Verkoopslastenboek LASTENBOEK VERKOOP. Pagina 1 van 43

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verkoopslastenboek LASTENBOEK VERKOOP. Pagina 1 van 43"

Transcriptie

1 LASTENBOEK VERKOOP Pagina 1 van 43

2 INLEIDENDE NOTA TECHNISCHE BESCHRIJVING - STANDAARD UITVOERING 1. ADMINISTRATIEVE - & VOORBEREIDENDE WERKEN 2. BESCHRIJVING VAN DE CONSTRUCTIEVE WERKEN EN MATERIALEN 2.1. VOORBEREIDENDE WERKEN WERF 2.2. AFBRAAKWERKEN 2.3. GRONDWERKEN 2.4. FUNDERINGEN 2.5. RIOLERINGEN 2.6. BETONCONSTRUCTIES 2.7. BOVENGRONDSE METSELWERKEN 2.8. VOEGWERKEN 2.9. DORPELS ROOKAFVOEREN & VERLUCHTINGEN DAKTIMMER HELLENDE DAKEN DAKBEDEKKING HELLENDE DAKEN DAKBEDEKKING PLATTE DAKEN LOOD- EN ZINKWERKEN LEIENBEKLEDING OP MUREN BUITENSCHRIJNWERK - RAMEN EN DEUREN IN PVC PLEISTERWERKEN CHAPEWERKEN ISOLATIEWERKEN METAALWERKEN 3. TECHNISCHE UITRUSTING 3.1. ELEKTRISCHE INSTALLATIE 3.2. SANITAIRE INSTALLATIE 3.3. CENTRALE VERWARMNG 3.4. technisch lastenboek sanitair verwarming - verluchting 3.4. VERLUCHTINGEN 4. AFWERKING VAN DE APPARTEMENTEN 4.1. BEVLOERING 4.2. WANDTEGELS 4.3. VENSTERTABLETTEN 4.4. TERRAS 4.5. BINNENSCHRIJNWERK 4.6. KEUKEN 4.7. BADKAMER 4.8. DRESSING en VESTIAIREKAST 4.9. BRIEVENBUSSEN SCHILDERWERKEN Pagina 2 van 43

3 INLEIDENDE NOTA Met dit lastenboek willen wij de klant op zoveel mogelijk vlakken informeren over het project dat gerealiseerd wordt. In de brochure wordt een beknopte beschrijving gegeven van de materialen en de toestellen die worden gebruikt bij de bouw en afwerking van de wooneenheid. De klant is uiteraard vrij om allerhande wijzigingen aan te brengen volgens zijn eigen wensen, indien deze praktisch realiseerbaar zijn. Er wordt wel een termijn gesteld tot wanneer zulke wijzigingen mogelijk zijn. In het geval de nieuwe keuze binnen het vooropgestelde budget blijft wordt hiervoor geen meerprijs gerekend. Als de keuze het budget overschrijdt, dan zal deze meerprijs aan de klant medegedeeld worden, waarop deze laatste al dan niet zijn goedkeuring kan laten gelden. Bij goedkeuring van meerwerken door de klant zullen deze in contractuele bepalingen vastgelegd worden. De prijzen, de zogenaamde handelswaarden (HW) 21% BTW inclusief of anders aangegeven, zijn de voorziene waarden die de klant mag uitgeven aan de door hen gekozen materialen of inrichtingen. Deze keuzes dienen evenwel te gebeuren bij de aangeduide leveranciers waarmee reeds contractuele bepalingen werden vastgelegd. Volgende beschrijving is nauwkeurig en met de nodige zorg samengesteld aan de hand van de adviseurs van de leveranciers. Ondanks dat dienen wij een voorbehoud te maken voor eventuele wijzigingen die kunnen voortvloeien uit reden van overmacht waaronder begrepen de eisen van de overheid, de nutsmaatschappijen, of overmacht bij de aangestelde leveranciers en aannemers. Eveneens behouden wij het recht om wijzigingen aan te brengen aan materialen en afwerkingen, zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit en de bruikbaarheid. Pagina 3 van 43

4 TECHNISCHE BESCHRIJVING - uitvoering 1. ADMINISTRATIEVE - & VOORBEREIDENDE WERKEN ten laste van de bouwheer Voor de start van het ontwerp en de realisatie van het gebouw zullen, afhankelijk van het type gebouw en de grond, volgende werken uitgevoerd worden : Opmeting van het perceel door een landmeetkundig expert. Grondsondering en bodemonderzoek met betrekking tot de regelgeving van de grondbank. Hierbij wordt enerzijds de draagkracht van de grond gecontroleerd en anderzijds advies gegeven inzake funderingstype en grondstabiliteit. Bij uitgravingen voor kelders wordt indien nodig een attest afgeleverd. Stabiliteitsstudie : de architect zal bepalen of er al dan niet een stabiliteitsstudie nodig is. Als een studie nodig is, dan zal deze uitgevoerd worden door een erkend studiebureau of ingenieur door de bouwheer aangeduid. Dit studiebureau neemt de verantwoordelijkheid over de stabiliteit van gebouw en fundering. De kosten van de definitieve aansluitingen van water, elektriciteit, gas, telefoon, kabel-tv en riolering zijn ten laste van de koper. Alle technieken worden geplaatst tot op de bouwlijn. Alle werken op openbaar domein zijn niet voorzien en worden door de desbetreffende maatschappijen uitgevoerd in supplement. Alsook alle kosten voor inname openbaar domein met bijhorende vergunningstaksen en aanvragen, alsook alle bouwtaksen opgelegd door de stad/gemeente zijn ten laste van de koper. De algemene aannemer zal instaan voor het aanstellen van de veiligheidscoördinator en EPB verslaggever. Alle erelonen van architect, ingenieur, epb- en veiligheidscoördinator zijn inbegrepen in de verkoopprijs Het gebouw wordt gerealiseerd door Algemeen bouwbedrijf Bouwpartners Poppe bvba, een erkend en geregistreerd aannemingsbedrijf. - dat de aannemer verzekerd is voor zijn werken. - dat de aannemer de 10 jarige verantwoordelijkheid volgens BW artikel 1792 en artikel 2270 draagt. - dat de aannemer slechts een vooraf bepaalde termijn voor de uitvoering van zijn werken krijgt, en gesanctioneerd kan worden bij overschrijding. - dat bij elk geschil tussen aannemer en bouwheer de verzoeningscommissie bouw wordt ingeschakeld, zodat er een snelle oplossing is. Dit in het kader van de tijdige afwerking van het gebouw. Algemeen Pagina 4 van 43

5 Ondervermeld wordt een beknopt overzicht gegeven van de standaard vereiste waarborgen (let wel : niet limitatief, het bestek zal dienaangaande uitsluitsel geven). pannen & tegelpannen : fabriekswaarborg van 30 jaar op de vorstvastheid vezelcementleien : fabriekswaarborg van 30 jaar op vorstvastheid, 15 jaar op kleurvastheid en 10 jaar tegen de vorming van korstmossen. plat dak / dakdichting : fabriekswaarborg houdende een 10-jarige waarborg op gebreken m.b.t. de geleverde materialen (zonder voorbehoud op materialen en arbeidsloon wanneer zich dientengevolge een vervanging van de dakbedekking zou opdringen). buitenschrijnwerk - algemeen : de aannemer geeft een tienjarige waarborg op de water- en winddichtheid van het geheel van het buitenschrijnwerk. profielen / aluminium - gemoffeld : fabriekswaarborg van 5 jaar op de kleurechtheid en 10 jaar op de hechting, 5 jaar op de krukken en scharnieren. meervoudige beglazingen : fabriekswaarborg van 10 jaar, m.b.t. de hermetische luchtdichtheid van alle meervoudige beglazingen en tegen het vertroebelen door condensatie of stofvorming. De waarborg verplicht tot de gratis levering van een vervangende beglazing, inclusief de demontage en plaatsingskosten. buitengevelisolatiesystemen : solidair met de aannemer levert de systeemfabrikant een bankwaarborg, dewelke het systeem voor een periode van tien jaar dekt tegen alle gebreken, die het gevolg zijn van minderwaardige materialen en/of een onoordeelkundige uitvoeringswijze (vorstschade, onthechting, blaasvorming, afpellen, lijnbarsten, scheurvorming, ). aanvoerleidingen & toebehoren - buizen / kunststof : de aannemer levert solidair met de leverancier een systeemwaarborg af van tien jaar, die elke mogelijke schade dekt, aan het geheel van de leidingen, koppelingen en alle hulpstukken tussen collectoren en sanitaire aftappunten, alsook de gebeurlijke gevolgschade aan andere onderdelen van het gebouw. voorraadtoestellen op gas - algemeen : fabriekswaarborg van 5 jaar op de kuipen verwarming / individuele installaties : totale waarborg (materialen, arbeidsprestaties, verplaatsingen, taksen, attesten, ) van één jaar op de volledige installatie. Deze omvat minimaal alle herstellingen (binnen de 24u) en vervangingen (binnen de 5 werkdagen), alsook een onderhoudsbeurt met controle en de nodige bijregelingen van de volledige installatie (uit te voeren op het einde van de waarborgperiode). Ketels : Solidair door aannemer en leverancier worden de ketels en hun toebehoren gewaarborgd gedurende minimaal 3 jaar, vanaf de datum van de voorlopige oplevering. Deze waarborg heeft betrekking op de materialen, de arbeidsprestaties en de verplaatsingskosten. Een dienst naverkoop is georganiseerd in de regio. Pagina 5 van 43

6 leidingnet & toebehoren - buizen / kunststof : de aannemer levert solidair met de leverancier een systeemwaarborg af van tien jaar, die elke mogelijke schade dekt, aan het geheel der leidingen, koppelingen en alle hulpstukken tussen collectoren en sanitaire aftappunten, alsook de gebeurlijke gevolgschade aan andere onderdelen van het gebouw. verwarmingselementen (radiatoren) : fabriekswaarborg van 5 jaar op fabricagefouten elektromechanica / liften : waarborgperiode met bijhorende onderhoudsverplichting van 12 maanden (ingaande vanaf de voorlopige oplevering. In te dienen asbuilt-schema s na uitvoering van de werken asbuilt-plannen van de waterdistributieleidingen asbuilt-plannen van de verwarmingsleidingen asbuilt-plannen van de ondergrondse en bovengrondse rioleringswerken asbuilt-plannen van de gasdistributieleidingen asbuilt-plannen en schema van de elektrische installatie asbuilt-plannen van de ventilatievoorzieningen asbuilt-plannen van de thermische isolatie, in het kader van EPB (vanaf 1/1/2006) 2. BESCHRIJVING VAN DE CONSTRUCTIEVE WERKEN EN MATERIALEN 2.1. VOORBEREIDENDE WERKEN WERF De voorlopige aansluitingen van water en elektriciteit is ten laste van de bouwheer Het uitzetten van het gebouw gebeurt door de aannemer en wordt gecontroleerd door de architect en een verantwoordelijke van de technische dienst van de stad of gemeente waar het bouwperceel gelegen is. De hoofdaannemer is steeds contractueel verantwoordelijk voor de afsluiting van de werf en voor de veiligheidsvoorzieningen op de werf, gedurende het ganse bouwproces. Hij verzorgt alle nodige balustrades, valbeveiligingen en verlichtingen waar deze noodzakelijk zijn. De werf is ontoegankelijk voor onbevoegden gedurende de ganse bouwperiode. Het is verboden aan de koper of potentiële koper de werf te betreden tijdens de werken, niet alleen in ruwbouwfase maar ook in afwerkingsfase. Dit in gevolge aansprakelijkheid naar eventuele schade, maar vooral naar veiligheid ( val in liftputten, enz ). wanneer een koper zich toch toegang verschaft tot de werf is dit volledig zonder akkoord van de algemene aannemer en volledig op eigen verantwoordelijkheid. De aannemer alsook de hoofdelijke verantwoordelijkheid van zijn zaakvoerders worden door de koper volledig vrijgesteld van alle schade-claims. Het reinigen van de werf en de terreinen rondom de werf. Pagina 6 van 43

7 De aannemer is er toe gehouden alle afval en puin van zijn werf te verwijderen gedurende de periode van uitvoering. Hij zal overgaan tot een volledige schoonmaak van het gebouw voor de voorlopige oplevering. De aannemer is er eveneens toe gehouden de uitgevoerde werken gedurende de uitvoering te onderhouden en hen in goede staat te houden tot aan de voorlopige oplevering AFBRAAKWERKEN Afbraakwerken zijn niet voorzien 2.3. GRONDWERKEN De grondwerken bestaan uit machinale of manuele uitgravingen tot op de gegeven diepten voor het maken van funderingen, rioleringen en verdere werken gelegen onder het maaiveld. De uitgegraven aarde zal afgevoerd worden. Hierbij gelden de bepalingen inzake de grondbank, volgens de besluiten van het bodemonderzoek. De aanvullingen buiten het gebouw en rond de constructies gebeuren slechts na verharding van het beton en de metselwerken. Ophogingen buiten het gebouw worden enkel uitgevoerd indien voorzien in de aanneming. De aanvullingen binnen het gebouw worden uitgevoerd met aangedamd funderingszand of gestabiliseerd zand, afhankelijk van de raad van de ingenieur. Het peil van de afgewerkte vloer wordt bepaald door de architect in overleg met de technische dienst van stad of gemeente. Het uitgraven van bouwputten voor kelders is enkel van toepassing indien voorzien op de plannen. Deze uitgravingen dienen te gebeuren met de nodige veiligheden i.v.m. inkalven van de bouwput. De uitgegraven aarde zal afgevoerd worden. Hierbij gelden de bepalingen inzake de grondbank, volgens de besluiten van het bodemonderzoek FUNDERINGEN De aard van de funderingen is steeds in functie van de natuur van de bodem. Het gebouw wordt altijd geplaatst op een fundering die de stabiliteit van het gebouw garandeert. De funderingen worden steeds uitgegraven tot een grondkwaliteit wordt bekomen zoals bepaald in het bodemonderzoek en zoals gesteld in de stabiliteitsstudie. De funderingen worden aangezet op vaste ongeroerde grond of op speciale funderingstechnieken, bepaald door het stabiliteitsbureau zoals trillingsvrije betonpaalfunderingen, grondverdichtingstechnieken door middel van grindpalen, algemene funderingsplaten,boorpalen, secanspalenwand,enz... De bekomen stabiliteit en differentiële zettingen voor het gebouw zijn binnen de geldende normen, en vallen onder de verantwoordelijkheid van het Pagina 7 van 43

8 stabiliteitsbureau. De funderingen worden uitgevoerd overeenkomstig de plannen, opgemaakt door de leidende architect en de ingenieur stabiliteit. Afmetingen, diktes, wapening en betonkwaliteit zullen op de plannen van de ingenieur vermeld staan. Onder de vloerplaat wordt een vochtscherm geplaatst tegen opstijgend grondvocht en ter voorbereiding van de funderingsplaat. De muren die in aanraking komen met de grond, worden bestreken met een waterdichte cementlaag van 1cm dikte. De wanden van kelders worden uitgevoerd in waterdichte betonbekuiping. Onder de fundering wordt er een aardingslus aangebracht, vlg. KB van 10 maart 1981, voor de aarding van de gehele definitieve installatie van het op te richten gebouw RIOLERINGEN De rioleringen worden uitgevoerd in PVC kunststofbuizen, volgens schema en diameters vermeld op het rioleringsplan, met plaatsing van de nodige toezichtputten. De diameter van de buizen is aangepast om het debiet van de diverse afvalwaters af te voeren onder normale omstandigheden, de regenwaterafvoeren zijn berekend op de geldende normen van regenwaterdebiet. De toezichtputten en controleluiken laten toe het totale rioleringsysteem op eenvoudige wijze te inspecteren en zonodig te reinigen. De rioleringen, valleidingen, regenwaterafvoeren, inspectieputten en verluchtingsbuizen bestaan uit PVC kunststofelementen die BENOR goedgekeurd zijn. De inspectieputten zijn afgedicht met reukdichte deksels. Tussen de privé installatie en de openbare riolering wordt er een toezichtput met stankafsluiter geplaatst. Volgens de plaatselijke reglementering wordt de rioleringsaansluiting op het openbaar net met gescheiden systeem aangelegd. Dit betekent dat de regenwaters, vuilwaters en fecaliën volledig gescheiden in een eigen net afgevoerd worden. De riolering van afvalwater + fecaliën en regenwater wordt dan afzonderlijk aangesloten aan het openbaar rioleringsnet. Deze regenwaterput bevat een wachtleiding Socarex om hergebruik van regenwater te voorzien in gemeenschappelijke technische ruimte om eventueel elk van de appartementen te voorzien. Optioneel en in supplement kan dan een systeem van regenwaterrecuperatie worden voorzien. In dat geval wordt een pomp geïnstalleerd die het regenwater naar de wooneenheid brengt. Op dit systeem kunnen toiletten en wasmachine worden aangesloten, alsook het buitenkraantje. De nodige wachtleidingen voor de nutsvoorzieningen worden aangelegd volgens de richtlijnen van de betrokken maatschappijen voor de aansluiting van water, elektriciteit, gas, telefoon en kabeltelevisie. Pagina 8 van 43

9 2.6. BETONCONSTRUCTIES Funderingsvoeten, zolen, balken, kolommen of andere elementen in gewapend beton en staal worden uitgevoerd volgens de stabiliteitsstudie opgemaakt door de leidende ingenieur. De betonkwaliteit wordt door de ingenieur opgegeven en nagezien bij levering uit de betoncentrale. Alle beton wordt volgens de plannen bekist en gewapend en bij storting voldoende getrild. Alle bekistingen en schoringen blijven opgesteld tot het beton voldoende is uitgehard en het grootste deel van zijn spanning heeft opgenomen. De controle van betonconstructies berust bij architect en ingenieur. Maatafwijkingen, plaatdoorbuigingen, zettingen en krimpscheuren zullen binnen de geldende toleranties blijven. De vloerplaten, voorzien volgens de normen inzake nuttige belasting van minimaal 200 kg/m2 voor normale bewooneenheid en 400 kg/m2 voor terrassen, worden uitgevoerd in geprefabriceerde elementen waaronder gewapende beton elementen, gewelven of predallen volgens de draagrichting en de diktes vermeld op de stabiliteitsplannen BOVENGRONDSE METSELWERKEN A. Buitengevels in spouwmuur De gevelwanden worden in baksteen opgebouwd volgens de klassieke geïsoleerde spouwconstructie, voldoende geïsoleerd volgens de EPB regelgeving. De wand bestaat uit: o Een buitengevelvlak in paramentsteen, vermetst met mortel in een halfsteens verband. Dit gevelvlak wordt opgetrokken als afgewerkt buitenvlak. Alle ornamentiek zoals natuursteen plinten, regels, of kaders, strekkenlagen, vertandingen of speciale metselwerkverbanden wordt verrekend in supplement. De keuze, de kleur, het formaat en het aspect van de steen wordt bepaald door de klant. ( HW 25 /m² incl btw) De gevelvlakken worden afgewerkt met passend cementgebonden voegwerk in een door de klant gekozen kleur en aspect. o De nodige spouwmuurisolatie als half gevulde spouwisolatie. Geïsoleerd volgens de EPB norm. o De isolatieplaat voor de spouwmuur is volledig milieuvriendelijk, onbrandbaar, schimmelwerend en bestand tegen vocht. Maar zij is bovenal een uitstekende isolatie. o De binnenwand van de gevel wordt uitgevoerd in holle snelbouwsteen 14cm dikte, vermetst met mortel tot een stevige draagmuur, klaar om gepleisterd te worden. De totale wandconstructie is stabiel, recht en haaks geplaatst volgens de plannen. Zij bevat de nodige kunststof waterkeringen om alle spouwwater af te voeren naar buiten. Zij is zo opgebouwd dat zij thermisch als onderdeel voldoet aan Pagina 9 van 43

10 de globale opgegeven warmteverlieswaarde (K-waarde) van het gebouw, volgens de EPB berekening. B. Dragende en niet-dragende binnenmuren De tot de constructie behorende binnenmuren worden opgetrokken tot voldoende stevige en stabiele wanden, geplaatst volgens plan en mee uitgerekend in de algemene stabiliteit van het gebouw. Zij zullen naar gelang het type gebouw, vermeld op de plannen, opgetrokken kunnen worden in : o holle snelbouwsteen van 14 of 19 cm dikte, vermetst of gelijmd tot een stevige draagmuur, klaar om gepleisterd te worden. Dikte 9 cm voor niet dragende binnenmuren. o volle betonblokken van 14 of 19 cm dikte, vermetst tot een stevige draagmuur in halfsteens metselwerkverband, afgewerkt door meegaand te voegen. C. Het metselwerk wordt steeds met de nodige zorg en vakkennis uitgevoerd, alles is afgewerkt zonder beschadigingen, scheuren of gebreken. De kwaliteiten van de metselwerken worden steeds door het coördinerend architectenbureau gecontroleerd VOEGWERKEN De muren in zichtbare snelbouwsteen en zichtbare betonblokken worden meegaand gevoegd. De paramentsteen van de vrije gevelvlakken wordt later met de meeste zorg opgevoegd met een speciale voegmortelspecie, waarvan de kleur en de afwerking bepaald worden door de bouwheer DORPELS De dorpels in deur- en raamopeningen worden uitgevoerd ofwel in natuursteen, ofwel aluminium met het raamgeheel mee, ofwel geschuurde blauwe hardsteen. De dorpels in paramentwerk zullen even hoog zijn als de verwerkte steen, en zullen zowel zijdelings als vooraan 5 cm uitsteken, of volgens detail vermeld op de plannen. Bij gebouwen waarvan de buitenmuren in gevelbepleistering worden afgewerkt, zullen de dorpels en de raamomlijstingen in natuursteen op zodanige wijze ontworpen worden, dat druipsporen en vochtsporen op de pleister vermeden worden ROOKAFVOEREN & VERLUCHTINGEN De wooneenheid wordt voorzien van een verluchtingssysteem, type C (zie verder), waarbij de verse lucht wordt aangetrokken via de droge ruimtes (living, slaapkamer) en de vervuilde lucht mechanisch wordt afgezogen via de natte ruimtes (keuken, berging, badkamer, toilet). Pagina 10 van 43

11 Om de appartementen op een adequate manier te verluchten wordt samengewerkt met een gespecialiseerde firma DAKTIMMER HELLENDE DAKEN De kapconstructie bestaat uit een traditioneel dakgebinte in hout of wordt opgebouwd met geprefabriceerde spanten, naar gelang de plannen. De houtsoort is Douglas of minstens gelijkwaardig. De kapconstructie wordt altijd volledig stabiel uitgevoerd, rekening houdend met de eigen gewichten, de dakbedekkingbelasting en de wind- en sneeuwbelasting volgens de geldende regelgeving. De verbindingen aan de ruwbouwconstructie gebeuren door middel van ingebetonneerde boutverbindingen. De onderlinge hechtingen gebeuren door bouten of vernageling met automatisch pistool. Alle constructieve elementen zoals muurplaten, spantbenen, stijlen, regels, nokbalken, trekkers, priemstijlen en windverbanden van het hellend dak zijn inbegrepen in het geheel en worden uitgevoerd volgens de regels van de kunst. Als de plannen het voorzien worden aan de dakconstructie een uitgetimmerde goot en dakoversteken in keperwerk genageld. De goot heeft voldoende afwatering en wordt bekleed met zink. De zichtzijde van de goot en de kroonlijsten worden bekleed met ofwel ceder beplanking, ofwel een afwerkingsplaat die voorzien wordt in: - een meranti paneel voorzien van primer en verflaag. of - een onderhoudsvrije bekledingsplaat met kleurcoating. Als de plannen het voorzien wordt op de dakconstructie een uitgetimmerde dakkapel in spanten en keperwerk genageld. Daartoe wordt de dakconstructie plaatselijk verstevigd. De dakkapellen worden volgens de plannen op zich weer afgewerkt met goten of dakoversteken. De kapel wordt bekleed met leien. De volledige kapconstructie, inclusief kapellen, wordt geïsoleerd. Deze isolatie is zo opgebouwd dat zij als onderdeel thermisch voldoet aan de globale opgegeven warmteverlieswaarde (K-waarde) van het gebouw volgens de berekening van de EPB verslaggever. De isolatie van het timmerwerk zal gerealiseerd worden in spijkerflensdekens voorzien van een alu-kraft dampscherm. Deze dekens worden opgestopt tussen de spanten geplaatst zonder openingen, en met vernageling door de flenzen aan de kapconstructie verankerd. Zowel verticale, schuine als horizontale gedeeltes. Alles klaar om af te werken met lichte wandconstructies. Pagina 11 van 43

12 2.12. DAKBEDEKKING HELLENDE DAKEN De dakbedekking wordt als volgt uitgevoerd : Boven het daktimmerwerk wordt een onderdakfolie aangebracht, welke de volledige dakvlakken tot de buitenmuren bedekken. Deze onderdakfolie bestaat uit een dampdoorlatende kunststof folie welke wordt vastgemaakt aan de kapconstructie door middel van fijne tengellatten genageld op de spanten of kepers. Daarboven wordt de dakbedekking geplaatst. Deze zal naar gelang het type gebouw, vermeld op de plannen, gerealiseerd worden in : Koramic /of Eternit / of variante dakpannen. ( budget 20 /m² incl btw) De pannen worden geplaatst op een latwerk van horizontale panlatten. De keuze, de kleur, het formaat en het aspect van de pannen wordt bepaald door bouwheer. Het pannendak wordt afgewerkt met de nodige hulpstukken uit het gekozen gamma, zoals gevelpannen, nokpannen en eindvorsten. De nokken worden geplaatst op verluchte ondernokken, zodat er steeds een noodzakelijke onderverluchting onder het pannenvlak wordt gerealiseerd. De waterafvoer van het hellend dak wordt afgeleid naar de goten. Op het dak geplaatste dakkapellen en kleine delen plat dak worden volgens de plannen afgewerkt in dezelfde pannen, tegelpannen, leien of zink. Deze afwerkingen worden waterdicht aangesloten aan het dakvlak met zinken slabben en kilgoten. Het geheel is te plaatsen volgens de regels der kunst. De aannemer heeft een 10-jarige verantwoordelijkheid op de waterdichtheid DAKBEDEKKING PLATTE DAKEN De dakbedekking platte daken wordt uitgevoerd als warm dak : Op de ondergrond van betonnen dakplaat of houten dakplaat wordt een hellingslaag voorzien naar de regenafvoerpunten voorzien op plan. Deze wordt op een betonnen dak uitgewerkt in isolerende hellingschape, op een houten dak in spielatten en weersbestendige houten vloerplaat. De helling van de chappe zit tussen de 3mm/lm en 10 mm/lm Op de aflopende ondervloer wordt een dampscherm losliggend geplaatst. Dit is een waterwerende geperforeerde folie die dampdoorlatend is. Daarboven komt een drukvaste isolatieplaat. Deze isolatie is zo opgebouwd dat zij als onderdeel thermisch voldoet aan de globale opgegeven warmteverlieswaarde (K-waarde) van het gebouw volgens de EPB verslaggeving. De waterkerende laag bestaat uit een dampscherm en twee lagen roofing. Pagina 12 van 43

13 Na afwerking ontstaat een volledig waterdicht dakvlak, zonder beschadigingen, zonder rimpels, zonder enig obstakel dat het aflopen van het water verhindert. Het dakvlak zal na een regenvlaag op natuurlijke wijze volledig aflopen. Op het dakvlak zal geen enkel voorwerp blijven liggen dat de dakdichting kan beschadigen of perforeren. Het totale dakvlak mag na afwerking geen gebreken vertonen. De muuraansluitingen tegen opstaande muren wordt gemaakt door inwerken van de folie in een voeg van de muur. De folie heeft de eigenschap dat het kleeft tussen twee mortellagen. De dakranden worden boven op de muren voorzien met een aluminium dakrandprofiel. Het zichtbare gedeelte heeft een hoogte van ca. 50mm en heeft een Ral kleur bepaald door de architect. Alternatief kan de dakrand ook afgewerkt wordt met arduinen dorpels. Eventuele dakkolken en tapbuizen worden uitgevoerd in lood. Deze worden gelijmd tegen het folie - membraan van de dakdichting, de tapbuizen wordt licht verdiept in de isolatie ingewerkt en worden voorzien van een bolrooster. Op deze manier zal al het regenwater afvloeien naar de dakkolk. Het geheel is te plaatsen volgens de regels der kunst. Mogelijks kleine plassen zijn toegelaten en vallen binnen de geldende toleranties. De aannemer heeft een 10- jarige verantwoordelijkheid op de waterdichtheid LOOD- EN ZINKWERKEN De regenwaterafvoeren worden voorzien in zink. De dakdoorgangen van de schouwen en de verluchtingen worden uitgevoerd in lood. De kilgoten worden uitgevoerd in zinken stroken op een houten bebording. De dakkolken en tapbuizen van de hellende daken worden uitgevoerd in zink. Ze worden voorzien van een bladvanger en bolrooster. De tapbuis hangt minstens 100 mm in de afvoerbuis. De terrassen of balkons worden voorzien van een zinken spuwer of worden aangesloten op de regenwaterafvoer met ingewerkte klokroosters. Alles volgens de plannen. Het geheel is te plaatsen volgens de regels der kunst. De aannemer heeft een 10- jarige verantwoordelijkheid op de waterdichtheid LEIENBEKLEDING OP MUREN Alle wachtgevels worden meegaand opgevoegd als zichtwerk. Bekleding met leien op latwerk met tussenin isolatie kan voorzien worden mits supplement BUITENSCHRIJNWERK - RAMEN EN DEUREN IN PVC, Hout of Alu Pagina 13 van 43

14 Het buitenschrijnwerk wordt uitgevoerd volgens het ontwerp van de architect. De kleur, aspect en uitzicht van de profielen worden bepaald door de architect, in samenspraak met de bouwheer. Het buitenschrijnwerk zal minimaal opgebouwd zijn uit vijf kamers en voldoende dichtingen wat zorgt voor optimale geluids-, water- en winddichtheid. De ramen zijn van het type vast, opendraaiend, draaikip of schuifraam, zoals aangeduid op de plannen. De ramen zijn voorzien van dubbele, hoogrendement beglazing met een isolatiewaarde (U waarde) van 1,1 W/m²K. Deze isolatiewaarde geeft recht op een premie (www.energiesparen.be). Het glas is klaar en doorzichtig, vrij van vlekken en krassen bij plaatsing. Het beslag wordt uitgevoerd in een geanodiseerde legering of in corrosiebeschermend staal. Bij het ontwerp werd er voorzien dat er in ieder lokaal de nodige verluchtings- en verlichtingsoppervlakte gecreëerd wordt, volgens de geldende regelgeving. Volgens de nieuwe glasnorm NBN S dient beglazing waar er gevaar heerst voor personen die zich onder dit glas bevinden, gehard of gelaagd te zijn. De plaatsing gebeurt met doken ofwel rechtstreeks in de muur. De opvoeging tussen het buitenparament en de ramen wordt uitgevoerd met een elastische voegopvulling PLEISTERWERKEN A. De wanden in zichtbaar metselwerk in betonblokken of snelbouw zijn afgewerkt met meegaand voegwerk en zijn op zich klaar voor de schilder, zonder enige pleisterafwerking. B. Alle wanden in baksteen of cellenbeton worden gepleisterd in een éénlagig systeem van gladde witte binnenbepleistering. Deze witte pleisterlaag wordt machinaal aangebracht en met behulp van plakijzers afgestreken tot een volledig afgewerkt vlak. Nergens zijn er scheuren of barsten, nergens zijn er holtes of bulten groter dan de toleranties vastgelegd door de norm. De muren zijn klaar voor de schilder. Alle buitenhoeken worden afgewerkt met ingeplakte gegalvaniseerde beschermende hoeken. De dagkanten van de ramen worden aan de binnenzijde uitgepleisterd. Alle doorhangende balken worden uitgepleisterd. Indien vereist wordt eerst een grondeermiddel aangewend. Pleisterwerken op beton of cellenbeton worden voorbereid met een speciaal hechtingsmiddel als voorstrijk. De aandacht wordt gevestigd op het feit dat in de overgang tussen pleisterwerk op gemetselde muren en pleisterwerk op plaasterpanelen, evenals de overgang tussen 2 predallen, er een differentiële zetting kan optreden. Dit is een kleine barst die te wijten is aan de verschillende krimp der materialen bij het drogingproces. Deze barstjes zijn een normaal verschijnsel en vallen binnen de normen voor uitvoering van Pagina 14 van 43

15 goed pleisterwerk. Zij zijn te dichten juist voor het aanbrengen van schilder- of behangwerk, wat ten laste van de koper is. De afwerking schilder- of behangwerk dient zo lang mogelijk uitgesteld, teneinde het gebouw zijn normale werkingstijd (zetting en droging) te geven. Uitvoering minimaal 4 maanden na het aanbrengen van het pleisterwerk. C. Systeemwanden en lichte wanden in cellenbeton of in kalkzandsteen worden afgewerkt met een finisher. Dit is een dunne afwerklaag omdat deze systeemwanden bij plaatsing en na opstoppen van de voegen reeds een vlakke wand vormen. Wanden klaar voor de schilder. D. Alle plafonds van het type predallen worden gepleisterd in een éénlagig systeem van gladde witte binnenbepleistering, klaar voor de schilder. In geval van valse plafonds wordt er geen pleisterwerk voorzien. Indien de bepleisterde oppervlakte nadien dient betegeld te worden, zal het pleister enkel worden afgereid, rechtgetrokken en afgeschaafd teneinde een goede hechting te verkrijgen. In vochtige milieus zullen metalen pleistergeleiders, hoek- en stopprofielen worden verwijderd om alle risico op corrosie te vermijden. In deze ruimten wordt bepleisterd met een mengsel op basis van cement CHAPEWERKEN De chapewerken worden in twee lagen uitgevoerd : 1. Uitvullingschape Deze laag wordt thermisch isolerend uitgevoerd op alle verdiepingen van het type Styrobet. Pur isolatie is mogelijk mits supplement. Omschrijving In de uitvullagen worden alle oneffenheden, bruuske peilverschillen, leidingen, kokers, dozen, buizen, enz.,... van en op de draagvloer weggewerkt, zodat de dekvloer in een vrij constante dikte kan aangebracht worden. De vereiste voorzieningen voor rand- en zettingsvoegen zijn inbegrepen. Meting De materialen zijn : niet onderhevig aan krimp (dimensioneel maatvast) na plaatsing. zijn niet ontvlambaar. onrotbaar en vormen geen voedingsbodem voor ongedierte, bacteriën of schimmels. hebben een voldoende mechanische weerstand. Uitvoering De draagvloer moet voldoende zuiver zijn teneinde een goede hechting te waarborgen. Het afgewerkte peil houdt steeds rekening met de dikte van de Pagina 15 van 43

16 dekvloer en de vloerbekleding. De uitvullagen worden aangebracht op de gereinigde draagvloer en vlak afgetrokken. Zij worden steeds los van de wanden en andere onderbrekingen voorzien, door tussenvoeging van randstroken van minimum 5 mm dik, uit polyethyleenschuim of andere kunststofschuimen. De zettingsvoegen van de constructies worden steeds in de uitvullaag doorgetrokken. 2. Afwerkingschape Deze afwerkingschape bestaat uit een cementgebonden vezelchape welke volledig vlak en effen wordt gladgestreken op de pashoogte, klaar om de voorziene bevloering aan te brengen. Algemeen Het zwevende dekvloertype wordt toegepast wanneer een thermische en/of akoestische isolatie voorzien is onder de dekvloer. Zwevende dekvloeren worden steeds voorzien van een wapening. Uitvoering De dekvloer wordt voorzien van een wapening bestaande uit polypropyleen vezels. Het mengen van de vezels in de mortel gebeurt volgens de richtlijnen van de fabrikant. De specie wordt verpompt met de wormpomp (zonder luchtdruk). Over de gehele omtrek van de dekvloer wordt een randisolatie aangebracht tegen de muur. Deze bestaat uit stroken polystyreen of een gelijkwaardige randisolatie die minstens even goed isoleert, en steekt enkele cm boven de afgewerkte vloer uit. Na voltooiing van de vloerwerken worden ze gelijk met de bedekking afgesneden. Uitzetvoegen worden voorzien om de oppervlakken te beperken tot 50 m2 en de lengte tot 8 m ISOLATIEWERKEN Het volledige gebouw is geïsoleerd uitgevoerd. Deze isolatie is zo opgebouwd dat zij volledig thermisch voldoet aan de globale opgegeven warmteverlieswaarde (K-waarde) van het gebouw volgens de EPB regelgeving. Daar waar er koudebruggen kunnen ontstaan bv. aan lintelen, balken en balkons zal een isolatie als verloren bekisting worden ingestort METAALWERKEN Eventuele balustrades en leuningen worden uitgevoerd in gelakte of geanodiseerde metalen buizen met veilige bevestigingen. De kleur is te bepalen door de klant. Voor de metalen balustrades staat de veiligheid voor alles. Zij worden stevig en met de nodige zorg bevestigd aan de constructie, en geven een grote valbeveiliging. Al het ijzerwerk dat geleverd en geplaatst wordt in de constructie van het gebouw wordt roestwerend behandeld. Al het bevestigingsmateriaal is vervaardigd uit roestvrij staal. Pagina 16 van 43

17 3. TECHNISCHE UITRUSTING 3.1. ELEKTRISCHE INSTALLATIE De elektrische installatie wordt uitgevoerd conform het A.R.A.B., het A.R.E.I. en de voorschriften van de stroomleverende maatschappij. De volledige elektrische installatie wordt gekeurd door een vanwege het Ministerie van Economische Zaken erkend controleorganisme. Alle lichtpunten, leidingen, stopcontacten en schakelaars worden uitgevoerd volgens de aanduidingen op het techniekenplan en de meetstaat. De leidingen worden ingewerkt in de gepleisterde muren en plafonds en in de vloeren of ze worden in opbouw geplaatst op de niet-gepleisterde muren en plafonds. De leidingen worden uitgevoerd met bedrading in PVC-buis. De schakelaars en de stopcontacten zijn van Niko, de Original lijn, van een tijdloos eenvoudig design. Op deze schakelaars kunnen upgrades worden gekozen, door over te gaan naar de Intense of Pure lijn. De verdeelkast met de nodige automatische zekeringen voor de verschillende stroomkringen wordt in de berging of in de garage geplaatst. De zekeringen worden op stroomrails geplaatst. De installatie wordt beveiligd door de nodige smeltveiligheden, een algemene verliesstroomschakelaar, en een verliesstroomschakelaar voor de badkamer en de wasmachine. Er zijn geen lichtarmaturen voorzien. De tellerbatterij wordt opgesteld op een daartoe voorziene plaats. De kosten van de teller en de aansluiting ervan zijn ten laste van de koper. De aansluiting van de radio - en televisiedistributie en van de telefoon zijn ten laste van de koper. De installatie wordt uitgevoerd door de aannemer elektriciteit. Bij oplevering worden deze kosten opgesteld, alsook de tellerstanden op die datum overgeschreven op het opleveringsverslag. Er wordt een standaardplan van de uitvoering der elektriciteit bezorgd, waarmee de klant zich akkoord dient te verklaren. Eventuele aanpassingen en bijbestellingen kunnen door de koper gevraagd worden en dienen aan ons bezorgd te worden binnen een bepaalde vastgestelde termijn. Elke koper zal alle besproken wijziging ten opzichte van de standaard uitvoering bevestigen met een gehandtekende bestelbon met vermelding van de meerprijzen. De schakelaars, lichtpunten en stopcontacten die standaard voorzien worden, zijn te vinden in de beschrijving hieronder. Deze beschrijving geeft het aantal punten aan dat voorzien wordt en gaat samen met het basis techniekenplan dat de plaats aangeeft. Pagina 17 van 43

18 Standaard wordt voorzien : Hal : 1 lichtpunt dubbele richting WC : 1 lichtpunt enkele richting Living : 2 of 3 lichtpunten enkel richting 4 enkele stopcontacten 1 dubbel stopcontact 1 aansluiting TV 1 aansluiting telefoon 1 aansluiting UTP 1 voeding thermostaat CV Keuken : 1 lichtpunt enkele richting 1 rechtstreekse aansluiting keukenmeubel 2 dubbele stopcontacten boven werkblad 1 voeding dampkap 1 voeding kookfornuis 1 voeding oven 1 voeding microgolf 1 voeding vaatwas 1 voeding koelkast Berging : 1 lichtpunt enkele richting 1 voeding CV 1 voeding wasmachine 1 voeding droogkast 1 voeding diepvriezer 1 dubbel stopcontact onder verdeelkast voor eventueel TV versterker of aansluiting Telenet Badkamer : 1 lichtpunt enkele richting 1 lichtpunt enkele richting op meubel 1 enkel stopcontact op meubel Slaapkamer 1 : 1 lichtpunt enkele richting 2 dubbele stopcontacten 1 aansluiting UTP 1 aansluiting TV Bijkomende slaapkamers : 1 lichtpunt enkele richting 2 dubbele stopcontacten 1 aansluiting UTP 1 aansluiting TV Nachthal : 1 enkel stopcontact 3.2. SANITAIRE INSTALLATIE De watermeter wordt geplaatst op de daartoe voorziene plaats. Plaatsing volgens de voorschriften van de distributiemaatschappij. De kosten van de aansluiting zijn ten laste van de koper. De installatie wordt uitgevoerd door de aannemer sanitair. Bij oplevering worden deze kosten opgesteld, alsook de tellerstanden op die datum overgeschreven op het opleveringsverslag. Pagina 18 van 43

19 Vanaf dat ogenblik zijn de verbruikskosten ten laste van de klant. De aan - en afvoerleidingen van koud en warm water worden uitgevoerd in VPE buizen. Als er aanvoerleidingen van gas nodig zijn, dan worden deze uitgevoerd in gegalvaniseerd staal. De afvoeren worden uitgevoerd in Benor gekeurde PVC buizen of gelijkwaardig, voorzien van de nodige ontluchtingen. De buizen worden in de muren of in de vloeren ingewerkt, behalve in de berging (collectoren) en in de ruimtes waar er niet gepleisterd wordt (bv. de garage, ). De aftappunten van aan - en afvoerleidingen die standaard voorzien worden, zijn te vinden in de beschrijving hieronder. Deze beschrijving geeft het aantal punten aan dat voorzien wordt en gaat samen met het basis techniekenplan dat de plaats aangeeft. Standaard wordt voorzien : WC : Koudwater-toevoer WC (optie: op regenwater) Koudwater-toevoer handwasbakje Afvoer WC Afvoer handwasbakje Keuken : Koud- + Warmwater-toevoer spoelbak Aansluiting koudwater vaatwas Afvoer spoelbak Afvoer vaatwas via T-stuk op spoelbak Berging : Koudwater-toevoer wasmachine (optie: op regenwater) Dubbeldienstkraan Koudwater-toevoer centrale verwarming Afvoer wasmachine met S-bocht Afvoer centrale verwarming Afvoer uitgietbak indien voorzien op plan Badkamer : Koudwater + Warmwater-toevoer bad indien voorzien op plan Koudwater + Warmwater-toevoer lavabo Koudwater + Warmwater-toevoer douche indien voorzien op plan Afvoer bad indien voorzien op plan Afvoer lavabo Afvoer douche indien voorzien op plan Koudwater-toevoer WC (optie: op regenwater) voor duplexen Afvoer WC voor duplexen Terras / tuin : Koudwater-toevoer buitenkraan (optie : op regenwater) De distributie van het warm water gebeurt vanuit de individuele wandketel. Pagina 19 van 43

20 3.3. CENTRALE VERWARMNG De gasmeter wordt geplaatst op de daartoe voorziene plaats. Plaatsing volgens de voorschriften van de distributiemaatschappij, en afgeleverd met keuringsattest bij ingebruikstelling. De kosten van de aansluiting zijn ten laste van de koper. De installatie wordt uitgevoerd door de aannemer centrale verwarming. Bij oplevering worden deze kosten opgesteld, alsook de tellerstanden op die datum overgeschreven op het opleveringsverslag. Vanaf dat ogenblik zijn de verbruikskosten ten laste van de koper. De verwarming bestaat uit een hoge-rendements condensatie gaswandketel (24-28Kw), die voldoende vermogen levert om de radiatoren van warm water te kunnen voorzien en om een normale distributie van warm water voor de sanitaire doeleinden te kunnen verzekeren. De ketel wordt geplaatst in de berging. De ketel is voorzien van elektronische ontsteking, zonder waakvlam. De ketel is van het type Vaillant, of gelijkwaardig. Er is geen direct contact van de verbrandingskamer met de plaats waar de ketel opgesteld is. Een zogenaamd gesloten systeem waarbij de ketel verse lucht trekt via de schouw en niet uit de omgeving. Koolstofmonoxidevorming is bijgevolg uitgesloten. Er is een automatische beveiliging bij oververhitting, watertekort of gasgebrek. De verluchting en rookafvoer van de ketel worden voorzien conform de geldende voorschriften. De leidingen van de verwarming worden in de chape weggewerkt en de radiatoren worden uitgevoerd met wandaansluiting. De radiatoren zijn plaatstalen paneelradiatoren, voorzien van thermostatische kranen. Als alternatief in supplement kunnen eveneens convectoren worden voorzien. De regeling van de temperatuur gebeurt door middel van een klokthermostaat die in de living wordt voorzien. Elkeen kan dus zijn installatie manueel afstellen en aanpassen aan zijn persoonlijke wensen. De temperatuur van het sanitaire water kan gewijzigd worden, de temperatuur van het water voor de radiatoren kan gewijzigd worden, de werking van de radiatoren kan uitgeschakeld worden en de installatie kan aan en uit gezet worden. Dit binnen de richtlijnen opgelegd door de fabrikant. De CV installatie wordt voorzien van een handleiding voor optimaal gebruik. De vermogens van de warmtelichamen zijn zo berekend dat bij een buitentemperatuur van - 10 C volgende binnentemperaturen minimaal kunnen afgegeven worden bij gelijktijdige verwarming van alle vertrekken : Hal: + 16 C Living & leefruimte: + 22 C Keuken: + 22 C Slaapkamer: + 18 C Badkamer: + 24 C Pagina 20 van 43

VERKOOPSLASTENBOEK Turnhout Residentie Kruisberg

VERKOOPSLASTENBOEK Turnhout Residentie Kruisberg VERKOOPSLASTENBOEK Residentie Kruisberg MAKELAAR: Century 21 Bruyninckx Vastgoed Rubensstraat 157 2300 ARCHITECT: Office 48 Koning Albertstraat 48 2440 Geel AANNEMER: Pluym Van Loon Kanaaldijk 16c 2380

Nadere informatie

Dhr en Mevr.. Werf: MOLENAARSDREEF n 19 (lot 1) ; 9220 HAMME 19 pagina s. Industrie zone Kluizenmolen; Kluizenhof 27; 9170 Sint-Gillis-Waas

Dhr en Mevr.. Werf: MOLENAARSDREEF n 19 (lot 1) ; 9220 HAMME 19 pagina s. Industrie zone Kluizenmolen; Kluizenhof 27; 9170 Sint-Gillis-Waas Vetrabo woningbouw bvba Industrie zone Kluizenmolen; Kluizenhof 27; 9170 Sint-Gillis-Waas Lastenboek, België TRADITIONEEL BOUWEN MET STIJL Dhr en Mevr........ Werf: MOLENAARSDREEF n 19 (lot 1) ; 9220 HAMME

Nadere informatie

Verkoopslastenboek Residentie De Meuleman 1

Verkoopslastenboek Residentie De Meuleman 1 Verkoopslastenboek Residentie De Meuleman 1 1. K a r a k t e r i s t i e k e n v a n h e t gebouw 1.1 ALGEMENE VOORZIENINGEN EN AFWERKINGEN VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN De afwerkingsmaterialen voor

Nadere informatie

OTEGEMVELDE. Hogenakkerhoekstraat 1 9150 Kruibeke Tel.: 03/773.26.80 www.berg-invest.be

OTEGEMVELDE. Hogenakkerhoekstraat 1 9150 Kruibeke Tel.: 03/773.26.80 www.berg-invest.be RESIDENTIE LARGO OTEGEMVELDE Project: Bouwheer: Projectcoördinatie: Architect: Ingenieursburo: Veiligheidscoördinatie: Basisakte: Verkoop: Residentie Largo Kouterstraat 56-58-60 9240 Zele Berg Real Estate

Nadere informatie

ICHTEGEM. Zuidstraat VERKOOPLASTENBOEK

ICHTEGEM. Zuidstraat VERKOOPLASTENBOEK ICHTEGEM Zuidstraat VERKOOPLASTENBOEK Lapeirre Woningbouw Liebeekstraat 23 8800 ROESELARE 051 26 36 86 info@lapeirre.be www.lapeirre.be Datum gepersonaliseerd lastenkohier : 02/2014 Datum ontwerp : zie

Nadere informatie

ALGEMEEN LASTENBOEK BONHEIDEN

ALGEMEEN LASTENBOEK BONHEIDEN ALGEMEEN LASTENBOEK BONHEIDEN In verschillende gemeenten is Durobouw gestart met de bouw van gezinswoningen ( in halfopen, open of gesloten bebouwing ) en appartementen. De projecten worden opgetrokken

Nadere informatie

Verkooplastenboek. Residentie Terra Verde. Winksele. Projectontwikkelaar-verkoper:

Verkooplastenboek. Residentie Terra Verde. Winksele. Projectontwikkelaar-verkoper: Verkooplastenboek Residentie Terra Verde Winksele Projectontwikkelaar-verkoper: www.lgv.be verkoopslastenboek Residentie Terra Verde pagina 1 www.lgv.be verkoopslastenboek Residentie Terra Verde pagina

Nadere informatie

Residentie Parkzicht II Appartementsgebouw

Residentie Parkzicht II Appartementsgebouw 1 Residentie Parkzicht II Appartementsgebouw Luxe appartementen aan de Broekstraat in hartje Tervuren BEKNOPTE TECHNISCHE BESCHRIJVING 2 KOPER: Naam:... Adres:...... Tel: l:... appartement: : verdieping..nr

Nadere informatie

VERKOOPSLASTENBOEK RESIDENTIE MAZARON BEKNOPT LASTENBOEK APPARTEMENTSGEBOUW 8 WOONGELEGENHEDEN RESIDENTIE MAZARON. Zeelaan 15-17 te 8660 De Panne

VERKOOPSLASTENBOEK RESIDENTIE MAZARON BEKNOPT LASTENBOEK APPARTEMENTSGEBOUW 8 WOONGELEGENHEDEN RESIDENTIE MAZARON. Zeelaan 15-17 te 8660 De Panne BEKNOPT LASTENBOEK APPARTEMENTSGEBOUW 8 WOONGELEGENHEDEN RESIDENTIE MAZARON Zeelaan 15-17 te 8660 De Panne LIGGING Zeelaan 15-17 8660 De Panne BOUWHEER THV concept Mavibo Amerikalei 160 2000 Antwerpen

Nadere informatie

Verkooplastenboek. Antwerpen Frankrijklei 136/Tabaksvest 57

Verkooplastenboek. Antwerpen Frankrijklei 136/Tabaksvest 57 Verkooplastenboek Antwerpen Frankrijklei 136/Tabaksvest 57 INHOUD 0. ALGEMENE VOORWAARDEN 1. TECHNISCHE BESCHRIJVING RUWBOUW 1.1 Ondergrondse verdieping (parking, fietsenstalling, technische lokalen) 1.2.

Nadere informatie

1. VOORBEREIDENDE WERKEN

1. VOORBEREIDENDE WERKEN 1. VOORBEREIDENDE WERKEN a. AFBRAAK De kosten voor de sloop zijn inbegrepen in de koopprijs. b. BEMALING In functie van de heersende grondwaterstand worden de eventueel nodige bemalingswerken uitgevoerd

Nadere informatie

Residentie De enbosschen Residentie Capellenhof Verkoopslastenboek

Residentie De enbosschen Residentie Capellenhof Verkoopslastenboek Residentie De enbosschen Residentie Capellenhof Verkoopslastenboek Index Blz 1. Voorwoord 3 2. Beschrijving van het project 4 3. Bouwkundig lastenboek 5 3.1. Afbraak en voorbereidende werken 3.2. Ondergrondse

Nadere informatie

WOONERF LEFLOT Ogezlaan - Boomlaarstraat, 2500 Lier. samenvattende technische beschrijving van de afwerking van gemene en privatieve kavels

WOONERF LEFLOT Ogezlaan - Boomlaarstraat, 2500 Lier. samenvattende technische beschrijving van de afwerking van gemene en privatieve kavels kennis ervaring kwaliteit samenvattende technische beschrijving van de afwerking van gemene en privatieve kavels WOONERF LEFLOT Ogezlaan - Boomlaarstraat, 2500 Lier 1 Inhoudsopgave. 1 Inhoudsopgave....

Nadere informatie

OVERPELT RINGLAAN LOT 2-5 1 / 22 OVERPELT RINGLAAN VERKOOPSOFFERTE WONING 2-5. Bouwadviseur

OVERPELT RINGLAAN LOT 2-5 1 / 22 OVERPELT RINGLAAN VERKOOPSOFFERTE WONING 2-5. Bouwadviseur OVERPELT RINGLAAN LOT 2-5 1 / 22 OVERPELT RINGLAAN VERKOOPSOFFERTE WONING 2-5... Bouwadviseur. OVERPELT RINGLAAN LOT 2-5 2 / 22 WOONPROJECT Het woonproject is doordacht ontwikkeld door de architect samen

Nadere informatie

BESCHRIJVEND LASTENBOEK A2M WONINGBOUW Boerenkrijgsingel 76 / 1 3500 Hasselt Tel 011/223.657 Fax 011/280.110 www.a2m-woningbouw.be

BESCHRIJVEND LASTENBOEK A2M WONINGBOUW Boerenkrijgsingel 76 / 1 3500 Hasselt Tel 011/223.657 Fax 011/280.110 www.a2m-woningbouw.be BESCHRIJVEND LASTENBOEK A2M WONINGBOUW Boerenkrijgsingel 76 / 1 3500 Hasselt Tel 011/223.657 Fax 011/280.110 www.a2m-woningbouw.be info@a2m-woningbouw.be VOORBESCHOUWING Kies je eigen stijl in samenwerking

Nadere informatie

Koperslastenboek. Beneluxlaan 40-42, 8700 Tielt. GC-Architecten bvba, Veldstraat 11, 8760 Meulebeke. Verkoop:

Koperslastenboek. Beneluxlaan 40-42, 8700 Tielt. GC-Architecten bvba, Veldstraat 11, 8760 Meulebeke. Verkoop: Koperslastenboek Bouwplaats: Bouwheer: Ontwerp: Klantencoördinatie: Verkoop: Lambert Invest bvba GC-Architecten bvba, Veldstraat 11, 8760 Meulebeke BVBA Vlato, Sint-Janstraat 185, 8700 Tielt VLAEMYNCK

Nadere informatie

BESCHRIJVING DER WERKEN Project Strombeek-Bever 6 Klassieke woningen

BESCHRIJVING DER WERKEN Project Strombeek-Bever 6 Klassieke woningen BESCHRIJVING DER WERKEN Project Strombeek-Bever 6 Klassieke woningen LIGGING: Kolveniersstraat 1853 Strombeek-Bever (Grimbergen) ALGEMENE AANNEMER: Belim Bouwteam (Groep Huyzentruyt nv) ARCHITECT: Studiebureau

Nadere informatie

BESCHRIJVEND LASTENBOEK. 2012 versie 01/02/2012

BESCHRIJVEND LASTENBOEK. 2012 versie 01/02/2012 BESCHRIJVEND LASTENBOEK 2012 versie 01/02/2012 BESCHRIJVING DER WERKEN EN MATERIALEN VOOR HET BOUWEN VAN EEN WONING ARTIKEL 1 ONDERGRONDSE RUWBOUWWERKEN INPLANTING EN INRICHTEN VAN WERF De perceelstenen

Nadere informatie

PROJECT BARA B8. Lastenboek Appartementen. Overeenkomstig artikel 7 van de Wet Breyne. Cityline

PROJECT BARA B8. Lastenboek Appartementen. Overeenkomstig artikel 7 van de Wet Breyne. Cityline PROJECT BARA B8 Lastenboek Appartementen Overeenkomstig artikel 7 van de Wet Breyne Cityline Antoon Van Osslaan 1 bus 2-1120 Brussel Tel 02-749 95 46 - Fax 02-749 95 25 www.immobam.be Inhoudsopgave 1 Algemeen...4

Nadere informatie

OVERPELT, KAPELSTRAAT

OVERPELT, KAPELSTRAAT Woonproject Nestas2 OVERPELT, KAPELSTRAAT LOT 15 1 / 18 OVERPELT, KAPELSTRAAT LOT 15 PROJECT NESTAS 2 VERKOOPSOFFERTE WONING Dhr. & Mevr.... Bouwadviseur. Woonproject Nestas2 OVERPELT, KAPELSTRAAT LOT

Nadere informatie

VERKOOPLASTENBOEK. T VEER te Tielrode Burgermeester A. Heymanstraat 84 Antwerpsesteenweg 97. 19/05/2014 Gvg / Wg / Gdv / Vkr / Gvv

VERKOOPLASTENBOEK. T VEER te Tielrode Burgermeester A. Heymanstraat 84 Antwerpsesteenweg 97. 19/05/2014 Gvg / Wg / Gdv / Vkr / Gvv VERKOOPLASTENBOEK T VEER te Tielrode Burgermeester A. Heymanstraat 84 Antwerpsesteenweg 97 19/05/2014 Gvg / Wg / Gdv / Vkr / Gvv Inhoud I. PROJECTTEAM... 3 II. ALGEMEEN... 4 1) Projectteam... 4 2) Leidinggevend

Nadere informatie

VERKOOPLASTENBOEK. RESIDENTIE STATIO Wolvertem

VERKOOPLASTENBOEK. RESIDENTIE STATIO Wolvertem VERKOOPLASTENBOEK RESIDENTIE STATIO Wolvertem 30/10/2013 Vg / Wg / Gdv / Gvkr / Gvv 1 Inhoud I. PROJECTTEAM... 3 ALGEMEEN... 4 1) Projectteam... 4 2) Leidinggevend architect... 4 3) Technische studies...

Nadere informatie

PULDERHOF LASTENBOEK AFGEWERKT VERKOOPSLASTENBOEK: A. BESCHRIJVING VAN DE MATERIALEN ALGEMEEN B. BESCHRIJVING EN AFWERKING VAN DE

PULDERHOF LASTENBOEK AFGEWERKT VERKOOPSLASTENBOEK: A. BESCHRIJVING VAN DE MATERIALEN ALGEMEEN B. BESCHRIJVING EN AFWERKING VAN DE LASTENBOEK AFGEWERKT PULDERHOF VERKOOPSLASTENBOEK: A. BESCHRIJVING VAN DE MATERIALEN ALGEMEEN B. BESCHRIJVING EN AFWERKING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE DELEN C. AFWERKING DER PRIVATE WOONGELEGENHEDEN D. ALGEMENE

Nadere informatie

RESIDENTIE De Biezen - BESTEK

RESIDENTIE De Biezen - BESTEK RESIDENTIE De Biezen - BESTEK HOOFDSTUK 1 ONDERGRONDSE RUWBOUWWERKEN 1. Grond- en funderingswerken : De grondwerken worden volgens de gewenste afmetingen uitgevoerd ten einde de funderingswerken, kanalisatie-

Nadere informatie

VILLA- EN WONINGBOUW HOUTSKELETBOUW

VILLA- EN WONINGBOUW HOUTSKELETBOUW VILLA- EN WONINGBOUW HOUTSKELETBOUW TECHNISCHE OMSCHRIJVING BELGIË LIVINGWOOD BOUWBEDRIJVEN NV CONTACT GSM CONFORM EPB - REGELGEVING E MAIL VERSIE OFFERTE GEBASEERD OP HET SCHETSONTWERP IN BIJLAGE WEBSITE

Nadere informatie

VERKOOPSLASTENBOEK EN BESCHRIJVING VAN DE APPARTEMENTEN

VERKOOPSLASTENBOEK EN BESCHRIJVING VAN DE APPARTEMENTEN VERKOOPSLASTENBOEK EN BESCHRIJVING VAN DE APPARTEMENTEN LIGGING Oud-Strijdersstraat 71 B-3020 Herent BOUWHEER Bouwonderneming SF CONSTRUCT nv Industrieterrein 1/25a IZ Webbekom 1116 B-3290 Diest Tel :

Nadere informatie

VERKOOPLASTENBOEK. ARTEVELDE - PLAZA De Panne

VERKOOPLASTENBOEK. ARTEVELDE - PLAZA De Panne VERKOOPLASTENBOEK ARTEVELDE - PLAZA De Panne 20/11/2013 Vg / Wg / Gdv / Gvkr / Gvv 1 Inhoud I. PROJECTTEAM... 3 II. ALGEMEEN... 4 1) Projectteam... 4 2) Leidinggevend architect... 4 3) Technische studies...

Nadere informatie

PRESTIGE NIEUWBOUW. Residentie t Kasteelken Avelgemstraat 80 82 te Zwevegem. Beschrijving van de werken

PRESTIGE NIEUWBOUW. Residentie t Kasteelken Avelgemstraat 80 82 te Zwevegem. Beschrijving van de werken PRESTIGE NIEUWBOUW Residentie t Kasteelken Avelgemstraat 80 82 te Zwevegem Beschrijving van de werken Coördinatie Architect Beyaert Projects Geert Vleeschouwers Otegemstraat 235 Speibeekstraat 5 8720 Dentergem

Nadere informatie

RESIDENTIE DE MANDENMAKERIJ

RESIDENTIE DE MANDENMAKERIJ RESIDENTIE DE MANDENMAKERIJ Lagesteenweg 24, 1850 Grimbergen Verkoop: Prinsenstraat 24 te 1850 Grimbergen Tel 02/270.90.75 Email: immotoye@era.be Website : www.era.be/immotoye 1/20 HET PROJECT Lagesteenweg

Nadere informatie

VERKOOPSLASTENBOEK. Project : Diestsestraat 167-169-171 3000 LEUVEN Appartement. 0301

VERKOOPSLASTENBOEK. Project : Diestsestraat 167-169-171 3000 LEUVEN Appartement. 0301 VERKOOPSLASTENBOEK Project : Diestsestraat 167-169-171 3000 LEUVEN Appartement. 0301 INHOUDSTAFEL 1 RUWBOUW EN OMGEVINGSWERKEN... 2 1.1 Grondwerken... 2 1.2 Funderingen... 2 1.3 Riolering... 2 1.4 Ondergrondse

Nadere informatie