Nieuwsbrief Nieuwsbrief

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief Nieuwsbrief"

Transcriptie

1 Nieuwsbrief Nieuwsbrief Huurdersvereniging In de Goede Woning In dit nummer: Colofon 2 Van de voorzitter 3 Volkshuisvesting 3 Leefbaarheid 4 Tijdelijke verhuur bij leegstand 5 Een woning op maat 6 De schouw 8 Wordt lid 9 Nr. 46 december 2009

2 Colofon Colofon Colofon Huurdersvereniging In de Goede Woning Postbus 7075, 2701AB Zoetermeer Postbanknr Huurdersvereniging Antwoordnummer In de Goede Woning Postbus 2700VJ 7075, Zoetermeer 2701AB Zoetermeer vereniging: Postbanknr Antwoordnummer Vormgeving en redactie 2700VJ Zoetermeer Jan Mallée/Menno Breijman vereniging: adres redaktie Vormgeving en redactie Illustraties:Hans Luiten Bestuur Jan Mallée/Menno Breijman A.M. Breijman, adres redaktie voorzitter R.J.M. Baart, secretaris Illustraties:Hans R. Wesenhagen, Luiten penningmeester Bestuur J Mallée, 2e penningmeester a.i. * P.A. A.M.Breijman, Egberts 2e voorzitter secretaris * Mw.C. L.Ralan, Marbus, Secretaris bestuurslid * E.J. J Mallée, Bezuijen, Penningmeester bestuurslid Belangrijke adressen * R.Wesenhagen,2e penningm. * P.A.Egberts 2e secretaris De Goede Woning * W.J.Spek, bestuurslid Bezoekadres:Storkstraat 6 * R.J.M.Baart, bestuurslid Postbus 11 * Mw.C. Marbus, bestuurslid 2700 AA Zoetermeer Woonkoepel Zoetermeer Postbus 5006, 2700 GA Zoetermeer Redactioneel Het jaar loopt weer teneinde, de feestdagen staan weer voor de deur en wij maken ons op voor Wij hebben getracht u in het afgelopen jaar te voorzien van relevante informatie betreffende de socialehuursector. Wij, als redactie, hopen wij u hiermee van dienst te zijn geweest.. Voor de vereniging is het jaar 2009 nogal heftig geweest. Twee bestuursleden van het eerste uur hebben noodgedwongen hun zetel ter beschikking moeten stellen, terwijl opvolging niet voorhanden was. Om uit deze impasse te komen zijn inmiddels, met goedkeuring van algemene ledenvergadering, de statuten aangepast waardoor, met name de penningmeester, zijn werkzaamheden weer officieel kan voortzetten. Door het aantreden van de heer Bezuijen als aspirant bestuurlid, in afwachting van zijn officiële benoeming op de eerstvolgende ALV, is het bestuur weer voltallig. We zien de toekomst dan ook met vertrouwen tegemoet. Tot besluit wensen wij u prettige feestdagen en een voorspoedig

3 Van de voorzitter Menno Breijman De herfst is haast voorbij en we gaan de winter tegemoet. We weten nog niet precies hoe de winter eruit gaat zien, maar als we de voorspellingen moeten geloven, gaan we naar een zachte winter toe. Als deze nieuwsbrief verschijnt, zijn er inmiddels enkele activiteiten achter de rug. Zo is op 5 september de traditionele Dag van Palenstein succesvol afgerond en konden grote groepen Zoetermeerders wederom genieten van de geboden activiteiten. Dit jaar was voor het thema circus gekozen. Naast de survivaltocht en het Pannatoernooi werd een Sportclinic georganiseerd door Topsport Zoetermeer en konden kinderen zich bezighouden met diverse circusspellen. De dag werd afgesloten met een gezamenlijk etentje in de Eetkeet. Op 15 september zijn uw voorzitter en secretaris naar een bijeenkomst geweest met het thema Jong, Zorg en Duurzaam. Met diverse Jeugdorganisaties en DGW is uitgebreid gesproken over dit onderwerp. De statuten werden dit jaar gewijzigd om diverse redenen, zoals een wijziging in de Wet Overleg Huurders Verhuurders, foutieve artikelen in de oude statuten, het waarborgen van de continuïteit van de vereniging en een versimpeling van de takenverdeling, mede afhankelijk van de actieve bestuursleden. In het kader van de jaarlijkse schouw is een bezoek gebracht aan onder meer Camee en het Laveibos. Verder zijn met wethouder Frans Muizers oriënterende gesprekken gevoerd en zijn afspraken gemaakt voor het komende jaar ten aanzien van prestatieafspraken corporaties en gemeenten in Haaglanden en participatie van bewoners in Zoetermeer. Ik wens u ten slotte een mooie en probleemloze winter toe, een rustige jaarwisseling en de allerbeste wensen voor u en uw dierbaren in Volkshuisvesting (vervolg) Met ingang van 1 januari 2009 zijn de rechten van de huurder, georganiseerd in Bewonerscommissies en Huurdersverenigingen, flink versterkt en daardoor zijn Bewonerscommissies en Huurdersverenigingen, wat cru uitgedrukt, tot elkaar veroordeeld. Met de Huurdersvereniging is inmiddels een nieuwe samenwerkingsovereenkomst gesloten. Voor de Bewonerscommissies WAS een nieuw reglement overleg Bewonerscommissie in concept gereed. Echter, een overleg tussen de directie van DGW, de Huurdersvereniging en een docent van het kenniscentrum van de Woonbond alsmede voortschrijdend inzicht hebben ertoe geleid dat besloten werd het concept terug te trekken. Ik kan die lezers onder u die geïnteresseerd zijn in de nieuwe Wet op het overleg huurders verhuurder en het BBSH (Besluit beheer sociale huursector) aanraden om betreffende wet en Besluit eens te lezen of bestuderen. U kunt de wet vinden via internet op onderstaande site: Het BBSH kunt u vinden op: U kunt dan lezen wat de rechten zijn van de Bewonerscommissie in haar taak, het vertegenwoordigen van de huurders in het complex. Daarnaast bestaan er natuurlijk ook plichten bij de vervulling van die schone taak. Want u moet er natuurlijk ook wat voor doen. 3

4 Nu kan ik mij voorstellen dat u enige hulp nodig heeft, of eigenlijk beter wat kennis. Voor wat betreft de cursussen van 2010 en 2011 heeft de Huurdersvereniging het voortouw. Ik wil u dan ook vragen aan mij door te geven welke behoeften er bij u bestaan voor wat betreft cursussen en/of thema's met betrekking tot de sociale volkshuisvesting. U kunt mij bereiken op het bekende adres of op mijn telefoonnummer. Alleen wil ik u wel verzoeken om als ik niet thuis ben uw naam en telefoonnummer duidelijk in te spreken. Ik bel u dan zo spoedig als mogelijk terug. Ruud Baart (wordt vervolgd) LEEFBAARHEID Iedereen woont, werkt en recreëert graag in een prettige, schone en rustige omgeving. Bij een goede leefomgeving gaat het onder meer om een rustige en veilige buurt met veel groen en speelruimte en genoeg parkeerplekken en winkels. Tegen overlast en verloedering komt extra inzet van rijk en gemeenten in de komende jaren. De ministers Ter Horst en Van der Laan en veertig gemeenten, waaronder Zoetermeer, spannen zich extra in om overlast en verloedering tegen te gaan. Hoewel er met succes al veel wordt gedaan, ergeren veel mensen zich aan vuil en alcoholgebruik op straat en hangjongeren die voor overlast zorgen. In een aantal steden zorgt een deel van de jeugd voor veel overlast op straat. Extra maatregelen zullen nodig zijn om de overlast met 25% te verminderen. Voor de komende jaren wordt daarvoor 150 miljoen euro beschikbaar gesteld. In het voorjaar van 2010 doet ook de gemeente Zoetermeer mee aan de landelijke schoonmaakdag. Dat staat in het manifest dat de ministers Ter Horst en Van der Laan tijdens een veiligheidscongres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hebben ondertekend. Nederland wordt steeds veiliger, de criminaliteit neemt af, mensen voelen zich veiliger. Maar in gemeenten ergeren mensen zich nog steeds enorm aan overlast en verloedering. Extra impuls van de gemeente Zoetermeer is daarvoor onontbeerlijk. Daartoe moet de gemeente specifieke maatregelen nemen tegen overlast en verloedering, zoals: Via veiligheidshuizen en straatcoaches wordt overlastgevende jeugd aangepakt. Met gebiedsontzeggingen en extra toezicht wordt overlastgevend gedrag in de openbare ruimte ontmoedigd. Mensen met alcohol-, drugs- of psychische problemen worden meer gedwongen gebruik te maken van de hulpverlening. De burgers van de gemeente worden betrokken bij de aanpak van dit probleem, door het inzetten van buurtmentoren en het geven van extra trainingen aan burgers. 4

5 Tijdelijke verhuur via de Leegstandwet (Bron: VNG) In 1980 werd een ontwerp Leegstandwet ingediend die beoogde maatschappelijk onaanvaardbare leegstand van woningen en andere gebouwen krachtig terug te dringen. Na een groot aantal amendementen en wijzigingen zou de wet ondermeer voorzien in een verplicht leegstandregister voor woonruimte in elke gemeente, een verplichting voor eigenaren van woonruimte tot het melden van leegstand, een strafrechtelijke bescherming tegen kraken, een vergemakkelijking van het vorderen van het gebruik als woonruimte, en een regeling voor tijdelijke verhuur. Omdat een verplichte leegstandadministratie te grote administratieve lasten zou opleveren, is een deel van de wet uiteindelijk niet ingevoerd. In 1993 zijn verschillende onderdelen van de Leegstandwet in de nieuwe Huisvestingswet opgenomen. De Leegstandwet bevat daardoor uitsluitend nog de regeling met betrekking tot tijdelijke verhuur van leegstaande woningen en gebouwen. In Nederland is de bescherming van huurders goed geregeld. De huurder ontleent zijn of haar rechten aan het Burgerlijk Wetboek. Dat houdt in dat het voor de verhuurder in beginsel niet eenvoudig is om eenzijdig een huurovereenkomst op te zeggen. De Leegstandwet maakt het wel mogelijk om bepaalde categorieën woningen en gebouwen tijdelijk te verhuren, waarbij een aantal dwingendrechtelijke huurbeschermingsbepalingen niet van toepassing zijn. Hoe werkt de Leegstandwet? Artikel 15 van de Leegstandwet voorziet in de mogelijkheid voor de eigenaar om bepaalde leegstaande woningen en gebouwen tijdelijk te verhuren. In het eerste lid van artikel 15 van de Leegstandwet zijn de gevallen opgesomd waarop de regeling van tijdelijke huur en verhuur van toepassing is. In alle overige gevallen is deze regeling van tijdelijke huur en verhuur niet van toepassing. De volgende categorieën woonruimte kunnen op grond van de Leegstandwet tijdelijk worden verhuurd: Woonruimte in een gebouw bestemd voor groepsgewijze huisvesting, verzorging of verpleging, logiesverschaffing, administratie en/of onderwijs dat in afwachting is van een bepaalde andere bestemming; Woonruimte in een voor de verkoop bestemde woning, die: Nog nooit bewoond is geweest (nieuwbouwwoning); In de twaalf maanden voordat de woning leeg kwam te staan door de eigenaar geheel of grotendeels bewoond is geweest (of, wanneer de woning minder dan een jaar geleden is opgeleverd, sindsdien door de eigenaar bewoond is geweest); In de tien jaar voordat de woning leeg kwam te staan slechts drie jaar (geheel of gedeeltelijk) verhuurd is geweest; Woonruimte in een voor sloop of renovatie bestemde huurwoning. Bij tijdelijke (ver)huur op grond van de Leegstandwet zijn de huurbeschermingsbepalingen uit het Burgerlijk Wetboek niet van toepassing. Wel moet de huurovereenkomst voor ten minste zes maanden worden aangegaan en geldt een opzegtermijn van minimaal drie maanden voor de verhuurder. Voor de huurder is de opzegtermijn maximaal één maand. Voor tijdelijke verhuur op grond van de Leegstandwet is een vergunning nodig van de gemeente waarin de woonruimte ligt. De vergunning geldt voor maximaal twee jaar. Op verzoek van de eigenaar of beheerder van de woning kan de vergunning worden verlengd met telkens maximaal één jaar, maar de totale duur van de vergunning is nooit meer dan vijf jaar. De huurovereenkomst stopt automatisch als de vergunning is verlopen. Als in dat geval een verlenging van de vergunning is aangevraagd en er is nog geen beslissing genomen, loopt de huurovereenkomst door totdat er beslist is. In de vergunning moet staan wat de maximale huurprijs is. De huurovereenkomst moet schriftelijk zijn en hierin moet duidelijk staan dat het gaat om tijdelijke verhuur op grond van de Leegstandwet, voor welke termijn de vergunning is verleend en welke maximale huurprijs in de vergunning is vermeld. Andere vormen van tijdelijke huur Het huurrecht in het Burgerlijk Wetboek gaat uit van huurovereenkomsten van onbepaalde duur. De huurder kan de huur altijd opzeggen, maar de verhuurder is gebonden aan een aantal specifieke opzeggingsgronden wanneer hij de huur wil opzeggen. Een vorm van tijdelijke huur is de zogenaamde tussenhuur, waarbij de woning tijdelijk kan worden verhuurd en de oorspronkelijke bewoner (verhuurder of huurder) na bepaalde tijd weer in de woning kan terugkeren. Een andere vorm is de verhuur aan een bijzondere doelgroep gehandicapten, oude- 5

6 ren, studenten/campuscontracten), waarbij de huur kan worden opgezegd wanneer de huurder niet langer tot die doelgroep behoort. Ook het gebruik van een dienstwoning of zorgwoning kan eenvoudig worden beëindigd. Bij anti-kraak is er geen sprake van huur, maar van een gebruiksovereenkomst (overeenkomst van bruiklening. Er is geen sprake van een huurrelatie, omdat voor het in gebruik geven van de woonruimte door de gebruiker geen tegenprestatie verschuldigd is. Zodra er wel een tegenprestatie betaald wordt, is er sprake van huur. Een onkostenvergoeding (kosten van gas, licht en water) is wel mogelijk. Tot slot kan er nog sprake zijn van huur die een gebruik van woonruimte betreft dat naar zijn aard slechts van korte duur is.klassieke voorbeelden zijn het gebruik van woonruimte als vakantiewoning of als wisselwoning. In een dergelijk geval is het huurrecht voor woonruimte niet van toepassing, dus de huurbescherming geldt ook niet. In geval van geplande renovatie of sloop kan in plaats van tijdelijk te verhuren op grond van de Leegstandwet de huur van woonruimte worden opgezegd in verband met dringend eigen gebruik voor renovatie, ter uitvoering van een bestemmingsplan of wanneer er sprake is van een gemeentelijke sloopwoning. Welke beleidsvrijheid heeft de gemeente? Als een vergunning voor tijdelijke verhuur wordt aangevraagd, moet de gemeente die aanvraag in behandeling nemen. De Leegstandwet stelt een aantal voorwaarden voor het verlenen van een vergunning. Zolang daar geen afbreuk aan wordt gedaan kan de gemeente eigen beleid voeren. Het is niet de bedoeling dat de gemeente meer of strengere eisen stelt dan de wet. Voor het afwijzen van een aanvraag zijn geen criteria gegeven; de gemeente zal een eventuele afwijzing uiteraard wel moeten motiveren aan de hand van de aanvraag, de wettelijke eisen en het eventuele leegstandbeleid. Tegen een afwijzing is geen bezwaar of beroep mogelijk. Overig instrumentarium om leegstand te bestrijden Tijdelijke verhuur op grond van de Leegstandwet is een middel om leegstand te bestrijden. Een ander deel van het instrumentarium tegen leegstand is te vinden in de Huisvestingswet Deze wet biedt bijvoorbeeld de mogelijkheid het gebruik van woningen en gebouwen als woonruimte te voorderen en melding van leegstand, die langer dan twee maanden duurt, verplicht te stellen. Moet een gemeente leegstandbeleid hebben om vergunningen op basis van de leegstandwet af te kunnen geven? Nee, de gemeente hoeft geen leegstandbeleid te hebben om vergunningen te kunnen afgeven. De gemeente kan de vergunningaanvragen beoordelen aan de hand van de criteria uit de wet. Een gemeente kan uiteraard wel een beleidskader opstellen. Kunnen alleen woningcorporaties gebruik maken van de Leegstandwet? Nee, de eigenaar van de woonruimte kan een vergunning aanvragen. Met eigenaar wordt degene bedoeld die bevoegd is tot in gebruik geven van een woning of gebouw. Dat kan een sociale of particuliere verhuurder zijn, maar ook een particuliere woningeigenaar of projectontwikkelaar. Bij de beoordeling van hetgeen van de eigenaar gevergd kan worden kan overigens wel relevant zijn wie deze eigenaar is. Proces van vergunningverlening voor tijdelijke verhuur Via de Leegstandwet is de vergunningverlening voor de tijdelijke verhuur van woonruimte bij gemeenten neergelegd. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor tijdelijke verhuur kan een gemeente kostendekkende leges vragen. Dit dient in de legesverordening te zijn opgenomen. Een woning op maat? (Bron: VROM) U woont naar volle tevredenheid in uw woning en u wilt er zo lang mogelijk blijven wonen, ook als u straks ouder bent. Ouder worden we tenslotte allemaal en juist dan is het prettig als uw woning comfortabel en veilig is. Het is belangrijk dat u zich tijdig realiseert dat er een tijd komt waarin uw gezondheid wellicht minder wordt: u bent bijvoorbeeld niet meer zo goed ter been als nu. Is uw woning dan nog geschikt om er te blijven wonen of vormen bijvoorbeeld (hoge) drempels of een gladde badkamervloer ineens lastige obstakels? Door nu al kleine aanpassingen aan te brengen, kunt u uw huis tijdig geschikt maken voor de toekomst en daarin blijven wonen. 6

7 Welke aanpassingen kunnen het comfort en de veiligheid in uw woning vergroten? Denk bijvoorbeeld aan het installeren van (thermostaat) mengkranen en rookmelders, het verlagen of verwijderen van drempels in de woning of het aanbrengen van goede (buiten)verlichting. Overweegt u een verbouwing van de keuken? Laat u door de keukenspecialist informeren over in hoogte verstelbare keukenkastjes. Nu kunt u nog eenvoudig overal bij, maar in de toekomst is dat misschien anders! En bedenk eens wat de gevolgen kunnen zijn van uitglijden op de badkamervloer... Om dat te voorkomen, is het raadzaam op uw badkamervloer een antisliplaag aan te (laten) brengen. Misschien heeft uw woning al dergelijke aanpassingen? Als dat niet zo is, kunt u op devrom-site de seniorenwoontest doen om na te gaan welke aanpassingen het comfort en de veiligheid in uw huis kunnen vergroten. Kleine aanpassingen, groot gemak Kleine aanpassingen vergroten het gemak in uw woning. Zo zorgt een programmeerbare aan/uit klokthermostaat voor de CV ervoor dat het al behaaglijk warm is als u opstaat of thuiskomt. U kunt zelf de gewenste tijden programmeren waarop u de CV wilt laten in- of uitschakelen en het is nog energiezuinig ook! Een thermostaatkraan in de badkamer biedt comfort en veiligheid; omdat u daarmee een constante temperatuur kunt instellen. Daarnaast bespaart u hiermee ook op energiegebruik. Een huis zonder (hoge) drempels vergroot niet alleen het gemak maar ook de veiligheid, omdat het risico om te struikelen daardoor kleiner wordt. Goede raad... Is niet duur! Verder in de tekst wordt een aantal kleine(re)aanpassingen voor u op een rij gezet waarvoor geen ingrijpende verbouwing van uw woning nodig is. Om zo volledig mogelijk te zijn, wordt ook een aantal grote(re) aanpassingen vermeld, die u kunt overwegen wanneer u nu of in de nabije toekomst verbouwplannen voor uw woning heeft of wanneer uw gezondheid daartoe aanleiding geeft. Bij wie kunt u terecht? Uw gemeente kan u nader informeren over eventuele mogelijkheden om advies in te winnen. In sommige gemeenten is sprake van zogenoemde "opplusprojecten, in het kader waarvan deze gemeenten veelal een "woonadvies op maat verstrekken. Daarnaast kunnen zieken gehandicapten e.d. in aanmerking komen voor financiële bijstand bij het aanbrengen van diverse voorzieningen in de woning. Ook kunt u voor nadere informatie over het (laten)aanbrengen van aanpassingen terecht bij ondermeer leveranciers, installateurs of bouwmarkten. Daarnaast kunt u uiteraard bij uw corporatie terecht om bijvoorbeeld te verhuizen naar woningen die voor ouderen zijn bedoeld en waar reeds diverse voorzieningen zijn aangebracht. Binnen de gemeente Zoetermeer is enkele jaren een project gestart om ouderen die in eensgezinswoningen zitten versneld te kunnen laten verhuizen naar voor ouderen aangepaste woningen. Nu actie, straks profijt Hiernaast treft u een overzicht aan van verschillende aanpassingen. Ze zijn ingedeeld in rubrieken. Dit betekent natuurlijk niet dat sommige aanpassingen strikt voor één ruimte bedoeld zijn. Het installeren van bijvoorbeeld rookmelders of het verlagen of verwijderen van drempels is niet beperkt tot één ruimte in uw woning. Kleine(re) aanpassingen: Algemeen: Verlichting aanbrengen (of verbeteren) bijvoor- en achterdeur; Verlichting die d.m.v. een sensor automatisch aangaat als u thuiskomt of 's nachts uit bed gaat; Drempels verlagen bij voor- en achterdeur; Rookmelders installeren in het huis; CV; Tweede leuning of handgreep aanbrengen langs de trap; Lichtschakelaar direct naast het slot van de deur; Automatische deuropeners. Badkamer: Antislipvloer aanbrengen; Beugels plaatsen voor meer houvast; Thermostaatkraan installeren voor een constante watertemperatuur; Douchezitje plaatsen (om zittend te kunnen douchen). Huiskamer: Drempels verwijderen; Teruggebogen deurklinken blijven haken met de mouw Keuken: Elektrische kookplaat plaatsen; Eén hendel mengkraan installeren. Slaapkamer: Raambediening op bereikbare hoogte plaatsen; Rookmelders installeren plaatsen om het te voorkomen. 7

8 Grote(re) aanpassingen: Gelijkvloers een bad- en slaapkamer realiseren door verbouw of aanbouw; Drempels verlagen bij de voor en achterdeur door het verhogen van straat of stoep; Elektrische schakelaars op bereikbare hoogte plaatsen. Hellingbaan maken bij de voordeur; Toilet op de slaapverdieping; Videofoon plaatsen om te zien wie er aanbelt; Badkamer verbouwen: (instap)bad aanpassen of vervangen door douche met antislip vloer; Doorgang vergroten, voor rolstoelen bijvoorbeeld; Keukenkastjes en laden op goede hoogte brengen; Traplift aanbrengen op de bestaande trap. De schouw 28 oktober hebben wij de jaarlijkse schouw gehad, waarbij DGW lopende en toekomstige projecten aan ons toont. In Oosterheem staat een precieus project op stapel, een groot winkelcentrum met ondergrondse garages en daarboven woningen. Volop in de bouw is De Breede school in Palenstein.. Dit project behelst een schoolgebouw, ontmoetingsruimten, een sporthal en woningen. De school moet in september 2010 gereed zijn. Vervolgens bezochten wij de flat aan het Laveibos, waar groot onderhoud wordt gepleegd. Doucheruimte, toilet en keuken worden geheel gestript en opnieuw betegeld en ingericht, Het was even afzien voor de bewoners, maar het resultaat mag er zijn. Als deze nieuwsbrief verschijnt is, de rust aan het Laveibos weer gekeerd. Tot slot namen wij een kijkje bij de Camee, een ouderencomplex, waar een ontmoetingsruimte is gerealiseerd Zoals blijkt zit De Goede Woning niet stil. 8

9 Bent u al lid van onze Vereniging? Zo nee, meld u dan nu aan. Het is ook in uw belang dat onze vereniging een zo groot mogelijk aantal leden heeft. Hoe groter ons ledental, deste sterker staan wij in onze onderhandelingen met De Goede Woning. Voor de kosten hoeft u het niet te laten, voor slechts 6,50 per jaar bent u lid en profiteert u van de voordelen die het lidmaatschap mee brengt, zoals: 10 % korting op nagenoeg al uw aankopen bij De Bouwhof 10 % bij electrotechnisch bureau Van Emmerik Eén aankoop en u hebt uw contributie terugverdiend. Wilt u meer weten over onze verenigingen en haar doelstellingen? Kijk dan eens op onze website: hier vindt u alle informatie. Aanmelden kan via onderstaande bon, of via onze website, klik dan op lid worden Het adres is: Huurdersvereniging In De Goede Woning, Antwoordnummer 18026, 2700 VJ Zoetermeer. Een postzegel is niet nodig. Naam M / V Adres Postcode Geb.datum Giro/banknr. meldt zich aan als lid van de Huurdersvereniging In De Goede Woning en machtigt de vereniging de contributie ad 6,50 per jaar automatisch van zijn/haar rekening af te schrijven. Als u het niet eens bent met de afschrijving kunt u, binnen 30 dagen, het bedrag laten terugstorten door uw bank. 9

Tijdelijke verhuur via de Leegstandwet

Tijdelijke verhuur via de Leegstandwet Tijdelijke verhuur via de Leegstandwet In Nederland is de bescherming van huurders goed geregeld. De huurder ontleent zijn of haar rechten aan het Burgerlijk Wetboek. Dat houdt in dat het voor de verhuurder

Nadere informatie

Tijdelijke verhuur via de Leegstandwet

Tijdelijke verhuur via de Leegstandwet Tijdelijke verhuur via de Leegstandwet In Nederland is de bescherming van huurders goed geregeld. De huurder ontleent zijn of haar rechten aan het Burgerlijk Wetboek. Dat houdt in dat het voor de verhuurder

Nadere informatie

Uw woning op maat, voor nu & altijd. Is uw woning al geschikt voor de toekomst?

Uw woning op maat, voor nu & altijd. Is uw woning al geschikt voor de toekomst? Uw woning op maat, voor nu & altijd Is uw woning al geschikt voor de toekomst? 02 Is uw woning al geschikt voor de toekomst? U woont naar volle tevredenheid in uw (eigen) woning en u wilt er zo lang mogelijk

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Colofon 2 Redactioneel 2 Van de Voorzitter 3 ALV Volkshuisvesting 74. In dit nummer: Prijzen vergelijken 6 ALV 7

Nieuwsbrief. Colofon 2 Redactioneel 2 Van de Voorzitter 3 ALV Volkshuisvesting 74. In dit nummer: Prijzen vergelijken 6 ALV 7 Nieuwsbrief Huurdersvereniging In De Goede Woning In dit nummer: In dit nummer: Colofon 2 Redactioneel 2 Van de Voorzitter 3 Volkshuisvesting Colofon 42 Toezicht Redactioneel op de corporaties 52 Prijzen

Nadere informatie

Informatie over huren

Informatie over huren Samen bouwen aan beter wonen Informatie over huren 3 Welkom WoonFriesland heet u van harte welkom in uw nieuwe woning. Wij hebben er alle vertrouwen in dat u naar tevredenheid zult wonen in uw nieuwe

Nadere informatie

Inhouds opgave. Hoofdstuk 1 Voorwoord en inleiding...4

Inhouds opgave. Hoofdstuk 1 Voorwoord en inleiding...4 Grip op de ingreep Inhouds opgave Hoofdstuk 1 Voorwoord en inleiding...4 Hoofdstuk 2 Rechtspositie van huurder...5 2.1 Huurcontracten voor (on)bepaalde tijd... 5 2.2 Gronden om de huur op te zeggen....

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 GA 'S GRAVENHAGE

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 GA 'S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 20011 2500 EA 'S GRAVENHAGE Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 GA 'S GRAVENHAGE Postbus 20011 2500 EA 'S GRAVENHAGE www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

O n d e r z o e k s r a p p o r t

O n d e r z o e k s r a p p o r t O n d e r z o e k s r a p p o r t Naam: Studentennummer Esmee Huizer 539028 Jaap van der Boor 552778 Wouter Dreschler 551287 Can Turkmen 542189 Ara Avaigan 513661 Voorwoord Voor onze opleiding HBO-Rechten

Nadere informatie

Dé woongids voor studenten woonruimte in Amsterdam

Dé woongids voor studenten woonruimte in Amsterdam Dé woongids voor studenten woonruimte in Amsterdam COLOFON Uitgave Gemeente Amsterdam, Dienst Wonen Postbus 1900, 1000 BX Amsterdam Deze gids is totstandgekomen mede dankzij bijdragen van: Shirley van

Nadere informatie

Sociaal Plan sloopcomplexen wonencentraal

Sociaal Plan sloopcomplexen wonencentraal Sociaal Plan sloopcomplexen wonencentraal Vastgesteld d.d. 1mei 2009 Inhoud 0. INLEIDING.3 1. ALGEMEEN 4 2. PROCEDURE 4 2.1 SL00PBEsLuIT 4 2.2 HuuROPzEGGING 4 2.3 INDIVIDUELE AFSPRAKEN MET BEWONERS (HuISBEzoEKEN)

Nadere informatie

12 Besparen op de kosten

12 Besparen op de kosten 34e jaargang nummer 121 april 2014 06 Voormalig wethouder Stoop Blijft in Hendrik-ido-Ambacht! 12 Besparen op de kosten Rhiant start drie onderzoeken! 16 Heeft u financiële problemen? Trek dan tijdig aan

Nadere informatie

Woontij. Wonen zonder zorgen. Zorgen? december 2009 14e jaargang Nummer. Als u het nieuws een beetje volgt, dan zal het u opgevallen zijn

Woontij. Wonen zonder zorgen. Zorgen? december 2009 14e jaargang Nummer. Als u het nieuws een beetje volgt, dan zal het u opgevallen zijn Woontij december 2009 14e jaargang Nummer 3 Wonen zonder zorgen Zorgen? Als u het nieuws een beetje volgt, dan zal het u opgevallen zijn dat de gevolgen van de recessie niet aan de sociale verhuurders

Nadere informatie

Woningaanpassingen van A-Z

Woningaanpassingen van A-Z Woningaanpassingen van A-Z 1 Inleiding Deze publicatie is bedoeld als ondersteuning bij het realiseren van een woningaanpassing in een zelfstandige woning voor volwassenen en kinderen. Heeft u of uw kind

Nadere informatie

Acuut huren: woningverhuur door heel Nederland p. 2. Acuut huren: een veilig gevoel p. 3. Beheer: alle gemak onder één dak p. 4

Acuut huren: woningverhuur door heel Nederland p. 2. Acuut huren: een veilig gevoel p. 3. Beheer: alle gemak onder één dak p. 4 Acuut huren: woningverhuur door heel Nederland p. 2 Acuut huren: een veilig gevoel p. 3 Beheer: alle gemak onder één dak p. 4 Acuut huren op Internet p. 5 Acuut huren : de procedure in het kort p. 6 Q

Nadere informatie

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Gemeente Oost Gelre 2015

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Gemeente Oost Gelre 2015 Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Gemeente Oost Gelre 2015 Inhoud Hoofdstuk 1. Inleiding... 3 Hoofdstuk 2. Afbakening Wmo 2015 met andere wetten... 4 2.1 Afbakening Wmo 2015 met de Wet langdurige

Nadere informatie

KOOP EN EIGENDOM VAN EEN APPARTEMENT APPARTEMENTSRECHT. Deel van het geheel

KOOP EN EIGENDOM VAN EEN APPARTEMENT APPARTEMENTSRECHT. Deel van het geheel KOOP EN EIGENDOM VAN EEN APPARTEMENT APPARTEMENTSRECHT Deel van het geheel Een appartementsrecht is een aandeel (bijvoorbeeld één/dertigste) in een gebouw met toebehoren dat de bevoegdheid geeft tot het

Nadere informatie

Reglement Z elf A angebrachte V oorzieningen

Reglement Z elf A angebrachte V oorzieningen Reglement Z elf A angebrachte V oorzieningen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Woningbouwvereniging 4 Hoofdstuk 3 Voorwaarden 5 Hoofdstuk 4 Procedure 8 Hoofdstuk 5 Overzicht ZAV s en nadere

Nadere informatie

33436 - Tijdelijke verhuur bij leegstand Plenaire behandeling, 2eT kamer, 20mrt2013, stenografische verslag inbreng SP

33436 - Tijdelijke verhuur bij leegstand Plenaire behandeling, 2eT kamer, 20mrt2013, stenografische verslag inbreng SP 33436 - Tijdelijke verhuur bij leegstand Plenaire behandeling, 2eT kamer, 20mrt2013, stenografische verslag inbreng SP Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van: Ik heet de leden, de minister

Nadere informatie

PRAKTIJKinfo. Huur van een bedrijfspand

PRAKTIJKinfo. Huur van een bedrijfspand Huur van een bedrijfspand Veel ondernemers, vooral in het midden- en kleinbedrijf, huren het pand waar zij hun bedrijfsactiviteiten in verrichten. Daarbij komt veel kijken. Wat zijn de rechten en plichten

Nadere informatie

Lokaal overleg steeds meer een één-tweetje

Lokaal overleg steeds meer een één-tweetje jaargang 14 nr. 1 februari 2010 Colofon KoepelRond is het infoblad van de vereniging Kerkraadse Huurdersfederatie De Koepel KoepelRond verschijnt 6 keer per jaar en wordt verspreid onder de kaderleden

Nadere informatie

Beleidsregels. Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning

Beleidsregels. Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Beleidsregels Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Schouwen-Duiveland 2013 Inhoud 1. Inleiding 11 Breuk met verleden 11 Kernbegrippen 11 Onderzoek 11 Maatwerk 11 Eigen verantwoordelijkheid 12

Nadere informatie

oonwijs Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter

oonwijs Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter oonwijs Jaargang 16 December 2011 Nummer 3 winter Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Terugblik

Nadere informatie

een uitgave bestemd voor de bewonerscommissies van Woningstichting Eigen Haard, aangesloten bij

een uitgave bestemd voor de bewonerscommissies van Woningstichting Eigen Haard, aangesloten bij een uitgave bestemd voor de bewonerscommissies van Woningstichting Eigen Haard, aangesloten bij HUURDERSVERENIGING Jaargang 10, nummer 5, september/oktober 2014 In dit nummer: Heeft uw bewonerscommissie

Nadere informatie

vastgesteld d.d. 19 september 2006 Verordening WMO

vastgesteld d.d. 19 september 2006 Verordening WMO V E R O R D E N I N G voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Gilze en Rijen vastgesteld d.d. 19 september 2006 Verordening WMO 1 Inhoudsopgave: Verordening maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

woningen te koop Mevrouw ir. G.N. Sweringa

woningen te koop Mevrouw ir. G.N. Sweringa 1 Appartementen te huur Deurkruk werkt zo! Een prachtig nieuw huis OFW Vizier februari 2012-15de jaargang C O L O F O N OFW Postbus 89, 8250 AB Dronten De Noord 47-49, Dronten E woondiensten@ofw.nl I www.ofw.nl

Nadere informatie

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Technische aanpassingen verordening Wmo. BW-nummer

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Technische aanpassingen verordening Wmo. BW-nummer Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Technische aanpassingen verordening Wmo Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Vorig jaar heeft de raad

Nadere informatie

bericht Nieuwbouw Van den Boschstraat bereikt hoogste punt Schoolkinderen onthullen nieuwe bouwborden Nieuwe Woningwet daagt Habeko wonen uit

bericht Nieuwbouw Van den Boschstraat bereikt hoogste punt Schoolkinderen onthullen nieuwe bouwborden Nieuwe Woningwet daagt Habeko wonen uit BEWONERSMAGAZINE VAN WONINGBOUWVERENIGING bericht Wetgeving Nieuwe Woningwet daagt Habeko wonen uit pagina 3 Op bezoek Directeur over de vloer pagina 6 Schoolkinderen onthullen nieuwe bouwborden Nieuwbouw

Nadere informatie

Een leegstandsverordening voor Breda?

Een leegstandsverordening voor Breda? Een leegstandsverordening voor Breda? 1 2 1. INLEIDING... 4 2. LEEGSTANDBELEID... 4 2.1 LEEGSTAND IN BREDA... 4 2.2 HUIDIG INSTRUMENTARIUM BREDA LEEGSTANDSBELEID... 5 2.3 RELEVANTE BELEIDSONTWIKKELINGEN...

Nadere informatie

BELEIDSREGELS VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE DUIVEN 2012

BELEIDSREGELS VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE DUIVEN 2012 BELEIDSREGELS VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE DUIVEN 2012 BELEIDSREGELS VOORZIENINGEN MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING...1 VOORWOORD...2...2 Eigen verantwoordelijkheid...3 Mantelzorgers

Nadere informatie

bewoners aan het roer

bewoners aan het roer woon kwartier Editie nr. 01- Voorjaar 2012 o.a. in dit nummer: P4 nieuwe huisstijl wold & waard Gewoon in het Westerkwartier. Dat is de titel van de nieuwe huisstijl van Wold & Waard. Een stijl die past

Nadere informatie