PROTOCOL OPVANG VAN KINDEREN MET EEN MEDISCHE INDICATIE/BIG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROTOCOL OPVANG VAN KINDEREN MET EEN MEDISCHE INDICATIE/BIG"

Transcriptie

1 PROTOCOL OPVANG VAN KINDEREN MET EEN MEDISCHE INDICATIE/BIG Versie augustus 2015, versie 06 Verantwoordelijke Beleidsmedewerker Kwaliteit Aantal pagina s 9 Geldig tot 31 december 2017

2 Het doel van dit protocol is informatie geven aan pedagogisch medewerkers* en betrokkenen betreffende kinderen met een medische indicatie Inhoud: 1. Inleiding, wet BIG 2. Werkinstructie medische handelingen 3. Medicijngebruik: zie protocol ziekte, medicijngebruik en EHBO 4. Procedure bij intake/opvang van kinderen met een medische indicatie Bijlage 1: medische handelingen volgens BIG. Bijlage 2: bekwaamheidsverklaring voor het uitvoeren van medische handelingen. Bijlage 3: aansprakelijkheid. * lees bij pedagogisch medewerker tevens gastouder. Protocol opvang van kinderen met een medische indicatie / BIG stichting Kwest Pagina 2 van 9

3 1. Inleiding, wet BIG Inleiding: Naast volledig gezonde kinderen is het mogelijk dat een kindercentrum/peuteropvang/gastouder kinderen opvangt met een medische indicatie. Ook voor kinderen met een medische indicatie kan door ouders opvang gevraagd worden. Deze indicaties kunnen verschillend van aard zijn. Als gevolg hiervan kan extra zorg een vereiste zijn. Het kan bijv. noodzakelijk zijn dat medicijnen toegediend worden. Bij bepaalde indicaties zijn levensbedreigende situaties niet uitgesloten, denk hierbij aan bijv. bepaalde allergische reacties. Indien er geen extra zorg nodig is of er geen extra risico s worden gelopen, kan de opvang van kinderen met een medische indicatie uitgevoerd worden volgens de standaard leveringsvoorwaarden en het standaardcontract. Indien er wel extra risico s worden gelopen dan betekent dit dat er aanvullende vragen gesteld moeten worden naar de aard van de indicatie en dat er een aanvullende bijlage bij het contract gevoegd zal worden. Ook eventuele aanvullende voorzieningen moeten besproken en vastgelegd worden. De wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG) regelt wie wat mag doen in de gezondheidszorg. Het uitvoeren van een medische handeling die de ouders wensen mag in het kader van de wet BIG alleen als: - de medische handeling wordt verricht in opdracht van een beroepsbeoefenaar die voor het verrichten van de handeling zelf wettelijk bevoegd is. - de pedagogisch medewerker die de handeling verricht de aanwijzingen van de opdrachtgever (meestal een arts) kan opvolgen - de pedagogisch medewerker bekwaam is om die handelingen te verrichten. - alleen een arts mag aangeven dat de handeling noodzakelijk is. De arts blijft ook eindverantwoordelijk voor de handeling. 2. Werkinstructie medische handelingen Onder de normale taakuitoefening van een pedagogisch medewerker vallen: Eenvoudige medische handelingen als: - toedienen van medicijnen anders dan via een injectie bijv. bij kinderen met een milde vorm van cara via een inhaler. - behandelingen als het behandelen van wondjes, het verwijderen van splinters e.d. - betreffende allergieën worden door ouders gegevens verstrekt op het formulier wat alle ouders uitgereikt krijgen gedurende de wenperiode. Hierover worden afspraken gemaakt met de pedagogisch medewerker en de informatie wordt op een duidelijk zichtbare plaats opgehangen. Als bij intake blijkt dat een kind een medische indicatie heeft en na overleg besloten is dat dit kind geplaatst zal gaan worden, wordt aan het contract een bijlage toegevoegd met afspraken betreffende de medische indicatie. Zie punt 4, procedure bij intake/opvang van kinderen met een medische indicatie. Als tijdens de opvanguren een medische handeling moet worden verricht volgens categorie 2 van de wet BIG: Zie punt 4, procedure bij intake/opvang van kinderen met een medische indicatie. - wordt in een bijlage bij het plaatsingscontract afspraken gemaakt die nodig zijn voor de opvang van een kind met een medische indicatie. - moet de opdracht voor de medische handeling verstrekt zijn door een arts/verpl en moet hier schriftelijke toestemming van de betreffende arts voor zijn. - moet door de betreffende arts of bevoegd deskundige instructies worden gegeven aan de pedagogisch medewerker(s) van het betreffende kind, in bijzijn van de ouders, betreffende de handelingen die verricht moeten worden. - moeten deze instructies op papier staan en in de groep aanwezig zijn. - moet een autorisatie of bekwaamheidsverklaring voor de betreffende pedagogisch medewerker(s) aanwezig zijn. Epi Pen/Anapen Ondanks dat de Epi Pen/Anapen onder de wet Big valt, mag deze in een noodsituatie door een onbevoegde worden gebruikt. Protocol opvang van kinderen met een medische indicatie / BIG stichting Kwest Pagina 3 van 9

4 3. Medicijngebruik Zie protocol ziekte, medicijngebruik en EHBO. 4. Procedure bij intake/opvang van kinderen met een medische indicatie 1. Bij inschrijving of bij het accepteren van het plaatsingsformulier, moet een medische indicatie aangegeven worden. 2. De leidinggevende beoordeelt, in overleg met de pedagogisch medewerker(s) of door de medische indicatie van een kind opvang op de wijze zoals gebruikelijk is in de groep, mogelijk is, opvang uitgesloten is ofwel dat de opvang onder het nemen van aanvullende maatregelen mogelijk is. 3. Pedagogisch medewerkers en leidinggevende moeten achter de handelingen kunnen staan en de verantwoordelijkheid durven nemen. Bij verandering van één van de vaste pedagogisch medewerkers moet hier opnieuw naar worden gekeken. 4. Indien opvang mogelijk is, maar aanvullende maatregelen nodig zijn, moet worden vastgesteld welke maatregelen dit zijn en voor wiens rekening deze komen. De afspraken hierover worden vastgelegd in een bijlage bij het plaatsingscontract. 5. Als tijdens de opvang van het betreffende kind medische handelingen noodzakelijk zijn of niet kunnen worden uitgesloten, moet worden vastgesteld welke maatregelen dit zijn. Voorbehouden handelingen in het kader van de wet BIG zoals injecteren e.d. worden niet uitgevoerd binnen het kindercentrum. Bij zogenaamde afgeleide handelingen wordt per individueel geval bekeken of plaatsing mogelijk is. Eenvoudige medische handelingen horen bij de uitvoering van het werk, waarbij het toedienen van medicijnen in principe beperkt blijft tot het toedienen van medicijnen die door een arts zijn voorgeschreven (zie hiervoor de bijlage 1). 6. Indien besloten wordt om één van bovenstaande afgeleide handelingen te gaan verrichten is een aanvullende plaatsingsovereenkomst een vereiste. Hierin staan de afspraken over de aanvullende zorg, de financiering ervan en de aansprakelijkheden van kindercentrum en personeel. Bovendien moet hierin staan voor welke handelingen de ouders/verzorgers expliciet toestemming hebben verleend. 7. Aangezien de stichting aansprakelijk gesteld kan worden bij niet goed of te laat uitvoeren van afspraken (wanprestatie) moet steeds heel zorgvuldig overwogen worden of en hoe de gevraagde afgeleide handeling uitgevoerd kan worden. 8. Een afspraak over de uitvoering van de in artikel 5 genoemde medische handelingen ten aanzien van een kind tijdens de opvang kan slechts worden gemaakt onder de ontbindende voorwaarde dat een deskundige (veelal de huisarts) een of meerdere medewerkers van het kindercentrum daartoe toestemming zal verlenen en daartoe instructies zal geven en dat deze medewerkers daadwerkelijk beschikbaar zijn. 9. Als deze instructie door en met toestemming van een arts niet mogelijk is mag de pedagogisch medewerker deze handeling NIET uitvoeren en moet deze door de ouders en/of bijv. een verpleegkundige in de groep zelf uitgevoerd worden. 10. Uit een zogenaamde autorisatieformulier of bekwaamheidsverklaring dient de toestemming van een arts en bovendien de beschikbaarheid, de bekwaamheid en de bereidheid van de medewerker(s) te blijken. Dit formulier is een noodzaak ook in verband met aansprakelijkheid. 11. De medewerker is bevoegd om voorbehouden en/ of afgeleide medische handelingen zoals genoemd in artikel 5 uit te voeren mits - de medewerker handelt in opdracht van een arts. - de medewerker handelt overeenkomstig de aanwijzingen van een arts/bevoegd deskundige. - de medewerker mag een voorbehouden en/ of afgeleide handeling alleen uitvoeren indien zowel hijzelf/ zijzelf als de arts/bevoegd deskundige redelijkerwijs mag aannemen dat hij/ zij beschikt over de bekwaamheid om de handeling naar behoren uit te voeren. Protocol opvang van kinderen met een medische indicatie / BIG stichting Kwest Pagina 4 van 9

5 12. De medewerker ontvangt aanwijzingen van de arts/bevoegd deskundige met betrekking tot: - de wijze waarop de handeling moet worden uitgevoerd. - algemene aandachtspunten voor observatie na het uitvoeren van de handeling. - instructies voor het handelen bij bepaalde verschijnselen. 13. Indien de pedagogisch medewerker die de handeling uitvoert afwezig is bijvoorbeeld door ziekte of vakantie, mag de handeling niet door een vervanger uitgevoerd worden. De ouders/verzorgers zijn dan verantwoordelijk voor de uitvoering van de handeling. 14. De arts/bevoegd deskundige bepaalt in hoeverre extra toezicht en tussenkomst van zijn kant noodzakelijk is. Afspraken in deze dienen schriftelijk te worden vastgelegd in het autorisatieformulier voor de betreffende handeling(en) 15. De medewerkers en arts/bevoegd deskundige kunnen gebruik maken van de modelinstructies opgenomen in bijlage 2. De instructies in deze bijlage kunnen voor de betreffende handeling op juistheid en volledigheid beoordeeld worden. Protocol opvang van kinderen met een medische indicatie / BIG stichting Kwest Pagina 5 van 9

6 Bijlage 1 MEDISCHE HANDELINGEN VOLGENS BIG De Wet BIG is in werking getreden op 1 december 1997 en in deze wet is vastgelegd welke regels gelden voor medicijntoediening en wie medische handelingen uitvoeren en onder welke voorwaarden. De wet heeft betrekking op de individuele gezondheidszorg, wat betekent dat het niet alleen geneeskundige handelingen betreft, maar ook verzorgende en verplegende handelingen. Er zijn drie categorieën te onderscheiden: Categorie 1 : risicovolle en voorbehouden handelingen, zoals heelkundige handelingen, puncties, toedienen van narcose, het gebruik van radio actieve stoffen etc. Dergelijke handelingen mogen alleen door beroepsbeoefenaars uitgeoefend worden zoals een (tand)arts, een apotheker, een verloskundige en een verpleegkundige. De enige handeling waarvan sprake zou kunnen zijn in de kinderopvang is het geven van injecties. Stichting Kwest voert deze handeling niet uit. Categorie 2: afgeleide medische handelingen. Deze zijn niet voorbehouden, maar de uitvoering moet de nodige zorgvuldigheid omkleed moet zijn. Het uittrekken van een sonde, het meten van de bloedsuikerspiegel bij suikerpatiënten en het toedienen van een klysma zijn geen voorbehouden handelingen, maar wel handelingen die zorgvuldig moeten worden uitgevoerd. De uitvoering vraagt daarom om nadere uitleg door arts of andere wettelijk bevoegde beroepsbeoefenaar. Stichting Kwest voert deze handelingen uit, mits aan diverse voorwaarden wordt voldaan. Categorie 3: Eenvoudige medische handelingen. Ook deze categorie handelingen moet zorgvuldig uitgevoerd worden. Omdat ze echter eenvoudig van aard zijn en regelmatig kunnen voorkomen mag van elke medewerker worden verwacht ze zonder nadere instructie of begeleiding uit te kunnen voeren bijvoorbeeld het verzorgen van schaafwonden, het geven van medicatie, het uittrekken van splinters etc. Protocol opvang van kinderen met een medische indicatie / BIG stichting Kwest Pagina 6 van 9

7 Bijlage 2 BEKWAAMHEIDSVERKLARING BIJ HET UITVOEREN VAN MEDISCHE HANDELINGEN Ondergetekende, bevoegd tot het uitvoeren van de hieronder beschreven handeling: verklaart dat (naam werknemer) functie:. werkzaam aan/bij na instructie door ondergetekende, in staat is bovengenoemde handeling bekwaam uit te voeren. De handeling moet worden uitgevoerd ten behoeve van: naam kind: geboortedatum Het uitvoeren van bovengenoemde handeling is voor het kind noodzakelijk wegens: De hierboven beschreven handeling mag alleen worden uitgevoerd op de tijdstippen waarop het kind aanwezig is op het kindercentrum. De hierboven beschreven handeling moet worden uitgevoerd gedurende de periode: van:.. tot anders: Ondergetekende:.. (naam), functie:. werkzaam bij. plaats:.. datum:. Handtekening: Protocol opvang van kinderen met een medische indicatie / BIG stichting Kwest Pagina 7 van 9

8 Bijlage 3 AANSPRAKELIJKHEID Toelichting op de civielrechtelijke aansprakelijkheid van een bedrijf en een individu. Als iemand ( een natuurlijk- of rechtspersoon) een onwettige daad pleegt, die hem/ haar kan worden toegerekend is hij/ zij aansprakelijk voor de schade die een ander daardoor lijdt. Door de rechtvaardigingsgrond kan echter in het concrete geval de onrechtmatige daad zijn onrechtmatige karakter verliezen. Van een rechtvaardigingsgrond kan sprake zijn als een pedagogisch medewerker in een kindercentrum door nood gedwongen een medische handeling verricht om een kind in een levensbedreigende situatie te helpen. Bovendien moet er, wil men aansprakelijk zijn, sprake zijn van een causaal verband tussen de daad en de schade. Causaal verband wil zeggen dat de geleden schade ook werkelijk is ontstaan ten gevolge van de daad. De rechtspraak hanteert in plaats van het causale verband steeds vaker de redelijkheidsvraag. Daarbij wordt afgewogen of de gedraging en de schade in redelijkheid aan het moment van onzorgvuldigheid kunnen worden toegerekend. Daarnaast moet er worden voldaan aan het zogenaamde relativiteitsvereiste. Dit betekent dat de (overtreden) norm dient ter bescherming van de belangen van de betrokkenen. Voor aansprakelijkheid op grond van een onrechtmatige daad moet dus voldaan zijn aan de volgende vereisten: - onrechtmatige daad - schade - toerekenbaarheid van de daad aan de dader - causaal verband tussen daad en schade - verband tussen de strekking van de overtreden norm en het geschade belang ( het relativiteitsvereiste) Schade Schade kan bestaan uit vermogensschade of een ander nadeel ( immateriële schade) Als iemand door een onrechtmatige daad van een ander schade lijdt, kan hij tegen de daarvoor aansprakelijke een rechtsvordering instellen. De aansprakelijke kan dan een beroep doen op zijn aansprakelijkheidsverzekering, indien deze is afgesloten. Toerekenbaarheid Toerekenbaarheid van de schade is vereist wil er sprake zijn van aansprakelijkheid. In de Wet wordt gesteld dat een onrechtmatige daad aan de dader toegerekend kan worden, indien deze te wijten is aan zijn schuld of aan een oorzaak die volgens de Wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Dus ook zonder dat iemand schuld heeft, kan hij aansprakelijk gesteld worden voor een onrechtmatige daad. Een gedraging van een persoon van 14 jaar of ouder met een geestelijke of lichamelijke tekortkoming kan die persoon toegerekend worden. Dit is een voorbeeld van een wettelijk geregelde toerekenbaarheid. Daarentegen geeft de wet expliciet weer dat een gedraging van een kind, jonger dan 14 jaar, hem niet als een onrechtmatige daad kan worden toegerekend. Een kind, jonger dan 14 jaar, kan dus niet aansprakelijk gesteld worden voor schade, ontstaan door zijn onrechtmatige gedraging (Wel de ouder/ voogd van het kind). Kwalitatieve aansprakelijkheid Men kan aansprakelijk zijn op grond van een onrechtmatige daad veroorzaakt door personen en/ of zaken waarvoor men verantwoordelijk is. De hoedanigheid (kwaliteit) van de aansprakelijke ( ouder, werkgever, eigenaar pand) is beslissend, vandaar dat wordt gesproken van kwalitatieve aansprakelijkheid. Ook de term risico- aansprakelijkheid wordt hiervoor gebruikt. De kwalitatieve aansprakelijkheid van de organisatie voor kinderopvang is bij de opvang van kinderen aan de orde. Aansprakelijkheid werkgever Een werkgever is aansprakelijk voor de schade door een onrechtmatige daad van zijn ondergeschikte. De onrechtmatige daad moet de ondergeschikte toe te rekenen zijn, anders kan de werkgever niet aansprakelijk worden gesteld. Bovendien moet de aan de ondergeschikte opgedragen taak de kans op de onrechtmatige daad hebben verhoogd en moet de werkgever zeggenschap hebben over de gedragingen waarvan de onrechtmatige daad deel uitmaakte. Protocol opvang van kinderen met een medische indicatie / BIG stichting Kwest Pagina 8 van 9

9 Er is sprake van een ondergeschiktheidsverhouding als een werkgever de bevoegdheid heeft bij de opgedragen werkzaamheden aanwijzingen en bevelen te geven. Een werkgever is niet aansprakelijk voor onrechtmatige daden van zijn ondergeschikten die buiten werktijd zijn begaan. Een werkgever kan zijn aansprakelijkheid ten opzichte van derden ( bijv. de ouder) contractueel uitsluiten of beperken ( via contract of aanvullende plaatsingsovereenkomst). Een ondergeschikte, die in diensttijd, jegens die derde een onrechtmatige daad begaat, kan zich dan ook op die contractuele uitsluiting of beperking beroepen. Verzekeren tegen aansprakelijkheid De werkgever kan zich tegen de door werknemers aan derden toegebrachte schade verzekeren met een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en beroepen. De algemene regel is dat als de werkgever en ondergeschikte beiden aansprakelijk zijn, de ondergeschikte geen schadevergoeding betaalt, tenzij de onrechtmatige daad te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van de ondergeschikte. Dit moet de werkgever kunnen aantonen. * lees bij pedagogisch medewerker tevens gastouder. Gastouders zijn niet in dienst van stichting Kwest en hierbij is er dus geen sprake van aansprakelijkheid van stichting Kwest als werkgever. Protocol opvang van kinderen met een medische indicatie / BIG stichting Kwest Pagina 9 van 9

Protocol. Gebruik geneesmiddelen en medisch handelen. Structuur deel

Protocol. Gebruik geneesmiddelen en medisch handelen. Structuur deel Protocol Gebruik geneesmiddelen en medisch handelen Structuur deel Primair proces Datum vaststelling Versie 1.0 06 november 2013 Datum herijking Voorgaande versies Verantwoording Uitwerken met Advies van

Nadere informatie

Protocol: Medicijnverstrekking en Medisch Handelen. Stichting Saenstroom

Protocol: Medicijnverstrekking en Medisch Handelen. Stichting Saenstroom Protocol: Medicijnverstrekking en Medisch Handelen Stichting Saenstroom De tekst van het voorliggende protocol is op basis van het model-protocol Medicijnverstrekking & Medisch Handelen op scholen, vastgesteld

Nadere informatie

Protocol Zieke kinderen en Medicijnen Gastouderbureau Sjoepkar

Protocol Zieke kinderen en Medicijnen Gastouderbureau Sjoepkar 2012 Protocol Zieke kinderen en Medicijnen Gastouderbureau Sjoepkar Metagegevens Auteur Zef Knooren, Houder Goedkeuring Dennis Gelissen, Manager kinderopvang Eline Köpp, Pedagogisch medewerker Henri Heeren,

Nadere informatie

Protocol medicijnverstrekking & medisch handelen

Protocol medicijnverstrekking & medisch handelen Protocol medicijnverstrekking & medisch handelen november 2010 Inhoud Inleiding over medicijnverstrekking en medisch handelen... 3 Het kind wordt ziek op school... 3 Het verstrekken van medicijnen op verzoek...

Nadere informatie

STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS WEST-FRIESLAND

STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS WEST-FRIESLAND STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS WEST-FRIESLAND Beleid Medicijnverstrekking en het verrichten van medische handelingen Uitgangspunten Stichting Katholiek Onderwijs West-Friesland wil zorgvuldig omgaan met

Nadere informatie

Protocol medicijnverstrekking en medische handelingen

Protocol medicijnverstrekking en medische handelingen Protocol medicijnverstrekking en medische handelingen Leraren op school worden regelmatig geconfronteerd met leerlingen die klagen over pijn die meestal met eenvoudige middelen te verhelpen is, zoals hoofdpijn,

Nadere informatie

PROTOCOL GENEESMIDDELENVERSTREKKING EN MEDISCH HANDELEN

PROTOCOL GENEESMIDDELENVERSTREKKING EN MEDISCH HANDELEN PROTOCOL GENEESMIDDELENVERSTREKKING EN MEDISCH HANDELEN Als het kind geneesmiddelen nodig heeft gedurende het verblijf op de basisschool kunnen de ouders hun zeggenschap over de toediening van de medicamenten

Nadere informatie

De ingevulde formulieren worden bewaard als bijlage bij de veiligheidskaart.

De ingevulde formulieren worden bewaard als bijlage bij de veiligheidskaart. MEDISCH PROTOCOL Leraren worden regelmatig geconfronteerd met leerlingen die klagen over pijn die meestal met eenvoudige middelen te verhelpen is, zoals hoofdpijn, buikpijn, oorpijn of pijn ten gevolge

Nadere informatie

Protocol Medicijngebruik op school

Protocol Medicijngebruik op school Protocol Medicijngebruik op school Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2. Ziek op school en andere ongevallen 3. Het verstrekken van medicijnen op verzoek 4. Medisch handelen 5. Bijlagen Medicijnprotocol oktober

Nadere informatie

Medisch handelen en medische risico s

Medisch handelen en medische risico s Medisch handelen en medische risico s Altijd opvang. Altijd in de buurt. Het komt regelmatig voor dat kinderen die naar de opvang komen, medische zorg nodig hebben. Deze zorg kan variëren van het plakken

Nadere informatie

Versie oktober 2013. Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen op scholen

Versie oktober 2013. Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen op scholen Protocol medicijnverstrekking & medisch handelen op scholen Versie oktober 2013 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding over medicijnverstrekking en medisch handelen... 3 2 Het kind wordt ziek op school... 4 3 Het

Nadere informatie

Protocol. medicijnverstrekking en medisch handelen. Protocol Medicijnverstrekking en medisch handelen WL

Protocol. medicijnverstrekking en medisch handelen. Protocol Medicijnverstrekking en medisch handelen WL Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen. Protocol Medicijnverstrekking en medisch handelen WL 1009 1 Soort Document: Protocol Code: WL- Gezondheid Titel: Medicijnverstrekking en medisch handelen.

Nadere informatie

Protocol. Medicijnverstrekking en medische handelingen. Stichting Invitare 2013. 2013 protocol medicijnverstrekking Invitare

Protocol. Medicijnverstrekking en medische handelingen. Stichting Invitare 2013. 2013 protocol medicijnverstrekking Invitare Protocol Medicijnverstrekking en medische handelingen Stichting Invitare 2013 2013 protocol medicijnverstrekking Invitare Inhoudsopgave Het kind wordt ziek op school 2 Het verstrekken van medicijnen op

Nadere informatie

Stichting de Blauwe Loper. A 16 Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen op school

Stichting de Blauwe Loper. A 16 Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen op school Stichting de Blauwe Loper A 16 Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen op school Inhoudsopgave 1 Inleiding over medicijnverstrekking en medisch handelen 3 2. Het kind wordt ziek op school 3 3.

Nadere informatie

Medisch protocol OBS Prins Claus

Medisch protocol OBS Prins Claus Medisch protocol OBS Prins Claus Linschoten september 2016 Inhoudsopgave INLEIDING... 3 EEN KIND WORDT ZIEK OP SCHOOL... 3 HET VERSTREKKEN VAN MEDICIJNEN OP VERZOEK... 3 MEDISCHE HANDELINGEN... 4 OMGAAN

Nadere informatie

Protocol medicijngebruik op de jenaplaneet

Protocol medicijngebruik op de jenaplaneet Het verstrekken van medicijnen op verzoek Kinderen krijgen soms medicijnen of andere middelen voorgeschreven die zij een aantal malen per dag moeten gebruiken, dus ook tijdens schooluren. Te denken valt

Nadere informatie

dienstverlening/ protocollen Specifiek bijbehorende instrumenten opgeslagen in: Niet van toepassing Eerstvolgende evaluatiedatum mei 2013

dienstverlening/ protocollen Specifiek bijbehorende instrumenten opgeslagen in: Niet van toepassing Eerstvolgende evaluatiedatum mei 2013 Statusoverzicht. Consultatie unitmanagers/ locatiemanagers mei 2011 evaluatie Consultatie cliëntenraad sept. 2001 OR Instemming Advies Vastgesteld door Bestuursgroep sept. 2001 Borging. Proceseigenaar

Nadere informatie

Protocol Medicijngebruik

Protocol Medicijngebruik Protocol Medicijngebruik Inhoudsopgave 1. Doel... 3 2. Toelichting... 3 3. Uitgangspunten... 4 3.1. Toedienen geneesmiddelen... 4 3.2. Soorten geneesmiddelen... 4 3.3. Wet BIG... 4 4. Afspraken met betrekking

Nadere informatie

Protocol ziekte kinderen en medicijnen

Protocol ziekte kinderen en medicijnen Protocol ziekte kinderen en medicijnen Datum: 01-01-2016 Versie 1.1 Auteur: Elseline Burgering - van Laar Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Zieke kinderen 3 3 Besmettelijke ziekten 4 4 Medicijnen 5 4.1 Medische

Nadere informatie

Protocol. Medicijnverstrekking en medische handelingen op SKOFV- scholen

Protocol. Medicijnverstrekking en medische handelingen op SKOFV- scholen Protocol Medicijnverstrekking en medische handelingen op SKOFV- scholen Februari 2011 0 Inhoudsopgave Inleiding Het kind wordt ziek op school Het verstrekken van medicijnen op verzoek Medische handelingen

Nadere informatie

Medische handelingen op de scholen van Fluenta (protocol) Naam document: Aangeboden aan College van Bestuur: 30-03-2015

Medische handelingen op de scholen van Fluenta (protocol) Naam document: Aangeboden aan College van Bestuur: 30-03-2015 Naam document: Versie: Behandeld in de commissie: Medische handelingen op de scholen van Fluenta (protocol) Concept Commissie Onderwijs Aangeboden aan College van Bestuur: 30-03-2015 Advisering directie-overleg:

Nadere informatie

Protocol Medisch handelen en Medicijnverstrekking. Pro College regio Nijmegen. Mei 2017

Protocol Medisch handelen en Medicijnverstrekking. Pro College regio Nijmegen. Mei 2017 Protocol Medisch handelen en Medicijnverstrekking Mei 2017 INHOUD Inleiding... 3 1. Een leerling wordt ziek op school... 4 2. Het verstrekken van medicijnen op verzoek... 5 3. (Voorbehouden) Medische handelingen...

Nadere informatie

PROTOCOL MEDICIJNGEBRUIK

PROTOCOL MEDICIJNGEBRUIK PROTOCOL MEDICIJNGEBRUIK Doel: Het vastleggen van een uniforme werkwijze bij medicijn verstrekking en het bieden van kaders om te voldoen aan ouderwensen en richtlijnen op het gebied van de algemene gezondheidszorg.

Nadere informatie

- Hun lichaamstemperatuur boven 39 graden koorts is - Ze 1-op 1 aandacht van de leidster nodig hebben - Ze een besmettelijke ziekte hebben

- Hun lichaamstemperatuur boven 39 graden koorts is - Ze 1-op 1 aandacht van de leidster nodig hebben - Ze een besmettelijke ziekte hebben Protocol zieken kinderen en medicijnen kinderdagverblijf De Speelhaven Schuitevoerderslaan 16 1671 JZ Medemblik februari 2015 Inhoud 1. Inleiding 2. Zieke kinderen 3. Preventie 4. Wijze van handelen door

Nadere informatie

Beleidskader. Medisch handelen. Medicijnverstrekking

Beleidskader. Medisch handelen. Medicijnverstrekking Beleidskader Medisch handelen & Medicijnverstrekking Maart 2016 Inhoud Inleiding 3 1.Het verstrekken van paracetamol op verzoek 4 2. Het verstrekken van medicijnen op verzoek 5 3. (Voorbehouden) Medische

Nadere informatie

Ziekte en medicijnbeleid Stichting BELhamels

Ziekte en medicijnbeleid Stichting BELhamels Ziekte en medicijnbeleid Stichting BELhamels Inleiding Een ziek kind is het liefste thuis, dat weten we allemaal. Het begrip ziek is echter voor een ieder anders. Om zoveel mogelijk duidelijkheid te verschaffen

Nadere informatie

MEDISCH HANDELEN-MEDICIJNGEBRUIK OP SCHOOL

MEDISCH HANDELEN-MEDICIJNGEBRUIK OP SCHOOL MEDISCH HANDELEN-MEDICIJNGEBRUIK OP SCHOOL Inleiding In relatie tot de gezondheid van leerlingen worden scholen soms gevraagd medische handelingen te verrichten en medicijnen aan leerlingen te verstrekken.

Nadere informatie

GGD Kennisnet zoeknr. 32346. Protocol. Richtlijnen geneesmiddelenverstrekking en medische handelingen binnen kindercentra.

GGD Kennisnet zoeknr. 32346. Protocol. Richtlijnen geneesmiddelenverstrekking en medische handelingen binnen kindercentra. GGD Kennisnet zoeknr. 32346 Protocol Richtlijnen geneesmiddelenverstrekking en medische handelingen binnen kindercentra. Kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, buitenschoolse opvang en gastouderbureau

Nadere informatie

PROTOCOL MEDISCHE HANDELINGEN OP DE SCHOLEN van FLUENTA

PROTOCOL MEDISCHE HANDELINGEN OP DE SCHOLEN van FLUENTA PROTOCOL MEDISCHE HANDELINGEN OP DE SCHOLEN van FLUENTA Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Soorten medische handelingen op school a. Handelingen waarvoor de wet BIG niet geldt b. Handelingen waarvoor de wet

Nadere informatie

Protocol medisch handelen en medicijnverstrekking aan leerlingen

Protocol medisch handelen en medicijnverstrekking aan leerlingen Protocol medisch handelen en medicijnverstrekking aan leerlingen 2015 Voorwoord: De maatschappij vraagt en verwacht steeds meer van scholen om kinderen optimaal te begeleiden en te stimuleren. Dat is goed

Nadere informatie

Protocol Geneesmiddelenver strekking en medische handelingen

Protocol Geneesmiddelenver strekking en medische handelingen Protocol Geneesmiddelenver strekking en medische handelingen Protocol geneesmiddelenverstrekking en medische handelingen. Inleiding Kinderen in de kinderopvang kunnen ziek worden. Bso Marlon kent daarom

Nadere informatie

protocol medicijnverstrekking medisch handelen

protocol medicijnverstrekking medisch handelen versie november 2013 Basisschool d n Heiakker; BETER leren met hoofd, hart en handen. protocol medicijnverstrekking en medisch handelen Inhoudsopgave: Inleiding... pag. 5 Het kind wordt ziek op school...

Nadere informatie

Protocol Medicijnverstrekking

Protocol Medicijnverstrekking Protocol Medicijnverstrekking Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 1. Medicijnverstrekkingsbeleid...3 2. Voorwaarden voor medicijnverstrekking...3 3. Uit te sluiten medicijnen...4 4. Medicijnverstrekking door

Nadere informatie

Protocol geneesmiddelenverstrekking en medische handelingen.

Protocol geneesmiddelenverstrekking en medische handelingen. Protocol geneesmiddelenverstrekking en medische handelingen. Dit protocol Richtlijnen geneesmiddelenverstrekking en medische handelingen binnen kindercentra is opgesteld door PIKO in augustus 2005 en vervangt

Nadere informatie

Waarom is de BIG wet een kwaliteitswet?? Het is een wet voor de zorgvrager. De big wet garandeert deskundigheid. Wgbo garandeert mij dat ik nog iets

Waarom is de BIG wet een kwaliteitswet?? Het is een wet voor de zorgvrager. De big wet garandeert deskundigheid. Wgbo garandeert mij dat ik nog iets Waarom is de BIG wet een kwaliteitswet?? Het is een wet voor de zorgvrager. De big wet garandeert deskundigheid. Wgbo garandeert mij dat ik nog iets te vertellen heb als zorgklant. Het verplicht de zorggever

Nadere informatie

9.3.1 HANDREIKING GENEESMIDDELENVERSTREKKING EN MEDISCH HANDELEN

9.3.1 HANDREIKING GENEESMIDDELENVERSTREKKING EN MEDISCH HANDELEN Routing cie agendapunt datum Wijzigingsvoorstel GMR 18-01-12 Vastgesteld CvB 08-03-12 9.3.1 HANDREIKING GENEESMIDDELENVERSTREKKING EN MEDISCH HANDELEN Als het kind geneesmiddelen nodig heeft gedurende

Nadere informatie

Aansprakelijkheid ondernemers paardenbranche

Aansprakelijkheid ondernemers paardenbranche Aansprakelijkheid ondernemers paardenbranche 9 mei 2006 Barneveld Lezing PTC mr. Annemieke van Dooren-Korenstra ABAB juristen s-hertogenbosch Programma Inleiding Beperken bedrijfsrisico s Aansprakelijkheid

Nadere informatie

Protocol Geneesmiddelenverstrekking en medisch handelen

Protocol Geneesmiddelenverstrekking en medisch handelen Protocol Geneesmiddelenverstrekking en medisch handelen April 2015 Inhoud Inleiding pag. 2 Algemeen pag. 2 Geneesmiddelenverstrekking op verzoek pag. 2 Medische handelingen pag. 5 Huid- en wondverzorging

Nadere informatie

Protocol medisch handelen op scholen (DEF VERSIE 11-9-2015)

Protocol medisch handelen op scholen (DEF VERSIE 11-9-2015) Protocol medisch handelen op scholen (DEF VERSIE 11-9-2015) Inhoud Soorten medische handelingen op school 3 Het kind wordt ziek op school 4 Het verstrekken van medicijnen op verzoek 4 Opbergen van medicijnen

Nadere informatie

Protocol medicijnverstrekking en informatie over medisch handelen op het Dongemond college

Protocol medicijnverstrekking en informatie over medisch handelen op het Dongemond college Beleidsstuk Protocol medicijnverstrekking en informatie over medisch handelen op het Dongemond college MT goedgekeurd op 6 april 2016 (P)MR ingestemd op 9 mei 2016 college van bestuur formeel vastgesteld

Nadere informatie

Protocol medisch handelen & Medicijnverstrekking in het VO

Protocol medisch handelen & Medicijnverstrekking in het VO Stichting Cambium College voor Openbaar Voortgezet Onderwijs Protocol medisch handelen & Medicijnverstrekking in het VO Datum behandeling Directie 21 september 2015 Datum instemming THB nvt Datum instemming

Nadere informatie

Met dit protocol geven we aan hoe SKOFV-scholen in voorkomende gevallen behoren te handelen.

Met dit protocol geven we aan hoe SKOFV-scholen in voorkomende gevallen behoren te handelen. Werkveld: Onderwijs - Protocol medicijn verstrekking en het verrichten van medische handelingen Datum: 28-02-2011 Versie: 1 Voorlopig vastgesteld CvB 01-04-2011 Advies Directieberaad 21-06-2011 Instemming/Advies

Nadere informatie

Protocollen KDV Het (B)engeltje. 3 april 2013

Protocollen KDV Het (B)engeltje. 3 april 2013 PROTOCOL GENEESMIDDELENVERSTREKKING EN MEDISCHE HANDELINGEN Inleiding Kinderen in de kinderopvang kunnen ziek worden. Kinderdagverblijf het (B)engeltje kent daarom een ziektebeleid, waarin afspraken staan

Nadere informatie

MEDISCH HANDELINGSPROTOCOL

MEDISCH HANDELINGSPROTOCOL MEDISCH HANDELINGSPROTOCOL Stichting ROC WEST-BRABANT 1 maart 2015 Versie 14.07.2014 ROCwb MEDISCH HANDELINGSPROTOCOL INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding over medicijnverstrekking en medisch handelen 2 1.1. Algemeen

Nadere informatie

Protocol Medicijngebruik

Protocol Medicijngebruik Protocol Medicijngebruik Inleiding Protocol medicijnverstrekking Leraren op school worden regelmatig geconfronteerd met leerlingen die klagen over pijn die meestal met eenvoudige middelen te verhelpen

Nadere informatie

1. De wet BIG (Wet op Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) en de school Wij onderscheiden op school de volgende handelingen:

1. De wet BIG (Wet op Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) en de school Wij onderscheiden op school de volgende handelingen: Protocol: SPECIAAL BASISONDERWIJS Medicijnverstrekking en medisch handelen 0. Doel van het protocol Het protocol medicijnverstrekking en medisch handelen beschrijft de wijze waarop Toermalijn handelt in

Nadere informatie

PROTOCOL ZIEKTE EN ALLERGIE

PROTOCOL ZIEKTE EN ALLERGIE PROTOCOL ZIEKTE EN ALLERGIE Inleiding Als ouder kies je onder andere voor een kinderdagverblijf, omdat de opvang voor je kind gegarandeerd is. Een uitzondering is echter een ziek kind. Zieke kinderen kunnen

Nadere informatie

GENEESMIDDELENVERSTREKKING EN MEDISCHE HANDELINGEN BINNEN DE PEUTERSPEELZAAL.

GENEESMIDDELENVERSTREKKING EN MEDISCHE HANDELINGEN BINNEN DE PEUTERSPEELZAAL. Medicijngebruik GENEESMIDDELENVERSTREKKING EN MEDISCHE HANDELINGEN BINNEN DE PEUTERSPEELZAAL. Deel 1 Geneesmiddelenverstrekking Kinderen kunnen geneesmiddelen voorgeschreven krijgen door huisarts of specialist.

Nadere informatie

Protocol Medicijngebruik

Protocol Medicijngebruik Protocol Medicijngebruik 1. Doel Het vastleggen van afspraken op het gebied van de geneesmiddelenverstrekking en het verrichten van medische handelingen op basisschool Los Hoes. 2. Toelichting Op basisschool

Nadere informatie

Kinderdagverblijf Ziza Zebra

Kinderdagverblijf Ziza Zebra Protocol Zieke kinderen en medicijngebruik Kinderdagverblijf Ziza Zebra Versie Januari 2015 Inleiding Een ouder kiest onder andere voor een kinderdagverblijf omdat de opvang voor het kind gegarandeerd

Nadere informatie

Protocol voor medicijn verstrekking en medisch handelen

Protocol voor medicijn verstrekking en medisch handelen Protocol voor medicijn verstrekking en medisch handelen Inhoudsopgave: 1. Inleiding over medicijnverstrekking en medisch handelen 2. Het kind wordt ziek op school 3. Het verstrekken van medicijnen op verzoek

Nadere informatie

Protocol. Medicijnverstrekking en Medisch handelen

Protocol. Medicijnverstrekking en Medisch handelen Protocol Medicijnverstrekking en Medisch handelen Inleiding over medicijnverstrekking en medisch handelen Medewerkers op school worden regelmatig geconfronteerd met leerlingen die klagen over pijn die

Nadere informatie

Deskundigheidsniveau medewerkers

Deskundigheidsniveau medewerkers Deskundigheidsniveau medewerkers Zorgtaken per deskundigheidsniveau Inleiding Dit document beschrijft de aard van de zorg die helpenden, verzorgenden en verpleegkundigen bieden in zorgsituaties variërend

Nadere informatie

Geneesmiddelenverstrekking en medische handelingen protocol.

Geneesmiddelenverstrekking en medische handelingen protocol. en medische handelingen protocol. Dit protocol Richtlijnen geneesmiddelenverstrekking en medische handelingen binnen kindercentra is opgesteld door PIKO in augustus 2005 en vervangt het gelijknamige protocol

Nadere informatie

Voorbehouden handelingen

Voorbehouden handelingen Juni 2017: Deze tekst zal op korte termijn worden herzien op het punt van de voorschrijfbevoegdheid van (specifieke) verpleegkundigen en de bevoegdheid van physician assistants en verpleegkundig specialisten

Nadere informatie

Protocol medicijnen op school

Protocol medicijnen op school 1 Inhoudsopgave: 1. Inleiding over medicijnverstrekking 2. Het kind wordt ziek op school 3. Het verstrekken van medicijnen op verzoek 4. Wettelijke regels 5. Aansprakelijkheid Bijlagen: 1. Verklaring toestemming

Nadere informatie

Bijlage 1 - Het kind wordt ziek op school, schoolreisje of schoolkamp

Bijlage 1 - Het kind wordt ziek op school, schoolreisje of schoolkamp Bijlage 1 - Het kind wordt ziek op school, schoolreisje of schoolkamp Verklaring: Toestemming tot handelen als een kind ziek wordt op school, schoolreisje of schoolkamp (Eventueel te gebruiken als bijlage

Nadere informatie

Spectrum-SPCO Regeling medicijnverstrekking en medisch handelen Communicatie 1. Inleiding 2. De regelgeving 3. Onderscheiden situaties

Spectrum-SPCO Regeling medicijnverstrekking en medisch handelen Communicatie 1. Inleiding 2. De regelgeving 3. Onderscheiden situaties Spectrum-SPCO Regeling medicijnverstrekking en medisch handelen Communicatie CvB 18 december 2012 Ter bespreking in staf (o.a. advies Besturenraad ingewonnen) MO 12 januari 2013 Ter eerste advisering GMR

Nadere informatie

01-01-2016 PROTOCOL ZIEKE KINDEREN EN MEDICIJNEN

01-01-2016 PROTOCOL ZIEKE KINDEREN EN MEDICIJNEN PROTOCOL ZIEKE KINDEREN EN MEDICIJNEN PROTOCOL ZIEKE KINDEREN EN MEDICIJNEN Inleiding Het beleid van Villa Oostwold is dat de kinderen zich prettig en gelukkig voelen op de groep, dus het kan soms voorkomen

Nadere informatie

April Protocol Medicijngebruik Wet BIG

April Protocol Medicijngebruik Wet BIG April 2016 Protocol Medicijngebruik Wet BIG Inhoudsopgave 1. DOEL... 3 2. GELDIGHEIDSBEREIK... 3 3. TOELICHTING... 3 4. UITGANGSPUNTEN... 3 4.1 TOEDIENEN GENEESMIDDELEN... 3 4.2 SOORTEN GENEESMIDDELEN...

Nadere informatie

Van Brakelstraat / Protocol Medicijngebruik Wet BIG

Van Brakelstraat /  Protocol Medicijngebruik Wet BIG R.K. basisschool Theo Scholte Van Brakelstraat 3 053 5723363 Postbus 116 7480 AC Haaksbergen directie@theoscholteschool.nl / www.theoscholteschool.nl Protocol Medicijngebruik Wet BIG Oktober 2014 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Protocol. Medicijnverstrekkingen en medische handelingen

Protocol. Medicijnverstrekkingen en medische handelingen Protocol Medicijnverstrekkingen en medische handelingen September 2013 WOORD VOORAF Het navolgende document is opgesteld door de GGD ten behoeve van scholen (landelijk protocol). Veel leerkrachten, teams,

Nadere informatie

Protocol voor medicijnverstrekking en medisch handelen Protocol voor medicijnverstrekking en medisch handelen

Protocol voor medicijnverstrekking en medisch handelen Protocol voor medicijnverstrekking en medisch handelen Protocol voor medicijnverstrekking en medisch handelen M.M. Oosterbaan Oktober 2013 1 Inhoudsopgave: 0. Inleiding over medicijnverstrekking en medisch handelen 1. Het kind wordt ziek op school 2. Het verstrekken

Nadere informatie

Protocol. Medicijnverstrekking. Medisch handelen. school

Protocol. Medicijnverstrekking. Medisch handelen. school Protocol Medicijnverstrekking en Medisch handelen op school Stichting Aandacht+ 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding over medicijnverstrekking en medisch handelen... 3 2 De leerling wordt ziek op school... 3

Nadere informatie

Braspenninglaan NS s-hertogenbosch Protocol. Medicijnverstrekking en Medisch handelen

Braspenninglaan NS s-hertogenbosch Protocol. Medicijnverstrekking en Medisch handelen Braspenninglaan 171 5237 NS s-hertogenbosch 073 8225300 www.kcmeander.nl info@kcmeander.nl Protocol Medicijnverstrekking en Medisch handelen Inleiding over medicijnverstrekking en medisch handelen Leerkrachten

Nadere informatie

PROTOCOL Geneesmiddelenverstrekking

PROTOCOL Geneesmiddelenverstrekking PROTOCOL Geneesmiddelenverstrekking www.noorderbasis.nl Inhoudsopgave 1 Uitgangspunt van GBS De Schakel 2 2 Medicijnverstrekking en medisch handelen 2 3 Protocol Geneesmiddelenverstrekking 3 4 Het verstrekken

Nadere informatie

Protocol Geneesmiddelenverstrekking en medisch handelen

Protocol Geneesmiddelenverstrekking en medisch handelen Protocol Geneesmiddelenverstrekking en medisch handelen Inleiding Het kan voorkomen dat kinderen ziek worden terwijl ze op Ziezo zijn. Ziezo kent daarom een protocol waarin afspraken staan over hoe er

Nadere informatie

Medisch Protocol. Voorbehouden en risicovolle. handelingen. binnen de Rafael

Medisch Protocol. Voorbehouden en risicovolle. handelingen. binnen de Rafael Medisch Protocol Voorbehouden en risicovolle handelingen binnen de Rafael juli 2015 INHOUDSOPGAVE Inleiding De leerling wordt ziek op school Het verstrekken van medicatie op verzoek Voorbehouden en risicovolle

Nadere informatie

Medisch Protocol. Voorbehouden en risicovolle. handelingen. binnen de school

Medisch Protocol. Voorbehouden en risicovolle. handelingen. binnen de school Medisch Protocol Voorbehouden en risicovolle handelingen binnen de school april 2014 INHOUDSOPGAVE Inleiding De leerling wordt ziek op school Het verstrekken van medicatie op verzoek Voorbehouden en risicovolle

Nadere informatie

B i j l a g e 1 GEZONDE JEUGD / PROTOCOLLEN H E T V E R S T R E K K E N V A N M E D I C I J N E N O P

B i j l a g e 1 GEZONDE JEUGD / PROTOCOLLEN H E T V E R S T R E K K E N V A N M E D I C I J N E N O P B i j l a g e 1 H E T V E R S T R E K K E N V A N M E D I C I J N E N O P V E R Z O E K ( T O E S T E M M I N G S F O R M U L I E R) Verklaring: Toestemming tot het verstrekken van medicijnen op verzoek

Nadere informatie

VERANTWOORD DELEGEREN

VERANTWOORD DELEGEREN VERANTWOORD DELEGEREN Mr J.J.A. van Boven VAN BOVEN Juridisch Adviesbureau Arnhem GOED HULPVERLENERSCHAP Iedere hulpverlener moet de zorg van een goed hulpverlener betrachten in overeenstemming met de

Nadere informatie

Komt een wijkteammedewerker bij de burger en hij maakt en fout

Komt een wijkteammedewerker bij de burger en hij maakt en fout 1. Inleiding Komt een wijkteammedewerker bij de burger en hij maakt en fout Over aansprakelijkheden en schadevergoeding bij wijkteams Tim Robbe 1 Een wijkteammedewerker komt bij een burger. Vervolgens

Nadere informatie

Protocol Medicijnverstrekking en Medisch Handelen In het Primair Onderwijs

Protocol Medicijnverstrekking en Medisch Handelen In het Primair Onderwijs Protocol Medicijnverstrekking en Medisch Handelen In het Primair Onderwijs Pagina 1 van 17 Inhoudsopgave Inleiding pag. 3 Het kind wordt ziek op school pag. 4 Het verstrekken van medicijnen op verzoek

Nadere informatie

Aansprakelijkheid bij stages

Aansprakelijkheid bij stages Aansprakelijkheid bij stages Algemeen Artikel 6:170 BW bepaalt dat een werkgever aansprakelijk is voor een ondergeschikte. Door expliciet te spreken over een ondergeschikte heeft de wetgever beoogd dat

Nadere informatie

Protocol medicijn verstrekking en het verrichten van medische handelingen Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs

Protocol medicijn verstrekking en het verrichten van medische handelingen Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs Protocol medicijn verstrekking en het verrichten van medische handelingen Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs 1 Protocol medicijn verstrekking en het verrichten van medische handelingen Inhoudsopgave

Nadere informatie

1 Handelswijzen en formulieren bij ziekte & medisch handelen

1 Handelswijzen en formulieren bij ziekte & medisch handelen 1 Handelswijzen en formulieren bij ziekte & medisch handelen 1.1 Protocol- medicijnverstrekking op school Met school wordt bedoeld: teamleden van de school, inclusief directeur. Met ouders wordt bedoeld:

Nadere informatie

Medicijnbeleid Dromedaris

Medicijnbeleid Dromedaris Medicijnbeleid Dromedaris Vooraf In de dagelijkse praktijk krijgt elke school te maken met zieke kinderen en kinderen die medicijnen gebruiken. Het is van belang goede afspraken te maken tussen ouders

Nadere informatie

Protocol Medicijnverstrekking en medisch handelen op onze school GSG Guido de Brès Amersfoort/Arnhem

Protocol Medicijnverstrekking en medisch handelen op onze school GSG Guido de Brès Amersfoort/Arnhem Protocol Medicijnverstrekking en medisch handelen op onze school GSG Guido de Brès Amersfoort/Arnhem De tekst van het voorliggende protocol is voor een belangrijk deel en met toestemming overgenomen uit

Nadere informatie

Stichting Katholiek Onderwijs Enschede PROTOCOL MEDICIJNVERSTREKKING EN MEDISCH HANDELEN. 29 mei 2013 instemming MR

Stichting Katholiek Onderwijs Enschede PROTOCOL MEDICIJNVERSTREKKING EN MEDISCH HANDELEN. 29 mei 2013 instemming MR Stichting Katholiek Onderwijs Enschede PROTOCOL MEDICIJNVERSTREKKING EN MEDISCH HANDELEN 1 Inhoudsopgave Inleiding Het kind wordt ziek op school Het verstrekken van medicijnen op verzoek Medische handelingen

Nadere informatie

Protocol medisch handelen. Beekdal Lyceum

Protocol medisch handelen. Beekdal Lyceum Protocol medisch handelen Beekdal Lyceum november 2013 Inleiding 3 1. De leerling wordt ziek op school 4 2. Het verstrekken van medicijnen op verzoek 4 3. Medische handelingen 5 Bijlagen: 1. Toestemmingsformulier

Nadere informatie

Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen op school

Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen op school Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen op school Kenmerk: 2013-245MM Datum: november 2013 Behandeld en vastgesteld in Directie Overleg 26 november 2013 Bron: GGD en Wet BIG 2013-N245 Protocol

Nadere informatie

Protocol Medische Handelingen

Protocol Medische Handelingen Protocol Medische Handelingen Formeel is het mogelijk dat een leerkracht of een onderwijsassistent op school bepaalde medische handelingen verricht. Deze zogeheten voorbehouden handelingen, zoals het spuiten

Nadere informatie

Protocollen, regelingen en afspraken

Protocollen, regelingen en afspraken STICHTING OPENBAAR PRIMAIR EN SPECIAAL ONDERWIJS LEIDEN Protocollen, regelingen en afspraken 4J Medische Handelingen aug. 2010 Inleiding Onderwijspersoneel wordt regelmatig geconfronteerd met leerlingen

Nadere informatie

Protocol Toedienen van medicijnen aan en het verrichten van medische handelingen bij leerlingen

Protocol Toedienen van medicijnen aan en het verrichten van medische handelingen bij leerlingen Protocol Toedienen van medicijnen aan en het verrichten van medische handelingen bij leerlingen Leerkrachten kunnen in hun werk worden geconfronteerd met leerlingen die ziek zijn of waarvan de ouders vragen

Nadere informatie

Protocol: Zieke kinderen en medicijnen.

Protocol: Zieke kinderen en medicijnen. Protocol: Zieke kinderen en medicijnen. Deurne, juni 2015 PROTOCOL ZIEKE KINDEREN EN MEDICIJNEN Inleiding Als ouder kies je o.a. voor een buitenschoolse opvang omdat de opvang voor je kind gegarandeerd

Nadere informatie

Protocol medische handelingen op scholen. Vastgesteld 2015-02-09

Protocol medische handelingen op scholen. Vastgesteld 2015-02-09 Protocol medische handelingen op scholen Vastgesteld 2015-02-09 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Soorten medische handelingen op school... 5 a. Handelingen waarvoor de wet BIG niet geldt... 5 b. Handelingen

Nadere informatie

HUISREGELS ZIEKE KINDEREN

HUISREGELS ZIEKE KINDEREN HUISREGELS ZIEKE KINDEREN Versie 30 augustus 2016, versie 15 Verantwoordelijke Beleidsmedewerker Kwaliteit Aantal pagina s 5 Geldig tot 31 december 2018 Voorwoord De kindercentra van stichting Kwest en

Nadere informatie

Protocol medische handelingen

Protocol medische handelingen Protocol medische handelingen Voorwoord Leerkrachten op school worden regelmatig geconfronteerd met leerlingen die klagen over pijn die meestal met eenvoudige middelen te verhelpen is, zoals hoofdpijn,

Nadere informatie

Bevoegdheidsregeling voorbehouden handelingen

Bevoegdheidsregeling voorbehouden handelingen Bevoegdheidsregeling voorbehouden handelingen Je bent werkzaam op het gebied van de individuele gezondheidszorg en krijgt daardoor te maken met voorbehouden handelingen. Voorbehouden handelingen zijn geneeskundige

Nadere informatie

Protocol medicijn verstrekking en medische handelingen

Protocol medicijn verstrekking en medische handelingen Protocol medicijn verstrekking en medische handelingen Veiligheidsplan Bijeen, Stichting Openbaar Primair Onderwijs Hoogeveen - versie mei 2014 - Pagina 1 van 15 Inhoudsopgave Inleiding pag. 3 Het kind

Nadere informatie

Hoe om te gaan met medicijngebruik in de klas?

Hoe om te gaan met medicijngebruik in de klas? Hoe om te gaan met medicijngebruik in de klas? Wat doe je als een ouder je vraagt om op bepaalde tijdstippen medicijnen te verstrekken aan een kind? Hoe handel je als een ouder vraagt of je een medische

Nadere informatie

Protocol: Ziekte en medicijnen op school. Postbus AD ASSEN

Protocol: Ziekte en medicijnen op school. Postbus AD ASSEN Protocol: Ziekte en medicijnen op school Postbus 186 9400 AD ASSEN Inhoudsopgave: 1 Inleiding over medicijnverstrekking 3 2. Het kind wordt ziek op school 4 3. Het verstrekken van medicijnen op verzoek

Nadere informatie

Betreft: medicijnverstrekking en medisch handelen. Beste ouders / verzorgers,

Betreft: medicijnverstrekking en medisch handelen. Beste ouders / verzorgers, Betreft: medicijnverstrekking en medisch handelen Beste ouders / verzorgers, SBO Het Zilverlicht krijgt steeds vaker het verzoek van ouders om hun kinderen de door bijvoorbeeld een arts voorgeschreven

Nadere informatie

Protocol medische handelingen op scholen

Protocol medische handelingen op scholen Nummer 0.1 Versie 1 Protocol medische handelingen op scholen Protocol medische handelingen 0.1 Pagina 1 van 12 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Soorten medische handelingen en aansprakelijkheid... 4 3. Het

Nadere informatie

protocol medicatie verstrekking/toediening

protocol medicatie verstrekking/toediening protocol medicatie verstrekking/toediening Overeenkomst gebruik geneesmiddelen Kinderopvang Dappertjedoe 1. Hierbij geeft (naam ouder/verzorger): ouder/verzorger van (naam kind): toestemming om zijn/haar

Nadere informatie

Protocol Medicijnverstrekking en Medisch handelen op school

Protocol Medicijnverstrekking en Medisch handelen op school Inhoudsopgave: 1. Inleiding over medicijnverstrekking. 2. Het kind wordt ziek op school. 3. Het verstrekken van medicijnen op verzoek. 4. Medische handelingen. 5. Aansprakelijkheid. Bijlagen: 1. Verklaring

Nadere informatie

MEDISCH PROTOCOL. Protocol medisch handelen & medicijnverstrekking in het VO

MEDISCH PROTOCOL. Protocol medisch handelen & medicijnverstrekking in het VO MEDISCH PROTOCOL Protocol medisch handelen & medicijnverstrekking in het VO september 2016 NLEIDING Door de invoering van de Wet Passend Onderwijs kunnen scholen vaker verzoeken krijgen om medicatie te

Nadere informatie

P r o t o c o l M E D I C I J N V E R S T R E K K I N G E N M E D I S C H E H A N D E L I N G E N O P B A S I S S C H O L E N

P r o t o c o l M E D I C I J N V E R S T R E K K I N G E N M E D I S C H E H A N D E L I N G E N O P B A S I S S C H O L E N P r o t o c o l M E D I C I J N V E R S T R E K K I N G E N M E D I S C H E H A N D E L I N G E N O P B A S I S S C H O L E N Aangepast voor de Nutsscholen Oss Protocol wordt gehanteerd door AON, verzekeraar

Nadere informatie

Protocol Medicijnverstrekking & Medisch Handelen op school Matthijsje.

Protocol Medicijnverstrekking & Medisch Handelen op school Matthijsje. Protocol Medicijnverstrekking & Medisch Handelen op school Matthijsje. Inhoudsopgave 1. Inleiding medicijnverstrekking en medisch handelen 3 2. Leerling wordt ziek op school 4 3. Het verstrekken van medicijnen

Nadere informatie

PROTOCOL MEDISCH HANDELEN & MEDICIJNVERSTREKKING

PROTOCOL MEDISCH HANDELEN & MEDICIJNVERSTREKKING PROTOCOL MEDISCH HANDELEN & MEDICIJNVERSTREKKING 2015 2016 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Leerling wordt ziek of raakt gewond op school 4 3. Het verrichten van reguliere medische handelingen 5 4. Het verstrekken

Nadere informatie