Project "Stadsvilla" te Rotterdam. Brandveiligheidsconcept. Datum 20 september 2013 Referentie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Project "Stadsvilla" te Rotterdam. Brandveiligheidsconcept. Datum 20 september 2013 Referentie"

Transcriptie

1 Project "Stadsvilla" te Rotterdam. Brandveiligheidsconcept. Datum 20 september 2013 Referentie

2 Referentie Rapporttitel Project "Stadsvilla" te Rotterdam. Brandveiligheidsconcept. Datum 20 september 2013 Opdrachtgever Contactpersoon Structure Portante Grimaud b.v. Struikheide LJ ROTTERDAM De heer J. van der Windt Behandeld door De heer ir. R.T. van der Hoeven De heer ing. B.S. de Kool Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs BV Boterdiep AW ROTTERDAM Postbus AE ROTTERDAM Telefoon Fax Bladzijde 1

3 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Eisen ten aanzien van brandveiligheid Compartimentering Brandcompartimenten Subbrandcompartimenten WBDBO-eisen Vluchten Loopafstanden Inrichting en capaciteit vluchtroutes Materiaalafwerking Beperken van het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie Beperken van de ontwikkeling van brand en rook Brandveiligheidsinstallaties (Nood)verlichting Bereikbaarheid 9 3 Conclusie en samenvatting 10 Bijlagen Bijlage I Bepaling vlamlengte en vlamtemperatuur Bladzijde 2

4 1 Inleiding Het project Stadsvilla" te Rotterdam Noordereiland is ten behoeve van de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het aspect bouwen getoetst aan de voorschriften uit het Bouwbesluit (versie 2012) met betrekking tot brandveiligheid. In dit rapport worden de gegeven voorschriften behandeld en de consequenties aangegeven. Het plan bestaat uit de nieuwbouw van een woning op het Noordereiland en is gelegen aan de Maaskade. In figuur 1.1 volgt een overzicht van de locatie. Figuur 1.1. Planlocatie. In het plan is de volgende gebruiksfunctie aanwezig: Woning: woonfunctie (niet gelegen in een woongebouw). Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van tekeningen van OMA met werknummer P , status voorlopig ontwerp, gedateerd 10 juni 2013 met wijzigingen van 20 september Dit rapport vervangt het gelijknamig rapport met kenmerk d.d. 19 juli Bladzijde 3

5 2 Eisen ten aanzien van brandveiligheid 2.1 Compartimentering Ter beperking van de uitbreiding van brand dient de woning conform afdeling 2.10 van het Bouwbesluit te worden opgedeeld in brandcompartimenten. Afdeling 2.11 van het Bouwbesluit stelt dat voor verdere beperking van uitbreiding van brand en voor veilig vluchten brandcompartimenten nader moeten worden opgedeeld in subbrandcompartimenten Brandcompartimenten Een woning dient zodanig in brandcompartimenten te worden ingedeeld dat een snelle uitbreiding van brand voldoende wordt beperkt. Besloten ruimten dienen in brandcompartimenten te liggen met een gebruiksoppervlakte van niet meer m 2 zodat een begonnen brand zich niet binnen korte tijd kan uitbreiden naar een ander deel van de woning of naar een ander gebouw. Een ruimte waardoor een extra beschermde vluchtroute voert, ligt buiten een brandcompartiment. Verder vormen een technische ruimte waarin één of meer verbrandingstoestellen met een totale nominale belasting van meer dan 130 kw worden opgesteld en een technische ruimte met een gebruiksoppervlakte van meer dan 50 m 2 afzonderlijke brandcompartimenten. Een toilet- en badruimte, een technische ruimte met een gebruiksoppervlakte van minder dan 50 m 2 en niet bestemd voor één of meer verbrandingstoestellen met een totale nominale belasting van meer dan 130 kw, en een liftschacht waarvan de constructieonderdelen aan de binnenzijde van de schacht voldoen aan brandklasse B en aan rookklasse s2, beide bepaald volgens NEN-EN , hoeven niet in een brandcompartiment te liggen. In een brandcompartiment van een woonfunctie liggen ten hoogste een woonfunctie en nevenfuncties daarvan Subbrandcompartimenten Een brandcompartiment dient opgedeeld te worden in één of meer subbrandcompartimenten of ruimten waardoor een beschermde vluchtroute voert. Een beschermde vluchtroute ligt per definitie niet in een subbrandcompartiment. Een verblijfsgebied in een woonfunctie dient aanvullend op bovengenoemde eis in een beschermd subbrandcompartiment te zijn gelegen met een gebruiksoppervlakte van ten hoogste 500 m 2. De indeling in (sub)brandcompartimenten is als volgt: De gehele woning vormt een eigen brandcompartiment en tevens een beschermd subbrandcompartiment, kleiner dan 500 m 2. Bladzijde 4

6 2.1.3 WBDBO-eisen Brandcompartiment De volgens NEN 6068 bepaalde weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO) van een brandcompartiment naar een ander brandcompartiment of naar een ruimte waardoor een extra beschermde vluchtroute voert dient ten minste 60 minuten te bedragen. Vertaling WBDBO-eis naar brandwerendheid Voor inwendige scheidingsconstructies is de vereiste brandwerendheid van een scheidende functie gelijk aan de WBDBO-eis (branddoorslag, WBD). Voor uitwendige scheidingsconstructies is de vereiste brandwerendheid afhankelijk van de afstand die de uitslaande vlammen moeten afleggen door de buitenlucht (brandoverslag, WBO). De brandwerendheid van een constructie wordt bepaald volgens NEN Spiegelsymmetrisch De weerstand tegen brandoverslag (WBO) naar een gebouw op een buurperceel dient bepaald te worden voor een identiek, spiegelsymmetrisch gebouw. Hierbij wordt gespiegeld ten opzichte van de perceelgrens, danwel het hart van de openbare weg, openbaar groen of openbaar water waaraan het perceel grenst. De aanwezige afstanden zijn voldoende groot om zondermeer spiegelsymmetrische brandoverslag te voorkomen. Consequenties De interne brandscheiding naar de bestaande woningen dient 60 minuten WBDBO te bedragen. 2.2 Vluchten In deze paragraaf worden alle voorschriften behandeld uit afdeling 2.12 van het Bouwbesluit met betrekking tot het veilig vluchten bij brand Loopafstanden Op elk punt van een voor personen bestemd gedeelte van een vloer begint een vluchtroute die leidt naar het aansluitende terrein en vandaar naar de openbare weg. Hierbij dient de gecorrigeerde loopafstand tussen een punt in een gebruiksgebied en een uitgang van het subbrandcompartiment waarin dat gebruiksgebied ligt, niet groter te zijn dan 30 meter. De gecorrigeerde loopafstand is de loopafstand waarbij constructieonderdelen die geen onderdeel uitmaken van de bouwconstructie buiten beschouwing worden gelaten en waarbij de loopafstand voor zover deze door een gebruiksgebied voert met 1,5 wordt vermenigvuldigd. Voor een verkeersruimte mag, in plaats van de gecorrigeerde loopafstand, uitgegaan worden van de werkelijke loopafstand. De volgens het Bouwbesluit 2012 berekende maximale gecorrigeerde loopafstand tot aan de toegang van de woning bedraagt 43,7 meter. Hierbij is dus voor de verkeersruimten (trap) gebruik gemaakt van de ongecorrigeerde afstand (factor 1,0) en voor de gebruiksgebieden (woonkamer 4 e verdieping) gebruik gemaakt van de gecorrigeerde afstand (factor 1,5). Ter info: de werkelijk loopafstand bedraagt 38,2 meter. Hierbij is de maatgevende loopafstand vanuit de woonverdieping berekend en is de loopafstand vanaf het dakterras niet meegenomen aangezien je daar niet door rook vlucht. Bladzijde 5

7 Daar de vluchtroute niet vanaf elk punt van een voor personen bestemd gedeelte van een vloer kleiner of gelijk is aan 30 meter dient gelijkwaardige veiligheid te worden aangetoond. In deze woning wordt de gelijkwaardigheid gerealiseerd middels de volgende uitgangspunten en maatregelen: In lijn met artikel lid 4b wordt de vluchtroute in de stijgkern (tussen PEIL +/ en ) uitgevoerd als extra beschermde vluchtroute. Hiertoe wordt de scheiding tussen de woning en de stijgkern uitgevoerd als 30 minuten brandwerende scheiding met een zelfsluitende deur (de deur kan desgewenst worden uitgevoerd met een vrijloopdranger of gelijkwaardige voorziening). Aangezien de lift deze scheiding onderbreekt mag een eventuele brand in de garage of van de auto op de oprit niet leiden tot het onbruikbaar worden van de vluchtroute binnen 30 minuten. Hiertoe dient de deur naar de stijgkern op PEIL +/ minuten brandwerend te worden uitgevoerd. Ter voorkoming van brandoverslag van de geparkeerde auto s naar het trappenhuis dient de beglazing deels 30 minuten, deels 20 minuten brandwerend te worden uitgevoerd. Zie bijlage I. Aangezien de loopafstand binnen de woning tot de deur van het trappenhuis op de slaapverdieping dan nog steeds langer dan 30 meter is (ca. 31,5) zijn gekoppelde rookmelders in alle, voor personen toegankelijke ruimten in de woning noodzakelijk (inclusief trappen huis en garage, maar met uitzondering van bad- en toiletruimten en de liftkooi). Ten behoeve van waarschuwing van mensen op het dakterras dient er sprake te zijn van dusdanige alarmering door de gekoppelde rookmelders dat deze ook hoorbaar is op het dakterras Inrichting en capaciteit vluchtroutes Een vluchtroute heeft een vrije doorgang met een breedte van ten minste 0,85 meter en een hoogte van ten minste de 2,3 meter. Dit geldt niet voor zover de vluchtroute over een trap voert. Consequenties Op alle vluchtroutes wordt voldaan aan de minimale afmetingen van vluchtwegen. Volgens artikel 6.21 dienen in woonfuncties tussen de uitgang van een verblijfsruimte en de uitgang van de woonfunctie een of meer rookmelders die voldoen aan en geplaatst zijn volgens de primaire inrichtingseisen als bedoeld in NEN In aanvulling hierop worden ten behoeve van de gelijkwaardige oplossing voor ontvluchting in alle, voor personen toegankelijke ruimten in de woning gekoppelde rookmelders geplaatst. 2.3 Materiaalafwerking In deze paragraaf worden alle voorschriften uit het Bouwbesluit behandeld die betrekking hebben op het ontstaan en verspreiden van brand en het ontstaan van rook. Bladzijde 6

8 2.3.1 Beperken van het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie Afdeling 2.8 van het Bouwbesluit stelt de volgende eisen ter beperking van de kans op het ontstaan van brand: Een voorziening voor rookgasafvoer dient brandveilig te zijn (bepaald conform NEN 6062). Verder is het in zijn algemeenheid niet toegestaan voorwerpen of stoffering te plaatsen waardoor brandgevaar wordt veroorzaakt of waardoor een brandmelding, het gebruik van vluchtmogelijkheden of brandweerinzet wordt belemmerd. Consequenties: Een voorziening voor rookgasafvoer dient brandveilig te zijn bepaald conform NEN Conform artikel 1.17 dient voor een constructieonderdeel die uitsluitend met een aanvullende behandeling kan blijven voldoen aan bovengenoemde eisen, een door bevoegd gezag aanvaard document aanwezig te zijn waaruit blijkt dat de aanvullende behandeling adequaat is toegepast. 2.4 Beperken van de ontwikkeling van brand en rook Afdeling 2.9 van het Bouwbesluit stelt eisen aan binnen-, en buitenoppervlakken van constructieonderdelen en de afwerking van vloeren en daken met betrekking tot de mate van brand- en rookontwikkeling. Deze eisen zijn ingedeeld in klassen en dienen bepaald te worden volgens NEN en NEN De eisen aan brandklasse en rookproductie van materialen van constructieonderdelen zijn samengevat in tabel 2.1. Tabel 2.1. Minimale brandklasse en rookklasse van materialen. brandklasse / rookklasse wanden, gevels en plafonds vloeren, trappen en hellingbanen binnenoppervlakken extra beschermde vluchtroute B / s2 *1 C fl / s1 fl overig D / s2 *1 D fl / s1 fl buitenoppervlakken tot 13 m boven aansluitend terrein D / geen eis zie binnenoppervlakken / geen eis vanaf 13 m boven aansluitend terrein B / geen eis zie binnenoppervlakken / geen eis deur, raam, kozijn en daarmee gelijk te stellen constructieonderdelen D / geen eis - bovenzijde dak niet brandgevaarlijk *3 - *1 geldt ook voor deuren, ramen, kozijnen en daaraan gelijk te stellen constructieonderdelen. *3 de bepaling geschiedt conform de NEN Voor alle bovenstaande eisen (met uitzondering de bovenzijde van het dak) geldt dat 5% van de constructieonderdelen van elke afzonderlijke ruimte hiervan is vrijgesteld. Bladzijde 7

9 Consequenties: Onderstaand wordt per constructieonderdeel of ruimte aangegeven aan welke brandvoortplantingsklasse en maximale rookproductie voldaan dient te worden. Waar mogelijk zijn de constructieonderdelen getoetst aan deze eisen. Binnenwanden en plafonds Materialen van de binnenoppervlakken dienen te voldoen aan brandklasse D en rookklasse s2. Hieraan voldoen veel gangbare bouwmaterialen, inclusief diverse kunststoffen. Binnenwanden en plafonds van het trappenhuis in de stijgkern dienen te voldoen aan brandklasse B en rookklasse s2. Buitengevels De buitengevels, tot een hoogte van 13 meter, dienen te voldoen aan brandklasse D. Hieraan voldoen veel gangbare bouwmaterialen, inclusief diverse kunststoffen. Boven de 13 meter dienen de buitengevels te voldoen aan brandklasse B, met de voorgestelde prefab betonnen platen wordt hieraan voldaan. De trap, aan de buitenzijde, ter plaatse van de eerste en tweede verdieping met de rubberachtige omkleding dient ook aan deze eisen te voldoen. De kozijnen, ramen en deuren in de buitengevel dienen te voldoen aan brandklasse D. Hieraan voldoen veel gangbare bouwmaterialen, inclusief diverse kunststoffen. Bovenzijde van vloeren, trappen en hellingbanen (binnen en buiten) De vloeren en trappen in de woning dienen te voldoen brandklasse D fl en rookklasse s1 fl. Met deze eis dient rekening gehouden te worden bij de keuze van de vloerafwerking. Met de voorgestelde vloerafwerking en betonnen afwerkvloer wordt hieraan voldaan. De vloeren en trappen van het trappenhuis in de stijgkern dienen te voldoen aan brandklasse C fl en rookklasse s1 fl. Daken De bovenzijde van het dak mag niet brandgevaarlijk zijn. Dit betekent dat de dakafwerking van metaal, een met grind of tegels bedekte dakbedekking of planten mag zijn. Waar dit niet het geval is, dient met een kwaliteitsverklaring (TNO/Efectis of CE) aangetoond te worden dat de dakbedekking voldoet aan NEN 6063 dan wel aan brandklasse B roof -t1. Voor de vloerafwerking van de dakopbouw dient hieraan aandacht besteed te worden. 2.5 Brandveiligheidsinstallaties In deze paragraaf worden de (brandveiligheids)installaties behandeld die conform hoofdstuk 6 van het Bouwbesluit zijn voorgeschreven. Bladzijde 8

10 2.5.1 (Nood)verlichting Het Bouwbesluit stelt in afdeling 6.1 eisen aan de aanwezigheid van (nood)verlichting. Vanuit een oogpunt van gebruiksveiligheid (veilig vluchten) wordt in artikel 6.2 de aanwezigheid van een verlichtingsinstallatie en de vereiste verlichtingssterkte vereist. Hierbij geldt dat de gemeten verlichtingssterkte minimaal 1 lux op de vloer (voor personen bestemde vloer of hellingbaanvloer) of het tredevlak (bovenzijde van een traptrede) moet zijn. Om ook veilig te kunnen vluchten wanneer de elektriciteit uitvalt, moet conform artikel 6.3 bij risicovolle situaties de verlichtingsinstallatie op een voorziening voor noodstroom zijn aangesloten (noodverlichting). Bij noodverlichting dient de verlichtingsinstallatie binnen 15 seconden na het uitvallen van de elektriciteitsvoorziening, voldoende stroom te krijgen om minimaal 60 minuten een verlichtingssterkte gemeten op de vloer en het tredevlak van ten minste 1 lux af te geven. Bovengenoemde verlichtingsinstallaties dienen aangesloten te zijn op een voorziening voor elektriciteit. Consequenties De verlichtingsinstallatie van de liftkooi dient conform bovengenoemde voorwaarden (artikel 6.3) aangesloten te zijn op een voorziening voor noodstroom. 2.6 Bereikbaarheid Afdeling 6.8 van het Bouwbesluit stelt eisen aan de bereikbaarheid van het bouwwerk. Brandweeringang Een bouwwerk voor het verblijven van mensen dient over een brandweeringang te beschikken. Indien het gebouw meerdere toegangen heeft dient in overleg met de brandweer één of meer van die toegangen als brandweeringang te worden aangewezen. Bluswatervoorzieningen Ieder bouwwerk dient een toereikende bluswatervoorziening (bijvoorbeeld een brandkraan of een waterput of bron) te bezitten. De afstand tussen een bluswatervoorziening en een brandweeringang mag maximaal 40 meter bedragen. De bluswatervoorzieningen zijn onbeperkt toegankelijk voor bluswaterwerkzaamheden. Consequenties De hoofdingang van de woning wordt als brandweeringang aangemerkt. Gezien de stedelijke ligging van de woning, is het voorhanden zijn van bluswater geen probleem. Bladzijde 9

11 3 Conclusie en samenvatting Het project Stadsvilla" te Rotterdam Noordereiland is ten behoeve van de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het aspect bouwen getoetst aan de voorschriften uit het Bouwbesluit (versie 2012) met betrekking tot brandveiligheid. In dit rapport worden de gegeven voorschriften behandeld en de consequenties aangegeven. Consequenties Voor de belangrijkste aandachtspunten en benodigde aanpassingen op de bouwkundige tekeningen om aan de brandveiligheidseisen uit het Bouwbesluit te kunnen voldoen wordt verwezen naar de kopjes Consequenties in dit rapport. Hieruit blijkt dat door de te grote loopafstand (vluchtlengte) in de woning een gelijkwaardig voorstel wordt gedaan op basis van de volgende maatregelen: In lijn met artikel lid 4b wordt de vluchtroute in de stijgkern (tussen PEIL +/ en ) uitgevoerd als extra beschermde vluchtroute. Hiertoe wordt de scheiding tussen de woning en de stijgkern uitgevoerd als 30 minuten brandwerende scheiding met een zelfsluitende deur (de deur kan desgewenst worden uitgevoerd met een vrijloopdranger of gelijkwaardige voorziening). Aangezien de lift deze scheiding onderbreekt mag een eventuele brand in de garage of van de auto op de oprit niet leiden tot het onbruikbaar worden van de vluchtroute binnen 30 minuten. Hiertoe dient de deur naar de stijgkern op PEIL +/ minuten brandwerend te worden uitgevoerd. Ter voorkoming van brandoverslag van de geparkeerde auto s naar het trappenhuis dient de beglazing deels 30 minuten, deels 20 minuten brandwerend te worden uitgevoerd. Zie bijlage I. Aangezien de loopafstand binnen de woning tot de deur van het trappenhuis op de slaapverdieping dan nog steeds langer dan 30 meter is (ca. 31,5) zijn gekoppelde rookmelders in alle, voor personen toegankelijke ruimten in de woning noodzakelijk (inclusief trappen huis en garage, maar met uitzondering van bad- en toiletruimten en de liftkooi). Ten behoeve van waarschuwing van mensen op het dakterras dient er sprake te zijn van dusdanige alarmering door de gekoppelde rookmelders dat deze ook hoorbaar is op het dakterras. Binnenwanden en plafonds van het trappenhuis in de stijgkern dienen te voldoen aan brandklasse B en rookklasse s2. De vloeren en trappen van het trappenhuis in de stijgkern dienen te voldoen aan brandklasse C fl en rookklasse s1 fl. Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs BV De heer ir. R.T. van der Hoeven, projectleider Bladzijde 10

12 Bijlage I Bepaling vlamlengte en vlamtemperatuur Project Stadsvilla te Rotterdam Brandveiligheidsconcept

13 Bepaling vlamlengte en vlamtemperatuur m.b.v. correlaties van Heskestadt Vlamhoogte: Voor de lengte van een vlam geldt (zie b.v. An Introduction to Fire Dynamics, D.Drysdale, 2 e editie, 1998): L = 0,23 Q 2/5 1,02 D, met L = vlamhoogte, Q = totale brandvermogen (piekvermogen auto), D = equivalente diameter brandhaard. Voor een brandende auto resulteert dit in: Verticale brandoverslag gevelopening parkeergarage > 1000 m 2 Project Stadsvilla Werknummer Scenario brandoverslag vanaf auto's buiten en in berging Datum Initialen skl Invoergegevens l 4.5 m Lengte van 1 auto b 1.8 m Breedte van 1 auto h 0.6 m Hoogte auto (onderkant vlam) w1 0.0 m Totale breedte van de brandende auto('s) gemeten parallel aan de gevel Qc 6000 kw Piekvermogen van 1 auto (vlamlengte per auto bepalen!) Berekening vlamlengte volgens Heskestadt Controle toepassingsgebied: (7 < Q 2/5 /D < 700 kw 2/5 /m) Q^2/5 /D = kw 2/5 /m --> methode toepasbaar A = 8.10 m² Oppervlakte auto D = 3.21 m Diameter (omgerekend naar cirkel) ltot ltot = 4.19 m Totale vlamlengte van 1 auto, gerekend vanaf dak auto auto De totale vlamlengte van een auto in de vrije lucht bedraagt dus 4,19 m. Indien de auto onder een afdak (berging in dit geval) staat, blijft de vlamlengte het zelfde, maar zal deze afbuigen. Temperatuurverloop Voor het verloop van de vlamtemperatuur langs de vlam as geldt: T(z) = ,25 Qc 2/3 (z-z0) -5/3, begrensd op 900 o C (conform Eurocode 1). Met z0 = virtuele oorsprong brandhaard: z0 = -1,02 D + 0,00524 Q 2/5 en Qc = convectief aandeel brandvermogen (0,8 * Q). Dit geeft het volgende temperatuurverloop langs de lengte van de vlam:

14 T(z) oc Hieronder zijn de resulterende vlamlichamen geschematiseerd weergegeven, tezamen met de geldende temperaturen aan de tip van de vlam en op de plaats waar de vlam tegen de puien van de vluchtroute aankomt: Kopse kant ook 30 min brandwerend

15 Voor beide situaties (auto buiten en auto binnen) geldt dat waar de vlammen de puien raken, de puien brandwerend dienen te zijn. Ter plaatse van de buiten geparkeerde auto geldt dat de puidelen 30 minuten brandwerendheid dienen te zijn, omdat de maximale contacttemperatuur 900 o C bedraagt. Ter plaatse van de autoberging geldt een vereiste 15 minuten (afgerond op beschikbare producten is dit 20 minuten) brandwerendheid (702 o C komt overeen met ca. 12 minuten brandwerendheid conform de standaardbrandcurve). Voor de pui delen naast de vlammen, die niet blootgesteld worden aan direct vlamcontact maar wel aan warmtestraling, is hieronder de afstand bepaald tot waar de straling maximaal 15 kw/m 2 bedraagt. Voor de auto buiten blijkt dit 0,75 m te zijn, voor de auto binnen 0 m. Voor het rechter puideel hoeft dus alleen het deel ter plaatse van de vlam brandwerend te zijn. Omdat het echter verdiepingshoge puien zijn, moet het hierboven blauw gearceerde deel 20 min brandwerend worden uitgevoerd. Voor het linker puideel moet de pui tot op 0,75 m afstand van de vlammen 30 minuten brandwerend zijn (zie rode arcering in vorige figuur). Dit geldt ook voor de kopse kant van de vluchtroute (zie figuur hierboven). Hiermee wordt voldaan aan de gestelde eisen. Bepaling zichtfactor Breedte vlam/vlak 1.6 m Hoogte vlam/vlak 1.4 m Observatieafstand 0.75 m h r = ½h / ½b = x r = x / ½b = A = 1/ (h r ² + x r ²) = ½b/ (½h + x²) = B = h r / (1 + x r ²) = ½h/ (½b + x²) = Fv = 4/2π (h r A arctan (A) + (B/h r ) arctan (B)) = Bepaling ontvangen warmtestraling Ta Temperatuur ontvangstpunt (persoon; constructie) 20 o C f v Zichtfactor K Absorbtiecoëfficient van de vlam (0,3 m -1 conform NEN 6068) 0.3 m -1 d Vlamdikte op het beschouwde punt van de vlamoppervlakte 2.5 m ε o Emissiecoëfficient ontvangstpunt (voor personen 1 aanhouden) ε v Emissiecoëfficient van de vlam (ε v = 1-e -K.d ) T Vlamtemperatuur 722 o C q'' Ontvangen warmtestraling in observatiepunt kw/m 2

16 Bepaling zichtfactor Breedte vlam/vlak 1.6 m Hoogte vlam/vlak 0.75 m Observatieafstand 0 m h r = ½h / ½b = x r = x / ½b = A = 1/ (h r ² + x r ²) = ½b/ (½h + x²) = B = h r / (1 + x r ²) = ½h/ (½b + x²) = Fv = 4/2π (h r A arctan (A) + (B/h r ) arctan (B)) = Bepaling ontvangen warmtestraling Ta Temperatuur ontvangstpunt (persoon; constructie) 20 o C f v Zichtfactor K Absorbtiecoëfficient van de vlam (0,3 m -1 conform NEN 6068) 0.3 m -1 d Vlamdikte op het beschouwde punt van de vlamoppervlakte 2.5 m ε o Emissiecoëfficient ontvangstpunt (voor personen 1 aanhouden) ε v Emissiecoëfficient van de vlam (ε v = 1-e -K.d ) T Vlamtemperatuur 623 o C q'' Ontvangen warmtestraling in observatiepunt 9.51 kw/m 2

Hoefbladstraat te Nieuw-Vennep Beoordeling brandveiligheid. Datum 10 december 2015 Referentie Hoofdweg GH ROTTERDAM

Hoefbladstraat te Nieuw-Vennep Beoordeling brandveiligheid. Datum 10 december 2015 Referentie Hoofdweg GH ROTTERDAM Hoofdweg 70 3067 GH ROTTERDAM T +31 (0)10-4257444 F +31 (0)10-4254443 E rotterdam.ch@dpa.nl www.dpa.nl/cauberg-huygen K.v.K 58792562 IBAN NL71 RABO 0112 075584 Hoefbladstraat 24-26 te Nieuw-Vennep Beoordeling

Nadere informatie

NIEUWBOUW 78 APPARTMENTEN HABITAGE TE HEERHUGOWAARD

NIEUWBOUW 78 APPARTMENTEN HABITAGE TE HEERHUGOWAARD RAPPORT BRANDVEILIGHEID NIEUWBOUW 78 APPARTMENTEN HABITAGE TE HEERHUGOWAARD Behoort bij besluit van Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard Nr.: 16-1476-OMG Project 7016.016 8 juli 2016 Versie 1.0

Nadere informatie

AFD BEPERKING ONTSTAAN BRANDGEVAARLIJKE SITUATIE

AFD BEPERKING ONTSTAAN BRANDGEVAARLIJKE SITUATIE UITGANGSPUNTEN Regelgeving Tekeningen Gebouw LEGENDA UITGANGSPUNTEN..P LEGENDA VOORZIENINGEN BRANDVEILIGHEID Opmerking 1 Opmerking 2 Het bouwplan is getoetst aan: - Bouwbesluit 2012; - 2.2 Sterkte bij

Nadere informatie

Project "Stadsvilla" te Rotterdam. Daglichtberekeningen. Datum 19 juli 2013 Referentie

Project Stadsvilla te Rotterdam. Daglichtberekeningen. Datum 19 juli 2013 Referentie Project "Stadsvilla" te Rotterdam. Daglichtberekeningen. Datum 19 juli 2013 Referentie 20122055-02 Referentie 20122055-02 Rapporttitel Project "Stadsvilla" te Rotterdam. Daglichtberekeningen. Datum 19

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING. ProjectManagement Bureau Gemeente Amsterdam Postbus BG AMSTERDAM

OMGEVINGSVERGUNNING. ProjectManagement Bureau Gemeente Amsterdam Postbus BG AMSTERDAM Brandveiligheid Datum 2 juni 2017 Projectnummer 16015 Project Clubgebouw AFC Status Definitief Fase OMGEVINGSVERGUNNING Opdrachtgever ProjectManagement Bureau Gemeente Amsterdam Postbus 1269 1000 BG AMSTERDAM

Nadere informatie

STAPPENPLAN BEOORDELING BRANDVEILIGHEID volgens Bouwbesluit 2012 UTILITEITSGEBOUWEN. Kenmerk: 2013-R-V1.2

STAPPENPLAN BEOORDELING BRANDVEILIGHEID volgens Bouwbesluit 2012 UTILITEITSGEBOUWEN. Kenmerk: 2013-R-V1.2 STAPPENPLAN BEOORDELING BRANDVEILIGHEID volgens Bouwbesluit 2012 UTILITEITSGEBOUWEN Kenmerk: 2013-R-V1.2 Datum rapport : Opdrachtgever : Project nummer : Behandeld door : Opmerking : STAPPENPLAN BEOORDELING

Nadere informatie

STAPPENPLAN BEOORDELING BRANDVEILIGHEID (voor nieuwbouw utiliteitsgebouwen, op hoofdlijnen, volgens bouwbesluit 2012 versie 1.0)

STAPPENPLAN BEOORDELING BRANDVEILIGHEID (voor nieuwbouw utiliteitsgebouwen, op hoofdlijnen, volgens bouwbesluit 2012 versie 1.0) STAPPENPLAN BEOORDELING BRANDVEILIGHEID (voor nieuwbouw utiliteitsgebouwen, op hoofdlijnen, volgens bouwbesluit 2012 versie 1.0) Dit stappenplan biedt ontwerpers een richtlijn om te komen tot een brandveilig

Nadere informatie

Utrechtsestraatweg AS Woerden De heer ing. P. Dunnewold. Strevelsweg 700/ AS Rotterdam De heer G. Zeck

Utrechtsestraatweg AS Woerden De heer ing. P. Dunnewold. Strevelsweg 700/ AS Rotterdam De heer G. Zeck ADVIES Brandveiligheid Opdrachtgever: Ravestein Bouwmanagement B.V. Utrechtsestraatweg 36 3445 AS Woerden De heer ing. P. Dunnewold Architect: Kolpa Architecten B.V. Strevelsweg 700/406 3083 AS Rotterdam

Nadere informatie

<> Inhoudsopgave 1 Algemene projectgegevens Sterkte bij brand (afdeling 2.2) Beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situa

<> Inhoudsopgave 1 Algemene projectgegevens Sterkte bij brand (afdeling 2.2) Beperking van het ontstaan van een brandgevaarlijke situa Adviesbureau VanderWeele Installatietechniek en Bouwfysica Brandveiligheid Marinegebouw 6 te Amsterdam Datum: eferentie: apport: 19 maart 2015, rev. 15 september 2015 2015106 309 J.P. van der Weele / S.

Nadere informatie

Bouwdeel F/G Brouwhuis aan de Ceresstraat te Breda

Bouwdeel F/G Brouwhuis aan de Ceresstraat te Breda Quickscan brandveiligheid Omgevingsvergunning Project: Bouwdeel F/G Brouwhuis aan de Ceresstraat te Breda Kenmerk: 2014139.qsb.mj.a1 Datum: 16-03-2015 Bijlage 7 bij besluit 2014/1642-V1 Bezoekadres Postadres

Nadere informatie

Brandpreventie. Werk nr. 2010-057 Datum: 15-09-2014 HOOFDGEBOUW (2014)

Brandpreventie. Werk nr. 2010-057 Datum: 15-09-2014 HOOFDGEBOUW (2014) Brandpreventie Project: Werk nr. 2010-057 Datum: 15-09-2014 Camping Oranjezon HOOFDGEBOUW (2014) Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemeen Hoofdstuk 2 Indeling brandcompartimenten Hoofdstuk 3 Indeling beschermde

Nadere informatie

Toetsing brandpreventie

Toetsing brandpreventie Gemeente Hilvarenbeek Ingekomen: 24-2-2017 Marktstraat 47 Mierlo F +31(0)492-430115 Postbus 48, 5730 AA Mierlo info@wouters-bouwadvies.nl T +31(0)492-430114 www.wouters-bouwadvies.nl Toetsing brandpreventie

Nadere informatie

WAND, BINNEN, NIET DRAGENDE, MONTAGEWAND, GIPSPLATEN (attest, productcertificaat)

WAND, BINNEN, NIET DRAGENDE, MONTAGEWAND, GIPSPLATEN (attest, productcertificaat) WAND, BINNEN, NIET DRAGENDE, MONTAGEWAND, GIPSPLATEN (attest, productcertificaat) BRL 1003 "Niet dragende -binnenwanden" (2003-12) BRL 2212 "Montage van systeemwanden en/of systeemplafonds" (2000-01) Beschouwde

Nadere informatie

Roozen - van Hoppe Bouw en Ontwikkeling bv T.a.v. de heer Jeroen Pel Postbus 165 5080 AD HILVARENBEEK

Roozen - van Hoppe Bouw en Ontwikkeling bv T.a.v. de heer Jeroen Pel Postbus 165 5080 AD HILVARENBEEK Roozen - van Hoppe Bouw en Ontwikkeling bv T.a.v. de heer Jeroen Pel Postbus 165 5080 AD HILVARENBEEK datum: 13 augustus 2015 ons kenmerk: 5777S02 inzake: Abdij Koningsoord te Berkel Enschot Geachte heer

Nadere informatie

Uitbreiding tweede openluchtschool te Amsterdam. Rapportage brandveiligheid. Rapportnr: Datum: Versie: 1 Contactpersoon: L.

Uitbreiding tweede openluchtschool te Amsterdam. Rapportage brandveiligheid. Rapportnr: Datum: Versie: 1 Contactpersoon: L. Uitbreiding tweede openluchtschool te Amsterdam Rapportage brandveiligheid Rapportnr: 2161296 Datum: 16-12-2016 Versie: 1 Contactpersoon: L. Mol Samenvatting In opdracht van Tom Jonker Architectuur & Stedebouw

Nadere informatie

Project: Verbouw van tot een kinderdagverblijf Kinderdagverblijf Dolfijn te Voorthuizen Adviesrapport brandpreventie

Project: Verbouw van tot een kinderdagverblijf Kinderdagverblijf Dolfijn te Voorthuizen Adviesrapport brandpreventie Project: Verbouw van tot een kinderdagverblijf Kinderdagverblijf Dolfijn te Voorthuizen Adviesrapport brandpreventie Project 20130202: Verbouw tot een kinderdagverblijf Kinderdagverblijf Dolfijn te Voorthuizen

Nadere informatie

1 Inleiding Algemeen Doel Uitgangspunten Computermodel 5 2 NEN

1 Inleiding Algemeen Doel Uitgangspunten Computermodel 5 2 NEN Rapport nr. 3091-01-01A 11 maart 2014 Zorgwoningen Jacob Catssingel, Breda Inhoud Pagina 1 Inleiding 4 1.1 Algemeen 4 1.2 Doel 4 1.3 Uitgangspunten 5 1.4 Computermodel 5 2 NEN 6068 6 2.1 Toepassingsgebied

Nadere informatie

project: Houthavens Kavel 1c te Amsterdam - bouwen opdrachtgever: Peter Tuin Holding B.V. document: Rapportage Brandveiligheid kenmerk: 6140R01c

project: Houthavens Kavel 1c te Amsterdam - bouwen opdrachtgever: Peter Tuin Holding B.V. document: Rapportage Brandveiligheid kenmerk: 6140R01c project: Houthavens Kavel 1c te Amsterdam - bouwen opdrachtgever: Peter Tuin Holding B.V. document: Rapportage Brandveiligheid kenmerk: 6140R01c datum: 9 september 2016 projectleider: W. van Elst opgesteld

Nadere informatie

Checklist woonfunctie

Checklist woonfunctie Naam bouwwerk: Adres Bouwwerk: Gebruiksfunctie(s): Aanvrager: Bouwplannummer: Architect:: Projectnummer: Tekening- en bladnummer(s) / Datum: Adviseur: Projectnummer: Rapportnummer(s) / Datum: Ingevuld

Nadere informatie

BRANDVEILIGHEID EN VLUCHTWEGEN

BRANDVEILIGHEID EN VLUCHTWEGEN BRANDVEILIGHEID EN VLUCHTWEGEN VOORWOORD Dit document is opgesteld als klein onderzoek ten behoeve van een technische verdieping voor het eigen ontwerp. Mijn ontwerp bestaat uit een hoogbouw toren voor

Nadere informatie

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden BINNENDEUR EN -KOZIJN (attest, productcertificaat) BRL 2211 "Binnendeuren en -kozijnen" (2002-11) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden Beperking van ontwikkeling van brand

Nadere informatie

nieuwbouw melkveebedrijf: Werktuigenberging C, Jongveestal D, Ligboxenstal E jc Cotenoeverseweg 105, Brummen

nieuwbouw melkveebedrijf: Werktuigenberging C, Jongveestal D, Ligboxenstal E jc Cotenoeverseweg 105, Brummen opdrachtgever firma Beker Holthuizerweg 11 6971 JE Brummen project referentie datum auteur bouwlocatie nieuwbouw melkveebedrijf: Werktuigenberging C, Jongveestal D, Ligboxenstal E 53.686 1542014 jc Cotenoeverseweg

Nadere informatie

project: Uitbreiding varkensstal Bankers-Derikx V.O.F. te Deurne opdrachtgever: Bergs Advies B.V. te Heythuysen document: Brandveiligheid

project: Uitbreiding varkensstal Bankers-Derikx V.O.F. te Deurne opdrachtgever: Bergs Advies B.V. te Heythuysen document: Brandveiligheid project: Uitbreiding varkensstal Bankers-Derikx V.O.F. te Deurne opdrachtgever: Bergs Advies B.V. te Heythuysen document: Brandveiligheid kenmerk: 6236N01a datum: 5 augustus 2016 projectleider: Ing. Arnold

Nadere informatie

RAPPORTAGE TOETSING BRANDVEILIGHEID

RAPPORTAGE TOETSING BRANDVEILIGHEID RAPPORTAGE TOETSING BRANDVEILIGHEID Bedrijfsgebouw Erfstraat 2a Uden Opdrachtgever: M.A.M. van Lanen Strikseweg 5 5406 PS UDEN Opmaak datum: 5 januari 2017/ 11-01-2017 Documentnummer: Status: Definitief

Nadere informatie

Biomassacentrale Ooms. Rapportage brandveiligheid. Rapportnr: Datum: Versie: 1 Contactpersoon: L. Mol

Biomassacentrale Ooms. Rapportage brandveiligheid. Rapportnr: Datum: Versie: 1 Contactpersoon: L. Mol Biomassacentrale Ooms Rapportage brandveiligheid Rapportnr: 2160714 Datum: 10-06-2016 Versie: 1 Contactpersoon: L. Mol Samenvatting In opdracht van Kodi B.V. is door S&W Consultancy een brandtoetsing gemaakt

Nadere informatie

1 Inleiding vereist kwaliteitsniveau... 2

1 Inleiding vereist kwaliteitsniveau... 2 Inhoud 1 Inleiding... 2 2 vereist kwaliteitsniveau... 2 3 inhoudelijke toets... 4 3.1 indeling in brandcompartimenten en WBDBO... 4 3.2 vluchtroutes en indeling in subbrandcompartimenten... 5 3.3 brandwerendheid

Nadere informatie

BEM1403270. Omschrijving : Toetsing bebouwing t.b.v. het houden van een Agrarische Kinderopvang aan De Zeeweg 4 te Nieuw-Vossemeer (Gem. Steenbergen).

BEM1403270. Omschrijving : Toetsing bebouwing t.b.v. het houden van een Agrarische Kinderopvang aan De Zeeweg 4 te Nieuw-Vossemeer (Gem. Steenbergen). BEM1403270 gemeente Steenbergen Stoofweg 3 4681 RK Nieuw-Vossemeer Telefoon 0167 56 05 09 Telefax 0167 56 09 10 e-mail info@kraakbv.nl Projectnummer : 14056 Onderdeel : Eisen brandveiligheid, daglicht,

Nadere informatie

Wat is een veiligheidstrappenhuis?

Wat is een veiligheidstrappenhuis? Wat is een veiligheidstrappenhuis? Probleem Het benoemen en hanteren van een veiligheidstrappenhuis en aan de hand van het Bouwbesluit bepalen welke eisen er van toepassing zijn op zo n trappenhuis. Oplossingsrichtingen

Nadere informatie

Rapportage Brandveiligheid

Rapportage Brandveiligheid Projectmanager E.J. de Graaf Rapportage Brandveiligheid Middelstegracht 145 t/m 151 8 appartementen hofjeswoningen Brandveiligheid Rookproductie Brand- en Rookcompartimentering Edwin@bouwconsultancydegraaf.nl

Nadere informatie

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden DEUR, BINNEN, BRANDWEREND, STAAL (attest) BRL 3241 "Brandwerende puien, ramen en deuren (2003-11) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden Beperking van ontwikkeling van brand

Nadere informatie

AMS1 Schiphol-Rijk. Brandveiligheid in het kader van de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen

AMS1 Schiphol-Rijk. Brandveiligheid in het kader van de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen AMS1 Schiphol-Rijk Brandveiligheid in het kader van de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen Rapportnummer G 18007-5-RA-001 d.d. 28 februari 2017 AMS1 Schiphol-Rijk Brandveiligheid in het kader

Nadere informatie

Brandveiligheidstoets Nieuwbouw fustopslag & expeditie FruitNL te Ommeren

Brandveiligheidstoets Nieuwbouw fustopslag & expeditie FruitNL te Ommeren Brandveiligheidstoets Nieuwbouw fustopslag & expeditie FruitNL te Ommeren Opdrachtgever: Van Kessel Architectuur en Projectmanagement B.V. t.a.v. de heer R. Noordijk Tielerweg 19 4191 NE GELDERMALSEN Tel.

Nadere informatie

Onderbouw. Brandveiligheidseisen ONDERBOUW. Om voor optoppen in aanmerking te komen moet een woongebouw aan

Onderbouw. Brandveiligheidseisen ONDERBOUW. Om voor optoppen in aanmerking te komen moet een woongebouw aan 3 Onderbouw Om voor optoppen in aanmerking te komen moet een woongebouw aan een aantal voorwaarden voldoen. Het is belangrijk dat het gebouw in goede bouwkundige staat verkeert, gunstig gelegen is en dat

Nadere informatie

SCHIPHOL HOTEL BADHOEVEDORP

SCHIPHOL HOTEL BADHOEVEDORP SCHIPHOL HOTEL BADHOEVEDORP 08-06-2016 Toets brandveiligheid Toets brandveiligheid van het gebouw ten behoeve van de aanvraag omgevingsvergunning Definitief. Schiphol Hotel badhoevedorp T O E T S B R A

Nadere informatie

Woongebouw familie James Callantsoog. Rapportage brandveiligheid

Woongebouw familie James Callantsoog. Rapportage brandveiligheid Woongebouw familie James Callantsoog Rapportage brandveiligheid Woongebouw familie James Callantsoog Rapportage brandveiligheid Opgesteld door: Datum: 28-7-2015 S&W Consultancy Rapportnr: 2150819 Postbus

Nadere informatie

NIEUWBOUW BEDRIJFSPAND OSSEBROEKEN 13 BEILEN

NIEUWBOUW BEDRIJFSPAND OSSEBROEKEN 13 BEILEN W2N engineers b.v. Dopheide 2 Postbus 258 9200 AG Drachten T: 0512 544888 E: drachten@w2n.nl W: www.w2n.nl B: NL79 RABO 0369 0496 83 k.v.k. Leeuwarden 59819588 NIEUWBOUW BEDRIJFSPAND OSSEBROEKEN 13 BEILEN

Nadere informatie

Nieuwbouw bedrijfshal Aldenzee te Deurne Brandveiligheidsconcept. Documentcode: 16A032.RAP002.MvL.WL

Nieuwbouw bedrijfshal Aldenzee te Deurne Brandveiligheidsconcept. Documentcode: 16A032.RAP002.MvL.WL Nieuwbouw bedrijfshal Aldenzee te Deurne Brandveiligheidsconcept Documentcode: 16A032.RAP002.MvL.WL Nieuwbouw bedrijfshal Aldenzee te Deurne Brandveiligheidsconcept Documentcode: 16A032.RAP002.MvL.WL Opdrachtgever

Nadere informatie

BRL 2880 " Systemen voor het brandwerend bekleden van lijnvormige stalen bouwconstructies " ( )

BRL 2880  Systemen voor het brandwerend bekleden van lijnvormige stalen bouwconstructies  ( ) BRANDWERENDE BEKLEDING, STAALCONSTRUCTIES (attest) BRL 2880 " Systemen voor het brandwerend bekleden van lijnvormige stalen bouwconstructies " (2004-03) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling

Nadere informatie

AMSTERDAM ARENA ENERGIE OPSLAG Brandveiligheid 10 MEI 2017

AMSTERDAM ARENA ENERGIE OPSLAG Brandveiligheid 10 MEI 2017 AMSTERDAM ARENA ENERGIE OPSLAG Brandveiligheid 10 MEI 2017 Contactpersonen PETER RIKUMAHU Bouwkundig Specialist T +31884261261 M +31627060543 E peter.rikumahu@arcadis.com Arcadis Nederland B.V. Postbus

Nadere informatie

ADVIES. Pagina 1 van 6. Adviescommissie praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften. Secretariaat info@adviescommissiebrandveiligheid.

ADVIES. Pagina 1 van 6. Adviescommissie praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften. Secretariaat info@adviescommissiebrandveiligheid. ADVIES Registratienummer: Betreft: Adviesaanvraag upgrade tweede vluchtmogelijkheid of enkele vluchtroute op galerij Trefwoorden: Verbouw, handhaving, zorgplicht, vluchtroute, beschermde route, enkele

Nadere informatie

AMSTERDAM ARENA ENERGIE OPSLAG Brandveiligheid 9 DECEMBER 2016

AMSTERDAM ARENA ENERGIE OPSLAG Brandveiligheid 9 DECEMBER 2016 AMSTERDAM ARENA ENERGIE OPSLAG Brandveiligheid 9 DECEMBER 2016 Contactpersonen PETER RIKUMAHU Bouwkundig Specialist T +31884261261 M +31627060543 E peter.rikumahu@arcadis.com Arcadis Nederland B.V. Postbus

Nadere informatie

Nieuwbouw kantoor Bon Holding

Nieuwbouw kantoor Bon Holding W2N engineers b.v. Dopheide 2 Postbus 258 9200 AG Drachten T: 0512 544888 E: drachten@w2n.nl W: www.w2n.nl B: NL79 RABO 0369 0496 83 k.v.k. Leeuwarden 59819588 Nieuwbouw kantoor Bon Holding BRANDPREVENTIE

Nadere informatie

Checklist bijeenkomstfunctie

Checklist bijeenkomstfunctie Naam bouwwerk: Adres Bouwwerk: Gebruiksfunctie(s): Aanvrager: Bouwplannummer: Architect:: Projectnummer: Tekening- en bladnummer(s) / Datum: Adviseur: Projectnummer: Rapportnummer(s) / Datum: Ingevuld

Nadere informatie

Garage naast een woning: brandveiligheid

Garage naast een woning: brandveiligheid Garage naast een woning: brandveiligheid Probleem Aan de hand van het Bouwbesluit vaststellen welke eisen gelden voor de beperking van uitbreiding van brand bij een woning met een garage. Oplossingsrichtingen

Nadere informatie

Brandveiligheidsadvies Nieuwbouw winkel en bedrijfsruimten Binnenweg te Heemstede te Naarden

Brandveiligheidsadvies Nieuwbouw winkel en bedrijfsruimten Binnenweg te Heemstede te Naarden Brandveiligheidsadvies Nieuwbouw winkel en bedrijfsruimten Binnenweg te Heemstede te Naarden Opdrachtgever: Trottoir Participaties B.V. Loet 2 1911 BR UITGEEST Contactpersoon: de heer M. Dekker MD Bouwadvies

Nadere informatie

ROCKWOOL BRANDOVERSLAG REKENTOOL

ROCKWOOL BRANDOVERSLAG REKENTOOL ROCKWOOL BRANDOVERSLAG REKENTOOL Om snel een inschatting te maken van het risico op brandoverslag bij industriële hallen kunt u de ROCKWOOL brandoverslag Rekentool gebruiken. Hiermee kan de benodigde brandwerendheid

Nadere informatie

MEMO 1. INLEIDING 2. UITGANGSPUNTEN

MEMO 1. INLEIDING 2. UITGANGSPUNTEN MEMO Aan: De heer B. Stolker, Bilfinger Real Estate B.V. Van: De heer H.T.M.T. Dirks / D. Machielsen Datum/versie: 16 augustus 2016, versie 02D Betreft: Club Sportive SOM-gebouw Amsterdam, beoordeling

Nadere informatie

Ambulance Zorg Limburd Noord is voornemens een nieuwe ambulancepost in Weert in te realiseren.

Ambulance Zorg Limburd Noord is voornemens een nieuwe ambulancepost in Weert in te realiseren. Memo Opdrachtgever Projectnummer : Ambulance Zorg Limburg Noord : 17-163 RG Betreft : brandveiligheidsadvies Ambulancepost Weert Behandeld door : Roel Geys 1. Inleiding Ambulance Zorg Limburd Noord is

Nadere informatie

Kapershoekseweg 24. Hoogvliet - Rotterdam

Kapershoekseweg 24. Hoogvliet - Rotterdam Rapport Brandveiligheid transformatie Kapershoekseweg 24 te Hoogvliet - Rotterdam Projectnummer : 161003 Documentnummer : R-02 Versie : Rev. 1 Opgesteld door : A. van Wijngaarden Flameteq Brandpreventie

Nadere informatie

MEMO 1. INLEIDING 2. UITGANGSPUNTEN 3. TOETSKADER: BOUWBESLUIT 2012

MEMO 1. INLEIDING 2. UITGANGSPUNTEN 3. TOETSKADER: BOUWBESLUIT 2012 MEMO Aan: De heer B. Stolker, Bilfinger Real Estate B.V. Van: De heer H.T.M.T. Dirks Datum/versie: 30 juni 2016, versie 02a Betreft: Clubsportive SOM-gebouw Amsterdam, beoordeling brandveiligheid Projectnr:

Nadere informatie

Brandbeveiligingsconcept. Ten behoeve van: Woonvoorziening met dagbesteding OTT De Ring te Hoofddorp

Brandbeveiligingsconcept. Ten behoeve van: Woonvoorziening met dagbesteding OTT De Ring te Hoofddorp Brandbeveiligingsconcept Ten behoeve van: Woonvoorziening met dagbesteding OTT De Ring te Hoofddorp Brandbeveiligingsconcept Ten behoeve van: Woonvoorziening met dagbesteding OTT De Ring te Hoofddorp 2015,

Nadere informatie

project: Recreatiepark Den Heikop 18 te Elsendorp opdrachtgever: Starline Caravanbouw te Reek document: Brandveiligheid WBDBO kenmerk: 5679N01c

project: Recreatiepark Den Heikop 18 te Elsendorp opdrachtgever: Starline Caravanbouw te Reek document: Brandveiligheid WBDBO kenmerk: 5679N01c project: Recreatiepark Den Heikop 18 te Elsendorp opdrachtgever: Starline Caravanbouw te Reek document: Brandveiligheid WBDBO kenmerk: 5679N01c datum: 12 juni 2015 opgesteld door: ing. Arnold A.M. Roelofs

Nadere informatie

ADVIES. Beschrijving. Pagina 1 van 5. Adviescommissie Praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften. Postbus 1819 3000 BV Rotterdam

ADVIES. Beschrijving. Pagina 1 van 5. Adviescommissie Praktijktoepassing brandveiligheidsvoorschriften. Postbus 1819 3000 BV Rotterdam ADVIES Registratienummer: 1302-1 Betreft: Parkeren onder galerij woongebouw Trefwoorden: Parkeren onder galerij, rookvrije vluchtroute, niet-besloten ruimte : Status: Definitief Beschrijving Het project

Nadere informatie

Sportcentrum aan de Zwanensingel 9 te Vlaardingen. Rapportage brandoverslag. Rapportnr: Datum: Versie: 3 Contactpersoon: L.

Sportcentrum aan de Zwanensingel 9 te Vlaardingen. Rapportage brandoverslag. Rapportnr: Datum: Versie: 3 Contactpersoon: L. Sportcentrum aan de Zwanensingel 9 te Vlaardingen Rapportage brandoverslag Rapportnr: 2161161 Datum: 15-11-2016 Versie: 3 Contactpersoon: L. Mol Samenvatting Ten behoeve van de verbouwing van een sportcentrum

Nadere informatie

BRANDPREVENTIE TOETSING

BRANDPREVENTIE TOETSING BRANDPREVENTIE TOETSING 26-4-2016 Project: HERBOUW HISTORISCHE SCHUUR HOLSTRAAT 3 TE HAAREN Architect Naam : Architektenburo Snijders en van Stekelenburg Adres : Stationsstraat 87 Postcode / plaats : 5281

Nadere informatie

Appartementen De Keern te Landsmeer

Appartementen De Keern te Landsmeer Appartementen De Keern te Landsmeer Beoordeling brandveiligheid voor omgevingsvergunning Opdrachtgever SKA Projectmanagement BV Contactpersoon de heer M. Schreuder Kenmerk R045826aa.00001.ml Versie 01_001

Nadere informatie

Bouwplan locatie Enthoven Bennebroekerweg 880 te Zwaanshoek. Rapportage brandoverslag

Bouwplan locatie Enthoven Bennebroekerweg 880 te Zwaanshoek. Rapportage brandoverslag Bouwplan locatie Enthoven Bennebroekerweg 880 te Zwaanshoek Rapportage brandoverslag Rapportnr: 2161354 Datum: 06-01-2017 Versie: 1 Contactpersoon: L. Mol [Klik hier en typ project] Bouwbesluittoetsingen

Nadere informatie

Rapenburg 34 Quickscan Definitief Ontwerp Brandveiligheid

Rapenburg 34 Quickscan Definitief Ontwerp Brandveiligheid project adres projectnr. betreft document datum Verbouwen kantoor tot appartement Rapenburg 34, 2311 EX Leiden 7053/184L17 Brandveiligheid 184L17_R01.170524 24 mei 2017 Rapenburg 34 Quickscan Definitief

Nadere informatie

Beleid bestaande bouw - beleidspakket. Kwaliteit brandveiligheid

Beleid bestaande bouw - beleidspakket. Kwaliteit brandveiligheid Beleid bestaande bouw - beleidspakket Kwaliteit brandveiligheid 1 Voorwoord In dit rapport zijn de door het gemeentebestuur vastgestelde pakketten met de brandveiligheidseisen voor bestaande gebouwen weergegeven.

Nadere informatie

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden DAKISOLATIE, THERMISCHE (attest, productcertificaat) BRL 1309 "Thermische isolatie voor platte of hellende daken op een onderconstructie in combinatie met een gesloten dakbedekkingssysteem" (2004-01) BRL

Nadere informatie

Project: Nieuwbouw Bedrijfspand te Uden Datum: 15 december 2015. Hoofdstuk 2 Technische bouwvoorschriften uit het oogpunt van veiligheid

Project: Nieuwbouw Bedrijfspand te Uden Datum: 15 december 2015. Hoofdstuk 2 Technische bouwvoorschriften uit het oogpunt van veiligheid Onderdeel: Bouwbesluittoetsing Bedrijfspand Project: Nieuwbouw Bedrijfspand te Uden Datum: 15 december 2015 Status: Definitief Werknummer: 2104 Opdrachtgever: Foodcourt Uden BV Nieuwbouw bedrijfspand valt

Nadere informatie

Bepaling WBDBO-eisen tussen woningen in een woongebouw

Bepaling WBDBO-eisen tussen woningen in een woongebouw Bepaling WBDBO-eisen tussen woningen in een woongebouw Probleem Aan de hand van het Bouwbesluit vaststellen welke wbdbo-eisen gelden tussen woningen in een woongebouw. Oplossingsrichtingen Stappenplan

Nadere informatie

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden VENTILATIEVOORZIENINGEN (procescertificaat) BRL 6000 Ontwerpen, installeren en beheren van installaties Deel 00 Algemeen deel (2005-11) Deel 10 Ontwerpen en installeren van ventilatievoorzieningen van

Nadere informatie

rand rapport Project: Herinrichting 't Klooster Rilland Werknummer:ZF15-06 Datum:

rand rapport Project: Herinrichting 't Klooster Rilland Werknummer:ZF15-06 Datum: rand rapport Project: Herinrichting 't Klooster Rilland Werknummer:ZF15-06 Datum:31 03 2015 Buro Toetz Postbus 230, 4460 AE Goes burotoetz@zeelandnet.nl Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemeen 1.1 Projectgegevens

Nadere informatie

AVR Afvalverwerking BV Nieuwbouw Stortbordes december 2011

AVR Afvalverwerking BV Nieuwbouw Stortbordes december 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Inleiding... 4 1.1 Inleiding... 4 1.2 Doelstelling... 4 1.3 Gebruikte documenten bij het opstellen van dit rapport... 4 1.4 Uitgangspunten bij het opstellen van dit rapport... 4

Nadere informatie

WAND, BINNEN, DRAGEND, CELLENBETON, BLOKKEN BLOKELEMENTEN of PANELEN (attest, productcertificaat)

WAND, BINNEN, DRAGEND, CELLENBETON, BLOKKEN BLOKELEMENTEN of PANELEN (attest, productcertificaat) WAND, BINNEN, DRAGEND, CELLENBETON, BLOKKEN BLOKELEMENTEN of PANELEN (attest, productcertificaat) BRL 1008 "Dragende binnen- en buitenwanden" (2003-12) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling

Nadere informatie

BESLUIT BOUWWERKEN LEEFOMGEVING JUNI 2017 ONTWERPBESLUIT BOUWWERKEN LEEFOMGEVING

BESLUIT BOUWWERKEN LEEFOMGEVING JUNI 2017 ONTWERPBESLUIT BOUWWERKEN LEEFOMGEVING BESLUIT BOUWWERKEN LEEFOMGEVING JUNI 2017 ONTWERPBESLUIT BOUWWERKEN LEEFOMGEVING 1 BESLUIT BOUWWERKEN LEEFOMGEVING JUNI 2017 Besluit van ( ), houdende regels over bouwwerken in de fysieke leefomgeving

Nadere informatie

Adviesvraag Aanvrager verzoekt de adviescommissie antwoord te geven op de volgende vragen:

Adviesvraag Aanvrager verzoekt de adviescommissie antwoord te geven op de volgende vragen: ADVIES Registratienummer: Betreft: Vluchten langs andere woning /portiekontsluiting Trefwoorden: Bouwbesluit 2012, woonfunctie, gelijkwaardigheid, nieuwbouw, portiekontsluiting, enkele vluchtroute : Status:

Nadere informatie

Beoordeling brandoverslag

Beoordeling brandoverslag ADVIES Beoordeling brandoverslag Opdrachtgever: Ravestein Bouwmanagement B.V. Utrechtsestraatweg 36 3445 AS Woerden De heer ing. P. Dunnewold Architect: Kolpa Architecten B.V. Strevelsweg 700/406 3083

Nadere informatie

Brandveiligheid. Onderwerp: Advies nieuwbouw rijhal "Hippisch Recreatiepark Ter Maarsch" Adres: Vledderweg 3 Stadskanaal Aanvrager: HPF Projecten BV

Brandveiligheid. Onderwerp: Advies nieuwbouw rijhal Hippisch Recreatiepark Ter Maarsch Adres: Vledderweg 3 Stadskanaal Aanvrager: HPF Projecten BV Onderwerp: Advies nieuwbouw rijhal "Hippisch Recreatiepark Ter Maarsch" Adres: Vledderweg 3 Stadskanaal Aanvrager: HPF Projecten BV Gebruiksfunctie(s): - Winkelfunctie - Bijeenkomstfunctie - Kantoorfunctie

Nadere informatie

NIEUWBOUW WIJKSPORTVOORZIENINGEN PERNIS

NIEUWBOUW WIJKSPORTVOORZIENINGEN PERNIS W2N engineers b.v. Dopheide 2 Postbus 258 9200 AG Drachten T: 0512 544888 E: drachten@w2n.nl W: www.w2n.nl B: NL79 RABO 0369 0496 83 k.v.k. Leeuwarden 59819588 NIEUWBOUW WIJKSPORTVOORZIENINGEN PERNIS BRANDVEILIGHEIDSVOORZIENINGEN

Nadere informatie

WAND, BUITEN, DRAGEND, CELLENBETON, BLOKKEN BLOKELEMENTEN of PANELEN (attest, productcertificaat)

WAND, BUITEN, DRAGEND, CELLENBETON, BLOKKEN BLOKELEMENTEN of PANELEN (attest, productcertificaat) WAND, BUITEN, DRAGEND, CELLENBETON, BLOKKEN BLOKELEMENTEN of PANELEN (attest, productcertificaat) BRL 1008 "Dragende binnen- en buitenwanden" (2003-12) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling

Nadere informatie

BOUWBESLUITTOETSING MANEGE. Hippisch Recreatiepark Ter Maarsch Stadskanaal Datum: 19 mei 2015. Gewijzigd: 11 augustus 2015

BOUWBESLUITTOETSING MANEGE. Hippisch Recreatiepark Ter Maarsch Stadskanaal Datum: 19 mei 2015. Gewijzigd: 11 augustus 2015 BOUWBESLUITTOETSING MANEGE Project: Hippisch Recreatiepark Ter Maarsch Stadskanaal Datum: 19 mei 2015 Status: Definitief Gewijzigd: 11 augustus 2015 Werknummer: 1966 Opdrachtgever: HPF Projecten BV Bouwadres:

Nadere informatie

Houthaven Blok 5A/B te Amsterdam

Houthaven Blok 5A/B te Amsterdam BRANDVEILIGHEIDSCONCEPT Houthaven Blok 5A/B te Amsterdam werknummer 813.307.00 datum versie 24 november 2015 editie 2. wijzigingsdatum 1-2-2016 opdrachtgever VORM Architect van aken architecten INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Brandveiligheidsadvies

Brandveiligheidsadvies Brandveiligheidsadvies Nieuwbouw winkelpand te Duiven Opdrachtgever: Bouwontwikkeling Jongen bv Europalaan 26 6199 AB Maastricht-Airport T 043-387 39 00 E info@bouwbedrijvenjongen.nl Betreft: Brandveiligheidsadvies

Nadere informatie

OOSTERWIJK BRANDPREVENTIE-ADVIES ADVIES- EN TRAININGSBUREAU VOOR BRANDPREVENTIE EN -VEILIGHEID

OOSTERWIJK BRANDPREVENTIE-ADVIES ADVIES- EN TRAININGSBUREAU VOOR BRANDPREVENTIE EN -VEILIGHEID OOSTERWIJK BRANDPREVENTIE-ADVIES ADVIES- EN TRAININGSBUREAU VOOR BRANDPREVENTIE EN -VEILIGHEID Rapport: Toetsing Brandveiligheid; Bouwbesluit 2012 Rapportnummer: 2015-116-1 Datum: 27 november 2015 Auteur:

Nadere informatie

Uitgangspunten en resultaten brandoverslag berekeningen

Uitgangspunten en resultaten brandoverslag berekeningen Notitie Datum: 23 maart 2016 Project: 96 appartementen Meentwal Uw kenmerk: - Locatie: Nieuwegein Ons kenmerk: V074258aa.00003.akr Betreft: Brandoverslagberekeningen Versie: 01_001 In opdracht van Plegt-Vos

Nadere informatie

DAKBEDEKKING, GESPOTEN of STRIJKBAAR (attest, productcertificaat) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

DAKBEDEKKING, GESPOTEN of STRIJKBAAR (attest, productcertificaat) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden DAKBEDEKKING, GESPOTEN of STRIJKBAAR (attest, productcertificaat) BRL 1507 "Gespoten of strijkbare dakbedekkingen" (2004-01) Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden Algemene sterkte

Nadere informatie

Beach hotel te Zoutelande. Rapportage berekening permanente vuurbelasting

Beach hotel te Zoutelande. Rapportage berekening permanente vuurbelasting Beach hotel te Zoutelande Rapportage berekening permanente vuurbelasting Beach hotel te Zoutelande Rapportage berekening permanente vuurbelasting Opgesteld door: Datum: 6-3-2015 S&W Consultancy Rapportnr:

Nadere informatie

De totale gebruiksoppervlakte is exclusief de woonfuncties ruim groter dan 1000 m 2.

De totale gebruiksoppervlakte is exclusief de woonfuncties ruim groter dan 1000 m 2. Inleiding Architecten aan de maas heeft in opdracht van Bergopwaarts@BOW Helmond / Stichting PRODAS Asten / Gemeente Deurne een ontwerp gemaakt voor een complex bestaande uit een Brede school, gymzaal

Nadere informatie

datum 20 januari 2016 project Global Switch Amsterdam - tijdelijke vestiging Arnhem omgevingsvergunning kantoorunits uw kenmerk -

datum 20 januari 2016 project Global Switch Amsterdam - tijdelijke vestiging Arnhem omgevingsvergunning kantoorunits uw kenmerk - datum 20 januari 2016 project Global Switch Amsterdam - tijdelijke vestiging Arnhem omgevingsvergunning kantoorunits uw kenmerk - betreft Notitie bouwbesluittoets brandveiligheid ons kenmerk F.2015.1276.00.N001

Nadere informatie

Brandwerendheid in een brandoverslagsituatie

Brandwerendheid in een brandoverslagsituatie Brandwerendheid in een brandoverslagsituatie Probleem Aan de hand van het Bouwbesluit vaststellen welke brandwerendheids-eisen gelden in een brandoverslagsituatie. Oplossingsrichtingen Oplossingsrichtingen

Nadere informatie

drs. H.J.O. van Doorn, directeur Het attest is voorts opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO:

drs. H.J.O. van Doorn, directeur Het attest is voorts opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO: Geïnstalleerd in bouwwerk SKH Bezoekadres: 'Het Cambium', Nieuwe Kanaal 9c, 6709 PA Wageningen Postadres: Postbus 159, 6700 AD Wageningen Telefoon: (0317) 45 34 25 E-mail: mail@skh.org Fax: (0317) 41 26

Nadere informatie

project: Bouw Zorgvilla Nieuw Vogelesang a/d Rijksstraatweg 162 te Leersum opdrachtgever: Zorgvilla Nieuw Boszicht Rijksstraatweg 65, 3956 CJ Leersum

project: Bouw Zorgvilla Nieuw Vogelesang a/d Rijksstraatweg 162 te Leersum opdrachtgever: Zorgvilla Nieuw Boszicht Rijksstraatweg 65, 3956 CJ Leersum project: Bouw Zorgvilla Nieuw Vogelesang a/d Rijksstraatweg 162 te Leersum opdrachtgever: Zorgvilla Nieuw Boszicht Rijksstraatweg 65, 3956 CJ Leersum document: Rapportage Brandveiligheid kenmerk: 5250N01

Nadere informatie

Project: Nieuwbouw McDonalds te Uden Datum: 15 december 2015

Project: Nieuwbouw McDonalds te Uden Datum: 15 december 2015 Onderdeel: Bouwbesluittoetsing MCD Project: Nieuwbouw McDonalds te Uden Datum: 15 december 2015 Status: Definitief Werknummer: 2104 Opdrachtgever: Foodcourt Uden BV Nieuwbouw McDonalds valt onder Bijeenkomstfunctie

Nadere informatie

Brandveiligheidsaspecten van de uitbreiding van het kantoorpand van IHC Hydrohammer B.V. te Kinderdijk. Ontwerp met 3 verdiepingen

Brandveiligheidsaspecten van de uitbreiding van het kantoorpand van IHC Hydrohammer B.V. te Kinderdijk. Ontwerp met 3 verdiepingen Brandveiligheidsaspecten van de uitbreiding van het kantoorpand van IHC Hydrohammer B.V. te Kinderdijk Ontwerp met 3 verdiepingen Rapportnummer FM 17692-3-RA d.d. 27 februari 2014 Brandveiligheidsaspecten

Nadere informatie

croes Bouwtechnisch Ingenieursbureau

croes Bouwtechnisch Ingenieursbureau croes Bouwtechnisch Ingenieursbureau D161020668 D161020668 Projectnummer 9871.001 Herbouw cafetaria De Notenhout O.C. Huismanstraat te Nijmegen Documentnummer 230-1-001 versie 2 Brandoverslag berekening

Nadere informatie

Infobrief Landelijke regels voor Brandveiligheid toegelicht : 1. Stroomschema s en Bouwbesluit nu en in de toekomst

Infobrief Landelijke regels voor Brandveiligheid toegelicht : 1. Stroomschema s en Bouwbesluit nu en in de toekomst Infobrief 1: Stroomschema s en Bouwbesluit nu en in de toekomst Infobrief Landelijke regels voor Brandveiligheid toegelicht : De Nederlandse regelgeving op het gebied van brandveiligheid zit ingewikkeld

Nadere informatie

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden

Beschouwde afdelingen van het Bouwbesluit afdeling artikel; leden ELEKTRISCHE INSTALLATIES (procescertificaat) BRL 6000 Ontwerpen, installeren en beheren van installatie Deel 00 Algemeen deel (2005-11) Deel 01 Ontwerpen en installeren van elektriciteits-installaties

Nadere informatie

Samenvallende rookvrije vluchtroutes in een woongebouw

Samenvallende rookvrije vluchtroutes in een woongebouw Samenvallende rookvrije vluchtroutes in een woongebouw Probleem Aan de hand van het Bouwbesluit vaststellen welke eisen gelden voor samenvallende rookvrije vluchtroutes in een woongebouw. Oplossingsrichtingen

Nadere informatie

In dit schrijven is de beoordeling en het gelijkwaardigheidsvoorstel weergegeven.

In dit schrijven is de beoordeling en het gelijkwaardigheidsvoorstel weergegeven. NOTITIE BRANDVEILIGHEIDSONDERZOEK RBG Nummer 116227n01 Datum 8 november 2016 Opdrachtgever Sité Woondiensten Contactpersoon De heer E. Langen Project Woongebouw Zandewierde a/d J.D. Pannenkampweg 17 te

Nadere informatie

Wegwijs worden in het Bouwbesluit: opzoeken relevante onderwerpen-1

Wegwijs worden in het Bouwbesluit: opzoeken relevante onderwerpen-1 Wegwijs worden in het Bouwbesluit: opzoeken relevante onderwerpen-1 Probleem Wegwijs worden in het Bouwbesluit: "Over welke onderwerpen geeft het Bouwbesluit een voorschrift? Welke voorschriften zijn opgenomen

Nadere informatie

Wood & Style - Trekkershut. Rapportage Brandoverslag

Wood & Style - Trekkershut. Rapportage Brandoverslag Wood & Style - Trekkershut Rapportage Brandoverslag Wood & Style Trekkershut Rapportage Brandoverslag Opgesteld door: Datum: 10 januari 2013 S&W Consultancy Rapportnr: 2130116 Postbus 5185 Versie: 1 4380

Nadere informatie

Beoordeling brandoverslag. Instructie. Versie 1.1. Datum 6 januari 2011 Status Definitief

Beoordeling brandoverslag. Instructie. Versie 1.1. Datum 6 januari 2011 Status Definitief Beoordeling brandoverslag Instructie Versie 1.1 Datum 6 januari 2011 Status Definitief Colofon Versie 1.1 T 0800-899 1103 info.infofoon@rgd.minbzk.nl Pagina 3 van 14 Inhoud 1 Inleiding... 7 1.1 Algemeen...

Nadere informatie

Bijlage 1 Tekeningen brandcompartimentering

Bijlage 1 Tekeningen brandcompartimentering NOTITIE OPVANG- EN DOORSTROOMCAPACITEIT Aan : dhr. Rinse van den Ouweelen T.a.v. : Verwey Vastgoed Management Referentie : N150008AB Behandeld door : Vestiging Utrecht / Norddin Boutkabout Datum : 11 november

Nadere informatie

Inhoudsopgave. werknr : H59 Opgesteld door : mst Datum: Versie : 1.0 Blz. 2/10

Inhoudsopgave. werknr : H59 Opgesteld door : mst Datum: Versie : 1.0 Blz. 2/10 GEMEENTE TEYLI Behoort bij besluit v en wethouders van Tey d.d. 29-05-2017 20161584 No. Inhoudsopgave Algemeen... 4 art. 1.2. Aantal personen... 4 art. 1.3. Gelijkwaardigheidsbepaling... 4 Veiligheid...

Nadere informatie

Door: Ing. M. Konings. Highlights Bouwbesluit 2012

Door: Ing. M. Konings. Highlights Bouwbesluit 2012 Door: Ing. M. Konings Highlights Bouwbesluit 2012 Even voorstellen InterConcept Organisatie en Beheer B.V. Advies & Uitvoering Vergunningverlening; Handhaving en Inspectie; Fysieke Veiligheid; Ruimtelijke

Nadere informatie

-1 Parkeerkelder. Alle deuren die geen woningtoegangsdeur zijn en waarvoor een WBDBO-eis geldt zijn zelfsluitend.

-1 Parkeerkelder. Alle deuren die geen woningtoegangsdeur zijn en waarvoor een WBDBO-eis geldt zijn zelfsluitend. -1 Parkeerkelder Etra Beschermde Vluchtroute Elke woning is een brandcompartiment, maar tevens ook subbrandcompartiment en beschermd subbrandcompartiment Brandwerendheid scheiding 60min in twee richtingen

Nadere informatie

Toetsing Brandveiligheid Bouwbesluit BB 2012

Toetsing Brandveiligheid Bouwbesluit BB 2012 Projectnaam : Projectnummer : Datum : Herinrichting winkelcentrum "Kleyburgplein"- Blok C PR5229 22 april 2014 Tekening: BA d.d. 18 april 2014 Versie : v 1.0 Opdrachtgever : Brand BBA gemaakt door: PKE

Nadere informatie

Beschrijving. Adviesvraag ADVIES

Beschrijving. Adviesvraag ADVIES ADVIES Registratienummer: Betreft: Branddetectie in gemeenschappelijke vluchtroute Trefwoorden: Bouwbesluit 2012, woongebouw, overige gebruiksfunctie, gelijkwaardigheid, nieuwbouw, vluchtroute, brandmeldinstallatie

Nadere informatie