Factsheet Kinderopvang en Arbeidsparticipatie van vrouwen.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Factsheet Kinderopvang en Arbeidsparticipatie van vrouwen."

Transcriptie

1 Factsheet Kinderopvang en Arbeidsparticipatie van vrouwen. INLEIDING In 2009 ontvingen ruim ouders kinderopvangtoeslag voor de formele opvang van één of meerdere kinderen tot 13 jaar (11% meer dan in 2007). Onder formele kinderopvang wordt verstaan: o dagopvang voor kinderen van 0-4 jaar (kinderdagverblijf) o buitenschoolse opvang voor basisschool kinderen (zowel voor als na schooltijd als in schoolvakanties) o opvang door gastouders via een gastouderbureau plus opvang door ouderparticipatiecrèches. Onder de kinderopvangtoeslag wordt verstaan: een overheidsbijdrage in de kosten voor kinderen. De hoogte is afhankelijk van het inkomen. Mensen met kinderen die werken of een opleiding volgen komen in aanmerking voor een kinderopvangtoeslag. In totaal ging in 2009 bijna één op de drie kinderen tot 13 jaar naar de formele opvang. Van de kinderen jonger dan 4 jaar werd ongeveer de helft in een kinderdagverblijf of door gastouders opgevangen. Het ging in 2009 in totaal om meer dan kinderen I. De Belastingdienst keerde dat jaar 2,9 miljard euro aan kinderopvangtoeslag uit, ruim 5600 euro per aanvrager. Ouders betaalden zelf gemiddeld 20% van de totale kosten. Dit zijn getallen die twintig jaar daarvoor nog ondenkbaar waren. In Nederland is de formele kinderopvang laat op gang gekomen. Pas in 1989 kwam het eerste geld van de rijksoverheid beschikbaar voor formele kinderopvang. Ook zag het eerste regeringsstandpunt over kinderopvang in dat jaar het daglicht. In dit regeringsstandpunt werd gesteld dat kinderopvang niet alleen een verantwoordelijkheid van de overheid was, maar ook van ouders en werkgevers. Hiermee werd kinderopvang in de context van het arbeidsmarktbeleid geplaatst, met name om de arbeidsparticipatie van vrouwen te bevorderen. De eerste jaren ging de subsidie via de gemeenten naar het oprichten van opvangplaatsen. Dat was nodig omdat in het begin van de jaren negentig het aantal plaatsen op de wachtlijsten (40.000) het aantal beschikbare plaatsen (31.000) ruimschoots overtrof. In de loop van de jaren werden de wachtlijsten kleiner. Het ingewikkelde systeem (gesubsidieerde plaatsen, ingekochte bedrijfsplaatsen en particuliere plaatsen, allemaal met verschillende tarieven) werd in 2005 vervangen door de Wet Kinderopvang waar het systeem en de tarieven gestroomlijnd werden. Sindsdien is het gebruik van de formele kinderopvang en de gastouderopvang nog sterker gestegen dan in de voorafgaande periode. Budgetten werden overschreden en de eerste bezuinigingen kondigden zich aan. Zo is er al op de gastouderopvang en de buitenschoolse opvang bezuinigd. Naast overschrijding van de budgetten wordt als argument voor bezuinigingen vaak gebruikt dat de subsidie voor kinderopvang vooral gaat naar het verruilen van informele door formele opvang en daarmee de arbeidsparticipatie van vrouwen niet wordt bevorderd. Pagina 1

2 In deze factsheet wordt aan de hand van economische onderzoeken nagegaan wat de relatie tussen subsidies voor formele kinderopvang en arbeidsparticipatie van vrouwen is en in hoeverre er substitutie van informele opvang door formele opvang plaatsvindt. Ook wordt een verklaring gegeven voor deze substitutie. Deze factsheet is bedoeld voor beleidsmakers, sociale partners en politici die betrokken zijn bij de subsidiëring van formele kinderopvang. FINANCIËLE ARBEIDSPARTICIPATIEREMMERS Subsidie voor kinderopvang is één van de instrumenten om arbeidsparticipatie van vrouwen te bevorderen. In de afweging al dan niet (meer) betaald te werken spelen meer factoren een rol zoals de aantrekkelijkheid van (meer) betaalde arbeid, waarbij het belastingregime een belangrijke rol speelt. Inkomensafhankelijke regelingen kunnen de arbeidsparticipatie van de tweede verdiener en de alleenstaande ouder ontmoedigen. Er zijn verschillende toeslagen in Nederland, zoals de huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag. Deze toeslagen zijn inkomensafhankelijk. Door (meer) te gaan verdienen kunnen deze toeslagen verdwijnen, waardoor iemand minder kan overhouden dan voorheen. Een huishouden met een alleenverdiener of een alleenstaande ouder gaat er niet op vooruit als de toeslag verdwijnt omdat de tweede verdiener of de alleenstaande ouder (meer) gaat verdienen. De overdraagbare algemene heffingskorting heeft ook zo n effect. Er is een algemene heffingskorting in Nederland. Dat betekent dat je als je bijvoorbeeld 2000 euro belasting moet betalen er 1987 euro (niveau 2010) wordt afgetrokken. Als een partner niet werkt, kan de heffingskorting van de niet-werkende partner worden overgedragen aan de werkende partner. Dan heeft de werkende partner 2 x heffingskorting op de te betalen belasting. Als de niet werkende partner zelf gaat werken komt de heffingskorting terug bij de voorheen niet-werkende partner. Dat betekent dat het gaan werken fiscaal niets extra s oplevert. Weliswaar wordt deze algemene heffingskorting vanaf 2009 in 15 jaar afgebouwd, maar de overdraagbaarheid blijft in stand als er kinderen onder de 6 jaar in het huishouden aanwezig zijn. Het effect van het afschaffen van de algemene heffingskorting (zonder uitzonderingen) is berekend door het CPB II. Vrouwen met een partner gaan 6,3% meer werken en alleenstaande ouders 1,2%. Afgezien van het beperkende effect van inkomensafhankelijke regelingen en het laten bestaan van de overdraagbare algemene heffingskorting voor huishoudens met kinderen onder de 6 jaar, is de introductie door dit kabinet van het inkomensafhankelijke kindgebonden budget ook zo n arbeidsparticipatieremmer van vrouwen. Het kindgebonden budget is een inkomensafhankelijke tegemoetkoming van de overheid voor gezinnen met kinderen onder de 18 jaar. Hoe meer kinderen onder de 18 jaar des te hoger het kindgebonden budget. De regeling lijkt een keuzevrijheid te impliceren, omdat ouders natuurlijk kunnen kiezen of ze het budget aan kinderopvang besteden of toevoegen aan het huishoudinkomen zodat ze zelf voor het kind kunnen zorgen. Vanuit participatieoogpunt is een kindgebonden budget geen goed idee III. Een kindgebonden budget impliceert dat de prikkel om betaald te werken afneemt. Immers als voltijd zorgen ook financieel wordt beloond, zoals met de overdraagbaarheid van de algemene heffingskorting het geval is, neemt de relatieve aantrekkelijkheid van betaalde arbeid af. De inkomensafhankelijke regelingen en de overdraagbaarheid van de algemene heffingskorting, maken het niet aantrekkelijk voor met name laag opgeleide vrouwen, om (meer) te gaan werken. Afgezien van de financiële participatieremmers kunnen er ook andere redenen zijn om de keuze voor (meer) betaalde arbeid niet te maken. Zo lijkt er sprake te zijn van een typisch Hollands zorgideaal IV. Dat typisch Hollands zorgideaal houdt in: zelf zorgen. Dat blijkt in praktijk nogal plooibaar te zijn gezien het feit dat in twintig jaar tijd het aantal kinderen dat gebruik maakt van de formele kinderopvang is gestegen van (in 1990) naar in Pagina 2

3 CIJFERS In onderstaande grafiek wordt de groei van de formele kinderopvang van zichtbaar gemaakt. ECONOMISCHE ONDERZOEKEN In de afgelopen tien jaar heeft het Centraal Planbureau een aantal keer de relatie tussen subsidies op de kinderopvang en arbeidsparticipatie van vrouwen onderzocht. Ook zijn er in 1999 en 2009 Macro Economische Verkenningen (MEV) verschenen waarin speciale hoofdstukken aan kinderopvang zijn gewijd. De MEV is een jaarlijkse publicatie van het CPB en wordt vergezeld door de jaarlijks begroting van de regering. In het kort wordt een weergave van deze onderzoeken gegeven. Ook wordt ingegaan op een onderzoek van SEO (Economisch Onderzoek), een onderzoek van het SCP en een essay van E-Quality over de arbeidsparticipatie van Nederlandse vrouwen. Alle onderzoeken en de MEV s (met uitzondering van het onderzoek van het SCP) bevestigen dat subsidies op de kosten van kinderopvang de arbeidsmarktparticipatie van vrouwen met kinderen bevorderen. In 1999 noemt het CPB V een aantal specifieke positieve effecten. De werkloosheid onder gehuwde vrouwen vermindert omdat de kosten van kinderopvang een barrière kunnen vormen voor het accepteren van een baan. Bovendien stimuleert subsidie op kinderopvang loonmatiging. Doordat ouders die gebruik maken van kinderopvang dan netto meer overhouden, kunnen werkgevers een lager loon bieden om werken aantrekkelijk te maken voor gehuwde vrouwen VI Het CPB ziet ook een positieve relatie tussen subsidie op kinderopvang en de productiviteit van gehuwde vrouwen, omdat het investeringen in menselijk kapitaal aantrekkelijker maakt. Door al deze effecten neemt de werkgelegenheid op macro-economisch niveau meer toe dan bij algemene lastenverlichting. Pagina 3

4 De kosten van de extra subsidies worden gedekt door de extra belastingopbrengsten, zodat de subsidie zich terugverdient. In de MEV 1999 VII is het CPB wat specifieker over de relatie tussen subsidie van formele kinderopvang en de arbeidsparticipatie van vrouwen. De beleidsvoornemens uit het regeerakkoord ( ) om de subsidies te verhogen worden doorberekend. De extra subsidie op de kinderopvang levert een arbeidsaanbodeffect van ongeveer personen (in formele arbeidsjaren ) op. Bovendien daalt de werkgelegenheid in de zwarte sector met arbeidsjaren. In 2008 verschijnt een notitie van het CPB VIII waarin de groei van de kinderopvang in het verleden, heden en toekomst wordt geanalyseerd. Bij de groei van de kinderopvang in de periode hebben vier factoren volgens het CPB een belangrijke rol gespeeld: de arbeidsparticipatie van vrouwen (1,7% per jaar), een daling van de prijs van kinderopvang, een daling van de wachtlijsten en een verschuiving in de voorkeur ten gunste van formele opvang. De sterke groei in de periode laat zich door het CPB niet zo gemakkelijk door deze factoren verklaren. Zo stijgt de arbeidsparticipatie van vrouwen minder dan in de periode Vooral incidentele factoren zijn volgens het CPB verantwoordelijk voor de stijging van het gebruik van de formele opvang. Bijvoorbeeld de halvering van de ouderbijdrage na inwerkingtreding van de Wet kinderopvang (2005) en de sterke groei van de gastouderopvang met name door het witten van opa en oma. (Het witten van opa s en oma s is inmiddels aan banden gelegd). Een derde factor die een rol heeft gespeeld is het verplichten van de werkgeversbijdrage in Het CPB verwacht voor de periode nog groei voor de kinderopvang o.a. door het gebrek aan informele opvang en het verschuiven van voorkeur naar formele opvang. De stijging van de kosten van gastouderopvang zal zich gedeeltelijk zelf terugbetalen. Gastouders gaan immers belasting betalen over het verdiende geld. Het CPB berekent in deze notitie ook wat er zou gebeuren als de overheid generiek de ouderbijdrage met 25% verhoogt: de werkgelegenheid zou in arbeidsjaren dan 0,2% lager zijn. In de Macro Economische Verkenning 2009 IX gaat het CPB dieper in op de 18% stijging van het gebruik van de formele opvang (kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang) na inwerkingtreding van de Wet kinderopvang. De helft van de stijging is toe te rekenen aan de hogere arbeidsparticipatie vrouwen, met name tweede verdieners en alleenstaande ouders. De andere helft komt voor rekening van de ruil tussen informele en formele opvang. Het CPB is minder stellig over de relatie van de subsidies voor gastouderopvang en participatie van vrouwen. De subsidies op gastouderopvang hangen minder samen met arbeidsparticipatie dan subsidies op kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang. In 2010 heeft het CPB X zich opnieuw beziggehouden met de subsidies voor kinderopvang. Weer wordt geconcludeerd dat hogere kinderopvangsubsidies de werkgelegenheid hebben verhoogd. Voor een verdere verhoging gaat dat volgens het CPB niet op. Als door een verder subsidieverhoging de formele ouderbijdrage nog eens verlaagd met 25% wordt, kost dat de overheid een kleine 400 miljoen euro maar levert dat minder dan 0.1% extra werkgelegenheid op. Dat komt volgens het CPB weer voornamelijk door het vervangen van informele door formele opvang. Overigens erkent het CPB dat de huidige overheidsuitgaven aan kinderopvang een effectieve bijdrage aan de arbeidsparticipatie hebben geleverd. Sterker nog, bij een grote bezuiniging loopt het verlies werkgelegenheid per euro subsidie aanzienlijk op. Het onderzoek van SEO Economisch onderzoek XI naar de participatie-effecten van de kinderopvangtoeslag vertoont eenzelfde beeld. De daling van de kinderopvangkosten van 50% heeft in de periode geleid tot een stijging van 5% in het aantal gewerkte uren van moeders met 0-4 jarige kinderen en voor moeders met kinderen van 4 jaar en ouder zelfs met een stijging tot 9%. Pagina 4

5 Ook in dit onderzoek wordt geconcludeerd dat een verdere verhoging van de subsidie vanuit participatie-effect weinig effectief is omdat er dan nog verdere substitutie van informele door formele opvang plaatsvindt. Uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau XII naar de beslissingen van vrouwen om al dan niet (meer) te gaan werken blijkt dat de invloed van kosten en aanbod van formele kinderopvang klein is. Opvattingen, normen en waarden zijn veel belangrijker. Slechts een minderheid van de Nederlanders is voor de 'formele' kinderopvang voor jonge kinderen. XIII De bovengenoemde onderzoeken en de cijfers van het CBS XIV wijzen echter op het tegendeel, de helft van de kinderen jonger dan 4 jaar wordt in een kinderdagverblijf of door gastouders opgevangen. De opvattingen die in de onderzoeken van het Sociaal Cultureel Planbureau naar voren komen lijken niet in overeenstemming te zijn met het gedrag van mensen. Keuzes worden - gezien de cijfers - blijkbaar wel gemaakt op basis van beschikbare en betaalbare formele kinderopvang. Dat er door dit aanbod van betaalbare formele kinderopvang een enorme cultuuromslag heeft plaatsgevonden is duidelijk. In 1990 werden kinderen en in kinderen in de formele opvang opgevangen. SUBSTITUTIE VAN INFORMELE DOOR FORMELE KINDEROPVANG Tot nu toe worden er in de onderzoeken weinig verklaringen gegeven voor het vervangen van informele door formele opvang. In een E-Quality essay XV geven Plantenga en Kok daarvoor wel een verklaring. Volgens hen laat de stijging van het gebruik van de formele opvang - na de halvering van de ouderbijdrage door de Wet kinderopvang en de substitutie van informele door formele opvang een onderdrukte vraag naar betaalbare formele kinderopvang in Nederland zien. Het CPB geeft in de notitie van 2008 XVI ook een verklaring: de eerste uren/dagen kunnen wellicht nog overbrugd worden door de uren af te stemmen met de partner (mits aanwezig) danwel door gebruik te maken van informele opvang door familie ( opa en oma ) of bekenden, maar op een gegeven moment komt de formele opvang in beeld. De groei in de kinderopvang zal volgens het CPB dan ook nog doorgaan door het gebrek aan informele opvang en het verschuiven van de voorkeur naar formele opvang. Het lijkt niet meer dan begrijpelijk dat ouders kiezen voor de zekerheid van formele opvang. Er is minder geregel en ouders zijn minder afhankelijk van de mogelijkheden en de bereidheid van familie, vrienden of kennissen. Grootouders wonen ver weg of werken zelf nog, hetzelfde geldt voor vrienden en kennissen. Daardoor zijn de mogelijkheden van informele opvang beperkter dan wel eens gesuggereerd wordt. Ouders hebben bovendien behoefte aan de zekerheid van continuïteit van opvang. Informele opvang door familie wordt achter de hand gehouden voor het geval dat er calamiteiten optreden zoals ziekte of vrije dagen van kinderen. Volgens Plantenga en De Kok gaat het bij beslissingen van vrouwen om (meer) te gaan werken om een afweging tussen de opbrengst van werken, de opbrengst van onbetaalde zorgarbeid en de opbrengst van vrije tijd. Alleen als de opbrengst van een uur betaalde arbeid per saldo groter blijkt te zijn dan de opbrengst van een uur zorgarbeid of vrije tijd zullen vrouwen de arbeidsmarkt betreden. Vrouwen (en mannen) maken als het ware een emotionele rekensom: ze tellen de totale opbrengst van zorgarbeid, vrije tijd en betaalde arbeid bij elkaar op en kiezen die combinatie die voor hen het meeste oplevert. Uit onderzoeken van het CPB blijkt dat vrouwen sterk reageren op wat zij na aftrek van de kosten van kinderopvang aan loon overhouden. Pagina 5

6 CONCLUSIES Conclusies op basis van bovenstaande onderzoeken en essay: 1. Subsidies op de formele kinderopvang hebben de arbeidsparticipatie van vrouwen bevorderd. 2. De sterke stijging van de formele opvang toont aan dat er een onderdrukte vraag naar formele kinderopvang in Nederland was en is. 3. De halvering van de ouderbijdrage (door de Wet kinderopvang) heeft een extra stijging van het gebruik van formele kinderopvang als gevolg gehad. De helft van de stijging is toe te schrijven aan arbeidsparticipatie van vrouwen, met name van de tweede verdiener en de alleenstaande ouder. Dat bevestigt dat vrouwen sterk reageren op wat zij na aftrek van de kosten van kinderopvang aan loon overhouden. 4. De andere helft van de stijging van de formele opvang (na inwerkingtreding van de Wet kinderopvang) heeft geleid tot substitutie van informele door formele kinderopvang. Dit is geen verspilling van overheidsgeld, maar een bewuste keuze van ouders voor zekerheid en continuïteit van formele kinderopvang en een gevolg van het gebrek aan en onzekerheid over informele opvang. 5. De relatie tussen subsidies op de gastouderopvang en arbeidsparticipatie is minder duidelijk dan de relatie tussen subsidies op de kinderdagopvang en buitenschoolse opvang en arbeidsparticipatie. 7. Opvattingen over formele kinderopvang zijn niet in overeenstemming met het feitelijke gebruik van de formele kinderopvang. AANBEVELINGEN 1. Betaalbare en kwalitatief goede formele opvang is van groot belang ter bevordering en behoud van de arbeidsparticipatie van vrouwen in Nederland. 2. Bij een ouderbijdrage van maximaal 20% in de totale kosten van formele kinderopvang is een optimum bereikt. Bij een nog hogere subsidie zal het arbeidsparticipatie-effect meer optreden. Bij een substantieel lagere subsidie zal de werkgelegenheid wel fundamenteel afnemen. 3. Lange termijn zekerheid voor ouders over betaalbare kwalitatief goede formele kinderopvang is belangrijk. 4. Voor de bevordering van arbeidsparticipatie van vrouwen is een verandering van de huidige financiële maatregelen nodig. 5. Kindregelingen zouden doorgelicht moeten worden op het effect op de arbeidsparticipatie van vrouwen. Pagina 6

7 BRONNEN Macro Economische Verkenningen 1999, CPB 1998 Analyzing the macro economic impact of child care subsidies: An AGE Approach, onderzoeksmemorandum no 147, CPB 1999 Een analyse van de groei van kinderopvang in het verleden, heden en toekomst, CPB notitie 14 mei 2008 Macro Economische Verkenningen 2009, CPB 2008 Child care subsidies revisited, CPB document 200, 2010 Participatie-effect kinderopvangtoeslag, Carolien Berden, Kok Lucy, SEOEconomisch onderzoek, Amsterdam 2009 Nederland werkt en moeder ook, Janneke Plantenga (hoogleraar Economie van de Welvaartstaat Universiteit Utrecht), Kok Lucy (SEO Economisch Onderzoek), E-Quality 2007 Moeders, werk en kinderopvang in model, Analyse van de arbeidsparticipatie- en kinderopvangbeslissingen van moeders met jonge kinderen, I.Ooms, Eggink, E., Van Gameren, E., SCP 14 augustus 2007 I Webmagazine, CBS, 4 maart 2009 II Analyse van maatregelen gericht op arbeidsparticipatie vrouwen, gepubliceerd als bijlage in: Kok, L., P.&H. Pott-Buter (2007), Kosten en baten van participatiebeleid, Amsterdam, SEO Economisch onderzoek III Nederland werkt en moeder ook, Janneke Plantenga (hoogleraar Economie van de Welvaartstaat Universiteit Utrecht), Kok Lucy (SEO Economisch Onderzoek), E-Quality 2007 IV Nederland werkt en moeder ook, Janneke Plantenga (hoogleraar Economie van de Welvaartstaat Universiteit Utrecht), Kok Lucy (SEO Economisch Onderzoek), E-Quality 2007 V Analyzing the macro economic impact of child care subsidies: An AGE Approach, onderzoeksmemorandum no 147, CPB 1999 VI Het is niet helemaal duidelijk wat het CPB hiermee bedoelt, de Wet Algemene Behandeling laat een verschil in lonen op basis van geslacht niet toe. VII Macro Economische Verkenningen 1999, CPB 1998 VIII Een analyse van de groei van kinderopvang in het verleden, heden en toekomst, CPB notitie 14 mei 2008 IX Macro Economische Verkenningen 2009, CPB 2008 X Child care subsidies revisited, CPB document 200, 2010 XI Participatie-effect kinderopvangtoeslag, Carolien Berden, Kok Lucy, SEOEconomisch onderzoek, Amsterdam 2009 XII Moeders, werk en kinderopvang in model, Analyse van arbeidsparticipatie- en kinderopvangbeslissingen van moeders met jonge kinderen, I.Ooms, Eggink, E., Van Gameren, E., SCP 14 augustus 2007 XIII Wil Portegijs, SCP, FD 25 september 2010 XIV Zie noot 1 xv Nederland werkt en moeder ook, Janneke Plantenga (hoogleraar Economie van de Welvaartstaat Universiteit Utrecht), Kok Lucy (SEO Economisch Onderzoek), E-Quality 2007 XVI Zie noot 7 Pagina 7

De waarde van kinderopvang

De waarde van kinderopvang De waarde van kinderopvang Amsterdam, juni 2011 De waarde van kinderopvang Lucy Kok Carl Koopmans Caroline Berden Renza Dosker Roetersstraat 29-1018 WB Amsterdam - T (+31) 20 525 1630 - F (+31) 020 525

Nadere informatie

Naar een toekomst met een hogere arbeidsparticipatie?

Naar een toekomst met een hogere arbeidsparticipatie? Naar een toekomst met een hogere arbeidsparticipatie? Frank van Erp, Rob Euwals, Egbert Jongen en Daniel van Vuuren De Commissie Arbeidsparticipatie heeft vorig jaar voorstellen gedaan om de arbeidsparticipatie

Nadere informatie

De waarde van Kies nu voor Kinderen

De waarde van Kies nu voor Kinderen De waarde van Kies nu voor Kinderen Amsterdam, augustus 2012 In opdracht van Het Kinderopvangfonds en de Bernard van Leer Foundation De waarde van Kies nu voor Kinderen Lucy Kok Caroline Berden Carl Koopmans

Nadere informatie

Werken met zorg. Advies over het combineren van arbeid en zorg

Werken met zorg. Advies over het combineren van arbeid en zorg Werken met zorg Advies over het combineren van arbeid en zorg Maart 2010 2 Inhoudsopgave Voorwoord 5 1. Inleiding 7 2. Combineren van arbeid en zorg 11 2.1 Zorg voor kinderen 11 2.2 Mantelzorg 13 3. Faciliteren

Nadere informatie

Rapportage Taskforce Kinderopvang/Onderwijs. Werkgroep Financiering en Economie. Maart 2010

Rapportage Taskforce Kinderopvang/Onderwijs. Werkgroep Financiering en Economie. Maart 2010 Rapportage Taskforce Kinderopvang/Onderwijs Werkgroep Financiering en Economie Maart 2010 0 INHOUD 1 Inleiding en achtergrond 1.1 Opdracht 1.2 Ontwikkeling in uitgaven aan kinderopvang 1.3 Vraagstelling

Nadere informatie

Een vergelijking tussen tien landen

Een vergelijking tussen tien landen GEZINSBELEID IN EEN INTERNATIONAAL KADER Een vergelijking tussen tien landen - eindrapport - Drs. J. Stouten Drs. M. van Gent Dr. M. Gemmeke Amsterdam, april 2008 Regioplan publicatienr. 1674 Regioplan

Nadere informatie

Memo. Informatie over gebruik en betekenis van verlofregelingen

Memo. Informatie over gebruik en betekenis van verlofregelingen Memo Informatie over gebruik en betekenis van verlofregelingen Onderstaand wordt een overzicht gegeven van beschikbare informatie over de verlofregelingen met inbegrip van onderzoek dat momenteel in uitvoering

Nadere informatie

Beleidsdoorlichting Arbeid en zorg. September 2006

Beleidsdoorlichting Arbeid en zorg. September 2006 Beleidsdoorlichting Arbeid en zorg September 2006 2 Beleidsdoorlichting Arbeid en zorg Een evaluatie van artikel 25 van de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Directie Arbeidsverhoudingen

Nadere informatie

Economische effecten Belastingherziening 2001

Economische effecten Belastingherziening 2001 CPB Notitie Datum : 15 juni 2005 Aan : Ministerie van Financiën, directie AFP Economische effecten Belastingherziening 2001 Een belangrijke doelstelling van de belastingherziening was, door een verlaging

Nadere informatie

Nederland deeltijdland

Nederland deeltijdland Nederland deeltijdland Nederland deeltijdland Vrouwen en deeltijdwerk Wil Portegijs en Saskia Keuzenkamp (red.) Sociaal en Cultureel Planbureau, Den Haag, februari 2008 Het Sociaal en Cultureel Planbureau

Nadere informatie

UWV Arbeidsmarktprognose 2014-2015

UWV Arbeidsmarktprognose 2014-2015 UWV Arbeidsmarktprognose 2014-2015 UWV Arbeidsmarktprognose 2014-2015 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Samenvatting 6 1. Inleiding en leeswijzer 10 2. Landelijke ontwikkelingen arbeidsmarkt in 2014-2015 12

Nadere informatie

Het kabinet strandt bij het eerste spoor

Het kabinet strandt bij het eerste spoor Tijdschrift voor Openbare Financiën 149 Het kabinet strandt bij het eerste spoor H. Nijboer en K.P. Goudswaard* Samenvatting In de begroting van het Ministerie van Sociale Zaken wordt voort gemaakt met

Nadere informatie

Beleidsdoorlichting artikel 9 Begroting SZW: Nabestaanden. Algemene nabestaandenwet (Anw)

Beleidsdoorlichting artikel 9 Begroting SZW: Nabestaanden. Algemene nabestaandenwet (Anw) Beleidsdoorlichting artikel 9 Begroting SZW: Nabestaanden Algemene nabestaandenwet (Anw) Februari 2013 Inhoud Samenvatting... - 3-1.Inleiding... - 4-1.1 Achtergrond beleidsdoorlichtingen, analysekader

Nadere informatie

Gastouderopvang en kinderopvangtoeslag

Gastouderopvang en kinderopvangtoeslag Gastouderopvang en kinderopvangtoeslag Risico s op misbruik en oneigenlijk gebruik Een onderzoek in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 1 september 2008 Ministerie van Sociale

Nadere informatie

Verdeelde tijd. Waarom vrouwen in deeltijd werken. Wil Portegijs Mariëlle Cloïn Saskia Keuzenkamp Ans Merens Eefje Steenvoorden

Verdeelde tijd. Waarom vrouwen in deeltijd werken. Wil Portegijs Mariëlle Cloïn Saskia Keuzenkamp Ans Merens Eefje Steenvoorden Verdeelde tijd Verdeelde tijd Waarom vrouwen in deeltijd werken Wil Portegijs Mariëlle Cloïn Saskia Keuzenkamp Ans Merens Eefje Steenvoorden Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag, november 2008 Het

Nadere informatie

Vrouwen en financiën. Van roze wolk naar financieel bewustzijn. Augustus 2012. Aletta E-Quality

Vrouwen en financiën. Van roze wolk naar financieel bewustzijn. Augustus 2012. Aletta E-Quality Vrouwen en financiën Van roze wolk naar financieel bewustzijn Augustus 2012 Aletta E-Quality Colofon Vrouwen en financiën Van roze wolk naar financieel bewustzijn Auteurs Drs. S. (Saskia) de Hoog Drs.

Nadere informatie

Ontwikkelingen op de markt voor kinderopvang 2004-2008

Ontwikkelingen op de markt voor kinderopvang 2004-2008 Ontwikkelingen op de markt voor kinderopvang - Amsterdam, juni 2009 In opdracht van het ministerie van OC & W Ontwikkelingen op de markt voor kinderopvang - SEO Economisch Onderzoek Caroline Berden Lucy

Nadere informatie

Kinderopvang in Nederland

Kinderopvang in Nederland Kea Tijdens en Saskia Lieon (red.) Kinderopvang in Nederland Organisatie en financiering Uitgeverij Jan van Arkel, Utrecht, 1993 Deze publicatie is mede mogelijk gemaakt door het Fonds Maatschappijgericht

Nadere informatie

Kosten en baten van participatiebeleid

Kosten en baten van participatiebeleid Amsterdam, januari 2007 In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Kosten en baten van participatiebeleid Lucy Kok Peter Hop Hettie Pott-Buter Met medewerking van Peter Berkhout

Nadere informatie

Duurzame inzetbaarheid voor dummies

Duurzame inzetbaarheid voor dummies Duurzame inzetbaarheid voor dummies #427284 versie 10 (30 augustus 2010) Inhoud Inleiding...3 1. Kerncijfers duurzame inzetbaarheid...4 Inleiding...4 1.1. Demografie...6 1.2. Discrepanties tussen vraag

Nadere informatie

De markt voor dienstverlening aan huis : onderzoek naar vraag- en. aanbodzijde. Conclusie

De markt voor dienstverlening aan huis : onderzoek naar vraag- en. aanbodzijde. Conclusie Opdrachtgever SZW De markt voor dienstverlening aan huis : onderzoek naar vraag- en aanbodzijde Opdrachtnemer Panteia / S. de Visser, F. Volker, R. Hoevenagel, A. Witkamp, M. Engelen Onderzoek De markt

Nadere informatie

Andere tijden, andere zorg?

Andere tijden, andere zorg? Andere tijden, andere zorg? Mannen, vrouwen en de mogelijke gevolgen van aanpassing van de arbeidsduur Marian van der Klein Marjan de Gruijter Andere tijden, andere zorg? Mannen, vrouwen en de mogelijke

Nadere informatie

CPB Achtergronddocument 3 juli 2014. Arbeidsaanbod tot 2060. Rob Euwals Marloes de Graaf-Zijl Adri den Ouden

CPB Achtergronddocument 3 juli 2014. Arbeidsaanbod tot 2060. Rob Euwals Marloes de Graaf-Zijl Adri den Ouden CPB Achtergronddocument 3 juli 2014 Arbeidsaanbod tot 2060 Rob Euwals Marloes de Graaf-Zijl Adri den Ouden Inhoud 1 Inleiding... 6 2 Definities en methode... 6 2.1 Definities... 6 2.2 Methode... 7 3 Veronderstellingen...

Nadere informatie

Toekomstverkenning informele zorg

Toekomstverkenning informele zorg Toekomstverkenning informele zorg Toekomstverkenning informele zorg Alice de Boer (red.) Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag, oktober 2007 Het Sociaal en Cultureel Planbureau is ingesteld bij Koninklijk

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 727 Wet Inkomstenbelasting 2001 (Belastingherziening 2001) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING I. ALGEMEEN 3 1. Van Verkenning naar Herziening 3 1.1.

Nadere informatie

Intentie om een woning te kopen varieert sterk onder starters en huurders

Intentie om een woning te kopen varieert sterk onder starters en huurders Intentie om een woning te kopen varieert sterk onder starters en huurders Ingrid Esveldt en Andries de Jong 1 In dit artikel wordt onderzocht of starters en huurders die willen verhuizen, een woning willen

Nadere informatie

Ten minste houdbaar tot?

Ten minste houdbaar tot? Ten minste houdbaar tot? Duurzame inzetbaarheid in tijden van crisis. Door de vergrijzing, de te verwachten krapte op de arbeidsmarkt en de oprekking van de pensioenleeftijd is duurzame inzetbaarheid urgenter

Nadere informatie

Eigen huis verliest gouden glans

Eigen huis verliest gouden glans Eigen huis verliest gouden glans Visie op de Nederlandse huizenmarkt 2015-2025 ING Economisch Bureau Maart 2015 Wat moeten huizenkopers weten? Trends op de woningmarkt tot 2025 Een koophuis is geen investering

Nadere informatie

De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen

De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen De ouders als financier? Financiële steun van ouders aan hun volwassen kinderen Nibud, 2010 Samenvatting Het Nibud heeft

Nadere informatie

CPB Notitie 29 oktober 2014. Discussiebijdrage t.b.v. IBO Zelfstandigen zonder personeel

CPB Notitie 29 oktober 2014. Discussiebijdrage t.b.v. IBO Zelfstandigen zonder personeel CPB Notitie 29 oktober 2014 Discussiebijdrage t.b.v. IBO Zelfstandigen zonder personeel CPB Notitie Aan: IBO Zelfstandigen zonder personeel Datum: 29 oktober 2014 Betreft: Discussiebijdrage t.b.v. IBO

Nadere informatie