WP2-2C 10.c. RESEARCH STUDY EXECUTIVE SUMMARY

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WP2-2C 10.c. RESEARCH STUDY EXECUTIVE SUMMARY"

Transcriptie

1 ECLNResearchStudy ExecutiveSummary Dutch 1 EUROPEAN CULTURAL LEARNING NETWORK LEONARD DA VINCI ECLN Grant agreement: / WP2-2C 10.c. RESEARCH STUDY EXECUTIVE SUMMARY (Dutch)

2 SAMENVATTING HETEUROPEESNETWERKVOORCULTUREELLEREN:EENNETWERKVANMENSENENORGANISATIES DIETALENTENANDERPOTENTIEELBEVORDERENDOORMIDDELVANCREATIEVEENARTISTIEKE ACTIVITEITEN,ACTIEFINHEELEUROPA HetEuropeesNetwerkVoorCultureelLeren(ECLN)isopgezetomdiekwestiesbinnenhet beroepsonderwijsinkaarttebrengendierelevantzijnvoorpraktijkbeoefenaarsbinnenhet "CultureelLeren"endeorganisatieswaarzeindienstzijn.Met"CultureelLeren"bedoelen wehetgehelespectrumaanartistiekencultureelonderwijsdatdoorkunstenaarsen creatievemensengebodenwordt,alsfreelancerofbinneneencultureleorganisatie. CultureelLeren(CL)beslaathethelespectrumaanartistiekencultureellerendatgeboden ofgeleidwordtdoorkunstenaarsencreatievemenseninelkemaatschappelijke,educatieve ofberoepsmatigesituatie.heteclnisgefinancierddoorhetleonardoprogrammavoor EenLevenLangLerenomnieuwemanierenteonderzoekenenuittetestenommensenen organisatiesdiewerkzaamzijnindecl sectorinheeleuropateondersteunen.naast ondersteuningvandebehoeftenvandesectormetbetrekkingtothetberoepsonderwijszal heteclnzichinzettenomdeherkenbaarheidendeonderlingeverbondenheidtevergroten. Deeerstefasevanditwerkisditonderzoek,datKunstenaars FreelancersenCulturele Organisatiesenhunwerkmethodesevenalsanderebetrokkenenindesectorinkaart brengt. ACHTERGROND: KunstenaarsenCreatieveFreelancers(KF's)enCultureleOrganisaties(CO's)diehebben deelgenomenaandithoogkwalitatieveonderzoekzijngeselecteerduitdelandelijke netwerkenvandepartnerorganisaties.hetonderzoekvondplaatstussenjulienseptember 2013enisuitgevoerddoorECLN partnersuit11landen:associationprostorplus(kroatië), HopeforChildren(Cyprus),VIA UC(Denemarken)KauAcademy(Estland),Dimitra (Griekenland),AssociazioneCulturaleMulab(Italië),NewArts(Nederland),FundacjaArteria (Polen),MItra(Slovenië),CEPS(Spanje),enCollageArts(VK).Departnerswerdverzochtom eenselectietemakenmeteendiverseopmaakqualeeftijd,kunstvormengeslacht. PROFIEL: DeKF steekproefbestonduit147personenmeteenongeveergelijkeverdelingoverde geslachten.deco steekproef,vanwiehetmerendeelvrouwwas,vertegenwoordigde41 organisaties.ondanksdekleinesteekproefperlandwasereenveelvoudaan organisatiemodellenvertegenwoordigd,waarondernon gouvernementeleorganisaties (Ngo's),instellingen,verenigingen,goededoelen/non profitorganisaties,bedrijven, coöperatieven,centraenstudio'sof"overige". ECLNResearchStudy ExecutiveSummary Dutch 2

3 ECLNResearchStudy ExecutiveSummary Dutch 3 Erlijkteenduidelijkedalinginhetleeftijdsprofielvandeberoepsbevolkingtezijnvoorzowel KF'salsCO'sindeleeftijdsgroepvan36 45.Dezeafnamezouindeeigenlijkesteekproefuit deberoepsbevolkingkunnenzittenofdoordatarbeidskrachtendesectorverlatennahun 36ste.Desectoralsgeheelisoverhetalgemeenlaagbetaaldmetweinigzekerheidvoorde langetermijnenjongeremensenzijnwellichtmeerbereidhunenergieerintestekenvoor niet financiëlebeloningenenzichindeonzekerheidvandesectorteschikkendanmensen vanmiddendertigenouder.echter,hetpercentagevandeberoepsbevolkingstijgtweer lichttot19%voordeleeftijdsgroep46 55,waarvanmisschienmeermensenbeschikbaar warenvoordeelnameaanhetonderzoekofdesectorbinnenkwamenomeentweede carrièretebeginnen,waarbij8%werkzaambleeftotde65en4%doorbleefwerkennazijn 65ste.Erzijnmeerjongemensen,van16 25jaar,indeberoepsbevolkinginCyprusen Sloveniëenmeerouderemensen,van55 65jaar,indeberoepsbevolkinginPolen. HOOGOPGELEID: DeKF'szijnzeerhoogopgeleid.86%vanhenisafgestudeerdofheefteencertificatie equivalentaanniveau6vanheteuropeeskwalificatiekader(ekk)en39%heefteen kwalificatieophetniveauvanmasterofdoctor.14%vandekf'sgeefteenhoogste kwalificatieniveauopvanekkniveau5oflagerenslechts4vande147kf'shebbeneen kwalificatielagerdandanniveau3. KUNSTENAARS,GEENLERAREN: KF'sbestedengemiddeldongeveer40%vanhunwerktijdaanhetbiedenvanculturele leerondersteuningenmeerdan60%vanhunwerktijdbestedenzeaanhuneigenartistieke ofcreatievepraktijk.gemiddeldoverallelandenlatenco'seenverhoudingvanongeveer 3:7zienindetijddiezebestedenaanhuneigenpraktijkbeoefeninginvergelijkingmetde tijddiezebestedenaanhetbiedenvancultureleleerondersteuning.ditwijsteropdat CultureleLeerondersteuningookbinnenCO'svoornamelijkgebodenwordtindecontext vandeartistiekepraktijk.cultureleleerondersteuninginkf enco omgevingenkanworden opgevatals"opdepraktijkgebaseerd"of"doordekunstenaargeleid"leren. ARBEIDSCONTRACTENENROLLEN: 163soortenarbeidsstatuszijndoorde147KF'sgenoemd.Demeerderheidisfreelancer, terwijleenbeduidendaantalinloondienstiseneenkleineminderheidwerkloosof gedeeltelijkofvollediggepensioneerd.hetsoortbanenbestaatuito.a.tijdelijkeenvaste contracten,voltijds endeeltijdcontracten,vrijwilligerswerkenbetaaldwerken freelancecontracten.demeerderheidvandemensendieeencultureleorganisatie vertegenwoordigenzijninloondienstenvoltijds.37%vandezevertegenwoordigerszijnin loondienst,22%zijnvrijwilligeren14%freelancer.

4 ECLNResearchStudy ExecutiveSummary Dutch 4 Menseninditsoortbanenindecultureleonderwijssectorinspireren,motiveren, herkennen,koesterenenbevorderendetalentenvanmensendoorzeincreatieveen Artistiekeactiviteitentebetrekken. WIEBETAALTERVOORCULTUREELLEREN: De41CO'srapporterendatzecultureleleerondersteuningbiedenin96settingsin10 landenenmeerdan14kunstvormen.degemiddeldeverdelingvaninkomstenbronnenvoor CO'sis45%publiek,21%privaat,22%verdienden12%"overig".Dekostenvoorhetbieden vancultureleleerondersteuningwordengedeelddoordeonbetaaldeofvrijwilligedeelname vanco's,cultureleleerlingenenanderen.co'sleverentotzo'n42%vandeculturele leerondersteuningineenonbetaaldesituatievergelekenmetietsminderdan40%voorkf's. DegenendiegebruikmakenvandecultureleleerondersteuningvanKF'sdragen20%bij, terwijldegenendieondersteundwordendoorco'sietsmeerdan26%bijdragenende "Anderen"financieren40%voorKF'sen32%voorCO's.Eenduidelijkprincipeomonbetaald werktedoenlijktgelijkelijkverdeeldtezijntussendekf'sendeco's,watkanwijzenop prioriteitenvoortalentontwikkelingofeencombinatievanmaatschappelijke artistiekeeducatievedoelendiewordengehandhaafdenbereiktnaastduurzameeconomische doelen. KUNSTVORMENENDEHUIDIGE,HISTORISCHEENCULTURELELEERPRAKTIJK: EriseenduidelijketrendindesteekproefaanwijsbaardielaatziendatKF'szichmet1 4 kunstvormenbezighouden,demeestenmetgemiddeld2 3.Dittoontdeveelzijdigheidvan dekf'senhunbetrokkenheidbijhetgezamenlijkuitoefenenvanmeerderekunstvormen. De2populairstekunstvormendiedoordeKF'sindesteekproefuitgeoefendwordenzijn Muziekmet25%vanhettotaalaanvertegenwoordigdekunstvormenenBeeldendeKunsten met18%. KF'sbeschikkenovereenrepertoireaanverschillendekunstvormenenwerkenzowelmet eenportfoliogebaseerdophettypecontextalsmeteenportfoliogebaseerdopkunstvorm. ZezijntegelijkertijdwerkzaamalsProfessionals,SpecialistenenGeneralistenmetéénof meerkunstvormen.deconceptuelegrenzentussendezedrietypenomgevingbeperkenkf's nietomronduittoetegevendatzeopditmomentineenveelheidvanomgevingenwerken, omeenveelheidvanredenen.strengonderscheidtussenbeoefenaarsommaatschappelijke redenenofindevrijetijd,d.w.z.hobbyistenenamateurs,enprofessionalsschijntniette geldenindezegroep,diezichzelfinstaatachtmetgemaktebewegentussendeze verschillendesoortenlocatieasonderdeelvanhunactievepraktijkbeoefening.zijzetten hunpraktijkinvoorverschillendedoelen,inclusiefbetaaldwerk,omzichtespecialiserenof hunkennisteverdiepenenookvoorhunplezier,voordegezelligheidenomtespelen.eris aanvullendbewijsdatditondersteuntvanuiteenhistorischperspectiefopdewegdiede KF'safleggen,waarbijzeeenrepertoirevankunstvormenencultureleleeromgevingen ontwikkelenvan3tot10types.

5 ECLNResearchStudy ExecutiveSummary Dutch 5 HistorischgezienwerkenKF'szowelindividueelalsingroepsverband,maarhet groepsverbandneemtafendeindividuelesettingneemttoenaarmatezevordereninhun carrière,inovereenstemmingmetberoepsmogelijkhedenenambities.zowelinhet verledenalsinhethedeniserdezelfdemateaanbetrokkenheidbijdemaatschappelijke omgevingenditisvooralinteressantmetbetrekkingtoteenmogelijkeeuropesevereniging. Dekansomdevaardigheden,kennisenervaringteontwikkelendienodigzijnineen professioneleomgevingkomtduidelijkuitzowelgeneralistischealsspecialistische omgevingen.ditheeftgevolgenvoorbeleidsmakersenanderendiedezakelijke ontwikkelingvancreatieftalentwillensteunen. Cultureellerenwordtnietgezienalsvervangingvanformeelonderwijs,aangezien86%van dekf'safgestudeerdisenhooggekwalificeerd,maarmeeralseenecologischsysteemvan artistiekepraktijkontwikkelingmetzijnkennisnetwerken,informelesystemen,wegenen kansen.demixvaninformele,niet formeleenformeleleeractiviteitendiemiddelskf'sen CO'sgeboden,gedeeldofervarenwordenbinnen9cultureleleeromgevingenrusten beginnendekunstenaarsertoeuitomhunpraktijkopeennatuurlijkewijzeeninvele richtingenteontwikkelen.juistdoordezeecologieteervareneneenvoortdurend bijgestelderolbinnendepraktijkgemeenschaptevervullennavigeertdebeginnende kunstenaarindeloopdertijdopeennatuurlijkeenflexibelemanierdoorde Generalistische,SpecialistischeenProfessionelerollenevenalsdeIndividuele,Groeps en Maatschappelijkeomgevingenvanzijnpraktijkbeoefening.Decultureleleersectorkan gezienwordenalseenecologie,maarookalseenpraktijkgemeenschapwaarpersonen doorheenbewegen,terwijlzeinformeel,niet formeelenformeellerenomhunportfolio's vankunstvormen,rollenenomgevingenoptebouwen. CO'senKF'sbedienenoverhetalgemeenverschillendegemeenschappenbinnende9 cultureleleeromgevingen.demissievandeorganisatieendebelanghebbendenvanco's beïnvloedenhunprioriteiten,terwijldekf'svakervrijerzijnomopkansenintespelen, betaaldofniet. EENBASISCURRICULUMVOORCULTUREELLEREN: MetbehulpvanhetonderzoekiseenbreedECLN gedragenbasiscurriculumontwikkeldmet BasiscompetentiesdiedoorKF'senCO'sessentieelgevondenwordenomdeBeoefenaarvan decultureleleerondersteuningteontwikkelenenuitterustenominde9culturele leeromgevingentewerken. DitECLNBasiscurriculumbestaatuitcompetentiesopdevolgendegebieden: A. CreatieveProcessen B. ArtistiekeTechnieken C. Communicatie D. Teamwork

6 ECLNResearchStudy ExecutiveSummary Dutch 6 E. Coaching F. Training G. CultureleOmgevingen H. Mentorschap I. Zelfbewustzijn DeminstgewaardeerdecompetentiesvanzoweldeCO'salsdeKF'swaren"Kansenopde arbeidsmarkt","eigenonderneming"en"zelf management",watmogelijkaangeeftdatdit soortleerervaringenbredergerichtisopmenselijkkunnendandatzeexclusiefbetrekking hebbenophetgebruikvankunstalseenpuurpraktischwerktuigomdeeconomische productievanindividuenteontwikkelen. HULPMIDDELENVOORCULTUREELLEREN: Detop5vangenoemdehulpmiddelendieinallelandeningezetwordenomculturele leerondersteuningtebiedentoontduidelijkhetbelangvaneenspecifiekeruimteenhet belangvancontactenwanneermenbetrokkenisbijeenpraktijkgemeenschap.hij onderstreeptookdepositievandekf'senco'salsactievebeoefenaarsmet"live" contactendiegebruiktkunnenwordenalshulpmiddelomcultureleleerlingeninstaatte stellentoegangtekrijgentotgevorderdonderwijsenmogelijkhedenomhunpraktijkte ontwikkelen. EVALUATIE: Gemiddeldoverallelandengebruikt81%vandeKF'szelfevaluatie,laat85%vandeKF'szijn werkbeoordelendoorcultureleleerlingenofdemensendiezeondersteunenenlaat67%van dekf'szijnwerkbeoordelendooranderen,terwijl80%vandeco'szelfevaluatiegebruikt, 93%vandeCO'szijnwerklaatbeoordelendoorCultureleLeerlingenen73%vandeCO'szijn werklaatbeoordelendooranderen. MOGELIJKEROLLENVOOREENEUROPESEVERENIGINGVOORCULTUREELLEREN: "Verbinden"en"Trainen"warendeduidelijkekoplopersvoormogelijkerollenvooreen EuropeseVerenigingVoorCultureelLerenbijzowelCO'salsKF's,maarCO'sgavendaarna devoorkeuraan"onderzoeken","lobbyen","monitoren"en"herkennen"tegenover "Lobbyen","Herkennen","Onderzoeken"en"Monitoren"alsvoorkeurenvandeKF's. CONCLUSIE: HetECLNonderzoeksprojectheefteenoverzichtverschaftvaneenzeerdiversesectordie uittweehoofdbestanddelenbestaat:teneerstedefreelancekunstenaarsdiehunpraktijk delenmiddelsformele,niet formeleeninformelesettingsenstrategieën;tentweedede CultureleOrganisatiesdieCultureelLerenbiedenaanverschillendemensenom verschillenderedenen.

7 Volgensdeonderzoeksdeelnemersisereengrotediversiteitaanarbeidscontractenen organisatiestructurenvoordittypewerk;erisechtereenopvallendeconsensuswatbetreft devoorditwerkbenodigdecompetentiesenhulpmiddelenenerzijnhooggekwalificeerde arbeidskrachtenomhettedoen.desectorisalminstens30jaaractief,maarhijis veranderlijkenheefteenstructureeltekortaanhulpmiddelenmeteenlagefinanciële opbrengstenminimalezekerheidvoorparticipanten.ondanksdezecontextishetdesector geluktzichzelfinstandtehoudendoorgoodwill,creativiteitenondernemerschapvande mensenindecreatievegemeenschapsamenmetdepublieke,privateenandere belanghebbenden.eriszeerweinigmaatschappelijkeerkenningenwaarderingvoordit werkdatdevormaanneemtvaneencultureleleerecologieenbestaatuiteenhecht verbondenpraktijkgemeenschapdiecreatieveenculturelekennisaanelkaardoorgeeften zotalentenandermenselijkpotentieelontwikkelt. ECLNResearchStudy ExecutiveSummary Dutch 7

Purchasing Leadership Program NEVI-3

Purchasing Leadership Program NEVI-3 Purchasing Leadership Program 21 Maart, 2012 Noordwijk NEVI-3 Prof Dr. Frank Rozemeijer (Universiteit Maastricht) You can t create a leader in a classroom. Management is not a science, nor a profession.

Nadere informatie

DIVAZ - www.divaznetwerk.nl Diverse Vrouwen Aan Zet: een netwerk voor hoogopgeleide allochtone vrouwen.

DIVAZ - www.divaznetwerk.nl Diverse Vrouwen Aan Zet: een netwerk voor hoogopgeleide allochtone vrouwen. Coaching en training LANDELIJKE (REGIONALE) NETWERKEN DIVAZ - www.divaznetwerk.nl Diverse Vrouwen Aan Zet: een netwerk voor hoogopgeleide allochtone vrouwen. Entrejeunes - www.entrejeunes.nl Netwerk voor

Nadere informatie

Dynamieken in de Bestuurskamer: Een Beschrijvende Studie naar de Gedragspatronen binnen het Managementteam van een Grote Zorginstelling

Dynamieken in de Bestuurskamer: Een Beschrijvende Studie naar de Gedragspatronen binnen het Managementteam van een Grote Zorginstelling Dynamieken in de Bestuurskamer: Een Beschrijvende Studie naar de Gedragspatronen binnen het Managementteam van een Grote Zorginstelling Boardroom Dynamics: A Descriptive Study of the Behavioural Patterns

Nadere informatie

Advanced Jobmarketing Training. voor Loopbaanprofessionals. 4-daags - voorjaar 2015

Advanced Jobmarketing Training. voor Loopbaanprofessionals. 4-daags - voorjaar 2015 Wegens succes herhaald! Leergangen 2009 2014 evaluatie: 9! Advanced Jobmarketing Training voor Loopbaanprofessionals 4-daags - voorjaar 2015 Advanced Jobmarketing training vanuit drie dimensies: 1. Kennis

Nadere informatie

Erasmus+ onderneem je zelf

Erasmus+ onderneem je zelf Erasmus+ onderneem je zelf Annemarie de Ruiter José Ravenstein NA Erasmus+ Onderwijs &Training/ Nuffic 11 maart 2014 Erasmus+ Film Erasmus+ Uitvoering Erasmus+ Beleidscontext en budget Erasmus+ Programma

Nadere informatie

Project APEx Archives Portal Europe network of excellence

Project APEx Archives Portal Europe network of excellence Project APEx Archives Portal Europe network of excellence Digitale Collectie De Grootste Gemene Deler RCE Amersfoort 5 juni 2013 Stand van zaken Archieven APEx basis gegevens APEx volgt het APEnet project

Nadere informatie

LERAREN ALS ONDERZOEKERS

LERAREN ALS ONDERZOEKERS LERAREN ALS ONDERZOEKERS door John Elliott Deze werkpapieren leveren bouwstenen en achtergronden voor de opleiding en nascholing voor Jenaplanonderwijs. Samenvatting: Aan de hand van een beknopte schets

Nadere informatie

Pedagogische entiteit VTI-Waregem

Pedagogische entiteit VTI-Waregem www.vtiwaregem.be 1 Pedagogische entiteit VTI-Waregem Vrij Technisch Instituut TSO en BSO, de drie graden aangevuld met een aantal specialisatiejaren (zevende jaren) Studiegebieden: mechanica-elektriciteit

Nadere informatie

Doelgroep. Peilers consortium: Consortium Coping LVB. Inhoud. Begeleiders in Beeld. Impact gedragsproblemen

Doelgroep. Peilers consortium: Consortium Coping LVB. Inhoud. Begeleiders in Beeld. Impact gedragsproblemen Begeleiders in Beeld Een training voor begeleiders van mensen met een verstandelijke beperking en gedragsproblemen Linda Zijlmans Jill van den Akker Doelgroep Begeleiders van mensen met een licht verstandelijke

Nadere informatie

Rekruteren van knelpuntberoepen. Ingenieurs en technische functies

Rekruteren van knelpuntberoepen. Ingenieurs en technische functies Rekruteren van knelpuntberoepen Ingenieurs en technische functies CASE: AANPAK ATLAS COPCO Voorstelling Kluwer Opleidingen www.kluweropleidingen.be Atlas Copco Group Board of Directors President and CEO

Nadere informatie

Medische vertaling: van onderzoek tot bijsluiter

Medische vertaling: van onderzoek tot bijsluiter Medische vertaling: van onderzoek tot bijsluiter Een medische vertaling is een complexe aangelegenheid. De cyclus die een geneesmiddel doorloopt van ontwikkeling tot productie kent vele fases. Elk van

Nadere informatie

CREATUUR BUSINESS CASE

CREATUUR BUSINESS CASE CREATUUR BUSINESS CASE en dus ook van zijn de ondernemer is eigenaar, gewenste situatie methode vorm: ondernemerscoaching sector: clownerie, entertainment duur: 4 sessies niveaus: missie, identiteit, overtuigingen,

Nadere informatie

Inhoud. Deel A Theoretische basis van CRM. 0 Inleiding... XV. Martine de Bruijne en Fred Bleeker. Laura Zwaan, Peter Veerman en Cordula Wagner

Inhoud. Deel A Theoretische basis van CRM. 0 Inleiding... XV. Martine de Bruijne en Fred Bleeker. Laura Zwaan, Peter Veerman en Cordula Wagner XI 0 Inleiding............................................................................ XV Martine de Bruijne en Fred Bleeker 0.1 Wat is CRM?..........................................................................

Nadere informatie

Curriculum Vitae Dr. Wouter Van Dooren

Curriculum Vitae Dr. Wouter Van Dooren Curriculum Vitae Dr. Wouter Van Dooren Personalia Name: VAN DOOREN Surname: Wouter Professional Address: Katholieke Universiteit Leuven (K.U.Leuven) Instituut voor de Overheid - Public Management Institute,

Nadere informatie

Hoe vergroot ik het lerend vermogen van mijn organisatie? Continue verbeteren, accelerated learning

Hoe vergroot ik het lerend vermogen van mijn organisatie? Continue verbeteren, accelerated learning Aad Streng Jean In het Panhuis Hoe vergroot ik het lerend vermogen van mijn organisatie? Continue verbeteren, accelerated learning Werkwijze workshop Onze visie op leren en continu verbeteren. Deze visie

Nadere informatie

LEREN DOOR TE DOEN DESIGN THINKING TRAINING VOOR COMMUNICATIE PROFESSIONALS

LEREN DOOR TE DOEN DESIGN THINKING TRAINING VOOR COMMUNICATIE PROFESSIONALS DESIGN THINKING TRAINING VOOR COMMUNICATIE PROFESSIONALS Deze energieke, tweedaagse training resulteert in hands-on ervaring en meer inzicht in de Design Thinking principes, de belangrijkste tools en terminologie.

Nadere informatie

BLITS LITERATUUR. Eva Kyndt Elisabeth Raes Bart Lismont Filip Dochy

BLITS LITERATUUR. Eva Kyndt Elisabeth Raes Bart Lismont Filip Dochy BLITS LITERATUUR Eva Kyndt Elisabeth Raes Bart Lismont Filip Dochy INHOUD Coöperatief leren Team of groep? Teamleren Kenmerkenteams Ontwikkeling van teams Faciliteren van (informeel) leren Faciliteren

Nadere informatie

Nationale DenkTank 2014 Big Data Academy

Nationale DenkTank 2014 Big Data Academy Big Data Academy Achtergrond en uitwerking Big Data Academy (BDA) Management Summary Oplossing [Twintig] deelnemers waarvan [80%] masterstudenten en PhD s en[20%] werknemers die voldoen aan de voorkenniseisen

Nadere informatie

CURRICULUMRICHTLIJNEN

CURRICULUMRICHTLIJNEN CURRICULUMRICHTLIJNEN voor programma s ter bevordering van de toegankelijkheid van het hoger onderwijs voor ondervertegenwoordigde groepen volwassen studenten 101298-CP-1-2002-1-AT-GRUNDTVIG-G1 C CURRICULUM

Nadere informatie

Zakelijke coaching vragenlijst Document. Voor bedrijf: Door: Datum:

Zakelijke coaching vragenlijst Document. Voor bedrijf: Door: Datum: Zakelijke coaching vragenlijst Document Voor bedrijf: Door: Datum: Inhoud Instructies Bedrijfs onderzoek 1. De verwachtingen in het bedrijf 2. Uitdagingen en mogelijkheden met inzicht op verwachting 3.

Nadere informatie

De Huidige Situatie van de Nederlandse Werving en Selectie Industrie

De Huidige Situatie van de Nederlandse Werving en Selectie Industrie De Huidige Situatie van de Nederlandse Werving en Selectie Industrie www.itjobboard.nl T: + 31 (0)20 522 2304 Achtergrond van het rapport Het doel van dit rapport is het samenvatten van de huidige situatie

Nadere informatie

Training met persolog profielen

Training met persolog profielen Training met persolog profielen Verkrijg de beste resultaten op het werk en in uw dagelijks leven Ontdek een praktische manier om uw persoonlijkheid te ontwikkelen: U leert verschillende gedragstendensen

Nadere informatie

Appendix II References for the community programs

Appendix II References for the community programs Appendix II References for the community programs For reasons of transparency, below we present a selection of the most informative materials that we used to analyze the program theories of the community

Nadere informatie

Allereerst danken wij je voor je interesse in deelname in Chargepoint Laadpalen 1 B.V..

Allereerst danken wij je voor je interesse in deelname in Chargepoint Laadpalen 1 B.V.. MEMO Aan: Geïnteresseerde investeerders in Chargepoint Laadpalen 1 B.V. Betreft: Juridische en operationele structuur Chargepoint Laadpalen 1 B.V. Datum: 12 maart 2015 Beste investeerder, Allereerst danken

Nadere informatie

Je bent jong, je kunt leren, je hebt een ASS en je wilt zo gewoon mogelijk functioneren, maar

Je bent jong, je kunt leren, je hebt een ASS en je wilt zo gewoon mogelijk functioneren, maar Stel: Je bent jong, je kunt leren, je hebt een ASS en je wilt zo gewoon mogelijk functioneren, maar Je bent ouder van een kind met ASS, je ziet zijn/ haar mogelijkheden en beperkingen en je wilt dat ze

Nadere informatie

HR in control. In 7 stappen de inzet van Human Capital optimaal. Dominica Diensten

HR in control. In 7 stappen de inzet van Human Capital optimaal. Dominica Diensten HR in control In 7 stappen de inzet van Human Capital optimaal. Doel en stappen In 7 stappen de personeels- en organisatieontwikkeling afgestemd. Handvatten voor: Opleidingsbehoefte Performancemanagement,

Nadere informatie

Curriculum Vitae Tineke Kamerling-de Jong. Werkervaring. 01-06-08 tot heden Directeur eigenaar Kat-Haros Management b.v.

Curriculum Vitae Tineke Kamerling-de Jong. Werkervaring. 01-06-08 tot heden Directeur eigenaar Kat-Haros Management b.v. Curriculum Vitae Tineke Kamerling-de Jong Werkervaring 01-06-08 tot heden Directeur eigenaar Kat-Haros Management b.v. Eigen advies-, en trainingsbureau op organisatorisch, beleidsmatig en commercieel

Nadere informatie

Guiver Freeman Expertise in Transition Management

Guiver Freeman Expertise in Transition Management : Algemeen Bedrijfsadvies Coaching Strategisch HR Advies Interim Training Projectmanagement Algemeen Bedrijfsadvies Adviseur/projectleider Organisatie doorgelicht op alle belangrijke bedrijfsaspecten,

Nadere informatie

de perfecte match. 10-2014

de perfecte match. 10-2014 de perfecte match. de perfecte match. Topwerkgevers en uitzonderlijk talent vinden elkaar bij Cullinan Academy. Wij brengen de perfecte match tussen die twee tot stand. Dat kunnen wij, omdat wij samenwerken

Nadere informatie

Habilis Executive Search. Banking & Finance

Habilis Executive Search. Banking & Finance Habilis Executive Search Banking & Finance Oog voor mens en organisatie Habilis mens en organisatie BV is een brede dienstverlener op het gebied van HRM en arbeidsmarktvraagstukken. De activiteiten die

Nadere informatie