WP2-2C 10.c. RESEARCH STUDY EXECUTIVE SUMMARY

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WP2-2C 10.c. RESEARCH STUDY EXECUTIVE SUMMARY"

Transcriptie

1 ECLNResearchStudy ExecutiveSummary Dutch 1 EUROPEAN CULTURAL LEARNING NETWORK LEONARD DA VINCI ECLN Grant agreement: / WP2-2C 10.c. RESEARCH STUDY EXECUTIVE SUMMARY (Dutch)

2 SAMENVATTING HETEUROPEESNETWERKVOORCULTUREELLEREN:EENNETWERKVANMENSENENORGANISATIES DIETALENTENANDERPOTENTIEELBEVORDERENDOORMIDDELVANCREATIEVEENARTISTIEKE ACTIVITEITEN,ACTIEFINHEELEUROPA HetEuropeesNetwerkVoorCultureelLeren(ECLN)isopgezetomdiekwestiesbinnenhet beroepsonderwijsinkaarttebrengendierelevantzijnvoorpraktijkbeoefenaarsbinnenhet "CultureelLeren"endeorganisatieswaarzeindienstzijn.Met"CultureelLeren"bedoelen wehetgehelespectrumaanartistiekencultureelonderwijsdatdoorkunstenaarsen creatievemensengebodenwordt,alsfreelancerofbinneneencultureleorganisatie. CultureelLeren(CL)beslaathethelespectrumaanartistiekencultureellerendatgeboden ofgeleidwordtdoorkunstenaarsencreatievemenseninelkemaatschappelijke,educatieve ofberoepsmatigesituatie.heteclnisgefinancierddoorhetleonardoprogrammavoor EenLevenLangLerenomnieuwemanierenteonderzoekenenuittetestenommensenen organisatiesdiewerkzaamzijnindecl sectorinheeleuropateondersteunen.naast ondersteuningvandebehoeftenvandesectormetbetrekkingtothetberoepsonderwijszal heteclnzichinzettenomdeherkenbaarheidendeonderlingeverbondenheidtevergroten. Deeerstefasevanditwerkisditonderzoek,datKunstenaars FreelancersenCulturele Organisatiesenhunwerkmethodesevenalsanderebetrokkenenindesectorinkaart brengt. ACHTERGROND: KunstenaarsenCreatieveFreelancers(KF's)enCultureleOrganisaties(CO's)diehebben deelgenomenaandithoogkwalitatieveonderzoekzijngeselecteerduitdelandelijke netwerkenvandepartnerorganisaties.hetonderzoekvondplaatstussenjulienseptember 2013enisuitgevoerddoorECLN partnersuit11landen:associationprostorplus(kroatië), HopeforChildren(Cyprus),VIA UC(Denemarken)KauAcademy(Estland),Dimitra (Griekenland),AssociazioneCulturaleMulab(Italië),NewArts(Nederland),FundacjaArteria (Polen),MItra(Slovenië),CEPS(Spanje),enCollageArts(VK).Departnerswerdverzochtom eenselectietemakenmeteendiverseopmaakqualeeftijd,kunstvormengeslacht. PROFIEL: DeKF steekproefbestonduit147personenmeteenongeveergelijkeverdelingoverde geslachten.deco steekproef,vanwiehetmerendeelvrouwwas,vertegenwoordigde41 organisaties.ondanksdekleinesteekproefperlandwasereenveelvoudaan organisatiemodellenvertegenwoordigd,waarondernon gouvernementeleorganisaties (Ngo's),instellingen,verenigingen,goededoelen/non profitorganisaties,bedrijven, coöperatieven,centraenstudio'sof"overige". ECLNResearchStudy ExecutiveSummary Dutch 2

3 ECLNResearchStudy ExecutiveSummary Dutch 3 Erlijkteenduidelijkedalinginhetleeftijdsprofielvandeberoepsbevolkingtezijnvoorzowel KF'salsCO'sindeleeftijdsgroepvan36 45.Dezeafnamezouindeeigenlijkesteekproefuit deberoepsbevolkingkunnenzittenofdoordatarbeidskrachtendesectorverlatennahun 36ste.Desectoralsgeheelisoverhetalgemeenlaagbetaaldmetweinigzekerheidvoorde langetermijnenjongeremensenzijnwellichtmeerbereidhunenergieerintestekenvoor niet financiëlebeloningenenzichindeonzekerheidvandesectorteschikkendanmensen vanmiddendertigenouder.echter,hetpercentagevandeberoepsbevolkingstijgtweer lichttot19%voordeleeftijdsgroep46 55,waarvanmisschienmeermensenbeschikbaar warenvoordeelnameaanhetonderzoekofdesectorbinnenkwamenomeentweede carrièretebeginnen,waarbij8%werkzaambleeftotde65en4%doorbleefwerkennazijn 65ste.Erzijnmeerjongemensen,van16 25jaar,indeberoepsbevolkinginCyprusen Sloveniëenmeerouderemensen,van55 65jaar,indeberoepsbevolkinginPolen. HOOGOPGELEID: DeKF'szijnzeerhoogopgeleid.86%vanhenisafgestudeerdofheefteencertificatie equivalentaanniveau6vanheteuropeeskwalificatiekader(ekk)en39%heefteen kwalificatieophetniveauvanmasterofdoctor.14%vandekf'sgeefteenhoogste kwalificatieniveauopvanekkniveau5oflagerenslechts4vande147kf'shebbeneen kwalificatielagerdandanniveau3. KUNSTENAARS,GEENLERAREN: KF'sbestedengemiddeldongeveer40%vanhunwerktijdaanhetbiedenvanculturele leerondersteuningenmeerdan60%vanhunwerktijdbestedenzeaanhuneigenartistieke ofcreatievepraktijk.gemiddeldoverallelandenlatenco'seenverhoudingvanongeveer 3:7zienindetijddiezebestedenaanhuneigenpraktijkbeoefeninginvergelijkingmetde tijddiezebestedenaanhetbiedenvancultureleleerondersteuning.ditwijsteropdat CultureleLeerondersteuningookbinnenCO'svoornamelijkgebodenwordtindecontext vandeartistiekepraktijk.cultureleleerondersteuninginkf enco omgevingenkanworden opgevatals"opdepraktijkgebaseerd"of"doordekunstenaargeleid"leren. ARBEIDSCONTRACTENENROLLEN: 163soortenarbeidsstatuszijndoorde147KF'sgenoemd.Demeerderheidisfreelancer, terwijleenbeduidendaantalinloondienstiseneenkleineminderheidwerkloosof gedeeltelijkofvollediggepensioneerd.hetsoortbanenbestaatuito.a.tijdelijkeenvaste contracten,voltijds endeeltijdcontracten,vrijwilligerswerkenbetaaldwerken freelancecontracten.demeerderheidvandemensendieeencultureleorganisatie vertegenwoordigenzijninloondienstenvoltijds.37%vandezevertegenwoordigerszijnin loondienst,22%zijnvrijwilligeren14%freelancer.

4 ECLNResearchStudy ExecutiveSummary Dutch 4 Menseninditsoortbanenindecultureleonderwijssectorinspireren,motiveren, herkennen,koesterenenbevorderendetalentenvanmensendoorzeincreatieveen Artistiekeactiviteitentebetrekken. WIEBETAALTERVOORCULTUREELLEREN: De41CO'srapporterendatzecultureleleerondersteuningbiedenin96settingsin10 landenenmeerdan14kunstvormen.degemiddeldeverdelingvaninkomstenbronnenvoor CO'sis45%publiek,21%privaat,22%verdienden12%"overig".Dekostenvoorhetbieden vancultureleleerondersteuningwordengedeelddoordeonbetaaldeofvrijwilligedeelname vanco's,cultureleleerlingenenanderen.co'sleverentotzo'n42%vandeculturele leerondersteuningineenonbetaaldesituatievergelekenmetietsminderdan40%voorkf's. DegenendiegebruikmakenvandecultureleleerondersteuningvanKF'sdragen20%bij, terwijldegenendieondersteundwordendoorco'sietsmeerdan26%bijdragenende "Anderen"financieren40%voorKF'sen32%voorCO's.Eenduidelijkprincipeomonbetaald werktedoenlijktgelijkelijkverdeeldtezijntussendekf'sendeco's,watkanwijzenop prioriteitenvoortalentontwikkelingofeencombinatievanmaatschappelijke artistiekeeducatievedoelendiewordengehandhaafdenbereiktnaastduurzameeconomische doelen. KUNSTVORMENENDEHUIDIGE,HISTORISCHEENCULTURELELEERPRAKTIJK: EriseenduidelijketrendindesteekproefaanwijsbaardielaatziendatKF'szichmet1 4 kunstvormenbezighouden,demeestenmetgemiddeld2 3.Dittoontdeveelzijdigheidvan dekf'senhunbetrokkenheidbijhetgezamenlijkuitoefenenvanmeerderekunstvormen. De2populairstekunstvormendiedoordeKF'sindesteekproefuitgeoefendwordenzijn Muziekmet25%vanhettotaalaanvertegenwoordigdekunstvormenenBeeldendeKunsten met18%. KF'sbeschikkenovereenrepertoireaanverschillendekunstvormenenwerkenzowelmet eenportfoliogebaseerdophettypecontextalsmeteenportfoliogebaseerdopkunstvorm. ZezijntegelijkertijdwerkzaamalsProfessionals,SpecialistenenGeneralistenmetéénof meerkunstvormen.deconceptuelegrenzentussendezedrietypenomgevingbeperkenkf's nietomronduittoetegevendatzeopditmomentineenveelheidvanomgevingenwerken, omeenveelheidvanredenen.strengonderscheidtussenbeoefenaarsommaatschappelijke redenenofindevrijetijd,d.w.z.hobbyistenenamateurs,enprofessionalsschijntniette geldenindezegroep,diezichzelfinstaatachtmetgemaktebewegentussendeze verschillendesoortenlocatieasonderdeelvanhunactievepraktijkbeoefening.zijzetten hunpraktijkinvoorverschillendedoelen,inclusiefbetaaldwerk,omzichtespecialiserenof hunkennisteverdiepenenookvoorhunplezier,voordegezelligheidenomtespelen.eris aanvullendbewijsdatditondersteuntvanuiteenhistorischperspectiefopdewegdiede KF'safleggen,waarbijzeeenrepertoirevankunstvormenencultureleleeromgevingen ontwikkelenvan3tot10types.

5 ECLNResearchStudy ExecutiveSummary Dutch 5 HistorischgezienwerkenKF'szowelindividueelalsingroepsverband,maarhet groepsverbandneemtafendeindividuelesettingneemttoenaarmatezevordereninhun carrière,inovereenstemmingmetberoepsmogelijkhedenenambities.zowelinhet verledenalsinhethedeniserdezelfdemateaanbetrokkenheidbijdemaatschappelijke omgevingenditisvooralinteressantmetbetrekkingtoteenmogelijkeeuropesevereniging. Dekansomdevaardigheden,kennisenervaringteontwikkelendienodigzijnineen professioneleomgevingkomtduidelijkuitzowelgeneralistischealsspecialistische omgevingen.ditheeftgevolgenvoorbeleidsmakersenanderendiedezakelijke ontwikkelingvancreatieftalentwillensteunen. Cultureellerenwordtnietgezienalsvervangingvanformeelonderwijs,aangezien86%van dekf'safgestudeerdisenhooggekwalificeerd,maarmeeralseenecologischsysteemvan artistiekepraktijkontwikkelingmetzijnkennisnetwerken,informelesystemen,wegenen kansen.demixvaninformele,niet formeleenformeleleeractiviteitendiemiddelskf'sen CO'sgeboden,gedeeldofervarenwordenbinnen9cultureleleeromgevingenrusten beginnendekunstenaarsertoeuitomhunpraktijkopeennatuurlijkewijzeeninvele richtingenteontwikkelen.juistdoordezeecologieteervareneneenvoortdurend bijgestelderolbinnendepraktijkgemeenschaptevervullennavigeertdebeginnende kunstenaarindeloopdertijdopeennatuurlijkeenflexibelemanierdoorde Generalistische,SpecialistischeenProfessionelerollenevenalsdeIndividuele,Groeps en Maatschappelijkeomgevingenvanzijnpraktijkbeoefening.Decultureleleersectorkan gezienwordenalseenecologie,maarookalseenpraktijkgemeenschapwaarpersonen doorheenbewegen,terwijlzeinformeel,niet formeelenformeellerenomhunportfolio's vankunstvormen,rollenenomgevingenoptebouwen. CO'senKF'sbedienenoverhetalgemeenverschillendegemeenschappenbinnende9 cultureleleeromgevingen.demissievandeorganisatieendebelanghebbendenvanco's beïnvloedenhunprioriteiten,terwijldekf'svakervrijerzijnomopkansenintespelen, betaaldofniet. EENBASISCURRICULUMVOORCULTUREELLEREN: MetbehulpvanhetonderzoekiseenbreedECLN gedragenbasiscurriculumontwikkeldmet BasiscompetentiesdiedoorKF'senCO'sessentieelgevondenwordenomdeBeoefenaarvan decultureleleerondersteuningteontwikkelenenuitterustenominde9culturele leeromgevingentewerken. DitECLNBasiscurriculumbestaatuitcompetentiesopdevolgendegebieden: A. CreatieveProcessen B. ArtistiekeTechnieken C. Communicatie D. Teamwork

6 ECLNResearchStudy ExecutiveSummary Dutch 6 E. Coaching F. Training G. CultureleOmgevingen H. Mentorschap I. Zelfbewustzijn DeminstgewaardeerdecompetentiesvanzoweldeCO'salsdeKF'swaren"Kansenopde arbeidsmarkt","eigenonderneming"en"zelf management",watmogelijkaangeeftdatdit soortleerervaringenbredergerichtisopmenselijkkunnendandatzeexclusiefbetrekking hebbenophetgebruikvankunstalseenpuurpraktischwerktuigomdeeconomische productievanindividuenteontwikkelen. HULPMIDDELENVOORCULTUREELLEREN: Detop5vangenoemdehulpmiddelendieinallelandeningezetwordenomculturele leerondersteuningtebiedentoontduidelijkhetbelangvaneenspecifiekeruimteenhet belangvancontactenwanneermenbetrokkenisbijeenpraktijkgemeenschap.hij onderstreeptookdepositievandekf'senco'salsactievebeoefenaarsmet"live" contactendiegebruiktkunnenwordenalshulpmiddelomcultureleleerlingeninstaatte stellentoegangtekrijgentotgevorderdonderwijsenmogelijkhedenomhunpraktijkte ontwikkelen. EVALUATIE: Gemiddeldoverallelandengebruikt81%vandeKF'szelfevaluatie,laat85%vandeKF'szijn werkbeoordelendoorcultureleleerlingenofdemensendiezeondersteunenenlaat67%van dekf'szijnwerkbeoordelendooranderen,terwijl80%vandeco'szelfevaluatiegebruikt, 93%vandeCO'szijnwerklaatbeoordelendoorCultureleLeerlingenen73%vandeCO'szijn werklaatbeoordelendooranderen. MOGELIJKEROLLENVOOREENEUROPESEVERENIGINGVOORCULTUREELLEREN: "Verbinden"en"Trainen"warendeduidelijkekoplopersvoormogelijkerollenvooreen EuropeseVerenigingVoorCultureelLerenbijzowelCO'salsKF's,maarCO'sgavendaarna devoorkeuraan"onderzoeken","lobbyen","monitoren"en"herkennen"tegenover "Lobbyen","Herkennen","Onderzoeken"en"Monitoren"alsvoorkeurenvandeKF's. CONCLUSIE: HetECLNonderzoeksprojectheefteenoverzichtverschaftvaneenzeerdiversesectordie uittweehoofdbestanddelenbestaat:teneerstedefreelancekunstenaarsdiehunpraktijk delenmiddelsformele,niet formeleeninformelesettingsenstrategieën;tentweedede CultureleOrganisatiesdieCultureelLerenbiedenaanverschillendemensenom verschillenderedenen.

7 Volgensdeonderzoeksdeelnemersisereengrotediversiteitaanarbeidscontractenen organisatiestructurenvoordittypewerk;erisechtereenopvallendeconsensuswatbetreft devoorditwerkbenodigdecompetentiesenhulpmiddelenenerzijnhooggekwalificeerde arbeidskrachtenomhettedoen.desectorisalminstens30jaaractief,maarhijis veranderlijkenheefteenstructureeltekortaanhulpmiddelenmeteenlagefinanciële opbrengstenminimalezekerheidvoorparticipanten.ondanksdezecontextishetdesector geluktzichzelfinstandtehoudendoorgoodwill,creativiteitenondernemerschapvande mensenindecreatievegemeenschapsamenmetdepublieke,privateenandere belanghebbenden.eriszeerweinigmaatschappelijkeerkenningenwaarderingvoordit werkdatdevormaanneemtvaneencultureleleerecologieenbestaatuiteenhecht verbondenpraktijkgemeenschapdiecreatieveenculturelekennisaanelkaardoorgeeften zotalentenandermenselijkpotentieelontwikkelt. ECLNResearchStudy ExecutiveSummary Dutch 7

UNIT 2 Begeleiding. Coaching proces, Instrumenten and vaardigheden voor Coacing en mobiliteit for Coaching and Mobility

UNIT 2 Begeleiding. Coaching proces, Instrumenten and vaardigheden voor Coacing en mobiliteit for Coaching and Mobility UNIT 2 Begeleiding Coaching proces, Instrumenten and vaardigheden voor Coacing en mobiliteit for Coaching and Mobility 1 2 Wat is coaching? Coaching is een methode voor het ontwikkelen van potentieel

Nadere informatie

Our Subcultural Shit-Music : Dutch Jazz, Representation, and Cultural Politics L. Rusch

Our Subcultural Shit-Music : Dutch Jazz, Representation, and Cultural Politics L. Rusch Our Subcultural Shit-Music : Dutch Jazz, Representation, and Cultural Politics L. Rusch Samenvatting&(Summary&in&Dutch)& OnzekutHsubcultuurHshitHmuziek :Nederlandsejazz,representatieen cultuurpolitiek

Nadere informatie

Opmerking. Project: Object: Inspectiedatum: Inspecteur: Locatie Ruimte. NEN 1010 / NEN 3140-1 - Smit Opleidingen & Trainingen

Opmerking. Project: Object: Inspectiedatum: Inspecteur: Locatie Ruimte. NEN 1010 / NEN 3140-1 - Smit Opleidingen & Trainingen NEN 1010 / NEN 3140-1 - Smit Opleidingen & Trainingen NEN 1010 / NEN 3140-2 - Smit Opleidingen & Trainingen NEN 1010 / NEN 3140-3 - Smit Opleidingen & Trainingen NEN 1010 / NEN 3140-4 - Smit Opleidingen

Nadere informatie

Ryckevelde vzw. Internationalisering van A tot Z voor het secundair onderwijs. Programma. Mogelijkheden. Beweging voor Europees burgerschap

Ryckevelde vzw. Internationalisering van A tot Z voor het secundair onderwijs. Programma. Mogelijkheden. Beweging voor Europees burgerschap Internationalisering van A tot Z voor het secundair onderwijs Ryckevelde vzw Beweging voor Europees burgerschap Gent, 25 april 2012 Ryckevelde vzw, beweging voor Europees burgerschap Ryckevelde vzw, beweging

Nadere informatie

Project APEx Archives Portal Europe network of excellence

Project APEx Archives Portal Europe network of excellence Project APEx Archives Portal Europe network of excellence Digitale Collectie De Grootste Gemene Deler RCE Amersfoort 5 juni 2013 Stand van zaken Archieven APEx basis gegevens APEx volgt het APEnet project

Nadere informatie

De Virtuele Wereld: Green IT om bewustwording van duurzaamheid bij studenten te stimuleren

De Virtuele Wereld: Green IT om bewustwording van duurzaamheid bij studenten te stimuleren De Virtuele Wereld: Green IT om bewustwording van duurzaamheid bij studenten te stimuleren Agenda 1. Introductie 2. Virtuele werelden in het onderwijs 3. Demo: Green IT 4. Effectmeting 5. Conclusies De

Nadere informatie

Training mobiliteitscoach

Training mobiliteitscoach Training mobiliteitscoach Inleiding Dit project is gefinancierd met steun van de Europese Commissie. Deze publicatie geeft alleen de visie van de auteur weer. De Commissie kan niet verantwoordelijk worden

Nadere informatie

Van Batenburg, E., & Schaik, M. (2013). Kennis op de werkvloer: wat helpt de docent en de

Van Batenburg, E., & Schaik, M. (2013). Kennis op de werkvloer: wat helpt de docent en de Van Batenburg, E., & Schaik, M. (2013). Kennis op de werkvloer: wat helpt de docent en de vmbo-leerling. In: J. K. Van der Waals & M. Van Schaik (Eds.), Het VMBO van dichtbij. Bewegen tussen theorie en

Nadere informatie

VWC networked interaction tasks for Dutch: Geld verdienen

VWC networked interaction tasks for Dutch: Geld verdienen Networked Interaction in Foreign Language Acquisition and Research Grant Agreement Number - 2008 4467 / 001-001 NIFLAR VWC networked interaction tasks for Dutch: Geld verdienen Deliverable number Dissemination

Nadere informatie

NAAM PERSOONLIJK & VERTROUWELIJK. Rapportage en interpretatie. 2 februari 2005

NAAM PERSOONLIJK & VERTROUWELIJK. Rapportage en interpretatie. 2 februari 2005 NAAM PERSOONLIJK & VERTROUWELIJK Rapportage en interpretatie EQ-I TM emotionele intelligentie 2 februari 2005 DE GEGEVENS IN DEZE RAPPORTAGE ZIJN PERSOONLIJK EN VERTROUWELIJK, EN WORDEN DOOR ONS UITSLUITEND

Nadere informatie

FAQ s voor lopende mobiliteit projecten. Via CTRL+klikken op een van de onderstaande vragen komt u vanzelf bij het antwoord terecht.

FAQ s voor lopende mobiliteit projecten. Via CTRL+klikken op een van de onderstaande vragen komt u vanzelf bij het antwoord terecht. FAQ s voor lopende mobiliteit projecten Versie: augustus 2011 Via CTRL+klikken op een van de onderstaande vragen komt u vanzelf bij het antwoord terecht. Inhoudsopgave VRAGEN Informatie en begeleiding

Nadere informatie

Cognitive self-therapy A contribution to long-term treatment of depression and anxiety

Cognitive self-therapy A contribution to long-term treatment of depression and anxiety Cognitive self-therapy A contribution to long-term treatment of depression and anxiety Uitgave in de RGOc-reeks, nummer 12 Copyright 2006 Peter C.A.M. den Boer, Groningen Cognitive self-therapy. A contribution

Nadere informatie

VWC networked interaction tasks for. 1.1. Toerist in Utrecht of Olomouc

VWC networked interaction tasks for. 1.1. Toerist in Utrecht of Olomouc Networked Interaction in Foreign Language Acquisition and Research Grant Agreement Number - 2008 4467 / 001-001 NIFLAR VWC networked interaction tasks for Dutch: Toerist in Utrecht of Olomouc Deliverable

Nadere informatie

Fidelity of a Strengths-based method for Homeless Youth

Fidelity of a Strengths-based method for Homeless Youth Fidelity of a Strengths-based method for Homeless Youth Manon krabbenborg, Sandra Boersma, Marielle Beijersbergen & Judith Wolf s.boersma@elg.umcn.nl Homeless youth in the Netherlands Latest estimate:

Nadere informatie

ENTANGLE - Nieuwsbrief

ENTANGLE - Nieuwsbrief INHOUD Projectachtergrond 1 Projectomschrijving 2 Partners 3 Kick ck-off meeting in Brussel 4 Rethinking Education 4 Contactgegevens en LLP 5 ENTANGLE vindt zijn oorsprong in de dagelijkse praktijk binnen

Nadere informatie

ERASMUS+ Stages. april 2015

ERASMUS+ Stages. april 2015 ERASMUS+ Stages april 2015 Inhoud Programma landen Erasmus Charter for Higher Education Budget Voorwaarden Pas afgestudeerden Mobiliteitperiodes Stagebeurzen Formulieren Questions & Answers Programma Landen

Nadere informatie

CREATUUR BUSINESS CASE

CREATUUR BUSINESS CASE CREATUUR BUSINESS CASE en dus ook van zijn de ondernemer is eigenaar, gewenste situatie methode vorm: ondernemerscoaching sector: clownerie, entertainment duur: 4 sessies niveaus: missie, identiteit, overtuigingen,

Nadere informatie

INFOSESSIE MINOR BUITENLAND. Maandag 22 oktober 2012 13.30-15.00 uur Benno Premselahuis, Lokaal 03B01

INFOSESSIE MINOR BUITENLAND. Maandag 22 oktober 2012 13.30-15.00 uur Benno Premselahuis, Lokaal 03B01 INFOSESSIE MINOR BUITENLAND Maandag 22 oktober 2012 13.30-15.00 uur Benno Premselahuis, Lokaal 03B01 PROGRAMMA 13.30 13.45 uur Inleiding + korte kennismaking 13.45 14.30 uur Erasmus beursaanvraag Sjoerd

Nadere informatie

OR op cursus. Wim Dolmans, Kenniscentrum SBI training & advies. Mogelijke thema's voor een nieuwe OR

OR op cursus. Wim Dolmans, Kenniscentrum SBI training & advies. Mogelijke thema's voor een nieuwe OR OR op cursus Wim Dolmans, Kenniscentrum SBI training & advies 1. Inleiding Uit diverse trendanalyses blijkt dat een meerderheid van zowel OR en als bestuurders vindt dat de OR veel invloed heeft op de

Nadere informatie

Sociale Innovatie Monitor Limburg 2015

Sociale Innovatie Monitor Limburg 2015 Sociale Innovatie Monitor Limburg 2015 Lectoraat Employability, Zuyd Hogeschool Research Centre for Education and the Labour Market (ROA), Maastricht University LWV, Limburgse Werkgeversvereniging Colofon

Nadere informatie

Werken op afspraak. Klant Contact Centrum Gemeente Dongen. GfK, februari 2016 (17177-12) Client logo [delete this grey box if not required]

Werken op afspraak. Klant Contact Centrum Gemeente Dongen. GfK, februari 2016 (17177-12) Client logo [delete this grey box if not required] Werken op afspraak Klant Contact Centrum Gemeente Dongen GfK, februari 2016 (17177-12) 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 Management Summary Slide 3-4 Onderzoeksresultaten Slide 5-11 Onderzoeksverantwoording Slide

Nadere informatie

Post Graduate Opleiding Executive Coaching Vrije Universiteit Amsterdam

Post Graduate Opleiding Executive Coaching Vrije Universiteit Amsterdam Post Graduate Opleiding Executive Coaching Vrije Universiteit Amsterdam 2012/2013 Introductie Aanleiding Coaching is een vak geworden. Zowel binnen de overheid als binnen het bedrijfsleven heeft coaching

Nadere informatie

POSTGRADUATE OPLEIDING EXECUTIVE TEAMCOACHING

POSTGRADUATE OPLEIDING EXECUTIVE TEAMCOACHING POSTGRADUATE OPLEIDING EXECUTIVE TEAMCOACHING 1 INTRODUCTIE AANLEIDING Coaching is een vak geworden. Zowel binnen de overheid als binnen het bedrijfsleven heeft coaching zich ontwikkeld tot een geaccepteerde

Nadere informatie

PROGRAMMA NETWERKDAG 21 JANUARI 2005 EN LEARNING ENCOUNTER. PrimaVera Research Program UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM

PROGRAMMA NETWERKDAG 21 JANUARI 2005 EN LEARNING ENCOUNTER. PrimaVera Research Program UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM PROGRAMMA NETWERKDAG EN LEARNING ENCOUNTER 21 JANUARI 2005 AMSTERDAM PrimaVera Research Program UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM INLEIDING Op deze dag beogen wij een ieder met elkaar in contact te brengen, die

Nadere informatie

Instrumenten in Teamcoaching

Instrumenten in Teamcoaching Instrumenten in Teamcoaching Dr. Helga Hohn Leiderschap, Teamontwikkeling, Coaching Instrumenten en vertalingen naar de praktijk Doelstelling Verkennen van mogelijkheden Orientatie op thematiek Kennismaken

Nadere informatie

Erasmus+ onderneem je zelf

Erasmus+ onderneem je zelf Erasmus+ onderneem je zelf Annemarie de Ruiter José Ravenstein NA Erasmus+ Onderwijs &Training/ Nuffic 11 maart 2014 Erasmus+ Film Erasmus+ Uitvoering Erasmus+ Beleidscontext en budget Erasmus+ Programma

Nadere informatie

MATCH MAKING 2014. Identificeren van potentiële samenwerking tussen academici en pensioenspecialisten. Casper van Ewijk

MATCH MAKING 2014. Identificeren van potentiële samenwerking tussen academici en pensioenspecialisten. Casper van Ewijk MATCH MAKING 2014 Identificeren van potentiële samenwerking tussen academici en pensioenspecialisten Casper van Ewijk 11 maart 2014 Agenda Tender 2014 Projecten en aanvraagprocedures Programma Match Making

Nadere informatie

Het Technasium is een vorm van onderwijs waarbij leerlingen projectmatig en probleemoplossend werken aan echte opdrachten uit het bedrijfsleven.

Het Technasium is een vorm van onderwijs waarbij leerlingen projectmatig en probleemoplossend werken aan echte opdrachten uit het bedrijfsleven. Wat is het technasium? Het Technasium is een vorm van onderwijs waarbij leerlingen projectmatig en probleemoplossend werken aan echte opdrachten uit het bedrijfsleven. Hoe werkt het? De leerlingen krijgen

Nadere informatie

C-LIEGE - Clean Last mile transport and logistics management for smart and efficient local Governments in Europe

C-LIEGE - Clean Last mile transport and logistics management for smart and efficient local Governments in Europe C-LIEGE - Clean Last mile transport and logistics management for smart and efficient local Governments in Europe DELIVERABLE n. 7.1 TRANSFERABILITY PLAN FOR LOCAL GOVERNMENTS ON ENERGY SAVING AND SUSTAINABLE

Nadere informatie

DIVAZ - www.divaznetwerk.nl Diverse Vrouwen Aan Zet: een netwerk voor hoogopgeleide allochtone vrouwen.

DIVAZ - www.divaznetwerk.nl Diverse Vrouwen Aan Zet: een netwerk voor hoogopgeleide allochtone vrouwen. Coaching en training LANDELIJKE (REGIONALE) NETWERKEN DIVAZ - www.divaznetwerk.nl Diverse Vrouwen Aan Zet: een netwerk voor hoogopgeleide allochtone vrouwen. Entrejeunes - www.entrejeunes.nl Netwerk voor

Nadere informatie

Korte Handleiding EMPLOY

Korte Handleiding EMPLOY Korte Handleiding EMPLOY This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the views only of the author. The Commission cannot be held responsible for

Nadere informatie

Ondernemerschap. Amsterdam Center for Entrepreneurship. Erik Boer, directeur

Ondernemerschap. Amsterdam Center for Entrepreneurship. Erik Boer, directeur Ondernemerschap Amsterdam Center for Entrepreneurship Erik Boer, directeur Inhoud Over ACE Feiten & Trends Eco- systemen Waarom ACE? Entrepreneurs zijn de dragers van economische groei en nieuwe werkgelegenheid

Nadere informatie

LEREN DOOR TE DOEN DESIGN THINKING TRAINING VOOR COMMUNICATIE PROFESSIONALS

LEREN DOOR TE DOEN DESIGN THINKING TRAINING VOOR COMMUNICATIE PROFESSIONALS DESIGN THINKING TRAINING VOOR COMMUNICATIE PROFESSIONALS Deze energieke, tweedaagse training resulteert in hands-on ervaring en meer inzicht in de Design Thinking principes, de belangrijkste tools en terminologie.

Nadere informatie

Student Centric Learning. Fred Verboon European School Heads Association

Student Centric Learning. Fred Verboon European School Heads Association Student Centric Learning Fred Verboon European School Heads Association Introductie van ESHA ESHA streeft naar onderwijsvernieuwing en vertegenwoordigt de belangen van de schoolleiders in Europa. Wie?

Nadere informatie

Begeleiders in Beeld

Begeleiders in Beeld Begeleiders in Beeld Een training voor begeleiders van mensen met een verstandelijke beperking en gedragsproblemen Linda Zijlmans Jill van den Akker Begeleiders in Beeld Projectgroep Linda Zijlmans Petri

Nadere informatie

Talent behouden en opleiden. Fanny Dhondt St-Luc Labels & Packaging Mieke Demeester VDAB

Talent behouden en opleiden. Fanny Dhondt St-Luc Labels & Packaging Mieke Demeester VDAB Talent behouden en opleiden Fanny Dhondt St-Luc Labels & Packaging Mieke Demeester VDAB Familiale drukkerij, gevestigd in Nazareth 2 vestigingen, elk gespecialiseerd in 1 marktsegment 4 afdelingen: administratie,

Nadere informatie

Via internationalisering naar interculturele competenties en omgaan met diversiteit.

Via internationalisering naar interculturele competenties en omgaan met diversiteit. Via internationalisering naar interculturele competenties en omgaan met diversiteit. Kaat Delrue Joke Mornie 15 januari 2013 Op onze website: Studenten krijgen de mogelijkheid om een internationale ervaring

Nadere informatie

Procedure Erasmus+ 2014-2016

Procedure Erasmus+ 2014-2016 Procedure Erasmus+ 2014-2016 ons kenmerk Erasmus+ Beurzenprogramma contactpersoon Klaartje Gosens datum Maart 2015 telefoon (088) 525 80 01 onderwerp Procedure Erasmus+ 2014-2016 e-mail internationaloffice@avans.nl

Nadere informatie

Stand van zaken en uitdagingen grootschalige aanbieding slimme meter

Stand van zaken en uitdagingen grootschalige aanbieding slimme meter Your logo USmartConsumer Stand van zaken en uitdagingen grootschalige aanbieding slimme meter Henk van Elburg Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.nl Henk.vanelburg@rvo.nl Dutch Day, 25 juni 2015 IEE

Nadere informatie

NRG: Building Energy for Performance. Introducing the science of well-being to corporate life www.energystrategy.eu

NRG: Building Energy for Performance. Introducing the science of well-being to corporate life www.energystrategy.eu NRG: Building Energy for Performance Introducing the science of well-being to corporate life www.energystrategy.eu Doelstellingen voor deelnemers aan het NRG programma* 1 Energiepeil van alle deelnemers

Nadere informatie

Partnerschap Samenwerkings Overeenkomst tijdens uitzending (naam van de Missionair Werkers)

Partnerschap Samenwerkings Overeenkomst tijdens uitzending (naam van de Missionair Werkers) chap Samenwerkings Overeenkomst tijdens uitzending (naam van de ) De verschillende : 1.uitgezonden naar. 2 ().(van waaruit de uitzending plaats vindt) 3 4 ThuisFrontTeam 5 professionele begeleiding en

Nadere informatie

European Women on Boards breekt glazen plafond

European Women on Boards breekt glazen plafond European Women on Boards breekt glazen plafond gelanceerd. In dit grensoverschrijdende programma, gepresenteerd bij PwC in Amsterdam, fungeren vrouwelijke bestuursleden uit het netwerk van EWoB als mentor,

Nadere informatie

Dutch Interview Protocols Vraagstellingen voor interviews

Dutch Interview Protocols Vraagstellingen voor interviews Dutch Interview Protocols Vraagstellingen voor interviews PLATO - Centre for Research and Development in Education and Lifelong Learning Leiden University Content Vraagstellingen voor case studies m.b.t.

Nadere informatie

Bepalen van (docent)competenties in een meertalige opleiding A case study. Sylvia van der Weerden Radboud in to Languages 24 mei 2012

Bepalen van (docent)competenties in een meertalige opleiding A case study. Sylvia van der Weerden Radboud in to Languages 24 mei 2012 Bepalen van (docent)competenties in een meertalige opleiding A case study Sylvia van der Weerden Radboud in to Languages 24 mei 2012 Programma: Wie zijn wij? Taalbeleid Radboud Universiteit Nijmegen Nascholing

Nadere informatie

Checklist: handleiding voor het selecteren van een leermethode voor MKB bedrijven

Checklist: handleiding voor het selecteren van een leermethode voor MKB bedrijven Checklist: handleiding voor het selecteren van een leermethode voor MKB bedrijven Het is voor het MKB belangrijk om competenties binnen het bedrijf te ontwikkelen. In dit Leonardo da Vinci project genaamd

Nadere informatie

Bedrijfsoverdracht in Vlaanderen

Bedrijfsoverdracht in Vlaanderen Bedrijfsoverdracht in Vlaanderen Onderzoek over de planning van de bedrijfsoverdracht uitgevoerd met de steun van Agentschap Ondernemen: Executive summary Prof. dr. Tensie Steijvers drs. Ine Umans Universiteit

Nadere informatie

Vertaling Participant report Nederlands KA1-studentenmobiliteit mbo (VET)

Vertaling Participant report Nederlands KA1-studentenmobiliteit mbo (VET) Vertaling Participant report Nederlands KA1-studentenmobiliteit mbo (VET) Let op: Deze vertaling is bedoeld voor studenten die het participant report moeten invullen na terugkomst van de buitenlandstage/bpv.

Nadere informatie

3 maanden vrijwilligerswerk in Guatemala met EVS Subsidie Voor jongeren van 18-30 jaar

3 maanden vrijwilligerswerk in Guatemala met EVS Subsidie Voor jongeren van 18-30 jaar 3 maanden vrijwilligerswerk in Guatemala met EVS Subsidie Voor jongeren van 18-30 jaar Vrijwilligerswerk in Guatemala, Quetzaltenango In samenwerking met onze partnerorganisatie FDI hebben we subsidie

Nadere informatie

De Modererende Invloed van Sociale Steun op de Relatie tussen Pesten op het Werk. en Lichamelijke Gezondheidsklachten

De Modererende Invloed van Sociale Steun op de Relatie tussen Pesten op het Werk. en Lichamelijke Gezondheidsklachten De Modererende Invloed van Sociale Steun op de Relatie tussen Pesten op het Werk en Lichamelijke Gezondheidsklachten The Moderating Influence of Social Support on the Relationship between Mobbing at Work

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Programma 4. Module Zelfmanagement en Leiderschap & Coaching 5. Module Leadership 6. Rooster 7.

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Programma 4. Module Zelfmanagement en Leiderschap & Coaching 5. Module Leadership 6. Rooster 7. 1 Inhoudsopgave Inleiding 4 Programma 4 Module Zelfmanagement en Leiderschap & Coaching 5 Module Leadership 6 Rooster 7 Docenten 7 Opleidingskosten 8 Netherlands Business Academy Postbus 6546 4802 HM Breda

Nadere informatie

Begrijp je doelgroep en connect Search en Social voor de opbmale klant beleving

Begrijp je doelgroep en connect Search en Social voor de opbmale klant beleving Begrijp je doelgroep en connect Search en Social voor de opbmale klant beleving Speaking Publishing Consulting Training European Search Personality 2015 www.stateofdigital.com - www.basvandenbeld.com -

Nadere informatie

Mentorschap bestuurders in Fryslân West

Mentorschap bestuurders in Fryslân West Mentorschap bestuurders in Fryslân West 1. Inleiding: De portefeuillehouders SoZaWe van de 7 gemeentes in NW-Fryslân hebben uitgesproken, na een oproep daartoe in VFG-verband, zich in te willen zetten

Nadere informatie

OUTPLACEMENT. Wij brengen talent in beweging

OUTPLACEMENT. Wij brengen talent in beweging OUTPLACEMENT Wij brengen talent in beweging Welkom! Lee Hecht Harrison begeleidt als wereldmarktleider meer dan 250.000 mensen en doet dit met de hoogste slagingspercentages. Talentontwikkeling en outplacement;

Nadere informatie

U U U U U U U U U U U U U U U U U U. en netwerken ter versterking. ontwikkeling van creatief professionals in de regio Utrecht.

U U U U U U U U U U U U U U U U U U. en netwerken ter versterking. ontwikkeling van creatief professionals in de regio Utrecht. wijzer Overzicht van nietcommerciële organisaties en netwerken ter versterking van de groei en ontwikkeling van creatief professionals in de regio trecht. Editie 2011 Voor u ligt de Wijzer 2011; Een overzicht

Nadere informatie

Baanpolarisatie in Nederland

Baanpolarisatie in Nederland Baanpolarisatie in Nederland Bas ter Weel 27 mei 2016 Achtergrond Vraag naar arbeid verandert in alle OESO-landen (1980-2009) Lonen en werkgelegenheid H stijgen Lonen en werkgelegenheid M dalen Lonen L

Nadere informatie

EU-Speak _ leslla docenten

EU-Speak _ leslla docenten EU-Speak _ leslla docenten Wat heeft een docent nodig om de laaggeletterde volwassen immigrant te leren lezen en schrijven? EU-Speak 1 Partners: Engeland, Zweden, Denemarken, Duitsland, Spanje, Nederland

Nadere informatie

Holy Heart Hospital Roeselare-Menen

Holy Heart Hospital Roeselare-Menen Holy Heart Hospital Roeselare-Menen Holy Heart Hospital Roeselare-Menen European Associations EANN EFN (nurses EU) FINE (nurse educators) National Associations BE: BVNV/ABIN DK: DANN UK: BANN FI: FANN

Nadere informatie

INSTITUUT VOOR CAREER & DEVELOPMENT. IC&D Master Classes: je kennis toegepast

INSTITUUT VOOR CAREER & DEVELOPMENT. IC&D Master Classes: je kennis toegepast INSTITUUT VOOR CAREER & DEVELOPMENT IC&D Master Classes: je kennis toegepast THE ART OF KNOWLEDGE IS HAVING IT TO APPLY IT. (CONFUCIUS) Kennis is tegenwoordig overal beschikbaar en op elk willekeurig moment.

Nadere informatie

Competenties en skills. Verbreding van de horizon of een doodlopende weg?

Competenties en skills. Verbreding van de horizon of een doodlopende weg? Competenties en skills Verbreding van de horizon of een doodlopende weg? Taxonomie van Benjamin Bloom (1956) Paradigmawisseling Onderwijs in een industriële samenleving Gericht op kennisoverdracht Leerkracht

Nadere informatie

SenSolid. Gevoel voor verandering

SenSolid. Gevoel voor verandering SenSolid SenSolid is opgericht door Drs. Karel Knoester, gedragswetenschappen, Rijksuniversiteit Groningen. Hij verzorgt sinds 1995 coaching en training en schakelt daarbij ook regelmatig collega coaches

Nadere informatie

Dynamieken in de Bestuurskamer: Een Beschrijvende Studie naar de Gedragspatronen binnen het Managementteam van een Grote Zorginstelling

Dynamieken in de Bestuurskamer: Een Beschrijvende Studie naar de Gedragspatronen binnen het Managementteam van een Grote Zorginstelling Dynamieken in de Bestuurskamer: Een Beschrijvende Studie naar de Gedragspatronen binnen het Managementteam van een Grote Zorginstelling Boardroom Dynamics: A Descriptive Study of the Behavioural Patterns

Nadere informatie

Interventie aan de keukentafel

Interventie aan de keukentafel Interventie aan de keukentafel Gezinsgerichte interventie voor kinderen en jongeren met NAH Ingrid Rentinck Inleiding Initiatiefnemers van project: Ingrid Rentinck Arend de Kloet Carolien van Heugten Opzet

Nadere informatie

Inleiding. Inloggen. Je bepaalt zelf je startmoment. Ga naar de website http://www.herregistratiewetbig.nl. Klik vervolgens op Naar leeromgeving.

Inleiding. Inloggen. Je bepaalt zelf je startmoment. Ga naar de website http://www.herregistratiewetbig.nl. Klik vervolgens op Naar leeromgeving. Inleiding Je hebt je ingeschreven voor één of meerdere deelkwalificaties herregistratie Wet BIG. De leerstof wordt aangeboden in de digitale leeromgeving. Om een lesmodule te starten moet je inloggen in

Nadere informatie

Alcohol policy in Belgium: recent developments

Alcohol policy in Belgium: recent developments 1 Alcohol policy in Belgium: recent developments Kurt Doms, Head Drug Unit DG Health Care FPS Health, Food Chain Safety and Environment www.health.belgium.be/drugs Meeting Alcohol Policy Network 26th November

Nadere informatie

Beeldvorming als Leidraad voor Leiderschap

Beeldvorming als Leidraad voor Leiderschap Beeldvorming als Leidraad voor Leiderschap in de reflectie zie je de bron Effectief Leiderschap.. een persoonlijke audit U geeft leiding aan een team, een project of een afdeling. U hebt veel kennis, u

Nadere informatie

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim The Relationship between Work Pressure, Mobbing at Work, Health Complaints and Absenteeism Agnes van der Schuur Eerste begeleider:

Nadere informatie

Our Mission is to Provide Support to the European Primary Sclerosing Cholangitis Community. Marleen M. Kaatee Founder & President

Our Mission is to Provide Support to the European Primary Sclerosing Cholangitis Community. Marleen M. Kaatee Founder & President Our Mission is to Provide Support to the European Primary Sclerosing Cholangitis Community Marleen M. Kaatee Founder & President Onderwerpen PSC Patients Europe organisatie Eupati Patient Expert training

Nadere informatie

Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch

Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch Bottlenecks in Independent Learning: Self-Regulated Learning, Stress

Nadere informatie

Mentaal Weerbaar Blauw

Mentaal Weerbaar Blauw Mentaal Weerbaar Blauw de invloed van stereotypen over etnische minderheden cynisme en negatieve emoties op de mentale weerbaarheid van politieagenten begeleiders: dr. Anita Eerland & dr. Arjan Bos dr.

Nadere informatie

Procedure Erasmus+ 2014-2016

Procedure Erasmus+ 2014-2016 Procedure Erasmus+ 2014-2016 ons kenmerk Erasmus+ Beurzenprogramma contactpersoon Klaartje Gosens datum Oktober 2014 telefoon (088) 525 80 01 onderwerp Procedure Erasmus+ 2014-2016 e-mail internationaloffice@avans.nl

Nadere informatie

Habilis Executive Search. Banking & Finance

Habilis Executive Search. Banking & Finance Habilis Executive Search Banking & Finance Oog voor mens en organisatie Habilis mens en organisatie BV is een brede dienstverlener op het gebied van HRM en arbeidsmarktvraagstukken. De activiteiten die

Nadere informatie

Denken is Doen? De cognitieve representatie van ziekte als determinant van. zelfmanagementgedrag bij Nederlandse, Turkse en Marokkaanse patiënten

Denken is Doen? De cognitieve representatie van ziekte als determinant van. zelfmanagementgedrag bij Nederlandse, Turkse en Marokkaanse patiënten Denken is Doen? De cognitieve representatie van ziekte als determinant van zelfmanagementgedrag bij Nederlandse, Turkse en Marokkaanse patiënten met diabetes mellitus type 2 in de huisartsenpraktijk Thinking

Nadere informatie

Tools voor verdere versterking van examencommissies

Tools voor verdere versterking van examencommissies Tools voor verdere versterking van examencommissies 9 maart 2016 dr.ir. Ludo van Meeuwen mr. Esther de Brouwer Welkom Wat gaan we doen? voorstelronde trainers voorstelronde trainers/deelnemers naam functie

Nadere informatie

adviesnota de 20-20-doelstelling m.b.t. de hogeronderwijsmobiliteit

adviesnota de 20-20-doelstelling m.b.t. de hogeronderwijsmobiliteit adviesnota de 20-20-doelstelling m.b.t. de hogeronderwijsmobiliteit definities en criteria die gebruikt worden om de studentenmobiliteit te meten en te registreren 1/6 Situering Het Leuven / Louvain-la-Neuve

Nadere informatie

TrainingU International Tel: 0031(0) 508539647 E. : info@trainingu.nl. Wat is de uitdaging?

TrainingU International Tel: 0031(0) 508539647 E. : info@trainingu.nl. Wat is de uitdaging? Te weinig gekwalificeerd sales personeel Te hoog verloop van sales personeel Te weinig sales productiviteit Slechte of matige sales prestaties Weinig tot geen persoonlijke toewijding Niet de juiste man

Nadere informatie

Verschillen in het Gebruik van Geheugenstrategieën en Leerstijlen. Differences in the Use of Memory Strategies and Learning Styles

Verschillen in het Gebruik van Geheugenstrategieën en Leerstijlen. Differences in the Use of Memory Strategies and Learning Styles Verschillen in het Gebruik van Geheugenstrategieën en Leerstijlen tussen Leeftijdsgroepen Differences in the Use of Memory Strategies and Learning Styles between Age Groups Rik Hazeu Eerste begeleider:

Nadere informatie

Handleiding TU Delft aanstelling, beloning en opleiding Marie Skłodowska-Curie fellows in het kader van ITN, EF, GF, RISE H2020

Handleiding TU Delft aanstelling, beloning en opleiding Marie Skłodowska-Curie fellows in het kader van ITN, EF, GF, RISE H2020 Handleiding TU Delft aanstelling, beloning en opleiding Marie Skłodowska-Curie fellows in het kader van ITN, EF, GF, RISE H2020 Legal Affairs Januari 2015 1 Inhoudsopgave blz. ITN handleiding 3 ITN toelichting

Nadere informatie

TENCompetence: infrastructuur

TENCompetence: infrastructuur TENCompetence: infrastructuur voor de competentieontwikkeling van individu, team en organisatie in Europa. Presentatie Dr. Marlies Bitter-Rijpkema, Open Universiteit Nederland. Horeca Branche Instituut,

Nadere informatie

Categorie Leidse opleidingen 2014/2015. M Archaeology M Archaeology (research)

Categorie Leidse opleidingen 2014/2015. M Archaeology M Archaeology (research) Categorie Leidse opleidingen 2014/2015 Archeologie Archeologie M Archaeology M Archaeology (research) Geschiedenis/Oude talen en culturen Geschiedenis M Classics and Ancient Civilizations M Classics and

Nadere informatie

Doelgroep. Peilers consortium: Consortium Coping LVB. Inhoud. Begeleiders in Beeld. Impact gedragsproblemen

Doelgroep. Peilers consortium: Consortium Coping LVB. Inhoud. Begeleiders in Beeld. Impact gedragsproblemen Begeleiders in Beeld Een training voor begeleiders van mensen met een verstandelijke beperking en gedragsproblemen Linda Zijlmans Jill van den Akker Doelgroep Begeleiders van mensen met een licht verstandelijke

Nadere informatie

CONCEPT SAMENVATTING

CONCEPT SAMENVATTING Go&Learn initiatief CONCEPT SAMENVATTING G&L European Network Management Body The Go&Learn initiative is a multilateral network supported by the EU LLP funds. It is aimed to organize and manage an international

Nadere informatie

de perfecte match. 10-2014

de perfecte match. 10-2014 de perfecte match. de perfecte match. Topwerkgevers en uitzonderlijk talent vinden elkaar bij Cullinan Academy. Wij brengen de perfecte match tussen die twee tot stand. Dat kunnen wij, omdat wij samenwerken

Nadere informatie

CELSIUS* *Combined Efficient Large Scale Integrated Urban Systems. Roland van Rooyen Oubbol Oung Astrid Madsen 25-06-2015

CELSIUS* *Combined Efficient Large Scale Integrated Urban Systems. Roland van Rooyen Oubbol Oung Astrid Madsen 25-06-2015 CELSIUS* *Combined Efficient Large Scale Integrated Urban Systems Roland van Rooyen Oubbol Oung Astrid Madsen 25-06-2015 This project has received funding from the European Union s Seventh Framework Programme

Nadere informatie

Running Head EXECUTIEVE FUNCTIES EN EXTERNALISEREND GEDRAG BIJ ADOLESCENTEN

Running Head EXECUTIEVE FUNCTIES EN EXTERNALISEREND GEDRAG BIJ ADOLESCENTEN 1 Zelf Gerapporteerde Alledaagse Executieve Functies en Externaliserende Gedragsproblemen bij Adolescenten in en buiten de Jeugdhulpverlening Self-reported Everyday Executive Functioning and Externalising

Nadere informatie

5 jaar in beeld. www.lifesciencesatwork.nl

5 jaar in beeld. www.lifesciencesatwork.nl 5 jaar in beeld www.lifesciencesatwork.nl Het LifeSciences@work programma Innovaties in de Life Sciences kunnen grote impact hebben voor de samenleving. Het LifeSciences@work programma helpt startende

Nadere informatie

Het bevorderen van een integrale en duurzame stedelijke en regionale ontwikkeling: beleid en instrumenten

Het bevorderen van een integrale en duurzame stedelijke en regionale ontwikkeling: beleid en instrumenten Het bevorderen van een integrale en duurzame stedelijke en regionale ontwikkeling: beleid en instrumenten Koos van Dijken Platform31 6-2014 - Rotterdam, 17- Inleiding Beleidsontwikkeling Het Reference

Nadere informatie

Welkom. Engineer Your Career 12 mei 2011 Je nieuwe baan via LinkedIn

Welkom. Engineer Your Career 12 mei 2011 Je nieuwe baan via LinkedIn Welkom Practicum Linkedin Bas Westland Engineer Your Career 12 mei 2011 Je nieuwe baan via LinkedIn Programma >Hoe word ik vindbaar met mijn LinkedIn profiel? >Hoe zoek ik relevante recruiters en hiring

Nadere informatie

Training met persolog profielen

Training met persolog profielen Training met persolog profielen Verkrijg de beste resultaten op het werk en in uw dagelijks leven Ontdek een praktische manier om uw persoonlijkheid te ontwikkelen: U leert verschillende gedragstendensen

Nadere informatie

Convenant De Leidse Aanpak voor Talentontwikkeling (LATO)

Convenant De Leidse Aanpak voor Talentontwikkeling (LATO) Convenant De Leidse Aanpak voor Talentontwikkeling (LATO) Onderstaande Partijen Gemeente Leiden SCOL PROOLeiden Universiteit Leiden Hogeschool Leiden Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO 2801 Passend

Nadere informatie

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/33033 holds various files of this Leiden University dissertation.

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/33033 holds various files of this Leiden University dissertation. Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/33033 holds various files of this Leiden University dissertation. Author: Berg, Heleen van den Title: From BookStart to BookSmart: about the importance

Nadere informatie

JOBDISABILI. Sociale Onderneming Informatiefiche (ITALIË) A. SOCIALE VERANDERING. Opgericht in 2011. Bedrijf met beperkte aansprakelijkheid (BVBA)

JOBDISABILI. Sociale Onderneming Informatiefiche (ITALIË) A. SOCIALE VERANDERING. Opgericht in 2011. Bedrijf met beperkte aansprakelijkheid (BVBA) www.socialbiz.eu Sociale Onderneming Informatiefiche JOBDISABILI (ITALIË) Opgericht in 2011 Rechtsvorm Bedrijf met beperkte aansprakelijkheid (BVBA) Sector Werkgebied Diensten aan bedrijven Lokaal, Europa

Nadere informatie

Excellente leraar van de 21e eeuw

Excellente leraar van de 21e eeuw Excellente leraar van de 21e eeuw De post-hbo opleiding Excellente leraar van de 21e eeuw heeft tot doel leraren toe te rusten met kennis, inzichten en vaardigheden op het gebied van verbetering van onderwijs

Nadere informatie

Danielle Raspoet. VRWB Clusters en hun Speerpunten gelinkt aan Vlaanderen in Actie Pact 2020. Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid

Danielle Raspoet. VRWB Clusters en hun Speerpunten gelinkt aan Vlaanderen in Actie Pact 2020. Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid VRWB Clusters en hun Speerpunten gelinkt aan Vlaanderen in Actie Pact 2020 Danielle Raspoet Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid Vlaams Innovatienetwerk, Gent 1 Technologie & Innovatie in Vlaanderen: Prioriteiten

Nadere informatie

Leergang Opleidingsmanagement

Leergang Opleidingsmanagement Leergang Opleidingsmanagement Voor Trainingscoördinatoren Opleidingsmanagers Leidinggevenden met opleidingstaken Hoe kan ik gezond verstand plannen onderbouwen met bewezen modellen en inzichten? Hoe overtuig

Nadere informatie

GGN Holding N.V. Tevens handelend onder de naam GGN Incasso B.V. en GGN Support B.V. Stationsplein 50 5211 AP 's-hertogenbosch Nederland

GGN Holding N.V. Tevens handelend onder de naam GGN Incasso B.V. en GGN Support B.V. Stationsplein 50 5211 AP 's-hertogenbosch Nederland Certificaat INFORMATIEBEVEILIGINGSSYSTEEM - ISO/IEC 27001:2005 Hierbij verklaren wij dat: GGN Holding N.V. Tevens handelend onder de naam GGN Incasso B.V. en GGN Support B.V. Certificaatnummer: ISC 080

Nadere informatie

ILM Level 7 Certificate in Executive Coaching

ILM Level 7 Certificate in Executive Coaching ILM Level 7 Certificate in Executive Coaching Doelstelling In de afgelopen 15 jaar heeft coaching zich bewezen als een hoogst effectief instrument voor het ontwikkelen van talenten, verminderen van personeelsverloop

Nadere informatie

Overtuigend en Ontspannen Presenteren

Overtuigend en Ontspannen Presenteren Overtuigend en Ontspannen Presenteren 24 november2015 Jullie doelen? Training Presenteren Minder zenuwen bij presentaties Makkelijker contact met het publiek Wat wél en beter niet te zeggen Meer JA s van

Nadere informatie

Managementsamenvatting eindrapportage SBIR Cyber Security Fase 2

Managementsamenvatting eindrapportage SBIR Cyber Security Fase 2 Managementsamenvatting eindrapportage SBIR Cyber Security Fase 2 Managementsamenvatting van de eindrapportage SBIR Cyber Security Fase 2, de prototype ontwikkeling van een transreality bridge, toegepast

Nadere informatie

EEN GEDEELDE ONDERZOEKSAGENDA VOOR BIPOLAIRE STOORNISSEN DR. BARBARA REGEER ATHENA INSTITUUT VRIJE UNIVERSITEIT AMSTERDAM

EEN GEDEELDE ONDERZOEKSAGENDA VOOR BIPOLAIRE STOORNISSEN DR. BARBARA REGEER ATHENA INSTITUUT VRIJE UNIVERSITEIT AMSTERDAM EEN GEDEELDE ONDERZOEKSAGENDA VOOR BIPOLAIRE STOORNISSEN DR. BARBARA REGEER ATHENA INSTITUUT VRIJE UNIVERSITEIT AMSTERDAM PROGRAMMA Relatie onderzoek - praktijk Een gedeelde onderzoeksagenda Methoden Resultaten

Nadere informatie

Onderzoek Jij en de Media

Onderzoek Jij en de Media Onderzoek Jij en de Media Doel: Inzicht in actueel online en offline mediagedrag- en gebruik Methode: Metend onderzoek Online datacollectie via onderzoekspanel newrulez JeugdMediaPanel en de community

Nadere informatie