Wet BIG. Informatie voor werkgevers in de gehandicaptenzorg Herregistratie in het BIG-register. 17 Wet BIG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wet BIG. Informatie voor werkgevers in de gehandicaptenzorg Herregistratie in het BIG-register. 17 Wet BIG"

Transcriptie

1 Wet BIG Informatie voor werkgevers in de gehandicaptenzorg Herregistratie in het BIG-register 17 Wet BIG

2 Wet BIG Herregistratie in het BIG-register Informatie voor werkgevers in de gehandicaptenzorg VGN-publicatie

3 Lucie ter Meer, opleidingsfunctionaris bij de Baalderborg Groep Scholen wat de cliënt nodig heeft De wet BIG is duidelijk over voorbehouden handelingen, risicovolle handelingen en zorgvuldig handelen. Het beleid over wie welke handeling mag uitvoeren, is voor de organisatie. Ons beleid is, dat we niet zo veel BIGgeregistreerde medewerkers in dienst hebben, maar hen aantoonbaar bekwaam, dus bevoegd houden. Dit jaar implementeren we daarom de kickprotocollen van Vilans rondom verpleegkundig handelen. Bijvoorbeeld over injecteren en wondverzorging. De protocollen bestaan steeds uit drie onderdelen: een beschrijving, een werkinstructie en een toetsingsformulier. Het is mooi materiaal, omdat het onafhankelijk en altijd upto-date is. De ontwikkelingen rondom verplegende handelingen gaan zo snel, dat het prettig is dat een externe partij bijhoudt wat dit betekent voor vaardigheden. Alleen al door de protocollen systematisch te gebruiken en (bij)scholing te registeren, kun je aantonen dat je zorgvuldig handelt. Een belangrijk uitgangspunt bij ons is dat we niet massaal vaardigheden scholen. We hebben 87 kleinschalige locaties. Als je iets leert waar geen vraag naar is, verlies je bekwaamheid, dus bevoegdheid. Daarom scholen we medewerkers alleen als de cliënt dat nodig heeft. 2 Wet BIG

4 Inleiding De Wet op de beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG) moet de kwaliteit bevorderen van de zorg die zorgverleners leveren. De wet is ook bedoeld om patiënten of cliënten te beschermen tegen ondeskundig of onzorgvuldig handelen van individuele zorgverleners. Uitgangspunt is dat zorg wordt verleend door bekwame zorgverleners. Apothekers, artsen, fysiotherapeuten, gezondheidszorgpsychologen, psychotherapeuten, tandartsen, verloskundigen en verpleegkundigen moeten zich registeren in het BIG-register. Deze zorgverleners moeten zich elke 5 jaar opnieuw registreren in het BIG-register. Met de herregistratie tonen zij aan dat hun kennis en vaardigheden voldoende zijn. De registratie van verpleegkundigen, verloskundigen en fysiotherapeuten die vòòr 2009 zijn ingeschreven in het BIG-register eindigt op 31 december Om hun beroepstitel te kunnen behouden, zullen zij zich voor die tijd moeten herregistreren. In de gehandicaptenzorg werkt een groot aantal verpleegkundigen en fysiotherapeuten. Wat betekent deze herregistratie voor u als werkgever in de gehandicaptenzorg? In deze folder vindt u meer informatie over dit onderwerp. 3 Wet BIG

5 Wendy van Houten, opleidingsfunctionaris bij Amarant Academie, Amarant Groep Samenhangend beleid en eigen verantwoordelijkheid Wij hebben een BIG-commissie in onze organisatie. Deze commissie stelt beleid samen over alles wat te maken heeft met de Wet BIG. Van cursussen tot het antwoord op de vraag hoe medewerkers inzichtelijk houden welke verplichte handelingen ze nog moeten scholen. Verpleegkundigen zijn zelf verantwoordelijk voor hun BIG-registratie, wij ondersteunen hen hierbij. Dat doen we bijvoorbeeld met een portfolio waarin ze precies kunnen bijhouden welke vaardigheden zij al beheersen en wat ze nog moeten ontwikkelen. Onze ervaring is dat onze medewerkers heel betrokken en gemotiveerd zijn om hun kennis en vaardigheden op orde te houden. In de commissie BIG zitten een arts, districtsmanager, opleidingsfunctionaris, BIG-verpleegkundige, leidinggevende en een kwaliteitsmedewerker. Zo kunnen we ook echt samenhangend beleid maken. Niet alleen over functies, maar ook over de inrichting van het werk en personeelsfaciliteiten. Waar we nu bijvoorbeeld mee bezig zijn, is de verbinding tussen protocollen en de praktijk: BIG-verpleegkundigen voeren audits uit op voorzieningen om te kijken of de bekwaamheden en faciliteiten op orde zijn. De insteek hierbij is motiveren om het nog beter te doen. 4 Wet BIG

6 1 Herregistratie in het BIG-register De Wet BIG moet de kwaliteit bevorderen van de zorg die zorgverleners leveren. De wet is ook bedoeld om patiënten of cliënten te beschermen tegen ondeskundig of onzorgvuldig handelen van individuele zorgverleners. Uitgangspunt is dat zorg wordt verleend door bekwame zorgverleners. Daarom mag alleen een zorgverlener die in het BIG-register staat een beschermde titel voeren. kunnen herregistreren. Per beroep zijn de criteria verschillend. Het is daarom belangrijk om te kijken naar de specifieke criteria per beroep. De specifieke criteria van alle beroepen in het BIG-register zijn te vinden via de link: Herregistratie Met ingang van 1 januari 2009 is de herregistratie voor verpleegkundigen en fysiotherapeuten in de Wet BIG na 5 jaar verplicht. Zonder tijdige herregistratie wordt de inschrijving van verpleegkundigen en fysiotherapeuten die op 1 januari 2009 stonden ingeschreven in het BIG-register op 31 december 2013 geschrapt. Voor de verpleegkundige en fysiotherapeut die na de datum van 1 januari 2009 de opleiding heeft afgerond en daarna is ingeschreven, is bepaald dat vijf jaar na de datum van inschrijving de registratie eindigt (expireert). Eisen voor herregistratie Om herregistratie aan te vragen moet een zorgverlener voldoen aan de werkervaringseis. Haalt een zorgverlener de urennorm voor de werkervaringseis niet, dan is scholing nodig om te

7 John Nieboer, opleidingsfunctionaris bij SaffierDeResidentiegroep In kaart brengen en vooruit kijken Over de BIG hebben we een beleidsnota geschreven waarbij we de hele organisatie in kaart hebben gebracht: welke verpleegkundige zit op welke functie en voor welke functies is een BIG-registratie echt noodzakelijk? Samen kijken we welke mensen aan de eisen voldoen en voor wie externe her- en bijscholing nodig is. We kijken bovendien ver vooruit. Vier jaar geleden hebben we bijvoorbeeld de taakomschrijving van de praktijkopleiders uitgebreid met de functie zorg verlenen, om zeker te weten dat zij zich nu kunnen herregistreren. Dat is heel belangrijk, want zonder registratie kunnen ze geen mensen opleiden. Naast de activiteiten rond de BIG zijn we intern ook bezig met bekwaamheidsverklaringen. Die zijn gebaseerd op een systeem van scholing en toetsing. Dit doen we voor helpenden, verzorgenden en verpleegkundigen. We zien dat de complexiteit van de zorgvraag steeds verder stijgt. Daardoor moeten verpleegkundigen vaker dingen kunnen die nog niet gebruikelijk waren: infuuszorg, multipathologie enzovoort. Wij ontwikkelen zelf bij- en nascholingstrajecten om ervoor te zorgen dat het niveau van onze mensen blijft aansluiten bij de praktijk.

8 2 Eisen voor herregistratie voor Verpleegkundigen Per beroep zijn de criteria voor herregistratie in het BIG-register verschillend. In dit hoofdstuk beschrijven we waar een verpleegkundige aan moet voldoen (de criteria voor de andere beroepen, zoals de fysiotherapeut vindt u via Aantal uren Een verpleegkundige moet volgens de Wet BIG (artikel 8, 2e lid, onderdeel c) werkzaamheden verrichten gedurende minimaal uren in vijf jaar, waarbij de werkzaamheden maximaal voor een periode van twee aaneengesloten jaren kunnen worden onderbroken. Indien de werkzaamheden langer dan twee jaren worden onderbroken, worden de werkzaamheden die zijn verricht voor de onderbreking niet meegeteld bij de vaststelling van het aantal gewerkte uren. Met (gemiddeld) 8 uur werken per week kan een zorgverlener zijn kennis en vaardigheden nog behouden op het vereiste minimale professionele niveau. Dit is overigens wel de ondergrens. Meer uren werken biedt een betere waarborg voor het op peil houden van de minimaal vereiste kennis en vaardigheden. Daarbij zijn uren ook gewoon uren: uren gewerkt tijdens bijvoorbeeld het weekend of in een nachtdienst tellen niet dubbel. Met in de praktijk minder gewerkte of meer gewerkte overuren wordt geen rekening gehouden. Het aantal uren dat een beroepsbeoefenaar minimaal gewerkt moet hebben, moet zo gelijk mogelijk verspreid worden over de gehele herregistratieperiode van vijf jaar. Meerdere werkonderbrekingen in de periode van vijf jaar zijn toegestaan. Verschillende kortere (dat wil zeggen korter dan twee jaar) werkonderbrekingen zijn altijd mogelijk. Indien iemand in de wel gewerkte perioden echter slechts een heel beperkt aantal uren heeft gewerkt, moet compensatie in de rest van de herregistratieperiode van vijf jaar plaatsvinden. Hoe meer korte werkonderbrekingen, hoe meer uren in de wel gewerkte periode gewerkt moet zijn om aan de norm van uren in vijf jaar te kunnen voldoen. Als onderbreking van de werkzaamheden wordt de periode beschouwd die langer duurt dan zes weken waarin de ingeschrevene geen werkzaamheden verricht op het desbetreffende gebied van de beroepsuitoefening in de individuele gezondheidszorg. Het maakt daarbij niet uit of het zes aaneengesloten weken van ziekte betreft, of zes losse weken niet kunnen werken verspreid over het hele jaar. 7 Wet BIG

9 Voor het vaststellen van het aantal uren waarin de werkzaamheden zijn verricht, worden wel de uren meegerekend waarop de ingeschrevene op grond van een arbeidsovereenkomst werkzaamheden zou hebben verricht, maar deze niet heeft verricht vanwege: a ziekte, doch dit per jaar tot een maximum van zesmaal de in de arbeidsovereenkomst overeengekomen dan wel in het aanstellingsbesluit vastgestelde arbeidstijd per week; b betaald verlof in verband met vakantie zoals vastgelegd in de arbeidsovereenkomst of in het aanstellingsbesluit; c zwangerschaps- en bevallingsverlof; d adoptieverlof; e een algemeen erkende feestdag; f zeer bijzondere persoonlijke omstandigheden als bedoeld in artikel 4:1, eerste lid, van de Wet arbeid en zorg; g de uren besteed aan buitengewoon verlof, indien deze worden opgenomen voor invulling van werkzaamheden die overeenkomen met werkzaamheden die worden verricht binnen het desbetreffende beroep. Onderbreking 2 jaar Er wordt zoals gezegd een maximum van twee jaar gesteld aan de termijn van aaneengesloten werkonderbrekingen om zo de spreiding in de tijd te kunnen waarborgen. Indien iemand dus gedurende twee jaar aaneengesloten niet heeft gewerkt binnen zijn deskundigheidsgebied, zal hij de overige jaren ná de onderbreking de uur binnen zijn vakgebied moeten werken om zijn registratie te behouden. Wanneer een aaneengesloten werkonderbreking langer duurt dan twee jaar, heeft dat tot gevolg dat de vóór de werkonderbreking gewerkte uren niet meetellen voor de vaststelling van het totaal aantal gewerkte uren. Om een aantekening in het register te laten plaatsen, zal daarom na de werkonderbreking alsnog voldaan moeten worden aan de eis van minimaal uren werkervaring. Stel, iemand werkt in het eerste jaar van de periodieke registratieperiode fulltime, vervolgens onderbreekt hij zijn werkzaamheden met tweeënhalf jaar. Dan zal hij in de resterende anderhalf jaar van de registratieperiode moeten voldoen aan de eis van uren werkervaring. De voor de werkonderbreking gewerkte uren tellen immers niet mee bij de vaststelling van het totale aantal gewerkte uren in de vijfjaarstermijn. Indien de beroepsbeoefenaar hieraan niet kan voldoen, moet hij scholing volgen om zijn inschrijving te kunnen verlengen. Een werkonderbreking van twee jaar of langer aan het einde van de inschrijvingsperiode is dus heel ongunstig. De ureneis kan dan niet meer worden gehaald. Werkzaamheden De eis die de Wet BIG aan de werkzaamheden stelt, is dat het werkzaamheden moet betreffen die worden verricht in de individuele gezondheidszorg. Dit zijn handelingen die rechtstreeks betrekking hebben op een persoon en ertoe strekken zijn gezondheid te bevorderen of te bewaken. Het onderzoeken en het geven van 8 Wet BIG

10 advies is daaronder begrepen. Verder vallen hieronder handelingen die zijn gericht op genezing van een ziekte, op het behoeden van een persoon voor een ziekte, op het beoordelen van de gezondheidstoestand of op het verlenen van verloskundige bijstand. Coördinerende werkzaamheden Rechtstreeks contact met de patiënt of cliënt is niet noodzakelijk. Een voorbeeld is de leidinggevend verpleegkundige op een afdeling die andere verpleegkundigen aanstuurt, maar zelf geen of weinig direct patiëntencontact (meer) heeft of teamleidsters van zorgafdelingen binnen een zorginstelling. Zij verrichten wel werkzaamheden op verpleegkundig terrein, namelijk het coördineren en organiseren van zorg rond een patiënt, maar zij hoeven daarbij geen direct patiëntencontact te hebben. Deze coördinerende werkzaamheden zijn dermate gerelateerd aan de zorg die direct betrekking heeft op personen, dat deze werkzaamheden vallen onder de handelingen op het gebied van de individuele gezondheidszorg. Deskundigheid Bij het opdoen van werkervaring gaat het erom dat de zorgverlener door de combinatie van opgedane kennis en ontwikkelde (praktische) vaardigheden voldoende bekwaam blijft het betrokken beroep uit te oefenen. Daarom geldt als eis dat de werkzaamheden moeten vallen binnen het deskundigheidsgebied van het beroep, waarvoor betrokkene is ingeschreven in het BIG-register. Alleen die werkzaamheden tellen mee, die de zorgverlener verricht op het gebied van de beroepsuitoefening waarvoor hij zich wil laten herregistreren. Tot de deskundigheid van een verpleegkundige behoort bijvoorbeeld het verrichten van handelingen op het gebied van observatie, begeleiding, verpleging en verzorging. De werkzaamheden hoeven niet per se tegelijkertijd uit te strekken tot al deze gebieden; het verrichten van werkzaamheden slechts op het gebied van bijvoorbeeld begeleiding is voldoende. Voor bijvoorbeeld persoonlijk begeleiders in de gehandicaptenzorg of geestelijke gezondheidszorg geldt dat zij soms een verpleegkundige en soms een sociaal agogische beroepsopleiding hebben. Als aanvullende eis voor de werkervaring wordt gesteld dat alleen die werkzaamheden kunnen meetellen die tenminste op hetzelfde niveau worden uitgevoerd als de opleiding van het basisberoep (mbo niveau 4). Anderzijds kunnen naast verpleegkundigen ook andere zorgverleners, waaronder verzorgenden IG, medewerkers Maatschappelijke Zorg en Pedagogische begeleiders, onder voorwaarden verpleegtechnische handelingen uitvoeren. Alleen een verpleegkundige die als zodanig geregistreerd is in het BIG-register mag echter deze beroepstitel voeren. Ook mag zij in opdracht een aantal voorbehouden handelingen uitvoeren, zonder dat de tussenkomst 9 Wet BIG

11 van een zelfstandig bevoegd arts is geregeld (zie voor een toelichting bijlage 2). te blijven uitoefenen en waarbij de relatie met de veiligheid van de patiënt centraal staat. Scholing Als een beroepsbeoefenaar in onvoldoende mate relevante werkzaamheden heeft verricht, moet hij scholing volgen om aan het einde van de registratieperiode een aantekening in het register te kunnen laten plaatsen. Door het met goed gevolg afleggen van de vereiste scholing is voldoende aangetoond dat de beroepsbeoefenaar weer beschikt over de noodzakelijke (kern) competenties in het desbetreffende beroep. Zo kan worden gegarandeerd dat hij voldoende in staat is zorgvuldig en deskundig met patiënten te kunnen werken. Voor beroepskrachten of cliënten die zich willen herregistreren bestaan er verschillende opleidingsmogelijkheden. Op de VGN-site vindt u meer informatie over deze opleidingen. De BIG-geregistreerde moet echter altijd wel blijven beschikken over de competenties die behoren tot de kern van het beroep. Dit zijn competenties die cruciaal zijn voor de beroepsuitoefening, zonder welke competenties de beroepsbeoefenaar bij de uitoefening van het beroep een gevaar kan vormen voor de veiligheid van de betrokken patiënten. Het moet dus gaan om het blijven beheersen van de allerbelangrijkste kerncompetenties (het beheersen van de basiskennis- en het beheersen van bepaalde praktische vaardigheden), waardoor iemand minimaal bekwaam blijft het beroep in de praktijk 10 Wet BIG

12 Rol van de werkgever bij herregistratie Zorgverleners met een BIG-registratie dienen zelf te zorgen voor een tijdige herregistratie. Wel is het van belang dat u hier als werkgever toezicht op houdt. Het controleren van een actuele BIG-registratie kan eenvoudig via de website Op deze website zijn ook alle namen te vinden van BIG-geregistreerde zorgverleners aan wie een bevel of maatregel is opgelegd. Personeelsdossier Om het de verpleegkundige en fysiotherapeuten in uw organisatie zo makkelijk mogelijk te maken, is het aan te raden om als werkgever de datum waarop de inschrijving in het BIG-register expireert op te nemen in het personeelsdossier. Bewijsstukken Zorgverleners met een BIG-registratie dienen zelf te zorgen voor een tijdige herregistratie door een digitaal formulier in te vullen op de website Steekproefsgewijs wordt zorgverleners gevraagd om documenten aan te leveren als bewijs voor herregistratie. Bewijsstukken voor herregistratie op basis van de werkervaringseis kunnen zijn een: werkgeversverklaring; arbeidscontract of aanstellingsbesluit; kopie van een recente loonstrook; functieomschrijving, functieprofiel of taakomschrijving; ander formeel document waaruit blijkt wat voor werk, op welk niveau en voor hoeveel uur de zorgverlener dit heeft uitgevoerd. De verwachting is dat de verpleegkundige in de gehandicaptenzorg een grotere kans heeft op een gerichte steekproefsgewijze controle. Deze steekproef zal voornamelijk worden gehouden bij aanvragen die gebaseerd zijn op werkervaring die is opgedaan in een beroep of functie waarvoor geen opleiding vereist is tot het beroep van verpleegkundige. In dat geval zal worden gevraagd met bewijsstukken te onderbouwen dat de werkervaring is verricht binnen de individuele gezondheidszorg, binnen het desbetreffende deskundigheidsgebied en op tenminste een gelijkwaardig niveau als het niveau van de opleiding tot verpleegkundige. Het niveau waarop de werkzaamheden zijn verricht zou bijvoorbeeld kunnen blijken uit de functieomschrijving, waarin de werkzaamheden en verantwoordelijkheden van de functie zijn omschreven (bijvoorbeeld de vacaturetekst). Of uit een verklaring van de werkgever dat binnen de functievervulling van 11 Wet BIG

13 betrokkene tenminste één dag per week ook daadwerkelijk verpleegkundige werkzaamheden op het vereiste niveau zijn verricht. Werkgeversverklaring Als werkgever kunt u ervoor kiezen om een standaard werkgeversverklaring aan de verpleegkundige te verstrekken om met de aanvraag tot herregistratie mee te kunnen zenden. De werkgeversverklaring bevat minimaal de volgende gegevens: naam zorgverlener (geboortenaam); BIG-nummer zorgverlener; naam werkgever; naam en contactgegevens contactpersoon bij werkgever; per functie die in de afgelopen vijf jaar is uitgeoefend: - periode in de functie (van-tot); - aantal uren per week werkzaam in de functie; - functienaam (functieomschrijving bijvoegen); - niveau functie (MBO-4, HBO, WO) als dit niet in de functieomschrijving staat. In bijlage 1 vindt u een voorbeeld werkgeversverklaring die u kunt gebruiken voor uw werknemers. Big-register & Kwaliteitsregister Zowel de verpleegkundigen in de gehandicaptenzorg, als de fysiotherapeuten kennen ook een kwaliteitsregister. Om ingeschreven te staan in het BIG-register moet een zorgverlener de vereiste opleiding hebben gevolgd en om de vijf jaar aantonen dat hij een minimum aantal uren hebt gewerkt (dan wel aanvullende scholing hebt gevolgd). Registratie en herregistratie is verplicht om de beschermde beroepstitel te mogen blijven gebruiken. De kwaliteitsregisters stellen vooral eisen aan deskundigheidsbevordering. Registratie in bijvoorbeeld het kwaliteitsregister van de V&VN (voor verpleegkundigen) is op vrijwillige basis. Meer informatie vindt u via de websites van de beroepsverenigingen V&VN, en het KNGF, De vorm van de werkgeversverklaring moet de echtheid aantonen. Mogelijke kenmerken: Afgedrukt op origineel briefpapier van de werkgever. Voorzien van een stempel van de werkgever. Paraaf of handtekening van contactpersoon werkgever. 12 Wet BIG

14 Bijlage 1 Voorbeeld Werkgeversverklaring Standaardtekst Verklaring werkzaamheden verpleegkundige (t.b.v. periodieke registratie op grond van de Wet BIG) Ondergetekende verklaart dat (voorletter(s), voorvoegsel(s), achternaam) geboren (geboortedatum) 1 Deze datum heeft betrekking op de 5 jaar voorafgaande aan de expiratiedatum. 2 Deze datum kan zijn de dagtekening van de verklaring indien de werkzaamheden tot dat moment voortduren, of zoveel eerder als de werkzaamheden zijn beëindigd. 3 Zie artikel 6 en toelichting bij de Regeling. in de periode 1 vanaf (datum) tot (datum) 2 als verpleegkundige gemiddeld (aantal uren) uur per week werkzaamheden heeft verricht zoals beschreven in de Ministeriële Regeling periodieke registratie Wet BIG 3. Ondergetekende kan deze verklaring afgeven uit hoofde van (identificatie van de relatie met de verpleegkundige) 4. Aldus naar waarheid verklaard, (plaats) Datum (Naam en functie) (Handtekening) 4 De persoon cq. instantie die deze verklaring afgeeft, is afhankelijk van de omgeving waar de verpleegkundige zijn werkzaamheden (heeft) verricht: a. Voor de verpleegkundige in loondienst geldt dat de werkgever de verklaring afgeeft. b. Voor de vrijgevestigd verpleegkundige, werkzaam binnen een instelling geldt dat de Raad van bestuur/directie van de instelling de verklaring afgeeft. c. Voor de vrijgevestigd verpleegkundige, niet werkzaam binnen een instelling geldt dat een accountant of belastingconsulent de verklaring afgeeft. Als geen verklaring van een accountant of belastingconsulent kan worden verkregen dan is een verklaring van de regionale zorgverzekeraar noodzakelijk. 13 Wet BIG

15 Bijlage 2 Veel voorkomende en voorbehouden handelingen in de gehandicaptenzorg Verpleegtechnische handelingen Veel voorkomende verpleegtechnische handelingen in gehandicaptenzorg zijn: Medicijnen checken, registreren en distribueren. Medicijnen toedienen, oraal, rectaal en via de huid. Eerste hulp bij verwonding, vergiftiging, verstikking en verslikken. Voorbehouden verpleegkundige handelingen Voorbehouden verpleegkundige handelingen die regelmatig voorkomen in de gehandicaptenzorg: Medicijnen toedienen per injectie: subcutaan en intramusculair. Een maagsonde inbrengen. Katheteriseren van de blaas bij vrouwen en mannen. Geneesmiddelen in opgeloste vorm toedienen via een infuussysteem / toedieningsysteem (pomp, kolf of zakje). De meest voorkomende verpleegtechnische handelingen in de gehandicaptenzorg zijn niet voorbehouden. De hierboven genoemde voorbehouden handelingen komen in een belangrijk deel, maar minder dan de helft, van de locaties in de gehandicaptenzorg voor. Bij voorbehouden handelingen stelt de wetgever een aantal eisen aan zowel de arts als opdrachtgever als aan andere beroepskrachten als opdrachtnemer (zie bijlage 3). Verpleegkundigen mogen voorbehouden verpleegkundige handelingen functioneel zelfstandig uitvoeren, zonder dat toezicht en mogelijkheid van tussenkomst van een zelfstandig bevoegd arts is geregeld. Zoals dit ook voor andere beroepskrachten geldt is de voorwaarde wel dat betrokkene (nog steeds) bekwaam is om de handeling uit te voeren. Onbekwaam is onbevoegd. Ook in de opleiding verzorgende-ig en de nieuwe opleiding persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg worden deze handelingen geleerd. Deze beroepskrachten mogen deze handelingen uitvoeren wanneer zij daarvoor bekwaam zijn én toezicht door een zelfstandig bevoegde arts is geregeld. De lijst voorbehouden verpleegkundige handelingen is vastgelegd bij Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB). Naast de hierboven genoemde handelingen vallen hieronder ook handelingen onder zoals het intraveneus toedienen van medicijnen, een (perifeer) infuus inbrengen, de venapunctie toepassen en de hielprik bij pasgeborenen. Deze handelingen komen in de gehandicaptenzorg zeer beperkt of niet voor en worden vaak uitbesteed. Wanneer de beroepskracht zijn bekwaamheid verliest voor verpleegkundige handelingen die niet regelmatig worden uitgevoerd, verliest hij/zij ook zijn bevoegdheid hiervoor. Deze bekwaamheid kan weer worden verworven wanneer deze taken onder toezicht opnieuw worden getraind. 14 Wet BIG

16 Bijlage 3 Eisen aan opdrachtgever - opdrachtnemer voorbehouden handelingen Eisen aan de opdrachtgever: De arts (of tandarts of verloskundige) 1. De opdrachtgever moet zowel deskundig als bekwaam zijn tot het stellen van de indicatie. 2. De opdrachtgever moet nagaan of de opdrachtnemer bekwaam is. 3. De opdracht wordt bij voorkeur schriftelijk gegeven en bevat de volgende elementen: naam van de zorgvrager; aard van de voorbehouden handeling; frequentie van de handelingen; tijdstip(-pen) van de handeling; eventuele aanwijzingen. 4. Voor zover redelijkerwijs nodig moet de opdrachtgever: aanwijzingen geven; toezicht verzekeren; mogelijkheid tot tussenkomst verzekeren, bij handelingen waarvoor de beroepskracht als BIG geregistreerde geen functionele zelfstandigheid bezit. Eisen aan de opdrachtnemer: Alle andere beroepsbeoefenaren 1. De opdrachtnemer moet handelen in opdracht van een zelfstandig bevoegde. 2. De opdrachtnemer moet bekwaam zijn om de handeling uit te voeren. 3. De opdracht wordt bij voorkeur schriftelijk aangenomen. 4. De opdrachtnemer moet handelen overeenkomstig de aanwijzingen van de opdrachtgever. - aanwijzingen geven; - toezicht verzekeren; - mogelijkheid tot tussenkomst verzekeren, bij handelingen waarvoor de beroepskracht als BIG geregistreerde geen functionele zelfstandigheid bezit. 15 Wet BIG

17 VERENIGING GEHANDICAPTENZORG NEDERLAND Oudlaan 4 Postbus 413 T GA Utrecht 3500 AK Utrecht F Wet BIG

Herregistratie in het BIG-register voor verpleegkundigen, verloskundigen en fysiotherapeuten

Herregistratie in het BIG-register voor verpleegkundigen, verloskundigen en fysiotherapeuten Herregistratie in het BIG-register voor verpleegkundigen, verloskundigen en fysiotherapeuten 2 Herregistratie in het BIG-register Herregistratie in het BIG-register voor verpleegkundigen, verloskundigen

Nadere informatie

Herregistratie in het BIG-register. Vanaf 1 januari 2012 voor apotheker, arts, gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut en tandarts

Herregistratie in het BIG-register. Vanaf 1 januari 2012 voor apotheker, arts, gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut en tandarts Herregistratie in het BIG-register Vanaf 1 januari 2012 voor apotheker, arts, gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut en tandarts Inhoud 1 Inleiding 3 2 Herregistratie in het kort 4 3 Specialistenregisters

Nadere informatie

Herregistratie in het BIG-register. Vanaf 1 januari 2012 voor arts, tandarts, apotheker, psychotherapeut en gezondheidszorgpsycholoog

Herregistratie in het BIG-register. Vanaf 1 januari 2012 voor arts, tandarts, apotheker, psychotherapeut en gezondheidszorgpsycholoog Herregistratie in het BIG-register Vanaf 1 januari 2012 voor arts, tandarts, apotheker, psychotherapeut en gezondheidszorgpsycholoog Inhoud 1 Inleiding 3 2 Herregistratie in het kort 4 3 Specialistenregisters

Nadere informatie

Herregistratie Wet BIG

Herregistratie Wet BIG Herregistratie Wet BIG Nellie Kolk, verpleegkundige en adviseur V&VN Herregistratie in het BIG-register voor verpleegkundigen, verloskundigen en fysiotherapeuten PROGRAMMA Kennistest Wet Beroepen Individuele

Nadere informatie

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van, kenmerk MEVA/BO ;

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van, kenmerk MEVA/BO ; Besluit van houdende periodieke registratie van op grond van artikel 3 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg ingeschrevenen (Besluit periodieke registratie Wet BIG) Op de voordracht

Nadere informatie

Herregistratie in het BIG-register voor verpleegkundigen, verloskundigen en fysiotherapeuten

Herregistratie in het BIG-register voor verpleegkundigen, verloskundigen en fysiotherapeuten Herregistratie in het BIG-register voor verpleegkundigen, verloskundigen en fysiotherapeuten Inhoud 1 Inleiding 1 Inleiding 3 2 Herregistratie in het kort 4 3 Werkervaringseis 5 3.1 Werkzaamheden die meetellen

Nadere informatie

Herregistratie Verpleegkundigen in het BIG-register Scholingseis en gelijkstelling van werkzaamheden

Herregistratie Verpleegkundigen in het BIG-register Scholingseis en gelijkstelling van werkzaamheden Herregistratie Verpleegkundigen in het BIG-register Scholingseis en gelijkstelling van werkzaamheden Presentatie MBO Raad / GDW Leden 20 mei 2010 Jenny Drost, GDW Kerngroeplid Toinny Grϋndemann, Senior

Nadere informatie

HERREGISTRATIE WET BIG RESEARCH PROFESSIONALS

HERREGISTRATIE WET BIG RESEARCH PROFESSIONALS HERREGISTRATIE WET BIG RESEARCH PROFESSIONALS Saskia Danen de Vries WET BEROEPEN INDIVIDUELE GEZONDHEIDS- ZORG, HOE ZAT HET OOK AL WEER? 1986: Parlement 1993: Wetsvoorstel aangenomen 1995 1997: gefaseerd

Nadere informatie

Beroepsnorm Deskundigheidsbevordering verpleegkundigen & verzorgenden

Beroepsnorm Deskundigheidsbevordering verpleegkundigen & verzorgenden Beroepsnorm Deskundigheidsbevordering verpleegkundigen & verzorgenden Over de Beroepsnorm Deskundigheidsbevordering In 2006 heeft Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN), door de Minister erkend

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2011 433 Besluit van 12 september 2011 houdende wijziging van het Besluit periodieke registratie Wet BIG in verband met de uitbreiding van de reikwijdte

Nadere informatie

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Regeling van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van,, houdende regels inzake de periodieke registratie op grond van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg De Minister van

Nadere informatie

Gelet op artikel 8, tweede lid, onderdeel b, en zevende lid, van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg;

Gelet op artikel 8, tweede lid, onderdeel b, en zevende lid, van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg; (Tekst geldend op: 05-03-2012) Regeling van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 18 maart 2009, MEVA/BO-2819721, houdende regels inzake de periodieke registratie op grond van de Wet op

Nadere informatie

Waarom is de BIG wet een kwaliteitswet?? Het is een wet voor de zorgvrager. De big wet garandeert deskundigheid. Wgbo garandeert mij dat ik nog iets

Waarom is de BIG wet een kwaliteitswet?? Het is een wet voor de zorgvrager. De big wet garandeert deskundigheid. Wgbo garandeert mij dat ik nog iets Waarom is de BIG wet een kwaliteitswet?? Het is een wet voor de zorgvrager. De big wet garandeert deskundigheid. Wgbo garandeert mij dat ik nog iets te vertellen heb als zorgklant. Het verplicht de zorggever

Nadere informatie

Bevoegdheidsregeling voorbehouden handelingen

Bevoegdheidsregeling voorbehouden handelingen Bevoegdheidsregeling voorbehouden handelingen Je bent werkzaam op het gebied van de individuele gezondheidszorg en krijgt daardoor te maken met voorbehouden handelingen. Voorbehouden handelingen zijn geneeskundige

Nadere informatie

Ontwerpbesluit periodieke registratie Wet BIG

Ontwerpbesluit periodieke registratie Wet BIG VWS Ontwerpbesluit periodieke registratie Wet BIG Ontwerpbesluit houdende periodieke registratie van op grond van artikel 3 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg ingeschreven beroepsbeoefenaren

Nadere informatie

Registratienorm Tandartsen 2007 Ingangsdatum en versie: 1 juli 2012

Registratienorm Tandartsen 2007 Ingangsdatum en versie: 1 juli 2012 Registratienorm Tandartsen 2007 Ingangsdatum en versie: 1 juli 2012 Deze registratienorm treedt in de plaats van Registratienorm Tandartsen 2007 versie 1 juli 2007, welke vanaf de ingangsdatum van deze

Nadere informatie

Aftekenboekje MBO Verpleegkunde Het uitvoeren van verpleegtechnische en voorbehouden handelingen

Aftekenboekje MBO Verpleegkunde Het uitvoeren van verpleegtechnische en voorbehouden handelingen Aftekenboekje MBO Verpleegkunde Het uitvoeren van verpleegtechnische en voorbehouden handelingen 2017-2018 MBO Verpleegkunde 2 Het uitvoeren van verpleegtechnische en voorbehouden handelingen Naam student:

Nadere informatie

Kwaliteitsregister NVHVV. April 2011

Kwaliteitsregister NVHVV. April 2011 Kwaliteitsregister NVHVV April 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Registratie... 4 2.1 Criteria voor registratie in het Kwaliteitsregistratiesysteem van de NVHVV... 4 2.1.1 Registratiecriteria... 4

Nadere informatie

Deskundigheidsniveau medewerkers

Deskundigheidsniveau medewerkers Deskundigheidsniveau medewerkers Zorgtaken per deskundigheidsniveau Inleiding Dit document beschrijft de aard van de zorg die helpenden, verzorgenden en verpleegkundigen bieden in zorgsituaties variërend

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Doktersassistent

Kwaliteitsregister Doktersassistent Kwaliteitsregister Doktersassistent Toetsbaar Een gediplomeerde doktersassistent kan zich inschrijven in het kwaliteitsregister en maakt op deze manier zichtbaar en toetsbaar dat ze voldoet aan een aantal

Nadere informatie

Formulierenset Herregistratie DVK

Formulierenset Herregistratie DVK Geachte heer/mevrouw, Formulierenset Herregistratie DVK Voor u ligt de formulierenset Herregistratie voor de herregistratie van de titelgeregistreerde Diabetesverpleegkundige EADV. De uitgebreide informatie

Nadere informatie

Versie januari Licentieregeling Waterhulpverlening

Versie januari Licentieregeling Waterhulpverlening Licentieregeling Waterhulpverlening Inhoudsopgave 1 DOEL HERREGISTRATIE LICENTIE... 3 1.1 WERKERVARINGSEIS WATERHULPVERLENING... 3 2 AARD VAN DE WERKZAAMHEDEN... 4 3 WERKEN IN HET BUITENLAND... 4 4 WERKONDERBREKING:...

Nadere informatie

Juridische aspecten taken verpleegkundig specialist. 29 september 2011 Paula Boshouwers/Margriet Crijns Van Doorne

Juridische aspecten taken verpleegkundig specialist. 29 september 2011 Paula Boshouwers/Margriet Crijns Van Doorne Juridische aspecten taken verpleegkundig specialist 29 september 2011 Paula Boshouwers/Margriet Crijns Van Doorne 1 De Wet BIG Doel van de Wet BIG: Het bevorderen van kwaliteit van zorg die beroepsbeoefenaren

Nadere informatie

BIJLAGEN STARTBEKWAME FASE BEROEPSOPDRACHT D

BIJLAGEN STARTBEKWAME FASE BEROEPSOPDRACHT D Beroepstaak D Verpleegtechnische vaardigheden en voorbehouden handelingen Crebo 95520 BIJLAGEN STARTBEKWAME FASE BEROEPSOPDRACHT D Bijlage 01 Overzicht verpleegtechnische en voorbehouden handelingen, die

Nadere informatie

Het Register van Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Het Register van Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Het Register van Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport & De Wet BIG In wordt de zorgverlening door beroepsbeoefenaren geregeld door de Wet op de beroepen

Nadere informatie

Herregistratie BIG-register

Herregistratie BIG-register Herregistratie BIG-register Beoordelingskader: algemeen deel Versie 2.0 Datum December 2014 Status Definitief Colofon Algemeen Document Beoordelingskader: algemeen deel Versienummer 2.0 Inlichtingen bij

Nadere informatie

Het Titelregistratiesysteem van de

Het Titelregistratiesysteem van de Het Titelregistratiesysteem van de Het titelregistratiesysteem van de VGN Inleiding... 3 1 Inschrijving... 4 1.1 De criteria voor inschrijving in het VGN register...4 1.1.1 Registratiecriteria... 4 1.1.2

Nadere informatie

Informatiebrochure Wet BIG Alles draait om bekwaamheid

Informatiebrochure Wet BIG Alles draait om bekwaamheid BIG - Commissie Informatiebrochure Wet BIG Alles draait om bekwaamheid Het Antonius Ziekenhuis vormt samen met Thuiszorg Zuidwest Friesland de Antonius Zorggroep Alle professionals die beroepsmatig werken

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & verzorgenden

Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & verzorgenden Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & verzorgenden Deskundig zijn en blijven voor je patiënt of cliënt voor je vak voor jezelf 11 mei, Dag van de verpleging defensie Lidmaatschap V&VN Je wilt deskundig

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 23181 21 december 2011 Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 9 december 2011, nr. MEVA/BO-3094704,

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Doktersassistent

Kwaliteitsregister Doktersassistent Kwaliteitsregister Doktersassistent Toetsbaar Sinds de start in 2011 kent het kwaliteitsregister al meer dan 4800 aanmeldingen. Een gediplomeerde doktersassistent kan zich inschrijven in het kwaliteitsregister

Nadere informatie

Beroepsregistratie en herregistratie. in de jeugdhulp en

Beroepsregistratie en herregistratie. in de jeugdhulp en Ik ben begeleider in de gehandicaptenzorg Ik ben jeugdzorgwerker Ik ben sociaal werker Beroepsregistratie en herregistratie in de jeugdhulp en jeugdbescherming: wat vraagt het van jou? Ik werk nog niet

Nadere informatie

irll-f IE EERSTE NR - U6 63 2,. ' KOPIE " u

irll-f IE EERSTE NR - U6 63 2,. ' KOPIE  u Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport "J - * > Retouradres Postbus 20350 2500 E3 Den Haag De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA DEN HAAG irll-f IE EERSTE

Nadere informatie

Herregistratie BIG-register Terugblik & cijfers. April Postbus DR Heerlen

Herregistratie BIG-register Terugblik & cijfers. April Postbus DR Heerlen Herregistratie 2016 BIG-register Terugblik & cijfers April 2017 Inlichtingen bij BIG-register info@bigregister.nl Postadres Postbus 3173 6401 DR Heerlen 1 INLEIDING 3 2 MEESTGESTELDE VRAGEN AAN HET KLANTCONTACTCENTRUM

Nadere informatie

PROTOCOL OPVANG VAN KINDEREN MET EEN MEDISCHE INDICATIE/BIG

PROTOCOL OPVANG VAN KINDEREN MET EEN MEDISCHE INDICATIE/BIG PROTOCOL OPVANG VAN KINDEREN MET EEN MEDISCHE INDICATIE/BIG Versie augustus 2015, versie 06 Verantwoordelijke Beleidsmedewerker Kwaliteit Aantal pagina s 9 Geldig tot 31 december 2017 Het doel van dit

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2008 515 Besluit van 24 november 2008, houdende periodieke registratie van op grond van artikel 3 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg

Nadere informatie

NOTA VAN TOELICHTING. I. Algemene toelichting. 1. Verantwoording

NOTA VAN TOELICHTING. I. Algemene toelichting. 1. Verantwoording NOTA VAN TOELICHTING I. Algemene toelichting 1. Verantwoording Het onderhavige besluit strekt tot nadere invulling van artikel 8 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (verder: de

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING (pgb vv) DEEL 3: Budgetplan

AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING (pgb vv) DEEL 3: Budgetplan 1. Aanvrager AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING (pgb vv) DEEL 3: Budgetplan Dit budgetplan wordt door de verzekerde of wettelijk vertegenwoordiger ingevuld. Voor wie vraagt

Nadere informatie

Herregistratie BIG-register

Herregistratie BIG-register Herregistratie BIG-register Beoordelingskader Algemeen deel Versie 2.1 Bijlage 2f voor tandartsen Versie 1.1 Datum Maart 2015 Status Definitief Colofon Algemeen Document Beoordelingskader: algemeen deel

Nadere informatie

Herregistratie BIG-register

Herregistratie BIG-register Herregistratie BIG-register Beoordelingskader: Algemeen deel Versie 2.1 Bijlage 2h voor verpleegkundigen Versie 1.1 Datum Maart 2015 Status Definitief Colofon Algemeen Document Beoordelingskader: algemeen

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & verzorgenden. Laat zien wat je waard bent!

Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & verzorgenden. Laat zien wat je waard bent! Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & verzorgenden Laat zien wat je waard bent! Deskundig zijn en blijven voor je patiënt of cliënt voor je vak 17 mei 2017 voor jezelf Drijfveren De best mogelijke zorg

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Apothekersassistenten (KAA) REGISTRATIEBESLUIT oktober 2011

Kwaliteitsregister Apothekersassistenten (KAA) REGISTRATIEBESLUIT oktober 2011 Kwaliteitsregister Apothekersassistenten (KAA) REGISTRATIEBESLUIT oktober 2011 Artikel 1. Begripsomschrijving In dit besluit wordt verstaan onder: 1. wet: de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg

Nadere informatie

Stappenplan. voor het werken overeenkomstig de. Wet BIG

Stappenplan. voor het werken overeenkomstig de. Wet BIG Stappenplan voor het werken overeenkomstig de Wet BIG EADV, uitgave januari 2006 Eerste Associatie van Diabetes Verpleegkundigen Postbus 3009, 3502 GA Utrecht Tel. 030 2918910 Fax 030 2918915 E-mail info@eadv.nl

Nadere informatie

Voorbehouden handelingen

Voorbehouden handelingen Juni 2017: Deze tekst zal op korte termijn worden herzien op het punt van de voorschrijfbevoegdheid van (specifieke) verpleegkundigen en de bevoegdheid van physician assistants en verpleegkundig specialisten

Nadere informatie

Licentieregeling Hogere Bondsopleidingen & Officials

Licentieregeling Hogere Bondsopleidingen & Officials Licentieregeling Hogere Bondsopleidingen & Officials Inhoudsopgave 1 DOEL HERREGISTRATIE LICENTIE... 3 1.1 WERKERVARINGSEIS HOGERE BONDSOPGELEIDEN EN OFFICIALS... 3 2 AARD VAN DE WERKZAAMHEDEN... 4 3 WERKEN

Nadere informatie

Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging

Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging Deel 1: verpleegkundig-deel 1. Geadresseerde Zorgverzekeraar : 2. Aanvrager Voor wie wordt dit PGB aangevraagd? Achternaam : Voorletters

Nadere informatie

Aanvraagformulier persoonsgebonden budget IKZ/PTZ verpleging en verzorging

Aanvraagformulier persoonsgebonden budget IKZ/PTZ verpleging en verzorging Aanvraagformulier persoonsgebonden budget IKZ/PTZ verpleging en verzorging DEEL 1: Verpleegkundig deel 1. Geadresseerde Zorgverzekeraar: 2. Aanvrager Voor wie vraagt u een persoonsgebonden budget (pgb)

Nadere informatie

Voorbehouden, risicovol en overig

Voorbehouden, risicovol en overig Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Wet BIG 10 Voorbehouden, risicovol en overig Er wordt een onderscheid gemaakt in voorbehouden handelingen, risicovolle handelingen en overige

Nadere informatie

Namens V&VN afd. Wondconsulenten. Participatie in Kwaliteitsregister V&V : Edwige Strippe Tonny de Groot

Namens V&VN afd. Wondconsulenten. Participatie in Kwaliteitsregister V&V : Edwige Strippe Tonny de Groot Presentatie Namens V&VN afd. Wondconsulenten Participatie in Kwaliteitsregister V&V : Edwige Strippe Tonny de Groot Inhoud presentatie Wat is de achtergrond van het Kwaliteitsregister?? Wat is een deskundigheidsgebied??

Nadere informatie

Opleiding Verzorgende IG, vanaf cohort 2013

Opleiding Verzorgende IG, vanaf cohort 2013 Beoordelingslijst voorbehouden en risicovolle verpleegtechnische handelingen Onderdeel van kwalificerende beroepsprestatie 2.4: uitvoeren van verpleegtechnische vaardigheden Opleiding Verzorgende IG, vanaf

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING. DEEL 1: verpleegkundig- deel

AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING. DEEL 1: verpleegkundig- deel AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING DEEL 1: verpleegkundig- deel 1. Zorgverzekeraar (van persoon voor wie het pgb wordt aangevraagd) Dit formulier is voor: a.s.r. basis ziektekostenverzekeringen

Nadere informatie

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget Verpleging en Verzorging DEEL 1: verpleegkundig deel Dit deel vult de wijkverpleegkundige in samen met de verzekerde of wettelijk vertegenwoordiger 1 Zorgverzekeraar

Nadere informatie

Protocol: Medicijnverstrekking en Medisch Handelen. Stichting Saenstroom

Protocol: Medicijnverstrekking en Medisch Handelen. Stichting Saenstroom Protocol: Medicijnverstrekking en Medisch Handelen Stichting Saenstroom De tekst van het voorliggende protocol is op basis van het model-protocol Medicijnverstrekking & Medisch Handelen op scholen, vastgesteld

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Doktersassistent

Kwaliteitsregister Doktersassistent Kwaliteitsregister Doktersassistent Toetsbaar Een gediplomeerde doktersassistent kan zich inschrijven in het kwaliteitsregister en maakt op deze manier zichtbaar en toetsbaar dat ze voldoet aan een aantal

Nadere informatie

CERTIFICAAT VAN DEELNAME:

CERTIFICAAT VAN DEELNAME: Deze brochure biedt u een overzicht van de trainingen waarmee wordt toegewerkt naar een CERTIFICAAT VAN DEELNAME: Certificeerbare eenheden Verzorgende IG Ondersteunen bij verpleegtechnische handelingen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 463 Wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (periodieke registratie) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN 1

Nadere informatie

NVHVV Kwaliteitsregister

NVHVV Kwaliteitsregister NVHVV Kwaliteitsregister Registratie September 2015 Kwaliteitsregister, versie september 2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Registratie... 4 2.1 Criteria voor registratie in het Kwaliteitsregister

Nadere informatie

Registratiereglement register Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling/ huiselijk geweld

Registratiereglement register Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling/ huiselijk geweld Registratiereglement register Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling/ huiselijk geweld Ingangsdatum en versie: 15 april 2016, versie 1 (07-04-2016) De aandachtsfunctionaris bewaakt de interne procedure

Nadere informatie

Aanvraagformulier PSYCHOLOOG NIP

Aanvraagformulier PSYCHOLOOG NIP Aanvraagformulier PSYCHOLOOG NIP Op basis van het Reglement voor het gebruik van het dienstmerk PSYCHOLOOG NIP d.d. 29 oktober 1993. NB! Wanneer u vóór 1 september 1993 bent afgestudeerd is een overgangsregeling

Nadere informatie

REGISTRATIEREGLEMENT VOOR WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEKERS VGCt

REGISTRATIEREGLEMENT VOOR WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEKERS VGCt REGISTRATIEREGLEMENT VOOR WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEKERS VGCt Ingangsdatum 1 juli 2017 Inhoudsopgave Inleiding... 2 1. Bekwaamheden... 2 2. Vereisten voor aanvraag van de registratie... 2 2.1 Opleidingseisen...

Nadere informatie

12 Aanvraagformulier registratie LCR Kwaliteitsregister verpleegkundigen

12 Aanvraagformulier registratie LCR Kwaliteitsregister verpleegkundigen 12 Aanvraagformulier registratie LCR Kwaliteitsregister verpleegkundigen Naam.. voorletters.. Geboortedatum..... Email... BIG-register, als verpleegkundigen ingeschreven onder nummer.. Zelfstandig gevestigd

Nadere informatie

Herregistratie BIG-register

Herregistratie BIG-register Herregistratie BIG-register Beoordelingskader deel 1: algemeen Versie 1.0 Datum 30-1-2013 Status Definitief Colofon en goedkeuring Document Beoordelingskader Herregistratie BIG-register Versienummer v1.0

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING

AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING DEEL 1: verpleegkundig deel Dit deel vult de wijkverpleegkundige in samen met de verzekerde of wettelijk vertegenwoordiger 1. Zorgverzekeraar

Nadere informatie

Nota van toelichting. Algemeen

Nota van toelichting. Algemeen Nota van toelichting Algemeen Met de onderhavige algemene maatregel van bestuur wordt uitvoering gegeven aan artikel 36a van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) om voor een

Nadere informatie

Reglement Kwaliteitsregister Technisch Geneeskundigen

Reglement Kwaliteitsregister Technisch Geneeskundigen p/a Technische Geneeskunde Carré CR 3.635 Postbus 217 7500 AE ENSCHEDE Reglement Kwaliteitsregister Technisch Geneeskundigen Versie: 27-12-2013 1 Inhoudsopgave 2 Inleiding In het voorjaar van 2009 is de

Nadere informatie

Aanvraagformulier persoonsgebonden budget verpleging en verzorging

Aanvraagformulier persoonsgebonden budget verpleging en verzorging Aanvraagformulier persoonsgebonden budget verpleging en verzorging Belangrijk! Dit formulier is digitaal invulbaar, maar moet wel ondertekend worden. Print hiervoor het formulier uit, nadat u het hebt

Nadere informatie

Begrippenlijst. Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden. Register Zorgprofessionals. Uitvoeringsregelingen

Begrippenlijst. Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden. Register Zorgprofessionals. Uitvoeringsregelingen Begrippenlijst Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden Register Zorgprofessionals Uitvoeringsregelingen Vastgesteld door het College Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals op 10

Nadere informatie

BIJLAGEN STARTBEKWAME FASE BEROEPSOPDRACHT D

BIJLAGEN STARTBEKWAME FASE BEROEPSOPDRACHT D Beroepstaak D Verpleegtechnische vaardigheden en voorbehouden handelingen Crebo 95520 BIJLAGEN STARTBEKWAME FASE BEROEPSOPDRACHT D Bijlage 01 Overzicht verpleegtechnische en voorbehouden handelingen, die

Nadere informatie

Uitvoeringsverzoeken bij voorbehouden handelingen

Uitvoeringsverzoeken bij voorbehouden handelingen Uitvoeringsverzoeken bij voorbehouden handelingen In de praktijk verrichten verzorgende en verpleegkundige medewerkers in opdracht van een arts of specialist voorbehouden handelingen. Een onderdeel in

Nadere informatie

Aanmeldingsformulieren registratie in POH-DM kwaliteitsregister

Aanmeldingsformulieren registratie in POH-DM kwaliteitsregister Geachte heer/mevrouw, Aanmeldingsformulieren registratie in POH-DM kwaliteitsregister Voor u ligt het aanmeldingsformulier voor de registratie als EADV Praktijkondersteuner Diabetes. Met dit aanvraagformulier

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling

Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling Inleiding Zorgverzekeraars zijn verplicht kwalitatief goede zorg in te kopen en werkgevers zijn verplicht er zorg voor te dragen dat vanuit

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling

Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling Inleiding Zorgverzekeraars zijn verplicht kwalitatief goede zorg in te kopen en werkgevers zijn verplicht er zorg voor te dragen dat vanuit

Nadere informatie

Stewardessen doen het beter

Stewardessen doen het beter Stewardessen doen het beter BIR Themadag 25 april 2012 Hoe serieus nemen wij onszelf als professionals? Bas Vogel, verpleegkundige Hoofd Registers V&VN Doel Informeren over wet- en regelgeving in relatie

Nadere informatie

Criteria voor registratie in het kwaliteitsregister voor radiodiagnostisch- en radiotherapeutisch laboranten

Criteria voor registratie in het kwaliteitsregister voor radiodiagnostisch- en radiotherapeutisch laboranten Criteria voor registratie in het kwaliteitsregister voor radiodiagnostisch- en radiotherapeutisch laboranten Om voor registratie in het Kwaliteitsregister Paramedici in aanmerking te komen dient de radiodiagnostisch-

Nadere informatie

U kunt de ingevulde formulieren ook scannen en uploaden via het contactformulier via www.onvz.nl.

U kunt de ingevulde formulieren ook scannen en uploaden via het contactformulier via www.onvz.nl. pagina 1 INFORMATIE BIJ ZVW-PGB VERPLEGING EN VERZORGING Bijgaand vindt u de aanvraagformulieren (deel 1, 2 en 3) voor het aanvragen van het Zvw-pgb verpleging en verzorging. We vragen u het Reglement

Nadere informatie

KAA: Dispensatie- en herintrederregeling

KAA: Dispensatie- en herintrederregeling KAA: Dispensatie- en herintrederregeling Inleiding Zorgverzekeraars zijn verplicht kwalitatief goede zorg in te kopen en werkgevers zijn verplicht er zorg voor te dragen dat vanuit hun organisatie kwalitatief

Nadere informatie

Beroepsprofielen en VAR. Sonja Kersten

Beroepsprofielen en VAR. Sonja Kersten Beroepsprofielen en VAR Sonja Kersten 25 november 2016 Noodzakelijke eigenschappen uit Notes on nursing niet te oud, niet te jong, niet nieuwsgierig zijn, niet klappen en babbelen, gezond zijn (geen borstziekte,

Nadere informatie

CENTRAAL COLLEGE VOOR DE FARMACIE BESLUIT NO. 11 BESLUIT REGISTRATIE EN HERREGISTRATIE ZIEKENHUISFARMACIE

CENTRAAL COLLEGE VOOR DE FARMACIE BESLUIT NO. 11 BESLUIT REGISTRATIE EN HERREGISTRATIE ZIEKENHUISFARMACIE CENTRAAL COLLEGE VOOR DE FARMACIE BESLUIT NO. 11 BESLUIT REGISTRATIE EN HERREGISTRATIE ZIEKENHUISFARMACIE Het Centraal College voor de Farmacie in vergadering bijeen op 3 november 2014 Gezien in aanmerking

Nadere informatie

Herregistratie BIG-register

Herregistratie BIG-register Herregistratie BIG-register Beoordelingskader algemeen deel, versie 2.2 Datum juli 2016 Goedkeuring Versie 2.2 van het algemeen deel is op 21 juli 2016 in de originele versie formeel ondertekend voor goedkeuring

Nadere informatie

Stappenplan herregistratie. voor de verpleegkundig specialist

Stappenplan herregistratie. voor de verpleegkundig specialist Stappenplan herregistratie voor de verpleegkundig specialist Versie november 2015 1 U staat geregistreerd als verpleegkundig specialist. Een maand voordat uw registratieperiode van vijf jaar afloopt, dient

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten

Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten Wat gaan we doen? Programma Aanleiding voor het instellen register, doelstelling uit visie document van de NVDA Achtergrond kwaliteitsregister - BIG Wat houdt

Nadere informatie

BIG-registratie en herregistratie voor industrieapothekers

BIG-registratie en herregistratie voor industrieapothekers BIG-registratie en herregistratie voor industrieapothekers Oktober 2012 Derks & Derks Toegepast arbeidspsychologisch onderzoek Kennis, die we delen. Inhoudsopgave Samenvatting 2 1 De wet BIG en het BIG-register

Nadere informatie

Stichting de Blauwe Loper. A 16 Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen op school

Stichting de Blauwe Loper. A 16 Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen op school Stichting de Blauwe Loper A 16 Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen op school Inhoudsopgave 1 Inleiding over medicijnverstrekking en medisch handelen 3 2. Het kind wordt ziek op school 3 3.

Nadere informatie

INLEIDING Naar aanleiding van veel voorkomende vragen is onderstaande informatie gebundeld.

INLEIDING Naar aanleiding van veel voorkomende vragen is onderstaande informatie gebundeld. OVEREENKOMSTEN, VERSCHILLEN IN KWALITEITSREGISTERS, HET BIG REGISTER EN PORTFOLIO S INLEIDING Naar aanleiding van veel voorkomende vragen is onderstaande informatie gebundeld. Wat is er zoal: Het BIG register

Nadere informatie

Informatie over de bevoegdheidsregeling voorbehouden handelingen. Onder voorbehoud. Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg

Informatie over de bevoegdheidsregeling voorbehouden handelingen. Onder voorbehoud. Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg Onder voorbehoud Onder voorbehoud Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg Informatie over de bevoegdheidsregeling voorbehouden handelingen Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Onder drs.

Nadere informatie

Protocol medicijnverstrekking & medisch handelen

Protocol medicijnverstrekking & medisch handelen Protocol medicijnverstrekking & medisch handelen november 2010 Inhoud Inleiding over medicijnverstrekking en medisch handelen... 3 Het kind wordt ziek op school... 3 Het verstrekken van medicijnen op verzoek...

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Doktersassistent Dispensatie- en herintrederregeling

Kwaliteitsregister Doktersassistent Dispensatie- en herintrederregeling Kwaliteitsregister Doktersassistent Dispensatie- en herintrederregeling Inleiding Zorgverzekeraars zijn verplicht kwalitatief goede zorg in te kopen en werkgevers zijn verplicht er zorg voor te dragen

Nadere informatie

Protocol medisch handelen & Medicijnverstrekking in het VO

Protocol medisch handelen & Medicijnverstrekking in het VO Stichting Cambium College voor Openbaar Voortgezet Onderwijs Protocol medisch handelen & Medicijnverstrekking in het VO Datum behandeling Directie 21 september 2015 Datum instemming THB nvt Datum instemming

Nadere informatie

NHG-PraktijkWijzer Kwaliteit & Veiligheid

NHG-PraktijkWijzer Kwaliteit & Veiligheid NHG-PraktijkWijzer Kwaliteit & Veiligheid Bevoegd- en bekwaamheid van medewerkers in de huisartsenpraktijk achtergrondinformatie Colofon Auteur: Referenten: Mw mr R.M.S. Doppegieter, DG Doppegieter Gezondheidsrecht

Nadere informatie

PROCES HERREGISTRATIE PHYSICIAN ASSISTANTS

PROCES HERREGISTRATIE PHYSICIAN ASSISTANTS PROCES HERREGISTRATIE PHYSICIAN ASSISTANTS 08-11-2013 Herregistratie: Toetsen van meedoen of goed doen? Versie inzake de beleidsregels bij de boordeling van en de besluitvorming op aanvragen voor herregistratie.

Nadere informatie

Maatschap Goed Zorgen Tiel

Maatschap Goed Zorgen Tiel Tiel, 16 juni 2011 Betreft: programma BIG scholingen Najaar 2011. Beste zorgverlener, Bij- en nascholing dient wettelijk verplicht te worden. Dit advies gaat de Raad voor Volksgezondheid & Zorg geven aan

Nadere informatie

Voorbehouden, risicovol en overig

Voorbehouden, risicovol en overig Protocollen Voorbehouden, Risicovolle en Overige handelingen Wet BIG 9 Voorbehouden, risicovol en overig Er wordt een onderscheid gemaakt in voorbehouden handelingen, risicovolle handelingen en overige

Nadere informatie

Beroepsregistratie voor professionals die werken op hbo-niveau

Beroepsregistratie voor professionals die werken op hbo-niveau Beroepsregistratie voor professionals die werken op hbo-niveau Beroepsregistratie en herregistratie: Waarom? Doel van de Jeugdwet is dat kinderen en jongeren gezond en veilig opgroeien, hun talenten

Nadere informatie

JURIDISCHE RELEVANTIE PROTOCOLLEN/RICHTLIJNEN IN DE ZORG

JURIDISCHE RELEVANTIE PROTOCOLLEN/RICHTLIJNEN IN DE ZORG JURIDISCHE RELEVANTIE PROTOCOLLEN/RICHTLIJNEN IN DE ZORG KICK-PROTOCOLLENDAG 2017 VILANS, UTRECHT 16 JUNI 2017 MR. FRÉ DE VRIES, ( JURIST, DOCENT EN VERPLEEGKUNDIGE) ONDERWERPEN WORKSHOP Wettelijke basis

Nadere informatie

PGB verpleging en verzorging

PGB verpleging en verzorging Aanvraagformulier Deel 1: verpleegkundig deel Dit deel vult de wijkverpleegkundige in samen met de verzekerde of wettelijk vertegenwoordiger 1 Zorgverzekeraar (van persoon voor wie het pgb is aangevraagd)

Nadere informatie

REGLEMENT CENTRAAL KWALITEITSREGISTER FYSIOTHERAPIE

REGLEMENT CENTRAAL KWALITEITSREGISTER FYSIOTHERAPIE REGLEMENT CENTRAAL KWALITEITSREGISTER FYSIOTHERAPIE Waarin opgenomen, de registratie van de algemeen fysiotherapeut, de verbijzonderd fysiotherapeut en de fysiotherapeut met aantekening. Dit reglement

Nadere informatie

Kwaliteitsregister NVSHV Registratieperiode 2013 2018

Kwaliteitsregister NVSHV Registratieperiode 2013 2018 Kwaliteitsregister NVSHV Registratieperiode 2013 2018 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Registratie... 4 2.1 Criteria voor registratie in het NVSHV Kwaliteitsregister... 4 2.2 De registratiebeoordeling...

Nadere informatie

Herfst. Opdrachtrelatie: de praktijk een handleiding voor mondhygiënisten en tandartsen

Herfst. Opdrachtrelatie: de praktijk een handleiding voor mondhygiënisten en tandartsen Herfst 09 Opdrachtrelatie: de praktijk een handleiding voor mondhygiënisten en tandartsen Opdrachtrelatie voorbehouden handelingen: de praktijk Voorbehouden handelingen in opdracht Mondhygiënisten kunnen,

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling registratie en herregistratie

Uitvoeringsregeling registratie en herregistratie Uitvoeringsregeling registratie en herregistratie Register Zorgprofessionals Vastgesteld door het College Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals op 30 januari 2014. Pagina 1 van 8 Inhoud

Nadere informatie

Intercollegiale Toetsing

Intercollegiale Toetsing Intercollegiale Toetsing Intercollegiale toetsing (ICT) is als volgt te omschrijven: vorm van deskundigheidsbevordering waarbij met specialisten uit het eigen specialisme of andere professionals met wie

Nadere informatie