Protocol Geneesmiddelenverstrekking en medisch handelen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Protocol Geneesmiddelenverstrekking en medisch handelen"

Transcriptie

1 Protocol Geneesmiddelenverstrekking en medisch handelen April 2015 Inhoud Inleiding pag. 2 Algemeen pag. 2 Geneesmiddelenverstrekking op verzoek pag. 2 Medische handelingen pag. 5 Huid- en wondverzorging pag. 6 Hoe om te gaan met bloed pag. 6 Wondjes en bijten pag. 7 Bijlage 1: akkoordverklaring gebruik geneesmiddelen/zelfzorgmiddelen Bijlage 2: bekwaamheidsverklaring voor het uitvoeren van medische handelingen 1

2 Inleiding Waar gesproken wordt over kindercentrum wordt bedoeld alle locaties kinderopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang. Op het kindercentrum wordt regelmatig door ouders de vraag gesteld aan pedagogisch medewerkers of er geneesmiddelen toegediend kunnen worden aan hun kind. Ook moeten er soms medische handelingen worden verricht bij kinderen tijdens hun verblijf op het kindercentrum. Om misverstanden te voorkomen is dit protocol opgesteld. Zowel pedagogisch medewerkers als ouders weten daardoor hoe zij moeten handelen. Algemeen In principe moeten er in kindercentra geen medicamenten verstrekt worden tenzij er een medische noodzaak bestaat vanuit de gezondheidstoestand van het kind. Kinderen kunnen geneesmiddelen voorgeschreven krijgen door een huisarts of specialist. Dit zijn dus middelen die op recept voorgeschreven worden. Verder mogen ouders allerlei geneesmiddelen aan hun kinderen toedienen, zogenaamde zelfzorgmiddelen. Als het kind deze middelen ook nodig heeft tijdens het verblijf op het kindercentrum zullen ouders hun zeggenschap over de toediening van de medicamenten overdragen aan de pedagogisch medewerkers. Daarnaast is het mogelijk dat bij kinderen tijdens hun verblijf op het kindercentrum medische handelingen moeten worden uitgevoerd. Om de gezondheid van de kinderen te waarborgen is het van belang dat de geneesmiddelen/zelfzorgmiddelen op een juiste wijze verstrekt worden en medisch handelen op een verantwoorde wijze plaatsvindt. Dit dient schriftelijk met elkaar overeengekomen te worden. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die niet op recept verkregen zijn, de zogenaamde zelfzorgmiddelen. Voor het toedienen van geneesmiddelen/zelfzorgmiddelen op het kindercentrum dient een akkoordverklaring gebruik geneesmiddelen/zelfzorgmiddelen kinderopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang ingevuld en ondertekend te zijn door ouders. Voor het uitvoeren van medische handelingen moet een bekwaamheidsverklaring voor het uitvoeren van medische handelingen worden ingevuld en ondertekend. Om te beslissen of het geneesmiddel/zelfzorgmiddel toegediend mag worden op het kindercentrum, moet bekend zijn hoe het toegediend moet worden. Niet alle geneesmiddelen kunnen toegediend worden door de pedagogisch medewerkers van het kindercentrum. Daarnaast zijn er diverse medische handelingen die alleen door gekwalificeerde, bevoegde beroepsbeoefenaren (bv. arts, verpleegkundige) uitgevoerd mogen worden. Zoals bijvoorbeeld het toedienen van een injectie. Desondanks kunnen kinderen met dergelijke medische handelingen in beginsel wel in een kindercentrum worden opgevangen. Bijzondere handelingen kunnen bijvoorbeeld extern worden geregeld met de thuiszorg. 2

3 Geneesmiddelenverstrekking op verzoek Kinderen krijgen soms geneesmiddelen of andere middelen (bijvoorbeeld zelfzorgmiddelen) voorgeschreven die zij een aantal malen per dag moeten gebruiken, dus ook gedurende de tijd dat zij op het kindercentrum zijn. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld pufjes voor astma, antibiotica, neusspray of hoestsiroop. Ouders vragen het kindercentrum of de pedagogisch medewerkers deze middelen aan hun kind willen geven. Geneesmiddelen/zelfzorgmiddelen worden alleen toegediend op specifiek verzoek van ouders/verzorgers. Ouders moeten vooraf schriftelijk toestemming geven middels de akkoordverklaring gebruik geneesmiddelen/zelfzorgmiddelen, plus een schriftelijke instructie in te vullen op de akkoordverklaring. Meestal gaat het om middelen die, bij onjuist gebruik, tot schade van de gezondheid van het kind kunnen leiden. De volgende zaken worden schriftelijk vastgelegd op de akkoordverklaring: Om welk geneesmiddel/zelfzorgmiddel het gaat; Hoe vaak het gegeven moet worden; In welke hoeveelheden; Op welke manier het geneesmiddel/zelfzorgmiddel gebruikt moet worden; De periode waarin het geneesmiddel/zelfzorgmiddel moet worden verstrekt; De wijze van bewaren en opbergen; De wijze van controle op de vervaldatum. Dit wordt ingevuld op de akkoordverklaring gebruik geneesmiddelen/zelfzorgmiddelen (zie bijlage 1). Voor elk middel wordt een nieuwe akkoordverklaring ingevuld. Door het vastleggen van deze gegevens verduidelijken ouders wat zij van het kindercentrum verwachten en de pedagogisch medewerkers van het kindercentrum weten op hun beurt precies wat zij moeten doen en waar zij verantwoordelijk voor zijn. Wanneer het gaat om het verstrekken van geneesmiddelen gedurende een lange periode moet regelmatig (afhankelijk van het ziektebeeld) met ouders overlegd worden over de ziekte en het daarbij behorende geneesmiddelgebruik op het kindercentrum. De ingevulde akkoordverklaringen bewaren we gedurende de opvangperiode van het kind op de groep. Zodra het kind de opvang verlaat of naar een andere groep/opvang gaat worden de akkoordverklaringen vernietigd. Enkele praktische punten: Neem de geneesmiddelen alleen in ontvangst wanneer ze in de originele verpakking zitten met aanwezigheid van de bijsluiter en uitgeschreven zijn op naam van het betreffende kind. Controleer de uiterste gebruiksdatum voor toediening. (In Nederland toegelaten geneesmiddelen zijn herkenbaar aan de aanduiding RVG'.. met een volgnummer op de verpakking. Homeopathische geneesmiddelen zijn herkenbaar aan een RHV nummer) Bij twijfel kunnen de pedagogisch medewerkers contact opnemen met de behandelend arts of apotheker. Werk niet met een kopie bijsluiter (tenzij je er zelf een maakt van het origineel), want bijsluiters worden regelmatig aangepast. Wij dienen geneesmiddelen alleen toe wanneer deze zijn voorgeschreven door een arts (zie etiket) 3

4 Wij dienen zelfzorgmiddelen (neusspray, hoestsiroop etc) alleen toe op uitdrukkelijk verzoek van de ouders en wanneer we achten dat het verantwoord is. Bij twijfel wordt het middel niet toegediend. Ook bij deze middelen moeten ouders vooraf schriftelijk toestemming geven middels de akkoordverklaring gebruik geneesmiddelen/zelfzorgmiddelen. Laat de ouders een nieuw geneesmiddel/zelfzorgmiddel altijd eerst thuis gebruiken. Lees goed de bijsluiter zodat je op de hoogte bent van eventuele bijwerkingen van het geneesmiddel. Bij medicatie op doktersvoorschrift: indien er een verschil lijkt te bestaan tussen het doktersvoorschrift en de bijsluiter, laat ouders dan eerst met de arts overleggen alvorens het geneesmiddel toe te dienen of vraag ouders om een schriftelijke verklaring van de arts over de gewenste toediening. Bij twijfel het geneesmiddel nooit toedienen! Bij zelfzorgmedicatie: indien er sprake is van een verschil tussen de bijsluiter/aanwijzing op de verpakking en de wijze van toediening die door de ouders wordt gevraagd, dient het zelfzorgmiddel niet door de pedagogisch medewerkers van het kindercentrum te worden toegediend. Noteer, per keer, op de akkoordverklaring gebruik geneesmiddelen/zelfzorgmiddelen dat je het middel aan het betreffende kind gegeven hebt en parafeer dit. Er is een schriftelijke procedure aanwezig, hoe te handelen in geval van calamiteiten met een geneesmiddel / zelfzorgmiddel. Dit staat beschreven in het protocol calamiteiten en is aanwezig op het kindercentrum. Alle geneesmiddelen / zelfzorgmiddelen die op enige tijd worden toegediend, staan genoteerd op de akkoordverklaringen gebruik geneesmiddelen/zelfzorgmiddelen. Deze akkoordverklaringen worden bewaard in het logboek van de groep. Het geneesmiddel/zelfzorgmiddel wordt adequaat bewaard volgens het voorschrift/bijsluiter. In de koelkast of in een afgesloten kast, buiten het bereik van de kinderen en / of onbevoegden. Geneesmiddelen/zelfzorgmiddelen waarop niet staat dat ze in de koelkast moeten worden bewaard, mogen daar ook niet worden opgeslagen. Controleer de uiterste gebruiksdatum regelmatig. Overtollige en verlopen geneesmiddelen/zelfzorgmiddelen retourneren aan de ouders Ga na of je zelf bekend bent met het ziektebeeld of de diagnose, zodat de uitreiking van een geneesmiddel/zelfzorgmiddel in een context geplaatst kan worden. Zorg dat de namen en het telefoonnummer van de arts en apotheek van het kind bekend zijn (zie lijst met kindgegevens), zodat deze als achterwacht kunnen fungeren indien ouders onverhoopt niet direct bereikbaar zijn. Het geneesmiddel / zelfzorgmiddel wordt alleen toegediend als de betrokken ouders/verzorgers zelf niet in staat zijn het middel op het voorgeschreven tijdstip toe te dienen. Voor je een geneesmiddel/zelfzorgmiddel mag toedienen aan kinderen moeten ouders eerst de akkoordverklaring gebruik geneesmiddelen / zelfzorgmiddelen invullen en ondertekenen. Er zijn een aantal uitwendige zelfzorgmiddelen op het kindercentrum aanwezig. Te weten: Arnica zalf, Sudocreme, zonnebrandcreme, Betadine jodium en prikweg. Deze middelen worden indien nodig aangebracht bij kinderen. De pedagogisch medewerker beoordeelt dit en volgt hierbij, indien aanwezig, de gebruiksaanwijzing. Tijdens het kennismakingsgesprek worden ouders op de hoogte gebracht van de aanwezigheid en het gebruik van deze middelen op het kindercentrum. Als kinderen een van deze middelen niet aangebracht mogen krijgen wordt dit vermeld op het 4

5 formulier kindgegevens. De pedagogisch medewerker maakt een aantekening op het formulier kindgegevens dat bovengenoemde besproken is met ouders. De bovengenoemde zelfzorgmiddelen hoeven na gebruik niet afgetekend te worden op de akkoordverklaring gebruik geneesmiddelen/zelfzorgmiddelen. Dien geneesmiddelen/zelfzorgmiddelen alleen toe als het dagelijkse ritme van de groep en een goede zorg voor andere kinderen niet belemmerd wordt. Paracetamol: Alhoewel paracetamol ook een zelfzorgmiddel is, dienen wij dit alleen toe wanneer het is voorgeschreven door een arts. Dit is te zien aan het etiket van de apotheek op de verpakking. In alle andere gevallen dienen wij geen paracetamol toe. Het op eigen initiatief geven van paracetamol betekent dat je zelf de diagnose stelt. Het stellen van een diagnose is echter voorbehouden aan een arts. Bovendien ben je niet op de hoogte van de eventuele bijwerkingen. (in uitzonderlijke gevallen kan het zijn dat paracetamol door pedagogisch medewerkers wordt toegediend. Dit gebeurt alleen nadat er een afspraak is gemaakt met de ouders en dit schriftelijk is vastgelegd) Medische handelingen In uitzonderlijke gevallen zullen ouders aan het kindercentrum vragen medische handelingen te verrichten. Voorwaarde is dit na een gedegen instructie te laten verrichten. Te denken valt daarbij aan het geven van sondevoeding, het meten van de bloedsuikerspiegel bij suikerpatiënten door middel van een vingerprik. Normaal gesproken worden deze handelingen door de thuiszorg of door de ouders op het kindercentrum uitgevoerd. Ouders moeten schriftelijk toestemming geven voor deze medische handelingen. Dit doen zij middels het formulier bekwaamheidsverklaring voor het uitvoeren van medische handelingen. (zie bijlage 2) De Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG) regelt wie wat mag doen in de gezondheidszorg. De Wet BIG is bedoeld voor beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg en geldt als zodanig niet voor personeel werkzaam in de kinderopvang, peuteropvang of buitenschoolse opvang. Dat neemt niet weg dat in deze wet een aantal waarborgen worden afgegeven voor een goede uitoefening van de beroepspraktijk, aan de hand waarvan ook een aantal regels te geven zijn voor de kinderopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang, als het gaat om in de Wet BIG genoemde medische handelingen. Er wordt een onderscheid gemaakt in medische handelingen. Er zijn een aantal handelingen die niet of onder bepaalde voorwaarden mogen worden uitgevoerd door de pedagogisch medewerkers. Deze zijn onderverdeeld in drie categorieën. 1. Voorbehouden handelingen Deze zogenoemde voorbehouden handelingen zijn handelingen die, bij ondeskundige uitvoering, (ernstige) risico s met zich mee brengen. Deze handelingen mogen alleen door artsen verricht worden. Anderen dan artsen mogen medische handelingen alleen verrichten in opdracht van een arts. De betreffende arts moet zich er dan van vergewissen dat degene die niet bevoegd is, wel de bekwaamheid bezit om die handelingen te verrichten. Indien er geen bekwaam persoon in het kindercentrum aanwezig is kan men de Thuiszorg inschakelen. Een kindercentrum dat niet kan bewijzen dat een pedagogisch medewerker voor een bepaalde 5

6 handeling bekwaam is, raden wij aan de medische handelingen niet te laten uitvoeren. Een pedagogisch medewerker die wel een bekwaamheidsverklaring heeft, maar zich niet bekwaam acht, bijvoorbeeld omdat hij/zij deze handeling al langere tijd niet heeft verricht, zal deze handeling eveneens niet mogen uitvoeren. Te denken valt hierbij aan: injecties, heelkundige handelingen verpleegkundigen, catheterisaties. 2. Handelingen waarvan de uitvoering met de nodige zorgvuldigheid omkleed moet zijn Deze zogenoemde afgeleide medische handelingen (bv. het uittrekken van een sonde, toedienen van een klysma) zijn handelingen die de pedagogisch medewerkers in principe wel kunnen verrichten, mits er goede instructie is. Formeel beschikken de pedagogisch medewerkers niet over de deskundigheid voor het uitvoeren van deze afgeleide medische handelingen, tenzij de arts bereid is de betrokken pedagogisch medewerkers te instrueren, zodat deze vervolgens alsnog als deskundig kunnen worden beschouwd. Er dient dan echter een arts oproepbaar te zijn die op korte termijn aanwezig kan zijn. Bovendien dienen de pedagogisch medewerkers goed op de hoogte te zijn van de risico s en complicaties. De directie is primair verantwoordelijk voor het op deskundige wijze laten uitvoeren van deze handelingen. ALTIJD GELDT DAT ALS DE PEDAGOGISCH MEDEWERKER ZICH, ONDANKS INSTRUCTIE, NIET DESKUNDIG GENOEG ACHT OM DE HANDELING TE KUNNEN VERRICHTEN, HIJ/ZIJ DE HANDELING OOK NIET MOET UITVOEREN. 3. Eenvoudige handelingen Hierbij gaat het om huis-, tuin-, en keukenhandelingen zoals het verzorgen van schaafwondjes, verwijderen van pleisters, het toedienen van geneesmiddelen/zelfzorgmiddelen. Deze handelingen mogen in principe zonder problemen door de pedagogisch medewerkers toegepast worden, gebruik makende van de EHBO regels en de nodige papieren die ingevuld dienen te worden (in geval van gebruik geneesmiddelen/zelfzorgmiddelen). Deponeer, indien er injecties moeten worden gegeven, gebruikte naalden in een speciale naaldencontainer. Huid- en wondverzorging Kinderen met huidaandoeningen hebben vaak wondjes en lopen daardoor een groter risico op infecties. Wanneer een kind een klein, open wondje heeft, moet infectie voorkomen worden. Dit doe je op de volgende manier: Was de handen voor en na wond- of hui. Spoel het wondje met water schoon. Dek het wondje af om te voorkomen dat wondvocht of bloed tot besmetting van de omgeving leidt en om besmetting van het kind via het wondje te voorkomen. Verwissel de pleister of het verband regelmatig en in ieder geval als het doordrenkt is met wondvocht of bloed. Hoe om te gaan met bloed 6

7 Wat is het risico van bloed? In bloed kunnen virussen aanwezig zijn zoals het hepatitis B- of C-virus of het aids-virus. Besmetting van het kind met deze virussen vindt meestal voor, tijdens of kort na de geboorte plaats. De meeste kinderen hebben geen klachten en vaak is onbekend dat ze besmet zijn. Via bloed-bloedcontact kunnen de virussen op anderen worden overgedragen. Bij bloedbloedcontact komt het bloed van de ene persoon direct in contact met het bloed van een andere persoon. Dit is bijvoorbeeld het geval als iemand zich prikt aan een gebruikte injectienaald. De kans op besmetting is klein en besmetting vindt niet plaats als de huid intact is. Het hepatitis B- en C-virus en het aids-virus zijn niet overdraagbaar via normaal sociaal contact. Welke maatregelen moeten genomen worden om bloedoverdraagbare aandoeningen te voorkomen? Draag wegwerphandschoenen bij elk contact met bloed, wondvocht of lichaamsvochten die zichtbaar met bloed zijn vermengd. Wegwerphandschoenen hoeven niet steriel te zijn. Gebruik ze als volgt: Gooi na gebruik de wegwerphandschoenen direct weg; Was daarna de handen met water en zeep. Verwijder gemorst bloed als volgt: neem het bloed, met handschoenen aan, op met een papieren tissue; maak de ondergrond schoon met water en zeep; droog het oppervlak en desinfecteer daarna met alcohol 70%; laat de alcohol aan de lucht drogen. Was met bloed bevuild linnengoed op 60 Gebruik geen gezamenlijke tandenborstels, nagelschaartjes of vijltjes. Wondjes en bijten Wat te doen als er toch bloedcontact is geweest of wanneer er na een beet een wondje is ontstaan Laat het wondje goed doorbloeden. Spoel het wondje met water of fysiologisch zout. Desinfecteer vervolgens met een wonddesinfectiemiddel, bijvoorbeeld betadinejodium of alcohol 70-80%. Dek het wondje af met een waterafstotende pleister. Spoel bij verwonding van de slijmvliezen direct goed uit met water of fysiologisch zout. Was de handen met water en zeep. Neem meteen na een prikongeval contact op met de bedrijfsarts, huisarts of de plaatselijke GGD (die is zeven dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar) met de vraag of er aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn. Als er tot bloedens toe is doorgebeten neem dan contact op met de desbetreffende leidinggevende (kinderopvang, peuteropvang of buitenschoolse opvang). Deze neemt contact op met de GGD om te overleggen over de kans op overdracht van Hepatitis B en andere via bloed overdraagbare infectieziekten. Informeer altijd de ouders over het bijtincident. 7

8 Akkoordverklaring gebruik geneesmiddelen / zelfzorgmiddelen kinderopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang Hierbij geeft (naam ouder/verzorger):.. ouder/verzorger van (naam kind):. geboortedatum kind:. toestemming om zijn/haar kind tijdens het verblijf op locatie...., groep , onderdeel van de Stichting Welzijn Winterswijk, het hierna genoemde geneesmiddel/zelfzorgmiddel toe te dienen. Datum:.. Handtekening ouder:. Telefoonnummer spoed: In te vullen door ouders Naam geneesmiddel / zelfzorgmiddel Dosering, wijze van toediening + tijdstip Begin en eventueel einddatum verstrekken geneesmiddel. Bij langdurig gebruik vervaldatum geneesmiddel. Het geneesmiddel dient bewaard te worden op de volgende plaats Bijzondere aanwijzingen/bijwerkingen In te vullen door pedagogisch medewerkers Datum tijdstip paraaf Datum tijdstip paraaf Datum tijdstip paraaf Datum tijdstip paraaf 8

9 In te vullen door pedagogisch medewerkers Datum tijdstip paraaf Datum tijdstip paraaf Datum tijdstip paraaf Datum tijdstip paraaf Toelichting akkoordverklaring gebruik geneesmiddelen/zelfzorgmiddelen Onder geneesmiddelen verstaan we middelen die op recept zijn voorgeschreven door een huisarts of specialist. Onder zelfzorgmiddelen verstaan we middelen die niet op recept zijn verkregen. Bij twijfel kunnen de pedagogisch medewerkers te allen tijde beslissen een geneesmiddel/ zelfzorgmiddel niet toe te dienen aan het kind. Hiervan worden ouders op de hoogte gebracht. Het geneesmiddel/zelfzorgmiddel wordt toegediend conform het doktersvoorschrift (zie etiket van de verpakking), dan wel het verzoek van de ouders (zelfzorgmedicatie). Het geneesmiddel dan wel zelfzorgmiddel dient altijd in de originele verpakking met aanwezigheid van de bijsluiter te worden aangeleverd op het kindercentrum. Ouders geven aan de pedagogisch medewerkers door wanneer en hoe het geneesmiddel/ zelfzorgmiddel moet worden toegediend en of er eventueel bijzondere aanwijzingen zijn. Deze gegevens worden door de ouders schriftelijk vastgelegd op de akkoordverklaring gebruik geneesmiddelen/zelfzorgmiddelen. Op het kindercentrum is het protocol geneesmiddelenverstrekking en medisch handelen aanwezig. De pedagogisch medewerkers zijn op de hoogte van de inhoud van dit protocol. Toediening geschiedt onder verantwoordelijkheid van de ouders. Het kindercentrum is niet aansprakelijk voor de eventuele bijwerkingen die kunnen optreden als gevolg van het door de pedagogisch medewerkers toegediende geneesmiddel/zelfzorgmiddel. Het kindercentrum kan bij twijfel of onduidelijkheid zelf contact opnemen met de behandelend arts en/of apotheker. De volgende zelfzorgmiddelen zijn aanwezig op het kindercentrum. - Arnica zalf - Sudocreme - Zonnebrandcrème - Prikweg - Betadine jodium Dit wordt gemeld aan ouders tijdens het kennismakingsgesprek op de groep en is ook terug te vinden in het protocol geneesmiddelenverstrekking en medisch handelen. Als een of meerdere van deze middelen niet gebruikt mogen worden, wordt dit vermeld op het formulier kindgegevens. 9

10 Bekwaamheidsverklaring voor het uitvoeren van medische handelingen Ondergetekende, bevoegd tot het uitvoeren van de hieronder beschreven handeling:... verklaart dat, (naam werknemer): functie:. werkzaam bij:.., onderdeel van Stichting Welzijn Winterswijk na instructie door ondergetekende, in staat is bovengenoemde handeling bekwaam uit te voeren. Tevens geeft ondergetekende hierbij toestemming om bovengenoemde handeling uit te laten voeren bij zijn/haar kind door de geïnstrueerde werknemer. De handeling moet worden uitgevoerd ten behoeve van: naam kind:... geboortedatum:... Het uitvoeren van bovengenoemde handeling is voor het kind noodzakelijk wegens:.. De hierboven beschreven handeling mag alleen worden uitgevoerd op de tijdstippen waarop het kind aanwezig is op het kindercentrum. De hierboven beschreven handeling moet worden uitgevoerd gedurende de periode:.... Ondergetekende: Naam (ouder/verzorger):... Plaats:... Datum:.. Handtekening:.. Telefoonnummer spoed:.. 10

PROTOCOL GENEESMIDDELENVERSTREKKING EN MEDISCH HANDELEN

PROTOCOL GENEESMIDDELENVERSTREKKING EN MEDISCH HANDELEN PROTOCOL GENEESMIDDELENVERSTREKKING EN MEDISCH HANDELEN Als het kind geneesmiddelen nodig heeft gedurende het verblijf op de basisschool kunnen de ouders hun zeggenschap over de toediening van de medicamenten

Nadere informatie

9.3.1 HANDREIKING GENEESMIDDELENVERSTREKKING EN MEDISCH HANDELEN

9.3.1 HANDREIKING GENEESMIDDELENVERSTREKKING EN MEDISCH HANDELEN Routing cie agendapunt datum Wijzigingsvoorstel GMR 18-01-12 Vastgesteld CvB 08-03-12 9.3.1 HANDREIKING GENEESMIDDELENVERSTREKKING EN MEDISCH HANDELEN Als het kind geneesmiddelen nodig heeft gedurende

Nadere informatie

Protocol 3: Geneesmiddelen en Medisch Handelen 1 (GMMH) KDV t Sprookjesland

Protocol 3: Geneesmiddelen en Medisch Handelen 1 (GMMH) KDV t Sprookjesland Protocol 3: Geneesmiddelen en Medisch Handelen 1 (GMMH) KDV t Sprookjesland 1 Laatste versie: 27 januari 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3. Geneesmiddelen verstrekking op verzoek 3.1. Huid- en wondverzorging

Nadere informatie

Protocol. Gebruik geneesmiddelen en medisch handelen. Structuur deel

Protocol. Gebruik geneesmiddelen en medisch handelen. Structuur deel Protocol Gebruik geneesmiddelen en medisch handelen Structuur deel Primair proces Datum vaststelling Versie 1.0 06 november 2013 Datum herijking Voorgaande versies Verantwoording Uitwerken met Advies van

Nadere informatie

GENEESMIDDELENVERSTREKKING EN MEDISCHE HANDELINGEN BINNEN DE PEUTERSPEELZAAL.

GENEESMIDDELENVERSTREKKING EN MEDISCHE HANDELINGEN BINNEN DE PEUTERSPEELZAAL. Medicijngebruik GENEESMIDDELENVERSTREKKING EN MEDISCHE HANDELINGEN BINNEN DE PEUTERSPEELZAAL. Deel 1 Geneesmiddelenverstrekking Kinderen kunnen geneesmiddelen voorgeschreven krijgen door huisarts of specialist.

Nadere informatie

Protocol Medicijngebruik

Protocol Medicijngebruik Protocol Medicijngebruik Inhoudsopgave 1. Doel... 3 2. Toelichting... 3 3. Uitgangspunten... 4 3.1. Toedienen geneesmiddelen... 4 3.2. Soorten geneesmiddelen... 4 3.3. Wet BIG... 4 4. Afspraken met betrekking

Nadere informatie

Protocol Medicijngebruik

Protocol Medicijngebruik Protocol Medicijngebruik 1. Doel Het vastleggen van afspraken op het gebied van de geneesmiddelenverstrekking en het verrichten van medische handelingen op basisschool Los Hoes. 2. Toelichting Op basisschool

Nadere informatie

Van Brakelstraat / Protocol Medicijngebruik Wet BIG

Van Brakelstraat /  Protocol Medicijngebruik Wet BIG R.K. basisschool Theo Scholte Van Brakelstraat 3 053 5723363 Postbus 116 7480 AC Haaksbergen directie@theoscholteschool.nl / www.theoscholteschool.nl Protocol Medicijngebruik Wet BIG Oktober 2014 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

April Protocol Medicijngebruik Wet BIG

April Protocol Medicijngebruik Wet BIG April 2016 Protocol Medicijngebruik Wet BIG Inhoudsopgave 1. DOEL... 3 2. GELDIGHEIDSBEREIK... 3 3. TOELICHTING... 3 4. UITGANGSPUNTEN... 3 4.1 TOEDIENEN GENEESMIDDELEN... 3 4.2 SOORTEN GENEESMIDDELEN...

Nadere informatie

dienstverlening/ protocollen Specifiek bijbehorende instrumenten opgeslagen in: Niet van toepassing Eerstvolgende evaluatiedatum mei 2013

dienstverlening/ protocollen Specifiek bijbehorende instrumenten opgeslagen in: Niet van toepassing Eerstvolgende evaluatiedatum mei 2013 Statusoverzicht. Consultatie unitmanagers/ locatiemanagers mei 2011 evaluatie Consultatie cliëntenraad sept. 2001 OR Instemming Advies Vastgesteld door Bestuursgroep sept. 2001 Borging. Proceseigenaar

Nadere informatie

protocol medicatie verstrekking/toediening

protocol medicatie verstrekking/toediening protocol medicatie verstrekking/toediening Overeenkomst gebruik geneesmiddelen Kinderopvang Dappertjedoe 1. Hierbij geeft (naam ouder/verzorger): ouder/verzorger van (naam kind): toestemming om zijn/haar

Nadere informatie

Protocol geneesmiddelenverstrekking en medische handelingen.

Protocol geneesmiddelenverstrekking en medische handelingen. Protocol geneesmiddelenverstrekking en medische handelingen. Dit protocol Richtlijnen geneesmiddelenverstrekking en medische handelingen binnen kindercentra is opgesteld door PIKO in augustus 2005 en vervangt

Nadere informatie

Protocol Geneesmiddelenver strekking en medische handelingen

Protocol Geneesmiddelenver strekking en medische handelingen Protocol Geneesmiddelenver strekking en medische handelingen Protocol geneesmiddelenverstrekking en medische handelingen. Inleiding Kinderen in de kinderopvang kunnen ziek worden. Bso Marlon kent daarom

Nadere informatie

Richtlijnen voor geneesmiddelenverstrekking en medische handelingen binnen kinderdagverblijf GOOFY.

Richtlijnen voor geneesmiddelenverstrekking en medische handelingen binnen kinderdagverblijf GOOFY. Richtlijnen voor geneesmiddelenverstrekking en medische handelingen binnen kinderdagverblijf GOOFY. Regelmatig wordt door ouders de vraag gesteld aan een leidster of er geneesmiddelen toegediend kunnen

Nadere informatie

GGD Kennisnet zoeknr. 32346. Protocol. Richtlijnen geneesmiddelenverstrekking en medische handelingen binnen kindercentra.

GGD Kennisnet zoeknr. 32346. Protocol. Richtlijnen geneesmiddelenverstrekking en medische handelingen binnen kindercentra. GGD Kennisnet zoeknr. 32346 Protocol Richtlijnen geneesmiddelenverstrekking en medische handelingen binnen kindercentra. Kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, buitenschoolse opvang en gastouderbureau

Nadere informatie

Protocol. Verstrekken van geneesmiddelen op verzoek

Protocol. Verstrekken van geneesmiddelen op verzoek Protocol Verstrekken van geneesmiddelen op verzoek Inleiding Peuters op de peuterspeelzaal kunnen ziek worden. De Stichting Kinderspeelzalen Harderwijk is dan niet in staat uw zieke peuter op te vangen

Nadere informatie

Protocol. medicijnverstrekking en medisch handelen. Protocol Medicijnverstrekking en medisch handelen WL

Protocol. medicijnverstrekking en medisch handelen. Protocol Medicijnverstrekking en medisch handelen WL Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen. Protocol Medicijnverstrekking en medisch handelen WL 1009 1 Soort Document: Protocol Code: WL- Gezondheid Titel: Medicijnverstrekking en medisch handelen.

Nadere informatie

Protocol Geneesmiddelenverstrekking

Protocol Geneesmiddelenverstrekking 1 Protocol Geneesmiddelenverstrekking 2 Inhoud 1.Inleiding... 3 2. Toediening geneesmiddelen... 3 1.1. Geneesmiddelen zonder voorschrift... 3 1.2. Geneesmiddelen met voorschrift... 3 1.3. Aandachtspunten...

Nadere informatie

Protocol medisch handelen op scholen (DEF VERSIE 11-9-2015)

Protocol medisch handelen op scholen (DEF VERSIE 11-9-2015) Protocol medisch handelen op scholen (DEF VERSIE 11-9-2015) Inhoud Soorten medische handelingen op school 3 Het kind wordt ziek op school 4 Het verstrekken van medicijnen op verzoek 4 Opbergen van medicijnen

Nadere informatie

Geneesmiddelenverstrekking en medische handelingen protocol.

Geneesmiddelenverstrekking en medische handelingen protocol. en medische handelingen protocol. Dit protocol Richtlijnen geneesmiddelenverstrekking en medische handelingen binnen kindercentra is opgesteld door PIKO in augustus 2005 en vervangt het gelijknamige protocol

Nadere informatie

Protocollen KDV Het (B)engeltje. 3 april 2013

Protocollen KDV Het (B)engeltje. 3 april 2013 PROTOCOL GENEESMIDDELENVERSTREKKING EN MEDISCHE HANDELINGEN Inleiding Kinderen in de kinderopvang kunnen ziek worden. Kinderdagverblijf het (B)engeltje kent daarom een ziektebeleid, waarin afspraken staan

Nadere informatie

Stichting de Blauwe Loper. A 16 Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen op school

Stichting de Blauwe Loper. A 16 Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen op school Stichting de Blauwe Loper A 16 Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen op school Inhoudsopgave 1 Inleiding over medicijnverstrekking en medisch handelen 3 2. Het kind wordt ziek op school 3 3.

Nadere informatie

Protocol medicijnen op school

Protocol medicijnen op school 1 Inhoudsopgave: 1. Inleiding over medicijnverstrekking 2. Het kind wordt ziek op school 3. Het verstrekken van medicijnen op verzoek 4. Wettelijke regels 5. Aansprakelijkheid Bijlagen: 1. Verklaring toestemming

Nadere informatie

Protocol: Ziekte en medicijnen op school. Postbus AD ASSEN

Protocol: Ziekte en medicijnen op school. Postbus AD ASSEN Protocol: Ziekte en medicijnen op school Postbus 186 9400 AD ASSEN Inhoudsopgave: 1 Inleiding over medicijnverstrekking 3 2. Het kind wordt ziek op school 4 3. Het verstrekken van medicijnen op verzoek

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1

Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Protocol Ziekte bij kinderen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Voorwoord... 2 Ziektebeleid... 3 Zieke kinderen... 3 Richtlijnen voor geneesmiddelenverstrekking binnen het dagverblijf... 3 Richtlijnen voor

Nadere informatie

PROTOCOL MEDICIJNGEBRUIK

PROTOCOL MEDICIJNGEBRUIK PROTOCOL MEDICIJNGEBRUIK Doel: Het vastleggen van een uniforme werkwijze bij medicijn verstrekking en het bieden van kaders om te voldoen aan ouderwensen en richtlijnen op het gebied van de algemene gezondheidszorg.

Nadere informatie

Protocol Geneesmiddelenverstrekking en medisch handelen

Protocol Geneesmiddelenverstrekking en medisch handelen Protocol Geneesmiddelenverstrekking en medisch handelen Inleiding Het kan voorkomen dat kinderen ziek worden terwijl ze op Ziezo zijn. Ziezo kent daarom een protocol waarin afspraken staan over hoe er

Nadere informatie

PROTOCOL MEDISCHE HANDELINGEN OP DE SCHOLEN van FLUENTA

PROTOCOL MEDISCHE HANDELINGEN OP DE SCHOLEN van FLUENTA PROTOCOL MEDISCHE HANDELINGEN OP DE SCHOLEN van FLUENTA Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Soorten medische handelingen op school a. Handelingen waarvoor de wet BIG niet geldt b. Handelingen waarvoor de wet

Nadere informatie

Protocol. Medicijnverstrekking en medische handelingen op SKOFV- scholen

Protocol. Medicijnverstrekking en medische handelingen op SKOFV- scholen Protocol Medicijnverstrekking en medische handelingen op SKOFV- scholen Februari 2011 0 Inhoudsopgave Inleiding Het kind wordt ziek op school Het verstrekken van medicijnen op verzoek Medische handelingen

Nadere informatie

Protocol medicijnverstrekking en medische handelingen

Protocol medicijnverstrekking en medische handelingen Protocol medicijnverstrekking en medische handelingen Leraren op school worden regelmatig geconfronteerd met leerlingen die klagen over pijn die meestal met eenvoudige middelen te verhelpen is, zoals hoofdpijn,

Nadere informatie

PROTOCOL. Richtlijnen geneesmiddelenverstrekking en medische handelingen op de peuterspeelzalen

PROTOCOL. Richtlijnen geneesmiddelenverstrekking en medische handelingen op de peuterspeelzalen PROTOCOL Richtlijnen geneesmiddelenverstrekking en medische handelingen op de peuterspeelzalen November 2007 Inleiding De peuters die onze zalen bezoeken kunnen ziek worden. Ook worden peuterspeelzaalleidsters

Nadere informatie

Protocol: Medicijnverstrekking en Medisch Handelen. Stichting Saenstroom

Protocol: Medicijnverstrekking en Medisch Handelen. Stichting Saenstroom Protocol: Medicijnverstrekking en Medisch Handelen Stichting Saenstroom De tekst van het voorliggende protocol is op basis van het model-protocol Medicijnverstrekking & Medisch Handelen op scholen, vastgesteld

Nadere informatie

Protocol medisch handelen

Protocol medisch handelen Protocol medisch handelen Inleiding over medicijnverstrekking en medisch handelen Medewerkers op school worden regelmatig geconfronteerd met leerlingen die klagen over pijn die meestal met eenvoudige middelen

Nadere informatie

HUISREGELS ZIEKE KINDEREN

HUISREGELS ZIEKE KINDEREN HUISREGELS ZIEKE KINDEREN Versie 30 augustus 2016, versie 15 Verantwoordelijke Beleidsmedewerker Kwaliteit Aantal pagina s 5 Geldig tot 31 december 2018 Voorwoord De kindercentra van stichting Kwest en

Nadere informatie

Protocol medicijngebruik op de jenaplaneet

Protocol medicijngebruik op de jenaplaneet Het verstrekken van medicijnen op verzoek Kinderen krijgen soms medicijnen of andere middelen voorgeschreven die zij een aantal malen per dag moeten gebruiken, dus ook tijdens schooluren. Te denken valt

Nadere informatie

Protocol medicijnverstrekking en medische handelingen op basisscholen

Protocol medicijnverstrekking en medische handelingen op basisscholen Pagina 1 van 13 VCNO Papendrecht Protocol medicijnverstrekking en medische handelingen op basisscholen Versie 0.5 Oktober 2014 Datum MT-overleg 23-03-2014 Voorlopige vaststelling DB 25-03-2014 2 e vaststelling

Nadere informatie

Protocol. Medicijnverstrekking en medische handelingen. Stichting Invitare 2013. 2013 protocol medicijnverstrekking Invitare

Protocol. Medicijnverstrekking en medische handelingen. Stichting Invitare 2013. 2013 protocol medicijnverstrekking Invitare Protocol Medicijnverstrekking en medische handelingen Stichting Invitare 2013 2013 protocol medicijnverstrekking Invitare Inhoudsopgave Het kind wordt ziek op school 2 Het verstrekken van medicijnen op

Nadere informatie

Protocollen, regelingen en afspraken

Protocollen, regelingen en afspraken STICHTING OPENBAAR PRIMAIR EN SPECIAAL ONDERWIJS LEIDEN Protocollen, regelingen en afspraken 4J Medische Handelingen aug. 2010 Inleiding Onderwijspersoneel wordt regelmatig geconfronteerd met leerlingen

Nadere informatie

Protocol medicijnverstrekking & medisch handelen

Protocol medicijnverstrekking & medisch handelen Protocol medicijnverstrekking & medisch handelen november 2010 Inhoud Inleiding over medicijnverstrekking en medisch handelen... 3 Het kind wordt ziek op school... 3 Het verstrekken van medicijnen op verzoek...

Nadere informatie

Spectrum-SPCO Regeling medicijnverstrekking en medisch handelen Communicatie 1. Inleiding 2. De regelgeving 3. Onderscheiden situaties

Spectrum-SPCO Regeling medicijnverstrekking en medisch handelen Communicatie 1. Inleiding 2. De regelgeving 3. Onderscheiden situaties Spectrum-SPCO Regeling medicijnverstrekking en medisch handelen Communicatie CvB 18 december 2012 Ter bespreking in staf (o.a. advies Besturenraad ingewonnen) MO 12 januari 2013 Ter eerste advisering GMR

Nadere informatie

Medische handelingen op de scholen van Fluenta (protocol) Naam document: Aangeboden aan College van Bestuur: 30-03-2015

Medische handelingen op de scholen van Fluenta (protocol) Naam document: Aangeboden aan College van Bestuur: 30-03-2015 Naam document: Versie: Behandeld in de commissie: Medische handelingen op de scholen van Fluenta (protocol) Concept Commissie Onderwijs Aangeboden aan College van Bestuur: 30-03-2015 Advisering directie-overleg:

Nadere informatie

Aandachtspunten die belangrijk zijn bij het toedienen van geneesmiddelen op recept en zelfzorgmiddelen zonder recept:

Aandachtspunten die belangrijk zijn bij het toedienen van geneesmiddelen op recept en zelfzorgmiddelen zonder recept: Geneesmiddelen Regelmatig wordt een gastouder verzocht om geneesmiddelen toe te dienen. Belangrijk is het om je af te vragen om welke geneesmiddelen het gaat en hoe deze toegediend moeten worden. Kinderen

Nadere informatie

01-01-2016 PROTOCOL ZIEKE KINDEREN EN MEDICIJNEN

01-01-2016 PROTOCOL ZIEKE KINDEREN EN MEDICIJNEN PROTOCOL ZIEKE KINDEREN EN MEDICIJNEN PROTOCOL ZIEKE KINDEREN EN MEDICIJNEN Inleiding Het beleid van Villa Oostwold is dat de kinderen zich prettig en gelukkig voelen op de groep, dus het kan soms voorkomen

Nadere informatie

Protocol Medicijnverstrekking

Protocol Medicijnverstrekking Protocol Medicijnverstrekking Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 1. Medicijnverstrekkingsbeleid...3 2. Voorwaarden voor medicijnverstrekking...3 3. Uit te sluiten medicijnen...4 4. Medicijnverstrekking door

Nadere informatie

Protocol medicijn verstrekking en het verrichten van medische handelingen Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs

Protocol medicijn verstrekking en het verrichten van medische handelingen Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs Protocol medicijn verstrekking en het verrichten van medische handelingen Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs 1 Protocol medicijn verstrekking en het verrichten van medische handelingen Inhoudsopgave

Nadere informatie

Protocol. Medicijnverstrekking. Medisch handelen. school

Protocol. Medicijnverstrekking. Medisch handelen. school Protocol Medicijnverstrekking en Medisch handelen op school Stichting Aandacht+ 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding over medicijnverstrekking en medisch handelen... 3 2 De leerling wordt ziek op school... 3

Nadere informatie

Met dit protocol geven we aan hoe SKOFV-scholen in voorkomende gevallen behoren te handelen.

Met dit protocol geven we aan hoe SKOFV-scholen in voorkomende gevallen behoren te handelen. Werkveld: Onderwijs - Protocol medicijn verstrekking en het verrichten van medische handelingen Datum: 28-02-2011 Versie: 1 Voorlopig vastgesteld CvB 01-04-2011 Advies Directieberaad 21-06-2011 Instemming/Advies

Nadere informatie

Protocol Medicijnverstrekking en Medisch Handelen In het Primair Onderwijs

Protocol Medicijnverstrekking en Medisch Handelen In het Primair Onderwijs Protocol Medicijnverstrekking en Medisch Handelen In het Primair Onderwijs Pagina 1 van 17 Inhoudsopgave Inleiding pag. 3 Het kind wordt ziek op school pag. 4 Het verstrekken van medicijnen op verzoek

Nadere informatie

Protocol Medicijngebruik op school

Protocol Medicijngebruik op school Protocol Medicijngebruik op school Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2. Ziek op school en andere ongevallen 3. Het verstrekken van medicijnen op verzoek 4. Medisch handelen 5. Bijlagen Medicijnprotocol oktober

Nadere informatie

Protocol Medicijngebruik

Protocol Medicijngebruik Protocol Medicijngebruik Inleiding Protocol medicijnverstrekking Leraren op school worden regelmatig geconfronteerd met leerlingen die klagen over pijn die meestal met eenvoudige middelen te verhelpen

Nadere informatie

Protocol. Medicijnverstrekking en Medisch handelen

Protocol. Medicijnverstrekking en Medisch handelen Protocol Medicijnverstrekking en Medisch handelen Inleiding over medicijnverstrekking en medisch handelen Medewerkers op school worden regelmatig geconfronteerd met leerlingen die klagen over pijn die

Nadere informatie

Protocol ziekte/medicijngebruik De Holm

Protocol ziekte/medicijngebruik De Holm Lingewijk 13 3831 LE Leusden 033-4943936 info@deholm.nl Protocol Ziekte/ Medicijngebruik Inhoudsopgave: 1. Inleiding over medicijnverstrekking 2. Het kind wordt ziek op school 3. Het verstrekken van medicijnen

Nadere informatie

Protocol medicijnverstrekking en informatie over medisch handelen op het Dongemond college

Protocol medicijnverstrekking en informatie over medisch handelen op het Dongemond college Beleidsstuk Protocol medicijnverstrekking en informatie over medisch handelen op het Dongemond college MT goedgekeurd op 6 april 2016 (P)MR ingestemd op 9 mei 2016 college van bestuur formeel vastgesteld

Nadere informatie

Medicijnbeleid bs De Klimop

Medicijnbeleid bs De Klimop Medicijnbeleid bs De Klimop Vooraf In de dagelijkse praktijk krijgt de school te maken met kinderen die medicijnen gebruiken. De laatste jaren neemt het aantal medicijngebruikers toe. Het komt voor dat

Nadere informatie

protocol medicijnverstrekking medisch handelen

protocol medicijnverstrekking medisch handelen versie november 2013 Basisschool d n Heiakker; BETER leren met hoofd, hart en handen. protocol medicijnverstrekking en medisch handelen Inhoudsopgave: Inleiding... pag. 5 Het kind wordt ziek op school...

Nadere informatie

Protocol medicijnen op school

Protocol medicijnen op school Protocol medicijnen op school School met de Bijbel Het Kompas Scheepsbouwplein 10 2953 XM Alblasserdam Brinnummer: 05 ME Inhoudsopgave: Inhoudsopgave:... 2 1. Inleiding over medicijnverstrekking en medisch

Nadere informatie

PROTOCOL. Medicijnverstrekking en Medisch handelen. Mei 2011 Waarbeekschool

PROTOCOL. Medicijnverstrekking en Medisch handelen. Mei 2011 Waarbeekschool PROTOCOL Medicijnverstrekking en Medisch handelen Mei 2011 Waarbeekschool Inhoudsopgave Inleiding... 3 Het kind wordt ziek op school... 4 Het verstrekken van medicijnen op verzoek... 5 Soorten geneesmiddelen

Nadere informatie

PROTOCOL MEDISCHE HANDELINGEN

PROTOCOL MEDISCHE HANDELINGEN PROTOCOL MEDISCHE HANDELINGEN Inleiding over medicijnverstrekking en medisch handelen Leerkrachten op school worden regelmatig geconfronteerd met leerlingen die klagen over pijn die meestal met eenvoudige

Nadere informatie

Protocol medische handelingen

Protocol medische handelingen Protocol medische handelingen Voorwoord Leerkrachten op school worden regelmatig geconfronteerd met leerlingen die klagen over pijn die meestal met eenvoudige middelen te verhelpen is, zoals hoofdpijn,

Nadere informatie

Beleid medicijngebruik en medisch handelen op NBS De Hoogakker

Beleid medicijngebruik en medisch handelen op NBS De Hoogakker Beleid medicijngebruik en medisch handelen op NBS De Hoogakker 0 Inhoudsopgave blz 1. Aanleiding 2 2. Visie 2 3. Doelstellingen 2 4. Situaties 2 4.1 Drietal scenario s 2 4.1.1.Het kind wordt ziek op school.

Nadere informatie

Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen op school. CSG Willem de Zwijger Schoonhoven

Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen op school. CSG Willem de Zwijger Schoonhoven Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen op school CSG Willem de Zwijger Schoonhoven Schoonhoven, september 2014 1 Inhoudsopgave 1.0 Inleiding.... 3 2.0 Het kind wordt ziek op school.. 4 3.0 Het

Nadere informatie

Medisch Protocol. Voorbehouden en risicovolle. handelingen. binnen de school

Medisch Protocol. Voorbehouden en risicovolle. handelingen. binnen de school Medisch Protocol Voorbehouden en risicovolle handelingen binnen de school april 2014 INHOUDSOPGAVE Inleiding De leerling wordt ziek op school Het verstrekken van medicatie op verzoek Voorbehouden en risicovolle

Nadere informatie

Protocol medisch handelen & Medicijnverstrekking in het VO

Protocol medisch handelen & Medicijnverstrekking in het VO Stichting Cambium College voor Openbaar Voortgezet Onderwijs Protocol medisch handelen & Medicijnverstrekking in het VO Datum behandeling Directie 21 september 2015 Datum instemming THB nvt Datum instemming

Nadere informatie

Protocol Medicijn verstrekking. Medische

Protocol Medicijn verstrekking. Medische Protocol Medicijn verstrekking Medische Amsterdam, vastgesteld door CvB d.d. 23 oktober 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 2 Het kind wordt ziek op school... Fout! Bladwijzer

Nadere informatie

P r o t o c o l M E D I C I J N V E R S T R E K K I N G E N M E D I S C H E H A N D E L I N G E N O P B A S I S S C H O L E N

P r o t o c o l M E D I C I J N V E R S T R E K K I N G E N M E D I S C H E H A N D E L I N G E N O P B A S I S S C H O L E N P r o t o c o l M E D I C I J N V E R S T R E K K I N G E N M E D I S C H E H A N D E L I N G E N O P B A S I S S C H O L E N Aangepast voor de Nutsscholen Oss Protocol wordt gehanteerd door AON, verzekeraar

Nadere informatie

MEDICIJNVERSTREKKING OP BASISSCHOLEN / UITVOEREN VAN MEDISCHE HANDELINGEN

MEDICIJNVERSTREKKING OP BASISSCHOLEN / UITVOEREN VAN MEDISCHE HANDELINGEN P r o t o c o l MEDICIJNVERSTREKKING OP BASISSCHOLEN / UITVOEREN VAN MEDISCHE HANDELINGEN Bijlagen: 1. Toestemmingsformulier voor: het kind wordt ziek op school 2. Toestemmingsformulier voor: het verstrekken

Nadere informatie

Protocol medicijnverstrekking en medische handelingen van de Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs te Lelystad

Protocol medicijnverstrekking en medische handelingen van de Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs te Lelystad Protocol medicijnverstrekking en van de Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs te Lelystad Dit protocol is van kracht per 1 april 2012 Vaststelling DB 14-02-2012 1 Inhoudsopgave: Inleiding.... pag.

Nadere informatie

Protocol medicijn verstrekking en medische handelingen

Protocol medicijn verstrekking en medische handelingen Protocol medicijn verstrekking en medische handelingen Veiligheidsplan Bijeen, Stichting Openbaar Primair Onderwijs Hoogeveen - versie mei 2014 - Pagina 1 van 15 Inhoudsopgave Inleiding pag. 3 Het kind

Nadere informatie

Protocol medische handelingen op scholen

Protocol medische handelingen op scholen Nummer 0.1 Versie 1 Protocol medische handelingen op scholen Protocol medische handelingen 0.1 Pagina 1 van 12 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Soorten medische handelingen en aansprakelijkheid... 4 3. Het

Nadere informatie

Protocol. Medicijnverstrekking. Medisch handelen. school

Protocol. Medicijnverstrekking. Medisch handelen. school Protocol Medicijnverstrekking en Medisch handelen op school GGD Fryslân afdeling Jeugdgezondheidszorg september 2006 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding over medicijnverstrekking en medisch handelen. 3 2. Het

Nadere informatie

P r o t o c o l GEZONDE JEUGD / PROTOC M E D I C I J N V E R S T R E K K I N G E N M E D I S C H E H A N D E L I N G E N O P B A S I S S C H O L E N

P r o t o c o l GEZONDE JEUGD / PROTOC M E D I C I J N V E R S T R E K K I N G E N M E D I S C H E H A N D E L I N G E N O P B A S I S S C H O L E N GEZONDE JEUGD / PROTOC P r o t o c o l M E D I C I J N V E R S T R E K K I N G E N M E D I S C H E H A N D E L I N G E N O P B A S I S S C H O L E N Aangepast voor de Nutsscholen Oss Protocol wordt gehanteerd

Nadere informatie

Medicijnverstrekking en medisch handelen

Medicijnverstrekking en medisch handelen Medicijnverstrekking en medisch handelen Inhoudsopgave Inleiding over medicijnverstrekking en medisch handelen 3 1. Een leerling wordt ziek op school 4 2. Het verstrekken van medicijnen op verzoek 5 3.

Nadere informatie

Medisch Protocol. Voorbehouden en risicovolle. handelingen. binnen de Rafael

Medisch Protocol. Voorbehouden en risicovolle. handelingen. binnen de Rafael Medisch Protocol Voorbehouden en risicovolle handelingen binnen de Rafael juli 2015 INHOUDSOPGAVE Inleiding De leerling wordt ziek op school Het verstrekken van medicatie op verzoek Voorbehouden en risicovolle

Nadere informatie

Protocol Medicijn verstrekking en Medische handelingen

Protocol Medicijn verstrekking en Medische handelingen Protocol Medicijn verstrekking en Medische handelingen Inleiding... 2 1. Het kind wordt ziek op school... 2 2. Het verstrekken van medicijnen op verzoek... 2 3. Medische handelingen... 2 4. Richtlijnen

Nadere informatie

Protocol. Medicijnverstrekkingen en medische handelingen

Protocol. Medicijnverstrekkingen en medische handelingen Protocol Medicijnverstrekkingen en medische handelingen September 2013 WOORD VOORAF Het navolgende document is opgesteld door de GGD ten behoeve van scholen (landelijk protocol). Veel leerkrachten, teams,

Nadere informatie

STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS WEST-FRIESLAND

STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS WEST-FRIESLAND STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS WEST-FRIESLAND Beleid Medicijnverstrekking en het verrichten van medische handelingen Uitgangspunten Stichting Katholiek Onderwijs West-Friesland wil zorgvuldig omgaan met

Nadere informatie

Protocol voor medicijnverstrekking en medisch handelen Protocol voor medicijnverstrekking en medisch handelen

Protocol voor medicijnverstrekking en medisch handelen Protocol voor medicijnverstrekking en medisch handelen Protocol voor medicijnverstrekking en medisch handelen M.M. Oosterbaan Oktober 2013 1 Inhoudsopgave: 0. Inleiding over medicijnverstrekking en medisch handelen 1. Het kind wordt ziek op school 2. Het verstrekken

Nadere informatie

Medicijnverstrekking en medisch handelen

Medicijnverstrekking en medisch handelen Medicijnverstrekking en medisch handelen Vooraf In de dagelijkse praktijk krijgt de school te maken met kinderen die medicijnen gebruiken. De laatste jaren neemt het aantal medicijngebruikers toe. Het

Nadere informatie

Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen op school CSG Willem de Zwijger Schoonhoven

Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen op school CSG Willem de Zwijger Schoonhoven Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen op school CSG Willem de Zwijger Schoonhoven Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen op school november 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3

Nadere informatie

Protocol. Medicijn verstrekking en Medische handelingen op basisscholen

Protocol. Medicijn verstrekking en Medische handelingen op basisscholen Protocol Medicijn verstrekking en Medische handelingen op basisscholen Medicijnverstrekking en medisch handelen op de basisschool Versie: 2.0 Datum: 1 juli 2011 Revisiedatum: juli 2012 Inhoudsopgave Inleiding:

Nadere informatie

Medicijnverstrekking en medisch handelen SKPO Novum

Medicijnverstrekking en medisch handelen SKPO Novum 1 Medicijnverstrekking en medisch handelen SKPO Novum Protocol 12 september 2011 2 0. Voorwoord Doordat kinderen gedurende een langere aaneengesloten periode in de school verblijven is het niet helemaal

Nadere informatie

PROTOCOL TER PREVENTIE VAN BLOEDOVERDRAAGBARE AANDOENINGEN. Met instemming PGMR mei 2013 MET INSTEMMING

PROTOCOL TER PREVENTIE VAN BLOEDOVERDRAAGBARE AANDOENINGEN. Met instemming PGMR mei 2013 MET INSTEMMING PROTOCOL TER PREVENTIE VAN BLOEDOVERDRAAGBARE AANDOENINGEN Met instemming PGMR mei 2013 MET INSTEMMING INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1 1 INLEIDING... 2 2 VOORKOMEN VAN BLOEDBLOEDCONTACT... 2 2.1 Specifieke

Nadere informatie

PROTOCOL MEDICIJNVERSTREKKING OP ONS KINDERDAGVERBLIJF

PROTOCOL MEDICIJNVERSTREKKING OP ONS KINDERDAGVERBLIJF PROTOCOL MEDICIJNVERSTREKKING OP ONS KINDERDAGVERBLIJF Kindcentrum Hofferie Protocol Medicijnverstrekking 2016 Pagina 1 Inhoudsopgave - Inleiding pagina 3 - Het kind wordt ziek op het kinderdagverblijf

Nadere informatie

Protocol medisch handelen op school

Protocol medisch handelen op school Protocol medisch handelen op school Medicatiegebruik In principe wordt er op school géén medicatie verstrekt of toegediend aan leerlingen. Deze kunnen alleen worden verstrekt en/of toegediend als hierover

Nadere informatie

Protocol medicijnverstrekking

Protocol medicijnverstrekking Protocol medicijnverstrekking Door middel van dit protocol geeft Widdonckschool Weert aan hoe, in voorkomende gevallen bij medicijnverstrekking, te handelen. Er zijn drie te onderscheiden situaties die

Nadere informatie

Protocol medicijn verstrekking en het verrichten van medische handelingen

Protocol medicijn verstrekking en het verrichten van medische handelingen Protocol medicijn verstrekking en het verrichten van medische handelingen CvB: 29-10-07 MOS: 26-11-07 / herzien 09-05-11 1 Protocol medicijn verstrekking en het verrichten van medische handelingen Inhoudsopgave

Nadere informatie

P R O T O C O L MEDICIJNVERSTREKKING OP BASISSCHOLEN. Medicijnverstrekking

P R O T O C O L MEDICIJNVERSTREKKING OP BASISSCHOLEN. Medicijnverstrekking P R O T O C O L MEDICIJNVERSTREKKING OP BASISSCHOLEN Inhoudsopgave - Inleiding. pag. 2 - Het kind wordt ziek op school pag. 3 - Het verstrekken van medicijnen op verzoek.. pag. 4 Bijlagen: 1. Toestemmingsformulier

Nadere informatie

Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen op school

Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen op school Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen op school Kenmerk: 2013-245MM Datum: november 2013 Behandeld en vastgesteld in Directie Overleg 26 november 2013 Bron: GGD en Wet BIG 2013-N245 Protocol

Nadere informatie

1. De wet BIG (Wet op Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) en de school Wij onderscheiden op school de volgende handelingen:

1. De wet BIG (Wet op Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) en de school Wij onderscheiden op school de volgende handelingen: Protocol: SPECIAAL BASISONDERWIJS Medicijnverstrekking en medisch handelen 0. Doel van het protocol Het protocol medicijnverstrekking en medisch handelen beschrijft de wijze waarop Toermalijn handelt in

Nadere informatie

Protocol. Medicijn verstrekking & Medische handelingen & Epilepsieprotocol. SBO De Keerkring (juni 2015)

Protocol. Medicijn verstrekking & Medische handelingen & Epilepsieprotocol. SBO De Keerkring (juni 2015) Protocol Medicijn verstrekking & Medische handelingen & Epilepsieprotocol SBO De Keerkring (juni 2015) Pagina 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Een leerling wordt ziek op school... 4 2. Het verstrekken

Nadere informatie

afspraken medicijnprotocol Dominicusschool n.a.v. het RVKO protocol

afspraken medicijnprotocol Dominicusschool n.a.v. het RVKO protocol D 4.1 medicijnprotocol afspraken medicijnprotocol Dominicusschool n.a.v. het RVKO protocol Van het RVKO protocol wordt bijlage 1 niet ingevuld, deze informatie is terug te vinden in de administratiebrief

Nadere informatie

Medicijnverstrekking en Medische handelingen

Medicijnverstrekking en Medische handelingen Medicijnverstrekking en Medische handelingen 1 BS Ankertje Kompas/ De Bloesem Inhoud 1. Voorwoord...3 2. Soorten medische handelingen en aansprakelijkheid...4 3. Het verrichten van medische handelingen...

Nadere informatie

GEZONDE JEUGD / PROTOCOLLEN. Protocol MEDICIJNVERSTREKKING EN MEDISCHE HANDELINGEN OP BASISSCHOLEN. medicijnverstrekking en medisch handelen GGD

GEZONDE JEUGD / PROTOCOLLEN. Protocol MEDICIJNVERSTREKKING EN MEDISCHE HANDELINGEN OP BASISSCHOLEN. medicijnverstrekking en medisch handelen GGD Protocol MEDICIJNVERSTREKKING EN MEDISCHE HANDELINGEN OP BASISSCHOLEN medicijnverstrekking en medisch handelen medicijnverstrekking en medisch handelen Inhoudsopgave Inleiding... pag. 5 Het kind wordt

Nadere informatie

Protocol Toedienen van medicijnen aan en het verrichten van medische handelingen bij leerlingen

Protocol Toedienen van medicijnen aan en het verrichten van medische handelingen bij leerlingen Protocol Toedienen van medicijnen aan en het verrichten van medische handelingen bij leerlingen Leerkrachten kunnen in hun werk worden geconfronteerd met leerlingen die ziek zijn of waarvan de ouders vragen

Nadere informatie

Protocol Medicijnverstrekking en Medisch handelen

Protocol Medicijnverstrekking en Medisch handelen ST.-JOZEFMAVO Protocol Medicijnverstrekking en Medisch handelen Jan van der Kolk 6-11-2013 Protocol hoe te handelen bij plotselinge ziekte van een leerling, medicijnverstrekking en medisch handelen, gevolgd

Nadere informatie

Zieke kinderen en de kinderopvang

Zieke kinderen en de kinderopvang Zieke kinderen en de kinderopvang Oktober 2012 Inleiding Het kan voorkomen dat uw kind ziek is en daardoor niet naar de opvang kan komen. Ook kan het gebeuren dat uw kind ziek word op de opvang. Om duidelijkheid

Nadere informatie

Protocol Medicijnverstrekking en medisch handelen op onze school GSG Guido de Brès Amersfoort/Arnhem

Protocol Medicijnverstrekking en medisch handelen op onze school GSG Guido de Brès Amersfoort/Arnhem Protocol Medicijnverstrekking en medisch handelen op onze school GSG Guido de Brès Amersfoort/Arnhem De tekst van het voorliggende protocol is voor een belangrijk deel en met toestemming overgenomen uit

Nadere informatie

Medische situaties op Konot-scholen

Medische situaties op Konot-scholen Medische situaties op Konot-scholen 1 Inhoud Beleid t.a.v. medische situaties op Konot-scholen Inleiding 3 Konot beleid 3 Medische situaties op school Inleiding 4 Aansprakelijkheid 4 De situaties 1. Het

Nadere informatie

Protocol medisch handelen. Beekdal Lyceum

Protocol medisch handelen. Beekdal Lyceum Protocol medisch handelen Beekdal Lyceum november 2013 Inleiding 3 1. De leerling wordt ziek op school 4 2. Het verstrekken van medicijnen op verzoek 4 3. Medische handelingen 5 Bijlagen: 1. Toestemmingsformulier

Nadere informatie

Protocol. Omgaan met zieke kinderen. Medicijn verstrekking en het verrichten van medische handelingen

Protocol. Omgaan met zieke kinderen. Medicijn verstrekking en het verrichten van medische handelingen Protocol Omgaan met zieke kinderen Medicijn verstrekking en het verrichten van medische handelingen Protocol Omgaan met zieke kinderen (medicijn verstrekking en het verrichten van medische handelingen)

Nadere informatie