ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG MET EUROPESE BEKENDMAKING. WoninGent TD Technieken Energieleverancier.docx

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG MET EUROPESE BEKENDMAKING. WoninGent 2012-008 TD Technieken Energieleverancier.docx"

Transcriptie

1 WoninGent cvba-so Lange Steenstraat Gent BE Tel: , Fax: OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN Levering van elektriciteit en aardgas voor gemeenschappelijke delen van het patrimonium en kantoor- en bijgebouwen van WoninGent en tijdelijke ingebruiknames tussen 2 verhuringen Bestek nr TD Technieken Energieleverancier ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG MET EUROPESE BEKENDMAKING Pagina 1 van 34

2 Opdracht Levering van elektriciteit en aardgas voor gemeenschappelijke delen van het patrimonium en kantoor- en bijgebouwen van WoninGent en tijdelijke ingebruiknames tussen 2 verhuringen Onze referentie Wijze van gunnen Opdrachtgever Bestek nr TD Technieken Energieleverancier De opdracht is een aanneming van leveringen. Algemene offerteaanvraag met Europese bekendmaking. WoninGent cvba-so Lange Steenstraat Gent Algemeen Directeur: Karin Wouters Contactpersonen: Saskia de Grave Wim Gevaert Uiterste indiendatum & Opening kandidaturen maandag 14 januari 2013 om 10u00 in openbare zitting in de burelen van WoninGent cvba-so, Lange Steenstraat 54 te 9000 Gent. Pagina 2 van 34

3 Inhoud 1. TOEPASSELIJKE WETSBEPALINGEN Afwijkingen op artikels De bepalingen van het onderhavig bestek ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN Aanbestedende vennootschap Opdracht Aard en voorwerp van de opdracht Duur van de opdracht Opzegging Gunningwijze Voorwaarden voor de kwalitatieve selectie Uitsluitingscriteria Technische bekwaamheid Regelmatigheid van de offertes Gunningcriteria Perceel 1: Aardgas a. Prijs weging 60 punten b. Bijkomende dienstverlening weging 25 punten c. Algemene administratie weging 15 punten Perceel 2: Elektriciteit a. Prijs weging 60 punten b. Bijkomende dienstverlening weging 15 punten c. Algemene administratie weging 15 punten d. Groene stroom weging 10 punten Prijs Wijze van prijsbepaling Prijsopgave Elementen die in de prijzen zijn inbegrepen Vergissingen en leemten De offerte Inhoud Taalgebruik Pagina 3 van 34

4 Vereiste bijlagen bij de offerte Indienen van de offertes De opening van de offertes Gestanddoeningstermijn ADMINISTRATIEVE CONTRACTUELE BEPALINGEN: Bijkomende informatie Leveringsvergunning Afnamepunten Leegstandstarief Borgtocht Betalingsmodaliteiten Prijsherziening Facturatie Betalingstermijn (Art AA) Creditnota s Aansprakelijkheid Geschillen Ingebrekestelling Aanhoudende ernstige tekortkomingen Bevoegde rechtbank Wijzigingen aan de opdracht of hoeveelheden Berichten en terechtwijzingen Publiciteit TECHNISCHE CONTRACTUELE BEPALINGEN Perceel 1: Levering van aardgas Algemeen Prijsformule Prijsbepalingen Perceel 2: Levering van elektriciteit Algemeen Prijsformule Prijsbepalingen elektriciteit Bijkomende Dienstverlening voor beide percelen Facturatie Pagina 4 van 34

5 Accountmanager Kwartaal overleg Begeleiding bij nieuwe of vernieuwen energieaansluiting Overzicht van het jaarlijks verbruik Volumekorting Vertrouwelijkheid in hoofde van de leverancier BIJLAGEN Bijlage 1: OFFERTEFORMULIER ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Bijlage 2: MEETSTAAT Pagina 5 van 34

6 1. TOEPASSELIJKE WETSBEPALINGEN Op deze oproep is de wetgeving op overheidsopdrachten van toepassing: De wet van betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten van aanneming van werken, leveringen en diensten (B.S aanvulling ) en hun latere wijzigingen; Het koninklijk besluit van betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken (B.S aanvulling B.S ) en hun latere wijzigingen; Het koninklijk besluit van tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken (B.S ) en hun latere wijzigingen; De Algemene Aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten van aanneming van werken, leveringen en diensten en voor concessies van openbare werken. (bijlage bij het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken); De wet van betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt Het decreet van houdende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en hun latere wijzigingen (energiedecreet van en energiebesluit van ); Besluit van de Vlaamse Regering van inzake bevordering van elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare energiebronnen en hun latere wijzigingen; Ministerieel besluit van betreffende vaststelling van sociale maximumprijzen voor de levering van aardgas De voorschriften, reglementen en richtlijnen van CREG (Commissie van Regulering van de Elektriciteit en de Gas) en VREG (Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt) Het ARAB en de CODEX over het welzijn op het werk N.B.N. normen van het Belgisch instituut voor Normalisatie Alle latere aanvullingen op bovenvermelde besluiten, geldig op datum van bekendmaking, alsook de bepalingen van het bestek die aanvullingen en wijzigingen kunnen inhouden van voormelde besluiten en alle andere documenten waarnaar het bestek verwijst. Pagina 6 van 34

7 1.1. Afwijkingen op artikels De bepalingen omtrent de borgtocht wijken af op artikel 5, 1 bijlage bij KB van van de Algemene Aannemingsvoorwaarden omwille van de controles door de VREG op de erkende leveranciers van elektriciteit en aardgas en het verplichte bewijs van financiële capaciteit door de erkende leveranciers aan de distributienetbeheerders De bepalingen van het onderhavig bestek Op deze opdracht zijn naast de wettelijke bepalingen ook alle bepalingen die in onderhavig bestek geschreven zijn, van toepassing. Pagina 7 van 34

8 2. ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 2.1. Aanbestedende vennootschap WoninGent cvba-so Lange Steenstraat Gent BE Algemeen Directeur: Karin Wouters Bijkomende inlichtingen inzake de procedure kunnen bekomen worden bij: Saskia de Grave - Bijkomende inlichtingen inzake inhoudelijke aspecten kunnen van de opdracht kunnen bekomen worden bij: Wim Gevaert 2.2. Opdracht Aard en voorwerp van de opdracht De opdracht omvat de energielevering van zowel aardgas en als elektriciteit aan de gemeenschappelijke delen van het patrimonium, kantoor- en bijgebouwen van WoninGent. Deze opdracht omvat meerdere percelen: Perceel 1: Aardgas De afnamepunten voor aardgas omvatten de collectieve stookplaatsen van verschillende woongebouwen, de wooneenheden tijdens leegstand en de kantoren of bijgebouwen van het bestuur. De leegstand is de periode tussen twee verhuringen in. Het desbetreffende bestuur wordt dan tijdelijk contractant leegstand pand. Het sociaal tarief voor aardgas wordt toegepast voor de levering aan de collectieve stookplaatsen. Perceel 2: Elektriciteit De afnamepunten voor elektriciteit omvatten de gemeenschappelijke delen van verschillende woongebouwen, de gemeenschappelijke delen omvatten veelal de verlichting van de traphallen, voeding voor liften, veiligheidsuitrusting, ventilatie, voeding HVAC,, de wooneenheden tijdens leegstand en de kantoren of bijgebouwen van het bestuur. De leegstand is de periode tussen twee verhuringen in. Het desbetreffende bestuur wordt dan tijdelijk contractant leegstand pand. De opgegeven eenheidsprijzen zijn geldig voor de energielevering voor de gemeenschappelijke delen, de leegstand en de kantoren en bijgebouwen van het bestuur. Pagina 8 van 34

9 Duur van de opdracht Het betreft een overeenkomst van bepaalde duur. De opdracht begint op 1 juni 2013 (om 00u00) en duurt twee jaar, verlengbaar met 1x2 jaar of 2x1 jaar. De opdracht eindigt voor alle afnamepunten op dezelfde dag nl. 24 maanden na de initiële startdatum van de leveringen (zijnde om 24u). De leveringen van elektriciteit en aardgas die het bestuur in de loop van de opdracht in gebruik neemt, beginnen op de datum die in onderling, overleg met de leverancier en bestuur en na afspraak met de distributienetbeheerder, wordt bepaald. De opdracht eindigt voor alle afnamepunten op dezelfde dag. Op verzoek van de opdrachtgever en teneinde de overgang met de volgende leverancier te overbruggen, kan de duur van deze overeenkomst verlengd worden met een termijn van drie maanden aan identieke voorwaarden. De verlenging wordt door de aanbestedende vennootschap uiterlijk één maand voor de normale uiterste besteldatum aan de leverancier per aangetekend schrijven meegedeeld Opzegging De opzegging van het contract onder de bovenvermelde voorwaarden brengt voor geen van de betrokken partijen enig recht op schadevergoeding met zich mee. De opdracht kan niet vervroegd worden stopgezet Gunningwijze De gunningwijze is een ALGEMENE OFFERTEVRAAG met Europese bekendmaking op grond van artikel 14 en 16 van de wet van De aanbestedende vennootschap behoudt zich het recht voor, overeenkomstig art. 18 van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten, af te zien van het gunnen van de opdracht, de procedure te herbeginnen, desnoods op een andere wijze Voorwaarden voor de kwalitatieve selectie De inschrijver moet voldoen aan de voorwaarden voor de kwalitatieve selectie, hetgeen wordt bewezen door de volgende bij de offerte te voegen documenten: Uitsluitingscriteria *** Is met toepassing van artikel 43, 1 van het KB van uitgesloten van deelneming aan de opdracht (in welk stadium dan ook), elke leverancier die bij vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan waaraan de aanbestedende vennootschap kennis heeft, veroordeeld is voor: 1. deelname aan een criminele organisatie als bedoeld in artikel 324bis van het Strafwetboek; Pagina 9 van 34

10 2. omkoping als bedoeld in artikel 246 van het Strafwetboek; 3. fraude als bedoeld in artikel 1 van de overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschap, goedgekeurd door de wet van 17 februari 2002; 4. witwassen van geld als bedoeld in artikel 3 van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financieel stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. 5. Met het oog op de toepassing van deze paragraaf kan de aanbestedende vennootschap, indien zij twijfels heeft over de persoonlijke situatie van een leverancier, de bevoegde binnenlandse of buitenlandse autoriteiten verzoeken om de inlichtingen die ze ter zake nodig acht. *** Kan met toepassing van artikel 43, 2 van het KB van worden uitgesloten van deelneming aan de opdracht (in welk stadium dan ook), elke leverancier die 1. in staat van faillissement of van vereffening verkeert, die zijn werkzaamheden heeft gestaakt of die een gerechtelijke reorganisatie heeft bekomen, of die in een overeenstemmende toestand verkeert als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in de nationale wetgevingen en reglementeringen; 2. aangifte heeft gedaan van zijn faillissement, voor wie een procedure van vereffening of van gerechtelijke reorganisatie aanhangig is of die het voorwerp is van een gelijkaardige procedure bestaande in de nationale wetgevingen en reglementeringen; 3. bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast; 4. bij zijn beroepsuitoefening een ernstige fout heeft begaan, vastgesteld op elke grond die de aanbestedende overheden aannemelijk kunnen maken; Bovendien verbindt de inschrijver zich door de ondertekening van zijn offerte tot het naleven van de normen bepaald in de basisovereenkomsten van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) en in het bijzonder: het verbod op dwangarbeid (overeenkomst nr. 29 betreffende de gedwongen of verplichte arbeid, 1930 en overeenkomst nr. 105 betreffende de afschaffing van de gedwongen arbeid, 1957); het recht op de syndicale vrijheid (overeenkomst nr. 87 betreffende de syndicale vrijheid en de bescherming van het syndicaal recht, 1948); het recht van organisatie en collectief overleg (overeenkomst nr. 98 betreffende het recht van organisatie en collectief overleg, 1949); Pagina 10 van 34

11 het verbod op discriminatie inzake tewerkstelling en verloning (overeenkomsten nr. 100 betreffende de gelijke verloning, 1951, en nr. 111 betreffende discriminatie (beroep en beroepsuitoefening), 1958); de minimumleeftijd voor kinderarbeid (overeenkomst nr. 138 betreffende de minimumleeftijd, 1973), alsook het verbod op de ergste vormen van kinderarbeid (overeenkomst nr. 182 betreffende de ergste vormen van kinderarbeid, 1999). Niet-naleving van de hierboven vermelde overeenkomsten zal dus worden beschouwd als een ernstige fout bij de beroepsuitoefening in de zin van artikel 69, 4 van het KB van 8 januari 1996.De hogervermelde bepalingen zijn van toepassing ongeacht de andere bepalingen opgenomen in artikel 69 van het voornoemde besluit. 5. niet voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 69bis van voornoemd KB; 6. niet in orde is met de betaling van zijn belastingen overeenkomstig de Belgische wetgeving of die van het land waar hij gevestigd is; 7. zich in ernstige mate heeft schuldig gemaakt aan het afleggen van valse verklaringen bij het verstrekken van opvorderbare inlichtingen in verband met de kwalitatieve selectie voor de overheidsopdrachten voor aanneming van diensten. Het bewijs dat de leverancier zich niet in één van de gevallen vermeld in 1. t.e.m. 7. bevindt, kan worden geleverd door voorlegging van de volgende stukken: voor 1., 2. of 3.: een uittreksel uit het strafregister; voor 5.: een attest van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid; voor 6.: een attest 276C2 van de directe belastingen en een attest van de B.T.W. BELANGRIJK : Uitsluitingscriteria De niet-naleving van de milieu- en sociale wetgeving, die het voorwerp is geweest van een definitief vonnis of een beslissing met een gelijkwaardig effect, kan beschouwd worden als een overtreding met betrekking tot het professionele gedrag van de betrokken economische operator, of een ernstig vergrijp dat het mogelijk maakt de betrokken partij uit te sluiten van de mededinging voor het contract. Ref.: Art. 53 en 54 van Richtlijn 2004/17/EG en Art. 45 van Richtlijn 2004/18/EG Pagina 11 van 34

12 Technische bekwaamheid De inschrijver is verplicht, per perceel, onderstaande gevraagde informatie en/of bescheiden als bijlage bij zijn offerte te voegen: De leververgunning van de onderneming zoals die door het bevoegde gewest werd toegekend. Het bewijs leveren of attesteren van de mogelijkheid van continue bevoorrading van elektriciteit en aardgas Regelmatigheid van de offertes De offertes van de geselecteerde inschrijvers zullen worden onderzocht op het vlak van hun regelmatigheid. Onregelmatige offertes zullen worden geweerd. Enkel regelmatige offertes komen in aanmerking om te worden getoetst aan de gunningcriteria Gunningcriteria De keuze voor de meest voordelige regelmatige offerte zal op basis van de volgende gunningcriteria gemaakt worden: Perceel 1: Aardgas a. Prijs weging 60 punten Om de prijssimulatie uit te voeren wordt het rekenkundig maandgemiddelde van de GTS Neutral Gas Price Index zoals dagelijks door de APXENDEX 1 wordt gepubliceerd op haar website + X vergeleken van de maand juni De inschrijver vermeldt in zijn offerte de waarde van parameter X zoals vermeld in de formule in punt De inschrijver zal de resultaten van deze simulatie bij zijn offerte voegen en gebruikt hiervoor de meetstaat in bijlage. De resultaten zijn opgesplitst per afnamepunt. De munteenheid is de euro. Een overzicht van het totale bedrag wordt eveneens bijgevoegd. Voor de diensten die in de prijs zijn inbegrepen, wordt verwezen naar punt 2.6. van dit bestek. De opdrachtgever verwacht een opsplitsing van volgende prijzen: maximum sociaal tarief gebouwen met collectieve stookplaats kantoorgebouwen en bijgebouwen leegstandstarief 1 Pagina 12 van 34

13 b. Bijkomende dienstverlening weging 25 punten De inschrijver dient op te lijsten welke dienstverlening inbegrepen is in de energieprijs rekening houdend met de bijkomende eisen die door het bestuur gevraagd worden (zie punt 4.3.). De inschrijver voegt bij zijn offerte een overzicht van de aangeboden diensten en producten. Indien deze en/of andere voorstellen een prijsconsequentie tot gevolg hebben dient de inschrijver de kostprijs uitdrukkelijk te vermelden, zonder dat hiermee afbreuk wordt gedaan aan de omstandigheid dat het een aannemingslast uitmaakt en/of inbegrepen is in de aannemingsprijs. c. Algemene administratie weging 15 punten De inschrijver dient uit te leggen hoe hij het opdrachtgevend bestuur kan begeleiden bij en vereenvoudigen van de administratie die komt kijken bij leegstandstarief en overdracht bij verhuring. De opdrachtgever is hiervoor op zoek naar een platform waarbij deze administratieve flow vereenvoudigd en sneller kan gebeuren. De mogelijkheid dient ook te bestaan om eventueel over te stappen (in de toekomst) naar een elektronisch facturatiesysteem Perceel 2: Elektriciteit a. Prijs weging 60 punten Om de prijssimulatie uit te voeren wordt de waarde van de Belpex 2 + X vergeleken van de maand juni Voor de diensten die in de prijs zijn inbegrepen, wordt verwezen naar punt 2.6. van dit bestek. De inschrijver vermeldt in zijn offerte de waarde voor de parameter X zoals vermeld in de formules in paragraaf De inschrijver gebruikt hiervoor de meetstaat in bijlage 5. De inschrijver zal de resultaten van deze simulatie bij zijn offerte voegen. Hij zal hiervoor de meetstaat in bijlage gebruiken. De resultaten zijn opgesplitst per afnamepunt. De munteenheid bij deze simulatie is de euro. Een overzicht van het totale bedrag wordt eveneens bijgevoegd. De opdrachtgever verwacht een opsplitsing van volgende prijzen: Algemeen tarief dag- en nachttarief exclusief nachttarief leegstandstarief 2 Belpex Spot Market > Market Data > Access Market Data > Monthly reports (ter verduidelijking: weekenddagen worden beschouwd als Off Peak) Pagina 13 van 34

14 2.6. Prijs b. Bijkomende dienstverlening weging 15 punten De inschrijver dient op te lijsten welke dienstverlening inbegrepen is in de energieprijs rekening houdend met de bijkomende minimumeisen die door het bestuur gevraagd worden (zie punt 4.3.). De inschrijver voegt bij zijn offerte een overzicht van de aangeboden diensten en producten. Indien deze en/of andere voorstellen een prijsconsequentie tot gevolg hebben dient de inschrijver de kostprijs uitdrukkelijk te vermelden, zonder dat hiermee afbreuk wordt gedaan aan de omstandigheid dat het een aannemingslast uitmaakt en/of inbegrepen is in de aannemingsprijs. c. Algemene administratie weging 15 punten De inschrijver dient uit te leggen hoe hij het opdrachtgevend bestuur kan begeleiden bij en vereenvoudigen van de administratie die komt kijken bij leegstandstarief en overdracht bij verhuring. De opdrachtgever is hiervoor op zoek naar een platform waarbij deze administratieve flow vereenvoudigd en sneller kan gebeuren. De mogelijkheid dient ook te bestaan om eventueel over te stappen (in de toekomst) naar een elektronisch facturatiesysteem. d. Groene stroom weging 10 punten De inschrijver dient het percentage op te geven van de eigen duurzame opwekkingscapaciteit in verhouding tot haar totale opwekkingscapaciteit in België Wijze van prijsbepaling Voor de vaststelling van de prijzen, wordt deze overeenkomst beschouwd als een opdracht volgens prijslijst op grond van vermoedelijke hoeveelheden op basis van historische gegevens van referentieperiode De te gebruiken prijsformules voor beide percelen zijn terug te vinden onder deel 4 technische contractuele bepalingen Prijsopgave De prijzen worden in de offerte opgegeven in Euro. De inschrijvers moeten de prijzen preciseren tot 4 cijfers na de komma Elementen die in de prijzen zijn inbegrepen De leverancier wordt geacht zowel in zijn eenheidsprijzen als in zijn globale prijzen alle kosten en heffingen die op de leveringen wegen te hebben inbegrepen, met uitzondering van de belasting op de toegevoegde waarde. Pagina 14 van 34

15 In de prijzen zijn inzonderheid ingerekend: - De bijdrage voor groen stroom/wkk, heffingen denuclearisatie (Niras) en Kyoto zijn afhankelijk van respectievelijk de quotaverplichting en de fuel mix van de aanbieder. Zij worden opgenomen in de energieprijs. - De vervoerskosten van aardgas worden gezien als een onderdeel van de energiekosten en moeten dus in de energieprijs vervat zitten. - De kosten van de leverancier voor levering van elektriciteit zitten vervat in de energieprijs (prijsformulering zie deel 4 van dit bestek) - De kosten voor het ter beschikking stellen van één aanspreekpunt (accountmanager). Deze kosten omvatten alle diensten betreffende de coördinatie met de transmissie- en distributienetbeheerder(s), de contacten met de regulatoren, met de producenten van de energie,. - Alle administratieve kosten (aanmaken van de factuur, ). - De kosten betreffende het regelmatig overleg tussen de leverancier en het bestuur waarop de stand van zaken, eventuele problemen, enz. besproken worden; de leverancier geeft op dit overleg ook suggesties voor de optimalisatie van de afnameprofielen van de verschillende afnamepunten. - Het jaarlijks voor de opmaak van het budget en de meerjarenplanning leveren aan het bestuur van de nodige gegevens i.v.m. de verwachte kosten van het elektriciteitsgebruik. De heffingen (energiebijdrage, financiering CREG, toeslag beschermde klanten en toekomstige heffingen waarop de leverancier geen invloed heeft), de BTW, de distributienettarieven en de transmissienettarieven vallen niet ten laste van de leverancier en zijn dus niet inbegrepen in de eenheidsprijzen en globale prijzen van de opdracht. Zij moeten echter wel opgenomen worden op de factuur en in overeenstemming zijn met de officiële publicaties van de CREG (inclusief degressiviteit van de federale bijdrage) Vergissingen en leemten Indien de inschrijver in het bestek of in de aanvullende documenten van de opdracht zodanige vergissingen of leemten vaststelt dat het hem onmogelijk is een prijs te berekenen, of dat de vergelijking van de offertes niet meer opgaat, geeft hij daarvan onverwijld, althans tenminste 10 dagen vóór de dag van de opening van de offertes schriftelijke kennis aan het bestuur, behoudens zo de inkorting van de termijn voor het indienen van de offertes niet toelaat deze voorwaarden na te leven De offerte Inhoud De offertes dienen te worden ingediend op papieren drager. De offerte-indiener wordt eveneens verplicht de offerte bijkomend op digitale drager (bv. op cd-rom of memorystick) in de gesloten omslag te voegen. Pagina 15 van 34

16 Het offerteformulier moet worden gebruikt. Dit formulier; alsmede de overige documenten dienen zorgvuldig en volledig ingevuld te worden. De documenten worden door de offerte-indiener of zijn gemachtigde ondertekend. Indien de documenten zijn ondertekend door een gemachtigde, moet bij de offerte een document worden toegevoegd waaruit blijkt dat de gemachtigde rechtsgeldig aangesteld is om te tekenen voor de offerte-indiener. Doorhalingen, overschrijvingen, aanvullingen, wijzigingen of eventuele (door het bestek toegestane) kortingen zowel in de offerte als in de bijlagen, die de essentiële voorwaarden van de opdracht zoals prijzen, termijnen, technische specificaties kunnen beïnvloeden, moeten eveneens door de inschrijver of zijn gemachtigde ondertekend worden. De inschrijving dient verplicht de hiernavolgende vorm te hebben, waarbij elk deel dient te worden gescheiden d.m.v. een tabblad. Vóór het eerste tabblad zitten de begeleidingsbrief en de inhoudstafel. Deel 1: Deel 2: Deel 3: Deel 4: Deel 5: Deel 6: Offerteformulier met prijsopgave; Bewijs van bevoegdheid van de ondertekenaar, alsmede de naam, telefoonnummer en adres van de contactpersoon; Alle bij te voegen documenten (kwalitatieve selectiecriteria); Gedetailleerde beschrijvingen (naar gunningcriteria en technische contractuele bepalingen; Andere nuttige inlichtingen; Brochures en referenties Taalgebruik Het offerteformulier, de inventaris en alle aanvullende stukken (m.u.v. gedrukte brochures) dienen in het Nederlands te worden opgesteld. Alle betrekkingen, zowel in woord als in schrift, tussen de offerte-indiener en WoninGent zullen in het Nederlands worden gevoerd, zowel voor als na de eventuele gunning. Het personeel dat de leverancier inzet voor de uitvoering voor deze opdracht is perfect Nederlandstalig Vereiste bijlagen bij de offerte De inschrijver moet bij zijn inschrijving de volgende stukken voegen: alle attesten zoals gevraagd ingevolge art. 43, 43bis, 44 en 45 van het KB 08/01/1996 en latere wijzigingen; technische documenten zoals geëist door dit bestek; Pagina 16 van 34

17 indien de offerte wordt ondertekend door een gevolmachtigde, de nodige documenten waaruit blijkt dat de gemachtigde rechtsgeldig aangesteld is om te tekenen voor de inschrijver Indienen van de offertes De offertes worden opgemaakt op het bij het bestek gevoegde offerteformulier (en inventaris). Elke offerte die op een ander document is opgemaakt, valt onder de volledige verantwoordelijkheid van de inschrijver die, bovenaan op zijn document de volgende formule vermeldt: Ik, ondergetekende, verklaar te hebben nagezien dat de hierna vermelde gegevens in volstrekte overeenstemming zijn met de vermeldingen op het door WoninGent verstrekte offerteformulier of de verstrekte inventaris. Door het neerleggen van zijn offerte ziet de inschrijver automatisch af van zijn algemene of bijzondere voorwaarden, zelfs als deze op de een bijlage zijn vermeld in zijn offerte. De offertes worden vóór de openingszitting, ofwel per schrijven (een aangetekend schrijven wordt aanbevolen) opgezonden naar, ofwel persoonlijk neergelegd bij de opdrachtgever. De offertes worden aanvaard voor zover de zitting van opening van de offertes niet voor geopend is verklaard. De offertes moeten ten laatste ingediend worden ingediend op 14 januari2013 voor 10u00 en op het volgende adres: WoninGent cvba-so 2 de verdieping Lange Steenstraat Gent met toepassing van de bepalingen van artikel 104 van het KB van , meer bepaald: (1) De offerte wordt geschoven in een definitief gesloten omslag (of verpakking) waarop het volgende is vermeld: Het adres van de opdrachtgever de datum van de openingszitting; OFFERTE voor Levering van elektriciteit en aardgas voor de gemeenschappelijke delen van het patrimonium en de kantoorgebouwen - Bestek nr TD Technieken Energieleverancier Perceel 1 en/of 2 Pagina 17 van 34

18 De gesloten omslag wordt geschoven in een tweede gesloten omslag met opgave van het adres van de inschrijver de vermelding OFFERTE Bestek nr TD Technieken Energieleverancier Perceel 1 en/of 2. (2) Iedere offerte dient bij de voorzitter van de openingszitting toe te komen alvorens die de zitting opent De opening van de offertes De opening van de offertes vindt plaats in openbare zitting op maandag 14 januari2013 om uur op het bovenvermelde adres, in een aangeduid lokaal op de 2 de verdieping Gestanddoeningstermijn Bij toepassing van artikel 116 van het K.B. van blijven de inschrijvers gebonden door hun offerte, eventueel verbeterd door de aanbestedende vennootschap, gedurende een termijn van 60 kalenderdagen, ingaande de dag na de opening van de offertes. De gestanddoeningstermijn wordt van rechtswege verlengd met de wachttermijn van 15 dagen bedoeld in art. 21 bis 2 van de wet van , in geval de opdracht onderworpen is aan een verplicht voorafgaande Europese bekendmaking. Pagina 18 van 34

19 3. ADMINISTRATIEVE CONTRACTUELE BEPALINGEN: 3.1. Bijkomende informatie Bijkomende inlichtingen inzake de inhoudelijke aspecten van de opdracht kunnen worden opgevraagd via bij: WoninGent cvba-so Lange Steenstraat 54, 9000 Gent De inschrijvers worden geacht, bij het indienen van hun offerte, volkomen op de hoogte te zijn van de omvang en de aard van de te verrichten opdracht en zij zullen achteraf geen onwetendheid of vergissing kunnen inroepen om de opgegeven prijzen te herzien Leveringsvergunning De leverancier verbindt zich ertoe om te voldoen voor tenminste de toegewezen leveringstermijn aan de voorwaarden zoals bepaald in het Besluit van de Vlaamse Regering van met betrekking tot de leververgunningen voor elektriciteit en het Besluit van de Vlaamse Regering van houdende de organisatie van de aardgasmarkt. Bij herhaalde inbreuken op de voorwaarden gesteld in de besluiten van de Vlaamse regering zoals hierboven vermeld, bij het verlies van de leveringsvergunning of inbreuken op de beschreven dienstverlening behoud het bestuur zich het recht voor, mits ingebrekestelling, onmiddellijk een einde te stellen aan de overeenkomst zonder dat enige vorm van schadevergoeding geëist kan worden door de energieleverancier Afnamepunten De inventaris vermeld per afnamepunt het jaarverbruik. De gegevens worden louter informatief medegedeeld en kunnen wijzigen gedurende de duur van het contract, hetzij door wijziging van het gebruikspatroon, hetzij door het (bij)plaatsen van energieopwekkende systemen of hetzij door andere oorzaken. De verbruiken worden in kwh en MWh weergegeven. De inschrijvers krijgen van het bestuur de toestemming om de verbruikshistorieken per afnamepunt op te vragen bij de distributienetbeheerders. De inventaris bevat een lijst van alle tot op heden gekende afnamepunten, afnamepunten zijn gekarakteriseerd door de bijhorende EAN-nummer. Leveringen aan nieuwe afnamepunten die in de loop van het contract zouden ontstaan door uitbreiding van het patrimonium of dergelijke worden kosteloos opgenomen aan dezelfde eenheidsprijs. Indien anderzijds afnamepunten vervallen, tijdelijk of permanent, omwille van renovatie of Pagina 19 van 34

20 afbraak van een gebouw, dan geeft dit geen aanleiding tot enige vorm van schadevergoeding. Het bestuur zal de leverancier drie maanden voor uitdiensttreding van een afnamepunt op de hoogte stellen Leegstandstarief Bij tijdelijke leegstand van een wooneenheid, door renovatie, onderhoud, tussen twee verhuringen in of dergelijke en indien het bestuur energie nodig heeft op het adres van de leegstaande wooneenheid heeft het bestuur tijdelijk een levering als contractant leegstand pand nodig. De opgegeven eenheidsprijzen ( /kwh of MWh) van de energielevering gelden integraal voor de tijdelijke aansluitingen die het bestuur wenst aan te gaan als contractant leegstand pand. Voor de hele periode van leegstand met het bestuur als contractant leegstand pand, ongeacht de tijdsperiode, wordt één factuur of creditnota opgemaakt, rekening houdend met de eenheidsprijzen leegstand. Indien de tijdsperiode voor leegstand van een pand één jaar overschrijdt wordt de meterstand opgenomen door het bestuur en doorgegeven aan de leverancier Borgtocht Voor deze opdracht wordt geen borgtocht geëist. Dit wordt gerechtvaardigd en vervangen door het verplicht voorleggen van een afschrift van leveringsvergunning en een verklaring op erewoord dat hij op datum van gunning nog voldoet aan alle voorwaarden, opgenomen door de VREG voor het bekomen van de leveringsvergunning Betalingsmodaliteiten Prijsherziening Voor deze opdracht geldt een systeem van prijsherziening zoals bepaald in deel 4: technische contractuele bepalingen verder in dit bestek Facturatie De factuur die geldt als verklaring van schuldvordering wordt ingediend volgens de volgende modaliteiten: De facturen moeten gedateerd en ondertekend zijn, en aangevuld met een overzicht van de geleverde producten en referentienummer van de bestelling. De facturen moeten worden gericht tot de aanbestedende vennootschap op het volgende adres 3 : WoninGent cvba-so Dienst Boekhouding Lange Steenstraat GENT 3 Indien er gekozen wordt om geen gebruik te maken van elektronische facturatie. Pagina 20 van 34

KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE

KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 1/ 7 BE001 20/08/2012 - BDA nummer: 2012-518496 Standaardformulier 14 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP RENOVATIE/UITBREIDING VAN EEN TEHUIS VOOR NIET-WERKENDEN/NURSING Belangrijk : dit formulier dient volledig te worden ingevuld

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43E/LOG/overname laurieren/vw-ms overname van laurieren

Nadere informatie

Vraagstelling & antwoorden m.b.t. het bestek. WoninGent 2012-008 - Deel 2 - Vraagstelling & antwoorden.docx

Vraagstelling & antwoorden m.b.t. het bestek. WoninGent 2012-008 - Deel 2 - Vraagstelling & antwoorden.docx WoninGent cvba-so Lange Steenstraat 54 9000 Gent BE 0400 032 156 Tel: 09 235 99 00, Fax: 09 235 99 01 OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN Levering van elektriciteit en aardgas voor gemeenschappelijke delen

Nadere informatie

BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN

BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN Ondergetekende (naam en voornaam) : Hoedanigheid of beroep

Nadere informatie

Bijlage aan aankondiging van opdracht NICC /2011/DIR/A8 Selectiecriteria

Bijlage aan aankondiging van opdracht NICC /2011/DIR/A8 Selectiecriteria Bijlage aan aankondiging van opdracht NICC /2011/DIR/A8 Selectiecriteria Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking voor een adviesopracht inzake de uitwerking van een algemeen kader mbt het

Nadere informatie

Overheidsopdracht CDC Het ter beschikking stellen van een digitaal wegennetwerk van België die geolokalisatie en navigatie mogelijk maakt

Overheidsopdracht CDC Het ter beschikking stellen van een digitaal wegennetwerk van België die geolokalisatie en navigatie mogelijk maakt Nationaal Geografisch Instituut Instelling van openbaar nut Onder voogdijtoezicht van de Minister van Landsverdediging Overheidsopdracht CDC 13-05 Het ter beschikking stellen van een digitaal wegennetwerk

Nadere informatie

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008. " Vervanging van het actief netwerk "

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008.  Vervanging van het actief netwerk Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008 " Vervanging van het actief netwerk " ARTIKEL 1. Toegangsrecht - uitsluitingsgronden Geen enkele opdracht zal toegewezen worden

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms overname van een

Nadere informatie

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be - aankoop@digipolis.be Selectiedocument met het oog op

Nadere informatie

OCMW POPERINGE. Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag.

OCMW POPERINGE. Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag. OCMW POPERINGE BOUWEN SOCIAAL HUIS Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag. INSCHRIJVINGSBILJET / OFFERTE De ondergetekende: (naam en voornamen) Hoedanigheid of beroep:.. Nationaliteit:. Woonplaats

Nadere informatie

BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP Het aanstellen van een leverancier voor de installatie van een waterbehandelingssysteem Offerteaanvraag BIV 1 INHOUD INHOUD...2 I. VOORAFGAANDELIJK...3

Nadere informatie

TYPEBESTEK OPENBARE AANBESTEDING BESTEK LEVERING VAN ELEKTRICITEIT (AAN INSTALLATIES EN GEBOUWEN) van INTERCOMMUNALE WESTLEDE

TYPEBESTEK OPENBARE AANBESTEDING BESTEK LEVERING VAN ELEKTRICITEIT (AAN INSTALLATIES EN GEBOUWEN) van INTERCOMMUNALE WESTLEDE TYPEBESTEK OPENBARE AANBESTEDING BESTEK LEVERING VAN ELEKTRICITEIT (AAN INSTALLATIES EN GEBOUWEN) van INTERCOMMUNALE WESTLEDE VVSG-Typebestek aankoop elektriciteit Versie 2005-1/18 INHOUDSTAFEL 1. Eerste

Nadere informatie

BIEDINGSFORMULIER. Twee of meer personen die samen bieden, zijn solidair verbonden.

BIEDINGSFORMULIER. Twee of meer personen die samen bieden, zijn solidair verbonden. BIEDINGSFORMULIER Artikel 1. Voorwerp De stad biedt openbaar aan, onder vorm van biedingen onder gesloten omslag, het recht tot exploitatie van de volgende 7 standplaatsen voor de verkoop van consumptie-ijs:

Nadere informatie

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008. "Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw"

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008. Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008 "Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw" ARTIKEL 1. Toegangsrecht - uitsluitingsgronden Geen enkele opdracht zal toegewezen

Nadere informatie

BESTEK TL 2012-20. A a n b e s t e d e n d e o v e r h e i d. G e m e e n t e Z e d e l g e m. B e n a m i n g v a n d e d i e n s t

BESTEK TL 2012-20. A a n b e s t e d e n d e o v e r h e i d. G e m e e n t e Z e d e l g e m. B e n a m i n g v a n d e d i e n s t , dienst financiën TL 2012-20 04/04/2012 1/6 BESTEK TL 2012-20 ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING A l g e m e n e a d m i n i s t r a t i e v e b e p a l i n g e n e n v o o r w a a r d e n v

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER Perceel 1

OFFERTEFORMULIER Perceel 1 BESTEK HOUDENDE DE VOORWAARDEN VOOR HET AANSTELLEN VAN EEN NOTARIS MET BETREKKING TOT DE DIENSTEN VAN JURIDISCHE AARD TEN BEHOEVE VAN DE STAD GENT Open offerteaanvraag met bekendmaking OFFERTEFORMULIER

Nadere informatie

bestek nummer: blad nummer 1/5

bestek nummer: blad nummer 1/5 bestek nummer: 2011 021 01 blad nummer 1/5 OPDRACHTGEVER: OPDRACHT: WZC DE LINDE Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem UITBREIDEN BESTAAND WOON- EN ZORGCENTRUM Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem PERCEEL

Nadere informatie

FORMULIER KANDIDATUUR KWALIFICATIE AANNEMER : LEVEREN &

FORMULIER KANDIDATUUR KWALIFICATIE AANNEMER : LEVEREN & FORMULIER KANDIDATUUR KWALIFICATIE AANNEMER : LEVEREN & PLAATSEN RAMEN/DEUREN jtjxj1iwle 1 Inleiding Infrax heeft een formulier samengesteld dat de kandidaat-aannemer dient in te vullen om een ontvankelijk

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie

OFFERTEFORMULIER. Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie PROVINCIE ANTWERPEN OFFERTEFORMULIER Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet: EURO De ondergetekende : (Naam

Nadere informatie

Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen

Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen PROVINCIE ANTWERPEN OFFERTEFORMULIER Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet:

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016 open aanbesteding OFFERTEFORMULIER Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld.. Het totaalbedrag (excl.

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT C/LOG/overname opligger/vw-ms AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT C/LOG/overname opligger/vw-ms AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43C/LOG/overname opligger/vw-ms overname van een opligger

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : VZW Katholiek Basisonderwijs H. Hart Winterslag-Genk Margarethalaan Genk

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : VZW Katholiek Basisonderwijs H. Hart Winterslag-Genk Margarethalaan Genk STAD : Genk OPDRACHTGEVEND BESTUUR : VZW Katholiek Basisonderwijs H. Hart Winterslag-Genk Margarethalaan 70 3600 Genk BENAMING VAN DE OPDRACHT : GT-160490-66 Infrastructuurwerken Omgevingswerken Kleuterschool

Nadere informatie

MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL

MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL M.I.V.B. Speciale Studiedienst Koningsstraat 76 1000 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. MIVB/SSD/1400 RAAMOVEREENKOMST VOOR VERSTERKING VAN PERRONNEUZEN

Nadere informatie

De Vennootschap (Handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel) :

De Vennootschap (Handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel) : Provincie Stad Aanbestedende overheid Benaming van de opdracht Limburg Sint-Truiden Wegen en Verkeer Limburg Aanpassing N3 Rotonde Stayen OFFERTEFORMULIER De ondergetekende (Naam en voornaam) : Hoedanigheid

Nadere informatie

: Groenonderhoud in bedrijventerrein Gullegem-Moorsele; uitbreiding noordwest INSCHRIJVINGSBILJET

: Groenonderhoud in bedrijventerrein Gullegem-Moorsele; uitbreiding noordwest INSCHRIJVINGSBILJET 1 Opdrachtgever Aard van de opdracht : Intercommunale LEIEDAL : Groenonderhoud in bedrijventerrein Gullegem-Moorsele; uitbreiding noordwest Bestek nr. : H3 GM 54 40 INSCHRIJVINGSBILJET - De ondergetekende

Nadere informatie

INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG

INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG BV/PDT/juli 2013 INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG OFFERTEFORMULIER VOOR AANNEMINGEN VAN WERKEN BESTEK NUMMER: 2016-1 IN OPDRACHT VAN: INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON Nieuwland

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER Deel 1 (voor invultabel zie Deel 2)

OFFERTEFORMULIER Deel 1 (voor invultabel zie Deel 2) OFFERTEFORMULIER Deel 1 (voor invultabel zie Deel 2) PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP Leveren van 100% groene elektriciteit aan afnamepunten behorende tot het provinciaal patrimonium, paraprovinciale

Nadere informatie

BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP PERCEEL 1: ALGEMENE RENOVATIEWERKEN Openbare aanbesteding Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld en

Nadere informatie

BIEDINGSFORMULIER. Artikel 1. Voorwerp. Artikel 2. Geldigheid biedingen

BIEDINGSFORMULIER. Artikel 1. Voorwerp. Artikel 2. Geldigheid biedingen BIEDINGSFORMULIER Artikel 1. Voorwerp De stad biedt openbaar aan, onder de vorm van gesloten digitale biedingen, het recht tot uitbating van het maandelijks marktevenement Woensdagse Brocantemarkt op de

Nadere informatie

OPEN OFFERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11

OPEN OFFERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11 1 OPEN FERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11 UITVOERING VAN WERKEN : BOUWEN VAN EEN DOORGANGSGEBOUW VOLGENS DE BREEAM-METHODIEK FERTEFORMULIER AANBESTEDENDE OVERHEID POM OOST-VLAANDEREN 2 OPDRACHTGEVER : POM

Nadere informatie

DEEL IV: OFFERTEFORMULIER

DEEL IV: OFFERTEFORMULIER 34 DEEL IV: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Klanten & Ondersteuning Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek 2014/AFM/OA/28686 Open aanbesteding voor

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR. Gemeente Lint Koning Albertstraat Lint. BRANDVEILIG MAKEN ontmoetingscentrum De Witte Merel FASE 4

OPDRACHTGEVEND BESTUUR. Gemeente Lint Koning Albertstraat Lint. BRANDVEILIG MAKEN ontmoetingscentrum De Witte Merel FASE 4 OPDRACHTGEVEND BESTUUR Gemeente Lint Koning Albertstraat 41 2547 Lint BRANDVEILIG MAKEN ontmoetingscentrum De Witte Merel FASE 4 INSCHRIJVINGSBILJET. Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet: EURO.

Nadere informatie

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS Aon Risk Solutions / Aon Public Sector SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS Onderhandelingsprocedure met Bekendmaking Afsluiten van volgende verzekeringscontracten: Verzekeringen Personen,

Nadere informatie

p r o v i n c i e Limburg

p r o v i n c i e Limburg p r o v i n c i e Limburg D i r e c t i e Omgeving D i e n s t Wegen en Routestructuren Belangrijk aandachtspunt om te vermijden dat offertes reeds voor de openingszitting zouden geopend worden! Indien

Nadere informatie

Driesstraat Bornem OFFERTEFORMULIER

Driesstraat Bornem OFFERTEFORMULIER BESTEK NUMMER: 0888-1 IN OPDRACHT VAN: VOORWERP OPDRACHT: GEBOUW / LIGGING: PERCEEL: vzw Katholieke Scholen Groot-Bornem Driesstraat 10 2880 Bornem Verantwoordelijke inrichtende macht : dhr Frans De Laet

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP OPROEP TOT KANDIDAATSTELLING TER OPMAAK VAN EEN LIJST VAN GEGADIGDEN TEN BEHOEVE VAN DIVERSE HERSTELLING- EN ONDERHOUDSWERKEN EN

Nadere informatie

KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW

KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW Project Verbouwing en vernieuwing van sanitaire installaties met inbegrip van installaties voor regenwaterrecuperatie. Kadaster Zemst 1e afdeling, sectie B, nummer

Nadere informatie

Bijzonder Bestek nr Raamovereenkomst voor de signalisatie voor blinden en slechtzienden in verschillende stations van het net

Bijzonder Bestek nr Raamovereenkomst voor de signalisatie voor blinden en slechtzienden in verschillende stations van het net BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Mobiel Brussel (B.U.V.) Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1030 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. 1348 Raamovereenkomst voor

Nadere informatie

DEEL V: OFFERTEFORMULIER

DEEL V: OFFERTEFORMULIER DEEL V: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Aankoopcentrale en Overheidsopdrachten Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek 2015/HFB/OO/32018 Open offerteaanvraag

Nadere informatie

België-Knokke-Heist: Terreinvoertuigen 2015/S Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Knokke-Heist: Terreinvoertuigen 2015/S Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:397278-2015:text:nl:html België-Knokke-Heist: Terreinvoertuigen 2015/S 218-397278 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

CDA001932. Domeinextensie.antwerpen. Free text in Bulletin der Aanbestedingen

CDA001932. Domeinextensie.antwerpen. Free text in Bulletin der Aanbestedingen CDA001932 Domeinextensie.antwerpen Free text in Bulletin der Aanbestedingen 1) Voorwerp van het project Het project heeft als voorwerp de toekenning door Digipolis van een concessie van openbare dienst

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK LENING 2014A De Watergroep

BIJZONDER BESTEK LENING 2014A De Watergroep BIJZONDER BESTEK LENING 2014A De Watergroep 2014 DIRECTIE FINANCIËN&CONTROLLING AFDELING THESAURIE Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA Als bijlage vindt u: - Het oprichtingsdecreet van de Watergroep

Nadere informatie

LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN

LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN Bijzonder bestek LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN ten behoeve van het Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer te Mol Aanbestedende overheid: Provinciaal Recreatiedomein

Nadere informatie

GESCHIKTMAKINGSWERKEN

GESCHIKTMAKINGSWERKEN Opdrachtgever: VZW KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS REGIO TESSENDERLO Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo Project: SCHOOLCOMPLEX PIUS X COLLEGE Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo GESCHIKTMAKINGSWERKEN PERCEEL

Nadere informatie

TYPEBESTEK OPENBARE AANBESTEDING BESTEK LEVERING VAN ELEKTRICITEIT (AAN INSTALLATIES EN GEBOUWEN)

TYPEBESTEK OPENBARE AANBESTEDING BESTEK LEVERING VAN ELEKTRICITEIT (AAN INSTALLATIES EN GEBOUWEN) TYPEBESTEK OPENBARE AANBESTEDING BESTEK LEVERING VAN ELEKTRICITEIT (AAN INSTALLATIES EN GEBOUWEN) van de GEMEENTE / het OCMW / de politiezone / het kerkbestuur /. VVSG-Typebestek aankoop elektriciteit

Nadere informatie

WoninGent Bestek nr 2012-007 TD Regie Technieken Elektriciteit.docx

WoninGent Bestek nr 2012-007 TD Regie Technieken Elektriciteit.docx WoninGent.docx WoninGent cvba-so Lange Steenstraat 54 9000 Gent BE 0400 032 156 Tel: 09 235 99 00, Fax: 09 235 99 01 OVERHEIDSOPDRACHT VOOR WERKEN Overeenkomst voor het uitvoeren van herstellingen aan

Nadere informatie

LEVEREN VAN BRANDSTOFFEN VOOR DIENSTVOERTUIGEN Bestek (LOG-06/2014)

LEVEREN VAN BRANDSTOFFEN VOOR DIENSTVOERTUIGEN Bestek (LOG-06/2014) POLITIEZONE REGIO TIELT ARDOOIE- LICHTERVELDE-PITTEM- RUISELEDE-TIELT-WINGENE LEVEREN VAN BRANDSTOFFEN VOOR DIENSTVOERTUIGEN Bestek (LOG-06/2014) OPEN OFFERTEVRAAG INHOUDSOPGAVE 1. DEEL I. ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

2016 Commerciële Directie Assetmanagement & logistiek

2016 Commerciële Directie Assetmanagement & logistiek SELECTIENOTA 20160034 Oproep tot kandidaatstelling: Raamovereenkomst met één deelnemer voor het leveren van volumetrische koudwatermeters DN20 PN10 bestemd voor drinkwater via beperkte offerteaanvraag.

Nadere informatie

Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6. Sinte Annalaan 41 bus Aalst

Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6. Sinte Annalaan 41 bus Aalst Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6 BESTEK NUMMER: IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK / PERCEEL: 1407 Bouw en afwerking Wijkgezondheidscentrum Daenshuis

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 44 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Bouwprojecten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL OFFERTEFORMULIER Domein Adres Werk Besteknummer

Nadere informatie

GESCHIKTMAKINGSWERKEN

GESCHIKTMAKINGSWERKEN Opdrachtgever: VZW KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS REGIO TESSENDERLO Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo Project: SCHOOLCOMPLEX PIUS X COLLEGE Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo GESCHIKTMAKINGSWERKEN PERCEEL

Nadere informatie

AGION V.O. 11712.1.2 Bestek nr. 0915 RENOVATIE BUITENSCHRIJNWERK OFFERTEFORMULIER

AGION V.O. 11712.1.2 Bestek nr. 0915 RENOVATIE BUITENSCHRIJNWERK OFFERTEFORMULIER BESTEK NUMMER: 0915 IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK: Katholiek Onderwijs Gent-Zuid Lange Violettestraat 29 9000 GENT tel: 09/ 225 47 44 fax: 09/ 223 49 38 Onze-Lieve-Vrouwcollege Langestraat 66

Nadere informatie

Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw

Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw OFFERTEFORMULIER. Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw Bouwheer INTERWAAS Lamstraat 113 9100

Nadere informatie

Bericht tot aankondiging DIENSTEN AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN

Bericht tot aankondiging DIENSTEN AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN Bericht tot aankondiging VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING: Selectieleidraad

Nadere informatie

offerteformulier Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten

offerteformulier Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten offerteformulier Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten openbare aanbesteding Opdracht: Aanstellen van een aannemer voor de werken renovatie administratieve lokalen en kleutersanitair

Nadere informatie

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN12AD091 TRANSPORT DC

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN12AD091 TRANSPORT DC VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN12AD091 TRANSPORT DC Gelieve alle gegevens in drukletters in te vullen. III.2) VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder

Nadere informatie

Autonoom Gemeentebedrijf STADSPLANNING ANTWERPEN Herinrichting Hollebeekvallei te Hoboken/Wilrijk

Autonoom Gemeentebedrijf STADSPLANNING ANTWERPEN Herinrichting Hollebeekvallei te Hoboken/Wilrijk DEEL E. FERTEFORMULIER Autonoom Gemeentebedrijf STADSPLANNING ANTWERPEN Herinrichting Hollebeekvallei te Hoboken/Wilrijk Bestek: AGSTAN/OD/SP/HB/BE02 Programma Openbaar domein/strategische Projecten (natuurlijke

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. OFWEL (1) De Vennootschap (handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel):.

OFFERTEFORMULIER. OFWEL (1) De Vennootschap (handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel):. Bouwheer : VZW Daarkom, Prinsenstraat, 8 te 1000 Brussel Opdracht : Herinrichting van La Gaité tot een Vlaams Marokkaans Culturenhuis Lot 5 : De uitvoering van de werken : liften Tekstmodel van offerteformulier

Nadere informatie

SELECTIECRITERIA OPROEP AANVRAGEN TOT DEELNEMING

SELECTIECRITERIA OPROEP AANVRAGEN TOT DEELNEMING WoninGent cvba-so Lange Steenstraat 54 9000 Gent BE 0400 032 156 Tel: 09 225 33 33, Fax: 09 225 92 27 SELECTIECRITERIA OPROEP AANVRAGEN TOT DEELNEMING SELECTIEPROCEDURE VOOR HET AANSTELLEN VAN EEN SOCIAAL

Nadere informatie

Lot 2 dakrenovatie gebouw 3 werkplaats bouw, werkplaats logistiek en gebouw 15 schoolrestaurant

Lot 2 dakrenovatie gebouw 3 werkplaats bouw, werkplaats logistiek en gebouw 15 schoolrestaurant B A R T V A N D E K E R C K H O V E A R C H I T E C T E N V E N N O O T S C H A P Lot 2 dakrenovatie gebouw 3 werkplaats bouw, werkplaats logistiek en gebouw 15 schoolrestaurant Offerteformulier voor aanneming

Nadere informatie

RENOVATIE PLATTE DAKEN

RENOVATIE PLATTE DAKEN INSCHRIJVINGSFORMULIER aanbesteding 14/06/2011 BESTEK NUMMER: 260411 IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK: VRIJE BASISSCHOLEN DE WIJNGAARD VZW SINT ANNA 41 8500 KORTRIJK Tel 056 35 40 96 ST. VINCENTIUS

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER. : Diverse gebouwen van de Vlaamse Overheid in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

DEEL III: OFFERTEFORMULIER. : Diverse gebouwen van de Vlaamse Overheid in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Bouwprojecten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL Domein Werk Besteknummer : Diverse gebouwen

Nadere informatie

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING. EAN15AD181 Aankoop utilitaire voertuigen

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING. EAN15AD181 Aankoop utilitaire voertuigen VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN15AD181 Aankoop utilitaire voertuigen Gelieve alle gegevens in drukletters in te vullen. Het aankoopdossier bevat 14 percelen. De kandidaat-dienstverlener geeft

Nadere informatie

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING. EAN15AD053-01 Bancaire lening 2015

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING. EAN15AD053-01 Bancaire lening 2015 VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN15AD053-01 Bancaire lening 2015 Gelieve alle gegevens in drukletters in te vullen. III.2) VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers,

Nadere informatie

Leidraad voor de concessie voor de exploitatie van de horecazaak Den Lavaar in Centrum Duurzaam Bouwen

Leidraad voor de concessie voor de exploitatie van de horecazaak Den Lavaar in Centrum Duurzaam Bouwen Leidraad voor de concessie voor de exploitatie van de horecazaak Den Lavaar in Centrum Duurzaam Bouwen 1. BIEDINGSVOORWAARDEN Artikel 1 - Voorwerp Centrum Duurzaam Bouwen vzw biedt via marktraadpleging

Nadere informatie

Bestek nr. : INF Dossier nr. : WA 2012/0538/02 OFFERTEFORMULIER

Bestek nr. : INF Dossier nr. : WA 2012/0538/02 OFFERTEFORMULIER Aanbestedende overheid: Sociale Huisvestingsmaatschappij Vooruitzien cvba Burgemeester Geyskensstraat 1 3580 Beringen Opdracht: Verkavelingsproject aan Kleuterweg, Heusden-Zolder Bestek nr. : INF2016-0038

Nadere informatie

AGION V.O. 9660.3 Bestek nr. 0640-02. Tweebruggenstraat 55 9000 GENT OFFERTEFORMULIER

AGION V.O. 9660.3 Bestek nr. 0640-02. Tweebruggenstraat 55 9000 GENT OFFERTEFORMULIER BESTEK NUMMER: 0640-02 IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK / PERCEEL: Katholiek Onderwijs Gent-Zuid Lange Violettestraat 29 9000 GENT tel: 09/ 225 47 44 fax: 09/ 223 49 38 Onze-Lieve-Vrouwe-Instituut

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Scholengroep Antwerpen 1 Thonetlaan 106A te 2050 Antwerpen

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Scholengroep Antwerpen 1 Thonetlaan 106A te 2050 Antwerpen GEMEENTE : Antwerpen OPDRACHTGEVEND BESTUUR : GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Scholengroep Antwerpen Thonetlaan 06A te 050 Antwerpen BENAMING VAN DE OPDRACHT : Vernieuwen van sanitair speelplaats

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 18 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Studie en Advies Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL OFFERTEFORMULIER Domein Adres Werk

Nadere informatie

WoninGent cvba-so Lange Steenstraat 54 9000 Gent BE 0400 032 156. Tel: 09 235 99 00, Fax: 09 235 99 01

WoninGent cvba-so Lange Steenstraat 54 9000 Gent BE 0400 032 156. Tel: 09 235 99 00, Fax: 09 235 99 01 WoninGent cvba-so Lange Steenstraat 54 9000 Gent BE 0400 032 156 Tel: 09 235 99 00, Fax: 09 235 99 01 OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN Raamovereenkomst voor het aanstellen van een energiedeskundige voor

Nadere informatie

A. ALGEMENE BEGINSELEN IN ZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN

A. ALGEMENE BEGINSELEN IN ZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN Hoofdstuk V GOEDEREN INLEIDING OVERHEIDSOPDRACHTEN BEHEER EN BESCHIKKING VAN GOEDEREN WERKEN AAN GEBOUWEN PREMIES EN SUBSIEDIES SCHENKINGEN, LEGATEN EN STICHTINGEN 2. OVERHEIDSOPDRACHTEN 504. De kerkfabriek

Nadere informatie

Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1. Bijzonder Bestek nr. 1438

Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1. Bijzonder Bestek nr. 1438 Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. 1438 Net RAAMOVEREENKOMST VOOR ONDERHOUDSWERKEN VAN SIGNALISATIE VOOR BLINDEN EN

Nadere informatie

ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN

ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VM/B 97

BIJZONDER BESTEK VM/B 97 VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN. KOLONIENSTRAAT 40 1000 BRUSSEL BIJZONDER BESTEK VM/B 97 van toepassing op de overeenkomsten inzake werken afgesloten door de sociale huisvestingsmaatschappijen

Nadere informatie

Samenaankoop van elektriciteit voor gebouwen van openbare besturen en openbare verlichting. Erratum

Samenaankoop van elektriciteit voor gebouwen van openbare besturen en openbare verlichting. Erratum Samenaankoop van elektriciteit voor gebouwen van openbare besturen en openbare verlichting Erratum AANBESTEDENDE OVERHEID ADRES ANDERE DEELNEMENDE BESTUREN GUNNINGSWIJZE Intercommunale Leiedal President

Nadere informatie

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CDG001060. Onthaalbalie Bellevue 1 B-9050 Ledeberg (Gent)

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CDG001060. Onthaalbalie Bellevue 1 B-9050 Ledeberg (Gent) Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Selectiedocument met het oog

Nadere informatie

Bevragingsleidraad voor de toewijzing van de concessie 'uitbating en toezicht op de Oostkampse wekelijkse markt op donderdagvoormiddag

Bevragingsleidraad voor de toewijzing van de concessie 'uitbating en toezicht op de Oostkampse wekelijkse markt op donderdagvoormiddag Bevragingsleidraad voor de toewijzing van de concessie 'uitbating en toezicht op de Oostkampse wekelijkse markt op donderdagvoormiddag Oproep tot voorstellen Indienen tegen uiterlijk 8 MEI 2013 Om 11 uur

Nadere informatie

BIEDINGSFORMULIER. Artikel 1. Voorwerp. Artikel 2. Geldigheid biedingen

BIEDINGSFORMULIER. Artikel 1. Voorwerp. Artikel 2. Geldigheid biedingen BIEDINGSFORMULIER Artikel 1. Voorwerp De stad biedt openbaar aan, onder de vorm van gesloten digitale biedingen, het recht tot uitbating van een zomerbar in het gebouw Platform in park Spoor Noord. Artikel

Nadere informatie

Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee

Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee 1. Voorwerp Dit document regelt de procedure voor de toewijzing van de concessie van het café met zomerterras en de

Nadere informatie

Open offerteaanvraag voor het aankopen van bestelwagens voor de Vlaamse overheid

Open offerteaanvraag voor het aankopen van bestelwagens voor de Vlaamse overheid 151 DEEL IV: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Centrale Facilitaire Diensten Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek nr. 2014/HFB/OO/29354 Open offerteaanvraag

Nadere informatie

STAD ANTWERPEN biedt openbaar aan, onder vorm van biedingen onder gesloten omslag,

STAD ANTWERPEN biedt openbaar aan, onder vorm van biedingen onder gesloten omslag, BIEDINGSFORMULIER Artikel 1. Voorwerp STAD ANTWERPEN biedt openbaar aan, onder vorm van biedingen onder gesloten omslag, het tijdelijk recht tot exploitatie van de multifunctionele ruimte van het Red Star

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN PSYCHO-THERAPEUTISCHE BEGLEIDING VOOR DE EUROPESE SCHOOL MOL NEGOTIATED PROCEDURE. Europese School Europawijk Mol

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN PSYCHO-THERAPEUTISCHE BEGLEIDING VOOR DE EUROPESE SCHOOL MOL NEGOTIATED PROCEDURE. Europese School Europawijk Mol BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP PSYCHO-THERAPEUTISCHE BEGLEIDING VOOR DE EUROPESE SCHOOL MOL NEGOTIATED PROCEDURE Opdrachtgevend bestuur Europese School Europawijk

Nadere informatie

Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst BTW Belasting over de toegevoegde waarde

Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst BTW Belasting over de toegevoegde waarde Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst BTW Belasting over de toegevoegde waarde Beslissing BTW nr. E.T.128.691 d.d. 17.08.2015 Elektriciteit Btw-tarief

Nadere informatie

België-Antwerpen: Bouwwerkzaamheden 2017/S Aankondiging van een opdracht. Werken

België-Antwerpen: Bouwwerkzaamheden 2017/S Aankondiging van een opdracht. Werken 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:149623-2017:text:nl:html België-Antwerpen: Bouwwerkzaamheden 2017/S 077-149623 Aankondiging van een opdracht Werken Richtlijn

Nadere informatie

Advies van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 7 oktober 2003

Advies van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 7 oktober 2003 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt North Plaza B Koning Albert II-laan 7 B-1210 Brussel Tel. +32 2 553 13 53 Fax +32 2 553 13 50 Email: info@vreg.be Web: www.vreg.be Advies

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK WERKEN OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

BIJZONDER BESTEK WERKEN OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR WERKEN MET ALS VOORWERP OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING Opdrachtgevend bestuur GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Ontwerper

Nadere informatie

BESTEK LEVERINGEN "LEVERING VAN ELEKTRICITEIT 2012-2013" EAN-code 541448911000009105. Openbare aanbesteding

BESTEK LEVERINGEN LEVERING VAN ELEKTRICITEIT 2012-2013 EAN-code 541448911000009105. Openbare aanbesteding BESTEK VAN DE OVERHEIDSOPDRACHT VAN LEVERINGEN MET ALS VOORWERP "LEVERING VAN ELEKTRICITEIT 2012-2013" EAN-code 541448911000009105 Openbare aanbesteding Aanbestedende overheid Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij

Nadere informatie

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN Aon Risk Solutions / Aon Public Sector SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN Onderhandelingsprocedure met Bekendmaking Afsluiten van volgende verzekeringscontracten: Personenverzekeringen, Verzekeringen Materiële

Nadere informatie

België-Hasselt: Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke 2016/S Aankondiging van een opdracht.

België-Hasselt: Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke 2016/S Aankondiging van een opdracht. 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:436616-2016:text:nl:html België-Hasselt: Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke 2016/S 239-436616

Nadere informatie

VLAANDEREN PARTICULIERE KLANTEN

VLAANDEREN PARTICULIERE KLANTEN Tariefkaart Geldig voor de contracten gesloten in OKTOBER 2015 in VLAANDEREN PARTICULIERE KLANTEN Pagina 1 : Aanbod Poweo Fix Elektriciteit Pagina 5 : Aanbod Poweo Fix Gas Pagina 8 : Kortingen Uitgebracht

Nadere informatie

De Vlaamse Waterweg NV

De Vlaamse Waterweg NV De Vlaamse Waterweg NV Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking voor aanneming van werken Bestek nr. AAO D ALG 17-37 Offerteformulier Raamovereenkomst: Onderhoudswerken en

Nadere informatie

Model Raamovereenkomst. inzake aanschaf en onderhoud van laptops en telefoons De ondergetekenden:

Model Raamovereenkomst. <naam aanbesteding>inzake aanschaf en onderhoud van laptops en telefoons<kenmerk> De ondergetekenden: Model inzake aanschaf en onderhoud van laptops en telefoons De ondergetekenden: 1. SBB, gevestigd te Zoetermeer, vertegenwoordigd door , de heer/mevrouw

Nadere informatie

Havicrem Intergemeentelijke Vereniging voor CREMATORIUMBEHEER

Havicrem Intergemeentelijke Vereniging voor CREMATORIUMBEHEER Havicrem Intergemeentelijke Vereniging voor CREMATORIUMBEHEER Speciaal bestek nr. 01/2011 Overheidsopdracht voor de levering van gas Openbare aanbesteding Adres Havicrem Mechelsesteenweg 277 1800 Vilvoorde

Nadere informatie

B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596. Aankondiging van een opdracht. Diensten

B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:312596-2012:text:nl:html B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596 Aankondiging van een opdracht Diensten Richtlijn

Nadere informatie

RAAMCONTRACT VOOR OPDRACHT VAN DIENSTEN: ENERGIEDESKUDIGE

RAAMCONTRACT VOOR OPDRACHT VAN DIENSTEN: ENERGIEDESKUDIGE RAAMCONTRACT VOOR OPDRACHT VAN DIENSTEN: ENERGIEDESKUDIGE TUSSEN: Het Autonoom Gemeentebedrijf Vastgoed en Stadsprojecten Antwerpen, Generaal Lemanstraat 55, 2018 Antwerpen, hierbij vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Hasselt: Brandstoffen 2010/S 203-309452

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Hasselt: Brandstoffen 2010/S 203-309452 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:309452-2010:text:nl:html B-Hasselt: Brandstoffen 2010/S 203-309452 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen AFDELING I:

Nadere informatie

1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting

1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting 1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting van elke andere leveringsvoorwaarden of verkoopsvoorwaarden

Nadere informatie