Nieuwsbrief. Colofon 2 Redactioneel 2 Van de Voorzitter 3 ALV Volkshuisvesting 74. In dit nummer: Prijzen vergelijken 6 ALV 7

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief. Colofon 2 Redactioneel 2 Van de Voorzitter 3 ALV Volkshuisvesting 74. In dit nummer: Prijzen vergelijken 6 ALV 7"

Transcriptie

1 Nieuwsbrief Huurdersvereniging In De Goede Woning In dit nummer: In dit nummer: Colofon 2 Redactioneel 2 Van de Voorzitter 3 Volkshuisvesting Colofon 42 Toezicht Redactioneel op de corporaties 52 Prijzen Van de Voorzitter vergelijken 63 ALV Volkshuisvesting 74 Meldt Toezicht u aan op de als corporaties lid 5 Prijzen vergelijken 6 ALV 7 Nog geen lid?, meldt u nu aan 8 Nr. 60 Juni 2013

2 COLOFON Van de redactie Huurdersvereniging In De Goede Woning Postbus AB Zoetermeer Ing banknr Antwoordnummer VJ Zoetermeer Tel Website: Bezoekadres: Savelsbos 1A Vormgeving & Redactie Jan Mallée / Menno Breijman Bestuur A.M. Breijman, voorzitter R.J.M. Baart, secretaris J. Mallée, penningmeester E.J. Bezuijen, bestuurslid/ assistent financiën P.A. Egberts, bestuurslid/ kantoorbeheerder Mw. C. Marbus, bestuurslid / cursussen Belangrijke adressen R.K. Woningstichting De Goede Woning Postbus AA Zoetermeer Tel Website: Bezoekadres: Storkstraat 6 Stichting Woonkoepel Zoetermeer Fonteinbos 1C 2715 XB Zoetermeer Tel Website: In de hoop dat, als u dit leest, het herfstweer voorbij is, gaan wij vol goede moed de zomer tegemoet. Op 8 mei j.l. hebben wij De Algemene Ledenvergadering in ons kantoorgebouw gehouden. Een goedgevulde zaal toonde veelbelangstelling voor wat het bestuur in 2012 aan activiteiten heeft ontplooid. Een beknopt verslag vindt u op pagina 7. OPROEP Wij doen een dringend beroep op huurders van DGW met affiniteit voor de problemen in de volkshuisvesting. Het bestuur van de Huurdersvereniging heeft op korte termijn behoefte aan opvolgers om de vacatures die in de nabije toekomst gaan ontstaan, op te vullen. Er staat een redelijke vergoeding voor de te leveren werkzaamheden tegenover. Bent u geïnteresseerd, meldt u zich dan aan bij het secretariaat. Wij nodigen u gaarne uit voor een oriënterend gesprek. Rectificatie In de vorige uitgave hebben wij aangekondigd dat dat wij dit jaar ons 10 jarig jubileum gaan vieren Dit moet natuurlijk het 15 jarig jubileum zijn.. De meesten van u zullen zich het 10 jarig jubileum in Dekkersport nog wel herinneren. Nadere mededelingen over het 15 jarig jubileum volgen. 2

3 Van de voorzitter De taken van de corporaties worden teruggebracht tot het bouwen, verhuren en beheren van sociale huurwoningen en het daaraan verbonden vastgoed zoals buurthuizen. Verder moeten corporaties zorg dragen voor de huisvesting van ouderen, gehandicapten en mensen die onder begeleiding wonen, alsmede het bouwen en verhuren van maatschappelijk vastgoed, zoals scholen en sportvoorzieningen. Als u dit leest zijn er inmiddels bijna zes maanden van 2013 voorbij gegaan. U wordt, zoals gebruikelijk, op de hoogte gebracht van de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van de huurmarkt. De lente heeft ons in haar greep gehad met lage temperaturen die er voor zorgen dat er nog steeds moet worden gestookt. Met de nog steeds voortkabbelende crisis komen de stookkosten als extra belasting van onze woonlasten. Elders in deze nieuwsbrief een advies aan u om jaarlijks de energieprijzen te vergelijken en eventueel van leverancier te veranderen. Het loont de moeite! ALV Inmiddels is de Algemene Ledenvergadering achter de rug. Wederom kon onze huurdersvereniging rekenen op een groot aantal leden die deze bijeenkomst hebben bezocht. Zoals gebruikelijk werden de discussies in een goede sfeer gevoerd. Dit jaar hadden wij een gast,n.l., de heer Raymond Pijpers lid van de Raad van Commissarissen van DGW. Nieuwe verantwoordelijkheden Tenslotte zijn de corporaties verantwoordelijk voor het onderhoud van de woningen en de directe woonomgeving, zoals paden en parkeerplaatsen, zaken die voordien bij de gemeente waren ondergebracht. Het bouwen van winkelcentra en jongerenwoningen wordt niet expliciet genoemd. We zijn als bestuur benieuwd hoe dit moet worden ingevuld in Zoetermeer. Ik wens u en uw dierbaren een mooie zomer met veel zon, want dat hebben we nu wel echt nodig! Menno Breijman. Woningwet aanpassen? Volgens de laatste berichten zal De Woningwet worden aangepast. De voorstellen liggen bij de Eerste Kamer en zal, zoals het zich nu laat aanzien, in 2014 worden ingevoerd. Van belang is dat bij Gemeenten met meer dan inwoners zoals Zoetermeer, de corporatie wordt aangestuurd door de gemeente. 3

4 Volkshuisvesting (vervolg) Volkshuisvesting De Ramp. Er zijn, in de tijd tussen nu en de vorige column, een aantal plannen ontwikkeld om de woningbouw uit het slob te halen, helaas!!!! niet gelukt. De heer Blok is misschien een goede man maar volgens mij heeft hij weinig of geen kaas gegeten van de woningbouw, zowel huur als koop, echter zijn trouw aan de heer Rutte moest beloond worden met een ministerschap en laat dat nu toevallig o.a. de woningbouw betreffen. Het nieuwe hypotheek plannetje bekt misschien prachtig, maar men was vergeten de banken te instrueren om mee te helpen. Nu doen ze dat niet. En de kopers die staan te trappelen om een nieuw/ander stulpje te kopen, helaas pindakaas de bank zegt: Blok, je kan met wat. Vestia Voor wat betreft de financiële problemen van Vestia daar is warempel een oplossing voor. Het Sociale fonds voor de Woningbouw richt een BV-tje op waar achtergestelde leningen van de overige corporaties ondergebracht worden, ter waarde van de benodigde bedragen om Vestia uit de problemen te halen. In de loop van de komende eeuwen betaalt Vestia die leningen dan terug. Dat zal moeilijk gaan. Vestia wil een leuk projectje bouwen, natuurlijk pas als de bankschuld betaald is. De corporaties zeggen dan: Nee, Nee eerst je achtergestelde lening terug betalen. Onterechte beschuldiging Een paar dagen geleden las ik in een nieuwsbrief op mijn pc het volgende berichtje dat ik u niet wil onthouden: Momenteel speelt de Tweede Kamer de vermoorde onschuld door de woningbouwcorporaties te beschuldigen van een bouw staking, terwijl al vooraf door hun eigen onderzoeksinstituut was aangegeven dat de corporaties terughoudend zouden worden als hun financiele ruimte af zou nemen, mede door alle lasten die de corporaties opgelegd krijgen naast de financiële crisis. Prestatie afspraken getekend Nu iets anders. Op donderdag 25 april 2013 werd door de gemeente en de corporaties Vestia, Vidomes en De Goede Woning de prestatieafspraken getekend. Het leeuwendeel van de nog te bouwen woningen zal gerealiseerd worden door DGW (ca. 200 jongerenwoningen). Daarnaast gaan de activiteiten in Palenstein spelen voor Vidomes en DGW. Vestia speelt wel mee in de afspraken maar die zullen wel heel beperkt zijn. Vestia is zich in Zoetermeer wel uit de markt aan het prijzen, gezien, bij vrijkomen, de huren sterk verhoogd zullen worden, tot dicht bij de maximale huurprijs. Het verschil bij ongeveer gelijkwaardige woningen in de huur bij DGW en Vestia was al groot, maar zweeft nu tussen de 100,00 en de 200,00 per maand. Nu kan ik mij voorstellen dat U over deze onderwerpen misschien nog vragen heeft. Stuurt U dan die vragen naar mijn adres: Ik hoop u de antwoorden daarop zo spoedig te geven. 4

5 Extern toezicht woningcorporaties volledig bij Rijk Het externe toezicht op woningcorporaties wordt volledig ondergebracht bij het Rijk. Daartoe gaat het Rijk naast het toezicht dat zij al houdt op de prestaties m.b.t. de huisvesting ook het financieel toezicht op zich nemen. De rol van de huidige financieel toezichthouder, het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting (CFV) wordt beperkt tot het saneren van woningcorporaties en het organiseren van projectsteun. Dat schrijft minister Blok (Wonen) vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. De minister reageert met zijn voorstellen op het eerder dit jaar uitgebrachte advies van de commissie Hoekstra. De commissie onder leiding van oud- staatsraad Rein Jan Hoekstra werd ingesteld naar aanleiding van de problemen bij woningcorporatie Vestia. De commissie kreeg de opdracht te adviseren over het versterken van het in- en externe toezicht op woningcorporaties in het licht van de financiële risico s die corporaties lopen. In het voorstel van minister Blok zit het externe financiële toezicht niet langer bij een zelfstandig bestuursorgaan (zbo) dat op afstand van de minister publiek toezicht houdt. De commissie hield die laatste mogelijkheid onder voorwaarden nog open. Door het financiële toezicht in een aparte onafhankelijke toezichtsdienst op het ministerie onder te brengen, wordt de ministeriele verantwoordelijkheid het best gewaarborgd. De kortere lijnen dragen bovendien bij aan een betere informatieuitwisseling met onder andere het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). De minister verwerkt de nieuwe opzet van het externe toezicht in een wijzigingsvoorstel (novelle) op de herziene Woningwet die nu in de Eerste Kamer ligt. In de herzieningswet staat nog het voornemen om het CFV om te vormen tot een Financiële Autoriteit woningcorporaties. Met de komst van een financiële toezichtsdienst is dit niet meer aan de orde. Het CFV blijft wel bestaan en krijgt met het saneren van woningcorporaties en het organiseren van projectsteun een beperktere taak. De Financiele Autoriteit Woningcorporaties wordt ondergebracht bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) De herzieningswet bevat, zoals de commissie in haar eindverslag al vaststelde, tal van maatregelen die bijdragen aan betere checks and balances rond het toezicht. De onafhankelijkheid van de Raad van Toezicht wordt versterkt door de eis dat een toezichthouder geen bestuurder bij de corporatie mag zijn geweest. Ook moet de Raad van Toezicht zwaarwegende besluiten van het corporatiebestuur altijd vooraf goedkeuren. De sectorale code voor goed bestuur en toezicht wordt voor alle corporaties verplicht. 5

6 Energieprijzen vergelijken via Consumentenbond Consumentenbond energie vergelijker Het loont de moeite om de energieprijzen van diverse leveranciers jaarlijks met elkaar te vergelijken. Er zijn tientallen bedrijven die dit doen, waarvoor zij een provisie ontvangen van de leverancier die door de consument uiteindelijk wordt gekozen. Gezien de veranderingen die zich elk jaar afspelen is het zinvol om wanneer het contact met uw leveranciers afloopt de energieprijzen te gaan vergelijken om eventueel over te kunnen gaan naar een andere energieleverancier. Energieprijzen vergelijken van verschillende energieleveranciers is niet altijd eenvoudig, als je dit zelf doet. De prijzen per m3 gas, per KwH elektriciteit (lage en hoge tarief), vaste kosten, kosten van transport, actiekortingen enz. zijn vaak voor een leek nauwelijks te vergelijken. Het is daarom verstandig om daarbij gebruik te maken van een onafhankelijke instelling, zoals de Consumentenbond. Om energieprijzen vergelijken makkelijker te maken heeft de Consumentenbond de Energievergelijker opgezet. Door het invullen van de postcode en huisnummer wordt op eenvoudige wijze de prijzen vertoond van diverse leveranciers. Belangrijk is dat het gemiddeld verbruik wordt ingevuld, die op basis van icoontjes kan worden verkregen. Onderscheid wordt gemaakt van Alleenstaanden, Samenwonenden, Kleine gezinnen, Middelgrote gezinnen en Grote gezinnen. Als je in de vergelijker energieprijzen van verschillende energieleveranciers hebt vergeleken, kun je direct eenvoudig overstappen naar een nieuwe energieleverancier. Bekijk welke energieleverancier voor u het voordeligst voor je is en stap meteen over. 6

7 Algemene Ledenvergadering 2013 De op 8 mei in ons kantoorpand gehouden Algemene Ledenvergadering kenmerkte zich in een constructief debat tussen leden en het bestuur. Ook een kritische noot ontbrak niet. In zijn openingswoord blikte de voorzitter terug op de gebeurtenissen rond de jaarlijkse huurverhoging, die dit jaar hard aankwam. Wij zijn er, in de onderhandelingen met DGW in geslaagd, dat onze corporatie, uit sociale overwegingen, niet de volledig toegestane huurverhoging heeft doorberekend. Nadat de agenda ongewijzigd werd vastgesteld werden de notulen van de ALV 2012 doorgenomen. Na enige discussie werden de notulen ongewijzigd vastgesteld. Ook het jaarverslag kon, na beantwoording van enkele vragen, de goedkeuring van de vergadering verkrijgen. Het financieelverslag gaf aanleiding tot enige discussie. Met name de niet in de begroting opgenomen post onvoorzien vroeg om uitleg. De penningmeester wist de vergadering van de noodzaak hiervan te overtuigen. Dat dit geleid heeft tot een negatief resultaat over het boekjaar 2012 gaf verder geen aanleiding tot vragen. Voor het gevoerde financieel beleid is door de accountant de benodigde verklaring afgegeven. Deze gaf geen reden tot op of aanmerkingen. Het verslag werd hierna met algemene stemmen goedgekeurd. Als gevolg van de behandelde verslagen werd door de aanwezige leden het bestuur decharge verleend voor het gevoerde beleid. In de nu aangebroken pauze, waarin de aanwezigen zich te goed deden aan de bar, was er gelegenheid tot het stellen van schriftelijke vragen, die tijdens de rondvraag zullen worden beantwoord. Bestuursverkiezing. De heren Breijman en Mallée werden bij acclamatie herbenoemd. Er waren geen tegen kandidaten aangemeld. Begroting Na beantwoording van een aantal vragen uit de vergadering werd de begroting ongewijzigd goedgekeurd. Activiteitenplan Na een toelichting van de voorzitter bleek dat de doelstelling en taken voor zich spraken. Het plan werd goedgekeurd. Rondvraag. Hiervan werd gretig gebruik gemaakt. Voor de gestelde vragen en het volledige verslag van deze vergadering verwijzen wij u naar onze website. 7

8 Ons ledental groeit niet hard genoeg. Aan de contributie van 7,00 per jaar kan het toch niet liggen. Ligt dit aan de bekendmaking van onze activiteiten naar u toe? Wat doen we voor u: Adviseren van leden die problemen hebben met de woning of woonomgeving Hulp bieden bij de oprichting van een bewonerscommissie/ flatvereniging Beschikbaar stellen van vergaderruimte voor ledengroepen of bewonerscommissies Doorlichten van het huurbeleid van de Woningcorporatie DGW In bespreking brengen bij DGW van aandachtsgroepen (ouderen, jongeren, gehandicapten) en andere kwetsbare groepen Invloed uitoefenen om zaken op te nemen in het ondernemingsplan van DGW Zorgdragen voor een goed Sociaal Statuut bij wijkrenovatie en wijkvernieuwing Mede zorgdragen dat DGW haar sociale uitgangspunten niet uit het oog verliest Dit is zo een greep van de activiteiten die we voor onze leden doen. U kunt het lidmaatschapsbedrag al snel terug verdienen door gebruik te maken van de kortingen die bedrijven geven aan leden van de huurdersvereniging, zoals De Bouwhof en Van Emmerik. Overtuigt van de noodzaak ook lid te worden van onze vereniging?. Aanmelden kan eenvoudig via onderstaande bon (er hoeft geen postzegel op) of via onze website klik op lid worden Het adres is: Huurdersvereniging In De Goede Woning, Antwoordnummer 18026, 2700 VJ Zoetermeer. Naam M / V Adres Postcode Geb.datum Banknr. Telefoonnummer meldt zich aan als lid van de Huurdersvereniging In De Goede Woning en machtigt de vereniging de contributie ad 7,00 per jaar automatisch van zijn/haar rekening af te schrijven. Als u het niet eens bent met de afschrijving kunt u, binnen 30 dagen, het bedrag laten terugstorten door uw bank. Handtekening 8

ONDER DE LOEP. De ontwikkeling van het intern toezicht bij woningcorporaties 1993-2013

ONDER DE LOEP. De ontwikkeling van het intern toezicht bij woningcorporaties 1993-2013 ONDER DE LOEP De ontwikkeling van het intern toezicht bij woningcorporaties 1993-2013 + Randvoorwaarden goed intern toezicht bij woningcorporaties + Aanbevelingen verbetering kwaliteit intern toezicht

Nadere informatie

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Woonbond Kennis- en Adviescentrum Nieuwe Achtergracht

Nadere informatie

een uitgave bestemd voor de bewonerscommissies van Woningstichting Eigen Haard, aangesloten bij Jaargang 10, nummer 1, januari/februari 2014

een uitgave bestemd voor de bewonerscommissies van Woningstichting Eigen Haard, aangesloten bij Jaargang 10, nummer 1, januari/februari 2014 een uitgave bestemd voor de bewonerscommissies van Woningstichting Eigen Haard, aangesloten bij HUURDERSVERENIGING Jaargang 10, nummer 1, januari/februari 2014 In dit nummer o.a.: Huurstijging bedreigt

Nadere informatie

DE VERENIGING VAN EIGENAREN

DE VERENIGING VAN EIGENAREN Prijs E 8,50 excl. btw DE VERENIGING VAN EIGENAREN Besturen met uw buren www.verenigingen.nl Bestuurders van een vereniging of stichting worden vaak in het diepe gegooid. U krijgt te maken met voorgangers

Nadere informatie

Paul Vonk nieuw bestuurslid van de Onderlinge Zegveld

Paul Vonk nieuw bestuurslid van de Onderlinge Zegveld 1 jaar Onderlinge Zegveld Verzekeringsinfo Najaar 2011 Postbus 9 / 3474 ZG Zegveld Middenweg 7 / 3474 KC Zegveld Tel. 0348-691777 E-mail: info@ovmzegveld.nl Internet: www.ovmzegveld.nl Paul Vonk nieuw

Nadere informatie

Actuele vragen: Is uw vraag er niet bij?

Actuele vragen: Is uw vraag er niet bij? Actuele vragen: Is uw vraag er niet bij? We doen ons best om op deze plek zo veel mogelijk vragen te verzamelen en te publiceren. Het kan natuurlijk zijn dat juist uw vraag nog niet is gesteld. Laat ons

Nadere informatie

HANDREIKING. Inzicht in de financiële situatie van woningcorporaties

HANDREIKING. Inzicht in de financiële situatie van woningcorporaties HANDREIKING Inzicht in de financiële situatie van woningcorporaties Colofon In opdracht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten uitgevoerd door BNG Advies Tekst: Gabriël de Groot, senior adviseur BNG

Nadere informatie

Overzicht Novelle Herzieningswet

Overzicht Novelle Herzieningswet Overzicht Novelle Herzieningswet Aanleiding De takendiscussie: welke bedrijfsfilosofie en welk takenpakket horen bij een corporatie? Richt men zich alleen op de woning of ook op de woonomgeving? Wat mag

Nadere informatie

Help, mijn collega zit in de put. Privé e-mailen op het werk, mag dat? Een goed salaris: u verdient het! Sta sterk(er) in uw werk

Help, mijn collega zit in de put. Privé e-mailen op het werk, mag dat? Een goed salaris: u verdient het! Sta sterk(er) in uw werk JA ARGANG 1 JUNI 2007 NR 3 Help, mijn collega zit in de put Privé e-mailen op het werk, mag dat? Een goed salaris: u verdient het! Sta sterk(er) in uw werk F B T O A U T O V E R Z E K E R I N G S P E C

Nadere informatie

Analyse van de prestatieovereenkomsten tussen gemeenten en woningcorporaties in 2013

Analyse van de prestatieovereenkomsten tussen gemeenten en woningcorporaties in 2013 Analyse van de prestatieovereenkomsten tussen gemeenten en woningcorporaties in 2013 In opdracht van het Ministerie van BZK november 2013 ir. Cel R.M. Severijn BV Lattropperstraat 74 7591 PK Denekamp 0541.350.827/06.13.788.492

Nadere informatie

TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING

TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING TAKEN IN EEN SPORTVERENIGING In verenigingen doen soms één of enkele vrijwilligers bijna alles. Soms kan dat, want de betreffende man of vrouw heeft tijd genoeg, maar het is een gevaarlijke situatie. Als

Nadere informatie

Jaargang 14 - aflevering 2 juni 2005

Jaargang 14 - aflevering 2 juni 2005 Jaargang 14 - aflevering 2 juni 2005 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 14 afl.2 pag 2 Samenstelling Bestuur: Voorzitter : Bert Vixseboxse Straat.v.Malakka 72 2622 KM 2627616 Vice-voorzitter

Nadere informatie

Verzekeringen&vrijwilligers

Verzekeringen&vrijwilligers Verzekeringen&vrijwilligers krant Een uitgave van CIVIQ, instituut vrijwillige inzet - Postbus 12080, 3501 AB Utrecht - tel. 030 750 90 00 - info@civiq.nl We groeien de claimcultuur in 4 Verzekeren in

Nadere informatie

Amsterdam: Vroeg Eropaf. Businesscase vroegsignalering en preventie van schulden

Amsterdam: Vroeg Eropaf. Businesscase vroegsignalering en preventie van schulden Amsterdam: Vroeg Eropaf Businesscase vroegsignalering en preventie van schulden Auteurs: C.M. van Ommeren, L.S. de Ruig & L. Coenen C10567 Zoetermeer, 30 april 2014 De verantwoordelijkheid voor de inhoud

Nadere informatie

Met alle macht. Aansturen op politieke beïnvloeding

Met alle macht. Aansturen op politieke beïnvloeding 1 Met alle macht Aansturen op politieke beïnvloeding 2 E-Quality, kenniscentrum voor emancipatie, gezin en diversiteit Postbus 85808 2508 CM Den Haag Laan Copes van Cattenburch 71 2585 EW Den Haag F +31

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

Workshop Besturen & beleid maken

Workshop Besturen & beleid maken Workshop Besturen & beleid maken organisatie visie & beleid activiteiten middelen medewerkers sfeer & imago communicatie verandering vof Jan Klumper Marjolijn Lamme Bij het reilen en zeilen van een vereniging

Nadere informatie

Hoe richt je een belangenvereniging op?

Hoe richt je een belangenvereniging op? Hoe richt je een belangenvereniging op? Dd. 2 november 2006 Elk begin is moeilijk, maar vele handen maken licht werk, als het goed gecoördineerd wordt. 1 Inleiding en inhoudsopgave De Stichting Platform

Nadere informatie

Woningbouwvereniging 'Nieuw-Lekkerland'

Woningbouwvereniging 'Nieuw-Lekkerland' Woningbouwvereniging 'Nieuw-Lekkerland' Visitatierapport Utrecht, december 2010 Colofon Raeflex Catharijnesingel 56 3511 GE Utrecht E: w.dewater@raeflex.nl W: www.raeflex.nl Visitatiecommissie Mevrouw

Nadere informatie

CPB Document. De woningcorporaties uit de verdwijndriehoek. No 202 Maart 2010. Pierre Koning en Michiel van Leuvensteijn

CPB Document. De woningcorporaties uit de verdwijndriehoek. No 202 Maart 2010. Pierre Koning en Michiel van Leuvensteijn CPB Document No 202 Maart 2010 De woningcorporaties uit de verdwijndriehoek Pierre Koning en Michiel van Leuvensteijn Centraal Planbureau Van Stolkweg 14 Postbus 80510 2508 GM Den Haag Telefoon (070) 338

Nadere informatie

acht verdiepende interviews

acht verdiepende interviews WENSEN EN BEHOEFTEN VAN LEDEN van HARTEN TWEE acht verdiepende interviews Blaauwbroek bureau voor Vraaggestuurde Zorg Nieuwstad 100c 1381 CE WEESP tel.: 0294 491400 e-mail: info@bbvz.nl www.bbvz.nl Colofon

Nadere informatie

De jeugdzorg, langdurige zorg en ondersteuning over meded inging en samenwerking

De jeugdzorg, langdurige zorg en ondersteuning over meded inging en samenwerking De jeugdzorg, langdurige zorg en ondersteuning over meded inging en samenwerking mede Samenwerken: hoe doe je dat? De jeugdzorg, langdurige zorg en ondersteuning over mededinging en samenwerking Een verslag

Nadere informatie

Communicatie over de Wet Normering Topinkomens

Communicatie over de Wet Normering Topinkomens Grote Bakkerstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam Tel 020 522 59 99 email info@veldkamp.net www.veldkamp.net Communicatie over de Wet Normering Topinkomens Onderzoek naar de waardering

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

Maatschappelijk vastgoed: en nu?

Maatschappelijk vastgoed: en nu? Een onderzoek met als doel het maken van een bruikbaar afwegingsmodel waarin de positie van maatschappelijk vastgoed, in het licht van de veranderende markt en de sociale, financiële en politieke situatie

Nadere informatie

Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager. compleet vernieuwd! Raad wil nieuwe detailhandelsvisie. Coffeeshopbeleid ter discussie. C.S.L.

Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager. compleet vernieuwd! Raad wil nieuwe detailhandelsvisie. Coffeeshopbeleid ter discussie. C.S.L. sgp post compleet vernieuwd! Apeldoorn legt de lat voor veiligheid lager Raad wil nieuwe detailhandelsvisie In gesprek met C.S.L. Janse Coffeeshopbeleid ter discussie Nieuwsbrief 30 SGP-fractie Apeldoorn

Nadere informatie

TERUGDRINGEN AANTAL HUISUITZETTINGEN VEREIST GEZAMENLIJKE AANPAK

TERUGDRINGEN AANTAL HUISUITZETTINGEN VEREIST GEZAMENLIJKE AANPAK 6 TIJDSCHRIFT VOOR DE VOLKSHUISVESTING NUMMER 4 AUGUSTUS 2014 TERUGDRINGEN AANTAL HUISUITZETTINGEN VEREIST GEZAMENLIJKE AANPAK Hoewel de economie inmiddels weer voorzichtig aantrekt, neemt het aantal huisuitzettingen

Nadere informatie

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op:

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op: Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014 Onderwerp: Uitnodiging voorjaarsvergadering 2014 Geachte heer/mevrouw, Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole

Nadere informatie

Het kan beter. Marc Calon

Het kan beter. Marc Calon Het kan beter Marc Calon Bijdrage aan het boek Missie en mores ter gelegenheid van het afscheid van Jan van der Moolen als directeur van het Centraal Fonds Volkshuisvesting. Marc Calon is voorzitter van

Nadere informatie

Nieuwe Woningwet: de hoofdpunten. 1. Werkdomein corporaties

Nieuwe Woningwet: de hoofdpunten. 1. Werkdomein corporaties Nieuwe Woningwet: de hoofdpunten In dit document gaan we op hoofdlijnen in op de belangrijkste onderwerpen van de nieuwe woningwet. De intentie is niet om volledig te zijn, maar om de hoofdlijnen kort

Nadere informatie