofdlijnen en direct zijn gerelateerd aan of direct voortvloeien uit voor het Koninkrijk der Nederlanden bijzondere tijdsomstandigheden en Bijvoorbeeld in het geval de ministeriële verantwoordelijkheid is opgeheven en/of wanneer er sprake is van oorlogstoestand, staat van beleg of toepassing van noodwetgeving. Incidenten Naast de algemene criteria kunnen er ten aanzien van bepaalde handelingen, eveneens binnen het kader van de selectiedoelstellingen, in een SL werkterreinspecifieke criteria worden geformuleerd, die met behulp van de algemene criteria niet kunnen worden gewaardeerd. Ingevolge artikel 5, onder e, van het Archiefbesluit 1995 kan neerslag van bepaalde, als te vernietigen gewaardeerde handelingen betreffende personen en/of gebeurtenissen van bijzonder cultureel of maatschappelijk belang, van vernietiging worden uitgezonderd. Status: Definitief 13

14 5 Leeswijzer van de handelingen In deze Selectielijst (SL) worden de handelingen beschreven. Iedere handeling is vastgelegd in een gegevensblok met zes of zeven velden. Op deze wijze: (..) Handeling Grondslag Periode Product Opmerking Waardering Iedere handeling is voorzien van een uniek volgnummer (..). Een handeling is een complex van activiteiten gericht op het totstandbrengen van een product, dat een actor verricht ter vervulling van een taak of op grond van een bevoegdheid. Een actor is een orgaan dat een rol speelt op een werkterrein en de bevoegdheid heeft tot het zelfstandig verrichten van handelingen op grond van attributie of delegatie. Een actor kan handelingen via mandatering door organisatieonderdelen of -leden laten verrichten. De handelingen zijn in principe positief geformuleerd. Dat wil zeggen dat bij een handeling als het vaststellen van een Certificatieschema ook het intrekken van een Certificatieschema inbegrepen wordt geacht. De grondslag of bron geeft de wet of het certificatieschema krachtens de wet waarop een handeling is gebaseerd. Een groot aantal aangetroffen gelijksoortige grondslagen is soms samengevat of tot een keuze beperkt. Niet alle handelingen zijn gebaseerd op een grondslag. Dan is de beschrijving van de handeling ontleend aan de literatuur of bronnen. Voor enkele (algemene) handelingen is geen grondslag of bron aangetroffen. De periode geeft aan wanneer een handeling is uitgevoerd. Hoewel het institutioneel onderzoek zich beperkt tot een bepaalde periode, zijn handelingen waarvan de grondslag een vroegere startdatum doet vermoeden niet voorzien van een eerder gelegen jaartal. Als een handeling nog niet is beëindigd, is achter het eerste jaartal alleen een streepje gezet (bijvoorbeeld: 2003-). Deze handelingen waren bij het afsluiten van het onderzoek nog niet beëindigd. Onderhoud aan de selectielijst zal eventuele eindjaren moeten achterhalen. Het product vormt het resultaat van de handeling. Soms was het noodzakelijk bepaalde velden in de gegevensblokken te verduidelijken met een opmerking of toelichting. De waardering geeft aan welke selectiebeslissing genomen moet worden ten aanzien van de neerslag van de handeling. Zie hiervoor hoofdstuk 3. Grondslag voor Kiwa Handelingen zijn: de Arbeidsomstandighedenwet, de Warenwet besluit Drukapparatuur, en de diverse certificatieschema s per werkterrein. Zie hiervoor volgend hoofdstuk 6. Status: Definitief 14

15 6 Selectielijst 6.1 Afgifte Certificaat Arbodienst (1) Grondslag: Het afstemmen van het beleid bij totstandkoming van het certificatieschema en het management van het certificatieschema binnen Kiwa. Besluit Minister SZW ARBO/A&V/2008/25843 aanwijzing CI Arbodiensten dd. 9 september Richtlijn Arbodiensten van de Stichting Beheer Certificatieregelingen Arbodiensten. Periode: Product: Schemadossier, bestaande uit verslagen, adviezen en besluiten van de totstandkoming van het certificatie schema. Opmerking: Onderdeel van deze handeling maakt uit: - het kennisnemen van de verslagen van het CCvD; - het overleggen met andere aangewezen instellingen en het CCvD; - en het productmanagement van het certificatieschema binnen Kiwa. Waardering: V 10 jaar na vervallen aanwijzing (2) Het afgeven en het beheren van het Certificaat Arbodienst Grondslag: Art. 20, 2 e en 3 e lid van de Arbeidsomstandighedenwet. Art. 1.5a t/m 1.5d van het Arbeidsomstandighedenbesluit en de art. 2.7 t/m 2.11 van de Arbeidsomstandighedenregeling. Richtlijn Arbodiensten van de Stichting Beheer Certificatieregelingen Arbodiensten. Periode: Product: Certificatiedossier, bestaande uit het certificaat, de overeenkomst, de rapportages en besluiten. Opmerking: Onderdeel van deze handeling maakt uit: - het behandelen en onderzoeken van aanvragen; - het afgeven en intrekken van het Certificaat Arbodienst; - en het houden van jaarlijkse controles op grond van de wet. Waardering: V 10 jaar na beëindiging certificatieovereenkomst. (3) Het rapporteren aan het Ministerie van SZW Grondslag: Besluit Minister SZW ARBO/A&V/2008/25843 aanwijzing CI Arbodiensten dd. 9 september Periode: Product: Verslag Opmerking: Deze rapportage vindt jaarlijks plaats vóór 1 maart. Waardering: V 10 jaar na vervallen aanwijzing 6.2 Keuringsinstantie voor drukapparatuur (4) Het afstemmen van het beleid bij totstandkoming van het certificatieschema en het management van het certificatieschema binnen Status: Definitief 15

16 Kiwa. Grondslag: Besluit Minister SZW G&VW/VW/2009/2805 verlenging aanwijzing CKI van drukapparatuur dd. 20 februari RISA schema Drukapparatuur Stcr 22 januari 2001 nr. 15 WESA schema Drukapparatuur Strct 11 juli 2006 nr. 132 Periode: Product: Schemadossier, bestaande uit verslagen, adviezen en besluiten van de totstandkoming van het certificatie schema. Opmerking: Onderdeel van deze handeling maakt uit: - het vertegenwoordigen in het georganiseerd nationaal overleg van de andere aangewezen instellingen. - en het productmanagement van het certificatieschema binnen Kiwa. Waardering: V 10 jaar na vervallen aanwijzing (5) Het keuren van drukapparatuur Grondslag: Warenwetbesluit Drukapparatuur Bijlage IV van Richtlijn 97/23/EG RISA schema Drukapparatuur Stcr 22 januari 2001 nr. 15 WESA schema Drukapparatuur Strct 11 juli 2006 nr. 132 Periode: Product: Certificatiedossier, bestaande uit het certificaat, indien van toepassing de verklaring, de overeenkomst, de rapportages en de besluiten. Opmerking: Het keuren van drukapparatuur betreft de nieuwbouw, ingebruikname en gebruiksfase. Onderdeel van deze handeling maakt uit: - het uitvoeren van procedures ter beoordeling van drukapparatuur, samenstellen en druksystemen; - het uitvoeren van keuringen voor in gebruikneming; - het uitvoeren van periodieke controles; - het afgeven, weigeren, schorsen of intrekken van verklaringen. Waardering: (6) V 10 jaar na beëindiging certificatieovereenkomst/opdracht. Het rapporteren aan het Ministerie van SZW Grondslag: Besluit Minister SZW G&VW/VW/2009/2805 verlenging aanwijzing CKI van drukapparatuur dd. 20 februari RISA schema Drukapparatuur Stcr 22 januari 2001 nr. 15 WESA schema Drukapparatuur Strct 11 juli 2006 nr. 132 Periode: Product: Verslag Opmerking: Deze rapportage vindt jaarlijks plaats vóór 1 maart. Waardering: V 10 jaar na vervallen aanwijzing 6.3 Certificeren van vakbekwaamheid arbeids- en organisatiedeskundigen (7) Grondslag: Het afstemmen van het beleid bij totstandkoming van het certificatieschema en het management van het certificatieschema binnen Kiwa. Besluit Minister SZW ARBO/ATB/ aanwijzing CI voor vakbekwaamheid arbeids- en organisatiedeskundigen dd 8 februari Status: Definitief 16

17 Overeenkomst met SRAO Periode: Product: Schemadossier, bestaande uit verslagen, adviezen en besluiten van de totstandkoming van het certificatie schema. Opmerking: Onderdeel van deze handeling maakt uit: - het overleggen met andere aangewezen instellingen; - en het productmanagement van het certificatieschema binnen Kiwa. Waardering: V 12 jaar na vervallen aanwijzing (8) Het afgeven van certificaten van vakbekwaamheid arbeids- en organisatiedeskundige. Grondslag: Afdeling 1a en artikel 2.7 tweede lid van het Arbeidsomstandighedenbesluit en de artikelen 1.1a, 2.17 en 2.18 van de Arbeidsomstandighedenregeling. Periode: Product: Certificatiedossier, bestaande uit het certificaat, de overeenkomst, de rapportages en besluiten. Opmerking: Onderdeel van deze handeling maakt uit: - het behandelen en onderzoeken van aanvragen; - het afgeven, weigeren en intrekken van het Certificaat; Waardering: V 12 jaar na beëindiging certificatie overeenkomst. V 6 jaar m.b.t. weigering of intrekking. (9) Het rapporteren aan het Ministerie van SZW Grondslag: Besluit Minister SZW ARBO/ATB/ aanwijzing CI voor vakbekwaamheid arbeids- en organisatiedeskundigen dd 8 februari Periode: Product: Verslag Opmerking: Deze rapportage vindt jaarlijks plaats vóór 1maart. Waardering: V 12 jaar na vervallen aanwijzing 6.4 Certificeren van vakbekwaamheid professioneel vuurwerk (10) Grondslag: Het afstemmen van het beleid bij totstandkoming van het certificatieschema en het management van het certificatieschema binnen Kiwa. Besluit Minister SZW G&VW/VW/2009?27787 verlenging aanwijzing vakbekwaam professioneel vuurwerk dd. 9 december Periode: Product: Schemadossier, bestaande uit verslagen, adviezen en besluiten van de totstandkoming van het certificatie schema. Opmerking: Onderdeel van deze handeling maakt uit: - het kennisnemen van de verslagen van het CvD; - het overleggen met andere aangewezen instellingen; - en het productmanagement van het certificatieschema binnen Kiwa. Waardering: V 12 jaar na vervallen aanwijzing (11) De afgifte van certificaten vakbekwaamheid professioneel vuurwerk. Status: Definitief 17

18 Grondslag: Afdeling 1a en artikel 4.8.a van het Arbeidsomstandighedenbesluit en de artikelen 4.17a t/m 4.17d en 9.2c van de Arbeidsomstandighedenregeling. Periode: Product: Certificatiedossier, bestaande uit het certificaat, de overeenkomst, de rapportages en besluiten. Opmerking: Onderdeel van deze handeling maakt uit: - het behandelen en onderzoeken van aanvragen; - het afgeven, weigeren en intrekken van het Certificaat; Waardering: (12) V 12 jaar na beëindiging certificatie overeenkomst. V 6 jaar m.b.t. weigering of intrekking. Het rapporteren aan het Ministerie van SZW Grondslag: Besluit Minister SZW ARBO/A&V/2008/25843 aanwijzing CI Arbodiensten dd. 9 september Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) Kiwa Reglement voor Persoonscertificatie Periode: Product: Verslag Opmerking: Deze rapportage vindt jaarlijks plaats in de maand maart. Waardering: V 12 jaar na vervallen aanwijzing 6.5 Certificeren van vakbekwaamheid verwijdering asbest en crocidoliet (13) Grondslag: Het afstemmen van het beleid bij totstandkoming van het certificatieschema en het management van het certificatieschema binnen Kiwa. Besluit Minister SZW ARBO/P&G/2007/19980 tot intrekking aanwijzing CI asbest verwijdering van 6 juni 2007; Besluit Minister SZW ARBO/P&G/2008/14508 tot aanwijzing CKI asbest bij wijziging regelgeving dd 29 mei Contract met Stichting Certificatie Asbest (SCA) Periode: Product: Schemadossier, bestaande uit verslagen, adviezen en besluiten van de totstandkoming van het certificatie schema. Opmerking: Onderdeel van deze handeling maakt uit: - het kennisnemen van de verslagen van het CCvD. - en het productmanagement van het certificatieschema binnen Kiwa. Waardering: V 10 jaar na vervallen aanwijzing (14) De afgifte van certificaten voor de activiteiten met betrekking tot asbestinventarisatie en verwijdering. Grondslag: Afdeling 1a en artikel 4.54 van het Arbeidsomstandighedenbesluit en de artikelen 1.1a, 4.27 en 4.28 van de Arbeidsomstandighedenregeling. SCA certificatieschema SC-540/2007 en SC-530/2008. Periode: Product: Certificatiedossier, bestaande uit het certificaat, de overeenkomst, de rapportages en besluiten. Opmerking: Onderdeel van deze handeling maakt uit: - het behandelen en onderzoeken van aanvragen; Status: Definitief 18

19 Waardering: (15) - het onderzoeken, beoordelen, rapporteren en besluiten; - het afgeven en intrekken van het Certificaat; - en het houden van jaarlijkse controles op grond van de wet. V 10 jaar na beëindiging van de certificatieovereenkomst Het rapporteren aan het Ministerie van SZW Grondslag: Besluit Minister SZW ARBO/P&G/2007/19980 tot intrekking aanwijzing CI asbest verwijdering van 6 juni 2007; Besluit Minister SZW ARBO/P&G/2008/14508 tot aanwijzing CKI asbest bij wijziging regelgeving dd 29 mei Periode: Product: Verslag Opmerking: Deze rapportage vindt jaarlijks plaats vóór 1 maart. Waardering: V 10 jaar na vervallen aanwijzing 6.6 Publieksdiensten en vergunningen (16) De uitgifte van persoonsgebonden documenten en van ondernemers vergunningen. Grondslag: Overeenkomst van IVW met Kiwa N.V. van 10 juli Periode: 1 juni Product: Klantendossier bestaande uit aanvragen, correspondentie en besluiten. Opmerking: Onderdeel van deze handeling maakt uit: - het behandelen en onderzoeken van aanvragen; - het onderzoeken, beoordelen, rapporteren en besluiten; - het afgeven en intrekken van het document; Waardering: V 5 jaar na beëindiging van de overeenkomst (17) Het periodiek rapporteren aan het IVW Grondslag: Overeenkomst van IVW met Kiwa N.V. van 10 juli Periode: 1 juni Product: Verslag Opmerking: Deze rapportage vindt jaarlijks plaats. Waardering: V 5 jaar na beëindiging van de overeenkomst. 6.7 Regeling F-gassenverordening (18) Grondslag: De uitgifte van bedrijfscertificaten voor het voldoen aan art. 19 van de regeling gefluoreerde broeikasgassen en gereguleerde stoffen koelinstallaties. Aanwijzing door Min. Infrastructuur en Milieu d.d. 28 januari 2011 betreft de regeling gefluoreerde broeikasgassen en gereguleerde stoffen koelinstallaties. Periode: 1 februari Product: Certificatiedossier, bestaande uit het certificaat, de overeenkomst, de Status: Definitief 19

20 Opmerking: Waardering: (19) rapportages en besluiten. Onderdeel van deze handeling maakt uit: - het behandelen en onderzoeken van aanvragen; - het onderzoeken, beoordelen, rapporteren en besluiten; - het afgeven en intrekken van het document; V 5 jaar na beëindiging van de overeenkomst Het periodiek rapporteren aan het Agentschap NL Grondslag: Aanwijzing door Min. Infrastructuur en Milieu d.d. 28 januari Periode: 1 febr Product: Verslag Opmerking: Deze rapportage vindt jaarlijks plaats. Waardering: V 5 jaar na beëindiging van de overeenkomst. Status: Definitief 20

INHOUDSOPGAVE. Basis Selectie Document METC s van algemene ziekenhuizen en zelfstandige stichtingen in Nederland, en VU medisch centrum in Amsterdam

INHOUDSOPGAVE. Basis Selectie Document METC s van algemene ziekenhuizen en zelfstandige stichtingen in Nederland, en VU medisch centrum in Amsterdam Basisselectiedocument voor Medische Ethische Toetsingscommissies (METC s) van algemene ziekenhuizen en zelfstandige stichtingen in Nederland en VU medisch centrum in Amsterdam Periode 1999 - Versie vastgesteld

Nadere informatie

Productbeschrijving BSD. Inhoudsopgave

Productbeschrijving BSD. Inhoudsopgave Productbeschrijving BSD Versie januari 2004, plus verwerkt commentaar Nationaal Archief van februari 2004 Goedgekeurd op vergadering Interdepartementaal Platform Selectievraagstukken, 3 maart 2004 Inhoudsopgave

Nadere informatie

BSD Studiefinanciering

BSD Studiefinanciering BSD Studiefinanciering 1945-1994 Erasmus Universiteit Rotterdam, Katholieke Universiteit Brabant, Katholieke Universiteit Nijmegen, Technische Universiteit Delft, Technische Universiteit Eindhoven, Universiteit

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap p/a de Algemene Rijksarchivaris Postbus LM 's-gravenhage

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap p/a de Algemene Rijksarchivaris Postbus LM 's-gravenhage R.J.Schimmelpennincklaan3 ec-re-3612+3 25.6 AE Den Haag telercc..3172312eese fax +31(c)7c 361 47 27 e-mail cultuur@cultuur.nl www.cultuur.nl De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nadere informatie

Den Haag, september 2013 Dr. F.J.G. Limburg

Den Haag, september 2013 Dr. F.J.G. Limburg Verslag van het ingevolge artikel 5, sub d., j o 2 Archiefbesluit 1995, gevoerde overleg tussen het bedrijfschap Horeca en Catering en het Nationaal Archief met betrekking tot de selectielijst, zoals bedoeld

Nadere informatie

Onderwerp Ontwerp-selectielijst archiefbescheiden zorgdrager minister van BZK, beleidsterrein Nationale Ombudsman over de periode

Onderwerp Ontwerp-selectielijst archiefbescheiden zorgdrager minister van BZK, beleidsterrein Nationale Ombudsman over de periode Aan De Staatssecretaris van Onderwijs, en Wetenschappen P/a de algemene rijksarchivaris Postbus 90520 2509 LM s-gravenhage Onderwerp Ontwerp-selectielijst archiefbescheiden zorgdrager minister van BZK,

Nadere informatie

Selectielijst Klantenloket EPD (bij Nictiz) 2008-2011

Selectielijst Klantenloket EPD (bij Nictiz) 2008-2011 Selectielijst Klantenloket EPD (bij Nictiz) 2008-2011 Van de zorgdrager: Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) Concept versie ter inzage Inhoudsopgave A Inleiding... 3 1.1 Doel en werking

Nadere informatie

Raad voor Cultuur. Mijnheer de Staatssecretaris,

Raad voor Cultuur. Mijnheer de Staatssecretaris, Aan De Staatssecretaris van Onderwijs, en Wetenschappen P/a de algemene rijksarchivaris Postbus 90520 2509 LM s-gravenhage Onderwerp Ontwerp-selectielijst archiefbescheiden zorgdrager minister van Volkshuisvesting,

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap p/a de Algemene Rijksarchivaris Postbus 90520. 2509 LM 's-gravenhage

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap p/a de Algemene Rijksarchivaris Postbus 90520. 2509 LM 's-gravenhage ..,.scs...l...cálaa.3 9 3's-3612+3 2506 AE Den Haag tcl.foon.317c310ssse fax +32(o)70 36147 27 e-mail cultuur@cultuur.nl wwwcultuur.nl De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap p/a de

Nadere informatie

Deze selectielijst geldt uitsluitend voor de SIEV: Selectielijst Stichting Inschrijving Eigen Vervoer (SIEV) Periode

Deze selectielijst geldt uitsluitend voor de SIEV: Selectielijst Stichting Inschrijving Eigen Vervoer (SIEV) Periode Deze selectielijst geldt uitsluitend voor de SIEV: Selectielijst Stichting Inschrijving Eigen Vervoer (SIEV) Periode 1954-2008 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Verantwoording...4 Wettelijk kader voor de

Nadere informatie

raad voor cultuur R.J.Schimmelpennincklaan 3

raad voor cultuur R.J.Schimmelpennincklaan 3 R.J.Schimmelpennincklaan 3 so-ter-61=43 2506 AE Den Haag seiefoon.32

Nadere informatie

Productbeschrijving RIO. Inhoudsopgave

Productbeschrijving RIO. Inhoudsopgave Productbeschrijving RIO Versie januari 2004, plus verwerkt commentaar Nationaal Archief van februari 2004 Goedgekeurd op vergadering Interdepartementaal Platform Selectievraagstukken, 3 maart 2004 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Raad voor Cultuur. Mijnheer de Staatssecretaris,

Raad voor Cultuur. Mijnheer de Staatssecretaris, Aan De Staatssecretaris van Onderwijs, en Wetenschappen P/a de algemene rijksarchivaris Postbus 90520 2509 LM s-gravenhage Onderwerp Ontwerp-selectielijst archiefbescheiden beleidsterrein Middelbaar beroepsonderwijs

Nadere informatie

Onderwerp Ontwerp-selectielijst archiefbescheiden beleidsterrein Waarborgen van platina, gouden en zilveren voorwerpen over de periode

Onderwerp Ontwerp-selectielijst archiefbescheiden beleidsterrein Waarborgen van platina, gouden en zilveren voorwerpen over de periode Aan De Staatssecretaris van Onderwijs, en Wetenschappen P/a de algemene rijksarchivaris Postbus 90520 2509 LM s-gravenhage Onderwerp Ontwerp-selectielijst archiefbescheiden beleidsterrein Waarborgen van

Nadere informatie

Aan het driehoeksoverleg werd door de volgende personen deelgenomen:

Aan het driehoeksoverleg werd door de volgende personen deelgenomen: Verslag van het ingevolge artikel 5, sub d., jo 2 Archiefbesluit 1995, gevoerde driehoeksoverleg tussen de Algemene Rekenkamer, Kabinet der Koningin, Kanselier der Nederlandse Orden, Nationale Ombudsman,

Nadere informatie

Selectielijst. Stichting Vervangingsfonds 1992 - heden

Selectielijst. Stichting Vervangingsfonds 1992 - heden Selectielijst Stichting Vervangingsfonds 1992 - heden Versie vastgesteld Staatscourant 4027, 14 februari 2014 Mark Hoogland (Eiffel BV) In opdracht van het Participatiefonds Inhoud 1. Verantwoording...

Nadere informatie

Model-regeling Archiefbeheer/Documentaire Informatievoorziening. RAAMREGELING ARCHIEFBEHEER/ DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING [naam instelling]

Model-regeling Archiefbeheer/Documentaire Informatievoorziening. RAAMREGELING ARCHIEFBEHEER/ DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING [naam instelling] RAAMREGELING ARCHIEFBEHEER/ DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING [naam instelling] PAZU Werkgroep Beheersregels Page 1 29-10-2002 INDELING Art. nrs. Blz. Hoofdstuk I Algemene bepalingen 1 3/5 Hoofdstuk II

Nadere informatie

Selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de Orde van Octrooigemachtigden 1936-

Selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de Orde van Octrooigemachtigden 1936- Selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de Orde van Octrooigemachtigden 1936- Concept/Versie 07-2010 Inhoudsopgave 1. TOELICHTING 3 1.1 Verantwoording 3 1.2 Doelstelling van de selectie 3

Nadere informatie

In uw brief verzocht u de Raad om binnen drie maanden advies uit te brengen. Hij biedt u bij deze zijn bevindingeni aan.

In uw brief verzocht u de Raad om binnen drie maanden advies uit te brengen. Hij biedt u bij deze zijn bevindingeni aan. R.J. Schirnmelpennincklaan 3 2506 AE Den Haag telefoon +31(o)70 310 66 86 fax +31(o)70 361 47 27 e-mail cultuur@cultuur.nl www.cultuur.nl De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap p/a de

Nadere informatie

Basis Selectie Document Gezondheid en welzijn van dieren 1981-2008

Basis Selectie Document Gezondheid en welzijn van dieren 1981-2008 Basis Selectie Document Gezondheid en welzijn van dieren Selectielijst voor de zorgdrager Stichting Examens Vakbekwaamheid Hondenen kattenbesluit voor de neerslag van de handelingen op het beleidsterrein

Nadere informatie

Onderwerp Ontwerp-selectielijst archiefbescheiden beleidsterrein Mededingingsbeleid over de periode

Onderwerp Ontwerp-selectielijst archiefbescheiden beleidsterrein Mededingingsbeleid over de periode Aan De Staatssecretaris van Onderwijs, en Wetenschappen P/a de algemene rijksarchivaris Postbus 90520 2509 LM s-gravenhage Onderwerp Ontwerp-selectielijst archiefbescheiden beleidsterrein Mededingingsbeleid

Nadere informatie

Onderwerp Ontwerp-selectielijst archiefbescheiden beleidsterrein Toezicht op de volksgezondheid over de periode 1940-1999

Onderwerp Ontwerp-selectielijst archiefbescheiden beleidsterrein Toezicht op de volksgezondheid over de periode 1940-1999 Aan De Staatssecretaris van Onderwijs, en Wetenschappen P/a de algemene rijksarchivaris Postbus 90520 2509 LM s-gravenhage Onderwerp Ontwerp-selectielijst archiefbescheiden beleidsterrein Toezicht op de

Nadere informatie

onderwerp: ontwerp-selectielijst archiefbescheiden van de Centrale Organisatie

onderwerp: ontwerp-selectielijst archiefbescheiden van de Centrale Organisatie --suus 90-to-3612+3 2506 AE Deu Haag torccu.«c»crosess fax +31(0)70 36147 27 e-mail cultuur@cultuur.nl www.cultuur.nl De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap p/a de Algemene Rijksarchivaris

Nadere informatie

raad voor cukuur raad voor cultuur

raad voor cukuur raad voor cultuur raad voor cukuur R.J. Schimmelpennincklaan 3 oostbus 612e 2506 AE Den Haag telefoon +31(0)70 310 66 86 fax +31(0)70 361 47 27 e-mail cultuur@cultuur.nl www.cultuur.nl De Staatssecretaris van Onderwijs,

Nadere informatie

Raad voor Cultuur. Zeer geachte mevrouw Van der Laan

Raad voor Cultuur. Zeer geachte mevrouw Van der Laan Aan De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen p/a de Algemene Rijksarchivaris Postbus 90520 2509 LM s-gravenhage Onderwerp Ontwerpselectielijst archiefbescheiden Arbeidsvoorwaarden en

Nadere informatie

(Kamerbrief van OCW en BZK aangaande selectieaanpak archieven, 17 december 2010).

(Kamerbrief van OCW en BZK aangaande selectieaanpak archieven, 17 december 2010). Verslag van het ingevolge artikel 5, eerste lid sub d. van het Archiefbesluit 1995 gevoerde overleg tussen het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) (VWS) en het Nationaal Archief met betrekking

Nadere informatie

Basisselectiedocument (BSD) van het Bureau Financieel Toezicht (BFT) en de Commissies van Deskundigen

Basisselectiedocument (BSD) van het Bureau Financieel Toezicht (BFT) en de Commissies van Deskundigen Basisselectiedocument (BSD) van het Bureau Financieel Toezicht (BFT) en de Commissies van Deskundigen Selectielijst als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van het Archiefbesluit 1995, voor de neerslag van

Nadere informatie

Onderwerp Ontwerp-selectielijst archiefbescheiden beleidsterrein Reclassering over de periode

Onderwerp Ontwerp-selectielijst archiefbescheiden beleidsterrein Reclassering over de periode Aan De Staatssecretaris van Onderwijs, en Wetenschappen P/a de algemene rijksarchivaris Postbus 90520 2509 LM s-gravenhage Onderwerp Ontwerp-selectielijst archiefbescheiden beleidsterrein Reclassering

Nadere informatie

Besluit van Provinciale Staten

Besluit van Provinciale Staten Besluit van Provinciale Staten Vergaderdatum Januari 2015 Nummer 6772 Onderwerp Vaststelling van de Archiefverordening Provincie Zuid- Holland 2014 1 Besluit Provinciale Staten van Zuid-Holland, Gelet

Nadere informatie

(Kamerbrief van OCW en BZK aangaande Selectieaanpak archieven, van 17 december 2010).

(Kamerbrief van OCW en BZK aangaande Selectieaanpak archieven, van 17 december 2010). Verslag van het ingevolge artikel 5, eerste lid sub d. van het Archiefbesluit 1995 gevoerde overleg tussen de Belastingdienst, Beleid en Ondersteuning en het Nationaal Archief met betrekking tot de selectielijst,

Nadere informatie

Vaststelling selectielijst Archiefbescheiden Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting over de periode vanaf 1988

Vaststelling selectielijst Archiefbescheiden Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting over de periode vanaf 1988 (Tekst geldend op: 11-04-2010) Vaststelling selectielijst Archiefbescheiden Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting over de periode vanaf 1988 De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Nadere informatie

Definitieve versie Vastgesteld 31-12-2012. Naar ontwerp van: Edward Nieuwkerk, Doc-Direkt

Definitieve versie Vastgesteld 31-12-2012. Naar ontwerp van: Edward Nieuwkerk, Doc-Direkt Selectielijst voor de archiefbescheiden van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid op het beleidsterrein algemene wetenschappelijke beleidsvoorbereiding, opgemaakt of ontvangen vanaf 2012 Definitieve

Nadere informatie

Selectielijst vereniging FGzP (Federatie van gezondheidszorgpsychologen)

Selectielijst vereniging FGzP (Federatie van gezondheidszorgpsychologen) Selectielijst vereniging FGzP (Federatie van gezondheidszorgpsychologen) Selectielijst voor de administratieve neerslag van de openbare gezag-taken van de zorgdrager FGzP (Federatie van gezondheidszorgpsychologen),

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 39879 29 juli 2016 Convenant SBCA-SZW Partijen, De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, te dezen vertegenwoordigd

Nadere informatie

Den Haag, december 2016 F. Limburg. Selectiedoelstelling en belangen

Den Haag, december 2016 F. Limburg. Selectiedoelstelling en belangen Verslag van het ingevolge artikel 5, eerste lid sub d. van het Archiefbesluit 1995 gevoerde overleg tussen de Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO) en het Nationaal

Nadere informatie

Artikel 4 De directeur van de beheerseenheid kan de uitvoering van de bepalingen van dit besluit mandateren aan één of meer medewerkers.

Artikel 4 De directeur van de beheerseenheid kan de uitvoering van de bepalingen van dit besluit mandateren aan één of meer medewerkers. 4C. BESLUIT INFORMATIEBEHEER REGIO TWENTE - besluit dagelijks bestuur van 20 maart 1998 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Dit besluit verstaat onder: a. documenten de in de wet in artikel 1, onder

Nadere informatie

Den Haag, september 2015 F. Limburg

Den Haag, september 2015 F. Limburg Verslag van het ingevolge artikel 5, eerste lid sub d. van het Archiefbesluit 1995, gevoerde overleg tussen het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) en het Nationaal Archief met betrekking tot

Nadere informatie

artikel 40, eerste en tweede lid van de Archiefwet 1995 en artikel 36 van de gemeenschappelijke regeling RUD Utrecht

artikel 40, eerste en tweede lid van de Archiefwet 1995 en artikel 36 van de gemeenschappelijke regeling RUD Utrecht Archiefverordening RUD Utrecht 2014 Het algemeen bestuur van de RUD Utrecht gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van RUD Utrecht Gelet op: artikel 40, eerste en tweede lid van de Archiefwet 1995

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Begeleidingscommissie Automatisering Academische Ziekenhuizen,

Inventaris van het archief van de Begeleidingscommissie Automatisering Academische Ziekenhuizen, Nummer archiefinventaris: 2.14.5315 Inventaris van het archief van de Begeleidingscommissie Automatisering Academische Ziekenhuizen, 1932-1992 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief,

Nadere informatie

Beheersregeling document- en archiefbeheer OPTA 2008

Beheersregeling document- en archiefbeheer OPTA 2008 Beheersregeling document- en archiefbeheer OPTA 2008 De voorzitter van het College van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit besluit vast te stellen het volgende: Besluit voor het beheer

Nadere informatie

Regeling Archiefbeheer College bouw ziekenhuisvoorzieningen

Regeling Archiefbeheer College bouw ziekenhuisvoorzieningen Het College bouw ziekenhuisvoorzieningen, gelet op artikel 14 van het Archiefbesluit 1995; Besluit: Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: a. Bouwcollege: het College bouw ziekenhuisvoorzieningen;

Nadere informatie

1 juli 2010. Aanvullend Reglement voor Wettelijke Certificatieregelingen

1 juli 2010. Aanvullend Reglement voor Wettelijke Certificatieregelingen 1 juli 2010 Aanvullend Reglement voor Wettelijke Certificatieregelingen 1 juli 2010 Aanvullend Reglement voor Wettelijke Certificatieregelingen 2010 Kiwa N.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze

Nadere informatie

Besluit Informatiebeheer 2015

Besluit Informatiebeheer 2015 15.0002092 Besluit Informatiebeheer 2015 Het dagelijks bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek, gelet op artikel 6 van de Archiefverordening Regio Gooi en Vechtstreek 2015, Overwegende dat: - de voortschrijdende

Nadere informatie

RAAD VOOR ACCREDITATIE AANVRAAG UITBREIDING SZW-BEOORDELING

RAAD VOOR ACCREDITATIE AANVRAAG UITBREIDING SZW-BEOORDELING RAAD VR ACCREDITATIE AANVRAAG UITBREIDING SZW-BERDELING RvA-F105szw-NL Zie bijgevoegde toelichting 1a. Registratienummer : 1b. Naam instelling : 1c. Gewenste uitbreiding : Conformiteitbeoordelende activiteit(en):

Nadere informatie

INFOBLAD 01. Toelichting op nieuw TCVT schema W3-11

INFOBLAD 01. Toelichting op nieuw TCVT schema W3-11 INFOBLAD 01 Toelichting op nieuw TCVT schema W3-11 INLEIDING 1.0 Algemeen De Stichting Toezicht Certificatie Verticaal Transport (TCVT) beheert alle certificatieschema s in het kader van Verticaal Transport.

Nadere informatie

raad voor cultuur so 43 onderwerp: ontwerp-selectielijst archiefbescheiden op het beleidsterrein

raad voor cultuur so 43 onderwerp: ontwerp-selectielijst archiefbescheiden op het beleidsterrein c cle...i-cal.223 so 43 2506 AE Den Haag tclcecon.3170312esse fax +31(o)70 36147 27 e-mail cultuur@cultuur.nl www.cultuur.nl De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap p/a de Algemene

Nadere informatie

tot wijziging van het Besluit kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen (nucleaire drukapparatuur)

tot wijziging van het Besluit kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen (nucleaire drukapparatuur) Besluit van tot wijziging van het Besluit kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen (nucleaire drukapparatuur) Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Nadere informatie

Zeer geachte mevrouw Van der Laan,

Zeer geachte mevrouw Van der Laan, Aan De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen p/a de Algemene Rijksarchivaris Postbus 90520 2509 LM s-gravenhage Onderwerp Ontwerp-selectielijst archiefbescheiden Aansprakelijkheidsverzekering

Nadere informatie

Als uitgangspunt voor het overleg gold de door het Nationaal Archief sinds 2010 gehanteerde selectiedoelstelling:

Als uitgangspunt voor het overleg gold de door het Nationaal Archief sinds 2010 gehanteerde selectiedoelstelling: VERSLAG VERSIE TERINZAGE FEBRUARI 2015 Verslag van het ingevolge artikel 5, sub d., j o 2 Archiefbesluit 1995, gevoerde overleg met betrekking tot de Selectielijst voor de neerslag van het handelen van

Nadere informatie

Selectielijst. het Nederlands Fonds voor de Podiumkunsten+ op het beleidsterrein Kunsten

Selectielijst. het Nederlands Fonds voor de Podiumkunsten+ op het beleidsterrein Kunsten Selectielijst Instrument voor de selectie ter vernietiging dan wel blijvende bewaring van de administratieve neerslag van het Nederlands Fonds voor de Podiumkunsten+ op het beleidsterrein Kunsten 2007

Nadere informatie

SCA Certificaatmodellen Sc-810 versie 02,

SCA Certificaatmodellen Sc-810 versie 02, blad 1 van 13 INHOUD 1. Inleiding... 2 2. Uitgangspunten... 2 3. SCA Persoonscertificaat Deskundig Asbestverwijderaar... 3 4. SCA Persoonscertificaat Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering... 5 5.

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 39877 29 juli 2016 Convenant ASCERT-SZW Partijen, De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, te dezen vertegenwoordigd

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen: Adviesgroep Planning (AGP), 1932-1992

Inventaris van het archief van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen: Adviesgroep Planning (AGP), 1932-1992 Nummer archiefinventaris: 2.14.5316 Inventaris van het archief van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen: Adviesgroep Planning (AGP), 1932-1992 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal

Nadere informatie

Den Haag, december 2014 F.J.G. Limburg

Den Haag, december 2014 F.J.G. Limburg Verslag van het ingevolge artikel 5, eerste lid sub d. van het Archiefbesluit 1995, gevoerde overleg tussen het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en het Nationaal Archief met betrekking

Nadere informatie

Selectielijst van de documentaire neerslag sinds 1979 van Bloembollenkeuringsdienst (BKD) Gevestigd te Lisse

Selectielijst van de documentaire neerslag sinds 1979 van Bloembollenkeuringsdienst (BKD) Gevestigd te Lisse Selectielijst van de documentaire neerslag sinds 1979 van Bloembollenkeuringsdienst (BKD) Gevestigd te Lisse Versie vastgesteld, Staatscourant 21353, 29 juli 2014 Lisse, 2014 Inhoud 1 Lijst van afkortingen...

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.14.5317. Auteur: Centrale Archief Selectiedienst. Nationaal Archief, Den Haag 2010. Copyright: cc0

Nummer archiefinventaris: 2.14.5317. Auteur: Centrale Archief Selectiedienst. Nationaal Archief, Den Haag 2010. Copyright: cc0 Nummer archiefinventaris: 2.14.5317 Inventaris van het archief van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen: Werkgroep Landbouwonderwijs van de Ned.-Belgische Subcie v/d gelijkwaardigheid van diploma's

Nadere informatie

REGELING ARCHIEFBEHEER RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN

REGELING ARCHIEFBEHEER RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN REGELING ARCHIEFBEHEER RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN INHOUD I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV Begripsbepalingen Verantwoordelijkheden en organisatie archiefbeheer Archiefbeheer Postregistratie

Nadere informatie

BDT Certificatie reglement

BDT Certificatie reglement Pagina 1 van 6 Dit reglement is onderdeel van het certificatiesysteem van Cicero certificaties en vastgesteld te Zwolle. Definities:... 1 Algemeen... 2 Artikel 1. Aanmelding en uitbrengen offerte... 2

Nadere informatie

als archiefdeskundige: drs. A. Mul, senior-informatiemanager Doxis

als archiefdeskundige: drs. A. Mul, senior-informatiemanager Doxis Verslag van het ingevolge artikel 5, sub d., j o 2 Archiefbesluit 1995, gevoerde driehoeksoverleg tussen de Rijksdienst voor Wegverkeer en het Nationaal Archief met betrekking tot de selectielijst, zoals

Nadere informatie

Basis Selectie Document. Selectielijst van het. Schadefonds Geweldsmisdrijven. op het beleidsterrein. Gefinancierde Rechtsbijstand en Rechtshulp 1975-

Basis Selectie Document. Selectielijst van het. Schadefonds Geweldsmisdrijven. op het beleidsterrein. Gefinancierde Rechtsbijstand en Rechtshulp 1975- Basis Selectie Document Selectielijst van het Schadefonds Geweldsmisdrijven op het beleidsterrein Gefinancierde Rechtsbijstand en Rechtshulp 1975- Voor de zorgdrager: - Minister van Justitie Vastgestelde

Nadere informatie

Besluit van 15 december 1995, houdende regelen ter uitvoering van een aantal bepalingen van de Archiefwet 1995

Besluit van 15 december 1995, houdende regelen ter uitvoering van een aantal bepalingen van de Archiefwet 1995 ARCHIEFBESLUIT 1995 (Tekst geldend op: 06-09-2007) Besluit van 15 december 1995, houdende regelen ter uitvoering van een aantal bepalingen van de Archiefwet 1995 Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin

Nadere informatie

Model verslag/vragenlijst Inspectiebezoek.

Model verslag/vragenlijst Inspectiebezoek. Model verslag/vragenlijst Inspectiebezoek. I. Algemeen De Archiefinspectie Rijckheyt houdt, conform artikel 32 van de Archiefwet 1995, toezicht op het beheer van nog niet overgebrachte archiefbescheiden

Nadere informatie

Selectie en vernietiging

Selectie en vernietiging Selectie en vernietiging Het wettelijk kader De ophef in 1998 over het vernietigen van dossiers van de Militaire Inlichtingen Dienst (MID), in de pers en in de Tweede Kamer, laat zien dat van overheidsorganisaties

Nadere informatie

Raad voor Cultuur. Mijnheer de Staatssecretaris,

Raad voor Cultuur. Mijnheer de Staatssecretaris, Aan De Staatssecretaris van Onderwijs, en Wetenschappen P/a de algemene rijksarchivaris Postbus 90520 2509 LM 's-gravenhage Onderwerp Ontwerp-selectielijst archiefbescheiden zorgdrager de minister van

Nadere informatie

Het nieuwe stelsel van wettelijke arbo-certificaten

Het nieuwe stelsel van wettelijke arbo-certificaten Het nieuwe stelsel van wettelijke arbo-certificaten Certificatie bij arbeidsomstandigheden valt of staat bij heldere eisen en controle Liften, drukvaten, houtbewerkingmachines en drukvaten zijn gevaarlijke

Nadere informatie

Agendapunt 7b van de vergadering van het Dagelijks Bestuur van 22 januari 2015.

Agendapunt 7b van de vergadering van het Dagelijks Bestuur van 22 januari 2015. Afdeling: Staf Team: Staf Beh.door: Lacour, J.P. Port.houder: DB, Agendapunt 7b van de vergadering van het Dagelijks Bestuur van 22 januari 2015. Onderwerp: Besluit informatiebeheer Hefpunt 2015 Bijlage(n):

Nadere informatie

Besluit van gedeputeerde staten van 30 september 2014 tot vaststelling van het Besluit informatiebeheer Noord-Holland 2014

Besluit van gedeputeerde staten van 30 september 2014 tot vaststelling van het Besluit informatiebeheer Noord-Holland 2014 Besluit van gedeputeerde staten van 30 september 2014 tot vaststelling van het Besluit informatiebeheer Noord-Holland 2014 Gedeputeerde staten van Noord-Holland gelet op artikel 6 van de Archiefverordening

Nadere informatie

TCVT CertifICatie voor veilig hijsen

TCVT CertifICatie voor veilig hijsen TCVT CertifICatie voor veilig hijsen TCVT CertifICatie voor veilig hijsen In Nederland vinden veel hijsactiviteiten plaats, vaak gerelateerd aan bouwactiviteiten. Veiligheid is daarbij van het allergrootste

Nadere informatie

In deze verordening en de daarop berustende voorschriften wordt verstaan onder:

In deze verordening en de daarop berustende voorschriften wordt verstaan onder: Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord; AGP 15 Gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 19 oktober 2011; Gelet op artikel 30, eerste lid en 32 van de Archiefwet, alsmede artikel

Nadere informatie

Het Kiwa Reglement voor Certificatie. Versie

Het Kiwa Reglement voor Certificatie. Versie Het Kiwa Reglement voor Certificatie Versie 15-10-2017 Versie 15-10-2017 Het Kiwa Reglement voor Certificatie bevat de rechten en verplichtingen van Kiwa en de Klant in verband met het certificeren van

Nadere informatie

Certificatiereglement Beter Leven kenmerk. Vleesverwerkende Bedrijven

Certificatiereglement Beter Leven kenmerk. Vleesverwerkende Bedrijven Page 1 of 5 Certificatiereglement Beter Leven kenmerk Vleesverwerkende Bedrijven Versie 1.0 d.d.16.08.2012 Dit certificatiereglement bevat de werkwijze voor het toekennen van certificaten door certificerende

Nadere informatie

(Besluit Informatiebeheer gemeente Coevorden 1998)

(Besluit Informatiebeheer gemeente Coevorden 1998) Het college van burgemeester en wethouders van Coevorden; gelet op artikel 8 van de Archiefverordening besluit vast te stellen de navolgende: Voorschriften betreffende het beheer van de documenten van

Nadere informatie

Kiwa Bezwaarprocedure. Versie

Kiwa Bezwaarprocedure. Versie Versie 15-10-2017 Versie 15-10-2017 2017 Kiwa N.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard gelet op artikel 7 van de Archiefverordening 2006

Burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard gelet op artikel 7 van de Archiefverordening 2006 Besluit Informatiebeheer Valkenswaard 2011 Burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard gelet op artikel 7 van de Archiefverordening 2006 Besluiten vast te stellen de navolgende: Voorschriften

Nadere informatie

Selectielijst voor de archiefbescheiden. van de Commissie Eindtermen Accountantsopleiding (CEA) geldig vanaf Zorgdrager: Minister van Financiën

Selectielijst voor de archiefbescheiden. van de Commissie Eindtermen Accountantsopleiding (CEA) geldig vanaf Zorgdrager: Minister van Financiën Selectielijst voor de archiefbescheiden van de Commissie Eindtermen Accountantsopleiding (CEA) geldig vanaf 2005 Zorgdrager: Minister van Financiën Versie: Definitief 1.0 Documentnr: 2016-141349 Versiebeheer

Nadere informatie

Vergadering: Algemeen bestuur. Datum: 7 juli 2015. Agendapunt: 5. Rapporteur. A. J. Borgdorff

Vergadering: Algemeen bestuur. Datum: 7 juli 2015. Agendapunt: 5. Rapporteur. A. J. Borgdorff Vergadering: Algemeen bestuur Datum: 7 juli 215 Agendapunt: 5 Rapporteur A. J. Borgdorff Onderwerp: Zorg en beheer archief Voorstel/Besluit: 1. de archiefverordening vast te stellen. Toelichting In hoofdstuk

Nadere informatie

Bijlage IIa behorend bij Artikel 2.7 Arbeidsomstandighedenregeling

Bijlage IIa behorend bij Artikel 2.7 Arbeidsomstandighedenregeling BIJLAGE 1, BEHOREND BIJ DE MINISTERIËLE REGELING VAN 2 NOVEMBER 2012, NR. G&VW/GW/2012/16185, HOUDENDE WIJZIGING VAN DE ARBEIDSOMSTANDIGHEDENREGELING EN DIVERSE WARENWETREGELINGEN IN VERBAND MET DE GEFASEERDE

Nadere informatie

de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, t.a.v. het hoofd van de Rijksarchiefdienst, Postbus 90520, 2509 LM Den Haag.

de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, t.a.v. het hoofd van de Rijksarchiefdienst, Postbus 90520, 2509 LM Den Haag. Modellen Model 1 Aanvraag machtiging vervanging archiefbescheiden Aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, t.a.v. het hoofd van de Rijksarchiefdienst, Postbus 90520, 2509 LM Den Haag. Kalvermarkt

Nadere informatie

Stelselwijziging SZW Gerechtvaardigd vertrouwen in certificatie bij arbeidsomstandigheden

Stelselwijziging SZW Gerechtvaardigd vertrouwen in certificatie bij arbeidsomstandigheden Stelselwijziging SZW Gerechtvaardigd vertrouwen in certificatie bij arbeidsomstandigheden Stelselwijziging SZW Gerechtvaardigd vertrouwen in certificatie bij arbeidsomstandigheden Inhoudsopgave 1. Voorwoord

Nadere informatie

Verslag van het ingevolge artikel 5, sub d.,

Verslag van het ingevolge artikel 5, sub d., Verslag van het ingevolge artikel 5, sub d., j o 2 Archiefbesluit 1995, gevoerde overleg tussen het Productschap Pluimvee en Eieren (PPE), het Productschap Vee en Vlees (PVV) en het Nationaal Archief met

Nadere informatie

Statenmededeling. Jaarverslag zorgplicht archieven 2013-2014. Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant. Kennisnemen van

Statenmededeling. Jaarverslag zorgplicht archieven 2013-2014. Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant. Kennisnemen van Statenmededeling Onderwerp Jaarverslag zorgplicht archieven 2013-2014 Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant Kennisnemen van Jaarverslag Zorgplicht archieven 2013-2014 Aanleiding In november 2013 is

Nadere informatie

Regelgeving Archiefbeheer Universiteit Leiden

Regelgeving Archiefbeheer Universiteit Leiden Regelgeving Archiefbeheer Universiteit Leiden ex artikel 14 van het Archiefbesluit 1995 Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Hoofdstuk 2: Het archiefbeheer in de dynamische fase Hoofdstuk 3: Het archiefbeheer

Nadere informatie

Selectielijst. het Nederlands Fonds voor Podiumkunsten+ op het beleidsterrein Kunsten

Selectielijst. het Nederlands Fonds voor Podiumkunsten+ op het beleidsterrein Kunsten Selectielijst Instrument voor de selectie ter vernietiging dan wel blijvende bewaring van de administratieve neerslag van het Nederlands Fonds voor Podiumkunsten+ op het beleidsterrein Kunsten 2007 - Versie

Nadere informatie

CONVENANT. De directeur Gezond en Veilig Werken van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, R. Gans hierna te noemen: SZW

CONVENANT. De directeur Gezond en Veilig Werken van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, R. Gans hierna te noemen: SZW Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid CONVENANT De directeur Gezond en Veilig Werken van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, R. Gans hierna te noemen: SZW enerzijds, en de stichting

Nadere informatie

1985- Stichting Skal, Zwolle December 2010 Definitief Concept versie 7.4

1985- Stichting Skal, Zwolle December 2010 Definitief Concept versie 7.4 Ontwerp-selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de Stichting Skal en rechtsvoorganger op het beleidsterrein Landbouwkwaliteit en voedselveiligheid en kwaliteit van het uitgangsmateriaal 1985-

Nadere informatie

Nota van Bevindingen Aspectinspectie overbrenging + Raad voor de Transportveiligheid

Nota van Bevindingen Aspectinspectie overbrenging + Raad voor de Transportveiligheid Nota van Bevindingen Aspectinspectie overbrenging + Raad voor de Transportveiligheid december 2004-januari 2005 Rijksarchiefinspectie Basisgegevens 1 Naam organisatie Raad voor de Transportveiligheid (RVTV)

Nadere informatie

raad voor cultuur onderwerp: ontwerp-selectielijst archiefbescheiden van provinciale organen voor de periode vanaf 2005

raad voor cultuur onderwerp: ontwerp-selectielijst archiefbescheiden van provinciale organen voor de periode vanaf 2005 --... 903''"361243 2506 AE Den Haag teleroca.317cs.osess fax +31(0)70 36147 27 e-mail cultuur@cultuur.nl www.cultuur.nl De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap p/a de Algemene Rijksarchivaris

Nadere informatie

Overgangsbeleid en implementatiepad

Overgangsbeleid en implementatiepad EENVOUDIGER KUNNEN WE HET NIET MAKEN Frits Claus, beleidsmedewerker SZW De overgang is een periode waar we eigenlijk Niet zoveel van afweten, terwijl het toch zo n Belangrijke periode is. Georgie Dom,

Nadere informatie

Certificatiestelsel SZW. Gerechtvaardigd vertrouwen in certificatie bij arbeidsomstandigheden

Certificatiestelsel SZW. Gerechtvaardigd vertrouwen in certificatie bij arbeidsomstandigheden Certificatiestelsel SZW Gerechtvaardigd vertrouwen in certificatie bij arbeidsomstandigheden Inhoudsopgave Wat is certificatie? 3 Verstrekking van certificaten Wetgeving Stelselwijziging Soorten certificaten

Nadere informatie

Regeling Archiefbeheer Belastingdienst 2011. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen. Artikel 1 Definities

Regeling Archiefbeheer Belastingdienst 2011. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen. Artikel 1 Definities Regeling Archiefbeheer Belastingdienst 2011 Regeling van 17 oktober 2011, nr. DGB/2011-6422, Staatscourant 26 oktober 2011 nr. 19115 De directeur-generaal voor de Belastingdienst, Gelet op artikel 7, vierde

Nadere informatie

Examinering volgens Persoonscertificatie. Nikta Certificatie heeft diverse Certificatieregelingen,

Examinering volgens Persoonscertificatie. Nikta Certificatie heeft diverse Certificatieregelingen, Examinering volgens Persoonscertificatie Nikta Certificatie heeft diverse Certificatieregelingen, op basis van de NEN-EN ISO-IEC 17024:2003. PERSOONS CERTIFICATIE 1. Persoonscertificatie Een persoonscertificaat

Nadere informatie

Kiwa Reglement voor het: Algemeen Beleidscollege Sectorspecifieke Beleidscolleges Colleges van Deskundigen

Kiwa Reglement voor het: Algemeen Beleidscollege Sectorspecifieke Beleidscolleges Colleges van Deskundigen 1 mei 2014 Kiwa Reglement voor het: Algemeen Beleidscollege Sectorspecifieke Beleidscolleges Colleges van Deskundigen 1 mei 2014 Kiwa Reglement voor het: Algemeen Beleidscollege Sectorspecifieke Beleidscolleges

Nadere informatie

Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbewaarplaats en het beheer van de documenten (Besluit informatiebeheer RUD Zuid-Limburg).

Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbewaarplaats en het beheer van de documenten (Besluit informatiebeheer RUD Zuid-Limburg). HET DAGELIJKS BESTUUR VAN DE RUD ZUID-LIMBURG Gelet op artikel 8 van de Archiefverordening RUD Zuid-Limburg BESLUIT: Vast te stellen de navolgende: Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbewaarplaats

Nadere informatie

KvINL. WB 9500-01 d.d. 1 augustus 2015 bij BRL 9500, deel 01 ENERGIEPRESTATIEADVISERING, BIJZONDER DEEL ENERGIE-INDEX, BESTAANDE WONINGEN

KvINL. WB 9500-01 d.d. 1 augustus 2015 bij BRL 9500, deel 01 ENERGIEPRESTATIEADVISERING, BIJZONDER DEEL ENERGIE-INDEX, BESTAANDE WONINGEN WB 9500-01 d.d. 1 augustus 2015 bij BRL 9500, deel 01 ENERGIEPRESTATIEADVISERING, BIJZONDER DEEL ENERGIE-INDEX, BESTAANDE WONINGEN Vastgesteld door het CCvD van de Stichting Kwaliteit voor Installaties

Nadere informatie

Selectielijst voor het Bosschap 2009

Selectielijst voor het Bosschap 2009 Selectielijst voor het Bosschap 2009 Versie vastgesteld Staatscourant 1885, 29 januari 2013 Bosschap Princenhof Park 9 3972 NG Driebergen Postbus 65 3970 AB Driebergen 030 69 30 130 fax 030 69 33 621 algemeen@bosschap.nl

Nadere informatie

ARCHIEFVERORDENING VAN DE PROVINCIE LIMBURG BESLUIT van Provinciale Staten van Limburg d.d. 30 januari 2004 (Prov. Blad 2004, nr. 8).

ARCHIEFVERORDENING VAN DE PROVINCIE LIMBURG BESLUIT van Provinciale Staten van Limburg d.d. 30 januari 2004 (Prov. Blad 2004, nr. 8). ARCHIEFVERORDENING VAN DE PROVINCIE LIMBURG 2004 BESLUIT van Provinciale Staten van Limburg d.d. 30 januari 2004 (Prov. Blad 2004, nr. 8). Hoofdstuk I Algemene bepalingen Artikel 1 In deze verordening

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening;

Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening; Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening; besluiten: vast te stellen de navolgende: VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE DE AANWIJZING VAN DE ARCHIEFBEWAARPLAATS,

Nadere informatie

Regeling houdende nadere regels ten aanzien van explosieveilig materieel

Regeling houdende nadere regels ten aanzien van explosieveilig materieel (Tekst geldend op: 11-03-2015) Regeling houdende nadere regels ten aanzien van explosieveilig materieel De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Gelet op de artikelen 4, vijfde en zesde

Nadere informatie

In uw brief verzocht u de Raad om binnen drie maanden advies uit te brengen. Hij biedt u bij deze zijn bevindingeni aan.

In uw brief verzocht u de Raad om binnen drie maanden advies uit te brengen. Hij biedt u bij deze zijn bevindingeni aan. R.J.Schimmelpennincklaan3 so-t''3612+3 2506 AE Den Haag telefoon.3,,o3,osess fax +31(c)7c 361 47 27 e-mail cultuur@cultuur.nl www.cultuur.nl De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.17.20

Nummer archiefinventaris: 2.17.20 Nummer archiefinventaris: 2.17.20 Inventaris van archiefbescheiden afkomstig van de Inspectie Milieuhygiëne afdeling Zuid-West inzake de klacht Noorderstraat te Leiden, (1996) 1998-2002 Auteur: PWAA Nationaal

Nadere informatie