Advies: Verzoeken tot vergunning verlening van tijdelijke verhuur particuliere woningen op grond van artikel 15 Leegstandwet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Advies: Verzoeken tot vergunning verlening van tijdelijke verhuur particuliere woningen op grond van artikel 15 Leegstandwet"

Transcriptie

1 College Onderwerp: V Verzoeken tot vergunning verlening van tijdelijke verhuur particuliere woningen op grond van artikel 15 Leegstandwet Samenvatting: Inleiding: Steeds vaker wordt geïnformeerd naar de mogelijkheid om toestemming tot verhuur op grond van artikel 15 Leegstandwet. Met toepassing van artikel 15 Leegstandwet geniet de huurder niet de volle huursbescherming. Meestal wordt de mogelijkheid van tijdelijke verhuur toegepast in geval van sloop en (ver)nieuwbouw. In afwachting van de werkzaamheden wordt met tijdelijke verhuur beoogd leegstand te voorkomen en verpaupering tegen te gaan. In het plan Castellum in Oudheusden is bijvoorbeeld van deze mogelijkheid gebruikt gemaakt. Afweging: In deze turbulente tijd staan huizen lang te koop. De verkopende partij komt in de problemen omdat hij én een nieuwe woning heeft én de oude woning maar niet krijgt verkocht. De oplossing wordt tijdelijk gevonden in verhuur. Zo maar verhuren kan niet, omdat in hypotheekakten door de bank het zogeheten huurbeding wordt opgenomen. Op grond van dit beding mag de woning niet worden verhuurd zonder toestemming van de bank. In geval van huur hebben huurders immers recht op huurbescherming. Verhuur met toepassing van artikel 15 Leegstandswet biedt dan een oplossing om de woning toch snel te kunnen verkopen indien een gegadigde zich meldt. De vergunning voor tijdelijke verhuur van leegstaande woningen en gebouwen wordt verleend door burgemeester en wethouders. Advies: 1. De tijdelijke verhuur van eigen woningen toe te staan binnen de randvoorwaarden die de Leegstandwet daaraan verbindt; 2. de teammanager Diensten mandaat te verlenen om te beslissen op verzoeken tot vergunning als bedoeld in artikel 15 Leegstandwet; 3. de reeds ingediende verzoeken om vergunning op grond van artikel 15 Leegstandwet in te willigen; 4. verzoekers er op te wijzen dat de huurprijs niet hoger mag zijn dan met toepassing van het woningwaarderingstelsel kan worden berekend. 5. de vergunning te verlenen voor de duur van één jaar. 1/1

2 College Onderwerp: V Verzoeken tot vergunning verlening van tijdelijke verhuur particuliere woningen op grond van artikel 15 Leegstandwet Collegevoorstel 1. Aanleiding Op 19 maart 2009 besloot u de verkoopvoorwaarden voor (nieuwe) woningen voor bepaalde tijd te versoepelen (V ). Doel van de maatregel is inwoners met dubbele hypotheeklasten in de gelegenheid te stellen de (te verlaten) woning zonder sanctie te verkopen. Het betreft dan de woningen waarop het anti-speculatiebeding nog van toepassing is en het boetebeding toegepast kan worden. Onderdeel van deze versoepeling is, primair voor ontwikkelaars bedoeld, de mogelijkheid geven tot verhuur. Ten einde snel te kunnen handelen is de teammanager AVG gemandateerd deze beleidswijziging uit te voeren. 2. Nieuw beleid Voor woningen waarop de verkoopvoorwaarden niet van toepassing zijn wordt steeds vaker geïnformeerd naar de mogelijkheid om toestemming tot verhuur op grond van artikel 15 Leegstandwet. Met toepassing van artikel 15 Leegstandwet geniet de huurder niet de volle huurbescherming. Er zijn inmiddels twee verzoeken om toestemming ingediend. Hoewel in artikel 14.5 van de Legesverordening 2004 is opgenomen dat voor een vergunning ex artikel 15 Leegstandwet 25,65 wordt gerekend, is de reikwijdte van de wet niet in beleid geformaliseerd. Dit voorstel voorziet daarin, a) binnen de kaders van de Leegstandwet; b) op grond van de voorschriften die het Ministerie van VROM voor de indeling van de aanvraag en vergunning heeft uitgevaardigd. Wat dat beleid concreet betekent wordt in de volgende paragrafen toegelicht. Omwille van duidelijkheid, binnen een redelijke termijn, aan de huidige verzoekers is er voor gekozen de vaststelling van het beleid enerzijds en de vergunningverlening m.b.t. de huidige verzoeken anderzijds in één voorstel op te nemen. 3. Verhuur met toepassing van de Leegstandswet Meestal wordt de mogelijkheid van tijdelijke verhuur toegepast in geval van sloop en (ver)nieuwbouw. In afwachting van de werkzaamheden wordt met tijdelijke verhuur beoogd leegstand te voorkomen en verpaupering tegen te gaan. In het plan Castellum in Oudheusden is bijvoorbeeld van deze mogelijkheid gebruikt gemaakt. In deze turbulente tijd staan huizen lang te koop. De verkopende partij komt in de problemen omdat hij én een nieuwe woning heeft én de oude woning maar niet krijgt verkocht. De oplossing wordt tijdelijk gevonden in verhuur. Zo maar verhuren kan niet, omdat in hypotheekakten door de bank het zogeheten huurbeding wordt opgenomen. Op grond van dit beding mag de woning niet worden verhuurd zonder toestemming van de bank. In geval van huur hebben huurders immers recht op huurbescherming. Verhuurde woningen hebben bij (openbare) verkoop nu eenmaal een lagere opbrengst. Onlangs vroeg de Tweede Kamer aandacht voor deze kwestie aan de minister. De kamerleden waren bang dat de hypotheekbanken geen medewerking verlenen aan verhuur. Minister Cramer van VROM wees er op dat huiseigenaren gebruik kunnen maken van de mogelijkheid in artikel 15 van de Leegstandswet om woningen die zo snel mogelijk verkocht moeten worden, toch tijdelijk te verhuren. Er dient door burgemeester en wethouders wel een vergunning te worden afgegeven. De tekst van de Leegstandswet is als bijlage 1 bij dit voorstel opgenomen. De wet trad in april 2003 in werking. 1/4

3 College Onderwerp: V Verzoeken tot vergunning verlening van tijdelijke verhuur particuliere woningen op grond van artikel 15 Leegstandwet 4. Welke woningen kunnen tijdelijk worden verhuurd De volgende soorten woonruimte kunnen op grond van de Leegstandwet tijdelijk verhuurd worden: woonruimte in een gebouw; woonruimte in een voor de verkoop bestemde woning (particuliere koopwoning) die nog nooit bewoond is geweest (nieuwbouwwoning); woonruimte in een voor de verkoop bestemde particuliere koopwoning die in de twaalf maanden voordat de woning leeg kwam te staan, door de eigenaar bewoond is geweest; woonruimte in een voor de verkoop bestemde woning die in de tien jaar voordat de woning leeg kwam te staan slechts drie jaar (geheel of gedeeltelijk) verhuurd is geweest; woonruimte in een voor sloop of renovatie bestemde huurwoning. De renovatie of sloop moet ingrijpend zijn en binnen een redelijke termijn plaatsvinden. 5. Aanvraag vergunning De vergunning voor tijdelijke verhuur van leegstaande woningen en gebouwen wordt verleend door burgemeester en wethouders en kan worden aangevraagd met behulp van een door het ministerie van VROM vastgesteld formulier (bijlage 2). De vergunning wordt alleen verleend als: de woonruimte leegstaat; van de eigenaar niet verlangd kan worden dat hij de woning verkoopt of permanent verhuurt (bijvoorbeeld omdat het op dat moment ongunstig is); de eigenaar aantoont dat de te verhuren woonruimte in voldoende mate bewoond zal worden. 6. Duur van de vergunningverlening De vergunning geldt voor maximaal twee jaar. Verlenging is mogelijk met telkens maximaal één jaar. De totale duur van de vergunning is nooit meer dan vijf jaar. Uit de vergunning moet duidelijk blijken dat het om tijdelijke verhuur met toepassing van de Leegstandwet gaat. 7. Voorwaarden en vormvoorschriften vergunningverlening In artikel 16 is opgenomen waaraan de vergunning moet voldoen. Artikel 2 van de Huurprijzenwet woonruimte blijft buiten toepassing. De huurovereenkomst wordt aangegaan voor ten minste zes maanden. De huurder heeft een opzegtermijn niet langer dan een maand. De verhuurder heeft een opzegtermijn niet korter dan drie maanden. De huurovereenkomst eindigt in elk geval op het tijdstip, waarop de vergunning haar geldigheid verliest. De vergunning noemt de huurprijs die maximaal mag worden gerekend. 2/4

4 College Onderwerp: V Verzoeken tot vergunning verlening van tijdelijke verhuur particuliere woningen op grond van artikel 15 Leegstandwet 8. Huurprijs De huurprijs mag niet hoger zijn dan de prijs die in de vergunning staat. De maximale huurprijs wordt vastgesteld aan de hand van het woningwaarderingstelsel (puntensysteem). Komen partijen een hogere huurprijs overeen dan waartegen de woonruimte ten hoogste mag worden verhuurd, dan treedt de huurprijs die in de vergunning is vermeld in de plaats van de overeengekomen huurprijs. 9. Tijdelijke verhuur en huurbescherming Bij tijdelijke verhuur op grond van de Leegstandwet gelden de normale huurbeschermingsregels niet. De huurovereenkomst stopt automatisch als de vergunning is verlopen. Is er in dat geval een verlenging van de vergunning aangevraagd en is er nog geen beslissing genomen, dan loopt de huurovereenkomst door. 10. Mandaat vergunningverlening Om praktische redenen en om een snelle afhandeling van aanvragen mogelijk te maken wordt voorgesteld de beslissing op verzoeken om toepassing van artikel 15 van de Leegstandswet te mandateren aan de teammanager AVG. Omwille van tijdwinst is er voor gekozen om be beslissing op de concrete huidige verzoeken via dit voorstel aan uw college voor te leggen. Inzet van middelen: Er zijn geen financiële en/of personele consequenties verbonden aan dit voorstel. Advies: Wij stellen u voor bijgaand besluit vast te stellen 3/4

5 College Onderwerp: V Verzoeken tot vergunning verlening van tijdelijke verhuur particuliere woningen op grond van artikel 15 Leegstandwet BESLUIT Het college van Heusden heeft in de vergadering van 26 mei 2009; gelet op: Artikel 15 Leegstandwet; besloten: 1. De tijdelijke verhuur van eigen woningen toe te staan binnen de randvoorwaarden die de Leegstandwet daaraan verbindt; 2. de teammanager AVG mandaat te verlenen om te beslissen op verzoeken tot vergunning als bedoeld in artikel 15 Leegstandwet; 3. de reeds ingediende verzoeken om vergunning op grond van artikel 15 Leegstandwet in te willigen; 4. verzoekers er op te wijzen dat de huurprijs niet hoger mag zijn dan met toepassing van het woningwaarderingstelsel kan worden berekend. 5. de vergunning te verlenen voor de duur van één jaar. namens het college van Heusden, de secretaris, mr. J.T.A.J. van der Ven 4/4

6 AANVRAAG VERGUNNING TOT TIJDELIJKE VERHUUR VAN LEEGSTAANDE WOONRUIMTE Lees voor u dit formulier invult eerst de toelichting Aan Burgemeester en wethouders van de gemeente Heusden t.a.v. team AVG Postbus AA Heusden 1 Betreft: woning / gebouw Straat + huisnummer: 2 Gegevens aanvrager: Naam en voorletters: Straat en huisnummer: Postcode en woonplaats: Telefoonnummer: 3 Verzoekt op grond van artikel 15, eerste lid, van de Leegstandswet om een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande: A. woonruimte in een gebouw B. woonruimte in een voor de verkoop bestemde woning, welke : - nimmer bewoond is geweest, of - gedurende een tijdvak van tenminste twaalf maanden voorafgaand aan het tijdstip waarop de woning laatstelijk geheel is komen leeg te staan onafgebroken geheel of grotendeels door de eigenaar als eigenaar bewoond is geweest, of - in haar geheel binnen een tijdvak van twaalf maanden voorafgaand aan het tijdstip waarop de woning laatstelijk geheel is leeg komen te staan voor bewoning gereed is gekomen en gedurende het overblijvende gedeelte van het tijdvak onafgebroken geheel of grotendeels door de eigenaar bewoond is geweest, of - gedurende een tijdvak van tien jaar voorafgaand aan het tijdstip waarop de vergunning is aangevraagd, niet langer dan gedurende een al dan niet aaneengesloten tijdvak van drie jaar geheel of grotendeels als woonruimte verhuurd is geweest.

7 C. woonruimte in een voor de verhuur bestemde woning, welke ten tijde van het aanvragen van de vergunning bestemd is voor afbraak of voor vernieuwbouw. Wanneer zal de afbraak of vernieuwbouw plaatsvinden? Datum (dd/mm/jjjj): 4 Toekomstige huurder(s) Naam en voorletters Straat en huisnummer: Postcode en woonplaats Telefoonnummer: Totaal aantal personen dat in de woonruimte zal worden gehuisvest: Voorgestelde kale huurprijs: per maand Is met de huurders overeenstemming bereikt over deze huurprijs? Ja / Nee Huurperiode: Ingangsdatum: Einddatum: 5 Omschrijving van de te verhuren woonruimte: Aantal te verhuren woonvertrekken: en slaapvertrekken: 6 Reden van de aanvraag:

8 7. Ondertekening De eigenaar / beheerder verklaart hierbij dit formulier volledig en naar waarheid te hebben ingevuld Plaats: Datum: Handtekening:

9 Toelichting op aanvraag vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte Algemene informatie De Leegstandswet voorziet in de mogelijkheid om leegstaande woonruimte in een gebouw of in een voor de verkoop of sloop of vernieuwbouw bestemde woning tijdelijk te verhuren. Hiervoor is een vergunning nodig van burgemeester en wethouders van de gemeente, waarbinnen de woning of het gebouw is gelegen. De vergunning kan worden verstrekt voor een periode van maximaal twee jaar. De vergunning kan met telkens één jaar worden verlengd, maar de gehele duur van de vergunning bedraagt ten hoogste vijf jaren. Tijdelijke verhuur is alleen mogelijk bij: A. woonruimte in een gebouw; B. woonruimte in een voor de verkoop bestemde woning welke: 1. nimmer bewoond is geweest (zoals een nieuwbouwwoning of een bestaand gebouw dat voor de eerste maal tot woonruimte wordt bestemd), of 2. gedurende een tijdvak van tenminste twaalf maanden voorafgaand aan het tijdstip waarop de woning laatstelijk geheel is komen leeg te staan, onafgebroken geheel of grotendeels door de eigenaar als eigenaar bewoond is geweest, of 3. in haar geheel binnen een tijdvak van twaalf maanden voorafgaande aan het tijdstip van leegkomen voor bewoning is gereedgekomen en gedurende het overblijvende gedeelte van dat tijdvak onafgebroken geheel of grotendeels door de eigenaar als eigenaar bewoond is geweest, of 4. gedurende een tijdvak van tien jaren voorafgaand aan het tijdstip waarop de vergunning om tijdelijk te verhuren is aangevraagd, niet langer dan gedurende een al dan niet aaneengesloten tijdvak van drie jaren geheel of grotendeels als woonruimte verhuurd is geweest. C. Woonruimte in een voor verhuur bestemde woning welke ten tijde van het aanvragen van de vergunning bestemd is voor afbraak of voor vernieuwbouw. In alle andere gevallen is deze regeling van tijdelijke verhuur niet van toepassing. Zoals aangegeven is vergunning vereist van burgemeester en wethouders, van de gemeente waarbinnen de woning of het gebouw, dat men tijdelijk wil verhuren, is gelegen. Indien de gevraagde vergunning wordt verleend zijn de artikelen 206 lid 3, 232, 242, 269 lid 1 en lid 2, 270 lid 4 tot en met lid 8, 272 tot en met 277, 278 lid 1 en lid 2 en 281 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek op de huurovereenkomst van tijdelijke huur en verhuur niet van toepassing. Dit betekent dat de huurder na afloop van de tijdelijke huurovereenkomst geen aanspraak heeft op huurbescherming ingevolge het Burgerlijk Wetboek. In plaats daarvan zijn de dwingende voorschriften inzake huurbescherming van de Leegstandswet van toepassing (artikel 16).

10 De verschuldigde huurprijs kan niet hoger zijn dan de door burgemeester en wethouders in de vergunning vermelde huurprijs. De vaststelling van de laatstgenoemde huurprijs geschiedt aan de hand van het woningwaarderingsstelsel van het Besluit huurprijzen woonruimte. De in de vergunning vastgelegde huurprijs treedt in de plaats van een hogere huurprijs indien deze tussen partijen zou zijn overeengekomen.

11 Toelichting met betrekking tot de invulling van het formulier Punten 1 en 2 De naam en het adres van de verhuurder, de aard en de plaatselijke aanduiding van de woning of het gebouw moeten worden vermeld. Eventueel kan worden volstaan met de kadastrale aanduiding van het perceel waar de woning of het gebouw is gelegen. Punt 3 In de eerste plaats moet u één van de vakken A, B of C moeten aankruisen voor zover dit van toepassing is. De aanduiding bij deze vakken spreekt voor zich. Indien u vak B hebt aangekruist, zult u ook moeten aangeven welke van de onderverdeling van toepassing is. Het formulier bevat de werkelijke wettekst. Punt 4 Onder dit punt moeten worden vermeld de naam en het huidige adres van de aanstaande tijdelijke huurder(s) en het aantal personen dat in de woonruimte tijdelijk zal worden gehuisvest. Vervolgens mag niet ontbreken het bedrag van de voorgestelde huurprijs, alsmede het termijn van de tijdelijke huur en verhuur. Tot slot dient te worden vermeld of de tijdelijke huurder(s) met de voorgestelde huurprijs heeft/hebben ingestemd. Burgemeester en wethouders kunnen de huurprijs op een lager bedrag vaststellen. Punt 5 Onder dit punt dient een omschrijving van de tijdelijk te verhuren woonruimte (eengezinswoning, etagewoning, portiekwoning etc.) te worden vermeld. Punt 6 De verhuurder moet hier aangeven om welke reden hij tot de deze aanvraag overgaat. Dit zal bij voorbeeld kunnen zijn voorgenomen verkoop, verbouwing of afbraak. Ook overige van belang zijnde gegevens dienen onder dit punt te worden vermeld, zoals de ingangsdatum van de leegstand en de reden waarom geen normale huurovereenkomst kan worden aangegaan. Bij voorgenomen verkoop dient hier tevens de vraagprijs te worden vermeld.

12 Leegstandwet Deze wet is gewijzigd bij de Wetten van 29 augustus 1985, Stb. 490, 4 november 1985, Stb. 566 (Tekstplaatsing), 11 februari 1988, Stb. 77, 31 januari 1991, Stb. 50, 29 augustus 1991, Stb. 439, 4 juni 1992, Stb. 422, 1 oktober 1992, Stb. 548 Wet van 21 mei 1981, houdende regelen omtrent leegstaande woningen en andere gebouwen Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is regelen vast te stellen ter bestrijding van ongerechtvaardigde leegstand van woningen en andere gebouwen; Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze: Hoofdstuk I. Algemene bepalingen Artikel 1 Voor de toepassing van deze wet met uitzondering van de artikelen 4, 8, 9 en 19 wordt verstaan onder: a. woning: een gebouwde onroerende zaak of een gedeelte daarvan, die een zelfstandige woongelegenheid vormt; b. gebouw: een gebouwde onroerende zaak, die blijkens zijn constructie dan wel inrichting bestemd is voor doeleinden van groepsgewijze huisvesting, van verzorging of verpleging, van logiesverschaffing, van administratie of van onderwijs of voor een samenstel van twee of meer van deze doeleinden; c. eigenaar: degene, die bevoegd is tot het in gebruik geven van een woning of een gebouw; d. leegstaan: het niet of niet krachtens een zakelijk of persoonlijk recht in gebruik zijn alsmede een gebruik dat de kennelijke strekking heeft afbreuk te doen aan de werking van deze wet; e. Onze Minister: Onze Minister, belast met de zorg voor de volkshuisvesting. Artikelen 2-4 [Deze artikelen zijn vervallen.] Hoofdstuk II. Registratie van leegstaande woningen en gebouwen Artikelen 5-6 [Deze artikelen zijn vervallen.]

13 Hoofdstuk III. Bepalingen met betrekking tot de vordering van leegstaande woningen en gebouwen Artikelen 7-11 [Deze artikelen zijn vervallen.] Hoofdstuk IV. Bepalingen omtrent wederrechtelijk gebruik van leegstaande woningen en gebouwen Artikelen [Deze artikelen zijn vervallen.] Hoofdstuk V. Bepalingen omtrent huur en verhuur van leegstaande woningen en gebouwen Artikel Burgemeester en wethouders kunnen de eigenaar vergunning verlenen tot het aangaan van overeenkomsten van huur en verhuur van woonruimte op welke overeenkomsten de artikelen 1623a, eerste lid, 1623b, vierde tot en met tiende lid, 1623c-1623f, 1623j, 1623k, eerste en tweede lid, 1623l, 1623n, derde lid, tweede zin en 1623o van het Boek 7A van het Burgerlijk Wetboek niet van toepassing zijn, indien het gaat om: a. woonruimte in een gebouw; b. woonruimte in een voor de verkoop bestemde woning welke 1. nimmer bewoond is geweest, hetzij 2. gedurende een tijdvak van ten minste twaalf maanden voorafgaand aan het tijdstip waarop die woning laatstelijk geheel is komen leeg te staan of, indien die woning in haar geheel binnen een tijdvak van twaalf maanden voorafgaand aan dat tijdstip voor bewoning gereed is gekomen, gedurende het overblijvende gedeelte van het laatstgenoemde tijdvak, onafgebroken geheel of grotendeels door de eigenaar als eigenaar bewoond is geweest, hetzij 3. gedurende een tijdvak van tien jaren voorafgaand aan het tijdstip waarop de vergunning is aangevraagd, niet langer dan gedurende een al dan niet aaneengesloten tijdvak van drie jaren geheel of grotendeels als woonruimte verhuurd is geweest; c. woonruimte in een voor de verhuur bestemde woning welke ten tijde van het aanvragen van de vergunning bestemd is voor afbraak of voor vernieuwbouw. In geval van onderverhuur van woonruimte met betrekking tot de verhuring waarvan een vergunning als bedoeld in de vorige zin is verleend, vindt artikel 16, negende lid, laatste zin, tiende en elfde lid, overeenkomstige toepassing en blijft, indien het gaat om woonruimte welke een zelfstandige woning als bedoeld in artikel 1623a, derde lid, van het Boek 7A van het Burgerlijk Wetboek vormt artikel 1623k, eerste en tweede lid, van het Boek 7A van het Burgerlijk Wetboek buiten toepassing.

14 2. De vergunning wordt door de eigenaar aangevraagd door het indienen van een volledig en naar waarheid ingevuld formulier, dat van gemeentewege overeenkomstig een door Onze Minister vastgesteld model beschikbaar wordt gesteld. 3. De vergunning wordt slechts verleend indien: a. het gebouw of de woning, voor de verhuring waarvan de vergunning wordt gevraagd, leeg staat; b. van de eigenaar in redelijkheid niet kan worden gevergd dat hij het gebouw of de woning op een andere wijze dan door het aangaan van een of meer huurovereenkomsten als bedoeld in het eerste lid, eerste zin, dienstbaar maakt aan de volkshuisvesting; c. de eigenaar aantoont dat de te verhuren woonruimte, gelet op de omstandigheden en mogelijkheden, in voldoende mate zal worden bewoond; d. de eigenaar, indien het gaat om woonruimte als bedoeld in het eerste lid, onder c, aantoont dat de vernieuwbouw van ingrijpende aard zal zijn en voorts dat de afbraak of de vernieuwbouw binnen een redelijke termijn zal plaatsvinden. 4. De vergunning wordt ten aanzien van hetzelfde gebouw of dezelfde woning slechts eenmaal verleend en wel voor een duur van ten hoogste twee jaren. Op verzoek van de eigenaar kunnen burgemeester en wethouders deze duur telkens verlengen, met dien verstande dat de gehele duur van de vergunning ten hoogste drie jaren kan bedragen. Het bepaalde in het tweede lid, is van overeenkomstige toepassing. 5. Een verzoek tot verlenging kan uiterlijk tot het tijdstip waarop de vergunning haar geldigheid verliest, worden ingediend. Het bepaalde in het derde lid, onder b, c en d, is van overeenkomstige toepassing. 6. Beslissen burgemeester en wethouders op een verzoek tot verlenging eerst na het tijdstip waarop de vergunning haar geldigheid verliest, dan blijft een huurovereenkomst als bedoeld in het eerste lid, eerste zin, welke op dat tijdstip voortduurt, in afwijking van het bepaalde in artikel 16, zevende lid, van kracht uiterlijk totdat burgemeester en wethouders hebben beslist. 7. Indien burgemeester en wethouders het verzoek tot verlenging toewijzen, loopt een huurovereenkomst als bedoeld in het eerste lid, eerste zin, welke op dat tijdstip voortduurt, tenzij uit die overeenkomst een bepaalde tijd voortvloeit of partijen een bepaalde tijd overeenkomen, voor onbepaalde tijd door, doch uiterlijk tot het tijdstip waarop de vergunning opnieuw haar geldigheid verliest. 8. Tegen de beslissing van burgemeester en wethouders tot weigering van de vergunning of tot afwijzing van het verzoek tot verlenging, alsmede tegen een beslissing door burgemeester en wethouders betreffende de huurprijs als bedoeld in artikel 16, negende lid, eerste zin, staat geen beroep open. 9. Elk met dit artikel strijdig beding is nietig.

15 Hoofdstuk V. Bepalingen omtrent huur en verhuur van leegstaande woningen en gebouwen Artikel Ten aanzien van de huur en verhuur van woonruimte met betrekking tot de verhuring waarvan een vergunning als bedoeld in artikel 15, eerste lid, eerste zin, is verleend, blijft artikel 2 van de Huurprijzenwet woonruimte buiten toepassing. 2. Ten aanzien van huurovereenkomsten, als bedoeld in artikel 15, eerste lid, eerste zin, gelden de volgende bijzondere bepalingen. 3. De huurovereenkomst wordt aangegaan voor ten minste zes maanden. 4. Bij opzegging door de huurder is de termijn niet langer dan een maand. 5. Bij opzegging door de verhuurder is de termijn niet korter dan drie maanden. 6. Een opzegging die in strijd met het vierde lid van dit artikel of met het eerste of tweede lid van artikel 1623b van het Boek 7A van het Burgerlijk Wetboek is gedaan en een opzegging die op kortere termijn is gedaan dan is voorgeschreven in het vijfde lid van dit artikel gelden niettemin als waren zij gedaan tegen de voorgeschreven dag en met inachtneming van de voorgeschreven termijn. 7. De huurovereenkomst eindigt in elk geval op het tijdstip, waarop de vergunning haar geldigheid verliest. 8. Elk beding waarbij in strijd met het vierde lid een langere opzeggingstermijn of in strijd met het vijfde lid een kortere opzeggingstermijn wordt overeengekomen of waarbij van andere bepalingen van dit artikel dan wel van artikel 1623b, eerste, tweede en derde lid, van het Boek 7A van het Burgerlijk Wetboek wordt afgeweken, is nietig. 9. Burgemeester en wethouders vermelden in de vergunning tegen welke huurprijs ten hoogste mag worden verhuurd. Aan de berekening van het huurbedrag leggen zij de bij of krachtens algemene maatregel van bestuur bedoeld in artikel 15 van de Huurprijzenwet woonruimte gegeven regelen ten grondslag. Komen partijen een hogere huurprijs overeen dan waartegen de woonruimte ten hoogste mag worden verhuurd, dan treedt de huurprijs welke in de vergunning is vermeld in de plaats van de overeengekomen huurprijs. 10. De huurovereenkomst moet bij geschrifte worden aangegaan. Daarbij moet melding worden gemaakt van de vergunning bedoeld in artikel 15, eerste lid, eerste zin, het tijdvak waarvoor deze is verleend en de daarin vermelde huurprijs. 11. Indien aan het bepaalde in het tiende lid niet is voldaan, kan de verhuurder zich niet beroepen op het buiten toepassing blijven van de artikelen genoemd in artikel 15, eerste lid, eerste zin, en op het van toepassing zijn van het bepaalde in het derde tot en met achtste lid van dit artikel.

16 Hoofdstuk V. Bepalingen omtrent huur en verhuur van leegstaande woningen en gebouwen Artikel 17 [Bevat wijzigingen in andere regelgeving.] Hoofdstuk VI. Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering Artikel 18 [Bevat wijzigingen in andere regelgeving.] Hoofdstuk VII. Wijziging van de hoofdstukken II-IV van de Woonruimtewet 1947 (Stb. H 291) Artikel 19 [Vervallen.] Hoofdstuk VIII. Overgangs- en slotbepalingen Artikel 20 [Vervallen.] Hoofdstuk VIII. Overgangs- en slotbepalingen Artikel Van deze wet, welke kan worden aangehaald als Leegstandwet, treden de artikelen 1 en 4, hoofdstuk V, paragraaf E van artikel 18 en hoofdstuk VII in werking op een door Ons te bepalen tijdstip. (deze datum was ) 2. De paragrafen A-D van artikel 18 treden in werking twaalf maanden na het tijdstip, bedoeld in het eerste lid. 3. De overige bepalingen van deze wet treden in werking op een door Ons te bepalen tijdstip, dat is gelegen na het tijdstip, bedoeld in het eerste lid. Opmerkingen: Artikel 21 is nog niet in werking getreden.

TIJDELIJKE VERHUUR LEEGSTAANDE WOONRUIMTE aanvraag vergunning

TIJDELIJKE VERHUUR LEEGSTAANDE WOONRUIMTE aanvraag vergunning Wanneer dit formulier invullen? Als u een vergunning wilt aanvragen tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte. Hulp nodig? De medewerkers van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling helpen u graag!

Nadere informatie

AANVRAAG VERGUNNING TOT TIJDELIJKE VERHUUR VAN LEEGSTAANDE WOONRUIMTE AMERSFOORT. 1 Betreft Woning Gebouw. Burger service nummer:

AANVRAAG VERGUNNING TOT TIJDELIJKE VERHUUR VAN LEEGSTAANDE WOONRUIMTE AMERSFOORT. 1 Betreft Woning Gebouw. Burger service nummer: AANVRAAG VERGUNNING TOT TIJDELIJKE VERHUUR VAN LEEGSTAANDE WOONRUIMTE AMERSFOORT (Lees voor u dit formulier invult eerst de toelichting) Aan Burgemeester en Wethouders van T.a.v. de afdeling Amersfoort

Nadere informatie

Postbus 1501 3100 EA Schiedam. 1. Betreft Woning Gebouw Adres: Postcode en plaats:

Postbus 1501 3100 EA Schiedam. 1. Betreft Woning Gebouw Adres: Postcode en plaats: Aan Burgemeester en Wethouders van Schiedam t.a.v. Domein Stadsontwikkeling Team Ruimtelijke Ontwikkeling en Beleid Postbus 1501 3100 EA Schiedam Aanvraag vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande

Nadere informatie

AANVRAAG VERGUNNING TOT TIJDELIJKE VERHUUR VAN LEEGSTAANDE WOONRUIMTE

AANVRAAG VERGUNNING TOT TIJDELIJKE VERHUUR VAN LEEGSTAANDE WOONRUIMTE AANVRAAG VERGUNNING TOT TIJDELIJKE VERHUUR VAN LEEGSTAANDE WOONRUIMTE (Lees voor u dit formulier invult eerst de toelichting) Aan t.a.v. de Burgemeester en Wethouders van de gemeente Assen Eenheid Leefomgeving

Nadere informatie

AANVRAAG VERGUNNING TOT TIJDELIJKE VERHUUR VAN LEEGSTAANDE WOONRUIMTE

AANVRAAG VERGUNNING TOT TIJDELIJKE VERHUUR VAN LEEGSTAANDE WOONRUIMTE Bijlage I AANVRAAG VERGUNNING TOT TIJDELIJKE VERHUUR VAN LEEGSTAANDE WOONRUIMTE (Lees voor u dit formulier invult eerst de toelichting) Aan Burgemeester en Wethouders van t.a.v. de afdeling Straat en huisnummer

Nadere informatie

Aanvraagformulier vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte

Aanvraagformulier vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte Vergunningen Aanvraagformulier vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte Lees eerst de toelichting voor u dit formulier invult. Het formulier kunt u inleveren bij: Publieksbalie in het

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VERGUNNING TIJDELIJK VERHUUR VAN LEEGSTAANDE WOONRUIMTE

AANVRAAGFORMULIER VERGUNNING TIJDELIJK VERHUUR VAN LEEGSTAANDE WOONRUIMTE GEMEENTE AANVRAAGFORMULIER VERGUNNING TIJDELIJK VERHUUR VAN LEEGSTAANDE WOONRUIMTE 1. Betreft woning gebouw Adres(straat + huisnummer) 2. Naam en voorletters aanvrager: _ Straat en huisnummer: _ Postcode

Nadere informatie

(Regeling formulieren Leegstandwet)

(Regeling formulieren Leegstandwet) VROM Regeling formulieren Leegstandwet Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, van 3 mei 2005, Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving, nr. MJZ2005052804, houdende vaststelling van de modellen,

Nadere informatie

1. Betreft Woning Gebouw Adres: Postcode en plaats:

1. Betreft Woning Gebouw Adres: Postcode en plaats: Aan Burgemeester en Wethouders van Schiedam t.a.v. de afdeling Ruimtelijk Gebruik Postbus 1501 3100 EA Schiedam Aanvraag vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte Lees voor u dit formulier

Nadere informatie

Onder dit punt dient een omschrijving van de tijdelijk te verhuren woonruimte (eengezinswoning, etagewoning, portiekwoning, etc.) te worden vermeld.

Onder dit punt dient een omschrijving van de tijdelijk te verhuren woonruimte (eengezinswoning, etagewoning, portiekwoning, etc.) te worden vermeld. Huurprijs Rubriek 1 en 2 Bij dit aanvraagformulier moet een ingevuld formulier puntentelling van de huurcommissie gevoegd worden. Dit formulier is nodig om de huurprijs van de te verhuren woning vast te

Nadere informatie

Aanvraagformulier van de gemeente Hoorn

Aanvraagformulier van de gemeente Hoorn Aanvraagformulier van de gemeente Hoorn Vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte Met dit formulier kunt u een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte in de gemeente

Nadere informatie

Aanvraag Vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte

Aanvraag Vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte Wonen, Wijken en Integratie Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer Aanvraag Vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte Met dit formulier kunt u een vergunning

Nadere informatie

Aanvraag vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte

Aanvraag vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte Aanvraag vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte Lees eerst de toelichting. 1. Betreft: Woning Gebouw Te verhuren adres: 2. De ondergetekende Naam en voorletters: Straat en huisnummer:

Nadere informatie

Aanvraagformulier van de gemeente Hoorn

Aanvraagformulier van de gemeente Hoorn Aanvraagformulier van de gemeente Hoorn Vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte Met dit formulier kunt u een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte in de gemeente

Nadere informatie

Aanvraag vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte. Plaatselijk bekend: Naam en voorletters: Straat en huisnummer:

Aanvraag vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte. Plaatselijk bekend: Naam en voorletters: Straat en huisnummer: (Lees u voor het invullen van dit formulier eerst de toelichting) Aanvraag vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte Nr. (in te vullen door de gemeenten) Aan Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

Aanvraag vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte. (Lees voor u dit formulier invult eerst de toelichting)

Aanvraag vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte. (Lees voor u dit formulier invult eerst de toelichting) Aanvraag vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte (Lees voor u dit formulier invult eerst de toelichting) Toelichting op het formulier aanvraag vergunning tot tijdelijke verhuur

Nadere informatie

VERGUNNINGAANVRAAG VOOR TIJDELIJKE VERHUUR VAN LEEGSTAANDE WOONRUIMTE

VERGUNNINGAANVRAAG VOOR TIJDELIJKE VERHUUR VAN LEEGSTAANDE WOONRUIMTE VERGUNNINGAANVRAAG VOOR TIJDELIJKE VERHUUR VAN LEEGSTAANDE WOONRUIMTE De Leegstandwet biedt de mogelijkheid om koopwoningen in afwachting van verkoop tijdelijk te verhuren. Print dit formulier uit, vul

Nadere informatie

Aanvraag vergunning tijdelijke verhuur leegstaande woonruimte

Aanvraag vergunning tijdelijke verhuur leegstaande woonruimte Aanvraag vergunning tijdelijke verhuur leegstaande woonruimte Deze aanvraag sturen aan: Gemeente Alkmaar Unit Vergunning- en subsidieverlening Postbus 53 1800 BC Alkmaar Let op: Dit formulier vult u in

Nadere informatie

Regeling van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van, nr tot wijziging van de Regeling formulieren Leegstandwet

Regeling van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van, nr tot wijziging van de Regeling formulieren Leegstandwet Regeling van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van, nr. 2013-0000352681 tot wijziging van de Regeling formulieren Leegstandwet De Minister voor Wonen en Rijksdienst, Gelet op artikel 15, tweede lid,

Nadere informatie

Aanvraag vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte

Aanvraag vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte Postadres: Postbus 35, 4530 AA TERNEUZEN Telefoon: 14 0115, fax 0115 618 429 Bezoekadres: Stadhuisplein 1, Terneuzen E-mail : gemeente@terneuzen.nl Internet: www.terneuzen.nl Aanvraag vergunning tot tijdelijke

Nadere informatie

Uitvoeringsinstructie 12

Uitvoeringsinstructie 12 Uitvoeringsinstructie 12 Tijdelijke Verhuur Datum van ingang: Relatie met Leegstandwet Artikel 1 Algemene bepalingen Artikel 15 Bepalingen m.b.t. vergunningverlening Artikel 16 Bepalingen m.b.t. huur en

Nadere informatie

Wijziging Uitvoeringsinstructie 12 Tijdelijke Verhuur naar aanleiding van de wijzigingen in de Leegstandwet d.d. 1 juli 2013(3B, 2014, 179)

Wijziging Uitvoeringsinstructie 12 Tijdelijke Verhuur naar aanleiding van de wijzigingen in de Leegstandwet d.d. 1 juli 2013(3B, 2014, 179) GEMEENTEBLAD Nr. 65220 17 november Officiële uitgave van gemeente Amsterdam. 2014 Wijziging Uitvoeringsinstructie 12 Tijdelijke Verhuur naar aanleiding van de wijzigingen in de Leegstandwet d.d. 1 juli

Nadere informatie

Beleidsnotitie tijdelijke verhuur van te koop staande woningen. definitief

Beleidsnotitie tijdelijke verhuur van te koop staande woningen. definitief Beleidsnotitie tijdelijke verhuur van te koop staande woningen definitief 25-09-2009 1 Inleiding De Leegstandwet voorziet in de mogelijkheid voor eigenaren om bepaalde leegstaande woningen tijdelijk te

Nadere informatie

Beleidsregels Leegstandwet

Beleidsregels Leegstandwet Beleidsregels Leegstandwet Datum: 28 april 2009 Burgemeester en wethouders van Soest; Gelet op artikel 1.3, vierde lid Algemene Wet Bestuursrecht en artikel 15, eerste lid van de Leegstandwet; Overwegende

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Uitvoeringsregeling huurprijzen woonruimte wordt als volgt gewijzigd:

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Uitvoeringsregeling huurprijzen woonruimte wordt als volgt gewijzigd: STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 71301 28 december 2016 Regeling van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 20 december 2016, nr. 2016-0000794558, tot

Nadere informatie

Aanvraag Vergunning tijdelijke verhuur ingevolge de Leegstandswet

Aanvraag Vergunning tijdelijke verhuur ingevolge de Leegstandswet Aanvraag Vergunning tijdelijke verhuur ingevolge de Leegstandswet Verzendadres Per e-mail: bwt-overigevergunningen@rotterdam.nl Per post: Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling Postbus 6575 3002 AN Rotterdam

Nadere informatie

Aanvraag Vergunning tijdelijke verhuur ingevolge de Leegstandswet

Aanvraag Vergunning tijdelijke verhuur ingevolge de Leegstandswet Afdeling Vergunningen Aanvraag Vergunning tijdelijke verhuur ingevolge de Leegstandswet Verzendadres Gemeente Rotterdam afdeling Vergunningen Postbus 6575 3002 AN Rotterdam Contactgegevens E-mail: vergunningen@dsv.rotterdam.nl

Nadere informatie

Aanvraag Vergunning tijdelijke verhuur ingevolge de Leegstandswet

Aanvraag Vergunning tijdelijke verhuur ingevolge de Leegstandswet Aanvraag Vergunning tijdelijke verhuur ingevolge de Leegstandswet Verzendadres Gemeente Rotterdam Cluster Stadsontwikkeling afdeling Vergunningen Postbus 6575 3002 AN Rotterdam Contactgegevens E-mail:

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 10.0646, d.d. 15-6-2010 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Mandaatverlening bij tijdelijke verhuur eigen woning Leegstandswet. Minder&Beter. BESLUITEN Behoudens advies van de commissie 1.mandaat

Nadere informatie

Tijdelijke verhuur via de Leegstandwet

Tijdelijke verhuur via de Leegstandwet Tijdelijke verhuur via de Leegstandwet In Nederland is de bescherming van huurders goed geregeld. De huurder ontleent zijn of haar rechten aan het Burgerlijk Wetboek. Dat houdt in dat het voor de verhuurder

Nadere informatie

Wijziging van de Leegstandwet in verband met de verruiming van de mogelijkheden voor tijdelijke verhuur bij leegstand van woningen

Wijziging van de Leegstandwet in verband met de verruiming van de mogelijkheden voor tijdelijke verhuur bij leegstand van woningen Wijziging van de Leegstandwet in verband met de verruiming van de mogelijkheden voor tijdelijke verhuur bij leegstand van woningen Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo

Nadere informatie

Tijdelijke verhuur via de Leegstandwet

Tijdelijke verhuur via de Leegstandwet Tijdelijke verhuur via de Leegstandwet In Nederland is de bescherming van huurders goed geregeld. De huurder ontleent zijn of haar rechten aan het Burgerlijk Wetboek. Dat houdt in dat het voor de verhuurder

Nadere informatie

Tijdelijke verhuur via de Leegstandwet

Tijdelijke verhuur via de Leegstandwet Tijdelijke verhuur via de Leegstandwet In Nederland is de bescherming van huurders goed geregeld. De huurder ontleent zijn of haar rechten aan het Burgerlijk Wetboek. Dat houdt in dat het voor de verhuurder

Nadere informatie

ARTIKEL I. Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek wordt als volgt gewijzigd: Artikel 232, vierde lid, vervalt.

ARTIKEL I. Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek wordt als volgt gewijzigd: Artikel 232, vierde lid, vervalt. Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Leegstandwet (uitbreiding van de opzeggingsgrond dringend eigen gebruik en uitbreiding van de mogelijkheden tot tijdelijke verhuur) Alzo Wij in overweging

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 560 Voorstel van wet van de leden Ten Hoopen, Slob en Van der Burg tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht, de Leegstandwet, en enige andere

Nadere informatie

ARTIKEL I. De Woningwet wordt als volgt gewijzigd:

ARTIKEL I. De Woningwet wordt als volgt gewijzigd: Wijziging van de Woningwet en enige andere wetten in verband met de implementatie van richtlijn 2010/31/EU van het Europees Parlement en de Raad van 19 mei 2010 betreffende de energieprestatie van gebouwen

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST LEEGSTANDWET

HUUROVEREENKOMST LEEGSTANDWET HUUROVEREENKOMST LEEGSTANDWET juli 2014 De ondergetekenden: 1., wonende te., hierna te noemen: verhuurder ; en 2., wonende te., hierna te noemen: huurder ; De ondergetekenden 1 en 2 hierna gezamenlijk

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 436 Wijziging van de Leegstandwet in verband met de verruiming van de mogelijkheden voor tijdelijke verhuur bij leegstand van woningen Nr. 3

Nadere informatie

Actuele Motie vergunning tijdelijke verhuur woningen.

Actuele Motie vergunning tijdelijke verhuur woningen. Actuele Motie vergunning tijdelijke verhuur woningen. De ondergetekende heeft de eer de volgende motie aan te bieden. De ondergetekende, lid van de raad van de gemeente Eindhoven; overwegende dat: dat

Nadere informatie

Twee huizen, en nu? Ron Dukers

Twee huizen, en nu? Ron Dukers Twee huizen, en nu? Ron Dukers Programma Leegstandswet (overbruggingsverhuur) Fiscale gevolgen Gevaren Overbruggingsgarantie Nationaal Doorstromingsfonds Woningmarkt Conclusie Twee huizen en verhuur Verhuur

Nadere informatie

Model tijdelijke huurovereenkomst ex artikel 15 Leegstandwet 1

Model tijdelijke huurovereenkomst ex artikel 15 Leegstandwet 1 Model tijdelijke huurovereenkomst ex artikel 15 Leegstandwet 1 Ondergetekenden, De... gevestigd en kantoorhoudend te... hierna te noemen: verhuurder en...... (elk van hen) hierna te noemen: huurder In

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 218 Wet van 22 mei 2003, houdende invoering van titel 4 van Boek 7 (Huur) van het nieuwe Burgerlijk Wetboek en van de Uitvoeringswet huurprijzen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 595 Wijziging van artikel 247 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en enkele andere wetten als gevolg

Nadere informatie

BELEIDSREGEL LEEGSTANDWET

BELEIDSREGEL LEEGSTANDWET Tekst van de BELEIDSREGEL LEEGSTANDWET, zoals deze is vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gemert-Bakel bij besluit van 3 november 2009 Burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Tijdelijke verhuur woonruimte

Tijdelijke verhuur woonruimte Momenteel staan er veel woningen te koop. Veel mensen hebben zelfs in deze tijd al een nieuwe woning gekocht, terwijl de oude woning nog niet verkocht is. Eigenaren zijn veelal op zoek naar middelen om

Nadere informatie

Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en enkele andere wetten in verband met lastenverlichting voor burgers en bedrijfsleven

Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en enkele andere wetten in verband met lastenverlichting voor burgers en bedrijfsleven 32 038 Wijziging van het urgerlijk Wetboek en enkele andere wetten in verband met lastenverlichting voor burgers en bedrijfsleven Nr. 2 VOORSTEL VN WET Wij eatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1995 607 Wet van 2 november 1995 tot intrekking van de Vestigingswet detailhandel en wijziging van de Drank- en Horecawet en van de Vestigingswet

Nadere informatie

Modelcontract tijdelijke verhuur op basis van artikel 15 Leegstandwet (juli 2016)

Modelcontract tijdelijke verhuur op basis van artikel 15 Leegstandwet (juli 2016) Modelcontract tijdelijke verhuur op basis van artikel 15 Leegstandwet (juli 2016) Aedes en Platform31 bieden de corporaties een model contract aan voor de tijdelijke verhuur op basis van de Leegstandwet.

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 07.0358 d.d. 10-04-2007 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Verlenging tijdelijke verhuur Oranjegracht - Waardgracht BESLUITEN 1. de vergunning voor een tijdelijke verhuurconstructie voor de huurwoningen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 612 Wijziging van de Wet waardering onroerende zaken en van enige andere wetten (meer doelmatige uitvoering van de Wet waardering onroerende

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2011 123 Wet van 26 februari 2011 tot wijziging van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek en de Woningwet in verband met het plegen van onderhoud door

Nadere informatie

Tijdelijk uw woning verhuren?

Tijdelijk uw woning verhuren? Huis te koop? Dubbele woonlasten? Misschien is het tijdelijk verhuren van uw woning een oplossing. U kunt bij de gemeente een aanvraag doen voor verhuur onder de Leegstandwet. Op basis van deze vergunning

Nadere informatie

Leegstand, transformatie en tijdelijke verhuur. mr. Saskia Frijling mr. Robert van der Velde PlasBossinade Legal Updates 8 oktober 2015

Leegstand, transformatie en tijdelijke verhuur. mr. Saskia Frijling mr. Robert van der Velde PlasBossinade Legal Updates 8 oktober 2015 Leegstand, transformatie en tijdelijke verhuur mr. Saskia Frijling mr. Robert van der Velde PlasBossinade Legal Updates 8 oktober 2015 Groningen - kantoren Groningen bedrijfsruimte Groningen winkelruimte

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VERGUNNING TIJDELIJKE VERHUUR OP GROND VAN LEEGSTANDWET

AANVRAAGFORMULIER VERGUNNING TIJDELIJKE VERHUUR OP GROND VAN LEEGSTANDWET AANVRAAGFORMULIER VERGUNNING TIJDELIJKE VERHUUR OP GROND VAN LEEGSTANDWET Met dit frmulier kunt u een vergunning tt tijdelijke verhuur van leegstaande wnruimte aanvragen. Lees vr u dit frmulier invult

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 499 Voorstel van wet van het lid Ulenbelt tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet financiering sociale verzekeringen ter

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 975 (R 1821) Wijziging van de Rijksoctrooiwet 1995 en enige andere wetten naar aanleiding van de evaluatie van de Rijksoctrooiwet 1995 van 2006

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden. RMC-wet 2001. Jaargang 2001 Staatsblad 2001 636 1

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden. RMC-wet 2001. Jaargang 2001 Staatsblad 2001 636 1 RMC-wet 2001 636 Wet van 6 december 2001 tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op de expertisecentra in verband met de invoering van de verplichting

Nadere informatie

Wet op het overleg huurders verhuurder

Wet op het overleg huurders verhuurder Wet op het overleg huurders verhuurder Wet van 27 juli 1998, houdende regels ter bevordering van het overleg tussen huurders en verhuurder van woongelegenheden, Stb. 1998, 501, gewijzigd bij wet van 27

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 795 Voorstel van wet van de leden Huys, Van Waning, O. P. G. Vos, Smits, Van der Vlies, M. B. Vos en Stellingwerf tot wijziging van de Visserijwet

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2008 569 Wet van 4 december 2008 tot wijziging van een aantal wetten in verband met de invoering van een basisregistratie inkomen (Aanpassingswet

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Wijziging van Boek 1 en Boek 10 van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten betreffende het uitspreken van de echtscheiding en ontbinding van het geregistreerd partnerschap door de ambtenaar van

Nadere informatie

Boek 7A Burgerlijk Wetboek: 1623a-1623o BW (woonruimte)

Boek 7A Burgerlijk Wetboek: 1623a-1623o BW (woonruimte) Boek 7A Burgerlijk Wetboek: 1623a-1623o BW (woonruimte) BUREAU BREIJ B.V. Postbus 15858 1001 NJ AMSTERDAM Kamer van Koophandel, nr. 17082168, ter inzage gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam.

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2004 2005 29 814 Wijziging van de rbeidsomstandighedenwet 1998 in verband met een gewijzigde organisatie van de deskundige bijstand bij het arbeidsomstandighedenbeleid

Nadere informatie

Model huurcontract inzake tijdelijke verhuur op grond van de artikelen 15 en 16 van de Leegstandwet

Model huurcontract inzake tijdelijke verhuur op grond van de artikelen 15 en 16 van de Leegstandwet Model huurcontract inzake tijdelijke verhuur op grond van de artikelen 15 en 16 van de Leegstandwet --------------------------------------------------------------------------------------------------- Ondergetekenden:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 999 Wijziging van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen en enige andere wetten in verband met de aanpassing van de in

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 129 Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (huurverhoging op grond van inkomen) Nr. 2 VOORSTEL

Nadere informatie

Wij Willem Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz. 34 231 Voorstel van wet van de leden Van Oosten, Recourt en Berndsen-Jansen tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en van enige andere wetten in verband met de herziening van het stelsel van

Nadere informatie

Wet op de loonvorming Wet van 12 februari 1970, houdende regelen met betrekking tot de loonvorming

Wet op de loonvorming Wet van 12 februari 1970, houdende regelen met betrekking tot de loonvorming Wet op de loonvorming Wet van 12 februari 1970, houdende regelen met betrekking tot de loonvorming (Wet op de loonvorming [Versie geldig vanaf: 17-02-1999]) Geschiedenis: Staatsblad 1997, 63;Staatsblad

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2000 383 Wet van 27 september 2000, houdende nieuwe regels voor de financiering van de Algemene bijstandswet, de Wet inkomensvoorziening oudere en

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2011 2012 33 129 Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (huurverhoging op grond van inkomen) B GEWIJZIGD

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 30 137 Aanpassing van de wetgeving aan en invoering van de wet tot vaststelling van titel 7.17 (verzekering) en titel 7.18 (lijfrente) van het

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1985-1986 16972 Wijziging van de Wegenverkeerswet (Verlenging geldigheidsduur en decentralisatie afgifte rijbewijzen) Nr. 13 HERDRUK NADER GEWIJZIGD VOORSTEL

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 373 Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en enkele andere wetten in verband met het stellen van nadere huurmaatregelen tot verdere

Nadere informatie

Gelet op het bepaalde in artikel 15 van de Leegstandwet en artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op het bepaalde in artikel 15 van de Leegstandwet en artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht; Het college van burgemeester en wethouders van Sint Anthonis, Gelet op het bepaalde in artikel 15 van de Leegstandwet en artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht; overwegende dat: voor bepaalde categorieën

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 265 Wet van 7 juni 2012 tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht en de Wet financiële markten BES in verband met het invoeren van

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2004 334 Wet van 6 juli 2004, houdende regeling van het conflictenrecht met betrekking tot het geregistreerd partnerschap (Wet conflictenrecht geregistreerd

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Zitting 1978-1979 14 249 Bepalingen met betrekking tot huur en verhuur van woonruimte Nr. 8 GEWIJZIGD ONTWERP VAN WET Wij Juliana, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden,

Nadere informatie

Voorwaarden voor de verhuur van uw woning.

Voorwaarden voor de verhuur van uw woning. Voorwaarden voor de verhuur van uw woning. In dit document vind u informatie en voorwaarden waar u aan moet voldoen bij de verhuur van uw woning. * Wanneer mag u uw woning verhuren? * Vergunning Gemeente

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2010 2011 32 374 Wijziging van de Wet houdende wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet ter verbetering van de werking van de elektriciteitsen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 454 Wijziging van een aantal wetten ter invoering van de van rechtswege verleende vergunning (Verzamelwet van rechtswege verleende vergunning)

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2003 110 Wet van 6 maart 2003 tot aanpassing van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek aan de richtlijn betreffende bepaalde aspecten van de verkoop van

Nadere informatie

Artikel I Het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering wordt als volgt gewijzigd:

Artikel I Het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering wordt als volgt gewijzigd: Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en het Burgerlijk Wetboek in verband met het transparanter en voor een breder publiek toegankelijk maken van de executoriale verkoop van onroerende

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 362 Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten, teneinde te voorkomen dat zorgverzekeraars zelf zorg verlenen

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2002 222 Rijkswet van 18 april 2002 tot aanpassing van enige onderdelen van de Rijkswet op het Nederlanderschap en van de Rijkswet van 21 december

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 991 Wijziging van oek 5 van het urgerlijk Wetboek en de Woningwet in verband met het plegen van onderhoud door verenigingen van eigenaars Nr.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 415 (R1915) Bepalingen omtrent de verlening van visa voor de toegang tot de landen van het Koninkrijk (Rijksvisumwet) Nr. 2 VOORSTEL VAN RIJKSWET

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Wijziging van de Huisvestingswet 2014, de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte, de Wet op de huurtoeslag, de Woningwet en enkele andere wetten teneinde hierin een aantal technische onvolkomenheden en

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 27 206 Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op de expertisecentra in verband met de

Nadere informatie

Voorstel van wet. Artikel I. De Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie wordt als volgt gewijzigd: A Artikel 3 komt te luiden:

Voorstel van wet. Artikel I. De Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie wordt als volgt gewijzigd: A Artikel 3 komt te luiden: Wijziging van de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie betreffende de vereisten gesteld aan de beginseltoestemming, de leeftijdscriteria, de bijdrage in de kosten van het gezinsonderzoek, enige

Nadere informatie

d prijs: het geheel van de verplichtingen, welke de huurder tegenover de verhuurder bij of terzake van huur en verhuur van woonruimte op zich neemt;

d prijs: het geheel van de verplichtingen, welke de huurder tegenover de verhuurder bij of terzake van huur en verhuur van woonruimte op zich neemt; Huurprijzenwet woonruimte Hoofdstuk I. Algemeen Begripsomschrijvingen Artikel 1. In deze wet wordt verstaan onder: a woonruimte: een gebouwde onroerende zaak die een zelfstandige woning vormt, of een tot

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 075 Voorstel van wet van het lid Koşer Kaya tot wijziging van het uitengewoon esluit Arbeidsverhoudingen 1945, het urgerlijk Wetboek en enkele

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2005 2006 29 874 (R 1777) Goedkeuring en uitvoering van de op 17 december 1991 te München tot stand gekomen Akte tot herziening van artikel 63 van het Verdrag

Nadere informatie

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN

AFKONDIGINGSBLAD VAN SINT MAARTEN FKONDIGINGSLD VN SINT MRTEN Jaargang 2014 No. 18 esluit van de 21 ste januari 2014 tot afkondiging van de Rijkswet van 18 december 2013 tot wijziging van de Paspoortwet in verband met een andere status

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2001 695 Wet van 20 december 2001, houdende wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en enige andere wetten in verband

Nadere informatie

Model huurcontract inzake tijdelijke verhuur op grond van de artikelen 15 en 16 van de Leegstandwet

Model huurcontract inzake tijdelijke verhuur op grond van de artikelen 15 en 16 van de Leegstandwet Model huurcontract inzake tijdelijke verhuur op grond van de artikelen 15 en 16 van de Leegstandwet --------------------------------------------------------------------------------------------------- Ondergetekenden:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 672 Wijziging van enige onderdelen van het voorstel van wet tot wijziging van de Faillissementswet in verband met de sanering van schulden van

Nadere informatie

Wijziging van de Mijnbouwwet (aanpassing van het vergunningsstelsel voor opsporen en winnen van aardwarmte)

Wijziging van de Mijnbouwwet (aanpassing van het vergunningsstelsel voor opsporen en winnen van aardwarmte) Wijziging van de Mijnbouwwet (aanpassing van het vergunningsstelsel voor opsporen en winnen van aardwarmte) VOORSTEL VAN WET 8-6-2010 Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Wijziging van de Wet openbaarheid van bestuur in verband met aanvullingen inzake onredelijke en omvangrijke verzoeken, inzake bijzondere verstrekkingen alsmede inzake hergebruik en in rekening te brengen

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2001 9 Wet van 21 december 2000 tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de openstelling van het huwelijk voor personen

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 157 Wet van 8 maart 2012 tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs,

Nadere informatie