Nieuwsbrief Nieuwsbrief

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief Nieuwsbrief"

Transcriptie

1 Nieuwsbrief Nieuwsbrief Huurdersvereniging In de Goede Woning In dit nummer: Colofon 2 Van de voorzitter 3 Volkshuisvesting 3 Leefbaarheid 4 Tijdelijke verhuur bij leegstand 5 Een woning op maat 6 De schouw 8 Wordt lid 9 Nr. 46 december 2009

2 Colofon Colofon Colofon Huurdersvereniging In de Goede Woning Postbus 7075, 2701AB Zoetermeer Postbanknr Huurdersvereniging Antwoordnummer In de Goede Woning Postbus 2700VJ 7075, Zoetermeer 2701AB Zoetermeer vereniging: Postbanknr Antwoordnummer Vormgeving en redactie 2700VJ Zoetermeer Jan Mallée/Menno Breijman vereniging: adres redaktie Vormgeving en redactie Illustraties:Hans Luiten Bestuur Jan Mallée/Menno Breijman A.M. Breijman, adres redaktie voorzitter R.J.M. Baart, secretaris Illustraties:Hans R. Wesenhagen, Luiten penningmeester Bestuur J Mallée, 2e penningmeester a.i. * P.A. A.M.Breijman, Egberts 2e voorzitter secretaris * Mw.C. L.Ralan, Marbus, Secretaris bestuurslid * E.J. J Mallée, Bezuijen, Penningmeester bestuurslid Belangrijke adressen * R.Wesenhagen,2e penningm. * P.A.Egberts 2e secretaris De Goede Woning * W.J.Spek, bestuurslid Bezoekadres:Storkstraat 6 * R.J.M.Baart, bestuurslid Postbus 11 * Mw.C. Marbus, bestuurslid 2700 AA Zoetermeer Woonkoepel Zoetermeer Postbus 5006, 2700 GA Zoetermeer Redactioneel Het jaar loopt weer teneinde, de feestdagen staan weer voor de deur en wij maken ons op voor Wij hebben getracht u in het afgelopen jaar te voorzien van relevante informatie betreffende de socialehuursector. Wij, als redactie, hopen wij u hiermee van dienst te zijn geweest.. Voor de vereniging is het jaar 2009 nogal heftig geweest. Twee bestuursleden van het eerste uur hebben noodgedwongen hun zetel ter beschikking moeten stellen, terwijl opvolging niet voorhanden was. Om uit deze impasse te komen zijn inmiddels, met goedkeuring van algemene ledenvergadering, de statuten aangepast waardoor, met name de penningmeester, zijn werkzaamheden weer officieel kan voortzetten. Door het aantreden van de heer Bezuijen als aspirant bestuurlid, in afwachting van zijn officiële benoeming op de eerstvolgende ALV, is het bestuur weer voltallig. We zien de toekomst dan ook met vertrouwen tegemoet. Tot besluit wensen wij u prettige feestdagen en een voorspoedig

3 Van de voorzitter Menno Breijman De herfst is haast voorbij en we gaan de winter tegemoet. We weten nog niet precies hoe de winter eruit gaat zien, maar als we de voorspellingen moeten geloven, gaan we naar een zachte winter toe. Als deze nieuwsbrief verschijnt, zijn er inmiddels enkele activiteiten achter de rug. Zo is op 5 september de traditionele Dag van Palenstein succesvol afgerond en konden grote groepen Zoetermeerders wederom genieten van de geboden activiteiten. Dit jaar was voor het thema circus gekozen. Naast de survivaltocht en het Pannatoernooi werd een Sportclinic georganiseerd door Topsport Zoetermeer en konden kinderen zich bezighouden met diverse circusspellen. De dag werd afgesloten met een gezamenlijk etentje in de Eetkeet. Op 15 september zijn uw voorzitter en secretaris naar een bijeenkomst geweest met het thema Jong, Zorg en Duurzaam. Met diverse Jeugdorganisaties en DGW is uitgebreid gesproken over dit onderwerp. De statuten werden dit jaar gewijzigd om diverse redenen, zoals een wijziging in de Wet Overleg Huurders Verhuurders, foutieve artikelen in de oude statuten, het waarborgen van de continuïteit van de vereniging en een versimpeling van de takenverdeling, mede afhankelijk van de actieve bestuursleden. In het kader van de jaarlijkse schouw is een bezoek gebracht aan onder meer Camee en het Laveibos. Verder zijn met wethouder Frans Muizers oriënterende gesprekken gevoerd en zijn afspraken gemaakt voor het komende jaar ten aanzien van prestatieafspraken corporaties en gemeenten in Haaglanden en participatie van bewoners in Zoetermeer. Ik wens u ten slotte een mooie en probleemloze winter toe, een rustige jaarwisseling en de allerbeste wensen voor u en uw dierbaren in Volkshuisvesting (vervolg) Met ingang van 1 januari 2009 zijn de rechten van de huurder, georganiseerd in Bewonerscommissies en Huurdersverenigingen, flink versterkt en daardoor zijn Bewonerscommissies en Huurdersverenigingen, wat cru uitgedrukt, tot elkaar veroordeeld. Met de Huurdersvereniging is inmiddels een nieuwe samenwerkingsovereenkomst gesloten. Voor de Bewonerscommissies WAS een nieuw reglement overleg Bewonerscommissie in concept gereed. Echter, een overleg tussen de directie van DGW, de Huurdersvereniging en een docent van het kenniscentrum van de Woonbond alsmede voortschrijdend inzicht hebben ertoe geleid dat besloten werd het concept terug te trekken. Ik kan die lezers onder u die geïnteresseerd zijn in de nieuwe Wet op het overleg huurders verhuurder en het BBSH (Besluit beheer sociale huursector) aanraden om betreffende wet en Besluit eens te lezen of bestuderen. U kunt de wet vinden via internet op onderstaande site: Het BBSH kunt u vinden op: U kunt dan lezen wat de rechten zijn van de Bewonerscommissie in haar taak, het vertegenwoordigen van de huurders in het complex. Daarnaast bestaan er natuurlijk ook plichten bij de vervulling van die schone taak. Want u moet er natuurlijk ook wat voor doen. 3

4 Nu kan ik mij voorstellen dat u enige hulp nodig heeft, of eigenlijk beter wat kennis. Voor wat betreft de cursussen van 2010 en 2011 heeft de Huurdersvereniging het voortouw. Ik wil u dan ook vragen aan mij door te geven welke behoeften er bij u bestaan voor wat betreft cursussen en/of thema's met betrekking tot de sociale volkshuisvesting. U kunt mij bereiken op het bekende adres of op mijn telefoonnummer. Alleen wil ik u wel verzoeken om als ik niet thuis ben uw naam en telefoonnummer duidelijk in te spreken. Ik bel u dan zo spoedig als mogelijk terug. Ruud Baart (wordt vervolgd) LEEFBAARHEID Iedereen woont, werkt en recreëert graag in een prettige, schone en rustige omgeving. Bij een goede leefomgeving gaat het onder meer om een rustige en veilige buurt met veel groen en speelruimte en genoeg parkeerplekken en winkels. Tegen overlast en verloedering komt extra inzet van rijk en gemeenten in de komende jaren. De ministers Ter Horst en Van der Laan en veertig gemeenten, waaronder Zoetermeer, spannen zich extra in om overlast en verloedering tegen te gaan. Hoewel er met succes al veel wordt gedaan, ergeren veel mensen zich aan vuil en alcoholgebruik op straat en hangjongeren die voor overlast zorgen. In een aantal steden zorgt een deel van de jeugd voor veel overlast op straat. Extra maatregelen zullen nodig zijn om de overlast met 25% te verminderen. Voor de komende jaren wordt daarvoor 150 miljoen euro beschikbaar gesteld. In het voorjaar van 2010 doet ook de gemeente Zoetermeer mee aan de landelijke schoonmaakdag. Dat staat in het manifest dat de ministers Ter Horst en Van der Laan tijdens een veiligheidscongres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hebben ondertekend. Nederland wordt steeds veiliger, de criminaliteit neemt af, mensen voelen zich veiliger. Maar in gemeenten ergeren mensen zich nog steeds enorm aan overlast en verloedering. Extra impuls van de gemeente Zoetermeer is daarvoor onontbeerlijk. Daartoe moet de gemeente specifieke maatregelen nemen tegen overlast en verloedering, zoals: Via veiligheidshuizen en straatcoaches wordt overlastgevende jeugd aangepakt. Met gebiedsontzeggingen en extra toezicht wordt overlastgevend gedrag in de openbare ruimte ontmoedigd. Mensen met alcohol-, drugs- of psychische problemen worden meer gedwongen gebruik te maken van de hulpverlening. De burgers van de gemeente worden betrokken bij de aanpak van dit probleem, door het inzetten van buurtmentoren en het geven van extra trainingen aan burgers. 4

5 Tijdelijke verhuur via de Leegstandwet (Bron: VNG) In 1980 werd een ontwerp Leegstandwet ingediend die beoogde maatschappelijk onaanvaardbare leegstand van woningen en andere gebouwen krachtig terug te dringen. Na een groot aantal amendementen en wijzigingen zou de wet ondermeer voorzien in een verplicht leegstandregister voor woonruimte in elke gemeente, een verplichting voor eigenaren van woonruimte tot het melden van leegstand, een strafrechtelijke bescherming tegen kraken, een vergemakkelijking van het vorderen van het gebruik als woonruimte, en een regeling voor tijdelijke verhuur. Omdat een verplichte leegstandadministratie te grote administratieve lasten zou opleveren, is een deel van de wet uiteindelijk niet ingevoerd. In 1993 zijn verschillende onderdelen van de Leegstandwet in de nieuwe Huisvestingswet opgenomen. De Leegstandwet bevat daardoor uitsluitend nog de regeling met betrekking tot tijdelijke verhuur van leegstaande woningen en gebouwen. In Nederland is de bescherming van huurders goed geregeld. De huurder ontleent zijn of haar rechten aan het Burgerlijk Wetboek. Dat houdt in dat het voor de verhuurder in beginsel niet eenvoudig is om eenzijdig een huurovereenkomst op te zeggen. De Leegstandwet maakt het wel mogelijk om bepaalde categorieën woningen en gebouwen tijdelijk te verhuren, waarbij een aantal dwingendrechtelijke huurbeschermingsbepalingen niet van toepassing zijn. Hoe werkt de Leegstandwet? Artikel 15 van de Leegstandwet voorziet in de mogelijkheid voor de eigenaar om bepaalde leegstaande woningen en gebouwen tijdelijk te verhuren. In het eerste lid van artikel 15 van de Leegstandwet zijn de gevallen opgesomd waarop de regeling van tijdelijke huur en verhuur van toepassing is. In alle overige gevallen is deze regeling van tijdelijke huur en verhuur niet van toepassing. De volgende categorieën woonruimte kunnen op grond van de Leegstandwet tijdelijk worden verhuurd: Woonruimte in een gebouw bestemd voor groepsgewijze huisvesting, verzorging of verpleging, logiesverschaffing, administratie en/of onderwijs dat in afwachting is van een bepaalde andere bestemming; Woonruimte in een voor de verkoop bestemde woning, die: Nog nooit bewoond is geweest (nieuwbouwwoning); In de twaalf maanden voordat de woning leeg kwam te staan door de eigenaar geheel of grotendeels bewoond is geweest (of, wanneer de woning minder dan een jaar geleden is opgeleverd, sindsdien door de eigenaar bewoond is geweest); In de tien jaar voordat de woning leeg kwam te staan slechts drie jaar (geheel of gedeeltelijk) verhuurd is geweest; Woonruimte in een voor sloop of renovatie bestemde huurwoning. Bij tijdelijke (ver)huur op grond van de Leegstandwet zijn de huurbeschermingsbepalingen uit het Burgerlijk Wetboek niet van toepassing. Wel moet de huurovereenkomst voor ten minste zes maanden worden aangegaan en geldt een opzegtermijn van minimaal drie maanden voor de verhuurder. Voor de huurder is de opzegtermijn maximaal één maand. Voor tijdelijke verhuur op grond van de Leegstandwet is een vergunning nodig van de gemeente waarin de woonruimte ligt. De vergunning geldt voor maximaal twee jaar. Op verzoek van de eigenaar of beheerder van de woning kan de vergunning worden verlengd met telkens maximaal één jaar, maar de totale duur van de vergunning is nooit meer dan vijf jaar. De huurovereenkomst stopt automatisch als de vergunning is verlopen. Als in dat geval een verlenging van de vergunning is aangevraagd en er is nog geen beslissing genomen, loopt de huurovereenkomst door totdat er beslist is. In de vergunning moet staan wat de maximale huurprijs is. De huurovereenkomst moet schriftelijk zijn en hierin moet duidelijk staan dat het gaat om tijdelijke verhuur op grond van de Leegstandwet, voor welke termijn de vergunning is verleend en welke maximale huurprijs in de vergunning is vermeld. Andere vormen van tijdelijke huur Het huurrecht in het Burgerlijk Wetboek gaat uit van huurovereenkomsten van onbepaalde duur. De huurder kan de huur altijd opzeggen, maar de verhuurder is gebonden aan een aantal specifieke opzeggingsgronden wanneer hij de huur wil opzeggen. Een vorm van tijdelijke huur is de zogenaamde tussenhuur, waarbij de woning tijdelijk kan worden verhuurd en de oorspronkelijke bewoner (verhuurder of huurder) na bepaalde tijd weer in de woning kan terugkeren. Een andere vorm is de verhuur aan een bijzondere doelgroep gehandicapten, oude- 5

6 ren, studenten/campuscontracten), waarbij de huur kan worden opgezegd wanneer de huurder niet langer tot die doelgroep behoort. Ook het gebruik van een dienstwoning of zorgwoning kan eenvoudig worden beëindigd. Bij anti-kraak is er geen sprake van huur, maar van een gebruiksovereenkomst (overeenkomst van bruiklening. Er is geen sprake van een huurrelatie, omdat voor het in gebruik geven van de woonruimte door de gebruiker geen tegenprestatie verschuldigd is. Zodra er wel een tegenprestatie betaald wordt, is er sprake van huur. Een onkostenvergoeding (kosten van gas, licht en water) is wel mogelijk. Tot slot kan er nog sprake zijn van huur die een gebruik van woonruimte betreft dat naar zijn aard slechts van korte duur is.klassieke voorbeelden zijn het gebruik van woonruimte als vakantiewoning of als wisselwoning. In een dergelijk geval is het huurrecht voor woonruimte niet van toepassing, dus de huurbescherming geldt ook niet. In geval van geplande renovatie of sloop kan in plaats van tijdelijk te verhuren op grond van de Leegstandwet de huur van woonruimte worden opgezegd in verband met dringend eigen gebruik voor renovatie, ter uitvoering van een bestemmingsplan of wanneer er sprake is van een gemeentelijke sloopwoning. Welke beleidsvrijheid heeft de gemeente? Als een vergunning voor tijdelijke verhuur wordt aangevraagd, moet de gemeente die aanvraag in behandeling nemen. De Leegstandwet stelt een aantal voorwaarden voor het verlenen van een vergunning. Zolang daar geen afbreuk aan wordt gedaan kan de gemeente eigen beleid voeren. Het is niet de bedoeling dat de gemeente meer of strengere eisen stelt dan de wet. Voor het afwijzen van een aanvraag zijn geen criteria gegeven; de gemeente zal een eventuele afwijzing uiteraard wel moeten motiveren aan de hand van de aanvraag, de wettelijke eisen en het eventuele leegstandbeleid. Tegen een afwijzing is geen bezwaar of beroep mogelijk. Overig instrumentarium om leegstand te bestrijden Tijdelijke verhuur op grond van de Leegstandwet is een middel om leegstand te bestrijden. Een ander deel van het instrumentarium tegen leegstand is te vinden in de Huisvestingswet Deze wet biedt bijvoorbeeld de mogelijkheid het gebruik van woningen en gebouwen als woonruimte te voorderen en melding van leegstand, die langer dan twee maanden duurt, verplicht te stellen. Moet een gemeente leegstandbeleid hebben om vergunningen op basis van de leegstandwet af te kunnen geven? Nee, de gemeente hoeft geen leegstandbeleid te hebben om vergunningen te kunnen afgeven. De gemeente kan de vergunningaanvragen beoordelen aan de hand van de criteria uit de wet. Een gemeente kan uiteraard wel een beleidskader opstellen. Kunnen alleen woningcorporaties gebruik maken van de Leegstandwet? Nee, de eigenaar van de woonruimte kan een vergunning aanvragen. Met eigenaar wordt degene bedoeld die bevoegd is tot in gebruik geven van een woning of gebouw. Dat kan een sociale of particuliere verhuurder zijn, maar ook een particuliere woningeigenaar of projectontwikkelaar. Bij de beoordeling van hetgeen van de eigenaar gevergd kan worden kan overigens wel relevant zijn wie deze eigenaar is. Proces van vergunningverlening voor tijdelijke verhuur Via de Leegstandwet is de vergunningverlening voor de tijdelijke verhuur van woonruimte bij gemeenten neergelegd. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor tijdelijke verhuur kan een gemeente kostendekkende leges vragen. Dit dient in de legesverordening te zijn opgenomen. Een woning op maat? (Bron: VROM) U woont naar volle tevredenheid in uw woning en u wilt er zo lang mogelijk blijven wonen, ook als u straks ouder bent. Ouder worden we tenslotte allemaal en juist dan is het prettig als uw woning comfortabel en veilig is. Het is belangrijk dat u zich tijdig realiseert dat er een tijd komt waarin uw gezondheid wellicht minder wordt: u bent bijvoorbeeld niet meer zo goed ter been als nu. Is uw woning dan nog geschikt om er te blijven wonen of vormen bijvoorbeeld (hoge) drempels of een gladde badkamervloer ineens lastige obstakels? Door nu al kleine aanpassingen aan te brengen, kunt u uw huis tijdig geschikt maken voor de toekomst en daarin blijven wonen. 6

7 Welke aanpassingen kunnen het comfort en de veiligheid in uw woning vergroten? Denk bijvoorbeeld aan het installeren van (thermostaat) mengkranen en rookmelders, het verlagen of verwijderen van drempels in de woning of het aanbrengen van goede (buiten)verlichting. Overweegt u een verbouwing van de keuken? Laat u door de keukenspecialist informeren over in hoogte verstelbare keukenkastjes. Nu kunt u nog eenvoudig overal bij, maar in de toekomst is dat misschien anders! En bedenk eens wat de gevolgen kunnen zijn van uitglijden op de badkamervloer... Om dat te voorkomen, is het raadzaam op uw badkamervloer een antisliplaag aan te (laten) brengen. Misschien heeft uw woning al dergelijke aanpassingen? Als dat niet zo is, kunt u op devrom-site de seniorenwoontest doen om na te gaan welke aanpassingen het comfort en de veiligheid in uw huis kunnen vergroten. Kleine aanpassingen, groot gemak Kleine aanpassingen vergroten het gemak in uw woning. Zo zorgt een programmeerbare aan/uit klokthermostaat voor de CV ervoor dat het al behaaglijk warm is als u opstaat of thuiskomt. U kunt zelf de gewenste tijden programmeren waarop u de CV wilt laten in- of uitschakelen en het is nog energiezuinig ook! Een thermostaatkraan in de badkamer biedt comfort en veiligheid; omdat u daarmee een constante temperatuur kunt instellen. Daarnaast bespaart u hiermee ook op energiegebruik. Een huis zonder (hoge) drempels vergroot niet alleen het gemak maar ook de veiligheid, omdat het risico om te struikelen daardoor kleiner wordt. Goede raad... Is niet duur! Verder in de tekst wordt een aantal kleine(re)aanpassingen voor u op een rij gezet waarvoor geen ingrijpende verbouwing van uw woning nodig is. Om zo volledig mogelijk te zijn, wordt ook een aantal grote(re) aanpassingen vermeld, die u kunt overwegen wanneer u nu of in de nabije toekomst verbouwplannen voor uw woning heeft of wanneer uw gezondheid daartoe aanleiding geeft. Bij wie kunt u terecht? Uw gemeente kan u nader informeren over eventuele mogelijkheden om advies in te winnen. In sommige gemeenten is sprake van zogenoemde "opplusprojecten, in het kader waarvan deze gemeenten veelal een "woonadvies op maat verstrekken. Daarnaast kunnen zieken gehandicapten e.d. in aanmerking komen voor financiële bijstand bij het aanbrengen van diverse voorzieningen in de woning. Ook kunt u voor nadere informatie over het (laten)aanbrengen van aanpassingen terecht bij ondermeer leveranciers, installateurs of bouwmarkten. Daarnaast kunt u uiteraard bij uw corporatie terecht om bijvoorbeeld te verhuizen naar woningen die voor ouderen zijn bedoeld en waar reeds diverse voorzieningen zijn aangebracht. Binnen de gemeente Zoetermeer is enkele jaren een project gestart om ouderen die in eensgezinswoningen zitten versneld te kunnen laten verhuizen naar voor ouderen aangepaste woningen. Nu actie, straks profijt Hiernaast treft u een overzicht aan van verschillende aanpassingen. Ze zijn ingedeeld in rubrieken. Dit betekent natuurlijk niet dat sommige aanpassingen strikt voor één ruimte bedoeld zijn. Het installeren van bijvoorbeeld rookmelders of het verlagen of verwijderen van drempels is niet beperkt tot één ruimte in uw woning. Kleine(re) aanpassingen: Algemeen: Verlichting aanbrengen (of verbeteren) bijvoor- en achterdeur; Verlichting die d.m.v. een sensor automatisch aangaat als u thuiskomt of 's nachts uit bed gaat; Drempels verlagen bij voor- en achterdeur; Rookmelders installeren in het huis; CV; Tweede leuning of handgreep aanbrengen langs de trap; Lichtschakelaar direct naast het slot van de deur; Automatische deuropeners. Badkamer: Antislipvloer aanbrengen; Beugels plaatsen voor meer houvast; Thermostaatkraan installeren voor een constante watertemperatuur; Douchezitje plaatsen (om zittend te kunnen douchen). Huiskamer: Drempels verwijderen; Teruggebogen deurklinken blijven haken met de mouw Keuken: Elektrische kookplaat plaatsen; Eén hendel mengkraan installeren. Slaapkamer: Raambediening op bereikbare hoogte plaatsen; Rookmelders installeren plaatsen om het te voorkomen. 7

8 Grote(re) aanpassingen: Gelijkvloers een bad- en slaapkamer realiseren door verbouw of aanbouw; Drempels verlagen bij de voor en achterdeur door het verhogen van straat of stoep; Elektrische schakelaars op bereikbare hoogte plaatsen. Hellingbaan maken bij de voordeur; Toilet op de slaapverdieping; Videofoon plaatsen om te zien wie er aanbelt; Badkamer verbouwen: (instap)bad aanpassen of vervangen door douche met antislip vloer; Doorgang vergroten, voor rolstoelen bijvoorbeeld; Keukenkastjes en laden op goede hoogte brengen; Traplift aanbrengen op de bestaande trap. De schouw 28 oktober hebben wij de jaarlijkse schouw gehad, waarbij DGW lopende en toekomstige projecten aan ons toont. In Oosterheem staat een precieus project op stapel, een groot winkelcentrum met ondergrondse garages en daarboven woningen. Volop in de bouw is De Breede school in Palenstein.. Dit project behelst een schoolgebouw, ontmoetingsruimten, een sporthal en woningen. De school moet in september 2010 gereed zijn. Vervolgens bezochten wij de flat aan het Laveibos, waar groot onderhoud wordt gepleegd. Doucheruimte, toilet en keuken worden geheel gestript en opnieuw betegeld en ingericht, Het was even afzien voor de bewoners, maar het resultaat mag er zijn. Als deze nieuwsbrief verschijnt is, de rust aan het Laveibos weer gekeerd. Tot slot namen wij een kijkje bij de Camee, een ouderencomplex, waar een ontmoetingsruimte is gerealiseerd Zoals blijkt zit De Goede Woning niet stil. 8

9 Bent u al lid van onze Vereniging? Zo nee, meld u dan nu aan. Het is ook in uw belang dat onze vereniging een zo groot mogelijk aantal leden heeft. Hoe groter ons ledental, deste sterker staan wij in onze onderhandelingen met De Goede Woning. Voor de kosten hoeft u het niet te laten, voor slechts 6,50 per jaar bent u lid en profiteert u van de voordelen die het lidmaatschap mee brengt, zoals: 10 % korting op nagenoeg al uw aankopen bij De Bouwhof 10 % bij electrotechnisch bureau Van Emmerik Eén aankoop en u hebt uw contributie terugverdiend. Wilt u meer weten over onze verenigingen en haar doelstellingen? Kijk dan eens op onze website: hier vindt u alle informatie. Aanmelden kan via onderstaande bon, of via onze website, klik dan op lid worden Het adres is: Huurdersvereniging In De Goede Woning, Antwoordnummer 18026, 2700 VJ Zoetermeer. Een postzegel is niet nodig. Naam M / V Adres Postcode Geb.datum Giro/banknr. meldt zich aan als lid van de Huurdersvereniging In De Goede Woning en machtigt de vereniging de contributie ad 6,50 per jaar automatisch van zijn/haar rekening af te schrijven. Als u het niet eens bent met de afschrijving kunt u, binnen 30 dagen, het bedrag laten terugstorten door uw bank. 9

Uw woning op maat, voor nu & altijd. Is uw woning al geschikt voor de toekomst?

Uw woning op maat, voor nu & altijd. Is uw woning al geschikt voor de toekomst? Uw woning op maat, voor nu & altijd Is uw woning al geschikt voor de toekomst? 02 Is uw woning al geschikt voor de toekomst? U woont naar volle tevredenheid in uw (eigen) woning en u wilt er zo lang mogelijk

Nadere informatie

Uw woning op maat, voor nu & altijd. Is uw woning al geschikt voor de toekomst?

Uw woning op maat, voor nu & altijd. Is uw woning al geschikt voor de toekomst? Uw woning op maat, voor nu & altijd Is uw woning al geschikt voor de toekomst? 02 Is uw woning al geschikt voor de toekomst? U woont naar volle tevredenheid in uw (eigen) woning en u wilt er zo lang mogelijk

Nadere informatie

Tijdelijke verhuur via de Leegstandwet

Tijdelijke verhuur via de Leegstandwet Tijdelijke verhuur via de Leegstandwet In Nederland is de bescherming van huurders goed geregeld. De huurder ontleent zijn of haar rechten aan het Burgerlijk Wetboek. Dat houdt in dat het voor de verhuurder

Nadere informatie

Tijdelijke verhuur via de Leegstandwet

Tijdelijke verhuur via de Leegstandwet Tijdelijke verhuur via de Leegstandwet In Nederland is de bescherming van huurders goed geregeld. De huurder ontleent zijn of haar rechten aan het Burgerlijk Wetboek. Dat houdt in dat het voor de verhuurder

Nadere informatie

Tijdelijke verhuur via de Leegstandwet

Tijdelijke verhuur via de Leegstandwet Tijdelijke verhuur via de Leegstandwet In Nederland is de bescherming van huurders goed geregeld. De huurder ontleent zijn of haar rechten aan het Burgerlijk Wetboek. Dat houdt in dat het voor de verhuurder

Nadere informatie

Aanvraag vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte

Aanvraag vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte Aanvraag vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte Lees eerst de toelichting. 1. Betreft: Woning Gebouw Te verhuren adres: 2. De ondergetekende Naam en voorletters: Straat en huisnummer:

Nadere informatie

Actuele Motie vergunning tijdelijke verhuur woningen.

Actuele Motie vergunning tijdelijke verhuur woningen. Actuele Motie vergunning tijdelijke verhuur woningen. De ondergetekende heeft de eer de volgende motie aan te bieden. De ondergetekende, lid van de raad van de gemeente Eindhoven; overwegende dat: dat

Nadere informatie

Beleidsregels Leegstandwet

Beleidsregels Leegstandwet Beleidsregels Leegstandwet Datum: 28 april 2009 Burgemeester en wethouders van Soest; Gelet op artikel 1.3, vierde lid Algemene Wet Bestuursrecht en artikel 15, eerste lid van de Leegstandwet; Overwegende

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VERGUNNING TIJDELIJK VERHUUR VAN LEEGSTAANDE WOONRUIMTE

AANVRAAGFORMULIER VERGUNNING TIJDELIJK VERHUUR VAN LEEGSTAANDE WOONRUIMTE GEMEENTE AANVRAAGFORMULIER VERGUNNING TIJDELIJK VERHUUR VAN LEEGSTAANDE WOONRUIMTE 1. Betreft woning gebouw Adres(straat + huisnummer) 2. Naam en voorletters aanvrager: _ Straat en huisnummer: _ Postcode

Nadere informatie

Wijziging Uitvoeringsinstructie 12 Tijdelijke Verhuur naar aanleiding van de wijzigingen in de Leegstandwet d.d. 1 juli 2013(3B, 2014, 179)

Wijziging Uitvoeringsinstructie 12 Tijdelijke Verhuur naar aanleiding van de wijzigingen in de Leegstandwet d.d. 1 juli 2013(3B, 2014, 179) GEMEENTEBLAD Nr. 65220 17 november Officiële uitgave van gemeente Amsterdam. 2014 Wijziging Uitvoeringsinstructie 12 Tijdelijke Verhuur naar aanleiding van de wijzigingen in de Leegstandwet d.d. 1 juli

Nadere informatie

Beleidsnotitie tijdelijke verhuur van te koop staande woningen. definitief

Beleidsnotitie tijdelijke verhuur van te koop staande woningen. definitief Beleidsnotitie tijdelijke verhuur van te koop staande woningen definitief 25-09-2009 1 Inleiding De Leegstandwet voorziet in de mogelijkheid voor eigenaren om bepaalde leegstaande woningen tijdelijk te

Nadere informatie

Uitvoeringsinstructie 12

Uitvoeringsinstructie 12 Uitvoeringsinstructie 12 Tijdelijke Verhuur Datum van ingang: Relatie met Leegstandwet Artikel 1 Algemene bepalingen Artikel 15 Bepalingen m.b.t. vergunningverlening Artikel 16 Bepalingen m.b.t. huur en

Nadere informatie

Tijdelijk uw woning verhuren?

Tijdelijk uw woning verhuren? Huis te koop? Dubbele woonlasten? Misschien is het tijdelijk verhuren van uw woning een oplossing. U kunt bij de gemeente een aanvraag doen voor verhuur onder de Leegstandwet. Op basis van deze vergunning

Nadere informatie

AANVRAAG VERGUNNING TOT TIJDELIJKE VERHUUR VAN LEEGSTAANDE WOONRUIMTE

AANVRAAG VERGUNNING TOT TIJDELIJKE VERHUUR VAN LEEGSTAANDE WOONRUIMTE Bijlage I AANVRAAG VERGUNNING TOT TIJDELIJKE VERHUUR VAN LEEGSTAANDE WOONRUIMTE (Lees voor u dit formulier invult eerst de toelichting) Aan Burgemeester en Wethouders van t.a.v. de afdeling Straat en huisnummer

Nadere informatie

AANVRAAG VERGUNNING TOT TIJDELIJKE VERHUUR VAN LEEGSTAANDE WOONRUIMTE AMERSFOORT. 1 Betreft Woning Gebouw. Burger service nummer:

AANVRAAG VERGUNNING TOT TIJDELIJKE VERHUUR VAN LEEGSTAANDE WOONRUIMTE AMERSFOORT. 1 Betreft Woning Gebouw. Burger service nummer: AANVRAAG VERGUNNING TOT TIJDELIJKE VERHUUR VAN LEEGSTAANDE WOONRUIMTE AMERSFOORT (Lees voor u dit formulier invult eerst de toelichting) Aan Burgemeester en Wethouders van T.a.v. de afdeling Amersfoort

Nadere informatie

AANVRAAG VERGUNNING TOT TIJDELIJKE VERHUUR VAN LEEGSTAANDE WOONRUIMTE

AANVRAAG VERGUNNING TOT TIJDELIJKE VERHUUR VAN LEEGSTAANDE WOONRUIMTE AANVRAAG VERGUNNING TOT TIJDELIJKE VERHUUR VAN LEEGSTAANDE WOONRUIMTE (Lees voor u dit formulier invult eerst de toelichting) Aan t.a.v. de Burgemeester en Wethouders van de gemeente Assen Eenheid Leefomgeving

Nadere informatie

1. Betreft Woning Gebouw Adres: Postcode en plaats:

1. Betreft Woning Gebouw Adres: Postcode en plaats: Aan Burgemeester en Wethouders van Schiedam t.a.v. de afdeling Ruimtelijk Gebruik Postbus 1501 3100 EA Schiedam Aanvraag vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte Lees voor u dit formulier

Nadere informatie

Postbus 1501 3100 EA Schiedam. 1. Betreft Woning Gebouw Adres: Postcode en plaats:

Postbus 1501 3100 EA Schiedam. 1. Betreft Woning Gebouw Adres: Postcode en plaats: Aan Burgemeester en Wethouders van Schiedam t.a.v. Domein Stadsontwikkeling Team Ruimtelijke Ontwikkeling en Beleid Postbus 1501 3100 EA Schiedam Aanvraag vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande

Nadere informatie

VERGUNNINGAANVRAAG VOOR TIJDELIJKE VERHUUR VAN LEEGSTAANDE WOONRUIMTE

VERGUNNINGAANVRAAG VOOR TIJDELIJKE VERHUUR VAN LEEGSTAANDE WOONRUIMTE VERGUNNINGAANVRAAG VOOR TIJDELIJKE VERHUUR VAN LEEGSTAANDE WOONRUIMTE De Leegstandwet biedt de mogelijkheid om koopwoningen in afwachting van verkoop tijdelijk te verhuren. Print dit formulier uit, vul

Nadere informatie

Tijdelijke verhuur woonruimte

Tijdelijke verhuur woonruimte Momenteel staan er veel woningen te koop. Veel mensen hebben zelfs in deze tijd al een nieuwe woning gekocht, terwijl de oude woning nog niet verkocht is. Eigenaren zijn veelal op zoek naar middelen om

Nadere informatie

Aanvraag vergunning tijdelijke verhuur leegstaande woonruimte

Aanvraag vergunning tijdelijke verhuur leegstaande woonruimte Aanvraag vergunning tijdelijke verhuur leegstaande woonruimte Deze aanvraag sturen aan: Gemeente Alkmaar Unit Vergunning- en subsidieverlening Postbus 53 1800 BC Alkmaar Let op: Dit formulier vult u in

Nadere informatie

Aanvraagformulier van de gemeente Hoorn

Aanvraagformulier van de gemeente Hoorn Aanvraagformulier van de gemeente Hoorn Vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte Met dit formulier kunt u een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte in de gemeente

Nadere informatie

Aanvraag vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte. (Lees voor u dit formulier invult eerst de toelichting)

Aanvraag vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte. (Lees voor u dit formulier invult eerst de toelichting) Aanvraag vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte (Lees voor u dit formulier invult eerst de toelichting) Toelichting op het formulier aanvraag vergunning tot tijdelijke verhuur

Nadere informatie

Nieuwsbrief Nr. 54 december 2011

Nieuwsbrief Nr. 54 december 2011 Nieuwsbrief Huurdersvereniging In De Goede Woning In dit nummer: Colofon 2 Redactioneel 2 Van de voorzitter 3 Volkshuisvesting 4 Kopen of huren 5 Voordelen van het lidmaatschap 7 Huurtoeslag 8 Werf een

Nadere informatie

Aanvraag Vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte

Aanvraag Vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte Wonen, Wijken en Integratie Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Aanvraag Vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte Met dit formulier kunt u een vergunning

Nadere informatie

Aanvraag vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte

Aanvraag vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte Postadres: Postbus 35, 4530 AA TERNEUZEN Telefoon: 14 0115, fax 0115 618 429 Bezoekadres: Stadhuisplein 1, Terneuzen E-mail : gemeente@terneuzen.nl Internet: www.terneuzen.nl Aanvraag vergunning tot tijdelijke

Nadere informatie

Aanvraag vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte. Plaatselijk bekend: Naam en voorletters: Straat en huisnummer:

Aanvraag vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte. Plaatselijk bekend: Naam en voorletters: Straat en huisnummer: (Lees u voor het invullen van dit formulier eerst de toelichting) Aanvraag vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte Nr. (in te vullen door de gemeenten) Aan Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

(Regeling formulieren Leegstandwet)

(Regeling formulieren Leegstandwet) VROM Regeling formulieren Leegstandwet Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, van 3 mei 2005, Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving, nr. MJZ2005052804, houdende vaststelling van de modellen,

Nadere informatie

Aanvraagformulier van de gemeente Hoorn

Aanvraagformulier van de gemeente Hoorn Aanvraagformulier van de gemeente Hoorn Vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte Met dit formulier kunt u een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte in de gemeente

Nadere informatie

Aanvraagformulier vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte

Aanvraagformulier vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte Vergunningen Aanvraagformulier vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte Lees eerst de toelichting voor u dit formulier invult. Het formulier kunt u inleveren bij: Publieksbalie in het

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 10.0646, d.d. 15-6-2010 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Mandaatverlening bij tijdelijke verhuur eigen woning Leegstandswet. Minder&Beter. BESLUITEN Behoudens advies van de commissie 1.mandaat

Nadere informatie

Onder dit punt dient een omschrijving van de tijdelijk te verhuren woonruimte (eengezinswoning, etagewoning, portiekwoning, etc.) te worden vermeld.

Onder dit punt dient een omschrijving van de tijdelijk te verhuren woonruimte (eengezinswoning, etagewoning, portiekwoning, etc.) te worden vermeld. Huurprijs Rubriek 1 en 2 Bij dit aanvraagformulier moet een ingevuld formulier puntentelling van de huurcommissie gevoegd worden. Dit formulier is nodig om de huurprijs van de te verhuren woning vast te

Nadere informatie

Aanvraag Vergunning tijdelijke verhuur ingevolge de Leegstandswet

Aanvraag Vergunning tijdelijke verhuur ingevolge de Leegstandswet Aanvraag Vergunning tijdelijke verhuur ingevolge de Leegstandswet Verzendadres Per e-mail: bwt-overigevergunningen@rotterdam.nl Per post: Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling Postbus 6575 3002 AN Rotterdam

Nadere informatie

TIJDELIJKE VERHUUR LEEGSTAANDE WOONRUIMTE aanvraag vergunning

TIJDELIJKE VERHUUR LEEGSTAANDE WOONRUIMTE aanvraag vergunning Wanneer dit formulier invullen? Als u een vergunning wilt aanvragen tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte. Hulp nodig? De medewerkers van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling helpen u graag!

Nadere informatie

Regeling van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van, nr tot wijziging van de Regeling formulieren Leegstandwet

Regeling van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van, nr tot wijziging van de Regeling formulieren Leegstandwet Regeling van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van, nr. 2013-0000352681 tot wijziging van de Regeling formulieren Leegstandwet De Minister voor Wonen en Rijksdienst, Gelet op artikel 15, tweede lid,

Nadere informatie

Aanvraag Vergunning tijdelijke verhuur ingevolge de Leegstandswet

Aanvraag Vergunning tijdelijke verhuur ingevolge de Leegstandswet Afdeling Vergunningen Aanvraag Vergunning tijdelijke verhuur ingevolge de Leegstandswet Verzendadres Gemeente Rotterdam afdeling Vergunningen Postbus 6575 3002 AN Rotterdam Contactgegevens E-mail: vergunningen@dsv.rotterdam.nl

Nadere informatie

Aanvraag Vergunning tijdelijke verhuur ingevolge de Leegstandswet

Aanvraag Vergunning tijdelijke verhuur ingevolge de Leegstandswet Aanvraag Vergunning tijdelijke verhuur ingevolge de Leegstandswet Verzendadres Gemeente Rotterdam Cluster Stadsontwikkeling afdeling Vergunningen Postbus 6575 3002 AN Rotterdam Contactgegevens E-mail:

Nadere informatie

ARTIKEL I. Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek wordt als volgt gewijzigd: Artikel 232, vierde lid, vervalt.

ARTIKEL I. Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek wordt als volgt gewijzigd: Artikel 232, vierde lid, vervalt. Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Leegstandwet (uitbreiding van de opzeggingsgrond dringend eigen gebruik en uitbreiding van de mogelijkheden tot tijdelijke verhuur) Alzo Wij in overweging

Nadere informatie

Voorwaarden voor de verhuur van uw woning.

Voorwaarden voor de verhuur van uw woning. Voorwaarden voor de verhuur van uw woning. In dit document vind u informatie en voorwaarden waar u aan moet voldoen bij de verhuur van uw woning. * Wanneer mag u uw woning verhuren? * Vergunning Gemeente

Nadere informatie

Nieuwsbrief. In dit nummer: Colofon 2. Redactioneel 2. Van de Voorzitter 3. Volkshuisvesting 4. ALV Vicevoorzitter gezocht 75

Nieuwsbrief. In dit nummer: Colofon 2. Redactioneel 2. Van de Voorzitter 3. Volkshuisvesting 4. ALV Vicevoorzitter gezocht 75 Nieuwsbrief Huurdersvereniging in De Goede Woning Nr. 67 In dit nummer: In dit nummer: Colofon 2 Redactioneel Colofon 2 Van de Voorzitter 3 Redactioneel 2 Volkshuisvesting 4 Toezicht Van de op Voorzitter

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 436 Wijziging van de Leegstandwet in verband met de verruiming van de mogelijkheden voor tijdelijke verhuur bij leegstand van woningen Nr. 3

Nadere informatie

Huurovereenkomst. Vraag en antwoord. Huurovereenkomst. Geliberaliseerde huurovereenkomsten. Huurbescherming

Huurovereenkomst. Vraag en antwoord. Huurovereenkomst. Geliberaliseerde huurovereenkomsten. Huurbescherming pagina 1 van 12 Huurovereenkomst Vraag en antwoord Huurovereenkomst 1. 2. 3. 4. 5. 6. Wat staat er in een standaard huurovereenkomst? Welke regels zijn verder van toepassing? Wat gebeurt er als de afgesproken

Nadere informatie

Wet doorstroming huurmarkt 2015

Wet doorstroming huurmarkt 2015 Wet doorstroming huurmarkt 2015 Door: Susanne van de Pest Lezing Jonge Balie 2 maart 2017 Wet doorstroming huurmarkt 2015 Voorgeschiedenis Wetsvoorstel doorstroming huurmarkt 2015-21 december 2014 ingediend

Nadere informatie

Wet doorstroming huurmarkt Anne Maren Langeloo 22 juni 2016

Wet doorstroming huurmarkt Anne Maren Langeloo 22 juni 2016 Anne Maren Langeloo 22 juni 2016 Voorgeschiedenis Beleidsbrief van 17 januari 2012 aan Tweede Kamer Gesprekken najaar 2013 Brief van 11 april 2014 aan Tweede Kamer Concept Wetsvoorstel tijdelijke huur

Nadere informatie

BELEIDSREGEL LEEGSTANDWET

BELEIDSREGEL LEEGSTANDWET Tekst van de BELEIDSREGEL LEEGSTANDWET, zoals deze is vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gemert-Bakel bij besluit van 3 november 2009 Burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Vooraanvraag Blijverslening Gemeente Beverwijk

Vooraanvraag Blijverslening Gemeente Beverwijk Vooraanvraag Blijverslening Gemeente Beverwijk Met dit formulier vraagt u een blijverslening aan bij de gemeente Beverwijk. De blijverslening is bedoeld voor het renoveren van uw woning waardoor u zo lang

Nadere informatie

Vastgoed Fiscaal & Civiel 2016(5) Hoe tijdelijk is de tijdelijke huurovereenkomst?

Vastgoed Fiscaal & Civiel 2016(5) Hoe tijdelijk is de tijdelijke huurovereenkomst? VGFC 2016/5 Hoe tijdelijk is de tijdelijke huurovereenkomst? Vastgoed Fiscaal & Civiel 2016(5) Hoe tijdelijk is de tijdelijke huurovereenkomst? Hoe tijdelijk is de tijdelijke huurovereenkomst? BW Op 1

Nadere informatie

Wijziging van de Leegstandwet in verband met de verruiming van de mogelijkheden voor tijdelijke verhuur bij leegstand van woningen

Wijziging van de Leegstandwet in verband met de verruiming van de mogelijkheden voor tijdelijke verhuur bij leegstand van woningen Wijziging van de Leegstandwet in verband met de verruiming van de mogelijkheden voor tijdelijke verhuur bij leegstand van woningen Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo

Nadere informatie

Sociaal Plan bij herstructurering

Sociaal Plan bij herstructurering Het Sociaal Plan is een overeenkomst tussen Woonstichting Groninger huis en bewoners van een wijk of straat waar sloop of ingrijpende renovatie plaats zal vinden. Het Sociaal Plan behandelt de rechten

Nadere informatie

Sloop- en Renovatiereglement Ymere

Sloop- en Renovatiereglement Ymere Sloop- en Renovatiereglement Ymere Definitief 2016-11-15 Inhoud 1 Reglement bij sloop en renovatie... 3 2 Communicatie en informatie... 4 3 Herhuisvesting... 5 4 Financiële regelingen... 6 Verhuiskostenvergoeding...

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Colofon 2 Redactioneel 2 Van de Voorzitter 3 ALV Volkshuisvesting 74. In dit nummer: Prijzen vergelijken 6 ALV 7

Nieuwsbrief. Colofon 2 Redactioneel 2 Van de Voorzitter 3 ALV Volkshuisvesting 74. In dit nummer: Prijzen vergelijken 6 ALV 7 Nieuwsbrief Huurdersvereniging In De Goede Woning In dit nummer: In dit nummer: Colofon 2 Redactioneel 2 Van de Voorzitter 3 Volkshuisvesting Colofon 42 Toezicht Redactioneel op de corporaties 52 Prijzen

Nadere informatie

THUIS OUD WORDEN KAN, IN KERKRADE. Resultaten campagne

THUIS OUD WORDEN KAN, IN KERKRADE. Resultaten campagne THUIS OUD WORDEN KAN, IN KERKRADE Resultaten campagne 2006-2007 DEEL A: HOE GESCHIKT IS UW WONING In wat voor soort woning woont u? 5% 2% 4% ééngezinswoning benedenwoning bovenwoning seniorenwoning of

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST LEEGSTANDWET

HUUROVEREENKOMST LEEGSTANDWET HUUROVEREENKOMST LEEGSTANDWET juli 2014 De ondergetekenden: 1., wonende te., hierna te noemen: verhuurder ; en 2., wonende te., hierna te noemen: huurder ; De ondergetekenden 1 en 2 hierna gezamenlijk

Nadere informatie

uw rechten en plichten bij sloop en herhuisvesting

uw rechten en plichten bij sloop en herhuisvesting uw rechten en plichten bij sloop en herhuisvesting 2017 www.lefier.nl 1 Lefier gaat uw woning slopen. In deze brochure leest u wat uw rechten en plichten zijn als uw woning wordt gesloopt. inleiding Lefier

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Huurdersvereniging in De Goede Woning. In dit nummer: In dit nummer: Nr. 65. Colofon 2. Van de Voorzitter 33 Volkshuisvesting 44 ALV 7

Nieuwsbrief. Huurdersvereniging in De Goede Woning. In dit nummer: In dit nummer: Nr. 65. Colofon 2. Van de Voorzitter 33 Volkshuisvesting 44 ALV 7 Nieuwsbrief Huurdersvereniging in De Goede Woning In dit nummer: In dit nummer: Colofon 2 Colofon 2 Redactioneel Redactioneel 22 Van de Voorzitter 33 Volkshuisvesting 44 Toezicht Nieuwe huisvestingswet

Nadere informatie

Comfort & Safety en Low Vision. De vergrijzing zal leiden tot een explosieve zorgvraag. Dit vraagt om een creatieve aanpak.

Comfort & Safety en Low Vision. De vergrijzing zal leiden tot een explosieve zorgvraag. Dit vraagt om een creatieve aanpak. Comfort & Safety en Low Vision WONING De vergrijzing zal leiden tot een explosieve zorgvraag. Dit vraagt om een creatieve aanpak. Waarom een Comfort & Safety en Low Vision woning? We worden steeds ouder.

Nadere informatie

Actualiteiten huurrecht woonruimte

Actualiteiten huurrecht woonruimte Actualiteiten huurrecht woonruimte Cornélie Arnouts MRE MRICS 16 juni 2016 2 Donderdag 9 juni jl.: Rechtbank & Airbnb Relevant factoren ontbinding / ontruiming: Wat voor woning (sociaal / geliberaliseerd)

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN BIJ SLOOP

SOCIAAL PLAN BIJ SLOOP SOCIAAL PLAN BIJ SLOOP WONINGBOUWVERENIGING ANNA PAULOWNA VOORWOORD Om de kwaliteit van de woningvoorraad op peil te houden kan het voorkomen dat Woningbouwvereniging Anna Paulowna moet besluiten om woningen

Nadere informatie

Sociaal plan Warmunda

Sociaal plan Warmunda Sociaal plan Warmunda 1. Wat is een sociaal plan 3 2. Algemeen 2.1 Partijen. 3 2.2 Startdatum herhuisvesting: de peildatum.. 3 2.3 Huisbezoeken.. 3 3. Verhuizen/herhuisvesting 3.1 Algemeen... 3 3.2 Verhuizen

Nadere informatie

Advies: Verzoeken tot vergunning verlening van tijdelijke verhuur particuliere woningen op grond van artikel 15 Leegstandwet

Advies: Verzoeken tot vergunning verlening van tijdelijke verhuur particuliere woningen op grond van artikel 15 Leegstandwet College Onderwerp: V200900461 Verzoeken tot vergunning verlening van tijdelijke verhuur particuliere woningen op grond van artikel 15 Leegstandwet Samenvatting: Inleiding: Steeds vaker wordt geïnformeerd

Nadere informatie

Huurrecht en gebiedsontwikkeling. 5 oktober 2017 Daniëlle de Vos Job Velthuizen

Huurrecht en gebiedsontwikkeling. 5 oktober 2017 Daniëlle de Vos Job Velthuizen Huurrecht en gebiedsontwikkeling 5 oktober 2017 Daniëlle de Vos Job Velthuizen Waar raken huurrecht en gebiedsontwikkeling elkaar? Onderwerpen Voorbereidingsfase 1. Communicatie met bewoners 2. Renovatie

Nadere informatie

Huurdersvereniging In de Goede Woning

Huurdersvereniging In de Goede Woning Huurdersvereniging In de Goede Woning In dit nummer: Colofon 2 Van de voorzitter 3 Volkshuisvesting 3 Wet Huurders/verhuurders 4 Duurzaamheid 5 Bestuursleden gezocht 8/9 Maak uw buren lid 10 Nr. 43 Maart

Nadere informatie

Zijn er reeds aanpassingen in uw woning aangebracht voor uw comfort?

Zijn er reeds aanpassingen in uw woning aangebracht voor uw comfort? In wat voor soort woning woont u? ééngezinswoning benedenwoning/bungalow bovenwoning appartement Hoeveel (woon- en slaap)kamers heeft uw woning? 1 kamer (= een gecombineerde woon-slaapkamer) 2 kamers (=

Nadere informatie

Gelet op het bepaalde in artikel 15 van de Leegstandwet en artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op het bepaalde in artikel 15 van de Leegstandwet en artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht; Het college van burgemeester en wethouders van Sint Anthonis, Gelet op het bepaalde in artikel 15 van de Leegstandwet en artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht; overwegende dat: voor bepaalde categorieën

Nadere informatie

Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan

Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan 21 maart 2011 Overzicht belangrijkste punten uit het sociaal plan De gemeente Barendrecht is volop in ontwikkeling en het centrumgebied van Barendrecht staat aan de vooravond van een grondige vernieuwing.

Nadere informatie

Actieplan Huurders Belangen Vereniging. Samen sterk in wonen

Actieplan Huurders Belangen Vereniging. Samen sterk in wonen Actieplan 2016-2018 Huurders Belangen Vereniging Samen sterk in wonen Inhoud: 1. Inleiding Pag. 3 2. Visie & uitdaging Pag. 4 3. Organisatie Pag. 5 4. Werkpunten 2016/2018 Pag. 6 en 7 Samen sterk in wonen,

Nadere informatie

Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn

Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn Wat heeft Intermaris besloten? Intermaris heeft besloten uw woning niet te renoveren, maar om de 26

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Huurdersvereniging in De Goede Woning. In dit nummer: In dit. Nr. 63

Nieuwsbrief. Huurdersvereniging in De Goede Woning. In dit nummer: In dit. Nr. 63 Nieuwsbrief Huurdersvereniging in De Goede Woning Nr. 63 In dit nummer: Colofon 2 Redactioneel 2 Van de Voorzitter 3 Volkshuisvesting 4 Honderd jaar Aedes 5 Toekomst woningmarkt 6 Eerste paal Waterzicht

Nadere informatie

Aanvraagformulier Subsidie Lang Zult U Wonen in Steenwijkerland

Aanvraagformulier Subsidie Lang Zult U Wonen in Steenwijkerland Aanvraagformulier Subsidie Lang Zult U Wonen in Steenwijkerland De aanvrager moet dit formulier inleveren bij of zenden aan de gemeente Steenwijkerland bezoekadres: Vendelweg 1, 8331 XE STEENWIJK postadres:

Nadere informatie

U wilt verbouwen? In deze brochure leest u wat u moet weten als u veranderingen aan of in uw woning wilt aanbrengen.

U wilt verbouwen? In deze brochure leest u wat u moet weten als u veranderingen aan of in uw woning wilt aanbrengen. U wilt verbouwen? In deze brochure leest u wat u moet weten als u veranderingen aan of in uw woning wilt aanbrengen. Inhoud Wonen naar uw zin pagina 3 Waarom regels? pagina 5 Toestemming vragen pagina

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Uitvoeringsregeling huurprijzen woonruimte wordt als volgt gewijzigd:

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Uitvoeringsregeling huurprijzen woonruimte wordt als volgt gewijzigd: STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 71301 28 december 2016 Regeling van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 20 december 2016, nr. 2016-0000794558, tot

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018. 2500 EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018. 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directoraat-Generaal Wonen en Bouwen Directie Woningmarkt Turfmarkt

Nadere informatie

1...[gegevens eigenaar], hierna te noemen "de Verhuurder";

1...[gegevens eigenaar], hierna te noemen de Verhuurder; Tijdelijke huurovereenkomst De ondergetekenden: 1...[gegevens eigenaar], hierna te noemen "de Verhuurder"; 2... [naam huurder], geboren op.. [datum] te [geboorteplaats], thans wonende te [plaats], hierna

Nadere informatie

Modelcontract tijdelijke verhuur zelfstandige DAEB-woonruimte aan bijzondere doelgroepen (juli 2016)

Modelcontract tijdelijke verhuur zelfstandige DAEB-woonruimte aan bijzondere doelgroepen (juli 2016) Modelcontract tijdelijke verhuur zelfstandige DAEB-woonruimte aan bijzondere doelgroepen (juli 2016) Aedes en Platform31 bieden de corporaties een modelcontract aan voor de tijdelijke verhuur van zelfstandige

Nadere informatie

sociaal plan bij wijkontwikkeling en onderhoud Informatie voor huurders betrokken bij een project

sociaal plan bij wijkontwikkeling en onderhoud Informatie voor huurders betrokken bij een project sociaal plan bij wijkontwikkeling en onderhoud Informatie voor huurders betrokken bij een project Inhoudsopgave 1. Mijn woning wordt gesloopt 1.1. Wanneer wordt mijn woning gesloopt 1.2. Hoe vind ik een

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Huurdersvereniging In De Goede Woning. In dit nummer: Colofon 2. Redactioneel 2. Van de voorzitter 3. Volkshuisvesting 4

Nieuwsbrief. Huurdersvereniging In De Goede Woning. In dit nummer: Colofon 2. Redactioneel 2. Van de voorzitter 3. Volkshuisvesting 4 Nieuwsbrief Huurdersvereniging In De Goede Woning In dit nummer: Colofon 2 Redactioneel 2 Van de voorzitter 3 Volkshuisvesting 4 Woonoverlast in de woonomgeving 4 Hoogste woonlasten 6 W M O 7 In aanbouw

Nadere informatie

A. Hu u r. met name ter bescherming van de positie van de huurder.

A. Hu u r. met name ter bescherming van de positie van de huurder. A. Hu u r Voor de huur of verhuur van een on roerende zaak moet er een onderscheid worden gemaakt tussen: 1. de (ver)huur van woonruimte; 2. de (ver)huur van bedrijfsruimte. En voor de tweede categorie

Nadere informatie

Plezierig, veilig en comfortabel thuis wonen. Handige tips

Plezierig, veilig en comfortabel thuis wonen. Handige tips Plezierig, veilig en comfortabel thuis wonen Handige tips Plezierig, veilig en comfortabel thuis wonen Wie wil er nu niet zo lang mogelijk plezierig thuis blijven wonen? In uw eigen comfortabele woning?

Nadere informatie

Geriatrie. Veiligheid en valpreventie in en om het huis

Geriatrie. Veiligheid en valpreventie in en om het huis Geriatrie Veiligheid en valpreventie in en om het huis In deze folder treft u algemene adviezen die kunnen bijdragen aan de veiligheid in huis. Het doel is om risicosituaties te verkleinen en risicogedrag

Nadere informatie

Toelichting op de Huurovereenkomst

Toelichting op de Huurovereenkomst Toelichting op de Huurovereenkomst In het eerste deel van de overeenkomst staat omschreven met welke huurder(s) Tiwos een huurovereenkomst heeft getekend. De genoemde personen zijn ieder voor de volle

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 22 december 2016 Evaluatie verruiming Leegstandwet

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 22 december 2016 Evaluatie verruiming Leegstandwet > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag

Nadere informatie

Sloop- en Renovatiereglement. Herstructureringsprojecten van de woningcorporaties in Almere

Sloop- en Renovatiereglement. Herstructureringsprojecten van de woningcorporaties in Almere Sloop- en Renovatiereglement Herstructureringsprojecten van de woningcorporaties in Almere Vastgesteld op 24 november 2016 Inhoud 1 Reglement bij sloop en renovatie... 3 2 Communicatie en informatie...

Nadere informatie

Vragen en antwoorden nav bijeenkomst 25 juni en vragen gesteld door bewonerscommissie De Binding

Vragen en antwoorden nav bijeenkomst 25 juni en vragen gesteld door bewonerscommissie De Binding Vragen en antwoorden nav bijeenkomst 25 juni en vragen gesteld door bewonerscommissie De Binding Algemene vragen De vakantieperiode begint nu, kunnen we het niet wat rustiger aan doen, om iedereen de gelegenheid

Nadere informatie

INFORMATIEFOLDER BIJ SLOOP

INFORMATIEFOLDER BIJ SLOOP INFORMATIEFOLDER BIJ SLOOP U woont in een woning van Woningbouwvereniging Anna Paulowna die gesloopt gaat worden. HDe technische staat van woningen, onze financiële kaders, maar ook de E veranderende woningbehoefte

Nadere informatie

Aanvraag Blijverslening

Aanvraag Blijverslening Aanvraag Blijverslening 1. Gegevens Gegevens aanvrager 1 Naam en voorletters Geboortedatum Burgerservicenummer (BSN) Adres Postcode/woonplaats Telefoonnummer E-mailadres Gegevens aanvrager 2 Naam en voorletters

Nadere informatie

uw woning verbouwen toestemming spelregels verhuizen stappenplan

uw woning verbouwen toestemming spelregels verhuizen stappenplan www.eigenhaard.nl uw woning verbouwen toestemming spelregels verhuizen stappenplan inhoudsopgave Verbouwen? 4 Toestemming van Eigen Haard 6 Spelregels 9 Verhuizen 10 Stappenplan 12 Uitgave november 2007

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Huurdersvereniging In De Goede Woning. In dit nummer:

Nieuwsbrief. Huurdersvereniging In De Goede Woning. In dit nummer: Nieuwsbrief Huurdersvereniging In De Goede Woning Nr. 62 In dit nummer: Colofon 2 Van de voorzitter 3 Volkshuisvesting 4 Foto s receptie 5 Woonlasten stijgen 6 Meld u aan 8 December 2013 COLOFON Huurdersvereniging

Nadere informatie

Model tijdelijke huurovereenkomst ex artikel 15 Leegstandwet 1

Model tijdelijke huurovereenkomst ex artikel 15 Leegstandwet 1 Model tijdelijke huurovereenkomst ex artikel 15 Leegstandwet 1 Ondergetekenden, De... gevestigd en kantoorhoudend te... hierna te noemen: verhuurder en...... (elk van hen) hierna te noemen: huurder In

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG

VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG VEELGESTELDE VRAGEN ONTWIKKELING SPORTWEG EN MEERWEG HUURPRIJS 1.1. HOE HOOG WORDT MIJN HUURPRIJS BIJ MODERNISERING? Wij gaan met u in gesprek over de mogelijkheden bij modernisering. Een aantal maatregelen

Nadere informatie

Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst

Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst Gevolgen van de Woningwet voor huurders en woningzoekenden vraag- en antwoordlijst Op 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet ingegaan. U leest hier wat deze nieuwe wet mogelijk voor u betekent. We hebben de

Nadere informatie

Zelf klussen Woningaanpassingen volgens het boekje

Zelf klussen Woningaanpassingen volgens het boekje Woningaanpassingen volgens het boekje Soms wilt u uw woning aan uw eigen smaak aanpassen. Plicht Getrouw doet daar niet moeilijk over. Wanneer handige doe-het-zelvers verbeteringen willen aanbrengen of

Nadere informatie

Leegstand, transformatie en tijdelijke verhuur. mr. Saskia Frijling mr. Robert van der Velde PlasBossinade Legal Updates 8 oktober 2015

Leegstand, transformatie en tijdelijke verhuur. mr. Saskia Frijling mr. Robert van der Velde PlasBossinade Legal Updates 8 oktober 2015 Leegstand, transformatie en tijdelijke verhuur mr. Saskia Frijling mr. Robert van der Velde PlasBossinade Legal Updates 8 oktober 2015 Groningen - kantoren Groningen bedrijfsruimte Groningen winkelruimte

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2015 2016 34 373 Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en enkele andere wetten in verband met het stellen van nadere huurmaatregelen tot verdere

Nadere informatie

Model huurcontract inzake tijdelijke verhuur op grond van de artikelen 15 en 16 van de Leegstandwet

Model huurcontract inzake tijdelijke verhuur op grond van de artikelen 15 en 16 van de Leegstandwet Model huurcontract inzake tijdelijke verhuur op grond van de artikelen 15 en 16 van de Leegstandwet --------------------------------------------------------------------------------------------------- Ondergetekenden:

Nadere informatie

contact Beneluxlaan 64 Stadskanaal t (0599) 61 42 40 f (0599) 61 29 20 Postbus 20.000 7800 PA Emmen stadskanaal@lefier.nl

contact Beneluxlaan 64 Stadskanaal t (0599) 61 42 40 f (0599) 61 29 20 Postbus 20.000 7800 PA Emmen stadskanaal@lefier.nl afspraken herhuisvesting contact Beneluxlaan 64 Stadskanaal t (0599) 61 42 40 f (0599) 61 29 20 Postbus 20.000 7800 PA Emmen stadskanaal@lefier.nl gratis onderhouds- en storingsmeldingen 0800-0 989 989

Nadere informatie

Langer thuis, in mijn aangepaste huis

Langer thuis, in mijn aangepaste huis Langer thuis, in mijn aangepaste huis 1 U wilt in uw vertrouwde woning en woonomgeving blijven wonen, ook als u straks ouder bent? Dan doet u er goed aan om alvast na te denken over uw woontoekomst. Door

Nadere informatie

De Wmo-regeling en uw huurwoning

De Wmo-regeling en uw huurwoning De Wmo-regeling en uw huurwoning INHOUD Wat is de Wmo? 5 Voor wie is de Wmo? 5 Wie is verantwoordelijk voor uitvoering van de Wmo? 6 Geen goedkeuring via de Wmo, wat dan? 7 Een Wmo-aanvraag indienen 8

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Staedion en Huurdersvereniging Staedion. 23 juni 2016

Samenwerkingsovereenkomst Staedion en Huurdersvereniging Staedion. 23 juni 2016 Samenwerkingsovereenkomst Staedion en Huurdersvereniging Staedion 23 juni 2016 Reglement participatie van Bewonerscommissies Staedion Overwegingen dat de verhuurder Staedion met dit reglement nadere invulling

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN SLOOP NUON-WONINGEN

SOCIAAL PLAN SLOOP NUON-WONINGEN SOCIAAL PLAN SLOOP NUON-WONINGEN In verband met de sloop van de zogenaamde NUON-woningen aan de Weurtseweg en Kreekweg in Nijmegen is het van belang dat de afspraken die tussen de gemeente Nijmegen en

Nadere informatie