De opleidingsgroep vindt het belangrijk om betrokken en kritische specialisten met een groot verantwoordelijkheidsgevoel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De opleidingsgroep vindt het belangrijk om betrokken en kritische specialisten met een groot verantwoordelijkheidsgevoel"

Transcriptie

1 Psychiatrie Opleider: Dr. A.C.M. Vergouwen Algemeen De A opleiding Psychiatrie van het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis leidt psychiaters op conform de daarvoor geldende opleidingseisen. Daarnaast echter wil ze een specifiek accent aan de opleiding geven, dat psychiaters die in het SLAZ zijn opgeleid, in hun latere beroepspraktijk herkenbaar maakt. Dat betreft de medische identiteit van de psychiater, zoals die is neergelegd in de Profielschets Psychiater van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie. Als een A opleiding psychiatrie in een groot algemeen opleidingsziekenhuis is ze bij uitstek in staat haar AIOSsen die mogelijkheid te bieden. Binnen het brede behandelaanbod van de afdeling bestaat een nadruk op complexe pathologie en op psychiatrisch somatische comorbiditeit. De AIOSsen zijn zelf primair verantwoordelijk voor de somatische zorg aan hun patiënten. Door de onmiddellijke beschikbaarheid van consulenten van bijna alle medische specialismen wordt hun medische vaardigheid in de praktijk voortdurend getoetst en verbeterd. Hetzelfde geldt voor het werk in de consultatie aan andere afdelingen van het algemeen ziekenhuis, dat een integraal onderdeel vormt van de opleiding in het SLAZ. De veelvuldige omgang met andere specialisten bevordert de identificatie van de AIOS met zijn of haar toekomstige positie als medisch specialist. Belangrijk is ook, dat de AIOS daardoor ervaart, dat de wetenschappelijk gefundeerde principes van diagnostiek en behandeling in de psychiatrie niet wezenlijk verschillen van die in andere specialismen. Wanneer AIOSsen die in het SLAZ zijn opgeleid, later werk vinden in de GGZ, kunnen ze daar een waardevolle bijdrage leveren aan de profilering van de psychiatrie, zoals die in de Profielschets Psychiater is beschreven. De opleidingsgroep vindt het belangrijk om betrokken en kritische specialisten met een groot verantwoordelijkheidsgevoel op te leiden. Noblesse oblige. Dit gebeurt in een klimaat waar een hoog streefniveau is ingebed in een open professionele omgeving. De opleidingsgroep vindt het van groot belang om wetenschappelijke inzichten kritisch te beschouwen en te integreren in de klinische praktijk. Het is ook van belang dat de AIOSsen gedurende de opleiding met alle werkzame supervisoren nauw samenwerken om verschillende werkwijzen te leren kennen en integreren in het eigen klinisch handelen. De supervisoren zijn laagdrempelig te raadplegen zodat de AIOSsen hun klinisch handelen makkelijk kunnen toetsen. De opleider heeft veel contact met alle AIOSsen gedurende de gehele opleiding in het SLAZ en volgt van nabij de voortgang. Continuïteit in de begeleiding en beoordelingen vindt de opleidingsgroep van belang. 1

2 Aspecten zoals toekomstbestendig houden van de zorg, het managen van een afdeling psychiatrie, financiële zaken, omgaan met de Raad van Bestuur en financiers van de zorg hebben aandacht tijdens de opleiding, vanuit de visie AIOSsen goed voor te bereiden op het werken als psychiater. Aios De psychiaters hechten grote waarde aan de opleiding. Allen dragen in belangrijke mate bij aan de opleiding. Er is een uitgebreid onderwijsprogramma, naast het onderwijs dat in Consortiumverband wordt gegeven. Het leerklimaat, de grote diversiteit, de grote bereidheid van de leden van de opleidingsgroep en het feit dat de opleiding is gesitueerd in een TopKlinisch (Algemeen) Ziekenhuis, maken de opleiding uniek. Tijdens de opleiding zijn er stages op de kliniek, de psychiatrische medische unit, de dagbehandeling, de polikliniek, de spoedeisende hulp en de psychiatrische consultatieve dienst. De AIOSsen worden tevens geschoold in het geven van elektroconvulsie therapie en de verschillende psychotherapierichtingen. Bekijk onderstaand Lokaal Opleidingsplan. Duur van de opleiding De opleiding tot psychiater duurt 4,5 jaar. In principe volgt u de eerste drie jaar van de opleiding in het SLAZ. Met Arkin is er een samenwerkingsverband voor het volgen van de stage sociale en spoedeisende psychiatrie. Doorstromers die de stage ziekenhuispsychiatrie in het kader van het aandachtsgebied Volwassenenpsychiatrie of Ouderenpsychiatrie willen doen, zijn ook van harte welkom. Opleidingsetalages Ziekenhuispsychiatrie in het aandachtsgebied Volwassenenpsychiatrie en Ouderenpsychiatrie Contact opnemen: Dr. A.C.M. (Ton) Vergouwen 2

3 Opleiding Psychiatrie in het Sint Lucas Andreas ziekenhuis Amsterdam Opleidingsplan Auteurs dr. Ton Vergouwen, opleider Psychiatrie dr.indrag Lampe, plaatsvervangend opleider Psychiatrie drs. David Hakvoort, AIOS Psychiatrie drs. Nadine van der Lee, Onderwijscoördinator Medische Vervolgopleidingen Amsterdam, januari

4 Ter Inleiding Dit manuscript beschrijft het lokale opleidingsplan voor de opleiding psychiatrie in het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis (SLAZ) te A dam. Het is afgeleid van het landelijk opleidingsplan Herziening Opleiding en Onderwijs Psychiatrie (HOOP). Het biedt de opleiders en de AIOSsen een basisstructuur voor de invulling van het individuele opleidingsplan. Bij visitatie geeft dit plan, samen met het individuele opleidingsplan van de AIOSsen, inzicht in de opbouw van de opleiding. Het plan bestaat uit 3 delen. Allereerst is in deel A de landelijke en regionale structuur van de opleiding tot psychiater beschreven. Deel B beschrijft het lokale opleidingsplan en de stages die in het SLAZ worden aangeboden, aangevuld met informatie over relevante aspecten van de opleiding(-splek). In Deel C vindt u de formulieren die in het SLAZ gebruikt worden voor de toetsing alsmede diverse bijlagen. Dit plan is in samenspraak met de lokale opleidingsgroep SLAZ tot stand gekomen. Het lokaal opleidingsplan dient te worden gezien als werkdocument dat niet alleen een essentieel onderdeel uitmaakt van de erkenningsaanvraag ten behoeve van de visitatie, maar dat ook AIOSsen en leden van de opleidingsgroep informeert over hoe de opleiding tot psychiater in het SLAZ is vormgegeven en wordt uitgevoerd. Bij het opstellen van dit document is dankbaar gebruik gemaakt van het Landelijke opleidingsplan HOOP en het opleidingsplan klinische geriatrie Jeroen Bosch Ziekenhuis te s-hertogenbosch (juni 2010) dat op de website van de Medisch Specialisten Registratie Commissie als voorbeeld van een lokaal opleidingsplan is geplaatst. 4

5 Inhoudsopgave TER INLEIDING... 4 DEEL A... 6 OPLEIDINGSPLAN PSYCHIATRIE LANDELIJK EN REGIONAAL... 6 OPLEIDING TOT PSYCHIATER...7 Structuur van de opleiding... 8 Thema s, competenties, ziektebeelden en kritische beroepssituaties... 8 Toetsing Opleidingscluster Psychiatrie Noord-Holland DEEL B LOKAAL OPLEIDINGSPLAN SINT LUCAS ANDREAS ZIEKENHUIS Algemene informatie 16 Visie op opleiden Opleidingsgroep Introductie 18 Organisatie van de opleiding. 19 Onderwijs. 21 Wetenschappelijke vorming Begeleiding van coassistenten 23 Toetsen en evaluatie 24 Overleg rond de opleiding Kwaliteitszorg BESCHRIJVING VAN DE STAGEPLEKKEN Kliniekstage Dagbehandeling Polikliniek 37 Psychiatrisch consultatieve dienst Etalagestage ziekenhuispsychiatrie Stage Ziekenhuispsychiatrie aandachtsgebied volwassenpsychiatrie 41 Stage Ziekenhuispsychiatrie aandachtsgebied ouderenpsychiatrie.. 43 DEEL C BIJLAGEN. 46 Portfolio Bijlage 1. Gebruikte Beoordelingsformulieren

6 DEEL A Opleidingsplan Psychiatrie Landelijk en Regionaal 6

7 Opleiding tot Psychiater Kern van het vak van Psychiater Als medisch specialist behandelt de psychiater patiënten die lijden of disfunctioneren doordat hun cognitieve enemotionele betrokkenheid op henzelf of hun leefomgeving verstoord is geraakt. Vanuit een medisch referentiekader gebruikt de psychiater daartoe zowel de therapeutische relatie als technieken die deze verstoring opheffen of de gevolgen ervan verzachten. (uit bijlage 1 HOOP, Herziene profielschets van de psychiater, 2005) In HOOP (Herziening Opleiding en Onderwijs Psychiatrie) is de landelijke medische vervolgopleiding tot psychiater beschreven. HOOP is een product van het Concilium Psychiatricum van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie. Het Concilium Psychiatricum is ondersteund door de Commissie Nieuwe Opleidingseisen en de diverse taakgroepen. Het opleidingsplan is een uitvloeisel van een reeks ontwikkelingen en maatregelen die niet alleen de opleiding tot medisch specialist betreffen, maar ook de positie van de arts en andere professionals in de zorg in het algemeen. Van belang in dit verband is dat de minister van VWS in 2004 integraal de aanbevelingen van het rapport De zorg van morgen (juli 2003) heeft overgenomen. De voor de opleiding tot medisch specialist meest relevante aanbeveling uit De zorg van morgen betreft de introductie van competentiegeoriënteerde opleidingsprogramma s met eindtermen,indeling in thema s, een gedifferentieerd systeem van toetsing en gebruik van nieuwe onderwijstechnieken. Sinds 1 januari 2005 is het Kaderbesluit van het CCMS van kracht. Dit heeft betrekking op de algemene eisen voor de opleiding, registratie en herregistratie van medische specialisten en voor de erkenning van opleiders en opleidingsinrichtingen. Met het Kaderbesluit CCMS is een aantal veranderingen in de eisen voor de opleiding tot medisch specialist doorgevoerd. Deze veranderingen waren aanleiding tot een grootschalige modernisering van alle medische vervolgopleidingen, waaronder die van de opleiding tot psychiater. Een overzicht van de veranderingen: - Eindtermen worden geformuleerd in competenties. - De competenties zijn gebaseerd op het CanMEDS-model, dat een zevental rollen of competentiegebiedenonderscheidt (figuur 1.1). - Per competentiegebied is een viertal competenties geformuleerd: de algemene competenties voor de medisch specialist. - Competenties moeten worden getoetst. - De AIOS moet een portfolio bijhouden. - Voortgangsgesprekken moeten in het eerste jaar vier keer per jaar worden gevoerd en in de volgende jaren eens per half jaar. - Geschiktheidsbeoordelingen vinden plaats na het eerste jaar van de opleiding, halverwege de opleiding en drie maanden voor het einde van de opleiding. Figuur 1.1 De zeven competentiegebieden van CanMEDS 7

8 Structuur van de opleiding De opleiding in het geheel kan worden gezien als een voortgaande competentieontwikkeling, zodat de AIOS een niveau bereikt waarin overzicht en inzicht ontstaat met betrekking tot het (uitoefenen van het) beroep psychiater. Dit impliceert een noodzakelijk niveau van functioneren en reflectie, waarin de professional de verschillende perspectieven overziend vrij is de eigen werkstijl te ontwikkelen en binnen de kaders van het vak zelfstandig te functioneren. Voor het bereiken van dit niveau zijn twee elementen in de opleiding verantwoordelijk. In eerste instantie leidt verbreding en verrijking van de ervaring die de AIOS opdoet in verschillende thema s tot de ontwikkeling van competenties. Daarna kan specifieke verdieping plaatsvinden in één van de drie aandachtsgebieden van de psychiatrie. Het aandachtsgebied kinder- en jeugdpsychiatrie kende al geruime tijd een interne aantekening. Het aantekeningsjaar viel echter buiten de opleiding tot psychiater, zodat de totale duur van de opleiding tot kinder- en jeugdpsychiater vijf en een half jaar bedroeg. In de nieuwe opleiding verwerft de AIOS de interne aantekening voor één van de drie aandachtsgebieden binnen de totale duur van de opleiding. De opleiding is opgebouwd uit stages, die verschillende thema s omvatten (zie verderop in dit opleidingsplan). Bij voorkeur worden stages in het algemene deel van de opleiding voorafgaand aan de stages in het aandachtsgebied gevolgd, en wordt over de gehele opleiding de volgorde klinisch - ambulant - spoedeisend aangehouden. De AIOS wordt opgeleid tot psychiater binnen één van de drie aandachtsgebieden: volwassenenpsychiatrie, kinder- en jeugdpsychiatrie of ouderenpsychiatrie. De totale opleidingsduur is vier en een half jaar in fulltime equivalenten. De vier en een half jaar is opgedeeld in twee en een half jaar algemene psychiatrie en twee jaar aandachtsgebieden. Gedurende de opleiding besteedt de AIOS in totaal ten minste: - één jaar aan klinische psychiatrie; - één jaar aan ambulante psychiatrie; - zes maanden (ten minste 20%) aan spoedeisende psychiatrie; - zes maanden (ten minste 20%) aan consultatieve psychiatrie; - drie jaar (ten minste 10%) aan psychiatrische psychotherapie. De stages kunnen in willekeurige volgorde worden doorlopen, maar bovengenoemde volgorde (aandachtsgebied na algemeen, spoedeisend na ambulant, ambulant na klinisch) heeft de voorkeur. In ieder geval vindt het eerste jaar van de opleiding plaats binnen het onderdeel algemene psychiatrie en wordt het laatste jaar van de opleiding volledig besteed aan psychiatrische patiëntenzorg binnen het aandachtsgebied. Gelet op het belang van ervaring in de samenwerking met andere specialismen is het gewenst dat iedere AIOS gedurende ten minste zes maanden in een algemeen ziekenhuis of universitair medisch centrum werkzaam is. Thema s, competenties, ziektebeelden en kritische beroepssituaties Hieronder worden kort de thema s, competenties, ziektebeelden en kritische beroepssituaties beschreven, waarvan het merendeel in een tabelvorm die is overgenomen uit HOOP. Voor de uitgebreide uitwerking van de thema s, ziektebeelden en kritische beroepssituaties, zie bijlage 2 van HOOP. 8

9 Thema s binnen de opleiding tot psychiater In de psychiatrie geldt dat de behandelcontext in belangrijke mate bepaalt op welke competenties een beroep wordt gedaan. De behandelcontext heeft grote invloed op het type patiënt dat men behandelt, de aard van de hulpvraag en de omstandigheden en situaties waarin de patiënt zich presenteert. Bovendien wordt de infrastructuur van het vakgebied, en dus ook die van de opleidingen, in belangrijke mate bepaald door de behandelcontext en/of de patiëntenpopulatie of het werkterrein. De indeling in zestien thema s aan de hand van behandelcontexten, patiëntenpopulaties en werkterreinen, leidt aldus tot herkenbare onderdelen van de (algemene en volwassenen) psychiatrie, waarbij recht wordt gedaan aan de diversiteit en breedte van het vakgebied. Deze indeling staat in tabel 3.2. De behandelcontext bepaalt in welke omstandigheden en/of situaties een bepaalde patiëntenpopulatie wordt gezien. In de praktijk van de stages zijn dan ook meestal één of meer behandelcontexten gecombineerd met één of meer patiëntenpopulaties. Tevens zal er altijd sprake zijn van een leeftijdsgebonden patiëntenpopulatie van volwassenen, kinderen en jeugdigen, of ouderen. Tabel 3.2 Thema s algemene psychiatrie en volwassenenpsychiatrie Behandelcontext (verplichte thema s) Patiëntenpopulatie naar leeftijd* Patiëntenpopulatie naar psychiatrisch deelterrein (keuzethema s) Niet aan directe psychiatrische patiëntenzorg gerelateerd werkterrein (keuzethema s)** Klinische psychiatrie Ambulante psychiatrie Spoedeisende psychiatrie (7x24-uurspsychiatrie) Consultatieve psychiatrie Psychiatrische psychotherapie Volwassenenpsychiatrie (verplicht thema) Kinder- en jeugdpsychiatrie (keuzethema) Ouderenpsychiatrie (keuzethema) Ziekenhuispsychiatrie Verslavingspsychiatrie Forensische psychiatrie Psychiatrie bij verstandelijk beperkten Psychiatrie in de zelfstandig gevestigde praktijk Beleidspsychiatrie Wetenschappelijk onderzoek Somatische gezondheidszorg * Binnen het algemene deel van de opleiding kunnen de thema s kinder- en jeugdpsychiatrie en ouderenpsychiatrie eveneens binnen een stage van maximaal een half jaar aan de orde komen ** Omdat deze thema s niet gerelateerd zijn aan directe psychiatrische patiëntenzorg zijn er beperkingen vastgesteld voor de duur van stages waarin deze thema s aan de orde komen. In tabel 3.3 wordt aangegeven op welke wijze de thema s in de opleiding tot psychiater worden beschreven. Tabel 3.3 Koppeling van thema s algemene psychiatrie en volwassenenpsychiatrie aan specialismegebonden competenties en aan de gegroepeerde ziektebeelden waar de ziektegebondenleerdoelen medisch handelen aan zijn gekoppeld Thema Specialismegebonden competenties Ziektebeelden en kritische beroepssituaties Alle thema s psychiatrische 1 Medisch handelen 1 Cognitieve stoornissen 9

10 patiëntenzorg 2 Communicatie 3 Samenwerking 4 Kennis en wetenschap 5 Maatschappelijk handelen 6 Organisatie 7 Professionaliteit Verplichte thema s Klinische psychiatrie 1 Medisch handelen: Communicatie: Samenwerking: Maatschappelijk handelen: 5.3, 5.4 Ambulante psychiatrie 1 Medisch handelen: Communicatie: Samenwerking: 3.1, Organisatie: 6.4 Spoedeisende psychiatrie 1 Medisch handelen: Communicatie: 2.2, Samenwerking: 3.2, Maatschappelijk handelen: 5.3, 5.4 Consultatieve psychiatrie 1 Medisch handelen: Communicatie: 2.3, Samenwerking: 3.1, Kennis en wetenschap: 4.4 Psychiatrische psychotherapie 1 Medisch handelen: Communicatie: 2.1, Samenwerking: Professionaliteit: 7.2, Psychotische stoornissen 3 Stemmingsstoornissen 4 Angst- en dwangstoornissen 5 Stoornissen met somatische symptomen 6 Verslavingen 7 Drangstoornissen 8 Persoonlijkheidsstoornissen 9 Ontwikkelingsstoornissen a. Acute psychose b. Agressief gedrag c. Suïcidaal gedrag d. Automutilatie e. Zelfverwaarlozing 1 Cognitieve stoornissen 2 Psychotische stoornissen 3 Stemmingsstoornissen 6 Verslavingen 8 Persoonlijkheidsstoornissen 2 Psychotische stoornissen 3 Stemmingsstoornissen 4 Angst- en dwangstoornissen 8 Persoonlijkheidsstoornissen 9 Ontwikkelingsstoornissen 2 Psychotische stoornissen 3 Stemmingsstoornissen 4 Angst- en dwangstoornissen 6 Verslavingen 8 Persoonlijkheidsstoornissen 1 Cognitieve stoornissen 3 Stemmingsstoornissen 5 Stoornissen met somatische symptomen 6 Verslavingen 8 Persoonlijkheidsstoornissen 3 Stemmingsstoornissen 4 Angst- en dwangstoornissen 5 Stoornissen met somatische symptomen 8 Persoonlijkheidsstoornissen 10

11 Toetsing Ontwikkeling van de AIOS Gedurende de opleiding is de verwachting dat de AIOS in toenemende mate zelfstandig kan functioneren in steeds complexere situaties. Het (leren) kennen van de eigen grenzen en het inroepen van hulp is een belangrijk aspect gedurende de opleiding. Door groei en ontwikkeling gedurende de opleiding worden de vereiste competenties verworven. Om het individuele niveau van functioneren binnen het opleidingstraject te kunnen evalueren, is een competentiekaart ontwikkeld (zie HOOP; figuur 5.1, p. 43). Op deze kaart wordt aangegeven op welk tijdstip in de opleiding de AIOS expliciet over de betreffende specialismegebonden competentie dient te beschikken, in een opklimmend niveau van complexiteit van de situatie en van de mate van zelfstandigheid. Dat wil zeggen dat het betreffende niveau van de competentie al eerder verworven kan worden, maar op het aangegeven tijdstip uiterlijk verworven moet zijn om te voldoen. Dit tijdstip is ruim genomen, rekening houdend met individuele verschillen in leertraject en -tempo. Het niet bereiken van het betreffende niveau binnen de hiervoor vastgestelde tijd, betekent dan ook dat er een probleem bestaat binnen het leerproces van de AIOS. Voor het beoordelen van de AIOS op de werkplek is gekozen voor toetsinstrumenten die gemakkelijk hanteerbaar en toepasbaar zijn. Daarom zijn de te beoordelen competenties vertaald naar concrete voorbeelden in de praktijk. Aangezien er met een groot aantal beoordelaren wordt gewerkt binnen de opleiding, wordt met (maximaal) drie niveaus van functioneren gewerkt, teneinde de interbeoordelaarsvariabiliteit te beperken. - Boven niveau: de beheersing van deze competentie stijgt duidelijk uit boven het vereiste niveau van complexiteit en/of zelfstandigheid dat op het aangegeven tijdstip verwacht mag worden. Deze AIOS verdient een compliment dat aan de meeste andere AIOS niet wordt gegeven (richtlijn: circa 5% van de AIOS scoort boven niveau). - Goed op niveau: deze competentie wordt goed beheerst, op het vereiste niveau van complexiteit en/of zelfstandigheid dat op het aangegeven tijdstip verwacht mag worden (richtlijn: circa 90% van de AIOS scoort goed op niveau). - Onder niveau: deze competentie vereist aandacht, is (nog) niet van het vereiste niveau van complexiteit en/of zelfstandigheid dat op het aangegeven tijdstip verwacht mag worden (richtlijn: circa 5% van de AIOS scoort onder niveau). De beoordelaar kan op de competentiekaart aflezen op welk niveau van complexiteit en zelfstandigheid de AIOS zich voor de betreffende competentie op het betreffende moment binnen zijn opleiding minimaal behoort te bevinden. Voor de competentie medisch handelen vindt een aparte beoordeling plaats, omdat de ontwikkeling van deze competentie afhankelijk is van de volgorde van de verplichte en keuzethema s in de opleiding van de individuele AIOS. 11

12 Medisch handelen Communicatie Samenwerking Kennis en Wetenschap Maatschap pelijk Handelen Organisatie Professio naliteit Figuur 5.1 Competentiekaart HOOP Competentie Jaar /2 1.1 De AIOS bezit adequate kennis en vaardigheid naar de stand van het Themagebonden vakgebied 1.2 De AIOS past het diagnostisch, therapeutisch en preventief arsenaal van Themagebonden het vakgebied goed en waar mogelijk evidence based toe 1.3 De AIOS levert effectieve en ethisch verantwoorde patiëntenzorg E E C CB CZ B Z B 1.4 De AIOS vindt snel de vereiste informatie en past deze goed toe E C C D D B B Z 2.1 De AIOS bouwt effectieve behandelrelaties met patiënten op E E C CB CZ B Z B 2.2 De AIOS luistert goed en verkrijgt doelmatig relevante patiëntinformatie E E C CB CZ B Z B 2.3 De AIOS bespreekt medische informatie goed met patiënten en desgewenst E E C CZ D met familie B Z B 2.4 De AIOS doet adequaat mondeling en schriftelijk verslag over patiëntencasus E E C CZ CZ Z Z Z 3.1 De AIOS overlegt doelmatig met collegae en andere zorgverleners E C C CZ CZ B B Z 3.2 De AIOS verwijst adequaat en kent de diverse algemene en categoriale E E C CZ CZ verwijsmogelijkheden B Z B 3.3 De AIOS levert, vraagt en bespreekt intercollegiaal consult op effectieve E E C CZ CZ wijze B Z B 3.4 De psychiater draagt bij aan effectieve interdisciplinaire samenwerking E E C CZ CZ en ketenzorg B Z B 4.1 De AIOS beschouwt medische informatie kritisch en is in staat wetenschappelijke E E C CZ D literatuur kritisch te evalueren B Z Z 4.2 De AIOS bevordert de verbreding van en ontwikkelt de wetenschappelijke E E C CZ D vakkennis B Z B 4.3 De AIOS ontwikkelt en onderhoudt een persoonlijk bij- en nascholingsplan E E C CZ D B Z B 4.4 De AIOS bevordert de deskundigheid van studenten, AIOS, collegae, E C C CZ D patiënten en andere betrokkenen bij de gezondheidszorg B B Z 5.1 De AIOS kent en herkent de determinanten van ziekte K E C CZ D Z Z 5.2 De AIOS bevordert de gezondheid van patiënten en de gemeenschap als E E C CZ D geheel B Z B 5.3 De AIOS handelt volgens de relevante wettelijke bepalingen E E C CZ D B Z B 5.4 De AIOS treedt adequaat op bij incidenten in de zorg E E E CB CZ B B Z 6.1 De AIOS organiseert het werk naar een balans in patiëntenzorg en persoonlijke E C C CZ CZ ontwikkeling B B Z 6.2 De AIOS werkt effectief en doelmatig binnen de gezondheidszorgorganisatie E E C CZ CZ B Z B 6.3 De AIOS besteedt de beschikbare middelen voor de patiëntenzorg verantwoord K E C CZ CZ B B 6.4 De AIOS gebruikt informatietechnologie voor optimale patiëntenzorg en E E C CZ CZ voor onderwijs 7.1 De AIOS levert hoogstaande patiëntenzorg op integere, oprechte, respectvolle en betrokken wijze en beschikt over een groot verantwoordelijkheidsgevoel B E Z Z C Z Z C Z CZ CZ 12

13 7.2 De AIOS vertoont adequaat persoonlijk en interpersoonlijk professioneel gedrag 7.3 De AIOS kent de grenzen van de eigen competentie en handelt daar binnen 7.4 De AIOS oefent de geneeskunde uit naar de gebruikelijke ethische normen van het beroep C B E B E B C Z E Z E Z C Z C B C B CZ CZ CZ CZ CZ CZ = Kennis: de AIOS heeft voldoende tot goede kennis noodzakelijk voor de betreffende compe- = Eenvoudig+begeleiding: de AIOS beschikt met gerichte werkbegeleiding over de betreffende competentie in eenvoudige situaties = Eenvoudig+zelfstandig: de AIOS beschikt volledig zelfstandig over de competentie in eenvoudige situaties = Complex+begeleiding: de AIOS beschikt met gerichte werkbegeleiding over de betreffende competentie in complexe situaties = Complex+zelfstandig: de AIOS beschikt volledig zelfstandig over de competentie in complexe situaties =Doorgeven: de AIOS is in staat de competentie aan anderen te leren K tentie EB EZ CB CZ D De volgende toetsvormen worden, naast het portfolio en de voortgangsgesprekken, ingezet. - Kennistoets. - Korte Praktijk Beoordeling (KPB).* (minimaal 8 per jaar) - Korte Praktijk Beoordeling overdracht (KPB overdracht).* (minimaal 2 per jaar) gradenbeoordeling.* - Beoordeling brieven en dossiers.* (Deze beoordelingen worden ten minste viermaal in het eerste jaar gedaan, en ten minste tweemaal per jaar in de volgende opleidingsjaren. Per keer worden minimaal drie brieven respectievelijk dossiers beoordeeld ten behoeve van één beoordelingsformulier.) - Beoordeling psychotherapieën.* - Beoordeling CAT (Critical Appraisal Topic), referaten en klinische presentaties.* (minimaal 2 per jaar) - Beoordeling geneeskundige verklaringen.* - Beoordeling psychiatrische rapportages.* - Stagebeoordelingen.* - Beoordeling medisch handelen. - Beoordeling niveau van specialismegebonden competenties.* - Beoordeling eindreferaat.* Figuur 5.2 Toetsinstrumenten en toets en beoordelingsmomenten in de opleiding tot psychiater Toetsing 3mnd 6mnd 9mnd 1jaar 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar Kaderbesluit *Voortgangsgesprek * * * * * * Geschiktheidsbeoordeling Kennistoets X X X X X X X X X KPB 8 per jaar 8 per jaar 8 per jaa r 8 per jaar 4 per half jaar KPB Overdracht 2 per jaar 2 per jaar 2 per jaa r 2 per jaar 1 per half jaar 360-graden beoordeling 1 per stage of minimaal eens per 9 maanden 13

14 Modelbrief, dossierbeoordeling. Van elk: 4 per jaar 4 per jaar 4 per jaar 4 per jaar 2 per half jaar CAT, referaten en klinische presentaties. Van elk: 1 per jaar 1 per jaar 1 per jaar 1 per jaar 1 per Geneeskundige verklaring, psychiatrische rapportage Psychotherapie beoordelingen Stagebeoordelingen Eindreferaat 3x IBS, 2 machtigingen, 3 rapportages 1 per type therapie 1 per stage jaar X Opleidingscluster Psychiatrie Noord Holland De opleiding psychiatrie in het Sint Lucas Andreas ziekenhuis maakt deel uit van het opleidingscluster psychiatrie Noord-Holland. Dit cluster bestaat uit: - het Academisch Medisch Centrum, - Arkin, - GGZ Ingeest, - GGZ Noord-Holland/Noord, - het Sint Lucas Andreas ziekenhuis, - De Bascule/Triversum en - De Heel Zaans Medisch Centrum. Zes maal per jaar vergadert het Opleidingscluster (Consortium) over opleidingszaken. Dit betreft dan o.a. landelijke ontwikkelingen, nieuws vanuit de visitatiecommissie, afstemming van stages binnen de verschillende opleidingsinrichtingen, ontwikkelingen en afstemming van het consortiumonderwijs, en de eindreferaten. Bij de vergaderingen zijn de opleiders, plaatsvervangend opleiders en een vertegen- van de AIOSsen aanwezig. Er is secretariële woordiging ondersteuning. 14

15 DEEL B LOKAAL OPLEIDINGSPLAN SINT LUCAS ANDREAS ZIEKENHUIS 15

16 Algemene informatie Het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis is een Topklinisch Ziekenhuis in Amsterdam-West. Het heeft de ambitie om patiëntenzorg, opleiding en wetenschap van hoog niveau te bedrijven. In het SLAZ zijn vrijwel alle specialismen vertegenwoordigd, waarvan 14 specialismen een bij de MSRC geregistreerde opleiding tot medisch specialist verzorgen. De vernieuwde afdeling psychiatrie van het SLAZ is in 2010 geopend, en beschikt over uitsluitend eenpersoonskamers, 2 separeers en een verpoosruimte. Dit waarborgt een flexibel opnamebeleid. In 2012 bedroeg de productie bij 30 bedden ongeveer 300 opnames, 100 dagklinische opnames, policontacten bij 270 patiënten en 1200 nieuwe consulten op de afdelingen van andere medische specialismen. De afdeling participeert verder in o.a. de psychiatrie-obstetrie-pediatrie-polikliniek en het centrum voor ouderendiagnostiek. De patiëntenpopulatie van het SLAZ is bij uitstek multicultureel en pluriform. Ongeveer 50% van de patiënten is allochtoon. Op de afdeling psychiatrie is dat percentage lager. De psychiatrie wordt in de volle breedte uitgeoefend. Dat wil zeggen dat alle psychiatrische stoornissen worden gediagnosticeerd en behandeld. Enerzijds is er sprake van uitgesproken generalisme, anderzijds heeft de afdeling specifieke functies, die passen in het aanbod van topklinische zorg. Specifieke functies van de afdeling zijn diagnostiek en behandeling van patiënten met relevante psychiatrische stoornissen in combinatie met relevante somatische aandoeningen, psychiatrische patiënten die zwanger zijn, kraamvrouwen met ernstige psychiatrische stoornissen, patiënten met therapieresistente depressies en patiënten waarbij een second opinion is geïndiceerd in verband met complexe problematiek en/of vastgelopen behandelingen. Op de afdeling is veel aandacht voor terugdringen van dwang en drang en veilig incidenten melden. Hierbij zijn alle medewerkers, inclusief de AIOSsen, betrokken. De vakgroep werkt met verschillende andere medische specialismen nauw samen. Met de GGZinstellingen in de omgeving, andere algemene ziekenhuizen, de academische centra, vrijgevestigde psychiaters, huisartsen en de GGD is eveneens een goede samenwerking. Visie op opleiden De A opleiding Psychiatrie van het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis leidt psychiaters op conform de daarvoor geldende opleidingseisen. Daarnaast echter wil ze een specifiek accent aan de opleiding geven, dat psychiaters die in het SLAZ zijn opgeleid, in hun latere beroepspraktijk herkenbaar maakt. Dat betreft de medische identiteit van de psychiater, zoals die is neergelegd in de Profielschets Psychiater van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie. Als een A opleiding psychiatrie in een groot algemeen opleidingsziekenhuis is ze bij uitstek in staat haar AIOSsen die mogelijkheid te bieden. Binnen het brede behandelaanbod van de afdeling bestaat een nadruk op complexe pathologie en op psychiatrisch somatische comorbiditeit. De AIOSsen zijn zelf primair verantwoordelijk voor de somatische zorg aan hun patiënten. Door de onmiddellijke beschikbaarheid van consulenten van bijna alle medische specialismen wordt hun medische vaardigheid in de praktijk voortdurend getoetst en verbeterd. Hetzelfde geldt voor het werk in de consultatie aan andere afdelingen van het algemeen ziekenhuis, dat een integraal onderdeel vormt van de opleiding in het SLAZ. De veelvuldige omgang met andere specialisten bevordert de identificatie van de AIOS met zijn of haar toekomstige positie als medisch specialist. Belangrijk is ook, dat de AIOS daardoor ervaart, dat de wetenschappelijk gefundeerde principes van diagnostiek en behandeling in de psychiatrie niet wezenlijk verschillen van die in andere specialismen. Wanneer AIOSsen die in het SLAZ zijn opgeleid, later werk vinden in de GGZ, kunnen ze daar een waardevolle bijdrage leveren aan de profilering van de psychiatrie, zoals die in de Profielschets Psychiater is beschreven. De opleidingsgroep vindt het belangrijk om betrokken en kritische specialisten met een groot verantwoordelijkheidsgevoel op te leiden. Noblesse oblige. Dit gebeurt in een klimaat waar een hoog streefniveau is ingebed in een open professionele omgeving. De opleidingsgroep vindt het van groot belang om wetenschappelijke inzichten kritisch te beschouwen en te integreren in de klinische praktijk. Het is ook van belang dat de AIOSsen gedurende de opleiding met alle werkzame supervisoren 16

17 nauw samenwerken om verschillende werkwijzen te leren kennen en integreren in het eigen klinisch handelen. De supervisoren zijn laagdrempelig te raadplegen zodat de AIOSsen hun klinisch handelen makkelijk kunnen toetsen. De opleider heeft veel contact met alle AIOSsen gedurende de gehele opleiding in het SLAZ en volgt van nabij de voortgang. Continuïteit in de begeleiding en beoordelingen vindt de opleidingsgroep van belang. Aspecten zoals toekomstbestendig houden van de zorg, het managen van een afdeling psychiatrie, financiële zaken, omgaan met de Raad van Bestuur en financiers van de zorg hebben aandacht tij de opleiding, vanuit de visie AIOSsen goed voor te bereiden op het werken als dens psychiater. Opleidingsgroep Op de afdeling werken 5 psychiaters (4 fte). Vier psychiaters zijn gepromoveerd, waarvan er een tevens bijzonder hoogleraar ziekenhuispsychiatrie is. Alle psychiaters zijn vakinhoudelijk breed georienteerd op alle aspecten van de eindtermen van de opleiding en hebben daarnaast specifieke verantwoordelijkheden in het kader van de opleiding: Opleider, supervisor kliniek en dagkliniek: Dr. A.C.M. Vergouwen Plaatsvervangend opleider, supervisor polikliniek: Dr. I.K. Lampe Opleider psychotherapie, supervisor kliniek: vacature (waarneming door Dr. A.C.M. Vergouwen en Dr I.K. Lampe) Opleider AIOSsen Huisartsgeneeskunde en co-assistenten, supervisor kliniek: Drs. A. van der Loo Supervisor psychiatrische consultatieve dienst: Prof. dr. A. Honig Er is momenteel een vacature van 0.6 fte. De aan te stellen collega zal supervisor kliniek en supervisor psychotherapie zijn. De gehele opleidingsgroep is verantwoordelijk voor de inhoud, vormgeving en kwaliteit van de opleiding. Alle specialisten werken nauw samen om een hoogwaardige opleiding tot psychiater te bieden. Alle psychiaters superviseren de AIOSsen en nemen actief deel aan overdrachten en onderwijsmomenten. De opleidingsgroep bewaakt de voortgang van de AIOSsen en begeleidt hen tijdens de opleiding. De directe supervisor wordt door de opleider direct betrokken bij de beoordelingen en toetsmomenten van de AIOSsen. De opleider, Dr. A.C.M. Vergouwen, is eindverantwoordelijk voor de inhoud, kwaliteit en samenhang van de opleiding. Hij wordt daarin bijgestaan door de andere supervisoren en in het bijzonder de plaatsvervangend opleider. De opleider voert de voortgangs- en beoordelingsgesprekken. Iedere stage heeft een stagehouder. Deze psychiater is met name belast met het toezicht op de kwaliteit van de stage en voert, samen met de opleider, de gesprekken met de AIOS aan het begin van de stage (invullen van de leerdoelen), halverwege (tussenevaluatie) en aan het eind van de stage (stagebeoordeling). De aard van de supervisie hangt onder andere af van het ervaringsniveau van de AIOS. Het overzicht over de juiste samenhang van leerdoelen en verworven competenties en de ontwikkeling daarin berust bij de opleider, die daartoe minimaal 2x per jaar met de AIOS overleg heeft. 17

18 Introductie SLAZ breed Voordat de AIOS aanvangt met de opleiding is er een introductie. De introductie omvat zowel een kennismaking met het SLAZ als een kennismaking met de opleidingsgroep en afdeling. De kennismaking met SLAZ bestaat uit een introductieprogramma van 3 dagen. Dit programma bestaat uit: Een algemeen introductieprogramma waarin de AIOS kennis maken met de kernwaarden van het SLAZ: Beter, Veiliger, Vriendelijker en een rondleiding door het ziekenhuis. Werking en gebruik van het Elektronisch Patiëntendossier Epic in het Ziekenhuis Medicatie voorschrijf systeem Pharma Thema s en onderwerpen op het terrein van Kwaliteit en Veiligheid: Veilig Incident Melden, Early Warning System, pijnbestrijding, ziekenhuishygiëne Medische ondersteunende afdelingen (Microbiologisch laboratorium, Klinisch laboratorium) Reanimatietraining Onderwijs aan co-assistenten Gebruik van de digitale medische zoekmachines (Medische Bibliotheek) Daarnaast verzorgt het ziekenhuis een Advanced Life Support training voor de AIOS. Binnen vakgroep en afdeling. De kennismaking met de opleidingsgroep en de afdeling bestaat uit het voorstellen tijdens de overdracht, een kennismakingsgesprek met de opleider, rondleiding, en een kennismaking met de gebruikte beoordelingsformulieren, portfolio en de intranetsite waar alle te gebruiken protocollen en instructies terug te vinden zijn. Bij het gesprek met de opleider komen o.a. het opleidingsschema, de voortgangs en stagegesprekken, het portfolio en de toetsinstrumenten zoals KPB s aan de orde. Voordat de AIOS zijn/haar eerste avond- en nacht-bereikbaarheidsdienst doet heeft hij/zij de werkprocessen geleerd van een collega-aios en de supervisor van de psychiatrische consultatieve dienst. Vanuit het consortium is er nog een introductieweek waarin de belangrijke zaken voor de beginnende AIOSsen psychiatrie worden onderwezen (zie aldaar). 18

19 Organisatie van de opleiding Structuur van de opleiding De opleiding tot psychiater bestaat uit een basisopleiding van 2 ½ jaar en een aandachtsgebied van 2 jaar. In het SLAZ worden stages aangeboden in het kader van de basisopleiding en twee stages ziekenhuispsychiatrie in het kader van de aandachtsgebieden volwassenen- en ouderenpsychiatrie. In het kader van de basisopleiding in het SLAZ start de AIOS met een stage in de kliniek. Vervolgens is er een stage op de dagbehandeling en daarna een stage op de polikliniek. Na deze stages volgt de AIOS de stage ziekenhuispsychiatrie in het kader van het aandachtsgebied volwassenen- of ouderenpsychiatrie. Gedurende de gehele opleiding in het SLAZ doet de AIOS diensten voor de spoedeisende hulp (SEH) en het ziekenhuis. Figuur 5.3 Schema basisopleiding psychiatrie in het SLAZ, koppeling van tijd, setting en thema s 1e halfjaar 2 e halfjaar 3 e halfjaar 4 e halfjaar 5 e halfjaar Kliniek (team A) Kliniek (team B) Dagbehandeling Polikliniek Polikliniek Klinische Psychiatrie Klinische psychiatrie Ambulante psychiatrie Ambulante psychiatrie Ambulante psychiatrie Psychiatrische Psychotherapie Psychiatrische Psychotherapie Psychiatrische Psychotherapie Psychiatrische Psychotherapie Psychiatrische Psychotherapie Ziekenhuispsychiatrie Ziekenhuispsychiatrie Spoedeisende psychiatrie Spoedeisende psychiatrie Volwassenpsychiatrie Ouderenpsychiatrie Volwassenpsychiatrie Ouderenpsychiatrie Volwassenpsychiatrie Ouderenpsychiatrie Volwassenpsychiatrie Ouderenpsychiatrie Volwassenpsychiatrie Ouderenpsychiatrie Consultatieve psychiatrie* Consultatieve psychiatrie* Consultatieve psychiatrie* Consultatieve psychiatrie* Consultatieve psychiatrie* Spoedeisende psychiatrie* Spoedeisende psychiatrie* Spoedeisende psychiatrie* Spoedeisende psychiatrie* Spoedeisende psychiatrie* * gedurende de gehele opleiding in het SLAZ doet de AIOS diensten voor de SEH en ziekenhuis. Derhalve wordt de AIOS gedurende het gehele traject opgeleid in de thema s consultatieve psychiatrie en spoedeisende psychiatrie. Voor de stage sociale en spoedeisende psychiatrie is er een samenwerkingsverband met Arkin, een grote GGZ-instelling in Amsterdam. Deze stage heeft de voorkeur van de opleidingsgroep van het SLAZ omdat tijdens die stage de grootstedelijke psychiatrische problematiek goed aan bod komt. Bovendien wordt er goed geschoold in systeeminterventies. De AIOSsen volgen totnogtoe na de stage sociale en spoedeisende psychiatrie meestal een stage psychotherapie bij het Centrum voor Psychotherapie van Arkin of in het Zaans Medisch Centrum. 19

20 Professionals op de afdeling De afdeling psychiatrie heeft een volledige A-opleiding (2 instroomplaatsen). Er zijn 6 AIOSsen en een ANIOS werkzaam, naast één of twee AIOSsen Huisartsgeneeskunde en coassistenten. De afdeling bestaat uit een kliniek, een dagbehandeling, een polikliniek en een psychiatrische consultatieve dienst. Op de afdeling psychiatrie wordt gewerkt in twee teams, team A en team B. Ieder team bestaat uit een psychiater-supervisor, een AIOS psychiatrie, een AIOS Huisartsgeneeskunde of oudste co-assistent, co-assistenten, een psycholoog-psychotherapeut, een teamleider, verpleegkundigen, een ergotherapeut, een maatschappelijk werkster, een bewegingstherapeut en een secretaresse. Het team van de dagbehandeling bestaat uit een psychiater-supervisor, een AIOS psychiatrie, een psycholoogpsychotherapeut, twee verpleegkundigen, een ergotherapeut, een bewegingstherapeut en een maatschappelijk werker. De polikliniek bestaat uit een psychiater-supervisor, drie AIOSsen psychiatrie, coassistenten, een psycholoog-psychotherapeut, een maatschappelijk werker en secretaresses. De psychiatrisch consultatieve dienst bestaat uit een psychiater-supervisor, twee AIOSsen psychiatrie, een ANIOS psychiatrie, een AIOS Huisartsgeneeskunde, twee consultatief psychiatrisch verpleegkundigen en een secretaresse. Supervisie Tijdens elke stage heeft de AIOS een vaste supervisor. De supervisie gebeurt ad hoc en op vastgelegde tijdstippen. In totaal resulteert dit in ruim meer dan één uur supervisie per week. Tijdens de kliniekstages loopt de supervisor een keer per week samen met de AIOS en de verpleging visite op het zorgintensieve gedeelte van de afdeling. De supervisor sluit zoveel als mogelijk aan bij de aandachtspunten van de beoordelingen die reeds over en door de AIOS zijn geschied. Recent is gestart met het maken van persoonlijke opleidingsplannen. Die zijn ook richtinggevend in de supervisie van de AIOS. De AIOS is medeverantwoordelijk voor het vragen van specifieke aandacht voor hetgeen in het persoonlijke opleidingsplan is vastgelegd. De supervisoren overleggen regelmatig over de AIOSsen. Mentoraat Behalve supervisie, waarbij de patiënt centraal staat, is er mentoraat. Hierbij staat de AIOS centraal. Door de kliniek, dagbehandeling en poliklinieksupervisoren wordt mentoraat gegeven. Het mentoraat wordt zoveel als mogelijk van supervisie in tijd afgebakend. De opleider heeft ook mentoraat met AIOSsen die niet onder zijn supervisie vallen. Diensten De AIOSsen doen avond en nachtdienst als voorwacht. Het betreft bereikbaarheidsdiensten. De achterwacht is steeds laagdrempelig bereikbaar. Voor de AIOSsen die niet binnen 15 minuten in het ziekenhuis kunnen zijn, staat een piketkamer ter beschikking. De diensten betreffen de spoedeisende hulp, de consulten op afdelingen van somatische specialismen en de afdeling psychiatrie. Voordat een AIOS dienst mag doen, wordt de AIOS ingewerkt door de supervisor van de psychiatrische consultatieve dienst en wordt er in een supervisorenoverleg besproken of de AIOS bekwaam is om diensten te gaan doen. De belasting is wisselend. Gemiddeld moet de AIOS in een derde tot de helft van de diensten in huis komen. Belangrijke zaken voor de dienst worden aan het eind van de werkdag aan de dienstdoende AIOS en achterwacht overgedragen. Naar aanleiding van het week- en dienstrooster wordt in Harmony (het programma dat de gewerkte uren registreert) bijgehouden hoeveel uren er gewerkt is. Het dienstrooster voldoet aan de normen van de arbeidsinspectie en wordt gemaakt door de AIOSsen. 20

Samenvatting. Inleiding. Structuur van de opleiding

Samenvatting. Inleiding. Structuur van de opleiding Samenvatting HOOP 2.0: Tweede Herziening Opleiding en Onderwijs Psychiatrie Mario Braakman Inleiding Het landelijke opleidingsplan psychiatrie (HOOP 2.0) is met ingang van 1 januari 2016 van kracht. Er

Nadere informatie

OPLEIDINGSPLAN VOOR DE STAGE ZIEKENHUISPSYCHIATRIE ONZE LIEVE VROUWE GASTHUIS, AMSTERDAM

OPLEIDINGSPLAN VOOR DE STAGE ZIEKENHUISPSYCHIATRIE ONZE LIEVE VROUWE GASTHUIS, AMSTERDAM OPLEIDINGSPLAN VOOR DE STAGE ZIEKENHUISPSYCHIATRIE ONZE LIEVE VROUWE GASTHUIS, AMSTERDAM Versie 3.0 Auteurs: Jeroen Lijmer, psychiater en plaatsvervangend opleider Tjeerd van Benthem, psychiater en opleider

Nadere informatie

Workshop: Lokaal opleidingsplan

Workshop: Lokaal opleidingsplan Workshop: Lokaal opleidingsplan 9 oktober 2009 Dr. Paetrick M. Netten, internist opleider Prof. Dr. Rijk. O.B. Gans, internist opleider en voorzitter van de werkgroep modernisering CCMS Workshop: Lokaal

Nadere informatie

Visiteren = implementeren

Visiteren = implementeren Visiteren = implementeren Ralph Kupka Opleider psychiatrie Altrecht GGZ, Utrecht MSRC-lid Corry den Rooyen Onderwijskundige Paul Blok secretaris MSRC NVMO congres 12 november 2009 Ralph Kupka Opleider

Nadere informatie

Korte Praktijk Beoordeling

Korte Praktijk Beoordeling Medisch handelen Communicatie Professionaliteit Leerpunten Korte Praktijk Beoordeling Naam aios:... Beoordelaar: Datum:.. /.. /.... Behandelcontext en patiëntenpopulatie:.. Patiëntprobleem / stoornis:..

Nadere informatie

Patiëntklachten. Van Statistiek naar Casuïstiek. Beoordeling functioneren medisch specialisten: 1. MSRC 2. IFMS 3. Module disfunctioneren

Patiëntklachten. Van Statistiek naar Casuïstiek. Beoordeling functioneren medisch specialisten: 1. MSRC 2. IFMS 3. Module disfunctioneren Patiëntklachten. Van Statistiek naar Casuïstiek Prof. dr. Rob Slappendel, anesthesioloog Manager Kwaliteit en Veiligheid Inhoud Hoe worden medisch specialisten normaal beoordeeld op hun functioneren. Patiënt

Nadere informatie

De opleiding tot Restauratief Tandarts van de Nederlands Vlaamse Vereniging voor Restauratieve Tandheelkunde

De opleiding tot Restauratief Tandarts van de Nederlands Vlaamse Vereniging voor Restauratieve Tandheelkunde De opleiding tot Restauratief Tandarts van de Nederlands Vlaamse Vereniging voor Restauratieve Tandheelkunde 1. Inleiding Vanuit de tandheelkundige praktijk komt de vraag naar een gedifferentieerde tandarts

Nadere informatie

HOOP. Herziening Opleiding en Onderwijs Psychiatrie

HOOP. Herziening Opleiding en Onderwijs Psychiatrie HOOP. Herziening Opleiding en Onderwijs Psychiatrie HOOP Herziening Opleiding en Onderwijs Psychiatrie Dit opleidingsplan is een product van het Concilium Psychiatricum van de Nederlandse Vereniging voor

Nadere informatie

Leerplan profileringsstage kinderneurologie

Leerplan profileringsstage kinderneurologie Leerplan profileringsstage kinderneurologie Inleiding Tijdens de stage algemene kindergeneeskunde in het MMC krijg je de gelegenheid om je te verdiepen in neurologische stoornissen bij kinderen en in de

Nadere informatie

Leerplan profileringstage management en supervisie algemene kindergeneeskunde

Leerplan profileringstage management en supervisie algemene kindergeneeskunde Leerplan profileringstage management en supervisie algemene kindergeneeskunde W. Tjon A Ten, kinderarts L. Niers, kinderarts en opleider kindergeneeskunde F. Halbertsma, kinderarts-neonatoloog en plv opleider

Nadere informatie

me nse nkennis Competentiegericht opleiden in de BIG opleidingen Getting started

me nse nkennis Competentiegericht opleiden in de BIG opleidingen Getting started me nse nkennis Competentiegericht opleiden in de BIG opleidingen Getting started Inhoud Competentiegericht opleiden 3 Doel van praktijktoetsen 4 Wijze van evalueren en beoordelen 4 Rollen 5 Getting started

Nadere informatie

Concept Beleidsreglement opleiding klinische geriatrie September 2007

Concept Beleidsreglement opleiding klinische geriatrie September 2007 Concept Beleidsreglement opleiding klinische geriatrie September 2007 Status van het reglement In aanvulling op het Kaderbesluit (KB) en het Besluit Klinische Geriatrie (BKG) van de CCMS worden beleidsregels

Nadere informatie

Medisch Informatieprofessional 3.0 Waar sta jij (be)sta jij nog? Miebet Wilhelm St. Antonius ziekenhuis dinsdag 9 mei 2017

Medisch Informatieprofessional 3.0 Waar sta jij (be)sta jij nog? Miebet Wilhelm St. Antonius ziekenhuis dinsdag 9 mei 2017 Medisch Informatieprofessional 3.0 Waar sta jij (be)sta jij nog? Miebet Wilhelm St. Antonius ziekenhuis dinsdag 9 mei 2017 Waar sta ik? Antonius Academie Medische Opleidingen, R&D en KIC Verpleegkundige

Nadere informatie

Differentiatie - Ouderengeneeskunde

Differentiatie - Ouderengeneeskunde Differentiatie - Ouderengeneeskunde Dit is de afdeling, dit zijn de patiënten De differentiatie Ouderengeneeskunde is het onderdeel van de Interne Geneeskunde dat zich bezig houdt met de etiologie, preventie,

Nadere informatie

Besluit van houdende de aanvullende opleidings- en erkenningseisen voor het medisch specialisme klinische geriatrie

Besluit van <datum> houdende de aanvullende opleidings- en erkenningseisen voor het medisch specialisme klinische geriatrie Besluit van houdende de aanvullende opleidings- en erkenningseisen voor het medisch specialisme klinische geriatrie (Besluit klinische geriatrie) Het College Geneeskundige Specialismen, gelet op

Nadere informatie

Reglement Disfunctioneren

Reglement Disfunctioneren Considerans Overwegende dat: de medisch specialist de intrinsieke intentie heeft zijn beroep als medisch specialist in al zijn facetten zo goed mogelijk te beoefenen, de medisch specialist nimmer de intentie

Nadere informatie

Workshop. Hoe maak ik een lokaal/regionaal plan? Scheltus van Luijk Corry den Rooyen. Donderdag 25 februari 2010

Workshop. Hoe maak ik een lokaal/regionaal plan? Scheltus van Luijk Corry den Rooyen. Donderdag 25 februari 2010 Workshop Hoe maak ik een lokaal/regionaal plan? Scheltus van Luijk Corry den Rooyen Donderdag 5 februari 010 Implementatie en visitatie Gaan hand in hand Wederzijdse beïnvloeding Wederzijdse stimulering

Nadere informatie

Leerplan profileringstage kinderneurologie

Leerplan profileringstage kinderneurologie Leerplan profileringstage kinderneurologie L. Bok, kinderarts Erfelijke en aangeboren afwijkingen en aandachtsgebied kinderneurologie Mw. L. Niers, algemeen kinderarts en opleider kindergeneeskunde F.

Nadere informatie

Modern opleiden: hoe visiteren?

Modern opleiden: hoe visiteren? donderdag 30 september 1999 Vrijdag 9 oktober 2009 Modern opleiden: hoe visiteren? Corry den Rooyen, onderwijskundige Paul Blok, secretaris MSRC Introductie Maatschappelijke veranderingen Project modernisering

Nadere informatie

Opleidingseisen voor het aandachtsgebied Ouderengeneeskunde binnen de Interne Geneeskunde

Opleidingseisen voor het aandachtsgebied Ouderengeneeskunde binnen de Interne Geneeskunde Opleidingseisen voor het aandachtsgebied Ouderengeneeskunde binnen de Interne Geneeskunde 1. Definitie van het aandachtsgebied Het aandachtsgebied Ouderengeneeskunde is het onderdeel van de Interne Geneeskunde

Nadere informatie

Centraal College Medische Specialismen

Centraal College Medische Specialismen KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER GENEESKUNST Centraal College Medische Specialismen Besluit van 12 april 2010 houdende de opleidings- en erkenningseisen voor het medisch specialisme

Nadere informatie

Landelijk Opleidingscompetentieprofiel. Master Physician Assistant

Landelijk Opleidingscompetentieprofiel. Master Physician Assistant Landelijk Opleidingscompetentieprofiel Master Physician Assistant Dit Landelijk Opleidingscompetentieprofiel van de Physician Assistant is tot stand gekomen door samenwerking tussen de 5 PA opleidingen

Nadere informatie

Centraal College Medische Specialismen

Centraal College Medische Specialismen KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER GENEESKUNST Centraal College Medische Specialismen Besluit van 14 december 2009 houdende de opleidings- en erkenningseisen voor het medisch specialisme

Nadere informatie

Verdiepingsstage Dubbele diagnose. Loodds. informatie voor aios

Verdiepingsstage Dubbele diagnose. Loodds. informatie voor aios Verdiepingsstage Dubbele diagnose Loodds informatie voor aios Verdiepingsstage Dubbele diagnose Loodds Gaat je interesse uit naar psychiatrie in combinatie met een verslaving? Dan biedt Delta een verdiepingsstage

Nadere informatie

WORKSHOP: Wat zijn uw eigen competenties?

WORKSHOP: Wat zijn uw eigen competenties? LOGO-congres 15 juni 2012 Onderwijsvernieuwing met Ambitie en Passie WORKSHOP: Wat zijn uw eigen competenties? Theo Bouman & Valerie Hoogendoorn Opleidingsinstituut PPO Groningen 1 Doel Feeling te krijgen

Nadere informatie

RICHTLIJN OPSTELLEN LEERWERKPLAN OPLEIDING IGT

RICHTLIJN OPSTELLEN LEERWERKPLAN OPLEIDING IGT RICHTLIJN OPSTELLEN LEERWERKPLAN OPLEIDING IGT Voor de borging van de opleiding IGT in de opleidingsinrichtingen en voor de erkenning en/of herregistratie als opleidingsinrichting is de opleidingsinrichting

Nadere informatie

Visitatie van de opleiding informatie voor aios

Visitatie van de opleiding informatie voor aios Visitatie van de opleiding informatie voor aios introductie Visitatie van de opleiding: informatie voor aios Kwaliteit staat bij de medische vervolgopleidingen hoog in het vaandel. Om de kwaliteit te bewaken

Nadere informatie

Competentieprofiel van de genetisch consulent

Competentieprofiel van de genetisch consulent Competentieprofiel van de genetisch consulent De genetisch consulent is werkzaam binnen het specialisme klinische genetica. Het specialisme klinische genetica is gericht op zorgvragen van patiënten/ adviesvragers

Nadere informatie

Dedicated Schakeljaar Vitale Functies

Dedicated Schakeljaar Vitale Functies Dedicated Schakeljaar Vitale Functies 1. Inleiding Het schakeljaar vormt de verbinding tussen de studie geneeskunde en de vervolgopleidingen. De student leert te functioneren op het niveau van een beginnende

Nadere informatie

Keuzestage Ziekenhuispsychiatrie. Delta Zorgboulevard. informatie voor aios

Keuzestage Ziekenhuispsychiatrie. Delta Zorgboulevard. informatie voor aios Keuzestage Ziekenhuispsychiatrie Delta Zorgboulevard informatie voor aios Verdiepingsstage Ziekenhuispsychiatrie Delta Zorgboulevard De verdiepingsstage Ziekenhuispsychiatrie is een stage met een gevarieerd

Nadere informatie

Bijlagen. bij. Lokaal Opleidingsplan Cardiologie. Atrium Medisch Centrum Heerlen

Bijlagen. bij. Lokaal Opleidingsplan Cardiologie. Atrium Medisch Centrum Heerlen Bijlagen bij Lokaal Opleidingsplan Cardiologie Atrium Medisch Centrum Heerlen 2011 1 Bijlagen Inlegbladen Portofolio Zelftesten 2 Inlegbladen Portofolio: Voorbeeld CV Aandachtspunten introductiegesprek

Nadere informatie

Het individuele opleidingsplan (IOP)

Het individuele opleidingsplan (IOP) Het individuele opleidingsplan (IOP) Achtergrond Het Individueel Opleidings Plan (IOP) is een hulpmiddel om het leerproces van de aios te structureren en te vergemakkelijken. In een IOP wordt een beperkt

Nadere informatie

College Geneeskundig Specialismen

College Geneeskundig Specialismen College Geneeskundig Specialismen Besluit van. houdende de aanvullende opleidings- en erkenningseisen voor het medisch specialisme urologie (Besluit urologie) Het College Geneeskundig Specialismen, gelet

Nadere informatie

Algemene competenties van de openbaar apotheker specialist

Algemene competenties van de openbaar apotheker specialist Algemene competenties van de openbaar apotheker specialist 1. Farmacotherapeutisch en farmaceutisch handelen 1:1. De specialist bezit adequate kennis en vaardigheid naar de stand van het vakgebied. 1:2.

Nadere informatie

Handleiding Toetsboek Competentiegericht opleiden

Handleiding Toetsboek Competentiegericht opleiden Handleiding Toetsboek Competentiegericht opleiden Postmaster opleiding tot psychotherapeut 2015 Versie januari 2015 Stichting PDO-GGZ Leiden/Rotterdam en Stichting PDO-GGZ Utrecht St. Jacobsstraat 12-14

Nadere informatie

Opleiding Psychiatrie AMC Deel I: Lokaal Opleidingsplan

Opleiding Psychiatrie AMC Deel I: Lokaal Opleidingsplan Opleiding Psychiatrie AMC Deel I: Lokaal Opleidingsplan Academisch Medisch Centrum Universiteit van Amsterdam In het kader van het project Modernisering Medisch Specialistische Opleidingen Doc: Locaal

Nadere informatie

24-6-2015. Opbouw van de opleiding tot internist. Landelijke opleidingsplan Interne Geneeskunde 2011

24-6-2015. Opbouw van de opleiding tot internist. Landelijke opleidingsplan Interne Geneeskunde 2011 Opbouw van de opleiding tot internist Landelijk opleidingsplan regionaal opleiden Waar leg je wat vast? Prof. Dr. Jacqueline de Graaf, internist Opleider Interne Geneeskunde Opleidingsdirecteur Vervolgopleidingen

Nadere informatie

Werkwijze(r) ANIOS Urologie

Werkwijze(r) ANIOS Urologie Werkwijze(r) ANIOS Urologie Werkwijze(r) ANIOS Urologie Het St. Antonius Ziekenhuis is een groot opleidingsziekenhuis met een vakgroep urologie die het vakgebied vrijwel in de volle breedte en in al zijn

Nadere informatie

Bij de MSF (verwijzers) is het verplicht minimaal 3 verwijzers een vragenlijst te sturen, voor de

Bij de MSF (verwijzers) is het verplicht minimaal 3 verwijzers een vragenlijst te sturen, voor de Multisource Feedback Er zijn drie verschillende formulierensets Multisource Feedback (MSF) beschikbaar in het digitaal portfolio: Bij de MSF (collega s) is het verplicht minimaal 3 collega s een vragenlijst

Nadere informatie

De aios als supervisor:

De aios als supervisor: workshop De aios als supervisor: see one do one teach one Suzanne Wever Paetrick Netten Laima Nadery - Siddiqi Margriet Schneider Opzet Wat wilt u van ons? Wat willen wij van jullie: aios en opleiders?

Nadere informatie

Toelichting bij het formulier

Toelichting bij het formulier Voor het leren van de VS i.o. is het essentieel dat hij/zij frequent feedback ontvangt op zijn/haar functioneren, ook als er geen sprake is van een formeel beoordelingsmoment. Toelichting bij het formulier

Nadere informatie

Klinische keuzestages psychiatrie master jaar 1&2, master jaar 3

Klinische keuzestages psychiatrie master jaar 1&2, master jaar 3 Klinische keuzestages psychiatrie master jaar 1&2, master jaar 3 Altrecht, locatie Utrecht, Volwassenen-, Kinder-en jeugd, Ouderenpsychiatrie, Crisisdienst Altrecht Geestelijke Gezondheidszorg is een instelling

Nadere informatie

Het competentieprofiel van de verzekeringsarts

Het competentieprofiel van de verzekeringsarts Het competentieprofiel van de verzekeringsarts Competentieprofiel verzekeringsgeneeskunde 1. Medisch handelen 1.1 De specialist bezit adequate kennis en vaardigheid naar de stand van het vakgebied. - De

Nadere informatie

5. Protocol Toetsing en Beoordeling

5. Protocol Toetsing en Beoordeling 5. Protocol Toetsing en Beoordeling Dit protocol Toetsing en Beoordeling maakt deel uit van het Landelijk Opleidingsplan met ingangsdatum 1 januari 2017. Uitgangspunten Dit Protocol Toetsing en Beoordeling

Nadere informatie

Disclosure belangen spreker

Disclosure belangen spreker Disclosure belangen spreker (potentiële) Belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Sponsoring of onderzoeksgeld Honorarium of andere (financiële) vergoeding Aandeelhouder

Nadere informatie

Besluit van (datum) houdende de opleidings- en erkenningseisen voor het medisch specialisme reumatologie

Besluit van (datum) houdende de opleidings- en erkenningseisen voor het medisch specialisme reumatologie Besluit van (datum) houdende de opleidings- en erkenningseisen voor het medisch specialisme reumatologie (BESLUIT REUMATOLOGIE) Het College Geneeskundige Specialismen, gelet op artikel 14, tweede lid,

Nadere informatie

Het individuele opleidingsplan (IOP)

Het individuele opleidingsplan (IOP) Het individuele opleidingsplan (IOP) Achtergrond Het Individueel Opleidings Plan (IOP) is een hulpmiddel om het leerproces van de aios te structureren en te vergemakkelijken. In een IOP wordt een beperkt

Nadere informatie

INDIVIDUELE PROFILERING

INDIVIDUELE PROFILERING INDIVIDUELE PROFILERING EN ACTUELE THEMA S IN DE MEDISCHE VERVOLGOPLEIDING Op weg naar de specialist van de toekomst Inhoudsopgave 2 1. Inleiding 4 1.1 Gezondheidszorg in verandering 4 1.2 Vakoverstijgende

Nadere informatie

College Geneeskundige Specialismen

College Geneeskundige Specialismen College Geneeskundige Specialismen Besluit van 9 november 2016 houdende de wijziging van de volgende besluiten: Besluit spoedeisende geneeskunde van 9 januari 2013; Besluit ziekenhuisgeneeskunde van 11

Nadere informatie

Instrumenten EIF: de essentie. 10 oktober 2017

Instrumenten EIF: de essentie. 10 oktober 2017 Instrumenten EIF: de essentie 10 oktober 2017 Disclaimer 1. Work in progress: nu fase identificeren (kwaliteits)instrumenten die EIF ondersteunen. 2. Ben geen onderwijskundige. 3. Ben een verzekeringsarts,

Nadere informatie

Verdiepingsstage Vroege Psychosen. Dorpsblik. informatie voor aios

Verdiepingsstage Vroege Psychosen. Dorpsblik. informatie voor aios Verdiepingsstage Vroege Psychosen Dorpsblik informatie voor aios Verdiepingsstage Vroege Psychosen Dorpsblik Hoe eerder mensen met een vroege psychose worden behandeld, hoe groter de kans op functioneel

Nadere informatie

Multi source feedback voor de aios

Multi source feedback voor de aios Multi source feedback voor de aios Multi source feedback voor de aios Voor artsen in opleiding tot specialist (aios) is het belangrijk dat zij kennis van het specialisme verwerven, specialistische vaardigheden

Nadere informatie

Competentieprofiel van de opleider CHVG

Competentieprofiel van de opleider CHVG Competentieprofiel van de opleider CHVG Competentieprofiel van de opleider per competentiegebied 0. Competentiegebied: handelen als expert De opleider beantwoordt aan het competentieprofiel van de betreffende

Nadere informatie

Leerplaatsprofiel Verpleegafdeling PAAZ/MPU

Leerplaatsprofiel Verpleegafdeling PAAZ/MPU Leerplaatsprofiel Verpleegafdeling PAAZ/MPU Beschrijving van de verpleegafdeling De verpleegafdeling PAAZ/Medisch Psychiatrische Unit (MPU), is een specialistische afdeling die deel uitmaakt van de zorgeenheid

Nadere informatie

Opleidingseisen voor de differentiatie Ouderengeneeskunde binnen de Interne Geneeskunde

Opleidingseisen voor de differentiatie Ouderengeneeskunde binnen de Interne Geneeskunde Opleidingseisen voor de differentiatie Ouderengeneeskunde binnen de Interne Geneeskunde 1. Definitie van de differentiatie De differentiatie Ouderengeneeskunde is het onderdeel van de Interne Geneeskunde

Nadere informatie

WORKSHOP: Competentiegericht opleiden

WORKSHOP: Competentiegericht opleiden Praktijkopleidersmiddag 15 november 2012 RINO Groep WORKSHOP: Competentiegericht opleiden Prof. dr. Theo K. Bouman & Drs. Valerie A. Hoogendoorn Hoofdopleider GZ & Praktijkcoördinator Opleidingsinstituut

Nadere informatie

Besluit van (datum) houdende de opleidings- en erkenningseisen voor het medisch specialisme orthopedie

Besluit van (datum) houdende de opleidings- en erkenningseisen voor het medisch specialisme orthopedie Besluit van (datum) houdende de opleidings- en erkenningseisen voor het medisch specialisme orthopedie (Besluit orthopedie) Het College Geneeskundige Specialismen, gelet op artikel 14, tweede lid, onder

Nadere informatie

Teaching on the Run. verbeter uw opleidingsvaardigheden voor dokters door dokters korte modules

Teaching on the Run. verbeter uw opleidingsvaardigheden voor dokters door dokters korte modules Teaching on the Run verbeter uw opleidingsvaardigheden voor dokters door dokters korte modules Teaching on the Run Teaching on the Run (TOTR) is een beknopte versie van het Teach the Teachers programma

Nadere informatie

De opleidingen tot medisch specialist

De opleidingen tot medisch specialist Intervisie voor aios verbetert communicatie, samenwerking en professionaliteit De vergeten competenties Chris B.T. Rietmeijer, huisarts-supervisor/coach Marcel Soesan, internist, Slotervaartziekenhuis,

Nadere informatie

Hij draagt in deze hoedanigheid zorg voor:

Hij draagt in deze hoedanigheid zorg voor: Inleiding Patiënten worden in het ziekenhuis regelmatig door meerdere medisch specialisten tegelijk behandeld. In het verleden is verschillende malen geconstateerd dat de onderlinge verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Functiebeschrijving Hoofd Opleidingsinstituut Huisartsgeneeskunde LUMC

Functiebeschrijving Hoofd Opleidingsinstituut Huisartsgeneeskunde LUMC Functiebeschrijving Hoofd Opleidingsinstituut Huisartsgeneeskunde LUMC Functiebeschrijving hoofd opleidingsinstituut huisartsgeneeskunde LUMC, pagina 1 Hoofd Opleidingsinstituut Huisartsgeneeskunde Leids

Nadere informatie

Verdiepingsstage Complexe persoonlijkheids- en/of traumaproblematiek. MFC Rotterdam Zuid. informatie voor aios

Verdiepingsstage Complexe persoonlijkheids- en/of traumaproblematiek. MFC Rotterdam Zuid. informatie voor aios Verdiepingsstage Complexe persoonlijkheids- en/of traumaproblematiek MFC Rotterdam Zuid informatie voor aios Verdiepingsstage Complexe persoonlijkheidsproblematiek en/of traumaproblematiek MFC Rotterdam

Nadere informatie

Algemene informatie Het vak cardiologie Kan ik cardioloog worden? De opleiding Het dedicated schakeljaar in de cardiologie

Algemene informatie Het vak cardiologie Kan ik cardioloog worden? De opleiding Het dedicated schakeljaar in de cardiologie Algemene informatie Het vak cardiologie Cardiologie houdt zich bezig met hartziekten in de breedste zin van het woord. Hoewel atherosclerotische hartziekten, zoals het acute hartinfarct, het meest bekend

Nadere informatie

Onderwijsvernieuwing binnen de opleiding tot psychiater

Onderwijsvernieuwing binnen de opleiding tot psychiater Onderwijsvernieuwing binnen de opleiding tot psychiater dr Lowijs Perquin, psychiater Programmadirecteur Onderwijsbureau Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie 1. Competentiegericht 2. Koppeling stage

Nadere informatie

Informatiegids 2011 Opleiding tot arts OrthoManuele Geneeskunde

Informatiegids 2011 Opleiding tot arts OrthoManuele Geneeskunde Informatiegids 011 Opleiding tot arts OrthoManuele Geneeskunde NVOMG469 Informatiegids 011 1 Inhoudsopgave 0. Voorwoord 1. Het vak OrthoManuele Geneeskunde. Competenties van de arts OrthoManuele Geneeskunde

Nadere informatie

Kindergeneeskunde. Kinderartsen:

Kindergeneeskunde. Kinderartsen: Kindergeneeskunde De kinderafdeling omvat de volgende onderafdelingen: Isolatie (Boxen) Grote kinderen en Kleuters (Algemeen) Medium Care Neonatale Intensive Care Unit (NICU) Dagbehandeling Poli Kindergeneeskunde

Nadere informatie

College voor Huisartsgeneeskunde, Verpleeghuisgeneeskunde en medische zorg voor verstandelijk gehandicapten

College voor Huisartsgeneeskunde, Verpleeghuisgeneeskunde en medische zorg voor verstandelijk gehandicapten KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER GENEESKUNST College voor Huisartsgeneeskunde, Verpleeghuisgeneeskunde en medische zorg voor verstandelijk gehandicapten Besluit van 21 augustus

Nadere informatie

Opleidingsportfolio & Praktijkwerkplan. Petra Kunkeler (opleider Obstetrie & Gynaecologie en Apl. CCO)

Opleidingsportfolio & Praktijkwerkplan. Petra Kunkeler (opleider Obstetrie & Gynaecologie en Apl. CCO) Opleidingsportfolio & Praktijkwerkplan Petra Kunkeler (opleider Obstetrie & Gynaecologie en Apl. CCO) Inloggen op Canvas Uw opleiding Theorie - aantal lesdagen en onderwerpen vindt u in de studiegids Praktijk

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Toetsing en Beoordeling Huisartsopleiding tweede opleidingsjaar. versie juni 2015

Uitvoeringsregeling Toetsing en Beoordeling Huisartsopleiding tweede opleidingsjaar. versie juni 2015 Uitvoeringsregeling Toetsing en Beoordeling Huisartsopleiding tweede opleidingsjaar versie juni 2015 Inleiding Deze Regeling is een uitvoeringsregeling op basis van het Landelijke Protocol Toetsing en

Nadere informatie

Geïntensiveerd begeleidingstraject GBT

Geïntensiveerd begeleidingstraject GBT Geïntensiveerd begeleidingstraject GBT Martine Yntema Kalff anesthesioloog, plvv opleider UMCG Jos Lips Secretaris RGS Disclosure belangen spreker (Potentiële) belangenverstrengeling Voor bijeenkomst mogelijk

Nadere informatie

4 jaar opleiding Longziekten en Tuberculose

4 jaar opleiding Longziekten en Tuberculose Overzicht opleiding Longziekten en Tuberculose Vooropleiding Interne Geneeskunde, inclusief cardiologie zijn hierin niet opgenomen stages 3 1 4 opleiding Longziekten en Tuberculose 4 5 6 zaalstage zaalstage

Nadere informatie

Leergang Praktijkondersteuner in de huisartsenpraktijk

Leergang Praktijkondersteuner in de huisartsenpraktijk Leergang Praktijkondersteuner in de huisartsenpraktijk Deze éénjarige leergang bereidt u voor op de functie van praktijkondersteuner/-verpleegkundige in de huisartsenpraktijk (POH). Het lesprogramma sluit

Nadere informatie

Revalidatiegeneeskunde

Revalidatiegeneeskunde Revalidatiegeneeskunde Dedicated schakeljaar Inleiding Ben jij geïnteresseerd in het bewegingsapparaat en zenuwstelsel en wil je samen met een team van professionals bezig zijn om patiënten weer zo zelfstandig

Nadere informatie

Huisartsopleiding. Kennismakingsbrochure. Huisarts: specialist in veelzijdigheid! a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a

Huisartsopleiding. Kennismakingsbrochure. Huisarts: specialist in veelzijdigheid! a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a Huisarts: specialist in veelzijdigheid! Kennismakingsbrochure Huisartsopleiding a a a a a a a a a a 1 Huisarts: specialist in veelzijdigheid! Je maakt hele

Nadere informatie

MedPsych Center (MPC) Voor klinische patiënten

MedPsych Center (MPC) Voor klinische patiënten MedPsych Center (MPC) Voor klinische patiënten Brengt medische en psychische kennis samen MedPsych Center (MPC) voor klinische patiënten 1. Welkom 3 2. Voor welke patiënten is de MPU bedoeld? 3 3. Wachtlijst

Nadere informatie

Aanvraag tot erkenning praktijkopleidingsinstelling Specialistische opleiding tot klinisch psycholoog

Aanvraag tot erkenning praktijkopleidingsinstelling Specialistische opleiding tot klinisch psycholoog Aanvraag tot erkenning praktijkopleidingsinstelling Specialistische opleiding tot klinisch psycholoog Naam instelling Adres/ plaats Telefoonnummer Contactpersoon/ praktijkopleider Om in aanmerking te komen

Nadere informatie

3/2/2016. Inhoud. Waarom EPA s? Wat zijn EPA s? Basis beroepsactiviteiten van de internist. EPA s en Competenties

3/2/2016. Inhoud. Waarom EPA s? Wat zijn EPA s? Basis beroepsactiviteiten van de internist. EPA s en Competenties sals handvat voor AIOS en opleidingsteams Inhoud 1. Waarom s? 2. Wat is een? Pilot gericht opleiden 3. Proces ontwikkeling IG 4. Opzet Pilot gericht opleiden Maart t/m september 2016 1 2 Waarom s? Theorie

Nadere informatie

Opleidingsplan klinische geriatrie Jeroen Bosch Ziekenhuis s-hertogenbosch Inclusief Klinische Geriatrie Altrecht

Opleidingsplan klinische geriatrie Jeroen Bosch Ziekenhuis s-hertogenbosch Inclusief Klinische Geriatrie Altrecht Opleidingsplan klinische geriatrie Jeroen Bosch Ziekenhuis s-hertogenbosch Inclusief Klinische Geriatrie Altrecht augustus 2010 Inleiding Dit document betreft het opleidingsplan Klinische Geriatrie van

Nadere informatie

Leerplaatsprofiel Verpleegafdeling PAAZ/MPU

Leerplaatsprofiel Verpleegafdeling PAAZ/MPU Leerplaatsprofiel Verpleegafdeling PAAZ/MPU Beschrijving van de verpleegafdeling De verpleegafdeling PAAZ/Medisch Psychiatrische Unit (MPU), is een specialistische afdeling die deel uitmaakt van de zorgeenheid

Nadere informatie

Raamplan Artsopleiding 2009

Raamplan Artsopleiding 2009 Raamplan Artsopleiding 2009 Prof. dr. Roland Laan UMC St Radboud Nijmegen Onderwerpen - Historie en Doel - Student wordt Arts; wordt Specialist - Rollen en competenties - Kennis, vaardigheden en attitudes

Nadere informatie

Wetenschappelijke vorming in de huisartsopleiding

Wetenschappelijke vorming in de huisartsopleiding Versiedatum: 0-0-06 Pagina van 5 De wetenschappelijke onderbouwing van het huisartsgeneeskundig handelen vormt een belangrijke leidraad voor de huisarts. Deze moet een wetenschappelijke onderbouwing kunnen

Nadere informatie

College voor Huisartsgeneeskunde, Verpleeghuisgeneeskunde en medische zorg voor verstandelijk gehandicapten

College voor Huisartsgeneeskunde, Verpleeghuisgeneeskunde en medische zorg voor verstandelijk gehandicapten KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER GENEESKUNST College voor Huisartsgeneeskunde, Verpleeghuisgeneeskunde en medische zorg voor verstandelijk gehandicapten Besluit van 21 augustus

Nadere informatie

De beste zorg voor psychische en verslavingsproblemen

De beste zorg voor psychische en verslavingsproblemen De beste zorg voor psychische en verslavingsproblemen 3 Parnassia Groep is specialist in geestelijke gezondheid Psychische klachten, een psychische stoornis of ziekte: ze kunnen iedereen treffen en ernstig

Nadere informatie

College Geneeskundige Specialismen

College Geneeskundige Specialismen KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER GENEESKUNST College Geneeskundige Specialismen Besluit van 12 september 2012 houdende de voorwaarden voor het experiment voor de erkenning van

Nadere informatie

Met elkaar in gesprek over kwaliteitsverbetering en hoogspecialistische ggz. Door Ralph Kupka en Sebastiaan Baan

Met elkaar in gesprek over kwaliteitsverbetering en hoogspecialistische ggz. Door Ralph Kupka en Sebastiaan Baan Met elkaar in gesprek over kwaliteitsverbetering en hoogspecialistische ggz Door Ralph Kupka en Sebastiaan Baan Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ Sebastiaan Baan Netwerk LPGGz NIP NVvP Nederlands Huisartsen

Nadere informatie

TRANSMURAAL PROTOCOL PSYCHIATRIE Herziene versie mei/juni 2009.

TRANSMURAAL PROTOCOL PSYCHIATRIE Herziene versie mei/juni 2009. TRANSMURAAL PROTOCOL PSYCHIATRIE Herziene versie mei/juni 2009. Werkafspraken De afdeling psychiatrie, gevestigd in het Academisch Psychiatrisch Centrum van het AMC, kent 4 zorglijnen: 1. Acute zorg 2.

Nadere informatie

Opleiding Heelkunde 2012. De worsteling met de implementatie van de modernisering

Opleiding Heelkunde 2012. De worsteling met de implementatie van de modernisering Opleiding Heelkunde 2012 De worsteling met de implementatie van de modernisering Herziene opleiding: van huidig naar nieuw Huidig Vage criteria leiden tot globale feedback onvoldoende (zelf)sturing van

Nadere informatie

Centraal College Medische Specialismen

Centraal College Medische Specialismen KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER GENEESKUNST Centraal College Medische Specialismen Besluit van 14 december 2009 houdende de opleidings- en erkenningseisen voor het medisch specialisme

Nadere informatie

Beroepssituaties. A. Beroepssituaties eerstelijns praktijk. Beroepssituatie 1: Telefonisch consult (prenataal, nataal, postnataal)

Beroepssituaties. A. Beroepssituaties eerstelijns praktijk. Beroepssituatie 1: Telefonisch consult (prenataal, nataal, postnataal) Beroepssituaties Situaties die in de beroepspraktijk voorkomen zijn in het curriculum omschreven als beroepssituaties, die duidelijk voor de verloskundige praktijk herkenbaar zijn. Deze beroepssituaties

Nadere informatie

Opleidingseisen voor het aandachtsgebied Ouderengeneeskunde binnen de Interne Geneeskunde

Opleidingseisen voor het aandachtsgebied Ouderengeneeskunde binnen de Interne Geneeskunde Opleidingseisen voor het aandachtsgebied Ouderengeneeskunde binnen de Interne Geneeskunde 1. Definitie van het aandachtsgebied Het aandachtsgebied Ouderengeneeskunde is het onderdeel van de Interne Geneeskunde

Nadere informatie

3.1 Persoonsgerichte werkvormen: leren van ervaringen, supervisie en intervisie

3.1 Persoonsgerichte werkvormen: leren van ervaringen, supervisie en intervisie 3.1 Persoonsgerichte werkvormen: leren van ervaringen, supervisie en intervisie Reflectie op het eigen handelen is voor de AVG een noodzakelijk element van zijn beroepsattitude (competentiegebied professionaliteit).

Nadere informatie

Samenvatting leerstof Geriatrie opleiding

Samenvatting leerstof Geriatrie opleiding Samenvatting leerstof Geriatrie opleiding Klinisch redeneren doen we in feite al heel lang. VUmc Amstel Academie heeft hiervoor een systematiek ontwikkeld, klinisch redeneren in 6 stappen, om gedetailleerd

Nadere informatie

Huisarts: specialist in veelzijdigheid!

Huisarts: specialist in veelzijdigheid! Opleidingsplan Huisartsopleiding Erasmus MC Rotterdam Huisarts: specialist in veelzijdigheid! Versie: Definitief Datum: Maart 2013 Opdrachtgever: Herman Bueving, hoofd huisartsopleiding Beheerder: Thérèse

Nadere informatie

Centraal College Medische Specialismen

Centraal College Medische Specialismen KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER GENEESKUNST Centraal College Medische Specialismen Besluit van 12 april 2010 houdende de opleidings- en erkenningseisen voor het medisch specialisme

Nadere informatie

NOTITIE REGISTRATIE VOOR ANESTHESIOLOOG-PIJNSPECIALISTEN EN INSTELLINGEN VOOR PIJNGENEESKUNDE

NOTITIE REGISTRATIE VOOR ANESTHESIOLOOG-PIJNSPECIALISTEN EN INSTELLINGEN VOOR PIJNGENEESKUNDE NOTITIE REGISTRATIE VOOR ANESTHESIOLOOG-PIJNSPECIALISTEN EN INSTELLINGEN VOOR PIJNGENEESKUNDE ALGEMENE BEPALINGEN Anesthesioloog Instelling Kwaliteitsvisitatie Opleider Patiëntgebonden pijngeneeskundige

Nadere informatie

REGLEMENT ERKENNING OPLEIDERS IN HET AANDACHTSGEBIED Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie

REGLEMENT ERKENNING OPLEIDERS IN HET AANDACHTSGEBIED Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie REGLEMENT ERKENNING OPLEIDERS IN HET AANDACHTSGEBIED Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie Preambule Het reglement erkenning opleiders in het aandachtsgebied regelt de erkenning door de Nederlandse Vereniging

Nadere informatie

In de praktijk wat kan, op school wat moet

In de praktijk wat kan, op school wat moet Els Grijmans Docent verpleegkunde HVA Lynette Menting, Claudia Bronner Klinisch Verpleegkundig Opleider OLVG In de praktijk wat kan, op school wat moet Nieuw HBOV duaal curriculum HVA AMC OLVG Programma

Nadere informatie

Haal alles uit je por.olio: meer lusten dan lasten? Hans Hoekstra (decaan) en Esther Jansen (aios) Jeroen Bosch ziekenhuis

Haal alles uit je por.olio: meer lusten dan lasten? Hans Hoekstra (decaan) en Esther Jansen (aios) Jeroen Bosch ziekenhuis Haal alles uit je por.olio: meer lusten dan lasten? Hans Hoekstra (decaan) en Esther Jansen (aios) Jeroen Bosch ziekenhuis Wat vindt u? Het portfolio: Lasten? Lusten? Wat is het portfolio? Portare = dragen

Nadere informatie

Vaardighedentoets (Portfolio) gezondheidszorgpsycholoog behandeling en evaluatie (volwassenen en ouderen)

Vaardighedentoets (Portfolio) gezondheidszorgpsycholoog behandeling en evaluatie (volwassenen en ouderen) Vaardighedentoets (Portfolio) gezondheidszorgpsycholoog behandeling en evaluatie (volwassenen en ouderen) Doelstelling De volgende twee Kerncompetenties en vaardigheden in de Regeling periodieke registratie

Nadere informatie