De aankomende grootschalige decentralisaties zijn bedenkelijk vanuit het beginsel van decentralisatie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De aankomende grootschalige decentralisaties zijn bedenkelijk vanuit het beginsel van decentralisatie"

Transcriptie

1 324 de stelling In deze rubriek wordt een stelling besproken door een voor- en tegenstander. Deze keer wordt de stelling opgeworpen of de aankomende decentralisaties zich al dan niet goed verhouden met het beginsel van decentralisatie. Remco Nehmelman (hoogleraar Publiek organisatierecht, Universiteit Utrecht) plaatst enkele vraagtekens bij de aankomende decentralisaties en is voorstander van de hiernavolgende stelling. Job Cohen (bijzonder hoogleraar van de Thorbeckeleerstoel, Universiteit Leiden) is voorstander van de decentralisaties en tegenstander van de volgende stelling. De aankomende grootschalige decentralisaties zijn bedenkelijk vanuit het beginsel van decentralisatie R. Nehmelman* 1. Inleiding * Prof. mr. R. Nehmelman is hoogleraar Publiek organisatierecht, in het bijzonder op het gebied van het waterbeheer, Universiteit Utrecht en lid van de Raad voor het Openbaar Bestuur. 1 Op de website van de VNG is de laatste stand van zaken raadpleegbaar ten aanzien van alle wetsvoorstellen die worden ingevoerd voor de bewerkstelliging van de overheveling van taken; (laatst geraadpleegd op 19 augustus 2014). In 2015 zullen de taken voor de Nederlandse gemeenten aanzienlijk worden uitgebreid. Dan zullen gemeenten tevens verantwoordelijk worden voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. 1 Een aantal van deze taken hebben gemeenten nu ook al, maar zij zullen worden aangepast en uitgebreid. Een ander deel van deze taken is nieuw en nemen gemeenten over van andere overheden. De bedoeling is dat vanuit de gemeente één persoon ondersteuning en begeleiding zal bieden op voornoemde taken aan mensen die dat nodig hebben. Voor één huishouden wordt één basisplan gemaakt. De gedachte achter deze decentralisaties is dat gemeenten dichter bij de inwoners staan en daarom de zorg effectiever en met minder bureaucratie en goedkoper zullen kunnen leveren. Een streven van de decentralisaties is voorts om de regeldruk voor inwoners tot een minimum te beperken; de regels moeten zo eenvoudig mogelijk zijn. Ingewikkelde problemen moeten samenkomen bij één gemeentelijk loket. Bovendien moeten de geldstromen aan gemeenten voor de taken in het sociaal domein eenvoudiger en eenduidiger worden ingericht. Gemeenten zullen daarom uiteindelijk één budget, waarover straks meer, krijgen met als doelstelling de participatie in de maatschappij te bevorderen. Gelet op de omvang van de nieuwe decentrale taken zullen veel gemeenten op bestuurlijk, ambtelijk en financieel gebied moeten samenwerken of zelfs, al dan niet vrijwillig, moeten fuseren. Uitgangspunt is bovendien dat het Rijk beleidsvrijheid aan gemeenten biedt bij de uitvoering van hun taken.

2 TVCR OKTOBER 2014 De stelling 325 Bovenstaande samenvatting van de aanstaande decentralisaties is afkomstig van de website van de Nederlandse regering. 2 Op grond van de argumenten op de website kan eigenlijk niemand tegen deze decentralisatieoperatie zijn. Op een aantal terreinen van de decentralisaties valt de overheveling dan ook zeker toe te juichen. Gemeenten staan dichter bij de burger en een meer klantvriendelijke en efficiënte, waaronder financiële, benadering is dan ook een voordeel dat kan worden behaald. Toch zijn er bedenkingen tegen deze enorme overheveling van taken naar gemeenten te plaatsen vanuit het beginsel van decentralisatie en een aantal elementen die daaruit voortvloeien. Alvorens deze bedenkingen te bespreken is het noodzakelijk om eerst kort aandacht te besteden aan de vraag wat het decentralisatiebeginsel inhoudt. Daarmee zal dan ook eerst worden aangevangen waarna vervolgens enkele kritiekpunten volgen. Deze bijdrage wordt afgesloten met enkele concluderende opmerkingen. Tot slot van deze inleiding nog een opmerking voor wat betreft de beperkingen van deze bijdrage. De aankomende decentralisaties zijn zo omvangrijk en gedetailleerd dat het onmogelijk is om hier alle nuancering aan te brengen. Volstaan wordt met algemene bedenkingen die vrijwel altijd op de loer liggen bij de overheveling van taken van Rijk naar gemeenten. Niettemin is en blijft het van groot belang hierop te (blijven) wijzen. de stelling 2. Beginsel van decentralisatie In de kern is het decentralisatiebeginsel te omschrijven als het beginsel dat alle overheidsbevoegdheden die aan provincie- en gemeentebesturen (en overige gedecentraliseerde overheidsorganisaties) kunnen worden toevertrouwd, ook aan hen moeten worden toevertrouwd, en wel met zo veel mogelijk beleidsvrijheid, waarbij de gemeente de eerste voorkeur heeft. 3 Kernachtig zou men dit beginsel kunnen omschrijven als: decentraal wat kan, centraal wat moet. In 2002 heeft de Raad voor het Openbaar Bestuur dit beginsel meer specifiek omschreven als het gegeven dat publieke taken in beginsel aan de meest gedecentraliseerde en volledig democratisch gelegitimeerde bestuurslaag worden overgelaten en zodoende de autonomie van deze eenheden wordt behartigd. 4 Daarbij moet de betrokken bestuurslaag zoveel mogelijk beleidsvrijheid worden gelaten en moet zijn voorzien in voldoende financiële middelen om deze taakbehartiging te kunnen waarmaken. In eerste instantie moet dan worden gedacht aan een eigen belastinggebied. Konijnenbelt duidt het decentralisatiebeginsel ook wel als het staatsrechtelijk subsidiariteitsbeginsel onderwerpen/gemeenten/decentralisatie-van-overheidstakennaar-gemeenten (laatst geraadpleegd op 22 juli 2014). 3 Vgl. Zijlstra 2009, p Vgl. Rob Konijnenbelt 1995, p

3 326 De stelling Het decentralisatiebeginsel is nooit als zodanig in het geschreven Nederlandse recht gecodificeerd. Elementen van dit beginsel treft men niettemin aan in art. 124 Grondwet (de autonome en medebewindsbevoegdheden voor gemeenten en provincies) en de artikelen 116 en 117 Gemeentewet 6 (bevordering decentrale taken door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties). 7 Het sterkst is het beginsel te herkennen in het Europese Handvest inzake lokale autonomie van de Raad van Europa. Naast een aantal bepalingen (art. 2 en 3 lid 1), waarin wordt verankerd dat autonomie van decentrale overheden het uitgangspunt dient te zijn, is het decentralisatiebeginsel in art. 4 lid 3 en 4 van het Handvest te herkennen. Deze bepalingen luiden: Art. 4 lid 3 en 4 Europees Handvest inzake lokale autonomie 3. Overheidsverantwoordelijkheden dienen in het algemeen bij voorkeur door die autoriteiten te worden uitgeoefend die het dichtst bij de burgers staan. Bij toekenning van verantwoordelijkheid aan een andere autoriteit dient rekening te worden gehouden met de omvang en de aard van de taak en de eisen van doelmatigheid en kostenbesparing. 4. Bevoegdheden die aan lokale autoriteiten zijn toegekend dienen in de regel volledig en uitsluitend te zijn. Zij mogen niet worden aangetast of beperkt door een andere, centrale of regionale autoriteit, behalve voor zover bij de wet is bepaald. Van belang is hier voorts art. 9 van het Europees Handvest inzake lokale autonomie waarin over de financiële middelen van lokale overheden onder andere het volgende is bepaald: 6 Vgl. tevens art. 114 en 115 Provinciewet. 7 Ten slotte kan in dit verband worden gewezen op Aanwijzing 16 (Aanwijzingen voor de regelgeving) waarin is vervat dat de taken en bevoegdheden op decentraal niveau worden gelegd, tenzij het onderwerp van zorg niet op doelmatige en doeltreffende wijze door decentrale organen kan worden behartigd. De Aanwijzingen voor de Regelgeving zijn vervat in een (interne) Circulaire afkomstig van de minister-president en zijn bindend voor alle rijksambtenaren, in het bijzonder degenen die met wetgeving zijn belast. Art. 9 lid 1, 2, 3 en 4 Europees Handvest inzake lokale autonomie 1. De lokale autoriteiten hebben binnen het kader van het nationale economische beleid, recht op voldoende eigen financiële middelen, waarover zij vrijelijk kunnen beschikken bij de uitoefening van hun bevoegdheden. 2. De financiële middelen van de lokale autoriteiten dienen evenredig te zijn aan de bevoegdheden zoals die zijn vastgelegd in de grondwet of de wet. 3. Ten minste een deel van de financiële middelen van de lokale autoriteiten dient te worden verkregen uit lokale belastingen en heffingen waarover zij, binnen de grenzen bij de wet gesteld, de bevoegdheid hebben de hoogte vast te stellen. 4. De financieringsstelsels op basis waarvan lokale autoriteiten middelen ter beschikking krijgen, dienen voldoende gevarieerd van aard te zijn en groeicapaciteit te hebben om hen in staat te stellen gelijke tred te houden, zoveel als in de praktijk mogelijk is, met de werkelijke groei van de kosten van het uitvoeren van hun taken.

4 TVCR OKTOBER 2014 de stelling 327 Het Europees Handvest inzake lokale autonomie biedt dus belangrijke aanknopingspunten voor het uitgangspunt van decentralisatie. Een probleem is echter dat de bepalingen in dit Handvest niet kunnen worden gekwalificeerd als een ieder verbindende verdragsbepalingen in de zin van art. 94 Grondwet. Een vordering bij de rechter met een beroep op het Handvest heeft dan ook geen zin. Dit blijkt onder meer uit een geruchtmakende zaak uit 2007 waarin de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en vier gemeenten een zaak aanspanden tegen de Staat der Nederlanden vanwege het beperken van het eigen belastinggebied (beperking van de onroerend zaaksbelasting). De Rechtbank Den Haag bepaalde in deze zaak dat art. 9 lid 3 van het Handvest, bezien in samenhang met het eerste lid, geen een ieder verbindende verdragsbepaling is. 8 Ook in hoger beroep werd de vordering van de VNG c.s. afgewezen. 9 Dit betekent overigens niet dat de Nederlandse Staat niettemin gehouden is om de bepalingen van het Handvest na te leven. Een vordering bij de Nederlandse rechter met een beroep op het Handvest inzake lokale autonomie zal echter als gezegd vooralsnog geen effect sorteren. 3. Bedenkingen bij de grootschalige decentralisaties Voor zover men het decentralisatiebeginsel enkel omschrijft als: decentraal wat kan, centraal wat moet, vallen de komende decentralisaties alleen maar toe te juichen. Het waren dan ook gemeenten zelf die bij monde van de VNG destijds hebben gepleit voor vergaande decentralisaties in de Jeugdwet, de Participatiewet en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (in de praktijk ook wel de 3D s genoemd). Het decentralisatiebeginsel moet echter nader worden ingevuld met meer concrete elementen. In de literatuur valt in dit verband te wijzen op drie meer inhoudelijke elementen die voortvloeien uit het beginsel van decentralisatie. 10 Deze zijn achtereenvolgens: a. De eigen democratische legitimatie (via de lokale volksvertegenwoordiging); b. De zelfstandigheid ten opzichte van het Rijk zowel vanuit beleids- als vanuit financieel perspectief (deze laatste toevoeging is van de auteur); c. De zelfstandigheid ten opzichte van andere gemeenten of provincies. Vanuit deze drie elementen zijn er de nodige bedenkingen te plaatsen bij de aanstaande decentralisaties in het sociale domein. Ik zal deze hier kort behandelen aan de hand van deze zojuist genoemde elementen. 8 Rechtbank s-gravenhage van 18 april 2007, ECLI:NL:RBSGR:2007:BA Gerechtshof s-gravenhage, 10 juli 2008, nr /01 (civiele kamer). 10 Vgl. Dölle & Elzinga 2004, p en tevens Hennekens, Van Geest & Fernhout 1993.

5 328 De stelling 11 Kamerstukken II 2013/14, , nr Ad. a. Een eigen democratische legitimatie voor de nieuwe gemeentelijke taken Decentralisatie betekent dat publieke taken worden uitgeoefend door andere overheden dan de rijksoverheid. Bij de uitoefening van deze gemeentelijke taken behoort een afdoende democratische legitimatie via de lokale volksvertegenwoordiging. De gemeenteraad dient erop toe te zien dat de uitvoering van de nieuwe taken op het gebied van het sociale domein op een efficiënte en rechtsstatelijke wijze wordt uitgeoefend. De komende decentralisaties zullen echter leiden tot een afname van de lokale democratische controle. Dit komt omdat veel gemeenten onderling zullen (moeten) gaan samenwerken waardoor het leerstuk van de gemeentelijke samenwerking om de hoek komt kijken. Ook de regering heeft aangegeven dat samenwerking tussen gemeenten (en andere overheden) onderling waarschijnlijk onontkoombaar zal zijn vanwege de kleine omvang van gemeenten en vanuit het oogpunt van efficiency gemeenten moeten samenwerken en in het uiterste geval zelfs moeten fuseren (gemeentelijke herindeling). Nu is deze samenwerking tussen gemeenten veelal noodzakelijk vanuit het oogpunt van efficiency, alleen leert de praktijk dat de democratische controle bij gemeentelijke samenwerking veel te wensen overlaat. Gemeenten hebben daarbij de keuze tussen gebruikmaking van de Wet gemeenschappelijke regelingen of privaatrechtelijke arrangementen zoals het in het leven roepen van een stichting. Er is in de afgelopen jaren veel kritiek geweest op het gebrek aan democratische controle op deze samenwerkingsverbanden. De gemeentelijke praktijk, waarin gebruik wordt gemaakt van deze publiek- of privaatrechtelijke samenwerkingsverbanden, laat zien dat de gemeenteraden geen zicht meer hebben op de gemeentelijke taken waarmee de democratische controle ernstig in het gedrang komt. Dit kan mijns inziens voorkomen worden door in de eerste plaats te stellen dat in de regel eerst de publiekrechtelijke weg moet worden gevolgd bij intergemeentelijke samenwerking en de privaatrechtelijke arrangementen eerder uitzondering dan regel mogen zijn. In de tweede plaats zou de (publiekrechtelijke) Wet gemeenschappelijke regelingen nog eens goed moeten worden doordacht en worden bezien of vereenvoudiging en verbetering van de democratische controle door de participerende gemeenten (en derhalve gemeenteraden) kan worden bewerkstelligd. Inmiddels is de Tweede Kamer hierover ook bezorgd aangezien zij onlangs de motie-bergkamp (D66) heeft aangenomen. 11 Daarin wordt gesteld dat door de decentralisaties in het sociaal domein een stapeling van regionale samenwerkingsverbanden dreigt en voorts wordt geconstateerd dat zeven van de tien gemeenteraadsleden van mening zijn dat regionale samenwerkingsverbanden een bedreiging vormen voor de lokale democratie. In deze motie wordt dan ook gevraagd om te bezien hoe de

6 TVCR OKTOBER 2014 de stelling 329 democratische legitimiteit kan worden gewaarborgd bij de (onvermijdelijke) samenwerkingsarrangementen in het kader van de grootschalige decentralisaties in het sociale domein. Ad. b. Zelfstandigheid ten opzichte van het Rijk Een tweede punt van zorg is de vraag of het Rijk daadwerkelijk ruimte aan gemeenten zal laten om de nieuwe taken naar eigen inzicht uit te voeren. Op het eerste gezicht laat de nieuwe wetgeving op het terrein van de decentralisaties ruimte voor voldoende beleidsvrijheid. Het verleden bewijst echter dat loslaten niet het sterkste punt is van het centraal gezag. 12 Het Rijk zal moeten bewijzen dat het ruimte laat aan lokale overheden om zelfstandig invulling te geven aan de nieuwe taken. 13 Dat kan gevolgen hebben voor het gelijkheidsbeginsel; zo kan de beleidsvrijheid betekenen dat in de ene gemeente bepaalde sociale voorzieningen wel worden vergoed en in de andere gemeente niet. Vanuit eenheidsstatelijk perspectief is dat bedenkelijk, vanuit het beginsel van decentralisatie een noodzakelijk gevolg. Ook zal de regering terughoudend moeten zijn met de algemene toezichtarrangementen waarvan zij gebruik kan maken. Als voorloper van de decentralisaties is het interbestuurlijk toezicht een aantal jaar geleden herzien waarbij veel speciale toezichtbepalingen werden geschrapt ten faveure van de generieke toezichtinstrumenten, namelijk de schorsings- en vernietigingsbevoegdheid van de Kroon en de wettelijke taakverwaarlozingsinstrumenten. Terughoudendheid bij de inzet van deze instrumenten blijft uiteraard het devies bij de komende decentralisaties. Een aanpalende vraag is bovendien wat de zogeheten stelsel- of systeemverantwoordelijkheid van het Rijk, in het bijzonder van de minister van Binnenlandse Zaken op dit gebied zal betekenen. Het leerstuk van deze specifieke verantwoordelijkheid is nooit goed doordacht en het zou goed zijn om nog eens te bezien wat deze verantwoordelijkheid van het centrale gezag in het licht van de komende decentralisaties inhoudt. Wanneer moet het Rijk ingrijpen indien blijkt dat bepaalde elementen van de decentralisaties niet goed gaan uitwerken in een groot aantal gemeenten? Naast dit gevaar van de beperking van beleidsvrijheid vanuit bestuurlijk perspectief bestaat er een nog groter risico voor wat betreft de financiële armslag van gemeenten in het licht van de komende decentralisaties. De overheveling van taken van het Rijk naar gemeenten zijn niet in de laatste plaats getroffen vanuit het oogpunt van bezuiniging. In de toekomst zullen gemeenten voor de drie decentralisaties kunnen rekenen op een bedrag van ruim 15,6 miljard Euro vanuit het Rijk. Vergeleken met het budget dat thans voor deze taken beschikbaar is, 21,1 miljard Euro, betekent dit een bezuiniging van 5,5 miljard Euro. Daarbij komt dat 12 Vgl. Munneke Zie hierover ook Rob 2012.

7 330 De stelling gemeenten afhankelijk blijven voor wat betreft hun financiële armslag van het Rijk.; het Centraal Planbureau heeft de wetgever opgeroepen om in het licht van de komende omvangrijke decentralisaties gemeenten meer ruimte te geven om zelfstandig belastingen te heffen. 14 Het huidige kabinet wil hier echter niet van weten. 15 Plaatst men daarbij de gedachte dat een gemeentelijke begroting altijd sluitend moet zijn, en niet zoals de rijksbegroting kan worden aangevuld door middel van suppletoire begrotingswetten, dan valt te bezien of met een aanzienlijk beperkter budget dan voorheen gemeenten financieel kunnen rondkomen bij de uitvoering van de nieuwe taken in het sociale domein. Ook hier zou het goed zijn om het advies van het Centraal Planbureau nog eens goed te doordenken en te bezien of niet moet worden overgegaan tot een uitbreiding van het zelfstandig belastinggebied voor gemeenten. De financiering van het Rijk aan gemeenten voor de nieuwe taken zijn bovendien aan te duiden als specifieke uitkeringen. Het betreft hier anders gezegd geoormerkte bedragen waarbij niettemin een zekere ruimte voor gemeenteraden en bestuurders wordt gelaten om invulling te geven aan de uitvoering van de nieuwe taken CPB 2014, p. 6 e.v. 15 Zie (laatst geraadpleegd 22 juli 2014). 16 Zie hierover uitvoerig Van Nijendaal Ad. c. Zelfstandigheid ten opzichte van andere overheden Ten slotte rijst de vraag hoeveel zelfstandigheid gemeenten zullen krijgen of houden bij de uitvoering van de nieuwe en aangepaste taken. Voor wat betreft de verhouding ten opzichte van het Rijk zijn onder punt b al de nodige bedenkingen geuit. Hoeveel ruimte zal Den Haag laten ten aanzien van de beleidsvrijheid die gemeenten krijgen vanuit bestuurlijk en financieel perspectief? Deze vraag rijst vooral bij het financiële plaatje dat gepaard gaat met de decentralisaties. Vrijwel alle taken worden immers bekostigd vanuit gelden die afkomstig zijn uit Den Haag. Uit het hiervoor weergegeven punt a, te weten de vermoedelijk grootschalige samenwerkingsverbanden tussen gemeenten op de terreinen waar zal worden gedecentraliseerd, is tevens een risico van een te grote inbreuk op de zelfstandigheid van de gemeenten ten opzichte van elkaar. De overheveling van de decentralisatietaken zal leiden tot omvangrijke samenwerkingsverbanden waardoor individuele gemeenteraden niet meer volledig zelfstandig controle houden over de uitoefening van de taken en de besteding van de daarvoor benodigde financiële middelen. Dat hoeft uiteraard niet altijd bedenkelijk te zijn, maar niet ontkend kan worden dat ook hier een risico in schuilt voor wat betreft de zelfstandige positie die gemeenten hebben ten opzichte van het Rijk maar ook ten opzichte van elkaar. Weliswaar zijn deze samenwerkingsverbanden als vrijwillig aan te duiden, maar afgevraagd kan worden in hoeverre sprake is van vrijwilligheid als men als gemeente niet anders kan dan samenwerken indien voor

8 TVCR OKTOBER 2014 de stelling 331 een zelfstandige uitvoering van de nieuwe taken simpelweg geen financiën aanwezig zijn. 4. Conclusie Vanuit de gedachte dat bepaalde publieke taken in beginsel door decentrale overheden, primair door gemeenten, moeten worden geregeld en uitgevoerd (het decentralisatiebeginsel) zijn de komende decentralisaties toe te juichen. Voor een goede uitoefening van de nieuwe taken bestaan er mijns inziens niettemin een aantal reële risico s die niet mogen worden onderschat. In de eerste plaats betreft dat de vraag of de hoogstwaarschijnlijk omvangrijke samenwerkingsverbanden niet een te grote inbreuk betekenen op de democratische legitimatie van de gemeenteraden. In dit verband heb ik gesteld dat het goed zou zijn om de publiekrechtelijke weg, te weten de mogelijkheden die de Wet gemeenschappelijke regelingen biedt, de voorkeur te geven boven privaatrechtelijke arrangementen. Bovendien zou de Wet gemeenschappelijke regelingen nog eens goed tegen het licht moeten worden gehouden waardoor een vereenvoudiging en democratisering van de samenwerkingsverbanden wellicht kan worden bewerkstelligd. In de tweede plaats rijst de vraag hoeveel bestuurlijke en financiële beleidsvrijheid voor gemeenten ontstaat. Is het centrale gezag bereid om schaars gebruik te maken van de algemene toezichtinstrumenten zoals de schorsing- en vernietigingsbevoegdheid die de Kroon heeft? Moet niet nagedacht worden over een groter lokaal belastinggebied waardoor gemeenten minder afhankelijk zijn van de financiële middelen die Den Haag aan hen verstrekt? Ook deze vraag kan niet worden ontweken; overheveling van taken naar gemeenten waardoor tevens een grootschalige bezuiniging wordt beoogd, kan op termijn waarschijnlijk niet zonder vergroting van een groter lokaal belastinggebied. Dit laatste heeft bovendien een naar alle waarschijnlijkheid gunstig neveneffect voor de opkomst bij lokale verkiezingen. Er valt daadwerkelijk iets te kiezen waardoor burgers werkelijk geprikkeld worden om de gang naar de gemeentelijke stembus te maken. Decentralisatie moet, maar doe het goed!

9 332 De stelling Literatuur CPB 2014 Centraal Planbureau, Vervolgrapportage decentralisaties in het sociaal domein, juni 2014 Dölle & Elzinga 2004 A.H.M. Dölle & D.J. Elzinga, Handboek van het Nederlandse gemeenterecht, Deventer: Kluwer 2004 Hennekens, Van Geest & Fernhout 1993 H.Ph.J.A.M. Hennekens, H.J.A.M. van Geest & R. Fernhout, Decentralisatie, Nijmegen: Ars Aequi 1993, p. 1-2 Konijnenbelt 1995 Willem Konijnenbelt, De Grondwet en het openbaar bestuur, uitgebreide versie van de rede uitgesproken op het Thorbecke-symposium op 19 januari 1995 te Den Haag, Bestuurswetenschappen 1995, nr. 1, p Munneke 2013 S.A.J. Munneke, Decentralisatie op grote schaal, Aandachtspunten en uitgangspunten voor de decentralisaties in het sociale domein, Regelmaat, 2013 nr. 5, p. 296 e.v. Van Nijendaal 2014 G.A. van Nijendaal, Drie decentralisaties in het sociale domein, in: J.H.M. Donders en C.A. de Kam (red.), Jaarboek Overheidsfinanciën 2014, Wim Drees Stichting voor Openbare Financiën p Rob 2002 Raad voor het openbaar bestuur, Provincies en gemeenten in de Grondwet, Advies modernisering hoofdstuk 7 van de Grondwet deel II, december 2002 Rob 2012 Raad voor het openbaar bestuur rapport: Loslaten in vertrouwen, 2012 Zijlstra 2009 S.E. Zijlstra, Bestuurlijk organisatierecht, Deventer: Kluwer 2009

10 372 boeken boek is speciaal aan dat onderwerp gewijd. The problem of epistemic or knowledge-related discretion arises whenever knowledge of what is commanded or prohibited by the constitution is unreliable. (p. 109). Deze onbetrouwbaarheid van kennis speelt volgens Klatt en Meister een belangrijke rol bij de balancing of constitutional rights (maar wat is dat? De beoordeling van de toelaatbaarheid van beperkingen? Of de belangenafweging die nodig is bij botsing van grondrechten, en/of bij reikwijdteoverlap? En is dit altijd een taak voor de rechter?). Zij sluiten bij de epistemische problematiek echter expliciet de beoordeling van waarschijnlijkheden en dus, naar het lijkt, risico-inschatting uit (Klatt en Meister, p. 111). Nader onderzoek blijft hier nodig.

Vernieuwen en vertrouwen

Vernieuwen en vertrouwen Vernieuwen en vertrouwen Samenvatting Vernieuwen en vertrouwen Gemeenten krijgen er in 2015 drie grote taken bij in het sociaal domein: jeugd, zorg en werk. Bovendien moeten gemeenten het sociaal domein

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 300 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2016 Nr. 11

Nadere informatie

Recht doen aan het decentralisatiebeginsel

Recht doen aan het decentralisatiebeginsel Recht doen aan het decentralisatiebeginsel Remco Nehmelman 1. Inleiding In vrijwel alle regeerakkoorden die sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw zijn gemaakt, worden centrale overheidstaken stelselmatig

Nadere informatie

Europees Handvest inzake lokale autonomie

Europees Handvest inzake lokale autonomie (Tekst geldend op: 04-02-2010) Europees Handvest inzake lokale autonomie (vertaling: nl) Europees Handvest inzake lokale autonomie PREAMBULE De Lidstaten van de Raad van Europa die dit Handvest hebben

Nadere informatie

Lange Voorhout 8 Voorzitter van de Tweede Kamer

Lange Voorhout 8 Voorzitter van de Tweede Kamer Algemene Rekenkamer Lange Voorhout 8 Voorzitter van de Tweede Kamer Postbus 20015 der Staten-Generaal 2500 EA Den Haag Binnenhof 4 r 070-342 43 44 DEN HAAG E voorlichbng@rekenkamer.nl w www.rekenkamer.ni

Nadere informatie

ECGF/U200801752 Lbr. 08/174

ECGF/U200801752 Lbr. 08/174 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft OZB-procedure tegen Staat uw kenmerk ons kenmerk ECGF/U200801752 Lbr. 08/174 bijlage(n) datum 15 oktober 2008

Nadere informatie

Omgevingswet: Van afstemmen, via samenwerking tot gezamenlijke besluiten

Omgevingswet: Van afstemmen, via samenwerking tot gezamenlijke besluiten @RobGreef Omgevingswet: Van afstemmen, via samenwerking tot gezamenlijke besluiten 28 januari 2017 mr. Rob de Greef 1-2-2017 PROOF Adviseurs bv 2 Wettelijk kader omgevingsdienst Artikel 5.3 Wabo 1. Gedeputeerde

Nadere informatie

Regeerakkoord Maarten Allers COELO Centrum voor onderzoek van de economie van de lagere overheden COELO. Dreesseminar 16 november 2012

Regeerakkoord Maarten Allers COELO Centrum voor onderzoek van de economie van de lagere overheden COELO. Dreesseminar 16 november 2012 faculteit economie en bedrijfskunde COELO Regeerakkoord 2012 Dreesseminar 16 november 2012 Maarten Allers COELO Centrum voor onderzoek van de economie van de lagere overheden Bezuinigingen gemeentefonds

Nadere informatie

Artikel 63 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen

Artikel 63 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen Memo Van prof. Mr. Ch.P.A. Geppaart Onderwerp Artikel 63 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen 1. Via het hoofd van de afdeling Directe belastingen van het Ministerie van Financiën ontving ik Uw

Nadere informatie

Bevoegdheden territoriale bestuurscommissies

Bevoegdheden territoriale bestuurscommissies Bevoegdheden territoriale bestuurscommissies mr. R.J.M.H. de Greef, mr. dr. S.A.J. Munneke en prof. mr. S.E. Zijlstra Vraagstelling 1. Op 28 februari jl. is de Wet tot afschaffing van de bevoegdheid deelgemeenten

Nadere informatie

Een Constitutioneel Organogram van het Huis van Thorbecke

Een Constitutioneel Organogram van het Huis van Thorbecke Een Constitutioneel Organogram van het Huis van Thorbecke Een onderzoek naar de staatsrechtelijke beginselen achter de gedecentraliseerde eenheidsstaat Rik Dekker Paper Jonge Onderzoekersdag Staatsrechtkring

Nadere informatie

Lange Voorhout 8 Postbus EA Den Haag Sport. Dhr G. Koop (MSc) Postbus F Ei DEN HAAG T

Lange Voorhout 8 Postbus EA Den Haag Sport. Dhr G. Koop (MSc) Postbus F Ei DEN HAAG T Algemene Rekenkamer Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Lange Voorhout 8 Postbus 0015 500 EA Den Haag Sport Dhr G. Koop (MSc) Postbus 0350 F 070-344130 500 Ei DEN HAAG T 070-344344 E w g.koop rekenkamer.ni

Nadere informatie

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME Wet van... houdende nadere wijzigingen van de Grondwet van de Republiek Suriname (S.B. 1987 No.116, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B.1992 No.38) ONTWERP DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME In overweging

Nadere informatie

verantwoordingsonderzoek 2016 bij het Ministerie van BZK

verantwoordingsonderzoek 2016 bij het Ministerie van BZK BEZORGEN De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA Den Haag Lange Voorhout 8 Postbus 20015 2500 EA Den Haag T 070 342 43 44 E voorlichting@rekenkamer.nl W www.rekenkamer.nl

Nadere informatie

Code Interbestuurlijke Verhoudingen

Code Interbestuurlijke Verhoudingen CODE > Code Interbestuurlijke Verhoudingen Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen dragen samen de verantwoordelijkheid voor een goed bestuur van Nederland. De medeoverheden erkennen dat zij daarin

Nadere informatie

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Dr. R.H.A. Plasterk Postbus EA Den Haag

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Dr. R.H.A. Plasterk Postbus EA Den Haag > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Dr. R.H.A. Plasterk Postbus 20011 2500 EA Den Haag Raad voor het openbaar bestuur Korte Voorhout 7

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Wormerland

Aan de raad van de gemeente Wormerland RAADSVOORSTEL Aan de raad van de gemeente Wormerland Datum aanmaak 11-12-2013 Onderwerp Programma en portefeuillehouder Inkoopsamenwerking decentralisaties Zaanstreek-Waterland, Regeling Zonder Meer Anna

Nadere informatie

Regionaal samenwerken

Regionaal samenwerken Regionaal samenwerken Juridische aandachtspunten 16 april 2014 Rob de Greef Verbonden partijen Een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel

Nadere informatie

Sector : I Nr. : 10/63.13 Onderwerp : Gemeenschappelijke regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân

Sector : I Nr. : 10/63.13 Onderwerp : Gemeenschappelijke regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân AAN: De raad van de gemeente Ferwerderadiel Sector : I Nr. : 10/63.13 Onderwerp : Gemeenschappelijke regeling Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân Ferwert, 11 december 2013 Op meerdere

Nadere informatie

Beginselen van de democratische rechtsstaat

Beginselen van de democratische rechtsstaat Beginselen van de democratische rechtsstaat Prof. mr. M.C. Burkens Prof. mr. H.R.B.M. Kummeling Prof. mr. drs. B.P. Vermeulen Prof. mr. R.J.G.M. Widdershoven Inleiding tot de grondslagen van het Nederlandse

Nadere informatie

CONCEPT. Centrumregeling ambtelijke samenwerking. Alkmaar, Bergen, Castricum, Graft de Rijp, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en Schermer

CONCEPT. Centrumregeling ambtelijke samenwerking. Alkmaar, Bergen, Castricum, Graft de Rijp, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en Schermer Datum: 6 maart 2014 Versie concept 1.1 CONCEPT Centrumregeling ambtelijke samenwerking Alkmaar, Bergen, Castricum, Graft de Rijp, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en Schermer ten behoeve van inkoop gedecentraliseerde

Nadere informatie

ECGF/U201301543 Lbr. 13/106

ECGF/U201301543 Lbr. 13/106 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Actualiteiten gemeentefinanciën uw kenmerk ons kenmerk ECGF/U201301543 Lbr. 13/106 bijlage(n) - datum 13 december

Nadere informatie

Samen werken aan goed openbaar bestuur

Samen werken aan goed openbaar bestuur Samen werken aan goed openbaar bestuur SAMEN WERKEN AAN GOED OPENBAAR BESTUUR Gemeenten, provincies, waterschappen, het Rijk, de EU en hun samenwerkingsverbanden vormen samen het openbaar bestuur in ons

Nadere informatie

3 De gemeente en de Gemeentewet algemeen

3 De gemeente en de Gemeentewet algemeen 3 De gemeente en de Gemeentewet algemeen Toezicht op het gemeentebestuur (3.1.5) Wet revitalisering generiek toezicht Op 1 oktober 2012 is de Wet revitalisering generiek toezicht in werking getreden. Deze

Nadere informatie

Huisvesting verblijfsgerechtigden

Huisvesting verblijfsgerechtigden Startnotitie Interbestuurlijk toezicht provincie Limburg 1 Inleiding De afgelopen jaren heeft interbestuurlijk toezicht steeds op de onderzoeksvoorraadlijst van de Zuidelijke Rekenkamer gestaan, zonder

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 521 Agendapunt: 8 ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 521 Agendapunt: 8 ONDERWERP Wijnen, Peter FIN S3 RAD: RAD131106 2013-11-06T00:00:00+01:00 BW: BW131001 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 6 november 2013 Portefeuillehouder : J.M. Cardinaal Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

Samen werken aan succesvol beleid. Rijksbeleid met gevolgen voor decentrale overheden

Samen werken aan succesvol beleid. Rijksbeleid met gevolgen voor decentrale overheden Samen werken aan succesvol beleid Rijksbeleid met gevolgen voor decentrale overheden 2 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Samen werken aan succesvol beleid Rijksbeleid met gevolgen

Nadere informatie

Er komt zo snel mogelijk, na vaststelling van de verordening, een publieksversie, waarin de verschillende onderdelen worden uitgewerkt.

Er komt zo snel mogelijk, na vaststelling van de verordening, een publieksversie, waarin de verschillende onderdelen worden uitgewerkt. Opmerkingen/verzoeken Meer leesbare versie Graag zouden we zien dat er een meer leesbare/publieksvriendelijkere versie van de verordening komt. Er wordt in dit stuk er al wel vanuit gegaan dat iedereen

Nadere informatie

Lezing dr. Joyce Sylvester, substituut ombudsman. Over de geest van de decentralisatie-wetten

Lezing dr. Joyce Sylvester, substituut ombudsman. Over de geest van de decentralisatie-wetten Congres 1 april 2016 "Zeg, ken jij de (Nationale) ombudsman?" georganiseerd door de Nationale ombudsman, de Gemeente Den Haag en het Montesquieu Instituut Lezing dr. Joyce Sylvester, substituut ombudsman

Nadere informatie

3D s. Gevolgen van decentralisaties voor gemeenten. Gewestelijke vergadering PvdA Zuid-Holland

3D s. Gevolgen van decentralisaties voor gemeenten. Gewestelijke vergadering PvdA Zuid-Holland Gevolgen van decentralisaties voor gemeenten Gewestelijke vergadering PvdA Zuid-Holland Rotterdam, 14 december 2013 Programma Inleiding Overzicht stand van zaken Voorstellen sprekers landelijk, provinciaal

Nadere informatie

Bestuurslagen in Nederland rijksoverheid provinciale overheid gemeentelijke overheid

Bestuurslagen in Nederland rijksoverheid provinciale overheid gemeentelijke overheid Vak Maatschappijwetenschappen Thema Politieke besluitvorming (katern) Klas Havo 5 Datum november 2012 Hoofdstuk 4 Het landsbestuur (regering en parlement) Het Koninkrijk der Nederlanden bestaat uit vier

Nadere informatie

Reactie Landelijke Cliëntenraad op wetsvoorstellen VN-verdrag rechten mensen met een beperking

Reactie Landelijke Cliëntenraad op wetsvoorstellen VN-verdrag rechten mensen met een beperking Reactie Landelijke Cliëntenraad op wetsvoorstellen VN-verdrag rechten mensen met een beperking De regering houdt op dit moment een internetconsultatie over de Goedkeuringsen Uitvoeringswet bij ratificatie

Nadere informatie

Hartelijk dank aan de Raad voor het Openbaar Bestuur voor dit advies over de relatie tussen decentrale overheden en Europa.

Hartelijk dank aan de Raad voor het Openbaar Bestuur voor dit advies over de relatie tussen decentrale overheden en Europa. Het gesproken woord geldt Speech VNG-voorzitter Jorritsma Rob, 25 november 2013 Hartelijk dank aan de Raad voor het Openbaar Bestuur voor dit advies over de relatie tussen decentrale overheden en Europa.

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2015 2016 34 264 Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met het toekomstbestendig maken van de publieke mediadienst T BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 327 Wijziging van de Financiële-verhoudingswet en enkele andere wetten in verband met het stellen van nadere regels over uitkeringen uit de

Nadere informatie

Gefaseerde invulling congruent samenwerkingsverband 3 decentralisaties sociaal domein

Gefaseerde invulling congruent samenwerkingsverband 3 decentralisaties sociaal domein Gefaseerde invulling congruent samenwerkingsverband 3 decentralisaties sociaal domein Inleiding Op 1 januari 2015 krijgen gemeenten de verantwoordelijkheid voor een aantal nieuwe taken in het sociale domein

Nadere informatie

Uitslagen enquête onder raadsleden Provincie Gelderland

Uitslagen enquête onder raadsleden Provincie Gelderland Uitslagen enquête onder raadsleden Provincie Gelderland Februari 2015 Inleiding Stichting Politieke Academie deed in opdracht van Nederland Lokaal onderzoek naar de mening van gemeenteraadsleden. Aan hen

Nadere informatie

Uitslagen enquête onder raadsleden Provincie Noord- Brabant

Uitslagen enquête onder raadsleden Provincie Noord- Brabant Uitslagen enquête onder raadsleden Provincie Noord- Brabant Februari 2015 Inleiding Stichting Politieke Academie deed in opdracht van Nederland Lokaal onderzoek naar de mening van gemeenteraadsleden. Aan

Nadere informatie

Memorie van antwoord. Convenant actieve informatieplicht

Memorie van antwoord. Convenant actieve informatieplicht Memorie van antwoord Aan : de leden van de gemeenteraad Van : het college van burgemeester en wethouders en de griffier Datum : 26 januari 2015 Onderwerp : memorie van antwoord bij Nota geheimhouding,

Nadere informatie

de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl Datum 22 augustus

Nadere informatie

Van de concepten voor institutionele wetgeving inzake Decentralisatie

Van de concepten voor institutionele wetgeving inzake Decentralisatie Samenvatting Van de concepten voor institutionele wetgeving inzake Decentralisatie Zoals vervat in de Memorie van Toelichting (MvT) op de desbetreffende ontwerpen, afkomstig van de DLGP consultant, Mr.

Nadere informatie

Van. Rob de Greef en Vincent Sabee. Betreft. Juridische evaluatie: GR-scan

Van. Rob de Greef en Vincent Sabee. Betreft. Juridische evaluatie: GR-scan Memo Aan Ton van Dijk en Marion Stein, GGD Haaglanden Van Rob de Greef en Vincent Sabee PROOF Adviseurs bv Postbus 90416 2509 LK Den Haag info@proofadviseurs.nl proofadviseurs.nl rabo NL43RABO0303425660

Nadere informatie

ons kenmerk BB/U Lbr. 13/035

ons kenmerk BB/U Lbr. 13/035 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Sociaal Akkoord Samenvatting uw kenmerk ons kenmerk BB/U201300598 Lbr. 13/035 bijlage(n) datum 19 april 2013

Nadere informatie

OPTA/AM/2009/ ET/TM/

<Vertrouwelijk> OPTA/AM/2009/ ET/TM/ <Vertrouwelijk> Staatssecretaris van Economische Zaken De heer drs. F. Heemskerk Postbus 20101 2500 EC 'S-GRAVENHAGE Contactpersoon Ons kenmerk Uw kenmerk Doorkiesnummer OPTA/AM/2009/201509 ET/TM/9090995

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus EA Den Haag. Datum 7 juli 2015 Actieplan lokale rekenkamers

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus EA Den Haag. Datum 7 juli 2015 Actieplan lokale rekenkamers > Retouradres Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500EA Den Haag Directoraat-Generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties Directie Bestuur, Democratie en Financiën Turfmarkt

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering : Agendanummer : Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : H.J.M. Schrijver : Beleid en Projecten : E.J. (Eric) van Tatenhove Voorstel aan de raad Onderwerp : Gefaseerde

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Overbetuwe Onderzoeksopzet Decentralisaties jeugdzorg en Wmo/AWBZ (2 D s)

Rekenkamercommissie Overbetuwe Onderzoeksopzet Decentralisaties jeugdzorg en Wmo/AWBZ (2 D s) Rekenkamercommissie Overbetuwe Onderzoeksopzet Decentralisaties jeugdzorg en Wmo/AWBZ (2 D s) 1. Aanleiding voor het onderzoek De decentralisaties van de jeugdzorg, de extramurale AWBZ-taken en taken op

Nadere informatie

omslag FORUM

omslag FORUM 10 FORUM 23.01.14 annemarie jorritsma Een lokaal belastingsysteem is onvermijdelijk Twee maanden voor de gemeenteraadsverkiezingen heeft VNG-voorzitter Annemarie Jorritsma slecht nieuws. Bijna de helft

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1995 275 Besluit van 18 mei 1995, houdende vaststelling van maatstaven die bij het in artikel 7a, eerste lid, van de Wet opneming buitenlandse pleegkinderen

Nadere informatie

De in de Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding vergeten voogden en het voogdijplan

De in de Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding vergeten voogden en het voogdijplan Rotterdam Institute of Private Law Accepted Paper Series De in de Wet bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding vergeten voogden en het voogdijplan A.J.M. Nuytinck Published in WPNR, 2008,

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer de Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG. Datum 17 juli 2017 Betreft Monitor betaaltermijnen overheid

De Voorzitter van de Tweede Kamer de Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG. Datum 17 juli 2017 Betreft Monitor betaaltermijnen overheid > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer de Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag Postadres

Nadere informatie

Beginselen van het Nederlands Staatsrecht

Beginselen van het Nederlands Staatsrecht Prof.mr. A.D. Belinfante Mr. J.L. de Reede Beginselen van het Nederlands Staatsrecht druk Samsom H.D. Tjeenk Willink Alphen aan den Rijn 1997 VOORWOORD II AFKORTINGEN 13 I INLEIDING 15 1. Benadering van

Nadere informatie

EUROPESE UNIE Communautair Bureau voor Plantenrassen

EUROPESE UNIE Communautair Bureau voor Plantenrassen EUROPESE UNIE Communautair Bureau voor Plantenrassen BESLUIT VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN HET COMMUNAUTAIR BUREAU VOOR PLANTENRASSEN van 25 maart 2004 inzake de tenuitvoerlegging van Verordening (EG) nr.

Nadere informatie

afschrift afwijzing verzoek voordracht vernietiging instellen open

afschrift afwijzing verzoek voordracht vernietiging instellen open Provincie Limburg Gedeputeerde Staten Postbus 5700 6202 MA Maastricht www.rijksoverheid.nl www.facebook.com/minbzk www.twitter.com/minbzk 2017-0000183262 Uw kenmerk Betreft 1 2 APR 2017 afschrift afwijzing

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 20 202 33 3 Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een constitutionele

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Turfmarkt

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 750 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2014 Nr. 17

Nadere informatie

Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 32 550 Voorstel van wet van de leden Van Weyenberg en Keijzer tot wijziging van de Ambtenarenwet en enige andere wetten in verband met het in overeenstemming brengen van de rechtspositie van ambtenaren

Nadere informatie

Provincies en gemeenten in de Grondwet Advies modernisering hoofdstuk 7 van de Grondwet deel II

Provincies en gemeenten in de Grondwet Advies modernisering hoofdstuk 7 van de Grondwet deel II Provincies en gemeenten in de Grondwet Advies modernisering hoofdstuk 7 van de Grondwet deel II december 2002 Rob Inhoud /3/ Voorwoord 5 Samenvatting 7 1. Inleiding 9 1.1 Adviesaanvraag en achtergrond

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Kenmerk

Nadere informatie

Datum 18 oktober 2013 Beeld ontwikkeling, ondersteuning en monitoring decentralisaties

Datum 18 oktober 2013 Beeld ontwikkeling, ondersteuning en monitoring decentralisaties > Retouradres De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten - Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag DGBK Bestuur, Democratie en Financiën - Project Decentralisaties Uw kenmerk Betreft Beeld ontwikkeling,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 451 Wijziging van de Wet op de rechterlijke indeling, de Wet op de rechterlijke organisatie en enige andere wetten in verband met de vorming

Nadere informatie

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin)

Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin) Vergadering: 11 maart 2014 Agendanummer: 9 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: W. Zorge Behandelend ambtenaar Tina Bollin, 0595-447776 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. Tina Bollin) Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

De Minister van Veiligheid en Justitie. Postbus 20301 2500 EH Den Haag. Advies wetsvoorstel toevoegen gegevens aan procesdossier minderjarige

De Minister van Veiligheid en Justitie. Postbus 20301 2500 EH Den Haag. Advies wetsvoorstel toevoegen gegevens aan procesdossier minderjarige POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 INTERNET www.cbpweb.nl www.mijnprivacy.nl AAN De Minister van Veiligheid en Justitie

Nadere informatie

Wgr. Samenwerken: van complicatie naar competentie

Wgr. Samenwerken: van complicatie naar competentie Wgr Samenwerken: van complicatie naar competentie Introductie Mr. dr. Maarten Hageman Adviseur Samenwerking; vml. Regiosecretaris en Faculteitsdirecteur Maatschappij en Recht Drs. Ruurd Palstra Senior

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

Internetpublicatiemodel Decentrale Regelgeving. Deel II: Soorten regelgeving

Internetpublicatiemodel Decentrale Regelgeving. Deel II: Soorten regelgeving Internetpublicatiemodel Decentrale Regelgeving Deel II: Soorten regelgeving IPM Decentrale Regelgeving Versie 4.0, Augustus 2008 ICTU / Overheid heeft Antwoord Wilhelmina van Pruisenweg 104 2595 AN Den

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2015:6424

ECLI:NL:RBROT:2015:6424 ECLI:NL:RBROT:2015:6424 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 02-09-2015 Datum publicatie 09-09-2015 Zaaknummer C/10/476228 / FA RK 15-3821 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 400 XV Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het

Nadere informatie

Aanvraag experimenten Participatiewet

Aanvraag experimenten Participatiewet Openbaar Onderwerp Aanvraag experimenten Participatiewet Programma Inkomen & Armoedebestrijding BW-nummer Portefeuillehouder J. Zoetelief Samenvatting In november 2015 heeft onze raad twee moties aangenomen

Nadere informatie

Deze plannen hebben met een aantasting van de democratische rechtsstaat weinig te maken.

Deze plannen hebben met een aantasting van de democratische rechtsstaat weinig te maken. 197 Deze plannen hebben met een aantasting van de democratische rechtsstaat weinig te maken. E.J. Daalder* Minister Donner zette op 31 mei 2011 aan de Tweede Kamer zijn opvattingen uiteen over de wijze

Nadere informatie

Verordening Individuele Inkomenstoeslag. Gemeente Kerkrade

Verordening Individuele Inkomenstoeslag. Gemeente Kerkrade Verordening Individuele Inkomenstoeslag Gemeente Kerkrade 2015 Vastgesteld door de raad van de gemeente Kerkrade in zijn vergadering van 17 december 2014 (raadsbesluit 14Rb089) Pagina 2/8 Verordening Individuele

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de financiële verhouding

Ontwikkelingen in de financiële verhouding Ontwikkelingen in de financiële verhouding Aandelen overheidslagen in uitgaven (2012) Slechts een klein deel van de belasting- en premieopbrengst gaat naar gemeenten (Bron: rapport Adviescommissie Financiële

Nadere informatie

Wanneer kan een gemeente aanspraak maken?

Wanneer kan een gemeente aanspraak maken? Wanneer kan een gemeente aanspraak maken? Om aanspraak te kunnen maken op een vangnetuitkering over 2015 dient de gemeente aan een beperkt aantal voorwaarden te voldoen. De voorwaarden gelden in beginsel

Nadere informatie

Consultatieversie. Memorie van toelichting. Algemeen. 1. Inleiding

Consultatieversie. Memorie van toelichting. Algemeen. 1. Inleiding Wijziging van de wet houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een constitutionele basis voor de openbare

Nadere informatie

Financieel toezicht gemeenschappelijke regelingen. Onderzoeksopzet

Financieel toezicht gemeenschappelijke regelingen. Onderzoeksopzet Financieel toezicht gemeenschappelijke regelingen Onderzoeksopzet Amsterdam, februari 2015 Inhoudsopgave 1. Aanleiding en achtergrond... 3 2. Probleemstelling en onderzoeksvragen... 4 3. Afbakening...

Nadere informatie

Onderzoek onder Raadsleden naar regionale samenwerking, gemeenschappelijke regelingen en herindeling

Onderzoek onder Raadsleden naar regionale samenwerking, gemeenschappelijke regelingen en herindeling Onderzoek onder Raadsleden naar regionale samenwerking, gemeenschappelijke regelingen en herindeling 13 januari 2014 Uitgevoerd door Overheid in Nederland in opdracht van Raadslid.Nu www.overheidinnederland.nl

Nadere informatie

Op zoek naar de meerwaarde van decentrale rekenkamers

Op zoek naar de meerwaarde van decentrale rekenkamers Op zoek naar de meerwaarde van decentrale rekenkamers Peter Castenmiller & Klaartje Peters * Met de invoering van het dualisme zijn ook lokale en provinciale rekenkamers, ter ondersteuning van raden en

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 29 maart 2012 Gemeentelijke herindeling

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 29 maart 2012 Gemeentelijke herindeling > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG DGBK/BDF OBO Schedeldoekshaven 200 2511 EZ Den Haag Postbus 20011 2500

Nadere informatie

Een Lokaal Referendum of niet?

Een Lokaal Referendum of niet? Een Lokaal Referendum of niet? Een eerste discussie over een lokaal in Krimpen aan den IJssel als onderdeel van burgerparticipatie. Inleiding In ons land zijn de afgelopen periode op het gebied van de

Nadere informatie

Autonoom of automaat? Advies over gemeentelijke autonomie

Autonoom of automaat? Advies over gemeentelijke autonomie Autonoom of automaat? Advies over gemeentelijke autonomie augustus 2005 /2/ Door dergelijke wetten, worden geen autonomen, maar automaten en, wat bepaaldelijk deze voordracht betreft, plaatselijke automaten

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel tot wijziging van het Reglement van Orde teneinde de binding met de gekozen Leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal te

Initiatiefvoorstel tot wijziging van het Reglement van Orde teneinde de binding met de gekozen Leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal te Initiatiefvoorstel tot wijziging van het Reglement van Orde teneinde de binding met de gekozen Leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal te verbeteren Dit initiatiefvoorstel tot wijziging van het Reglement

Nadere informatie

Gescand archiot 17 AUG. 2009

Gescand archiot 17 AUG. 2009 Publiekszaken Werk, Inkomen en Zorg Gescand archiot Doorkiesnummers: Telefoon 2195323 Fax 2602061 17 AUG. 2009 Aan College van B&W Afschrift aan Nota Datum 23-04-2009 Ons kenmerk 973499 Opsteller Michel

Nadere informatie

A. De opheffing en de liquidatie van de Gemeenschappelijke Regeling Regionale Sociale Dienst en Kredietbank Alblasserwaard/Vijfheerenlanden.

A. De opheffing en de liquidatie van de Gemeenschappelijke Regeling Regionale Sociale Dienst en Kredietbank Alblasserwaard/Vijfheerenlanden. A. De opheffing en de liquidatie van de Gemeenschappelijke Regeling Regionale Sociale Dienst en Kredietbank Alblasserwaard/Vijfheerenlanden. Bepalingen van belang: Artikel 1 Wgr. 1. De raden, de colleges

Nadere informatie

Voorstelnummer: Houten, 27 augustus 2013

Voorstelnummer: Houten, 27 augustus 2013 Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2013-057 Houten, 27 augustus 2013 Onderwerp: Raadsvoorstel Zienswijze Noordvleugelprovincie Beslispunten: 1. In te stemmen met de zienswijze van de gemeente Houten op het

Nadere informatie

Onderwerp Meedoen mogelijk maken, kadernota participatiewet Versienummer 1

Onderwerp Meedoen mogelijk maken, kadernota participatiewet Versienummer 1 Beslisnota voor de raad Onderwerp Meedoen mogelijk maken, kadernota participatiewet Versienummer 1 Portefeuillehouder F.M. van As Informant S. Bruns/F.Borchers Eenheid/Afdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 000 VII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2015 Nr. 54

Nadere informatie

Rfv 04.11/ (070) Inleiding en samenvatting

Rfv 04.11/ (070) Inleiding en samenvatting de Minister van Verkeer en Waterstaat de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, Mevrouw A.G.M. van de Vondervoort de Staatssecretaris van Financiën te D E N H A A G DEN HAAG Bijlagen -- Inlichtingen

Nadere informatie

Constitutioneel recht

Constitutioneel recht Constitutioneel recht Prof. mr. C.A.J.M. Kortmann Bewerkt door Prof. mr. P.P.T. Broeksteeg Prof. mr. B.P. Vermeulen Mr. C.N.J. Kortmann Zevende druk Kluwer a Wotters Kluwer business INHOUD AFKORTINGEN

Nadere informatie

3 2 k.; 1 5 APR 20)3. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Gemeente Werkendam. Alle Nederlandse gemeenten Colleges van B&W

3 2 k.; 1 5 APR 20)3. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Gemeente Werkendam. Alle Nederlandse gemeenten Colleges van B&W Ministerie van Binnenlandse Zaken en Gemeente Werkendam > Retouradres Alle Nederlandse gemeenten Colleges van B&W ln 3 2 k.; 1 5 APR 20)3 Zaaknummer. ^fljj-0000221953 Bijlage(n) 1 Datum 11 april 2013 Geachte

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 422 Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het opnemen van de rechtstreekse

Nadere informatie

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET)

BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) BOB 14/001 BELEIDSKADER SOCIAAL DOMEIN (NIEUWE WMO EN JEUGDWET) Aan de raad, Voorgeschiedenis / aanleiding Per 1 januari 2015 worden de volgende taken vanuit het rijk naar de gemeenten gedecentraliseerd:

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823

Raadsstuk. Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823 Raadsstuk Onderwerp: Actualisatie financiële verordening Haarlem BBV nr: 2015/98823 1. Inleiding De gemeenteraad stelt kaders vast o.a. in de vorm van gemeentelijke verordeningen. De financiële beheersverordening

Nadere informatie

Opinie inzake Voorzieningenrechter Rechtbank Utrecht 17 augustus 2007, LJN: BB1867 (Sint Antonius Ziekenhuis)

Opinie inzake Voorzieningenrechter Rechtbank Utrecht 17 augustus 2007, LJN: BB1867 (Sint Antonius Ziekenhuis) Opinie inzake Voorzieningenrechter Rechtbank Utrecht 17 augustus 2007, LJN: BB1867 (Sint Antonius Ziekenhuis) mr. J.C. (Kees) van de Water, KW Legal, juli 2008 Aan de orde in onderhavige zaak is (mede)

Nadere informatie

AAN DE AGENDACOMMISSIE

AAN DE AGENDACOMMISSIE AAN DE AGENDACOMMISSIE Agenda: 8-6-2017 Franeker, 18-4-2017 Onderwerp Concept begroting 2018 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân (Dienst) Portefeuillehouder Wethouder T. Twerda Doel

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA..DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA..DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA..DEN HAAG Media en Creatieve Industrie Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500

Nadere informatie

Advies. Gemeenteraad. Westland. Prof. mr. D.J. Elzinga. Mr. dr. F. de Vries

Advies. Gemeenteraad. Westland. Prof. mr. D.J. Elzinga. Mr. dr. F. de Vries Advies Gemeenteraad Westland Prof. mr. D.J. Elzinga Mr. dr. F. de Vries Inhoud Casus... 2 Vragen... 2 Benoeming van publieke bestuurders... 3 Onduidelijkheid in wet- en regelgeving... 4 Dubbele geheimhouding?...

Nadere informatie

Raadsmededeling - openbaar

Raadsmededeling - openbaar Raadsmededeling - openbaar Nummer : 7/2011 Datum : 4 januari 2011 B&W datum : 11 januari 2011 Portefeuillehouder : H.J. Rijks Onderwerp : Vragen GB over zorg Aanleiding Op 23 december 2010 heeft de fractie

Nadere informatie

Binnengemeentelijke decentralisatie na afschaffing van de deelgemeenten en deelgemeentebesturen

Binnengemeentelijke decentralisatie na afschaffing van de deelgemeenten en deelgemeentebesturen Binnengemeentelijke decentralisatie na afschaffing van de deelgemeenten en deelgemeentebesturen mr. R.J.M.H. de Greef, mr. dr. S.A.J. Munneke en prof. mr. S.E. Zijlstra Aanleiding 1. In het regeerakkoord

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag > Retouradres Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag DGOBR Directie Organisatie- en Personeelsbeleid Rijk www.facebook.com/minbzk www.twitter.com/minbzk

Nadere informatie