WP2-2C 10.c. RESEARCH STUDY EXECUTIVE SUMMARY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WP2-2C 10.c. RESEARCH STUDY EXECUTIVE SUMMARY"

Transcriptie

1 ECLNResearchStudy ExecutiveSummary Dutch 1 EUROPEAN CULTURAL LEARNING NETWORK LEONARD DA VINCI ECLN Grant agreement: / WP2-2C 10.c. RESEARCH STUDY EXECUTIVE SUMMARY (Dutch)

2 SAMENVATTING HETEUROPEESNETWERKVOORCULTUREELLEREN:EENNETWERKVANMENSENENORGANISATIES DIETALENTENANDERPOTENTIEELBEVORDERENDOORMIDDELVANCREATIEVEENARTISTIEKE ACTIVITEITEN,ACTIEFINHEELEUROPA HetEuropeesNetwerkVoorCultureelLeren(ECLN)isopgezetomdiekwestiesbinnenhet beroepsonderwijsinkaarttebrengendierelevantzijnvoorpraktijkbeoefenaarsbinnenhet "CultureelLeren"endeorganisatieswaarzeindienstzijn.Met"CultureelLeren"bedoelen wehetgehelespectrumaanartistiekencultureelonderwijsdatdoorkunstenaarsen creatievemensengebodenwordt,alsfreelancerofbinneneencultureleorganisatie. CultureelLeren(CL)beslaathethelespectrumaanartistiekencultureellerendatgeboden ofgeleidwordtdoorkunstenaarsencreatievemenseninelkemaatschappelijke,educatieve ofberoepsmatigesituatie.heteclnisgefinancierddoorhetleonardoprogrammavoor EenLevenLangLerenomnieuwemanierenteonderzoekenenuittetestenommensenen organisatiesdiewerkzaamzijnindecl sectorinheeleuropateondersteunen.naast ondersteuningvandebehoeftenvandesectormetbetrekkingtothetberoepsonderwijszal heteclnzichinzettenomdeherkenbaarheidendeonderlingeverbondenheidtevergroten. Deeerstefasevanditwerkisditonderzoek,datKunstenaars FreelancersenCulturele Organisatiesenhunwerkmethodesevenalsanderebetrokkenenindesectorinkaart brengt. ACHTERGROND: KunstenaarsenCreatieveFreelancers(KF's)enCultureleOrganisaties(CO's)diehebben deelgenomenaandithoogkwalitatieveonderzoekzijngeselecteerduitdelandelijke netwerkenvandepartnerorganisaties.hetonderzoekvondplaatstussenjulienseptember 2013enisuitgevoerddoorECLN partnersuit11landen:associationprostorplus(kroatië), HopeforChildren(Cyprus),VIA UC(Denemarken)KauAcademy(Estland),Dimitra (Griekenland),AssociazioneCulturaleMulab(Italië),NewArts(Nederland),FundacjaArteria (Polen),MItra(Slovenië),CEPS(Spanje),enCollageArts(VK).Departnerswerdverzochtom eenselectietemakenmeteendiverseopmaakqualeeftijd,kunstvormengeslacht. PROFIEL: DeKF steekproefbestonduit147personenmeteenongeveergelijkeverdelingoverde geslachten.deco steekproef,vanwiehetmerendeelvrouwwas,vertegenwoordigde41 organisaties.ondanksdekleinesteekproefperlandwasereenveelvoudaan organisatiemodellenvertegenwoordigd,waarondernon gouvernementeleorganisaties (Ngo's),instellingen,verenigingen,goededoelen/non profitorganisaties,bedrijven, coöperatieven,centraenstudio'sof"overige". ECLNResearchStudy ExecutiveSummary Dutch 2

3 ECLNResearchStudy ExecutiveSummary Dutch 3 Erlijkteenduidelijkedalinginhetleeftijdsprofielvandeberoepsbevolkingtezijnvoorzowel KF'salsCO'sindeleeftijdsgroepvan36 45.Dezeafnamezouindeeigenlijkesteekproefuit deberoepsbevolkingkunnenzittenofdoordatarbeidskrachtendesectorverlatennahun 36ste.Desectoralsgeheelisoverhetalgemeenlaagbetaaldmetweinigzekerheidvoorde langetermijnenjongeremensenzijnwellichtmeerbereidhunenergieerintestekenvoor niet financiëlebeloningenenzichindeonzekerheidvandesectorteschikkendanmensen vanmiddendertigenouder.echter,hetpercentagevandeberoepsbevolkingstijgtweer lichttot19%voordeleeftijdsgroep46 55,waarvanmisschienmeermensenbeschikbaar warenvoordeelnameaanhetonderzoekofdesectorbinnenkwamenomeentweede carrièretebeginnen,waarbij8%werkzaambleeftotde65en4%doorbleefwerkennazijn 65ste.Erzijnmeerjongemensen,van16 25jaar,indeberoepsbevolkinginCyprusen Sloveniëenmeerouderemensen,van55 65jaar,indeberoepsbevolkinginPolen. HOOGOPGELEID: DeKF'szijnzeerhoogopgeleid.86%vanhenisafgestudeerdofheefteencertificatie equivalentaanniveau6vanheteuropeeskwalificatiekader(ekk)en39%heefteen kwalificatieophetniveauvanmasterofdoctor.14%vandekf'sgeefteenhoogste kwalificatieniveauopvanekkniveau5oflagerenslechts4vande147kf'shebbeneen kwalificatielagerdandanniveau3. KUNSTENAARS,GEENLERAREN: KF'sbestedengemiddeldongeveer40%vanhunwerktijdaanhetbiedenvanculturele leerondersteuningenmeerdan60%vanhunwerktijdbestedenzeaanhuneigenartistieke ofcreatievepraktijk.gemiddeldoverallelandenlatenco'seenverhoudingvanongeveer 3:7zienindetijddiezebestedenaanhuneigenpraktijkbeoefeninginvergelijkingmetde tijddiezebestedenaanhetbiedenvancultureleleerondersteuning.ditwijsteropdat CultureleLeerondersteuningookbinnenCO'svoornamelijkgebodenwordtindecontext vandeartistiekepraktijk.cultureleleerondersteuninginkf enco omgevingenkanworden opgevatals"opdepraktijkgebaseerd"of"doordekunstenaargeleid"leren. ARBEIDSCONTRACTENENROLLEN: 163soortenarbeidsstatuszijndoorde147KF'sgenoemd.Demeerderheidisfreelancer, terwijleenbeduidendaantalinloondienstiseneenkleineminderheidwerkloosof gedeeltelijkofvollediggepensioneerd.hetsoortbanenbestaatuito.a.tijdelijkeenvaste contracten,voltijds endeeltijdcontracten,vrijwilligerswerkenbetaaldwerken freelancecontracten.demeerderheidvandemensendieeencultureleorganisatie vertegenwoordigenzijninloondienstenvoltijds.37%vandezevertegenwoordigerszijnin loondienst,22%zijnvrijwilligeren14%freelancer.

4 ECLNResearchStudy ExecutiveSummary Dutch 4 Menseninditsoortbanenindecultureleonderwijssectorinspireren,motiveren, herkennen,koesterenenbevorderendetalentenvanmensendoorzeincreatieveen Artistiekeactiviteitentebetrekken. WIEBETAALTERVOORCULTUREELLEREN: De41CO'srapporterendatzecultureleleerondersteuningbiedenin96settingsin10 landenenmeerdan14kunstvormen.degemiddeldeverdelingvaninkomstenbronnenvoor CO'sis45%publiek,21%privaat,22%verdienden12%"overig".Dekostenvoorhetbieden vancultureleleerondersteuningwordengedeelddoordeonbetaaldeofvrijwilligedeelname vanco's,cultureleleerlingenenanderen.co'sleverentotzo'n42%vandeculturele leerondersteuningineenonbetaaldesituatievergelekenmetietsminderdan40%voorkf's. DegenendiegebruikmakenvandecultureleleerondersteuningvanKF'sdragen20%bij, terwijldegenendieondersteundwordendoorco'sietsmeerdan26%bijdragenende "Anderen"financieren40%voorKF'sen32%voorCO's.Eenduidelijkprincipeomonbetaald werktedoenlijktgelijkelijkverdeeldtezijntussendekf'sendeco's,watkanwijzenop prioriteitenvoortalentontwikkelingofeencombinatievanmaatschappelijke artistiekeeducatievedoelendiewordengehandhaafdenbereiktnaastduurzameeconomische doelen. KUNSTVORMENENDEHUIDIGE,HISTORISCHEENCULTURELELEERPRAKTIJK: EriseenduidelijketrendindesteekproefaanwijsbaardielaatziendatKF'szichmet1 4 kunstvormenbezighouden,demeestenmetgemiddeld2 3.Dittoontdeveelzijdigheidvan dekf'senhunbetrokkenheidbijhetgezamenlijkuitoefenenvanmeerderekunstvormen. De2populairstekunstvormendiedoordeKF'sindesteekproefuitgeoefendwordenzijn Muziekmet25%vanhettotaalaanvertegenwoordigdekunstvormenenBeeldendeKunsten met18%. KF'sbeschikkenovereenrepertoireaanverschillendekunstvormenenwerkenzowelmet eenportfoliogebaseerdophettypecontextalsmeteenportfoliogebaseerdopkunstvorm. ZezijntegelijkertijdwerkzaamalsProfessionals,SpecialistenenGeneralistenmetéénof meerkunstvormen.deconceptuelegrenzentussendezedrietypenomgevingbeperkenkf's nietomronduittoetegevendatzeopditmomentineenveelheidvanomgevingenwerken, omeenveelheidvanredenen.strengonderscheidtussenbeoefenaarsommaatschappelijke redenenofindevrijetijd,d.w.z.hobbyistenenamateurs,enprofessionalsschijntniette geldenindezegroep,diezichzelfinstaatachtmetgemaktebewegentussendeze verschillendesoortenlocatieasonderdeelvanhunactievepraktijkbeoefening.zijzetten hunpraktijkinvoorverschillendedoelen,inclusiefbetaaldwerk,omzichtespecialiserenof hunkennisteverdiepenenookvoorhunplezier,voordegezelligheidenomtespelen.eris aanvullendbewijsdatditondersteuntvanuiteenhistorischperspectiefopdewegdiede KF'safleggen,waarbijzeeenrepertoirevankunstvormenencultureleleeromgevingen ontwikkelenvan3tot10types.

5 ECLNResearchStudy ExecutiveSummary Dutch 5 HistorischgezienwerkenKF'szowelindividueelalsingroepsverband,maarhet groepsverbandneemtafendeindividuelesettingneemttoenaarmatezevordereninhun carrière,inovereenstemmingmetberoepsmogelijkhedenenambities.zowelinhet verledenalsinhethedeniserdezelfdemateaanbetrokkenheidbijdemaatschappelijke omgevingenditisvooralinteressantmetbetrekkingtoteenmogelijkeeuropesevereniging. Dekansomdevaardigheden,kennisenervaringteontwikkelendienodigzijnineen professioneleomgevingkomtduidelijkuitzowelgeneralistischealsspecialistische omgevingen.ditheeftgevolgenvoorbeleidsmakersenanderendiedezakelijke ontwikkelingvancreatieftalentwillensteunen. Cultureellerenwordtnietgezienalsvervangingvanformeelonderwijs,aangezien86%van dekf'safgestudeerdisenhooggekwalificeerd,maarmeeralseenecologischsysteemvan artistiekepraktijkontwikkelingmetzijnkennisnetwerken,informelesystemen,wegenen kansen.demixvaninformele,niet formeleenformeleleeractiviteitendiemiddelskf'sen CO'sgeboden,gedeeldofervarenwordenbinnen9cultureleleeromgevingenrusten beginnendekunstenaarsertoeuitomhunpraktijkopeennatuurlijkewijzeeninvele richtingenteontwikkelen.juistdoordezeecologieteervareneneenvoortdurend bijgestelderolbinnendepraktijkgemeenschaptevervullennavigeertdebeginnende kunstenaarindeloopdertijdopeennatuurlijkeenflexibelemanierdoorde Generalistische,SpecialistischeenProfessionelerollenevenalsdeIndividuele,Groeps en Maatschappelijkeomgevingenvanzijnpraktijkbeoefening.Decultureleleersectorkan gezienwordenalseenecologie,maarookalseenpraktijkgemeenschapwaarpersonen doorheenbewegen,terwijlzeinformeel,niet formeelenformeellerenomhunportfolio's vankunstvormen,rollenenomgevingenoptebouwen. CO'senKF'sbedienenoverhetalgemeenverschillendegemeenschappenbinnende9 cultureleleeromgevingen.demissievandeorganisatieendebelanghebbendenvanco's beïnvloedenhunprioriteiten,terwijldekf'svakervrijerzijnomopkansenintespelen, betaaldofniet. EENBASISCURRICULUMVOORCULTUREELLEREN: MetbehulpvanhetonderzoekiseenbreedECLN gedragenbasiscurriculumontwikkeldmet BasiscompetentiesdiedoorKF'senCO'sessentieelgevondenwordenomdeBeoefenaarvan decultureleleerondersteuningteontwikkelenenuitterustenominde9culturele leeromgevingentewerken. DitECLNBasiscurriculumbestaatuitcompetentiesopdevolgendegebieden: A. CreatieveProcessen B. ArtistiekeTechnieken C. Communicatie D. Teamwork

6 ECLNResearchStudy ExecutiveSummary Dutch 6 E. Coaching F. Training G. CultureleOmgevingen H. Mentorschap I. Zelfbewustzijn DeminstgewaardeerdecompetentiesvanzoweldeCO'salsdeKF'swaren"Kansenopde arbeidsmarkt","eigenonderneming"en"zelf management",watmogelijkaangeeftdatdit soortleerervaringenbredergerichtisopmenselijkkunnendandatzeexclusiefbetrekking hebbenophetgebruikvankunstalseenpuurpraktischwerktuigomdeeconomische productievanindividuenteontwikkelen. HULPMIDDELENVOORCULTUREELLEREN: Detop5vangenoemdehulpmiddelendieinallelandeningezetwordenomculturele leerondersteuningtebiedentoontduidelijkhetbelangvaneenspecifiekeruimteenhet belangvancontactenwanneermenbetrokkenisbijeenpraktijkgemeenschap.hij onderstreeptookdepositievandekf'senco'salsactievebeoefenaarsmet"live" contactendiegebruiktkunnenwordenalshulpmiddelomcultureleleerlingeninstaatte stellentoegangtekrijgentotgevorderdonderwijsenmogelijkhedenomhunpraktijkte ontwikkelen. EVALUATIE: Gemiddeldoverallelandengebruikt81%vandeKF'szelfevaluatie,laat85%vandeKF'szijn werkbeoordelendoorcultureleleerlingenofdemensendiezeondersteunenenlaat67%van dekf'szijnwerkbeoordelendooranderen,terwijl80%vandeco'szelfevaluatiegebruikt, 93%vandeCO'szijnwerklaatbeoordelendoorCultureleLeerlingenen73%vandeCO'szijn werklaatbeoordelendooranderen. MOGELIJKEROLLENVOOREENEUROPESEVERENIGINGVOORCULTUREELLEREN: "Verbinden"en"Trainen"warendeduidelijkekoplopersvoormogelijkerollenvooreen EuropeseVerenigingVoorCultureelLerenbijzowelCO'salsKF's,maarCO'sgavendaarna devoorkeuraan"onderzoeken","lobbyen","monitoren"en"herkennen"tegenover "Lobbyen","Herkennen","Onderzoeken"en"Monitoren"alsvoorkeurenvandeKF's. CONCLUSIE: HetECLNonderzoeksprojectheefteenoverzichtverschaftvaneenzeerdiversesectordie uittweehoofdbestanddelenbestaat:teneerstedefreelancekunstenaarsdiehunpraktijk delenmiddelsformele,niet formeleeninformelesettingsenstrategieën;tentweedede CultureleOrganisatiesdieCultureelLerenbiedenaanverschillendemensenom verschillenderedenen.

7 Volgensdeonderzoeksdeelnemersisereengrotediversiteitaanarbeidscontractenen organisatiestructurenvoordittypewerk;erisechtereenopvallendeconsensuswatbetreft devoorditwerkbenodigdecompetentiesenhulpmiddelenenerzijnhooggekwalificeerde arbeidskrachtenomhettedoen.desectorisalminstens30jaaractief,maarhijis veranderlijkenheefteenstructureeltekortaanhulpmiddelenmeteenlagefinanciële opbrengstenminimalezekerheidvoorparticipanten.ondanksdezecontextishetdesector geluktzichzelfinstandtehoudendoorgoodwill,creativiteitenondernemerschapvande mensenindecreatievegemeenschapsamenmetdepublieke,privateenandere belanghebbenden.eriszeerweinigmaatschappelijkeerkenningenwaarderingvoordit werkdatdevormaanneemtvaneencultureleleerecologieenbestaatuiteenhecht verbondenpraktijkgemeenschapdiecreatieveenculturelekennisaanelkaardoorgeeften zotalentenandermenselijkpotentieelontwikkelt. ECLNResearchStudy ExecutiveSummary Dutch 7

UNIT 2 Begeleiding. Coaching proces, Instrumenten and vaardigheden voor Coacing en mobiliteit for Coaching and Mobility

UNIT 2 Begeleiding. Coaching proces, Instrumenten and vaardigheden voor Coacing en mobiliteit for Coaching and Mobility UNIT 2 Begeleiding Coaching proces, Instrumenten and vaardigheden voor Coacing en mobiliteit for Coaching and Mobility 1 2 Wat is coaching? Coaching is een methode voor het ontwikkelen van potentieel

Nadere informatie

Our Subcultural Shit-Music : Dutch Jazz, Representation, and Cultural Politics L. Rusch

Our Subcultural Shit-Music : Dutch Jazz, Representation, and Cultural Politics L. Rusch Our Subcultural Shit-Music : Dutch Jazz, Representation, and Cultural Politics L. Rusch Samenvatting&(Summary&in&Dutch)& OnzekutHsubcultuurHshitHmuziek :Nederlandsejazz,representatieen cultuurpolitiek

Nadere informatie

Ryckevelde vzw. Internationalisering van A tot Z voor het secundair onderwijs. Programma. Mogelijkheden. Beweging voor Europees burgerschap

Ryckevelde vzw. Internationalisering van A tot Z voor het secundair onderwijs. Programma. Mogelijkheden. Beweging voor Europees burgerschap Internationalisering van A tot Z voor het secundair onderwijs Ryckevelde vzw Beweging voor Europees burgerschap Gent, 25 april 2012 Ryckevelde vzw, beweging voor Europees burgerschap Ryckevelde vzw, beweging

Nadere informatie

De Virtuele Wereld: Green IT om bewustwording van duurzaamheid bij studenten te stimuleren

De Virtuele Wereld: Green IT om bewustwording van duurzaamheid bij studenten te stimuleren De Virtuele Wereld: Green IT om bewustwording van duurzaamheid bij studenten te stimuleren Agenda 1. Introductie 2. Virtuele werelden in het onderwijs 3. Demo: Green IT 4. Effectmeting 5. Conclusies De

Nadere informatie

Project APEx Archives Portal Europe network of excellence

Project APEx Archives Portal Europe network of excellence Project APEx Archives Portal Europe network of excellence Digitale Collectie De Grootste Gemene Deler RCE Amersfoort 5 juni 2013 Stand van zaken Archieven APEx basis gegevens APEx volgt het APEnet project

Nadere informatie

Training mobiliteitscoach

Training mobiliteitscoach Training mobiliteitscoach Inleiding Dit project is gefinancierd met steun van de Europese Commissie. Deze publicatie geeft alleen de visie van de auteur weer. De Commissie kan niet verantwoordelijk worden

Nadere informatie

Van Batenburg, E., & Schaik, M. (2013). Kennis op de werkvloer: wat helpt de docent en de

Van Batenburg, E., & Schaik, M. (2013). Kennis op de werkvloer: wat helpt de docent en de Van Batenburg, E., & Schaik, M. (2013). Kennis op de werkvloer: wat helpt de docent en de vmbo-leerling. In: J. K. Van der Waals & M. Van Schaik (Eds.), Het VMBO van dichtbij. Bewegen tussen theorie en

Nadere informatie

Opmerking. Project: Object: Inspectiedatum: Inspecteur: Locatie Ruimte. NEN 1010 / NEN 3140-1 - Smit Opleidingen & Trainingen

Opmerking. Project: Object: Inspectiedatum: Inspecteur: Locatie Ruimte. NEN 1010 / NEN 3140-1 - Smit Opleidingen & Trainingen NEN 1010 / NEN 3140-1 - Smit Opleidingen & Trainingen NEN 1010 / NEN 3140-2 - Smit Opleidingen & Trainingen NEN 1010 / NEN 3140-3 - Smit Opleidingen & Trainingen NEN 1010 / NEN 3140-4 - Smit Opleidingen

Nadere informatie

Nimva. Personal Support Detachering Outsourcing Projecten Training & Coaching. Helpdesk Services

Nimva. Personal Support Detachering Outsourcing Projecten Training & Coaching. Helpdesk Services Helpdesk Services Personal Support Detachering Outsourcing Projecten Training & Coaching Nimva bvba Nijverheidsstraat 15 9620 Zottegem 09 360 79 30 www.nimva.be support@nimva.be Personal Support Uw externe

Nadere informatie

VWC networked interaction tasks for Dutch: Geld verdienen

VWC networked interaction tasks for Dutch: Geld verdienen Networked Interaction in Foreign Language Acquisition and Research Grant Agreement Number - 2008 4467 / 001-001 NIFLAR VWC networked interaction tasks for Dutch: Geld verdienen Deliverable number Dissemination

Nadere informatie

NAAM PERSOONLIJK & VERTROUWELIJK. Rapportage en interpretatie. 2 februari 2005

NAAM PERSOONLIJK & VERTROUWELIJK. Rapportage en interpretatie. 2 februari 2005 NAAM PERSOONLIJK & VERTROUWELIJK Rapportage en interpretatie EQ-I TM emotionele intelligentie 2 februari 2005 DE GEGEVENS IN DEZE RAPPORTAGE ZIJN PERSOONLIJK EN VERTROUWELIJK, EN WORDEN DOOR ONS UITSLUITEND

Nadere informatie

Cognitive self-therapy A contribution to long-term treatment of depression and anxiety

Cognitive self-therapy A contribution to long-term treatment of depression and anxiety Cognitive self-therapy A contribution to long-term treatment of depression and anxiety Uitgave in de RGOc-reeks, nummer 12 Copyright 2006 Peter C.A.M. den Boer, Groningen Cognitive self-therapy. A contribution

Nadere informatie

FAQ s voor lopende mobiliteit projecten. Via CTRL+klikken op een van de onderstaande vragen komt u vanzelf bij het antwoord terecht.

FAQ s voor lopende mobiliteit projecten. Via CTRL+klikken op een van de onderstaande vragen komt u vanzelf bij het antwoord terecht. FAQ s voor lopende mobiliteit projecten Versie: augustus 2011 Via CTRL+klikken op een van de onderstaande vragen komt u vanzelf bij het antwoord terecht. Inhoudsopgave VRAGEN Informatie en begeleiding

Nadere informatie

Fidelity of a Strengths-based method for Homeless Youth

Fidelity of a Strengths-based method for Homeless Youth Fidelity of a Strengths-based method for Homeless Youth Manon krabbenborg, Sandra Boersma, Marielle Beijersbergen & Judith Wolf s.boersma@elg.umcn.nl Homeless youth in the Netherlands Latest estimate:

Nadere informatie

VWC networked interaction tasks for. 1.1. Toerist in Utrecht of Olomouc

VWC networked interaction tasks for. 1.1. Toerist in Utrecht of Olomouc Networked Interaction in Foreign Language Acquisition and Research Grant Agreement Number - 2008 4467 / 001-001 NIFLAR VWC networked interaction tasks for Dutch: Toerist in Utrecht of Olomouc Deliverable

Nadere informatie

Young Executive Network Program

Young Executive Network Program Young Executive Network Program Young Executive Network Program Je bent jong, ambitieus en je wilt jezelf graag ontwikkelen in je persoonlijke en maatschappelijke carrière. Het is daarbij belangrijk dat

Nadere informatie

blok 1 blok 2 blok 3 blok 4 Inleiding in de Onderwijskunde ( , niveau 1) Introductie in de

blok 1 blok 2 blok 3 blok 4 Inleiding in de Onderwijskunde ( , niveau 1) Introductie in de Onderwijsprogramma bachelor Focus - algemeen Ontwerper Organisatie Bachelorstage * Coaching and training *De bachelorstage kan gevolgd worden in ieder blok Onderwijsprogramma bachelor Focus op leren (individu)

Nadere informatie

De indeling van de sector Gedrag & Maatschappij

De indeling van de sector Gedrag & Maatschappij De indeling van de sector Gedrag & Maatschappij Elke sector is opgedeeld in vijf tot acht subsectoren. Deze sector is ingedeeld in zeven subsectoren: 1 Psychologie 2 Pedagogische opleidingen 3 Sociale

Nadere informatie

ENTANGLE - Nieuwsbrief

ENTANGLE - Nieuwsbrief INHOUD Projectachtergrond 1 Projectomschrijving 2 Partners 3 Kick ck-off meeting in Brussel 4 Rethinking Education 4 Contactgegevens en LLP 5 ENTANGLE vindt zijn oorsprong in de dagelijkse praktijk binnen

Nadere informatie

Toekomstige eerstelijns leidinggevenden alvast voorbereiden: casestudy Janssen Pharmaceutical

Toekomstige eerstelijns leidinggevenden alvast voorbereiden: casestudy Janssen Pharmaceutical 1 Toekomstige eerstelijns leidinggevenden alvast voorbereiden: casestudy Janssen Pharmaceutical Welkom! De wereld verandert steeds sneller, alles en iedereen is meer en meer met elkaar verbonden een behoorlijke

Nadere informatie

Hoe beïnvloedbaar. is het. onderwijs?

Hoe beïnvloedbaar. is het. onderwijs? Hoe beïnvloedbaar is het leren van studenten hoger onderwijs? Zesjescultuur bij studenten DEN HAAG - Een overgrote meerderheid van de Nederlandse studenten aan universiteiten neemt bij het afleggen van

Nadere informatie

ERASMUS+ Stages. april 2015

ERASMUS+ Stages. april 2015 ERASMUS+ Stages april 2015 Inhoud Programma landen Erasmus Charter for Higher Education Budget Voorwaarden Pas afgestudeerden Mobiliteitperiodes Stagebeurzen Formulieren Questions & Answers Programma Landen

Nadere informatie

Minor voorlichting PEW 13 maart 2017 Dorien Kooij

Minor voorlichting PEW 13 maart 2017 Dorien Kooij Minor voorlichting PEW 13 maart 2017 Dorien Kooij MINOR Vrijheid om te kiezen (3 vakken) - gebruik hem! Enkele voorbeeldpakketten voor PEW-ers 1. Organisatie(verandering) Marijke Braakman 2. Economische

Nadere informatie

OR op cursus. Wim Dolmans, Kenniscentrum SBI training & advies. Mogelijke thema's voor een nieuwe OR

OR op cursus. Wim Dolmans, Kenniscentrum SBI training & advies. Mogelijke thema's voor een nieuwe OR OR op cursus Wim Dolmans, Kenniscentrum SBI training & advies 1. Inleiding Uit diverse trendanalyses blijkt dat een meerderheid van zowel OR en als bestuurders vindt dat de OR veel invloed heeft op de

Nadere informatie

Sociale Innovatie Monitor Limburg 2015

Sociale Innovatie Monitor Limburg 2015 Sociale Innovatie Monitor Limburg 2015 Lectoraat Employability, Zuyd Hogeschool Research Centre for Education and the Labour Market (ROA), Maastricht University LWV, Limburgse Werkgeversvereniging Colofon

Nadere informatie

INFOSESSIE MINOR BUITENLAND. Maandag 22 oktober 2012 13.30-15.00 uur Benno Premselahuis, Lokaal 03B01

INFOSESSIE MINOR BUITENLAND. Maandag 22 oktober 2012 13.30-15.00 uur Benno Premselahuis, Lokaal 03B01 INFOSESSIE MINOR BUITENLAND Maandag 22 oktober 2012 13.30-15.00 uur Benno Premselahuis, Lokaal 03B01 PROGRAMMA 13.30 13.45 uur Inleiding + korte kennismaking 13.45 14.30 uur Erasmus beursaanvraag Sjoerd

Nadere informatie

Instrumenten in Teamcoaching

Instrumenten in Teamcoaching Instrumenten in Teamcoaching Dr. Helga Hohn Leiderschap, Teamontwikkeling, Coaching Instrumenten en vertalingen naar de praktijk Doelstelling Verkennen van mogelijkheden Orientatie op thematiek Kennismaken

Nadere informatie

Werken op afspraak. Klant Contact Centrum Gemeente Dongen. GfK, februari 2016 (17177-12) Client logo [delete this grey box if not required]

Werken op afspraak. Klant Contact Centrum Gemeente Dongen. GfK, februari 2016 (17177-12) Client logo [delete this grey box if not required] Werken op afspraak Klant Contact Centrum Gemeente Dongen GfK, februari 2016 (17177-12) 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 Management Summary Slide 3-4 Onderzoeksresultaten Slide 5-11 Onderzoeksverantwoording Slide

Nadere informatie

POSTGRADUATE OPLEIDING EXECUTIVE TEAMCOACHING

POSTGRADUATE OPLEIDING EXECUTIVE TEAMCOACHING POSTGRADUATE OPLEIDING EXECUTIVE TEAMCOACHING 1 INTRODUCTIE AANLEIDING Coaching is een vak geworden. Zowel binnen de overheid als binnen het bedrijfsleven heeft coaching zich ontwikkeld tot een geaccepteerde

Nadere informatie

Post Graduate Opleiding Executive Coaching Vrije Universiteit Amsterdam

Post Graduate Opleiding Executive Coaching Vrije Universiteit Amsterdam Post Graduate Opleiding Executive Coaching Vrije Universiteit Amsterdam 2012/2013 Introductie Aanleiding Coaching is een vak geworden. Zowel binnen de overheid als binnen het bedrijfsleven heeft coaching

Nadere informatie

PROGRAMMA NETWERKDAG 21 JANUARI 2005 EN LEARNING ENCOUNTER. PrimaVera Research Program UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM

PROGRAMMA NETWERKDAG 21 JANUARI 2005 EN LEARNING ENCOUNTER. PrimaVera Research Program UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM PROGRAMMA NETWERKDAG EN LEARNING ENCOUNTER 21 JANUARI 2005 AMSTERDAM PrimaVera Research Program UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM INLEIDING Op deze dag beogen wij een ieder met elkaar in contact te brengen, die

Nadere informatie

Studeren in het buitenland

Studeren in het buitenland Studeren in het buitenland op uitwisseling in 2018/2019 Gerdien Ramaker Exchange Coordinator - International Office Faculteit Geesteswetenschappen 11 oktober 2017 International Office - Geesteswetenschappen

Nadere informatie

European Festivals Association

European Festivals Association European Festivals Association De stem van honderden festivals in Europa en daarbuiten Festivals... trekken miljoenen burgers aan presenteren de meest gerenomeerde artiesten en ensembles d.m.v. co-producties

Nadere informatie

Erasmus+ onderneem je zelf

Erasmus+ onderneem je zelf Erasmus+ onderneem je zelf Annemarie de Ruiter José Ravenstein NA Erasmus+ Onderwijs &Training/ Nuffic 11 maart 2014 Erasmus+ Film Erasmus+ Uitvoering Erasmus+ Beleidscontext en budget Erasmus+ Programma

Nadere informatie

CREATUUR BUSINESS CASE

CREATUUR BUSINESS CASE CREATUUR BUSINESS CASE en dus ook van zijn de ondernemer is eigenaar, gewenste situatie methode vorm: ondernemerscoaching sector: clownerie, entertainment duur: 4 sessies niveaus: missie, identiteit, overtuigingen,

Nadere informatie

Supporting Dutch Golf Lars Buijs

Supporting Dutch Golf Lars Buijs Supporting Dutch Golf Lars Buijs The Dutch Futures The Dutch Futures is een initiatief van The Dutch en de golfprofessionals van Made in Scotland. Al sinds de jaren 70 hebben de mensen achter Made in Scotland

Nadere informatie

MATCH MAKING 2014. Identificeren van potentiële samenwerking tussen academici en pensioenspecialisten. Casper van Ewijk

MATCH MAKING 2014. Identificeren van potentiële samenwerking tussen academici en pensioenspecialisten. Casper van Ewijk MATCH MAKING 2014 Identificeren van potentiële samenwerking tussen academici en pensioenspecialisten Casper van Ewijk 11 maart 2014 Agenda Tender 2014 Projecten en aanvraagprocedures Programma Match Making

Nadere informatie

SHICO: SHIFTING CONCEPTS OVER TIME

SHICO: SHIFTING CONCEPTS OVER TIME SHICO: SHIFTING CONCEPTS OVER TIME Tracing Concepts in Dutch Newspaper Discourse using Sequential Word Vector Spaces Melvin Wevers Translantis Project Digital Humanities Approaches to Reference Cultures:

Nadere informatie

Inhoud. Wat is EUMA? Wat betekent EUMA voor haar leden? EUMA NL

Inhoud. Wat is EUMA? Wat betekent EUMA voor haar leden? EUMA NL Inhoud Wat is EUMA? Wat betekent EUMA voor haar leden? EUMA NL Wat is EUMA? European Management Assistants Opgericht in 1974 Internationaal kwaliteitsnetwerk van ca. 1.500 professionele management ondersteuners

Nadere informatie

DIVAZ - www.divaznetwerk.nl Diverse Vrouwen Aan Zet: een netwerk voor hoogopgeleide allochtone vrouwen.

DIVAZ - www.divaznetwerk.nl Diverse Vrouwen Aan Zet: een netwerk voor hoogopgeleide allochtone vrouwen. Coaching en training LANDELIJKE (REGIONALE) NETWERKEN DIVAZ - www.divaznetwerk.nl Diverse Vrouwen Aan Zet: een netwerk voor hoogopgeleide allochtone vrouwen. Entrejeunes - www.entrejeunes.nl Netwerk voor

Nadere informatie

Het Technasium is een vorm van onderwijs waarbij leerlingen projectmatig en probleemoplossend werken aan echte opdrachten uit het bedrijfsleven.

Het Technasium is een vorm van onderwijs waarbij leerlingen projectmatig en probleemoplossend werken aan echte opdrachten uit het bedrijfsleven. Wat is het technasium? Het Technasium is een vorm van onderwijs waarbij leerlingen projectmatig en probleemoplossend werken aan echte opdrachten uit het bedrijfsleven. Hoe werkt het? De leerlingen krijgen

Nadere informatie

Peer feedback on complex tasks by tutors trained in content knowledge or tutoring skills

Peer feedback on complex tasks by tutors trained in content knowledge or tutoring skills Peer feedback on complex tasks by tutors trained in content knowledge or tutoring skills Ya Ping (Amy) Hsiao, Francis Brouns, Jan van Bruggen and Peter B. Sloep amy.hsiao@ou.nl Centre for Learning Sciences

Nadere informatie

STUDENTS GOAL PREFERENCES, ETHNOCULTURAL BACKGROUND AND THE QUALITY OF COOPERATIVE LEARNING IN SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION

STUDENTS GOAL PREFERENCES, ETHNOCULTURAL BACKGROUND AND THE QUALITY OF COOPERATIVE LEARNING IN SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION STUDENTS GOAL PREFERENCES, ETHNOCULTURAL BACKGROUND AND THE QUALITY OF COOPERATIVE LEARNING IN SECONDARY VOCATIONAL EDUCATION PROEFSCHRIFT ter verkrijging van de graad van Doctor aan de Universiteit Leiden

Nadere informatie

ATHENA Access to cultural heritage networks across Europe. Presentatie door Chris Vastenhoud

ATHENA Access to cultural heritage networks across Europe. Presentatie door Chris Vastenhoud ATHENA Access to cultural heritage networks across Europe Presentatie door Chris Vastenhoud INHOUD Introductie Relatie EDL Doelstelling Activiteiten in project Belgische deelnemers Organisatie Planning

Nadere informatie

11 oktober Maurice Jansen

11 oktober Maurice Jansen 11 oktober 2016 Maurice Jansen Zeevisvaart Scheepvaart Luchtvaart dienstverlening Warehousing Waterbouw Havenlogistiek Rail Wegtransport Haven operaties Binnenvaart Proces industrie Ik hoor en ik vergeet

Nadere informatie

C-LIEGE - Clean Last mile transport and logistics management for smart and efficient local Governments in Europe

C-LIEGE - Clean Last mile transport and logistics management for smart and efficient local Governments in Europe C-LIEGE - Clean Last mile transport and logistics management for smart and efficient local Governments in Europe DELIVERABLE n. 7.1 TRANSFERABILITY PLAN FOR LOCAL GOVERNMENTS ON ENERGY SAVING AND SUSTAINABLE

Nadere informatie

Ondernemerschap. Amsterdam Center for Entrepreneurship. Erik Boer, directeur

Ondernemerschap. Amsterdam Center for Entrepreneurship. Erik Boer, directeur Ondernemerschap Amsterdam Center for Entrepreneurship Erik Boer, directeur Inhoud Over ACE Feiten & Trends Eco- systemen Waarom ACE? Entrepreneurs zijn de dragers van economische groei en nieuwe werkgelegenheid

Nadere informatie

LEREN DOOR TE DOEN DESIGN THINKING TRAINING VOOR COMMUNICATIE PROFESSIONALS

LEREN DOOR TE DOEN DESIGN THINKING TRAINING VOOR COMMUNICATIE PROFESSIONALS DESIGN THINKING TRAINING VOOR COMMUNICATIE PROFESSIONALS Deze energieke, tweedaagse training resulteert in hands-on ervaring en meer inzicht in de Design Thinking principes, de belangrijkste tools en terminologie.

Nadere informatie

KA 1 Credit Mobility Hoger Onderwijs. Joy Plokker

KA 1 Credit Mobility Hoger Onderwijs. Joy Plokker KA 1 Credit Mobility Hoger Onderwijs Joy Plokker Inhoud Structuur van het Erasmus+ programma Budget hoger onderwijs Call 2015 Erasmus Charter for Higher Education Inter-institutional Agreement (IIA) KA1

Nadere informatie

Innovatiecontract High Tech Systemen & Materialen. Bart Reijnen Voorzitter SpaceNed

Innovatiecontract High Tech Systemen & Materialen. Bart Reijnen Voorzitter SpaceNed Innovatiecontract High Tech Systemen & Materialen Bart Reijnen Voorzitter SpaceNed NSO Netwerkbijeenkomst, 10 april 2012 Voortgang sinds NSO Netwerkbijeenkomst oktober 2011 Roadmap Aerospace in 2 delen:

Nadere informatie

Supporting Dutch Golf David van den Dungen

Supporting Dutch Golf David van den Dungen Supporting Dutch Golf David van den Dungen The Dutch Futures The Dutch Futures is een initiatief van The Dutch en de golfprofessionals van Made in Scotland. Al sinds de jaren 70 hebben de mensen achter

Nadere informatie

Korte Handleiding EMPLOY

Korte Handleiding EMPLOY Korte Handleiding EMPLOY This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the views only of the author. The Commission cannot be held responsible for

Nadere informatie

Supporting Dutch Golf Giesbert Gommers

Supporting Dutch Golf Giesbert Gommers Supporting Dutch Golf Giesbert Gommers The Dutch Futures The Dutch Futures is een initiatief van The Dutch en de golfprofessionals van Made in Scotland. Al sinds de jaren 70 hebben de mensen achter Made

Nadere informatie

List of publications. List of publications 213

List of publications. List of publications 213 List of publications List of publications 213 Publications in English Bekkema N., Veer A. de, Hertogh C. & Francke A. Perspectives of people with mild intellectual disabilities on care-relationships at

Nadere informatie

Student Centric Learning. Fred Verboon European School Heads Association

Student Centric Learning. Fred Verboon European School Heads Association Student Centric Learning Fred Verboon European School Heads Association Introductie van ESHA ESHA streeft naar onderwijsvernieuwing en vertegenwoordigt de belangen van de schoolleiders in Europa. Wie?

Nadere informatie

Supporting Dutch Golf Michael Kraaij

Supporting Dutch Golf Michael Kraaij Supporting Dutch Golf Michael Kraaij The Dutch Futures The Dutch Futures is een initiatief van The Dutch en de golfprofessionals van Made in Scotland. Al sinds de jaren 70 hebben de mensen achter Made

Nadere informatie

Management Team Training. Voorbeeld

Management Team Training. Voorbeeld Management Team Training Voorbeeld Exclusieve training op maat MT Voor het Management team wordt er een special pakket op maat aangeboden. Er wordt geluisterd naar uw wensen en u krijgt een speciaal daarop

Nadere informatie

WELKOM. NOBCO Conferentie 2013

WELKOM. NOBCO Conferentie 2013 WELKOM NOBCO Conferentie 2013 De Coaching Monitor, Een instrument ontwikkeld door de NOBCO Ilko Naaborg Alexander Waringa Programma * Introductie * Ontstaan * Doelstelling * Planning * Opzet 2 Introductie

Nadere informatie

Begeleiders in Beeld

Begeleiders in Beeld Begeleiders in Beeld Een training voor begeleiders van mensen met een verstandelijke beperking en gedragsproblemen Linda Zijlmans Jill van den Akker Begeleiders in Beeld Projectgroep Linda Zijlmans Petri

Nadere informatie

Talent behouden en opleiden. Fanny Dhondt St-Luc Labels & Packaging Mieke Demeester VDAB

Talent behouden en opleiden. Fanny Dhondt St-Luc Labels & Packaging Mieke Demeester VDAB Talent behouden en opleiden Fanny Dhondt St-Luc Labels & Packaging Mieke Demeester VDAB Familiale drukkerij, gevestigd in Nazareth 2 vestigingen, elk gespecialiseerd in 1 marktsegment 4 afdelingen: administratie,

Nadere informatie

Executive coaching, veranderkracht in de boardroom

Executive coaching, veranderkracht in de boardroom Executive coaching, veranderkracht in de boardroom Ien G.M. van der Pol 1 1. Vraagstelling 2. Visie 3. Aanpak 4. Wat heb ik ingezet 5. Tips voor executive coaches 2 Waarom gaan leiders met coaches in zee?

Nadere informatie

42 reacties. Overzicht. Aan welke sociale netwerken neemt u deel? Welke social media kent u? Dit formulier bewerken. Alle reacties weergeven

42 reacties. Overzicht. Aan welke sociale netwerken neemt u deel? Welke social media kent u? Dit formulier bewerken. Alle reacties weergeven gerl1202@student.nhl.nl Dit formulier bewerken 42 reacties Alle reacties weergeven Overzicht Aan welke sociale netwerken neemt u deel? Linkedin 19 15% Twitter 8 7% Facebook 27 22% MSN 3 2% YouTube 20 16%

Nadere informatie

Grensoverschrijdend. Interoperabel ticketing

Grensoverschrijdend. Interoperabel ticketing Grensoverschrijdend Interoperabel ticketing Bas van Os en Bas van Weele Dag van de Rail Utrecht, 21 juni 2017 Inhoud Probleem en oplossing Account-BasedReizen en EUROPEAN Travellers Club Waarom? vanuit

Nadere informatie

Risk & Compliance professionals

Risk & Compliance professionals Geld verdienen met Risk & Compliance voor Risk & Compliance professionals Tony de Bree 2017, Tony de Bree 20-06-2017 1 Programma - Introductie - Trends - Geld verdienen met Risk & Compliance - Van medewerker

Nadere informatie

Via internationalisering naar interculturele competenties en omgaan met diversiteit.

Via internationalisering naar interculturele competenties en omgaan met diversiteit. Via internationalisering naar interculturele competenties en omgaan met diversiteit. Kaat Delrue Joke Mornie 15 januari 2013 Op onze website: Studenten krijgen de mogelijkheid om een internationale ervaring

Nadere informatie

NRG: Building Energy for Performance. Introducing the science of well-being to corporate life www.energystrategy.eu

NRG: Building Energy for Performance. Introducing the science of well-being to corporate life www.energystrategy.eu NRG: Building Energy for Performance Introducing the science of well-being to corporate life www.energystrategy.eu Doelstellingen voor deelnemers aan het NRG programma* 1 Energiepeil van alle deelnemers

Nadere informatie

VOORUITBLIK

VOORUITBLIK VOORUITBLIK 2016-2019 VISIE ELANCE ACADEMY ELANCE Academy is sinds 2010 expert in het bevorderen van het emancipatieproces van meiden en jonge vrouwen in Amsterdam. ELANCE Academy gelooft in een wereld

Nadere informatie

Relatie tussen Persoonlijkheid, Opleidingsniveau, Leeftijd, Geslacht en Korte- en Lange- Termijn Seksuele Strategieën

Relatie tussen Persoonlijkheid, Opleidingsniveau, Leeftijd, Geslacht en Korte- en Lange- Termijn Seksuele Strategieën Relatie tussen Persoonlijkheid, Opleidingsniveau, Leeftijd, Geslacht en Korte- en Lange- Termijn Seksuele Strategieën The Relation between Personality, Education, Age, Sex and Short- and Long- Term Sexual

Nadere informatie

Stand van zaken en uitdagingen grootschalige aanbieding slimme meter

Stand van zaken en uitdagingen grootschalige aanbieding slimme meter Your logo USmartConsumer Stand van zaken en uitdagingen grootschalige aanbieding slimme meter Henk van Elburg Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.nl Henk.vanelburg@rvo.nl Dutch Day, 25 juni 2015 IEE

Nadere informatie

Differences in stress and stress reactivity between highly educated stay-at-home and working. mothers with spouse and young children

Differences in stress and stress reactivity between highly educated stay-at-home and working. mothers with spouse and young children 1 Differences in stress and stress reactivity between highly educated stay-at-home and working mothers with spouse and young children Verschil in stress en stressreactiviteit tussen hoogopgeleide thuisblijf-

Nadere informatie

Partnerschap Samenwerkings Overeenkomst tijdens uitzending (naam van de Missionair Werkers)

Partnerschap Samenwerkings Overeenkomst tijdens uitzending (naam van de Missionair Werkers) chap Samenwerkings Overeenkomst tijdens uitzending (naam van de ) De verschillende : 1.uitgezonden naar. 2 ().(van waaruit de uitzending plaats vindt) 3 4 ThuisFrontTeam 5 professionele begeleiding en

Nadere informatie

Procedure Erasmus+ 2014-2016

Procedure Erasmus+ 2014-2016 Procedure Erasmus+ 2014-2016 ons kenmerk Erasmus+ Beurzenprogramma contactpersoon Klaartje Gosens datum Maart 2015 telefoon (088) 525 80 01 onderwerp Procedure Erasmus+ 2014-2016 e-mail internationaloffice@avans.nl

Nadere informatie

Eerste jaars. Bachelor. Erasmus School of Economics. Erasmus School of History, Culture and Communication. Erasmus School of Law

Eerste jaars. Bachelor. Erasmus School of Economics. Erasmus School of History, Culture and Communication. Erasmus School of Law Eerste jaars Bachelor 50950 Economie en Bedrijfseconomie Voltijd 543 50950 International Bachelor Economics and Business Economics Voltijd 277 50950 International Premaster Economics and Business Economics

Nadere informatie

Bepalen van (docent)competenties in een meertalige opleiding A case study. Sylvia van der Weerden Radboud in to Languages 24 mei 2012

Bepalen van (docent)competenties in een meertalige opleiding A case study. Sylvia van der Weerden Radboud in to Languages 24 mei 2012 Bepalen van (docent)competenties in een meertalige opleiding A case study Sylvia van der Weerden Radboud in to Languages 24 mei 2012 Programma: Wie zijn wij? Taalbeleid Radboud Universiteit Nijmegen Nascholing

Nadere informatie

Vraag nr. 788 van 20 augustus 2013 van JOS DE MEYER

Vraag nr. 788 van 20 augustus 2013 van JOS DE MEYER VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 788 van 20 augustus 2013 van JOS DE MEYER Erasmusprogramma Evaluatie Het Erasmusprogramma

Nadere informatie

Werkstress hoger management

Werkstress hoger management Werkstress hoger management GfK Oktober 2017 1 Inhoudsopgave 1 2 3 4 Management summary Slide 3-4 Onderzoeksresultaten Slide 5-17 Onderzoeksverantwoording Slide 18-20 Contact Slide 21-22 2 Management Summary

Nadere informatie

European Women on Boards breekt glazen plafond

European Women on Boards breekt glazen plafond European Women on Boards breekt glazen plafond gelanceerd. In dit grensoverschrijdende programma, gepresenteerd bij PwC in Amsterdam, fungeren vrouwelijke bestuursleden uit het netwerk van EWoB als mentor,

Nadere informatie

Exchange of best practices for transfer of innovation of GEO VET education to meet changing labour market needs in Europe following EU GEO policies

Exchange of best practices for transfer of innovation of GEO VET education to meet changing labour market needs in Europe following EU GEO policies Exchange of best practices for transfer of innovation of GEO VET education to meet 2013-1-NL1-LEO05-12278 1 (2013-1-NL1- LEO05-12278) Project Information Title: Project Number: Project Type: Year: 2013

Nadere informatie

Bevorderen kennisdeling & ontwikkeling op de werkvloer. 10 november 2016 Miriam Oude Wolbers

Bevorderen kennisdeling & ontwikkeling op de werkvloer. 10 november 2016 Miriam Oude Wolbers Bevorderen kennisdeling & ontwikkeling op de werkvloer 10 november 2016 Miriam Oude Wolbers Even kort voorstellen Bedrijfskundige achtergrond (TUE) Ruim 20 jaar werkervaring in consultancy en managementfuncties

Nadere informatie

Belangenverklaring. Persoonlijke gegevens aanvrager

Belangenverklaring. Persoonlijke gegevens aanvrager Belangenverklaring In het kader van de Code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door belangenverstrengeling wordt alle beoogd betrokkenen bij de totstandkoming van wetenschappelijke adviesrapporten

Nadere informatie

Dutch Interview Protocols Vraagstellingen voor interviews

Dutch Interview Protocols Vraagstellingen voor interviews Dutch Interview Protocols Vraagstellingen voor interviews PLATO - Centre for Research and Development in Education and Lifelong Learning Leiden University Content Vraagstellingen voor case studies m.b.t.

Nadere informatie

LEARNING LAB. Training: Leren innoveren als een start-up. donderdag 29 september van uur

LEARNING LAB. Training: Leren innoveren als een start-up. donderdag 29 september van uur LEARNING LAB Training: Leren innoveren als een start-up donderdag 29 september van 13.00 17.00 uur Training: Leren innoveren als een start up Je leert in een middag bruikbare handvatten van de Lean Startup

Nadere informatie

Belangenverklaring. Persoonlijke gegevens. hoogleraar ontwikkelingspsychopathologie

Belangenverklaring. Persoonlijke gegevens. hoogleraar ontwikkelingspsychopathologie Belangenverklaring In het kader van de Code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door belangenverstrengeling, die u ook kunt vinden op de website van de Gezondheidsraad (www.gezondheidsraad.nl),

Nadere informatie

Bedrijfsoverdracht in Vlaanderen

Bedrijfsoverdracht in Vlaanderen Bedrijfsoverdracht in Vlaanderen Onderzoek over de planning van de bedrijfsoverdracht uitgevoerd met de steun van Agentschap Ondernemen: Executive summary Prof. dr. Tensie Steijvers drs. Ine Umans Universiteit

Nadere informatie

BEST BOSS BELEIDSNOTA Aanbevelingen voor een succesvolle bedrijfsopvolging van KMO s in toerisme

BEST BOSS BELEIDSNOTA Aanbevelingen voor een succesvolle bedrijfsopvolging van KMO s in toerisme Aanbevelingen voor een succesvolle bedrijfsopvolging van KMO s in toerisme www.bestboss-project.eu Grant Agreement No.: 2014-1-DE02-KA200-001608 Dit project werd gefinancierd met de steun van de Europese

Nadere informatie

De Modererende Invloed van Sociale Steun op de Relatie tussen Pesten op het Werk. en Lichamelijke Gezondheidsklachten

De Modererende Invloed van Sociale Steun op de Relatie tussen Pesten op het Werk. en Lichamelijke Gezondheidsklachten De Modererende Invloed van Sociale Steun op de Relatie tussen Pesten op het Werk en Lichamelijke Gezondheidsklachten The Moderating Influence of Social Support on the Relationship between Mobbing at Work

Nadere informatie

Checklist: handleiding voor het selecteren van een leermethode voor MKB bedrijven

Checklist: handleiding voor het selecteren van een leermethode voor MKB bedrijven Checklist: handleiding voor het selecteren van een leermethode voor MKB bedrijven Het is voor het MKB belangrijk om competenties binnen het bedrijf te ontwikkelen. In dit Leonardo da Vinci project genaamd

Nadere informatie

Mentorschap bestuurders in Fryslân West

Mentorschap bestuurders in Fryslân West Mentorschap bestuurders in Fryslân West 1. Inleiding: De portefeuillehouders SoZaWe van de 7 gemeentes in NW-Fryslân hebben uitgesproken, na een oproep daartoe in VFG-verband, zich in te willen zetten

Nadere informatie

Begrijp je doelgroep en connect Search en Social voor de opbmale klant beleving

Begrijp je doelgroep en connect Search en Social voor de opbmale klant beleving Begrijp je doelgroep en connect Search en Social voor de opbmale klant beleving Speaking Publishing Consulting Training European Search Personality 2015 www.stateofdigital.com - www.basvandenbeld.com -

Nadere informatie

U U U U U U U U U U U U U U U U U U. en netwerken ter versterking. ontwikkeling van creatief professionals in de regio Utrecht.

U U U U U U U U U U U U U U U U U U. en netwerken ter versterking. ontwikkeling van creatief professionals in de regio Utrecht. wijzer Overzicht van nietcommerciële organisaties en netwerken ter versterking van de groei en ontwikkeling van creatief professionals in de regio trecht. Editie 2011 Voor u ligt de Wijzer 2011; Een overzicht

Nadere informatie

EU-Speak _ leslla docenten

EU-Speak _ leslla docenten EU-Speak _ leslla docenten Wat heeft een docent nodig om de laaggeletterde volwassen immigrant te leren lezen en schrijven? EU-Speak 1 Partners: Engeland, Zweden, Denemarken, Duitsland, Spanje, Nederland

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Programma 4. Module Zelfmanagement en Leiderschap & Coaching 5. Module Leadership 6. Rooster 7.

Inhoudsopgave. Inleiding 4. Programma 4. Module Zelfmanagement en Leiderschap & Coaching 5. Module Leadership 6. Rooster 7. 1 Inhoudsopgave Inleiding 4 Programma 4 Module Zelfmanagement en Leiderschap & Coaching 5 Module Leadership 6 Rooster 7 Docenten 7 Opleidingskosten 8 Netherlands Business Academy Postbus 6546 4802 HM Breda

Nadere informatie

OUTPLACEMENT. Wij brengen talent in beweging

OUTPLACEMENT. Wij brengen talent in beweging OUTPLACEMENT Wij brengen talent in beweging Welkom! Lee Hecht Harrison begeleidt als wereldmarktleider meer dan 250.000 mensen en doet dit met de hoogste slagingspercentages. Talentontwikkeling en outplacement;

Nadere informatie

Holy Heart Hospital Roeselare-Menen

Holy Heart Hospital Roeselare-Menen Holy Heart Hospital Roeselare-Menen Holy Heart Hospital Roeselare-Menen European Associations EANN EFN (nurses EU) FINE (nurse educators) National Associations BE: BVNV/ABIN DK: DANN UK: BANN FI: FANN

Nadere informatie

SenSolid. Gevoel voor verandering

SenSolid. Gevoel voor verandering SenSolid SenSolid is opgericht door Drs. Karel Knoester, gedragswetenschappen, Rijksuniversiteit Groningen. Hij verzorgt sinds 1995 coaching en training en schakelt daarbij ook regelmatig collega coaches

Nadere informatie

Behartigen van professionele kwaliteit in kinderopvang, onderwijs en zorg voor jonge kinderen. Pauline Slot Universiteit Utrecht

Behartigen van professionele kwaliteit in kinderopvang, onderwijs en zorg voor jonge kinderen. Pauline Slot Universiteit Utrecht Behartigen van professionele kwaliteit in kinderopvang, onderwijs en zorg voor jonge kinderen Pauline Slot Universiteit Utrecht Vroege ontwikkeling van kinderen Voorschools Groep 1-3 Interacties van kinderen:

Nadere informatie

3 maanden vrijwilligerswerk in Guatemala met EVS Subsidie Voor jongeren van 18-30 jaar

3 maanden vrijwilligerswerk in Guatemala met EVS Subsidie Voor jongeren van 18-30 jaar 3 maanden vrijwilligerswerk in Guatemala met EVS Subsidie Voor jongeren van 18-30 jaar Vrijwilligerswerk in Guatemala, Quetzaltenango In samenwerking met onze partnerorganisatie FDI hebben we subsidie

Nadere informatie

DEELGEBIED FQ VERDIEPINGSTRAINING.

DEELGEBIED FQ VERDIEPINGSTRAINING. DEELGEBIED FQ VERDIEPINGSTRAINING www.rightinplace.nl info@rightinplace.nl FQ Zonder beweging, voldoende ontspanning, rust en voeding kunnen we niet optimaal leren en presteren. Als we uit balans en vermoeid

Nadere informatie

Baanpolarisatie in Nederland

Baanpolarisatie in Nederland Baanpolarisatie in Nederland Bas ter Weel 27 mei 2016 Achtergrond Vraag naar arbeid verandert in alle OESO-landen (1980-2009) Lonen en werkgelegenheid H stijgen Lonen en werkgelegenheid M dalen Lonen L

Nadere informatie

Vertaling Participant report Nederlands KA1-studentenmobiliteit mbo (VET)

Vertaling Participant report Nederlands KA1-studentenmobiliteit mbo (VET) Vertaling Participant report Nederlands KA1-studentenmobiliteit mbo (VET) Let op: Deze vertaling is bedoeld voor studenten die het participant report moeten invullen na terugkomst van de buitenlandstage/bpv.

Nadere informatie