Samenwerking UWV- Belastingdienst (SUB): Ontwerp Applicatieondersteuning en Infrastructuur Ontvangen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samenwerking UWV- Belastingdienst (SUB): Ontwerp Applicatieondersteuning en Infrastructuur Ontvangen"

Transcriptie

1 Samenwerking UWV- Belastingdienst (SUB): Ontwerp Applicatieondersteuning en Infrastructuur Inzending voor het eerste Nederlands Kampioenschap ICT Architectuur

2

3 Colophon Titel : Samenwerking UWV-Belastingdienst (SUB): Ontwerp Applicatieondersteuning en Infrastructuur Datum : Auteurs : Henk Jonkers (Telematica Instituut) Saco Bekius (Belastingdienst/Centrum voor ICT) Maria-Eugenia Iacob (Telematica Instituut)

4

5 Inhoudsopgave 1 Inleiding 7 2 Architectuurbeschrijving voor SUB Procesarchitectuur: Klant-tot-klantprocessen Procesview Verwerken Applicatieondersteuning deelproces Mediumonafhankelijk verwerken : Applicatietaken en infrastructuur (mediumafhankelijk): Applicatietaken en infrastructuur elektronisch - klein elektronisch - groot papier elektronisch - web Infrastructuur 16 Appendix A - ArchiMate-notatie 18 V

6

7 1 Inleiding Het kabinet heeft in het Strategisch Akkoord het voornemen opgenomen de premie-inning van de werknemersverzekeringen van het UWV uit te besteden aan de Belastingdienst, in het kader van het wetsvoorstel Walvis (Wet Administratieve Lastenverlichting en Vereenvoudiging in de Sociale Verzekeringen). Inmiddels is het wetsvoorstel Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv) ingediend waarin de samenwerking tussen Belastingdienst en UWV nader wordt geregeld. Het project SUB (Samenwerking UWV- Belastingdienst) heeft de verantwoordelijkheid om een deel van de administratieve verwerking voor de UWV te realiseren. In het kader van de gecombineerde inning van loonbelasting en premies vindt momenteel bij UWV en Belastingdienst op grote schaal systeemontwikkeling plaats. Bij de Belastingdienst betreft dit, naast nieuwbouw, aanpassing van een groot aantal bestaande systemen. De prestatie-eisen aan de gewijzigde systemen zijn aanzienlijk; het gaat om massale gegevensstromen met extreme piekbelastingen. Dit maakt het noodzakelijk om een daarop toegeruste infrastructuur in te richten. Er is gekozen om, naast de methode die het ontwikkelteam van SUB hanteert, een deel van het ontwerp van de systemen over te doen met de enterprise-architectuurtaal ontwikkeld in het ArchiMate-project (http://archimate.telin.nl). Hiermee brengen we de bedrijfsprocessen, ondersteunende applicaties en technische infrastructuur in hun samenhang in kaart. In Hoofdstuk 2 presenteren we een aantal views op de enterprise-architectuur van SUB, waarbij we vanuit een globaal overzicht van processen steeds verder inzoomen op specifieke bedrijfsprocessen, ondersteunende applicaties en technische infrastructuur. We hebben hier ervoor gekozen om SUB niet in de gehele breedte te modelleren, maar voor een duidelijk afgebakende selectie de diepte in te gaan. De nadruk ligt hierbij op het deelproces. Omdat de applicaties en infrastructuur voor SUB nog volop in ontwikkeling zijn was het niet mogelijk om steeds van de meest actuele gegevens uit te gaan. De modellen geven daarom niet de laatste stand van zaken weer, maar een momentopname uit het ontwikkeltraject. 7

8 2 Architectuurbeschrijving voor SUB In dit hoofdstuk presenteren we in een aantal views het werkgebied van SUB, vanuit het perspectief van de Belastingdienst. Een overzicht van de gebruikte notatie staat in Appendix A. Voor een uitgebreidere beschrijving van de ArchiMate-taal verwijzen we naar de verschillende projectdocumenten op Een goed startpunt is de ArchiMate Language Primer (Beschikbaar via de website). De onderstaande tabel geeft een overzicht van de gebruikte views met hun belangrijkste stakeholders. Het betreft hier in de eerste plaats ontwerpviews, met verschillende typen ontwerpers als de voornaamste belanghebbenden. Ze dienen als basis voor een gedetailleerder ontwerp, en ter ondersteuning van de communicatie tussen verschillende ontwerpers. Daarnaast kunnen de modellen, mits voorzien van de benodigde kwantitatieve invoergegevens, gebruikt worden om een globale analyse uit te voeren van de benodigde resourcecapaciteiten in de infrastructuur. VIEW SECTIES BELANGRIJKSTE STAKEHOLDERS 1. Procesoverzicht 2.1 Management; Procesontwerpers 2. Klant-tot-klantproces 2.2 Procesontwerpers 3. Applicatieondersteuning deelproces 4. Applicatietaken en infrastructuur 2.3 Procesontwerpers; Applicatieontwerpers 2.4, 2.5 Applicatieontwerpers; Infrastructuurontwerpers 5. Infrastructuur met applicaties 2.6 Infrastructuurontwerpers 2.1 Procesoverzicht: Klant-tot-klantprocessen Het procesoverzicht (Figuur 1) laat de belangrijkste klant-tot-klantprocessen gerelateerd aan SUB in hun samenhang zien. Per proces wordt aangegeven door welke trigger(s) het proces wordt opgestart. Dit kunnen tijdstriggers zijn, waarbij een proces periodiek wordt uitgevoerd; entriggers, waarbij een inkomend aanleiding is voor het uitvoeren van een proces; of triggers als gevolg van een bepaald signaal. Per trigger geven we aan met welke frequentie deze vuurt (d.w.z., het gemiddeld aantal keren per maand dat de trigger plaatsvindt en het bijbehorende proces wordt opgestart). In de procesarchitectuur laten we ook de belangrijkste en zien die tussen de klanttot-klantprocessen worden uitgewisseld. In ieder geval hoort bij elke entrigger een inkomend. -en (loonaangiftes) en correctieen worden op dezelfde wijze afgehandeld. Een correctie kan daarom als een specialisatie van een - worden beschouwd. Het donker gekleurde proces wordt hierna in meer detail uitgewerkt. 8

9 Nominatief narekenen Correctie F=60 000/mnd F=1/mnd (F=60 000/mnd) uitworp F= /mnd Pana Verwerken - Correctieverplichting Signalen- en risicoafhandeling Aangiftehulpmiddel Inningsadministratie Extern signaal (F= /mnd) F=1/mnd Uitreiken aangifte/betaalhulpmiddelen OLA Verwerken betaling Figuur 1. Overzicht en samenhang klant-tot-klantprocessen 2.2 Procesview Verwerken - Elk klant-tot-klantproces uit de procesarchitectuur kan in meer detail worden uitgewerkt Uit welke deelprocessen bestaat het proces? Welke actoren zijn betrokken bij de uitvoering? Wat zijn de inkomende en uitgaande en? Welke interne administraties worden gebruikt? In Figuur 2 doen we dit voor het centrale klant-tot-klantproces in SUB, het proces Verwerken - uit Figuur 1. Het model geeft onder meer aan welk deel van het proces door de Belastingdienst wordt uitgevoerd en welk deel door UWV. Hieruit kunnen een aantal koppelvlakken tussen beide organisaties worden afgeleid: waar moeten bijvoorbeeld gegevens worden overgedragen van de Belastingdienst naar UWV? 9

10 Belastingdienst UWV Pana Keten verwerking pana Belastingdienst Keten verwerking pana UWV Aangifteplichtige/ Consulent F= /mnd Afhandelen ontvangst Panagegevens Heffen BvR Ontvangstbevestiging Polisadministratie Mededeling uitval Inningsadministratie Heffingsadministratie Herstelverzoekadministratie Correctieverplichting Meded. foutieve nom. aangifte Mededelen Massaal verwerken correcties Verwerken Pana Figuur 2. Klant-tot-klantproces: Verwerken Applicatieondersteuning deelproces We modelleren nu het deelproces uit Figuur 2, onderdeel van het klant-totklantproces Verwerken -, in meer detail. We onderscheiden de verschillende stromen van -en, afhankelijk van medium en grootte. De activiteiten in dit deelproces worden weergegeven, waarbij we tevens aangeven welke applicaties hierbij worden gebruikt. -en kunnen aangeleverd worden in twee fysieke vormen: op papier of elektronisch. Berichten op papier worden via de applicatie DSC (document-scanning) ook omgezet in elektronische vorm. Bij elektronische -en maken we verder onderscheid tussen en die via een webformulier worden aangeleverd (via applicatie FOL, formulierern online), kleine en (< 2 MByte) die via SMTP met applicatie MOS (message-oriented service) worden ontvangen en grote en (> 2 MByte) die via FTP via applicatie FOS (file-oriented service) worden ontvangen. Het eerste deel van het proces verschilt per medium. De en worden omgezet in een mediumonafhankelijk formaat, dat voor elk op dezelfde manier wordt verwerkt. Merk op dat de applicatie FOS (intern) wordt gebruikt bij zowel het ontvangen van grote -en als bij het mediumonafhankelijk verwerken van alle -en (bij de activiteit converteren ). 10

11 Pana papier F = /mnd Pana papier doc Scannen document Mediumonafhankelijk verwerken elektronisch F = /mnd klein: 98,10% klein groot: 0,17 % groot decoderen Juridisch archief converteren Nominatieve gegevens aannemen en controleren Bevestigen ontvangst Behandelen uitval Ter beschikking stellen web: 1,72 % web DCS Pana elektronisch MOS FOL BvR BBA WGA Mededelen Berichtenservice OB2000 FOS extern FOS FOS intern Wachtbestand AVANTi Figuur 3. Detaillering deelproces met applicatieondersteuning 2.4 Mediumonafhankelijk verwerken : Applicatietaken en infrastructuur We werken nu eerst voor het deelproces Mediumonafhankelijk verwerken uit Figuur 3 de applicatieondersteuning in meer detail uit. Per applicatie geven we de relevante applicatietaken weer, evenals welke van deze taken worden gebruikt in het bedrijfsproces. Mediumonafhankelijk verwerken Structuurconversie Verwerken -gegevens aanleveren Bestand Ter beschikking stellen Versturen nominatieve regels Converteren Aannemen en controleren 10% Behandelen uitval mediaonafh. Nominatieve regels Collectieve regels Bevestigen ontvangst FOS Intern data XML- conv. & splitsen Aannemen Versturen Nominatief deel Collectief deel AVANTi UKV intern Message Store Opslaan Verwijderen Wachtbestand Figuur 4. Applicatietaken ter ondersteuning van het deelproces Mediumonafhankelijk verwerken 11

12 Applicatietaken worden ondersteund door infrastructurele voorzieningen. We onderscheiden drie typen infrastructuurservices: Verwerkingsservices (bijvoorbeeld geleverd door application-servers, maar ook message-brokers en enswitches) Opslagservices/toegang tot data (bijvoorbeeld geleverd door databasesystemen) Communicatieservices (geleverd door communicatiesoftware zoals ) Communicatieservices worden vaak gebruikt om interacties (communicatie) tussen applicatietaken mogelijk te maken. Applicatieservices worden geleverd door systeemsoftwarecomponenten die zijn toegewezen aan devices. In het geval van communicatieservices tussen devices gaat het vaak om een combinatie van systeemsoftwarecomponenten aan beide zijden (bijvoorbeeld queuemanagers), die samen een channel voor communicatie realiseren. Message-brokers maken gebruik van functionaliteit geleverd door queuemanagers. Dit wordt weergegeven door een used by -relatie tussen de systeemsoftwarecomponenten en MB. XML- converteren & splitsen Nominatief deel FOS Intern Collectief deel Aannemen Versturen Message Store Opslaan Wacht bestand Verwijderen AVANTI UKV intern Berichten - switch Mesg. broker DB toegang CICS DB toegang Mesg. broker XIB MB Ch. FOS-> Msg. store Message admin. Ch. AVANTi -> Msg. Store Ch. FOS -> AVANTi CICS poort fabriek Admin. Ch. AVANTi ->UKV MB DBMS DB2UA VIDB01 Poort cluster QPE1 QPE2 APFOSU4-FOS intern productie Unix Server - Message Store P-partitie - Mainframe (Exploitatie Particulieren en Ondernemingen) Unix-cluster: UKV intern Berichtenserver Figuur 5. Infrastructuur Mediumonafhankelijk verwerken 2.5 (mediumafhankelijk): Applicatietaken en infrastructuur Voor het mediumafhankelijk deel voor het ontvangen van elk van de vier enstromen werken we nu op dezelfde manier als voor Mediumonafhankelijk verwerken de applicatieondersteuning en infrastructuur preciezer uit. 12

13 2.5.1 elektronisch - klein Als eerste werken we het ontvangen van kleine -en via SMTP/MOS uit. elektronisch - klein Behandelen post Beveiliging en decryptie F= /mnd Header en body Archiveren BAPI uitbak MTA inbak Verwerken BAPI inbak Decoderen en autoriseren mediaonafh. data MTA in P44 in BAPI uitpakken sturen P44 uitvalbehandeling MOS FOS intern Opvolger OB2000 App. hosting Sybase toegang Berichtenswitch Executieomgeving Uitvaladministratie BS Ch. MOS ->FOS Sybase DBMS APMOSU7-MOS productie APFOSU4-FOS intern productie Figuur 6. Applicatietaken en infrastructuur ter ondersteuning van het deelproces elektronisch - klein elektronisch - groot Voor de grote -en via FTP/FOS doen we nu hetzelfde. 13

14 elektronisch - groot Behandelen post Archiveren F=1085/mnd Decomprimeren mediaonafh. Signaal sturen FOS Extern data inbound bestanden Postbakken externe partijen Zenden inbound bestanden FOS intern PESIT in Archivering Decompressie Decomp.& ontvangst signaal FBX Gateway App. hosting Berichtenswitch BS Executieomgeving XIB APFOSU1- FOS extern productie, APFOSU2 APFOSU4-FOS intern productie, APFOSU3 Figuur 7. Applicatietaken en infrastructuur ter ondersteuning van het deelproces elektronisch - groot papier Vervolgens doen we hetzelfde voor de -en die op papier worden ontvangen en met DCS worden gescand. 14

15 papier Behandelen post Documentconversie F=22000/mnd Scannen mediaonafh. Pana papier Scannen sturen Pana elektronisch DCS FOS intern App. hosting Berichtenswitch Executieomgeving BS Ch. DCS ->FOS Document Conversie Systeem APFOSU4-FOS intern productie Figuur 8. Applicatietaken ter ondersteuning van het deelproces papier elektronisch - web Tenslotte modelleren we het ontvangen van -en via een webformulier, waarbij de applicatie FOL wordt gebruikt. 15

16 elektronisch - web F=10915/mnd web Behandelen post Sturen mediaonafh. data On-line formulier ontvangen sturen FOL FOS intern App. hosting Berichtenswitch Web Application server BS Ch. FOL ->FOS FOL - Formulieren Online (2 of 3) APFOSU4-FOS intern productie Figuur 9. Applicatietaken ter ondersteuning van het deelproces elektronisch - web 2.6 Infrastructuur met applicaties In de vorige sectie hebben we voor elke enstroom apart de benodigde infrastructurele faciliteiten geïdentificeerd. Nu geven we een overzicht van de totale SUBinfrastructuur (). Vervolgens kunnen we dan aangeven welke applicaties gebruik maken van welke infrastructurele services. We redeneren nu dus vanuit de infrastructuur naar boven, in tegenstelling tot het voorafgaande, waarvan we vanuit de applicaties naar beneden keken. 16

17 Message store FOL DCS FOS Extern MOS FOS intern AVANTi UKV intern App. hosting Berichtenswitch App. hosting Berichtenswitch Berichtenswitch Opvolger OB2000 App. hosting Sybase toegang FBX Gateway App. hosting Berichtenswitch Mesg. broker DB toegang CICS DB toegang Mesg. broker Web Application server BS Ch. FOL ->FOS Executieomgeving BS Ch. DCS ->FOS Executieomgeving Uitval- Admin. BS Ch. MOS ->FOS BS Executieomgeving XIB Ch. FOS -> Msg. Store MB Message admin. Ch. Avanti -> Msg. Store Ch. FOS-> Avanti CICS poort fabriek Admin. Ch. AVANTi ->UKV MB Sybase DBMS Message database DB2UAVIDB 01 Poort cluster QPE1 QPE2 FOL - Formulieren Online (2 of 3) Document Conversie Systeem APMOSU7-MOS productie APFOSU1- FOS extern productie, APFOSU2 APFOSU4-FOS intern productie, APFOSU3 Unix Server - Message Store P-partitie - Mainframe (Exploitatie Particulieren en Ondernemingen) Unix-cluster: UKV intern Berichtenserver Figuur 10. Gebruik van de SUB-infrastructuur door de applicaties 17

18 18 Appendix A - ArchiMate-notatie Basisconcepten Meaning Value Object Representation Artifact Process/ function Process Function Service Activity Event Actor Role Component Interface provided required symmetric Collaboration Node Device System software Network Communication path Group Specialisation Composition Aggregation Assignment Realisation Triggering Use Access Association Junction Product Gespecialiseerde conceptern Event Tijdstrigger Berichtentrigger Business object Bericht Administratie Network LAN WAN Infrastructure service Verwerkingsservice Opslagservice Communicatieservice

ArchiMate in de praktijk. Modelleren volgens ArchiMate aan de hand van een verzameling good practices

ArchiMate in de praktijk. Modelleren volgens ArchiMate aan de hand van een verzameling good practices ArchiMate in de praktijk Modelleren volgens ArchiMate aan de hand van een verzameling good practices Colofon Titel : ArchiMate in de Praktijk Datum : 12 november 2009 Versie : 3.0 Verandering : T.o.v.

Nadere informatie

ArchiMate in de praktijk. Modelleren volgens ArchiMate aan de hand van een verzameling good practices

ArchiMate in de praktijk. Modelleren volgens ArchiMate aan de hand van een verzameling good practices ArchiMate in de praktijk Modelleren volgens ArchiMate aan de hand van een verzameling good practices Colofon Titel : ArchiMate in de Praktijk Datum : 2 februari 2012 Versie : 4.0 Verandering : T.o.v.

Nadere informatie

Application interface. service. Application function / interaction

Application interface. service. Application function / interaction Les 5 Het belangrijkste structurele concept in de applicatielaag is de applicatiecomponent. Dit concept wordt gebruikt om elke structurele entiteit in de applicatielaag te modelleren: softwarecomponenten

Nadere informatie

Functionele specificaties. Omgevingsloket online. Foutdetectie, analyse en herstel op. Be Informed applicatieniveau

Functionele specificaties. Omgevingsloket online. Foutdetectie, analyse en herstel op. Be Informed applicatieniveau Functionele specificaties Omgevingsloket online Foutdetectie, analyse en herstel op Be Informed applicatieniveau Juli 2014 2.10 definitief Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Identificatie 3 1.2 Doel van dit

Nadere informatie

Deventer DOET, Digi Werkt Architectuuroverzicht Deventer DOET, Digi Werkt (Fase II)

Deventer DOET, Digi Werkt Architectuuroverzicht Deventer DOET, Digi Werkt (Fase II) Architectuuroverzicht Plaats Apeldoorn Versie 1.0 Datum 15 oktober 2006 Auteurs Sander Rodenhuis en Jan Willem van Veen Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 Over de gemeente Deventer...4 3 De nieuwe midoffice

Nadere informatie

Nulmeting Informatiesystemen voor het polisdomein voor PSB

Nulmeting Informatiesystemen voor het polisdomein voor PSB (11210302, versie 1.0) Nulmeting Informatiesystemen voor het polisdomein voor PSB 12-04-2007 Auteurs Peter Brussaard Frank Niessink Erik Stel Jan Turk Gerrit Vogelzang Prof. Bronkhorstlaan 10-XII Postbus

Nadere informatie

De generieke IT-referentiearchitectuur

De generieke IT-referentiearchitectuur De generieke IT-referentiearchitectuur verdiept Modellen van informatievoorziening en technologie Danny Greefhorst Het opstellen van architecturen kost vaak te veel tijd, waardoor projecten worden vertraagd

Nadere informatie

Eindverslag. Technische Universiteit Delft. TI3800 Bachelorproject. Mobiel Notificatie Systeem

Eindverslag. Technische Universiteit Delft. TI3800 Bachelorproject. Mobiel Notificatie Systeem Technische Universiteit Delft TI3800 Bachelorproject Mobiel Notificatie Systeem Eindverslag Auteurs: Edwin van den Houdt ManWai Shing Begeleiders: Cor-Paul Bezemer (TU Delft) Eugène Pattikawa (Exact) Peter

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu IMEA - Katern - Service Gerichte Architectuur

Ministerie van Infrastructuur en Milieu IMEA - Katern - Service Gerichte Architectuur Document D-8 Ministerie van Infrastructuur en Milieu IMEA - Katern - Service Gerichte Architectuur Versie 1.0 Datum 15 juli 2014 Status Definitief Colofon Versie 1.0 Contactpersoon Paul Leunissen M 06-5250

Nadere informatie

Uitwerking onderdelen werkplan

Uitwerking onderdelen werkplan Uitwerking onderdelen werkplan Het Nationaal Platform Data Model (NPDM) heeft een werkplan opgesteld om richting te geven aan de activiteiten voor de komende maanden en inzicht te krijgen in de benodigde

Nadere informatie

9 Conclusie 109. A Publisher API 111. B Custody en ownership API 113. C Inquiry API 114. D Replication API 116

9 Conclusie 109. A Publisher API 111. B Custody en ownership API 113. C Inquiry API 114. D Replication API 116 Inhoudsopgave 1 Ontstaansgeschiedenis van web services 5 1.1 Evolutie van de architectuur van informatiesystemen..... 5 1.1.1 One-tier.......................... 6 1.1.2 Two-tier..........................

Nadere informatie

Herontwerp van ondersteuning van bedrijfsprocessen

Herontwerp van ondersteuning van bedrijfsprocessen Herontwerp van ondersteuning van bedrijfsprocessen Het ontwerpen en implementeren van ondersteuning van een verkoopproces ten behoeve van efficiëntie verbetering Bacheloropdracht Tjarco van Overbeek Mei

Nadere informatie

Handboek Migratie Instellingen. - Migreren naar de kennisnet infrastructuur -

Handboek Migratie Instellingen. - Migreren naar de kennisnet infrastructuur - Handboek Migratie Instellingen - - Pagina 2 van 46 Inhoudsopgave 1 INLEIDING-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5 2 OVERZICHT

Nadere informatie

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie?

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? Een vergelijkend onderzoek tussen de Customer Data Hub en de eisen en wensen die een organisatie stelt met betrekking tot de functionele

Nadere informatie

Projectstartarchitectuur Digilevering. Definitief versie 1.2

Projectstartarchitectuur Digilevering. Definitief versie 1.2 Projectstartarchitectuur Digilevering Definitief versie 1.2 Projectstartarchitectuur Digilevering Auteur Team RENOIR Versie 1.2 Den Haag, 11 maart 2010 Projectstartarchitectuur Digilevering 3/112 Versiebeheer

Nadere informatie

Betrouwbaarheid berichten uitwisseling op basis van Message Queuing

Betrouwbaarheid berichten uitwisseling op basis van Message Queuing 23 Betrouwbaarheid berichten uitwisseling op basis van Message Queuing Martine van Dijk en Ronald Holsbeeke Message Queuing (communicatie op basis van berichtenverkeer) is een manier om applicaties aan

Nadere informatie

Het analyseren en verbeteren van een architectuurbeschrijving

Het analyseren en verbeteren van een architectuurbeschrijving Een methode om een architectuurdiagram te analyseren en te verbeteren Versie: Definitief Datum: 15 augustus 2006 Student: Jeroen Quakernaat Studentnummer: 0595489 Begeleider UVA: drs. Hans Dekkers Begeleider

Nadere informatie

Enterprise Architectuur RHC s: SOLL 2015

Enterprise Architectuur RHC s: SOLL 2015 Enterprise Architectuur RHC s: SOLL 2015 Werkgroep Voorbereiding Implementatie e-depot Versie: 1.0 (definitief) Vastgesteld door het Convent van RHC s en Nationaal Archief 5 april 2013 Colofon Projectnaam

Nadere informatie

GENERIEK ACCOUNTING FRAMEWORK

GENERIEK ACCOUNTING FRAMEWORK GENERIEK ACCOUNTING FRAMEWORK Arthur de Jong afstudeerverslag 2001 01 30 West Consulting BV Delftechpark 5 2628 XJ Delft Postbus 3318 2601 DH Delft 015 219 1600 http://www.west.nl/ info@west.nl Technische

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Omgevingsloket online 3 - Project Start Architectuur

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Omgevingsloket online 3 - Project Start Architectuur Document D Ministerie van Infrastructuur en Milieu Omgevingsloket online 3 - Project Start Architectuur Versie 1.0 Datum 24 juli 2014 Status Definitief Colofon Versie 1.0 Contactpersoon Paul Leunissen

Nadere informatie

Identity Management. Risico s en kansen binnen het kader van de jaarrekeningcontrole. Drs. J. Visser 1667521 Drs. M.P. Hof 1662058

Identity Management. Risico s en kansen binnen het kader van de jaarrekeningcontrole. Drs. J. Visser 1667521 Drs. M.P. Hof 1662058 Identity Management Risico s en kansen binnen het kader van de jaarrekeningcontrole Drs. J. Visser 1667521 Drs. M.P. Hof 1662058 Amsterdam 31 maart 2008 Versie 1.0 [definitief] Afstudeerbegeleiders: Rudi

Nadere informatie

VGTogether. samenwerken in voortgangstoetsing. Programma Toetsing en Toetsgestuurd Leren

VGTogether. samenwerken in voortgangstoetsing. Programma Toetsing en Toetsgestuurd Leren VGTogether samenwerken in voortgangstoetsing Programma Toetsing en Toetsgestuurd Leren PIJLER 1: Het verminderen van studie-uitval en werkdruk in het hoger onderwijs Deliverable 1.1: Requirementsanalyse

Nadere informatie

Eén Bankrekeningnummer

Eén Bankrekeningnummer Belastingdienst Outline Business Case Eén Bankrekeningnummer 1 Outline Business Case Eén Bankrekeningnummer Colofon Titel Outline Business Case Eén Bankrekeningnummer Projectnummer / Release / Programma

Nadere informatie

Quick scan laagdrempelige e-factuuroplossingen voor het mkb

Quick scan laagdrempelige e-factuuroplossingen voor het mkb Quick scan laagdrempelige e-factuuroplossingen voor het mkb In opdracht van: Ministerie van Economische Zaken Directie Regeldruk en ICT-beleid Directoraat-Generaal Bedrijfsleven en Innovatie 19 november

Nadere informatie

WHITE PAPER DYA : IMPLEMENTATIEAANPAK VOOR TOGAF

WHITE PAPER DYA : IMPLEMENTATIEAANPAK VOOR TOGAF WHITE PAPER DYA : IMPLEMENTATIEAANPAK VOOR TOGAF Martin van den Berg Jan Willem Dijkstra Gé Schellen Renzo Wouters WHITE PAPER DYA : IMPLEMENTATIEAANPAK VOOR TOGAF Martin van den Berg Jan Willem Dijkstra

Nadere informatie

GROEPERING ENTERPRISE ARCHITECTUUR RAAMWERKEN

GROEPERING ENTERPRISE ARCHITECTUUR RAAMWERKEN GROEPERING ENTERPRISE ARCHITECTUUR RAAMWERKEN Digitale Architectuur Selectiemodel Enterprise Architectuur Raamwerken Deelonderzoek: Groepering Enterprise Architectuur Raamwerken Definitieve versie Jeroen

Nadere informatie

DWR-Archief Project Start Architectuur (PSA)

DWR-Archief Project Start Architectuur (PSA) DWR-Archief Project Start Architectuur (PSA) Versie 1.0 Datum 29 juli 2013 Vastgesteld in de Stuurgroep DWR-Archief van 20 juni 2013 Status Definitief Pagina 1 van 66 Versiebeheer Versie Datum Omschrijving

Nadere informatie

Framework. Traject Assistent. PinkRoccade. Amsterdam RPG. Staalmeesterslaan 410 Postbus 57005 1040 CG Amsterdam

Framework. Traject Assistent. PinkRoccade. Amsterdam RPG. Staalmeesterslaan 410 Postbus 57005 1040 CG Amsterdam Framework PinkRoccade Traject Assistent Amsterdam RPG Staalmeesterslaan 410 Postbus 57005 1040 CG Amsterdam Plaats Amsterdam Datum 12 juli 2002 Afdeling FDS Auteur N van S L Versie 1.1 Status Definitief

Nadere informatie

Onderwijstechnologisch expertisecentrum OTEC Open Universiteit Nederland. Architectuurontwerp ELO. Architectuurstudie ELO

Onderwijstechnologisch expertisecentrum OTEC Open Universiteit Nederland. Architectuurontwerp ELO. Architectuurstudie ELO Onderwijstechnologisch expertisecentrum OTEC Open Universiteit Nederland Architectuurontwerp ELO Open Universiteit Nederland Heerlen, september 1999 Datum 30-03-04 Pagina 1 van 68 Onderwijstechnologisch

Nadere informatie

Richtlijnen Elektronisch personeelsdossier Best Practice

Richtlijnen Elektronisch personeelsdossier Best Practice Richtlijnen Elektronisch personeelsdossier Best Practice Comeniusstraat 7a 1817 MS Alkmaar T 072-506 8100 F 072-506 8101 I www.hrsoft.nl Datum Versie Auteur Wijzigingsreden 10 juni 2008 1.0 Cica Speerstra

Nadere informatie