Selectielijst. Selectielijst voor de neerslag van de handelingen per werkterrein, waarvoor Kiwa N.V. door de overheid is gemandateerd.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Selectielijst. Selectielijst voor de neerslag van de handelingen per werkterrein, waarvoor Kiwa N.V. door de overheid is gemandateerd."

Transcriptie

1 Selectielijst Selectielijst voor de neerslag van de handelingen per werkterrein, waarvoor Kiwa N.V. door de overheid is gemandateerd. Periode

2 Selectielijst Selectielijst voor de neerslag van de handelingen per werkterrein, waarvoor Kiwa N.V. door de overheid is gemandateerd. Zorgdrager Kiwa N.V. Periode Auteur ing. W. J. Bosman Versie Versie vastgesteld Staatscourant 6438, 3 april 2012 Kiwa N.V. Sir Winston Churchill-laan 273 Postbus AB Rijswijk Telefoon Fax Internet Kiwa N.V. Niets uit dit document mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotocopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de zorgdrager, noch mag het zonder dergelijke toestemming worden gebruikt voor enig ander werk dan waarvoor het is vervaardigd. Status: Definitief 2

3 Inhoud Lijst van Afkortingen en Begrippen 5 1 Inleiding en verantwoording Doel en werking van de selectielijst Definitie van het werkterrein Totstandkoming Vaststellingsprocedure 6 2 Werkterrein Inleiding Afgifte Cerificaat Arbodiensten Het keuren van drukapparatuur Het certificeren van vakbekwaamheid Arbeids- en Organisatiedeskundigen Het certificeren van vakbekwaamheid professioneel vuurwerk Het certificeren van vakbekwaamheid verwijdering asbest en crocidoliet Het certificeren van machinisten mobiele kranen Aanwijzing instanties in het kader van de richtlijn meetinstrumenten Mandatering IVW taken door de Minister van Verkeer & Waterstaat Aanwijzing Keuringsinstantie Regeling F-gassenverordening 10 3 Actoren Inleiding Actoren 11 4 Selectie Doelstelling van de selectie Selectiecriteria 12 5 Leeswijzer van de handelingen 14 6 Selectielijst Afgifte Certificaat Arbodienst Keuringsinstantie voor drukapparatuur 15 Status: Definitief 3

4 6.3 Certificeren van vakbekwaamheid arbeids- en organisatiedeskundigen Certificeren van vakbekwaamheid professioneel vuurwerk Certificeren van vakbekwaamheid verwijdering asbest en crocidoliet Publieksdiensten en vergunningen Regeling F-gassenverordening 19 7 Bronnen 21 Status: Definitief 4

5 Lijst van Afkortingen en Begrippen Afkortingen BRL Beoordelingsrichtlijn BSD Basis Selectie Document CCvD Centraal College van Deskundigen CDWP Unit Drinkwaterinstallaties CI Certificatie Instelling CvD College van Deskundigen DTA Deskundig Toezichthouder Asbestsloop EZ Economische Zaken IVW Inspectie Verkeer en Waterstaat IWI Inspectie Werk en Inkomen LMIP Landelijk Meld- en Informatiepunt QMS Quality Management Support RIO Rapport institutioneel onderzoek RvA Raad voor Accreditatie RISA Richtlijn Specifiek Accreditatie Schema RvC Raad voor Cultuur SBCA Stichting Beheer Certificatieregelingen Arbodiensten SCA Stichting Certificatie Asbest SL Selectielijst SRAO Stichting Registratie Arbeids- en Organisatiedeskundigen Stcrnt Staatscourant STIPDT Stichting Persoonscertificatie Deskundig Toezichthouders SZW Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid VvH Verklaring van Hercertificatie VvI Verklaring van Ingebruikname VvO Verklaring van Overeenstemming WBP Wet Bescherming Persoonsgegevens WESA Wet Specifiek Accreditatieschema ZBO Zelfstandig Bestuursorgaan Begrippen Beoordelingsrichtlijn Een BRL bevat de in een College van Deskundigen gemaakte afspraken over een bepaald onderwerp van certificatie. Een BRL omvat: alle eisen die door Kiwa bij certificatie worden gehanteerd, zowel bij het toelatingsonderzoek als bij de controle; een BRL vormt het toetsingskader om na te gaan of een product, proces of dienst voldoet aan de gestelde eisen; de eisen die gesteld worden aan het kwaliteitssysteem van de leverancier; de afspraken die in het College van Deskundigen zijn gemaakt over het niveau van de uitvoering van certificatie. Certificatieschema Een vastgelegde methodiek, toegepast door een certificerende instelling met als doel: a. vaststellen of voldaan wordt aan de eisen, die aan het product, proces en of systeem worden gesteld. b. een zodanig toezicht uit te oefenen op de producent, processen en of systeem, dat wordt bewerkstelligd, dat na verlening van het certificaat en of certificatiemerk bij voortduring wordt voldaan aan de geldende eisen. Status: Definitief 5

6 1 Inleiding en verantwoording 1.1 Doel en werking van de selectielijst Een selectielijst (SL) is een eenvoudige vorm van een Basis Selectie Document. In de regel heeft een BSD niet zozeer betrekking op (alle) archiefbescheiden van één (enkele) organisatie, als wel op het geheel van de bescheiden die de administratieve neerslag vormen van het overheidshandelen op een bepaald werkterrein. Het BSD geldt dus voor de archiefbescheiden van verschillende overheidsorganen (veelal ook diverse zorgdragers), en wel voor zover de desbetreffende actoren op het terrein in kwestie werkzaam zijn (geweest). Dit betekent dat er geen handelingen van particuliere actoren worden opgenomen. Een BSD wordt normaliter opgesteld op basis van institutioneel onderzoek. In het rapport institutioneel onderzoek (RIO) wordt dan het betreffende werkterrein beschreven, evenals de taken en bevoegdheden van de betrokken organen. Bij het opstellen van deze Selectielijst heeft geen institutioneel onderzoek plaats gevonden. Deze selectielijst is tot stand gekomen door eigen onderzoek binnen de Kiwa organisatie. Door de werkterreingerichte benadering komen verschillende aspecten betreffende het beheer van de eigen organisatie van de zorgdrager (personeelsbeleid, financieel beleid, etc.) niet aan bod. Deze SL is een overzicht voor de actor Kiwa N.V. Vanaf 1996 is Kiwa N.V. aangewezen door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid als Certificerende instelling op een aantal specifieke werkterreinen in de zin van de Arbo-wet en het Warenwetbesluit Drukapparatuur. Kiwa N.V. heeft daarbij de rol van Zelfstandig Bestuursorgaan (ZBO) en zorgdrager voor alle documentaire neerslag op deze werkterreinen. 1.2 Definitie van het werkterrein Kiwa N.V. is een privaatrechtelijke ZBO, opgericht in 1948 door de Drinkwaterbedrijven en omvat een aantal werkterreinen. Het werkterrein Certificering draait om de beoordeling, inspectie en keuringen, het nemen van besluiten, evenals de afgifte van certificaten en verklaringen van overeenstemming. De werkterreinen waarvoor Kiwa N.V. haar wettelijke taken uitvoert, worden per aanwijzing in hoofdstuk 2 nader toegelicht. Naast het werkterrein certificering is per 1 juni 2010 het werkterrein Afgifte van persoonsgebonden documenten en van ondernemingsvergunningen overgenomen van de Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) en ondergebracht in een aparte B.V. met de naam Kiwa Register BV. (zie 2.9). Kiwa Register BV maakt deel uit van de Kiwa NV. 1.3 Totstandkoming In 2008 werd door Kiwa een specifieke procedure Archiefbeheer toegevoegd aan het kwaliteitsmanagementsysteem. Het kwaliteitsmanagementsysteem van Kiwa N.V. staat onder periodiek toezicht van de Raad voor Accreditatie (RvA). De archiefbeheersprocedure en bijbehorende documenten zoals de selectielijst werden in 2009 eveneens getoetst door de Erfgoedinspectie. Hierbij bleek dat de toenmalige (concept)lijst nog niet volledig was en niet voldeed aan de eisen zoals die aan een selectielijst gesteld werden. De geactualiseerde handelingen sluiten nu beter aan bij de (werk)processen die de organisatie als ZBO uitvoert en de archieven die Kiwa N.V. beheert. De handelingen zijn zo goed bruikbaar voor de selectie van archieven. 1.4 Vaststellingsprocedure In januari 2010 is de ontwerp-selectielijst door Kiwa aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen (OC&W) aangeboden, waarna deze hem ter Status: Definitief 6

7 advisering heeft ingediend bij de Raad voor Cultuur (RvC). Van het gevoerde driehoeksoverleg over de waarderingen van de handelingen is een verslag gemaakt, dat tegelijk met de selectielijst naar de RvC is verstuurd. Vanaf 1 november 2011 lag de selectielijst gedurende zes weken ter publieke inzage bij de registratiebalie van de studiezaal en op de website van het Nationaal Archief evenals op de website van het ministerie van OCW, hetgeen was aangekondigd in de Staatscourant. Van (historische) organisaties of individuele burgers is geen commentaar ontvangen. Op 11 januari 2012 bracht de RvC advies uit (kenmerk aca /5), hetwelk behoudens een tekstuele correctie geen aanleiding heeft gegeven tot wijziging van de ontwerp-selectielijst. Daarop werd de selectielijst op 20 maart 2012 door de algemene rijksarchivaris namens de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen vastgesteld. Deze beschikking is gepubliceerd in de Staatscourant (Stcrt. 2012, nr. 6438, d.d. 3 april [NA/2012/9320]). Status: Definitief 7

8 2 Werkterrein 2.1 Inleiding Deze selectielijst is gebaseerd op het werkterrein wat Kiwa N.V. als ZBO voor de overheid uitvoert en waarvoor zij formeel door de Minister is aangewezen of gemandateerd is. Bij een aantal van de werkterreinen zijn één of meerdere specifieke certificatieschema s van toepassing. Deze schema s zijn opgesteld door een extern College van Deskundigen. De originele documenten worden beheerd door de respectievelijke Colleges. Kiwa N.V. is betrokken bij zowel de totstandkoming vaak in de rol van adviseur - als bij de uitvoering van deze certificatieschema s. Voor de uitvoering van een certificatieschema heeft Kiwa een contract aangegaan met de Stichting welke het schema beheert. Rapportages vinden periodiek plaats aan het Ministerie van SZW of aan het Ministerie waarmee de contractuele verplichting is aangegaan. 2.2 Afgifte Cerificaat Arbodiensten Het huidige Certificatieschema is in overgang van versie 6 naar versie 7. De certificatie van Arbodiensten vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de Stichting Beheer Certificatieregelingen Arbodiensten (SBCA). De Arbodienst ontvangt bij het eerste onderzoek met een positief resultaat een Certificaat voor een proefperiode van één jaar, daarna wordt het certificaat bij gebleken positief onderzoek definitief. Het Certificatieschema bevat o.a. de volgende activiteiten: Het behandelen van aanvragen en offertes, het initieel uitvoeren van onderzoek, het uitvoeren van periodieke controlebezoeken bij de betrokken Arbodienst en het uitvoeren van hercertificatieonderzoeken. De belangrijkste documenten welke hierbij een rol spelen zijn: de certificatie overeenkomst, onderzoekrapporten, afgegeven certificaten en de vergaderverslagen van het CCvD. Archivering vindt zowel fysiek op papier, als digitaal plaats. Beëindigd door Kiwa per Dossiers zijn op aanvraag beschikbaar voor de vervangende CI. 2.3 Het keuren van drukapparatuur De huidige aanwijzing werd voorafgegaan door een aanwijzing van 12 aug als keuringsinstantie voor drukvaten van eenvoudige vorm voor de periode van 1 jaar. Deze bewuste activiteiten werden uitbesteed aan Materiaal Metingen Testgroep BV te Ridderkerk en Tebodin BV te Den Haag. In 2001 werd Kiwa aangewezen op basis van het WESA/RISA schema, het betreft zowel nieuwbouw, ingebruikname als de gebruiksfase. Het Certificatieschema bevat o.a. de volgende activiteiten: Het behandelen van aanvragen en offertes, het uitvoeren van onderzoek tijdens nieuwbouw (resultaat: VvO), de keuren voor ingebruikname (resultaat: VvI, vroeger vergunning genoemd), het uitvoeren van periodieke controlebezoeken keuring en reparatie bij de gebruiker en het uitvoeren van hercertificatie-onderzoeken (VvH). De belangrijkste documenten welke hierbij een rol spelen zijn: de certificatieovereenkomst, onderzoekrapporten ook wel bedrijfs- en projectbezoeken genoemd, de afgegeven Verklaringen van Overeenkomst (VvO), van ingebruikname (VvI) en verklaringen van Hercertificatie (VvH) en de vergaderverslagen van het CvD (AKI platform). Archivering vindt zowel fysiek op papier als digitaal plaats. 2.4 Het certificeren van vakbekwaamheid Arbeids- en Organisatiedeskundigen Momenteel voert Kiwa de vierde versie uit van het certificatieschema Arbeids- en Organisatiedeskundigen. Vanaf 13 februari 2001 was het schema onder beheer van de Stichting Registratie Arbeids- en Organisatiedeskundigen (SRAO), vanaf 3 december 2008 is het beheer overgenomen door de Stichting Beheer Certificatie van Deskundigen. De uitvoering, waarvoor Kiwa is aangewezen, bestaat uit onder andere de volgende activiteiten: Het behandelen van de initiële aanvragen, de aanvragen van hercertificatie, onderzoek (dossierbeoordeling) naar aanleiding van hercertificatie, toekenning van certificatie, Status: Definitief 8

9 registratie en helpdesk. De belangrijkste documenten zijn het certificaat, de certificatieovereenkomst, interne toewijzingsdocumenten. Het register wordt gepubliceerd via internet. 2.5 Het certificeren van vakbekwaamheid professioneel vuurwerk Vanaf de eerste aanwijzing van 19 december 2002 is Kiwa verantwoordelijk voor de uitvoering van het certificatieschema vuurwerkdeskundigen. De nu (2011) geldende versie van de aanwijzing dateert van 9 december Het schema kent twee toepassingsgebieden: Pyrotechnisch vuurwerk en Groot vuurwerk. Het beheer van het schema ligt bij de Stichting Certificatie Vuurwerk en Explosieven (SCVE).. De uitvoering, waarvoor Kiwa is aangewezen, bestaat uit onder andere de volgende activiteiten: Het behandelen van de initiële aanvragen, de aanvragen van hercertificatie, onderzoek (dossierbeoordeling) naar aanleiding van hercertificatie, toekenning van certificatie, registratie en helpdesk. De belangrijkste documenten zijn het certificaat, de certificatieovereenkomst, interne toewijzingsdocumenten. Het register wordt gepubliceerd via internet. 2.6 Het certificeren van vakbekwaamheid verwijdering asbest en crocidoliet De eerste aanwijzing in februari 2001 betreft persoonscertificatie Deskundig Toezichthouder Asbestsloop categorie A (DTA-A) van de Stichting Persoonscertificatie Deskundig Toezichthouders (STIPDT). Dit Certificatieschema is in dec beëindigd en ingetrokken op 6 juni Op 1 maart 2006 is Kiwa aangewezen voor procescertificatie op basis van BRL 5050/5052. Op 1 juni 2008 is deze aanwijzing vervangen door de huidige aanwijzing op basis van SC 530 en SC 540. Het Certificatieschema bevat o.a. de volgende activiteiten: Het behandelen van aanvragen en offertes, het initieel uitvoeren van onderzoek, het uitvoeren van periodieke controlebezoeken bij de producent, het uitvoeren van hercertificatieonderzoeken en het uitvoeren van onaangekondigde projectbezoeken. De belangrijkste documenten welke hierbij een rol spelen zijn: de certificatie overeenkomst, onderzoekrapporten ook wel bedrijfs- en projectbezoeken genoemd, afgegeven certificaten en de vergaderverslagen van het CCvD. Archivering vindt zowel fysiek op papier, als digitaal plaats. 2.7 Het certificeren van machinisten mobiele kranen De aanwijzing van Kiwa van 4 maart 2002 nr. A&G/W&P/ is in 2004 ingetrokken met besluit van intrekking nr. A&G/W&P/ van 4 maart waarbij vastgesteld wordt dat de dossiers zijn overgedragen aan een andere Certificerende Instelling. In dit document wordt dit werkterrein daarom niet verder behandeld. 2.8 Aanwijzing instanties in het kader van de richtlijn meetinstrumenten Het Besluit van de Minister van EZ zoals vastgelegd in de aanwijzing nr. EP/MW van 15 november 2006 had slechts een geldigheid tot 31 december In deze aanwijzing worden geen eisen gesteld met betrekking tot archivering. Per besluit van de Minister van EZ van 23 januari 2007 nr. EP/W is dit besluit met terugwerkende kracht naar 1 januari 2007 gecontinueerd. In dit document wordt deze aanwijzing niet verder behandeld in verband met het ontbreken van eisen met betrekking tot archivering. 2.9 Mandatering IVW taken door de Minister van Verkeer & Waterstaat In de overeenkomst tussen Kiwa NV en het Ministerie van Verkeer & Waterstaat van 1 juli 2009 is bepaald dat na overdracht van deze IVW taken, betreffende de afgifte van persoonsgebonden documenten en van ondernemingsvergunningen de eisen van de Archiefwet van toepassing zijn. Deze overdracht aan Kiwa Register BV heeft op 1 juni 2010 formeel plaatsgevonden. Kiwa Register geeft o.a. documenten af op het gebied van het Status: Definitief 9

10 transport over de weg, over water en door de lucht. Voorbeelden: Tachograafkaarten, monsterboekjes en brevetten. De actuele lijst van producten is op de Website van Kiwa Register gepubliceerd Aanwijzing Keuringsinstantie Regeling F-gassenverordening Aanwijzing van Kiwa Nederland BV als keuringsinstantie voor de regeling gefluoreerde broeikasgassen en gereguleerde stoffen koelinstallaties ingaande 1 februari Kiwa Nederland BV is belast met beoordeling van bedrijven en de afgifte van bedrijfscertificaten, alsmede waar van toepassing, het tijdelijk en definitief intrekken ervan. Het certificaat geeft aan dat het managementsysteem van het betreffende bedrijf voldoet aan artikel 19 van de regeling gefluoreerde broeikasgassen en gereguleerde stoffen koelinstallaties, vervolgens wordt dan aangeven welke werkzaamheden het bedrijf mag uitvoeren. Dit betreft een aanwijzing door het agentschap NL, Energie en Klimaat namens de Minister van Infrastructuur en Milieu. Status: Definitief 10

11 3 Actoren 3.1 Inleiding In de aanwijzingen door de Minister van SZW is aangegeven met welke organisaties Kiwa N.V. een samenwerkingsverband dient aan te gaan en aan welke Colleges van Deskundigen (CvD) overlegt dient te worden over een juiste en zo veel mogelijk uniforme toepassing van procedures en van de beoordelingsrichtlijn, welke bij de toetsing wordt gehanteerd. Tevens is in de aanwijzingen aangegeven wanneer de rapportages over de bevindingen per beleidterrein dienen te geschieden. De archivering van deze rapportages maakt deel uit van de dossiers welke per werkterrein door Kiwa N.V. worden gehanteerd. 3.2 Actoren Kiwa N.V. vestigingen Rijswijk, Goes en (Apeldoorn). Status: Definitief 11

12 4 Selectie 4.1 Doelstelling van de selectie De selectie richt zich op de (administratieve) neerslag van het handelen door overheidsorganen, die vallen onder de werking van de Archiefwet De selectielijst is tot stand gekomen op grond van een wettelijk voorgeschreven procedure. Deze procedure, welke zijn grondslag heeft in art. 5 van de Archiefwet 1995, is neergelegd in de artikelen 2 tot en met 5 van het Archiefbesluit 1995, Stb De doelstelling bij de selectie van overheidarchieven is dat de belangrijkste bronnen van de Nederlandse samenleving en cultuur veilig worden gesteld voor blijvende bewaring. Met het te bewaren materiaal moet het mogelijk zijn om een reconstructie te maken van het handelen van de rijksoverheid ten opzichte van haar omgeving, maar ook van de belangrijkste historisch-maatschappelijke gebeurtenissen en ontwikkelingen, voor zover deze zijn te reconstrueren uit overheidsarchieven. In deze SL worden de handelingen van de verschillende organen geselecteerd op hun bijdrage aan de realisering van de selectiedoelstelling. De gegevensbestanden kunnen zowel uit papieren- als uit digitale documenten bestaan. Indien de neerslag in aanmerking komt voor vernietiging dan vermeldt de SL een V met een termijn. De termijn gaat in na expiratiedatum of afdoening van de archivistische neerslag. 4.2 Selectiecriteria Uitgaande van de selectiedoelstelling heeft PIVOT in 1993 een lijst van algemene selectiecriteria geformuleerd. Bij de vaststelling van deze selectiecriteria is bepaald dat de bruikbaarheid van de criteria binnen afzienbare tijd zou worden geëvalueerd. In april 1996 werd met dat doel een werkgroep samengesteld. Bij de samenstelling van de werkgroep is gezorgd voor inbreng vanuit zowel de Rijksarchiefdienst/PIVOT als vanuit de zorgdragers. Op 26 november 1996 werden de resultaten tijdens een PIVOTthemabijeenkomst gepresenteerd, waarna als gevolg van discussie nog enige aanpassingen volgden. Op 29 april 1997 werden de herziene selectiecriteria door het afdelingswerkoverleg vastgesteld, waarop zij werden aangeboden aan het Convent van rijksarchivarissen en voor advies voorgelegd aan de Raad voor Cultuur en de Permanente Commissie Documentaire Informatievoorziening Rijksoverheid (PC DIR). Na verwerking van de adviezen zijn de Archiefwet 1995, Wet van 28 april 1995 (Stb. 276), houdende vervanging van de Archiefwet 1962 (Stb. 313) en in verband daarmee wijziging van enige andere wetten herziene selectiecriteria vastgesteld door het Convent van Rijksarchivarissen. In deze SL zijn de criteria van 1997 gehanteerd. De algemene selectiecriteria zijn positief geformuleerd, het zijn bewaarcriteria. De criteria geven de handelingen aan die met een B gewaardeerd worden, en waarvan de neerslag dus overgebracht dient te worden. De neerslag van de handelingen die met een V gewaardeerd worden, wordt niet overgebracht en kan op termijn vernietigd worden. De volgende algemene selectiecriteria worden door het Nationaal Archief gehanteerd om permanent te bewaren handelingen te selecteren: Algemene selectie criteria HANDELINGEN DIE WORDEN GEWAARDEERD MET B (Bewaren) Algemeen selectiecriterium Toelichting 1. Handelingen die betrekking hebben op voorbereiding en bepaling van beleid op hoofdlijnen Status: Definitief 12

13 Hieronder wordt verstaan agendavorming, het analyseren van informatie, het formuleren van adviezen met het oog op toekomstig beleid, het ontwerpen van beleid of het plannen van dat beleid, alsmede het nemen van beslissingen over de inhoud van beleid en terugkoppeling van beleid. Dit omvat het kiezen en specificeren van de doeleinden en de instrumenten. 2. Handelingen die betrekking hebben op evaluatie van beleid op hoofdlijnen Hieronder wordt verstaan het beschrijven en beoordelen van de inhoud, het proces of de effecten van beleid. Hieronder valt ook het toetsen van en het toezien op beleid. Hieruit worden niet per se consequenties getrokken zoals bij terugkoppeling van beleid. 3. Handelingen die betrekking hebben op verantwoording van beleid op hoofdlijnen aan andere actoren Hieronder valt tevens het uitbrengen van verslag over beleid op hoofdlijnen aan andere actoren of ter publicatie. 4. Handelingen die betrekking hebben op (her)inrichting van organisaties belast met beleid op hoofdlijnen Hieronder wordt verstaan het instellen, wijzigen of opheffen van organen, organisaties of onderdelen daarvan. 5. Handelingen die bepalend zijn voor de wijze waarop beleidsuitvoering op hoofdlijnen plaatsvindt Onder beleidsuitvoering wordt verstaan het toepassen van instrumenten om de gekozen doeleinden te bereiken. 6. Handelingen die betrekking hebben op beleidsuitvoering op hoofdlijnen en direct zijn gerelateerd aan of direct voortvloeien uit voor het Koninkrijk der Nederlanden bijzondere tijdsomstandigheden en Bijvoorbeeld in het geval de ministeriële verantwoordelijkheid is opgeheven en/of wanneer er sprake is van oorlogstoestand, staat van beleg of toepassing van noodwetgeving. Incidenten Naast de algemene criteria kunnen er ten aanzien van bepaalde handelingen, eveneens binnen het kader van de selectiedoelstellingen, in een SL werkterreinspecifieke criteria worden geformuleerd, die met behulp van de algemene criteria niet kunnen worden gewaardeerd. Ingevolge artikel 5, onder e, van het Archiefbesluit 1995 kan neerslag van bepaalde, als te vernietigen gewaardeerde handelingen betreffende personen en/of gebeurtenissen van bijzonder cultureel of maatschappelijk belang, van vernietiging worden uitgezonderd. Status: Definitief 13

14 5 Leeswijzer van de handelingen In deze Selectielijst (SL) worden de handelingen beschreven. Iedere handeling is vastgelegd in een gegevensblok met zes of zeven velden. Op deze wijze: (..) Handeling Grondslag Periode Product Opmerking Waardering Iedere handeling is voorzien van een uniek volgnummer (..). Een handeling is een complex van activiteiten gericht op het totstandbrengen van een product, dat een actor verricht ter vervulling van een taak of op grond van een bevoegdheid. Een actor is een orgaan dat een rol speelt op een werkterrein en de bevoegdheid heeft tot het zelfstandig verrichten van handelingen op grond van attributie of delegatie. Een actor kan handelingen via mandatering door organisatieonderdelen of -leden laten verrichten. De handelingen zijn in principe positief geformuleerd. Dat wil zeggen dat bij een handeling als het vaststellen van een Certificatieschema ook het intrekken van een Certificatieschema inbegrepen wordt geacht. De grondslag of bron geeft de wet of het certificatieschema krachtens de wet waarop een handeling is gebaseerd. Een groot aantal aangetroffen gelijksoortige grondslagen is soms samengevat of tot een keuze beperkt. Niet alle handelingen zijn gebaseerd op een grondslag. Dan is de beschrijving van de handeling ontleend aan de literatuur of bronnen. Voor enkele (algemene) handelingen is geen grondslag of bron aangetroffen. De periode geeft aan wanneer een handeling is uitgevoerd. Hoewel het institutioneel onderzoek zich beperkt tot een bepaalde periode, zijn handelingen waarvan de grondslag een vroegere startdatum doet vermoeden niet voorzien van een eerder gelegen jaartal. Als een handeling nog niet is beëindigd, is achter het eerste jaartal alleen een streepje gezet (bijvoorbeeld: 2003-). Deze handelingen waren bij het afsluiten van het onderzoek nog niet beëindigd. Onderhoud aan de selectielijst zal eventuele eindjaren moeten achterhalen. Het product vormt het resultaat van de handeling. Soms was het noodzakelijk bepaalde velden in de gegevensblokken te verduidelijken met een opmerking of toelichting. De waardering geeft aan welke selectiebeslissing genomen moet worden ten aanzien van de neerslag van de handeling. Zie hiervoor hoofdstuk 3. Grondslag voor Kiwa Handelingen zijn: de Arbeidsomstandighedenwet, de Warenwet besluit Drukapparatuur, en de diverse certificatieschema s per werkterrein. Zie hiervoor volgend hoofdstuk 6. Status: Definitief 14

15 6 Selectielijst 6.1 Afgifte Certificaat Arbodienst (1) Grondslag: Het afstemmen van het beleid bij totstandkoming van het certificatieschema en het management van het certificatieschema binnen Kiwa. Besluit Minister SZW ARBO/A&V/2008/25843 aanwijzing CI Arbodiensten dd. 9 september Richtlijn Arbodiensten van de Stichting Beheer Certificatieregelingen Arbodiensten. Periode: Product: Schemadossier, bestaande uit verslagen, adviezen en besluiten van de totstandkoming van het certificatie schema. Opmerking: Onderdeel van deze handeling maakt uit: - het kennisnemen van de verslagen van het CCvD; - het overleggen met andere aangewezen instellingen en het CCvD; - en het productmanagement van het certificatieschema binnen Kiwa. Waardering: V 10 jaar na vervallen aanwijzing (2) Het afgeven en het beheren van het Certificaat Arbodienst Grondslag: Art. 20, 2 e en 3 e lid van de Arbeidsomstandighedenwet. Art. 1.5a t/m 1.5d van het Arbeidsomstandighedenbesluit en de art. 2.7 t/m 2.11 van de Arbeidsomstandighedenregeling. Richtlijn Arbodiensten van de Stichting Beheer Certificatieregelingen Arbodiensten. Periode: Product: Certificatiedossier, bestaande uit het certificaat, de overeenkomst, de rapportages en besluiten. Opmerking: Onderdeel van deze handeling maakt uit: - het behandelen en onderzoeken van aanvragen; - het afgeven en intrekken van het Certificaat Arbodienst; - en het houden van jaarlijkse controles op grond van de wet. Waardering: V 10 jaar na beëindiging certificatieovereenkomst. (3) Het rapporteren aan het Ministerie van SZW Grondslag: Besluit Minister SZW ARBO/A&V/2008/25843 aanwijzing CI Arbodiensten dd. 9 september Periode: Product: Verslag Opmerking: Deze rapportage vindt jaarlijks plaats vóór 1 maart. Waardering: V 10 jaar na vervallen aanwijzing 6.2 Keuringsinstantie voor drukapparatuur (4) Het afstemmen van het beleid bij totstandkoming van het certificatieschema en het management van het certificatieschema binnen Status: Definitief 15

16 Kiwa. Grondslag: Besluit Minister SZW G&VW/VW/2009/2805 verlenging aanwijzing CKI van drukapparatuur dd. 20 februari RISA schema Drukapparatuur Stcr 22 januari 2001 nr. 15 WESA schema Drukapparatuur Strct 11 juli 2006 nr. 132 Periode: Product: Schemadossier, bestaande uit verslagen, adviezen en besluiten van de totstandkoming van het certificatie schema. Opmerking: Onderdeel van deze handeling maakt uit: - het vertegenwoordigen in het georganiseerd nationaal overleg van de andere aangewezen instellingen. - en het productmanagement van het certificatieschema binnen Kiwa. Waardering: V 10 jaar na vervallen aanwijzing (5) Het keuren van drukapparatuur Grondslag: Warenwetbesluit Drukapparatuur Bijlage IV van Richtlijn 97/23/EG RISA schema Drukapparatuur Stcr 22 januari 2001 nr. 15 WESA schema Drukapparatuur Strct 11 juli 2006 nr. 132 Periode: Product: Certificatiedossier, bestaande uit het certificaat, indien van toepassing de verklaring, de overeenkomst, de rapportages en de besluiten. Opmerking: Het keuren van drukapparatuur betreft de nieuwbouw, ingebruikname en gebruiksfase. Onderdeel van deze handeling maakt uit: - het uitvoeren van procedures ter beoordeling van drukapparatuur, samenstellen en druksystemen; - het uitvoeren van keuringen voor in gebruikneming; - het uitvoeren van periodieke controles; - het afgeven, weigeren, schorsen of intrekken van verklaringen. Waardering: (6) V 10 jaar na beëindiging certificatieovereenkomst/opdracht. Het rapporteren aan het Ministerie van SZW Grondslag: Besluit Minister SZW G&VW/VW/2009/2805 verlenging aanwijzing CKI van drukapparatuur dd. 20 februari RISA schema Drukapparatuur Stcr 22 januari 2001 nr. 15 WESA schema Drukapparatuur Strct 11 juli 2006 nr. 132 Periode: Product: Verslag Opmerking: Deze rapportage vindt jaarlijks plaats vóór 1 maart. Waardering: V 10 jaar na vervallen aanwijzing 6.3 Certificeren van vakbekwaamheid arbeids- en organisatiedeskundigen (7) Grondslag: Het afstemmen van het beleid bij totstandkoming van het certificatieschema en het management van het certificatieschema binnen Kiwa. Besluit Minister SZW ARBO/ATB/ aanwijzing CI voor vakbekwaamheid arbeids- en organisatiedeskundigen dd 8 februari Status: Definitief 16

17 Overeenkomst met SRAO Periode: Product: Schemadossier, bestaande uit verslagen, adviezen en besluiten van de totstandkoming van het certificatie schema. Opmerking: Onderdeel van deze handeling maakt uit: - het overleggen met andere aangewezen instellingen; - en het productmanagement van het certificatieschema binnen Kiwa. Waardering: V 12 jaar na vervallen aanwijzing (8) Het afgeven van certificaten van vakbekwaamheid arbeids- en organisatiedeskundige. Grondslag: Afdeling 1a en artikel 2.7 tweede lid van het Arbeidsomstandighedenbesluit en de artikelen 1.1a, 2.17 en 2.18 van de Arbeidsomstandighedenregeling. Periode: Product: Certificatiedossier, bestaande uit het certificaat, de overeenkomst, de rapportages en besluiten. Opmerking: Onderdeel van deze handeling maakt uit: - het behandelen en onderzoeken van aanvragen; - het afgeven, weigeren en intrekken van het Certificaat; Waardering: V 12 jaar na beëindiging certificatie overeenkomst. V 6 jaar m.b.t. weigering of intrekking. (9) Het rapporteren aan het Ministerie van SZW Grondslag: Besluit Minister SZW ARBO/ATB/ aanwijzing CI voor vakbekwaamheid arbeids- en organisatiedeskundigen dd 8 februari Periode: Product: Verslag Opmerking: Deze rapportage vindt jaarlijks plaats vóór 1maart. Waardering: V 12 jaar na vervallen aanwijzing 6.4 Certificeren van vakbekwaamheid professioneel vuurwerk (10) Grondslag: Het afstemmen van het beleid bij totstandkoming van het certificatieschema en het management van het certificatieschema binnen Kiwa. Besluit Minister SZW G&VW/VW/2009?27787 verlenging aanwijzing vakbekwaam professioneel vuurwerk dd. 9 december Periode: Product: Schemadossier, bestaande uit verslagen, adviezen en besluiten van de totstandkoming van het certificatie schema. Opmerking: Onderdeel van deze handeling maakt uit: - het kennisnemen van de verslagen van het CvD; - het overleggen met andere aangewezen instellingen; - en het productmanagement van het certificatieschema binnen Kiwa. Waardering: V 12 jaar na vervallen aanwijzing (11) De afgifte van certificaten vakbekwaamheid professioneel vuurwerk. Status: Definitief 17

18 Grondslag: Afdeling 1a en artikel 4.8.a van het Arbeidsomstandighedenbesluit en de artikelen 4.17a t/m 4.17d en 9.2c van de Arbeidsomstandighedenregeling. Periode: Product: Certificatiedossier, bestaande uit het certificaat, de overeenkomst, de rapportages en besluiten. Opmerking: Onderdeel van deze handeling maakt uit: - het behandelen en onderzoeken van aanvragen; - het afgeven, weigeren en intrekken van het Certificaat; Waardering: (12) V 12 jaar na beëindiging certificatie overeenkomst. V 6 jaar m.b.t. weigering of intrekking. Het rapporteren aan het Ministerie van SZW Grondslag: Besluit Minister SZW ARBO/A&V/2008/25843 aanwijzing CI Arbodiensten dd. 9 september Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) Kiwa Reglement voor Persoonscertificatie Periode: Product: Verslag Opmerking: Deze rapportage vindt jaarlijks plaats in de maand maart. Waardering: V 12 jaar na vervallen aanwijzing 6.5 Certificeren van vakbekwaamheid verwijdering asbest en crocidoliet (13) Grondslag: Het afstemmen van het beleid bij totstandkoming van het certificatieschema en het management van het certificatieschema binnen Kiwa. Besluit Minister SZW ARBO/P&G/2007/19980 tot intrekking aanwijzing CI asbest verwijdering van 6 juni 2007; Besluit Minister SZW ARBO/P&G/2008/14508 tot aanwijzing CKI asbest bij wijziging regelgeving dd 29 mei Contract met Stichting Certificatie Asbest (SCA) Periode: Product: Schemadossier, bestaande uit verslagen, adviezen en besluiten van de totstandkoming van het certificatie schema. Opmerking: Onderdeel van deze handeling maakt uit: - het kennisnemen van de verslagen van het CCvD. - en het productmanagement van het certificatieschema binnen Kiwa. Waardering: V 10 jaar na vervallen aanwijzing (14) De afgifte van certificaten voor de activiteiten met betrekking tot asbestinventarisatie en verwijdering. Grondslag: Afdeling 1a en artikel 4.54 van het Arbeidsomstandighedenbesluit en de artikelen 1.1a, 4.27 en 4.28 van de Arbeidsomstandighedenregeling. SCA certificatieschema SC-540/2007 en SC-530/2008. Periode: Product: Certificatiedossier, bestaande uit het certificaat, de overeenkomst, de rapportages en besluiten. Opmerking: Onderdeel van deze handeling maakt uit: - het behandelen en onderzoeken van aanvragen; Status: Definitief 18

19 Waardering: (15) - het onderzoeken, beoordelen, rapporteren en besluiten; - het afgeven en intrekken van het Certificaat; - en het houden van jaarlijkse controles op grond van de wet. V 10 jaar na beëindiging van de certificatieovereenkomst Het rapporteren aan het Ministerie van SZW Grondslag: Besluit Minister SZW ARBO/P&G/2007/19980 tot intrekking aanwijzing CI asbest verwijdering van 6 juni 2007; Besluit Minister SZW ARBO/P&G/2008/14508 tot aanwijzing CKI asbest bij wijziging regelgeving dd 29 mei Periode: Product: Verslag Opmerking: Deze rapportage vindt jaarlijks plaats vóór 1 maart. Waardering: V 10 jaar na vervallen aanwijzing 6.6 Publieksdiensten en vergunningen (16) De uitgifte van persoonsgebonden documenten en van ondernemers vergunningen. Grondslag: Overeenkomst van IVW met Kiwa N.V. van 10 juli Periode: 1 juni Product: Klantendossier bestaande uit aanvragen, correspondentie en besluiten. Opmerking: Onderdeel van deze handeling maakt uit: - het behandelen en onderzoeken van aanvragen; - het onderzoeken, beoordelen, rapporteren en besluiten; - het afgeven en intrekken van het document; Waardering: V 5 jaar na beëindiging van de overeenkomst (17) Het periodiek rapporteren aan het IVW Grondslag: Overeenkomst van IVW met Kiwa N.V. van 10 juli Periode: 1 juni Product: Verslag Opmerking: Deze rapportage vindt jaarlijks plaats. Waardering: V 5 jaar na beëindiging van de overeenkomst. 6.7 Regeling F-gassenverordening (18) Grondslag: De uitgifte van bedrijfscertificaten voor het voldoen aan art. 19 van de regeling gefluoreerde broeikasgassen en gereguleerde stoffen koelinstallaties. Aanwijzing door Min. Infrastructuur en Milieu d.d. 28 januari 2011 betreft de regeling gefluoreerde broeikasgassen en gereguleerde stoffen koelinstallaties. Periode: 1 februari Product: Certificatiedossier, bestaande uit het certificaat, de overeenkomst, de Status: Definitief 19

20 Opmerking: Waardering: (19) rapportages en besluiten. Onderdeel van deze handeling maakt uit: - het behandelen en onderzoeken van aanvragen; - het onderzoeken, beoordelen, rapporteren en besluiten; - het afgeven en intrekken van het document; V 5 jaar na beëindiging van de overeenkomst Het periodiek rapporteren aan het Agentschap NL Grondslag: Aanwijzing door Min. Infrastructuur en Milieu d.d. 28 januari Periode: 1 febr Product: Verslag Opmerking: Deze rapportage vindt jaarlijks plaats. Waardering: V 5 jaar na beëindiging van de overeenkomst. Status: Definitief 20

Orden van Advocaten Basisselectiedocument 1952 heden (actualisatie 2012)

Orden van Advocaten Basisselectiedocument 1952 heden (actualisatie 2012) Orden van Advocaten Basisselectiedocument 1952 heden (actualisatie 2012) Versie: vastgesteld, oktober 2012 Doxis Informatiemanagers Drs. D.J. de Vries 1 OVERZICHT VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN 4 VERANTWOORDING

Nadere informatie

Basisselectiedocument. Raad van State. inzake bestuursrechtspraak vanaf 1994 en algemene taken en bedrijfsvoering vanaf 1945

Basisselectiedocument. Raad van State. inzake bestuursrechtspraak vanaf 1994 en algemene taken en bedrijfsvoering vanaf 1945 Basisselectiedocument Raad van State inzake bestuursrechtspraak vanaf 1994 en algemene taken en bedrijfsvoering vanaf 1945 Een instrument voor de selectie van de administratieve neerslag van het handelen

Nadere informatie

als archiefdeskundige: drs. A. Mul, senior-informatiemanager Doxis

als archiefdeskundige: drs. A. Mul, senior-informatiemanager Doxis Verslag van het ingevolge artikel 5, sub d., j o 2 Archiefbesluit 1995, gevoerde driehoeksoverleg tussen de Rijksdienst voor Wegverkeer en het Nationaal Archief met betrekking tot de selectielijst, zoals

Nadere informatie

Selectielijst Toeslagen

Selectielijst Toeslagen Selectielijst Toeslagen Selectielijst voor de administratieve neerslag van de zorgdrager Minister van Financiën voor wat betreft de werkprocessen van Belastingdienst/Toeslagen Over de periode 2004 - Opgesteld

Nadere informatie

Vaststelling selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Emancipatie en gelijke behandeling over de periode vanaf 1965

Vaststelling selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Emancipatie en gelijke behandeling over de periode vanaf 1965 OCW, JU Vaststelling selectielijst neerslag handelingen op het beleidsterrein Emancipatie en gelijke behandeling over de periode vanaf 1965 30 juni 2004/Nr. C/S/03/1866 De Staatssecretaris van Onderwijs,

Nadere informatie

Vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Militaire Operatiën periode vanaf 1945

Vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Militaire Operatiën periode vanaf 1945 OCW Vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Militaire Operatiën periode vanaf 1945 3 mei 2005/Nr. C/S&A/05/938 De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Gelet op

Nadere informatie

versie vastgesteld Staatscourant 10300, 15 juni 2011 Redactie: v/ m VROM

versie vastgesteld Staatscourant 10300, 15 juni 2011 Redactie: v/ m VROM 1 Selectielijst voor de neerslag van de handelingen op het beleidsterrein rijkshuisvesting voor de Rijksgebouwendienst van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2010 - versie vastgesteld

Nadere informatie

Vaststelling selectielijst neerslag handelingen Stichting fonds voor de Letteren beleidsterrein Letteren vanaf 1965

Vaststelling selectielijst neerslag handelingen Stichting fonds voor de Letteren beleidsterrein Letteren vanaf 1965 OCW Vaststelling selectielijst neerslag handelingen Stichting fonds voor de Letteren beleidsterrein Letteren vanaf 1965 28 februari 2008/Nr. C/S&A/08/358 De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Nadere informatie

Inventaris van het digitale archief van de Arbeidsvoorziening, 1994-2001

Inventaris van het digitale archief van de Arbeidsvoorziening, 1994-2001 Nummer archiefinventaris: 2.25.07 Inventaris van het digitale archief van de Arbeidsvoorziening, 1994-2001 Auteur: Het Expertise Centrum Nationaal Archief, Den Haag 2003 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu, de minister van Verkeer en Waterstaat en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu, de minister van Verkeer en Waterstaat en de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport R.J.Schimmelpennincklaan3 3 3's-361243 2506 AE Den Haag telefoon.3170310eese fax +31(o)70 36147 27 e-mail cultuur@cultuur.nl www.cultuur.nl De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap p/a

Nadere informatie

BIJLAGE 5. Bijlage XIIIe behorend bij Artikel 4.28

BIJLAGE 5. Bijlage XIIIe behorend bij Artikel 4.28 BIJLAGE 5 Bijlage XIIIe behorend bij Artikel 4.28 Werkveldspecifiek document voor Aanwijzing en Toezicht op de certificatie-instellingen voor Asbestverwijderingsbedrijven (AVB) en Asbestinventarisatiebedrijven

Nadere informatie

Werkveldspecifiek certificatieschema voor het Procescertificaat Asbestinventarisatie

Werkveldspecifiek certificatieschema voor het Procescertificaat Asbestinventarisatie BIJLAGE 1 Bijlage IIIa behorend bij Artikel 4.27 Werkveldspecifiek certificatieschema voor het Procescertificaat Asbestinventarisatie Certificatieschema voor de inventarisatie van aanwezige asbest, asbesthoudende

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 200 Besluit van 8 mei 2003, houdende de vaststelling van eisen voor het verlenen van diensten voor elektronische handtekeningen (Besluit elektronische

Nadere informatie

ONDERZOEK VUURWERKRAMP ENSCHEDE FOLLOW UP CULEMBORG

ONDERZOEK VUURWERKRAMP ENSCHEDE FOLLOW UP CULEMBORG ONDERZOEK VUURWERKRAMP ENSCHEDE FOLLOW UP CULEMBORG In hoeverre resulteerden de conclusies en aanbevelingen, voortkomend uit onderzoek naar de vuurwerkexplosie in 1991 te Culemborg in acties? ONDERZOEK

Nadere informatie

Private kwaliteitsborging in de bouwregelgeving. Toezicht op het certificatiestelsel (en CE-markering) Datum 14 januari 2011

Private kwaliteitsborging in de bouwregelgeving. Toezicht op het certificatiestelsel (en CE-markering) Datum 14 januari 2011 Private kwaliteitsborging in de bouwregelgeving Toezicht op het certificatiestelsel (en CE-markering) Datum 14 januari 2011 Colofon VROM-Inspectie Directie Uitvoering Programma Bouwen aan Kwaliteit Rijnstraat

Nadere informatie

HANDBOEK VERVANGING GEMEENTE WESTLAND. Vervanging van analoge archiefbescheiden door digitale reproducties

HANDBOEK VERVANGING GEMEENTE WESTLAND. Vervanging van analoge archiefbescheiden door digitale reproducties HANDBOEK VERVANGING GEMEENTE WESTLAND Vervanging van analoge archiefbescheiden door digitale reproducties Auteur(s) S. van Lin (Beleid en advies team DIV) V.G.J. Wielaart (Teamleider DIV) C.G. Alleblas

Nadere informatie

Rapport vooronderzoek digitale bestemmingsplannen en archivering

Rapport vooronderzoek digitale bestemmingsplannen en archivering Rapport vooronderzoek digitale bestemmingsplannen en archivering Gemeentearchief Amsterdam In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, Begeleidingsgroep Convenant Archieven

Nadere informatie

Informatiebeveiligingsplan basisregistratie personen (BRP) en waardedocumenten

Informatiebeveiligingsplan basisregistratie personen (BRP) en waardedocumenten Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Informatiebeveiligingsplan basisregistratie personen (BRP) en waardedocumenten Programma / Programmanummer Dienstverlening & Burgerzaken / 1011 Portefeuillehouder H.M.F.

Nadere informatie

20 november 2007 Versie 1.0 definitief. Certificatieschema Beveiliging mobiele objecten en personen

20 november 2007 Versie 1.0 definitief. Certificatieschema Beveiliging mobiele objecten en personen 20 november 2007 Versie 1.0 definitief Certificatieschema 20 november 2007 Versie 1.0 definitief Certificatieschema Vereniging van BeveiligingsOndernemingen in Nederland, VEBON 2007 Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

DWR-Archief Project Start Architectuur (PSA)

DWR-Archief Project Start Architectuur (PSA) DWR-Archief Project Start Architectuur (PSA) Versie 1.0 Datum 29 juli 2013 Vastgesteld in de Stuurgroep DWR-Archief van 20 juni 2013 Status Definitief Pagina 1 van 66 Versiebeheer Versie Datum Omschrijving

Nadere informatie

Digitalisering en duurzame toegankelijkheid van informatie provincie Noord-Brabant Bestuurlijk rapport

Digitalisering en duurzame toegankelijkheid van informatie provincie Noord-Brabant Bestuurlijk rapport Digitalisering en duurzame toegankelijkheid van informatie provincie Noord-Brabant Bestuurlijk rapport 18 december 2014 ISBN: 978-90-8768-048-0 Het Hooghuis Keizersgracht 5 5611 GB Eindhoven Postbus 2000

Nadere informatie

noord-hollands archief

noord-hollands archief noord-hollands archief Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Haarlem Postbus 511 2003 PB HAARLEM Datum: Onderwerp: Uw kenmerk: Ons kenmerk: 13 februari 2014 Jaarverslagen 2013

Nadere informatie

LPG: Afleverinstallaties

LPG: Afleverinstallaties LPG: Afleverinstallaties Richtlijn voor de brandveilige, arbeidsveilige en milieuveilige aflevering van LPG Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 16:2010 versie 1.0 (09-2010) PGS 16:2010 VERSIE 1.0 (09-2010)

Nadere informatie

Richtlijn Specifiek Accreditatie Schema PED 1. RISA-Schema PED

Richtlijn Specifiek Accreditatie Schema PED 1. RISA-Schema PED Richtlijn Specifiek Accreditatie Schema PED 1 RISA-Schema PED Richtlijn Specifiek Accreditatie Schema voor de Richtlijn 97/23/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 mei 1997 inzake de onderlinge

Nadere informatie

HADORA. Haagse Documentaire Referentie Architectuur. Gemeente Den Haag André Scheer (BSD/CB), namens Projectgroep HADORA Juni 2013 Versie 1.

HADORA. Haagse Documentaire Referentie Architectuur. Gemeente Den Haag André Scheer (BSD/CB), namens Projectgroep HADORA Juni 2013 Versie 1. Haagse Documentaire Referentie Architectuur Gemeente Den Haag André Scheer (BSD/CB), namens Projectgroep Juni 2013 Versie 1.01 1 Inhoud 1. Managementsamenvatting...3 2. Inleiding...4 a. Aanleiding...4

Nadere informatie

Telefoon 075 651 2100 Fax 075 651 2244 Gemeenteraad Oostzaan

Telefoon 075 651 2100 Fax 075 651 2244 Gemeenteraad Oostzaan Gemeente Oostzaan Buiten gewoon Bezoekadres Postadres Gemeentehuis Kerkbuurt4, 1511 BD Oostzaan Postbus 20, 1 530 AA Wormer Telefoon 075 651 2100 Fax 075 651 2244 Gemeenteraad Oostzaan E-maii Kerkbuurt

Nadere informatie

Audit Wpg Rijksrecherche Rapport

Audit Wpg Rijksrecherche Rapport Ministerie van Veiligheid en Justitie Audit Wpg Rijksrecherche Rapport Datum 23 december 2011 Status Definitief Colofon Afzendgegevens Departementale Auditdienst Kalvermarkt 53 2511 CB Den Haag Postbus

Nadere informatie

Persoonsdossiers: een geval apart september 2005

Persoonsdossiers: een geval apart september 2005 Persoonsdossiers: een geval apart september 2005 Nota voor het bestuur van het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis en het Nationaal Archief 1 Samenvatting (management summary) In 2001 attendeerden

Nadere informatie

CCV-CERTIFICATIESCHEMA

CCV-CERTIFICATIESCHEMA CCV-CERTIFICATIESCHEMA Onderhoud Kleine Blusmiddelen (REOB) Versie : 2.0 Publicatiedatum: 1 oktober 2008 Ingangsdatum: 1 januari 2009 VEILIGHEID DOOR SAMENWERKING VOORWOORD REOB:2008/2 Pagina 2/44 Dit

Nadere informatie

N110615 versie 10 december 2013. Certificatieschema Energiemanagementsystemen volgens ISO 50001 1

N110615 versie 10 december 2013. Certificatieschema Energiemanagementsystemen volgens ISO 50001 1 Certificatieschema Energiemanagementsystemen volgens ISO 50001 Certificatieschema Energiemanagementsystemen volgens ISO 50001 1 Copyright SCCM Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie