Beleid. samenleving. begint bij de. egovernment Strategie van de Republiek Suriname Werkdocument

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleid. samenleving. begint bij de. egovernment Strategie 2012-2016 van de Republiek Suriname Werkdocument"

Transcriptie

1 Beleid begint bij de samenleving egovernment Strategie van de Republiek Suriname Werkdocument

2 2 Inhoud Voorwoord door de Vicepresident van de Republiek Suriname Wat is e-government? Waarom e-government? Waarom een e-government Commissie? Wat is de grondslag van de e-government Commissie? Hoe ziet de e-government Commissie eruit? Wat wil de e-government Commissie bereiken? Welke randvoorwaarden wil de e-government Commissie invullen? Wat gaat de e-government Commissie doen? Slot

3 3 Voorwoord door de Vicepresident van de Republiek Suriname In december 2011 heeft De Nationale Assemblée het Ontwikkelingsplan goedgekeurd. Dat plan bevat het Regeringsbeleid voor de komende jaren. Omdat ook Suriname zich steeds meer ontwikkelt tot een informatiesamenleving schenken we daarin veel aandacht aan Informatie- en Communicatietechnologie. Automatisering in het overheidsbeleid zal gaan fungeren als een katalysator voor het vernieuwen van de relaties tussen overheid en samenleving, en voor de verhoudingen tussen overheden onderling. Dat laatste moet leiden tot geïntegreerd overheidsbeleid, een majeur instrument voor een aanzienlijke verbetering van de dienstverlening aan de burgers. Het gaat hierbij veel verder dan alleen ICT-technieken voor een betere bevolkingsregistratie. Alle basisregistraties van alle overheden zullen met intelligente verbindingen zonder de privacy van de burger te schaden aan elkaar gekoppeld worden zodat een effectieve en efficiënte dienstverlening over enkele jaren een feit is. Het vertrouwen dat de overheid de informatie correct gebruikt zal daarbij de basis zijn. Informatie en communicatie op orde brengen met de meest moderne technologieën, waarbij ministeries en andere overheden niet langer op informatie-eilanden zitten, maar informatie met elkaar delen voor een snellere en slimmere dienstverlening aan de burgers, dat wordt de maat der dingen. Minder bureaucratie, minder administratieve lasten, minder onnodige overheidskosten, snellere bediening, allemaal in het teken van transparantie, participatie en toegankelijkheid: accenten van éénoverheid met één-beleid, op zoveel mogelijk plekken digitale dienstverlening, zodat met één druk op de knop een veelheid van diensten voor de burger aanwezig is. De e-government Commissie zal ons helpen de sprong naar efficiëntere dienstverlening naar onze burgers met succes te maken. Robert L. Ameerali Vicepresident van de Republiek Suriname Paramaribo, 16 april 2012 Deze overheid zal de relatie met haar burger naar een beter niveau tillen. De burger staat weer centraal.

4 4 Wat is e-government? e-government is het gebruik van informatie- en communicatietechnologie bij overheidsdiensten. Dat heeft consequenties voor de structuur en de procedures van de overheidsorganisatie. Daarom is het méér dan alleen de inbreng van digitale technologie. Het leidt ook tot aanpassing van de organisatie, vereist nieuwe kennis en vaardigheden en zal daarom ook gevolgen hebben voor de human resources. Waarom e-government? De overheid is er voor de burgers. Niet omgekeerd. Burgers betalen belasting waarmee de overheid voorzieningen treft in het algemeen belang. Meer dan een eeuw kon dat op een klassieke manier, de zogeheten Weberiaanse methode: de overheid heeft bureaus met ambtenaren en die zorgen voor de diensten en producten die de overheid aan de samenleving biedt. Die methode is strikt hiërarchisch in de vorm van een staf-lijnorganisatie. Overal in de wereld creëert deze manier van werken veel administratieve lasten voor burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties: meer kosten voor de samenleving dan opbrengsten. De lijnen zijn lang, de procedures zijn ingewikkeld, de afhandeling gaat langzaam. Kortom, gaandeweg wordt de afstand tussen de overheid en de samenleving groter en groter, verschralen de voorzieningen en krijgt de overheid de neiging zich op te sluiten in haar eigen gelijk. e-government is het gebruik van informatieen communicatietechnologie bij overheidsdiensten in combinatie met organisatorische veranderingen en nieuwe vaardigheden met het oog op een verbetering van de openbare diensten. Met de komst van informatie- en communicatietechnologie blijkt het mogelijk te zijn om vele malen sneller, adequater, efficiënter en effectiever te werken. Open en transparant. Zoals het volkomen normaal is dat elk overheidsgebouw electriciteit heeft, zo zal het net zo normaal moeten zijn dat over de totale linie van het overheidsgebeuren de toepassing van ICT een feit is. Digitale informatie- en communicatiemiddelen hanteren zal bij de overheid net zo vanzelfsprekend (moeten) worden als het aanklikken van het licht boven het bureau. ICT heeft dus tot doel de verbetering van de dienstverlening aan de samenleving, door een efficiëntere werking van de overheid, door middel van de inzet van geheel nieuwe, digitale middelen.

5 5 Waarom een e-government Commissie? De overheidsorganisatie is sterk in één ding: elke dag dezelfde kwaliteit leveren. Maar geen enkele overheidsorganisatie ter wereld kan uit zichzelf de vernieuwing bevechten. De overheidsadministratie conserveert, behoudt wat is, maar kan van nature niet out-ofthe-box treden. Daarvoor is tijdelijk een aparte structuur nodig. Een groep van professionals die, met respect voor verhoudingen, in staat is de vereiste vernieuwing te realiseren. Het gaat om grenzen verleggen, om een nieuwe horizon creëren. De zogeheten staande organisatie doet dat niet uit zichzelf. Die heeft een tijdje de bijstand nodig van mensen die weten wat er nodig is om grenzen te verleggen en hoe je dat moet doen. Wat is de grondslag van de e-government Commissie? De e-government Commissie heeft haar grondslag in het Ontwikkelingsplan , zoals dat in december 2011 bij wet is vastgesteld door De Nationale Assemblée. Zij is ingesteld door de Vicepresident van de Republiek Suriname en ressorteert onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de Onderraad e-government van de Raad van Ministers. Hoe ziet de e-government Commissie eruit? De e-government commissie bestaat uit een Bestuur en drie Subcommissies, te weten: de subcommissie Infrastructuur, de subcommissie Software en de subcommissie Processen. Het Bestuur van de e-government Commissie rapporteert rechtstreeks aan de Onderraad e-government van de Raad van Ministers.

6 6 Wat wil de e-government Commissie bereiken? De e-government Commissie gaat zich inzetten voor het bereiken van de volgende doelen, uiterlijk in het jaar 2020: De burger staat centraal. Dat blijkt uit de 7-punten 2020 doelen 1. Dat alle overheidsdiensten online beschikbaar zijn. 2. Dat alle overheidsinstituten met elkaar verbonden zijn. 3. Dat het personenregister van Suriname het basisbestand van alle diensten vormt. 4. Dat elk gezin in Suriname over een informatie & communicatie apparaat beschikt. 5. Dat elk gezin in Suriname toegang tot het internet heeft. 6. Dat iedere Surinamer beschikt over een beveiligde Smart ID kaart. 7. Dat iedere Surinamer digitale betalingen in binnen- en buitenland kan doen. Zeven is een mooi getal. Dat wil niet zeggen dat het daarbij blijft. Tijdens de rit zullen er ongetwijfeld nieuwe uitdagingen als doelen opdoemen, bijvoorbeeld de positionering van het Surinaamse e-government binnen de voortschrijdende regionale economische integratie. Welke randvoorwaarden wil de e-government Commissie invullen? Deze doelen kunnen alleen worden gerealiseerd door het vervullen van randvoorwaarden. De e-government Commissie heeft vooralsnog de volgende randvoorwaarden geïdentificeerd en zal zich inzetten om die te gaan vervullen: De samenleving staat centraal: procesinnovatie zal steeds worden bekeken vanuit het perspectief van de burger, het bedrijfsleven of het maatschappelijk middenveld. De connectivity is totaal: alle ministeries worden met een high-speed verbinding met elkaar verbonden. En vanuit dienstverlenende ministeries komt er een beveiligde en gerichte internet toegang voor de burger om gebruik te kunnen maken van de e-services. De awareness wordt gevoed: er zullen bewustwordingscampagnes komen binnen de overheid, onder andere met betrekking tot veiligheid. Ook bewustwording bij de burger om lange termijn kostenbesparende e-services van de overheid te gebruiken. De mindset wordt gericht op security: er moet een algemene cultuur en attitude van voorzichtigheid en veiligheid ontstaan, bijvoorbeeld door middel van een Security Campagne waar de overheidsambtenaren op alle lagen van de overheid de security-procedures leren en zich gaan verbinden aan de nieuwe manier van werken. Het e-government systeem met de integriteit van zijn data valt of staat met de veiligheidsmentaliteit en kennis van de gebruikers van het systeem, de overheidsambtenaren.

7 7 De samenwerking tussen overheidsinstituten wordt aangetrokken: om het aantal informatiebronnen (databases) te minimaliseren, waardoor er op termijn vanuit één centrale bron informatie gehaald wordt van burgers en bedrijven, is een nauwere samenwerking tussen de verschillende ministeries en parastatale nodig. Het accent ligt consequent op 1 overheid met 1 beleid: uniformiteit in ICT (hard- en software, één huisstijl). De overheid straalt dan één gezicht uit naar de buitenwereld. Dit verhoogt de zekerheid en versterkt het imago richting de burgers en het bedrijfsleven. Innovatie is de maat der dingen: het gaat om het toepassen van nieuwe technologieën die al toegepast worden in andere delen van de wereld. En dit op een geleidelijke en creatieve manier introduceren in Suriname. Inzetten op institutionele versterking: de instituties van de overheid en van de georganiseerde burger moet ICT-rijp worden gemaakt. Dit is essentieel om de burgers optimaal te laten profiteren van de kennissamenleving. Het ontwerpen van adequate ICT-wet- en regelgeving: er moet een goed wettelijk kader komen voor elektronische transacties, bescherming van burgers (inclusief minderjarigen) binnen cyberspace en het consolideren van de intellectuele eigendom op innovaties. Inzetten op statistische indicatoren: statistische indicatoren zijn belangrijk voor het evalueren, meten en monitoren van geïmplementeerde programma s, die met ondersteuning van ICT worden uitgevoerd. Bij elke ontwikkeling zal rekening gehouden worden met het inbouwen van meet indicatoren om zo op gezette momenten te evalueren en eventueel bij te sturen. Aandacht voor multidisciplinaire ICT-toepassingen: naast e-government om de overheidsdienstverlening te verbeteren, waarbij transparantie en betrouwbaarheid verhoogd worden, krijgen ook andere ICT-toepassingen elk hun eigen aandacht: e-business (inclusief e-commerce): het gebruik van ICT voor het uitvoeren van bedrijfsprocessen en een verbeterde klantgerichte dienstverlening; e-learning: het gebruik van ICT als voornaamste medium voor kennisoverdracht; e-environment: het gebruik van ICT voor bescherming van het milieu en duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen, inclusief het monitoren en managen van klimaatsverandering. burgers en overheid verbonden met elkaar via digitale verbindingen en efficiëntere persoonlijke relaties zijn een basisvoorwaarde voor het bereiken van de doelen

8 8 Wat gaat de e-government Commissie doen? De e-government Commissie plaatst haar werkzaamheden binnen drie hoofdgebieden, te weten: G2G Government to Government: van overheid naar overheid. G2B Government to Business: van overheid naar bedrijfsleven. G2C Government to Citizens: van overheid naar burgers en maatschappelijke organisaties. Met deze drie hoofdgebieden op de achtergrond ziet het werkprogramma er als volgt uit. Target Objectief Omschrijving 2012 Q1 e-government Strategie document Q2 e-government Internal Awareness Campaign (G2G) Software Protocol Hardware Protocol Paperless Meeting Services 2012 Q3 e-government Roadshow Q4- ICT Policy Objectieven en raamwerk voor e-government in Suriname uiteengezet met tijdslijnen. Om de bewustwording in huis (binnen ministeries en haar dienstverlenende instanties) te creëren, met het oog op deels Change Management en een mind-shift of mind-set change. Richtlijnen in de aanschaf en in het beheer van software. Richtlijnen in de aanschaf en in het beheer van hardware. Papierloos vergaderen met behulp nieuwe communicatie middelen. Eenmaal de bewustwording binnen de overheid er is, zal deze ook naar de samenleving toe gecreëerd moeten worden. Hierdoor kunnen partijen genieten van de voordelen van e-government. Een efficiënte en effectieve dienstverlenende overheid en een goed geïnformeerde en bewuste burger die gebruik maakt van de nieuwe e-services. Het is een document wat richtlijnen geeft hoe ICT gebruikt dient te worden om te komen tot ICT Governance, de eerste stap richting e-government. Het ICT Policy document wordt aangeboden aan het RvM ter goedkeuring Q2 Wet digital verkeer Draft versie van de wet digitaal verkeer Q4 GovGrid GovGrid is het gesloten ICT netwerk dat alle overheids-instituten met elkaar verbindt. Er komt een high- speed connectivity tot stand tussen alle dienstverlenende instituten van de overheid. Citizen Care, e-burger services 2012 Q4 e-procurement Online aanbestedingen. Minimaal één dienst elektronisch beschikbaar voor de burger Q2 Gov Datacenter Datacenter faciliteit voor de overheid Q4 SecureDoc Introductie van beveiligd papier voor documenten die beveiliging behoeven Q3 GovCMS Centrale Content Managment Systeem voor de overheid Q Eén centraal nummer voor de hele overheid Q1 Single Electronic Window G2B: één business portal voor het bedrijfsleven, i.e. (in verschillende talen) waar het nationaal en internationaal bedrijfsleven terecht kan Q2 Single Electronic Window Vervolgt Q3 Single Electronic Window Vervolgt.

9 9 TOELICHTING OP DE GEHANTEERDE BEGRIPPEN G2G Government to Government: van overheid naar overheid. 1. e-government Awareness Campagne Het houden van seminars waarbij belangrijke stakeholders binnen de verschillende dienstverlenende ministeries uitgenodigd zullen worden om e-government in Suriname nader toe te lichten en hun ideeën hierover mee te nemen. 2. Software Protocol Een Software Protocol moet ervoor gaan zorgen dat er op officiële en duurzame wijze gebruik gemaakt wordt van applicaties. Een onderzoek wordt gestart naar de keuze voor Open Source of Licensed. Hierbij wordt gekeken welke scenario qua kosten en baten beter en duurzamer is voor Suriname. 3. Hardware Protocol Een Hardware Protocol moet ervoor gaan zorgen dat alle equipment (servers, pc s, laptops, printers, scanners, etc.) aangeschaft wordt op basis van richtlijnen die ervoor zorgen dat er uniformiteit ontstaat. Hierdoor wordt het integreren van systemen vergemakkelijkt en kan er vanuit zo n centrale aanpak voor wat betreft aanschaffingen makkelijker een inventarisatie bijgehouden worden van deze activa van de overheid en bovenal duurzamer en effectiever gebruik gemaakt worden van de overheids-ict hardware equipment. 4. Papierloos werken en vergaderen Papierloos werken en vergaderen met behulp van ICT. Hiermee kunnen geïntegreerde beleidsactiviteiten binnen en tussen overheden, alsook vergaderingen met behulp van een applicatie gepland en gehouden worden zonder gebruik te maken van papier. Dit kan middels een tablet of laptop. 5. e-government Roadshow Als de bewustwording binnen de overheid er is zal deze ook naar de samenleving toe gecreëerd moeten worden. Hierdoor kunnen beide partijen genieten van de voordelen van e-government. Een efficiënte en effectieve dienstverlenende overheid en een goed geïnformeerde en bewuste burger die gebruik maakt van de nieuwe e-services.

10 10 6. ICT Beleidsdocument Het is een document dat een inventarisatie biedt van de huidige stand van zaken op ICT-gebied binnen een organisatie. Hierin worden knelpunten in de informatievoorziening en automatisering vastgelegd. Verder houdt het rekening met de technische mogelijkheden, ontwikkelingen, trends in de ICT, wensen van de gebruikers en activiteiten van de overheid. 7. Wet digitaal verkeer Er komt een ontwerp versie van de wet digitaal verkeer. Dit wetsvoorstel beoogt een toestand te creëren waarin het uitwisselen van digitale documenten op een rechtsgeldige manier mogelijk is. 8. GovGrid GovGrid is een gesloten data-netwerk-grid van de Surinaamse overheid. Hiermee behaalt de overheid high-speed connectivity tussen alle dienstverlenende instituten. Andere voordelen zijn; datadelen op een efficiënte manier, het efficiënt gebruik maken van internet en het centraal managen van Gov Datacenter Voor de continuïteit en veiligheid van deze nieuwe manier van dienstverlening richting de samenleving is het noodzakelijk dat er een datacenter gecreëerd wordt. In dit datacenter zal één centrale database gevoed worden door de verschillende ministeriele databases, c.q. een datawarehouse. Hiermee kan er vanuit één centrale plek uniforme, geconsolideerde data gepresenteerd worden via het overheidsportaal en verder vertaald worden naar management informatie. 10. Secure Doc Dat is een beveiligd en bevestigd (authenticated) document met enige waarde en/of betekenis. Dit document kan door toepassing van verificatie systemen en beveiligingswaarmerken met elke printer gemaakt worden. Dit document kan niet ongemerkt gekopieerd worden of ongemerkt vervalst worden Eén centraal nummer voor de gehele overheid De overheid wordt met één centraal nummer bereikbaar voor de gehele gemeenschap. Binnen de overheid worden alle telefonische contacten vanuit dit centrale punt verder doorgeleid naar de desbetreffende diensten. Hiermee wordt de overheid op een gebruiksvriendelijke manier toegankelijker om dienstbaar te zijn voor de samenleving. 12. Gov Content Management System Er komt één centraal Content Management Systeem voor de overheid waarbij alle ingekomen en uitgaande post centraal wordt opgeslagen. Verder is de overheid in staat om allerlei media, zoals video- en fotoverslagen in dit systeem op te slaan en te raadplegen. Dit intern systeem ontleent haar kracht aan de GovGrid.

11 11 TOELICHTING OP DE GEHANTEERDE BEGRIPPEN G2B Government to Business: van overheid naar bedrijfsleven. 1. e-procurement Het elektronisch inkopen van producten en/of diensten vanuit een centraal punt. Dit traject verloopt zonder tussenkomst van mensen en zonder papier. Met de invoering van elektronische inkopen werkt de organisatie intern een stuk efficiënter. Men bespaart op transactiekosten tegen gunstigere inkoopprijzen. 2. e-commerce Het ontwikkelen van een omgeving waar het bedrijfsleven en de overheid hun diensten kunnen aanbieden en verkopen via hun websites, op een elektronische manier. Verder wordt het bezoeken van een overheidskantoor geminimaliseerd. Het gebruik van elektronische betaal middelen is daarvoor vereist. 3. Single Electronic Window (SEW) Eén business portaal voor het bedrijfsleven, (in verschillende talen), waar het nationaal en internationaal bedrijfsleven terecht kan voor informatie met betrekking tot zaken doen. In navolging van Singapore en Trinidad & Tobago biedt dit portaal toegang tot alle business-related diensten zoals het in- en uitklaren van goederen, het registreren van merken en andere intellectuele eigendommen, het aanvragen van vergunningen en het oprichten van een N.V. Dit portaal is dynamisch en speelt in op de behoefte van het bedrijfsleven en entrepreneurs. 4. SEW: setting up a company Het starten van een bedrijf, een eenmanszaak, naamloze vennootschap of andere vorm zal via de SEW voor businesses gefaciliteerd worden waarbij koppelingen met het handelsregister voor een hogere mate van efficiëntie zullen zorgen. 5. SEW: Ease of Doing Business Het aantrekken van lokale en buitenlandse investeerders is voor elke economie van belang. De Ease of doing business rangschikking van de Wereldbank is een manier om het gemak van zaken doen aan de hand van indicatoren te meten. Deze indicatoren zullen voor zover mogelijk verwerkt worden in de diverse diensten waarbij optimalisatie van processen met behulp van toepassing van ICT en online toegang ertoe zullen leiden dat deze diensten vergemakkelijkt worden. Het gemak van zaken doen zal daarmee verbeterd worden. Suriname zal een betere plaats verwerven in de ranglijst van landen waar het gemakkelijk is om zaken te doen.

12 12 TOELICHTING OP DE GEHANTEERDE BEGRIPPEN G2C Government to Citizens: van overheid naar burgers en maatschappelijke organisaties. 1. Citizen care, e-burger services Om te komen tot het verlenen van e-burger services aan de burger zullen de volgende projecten geïnitieerd worden: Single ID: de noodzaak van één centrale database met burger informatie, bijvoorbeeld voor het verschaffen van uittreksels vanuit verschillende loketten. e-commerce: bedrijven en burgers in staat stellen om door middel van e-commerce elektronische diensten aan te bieden en af te nemen alsook elektronische betalingen. Bedrijven en burgers toegang verschaffen tot lokale en internationale bedrijfsinformatie en diensten door middel van lokale en regionale e- Commerce portalen. e-klanten service (SMS en Web): de burger in staat stellen om informatieverzoeken en/of klachten kenbaar te maken met een SMS bericht of via gov.sr. Leerling volgsysteem (Leerling Administratie Systeem): Dit systeem is per januari 2012 al op verschillende scholen geïmplementeerd waarbij de resultaten van leerlingen gestructureerd gevolgd worden. Met dit systeem kunnen ouders ontwikkelingen van hun kind volgen. Verder zal dit systeem er uiteindelijk toe leiden dat voorspellingen m.b.t. overgangspercentages gemaakt kunnen worden om beschikbaarheid van plekken op scholen te plannen. 2. Niet-belastingmiddelen De overheid ontvangt inkomsten voor het leveren van diensten en producten. Bijvoorbeeld bij het verlenen van een uittreksel bij het CBB, het afgeven van een rijbewijs bij de Politie, het verlenen van een bouwvergunning. Er zijn ongeveer 70 van dergelijke Niet-belastingmiddelen. Een deel daarvan kan een ICT-gestuurde basis krijgen waardoor burgers niet langer naar diverse loketten hoeven te lopen om de betreffende dienst of het beoogde product te verwerven.

13 13 Slot Dit is de strategie van de e-government Commissie naar de stand van haar kennis in april Deze strategie zal ongetwijfeld verbeterd (kunnen) worden. Tot dat doel stelt de e-government Commissie het op prijs om reacties vanuit de samenleving te ontvangen:

14

Meer met Minder Dankzij Een Visie op de Elektronische overheid

Meer met Minder Dankzij Een Visie op de Elektronische overheid Meer met Minder Dankzij Een Visie op de Elektronische overheid Prof. Dr. Jan A.G.M. van Dijk Center for egovernment Studies Waarom is een Visie op de Digitale Overheid juist Nu Nodig? ICT is veel meer

Nadere informatie

1 Dienstbeschrijving Lancom Workspace 365

1 Dienstbeschrijving Lancom Workspace 365 1 Dienstbeschrijving Lancom Workspace 365 2 Inleiding Lancom biedt haar klanten reeds sinds 2007 de mogelijkheid om te gaan werken van uit een Cloud model waarbij de servers in een datacenter van Lancom

Nadere informatie

Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig

Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig Auteur: Miranda van Elswijk en Jan-Willem van Elk Dit artikel is verschenen in COS, mei 2011 Cloud services worden steeds meer gebruikelijk.

Nadere informatie

MASTERCLASS DE DIGITALE OVERHEID SERVICE-INNOVATIE IN DE 21STE EEUW

MASTERCLASS DE DIGITALE OVERHEID SERVICE-INNOVATIE IN DE 21STE EEUW PROFESSIONAL LEARNING & DEVELOPMENT EXECUTIVE EDUCATION MASTERCLASS DE DIGITALE OVERHEID SERVICE-INNOVATIE IN DE 21STE EEUW MASTERCLASS DE DIGITALE OVERHEID SERVICE-INNOVATIE IN DE 21STE EEUW De publieke

Nadere informatie

Rapport Credit Management Software 2015-2016. Presentatie: Marcel Wiedenbrugge

Rapport Credit Management Software 2015-2016. Presentatie: Marcel Wiedenbrugge Rapport Credit Management Software 2015-2016 Presentatie: Marcel Wiedenbrugge Credit Expo, 5 november 2015 Agenda 1. Het rapport Credit Management Software 2. CMS. De huidige stand van zaken 3. Hoe ziet

Nadere informatie

PRIVATE CLOUD. Ervaar het gemak van de private cloud: minder gedoe, meer waarde

PRIVATE CLOUD. Ervaar het gemak van de private cloud: minder gedoe, meer waarde Ervaar het gemak van de private cloud: minder gedoe, meer waarde IN HET KORT In de private cloud draaien uw Exact-oplossingen zoals u gewend bent, maar dan met optimale flexibiliteit, maximale prestaties

Nadere informatie

Verandering en innovatie in de zorg met de REGIE Zorg app

Verandering en innovatie in de zorg met de REGIE Zorg app Verandering en innovatie in de zorg met de REGIE Zorg app De zorg app Regie is ontwikkeld om cliënten meer inzicht en controle te geven en tegelijkertijd efficiënter te werken. Veranderingen in de zorg

Nadere informatie

Privacy Policy v Stone Internet Services bvba

Privacy Policy v Stone Internet Services bvba Privacy Policy v09.16 Stone Internet Services bvba Stone Internet Services Privacy Policy Dit document heeft als doel te beschrijven hoe Stone Internet Services bvba omgaat met het opslaan en beheren van

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management Exact Synergy Enterprise Krachtiger Financieel Management 1 Inleiding Waar gaat het om? Makkelijke vragen zijn vaak het moeilijkst te beantwoorden. Als het hectische tijden zijn, moet u soms veel beslissingen

Nadere informatie

Factsheet Enterprise Mobility

Factsheet Enterprise Mobility Factsheet Enterprise Mobility www.vxcompany.com Informatie willen we overal, altijd en op elk device beschikbaar hebben. Privé, maar zeker ook zakelijk. Met het gebruik van mobile devices zoals smartphones

Nadere informatie

Wie is leidend of lijdend?

Wie is leidend of lijdend? Organisatie Medische Technologie en ICT Wie is leidend of lijdend? Martijn Schasfoort Manager Zorg en Informatie Technologie Deze presentatie. Het betreft ervaringen uit Máxima Medisch Centrum Cultuur

Nadere informatie

Richtlijnen voor het ontwerpen een Intranetportal Door Bas Fockens

Richtlijnen voor het ontwerpen een Intranetportal Door Bas Fockens Richtlijnen voor het ontwerpen een Intranetportal Door Bas Fockens Copyright Datacon www.datacon.nl Wat is een intranetportal? Een intranet is een online gepersonaliseerde en geïntegreerde toegang tot

Nadere informatie

Meerkeuzevragen (40 punten) Vraag Antwoord Verwijzing naar vindplaats in studiemateriaal

Meerkeuzevragen (40 punten) Vraag Antwoord Verwijzing naar vindplaats in studiemateriaal Antwoordmodel Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Het antwoordmodel dient als indicatie voor de corrector. Meerkeuzevragen (40 punten) Vraag Antwoord Verwijzing naar vindplaats in

Nadere informatie

Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten

Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten Praktisch Implementeren van EA bij Gemeenten Edwin de Vries 3 juni 2008 Praktisch Implementeren van Enterprise Architectuur bij Gemeenten Waarom Architectuur bij Gemeenten? Praktische aanpak Invulling

Nadere informatie

ICT helpt de gemeente presteren. Jeroen van der Hulst, Programmamanager Informatisering

ICT helpt de gemeente presteren. Jeroen van der Hulst, Programmamanager Informatisering beter ICT helpt de gemeente presteren Jeroen van der Hulst, Programmamanager Informatisering Moet mee! - 90% huishoudens heeft snel internet - 10,4 miljoen smartphones -9 miljoen mobieltjes -2013: 4 miljard

Nadere informatie

Project Portfolio Management Altijd en overal inzicht PMO

Project Portfolio Management Altijd en overal inzicht PMO Project Portfolio Management Altijd en overal inzicht PMO Een eenvoudige en toegankelijke oplossing Thinking Portfolio is een snel te implementeren software applicatie. Een krachtig web-based hulpmiddel

Nadere informatie

Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services. Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud

Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services. Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud Oud scenario - Small Business Server 2011 Waarom afscheid nemen? Alweer 6(!) jaar oud Kans op

Nadere informatie

Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper

Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper Hoe kunt u profiteren van de cloud? Whitepaper Auteur: Roy Scholten Datum: woensdag 16 september, 2015 Versie: 1.1 Hoe u kunt profiteren van de Cloud Met de komst van moderne technieken en de opmars van

Nadere informatie

Waarom Webfysio? www.webfysio.nl - team@webfysio.nl

Waarom Webfysio? www.webfysio.nl - team@webfysio.nl Uw cliënt verdient toch maatwerk zorg? Waarom Webfysio? Uw eigen online en blended maatwerk educatie- & zorgpakketten aanbieden Online communicatie via cliënt specifieke agenda, notificaties en email Direct

Nadere informatie

ALLIANDER. Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces

ALLIANDER. Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces ALLIANDER Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces Alliander NV beheert energie netwerken die gas en elektriciteit distribueren naar grote delen van Nederland voor huizen, transport,

Nadere informatie

Dit is MMP. MMP boekt al jaren prima resultaten met partners als Euretco.

Dit is MMP. MMP boekt al jaren prima resultaten met partners als Euretco. just smarter... Dit is MMP. MMP boekt al jaren prima resultaten met partners als Euretco. Voor een eerste offshore traject met MMP in India waren onze ambities behoorlijk hoog. Maar alle deadlines werden

Nadere informatie

DIS. Digital Information System

DIS. Digital Information System DIS Digital Information System Inhoud Digital Information System........................................ 4 ORGANI - Your Profit.................................................. 8 Digital Information

Nadere informatie

IBM Connections. Magic XPI. Project uren. fiscaal Financieel

IBM Connections. Magic XPI. Project uren. fiscaal Financieel IBM Connections Magic XPI fiscaal Financieel Project uren Dossier DALE MEARE ACCOUNTANCY Het virtuele en innovatieve accountantskantoor Acuity ondersteunt accountantskantoren met consultancy op het gebied

Nadere informatie

Waarom Webfysio? www.webfysio.nl - team@webfysio.nl

Waarom Webfysio? www.webfysio.nl - team@webfysio.nl Uw cliënt verdient toch maatwerk zorg? Waarom Webfysio? Uw eigen online en blended maatwerk zorgpakketten aanbieden Uw cliënten ondersteunen met online agenda, notificaties en herinneringen Direct online

Nadere informatie

Overheid & ICT. Bezoek onze stand D015 in de Jaarbeurs in Utrecht van 24-26 april 2012.

Overheid & ICT. Bezoek onze stand D015 in de Jaarbeurs in Utrecht van 24-26 april 2012. home introductie easyconference easycomfort scheduling over ons contact Overheid & ICT. Bezoek onze stand D015 in de Jaarbeurs in Utrecht van 24-26 april 2012. Met één klik brengt u iedereen die u wilt

Nadere informatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Naast de mogelijkheden om uw programmatuur en gegevens bij Drie-O via Evy 2.0 in de cloud te hosten hebt u ook de mogelijkheid om uw ICT omgeving bij u

Nadere informatie

4Problemen met zakendoen op Internet

4Problemen met zakendoen op Internet Intranet Telematica Toepassingen Hoofdstuk 18 4gebruik Internet toepassingen voor netwerk binnen een organisatie 4In plaats van gespecialiseerde netwerkprogramma's 4Vooral WWW en e-mail 4WWW browser toegang

Nadere informatie

ITP 3 VOORBEELDEN PROBLEEMSTELLING HOOFD-CENTRALEVRAAG DEELVRAGEN ONDERZOEKSOPZET METHODEN

ITP 3 VOORBEELDEN PROBLEEMSTELLING HOOFD-CENTRALEVRAAG DEELVRAGEN ONDERZOEKSOPZET METHODEN ITP 3 VOORBEELDEN PROBLEEMSTELLING HOOFD-CENTRALEVRAAG DEELVRAGEN ONDERZOEKSOPZET METHODEN Collegejaar: 2016-2017 BRON: IMIT Student Technical Papers Docent: Ing. Urwin W. Staphorst MBA Paramaribo, 7 november

Nadere informatie

Notitie Programma Digitaal Werken

Notitie Programma Digitaal Werken Notitie Programma Digitaal Werken Onderwerp Programma Digitaal Werken: aanschaf en implementatie Zaaksysteem Suite en Suite voor Vergunningen, Toezicht & Handhaving. Huidige situatie Amstelveen werkt met

Nadere informatie

Independer.nl verhoogt efficiency met BizTalk Server

Independer.nl verhoogt efficiency met BizTalk Server Independer.nl verhoogt efficiency met BizTalk Server Door het proces tussen aanvraag en afsluiten van een verzekering te automatiseren, verloopt het sneller en is de kans op fouten sterk afgenomen. Independer.nl

Nadere informatie

Software voor AGF ondernemers.

Software voor AGF ondernemers. NEOX Software voor AGF ondernemers. Uw rendement in beeld met Neddox. NEOX S O F T W A R E V O O R A G F O N E R N E M E R S Next Business Solutions Mission Statement e oorsprong van Neddox B.V. ligt in

Nadere informatie

SHARPEN. Empower people to get work done. Make it SimplySo

SHARPEN. Empower people to get work done. Make it SimplySo SHARPEN Empower people to get work done Make it SimplySo Simply So: get work done Aanname: SharePoint online (Office 365) is te complex in gebruik voor MKB bedrijven, zelfs als alleen de basis functionaliteiten

Nadere informatie

De kracht van een sociale organisatie

De kracht van een sociale organisatie De kracht van een sociale organisatie De toegevoegde waarde van zakelijke sociale oplossingen Maarten Verstraeten. www.netvlies.nl Prinsenkade 7 T 076 530 25 25 E mverstraeten@netvlies.nl 4811 VB Breda

Nadere informatie

Marlin Family. Marlin

Marlin Family. Marlin PCA Mobile PCA Mobile Organisatie PCA Mobile BV maakt deel uit van de Mobile Solution Group en biedt met ruim 40 enthousiaste collega s een veelomvattend pakket van innovatieve en gebruiksvriendelijke

Nadere informatie

24/7. Support. smart fms

24/7. Support. smart fms 24/7 Support Smart FMS vindt het van het grootste belang dat haar klanten helder inzicht hebben in de voorwaarden, zekerheid over gemaakte afspraken en het vertrouwen in haar als softwareaanbieder. Het

Nadere informatie

Lokale besturen + Gov Cloud + Open Source = e-government 10 Open Data en de Cloud Studiedag Politeia en Maarifa Gent, 22 februari 2013

Lokale besturen + Gov Cloud + Open Source = e-government 10 Open Data en de Cloud Studiedag Politeia en Maarifa Gent, 22 februari 2013 Lokale besturen + Gov Cloud + Open Source = e-government 10 Open Data en de Cloud Studiedag Politeia en Maarifa Gent, 22 februari 2013 Jan Verlinden Diensthoofd ICT Gemeente Schoten Leidraad Schoten Ict

Nadere informatie

INTRANET SUITE: SOCIAL INTRANET IN ÉÉN DAG

INTRANET SUITE: SOCIAL INTRANET IN ÉÉN DAG INTRANET SUITE: SOCIAL INTRANET IN ÉÉN DAG Een sociaal intranet met unieke, aanvullende portals Uw medewerkers zijn van grote waarde om de doelstellingen van uw organisatie te behalen. Een effectieve interne

Nadere informatie

Ready healthcare. Actieplan gezondheidszorg. Vodafone Power to you

Ready healthcare. Actieplan gezondheidszorg. Vodafone Power to you Ready healthcare Actieplan gezondheidszorg Vodafone Power to you 2 Hoe kunnen onze zorgverleners efficiënter werken? Uw kansen Naarmate de vraag naar zorg groter wordt, neemt de druk op zorgverleners toe.

Nadere informatie

Verbinden. Bestuurlijke Samenvatting

Verbinden. Bestuurlijke Samenvatting Verbinden Bestuurlijke Samenvatting Verbinding Burgers en bedrijven verwachten dat de overheid er voor hen is in plaats van andersom. Ze willen samenhangende en begrijpelijke communicatie van de overheid

Nadere informatie

Implementatiemodellen online werken

Implementatiemodellen online werken Gerard Bottemanne, onderzoeksbureau GBNED www.ictaccountancy.nl Twee uitersten: 1. Software en gegevens lokaal 2. Software en gegevens bij ASP aanbieder Eerst begrippen voor de beeldvorming.. De begrippen

Nadere informatie

Vrijheid van vinden. FileLinx Cloud

Vrijheid van vinden. FileLinx Cloud FileLinx Cloud FileLinx Cloud Vrijheid van vinden FileLinx en Lancom automatisering hebben de handen ineen geslagen. Met trots presenteren wij u FileLinx Cloud! Geen maatwerk software, maar een Out Of

Nadere informatie

DIT DOCUMENT BEVAT: - ALLE VAN TOEPASSING ZIJNDE SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) PER DIENST OF PRODUCT

DIT DOCUMENT BEVAT: - ALLE VAN TOEPASSING ZIJNDE SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) PER DIENST OF PRODUCT DIT DOCUMENT BEVAT: - ALLE VAN TOEPASSING ZIJNDE SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) PER DIENST OF PRODUCT Service Level Agreement (SLA) - BC Online Boekhouden Artikel 1. Definities Leverancier: BusinessCompleet.nl

Nadere informatie

Be here, be there, be everywhere Maak meer mogelijk met videosamenwerking

Be here, be there, be everywhere Maak meer mogelijk met videosamenwerking Be here, be there, be everywhere Maak meer mogelijk met videosamenwerking VideoSamenwerking Met het oog op zakelijk succes Videosamenwerking (collaboration) is een snelle en effectieve oplossing voor face

Nadere informatie

Communiceren in zakelijke omgevingen

Communiceren in zakelijke omgevingen Communiceren in zakelijke omgevingen Slimmer communiceren Communiceren in zakelijke omgevingen Slimmer communiceren Vodafone december 2010 Leefritme heeft een belangrijke invloed op de relatie tussen mensen

Nadere informatie

Start to ICT. Algemene opleiding Studiegebied Informatie- en communicatietechnologie AO IC

Start to ICT. Algemene opleiding Studiegebied Informatie- en communicatietechnologie AO IC Algemene opleiding Studiegebied Informatie- en communicatietechnologie AO IC 101 01.09.2016 Start to ICT Opleidingsprofiel secundair volwassenenonderwijs REFERENTIEKADER: ERKENDE BEROEPSKWALIFICATIE: KAPPER-

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

CREËER UW EIGEN ONLINE WERKPLEK MET WORKSPACE 365

CREËER UW EIGEN ONLINE WERKPLEK MET WORKSPACE 365 CREËER UW EIGEN ONLINE WERKPLEK MET WORKSPACE 365 Workspace 365 Creëer uw eigen online werkplek Tegenwoordig werken veel medewerkers via verschillende devices. Hierdoor is er steeds meer behoefte aan een

Nadere informatie

Microsoft Office 365 voor bedrijven. Remcoh legt uit

Microsoft Office 365 voor bedrijven. Remcoh legt uit Microsoft Office 365 voor bedrijven Remcoh legt uit Beter samenwerken, ook onderweg Starten met Office 365 is starten met het nieuwe werken. Met Office 365 heeft u namelijk de mogelijkheid om altijd en

Nadere informatie

m.b.v. digitale certificaten en PKI Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van e-mail

m.b.v. digitale certificaten en PKI Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van e-mail Beknopte dienstbeschrijving Beveiligen van e-mail m.b.v. digitale certificaten en PKI Document: Versie: mei 2002 Beknopte Dienstbeschrijving beveiligen van e-mail Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Snel te

Nadere informatie

TimeManager. ERP voor Dienstverleners. SalesManager Software 2013 The Customer Centric Software Company

TimeManager. ERP voor Dienstverleners. SalesManager Software 2013 The Customer Centric Software Company TimeManager ERP voor Dienstverleners SalesManager Software 2013 The Customer Centric Software Company 2 Inleiding Bent u werkzaam in Professional Services? Met onze geïntegreerde CRM en Project Management

Nadere informatie

Sim as a Service. Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie

Sim as a Service. Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie Sim as a Service Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie RAM Mobile Data Sim as a Service Veilig en betrouwbaar beheer op afstand van systemen via M2M datacommunicatie

Nadere informatie

Ondersteuning van zorg gerelateerde processen en activiteiten voor patiënt en zorgverstrekkers

Ondersteuning van zorg gerelateerde processen en activiteiten voor patiënt en zorgverstrekkers Ondersteuning van zorg gerelateerde processen en activiteiten voor patiënt en zorgverstrekkers Contact persoon: Thera Splinter: 020 6445160 team@webfysio.nl Contact persoon: Joost Nagelmaeker: 0642115336

Nadere informatie

DIGITALE HANDTEKENINGEN De hele organisatie profiteert

DIGITALE HANDTEKENINGEN De hele organisatie profiteert DIGITALE HANDTEKENINGEN De hele organisatie profiteert INLEIDING Online transacties en digitale interactie In een snel veranderende markt met veel concurrentie willen uw klanten het papierwerk steeds meer

Nadere informatie

Zaakgericht samenwerken. Visie en Koers

Zaakgericht samenwerken. Visie en Koers Zaakgericht samenwerken Visie en Koers 2009032816 We staan voor diverse ambities en knelpunten Burgers 7x24 inzicht in status aanvragen Efficiënter werken Borgen rechtmatigheid Inzicht bij medewerkers

Nadere informatie

Arrix Optimus, de SharePoint specialist Deel meer, doe meer!

Arrix Optimus, de SharePoint specialist Deel meer, doe meer! Arrix Optimus, de SharePoint specialist Deel meer, doe meer! brochure.indd 1 07-02-12 11:02 brochure.indd 2 07-02-12 11:02 Arrix Optimus, de SharePoint specialist Deel meer, doe meer! Arrix optimus is

Nadere informatie

info@zeker-online.nl www.zeker-online.nl Drs L. (Bert) F.G. Tuinsma RA, voorzitter 10 december 2013

info@zeker-online.nl www.zeker-online.nl Drs L. (Bert) F.G. Tuinsma RA, voorzitter 10 december 2013 info@zeker-online.nl www.zeker-online.nl Drs L. (Bert) F.G. Tuinsma RA, voorzitter 10 december 2013 2 Boekhouden in de cloud!! 3 Aanbod te over: 4 5 Hoe betrouwbaar en veilig is online administratieve

Nadere informatie

Inleiding. Vervanging huidige telefooncentrale. Commissie Bestuur en Financiën. 11 december 2001 Nr. 2001-17.866, CDB Nummer 64/2001

Inleiding. Vervanging huidige telefooncentrale. Commissie Bestuur en Financiën. 11 december 2001 Nr. 2001-17.866, CDB Nummer 64/2001 Commissie Bestuur en Financiën 11 december 2001 Nr. 2001-17.866, CDB Nummer 64/2001 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen inzake de aanschaf en financiering van een nieuwe

Nadere informatie

Digitaal Loket: kansen of kosten

Digitaal Loket: kansen of kosten Digitaal Loket: kansen of kosten 27 oktober 2011 www.gentleware.nl janjaap.vanweringh@gentleware.nl 06-12.1234.15 1 Onderwerpen Wat is een digitaal loket? Waarom een digitaal loket? Stappenplan Do s en

Nadere informatie

De e-overheid wordt onder architectuur gebouwd Guido Bayens ICTU Kenniscentrum / Architectuur e-overheid

De e-overheid wordt onder architectuur gebouwd Guido Bayens ICTU Kenniscentrum / Architectuur e-overheid De e-overheid wordt onder architectuur gebouwd Guido Bayens ICTU Kenniscentrum / Architectuur e-overheid Drs G.I.H.M. Bayens MBA Guido.bayens@ictu.nl gbayens@novius.nl Actieprogramma Andere Overheid Vier

Nadere informatie

Software Defined Datacenter Wat is het? Waar bestaat het uit? Waar gaat het heen? Wat betekent het?

Software Defined Datacenter Wat is het? Waar bestaat het uit? Waar gaat het heen? Wat betekent het? Software Defined Datacenter Wat is het? Waar bestaat het uit? Waar gaat het heen? Wat betekent het? Robbert Hoeffnagel hoofdredacteur Belgium Cloud, CloudWorks DatacenterWorks Nederlandse website, emailnieuwsbrief

Nadere informatie

KlantVenster. Klantgericht werken met KlantVenster LAAT ICT VOOR U WERKEN! Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen

KlantVenster. Klantgericht werken met KlantVenster LAAT ICT VOOR U WERKEN! Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen KlantVenster Klantgericht werken met KlantVenster Een veelzijdig platform ter ondersteuning van uw bedrijfsdoelstellingen Een modulair opgebouwde oplossing, die de basis vormt voor online dienstverlening

Nadere informatie

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Eenvoudig in gebruik Snelle implementatie Betrouwbaar in de cloud Vast maandbedrag Onbeperkt aantal gebruikers PMO Portfoliomanagement Programma s en

Nadere informatie

VOOR EN NADELEN VAN DE CLOUD

VOOR EN NADELEN VAN DE CLOUD VOOR EN NADELEN VAN DE CLOUD VOOR EN NADELEN VAN DE CLOUD Cloud storage. Back-up in de cloud. Er zijn verschillende benamingen voor diensten die computergebruikers in staat stellen om hun documenten en

Nadere informatie

Factsheet Zaakgericht werken in het Onderwijs

Factsheet Zaakgericht werken in het Onderwijs Zaken Klantcontacten Zoeken Antwoord Registraties Factsheet Zaakgericht werken in het Onderwijs Zaakgericht Werken is binnen overheidsorganisaties al een bekend begrip. Vrijwel alle werkprocessen worden

Nadere informatie

Klantgericht Betrouwbaar Veilig Efficiënt Doeltreffend Integraal Wendbaar Open Digitaal Inclusief Duurzaam

Klantgericht Betrouwbaar Veilig Efficiënt Doeltreffend Integraal Wendbaar Open Digitaal Inclusief Duurzaam Overzicht basisprincipes Klantgericht Betrouwbaar Veilig Efficiënt Doeltreffend Integraal Wendbaar Open Digitaal Inclusief Duurzaam De klant staat centraal in alles wat we doen. We zijn betrouwbaar voor

Nadere informatie

End-note. Sven Noomen Wouter Heutmekers

End-note. Sven Noomen Wouter Heutmekers End-note Sven Noomen Wouter Heutmekers 2 Ok, en morgenvroeg? Voorstellen 25111978 14 8 4 6 23 25031981 12 3 1 1339 3 Think BIG Act SMALL 2011 Scale FAST 4 5 6 Visie & strategie Strategie Ondersteuning

Nadere informatie

Onderwijs en ICT Beleidsplan

Onderwijs en ICT Beleidsplan Onderwijs en ICT Beleidsplan Periode: 2017 - School: Schoolleider: Proces eigenaar van het ICT beleid: Is er een gedragen teambesluit: Versie: Id Beleidsterrein / onderdeel Mogelijke deelvragen Inhoud

Nadere informatie

IP Services. De grenzeloze mogelijkheden van een All IP -netwerk

IP Services. De grenzeloze mogelijkheden van een All IP -netwerk IP Services De grenzeloze mogelijkheden van een All IP -netwerk Voor wie opgroeit in deze tijd is het de grootste vanzelfsprekendheid. Je zet de computer aan en je kunt mailen, chatten, elkaar spreken

Nadere informatie

Leuven het PHENIX-project

Leuven het PHENIX-project Leuven 25.05.2005 Een binnen een redelijke termijn afgehandeld proces met de hulp van nieuwe ICTinstrumenten : het PHENIX-project Phenix 25.05.2005 1 PHENIX Een nieuw hulpmiddel voor de rechterlijke orde

Nadere informatie

IFECTIVE KNOWLEDGE FRAMEWORK

IFECTIVE KNOWLEDGE FRAMEWORK IFECTIVE KNOWLEDGE FRAMEWORK Eenvoudig informatie beheren en vinden Er is veel informatie over een onderwerp of klant. Het blijft echter lastig om de informatie te bundelen en gemakkelijk terug te vinden.

Nadere informatie

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. BISL Business Information Services Library Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2

Nadere informatie

Beknopte dienstbeschrijving beveiligen van Webapplicaties m.b.v. digitale certificaten en PKI

Beknopte dienstbeschrijving beveiligen van Webapplicaties m.b.v. digitale certificaten en PKI Beknopte dienstbeschrijving beveiligen van Webapplicaties m.b.v. digitale certificaten en PKI Document: Beknopte dienstbeschrijving beveiligen van Webapplicaties Versie: maart 2002 mei 2002 Beknopte dienstbeschrijving

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 9 Supply Chain Management en de emarkt

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 9 Supply Chain Management en de emarkt Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 9 Supply Chain Management en de emarkt Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen Inzicht krijgen in de koppelingen

Nadere informatie

Drs L. (Bert) F.G. Tuinsma RA, voorzitter 22 mei NOREA

Drs L. (Bert) F.G. Tuinsma RA, voorzitter 22 mei NOREA info@zeker-online.nl www.zeker-online.nl Drs L. (Bert) F.G. Tuinsma RA, voorzitter 22 mei 2014 - NOREA info@zeker-online.nl www.zeker-online.nl Drs L. (Bert) F.G. Tuinsma RA, voorzitter 22 mei 2014 - NOREA

Nadere informatie

digitale overheidsdienstverlening aan bedrijven

digitale overheidsdienstverlening aan bedrijven digitale overheidsdienstverlening aan bedrijven Uitkomsten consultatiesessies met leveranciers administratieve software, accountants en administratiekantoren 15 februari 2017 1. Ondernemers willen gemak,

Nadere informatie

CRM voor Goede Doelen organisaties

CRM voor Goede Doelen organisaties CRM voor Goede Doelen organisaties 23 juni 2015 Eric Wijman eric@crmsoftwareadvies.nl 06 52526375 Agenda 23 juni Agenda 23 juni 2015 15.00 uur Opening, introductie en trends 15.30 uur CRM als strategie

Nadere informatie

NO HANDS ACCOUNTING VAN INVOEREN NAAR ADVISEREN

NO HANDS ACCOUNTING VAN INVOEREN NAAR ADVISEREN NO HANDS ACCOUNTING VAN INVOEREN NAAR ADVISEREN Even voorstellen Joost van Koot Principal Product Marketing Jos Suijkens Senior Business Consultant Van invoeren naar adviseren AGENDA FUTURE FINANCE DE

Nadere informatie

HMI s ontsluiten machines naar het WEB

HMI s ontsluiten machines naar het WEB HMI s ontsluiten machines naar het WEB Grip op uw machine onafhankelijk van zijn locatie Door: Bert-Jan Ruesink Email: b.ruesink@duranmatic.nl Machinebouw event 2015 Pag. 1 Duranmatic B.V. Technische handelsonderneming,

Nadere informatie

Het veilig delen van informatie in de zorg

Het veilig delen van informatie in de zorg Het veilig delen van informatie in de zorg Presentatie Duurzaam informatiestelsel voor de zorg 26 juni 2017 Loek Hassing Edwin van Leeuwen Loek.hassing@oracle.com Mob +31 6 55248998 1 Topic: Het veilig

Nadere informatie

Uw ICT-systemen of -beheer EN BETROUWBAAR. transparantie en continuïteit.

Uw ICT-systemen of -beheer EN BETROUWBAAR. transparantie en continuïteit. IT-COMPONENTEN MANAGED SERVICES Uw ICT-systemen of -beheer BEWAKEN. uitbesteden. VEILIG, Betrouwbaarheid, SNEL EN BETROUWBAAR transparantie en continuïteit. PST Managed Services De huidige technologische

Nadere informatie

Dienstbeschrijving. New Day at Work Online workspace of the future! Page 1

Dienstbeschrijving. New Day at Work Online workspace of the future! Page 1 Dienstbeschrijving New Day at Work Online workspace of the future! Page 1 Contents 1.0 Inleiding... 3 2.0 Workspace 365... 4 2.1 Drie type gebruikers van Workspace 365... 4 1. Office Medewerker... 4 2.

Nadere informatie

Factsheet Backup on demand

Factsheet Backup on demand Factsheet Backup on demand Backup on Demand Uw data altijd veilig Data zijn waardevol voor uw organisatie. U wilt ze dan ook, mocht er iets gebeuren, goed onder handbereik hebben. Aan de andere kant groeit

Nadere informatie

Gesprek voeren met degene in de vestiging die verantwoordelijk is voor ICT zaken.

Gesprek voeren met degene in de vestiging die verantwoordelijk is voor ICT zaken. ICT Monitor 2014 Introductie: Gesprek voeren met degene in de vestiging die verantwoordelijk is voor ICT zaken. Goede morgen/middag, U spreekt met van 24Interactive Smart Services. We zijn momenteel bezig

Nadere informatie

De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening.

De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening. De complete oplossing voor uw kadastrale informatievoorziening. Foto: Mugmedia Het Kadaster gaat de levering van kadastrale informatie ingrijpend vernieuwen. Het huidige proces van verwerken van kadastrale

Nadere informatie

Smart Factory: Voordelen communicatieve infrastructuur

Smart Factory: Voordelen communicatieve infrastructuur Smart Factory: Voordelen communicatieve infrastructuur Wereldwijde veranderingen vereisen nieuwe manieren van denken en doen op het gebied van wereldwijde megatrends Demografische veranderingen Globale

Nadere informatie

Hyarchis.Net MKB. Hyarchis.Net MKB voor efficiënte ondernemers. Stroomlijn al uw digitale- en papierstromen

Hyarchis.Net MKB. Hyarchis.Net MKB voor efficiënte ondernemers. Stroomlijn al uw digitale- en papierstromen Hyarchis.Net MKB Hyarchis.Net MKB voor efficiënte ondernemers Stroomlijn al uw digitale- en papierstromen Heeft uw bedrijf door alle uitpuilende archiefkasten soms meer weg van een papieropslag? Kunt u

Nadere informatie

Beveiligingsbeleid Stichting Kennisnet

Beveiligingsbeleid Stichting Kennisnet Beveiligingsbeleid Stichting Kennisnet AAN VAN Jerry van de Leur (Security Officer) DATUM ONDERWERP Disclaimer: Kennisnet geeft geen enkele garantie, met betrekking tot de geschiktheid voor een specifiek

Nadere informatie

Plan van Aanpak Business Project

Plan van Aanpak Business Project 1. Aanleiding en achtergrond van het project Soulco is een Belgische KMO die zijn activiteiten uitoefent in Afrika en het Midden- Oosten. Ze willen graag een nieuwe website omdat hun huidige website volledig

Nadere informatie

Overeenkomst tot samenwerking 01072008

Overeenkomst tot samenwerking 01072008 Goirle en Tilburg Overeenkomst tot samenwerking 01072008 Doelen gemeente Goirle Delen van kennis en inzicht met betrekking tot de E- overheid, alsook de gemeentelijke informatisering en automatisering.

Nadere informatie

SIMPLYSO MAKES USERS LOVE OFFICE 365

SIMPLYSO MAKES USERS LOVE OFFICE 365 SIMPLYSO MAKES USERS LOVE OFFICE 365 SimplySo Makes users love Office 365 Met behulp van SimplySo zorgt u ervoor dat uw klanten optimaal gebruikmaken van de intelligente functionaliteiten van Office 365,

Nadere informatie

Wij de ontwikkeling, het beheer en de service; U het gebruikersgemak en het resultaat; Samen succesvol zijn!

Wij de ontwikkeling, het beheer en de service; U het gebruikersgemak en het resultaat; Samen succesvol zijn! Ready to go Pagina 1 van 12 Wij de ontwikkeling, het beheer en de service; U het gebruikersgemak en het resultaat; Samen succesvol zijn! Copyright Pagina 2015, 2 van 12 perbit bv Alle rechten zijn gereserveerd.

Nadere informatie

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can

Canon s visie op digitale transformatie van organisaties. you can Canon s visie op digitale transformatie van organisaties you can Digitale transformatie van organisaties Als we kijken naar de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van communicatie in de afgelopen

Nadere informatie

De noodzaak van een geïntegreerd ECD

De noodzaak van een geïntegreerd ECD De noodzaak van een geïntegreerd ECD Whitepaper 2 UNIT4 De noodzaak van een geïntegreerd ECD De noodzaak van een geïntegreerd ECD Papieren dossier maakt plaats voor geïntegreerd ECD dat multidisciplinair

Nadere informatie

Market Scan introduceert M.T.V.: één Portal voor al uw Management Tools Volmachten!

Market Scan introduceert M.T.V.: één Portal voor al uw Management Tools Volmachten! Market Scan introduceert M.T.V.: één Portal voor al uw Management Tools Volmachten! Eén datawarehouse, één informatieverzamelpunt het is een wens die de markt al langer koestert. Market Scan vervult deze

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM Exact Synergy Enterprise Krachtiger Klantbeheer CRM 1 Inleiding Waar gaat het om? De klant komt op de eerste plaats. Maar geldt dat voor al uw klanten? En om hoeveel (potentiële) klanten gaat het; tientallen,

Nadere informatie

5 CLOUD MYTHES ONTKRACHT

5 CLOUD MYTHES ONTKRACHT 5 CLOUD MYTHES ONTKRACHT Na enkele jaren ervaring met de cloud, realiseren zowel gebruikers als leveranciers zich dat enkele van de vaakst gehoorde mythes over cloud computing eenvoudigweg... niet waar

Nadere informatie

Application Services. Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten

Application Services. Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten Application Services Alles onder één dak: functioneel applicatiebeheer, applicatieontwikkeling en testdiensten Application Services van KPN Afdelingen smelten samen, markten verschuiven, klanten willen

Nadere informatie

Visie op GGZ portaal Parallelsessie Gegevensoverdracht. EZDA Seminar Michiel Kooper, Lonneke Reuser

Visie op GGZ portaal Parallelsessie Gegevensoverdracht. EZDA Seminar Michiel Kooper, Lonneke Reuser Visie op GGZ portaal Parallelsessie Gegevensoverdracht EZDA Seminar Michiel Kooper, Lonneke Reuser 17 april 2014 Agenda Arkin Aanpak Arkin breed portaal Samenwerking Organisatie Cliënten met psychiatrische

Nadere informatie

Altijd en overal in de cloud. Al uw data en applicaties vanaf elk device bereikbaar voor uw medewerkers

Altijd en overal in de cloud. Al uw data en applicaties vanaf elk device bereikbaar voor uw medewerkers Altijd en overal in de cloud Al uw data en applicaties vanaf elk device bereikbaar voor uw medewerkers Zorgeloos in de cloud De wereld verandert voortdurend en ook ons werkmodel bevindt zich in een fase

Nadere informatie

Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit. ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011

Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit. ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011 Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011 24-11-2011 Profile Consultancy Services State of the art software solutions Project implementation Life-cycle

Nadere informatie