ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG MET EUROPESE BEKENDMAKING. WoninGent TD Technieken Energieleverancier.docx

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG MET EUROPESE BEKENDMAKING. WoninGent 2012-008 TD Technieken Energieleverancier.docx"

Transcriptie

1 WoninGent cvba-so Lange Steenstraat Gent BE Tel: , Fax: OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN Levering van elektriciteit en aardgas voor gemeenschappelijke delen van het patrimonium en kantoor- en bijgebouwen van WoninGent en tijdelijke ingebruiknames tussen 2 verhuringen Bestek nr TD Technieken Energieleverancier ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG MET EUROPESE BEKENDMAKING Pagina 1 van 34

2 Opdracht Levering van elektriciteit en aardgas voor gemeenschappelijke delen van het patrimonium en kantoor- en bijgebouwen van WoninGent en tijdelijke ingebruiknames tussen 2 verhuringen Onze referentie Wijze van gunnen Opdrachtgever Bestek nr TD Technieken Energieleverancier De opdracht is een aanneming van leveringen. Algemene offerteaanvraag met Europese bekendmaking. WoninGent cvba-so Lange Steenstraat Gent Algemeen Directeur: Karin Wouters Contactpersonen: Saskia de Grave Wim Gevaert Uiterste indiendatum & Opening kandidaturen maandag 14 januari 2013 om 10u00 in openbare zitting in de burelen van WoninGent cvba-so, Lange Steenstraat 54 te 9000 Gent. Pagina 2 van 34

3 Inhoud 1. TOEPASSELIJKE WETSBEPALINGEN Afwijkingen op artikels De bepalingen van het onderhavig bestek ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN Aanbestedende vennootschap Opdracht Aard en voorwerp van de opdracht Duur van de opdracht Opzegging Gunningwijze Voorwaarden voor de kwalitatieve selectie Uitsluitingscriteria Technische bekwaamheid Regelmatigheid van de offertes Gunningcriteria Perceel 1: Aardgas a. Prijs weging 60 punten b. Bijkomende dienstverlening weging 25 punten c. Algemene administratie weging 15 punten Perceel 2: Elektriciteit a. Prijs weging 60 punten b. Bijkomende dienstverlening weging 15 punten c. Algemene administratie weging 15 punten d. Groene stroom weging 10 punten Prijs Wijze van prijsbepaling Prijsopgave Elementen die in de prijzen zijn inbegrepen Vergissingen en leemten De offerte Inhoud Taalgebruik Pagina 3 van 34

4 Vereiste bijlagen bij de offerte Indienen van de offertes De opening van de offertes Gestanddoeningstermijn ADMINISTRATIEVE CONTRACTUELE BEPALINGEN: Bijkomende informatie Leveringsvergunning Afnamepunten Leegstandstarief Borgtocht Betalingsmodaliteiten Prijsherziening Facturatie Betalingstermijn (Art AA) Creditnota s Aansprakelijkheid Geschillen Ingebrekestelling Aanhoudende ernstige tekortkomingen Bevoegde rechtbank Wijzigingen aan de opdracht of hoeveelheden Berichten en terechtwijzingen Publiciteit TECHNISCHE CONTRACTUELE BEPALINGEN Perceel 1: Levering van aardgas Algemeen Prijsformule Prijsbepalingen Perceel 2: Levering van elektriciteit Algemeen Prijsformule Prijsbepalingen elektriciteit Bijkomende Dienstverlening voor beide percelen Facturatie Pagina 4 van 34

5 Accountmanager Kwartaal overleg Begeleiding bij nieuwe of vernieuwen energieaansluiting Overzicht van het jaarlijks verbruik Volumekorting Vertrouwelijkheid in hoofde van de leverancier BIJLAGEN Bijlage 1: OFFERTEFORMULIER ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Bijlage 2: MEETSTAAT Pagina 5 van 34

6 1. TOEPASSELIJKE WETSBEPALINGEN Op deze oproep is de wetgeving op overheidsopdrachten van toepassing: De wet van betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten van aanneming van werken, leveringen en diensten (B.S aanvulling ) en hun latere wijzigingen; Het koninklijk besluit van betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken (B.S aanvulling B.S ) en hun latere wijzigingen; Het koninklijk besluit van tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken (B.S ) en hun latere wijzigingen; De Algemene Aannemingsvoorwaarden voor de overheidsopdrachten van aanneming van werken, leveringen en diensten en voor concessies van openbare werken. (bijlage bij het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken); De wet van betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt Het decreet van houdende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en hun latere wijzigingen (energiedecreet van en energiebesluit van ); Besluit van de Vlaamse Regering van inzake bevordering van elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare energiebronnen en hun latere wijzigingen; Ministerieel besluit van betreffende vaststelling van sociale maximumprijzen voor de levering van aardgas De voorschriften, reglementen en richtlijnen van CREG (Commissie van Regulering van de Elektriciteit en de Gas) en VREG (Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt) Het ARAB en de CODEX over het welzijn op het werk N.B.N. normen van het Belgisch instituut voor Normalisatie Alle latere aanvullingen op bovenvermelde besluiten, geldig op datum van bekendmaking, alsook de bepalingen van het bestek die aanvullingen en wijzigingen kunnen inhouden van voormelde besluiten en alle andere documenten waarnaar het bestek verwijst. Pagina 6 van 34

7 1.1. Afwijkingen op artikels De bepalingen omtrent de borgtocht wijken af op artikel 5, 1 bijlage bij KB van van de Algemene Aannemingsvoorwaarden omwille van de controles door de VREG op de erkende leveranciers van elektriciteit en aardgas en het verplichte bewijs van financiële capaciteit door de erkende leveranciers aan de distributienetbeheerders De bepalingen van het onderhavig bestek Op deze opdracht zijn naast de wettelijke bepalingen ook alle bepalingen die in onderhavig bestek geschreven zijn, van toepassing. Pagina 7 van 34

8 2. ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 2.1. Aanbestedende vennootschap WoninGent cvba-so Lange Steenstraat Gent BE Algemeen Directeur: Karin Wouters Bijkomende inlichtingen inzake de procedure kunnen bekomen worden bij: Saskia de Grave - Bijkomende inlichtingen inzake inhoudelijke aspecten kunnen van de opdracht kunnen bekomen worden bij: Wim Gevaert 2.2. Opdracht Aard en voorwerp van de opdracht De opdracht omvat de energielevering van zowel aardgas en als elektriciteit aan de gemeenschappelijke delen van het patrimonium, kantoor- en bijgebouwen van WoninGent. Deze opdracht omvat meerdere percelen: Perceel 1: Aardgas De afnamepunten voor aardgas omvatten de collectieve stookplaatsen van verschillende woongebouwen, de wooneenheden tijdens leegstand en de kantoren of bijgebouwen van het bestuur. De leegstand is de periode tussen twee verhuringen in. Het desbetreffende bestuur wordt dan tijdelijk contractant leegstand pand. Het sociaal tarief voor aardgas wordt toegepast voor de levering aan de collectieve stookplaatsen. Perceel 2: Elektriciteit De afnamepunten voor elektriciteit omvatten de gemeenschappelijke delen van verschillende woongebouwen, de gemeenschappelijke delen omvatten veelal de verlichting van de traphallen, voeding voor liften, veiligheidsuitrusting, ventilatie, voeding HVAC,, de wooneenheden tijdens leegstand en de kantoren of bijgebouwen van het bestuur. De leegstand is de periode tussen twee verhuringen in. Het desbetreffende bestuur wordt dan tijdelijk contractant leegstand pand. De opgegeven eenheidsprijzen zijn geldig voor de energielevering voor de gemeenschappelijke delen, de leegstand en de kantoren en bijgebouwen van het bestuur. Pagina 8 van 34

9 Duur van de opdracht Het betreft een overeenkomst van bepaalde duur. De opdracht begint op 1 juni 2013 (om 00u00) en duurt twee jaar, verlengbaar met 1x2 jaar of 2x1 jaar. De opdracht eindigt voor alle afnamepunten op dezelfde dag nl. 24 maanden na de initiële startdatum van de leveringen (zijnde om 24u). De leveringen van elektriciteit en aardgas die het bestuur in de loop van de opdracht in gebruik neemt, beginnen op de datum die in onderling, overleg met de leverancier en bestuur en na afspraak met de distributienetbeheerder, wordt bepaald. De opdracht eindigt voor alle afnamepunten op dezelfde dag. Op verzoek van de opdrachtgever en teneinde de overgang met de volgende leverancier te overbruggen, kan de duur van deze overeenkomst verlengd worden met een termijn van drie maanden aan identieke voorwaarden. De verlenging wordt door de aanbestedende vennootschap uiterlijk één maand voor de normale uiterste besteldatum aan de leverancier per aangetekend schrijven meegedeeld Opzegging De opzegging van het contract onder de bovenvermelde voorwaarden brengt voor geen van de betrokken partijen enig recht op schadevergoeding met zich mee. De opdracht kan niet vervroegd worden stopgezet Gunningwijze De gunningwijze is een ALGEMENE OFFERTEVRAAG met Europese bekendmaking op grond van artikel 14 en 16 van de wet van De aanbestedende vennootschap behoudt zich het recht voor, overeenkomstig art. 18 van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten, af te zien van het gunnen van de opdracht, de procedure te herbeginnen, desnoods op een andere wijze Voorwaarden voor de kwalitatieve selectie De inschrijver moet voldoen aan de voorwaarden voor de kwalitatieve selectie, hetgeen wordt bewezen door de volgende bij de offerte te voegen documenten: Uitsluitingscriteria *** Is met toepassing van artikel 43, 1 van het KB van uitgesloten van deelneming aan de opdracht (in welk stadium dan ook), elke leverancier die bij vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan waaraan de aanbestedende vennootschap kennis heeft, veroordeeld is voor: 1. deelname aan een criminele organisatie als bedoeld in artikel 324bis van het Strafwetboek; Pagina 9 van 34

10 2. omkoping als bedoeld in artikel 246 van het Strafwetboek; 3. fraude als bedoeld in artikel 1 van de overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschap, goedgekeurd door de wet van 17 februari 2002; 4. witwassen van geld als bedoeld in artikel 3 van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financieel stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. 5. Met het oog op de toepassing van deze paragraaf kan de aanbestedende vennootschap, indien zij twijfels heeft over de persoonlijke situatie van een leverancier, de bevoegde binnenlandse of buitenlandse autoriteiten verzoeken om de inlichtingen die ze ter zake nodig acht. *** Kan met toepassing van artikel 43, 2 van het KB van worden uitgesloten van deelneming aan de opdracht (in welk stadium dan ook), elke leverancier die 1. in staat van faillissement of van vereffening verkeert, die zijn werkzaamheden heeft gestaakt of die een gerechtelijke reorganisatie heeft bekomen, of die in een overeenstemmende toestand verkeert als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in de nationale wetgevingen en reglementeringen; 2. aangifte heeft gedaan van zijn faillissement, voor wie een procedure van vereffening of van gerechtelijke reorganisatie aanhangig is of die het voorwerp is van een gelijkaardige procedure bestaande in de nationale wetgevingen en reglementeringen; 3. bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast; 4. bij zijn beroepsuitoefening een ernstige fout heeft begaan, vastgesteld op elke grond die de aanbestedende overheden aannemelijk kunnen maken; Bovendien verbindt de inschrijver zich door de ondertekening van zijn offerte tot het naleven van de normen bepaald in de basisovereenkomsten van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) en in het bijzonder: het verbod op dwangarbeid (overeenkomst nr. 29 betreffende de gedwongen of verplichte arbeid, 1930 en overeenkomst nr. 105 betreffende de afschaffing van de gedwongen arbeid, 1957); het recht op de syndicale vrijheid (overeenkomst nr. 87 betreffende de syndicale vrijheid en de bescherming van het syndicaal recht, 1948); het recht van organisatie en collectief overleg (overeenkomst nr. 98 betreffende het recht van organisatie en collectief overleg, 1949); Pagina 10 van 34

11 het verbod op discriminatie inzake tewerkstelling en verloning (overeenkomsten nr. 100 betreffende de gelijke verloning, 1951, en nr. 111 betreffende discriminatie (beroep en beroepsuitoefening), 1958); de minimumleeftijd voor kinderarbeid (overeenkomst nr. 138 betreffende de minimumleeftijd, 1973), alsook het verbod op de ergste vormen van kinderarbeid (overeenkomst nr. 182 betreffende de ergste vormen van kinderarbeid, 1999). Niet-naleving van de hierboven vermelde overeenkomsten zal dus worden beschouwd als een ernstige fout bij de beroepsuitoefening in de zin van artikel 69, 4 van het KB van 8 januari 1996.De hogervermelde bepalingen zijn van toepassing ongeacht de andere bepalingen opgenomen in artikel 69 van het voornoemde besluit. 5. niet voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 69bis van voornoemd KB; 6. niet in orde is met de betaling van zijn belastingen overeenkomstig de Belgische wetgeving of die van het land waar hij gevestigd is; 7. zich in ernstige mate heeft schuldig gemaakt aan het afleggen van valse verklaringen bij het verstrekken van opvorderbare inlichtingen in verband met de kwalitatieve selectie voor de overheidsopdrachten voor aanneming van diensten. Het bewijs dat de leverancier zich niet in één van de gevallen vermeld in 1. t.e.m. 7. bevindt, kan worden geleverd door voorlegging van de volgende stukken: voor 1., 2. of 3.: een uittreksel uit het strafregister; voor 5.: een attest van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid; voor 6.: een attest 276C2 van de directe belastingen en een attest van de B.T.W. BELANGRIJK : Uitsluitingscriteria De niet-naleving van de milieu- en sociale wetgeving, die het voorwerp is geweest van een definitief vonnis of een beslissing met een gelijkwaardig effect, kan beschouwd worden als een overtreding met betrekking tot het professionele gedrag van de betrokken economische operator, of een ernstig vergrijp dat het mogelijk maakt de betrokken partij uit te sluiten van de mededinging voor het contract. Ref.: Art. 53 en 54 van Richtlijn 2004/17/EG en Art. 45 van Richtlijn 2004/18/EG Pagina 11 van 34

12 Technische bekwaamheid De inschrijver is verplicht, per perceel, onderstaande gevraagde informatie en/of bescheiden als bijlage bij zijn offerte te voegen: De leververgunning van de onderneming zoals die door het bevoegde gewest werd toegekend. Het bewijs leveren of attesteren van de mogelijkheid van continue bevoorrading van elektriciteit en aardgas Regelmatigheid van de offertes De offertes van de geselecteerde inschrijvers zullen worden onderzocht op het vlak van hun regelmatigheid. Onregelmatige offertes zullen worden geweerd. Enkel regelmatige offertes komen in aanmerking om te worden getoetst aan de gunningcriteria Gunningcriteria De keuze voor de meest voordelige regelmatige offerte zal op basis van de volgende gunningcriteria gemaakt worden: Perceel 1: Aardgas a. Prijs weging 60 punten Om de prijssimulatie uit te voeren wordt het rekenkundig maandgemiddelde van de GTS Neutral Gas Price Index zoals dagelijks door de APXENDEX 1 wordt gepubliceerd op haar website + X vergeleken van de maand juni De inschrijver vermeldt in zijn offerte de waarde van parameter X zoals vermeld in de formule in punt De inschrijver zal de resultaten van deze simulatie bij zijn offerte voegen en gebruikt hiervoor de meetstaat in bijlage. De resultaten zijn opgesplitst per afnamepunt. De munteenheid is de euro. Een overzicht van het totale bedrag wordt eveneens bijgevoegd. Voor de diensten die in de prijs zijn inbegrepen, wordt verwezen naar punt 2.6. van dit bestek. De opdrachtgever verwacht een opsplitsing van volgende prijzen: maximum sociaal tarief gebouwen met collectieve stookplaats kantoorgebouwen en bijgebouwen leegstandstarief 1 Pagina 12 van 34

13 b. Bijkomende dienstverlening weging 25 punten De inschrijver dient op te lijsten welke dienstverlening inbegrepen is in de energieprijs rekening houdend met de bijkomende eisen die door het bestuur gevraagd worden (zie punt 4.3.). De inschrijver voegt bij zijn offerte een overzicht van de aangeboden diensten en producten. Indien deze en/of andere voorstellen een prijsconsequentie tot gevolg hebben dient de inschrijver de kostprijs uitdrukkelijk te vermelden, zonder dat hiermee afbreuk wordt gedaan aan de omstandigheid dat het een aannemingslast uitmaakt en/of inbegrepen is in de aannemingsprijs. c. Algemene administratie weging 15 punten De inschrijver dient uit te leggen hoe hij het opdrachtgevend bestuur kan begeleiden bij en vereenvoudigen van de administratie die komt kijken bij leegstandstarief en overdracht bij verhuring. De opdrachtgever is hiervoor op zoek naar een platform waarbij deze administratieve flow vereenvoudigd en sneller kan gebeuren. De mogelijkheid dient ook te bestaan om eventueel over te stappen (in de toekomst) naar een elektronisch facturatiesysteem Perceel 2: Elektriciteit a. Prijs weging 60 punten Om de prijssimulatie uit te voeren wordt de waarde van de Belpex 2 + X vergeleken van de maand juni Voor de diensten die in de prijs zijn inbegrepen, wordt verwezen naar punt 2.6. van dit bestek. De inschrijver vermeldt in zijn offerte de waarde voor de parameter X zoals vermeld in de formules in paragraaf De inschrijver gebruikt hiervoor de meetstaat in bijlage 5. De inschrijver zal de resultaten van deze simulatie bij zijn offerte voegen. Hij zal hiervoor de meetstaat in bijlage gebruiken. De resultaten zijn opgesplitst per afnamepunt. De munteenheid bij deze simulatie is de euro. Een overzicht van het totale bedrag wordt eveneens bijgevoegd. De opdrachtgever verwacht een opsplitsing van volgende prijzen: Algemeen tarief dag- en nachttarief exclusief nachttarief leegstandstarief 2 Belpex Spot Market > Market Data > Access Market Data > Monthly reports (ter verduidelijking: weekenddagen worden beschouwd als Off Peak) Pagina 13 van 34

14 2.6. Prijs b. Bijkomende dienstverlening weging 15 punten De inschrijver dient op te lijsten welke dienstverlening inbegrepen is in de energieprijs rekening houdend met de bijkomende minimumeisen die door het bestuur gevraagd worden (zie punt 4.3.). De inschrijver voegt bij zijn offerte een overzicht van de aangeboden diensten en producten. Indien deze en/of andere voorstellen een prijsconsequentie tot gevolg hebben dient de inschrijver de kostprijs uitdrukkelijk te vermelden, zonder dat hiermee afbreuk wordt gedaan aan de omstandigheid dat het een aannemingslast uitmaakt en/of inbegrepen is in de aannemingsprijs. c. Algemene administratie weging 15 punten De inschrijver dient uit te leggen hoe hij het opdrachtgevend bestuur kan begeleiden bij en vereenvoudigen van de administratie die komt kijken bij leegstandstarief en overdracht bij verhuring. De opdrachtgever is hiervoor op zoek naar een platform waarbij deze administratieve flow vereenvoudigd en sneller kan gebeuren. De mogelijkheid dient ook te bestaan om eventueel over te stappen (in de toekomst) naar een elektronisch facturatiesysteem. d. Groene stroom weging 10 punten De inschrijver dient het percentage op te geven van de eigen duurzame opwekkingscapaciteit in verhouding tot haar totale opwekkingscapaciteit in België Wijze van prijsbepaling Voor de vaststelling van de prijzen, wordt deze overeenkomst beschouwd als een opdracht volgens prijslijst op grond van vermoedelijke hoeveelheden op basis van historische gegevens van referentieperiode De te gebruiken prijsformules voor beide percelen zijn terug te vinden onder deel 4 technische contractuele bepalingen Prijsopgave De prijzen worden in de offerte opgegeven in Euro. De inschrijvers moeten de prijzen preciseren tot 4 cijfers na de komma Elementen die in de prijzen zijn inbegrepen De leverancier wordt geacht zowel in zijn eenheidsprijzen als in zijn globale prijzen alle kosten en heffingen die op de leveringen wegen te hebben inbegrepen, met uitzondering van de belasting op de toegevoegde waarde. Pagina 14 van 34

15 In de prijzen zijn inzonderheid ingerekend: - De bijdrage voor groen stroom/wkk, heffingen denuclearisatie (Niras) en Kyoto zijn afhankelijk van respectievelijk de quotaverplichting en de fuel mix van de aanbieder. Zij worden opgenomen in de energieprijs. - De vervoerskosten van aardgas worden gezien als een onderdeel van de energiekosten en moeten dus in de energieprijs vervat zitten. - De kosten van de leverancier voor levering van elektriciteit zitten vervat in de energieprijs (prijsformulering zie deel 4 van dit bestek) - De kosten voor het ter beschikking stellen van één aanspreekpunt (accountmanager). Deze kosten omvatten alle diensten betreffende de coördinatie met de transmissie- en distributienetbeheerder(s), de contacten met de regulatoren, met de producenten van de energie,. - Alle administratieve kosten (aanmaken van de factuur, ). - De kosten betreffende het regelmatig overleg tussen de leverancier en het bestuur waarop de stand van zaken, eventuele problemen, enz. besproken worden; de leverancier geeft op dit overleg ook suggesties voor de optimalisatie van de afnameprofielen van de verschillende afnamepunten. - Het jaarlijks voor de opmaak van het budget en de meerjarenplanning leveren aan het bestuur van de nodige gegevens i.v.m. de verwachte kosten van het elektriciteitsgebruik. De heffingen (energiebijdrage, financiering CREG, toeslag beschermde klanten en toekomstige heffingen waarop de leverancier geen invloed heeft), de BTW, de distributienettarieven en de transmissienettarieven vallen niet ten laste van de leverancier en zijn dus niet inbegrepen in de eenheidsprijzen en globale prijzen van de opdracht. Zij moeten echter wel opgenomen worden op de factuur en in overeenstemming zijn met de officiële publicaties van de CREG (inclusief degressiviteit van de federale bijdrage) Vergissingen en leemten Indien de inschrijver in het bestek of in de aanvullende documenten van de opdracht zodanige vergissingen of leemten vaststelt dat het hem onmogelijk is een prijs te berekenen, of dat de vergelijking van de offertes niet meer opgaat, geeft hij daarvan onverwijld, althans tenminste 10 dagen vóór de dag van de opening van de offertes schriftelijke kennis aan het bestuur, behoudens zo de inkorting van de termijn voor het indienen van de offertes niet toelaat deze voorwaarden na te leven De offerte Inhoud De offertes dienen te worden ingediend op papieren drager. De offerte-indiener wordt eveneens verplicht de offerte bijkomend op digitale drager (bv. op cd-rom of memorystick) in de gesloten omslag te voegen. Pagina 15 van 34

16 Het offerteformulier moet worden gebruikt. Dit formulier; alsmede de overige documenten dienen zorgvuldig en volledig ingevuld te worden. De documenten worden door de offerte-indiener of zijn gemachtigde ondertekend. Indien de documenten zijn ondertekend door een gemachtigde, moet bij de offerte een document worden toegevoegd waaruit blijkt dat de gemachtigde rechtsgeldig aangesteld is om te tekenen voor de offerte-indiener. Doorhalingen, overschrijvingen, aanvullingen, wijzigingen of eventuele (door het bestek toegestane) kortingen zowel in de offerte als in de bijlagen, die de essentiële voorwaarden van de opdracht zoals prijzen, termijnen, technische specificaties kunnen beïnvloeden, moeten eveneens door de inschrijver of zijn gemachtigde ondertekend worden. De inschrijving dient verplicht de hiernavolgende vorm te hebben, waarbij elk deel dient te worden gescheiden d.m.v. een tabblad. Vóór het eerste tabblad zitten de begeleidingsbrief en de inhoudstafel. Deel 1: Deel 2: Deel 3: Deel 4: Deel 5: Deel 6: Offerteformulier met prijsopgave; Bewijs van bevoegdheid van de ondertekenaar, alsmede de naam, telefoonnummer en adres van de contactpersoon; Alle bij te voegen documenten (kwalitatieve selectiecriteria); Gedetailleerde beschrijvingen (naar gunningcriteria en technische contractuele bepalingen; Andere nuttige inlichtingen; Brochures en referenties Taalgebruik Het offerteformulier, de inventaris en alle aanvullende stukken (m.u.v. gedrukte brochures) dienen in het Nederlands te worden opgesteld. Alle betrekkingen, zowel in woord als in schrift, tussen de offerte-indiener en WoninGent zullen in het Nederlands worden gevoerd, zowel voor als na de eventuele gunning. Het personeel dat de leverancier inzet voor de uitvoering voor deze opdracht is perfect Nederlandstalig Vereiste bijlagen bij de offerte De inschrijver moet bij zijn inschrijving de volgende stukken voegen: alle attesten zoals gevraagd ingevolge art. 43, 43bis, 44 en 45 van het KB 08/01/1996 en latere wijzigingen; technische documenten zoals geëist door dit bestek; Pagina 16 van 34

17 indien de offerte wordt ondertekend door een gevolmachtigde, de nodige documenten waaruit blijkt dat de gemachtigde rechtsgeldig aangesteld is om te tekenen voor de inschrijver Indienen van de offertes De offertes worden opgemaakt op het bij het bestek gevoegde offerteformulier (en inventaris). Elke offerte die op een ander document is opgemaakt, valt onder de volledige verantwoordelijkheid van de inschrijver die, bovenaan op zijn document de volgende formule vermeldt: Ik, ondergetekende, verklaar te hebben nagezien dat de hierna vermelde gegevens in volstrekte overeenstemming zijn met de vermeldingen op het door WoninGent verstrekte offerteformulier of de verstrekte inventaris. Door het neerleggen van zijn offerte ziet de inschrijver automatisch af van zijn algemene of bijzondere voorwaarden, zelfs als deze op de een bijlage zijn vermeld in zijn offerte. De offertes worden vóór de openingszitting, ofwel per schrijven (een aangetekend schrijven wordt aanbevolen) opgezonden naar, ofwel persoonlijk neergelegd bij de opdrachtgever. De offertes worden aanvaard voor zover de zitting van opening van de offertes niet voor geopend is verklaard. De offertes moeten ten laatste ingediend worden ingediend op 14 januari2013 voor 10u00 en op het volgende adres: WoninGent cvba-so 2 de verdieping Lange Steenstraat Gent met toepassing van de bepalingen van artikel 104 van het KB van , meer bepaald: (1) De offerte wordt geschoven in een definitief gesloten omslag (of verpakking) waarop het volgende is vermeld: Het adres van de opdrachtgever de datum van de openingszitting; OFFERTE voor Levering van elektriciteit en aardgas voor de gemeenschappelijke delen van het patrimonium en de kantoorgebouwen - Bestek nr TD Technieken Energieleverancier Perceel 1 en/of 2 Pagina 17 van 34

18 De gesloten omslag wordt geschoven in een tweede gesloten omslag met opgave van het adres van de inschrijver de vermelding OFFERTE Bestek nr TD Technieken Energieleverancier Perceel 1 en/of 2. (2) Iedere offerte dient bij de voorzitter van de openingszitting toe te komen alvorens die de zitting opent De opening van de offertes De opening van de offertes vindt plaats in openbare zitting op maandag 14 januari2013 om uur op het bovenvermelde adres, in een aangeduid lokaal op de 2 de verdieping Gestanddoeningstermijn Bij toepassing van artikel 116 van het K.B. van blijven de inschrijvers gebonden door hun offerte, eventueel verbeterd door de aanbestedende vennootschap, gedurende een termijn van 60 kalenderdagen, ingaande de dag na de opening van de offertes. De gestanddoeningstermijn wordt van rechtswege verlengd met de wachttermijn van 15 dagen bedoeld in art. 21 bis 2 van de wet van , in geval de opdracht onderworpen is aan een verplicht voorafgaande Europese bekendmaking. Pagina 18 van 34

19 3. ADMINISTRATIEVE CONTRACTUELE BEPALINGEN: 3.1. Bijkomende informatie Bijkomende inlichtingen inzake de inhoudelijke aspecten van de opdracht kunnen worden opgevraagd via bij: WoninGent cvba-so Lange Steenstraat 54, 9000 Gent De inschrijvers worden geacht, bij het indienen van hun offerte, volkomen op de hoogte te zijn van de omvang en de aard van de te verrichten opdracht en zij zullen achteraf geen onwetendheid of vergissing kunnen inroepen om de opgegeven prijzen te herzien Leveringsvergunning De leverancier verbindt zich ertoe om te voldoen voor tenminste de toegewezen leveringstermijn aan de voorwaarden zoals bepaald in het Besluit van de Vlaamse Regering van met betrekking tot de leververgunningen voor elektriciteit en het Besluit van de Vlaamse Regering van houdende de organisatie van de aardgasmarkt. Bij herhaalde inbreuken op de voorwaarden gesteld in de besluiten van de Vlaamse regering zoals hierboven vermeld, bij het verlies van de leveringsvergunning of inbreuken op de beschreven dienstverlening behoud het bestuur zich het recht voor, mits ingebrekestelling, onmiddellijk een einde te stellen aan de overeenkomst zonder dat enige vorm van schadevergoeding geëist kan worden door de energieleverancier Afnamepunten De inventaris vermeld per afnamepunt het jaarverbruik. De gegevens worden louter informatief medegedeeld en kunnen wijzigen gedurende de duur van het contract, hetzij door wijziging van het gebruikspatroon, hetzij door het (bij)plaatsen van energieopwekkende systemen of hetzij door andere oorzaken. De verbruiken worden in kwh en MWh weergegeven. De inschrijvers krijgen van het bestuur de toestemming om de verbruikshistorieken per afnamepunt op te vragen bij de distributienetbeheerders. De inventaris bevat een lijst van alle tot op heden gekende afnamepunten, afnamepunten zijn gekarakteriseerd door de bijhorende EAN-nummer. Leveringen aan nieuwe afnamepunten die in de loop van het contract zouden ontstaan door uitbreiding van het patrimonium of dergelijke worden kosteloos opgenomen aan dezelfde eenheidsprijs. Indien anderzijds afnamepunten vervallen, tijdelijk of permanent, omwille van renovatie of Pagina 19 van 34

20 afbraak van een gebouw, dan geeft dit geen aanleiding tot enige vorm van schadevergoeding. Het bestuur zal de leverancier drie maanden voor uitdiensttreding van een afnamepunt op de hoogte stellen Leegstandstarief Bij tijdelijke leegstand van een wooneenheid, door renovatie, onderhoud, tussen twee verhuringen in of dergelijke en indien het bestuur energie nodig heeft op het adres van de leegstaande wooneenheid heeft het bestuur tijdelijk een levering als contractant leegstand pand nodig. De opgegeven eenheidsprijzen ( /kwh of MWh) van de energielevering gelden integraal voor de tijdelijke aansluitingen die het bestuur wenst aan te gaan als contractant leegstand pand. Voor de hele periode van leegstand met het bestuur als contractant leegstand pand, ongeacht de tijdsperiode, wordt één factuur of creditnota opgemaakt, rekening houdend met de eenheidsprijzen leegstand. Indien de tijdsperiode voor leegstand van een pand één jaar overschrijdt wordt de meterstand opgenomen door het bestuur en doorgegeven aan de leverancier Borgtocht Voor deze opdracht wordt geen borgtocht geëist. Dit wordt gerechtvaardigd en vervangen door het verplicht voorleggen van een afschrift van leveringsvergunning en een verklaring op erewoord dat hij op datum van gunning nog voldoet aan alle voorwaarden, opgenomen door de VREG voor het bekomen van de leveringsvergunning Betalingsmodaliteiten Prijsherziening Voor deze opdracht geldt een systeem van prijsherziening zoals bepaald in deel 4: technische contractuele bepalingen verder in dit bestek Facturatie De factuur die geldt als verklaring van schuldvordering wordt ingediend volgens de volgende modaliteiten: De facturen moeten gedateerd en ondertekend zijn, en aangevuld met een overzicht van de geleverde producten en referentienummer van de bestelling. De facturen moeten worden gericht tot de aanbestedende vennootschap op het volgende adres 3 : WoninGent cvba-so Dienst Boekhouding Lange Steenstraat GENT 3 Indien er gekozen wordt om geen gebruik te maken van elektronische facturatie. Pagina 20 van 34

TYPEBESTEK OPENBARE AANBESTEDING BESTEK LEVERING VAN AARDGAS (AAN INSTALLATIES EN GEBOUWEN)

TYPEBESTEK OPENBARE AANBESTEDING BESTEK LEVERING VAN AARDGAS (AAN INSTALLATIES EN GEBOUWEN) TYPEBESTEK OPENBARE AANBESTEDING BESTEK LEVERING VAN AARDGAS (AAN INSTALLATIES EN GEBOUWEN) van de GEMEENTE / het OCMW / de politiezone / het kerkbestuur /. VVSG-Typebestek aankoop aardgas Versie 2009-1/25

Nadere informatie

Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten.

Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten. Algemene offerteaanvraag voor diensten BESTEKNUMMER FIT-ICT/2014/12 Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten. INDIENING VAN DE OFFERTES

Nadere informatie

SELECTIECRITERIA OPROEP AANVRAGEN TOT DEELNEMING

SELECTIECRITERIA OPROEP AANVRAGEN TOT DEELNEMING WoninGent cvba-so Lange Steenstraat 54 9000 Gent BE 0400 032 156 Tel: 09 225 33 33, Fax: 09 225 92 27 SELECTIECRITERIA OPROEP AANVRAGEN TOT DEELNEMING SELECTIEPROCEDURE VOOR HET AANSTELLEN VAN EEN SOCIAAL

Nadere informatie

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking met als onderwerp: ondersteuning HP Service Manager voor rekening van de Stafdienst ICT.

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking met als onderwerp: ondersteuning HP Service Manager voor rekening van de Stafdienst ICT. Bestek : Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking met als onderwerp: ondersteuning HP Service Manager voor rekening van de Stafdienst ICT. Overheidsopdracht S&L/AO/448/2015 Opening van

Nadere informatie

Bestek: Open offerteaanvraag voor het onderhoud van de MODA applicatie, bestaande uit

Bestek: Open offerteaanvraag voor het onderhoud van de MODA applicatie, bestaande uit Bestek S&L/AO/380/2014 1/77 Bestek: Open offerteaanvraag voor het onderhoud van de MODA applicatie, bestaande uit 5 software componenten (Quintiq, Aïdoo; verslagapplicatie, Track & Trace voertuigen en

Nadere informatie

BESTEK Nr. ICT/2013.01

BESTEK Nr. ICT/2013.01 BESTEK Nr. ICT/2013.01 ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG voor de installatie en het onderhoud van een gedemilitariseerde zone (DMZ) in de informatica sector voor rekening van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse

Nadere informatie

Bestek nummer CDA002362

Bestek nummer CDA002362 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer CDA002362 Voor

Nadere informatie

Bestek nummer CD000649

Bestek nummer CD000649 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer CD000649 Voor het

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene offerteaanvraag Bestek nr : S&L/AO/227/2009 Opening van de offertes : 10 september 2009 om 14u30 ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG VOOR HET VERTALEN VAN DOCUMENTEN DIE

Nadere informatie

Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2. Overheidsopdracht van diensten. Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten

Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2. Overheidsopdracht van diensten. Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2 Overheidsopdracht van diensten Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten Open offerteaanvraag FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG «SCHOONMAAK VAN LOKALEN EN RUITEN FOD FINANCIEN, CENTRE ADMINISTRATIF DE L ETAT 6700 AARLEN, PLACE DES FUSILLES»

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG «SCHOONMAAK VAN LOKALEN EN RUITEN FOD FINANCIEN, CENTRE ADMINISTRATIF DE L ETAT 6700 AARLEN, PLACE DES FUSILLES» Federale Overheidsdienst FINANCIEN STAFDIENST SECRETARIAAT EN LOGISTIEK ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG «SCHOONMAAK VAN LOKALEN EN RUITEN FOD FINANCIEN, CENTRE ADMINISTRATIF DE L ETAT 6700 AARLEN, PLACE DES FUSILLES»

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG FOD SOCIALE ZEKERHEID Stafdienst Informatie en Communicatietechnologie Public Procurement & Contracts Finance Tower Kruidtuinlaan 50, bus 140 1000 Brussel http://socialsecurity.fgov.be ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

Nadere informatie

Bestek nummer CDG001069

Bestek nummer CDG001069 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer CDG001069 Voor

Nadere informatie

Bestek. Open offerteaanvraag voor de schoonmaak van de lokalen en/of ruiten van verschillende gebouwen bezet door de FOD Financiën (cel Eupen)

Bestek. Open offerteaanvraag voor de schoonmaak van de lokalen en/of ruiten van verschillende gebouwen bezet door de FOD Financiën (cel Eupen) Bestek 1/62 S&L/AO/372/2013 Bestek Open offerteaanvraag voor de schoonmaak van de lokalen en/of ruiten van verschillende gebouwen bezet door de FOD Financiën (cel Eupen) Publicatie op Europees niveau Bestek

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG INFORMATICA-OPLEIDINGEN EN MIGRATIECURSUSSEN VOOR DE FOD ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG INFORMATICA-OPLEIDINGEN EN MIGRATIECURSUSSEN VOOR DE FOD ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG INFORMATICA-OPLEIDINGEN EN MIGRATIECURSUSSEN VOOR DE FOD ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE BIJZONDER BESTEK n 2011/S2/S1/Opleiding- 1/30 INHOUDSTAFEL A. ALGEMENE BEPALINGEN...

Nadere informatie

Bestek nummer CDG001069

Bestek nummer CDG001069 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer CDG001069 Voor

Nadere informatie

Bijzonder bestek. Publicatie op Europees niveau. Bestek nr. S&L/AO/268/2014 Opening van de offertes: 08/01/2015 om 14.30 uur

Bijzonder bestek. Publicatie op Europees niveau. Bestek nr. S&L/AO/268/2014 Opening van de offertes: 08/01/2015 om 14.30 uur Bestek: S&L/AO/268/2014 1/90 Bijzonder bestek Open offerteaanvraag voor de huur, de plaatsing en het jaarlijks onderhoud van brandblussers in de gebouwen bezet door de FOD Financiën evenals voor de huur,

Nadere informatie

Bestek: Open offerteaanvraag voor CCFF 2015-2019. Publicatie op Europees niveau. Bestek S&L/AO/440/2015 Opening van de offertes: 22/09/2015 om 10u00

Bestek: Open offerteaanvraag voor CCFF 2015-2019. Publicatie op Europees niveau. Bestek S&L/AO/440/2015 Opening van de offertes: 22/09/2015 om 10u00 1 Bestek: Open offerteaanvraag voor CCFF 2015-2019. Publicatie op Europees niveau Bestek S&L/AO/440/2015 Opening van de offertes: 22/09/2015 om 10u00 2 INHOUDSTAFEL A. ALGEMENE AFWIJKINGEN... 4 B. ALGEMENE

Nadere informatie

Bestek nummer G000004

Bestek nummer G000004 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer G000004 Voor het

Nadere informatie

Bestek nr.: S&L/AO/462/2015. Opening van de offertes: op 19/10/2015 om 14u30

Bestek nr.: S&L/AO/462/2015. Opening van de offertes: op 19/10/2015 om 14u30 OVERHEIDSOPDRACHT VOOR VERWERVING VAN SOFTWARELICENTIES, HARDWARE EN ANDER MATERIAAL IN HET KADER VAN DE FORENSISCHE ONDERSTEUNING EN DE BESTRIJDING VAN INTERNETFRAUDE ALSOOK HET VOORZIEN VAN DE NODIGE

Nadere informatie

BIJZONDER LASTENBOEK Datamining Tools

BIJZONDER LASTENBOEK Datamining Tools BIJZONDER LASTENBOEK Datamining Tools Datum van de zitting van de opening der offertes: 7 september 2009 om 11 uur. Indiening van de offertes uitsluitend bij: FOD Financiën Stafdienst ICT T.a.v. mevr.

Nadere informatie

Bestek 2009/CA/FIN 04

Bestek 2009/CA/FIN 04 Bestek 2009/CA/FIN 04 Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking Kasbeheer Artesis Hogeschool Antwerpen Inhoud 1. Algemene inlichtingen 4 1.1. Opdrachtgevend bestuur 4 1.2. Kenmerken van de

Nadere informatie

BESTEK Nr. B&B3/DEM.01

BESTEK Nr. B&B3/DEM.01 BESTEK Nr. B&B3/DEM.01 OPEN OFFERTEAANVRAAG VOOR DE AANSTELLING VAN EEN VERHUISBEDRIJF VOOR DE INTERNATIONALE VERHUIZINGEN VAN DE INBOEDEL EN DE PERSOONLIJKE BEZITTINGEN VAN DE PERSONEELSLEDEN VAN DE BUITENCARRIERE

Nadere informatie

AP Hogeschool. Lange Nieuwstraat 101 2000 ANTWERPEN. Tel: 03/220 57 99 Fax: 03/220 57 19

AP Hogeschool. Lange Nieuwstraat 101 2000 ANTWERPEN. Tel: 03/220 57 99 Fax: 03/220 57 19 Bestek AP Hogeschool Lange Nieuwstraat 101 2000 ANTWERPEN Tel: 03/220 57 99 Fax: 03/220 57 19 Bijzonder bestek AP/VOPMB/2015-023 Omschrijving Gunningswijze Aard van de opdracht Opening offertes Tijdstip

Nadere informatie

Bestek Leadership 1. FOD Financiën. Overheidsopdracht via algemene offerteaanvraag

Bestek Leadership 1. FOD Financiën. Overheidsopdracht via algemene offerteaanvraag Bestek Leadership 1 FOD Financiën Overheidsopdracht via algemene offerteaanvraag Regels en voorwaarden betreffende de indiening van de offertes voor de uitvoering van het bestek ONTWIKKELING VAN LEADERSHIP

Nadere informatie

Bestek nummer CD000621

Bestek nummer CD000621 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer CD000621 Voor het

Nadere informatie

BESTEK Bijstand IT productie door gespecialiseerde profielen

BESTEK Bijstand IT productie door gespecialiseerde profielen BESTEK Bijstand IT productie door gespecialiseerde profielen ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 23 augustus 2011 om 10u. 1 I. ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN... 5

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN HELPDESK BELTRACE OPEN OFFERTEAANVRAAG. Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN HELPDESK BELTRACE OPEN OFFERTEAANVRAAG. Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP HELPDESK BELTRACE OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. BOZ-IT-2014

INHOUDSTAFEL. BOZ-IT-2014 INHOUDSTAFEL. A. ALGEMENE BEPALINGEN.... 2 1. Voorwerp en aard van de opdracht.... 2 2. Duur van de overeenkomst.... 2 3. Aanbestedende overheid Bijkomende informatie.... 2 4. Informatiesessies.... 3 5.

Nadere informatie

Project «Onderhoud DWH Risicobeheer»

Project «Onderhoud DWH Risicobeheer» FOD Financiën Stafdienst ICT Algemene offerteaanvraag met bekendmaking Bestek Regels en voorwaarden betreffende de indiening van offertes voor de uitvoering van het Onderhoud van programmatuur van datawarehouse

Nadere informatie