Welkom. In samenwerking met

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Welkom. In samenwerking met"

Transcriptie

1 Welkom In samenwerking met

2 Nieuwe retail BEVAK op Euronext Brussel

3 Disclaimer Deze presentatie wordt enkel te uwer informatie verstrekt en mag niet worden gereproduceerd, verder worden verdeeld aan een andere persoon of, volledig of gedeeltelijk, door een medium of onder welke vorm dan ook, voor welk doel dan ook, worden gepubliceerd. Indien u deze presentatie ontvangen heeft en u geen belanghebbende bent, moet u ze onmiddellijk terugsturen. Presentatie betekent dit document, elke mondelinge presentatie, de vraag-en antwoordsessie en elk schriftelijk of mondeling materiaal dat besproken of verdeeld wordt tijdens de road show presentatie. De presentatie omvat schriftelijk materiaal/slides die informatie geven over de Onderneming en haar dochterondernemingen. Deze presentatie vormt geen of maakt geen deel uit van, en moet niet geïnterpreteerd worden als, een verkoopaanbieding of inschrijving daarop, of een uitnodiging op een aanbieding om effecten van Qrf Comm. VA ( Qrf ) aan te kopen of daarop in te tekenen, noch zal de presentatie of een deel daarvan of het feit van haar verdeling de basis vormen van, of zal daarop gesteund worden in verband met, welke overeenkomst of verbintenis dan ook. Noch mag de presentatie, noch een deel of kopie daarvan worden gebracht of overgemaakt naar de Verenigde Staten of, rechtstreeks of onrechtstreeks, worden verdeeld in de Verenigde Staten. Noch mag de presentatie, noch een deel of een kopie daarvan worden gebracht of overgemaakt naar Australië, Canada of Japan, of rechtstreeks of onrechtstreeks worden verdeeld in Canada of worden verdeeld of herverdeeld in Japan of aan een ingezetene daarvan. Elke niet-naleving van deze beperkingen kan een inbreuk vormen op de Amerikaanse, Australische, Canadese of Japanse effectenwetten. De verdeling van de presentatie in andere rechtsgebieden kan bij wet worden beperkt en de personen die in het bezit zouden komen van deze presentatie, moeten zelf informeren naar deze beperkingen en dergelijke beperkingen naleven. De effecten van de Onderneming werden niet en zullen niet worden geregistreerd onder de Wet op de Effecten en mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten. Deze presentatie moet worden gelezen samen met de prospectus uitgegeven door Qrf. Een dergelijke aanbieding, inschrijving of uitnodiging zal worden gedaan door middel van de prospectus. De aandelen van de beursintroductie zullen worden aangeboden door en enkel op basis van de prospectus en de informatie die daarin vervat is. In geval van een waargenomen discrepantie tussen de presentatie en de prospectus, moet de prospectus worden beschouwd als het instrument dat de volledige en correcte informatie bevat. De presentatie bevat enkel een samenvatting van bepaalde elementen van de prospectus. Deze presentatie bevat niet alle informatie die belangrijk kan zijn voor beleggers. De beleggers worden aangemoedigd om de prospectus te lezen en in het bijzonder de risicofactoren die daarin zijn uiteengezet. Hieronder zal u een niet-limitatieve lijst vinden van sommige van de risicofactoren die zijn uiteengezet in de prospectus. De prospectus is enkel beschikbaar in het Nederlands. De samenvatting is beschikbaar in het Nederlands, met vertalingen in het Frans en het Engels. De prospectus zal gratis beschikbaar zijn voor de beleggers vanaf 29 november 2013 op de maatschappelijke zetel van het Vastgoedbeleggingsfonds, Leopold de Waelplaats 8/1, 2000 Antwerp, België. Op vraag van privé-beleggers zal de prospectus ook gratis beschikbaar zijn, via ING Belgium NV, telefoonnummer 02/ (Nederlands), 02/ (Frans) or 02/ (Engels), via KBC Bank NV, telefoonnummer 02/ (Nederlands en Engels), via CBC Banque SA, telefoonnummer 0800/ (Frans), via Belfius Bank NV, telefoonnummer 02/ (Nederlands en Engels) en 02/ (Frans en Engels) en via Petercam NV, telefoonnummer 02/ (Nederlands, Frans en Engels). De prospectus is ook online beschikbaar op de volgende websites: en Dit document bevat verklaringen en schattingen over verwachte toekomstige prestaties. Dergelijke verklaringen en schattingen zijn gebaseerd op verschillende veronderstellingen en beoordelingen van bekende en onbekende risico s, onzekerheden en andere factoren, die geacht werden redelijk te zijn wanneer ze gemaakt werden, maar zij kunnen of kunnen niet juist blijken te zijn. Feitelijke gebeurtenissen zijn moeilijk te voorspellen en kunnen afhangen van factoren waarover wij geen controle hebben. Daarom kunnen feitelijke resultaten, financiële voorwaarden, prestaties of verwezenlijkingen, of marktresultaten, in wezen verschillend zijn van toekomstige resultaten, prestaties of verwezenlijkingen uitgedrukt of geïmpliceerd door dergelijke verklaringen en schattingen. Gezien deze onzekerheden, worden geen verklaringen gedaan wat betreft de juistheid en getrouwheid van dergelijke toekomstgerichte verklaringen, prognoses en schattingen. Alle geschillen met betrekking tot dit document zullen uitsluitend worden beslecht in de rechtbanken van België (Balie van Brussel) onder de Belgische wetgeving. Bij ontvangst van dit document stemt u ermee in gebonden te zijn door de voorgaande beperkingen en restricties. 3

4 Risicofactoren Een belegging in aandelen houdt belangrijke risico s in. Hieronder zult u enkele van de risico s vinden die pertinent kunnen zijn met betrekking tot het Vastgoedbeleggingsfonds, zijn activiteiten en de emissie. Beleggers worden verzocht om rekening te houden met de risico s die zijn beschreven in Hoofdstuk 2 (Risicofactoren) van de prospectus. Elke beslissing om te beleggen in de aangeboden aandelen in de context van de Aanbieding zou gebaseerd moeten zijn op alle informatie vervat in de prospectus. Risico s die verband houden met de concentratie van vastgoed: een van de onroerende goederen van het Vastgoedbeleggingsfonds, met name Century Center Antwerpen Keyserlei 58/60, zal 18.09% vertegenwoordigen van de totale reële waarde van het aanvankelijk vastgoedportefeuille op de datum van afsluiting van de Emissie en zal worden opgeknapt in de komende maanden. Er bestaat een risico dat het aandeel van dit gebouwencomplex zal stijgen in de totale reële waarde van het aanvanklijk vastgoedportefeuille, omwille van een verschil in de reële waarde van het aanvankelijk vastgoedportefeuille of van het gebouwencomplex Century Center Antwerpen Keyserlei 58/60. Daardoor kan het Vastgoedbeleggingsfonds in overtreding zijn met de statutaire regel volgens dewelke een vastgoedbevak niet meer dan 20% van zijn geconsolideerde activa mag investeren in een onroerend goed. Risico s die verband houden met veranderingen in de reële waarde van het vastgoedportefeuille: QRF is blootgesteld aan schommelingen in de reële waarde van haar vastgoedportefeuille (bijvoorbeeld, wegens de slijtage van het onroerend goed) die o.a. een invloed zullen hebben op het schuldratio. Risico s die verband houden met de vastgoedtaxatie: taxatie van vastgoed is subjectief tot op zekere hoogte en gebaseerd op veronderstellingen die fout kunnen blijken te zijn; daarom stemt de taxatie niet noodzakelijkerwijze overeen met de reële waarde van het vastgoed. Risico s die verband houden met de recente samenstelling en de historiek van het aanvankelijk vastgoedportefeuille: het aanvankelijk vastgoedportefeuille zal door QRF slechts worden verworven op de afsluitdatum van de emissie; dientengevolge is geen historische informatie over het beheer van het aanvankelijk vastgoedportefeuille en de risico s die verband houden met het beheer van het aanvankelijke vastgoedportefeuille beschikbaar voor QRF. Risico s die gepaard gaan met de (onmogelijkheid) om een dividend (te verdelen): wettelijke beperkingen op de verdeling van dividenden kunnen leiden tot de onmogelijkheid voor QRF om een dividend te verdelen of slechts voor een beperkt bedrag. De Voornaamste financiële risico s omvatten : (i) Risico s die gepaard gaan met stijgende interestvoeten: de opbrengst van QRF is (ook) afhankelijk van de ontwikkeling van interestvoeten op de schuldfinanciering van QRF; (ii) Risico s die gepaard gaan met schommelingen in de reële waarde van de hedging instrumenten: hedging instrumenten kunnen onderhevig zijn aan schommelingen indien de interestvoeten veranderen; (iii) Tegenpartijrisico: insolventie van een financiële of bancaire tegenpartij kan leiden tot een vermindering in de financiële middelen die beschikbaar zijn voor QRF en (iv) Risico s betreffende de financiering: QRF is beperkt in haar leencapaciteit en is blootgesteld aan een liquiditeitsrisico in geval van de niet-verlenging of laattijdige verlenging van haar financieringsovereenkomsten of kwesties bij de kredietvertrekkende instellingen. Risico s die gepaard gaan met de belegging in de aangeboden aandelen: beleggen in aandelen houdt risico s in die kunnen leiden tot een verlies van de volledige belegging in de aangeboden aandelen. Risico s die verband houden met de omvang van de emissie: indien, en in de mate dat, minder aandelen worden uitgegeven dan het voorziene maximumbedrag, kan de liquiditeit van de aandelen lager zijn en zal QRF andere investeringsmethodes moeten aanwenden of haar beleggingsniveau moeten doen dalen. Risico s van toekomstige verwatering: QRF kan beslissen om haar aandelenkapitaal in de toekomst te verhogen, en waar nodig, het voorkeursrecht beperken of afschaffen, afhankelijk van de naleving van een prioritair toewijzingsrecht zoals bepaald door het Koninklijk Besluit van 7 december 2010 met betrekking tot vastgoedbevaks, wat zal leiden tot een verwatering voor de QRF-aandeelhouders. Risico s die verband houden met de ingewikkelde transactie-afwikkeling: er bestaat een risico dat wegens de complexiteit van de transactie-afwikkeling de emissie kan worden geschrapt of uitgesteld. Risico s die verband houden met de solvabiliteit en liquiditeit van de projectontwikkelaar: een gebrek aan solvabiliteit of liquiditeit van de projectontwikkelaar kan ertoe leiden dat de projectontwikkelaar niet in staat is om zijn verplichtingen na te komen bij de ontbinding en vereffening van QRF. Risico s die gepaard gaan met de externe beheerder: het vertrek van de externe beheerder kan leiden tot een verstoring in de organisatie van QRF. Aan de top is de organisatiestructuur van het Vastgoedbeleggingsfonds relatief smal, wat deze overdracht rechtvaardigt, maar het risico verhoogt op een belangenconflict met andere entiteiten van de Quares groep en binnen de organisatiestructuur van de Statutaire Manager 4

5 Voorstelling van het team Anneleen Desmyter CEO 15 jaar ervaring in de vastgoedsector Francis Hendrickx CFO 17 jaar ervaring in de vastgoedsector Bert Weemaes COO 11 jaar ervaring in de vastgoedsector Vennoot-oprichter van Quares Stichtte CC Company NV, momenteel Quares Residential Agency, in 2004 Voordien actief gedurende verschillende jaren als projectontwikkelaar in bedrijfsvastgoed voor Eurinpro Heeft een Master in de Toegepaste Economische Wetenschappen (KU Leuven), een MBA (UCL), een Master in Vastgoed (AMS) en een MRICScertificering Retailfonds-ervaring bij Quares Retail Fund, Quares Retail Fund 2 en de obligatie-uitgifte voor de acquisitie van het shoppingcenter Century Center Antwerpen Ex-CFO van Uplace en Eurinpro, beide internationale vastgoedontwikkelaars Voormalig CEO van de bevak Siref, die werd overgenomen door Intervest Offices & Warehouses Corporate Finance ervaring bij de Generale Bank Bekleedt een MD-functie bij Resolve NV, een vastgoedontwikkelaar Is houder van een diploma in de Rechten (KU Leuven) en een MBA van de Vlerick Business School Retailervaring bij UPlace Voormalig projectdirecteur bij City Mall, een retail vastgoedontwikkelaar Bekleedde voordien functies als lid van de Raad van Bestuur, CFO en Development & Real Estate Director bij Decathlon Benelux Begon zijn carrière bij de Generale Bank als Kantoordirecteur Master in de Toegepaste Economische Wetenschappen (KU Leuven), een Master in Financieel Beheer (Vlekho Brussel) en een Master Real Estate (AMS) Retailervaring bij K in Kortrijk, Les Grands Prés Mons uitbreiding, Le Côté Verre Namur en de expansie van Decathlon Benelux 5

6 Belangrijkste kenmerken Actief in de veerkrachtige retailmarkt Een duidelijk afgelijnde strategie De Belgische winkelvastgoedsector heeft bewezen redelijk goed het hoofd te kunnen bieden aan de economische crisis dankzij de stevige retailuitgaven, de aanhoudende positieve herziening van de huurprijzen en de waardevastheid van de winkelactiva Onderbouwd door gunstige trends: de verstedelijking, de shoppingervaring in de binnenstad en het ondersteunende overheidsbeleid Een duidelijke focus op winkelpanden in de binnenstad in groot- en regionale steden in België Investeringen op locaties die dominant zijn in hun verzorgingsgebied ( Golden Mile ) Een duidelijk gedefinieerde groeistrategie die in het eerste semester van 2014 streeft naar acquisities ten belope van 35m aan investeringswaarde 1 Portefeuille van 114.2m reële waarde bij IPO (beursgang), bestaande uit 29 activa met 94 verhuurbare units 66% winkelpanden in de binnenstad en 34% buitenstedelijke panden Gediversifieerd qua huurders, individuele omvang van de activa en geografische spreiding binnen België Financiële bezettingsgraad van 99.2% (96.6% exclusief huurwaarborgen) Sterk & ervaren management Competent managementteam, met ondernemingszin en een bewezen staat van dienst in vastgoed en retail Sterke raad van bestuur met complementaire vaardigheden Flexibele en dynamische bedrijfsmentaliteit Kwaliteitsportefeuille Aantrekkelijk risicorendement profiel Noot: 1. Investeringswaarde = VON = Vrij Op Naam waarde Verwacht initieel bruto dividendrendement van 5.2% in 2014 gebaseerd op een uitkeringsratio van 97% 6

7 Inhoudsopgave 1. Stuwende krachten van de retail in de binnenstad 2. De golden mile als geprefereerde locatie 3. Strategie 4. Portefeuille 5. Financiële gegevens 6. Structuur en bestuur 7. Samenvatting 7

8 1. Stuwende krachten van de retail in de binnenstad

9 Verstedelijking Het gecentraliseerd sociaal & cultureel leven, de economische activiteit en de verhoogde mobiliteit zijn de voornaamste stuwende krachten voor de stedelijke ontwikkeling De groeiende bevolking bevordert de toenemende consumptie-uitgaven en retailactiviteit BRUISEND SOCIAAL & CULTUREEL LEVEN VERHOOGDE MOBILITEIT & BESTEMMINGSNABIJHEID ECONOMISCHE ACTIVITEIT & TEWERKSTELLING BEVOLKINGSGROEI IN DE 15 GROOTSTE VLAAMSE STEDEN EN BRUSSEL Bron: FOD Economie & Studiedienst Vlaamse Regering 9

10 De shoppingervaring in de binnenstad Klanten zijn op zoek naar een authentieke shoppingervaring In de hedendaagse omni-channel retailomgeving blijft de binnenstad het best geplaatst om deze specifieke ervaring aan te bieden dankzij haar gediversifieerde aanbod en faciliteiten Deze trend wordt bevestigd door het feit dat de hedendaagse consument meer uitgeeft in zijn favoriete winkels via alle kanalen, in plaats van deze kanalen te kannibaliseren 1 Diversiteit Authenticiteit Ervaring Noot: 1. PWC, Demystifying the online shopper 10 myths of multichannel retailing, Kwartaal

11 Ondersteunend overheidsbeleid Toewijzing van investeringsbudget aan winkellocaties in de binnenstad en aanstelling van city managers door de lokale overheden Het overheidsbeleid is gericht op de promotie van de aantrekkelijkheid van de steden waardoor de shoppingervaring in de binnenstad gestimuleerd wordt Shoppinglus, Mechelen is een cruciaal jaar; het jaar waarin de lokale besturen hun meerjarenplanningen voor de komende 6 jaar vastleggen. Het is dus nu dat deze besturen van het kernversterkend winkelbeleid een absolute prioriteit moeten maken. Vlaams Minister-President Kris Peeters, persbericht van 15 maart 2013: Kris Peeters roept lokale besturen op om mee werk te maken van een winkelbeleid Noot: 1. Hét winkelcentrum tussen de twee grootste steden van ons land, gepubliceerd door stad Mechelen 11

12 2. De golden mile als geprefereerde locatie

13 De golden mile als geprefereerde locatie Erg gegeerde locatie voor de meeste retailers Goede liquiditeit Geleidelijke stijging van de huurprijzen Schaarste-effect van het aanbod 13

14 3. Strategie

15 Strategie van de bevak Focus op Belgische winkelpanden in de binnenstad die dominant zijn in hun verzorgingsgebied Stabiele huuropbrengsten en een aantrekkelijk dividendrendement waarborgen voor de aandeelhouders van QRF Gediversifieerd in termen van huurders, omvang van de individuele activa en geografische spreiding Actief portefeuillemanagement Duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Een duidelijke ambitie om de portefeuille verder in omvang te doen toenemen via gerichte acquisities op basis van deze 4 belangrijke strategische principes, terwijl de schuldratio op een redelijk niveau wordt gehouden 15

16 Groeistrategie Het management verbindt zich ertoe om de portefeuille te doen groeien op basis van een duidelijk gedefinieerde investeringsstrategie deze richtlijnen zijn vastgelegd om voorzichtige en waardecreëerende groei te verzekeren Vastgoed criteria Kwaliteit en toegankelijkheid van de activa Kwaliteit van de huurders en de onderliggende huurovereenkomsten Duidelijke focus op de naleving van de wetten en reglementeringen Potentieel tot herverhuur van het pand Financiële criteria Duurzame bijdrage tot de winst per aandeel Verwatering van het dividendbeleid voorkomen Type pand Locatie Investeringsomvang Schuldratio Focus op hoogkwalitatieve winkelpanden op locaties in de binnenstad Focus op panden met vitrine > 5 meter Gesitueerd in winkelstraten die dominant zijn in hun verzorgingsgebied d.w.z. de golden mile in verzorgingsgebieden van > 50,000 consumenten Bijkomende investeringen in 1H 2014 voor 35m aan investeringswaarde 1 Minimale transactiewaarde van 1m Totaal schuldratio van maximum 55% Noot: 1. Investeringswaarde = VON = Vrij Op Naam waarde 16

17 4. Portefeuille

18 Aantrekkelijke initiële portefeuille 29 activa met duidelijke focus op de binnenstad Aantrekkelijke initiële portefeuille Marktwaarde van 114.2m Reële waarde van 114.2m Actuele huur van ca. 7.2m (ERV ca. 7.3m) Bruto huurrendement van ca. 6.3% op de reële waarde 94 verhuurbare eenheden Portefeuille bestaat uit 29 panden waarvan 22 binnenstedelijk en 7 buitenstedelijk Binnenstedelijk 2 activa 3 activa Buitenstedelijk 2 activa Activa zijn geografisch en strategisch goed gespreid Het grootste pand in de portefeuille (Century Center) vertegenwoordigt 18.09% van de totale reële waarde en zal in de nabije toekomst verfraaiingswerken ondergaan Reële Waarde Actuele huur C&W 2 Rendement op de Reële Waarde Rendement op de Gemiddelde investeringswaarde GLA3 m2 huur 3 / m² 1 Gemiddelde waarde / gebouw Binnenstedelijk 75.9m 4.7m 6.2% 5.9% 18,962m EUR/m 2 3.5m Buitenstedelijk 38.3m 2.5m 6.6% 6.4% 26,710m 2 94 EUR/m 2 5.5m Totaal m 6.3% 6.1% 45,672m EUR/m 2 3.9m Noot: 1. Investeringswaarde = VON = Vrij Op Naam Waarde; 2. Cushman & Wakefield rapport gedateerd 01/10/2013; 3. Gross Lettable Area (bruto huuroppervlakte) in m 2 (tabel omvat retail GLA voor 44,161m2 en residentiële GLA voor 1,511m2 die een totale GLA geven van 45,672m2 ; dit omvat niet opslag-en kantoorruimte) 18

19 Hoogkwalitatief huurdersbestand Opsplitsing huurders (% actuele huur) Stabiele inkomsten via (bekende) top 10 huurders Kledij Huurder Opp. m 2 / aantal huurovereenkomsten % van de jaarlijkse nettohuur 2% 2% 2% 2% 3% 3% 3% 4% 5% 47% Electro & Telecom Diversen Home & Design Schoenen Horeca Hennes & Mauritz (H&M) 4,629 / % Jack & Jones / Vero Moda 620 / 1 7.5% Citroën 4,914 / 1 5.7% Blokker Group 1,777 / 4 4.3% 7% 9% 11% DIY & Tuin Health & Beauty Kantoorbenodigdheden Vrije tijd & Sport Voeding Esprit 1,001 / 2 4.1% Vanden Borre 2,384 / 2 3.6% Mc Donalds 655 /1 2.8% Cool Cat Belgium 448 / 1 2.8% Juwelen Brico 2,152 / 1 2.3% Huurgarantie Lidl 1,260 / 1 2.2% TOTAAL 19, % 19

20 Geselecteerde panden in de binnenstad Antwerpen Meir 107 Gesitueerd op de Meir, de belangrijkste winkelstraat van Antwerpen. Het pand omvat commerciële, opslag- en woningdelen. Het winkelpand geniet een zeer goede zichtbaarheid op de golden mile van Antwerpen. TYPE Winkelstraat + residentieel Financiële leegstand 4.0% Verzorgings -gebied (15min bereik) 713,000 mensen GLA 1 /retail m2 620 Bouw- of renovatiejaar 2000 Belangrijke huurder(s) Vero Moda Jack & Jones Antwerpen Keyserlei Dit shoppingcenter bestaat uit 5 met elkaar verbonden gebouwen met commerciële ruimtes, kantoren inclusief opslag en 351 parkeerplaatsen. QRF verwierf de commerciële ruimtes, met uitzondering van Mediamarkt. TYPE Winkelstraat / Shoppingcenter Leegstand 2.6% Verzorgings -gebied (15min bereik) 713,000 mensen GLA/retail m2 4,848 Bouw- of renovatiejaar 2003 Belangrijke huurder(s) McDonalds, Bart Smit Noot: 1. Bruto Verhuurbaar Oppervlak in m 2 20

21 Geselecteerde panden in de binnenstad Mechelen - Bruul 15 Het pand bevindt zich in de belangrijkste winkelstraat van Mechelen en bestaat uit twee commerciële ruimtes, opslag en kantoren. Gezien de locatie van het pand, op de hoek met de Bruul en Botermarkt, heeft het een zeer goede zichtbaarheid. TYPE Winkelstraat Leegstand 0% Verzorgings -gebied (15min bereik) 163,000 mensen GLA 1 /retail m2 546 Bouw- of renovatiejaar 1994 Belangrijke huurder(s) Coolcat, Tamaris Ukkel - Alsembergsesteenweg 767 Het pand is gevestigd in een winkelstraat in Ukkel en bestaat uit een commerciële ruimte op het gelijkvloers en de eerste verdieping en een opslagruimte in de kelder en op de tweede verdieping. Dankzij de brede gevel en de locatie op een hoek, heeft het winkelpand een goede zichtbaarheid. TYPE Winkelstraat Leegstand 0% Verzorgings -gebied (15min bereik) 740,000 mensen GLA/retail m2 1,557 Bouw- of renovatiejaar 2009 Belangrijke huurder(s) H&M Noot: 1. Bruto Verhuurbaar Oppervlak in m 2 21

22 Geselecteerde panden Luik - Rue de la Cathédrale Het pand is gelegen in het centrum van Luik. Samen met Rue du Pot d'or, Rue des Dominicains, Rue du Pont d'ile en Vinâve d'ile vormt deze straat het belangrijkste winkelgebied van Luik. Dankzij de ligging in het centrum van de stad, geniet Rue de la Cathedrale van een hoog aantal passanten. TYPE Winkelstraat Leegstand 0% Verzorgings -gebied (15min bereik) 320,000 mensen GLA 1 /retail m2 396 Bouw- of renovatiejaar 2004 Belangrijke huurder(s) Esprit Hoei - Chaussée de Dinant Het winkelcentrum is gelegen aan de N643, en is gemakkelijk bereikbaar met de wagen. Twee nieuwe ontwikkelingen hebben de aantrekkelijkheid van dit gebied fors doen toenemen, waardoor het een van de beste winkelgebieden is in Hoei en van het grotere verzorgingsgebied. TYPE Shopping Center Leegstand 0% Verzorgings -gebied (15min bereik) 64,000 mensen GLA/retail m2 7,858 Bouw- of renovatiejaar 2010 Belangrijke huurder(s) Lidl, Hema, JBC, Casa Noot: 1. Bruto Verhuurbaar Oppervlak in m 2 22

23 5. Financiële gegevens

24 Belangrijkste uitgangspunten Groei Groei via acquisities voor een bedrag van 35m afhankelijk van beschikbare bankfinanciering en van ophaling van maximale bedrag van de uitgifte Acquisities worden verondersteld aan een rendement van 5.7% in termen van investeringswaarde 2 te worden gerealiseerd gedurende 1H 2014 Statutaire Zaakvoerder & Raad van Bestuur Vergoeding Statutaire Zaakvoerder op 4% van nettoresultaat vóór belastingen en portefeuilleresultaat Bezoldiging voor de Statutaire Zaakvoerder is 0 in 2014 en 2% zolang de portefeuille in RW 1 < 200m is Bezoldiging van 60,000 voor de RvB en het CT 3 Huur Huurindexering van 1.4% voorzien vanaf 2014 op basis van de cijfers van het Belgische Federaal Planbureau Property manager Kost is verondersteld 3% te zijn van de bruto huurinkomsten vermeerderd met 21% BTW Leegstand Gemiddeld 3% leegstand tijdens de periode Technische kosten Kost is verondersteld 3% te zijn van de bruto huurinkomsten vermeerderd met 21% BTW Technische kosten omvatten verwachte onderhouds- en renovatiekosten Schuld Schuldratio bij IPO van 37.0% indien het maximaal bedrag van de uitgifte wordt opgehaald All-in schuldenkost van 2.75% met een minimum van 75% aan financiële schuld ingedekt Kredietlijnen ten belope van 80m bevestigd Liquidatiebonus & exit taks Liquidatiebonus voor de acquisitie van de initiële portefeuille voorzien om volledig terugvorderbaar te zijn en voorgefinancierd via bankschuld Exit taks is betaalbaar tijdens het eerste semester van 2015 Bruto dividend Businessplan gaat uit van een jaarlijks uitkeringspercentage van 97% van het uitkeerbare resultaat Recuperatie huurlasten Recuperatie van de huurlasten voor de initiële portefeuille gebaseerd op actuele cijfers Recuperatie van de huurlasten voor groei portefeuille is geschat op 90% Noot: 1. RW = Reële Waarde; 2. Investeringswaarde = VON = Vrij op Naam Waarde; 3. Creativiteitsteam 24

25 Samenvatting financiële gegevens: Resultatenrekening Resultatenrekening in prognose 2013E 2014E 2015E 2016E Netto-huurinkomsten 294 8,373 9,034 9,112 Recuperatie eigendomslasten 47 1,344 1,470 1,481 Huurlasten normaal ten laste van de huurders -51-1,517-1,632-1,654 Vastgoedresultaat 291 8,200 8,873 8,938 Eigendomslasten Operationeel vastgoedresultaat 266 7,481 8,099 8,153 Vaste kosten ,173-1,330-1,347 Operationeel resultaat vóór resultaat op portefeuille 144 6,307 6,768 6,806 Financieel resultaat (excl. IAS39) ,832-1,986-2,019 Resultaat vóór belastingen 11 4,475 4,783 4,787 Netto-resultaat (excl IAS 39 & 40) 8 4,384 4,731 4,777 Portefeuilleresultaat 1-1, Nettoresultaat (excl IAS 39) 2-1,863 3,711 4,731 4,777 Noot: 1. Resultaat van de acquisities; mogelijke schommelingen in de reële waarde van de portefeuille zijn uitgesloten vanaf 2014; 2. Nettoresultaat (excl IAS 39) is gelijk aan het nettoresultaat aangezien er geen assumpties over de variatie in waarde van derivaten werden gemaakt 25

26 Samenvatting financiële gegevens: Balans Balans in prognose 2013 E 2014E 2015E 2016E Vastgoedactiva 114, , , ,401 Liquidatiebonus 3,577 3, Debiteuren Cash Totaal Activa 118, , , ,485 Maatschappelijk kapitaal 76,089 76,089 76,089 76,089 Kosten kapitaalsverhoging -5, Kapitaal 70,355 76,089 76,089 76,089 Reserves 5,734-1,863-2,405-2,264 Resultaat van het boekjaar -1,863 3,711 4,731 4,777 Minderheidsbelangen Totaal Eigen Vermogen 74,539 78,250 78,728 78,916 Financiële Schulden 39,184 68,459 70,172 69,985 Andere schulden 5,002 6, Eigen Vermogen + Schulden 118, , , ,485 Noot: 1. 49% participatie in Century Center Freehold 26

27 Gegevens per aandeel Uitkeerbaar resultaat op kapitaal opgehaald bij IPO 1 Prognose uitkering van de resultaten 6.50% 2014E E 2016E 5.50% 5.36% 5.78% 5.84% Uitkeerbaar resultaat (duizend ) Aantal aandelen (duizend) 4,384 4,731 4,777 3,273 3,273 3,273 Resultaat per aandeel ( ) % 2014E 2015E 2016E Bruto dividend / aandeel (97% uitkeringsratio) 1.30 Uitgifteprijs ( ) in NAV / aandeel vergeleken met de uitgifteprijs Dividend % Uitgifteprijs van % 9.8% 4.6% 3.9% 3.7% At IPO 2013YE 2014YE 2015YE 2016YE NAV % uitgifteprijs ten opzichte van NAV 10% 8% 6% 4% 2% 0% De uitgifteprijs die beleggers betalen is 9.77% hoger dan de netto investeringswaarde (NAV), uitgaande van het maximaal opgehaalde bedrag, grotendeels te wijten aan IPO kosten ( 5.7 miljoen) en andere elementen in verband met de verwerving van onroerend goed ( 1.9 miljoen) Met een veronderstelde pay-out ratio van 97% van het uitkeerbaar resultaat verwacht QRF een bruto dividend van 1.30 per aandeel over het boekjaar 2014 te verdelen Noot: 1. Eerste dividend is gebaseerd op een periode van 12.5 maanden 27

28 Uitsplitsing transactie m pre-gecommitteerde inschrijvingen Totaal transactiebedrag Opbrengsten IPO Kapitaal aangebracht door promoter Opbrengsten uit fusie Noot: 1 Pre-gecommitteerde inschrijvingen ten belope van c. 5.6m door aandeelhouders van initiële portefeuille; 2. Opbrengsten uit fusie zijn een gevolg van de inbreng van de Laagland portefeuille 28

29 6. Structuur en bestuur

30 Bedrijfsstructuur Naleving van strikte standaarden voor deugdelijk bestuur Quares REIM Retail NV 1 Aandeelhouders QRF Comm. VA 4 Quares Property Management NV 5 Extern property management beperkt algemene onkosten voor QRF; heeft geen beslissingsbevoegdheid De raad van bestuur van de statutaire manager begeleidt de bevak bij het ontwikkelen van haar strategie en het nemen van cruciale beslissingen QRF Management NV 3 Raad van Bestuur 2 Management Het management voert de strategie uit en stuurt de ontwikkeling van de portefeuille 1. Statutaire Promotor van QRF 2. Toezicht op zowel de Statutaire Manager als QRF 3. Statutaire Manager van QRF 4. Beursgenoteerde entiteit 5. Uitbesteed Property Management Toezicht Management Eigendom Marktconforme vergoeding 30

31 Raad van Bestuur Ervaren en complementair panel van Onafhankelijke Bestuurders & Quares Bestuurders Onafhankelijke bestuurders Inge Boets - Voorzitter Voormalig Partner bij Ernst & Young waar zij begon in Werd leider van het Ernst & Young Global Risk Practice in Bekleedt momenteel mandaten bij Euroclear België, Econopolis, is lid van de Audit-commissie voor het Vlaamse Parlement en Adviseur voor Board Effectiveness bij Guberna. Jan Brouwers Tot voor kort Managing Director bij Morgan Stanley in London (o.a. Head of Fixed Income Continental Europe, Head of Sales & Trading Benelux and Head Fixed Income Sales the Netherlands). Eerder Portfolio Manager bij Blue Crest Capital. Bestuurder en aandeelhouder van Jaran Capital en Onafhankelijk Bestuurder van Proviron Holding. Frank De Moor CEO van de Macintosh Retail Group. Voordien, Brand Manager Europe & Africa bij Federal Mogul. Lid van de Managementcommissie van de Raad Nederlandse Detailhandel, Raad van Bestuur van E-Commerce Platform en Lid van de Raad van Bestuur van de Stichting Leerstoel Detailhandelsmarketing. Quares bestuurders Anneleen Desmyter - CEO Vennoot-oprichter van Quares. Oprichtster van CC Company, momenteel Quares Residential Agency. Zij begon haar carrière als Project Manager voor projecten in Nederland en België bij Eurinpro (Goodman) een ontwikkelingsfirma die de focus legt op logistiek en kantoorvastgoed. Herman Du Bois Vennoot-oprichter van Quares. Voordien, Algemeen Directeur bij BNP Paribas Real Estate Benelux, Financial Manager en daarna General Manager bij Aranäs, een Zweeds vastgoedbeleggingsfonds. Oprichter van de beheersfirma APM NV die werd verkocht aan Atisreal in Begon zijn carrière bij Coopers & Lybrand, nu PwC. Freddy Hoorens Vennoot-oprichter van Quares en stichtte SPM, momenteel Quares Property Management. Oprichter van CC Company, momenteel Quares Residential Agency. Voordien, Property Manager bij de BEVAK Siref. Oefende verschillende managementfuncties uit bij o.a. Bellewaerde Park, Walibi, Verelst en Eurinpro (Goodman). 31

32 7. Samenvatting

33 Investeringspropositie 1 Veerkrachtige retailmarkt 5 2 Aangestuurd door een ervaren en gemotiveerd managementteam City Retail Focus op winkelstraten in groot- en regionale steden 4 Kwaliteit van de onderliggende portefeuille 3 Biedt een solide risicorendement profiel 33

PROSPECTUS VOOR DE KAPITAALVERHOGING IN GELD VOOR EEN BEDRAG VAN MAXIMAAL 76.224.676 EUR

PROSPECTUS VOOR DE KAPITAALVERHOGING IN GELD VOOR EEN BEDRAG VAN MAXIMAAL 76.224.676 EUR Naamloze Vennootschap, Openbare Gereglementeerde Vastgoedvennootschap naar Belgisch recht Industrielaan 6, 1740 Ternat Ondernemingsnummer 0434.797.847 (Brussel) PROSPECTUS VOOR DE KAPITAALVERHOGING IN

Nadere informatie

AANVRAAG TOT TOELATING TOT DE VERHANDELING VAN DE NIEUWE AANDELEN OP NYSE EURONEXT BRUSSELS

AANVRAAG TOT TOELATING TOT DE VERHANDELING VAN DE NIEUWE AANDELEN OP NYSE EURONEXT BRUSSELS Commanditaire vennootschap op aandelen, openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te Woluwelaan 2, 1150 Sint-Pieters-Woluwe (België), ingeschreven in het rechtspersonenregister

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 2 Brief aan de aandeelhouders. 3 Kerncijfers

Inhoudsopgave. 2 Brief aan de aandeelhouders. 3 Kerncijfers JAARVERSLAG 2013 2/182 Inhoudsopgave 1 Risicofactoren 1.1 Marktrisico s 1.2 Risico s verbonden aan de vastgoedportefeuille van Montea 1.3 Financiële risico s 1.4 Reglementaire risico s 2 Brief aan de aandeelhouders

Nadere informatie

Cocoon Verrichtingsnota

Cocoon Verrichtingsnota Naamloze Vennootschap, openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Horstebaan 3, 2900 Schoten (België) Ondernemingsnummer 0456.378.070 (RPR Antwerpen)

Nadere informatie

AANVRAAG TOT TOELATING TOT DE VERHANDELING VAN DE NIEUWE AANDELEN OP EURONEXT BRUSSELS

AANVRAAG TOT TOELATING TOT DE VERHANDELING VAN DE NIEUWE AANDELEN OP EURONEXT BRUSSELS naamloze vennootschap, openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te Louizalaan 331-333, 1050 Brussel (België), ondernemingsnummer 0877.248.501 SAMENVATTING VAN HET PROSPECTUS

Nadere informatie

Prospectus op datum van 13 januari 2015

Prospectus op datum van 13 januari 2015 Quares Student Housing Comm. VA Commanditaire vennootschap op aandelen naar Belgisch recht Maatschappelijke zetel: Leopold de Waelplaats 8, 2000 Antwerpen (België) Ondernemingsnummer: BTW BE - 0518.932.083

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 2 Brief aan de aandeelhouders. 3 Kerncijfers

Inhoudsopgave. 2 Brief aan de aandeelhouders. 3 Kerncijfers JAARVERSLAG 2012 2/150 Inhoudsopgave 1 Risicofactoren 1.1 Marktrisico s 1.2 Risico s verbonden aan de vastgoedportefeuille van Montea 1.3 Financiële risico s 1.4 Reglementaire risico s 2 Brief aan de aandeelhouders

Nadere informatie

Prospectus. van 19 september 2011

Prospectus. van 19 september 2011 Prospectus van 19 september 2011 B Retail Estates Inhoudstafel 1. Samenvatting van het Prospectus... 6 1.1. Omstandigheden waarin de Nieuwe Aandelen werden uitgegeven... 6 1.2. Informatie over de emittent...

Nadere informatie

Jaarlijks financieel verslag 2010

Jaarlijks financieel verslag 2010 Jaarlijks financieel verslag 2010 Jaarlijks financieel verslag 2010 Inhoudstafel 4 Risicofactoren 9 arehouses De Pauw arehouses with Brains 12 Geconsolideerde kerncijfers 14 Toelichting bij de geconsolideerde

Nadere informatie

ASCENCIO CVA AANVRAAG TOT TOELATING TOT DE VERHANDELING VAN DE NIEUWE AANDELEN EN VOORKEURRECHTEN OP EURONEXT BRUSSELS PRIVATE PLAATSING VAN SCRIPTS

ASCENCIO CVA AANVRAAG TOT TOELATING TOT DE VERHANDELING VAN DE NIEUWE AANDELEN EN VOORKEURRECHTEN OP EURONEXT BRUSSELS PRIVATE PLAATSING VAN SCRIPTS ASCENCIO CVA Commanditaire vennootschap op aandelen, publieke vastgoedbevak naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te avenue Jean Mermoz 1 (bus 4), 6041 Gosselies (België), met ondernemingsnummer

Nadere informatie

2/117. 1 Risicofactoren. kkeling. 4 Beheersverslag. Frankrijk. pert 4.12. Evolutie. 7 Woordenlijst

2/117. 1 Risicofactoren. kkeling. 4 Beheersverslag. Frankrijk. pert 4.12. Evolutie. 7 Woordenlijst ANNUAL REPORT 21 A YEAR OF NEW PERSPECTIVES Annual report 21 2/117 1 Risicofactoren 1.1 Risico ss verbonden aan het economisch klimaat 1.2 Huurrisico s 1.3 Risico ss verbonden aan de investeringsactiviteit

Nadere informatie

Initiële openbare aanbieding van aandelen The Infrastructure Company

Initiële openbare aanbieding van aandelen The Infrastructure Company Initiële openbare aanbieding van aandelen The Infrastructure Company The Infrastructure Company, TINC Comm. VA, is een Belgische holdingmaatschappij die belegt in bedrijven die onderliggende Infrastructuuractiva

Nadere informatie

QUEST FOR GROWTH NV/SA PRIVAK

QUEST FOR GROWTH NV/SA PRIVAK QUEST FOR GROWTH NV/SA PRIVAK beleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch recht voor belegging in niet-genoteerde vennootschappen en in groeibedrijven PROSPECTUS voor de openbare aanbieding

Nadere informatie

Inhoud. - Ontwikkeling vastgoedportefeuille 11 - De Belgische vastgoedmarkt 12 - Vooruitzichten 12

Inhoud. - Ontwikkeling vastgoedportefeuille 11 - De Belgische vastgoedmarkt 12 - Vooruitzichten 12 Jaarverslag 2008 Inhoud Geconsolideerd jaarverslag van de Raad van Bestuur van de Zaakvoerder 2008 - Kerncijfers over 5 jaar 3 - Organisatie, structuur, beheersorganen 4 - Financiële agenda 5 - Hoofdlijnen

Nadere informatie

Publiek Aanbod Obligaties VGP NV

Publiek Aanbod Obligaties VGP NV Publiek Aanbod Obligaties VGP NV VGP NV is de holdingvennootschap boven een vastgoedgroep gespecialiseerd in de aankoop, de ontwikkeling en het beheer van semiindustrieel vastgoed, d.w.z. gebouwen die

Nadere informatie

Publiek Aanbod Obligaties VGP NV

Publiek Aanbod Obligaties VGP NV Publiek Aanbod Obligaties VGP NV Obligatie VGP NV is de holdingvennootschap boven een vastgoedgroep gespecialiseerd in de aankoop, de ontwikkeling en het beheer van semiindustrieel vastgoed, d.w.z. gebouwen

Nadere informatie

Building value JAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG 2013

Building value JAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG 2013 Building value JAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG 2013 Jaarlijks Financieel Verslag over de maatschappelijke rekeningen afgesloten op 31 december 2013 en over de geconsolideerde rekeningen op 31 december 2013,

Nadere informatie

KEEPING OUR COMMITMENTS IN MIND. Jaarlijks Financieel Verslag 2012

KEEPING OUR COMMITMENTS IN MIND. Jaarlijks Financieel Verslag 2012 KEEPING OUR COMMITMENTS IN MIND Jaarlijks Financieel Verslag 2012 2 INHOUDSTAFEL Profiel 3 Risicofactoren 4 Beheersverslag 13 Brief aan de aandeelhouders 14 Kerncijfers 16 Historiek van onze onderneming

Nadere informatie

CATEGORIE A-AANDELEN & CATEGORIE B-AANDELEN

CATEGORIE A-AANDELEN & CATEGORIE B-AANDELEN ARGENTA COÖPERATIEVE ( ARGEN-CO ) Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen 0823.992.630 RPR Antwerpen Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht Verrichtingsnota betreffende het

Nadere informatie

CATEGORIE A-AANDELEN & CATEGORIE B-AANDELEN

CATEGORIE A-AANDELEN & CATEGORIE B-AANDELEN ARGENTA COÖPERATIEVE ( ARGEN-CO ) Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen 0823.992.630 RPR Antwerpen Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht Prospectus betreffende het OPENBAAR

Nadere informatie

PRIJSVORK: 44 50). 12,50 EUR TOT 15,00 EUR PER AANGEBODEN AANDEEL

PRIJSVORK: 44 50). 12,50 EUR TOT 15,00 EUR PER AANGEBODEN AANDEEL bpost NV Muntcentrum, 1000 Brussel, België Aanbieding van maximaal 47.000.000 Gewone Aandelen, wat kan worden verhoogd met maximaal 9.000.000 Gewone Aandelen Notering van alle Aandelen op Euronext Brussel

Nadere informatie

Jaarlijks financieel verslag

Jaarlijks financieel verslag 212 Jaarlijks financieel verslag 12 Inhoudstafel 1 Risicofactoren 3 2 Woord van de voorzitter aan de aandeelhouders 15 3 Strategie 19 4 Beheerverslag 27 1. Geconsolideerde kerncijfers 28 2. Toelichting

Nadere informatie

Partiële splitsing van CMB NV

Partiële splitsing van CMB NV Partiële splitsing van CMB NV CMB CMB NV in en Euronav NV Toelating tot notering van alle aandelen Euronav op de Eerste Markt van Euronext Brussels en Openbaar aanbod tot verkoop van aandelen Euronav met

Nadere informatie

JAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG 2014. Investeren in een gediversifieerde en duurzame vastgoedportefeuille

JAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG 2014. Investeren in een gediversifieerde en duurzame vastgoedportefeuille JAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG 204 Investeren in een gediversifieerde en duurzame vastgoedportefeuille Historisch overzicht 994 Notering op de Beurs van Brussel. 2000 > 2002 Verwerving van verscheidene omvangrijke

Nadere informatie

Investeren in een gediversifieerde en duurzame vastgoedportefeuille

Investeren in een gediversifieerde en duurzame vastgoedportefeuille JAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG 204 JAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG 204 Investeren in een gediversifieerde en duurzame vastgoedportefeuille Risicofactoren 2 Brief aan de aandeelhouders 8 Beheersverslag 0 Kerncijfers

Nadere informatie

IMMO MOURY CVA SAMENVATTING VAN HET PROSPECTUS

IMMO MOURY CVA SAMENVATTING VAN HET PROSPECTUS Prospectus betreffende het openbaar bod tot verkoop van 160.000 aandelen en van maximum 24.000 aandelen in het geval van uitoefening van de mogelijkheid tot overallocatie en de inschrijving van alle aandelen

Nadere informatie

VANDEMOORTELE NV. naamloze vennootschap naar Belgisch recht (de Emittent ) Openbaar aanbod in België van

VANDEMOORTELE NV. naamloze vennootschap naar Belgisch recht (de Emittent ) Openbaar aanbod in België van VANDEMOORTELE NV naamloze vennootschap naar Belgisch recht (de Emittent ) Openbaar aanbod in België van 3,060% vastrentende obligaties met een nominale waarde per eenheid van EUR 1.000 met vervaldatum

Nadere informatie

Groei 2003-2013. Ons doel. Onze visie. Onze missie

Groei 2003-2013. Ons doel. Onze visie. Onze missie Een belegging in de Aangeboden Aandelen houdt aanzienlijke risico s en onzekerheden in. Potentiële beleggers dienen het gehele document te lezen, en dienen, in het bijzonder, Risicofactoren te raadplegen

Nadere informatie

Openbaar aanbod in België van obligaties voor een minimum bedrag van EUR 50.000.000 en voor een totaal bedrag van maximum EUR75.000.

Openbaar aanbod in België van obligaties voor een minimum bedrag van EUR 50.000.000 en voor een totaal bedrag van maximum EUR75.000. Commanditaire vennootschap op aandelen, openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te 1070 Anderlecht, Lenniksebaan 451 (België), ingeschreven in het rechtspersonenregister te

Nadere informatie