Handreiking voor beleidsbepaling rond voorbehouden handelingen voor verpleeghuiszorg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handreiking voor beleidsbepaling rond voorbehouden handelingen voor verpleeghuiszorg"

Transcriptie

1 Handreiking voor beleidsbepaling rond voorbehouden handelingen voor verpleeghuiszorg Uitwerking bevoegdheidsregeling voorbehouden handelingen Wet BIG

2 2

3 Inhoudsopgave Voorwoord Inleiding Bevoegdheidsregeling Wet BIG Het doel en de reikwijdte van de Wet BIG Beschermde titel: deskundigheid en opleiding Voorbehouden handelingen en overige risicovolle handelingen Bevoegdheidsregeling voorbehouden handelingen Zelfstandig bevoegd Niet-zelfstandig bevoegd Functioneel zelfstandig bevoegd Tuchtrecht en strafbepalingen Wet BIG Tuchtrechtspraak Wet BIG Strafbepalingen in de Wet BIG De voorbehouden en overige risicovolle handelingen Heelkundige handelingen Uitgewerkt in concrete handelingen Overige risicovolle handelingen Het verrichten van catheterisaties Uitgewerkt in concrete handelingen Overige risicovolle handelingen Het geven van injecties Uitgewerkt in concrete handelingen Overige risicovolle handelingen Het verrichten van puncties Uitgewerkt in concrete handelingen Overige risicovolle handelingen Beleidsstappen voor de organisatie Het management en de begeleidingscommissie De bevoegdheidsregeling ingepast in de organisatie Inventariseer de huidige situatie en bepaald de gewenste situatie Verifieer de bekwaamheid Het doorgeven van een opdracht Bij twijfel over de opdracht en de bekwaamheid Het zorgplan Opstellen van een protocol en het afwijken ervan Scholing Kwaliteitsbeleid en kwaliteitsjaarverslag Verpleeghuiszorg buiten de muren Andere zorgvoorzieningen en zorgvormen voor verpleeghuiszorg Bijlagen 1 tot en met 5 1 Bekwaamheidsverklaring (per voorbehouden handeling of overige risicovolle handeling

4 2 Intrekking bekwaamheidsverklaring Voorbeeld register bekwaamheidsverklaringen Lijst van informatiebronnen Werkgroep

5 Voorwoord De zorginstellingen en daarmee ook de verpleeghuizen krijgen in toenemende mate de verantwoordelijkheid toebedeeld voor het uitvoeren van wettelijke bepalingen en richtlijnen. Op het gebied van de organisatie van een verantwoorde zorgverlening biedt de Kwaliteitswet Zorginstellingen het kader. Voor het handelen van beroepsbeoefenaren zoals de verpleeghuisarts, de verzorgende of de verpleegkundige, zijn met name de uitgangspunten van de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG) bepalend. In deze handreiking worden de uitgangspunten van de Wet BIG, die betrekking hebben op het verrichten van voorbehouden handelingen, uitgewerkt. Daarnaast worden in verpleeghuizen ook risicovolle handelingen toegepast die niet onder de voorbehouden handelingen vallen, zoals omschreven in de Wet BIG. In deze handreiking wordt ervoor gepleit om op deze overige risicovolle handelingen hetzelfde wettelijk regime toe te passen. De handreiking gaat verder dan de zorg in verpleeghuizen. De verpleeghuiszorg wordt niet alleen geboden door verpleeghuizen maar ook in toenemende mate in samenwerking met andersoortige voorzieningen. In lijn met deze ontwikkelingen is deze handreiking geschreven voor zorgaanbieders die verpleeghuiszorg bieden of leveren. Op grond van de Kwaliteitswet Zorginstellingen is het instellingsmanagement verplicht verantwoorde zorg te leveren. Het juist toepassen en afstemmen van de bevoegdheidsregelingen voor voorbehouden handelingen binnen de organisatie maar ook daarbuiten, maakt onderdeel uit van verantwoorde zorg en behoort tot de verantwoordelijkheid van het management. In de verpleeghuizen zal de nodige discussie moeten worden gevoerd om tot een beleid te komen met betrekking tot de bevoegdheidsregeling voor voorbehouden handelingen. Deze discussie zal multidisciplinair binnen de gehele organisatie moeten plaatsvinden, omdat niet alleen het management maar alle beroepsbeoefenaren in het verpleeghuis met deze regeling te maken krijgen. De handreiking is gebaseerd op het Stappenplan voorbehouden handelingen, gedeelde verantwoordelijkheden van de Raad BIG. De NVVz kan zich inhoudelijk vinden in het stappenplan van de Raad BIG, maar achtte op een aantal onderdelen een sectorspecifieke aanvulling nodig. Hiertoe heeft de NVVz een multidisciplinaire werkgroep van professionals ingesteld, bestaande uit verpleeghuismedewerkers en vertegenwoordigers van de Nederlandse Vereniging van Verpleeghuisartsen en het Landelijk Centrum Verpleging & Verzorging. Het resultaat van de werkgroep is deze handreiking. Ook de WoonZorg Federatie en de Inspectie voor de Gezondheidszorg zijn betrokken geweest bij de totstandkoming van de handreiking. De NVVz is alle deskundigen zeer erkentelijk voor hun bijdrage. 5

6 6

7 Hoofdstuk 1 Inleiding Op 9 november 1993 is de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG) door de Eerste Kamer aangenomen. De Wet BIG wordt gefaseerd ingevoerd. In december 1997 treedt vermoedelijk de bevoegdheidsregeling voor voorbehouden handelingen in werking. De Wet BIG biedt een kader voor alle beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg, met een duidelijk onderscheid in de bevoegdheden en regelingen voor de verschillende groepen beroepsbeoefenaren. Het doel van deze wet is de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en te bewaken, en de patiënt te beschermen tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen. In het kader van de bevordering en bewaking van de kwaliteit van zorgverlening is ook de Kwaliteitswet Zorginstellingen relevant. De Kwaliteitswet bepaalt, dat elke zorginstelling garant dient te staan voor verantwoorde zorg. Dit houdt in dat de zorg op doeltreffende, doelmatige en patiëntgerichte wijze moet worden verleend, afgestemd op de reële behoefte van de patiënt. Zowel de Wet BIG als de Kwaliteitswet zijn van belang voor het bevorderen en bewaken van de kwaliteit van de zorgverlening. Het verschil tussen beide wetten is dat de Wet BIG eisen stelt aan de individuele beroepsuitoefening en de Kwaliteitswet aan de organisatie waarbinnen deze beroepsuitoefening plaatsvindt. De uitwerking van beide wetten dient op elkaar aan te sluiten, ook in de praktijk van de verpleeghuiszorg. Deze handreiking geeft een uitwerking van de bevoegdheidsregeling voorbehouden handelingen in het kader van de Wet BIG en richt zich met name op het management van het verpleeghuis, omdat deze eindverantwoordelijk is voor de invoering van de bevoegdheidsregeling. Daarnaast kan deze handreiking ook van nut zijn voor functionarissen of beroepsbeoefenaren van het verpleeghuis en voor andere zorgaanbieders. De volgende vragen zullen in de handreiking worden beantwoord: - hoe kan de bevoegdheidsregeling voorbehouden handelingen binnen de verpleeghuiszorg worden uitgewerkt en toegepast? - hoe kan de instelling zorgdragen voor het verantwoord doen uitvoeren van voorbehouden handelingen en overige risicovolle handelingen? In deze handreiking vindt u geen uitgebreide informatie over de totstandkoming en inhoud van de Wet BIG. Deze informatie kunt u bijvoorbeeld vinden in de brochure 'Onder voorbehoud', uitgegeven door het ministerie van VWS en in het advies van de Raad BIG 'het Stappenplan voorbehouden handelingen, gedeelde verantwoordelijkheden'. Beide brochures zijn door het ministerie van VWS naar de verpleeghuizen gestuurd. In deze handreiking is een lijst met relevante informatiebronnen opgenomen. Verder zijn de rapporten het Model Intern Kwaliteitssysteem voor Verpleeghuizen (MIK-V) en het Model-zorgplan Verpleeghuiszorg van belang. In beide rapporten worden producten beschreven die onderdeel uitmaken van het kwaliteitsontwikkelingstraject van de NVVz. Zij bieden aanknopingspunten voor het implementeren van de bevoegdheidsregeling voorbehouden handelingen. In deze handreiking zal in paragraaf 4.8 hierop worden ingegaan. De handreiking gaat ook in op de vernieuwingen in de ouderenzorg die tot verschuivingen in het 7

8 zorgaanbod hebben geleid. Verpleeghuiszorg wordt niet alleen binnen maar ook buiten de muren geleverd, eventueel in samenwerking met andere zorgaanbieders. Het is van essentieel belang om in deze situaties eveneens duidelijkheid te geven wie verantwoordelijk is voor de zorgverlening en de organisatie en wat is vastgelegd ten aanzien van het opdragen en uitvoeren van voorbehouden handelingen en overige risicovolle handelingen. In hoofdstuk 5 wordt hier uitgebreid op ingegaan. Leeswijzer In hoofdstuk 2 worden de doelstelling en de uitgangspunten van de Wet BIG genoemd, die relevant zijn voor het onderwerp van deze handreiking. In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de voorbehouden handelingen en overige risicovolle handelingen die in de praktijk van de huidige verpleeghuiszorg voorkomen. In hoofdstuk 4 wordt het model stappenplan van de Raad BIG nader uitgewerkt voor het instellingsbeleid van een verpleeghuis. Hoe de bevoegdheidsregeling voorbehouden handelingen kan worden gebruikt in situaties waarin verpleeghuiszorg buiten de muren van het verpleeghuis wordt geboden, kunt u lezen in hoofdstuk 5. Als bijlagen vindt u de bekwaamheidsverklaring, de intrekking van deze verklaring en een register van bekwaamheidsverklaringen. De handreiking wordt afgesloten met een overzicht van gebruikte en aanbevolen informatiebronnen en de samenstelling van de werkgroep die deze handreiking heeft opgesteld. 8

9 Hoofdstuk 2 Bevoegdheidsregeling Wet BIG In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de doelstelling van de Wet BIG en de meest relevante uitgangspunten voor het opdragen en uitvoeren van voorbehouden handelingen. Het hoofdstuk gaat ook in op de aanbeveling om de wettelijke zorgvuldigheidseisen niet alleen te laten gelden voor de voorbehouden handelingen maar ook voor de overige risicovolle handelingen die voorkomen in de verpleeghuiszorgpraktijk. 2.1 Het doel en de reikwijdte van de Wet BIG De Wet BIG heeft tot doel het bevorderen en bewaken van de kwaliteit van de beroepsuitoefening en de patiënt te beschermen tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen door beroepsbeoefenaren. Het gaat in de Wet BIG om de beroepsmatige zorgverlener en niet om bijvoorbeeld de mantelzorger of de vrijwilliger voor wie de zorgverlening geen beroepsactiviteit is. Zij vallen buiten de reikwijdte van deze wet, met uitzondering van de strafbepaling (zie paragraaf 2.5.2). Tevens is van belang te noemen, dat het gaat om de individuele gezondheidszorg, de zorg gericht op een bepaalde persoon. Tot het terrein van individuele gezondheidszorg behoren geneeskundige handelingen, verzorgende en verplegende handelingen, fysiotherapeutische handelingen, handelingen van laboranten, consultaties, onderzoeken, advisering en voorlichting. Voorheen sprak men over geneeskunst waar men nu het begrip gezondheidszorg gebruikt. Geneeskunst was iets wat alleen door artsen mocht worden uitgeoefend en voor een beperkt onderdeel van de geneeskunst ook door verloskundigen, tandartsen en apothekers. Geneeskunst was niets meer dan de reguliere geneeskunst. Met de komst van de Wet BIG is hierin verandering gekomen. Iedereen mag in principe handelingen op het gebied van de individuele gezondheidszorg verrichten, dus ook degenen die een zogenaamde alternatieve geneeswijze uitoefenen. Een uitzondering op de vrije uitoefening van individuele gezondheidszorg zijn de voorbehouden handelingen. Deze handelingen brengen namelijk een aanmerkelijk gezondheidsrisico met zich mee wanneer zij door ondeskundigen worden uitgevoerd. Voorbeelden van deze handelingen zijn het catheteriseren van de urineblaas of het intramusculair toedienen van medicijnen. 2.2 Beschermde titel: deskundigheid en opleiding Omwille van de bescherming van de patiënt en in het kader van publieksvoorlichting, is in de Wet BIG vastgelegd dat voor het mogen dragen van bepaalde beroepstitels, voldaan moet zijn aan een aantal voorwaarden. In artikel 3 van de Wet BIG worden acht beroepen genoemd, waarvoor deze voorwaarden gelden. Het gaat om het beroep van artsen, tandartsen, apothekers, verloskundigen, verpleegkundigen, fysiotherapeuten, klinisch psychologen 1 en psychotherapeuten. Voor het verkrijgen van een beschermde titel moet een door de overheid erkende opleiding zijn gevolgd én moet men zich laten inschrijven in een register, dat wordt beheerd door de overheid. Pas na inschrijving in dit register heeft de persoon in kwestie het recht op het voeren van de beschermde 1 Het beroep van klinisch psycholoog wordt uit artikel 3 van de Wet BIG geschrapt. In plaats daarvan wordt het nieuwe beroep van gezondheidszorgpsycholoog opgenomen. Wanneer deze wetswijziging in werking treedt is ten tijde van het schrijven van deze brochure nog niet bekend. 9

10 beroepstitel. De registratie van de beroepsgroep verpleegkundigen is momenteel in volle gang en de registratie van de artsen en de andere artikel 3 beroepsbeoefenaren zullen vermoedelijk in december 1997 plaatsvinden. Bij de eerste inschrijving in het register zal men alleen moeten aantonen dat aan de opleidingseisen voldaan is. Verder kan ook op de artikel 3-beroepen de herregistratie van toepassing zijn. De raad BIG heeft voorgesteld de regeling inzake herregistratie facultatief te maken in plaats van dwingend. De regeling wordt alleen dan toegepast als de inspanningen van het veld c.q. de zorgaanbieder om de kwaliteit van de beroepsuitoefening op peil te houden tot onvoldoende resultaten leiden. De minister heeft ten tijde van het schrijven van deze brochure nog geen beslissing genomen. In tegenstelling tot andere beroepsbeoefenaren is voor de beroepsbeoefenaren die onder artikel 3 vallen ook het tuchtrecht in de Wet BIG van toepassing. In paragraaf 2.5 zal kort hierop in worden gegaan. Voor een aantal andere beroepen, zoals van de Verzorgende Individuele Gezondheidszorg 2 (Verzorgende IG, voorheen ziekenverzorgende en MDGO-vp), de diëtist, de ergotherapeut en radiodiagnostisch laborant, wordt de titel op basis van artikel 34 van de wet beschermd. Net zoals bij de artikel 3 beroepen worden de opleidingseisen en het deskundigheidsgebied van die beroepen wettelijk omschreven. Voor deze categorieën beroepsbeoefenaren biedt de overheid geen mogelijkheid van het inschrijven in een register en vallen zij ook niet onder de tuchtrechtspraak. 2.3 Voorbehouden handelingen en overige risicovolle handelingen In artikel 36 van de Wet BIG wordt een opsomming gegeven van de dertien categorieën voorbehouden handelingen. Deze dertien handelingen mogen alleen worden geïndiceerd en uitgevoerd door de in de Wet BIG aangewezen beroepsbeoefenaren, te weten de arts en voor bepaalde voorbehouden handelingen de verloskundige en tandarts. Deze beroepsbeoefenaren moeten wel beschikken over de nodige bekwaamheid om deze handelingen verantwoord uit te mogen voeren. Onder bekwaamheid wordt kennis, vaardigheid en attitude begrepen. Onder bepaalde voorwaarden mogen zij aan anderen opdracht geven om ook voorbehouden handelingen te verrichten (zie paragraaf 2.4). De voorbehouden handelingen mogen alleen worden uitgevoerd door bekwame beroepsbeoefenaren. Echter, nood breekt wet. In geval van nood, waarbij deze beroepsbeoefenaren niet op tijd aanwezig kunnen zijn, zijn ook anderen gerechtigd deze voorbehouden handelingen te verrichten. In de verpleeghuiszorg worden dagelijks vele risicovolle handelingen verricht. De voorbehouden handelingen zijn voorbeelden van risicovolle handelingen. Voorbeelden van andere risicovolle handelingen zijn wondverzorging en het uitzuigen van mond en keelholte. Dit soort handelingen worden in deze handreiking overige risicovolle handelingen genoemd. Hoewel de Wet BIG voor de uitvoering van deze handelingen geen regels stelt, is het in het belang van een verantwoorde zorgverlening raadzaam ook deze handelingen op te nemen in de bevoegdheidsregeling voorbehouden handelingen van de instelling. Voor deze overige risicovolle handelingen moeten in dat geval dezelfde zorgvuldigheidseisen en voorwaarden gelden zoals die omschreven zijn voor de voorbehouden handelingen. 2 Deze informatie is afkomstig uit het ontwerp-besluit Verzorgende Individuele Gezondheidszorg, staatscourant 60, 26 maart Zodra dit besluit in werking treedt, wordt u hiervan op de hoogte gesteld. 10

11 2.4 Bevoegdheidsregeling voorbehouden handelingen Door in de Wet BIG de voorwaarden voor het uitvoeren van voorbehouden handelingen vast te leggen, wordt een einde gemaakt aan de in de rechtspraak ontwikkelde verlengde-arm-constructie. Deze constructie hield in, dat bijvoorbeeld verpleegkundigen en verzorgenden geneeskundige handelingen verrichtten onder verantwoordelijkheid van de arts-opdrachtgever. Op grond van de Wet BIG hebben de opdrachtgever en de opdrachtnemer een eigen bevoegdheid bij de uitvoering van voorbehouden handelingen. Een ieder is zelf verantwoordelijk voor het eigen handelen: de opdrachtgever voor het geven van de opdracht en de opdrachtnemer voor het aannemen en de uitvoering. De arts, de verloskundige en tandarts hebben een bevoegdheid tot het indiceren en het opdragen van voorbehouden handelingen. In de Wet BIG wordt geen uitspraak gedaan over wie de opdrachtnemer is. Dit kan de Verzorgende IG, de verpleegkundige, de laborante, de fysiotherapeut of een collega-arts zijn, maar in principe kan het ook iemand zijn zonder erkende opleiding of nog in opleiding. Een van de voorwaarden voor het aannemen en uitvoeren van de voorbehouden handelingen is wel dat wordt voldaan aan de benodigde bekwaamheid voor de uitvoering van de betreffende handeling. Het adagium hierbij is: onbekwaam is onbevoegd. De Wet BIG onderscheidt voor het verrichten van voorbehouden handelingen drie categorieën bevoegden, namelijk de zelfstandig bevoegde (artikel 35), de niet-zelfstandig bevoegde (artikel 38) en de functioneel zelfstandig bevoegde (artikel 39) Zelfstandig bevoegd Drie categorieën beroepsbeoefenaren, namelijk artsen, tandartsen en verloskundigen, mogen zelfstandig voorbehouden handelingen verrichten. Zij mogen indiceren en uitvoeren, mits zij bekwaam zijn. Van deze drie beroepsgroepen is de verpleeghuisarts werkzaam in het verpleeghuis. In sommige verpleeghuizen is ook de tandarts actief. De verantwoordelijkheid van zijn zorgverlening valt echter veelal buiten het gezagsgebied van het verpleeghuis. Wel moeten uiteraard goede afspraken gemaakt worden indien de tandarts gebruik maakt van of opdrachten geeft aan het personeel van het verpleeghuis Niet-zelfstandig bevoegd Indien aan een aantal in de Wet BIG gestelde voorwaarden is voldaan, mogen ook anderen voorbehouden handelingen uitvoeren, de zogenoemde niet-zelfstandig bevoegden. Hieronder vallen onder andere de Verzorgende IG. De wettelijke voorwaarden, gesteld in artikel 38, zijn: a. De handeling wordt uitgevoerd in opdracht van een arts, die tevens gerechtigd is de indicatie te stellen. b. Zowel voor de arts (opdrachtgever) als voor degene die de handeling zal uitvoeren (opdrachtnemer) moet aannemelijk zijn, dat laatstgenoemde bekwaam is in het verrichten van de handeling. Dit betekent, dat de handeling technisch goed uitgevoerd moet kunnen worden, dat het doel van de handeling wordt begrepen, de gevolgen bekend zijn en op eventuele complicaties adequaat kan worden gereageerd. De beoordeling van de bekwaamheid wordt overgelaten aan de opdrachtgever en de opdrachtnemer. c. De arts dient, voor zover redelijkerwijs nodig, toezicht te houden, tussenkomst te verzekeren, 11

12 en aanwijzingen te geven voor het observeren van de patiënt en voor het handelen bij complicaties. Per situatie moet duidelijk zijn hoe het toezicht en de tussenkomst van de arts (opdrachtgever) worden verzekerd en welke aanwijzigingen het betreft. Hoewel de Wet BIG het op schrift stellen van de opdracht en de aanwijzingen niet verplicht, verdient dit voor de duidelijkheid en rechtszekerheid van alle betrokkenen absoluut de voorkeur. Indien de arts de opdracht telefonisch heeft doorgegeven aan de opdrachtnemer, draagt de arts er zorg voor dat deze opdracht binnen 24 uur alsnog schriftelijk (denk ook aan een telefax-bericht) wordt bevestigd. Dit kan eventueel door een waarnemend arts geschieden. Verder is van belang in het zorgplan op te nemen voor welke duur de opdracht is bedoeld. Zie ook paragraaf Functioneel zelfstandig bevoegd In artikel 39 Wet BIG wordt gesproken over de categorie `functioneel zelfstandig bevoegden'. Het gaat hierbij niet om een individuele beroepsbeoefenaar maar om een totale beroepsgroep, die als deskundig wordt beschouwd voor het verrichten van bepaalde voorbehouden handelingen, waarbij toezicht en tussenkomst van de opdrachtgever niet nodig is. Het komt neer op een uitbreiding van het deskundigheidsgebied van de betreffende beroepsgroep. De opdracht tot het uitvoeren van de betreffende voorbehouden handeling dient wel door de arts te worden gegeven. Ook blijft van toepassing de eis van bekwaamheid om de handelingen te kunnen verrichten en het kunnen opvolgen van aanwijzingen. Overigens is er te allen tijde overleg met een verpleeghuisarts mogelijk, omdat deze in een 24 uurs bereik- en beschikbaarheidsdienstregeling werkt. Vooralsnog heeft de minister van VWS bepaald dat deze vorm van bevoegdheid alleen geldt voor de beroepsgroep verpleegkundigen, ambulanceverpleegkundigen en mondhygiënisten. In het Besluit functionele zelfstandigheid wordt vastgelegd dat de verpleegkundigen zelfstandig bevoegd zijn om de volgende handelingen te verrichten: subcutane, intramusculaire of intraveneuze injecties, catheterisatie van de blaas en inbrengen van maagsonde of infuus en venapuncties. De functioneel zelfstandige bevoegdheid van verpleegkundigen sluit aan bij de bestaande werkwijze in de verpleeghuizen dat alleen een verpleegkundige 24 uur beschikbaar moet zijn. De beroepsgroepen Verzorgenden IG, fysiotherapeuten, laboranten en overige beroepsgroepen vallen vooralsnog buiten deze regeling. 2.5 Tuchtrecht en strafbepalingen Wet BIG De beroepsbeoefenaar die werkzaam is in de zorgverlening, is verantwoordelijk voor zijn eigen handelen. Beperken we ons tot het onderwerp van deze handreiking dan houdt dit in dat elke beroepsbeoefenaar die betrokken is bij het indiceren, het opdracht geven of het uitvoeren van de voorbehouden handeling, een eigen verantwoordelijkheid heeft voor zijn handelen. De arts is dus professioneel verantwoordelijk voor zijn opdracht en de opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de uitvoering van zijn handeling. Als de beroepsbeoefenaar onzorgvuldig heeft gehandeld, kan dit handelen op grond van de Wet BIG en andere wetgeving 3 worden getoetst. Hieronder zal in het kort worden ingegaan op het tuchtrecht en de strafbepalingen. 3 Voor meer informatie over andere wetgeving en verantwoordelijkheidstoedelingen, wordt verwezen naar de brochure 'Professionele verantwoordelijkheden in het verpleeghuis' NVVz, 1992, publicatienummer en naar de brochure 'Onder voorbehoud' met name pagina 46 e.v., ministerie van VWS, mei

13 2.5.1 Tuchtrechtspraak Wet BIG De acht beroepsgroepen in artikel 3 van de Wet BIG vallen onder de tuchtrechtspraak mits de beroepsbeoefenaar is ingeschreven in het register. Het doel van het tuchtrecht is primair het handhaven van een kwalitatief verantwoord niveau van beroepsuitoefening. Als de beroepsbeoefenaar tekortschiet in de zorg aan de individuele patiënt en meer in het algemeen de gezondheidszorg benadeelt, kunnen er maatregelen worden opgelegd. Het tuchtrecht gaat dus niet om de individuele genoegdoening van de patiënt maar om het algemene belang dat de samenleving heeft bij een goede beroepsuitoefening in de gezondheidszorg. De normen waaraan het handelen of nalaten van de aangeklaagde beroepsbeoefenaar beoordeeld wordt, zijn: - elk handelen of nalaten door een geregistreerd beroepsbeoefenaar in strijd met de zorg die hij in die hoedanigheid behoort te betrachten jegens de patiënt en zijn naasten; - elk ander handelen of nalaten door een geregistreerd beroepsbeoefenaar in strijd met het belang van een goede uitoefening van de individuele gezondheidszorg. Er hoeft dus geen sprake te zijn van (aantoonbare) schade noch van opzet of grove schuld om toch onzorgvuldig gehandeld te hebben als beroepsbeoefenaar. Er zullen vijf regionale tuchtcolleges komen die in eerste aanleg de klachten zullen behandelen. Indien het tuchtcollege de klacht gegrond heeft verklaard, legt dit college een maatregel op. De Wet BIG kent de volgende maatregelen: waarschuwing, berisping, geldboete van ten hoogste tienduizend gulden, schorsing van inschrijving in het register voor ten hoogste een jaar (eventueel in combinatie met een geldboete), gedeeltelijke ontzegging beroepsuitoefening (d.w.z. dat de beroepsbeoefenaar bepaalde handelingen niet mag uitvoeren) en doorhaling van inschrijving in het register. Tegen een beslissing van de regionale tuchtcollege kan men in beroep gaan bij het Centraal Tuchtcollege Strafbepalingen in de Wet BIG De strafbepalingen in de Wet BIG kunnen naast de algemene strafbepalingen in het Wetboek van Strafrecht (zoals moord) en naast de tuchtrechtspraak toegepast worden. De strafbepalingen in de Wet BIG gelden voor iedereen die in de Wet BIG opgenomen verboden overtreedt of verplichtingen niet nakomt. Dat kunnen, behalve beroepsbeoefenaren van wettelijk geregelde beroepen, ook anderen zijn die al dan niet beroepsmatig handelen op het gebied van de individuele gezondheidszorg. De straffen kunnen worden opgelegd aan een ieder die: - onbevoegd een voorbehouden handeling uitvoert of niet voldoet aan de voorwaarden om opdracht te geven tot een voorbehouden handeling, of - onrechtmatig een wettelijk beschermde titel voert, of - iemands gezondheid buiten noodzaak schade toebrengt of een aanmerkelijke kans op schade veroorzaakt, of - niet voldoet aan de gevolgen van een tuchtrechtelijke uitspraak, of - onjuist informatie verstrekt bij de aanvraag voor inschrijving in het register. 13

14 14

15 Hoofdstuk 3 De voorbehouden en overige risicovolle handelingen In artikel 36 van de Wet BIG worden de volgende dertien categorieën voorbehouden handelingen genoemd: 1. heelkundige handelingen; 2. het verrichten van catheterisaties; 3. het geven van injecties; 4. het verrichten van puncties; 5. de verloskundige handelingen; 6. het verrichten van endoscopieën; 7. het onder narcose brengen; 8. het verrichten van handelingen op het gebied van de individuele gezondheidszorg, met gebruikmaking van radioactieve stoffen of toestellen die ioniserende stralen uitzenden 9. het verrichten van electieve cardioversie; 10. het toepassen van defibrillatie; 11. het toepassen van elektroconvulsie-therapie; 12. steenvergruizing voor geneeskundige doeleinden; 13. het verrichten van handelingen ten aanzien van menselijke geslachtscellen en embryo's gericht op het anders dan op natuurlijke wijze tot stand brengen van een zwangerschap. In de huidige verpleeghuiszorg worden doorgaans de eerste vier genoemde categorieën voorbehouden handelingen uitgevoerd. De uitwerking van de voorbehouden handelingen is daarom in deze handreiking beperkt tot deze vier categorieën. Van deze voorbehouden handelingen zullen de concrete handelingen worden genoemd en de daaraan verwante overige risicovolle handelingen. Zoals in hoofdstuk 2 is beschreven, geldt voor deze overige risicovolle handelingen geen wettelijk kader. Het uitgangspunt in deze handreiking is, dat ook deze handelingen onder de bevoegdheidsregeling voor voorbehouden handelingen moeten worden gebracht, vanwege het risico voor de patiënt bij ondeskundig en onzorgvuldig handelen. In de uitwerking van de vier voorbehouden handelingen en de overige risicovolle handelingen wordt uitgegaan van het stappenplan van de Raad BIG en van de huidige verpleeghuiszorg-praktijk. Het is mogelijk, dat door de ontwikkelingen in de verpleeghuiszorg op termijn, binnen een verpleeghuis nog meer risicovolle handelingen worden uitgevoerd dan die hier nu worden genoemd. Het is daarom aan te raden om regelmatig na te gaan of de hier genoemde lijst van handelingen aanvulling behoeft. 3.1 Heelkundige handelingen Met heelkundige handelingen wordt bedoeld: handelingen die liggen op het gebied van de geneeskunst waarbij de samenhang der lichaamsweefsels wordt verstoord en deze zich niet direct herstelt. Met weefsel wordt gedoeld op een samenhangend geheel van gelijksoortige cellen waaruit de delen der organisme zijn samengesteld. 15

16 3.1.1 Uitgewerkt in concrete handelingen - tampons verwijderen uit een van nature niet bestaande holte; - verwijderen van drains; - wondtoilet; - verwijderen of verwisselen van een tracheacanule; - verwijderen van subclavia-catheter; - verwijderen van epiduraal catheter; - verwijderen van venasectie-catheter Overige risicovolle handelingen - verwijderen van hechtingen of agraves; - verwijderen en verwisselen van perifeer infuus; - wondverzorging; - verwijderen van tampons uit een bestaande holte. 3.2 Het verrichten van catheterisaties Met het verrichten van catheterisaties wordt bedoeld: het met behulp van instrumenten binnendringen in lichaamsholten. Het gaat om handelingen, waarbij met een daartoe geëigend instrument wordt binnengedrongen in een bestaande lichaamsholte, gevuld of ongevuld om stoffen in te brengen of te verwijderen zonder dat daarbij de samenhang der weefsels verstoord behoeft te worden Uitgewerkt in concrete handelingen - catheteriseren van de blaas; - verwisselen van een supra-pubis-catheter; - inbrengen van een maagcatheter via mond-keelholte of via een maagfistel; - inbrengen van een catheter ten behoeve van intratracheaal uitzuigen; - tracheaal extuberen van orale of nasale tube; - inbrengen van een duodenaal-catheter; - toedienen van geneesmiddelen in opgeloste vorm via infuus Overige risicovolle handelingen - blaasspoelen bij reeds ingebrachte catheter; - toedienen van sondevoeding bij een reeds ingebrachte catheter; - uitzuigen van mond en keelholte; - uitzuigen van de lagere luchtwegen; - toedienen van zuurstof; - toedienen van geneesmiddelen via een vernevelaar. 16

Voorbehouden, risicovol en overig

Voorbehouden, risicovol en overig Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Wet BIG 10 Voorbehouden, risicovol en overig Er wordt een onderscheid gemaakt in voorbehouden handelingen, risicovolle handelingen en overige

Nadere informatie

Voorbehouden, risicovol en overig

Voorbehouden, risicovol en overig Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Wet BIG 9 Voorbehouden, risicovol en overig Er wordt een onderscheid gemaakt in voorbehouden handelingen, risicovolle handelingen en overige

Nadere informatie

Uitvoeringsverzoeken bij voorbehouden handelingen

Uitvoeringsverzoeken bij voorbehouden handelingen Uitvoeringsverzoeken bij voorbehouden handelingen In de praktijk verrichten verzorgende en verpleegkundige medewerkers in opdracht van een arts of specialist voorbehouden handelingen. Een onderdeel in

Nadere informatie

Waarom is de BIG wet een kwaliteitswet?? Het is een wet voor de zorgvrager. De big wet garandeert deskundigheid. Wgbo garandeert mij dat ik nog iets

Waarom is de BIG wet een kwaliteitswet?? Het is een wet voor de zorgvrager. De big wet garandeert deskundigheid. Wgbo garandeert mij dat ik nog iets Waarom is de BIG wet een kwaliteitswet?? Het is een wet voor de zorgvrager. De big wet garandeert deskundigheid. Wgbo garandeert mij dat ik nog iets te vertellen heb als zorgklant. Het verplicht de zorggever

Nadere informatie

Bevoegdheidsregeling voorbehouden handelingen

Bevoegdheidsregeling voorbehouden handelingen Bevoegdheidsregeling voorbehouden handelingen Je bent werkzaam op het gebied van de individuele gezondheidszorg en krijgt daardoor te maken met voorbehouden handelingen. Voorbehouden handelingen zijn geneeskundige

Nadere informatie

Voorbehouden handelingen

Voorbehouden handelingen Juni 2017: Deze tekst zal op korte termijn worden herzien op het punt van de voorschrijfbevoegdheid van (specifieke) verpleegkundigen en de bevoegdheid van physician assistants en verpleegkundig specialisten

Nadere informatie

VERANTWOORD DELEGEREN

VERANTWOORD DELEGEREN VERANTWOORD DELEGEREN Mr J.J.A. van Boven VAN BOVEN Juridisch Adviesbureau Arnhem GOED HULPVERLENERSCHAP Iedere hulpverlener moet de zorg van een goed hulpverlener betrachten in overeenstemming met de

Nadere informatie

Juridische aspecten taken verpleegkundig specialist. 29 september 2011 Paula Boshouwers/Margriet Crijns Van Doorne

Juridische aspecten taken verpleegkundig specialist. 29 september 2011 Paula Boshouwers/Margriet Crijns Van Doorne Juridische aspecten taken verpleegkundig specialist 29 september 2011 Paula Boshouwers/Margriet Crijns Van Doorne 1 De Wet BIG Doel van de Wet BIG: Het bevorderen van kwaliteit van zorg die beroepsbeoefenaren

Nadere informatie

Informatiebrochure Wet BIG Alles draait om bekwaamheid

Informatiebrochure Wet BIG Alles draait om bekwaamheid BIG - Commissie Informatiebrochure Wet BIG Alles draait om bekwaamheid Het Antonius Ziekenhuis vormt samen met Thuiszorg Zuidwest Friesland de Antonius Zorggroep Alle professionals die beroepsmatig werken

Nadere informatie

Informatie over de bevoegdheidsregeling voorbehouden handelingen. Onder voorbehoud. Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg

Informatie over de bevoegdheidsregeling voorbehouden handelingen. Onder voorbehoud. Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg Onder voorbehoud Onder voorbehoud Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg Informatie over de bevoegdheidsregeling voorbehouden handelingen Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Onder drs.

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Gezondheidszorg. Individuele. Hoofdlijnen van de wet Beroepen in de DE WET

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Gezondheidszorg. Individuele. Hoofdlijnen van de wet Beroepen in de DE WET Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport DE WET Hoofdlijnen van de wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg De Wet BIG Op 9 november 1993 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel Beroepen in

Nadere informatie

Samenwerken en verantwoordelijkheid bij taakherschikking. Mr. Diederik van Meersbergen KNMG

Samenwerken en verantwoordelijkheid bij taakherschikking. Mr. Diederik van Meersbergen KNMG Samenwerken en verantwoordelijkheid bij taakherschikking Mr. Diederik van Meersbergen KNMG Casus herhaalreceptuur RTC Zwolle 13 december 2012 LJN YG2496 - pte. heeft constitutioneel eczeem - bezoekt HA

Nadere informatie

BEVOEGDHEID EN BEKWAAMHEID RADIOLOGISCHE

BEVOEGDHEID EN BEKWAAMHEID RADIOLOGISCHE BEVOEGDHEID EN BEKWAAMHEID RADIOLOGISCHE VERRICHTINGEN Inleiding De Wet BIG regelt de beroepsuitoefening op het gebied van de individuele gezondheidszorg. In de Wet BIG worden 8 beroepen onderscheiden

Nadere informatie

Het Register van Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Het Register van Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Het Register van Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport & De Wet BIG In wordt de zorgverlening door beroepsbeoefenaren geregeld door de Wet op de beroepen

Nadere informatie

Nieuwe beroepen in de Nederlandse

Nieuwe beroepen in de Nederlandse Nieuwe beroepen in de Nederlandse gezondheidszorg en taakherschikking Dr Lode Wigersma, arts, voormalig algemeen directeur KNMG Nu voorzitter Raad van Toezicht, Flevoziekenhuis Almere, en adviseur gezondheidszorgvraagstukken

Nadere informatie

JURIDISCHE RELEVANTIE PROTOCOLLEN/RICHTLIJNEN IN DE ZORG

JURIDISCHE RELEVANTIE PROTOCOLLEN/RICHTLIJNEN IN DE ZORG JURIDISCHE RELEVANTIE PROTOCOLLEN/RICHTLIJNEN IN DE ZORG KICK-PROTOCOLLENDAG 2017 VILANS, UTRECHT 16 JUNI 2017 MR. FRÉ DE VRIES, ( JURIST, DOCENT EN VERPLEEGKUNDIGE) ONDERWERPEN WORKSHOP Wettelijke basis

Nadere informatie

Voorbehouden handelingen in de praktijk

Voorbehouden handelingen in de praktijk IV.03 1 Richtlijnen voor de samenwerking tussen artsen, verpleegkundigen en Verzorgenden Individuele Gezondheidszorg (VIG) Voorwoord NU 91 en de KNMG hebben in 1996 intensief samengewerkt om te komen tot

Nadere informatie

Besluit van. Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, kenmerk ;

Besluit van. Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, kenmerk ; Besluit van houdende tijdelijke regels inzake de zelfstandige bevoegdheid tot het verrichten van voorbehouden handelingen van verpleegkundig specialisten (Besluit tijdelijke zelfstandige bevoegdheid verpleegkundig

Nadere informatie

Deskundigheidsniveau medewerkers

Deskundigheidsniveau medewerkers Deskundigheidsniveau medewerkers Zorgtaken per deskundigheidsniveau Inleiding Dit document beschrijft de aard van de zorg die helpenden, verzorgenden en verpleegkundigen bieden in zorgsituaties variërend

Nadere informatie

PROFESSIONEEL STATUUT VOOR EEN HUISARTS IN DIENST BIJ EEN HUISARTS

PROFESSIONEEL STATUUT VOOR EEN HUISARTS IN DIENST BIJ EEN HUISARTS BIJLAGE II PROFESSIONEEL STATUUT VOOR EEN HUISARTS IN DIENST BIJ EEN HUISARTS Overwegende: - dat overeenkomstig artikel 5 onder a van de CAO HID/DA de huisarts zijn werkzaamheden zal verrichten met inachtneming

Nadere informatie

Verpleegkundige berispt. Vandaag. (Tucht) recht = zint eer ge begint? Voorbehouden handelingen art. 36 wet BIG:14 categorieën

Verpleegkundige berispt. Vandaag. (Tucht) recht = zint eer ge begint? Voorbehouden handelingen art. 36 wet BIG:14 categorieën (Tucht) recht = zint eer ge begint? Verpleegkundige berispt 2014/43 Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg, 12 augustus 2014 3 november 2015 mr Ingrid Christiaans-Dingelhoff Vakdocent juridische

Nadere informatie

Nota van toelichting. Algemeen

Nota van toelichting. Algemeen Nota van toelichting Algemeen Met de onderhavige algemene maatregel van bestuur wordt uitvoering gegeven aan artikel 36a van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) om voor een

Nadere informatie

Gelet op artikel 8, tweede lid, onderdeel b, en zevende lid, van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg;

Gelet op artikel 8, tweede lid, onderdeel b, en zevende lid, van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg; (Tekst geldend op: 05-03-2012) Regeling van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 18 maart 2009, MEVA/BO-2819721, houdende regels inzake de periodieke registratie op grond van de Wet op

Nadere informatie

Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg

Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg Wet van 11 november 1993, houdende regelen inzake beroepen op het gebied van de individuele gezondheidszorg (Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg

Nadere informatie

PROTOCOL OPVANG VAN KINDEREN MET EEN MEDISCHE INDICATIE/BIG

PROTOCOL OPVANG VAN KINDEREN MET EEN MEDISCHE INDICATIE/BIG PROTOCOL OPVANG VAN KINDEREN MET EEN MEDISCHE INDICATIE/BIG Versie augustus 2015, versie 06 Verantwoordelijke Beleidsmedewerker Kwaliteit Aantal pagina s 9 Geldig tot 31 december 2017 Het doel van dit

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1997 524 Besluit van 29 oktober 1997, houdende nadere regels inzake deskundigheid van verpleegkundigen, ambulanceverpleegkundigen en mondhygiënisten

Nadere informatie

Model raamovereenkomst voorbehouden handelingen

Model raamovereenkomst voorbehouden handelingen Model raamovereenkomst voorbehouden handelingen Zorginstelling (vertegenwoordiger van) artsen 1 (niet in dienst van de zorginstelling) 2 De ondergetekenden: 3 Organisatie 3 : Huisartsen Kring Haaglanden

Nadere informatie

Ontwerp amvb tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wet op de jeugdzorg 8 november 2013

Ontwerp amvb tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wet op de jeugdzorg 8 november 2013 Besluit van tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wet op de jeugdzorg in verband met de professionalisering van de jeugdzorg Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en

Nadere informatie

1. Inleiding en doel. 2. Uitgangspunten en definities

1. Inleiding en doel. 2. Uitgangspunten en definities Model versie oktober 2005 Professioneel Statuut GGZ 1. Inleiding en doel 1.1. Binnen de GGZ is er behoefte aan een professioneel statuut voor professionals. Dit professioneel statuut heeft een algemeen

Nadere informatie

Wet van 11 november 1993, houdende regelen inzake beroepen op het gebied van de individuele gezondheidszorg

Wet van 11 november 1993, houdende regelen inzake beroepen op het gebied van de individuele gezondheidszorg (Tekst geldend op: 13-09-2012) Wet van 11 november 1993, houdende regelen inzake beroepen op het gebied van de individuele gezondheidszorg Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses

Nadere informatie

I.P.C. SINDRAM VERWEIJ ADVOCATEN NIJMEGEN 024-324 37 09 / 06-49968172 SINDRAM@VERWEIJADVOCATEN.NL

I.P.C. SINDRAM VERWEIJ ADVOCATEN NIJMEGEN 024-324 37 09 / 06-49968172 SINDRAM@VERWEIJADVOCATEN.NL 1 I.P.C. SINDRAM VERWEIJ ADVOCATEN NIJMEGEN 024-324 37 09 / 06-49968172 SINDRAM@VERWEIJADVOCATEN.NL 2 ONDERWERPEN Aansprakelijkheid Titelbescherming wet BIG Voorbehouden handelingen Experimenteerartikel

Nadere informatie

NHG-PraktijkWijzer Kwaliteit & Veiligheid

NHG-PraktijkWijzer Kwaliteit & Veiligheid NHG-PraktijkWijzer Kwaliteit & Veiligheid Bevoegd- en bekwaamheid van medewerkers in de huisartsenpraktijk achtergrondinformatie Colofon Auteur: Referenten: Mw mr R.M.S. Doppegieter, DG Doppegieter Gezondheidsrecht

Nadere informatie

Bekwaam is bevoegd. Adri van der Dussen

Bekwaam is bevoegd. Adri van der Dussen Bekwaam is bevoegd Adri van der Dussen Even voorstellen Manager Erasmus MC Zorgacademie Verpleegkundige vervolgopleidingen (post MBO en HBO) Medisch ondersteunende opleidingen (HBO niveau) Vakspecifieke

Nadere informatie

Algemeen. Definities voorbehouden- en risicovolle handelingen. Landelijke werkgroep Voorbehouden- en risicovolle handelingen April 2011

Algemeen. Definities voorbehouden- en risicovolle handelingen. Landelijke werkgroep Voorbehouden- en risicovolle handelingen April 2011 Informatief document Algemeen Het bestuur van de V&VN Dialyse en Nefrologie heeft een werkgroep Voorbehouden- en risicovolle handelingen in het leven geroepen met als doel de voorbehouden- en risicovolle

Nadere informatie

IMPLEMENTEREN van protocollen. Marleen Versteeg Vilans KICK-protocollendag Elena Jager 24 juni 2014

IMPLEMENTEREN van protocollen. Marleen Versteeg Vilans KICK-protocollendag Elena Jager 24 juni 2014 IMPLEMENTEREN van protocollen Marleen Versteeg Vilans KICK-protocollendag Elena Jager 24 juni 2014 Programma Opening Opfrissen wettelijke kaders Implementatie: wat werkt, wat niet? Afsluiting Stelling

Nadere informatie

Stappenplan. voor het werken overeenkomstig de. Wet BIG

Stappenplan. voor het werken overeenkomstig de. Wet BIG Stappenplan voor het werken overeenkomstig de Wet BIG EADV, uitgave januari 2006 Eerste Associatie van Diabetes Verpleegkundigen Postbus 3009, 3502 GA Utrecht Tel. 030 2918910 Fax 030 2918915 E-mail info@eadv.nl

Nadere informatie

Wet BIG en medisch rekenen

Wet BIG en medisch rekenen en medisch rekenen Zuwe Hofpoort Ziekenhuis Afdeling HRD Polanerbaan 2 3447 GN WOERDEN tel. : 0348-427361 e-mail : Laatste verwerking: donderdag 11 augustus 2011 2 INHOUDSOPGAVE De Wet BIG 4 Schema s 8

Nadere informatie

Professioneel statuut Antes

Professioneel statuut Antes Professioneel statuut Antes Versie 8, 01-11-2016 Postbus 8549 3009 AM Rotterdam info@antesgroep.nl www.antesgroep.nl Inhoud 1 Inleiding en doel... 2 2 Uitgangspunten en definities... 3 3 Juridische kaders...

Nadere informatie

Publieksfolder Bent u ontevreden over de geleverde gezondheidszorg?

Publieksfolder Bent u ontevreden over de geleverde gezondheidszorg? www.igz.nl Publieksfolder Bent u ontevreden over de geleverde gezondheidszorg? Bent u ontevreden over de geleverde gezondheidszorg? In Nederland heeft u recht op goede gezondheidszorg. Dit betekent volgens

Nadere informatie

verpleegkundige niet deskundig en bekwaam bent, zul je niet tot uitvoering mogen overgaan; onbekwaam maakt immers onbevoegd.

verpleegkundige niet deskundig en bekwaam bent, zul je niet tot uitvoering mogen overgaan; onbekwaam maakt immers onbevoegd. Inleiding Wet BIG ten behoeve vo:nde lcndelijke bijeenkomst voor de ccrrtcctperscnea infectieziekten werkzaam binnen de diverse justitiële inrichtingen op Donderdcg 09 üecember- 1999. In het voorwoord

Nadere informatie

Handleiding Voorbehouden handelingen bij verpleging, verzorging en thuiszorg

Handleiding Voorbehouden handelingen bij verpleging, verzorging en thuiszorg Handleiding Voorbehouden handelingen bij verpleging, verzorging en thuiszorg ActiZ BTN LHV Verenso Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Opbouw 4 Hoofdstuk 2 Wettelijk kader 5 2.1

Nadere informatie

Professioneel statuut GGZ Veenendaal

Professioneel statuut GGZ Veenendaal Professioneel statuut GGZ Veenendaal Doel Met dit professioneel statuut wordt een nadere invulling gegeven aan de eis van de Kwaliteitswet zorginstellingen waarin de instelling wordt verplicht om te voorzien

Nadere informatie

Grenzen aan verantwoordelijkheid. Symposium taakherschikking 1 oktober 2015 Mr. Diederik van Meersbergen KNMG

Grenzen aan verantwoordelijkheid. Symposium taakherschikking 1 oktober 2015 Mr. Diederik van Meersbergen KNMG Grenzen aan verantwoordelijkheid Symposium taakherschikking 1 oktober 2015 Mr. Diederik van Meersbergen KNMG Waar ga ik het over hebben? Wat is de juridische context? Wat betekent dit voor Zelfstandige

Nadere informatie

PROFESSIONEEL STATUUT VOOR DE ACADEMISCH MEDISCH SPECIALIST

PROFESSIONEEL STATUUT VOOR DE ACADEMISCH MEDISCH SPECIALIST PROFESSIONEEL STATUUT VOOR DE ACADEMISCH MEDISCH SPECIALIST Overwegende dat: 1. het academisch ziekenhuis op grond van wet en regelgeving, waaronder de WHW, als instelling onder meer taken heeft op het

Nadere informatie

Bijlage 2 Herziene Raamovereenkomst (mei 2015) Raamovereenkomst voorbehouden handelingen Midden-Nederland

Bijlage 2 Herziene Raamovereenkomst (mei 2015) Raamovereenkomst voorbehouden handelingen Midden-Nederland Bijlage 2 Herziene Raamovereenkomst (mei 2015) Raamovereenkomst voorbehouden handelingen Midden-Nederland De ondergetekenden: De LHV-Huisartsenkring Midden-Nederland Naam arts/contactpersoon: H. van den

Nadere informatie

Klachtenregeling de SHA januari Klachtenregeling Stichting Huisartsenpost Amstelland

Klachtenregeling de SHA januari Klachtenregeling Stichting Huisartsenpost Amstelland Klachtenregeling Stichting Huisartsenpost Amstelland Amstelveen, januari 2017 1 Artikel 1 Begripsbepalingen In deze klachtenregeling wordt verstaan onder: a SHA Stichting Huisartsenpost Amstelland b Wkkgz

Nadere informatie

Professioneel statuut vakgroep Specialisten Ouderengeneeskunde

Professioneel statuut vakgroep Specialisten Ouderengeneeskunde Professioneel statuut vakgroep Specialisten Ouderengeneeskunde VOORWOORD De ouderenzorg is volop in beweging. Zorgorganisaties en specialisten ouderengeneeskunde dragen daarbij een bijzondere verantwoordelijkheid

Nadere informatie

De behandelbevoegdheid van De behandelbevoegdheid van de verpleegkundig specialiste

De behandelbevoegdheid van De behandelbevoegdheid van de verpleegkundig specialiste Home no. 3 Juni 2015 Juridische aspecten Eerdere edities Verenso.nl De behandelbevoegdheid van De behandelbevoegdheid van de verpleegkundig specialiste Dr. Corry Ketelaars, coördinerend specialistisch

Nadere informatie

Wet BIG. Informatie voor werkgevers in de gehandicaptenzorg Herregistratie in het BIG-register. 17 Wet BIG

Wet BIG. Informatie voor werkgevers in de gehandicaptenzorg Herregistratie in het BIG-register. 17 Wet BIG Wet BIG Informatie voor werkgevers in de gehandicaptenzorg Herregistratie in het BIG-register 17 Wet BIG Wet BIG Herregistratie in het BIG-register Informatie voor werkgevers in de gehandicaptenzorg VGN-publicatie

Nadere informatie

Brochure. Zorgvuldig handelen bij voorbehouden en bijzondere handelingen

Brochure. Zorgvuldig handelen bij voorbehouden en bijzondere handelingen Brochure Zorgvuldig handelen bij voorbehouden en bijzondere handelingen Inhoudsopgave Overweging 2 Inleiding 2 1. Advies: zorgvuldig handelen 4 2. Voorbehouden handelingen 6 3. Bijzondere handelingen 10

Nadere informatie

2014 no. 73 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA

2014 no. 73 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA 2014 no. 73 AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA LANDSVERORDENING van 15 december 2014 houdende regels inzake de toelating van beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg (Landsverordening beroepen in de gezondheidszorg)

Nadere informatie

Wanneer vindt SailWise dat er een speciale verpleegkundige vrijwilliger nodig is voor de begeleiding/zorg?

Wanneer vindt SailWise dat er een speciale verpleegkundige vrijwilliger nodig is voor de begeleiding/zorg? Wanr vindt SailWise dat er een speciale verpleegkundige nodig is voor de begeleiding/zorg? Kwaliteit is belangrijk: Tijdens de watersportactiviteiten op onze accommodaties die open staan voor individuele

Nadere informatie

CENTRAAL COLLEGE VOOR DE FARMACIE BESLUIT NO. 11 BESLUIT REGISTRATIE EN HERREGISTRATIE ZIEKENHUISFARMACIE

CENTRAAL COLLEGE VOOR DE FARMACIE BESLUIT NO. 11 BESLUIT REGISTRATIE EN HERREGISTRATIE ZIEKENHUISFARMACIE CENTRAAL COLLEGE VOOR DE FARMACIE BESLUIT NO. 11 BESLUIT REGISTRATIE EN HERREGISTRATIE ZIEKENHUISFARMACIE Het Centraal College voor de Farmacie in vergadering bijeen op 3 november 2014 Gezien in aanmerking

Nadere informatie

Klachtenregeling n.a.v. ingang WKKGZ (Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg) per

Klachtenregeling n.a.v. ingang WKKGZ (Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg) per GROEPSPRAKTIJK ASSEN-OOST Klachtenregeling Gezondheidscentrum Assen-Oost Klachtenregeling n.a.v. ingang WKKGZ (Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg) per 1-1-2017 Artikel 1 Begripsbepalingen In deze

Nadere informatie

Verpleegtechnische handelingen

Verpleegtechnische handelingen mb o Verpleegtechnische handelingen Deze uitgave Verpleegtechnische handelingen maakt deel uit van de serie Traject V&V. De theorie van deze uitgave sluit volledig aan bij onderstaande werkproces uit het

Nadere informatie

Protocol medicijnverstrekking & medisch handelen

Protocol medicijnverstrekking & medisch handelen Protocol medicijnverstrekking & medisch handelen november 2010 Inhoud Inleiding over medicijnverstrekking en medisch handelen... 3 Het kind wordt ziek op school... 3 Het verstrekken van medicijnen op verzoek...

Nadere informatie

Scholingstraject Voorbehouden en risicovolle handelingen. Module Wet BIG

Scholingstraject Voorbehouden en risicovolle handelingen. Module Wet BIG Scholingstraject Voorbehouden en risicovolle handelingen Module Wet BIG Opleidings Centrum Zuidwester Doel van de module De deelnemer de doelstellingen van de Wet BIG. De deelnemer weet wat een registerberoep

Nadere informatie

Voorbeeldmodule M&I Voorbereiding gestructureerde huisartsenzorg in verzorgingshuizen Beleidsthema: samenwerking

Voorbeeldmodule M&I Voorbereiding gestructureerde huisartsenzorg in verzorgingshuizen Beleidsthema: samenwerking Voorbeeldmodule M&I Voorbereiding gestructureerde huisartsenzorg in verzorgingshuizen Beleidsthema: samenwerking Algemeen De module Huisartsenzorg in verzorgingshuizen heeft als doel het maken van samenwerkingsafspraken

Nadere informatie

Beleid mantelzorg. Versie 031109 Herzieningsdatum 031112

Beleid mantelzorg. Versie 031109 Herzieningsdatum 031112 Beleid mantelzorg Herzieningsdatum 031112 Mantelzorgbeleid Cederhof Mantelzorg kan worden gedefinieerd als de extra zorg en begeleiding die mensen, vrijwillig, langdurig en onbetaald, verlenen aan personen

Nadere informatie

Klachten over uw zorg?

Klachten over uw zorg? Klachten over uw zorg? Het tuchtrecht heeft als doel de kwaliteit van de beroepsuitoefening in de individuele gezondheidszorg te bewaken en te bevorderen, en de patiënt te beschermen tegen ondeskundig

Nadere informatie

Wet van 11 november 1993, houdende regelen inzake beroepen op het gebied van de individuele gezondheidszorg

Wet van 11 november 1993, houdende regelen inzake beroepen op het gebied van de individuele gezondheidszorg Wet van 11 november 1993, houdende regelen inzake beroepen op het gebied van de individuele gezondheidszorg Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz.

Nadere informatie

Professioneel Statuut Psychologenpraktijk OOG

Professioneel Statuut Psychologenpraktijk OOG Professioneel Statuut Psychologenpraktijk OOG Status: Vastgesteld Auteur: G. Buur Versie: 1 Psychologenpraktijk OOG biedt geestelijke gezondheidszorg aan kinderen en jongeren en volwassenen. De hulpverlening

Nadere informatie

Beroepsprofielen en VAR. Sonja Kersten

Beroepsprofielen en VAR. Sonja Kersten Beroepsprofielen en VAR Sonja Kersten 25 november 2016 Noodzakelijke eigenschappen uit Notes on nursing niet te oud, niet te jong, niet nieuwsgierig zijn, niet klappen en babbelen, gezond zijn (geen borstziekte,

Nadere informatie

Wet van 18 januari 1996, betreffende de kwaliteit van zorginstellingen

Wet van 18 januari 1996, betreffende de kwaliteit van zorginstellingen (Tekst geldend op: 23-02-2007) Wet van 18 januari 1996, betreffende de kwaliteit van zorginstellingen Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & verzorgenden

Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & verzorgenden Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & verzorgenden Deskundig zijn en blijven voor je patiënt of cliënt voor je vak voor jezelf 11 mei, Dag van de verpleging defensie Lidmaatschap V&VN Je wilt deskundig

Nadere informatie

Medische stralingstoepassingen en -stralingsbescherming

Medische stralingstoepassingen en -stralingsbescherming Medische stralingstoepassingen en -stralingsbescherming Hoofdstuk 6 van het Besluit stralingsbescherming Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Medische stralingstoepassingen en -stralingsbescherming

Nadere informatie

Beleidsstuk Pagina 1 van 5

Beleidsstuk Pagina 1 van 5 Beleidsstuk Pagina 1 van 5 Documenteigenaar : HMT Bekrachtigd : RvB Laatste evaluatie: Maart 27 Evaluatiecyclus: 3 jaar 1. DOEL Het vastleggen van beleid omtrent familieparticipatie. 2. DEFINITIE HMT WGBo

Nadere informatie

Juridisch kader voor verantwoord verrichten van CTG door verloskundigen

Juridisch kader voor verantwoord verrichten van CTG door verloskundigen Juridisch kader voor verantwoord verrichten van CTG door verloskundigen AVM, april 2017 Aanleiding Bij het vorm geven van de eerste initiatieven rondom integrale zorg door een aantal verloskundige samenwerkingsverbanden,

Nadere informatie

WETTELIJKE EISEN BIJ DE BEROEPSUITOEFENING

WETTELIJKE EISEN BIJ DE BEROEPSUITOEFENING WETTELIJKE EISEN BIJ DE BEROEPSUITOEFENING Onderstaand wordt beknopt weergegeven met welke aspecten een logopedist rekening dient te houden uit hoofde van wetgeving. 1. Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst

Nadere informatie

Handreiking verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid bij integrale geboortezorg

Handreiking verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid bij integrale geboortezorg Handreiking verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid bij integrale geboortezorg AAN College Perinatale Zorg VAN J.J. Rijken, advocaat DATUM 14 april 2016 ONS KENMERK 265914 Samenvatting Deze Handreiking

Nadere informatie

In deze nota naar aanleiding van het verslag beantwoord ik de gestelde vragen, waarbij ik zo veel mogelijk de volgorde van het verslag volg.

In deze nota naar aanleiding van het verslag beantwoord ik de gestelde vragen, waarbij ik zo veel mogelijk de volgorde van het verslag volg. 34 630 Wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met het opnemen van de physician assistant in de lijst van registerberoepen, het toekennen van zelfstandige bevoegdheid

Nadere informatie

Beschrijving Functiegebied Medisch Management binnen de ambulancezorg

Beschrijving Functiegebied Medisch Management binnen de ambulancezorg Beschrijving Functiegebied Medisch Management binnen de ambulancezorg Opdrachtgever : Ambulancezorg Nederland Opsteller : THYMOS training & advies Status : definitief, bestuurlijk vastgesteld op 22 april

Nadere informatie

Professioneel Statuut PROFESSIONEEL STATUUT VAN DE BEDRIJFSARTS

Professioneel Statuut PROFESSIONEEL STATUUT VAN DE BEDRIJFSARTS Professioneel Statuut PROFESSIONEEL STATUUT VAN DE BEDRIJFSARTS 1. Overwegingen 1.1. Het professioneel statuut van de bedrijfsarts (in het vervolg: het professioneel statuut) is bedoeld om de professionele

Nadere informatie

De zelfstandige bevoegdheid van de verpleegkundig specialist

De zelfstandige bevoegdheid van de verpleegkundig specialist Rob van der Peet Voorzichtige experimentele regeling De zelfstandige bevoegdheid van de verpleegkundig specialist De wettelijke regeling van de verpleegkundig specialist is een feit, maar bij de manier

Nadere informatie

Coöperatie: Coöperatieve Huisartsenpost t Hellegat, statutair gevestigd te Klaaswaal, gemeente Cromstrijen.

Coöperatie: Coöperatieve Huisartsenpost t Hellegat, statutair gevestigd te Klaaswaal, gemeente Cromstrijen. Doel: Dit protocol heeft als doel het in kaart brengen van juridische aspecten verbonden aan de functie van Triagist op een huisartsenpost van de Coöperatie en Triagisten daarin inzicht en sturing te geven

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 34 630 Wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met het opnemen van de physician assistant in de lijst

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & verzorgenden. Laat zien wat je waard bent!

Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & verzorgenden. Laat zien wat je waard bent! Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & verzorgenden Laat zien wat je waard bent! Deskundig zijn en blijven voor je patiënt of cliënt voor je vak 17 mei 2017 voor jezelf Drijfveren De best mogelijke zorg

Nadere informatie

HERREGISTRATIE WET BIG RESEARCH PROFESSIONALS

HERREGISTRATIE WET BIG RESEARCH PROFESSIONALS HERREGISTRATIE WET BIG RESEARCH PROFESSIONALS Saskia Danen de Vries WET BEROEPEN INDIVIDUELE GEZONDHEIDS- ZORG, HOE ZAT HET OOK AL WEER? 1986: Parlement 1993: Wetsvoorstel aangenomen 1995 1997: gefaseerd

Nadere informatie

IV.02. Arts en Wet BIG consult IV.02. Arts en Wet BIG

IV.02. Arts en Wet BIG consult IV.02. Arts en Wet BIG IV.02 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Hoofdlijnen van de Wet BIG 5 3. Registratie en titelbescherming 8 4. Periodieke registratie of herregistratie 10 5. Regeling specialismen 11 6. Voorbehouden handelingen

Nadere informatie

Klachtenregelement Senas-zorg

Klachtenregelement Senas-zorg Klachtenregelement Senas-zorg 1 Klachtenregeling voor zorgaanbieders die geen instellingen in stand houden die zijn aangemerkt als Bopz-instelling. Voorwoord Deze regeling is een variant van de algemene

Nadere informatie

Klachtenprotocol Kinderopvang De 5

Klachtenprotocol Kinderopvang De 5 Klachtenprotocol Kinderopvang De 5 Versie 10-11-2016 2 Klachtenprotocol Kinderopvang De 5 Inhoudsopgave Toepassingsgebied 3 Begripsbepaling 3 Doelstelling van de klachtenregeling 2 Samenstelling, benoeming

Nadere informatie

Bijlage 2. Uitvoeringsverzoek tot voorbehouden handelingen 1

Bijlage 2. Uitvoeringsverzoek tot voorbehouden handelingen 1 Bijlage 2 Uitvoeringsverzoek tot voorbehouden handelingen 1 Uitvoeringsverzoek tot voorbehouden handelingen van individuele arts of Verpleegkundig Specialist (VS) of Physician Assistent/PA aan de verpleegkundige/verzorgende

Nadere informatie

Hij draagt in deze hoedanigheid zorg voor:

Hij draagt in deze hoedanigheid zorg voor: Inleiding Patiënten worden in het ziekenhuis regelmatig door meerdere medisch specialisten tegelijk behandeld. In het verleden is verschillende malen geconstateerd dat de onderlinge verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Rubriek Onderwerp Nummer Datum document KWALITEIT - PROTOCOL Intern klachtenreglement

Rubriek Onderwerp Nummer Datum document KWALITEIT - PROTOCOL Intern klachtenreglement Rubriek Onderwerp Nummer Datum document KWALITEIT - PROTOCOL Intern klachtenreglement 1.2.04 20130426 cliënten ARTIKEL 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 1.1. Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Risicovolle. Voorbehouden. Handelingen

Risicovolle. Voorbehouden. Handelingen Risicovolle en Voorbehouden Datum: correcte datum aangeven Pagina 1 van 11 Versie nr.: V1 01102012 Inleiding Op 1 december 1997 is de Wet BIG in werking getreden. De doelstelling van deze wet is het bevorderen

Nadere informatie

Beroepsnorm Deskundigheidsbevordering verpleegkundigen & verzorgenden

Beroepsnorm Deskundigheidsbevordering verpleegkundigen & verzorgenden Beroepsnorm Deskundigheidsbevordering verpleegkundigen & verzorgenden Over de Beroepsnorm Deskundigheidsbevordering In 2006 heeft Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN), door de Minister erkend

Nadere informatie

Begrippenlijst. Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden. Register Zorgprofessionals. Uitvoeringsregelingen

Begrippenlijst. Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden. Register Zorgprofessionals. Uitvoeringsregelingen Begrippenlijst Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden Register Zorgprofessionals Uitvoeringsregelingen Vastgesteld door het College Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals op 10

Nadere informatie

Beantwoording vragen Tweede Kamer bij rapport Implementatie kwaliteitswet zorginstellingen (Tweede Kamer, vergaderjaar 2008-2009, 31 961, nrs.

Beantwoording vragen Tweede Kamer bij rapport Implementatie kwaliteitswet zorginstellingen (Tweede Kamer, vergaderjaar 2008-2009, 31 961, nrs. Algemene Rekenkamer BEZORGEN Lange Voorhout 8 Voorzitter van de commissie voor Postbus 20015 de Rijksuitgaven 2500 EA Den Haag T 070 3424344 Binnenhof 4 070 3424130 DEN HAAG e voorlichting@rekenkamer.nl

Nadere informatie

Professioneel statuut GBGGZ. tantelouise Ookthuis

Professioneel statuut GBGGZ. tantelouise Ookthuis Professioneel statuut GBGGZ tantelouise Ookthuis 1 Inhoud Doel... 3 1. Inleiding... 3 2. Uitgangspunten en definities... 3 3. Juridische kaders... 4 4. Verantwoordelijkheden, bevoegdheden en onderlinge

Nadere informatie

Factsheet Verpleegkundig Specialisten

Factsheet Verpleegkundig Specialisten en Utrecht, maart 2012 Sinds 1 januari 2012 zijn de wettelijke regelingen rondom de verpleegkundig specialist door de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport erkend. In dit document worden de belangrijkste

Nadere informatie

Mag je als POH recepten uitschrijven of een diagnose stellen? Dr. ST Houweling, huisarts voorzitter Langerhans

Mag je als POH recepten uitschrijven of een diagnose stellen? Dr. ST Houweling, huisarts voorzitter Langerhans Mag je als POH recepten uitschrijven of een diagnose stellen? Dr. ST Houweling, huisarts voorzitter Langerhans Casus 1 Mevr. de Vries, 68 jaar, DM2 sinds 2 jaar. Metformine 2 x 500 mg, nierfunctie goed.

Nadere informatie

Landsverordening algemene verzekering bijzondere ziektekosten LANDSVERORDENING BEPERKING VESTIGING MEDISCHE BEROEPSBEOEFENAREN

Landsverordening algemene verzekering bijzondere ziektekosten LANDSVERORDENING BEPERKING VESTIGING MEDISCHE BEROEPSBEOEFENAREN Landsverordening algemene verzekering bijzondere ziektekosten LANDSVERORDENING BEPERKING VESTIGING MEDISCHE BEROEPSBEOEFENAREN 79 Volksgezondheidswetgeving Landsverordening beperking vestiging medische

Nadere informatie

TAAKDELEGATIE: MET EEN GERUST HART DE TAAK UIT HANDEN GEVEN. Mr. K.G.M. van Dijk - Fleetwood-Bird

TAAKDELEGATIE: MET EEN GERUST HART DE TAAK UIT HANDEN GEVEN. Mr. K.G.M. van Dijk - Fleetwood-Bird TAAKDELEGATIE: MET EEN GERUST HART DE TAAK UIT HANDEN GEVEN Mr. K.G.M. van Dijk - Fleetwood-Bird Disclosure belangen spreker (potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties

Nadere informatie

PROFESSIONEEL STATUUT AERREA B.V.

PROFESSIONEEL STATUUT AERREA B.V. PROFESSIONEEL STATUUT AERREA B.V. Met dit professioneel statuut wordt een nadere invulling gegeven aan de eis van de Kwaliteitswet zorginstellingen waarin de instelling wordt verplicht om te voorzien in

Nadere informatie

Beroepsgeheim en Huiselijk Geweld

Beroepsgeheim en Huiselijk Geweld Beroepsgeheim en Huiselijk Geweld Workshop Landelijk Congres Huiselijk Geweld 16 november 2009 Inhoud Waar hebben we het over Juridisch Kader Achtergrond Afweging: geheim doorbreken? Stappenplan Casusposities

Nadere informatie

Protocol. Gebruik geneesmiddelen en medisch handelen. Structuur deel

Protocol. Gebruik geneesmiddelen en medisch handelen. Structuur deel Protocol Gebruik geneesmiddelen en medisch handelen Structuur deel Primair proces Datum vaststelling Versie 1.0 06 november 2013 Datum herijking Voorgaande versies Verantwoording Uitwerken met Advies van

Nadere informatie

Reglement Klacht en Tuchtzaken

Reglement Klacht en Tuchtzaken Reglement Klacht en Tuchtzaken Begripsomschrijving Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: De vereniging: NEVOA, Beroepsorganisatie Bedrijfsjuridisch adviseurs. De algemene vergadering:

Nadere informatie

Klachtenreglement Klachtenportaal Zorg

Klachtenreglement Klachtenportaal Zorg Klachtenreglement Klachtenportaal Zorg De onafhankelijke klachtenregeling voor cliënten (en hun vertegenwoordigers en nabestaanden) van zelfstandige zorgaanbieders en zorgaanbieders in kleinschalige zorginstellingen.

Nadere informatie

Voorwoord Pag. 2 Inleiding Pag. 3

Voorwoord Pag. 2 Inleiding Pag. 3 Interne klachtenprocedure Nieuw Griffesteyn conform BTN Inhoudsopgave Voorwoord Pag. 2 Inleiding Pag. 3 Deel I Klachtenbehandeling door de directie Pag. 4 Hoofdstuk 1 Definities Pag. 4 Hoofdstuk 2 Procedure

Nadere informatie

Burgerlijk Wetboek Boek 7, Afdeling 5

Burgerlijk Wetboek Boek 7, Afdeling 5 Burgerlijk Wetboek Boek 7, Afdeling 5 (Tekst geldend op: 19 02 2015) Afdeling 5. De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling Artikel 446 4. De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling in deze

Nadere informatie