Welke organisaties kunnen de overheid daarbij behulpzaam zijn en welke acties kunnen zij ondernemen?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Welke organisaties kunnen de overheid daarbij behulpzaam zijn en welke acties kunnen zij ondernemen?"

Transcriptie

1 Aangaande punt b) van de door de Europese Commissie gevraagde strategie: Volgens de Trias Energetica is de goedkoopste kwh de kwh die niet wordt geproduceerd, maar bespaard. Isolatie wordt altijd als de meest rendabele investering beschouwd. Die zou zichzelf moeten terugverdienen. In de eerste plaats zeker de dakisolatie. Toch zien we dat ondanks de premies die daarvoor zijn voorzien, zelfs dakisolatie niet overal vanzelfsprekendis. Hoe kunnen we, eventueel per gebouwtype (eengezinswoning, woning van een sociale huisvestingsmaatschappij, private huurwoning, appartement, ) en per maatregel (dakisolatie,muurisolatie, energiezuinige beglazing, zuinige verwarming) concrete maatregelen nog extra stimuleren? Het is belangrijk voor Neos vzw dat de juiste doelgroepen gestimuleerd worden om aan energierenovatie te doen. Vele groepen die nu beroep doen op de maatregelen die door de overheid getroffen worden zijn groepen personen die de hulp van de overheid niet zo zeer nodig hebben. Het zijn over het algemeen personen met een behoorlijk budget die gebruik maken van de financiële stimuli aangezien zij hier het best over ingelicht zijn en de regelgeving goed opvolgen. De hiaten in de stimulering van de energierenovatie zitten bij de kwetsbare doelgroepen die weinig of geen toegang hebben tot deze informatie. De energieconsulentenprojecten van het VEA proberen deze doelgroepen zo goed mogelijk te sensibiliseren maar bereiken vaak maar een klein deel van deze doelgroepen of maar een subgroep. De personen die in de energieconsulentenprojecten worden opgenomen krijgen alle informatie mee maar moeten nadien alles zelf regelen. Voor Neos is het belangrijk dat de doelgroepen systematisch opgevolgd worden en begeleid worden bij de transitie van de energie-infrastructuur. Eengezinswoning: Voor het motiveren en sensibiliseren van de bewoners van eengezinswoningen om aan de verschillende maatregelen van energierenovatie deel te nemen is aangewezen om hen te wijzen op het feit dat energierenovatie in hun eigen voordeel speelt. De waarde van het huis neemt drastisch toe en er wordt enorm bespaard om de energiefactuur. Een groot deel van deze groep is al ingelicht over de maatregelen getroffen door de VREG en VEA maar bepaalde groepen blijven moeilijk bereikbaar zoals de ouderen. De energieproblematiek bij ouderen (zij leven vaak in de meest energieverslindende huizen) moet dan ook meer gekaderd worden in de woningproblematiek. De ouderen moeten sneller nadenken over de keuze of ze in hun eigen woning blijven wonen of dat ze beter naar een aangepaste woonvorm (zoals een serviceflat) verhuizen. In beide gevallen levert energierenovatie een win-win situatie op. Enerzijds zorgt het ervoor dat de mensen die langer thuis blijven wonen op een comfortabele manier ouder worden terwijl hun energiefactuur daalt. Daarnaast beschikken ze over een extra pensioenpijler. Voor de personen die wensen te verhuizen naar een aangepaste woonvorm levert dit ook alleen voordelen op aangezien het huis in waarde toeneemt en dus tegen een hogere waarde verkocht zal kunnen worden waardoor de ouderen op een gerieflijke manier hun oude dag op een actieve manier kunnen doorbrengen. Sociale Huisvestingsmaatschappij: Er moet een nauwer samenwerkingsverband komen tussen de sociale huisvestingsmaatschappijen. Zij moeten erover waken dat de minimumnormen op het vlak van elke vorm van energiebesparing worden bereikt zodat er een goede EPC per woning is. De overheid moet hier toezicht op houden. Private huurwoning: De private huureigenaars moeten beter ingelicht worden over de bestaande regelgeving. Velen weten niet eens iets over de sociale dakisolatieprojecten of het feit dat tegen 2020 de woning verplicht aan bepaalde minimumnormen moet voldoen om nog verhuurd te worden. Het is nodig dat er gerichte informatiecampagnes opgezet worden naar

2 verhuurders zodat er snel actie ondernomen wordt. Anders zal de doelstelling van 2020 opgeschoven moeten worden aangezien een groot deel van de verhuurders nog steeds onaangepaste woningen verhuren. Dit geldt natuurlijk ook voor de verhuurders van appartementen en studio s. Op het vlak van specifieke maatregelen heeft de overheid ook een grote verantwoordelijkheid: -dakisolatie: op het vlak van dakisolatie is het nodig dat er geïnvesteerd wordt in de steden. Veel migranten, ouderen, sociaal-economische zwakken, wonen daar immers in oude huizen die dringend dakisolatie nodig hebben. Een gerichte energiescan vanuit de helikopter over de grootste Vlaamse steden brengt meteen in kaart waar de grootste probleemwijken zijn en waar er dringend gesensibiliseerd moet worden. De verspreiding van deze beelden via de media en gerichte mailings met informatie zal de publieke opinie aanwakkeren. -hoogrendementsbeglazing: elk huis zou minstens dubbel glas of hoogrendementsbeglazing moeten hebben. Het zou aan elk gezin duidelijk gemaakt moeten worden dat met een simpele ingreep heel wat energie bespaard kan worden. -condensatieketels: zelfde Welke organisaties kunnen de overheid daarbij behulpzaam zijn en welke acties kunnen zij ondernemen? Het is belangrijk dat de Vlaamse overheid niet slechts één sector organisaties betrekt maar dat ze allerlei verschillende organisaties meeneemt om de doelstellingen te bereiken. De overheid moet daarom inzetten op organisaties vanuit het middenveld maar ook op organisaties binnen de energiesector en de huisvestingsector zelf. Deze drieledige aanpak uitbreiden zal zorgen voor een groter bereik. Enerzijds zijn er organisaties nodig die de doelgroepen (allochtonen, ouderen, gezinnen, socio-economische zwakkeren) bereiken. De ideale organisaties hiervoor zijn: - Neos voor de ouderen - Samenlevingsopbouw voor de socio-economische zwakkeren - Inburgering Vlaanderen voor allochtonen - Gezinnen: de Gezinsbond De zwakke groepen worden al bereikt door de energieconsulentenprojecten. Het grote probleem is echter dat veel van deze organisaties die in het middenveld opereren heel wat kennis hebben over de doelgroep en hoe deze te bereiken. De klemtoon in deze energieconsulentenprojecten moet verschuiven door begeleiding en opvolging. Voor deze doelgroepen is begeleiding en opvolging zeer belangrijk en kan dit een zeer groot verschil maken in de renovatiebereidheid. Naast de doelgroepen moet de overheid simultaan de energiesector inschakelen: De verschillende energieleveranciers zouden in hun communicatie meer tips kunnen geven naar hun klanten over hoe energie bespaard kan worden. Daarnaast moeten ook de (sociale) huisvestingsmaatschappijen ingeschakeld worden Zoals hierboven weergegeven staan de sociale huisvestingsmaatschappijen ervoor in dat de woningen aan de energienormen voldoen. Private huisvestingsmaatschappijen en de immosector zouden huurders/kopers alle info moeten geven over de energie-toestand van de woning. Indien deze niet voldoet aan de huidige normen moet de nodige info meegegeven worden waarop de kopers/huurders beroep op kunnen doen (subsidies, initiatieven, )

3 Hoe overtuigen we mensen die na al die inspanningen van de overheid toch nog altijd geen of onvoldoende maatregelen hebben genomen? Hoe ver moet daarin worden gegaan? De uiteindelijke doelstelling is om alle woningen in Vlaanderen energiezuinig te maken zodoende dat ze een bepaalde minimumnorm halen. Er moet een dwingende norm komen die huizen bij verkoop en verhuur dwingt om aan minimumnormen voor isolatie te voldoen. Moeten sociale overwegingen de bovenhand nemen in de strategie (mensen die niet kunnen) of juist de meest energieverslindende woningen eerst worden aangepakt, bijvoorbeeld de villa s (mensen die niet willen)? Het is geen of-of vraag maar een en-en benadering die toegepast moet worden. Vandaar dat er een groot aantal middenveldsorganisaties ingeschakeld dient te worden om de verschillende groepen aan te pakken. Vaak zijn het de socio-economische zwakkeren die niet kunnen en de ouderen die niet willen. Dit aangevuld met hulp vanuit de (sociale) huisvestingsmaatschappijen en de netbedrijven, zorgt dit voor een integrale aanpak. In een sociaal rechtvaardige maatschappij dienen zowel de mensen die niet kunnen als de mensen die niet willen aan een bepaalde minimumnorm voldoen. Wat met historisch waardevolle gebouwen? Loont het de moeite om daar veel menselijke energie in te steken? Idem voor (heel) oude gebouwen? Idem voor recente gebouwen, maar nog niet tot op het niveau van kostenoptimaliteit? De laatste loodjes wegen immers het zwaarst, maar brengen additioneel niet veel meer op, bijvoorbeeld in het geval van woningen die zijn voorzien van dubbele beglazing of al enige vorm van isolatie hebben. Het is belangrijk dat er minimumnorm van het EPC naarvoor gebracht wordt waaraan de woning moet voldoen in geval van verkoop en verhuring. Indien de woning op deze norm zit of eronder zit, is het niet meer nodig om hierin blijven te investeren. Voor oude gebouwen die ver boven deze norm zitten, moet er een extra inspanning geleverd worden. Vaak worden oude huizen in de stad bewoont door meerdere gezinnen. Vaak zijn deze gezinnen ook van allochtone afkomst. Het is daarom belangrijk dat hier veel energie ingestoken wordt. Het zorgt immers voor dat de energie-uitstoot drastisch zal dalen welke het meeste effect met zich meebrengt. Dit is trouwens ook kostenefficiënter dan blijven investeren in huizen die al relatief voldoen aan de norm. Het is ook mogelijk om een soort van EPC-norm te creëren met een interval. Men mag een bepaalde marge afwijken van de norm. Valt men in dit interval, is de energie-infrastructuur in orde. Moeten de huidige verplichtingen in de Wooncode in verband met dakisolatie worden uitgebreid tot beglazing en verwarming? En zo ja, moeten de eisen dan streng zijn en in de richting van de huidige nieuwbouwnormen worden vastgesteld of eerder op een pragmatisch aanvaardbaar niveau om niet iedereen op kosten te jagen, naar het voorbeeld van de dakisolatieverplichting? De huidige verplichtingen moeten uitgebreid worden om de eventuele nieuwe maximumnorm voor de EPC te behalen. De eisen voor de nieuwbouw inzake beglazing en verwarming moeten hiervoor aan strenge normen voldoen zoals in de Wooncode. Hiervoor moet een lagere maximumnorm vastgelegd worden dan voor de reeds bestaande huizen. Is het verantwoord de huidige verplichting van dakisolatie (R-waarde 0,75 m²k/w) tegen 2020 te verstrengen, m.a.w. de regelgeving opnieuw te herzien? Wat na 2020? Wie betaalt wat?

4 Hebben de banken een rol te spelen, of houden ze het bij business-as-usual (marktkredieten)? De banken kunnen aangemoedigd worden door de overheid om bij de aankoop van een huis, een voordelige lening aan te bieden die de woning volledig aanpast aan de huidige energienormen. Verder zouden de overheid en de bankensector zeker eens moeten nadenken over de toelating van het omgekeerd woonkrediet. In de hedendaagse pensioenproblematiek kan dit zorgen voor het ontstaan van een vierde pensioenpijler. Dit betekent dat de bank oude huizen kan opkopen en de eigenaar deze som uitbetaald (deze kan ook in schijven/maandelijks) uitbetaald worden. Dit nieuw vrijgekomen budget kan voor oudere eigenaars betekenen dat ze dit kunnen investeren in energierenovatie van de woning. Welke rol heeft de bouwsector te spelen? De bouwsector dient goedkope kwaliteitsproducten te ontwikkelen voor de consument zodat het investeren in energierenovatie steeds toegankelijker en goedkoper wordt. Ook dient de bouwsector informatie mee te geven bij het bouwen van de woning over verplichte energieinfrastructuur. Welke rol kunnen de media spelen: geschreven pers, al dan niet gespecialiseerd, amusements-tv, radio, twitter, facebook, Geef enkele concrete voorbeelden. Hoe deze media kosteneffectief stimuleren? Klassieke publiciteitscampagnes zullen hun effect missen. Er zijn meer getuigenissen nodig van personen die dankzij energierenovatie nu veel besparen, comfortabeler wonen, hun huis meer waard is, Deze getuigenissen zullen potentiële geïnteresseerden meer aanspreken. Aangaande punt c) van de door de Europese Commissie gevraagde strategie: Hoe stimuleer je dat niet één, maar meerdere maatregelen worden genomen, eventueel in gefaseerde vorm, maar in een logische volgorde om lock-in effecten te vermijden? Is het nuttig omook een tweede, derde, maatregel te verplichten als men van plan is om een bepaalde maatregel te nemen? (Cfr. de verplichting om eerst het dak voldoende te isoleren om recht te hebben op groenestroomcertificaten voor zonnepanelen.) Wanneer zijn zulke gecombineerde maatregelen kosteneffectief en in welke mate effectiever dan afzonderlijke? Is de verplichting of de sturing naar gecombineerde maatregelen geen rem om hoe dan ook een energiebesparende maatregel te nemen (afwachtende houding)? Welke combinaties zijn het nuttigst? Moet er een hiërarchie worden ingebouwd van combinaties die in de eerste plaats, dan wel vervolgens moeten worden gestimuleerd? Aangaande punt d) van de door de Commissie gevraagde strategie: Naar welke horizon moet worden gestreefd? 2020 en verder? Welk tijdspad voor verstrenging van wetgeving of inzet van financiële middelen? De horizon waar naar gestreefd moet worden is Tegen 2020 moet er werk gemaakt zijn van bindende energienormen voor verkochte en verhuurde panden. Er moet tot dan en erna een aanbod zijn van voordelige overheidsleningen en bankleningen waar particulieren beroep op kunnen doen. Hoe kunnen respectievelijk particulieren, de bouwsector en de banken worden geresponsabiliseerd? Welke zijn de voorwaarden waaronder deze actoren bereid zijn om hun medewerking te verzekeren?

5 Wat is de rol van de overheid, alleen faciliteren of ook zelf investeren, al dan niet bij derden? Hoe kan ze haar voorbeeldrol waarmaken? Aangaande punt e) van de door de Commissie gevraagde strategie: Hoe kan een op feitelijke gegevens gebaseerde raming worden gemaakt van de verwachte energiebesparing, globaal en per mogelijke maatregel? Binnen welke tijdslijn? Wat zijn naast energiebesparing en tewerkstelling nog andere voordelen van energierenovatie, met een onderscheid tussen de globale benadering van het nationale (residentiële) gebouwenbestand (bijvoorbeeld verbetering van de betalingsbalans) en de benadering

Registratie van drempels inzake REG-toepassingen en

Registratie van drempels inzake REG-toepassingen en Registratie van drempels inzake REG-toepassingen en energiezuinige investeringen bij maatschappelijk kwetsbare huishoudens via bevraging tijdens huisbezoeken. Magda Hendrickx, Leen Smets en Ann Van der

Nadere informatie

Concept paper for the continuation of the Energy checks EC-LINC D6.2

Concept paper for the continuation of the Energy checks EC-LINC D6.2 Concept paper for the continuation of the Energy checks An Coninx 3 februari 2014 Pagina: 2/12 Inleiding en situering KOMOSIE nam deel aan het project EC-LINC, Energy Checks for Low INCome households,

Nadere informatie

In naam van het ganse bestuur

In naam van het ganse bestuur VOORWOORD Steden zijn verantwoordelijk voor 80 procent van het energieverbruik en de CO 2 -uitstoot. Initiatief van steden is dus cruciaal, want niet alleen vinden we er de oorzaken maar ook heel wat oplossingen.

Nadere informatie

Aanpak energiearmoede Zonnebeke

Aanpak energiearmoede Zonnebeke Aanpak energiearmoede Zonnebeke Evaluatie en aanbevelingen 1. INLEIDING In 2011 werd de Westhoek erkend als lokale entiteit voor het FRGE (fonds ter reductie van de globale energiekost). De opstart van

Nadere informatie

NAAR EEN AMBITIEUS BELEID INZAKE ENERGIE EN WOONKWALITEIT IN VLAANDEREN

NAAR EEN AMBITIEUS BELEID INZAKE ENERGIE EN WOONKWALITEIT IN VLAANDEREN Samenlevingsopbouw NAAR EEN AMBITIEUS BELEID INZAKE ENERGIE EN WOONKWALITEIT IN VLAANDEREN NAAR EEN AMBITIEUS BELEID INZAKE ENERGIE EN WOONKWALITEIT IN VLAANDEREN 1. Energetisch besparingspotentieel op

Nadere informatie

Naar een (inter)gemeentelijk aanspreekpunt wonen, water en energie op maat van kwetsbare groepen én op maat van uw gemeente.

Naar een (inter)gemeentelijk aanspreekpunt wonen, water en energie op maat van kwetsbare groepen én op maat van uw gemeente. Naar een (inter)gemeentelijk aanspreekpunt wonen, water en energie op maat van kwetsbare groepen én op maat van uw gemeente. 1. Inleiding Het denken over lokale aanspreekpunten wonen, water en energie

Nadere informatie

Energiebesparende investeringen in de private huurmarkt. Praktijkgebaseerde aanbevelingen voor het lokale en Vlaamse beleid

Energiebesparende investeringen in de private huurmarkt. Praktijkgebaseerde aanbevelingen voor het lokale en Vlaamse beleid Energiebesparende investeringen in de private huurmarkt Praktijkgebaseerde aanbevelingen voor het lokale en Vlaamse beleid 1 32 Samenlevingsopbouw vzw p/a Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie Steunpunt

Nadere informatie

Naar een renovatie van het Vlaamse woningbestand. Beschouwingen en inspirerende praktijken

Naar een renovatie van het Vlaamse woningbestand. Beschouwingen en inspirerende praktijken Naar een renovatie van het Vlaamse woningbestand Beschouwingen en inspirerende praktijken Advies 2015/01, 29 januari 2015 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 2. Woningkwaliteit in Vlaanderen... 5 3. Het

Nadere informatie

Energieplan 03 juli 2013

Energieplan 03 juli 2013 ACTIEPLAN ENERGIE Met dit nieuwe plan, wil de gemeente de positieve elementen van het vorige energieplan versterken en de minder aangepaste maatregelen afschaffen. Deze aanpassingen zijn nodig om een antwoord

Nadere informatie

Naar een (inter)gemeentelijk Woon-, Water- en Energieloket op maat van kwetsbare groepen én op maat van uw gemeente.

Naar een (inter)gemeentelijk Woon-, Water- en Energieloket op maat van kwetsbare groepen én op maat van uw gemeente. Naar een (inter)gemeentelijk Woon-, Water- en Energieloket op maat van kwetsbare groepen én op maat van uw gemeente. Samenlevingsopbouw Antwerpen provincie vzw Steunpunt Turnhout Otterstraat 116, 2300

Nadere informatie

Visitatierapport Nieuw Dak, Genk

Visitatierapport Nieuw Dak, Genk Visitatierapport Nieuw Dak, Genk Visitatiegesprekken op 22 en 23 april 2013 Definitief visitatierapport van 26 augustus 2013 V I S I T A T I E R A A D S O C I A L E H U I S V E S T I N G S M A A T S C

Nadere informatie

ACTUEEL. Informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad. Driemaandelijks informatieblad Jaargang 14, nr. 3 - juli/augustus/september 2013

ACTUEEL. Informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad. Driemaandelijks informatieblad Jaargang 14, nr. 3 - juli/augustus/september 2013 ACTUEEL Informatieblad van de Vlaamse Ouderenraad Driemaandelijks informatieblad Jaargang 14, nr. 3 - juli/augustus/september 2013 ACTUEEL-Informatieblad Inhoud Voorwoord... 1 Nieuws uit de commissies...2

Nadere informatie

SAMEN BETER DOEN. SCHONE, BETAALBARE ENERGIE Energie 3 Klimaat 18

SAMEN BETER DOEN. SCHONE, BETAALBARE ENERGIE Energie 3 Klimaat 18 1 Inhoudstafel SAMEN BETER DOEN SCHONE, BETAALBARE ENERGIE Energie 3 Klimaat 18 We kozen ervoor om één programma te maken voor alle beleidsniveaus: Europees, federaal, Vlaams en Brussels. Achter elk voorstel

Nadere informatie

Beleidsnota 2009-2014. wonen. Freya Van den Bossche. Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie

Beleidsnota 2009-2014. wonen. Freya Van den Bossche. Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie Beleidsnota 2009-2014 wonen Freya Van den Bossche Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie Inhoud Lijst met afkortingen...4 Managementsamenvatting...5 I Inleiding...8 II Omgevingsanalyse...10

Nadere informatie

WdjlWad`" gzcdkvi^z. ^c YZ l^_` 9Vbeddgi

WdjlWad` gzcdkvi^z. ^c YZ l^_` 9Vbeddgi WdjlWad`" gzcdkvi^z ^c YZ l^_` 9Vbeddgi Voorwoord Misschien zit het wel in onze genen. Misschien verleren we het nooit. Feit is dat we met z n allen geboren zijn met een flinke baksteen in onze maag. Bouwen,

Nadere informatie

POWER. Bijna energieneutrale gebouwen: de basisprincipes. Hét vakblad voor de energieprofessional. Duurzame keuzes voor BEN-gebouwen

POWER. Bijna energieneutrale gebouwen: de basisprincipes. Hét vakblad voor de energieprofessional. Duurzame keuzes voor BEN-gebouwen POWER Hét vakblad voor de energieprofessional Bijna energieneutrale gebouwen: de basisprincipes Sociale woonwijk Venning te Kortrijk wordt CO 2 -neutraal De uitdaging is om tegen 2021 alle professionals

Nadere informatie

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 Welkom bij WVH Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 September 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 Inleiding 2 2 Kernwaarden WVH 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Kernwaarden 4 3 WVH: onze missie 5 3.1 Inleiding

Nadere informatie

OKRA-memorandum VLAAMSE, FEDERALE EN EUROPESE VERKIEZINGEN 25 MEI 2014

OKRA-memorandum VLAAMSE, FEDERALE EN EUROPESE VERKIEZINGEN 25 MEI 2014 OKRA-memorandum VLAAMSE, FEDERALE EN EUROPESE VERKIEZINGEN 25 MEI 2014 GOEDGEKEURD DOOR HET OKRA-CONGRES OP 18 FEBRUARI 2014 Naar aanleiding van de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen van 25 mei

Nadere informatie

zittingsjaar 2011-2012 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie

zittingsjaar 2011-2012 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie vergadering C38 WON3 zittingsjaar 2011-2012 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie van 20 oktober 2011 2 Commissievergadering nr. C38 WON3 (2011-2012) 20

Nadere informatie

Energie besparen gaat niet vanzelf Evaluatie energiebesparingsbeleid voor de gebouwde omgeving

Energie besparen gaat niet vanzelf Evaluatie energiebesparingsbeleid voor de gebouwde omgeving Energie besparen gaat niet vanzelf Evaluatie energiebesparingsbeleid voor de gebouwde omgeving Beleidsstudie Energie besparen gaat niet vanzelf Evaluatie energiebesparingsbeleid voor de gebouwde omgeving

Nadere informatie

Huisvestingsondersteuning: voorstellen van de Gezinsbond De leefsituatie van gezinnen als vertrekpunt bij het verlenen van overheidssteun.

Huisvestingsondersteuning: voorstellen van de Gezinsbond De leefsituatie van gezinnen als vertrekpunt bij het verlenen van overheidssteun. Troonstraat 125-1050 Brussel Tel. 02 507 88 77 - E-mail: studiedienst@gezinsbond.be www.gezinsbond.be/gezinspolitiek December 2001 Dit standpunt zal geactualiseerd worden. Huisvestingsondersteuning: voorstellen

Nadere informatie

Voorwoord. Carla Bode, Wethouder Wonen

Voorwoord. Carla Bode, Wethouder Wonen Woonvisie 2011 2016 Voorwoord...2 Inleiding...3 Hoofdstuk 1 Woonbeleid en zijn omgeving...4 Hoofdstuk 2 Woonmonitor 2009...5 Hoofdstuk 3 Visie en doelstellingen wonen...7 Hoofdstuk 4 Woningbouwprogramma...8

Nadere informatie

Gerry Grooten Henri Naaijer Wilmer Porte Christian van Urk. Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal ADVIESRAPPORT DUURZAAM EEXTERVEENSCHEKANAAL

Gerry Grooten Henri Naaijer Wilmer Porte Christian van Urk. Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal ADVIESRAPPORT DUURZAAM EEXTERVEENSCHEKANAAL Gerry Grooten Henri Naaijer Wilmer Porte Christian van Urk Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal ADVIESRAPPORT DUURZAAM EEXTERVEENSCHEKANAAL Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal Auteurs:

Nadere informatie

dossier energiebeleid

dossier energiebeleid dossier energiebeleid Je kunt als ondernemingsmilitant een hoop initiatieven nemen op het vlak van energie. Werknemers gaan over het energiebeleid van hun onderneming 12 VAKBEWEGING 817 25 JANUARI 2015

Nadere informatie

Nr 55-56 JULI-DECEMBER 2008 DRIEMAANDELIJKS DOSSIER : HUISHOUDELIJKE ENERGIE

Nr 55-56 JULI-DECEMBER 2008 DRIEMAANDELIJKS DOSSIER : HUISHOUDELIJKE ENERGIE BGHM info Afgiftekantoor : 1050 brussel 5 Nr 55-56 JULI-DECEMBER 2008 Driemaandelijks informatiemagazine van de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij DRIEMAANDELIJKS DOSSIER : HUISHOUDELIJKE

Nadere informatie

Het nodige geld voor uw eigen huis

Het nodige geld voor uw eigen huis Het nodige geld voor uw eigen huis Soepel Woonkrediet in de praktijk www.fintro.be GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ Dromen van een eigen huis of appartement. Huren wordt alsmaar duurder. Veel mensen willen dan

Nadere informatie

Een rechtvaardige financiering van de energietransitie

Een rechtvaardige financiering van de energietransitie Een rechtvaardige financiering van de energietransitie Tien aanbevelingen voor een rechtvaardige financiering van de energietransitie 1. Ecologische duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en economische

Nadere informatie

ampersand Duurzaam, betaalbaar en betrouwbaar toekomst: energie www.cdenv.be Foto Leo debock

ampersand Duurzaam, betaalbaar en betrouwbaar toekomst: energie www.cdenv.be Foto Leo debock ampersand energie Een energiezekere toekomst: Foto Leo debock Duurzaam, betaalbaar en betrouwbaar www.cdenv.be 1 inhoud 1. Een goede fuelmix 2. De vrije markt 3. Hernieuwbare energie 4. Sociaal energiebeleid

Nadere informatie

ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden

ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden 1 ken uw klant de kunst van het omarmen en behouden 3 Voorwoord 4 Inleiding 8 Waarde 12 Wat 16 Waar 2 Wie 26 Waarom 34 Conclusie: Voor u telt rendement

Nadere informatie

zittingsjaar 2013-2014 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie

zittingsjaar 2013-2014 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie vergadering C21 WON3 zittingsjaar 2013-2014 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie van 10 oktober 2013 2 Commissievergadering nr. C21 WON3 (2013-2014) 10

Nadere informatie