Verkoopslastenboek LASTENBOEK VERKOOP. Pagina 1 van 43

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verkoopslastenboek LASTENBOEK VERKOOP. Pagina 1 van 43"

Transcriptie

1 LASTENBOEK VERKOOP Pagina 1 van 43

2 INLEIDENDE NOTA TECHNISCHE BESCHRIJVING - STANDAARD UITVOERING 1. ADMINISTRATIEVE - & VOORBEREIDENDE WERKEN 2. BESCHRIJVING VAN DE CONSTRUCTIEVE WERKEN EN MATERIALEN 2.1. VOORBEREIDENDE WERKEN WERF 2.2. AFBRAAKWERKEN 2.3. GRONDWERKEN 2.4. FUNDERINGEN 2.5. RIOLERINGEN 2.6. BETONCONSTRUCTIES 2.7. BOVENGRONDSE METSELWERKEN 2.8. VOEGWERKEN 2.9. DORPELS ROOKAFVOEREN & VERLUCHTINGEN DAKTIMMER HELLENDE DAKEN DAKBEDEKKING HELLENDE DAKEN DAKBEDEKKING PLATTE DAKEN LOOD- EN ZINKWERKEN LEIENBEKLEDING OP MUREN BUITENSCHRIJNWERK - RAMEN EN DEUREN IN PVC PLEISTERWERKEN CHAPEWERKEN ISOLATIEWERKEN METAALWERKEN 3. TECHNISCHE UITRUSTING 3.1. ELEKTRISCHE INSTALLATIE 3.2. SANITAIRE INSTALLATIE 3.3. CENTRALE VERWARMNG 3.4. technisch lastenboek sanitair verwarming - verluchting 3.4. VERLUCHTINGEN 4. AFWERKING VAN DE APPARTEMENTEN 4.1. BEVLOERING 4.2. WANDTEGELS 4.3. VENSTERTABLETTEN 4.4. TERRAS 4.5. BINNENSCHRIJNWERK 4.6. KEUKEN 4.7. BADKAMER 4.8. DRESSING en VESTIAIREKAST 4.9. BRIEVENBUSSEN SCHILDERWERKEN Pagina 2 van 43

3 INLEIDENDE NOTA Met dit lastenboek willen wij de klant op zoveel mogelijk vlakken informeren over het project dat gerealiseerd wordt. In de brochure wordt een beknopte beschrijving gegeven van de materialen en de toestellen die worden gebruikt bij de bouw en afwerking van de wooneenheid. De klant is uiteraard vrij om allerhande wijzigingen aan te brengen volgens zijn eigen wensen, indien deze praktisch realiseerbaar zijn. Er wordt wel een termijn gesteld tot wanneer zulke wijzigingen mogelijk zijn. In het geval de nieuwe keuze binnen het vooropgestelde budget blijft wordt hiervoor geen meerprijs gerekend. Als de keuze het budget overschrijdt, dan zal deze meerprijs aan de klant medegedeeld worden, waarop deze laatste al dan niet zijn goedkeuring kan laten gelden. Bij goedkeuring van meerwerken door de klant zullen deze in contractuele bepalingen vastgelegd worden. De prijzen, de zogenaamde handelswaarden (HW) 21% BTW inclusief of anders aangegeven, zijn de voorziene waarden die de klant mag uitgeven aan de door hen gekozen materialen of inrichtingen. Deze keuzes dienen evenwel te gebeuren bij de aangeduide leveranciers waarmee reeds contractuele bepalingen werden vastgelegd. Volgende beschrijving is nauwkeurig en met de nodige zorg samengesteld aan de hand van de adviseurs van de leveranciers. Ondanks dat dienen wij een voorbehoud te maken voor eventuele wijzigingen die kunnen voortvloeien uit reden van overmacht waaronder begrepen de eisen van de overheid, de nutsmaatschappijen, of overmacht bij de aangestelde leveranciers en aannemers. Eveneens behouden wij het recht om wijzigingen aan te brengen aan materialen en afwerkingen, zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit en de bruikbaarheid. Pagina 3 van 43

4 TECHNISCHE BESCHRIJVING - uitvoering 1. ADMINISTRATIEVE - & VOORBEREIDENDE WERKEN ten laste van de bouwheer Voor de start van het ontwerp en de realisatie van het gebouw zullen, afhankelijk van het type gebouw en de grond, volgende werken uitgevoerd worden : Opmeting van het perceel door een landmeetkundig expert. Grondsondering en bodemonderzoek met betrekking tot de regelgeving van de grondbank. Hierbij wordt enerzijds de draagkracht van de grond gecontroleerd en anderzijds advies gegeven inzake funderingstype en grondstabiliteit. Bij uitgravingen voor kelders wordt indien nodig een attest afgeleverd. Stabiliteitsstudie : de architect zal bepalen of er al dan niet een stabiliteitsstudie nodig is. Als een studie nodig is, dan zal deze uitgevoerd worden door een erkend studiebureau of ingenieur door de bouwheer aangeduid. Dit studiebureau neemt de verantwoordelijkheid over de stabiliteit van gebouw en fundering. De kosten van de definitieve aansluitingen van water, elektriciteit, gas, telefoon, kabel-tv en riolering zijn ten laste van de koper. Alle technieken worden geplaatst tot op de bouwlijn. Alle werken op openbaar domein zijn niet voorzien en worden door de desbetreffende maatschappijen uitgevoerd in supplement. Alsook alle kosten voor inname openbaar domein met bijhorende vergunningstaksen en aanvragen, alsook alle bouwtaksen opgelegd door de stad/gemeente zijn ten laste van de koper. De algemene aannemer zal instaan voor het aanstellen van de veiligheidscoördinator en EPB verslaggever. Alle erelonen van architect, ingenieur, epb- en veiligheidscoördinator zijn inbegrepen in de verkoopprijs Het gebouw wordt gerealiseerd door Algemeen bouwbedrijf Bouwpartners Poppe bvba, een erkend en geregistreerd aannemingsbedrijf. - dat de aannemer verzekerd is voor zijn werken. - dat de aannemer de 10 jarige verantwoordelijkheid volgens BW artikel 1792 en artikel 2270 draagt. - dat de aannemer slechts een vooraf bepaalde termijn voor de uitvoering van zijn werken krijgt, en gesanctioneerd kan worden bij overschrijding. - dat bij elk geschil tussen aannemer en bouwheer de verzoeningscommissie bouw wordt ingeschakeld, zodat er een snelle oplossing is. Dit in het kader van de tijdige afwerking van het gebouw. Algemeen Pagina 4 van 43

5 Ondervermeld wordt een beknopt overzicht gegeven van de standaard vereiste waarborgen (let wel : niet limitatief, het bestek zal dienaangaande uitsluitsel geven). pannen & tegelpannen : fabriekswaarborg van 30 jaar op de vorstvastheid vezelcementleien : fabriekswaarborg van 30 jaar op vorstvastheid, 15 jaar op kleurvastheid en 10 jaar tegen de vorming van korstmossen. plat dak / dakdichting : fabriekswaarborg houdende een 10-jarige waarborg op gebreken m.b.t. de geleverde materialen (zonder voorbehoud op materialen en arbeidsloon wanneer zich dientengevolge een vervanging van de dakbedekking zou opdringen). buitenschrijnwerk - algemeen : de aannemer geeft een tienjarige waarborg op de water- en winddichtheid van het geheel van het buitenschrijnwerk. profielen / aluminium - gemoffeld : fabriekswaarborg van 5 jaar op de kleurechtheid en 10 jaar op de hechting, 5 jaar op de krukken en scharnieren. meervoudige beglazingen : fabriekswaarborg van 10 jaar, m.b.t. de hermetische luchtdichtheid van alle meervoudige beglazingen en tegen het vertroebelen door condensatie of stofvorming. De waarborg verplicht tot de gratis levering van een vervangende beglazing, inclusief de demontage en plaatsingskosten. buitengevelisolatiesystemen : solidair met de aannemer levert de systeemfabrikant een bankwaarborg, dewelke het systeem voor een periode van tien jaar dekt tegen alle gebreken, die het gevolg zijn van minderwaardige materialen en/of een onoordeelkundige uitvoeringswijze (vorstschade, onthechting, blaasvorming, afpellen, lijnbarsten, scheurvorming, ). aanvoerleidingen & toebehoren - buizen / kunststof : de aannemer levert solidair met de leverancier een systeemwaarborg af van tien jaar, die elke mogelijke schade dekt, aan het geheel van de leidingen, koppelingen en alle hulpstukken tussen collectoren en sanitaire aftappunten, alsook de gebeurlijke gevolgschade aan andere onderdelen van het gebouw. voorraadtoestellen op gas - algemeen : fabriekswaarborg van 5 jaar op de kuipen verwarming / individuele installaties : totale waarborg (materialen, arbeidsprestaties, verplaatsingen, taksen, attesten, ) van één jaar op de volledige installatie. Deze omvat minimaal alle herstellingen (binnen de 24u) en vervangingen (binnen de 5 werkdagen), alsook een onderhoudsbeurt met controle en de nodige bijregelingen van de volledige installatie (uit te voeren op het einde van de waarborgperiode). Ketels : Solidair door aannemer en leverancier worden de ketels en hun toebehoren gewaarborgd gedurende minimaal 3 jaar, vanaf de datum van de voorlopige oplevering. Deze waarborg heeft betrekking op de materialen, de arbeidsprestaties en de verplaatsingskosten. Een dienst naverkoop is georganiseerd in de regio. Pagina 5 van 43

6 leidingnet & toebehoren - buizen / kunststof : de aannemer levert solidair met de leverancier een systeemwaarborg af van tien jaar, die elke mogelijke schade dekt, aan het geheel der leidingen, koppelingen en alle hulpstukken tussen collectoren en sanitaire aftappunten, alsook de gebeurlijke gevolgschade aan andere onderdelen van het gebouw. verwarmingselementen (radiatoren) : fabriekswaarborg van 5 jaar op fabricagefouten elektromechanica / liften : waarborgperiode met bijhorende onderhoudsverplichting van 12 maanden (ingaande vanaf de voorlopige oplevering. In te dienen asbuilt-schema s na uitvoering van de werken asbuilt-plannen van de waterdistributieleidingen asbuilt-plannen van de verwarmingsleidingen asbuilt-plannen van de ondergrondse en bovengrondse rioleringswerken asbuilt-plannen van de gasdistributieleidingen asbuilt-plannen en schema van de elektrische installatie asbuilt-plannen van de ventilatievoorzieningen asbuilt-plannen van de thermische isolatie, in het kader van EPB (vanaf 1/1/2006) 2. BESCHRIJVING VAN DE CONSTRUCTIEVE WERKEN EN MATERIALEN 2.1. VOORBEREIDENDE WERKEN WERF De voorlopige aansluitingen van water en elektriciteit is ten laste van de bouwheer Het uitzetten van het gebouw gebeurt door de aannemer en wordt gecontroleerd door de architect en een verantwoordelijke van de technische dienst van de stad of gemeente waar het bouwperceel gelegen is. De hoofdaannemer is steeds contractueel verantwoordelijk voor de afsluiting van de werf en voor de veiligheidsvoorzieningen op de werf, gedurende het ganse bouwproces. Hij verzorgt alle nodige balustrades, valbeveiligingen en verlichtingen waar deze noodzakelijk zijn. De werf is ontoegankelijk voor onbevoegden gedurende de ganse bouwperiode. Het is verboden aan de koper of potentiële koper de werf te betreden tijdens de werken, niet alleen in ruwbouwfase maar ook in afwerkingsfase. Dit in gevolge aansprakelijkheid naar eventuele schade, maar vooral naar veiligheid ( val in liftputten, enz ). wanneer een koper zich toch toegang verschaft tot de werf is dit volledig zonder akkoord van de algemene aannemer en volledig op eigen verantwoordelijkheid. De aannemer alsook de hoofdelijke verantwoordelijkheid van zijn zaakvoerders worden door de koper volledig vrijgesteld van alle schade-claims. Het reinigen van de werf en de terreinen rondom de werf. Pagina 6 van 43

7 De aannemer is er toe gehouden alle afval en puin van zijn werf te verwijderen gedurende de periode van uitvoering. Hij zal overgaan tot een volledige schoonmaak van het gebouw voor de voorlopige oplevering. De aannemer is er eveneens toe gehouden de uitgevoerde werken gedurende de uitvoering te onderhouden en hen in goede staat te houden tot aan de voorlopige oplevering AFBRAAKWERKEN Afbraakwerken zijn niet voorzien 2.3. GRONDWERKEN De grondwerken bestaan uit machinale of manuele uitgravingen tot op de gegeven diepten voor het maken van funderingen, rioleringen en verdere werken gelegen onder het maaiveld. De uitgegraven aarde zal afgevoerd worden. Hierbij gelden de bepalingen inzake de grondbank, volgens de besluiten van het bodemonderzoek. De aanvullingen buiten het gebouw en rond de constructies gebeuren slechts na verharding van het beton en de metselwerken. Ophogingen buiten het gebouw worden enkel uitgevoerd indien voorzien in de aanneming. De aanvullingen binnen het gebouw worden uitgevoerd met aangedamd funderingszand of gestabiliseerd zand, afhankelijk van de raad van de ingenieur. Het peil van de afgewerkte vloer wordt bepaald door de architect in overleg met de technische dienst van stad of gemeente. Het uitgraven van bouwputten voor kelders is enkel van toepassing indien voorzien op de plannen. Deze uitgravingen dienen te gebeuren met de nodige veiligheden i.v.m. inkalven van de bouwput. De uitgegraven aarde zal afgevoerd worden. Hierbij gelden de bepalingen inzake de grondbank, volgens de besluiten van het bodemonderzoek FUNDERINGEN De aard van de funderingen is steeds in functie van de natuur van de bodem. Het gebouw wordt altijd geplaatst op een fundering die de stabiliteit van het gebouw garandeert. De funderingen worden steeds uitgegraven tot een grondkwaliteit wordt bekomen zoals bepaald in het bodemonderzoek en zoals gesteld in de stabiliteitsstudie. De funderingen worden aangezet op vaste ongeroerde grond of op speciale funderingstechnieken, bepaald door het stabiliteitsbureau zoals trillingsvrije betonpaalfunderingen, grondverdichtingstechnieken door middel van grindpalen, algemene funderingsplaten,boorpalen, secanspalenwand,enz... De bekomen stabiliteit en differentiële zettingen voor het gebouw zijn binnen de geldende normen, en vallen onder de verantwoordelijkheid van het Pagina 7 van 43

8 stabiliteitsbureau. De funderingen worden uitgevoerd overeenkomstig de plannen, opgemaakt door de leidende architect en de ingenieur stabiliteit. Afmetingen, diktes, wapening en betonkwaliteit zullen op de plannen van de ingenieur vermeld staan. Onder de vloerplaat wordt een vochtscherm geplaatst tegen opstijgend grondvocht en ter voorbereiding van de funderingsplaat. De muren die in aanraking komen met de grond, worden bestreken met een waterdichte cementlaag van 1cm dikte. De wanden van kelders worden uitgevoerd in waterdichte betonbekuiping. Onder de fundering wordt er een aardingslus aangebracht, vlg. KB van 10 maart 1981, voor de aarding van de gehele definitieve installatie van het op te richten gebouw RIOLERINGEN De rioleringen worden uitgevoerd in PVC kunststofbuizen, volgens schema en diameters vermeld op het rioleringsplan, met plaatsing van de nodige toezichtputten. De diameter van de buizen is aangepast om het debiet van de diverse afvalwaters af te voeren onder normale omstandigheden, de regenwaterafvoeren zijn berekend op de geldende normen van regenwaterdebiet. De toezichtputten en controleluiken laten toe het totale rioleringsysteem op eenvoudige wijze te inspecteren en zonodig te reinigen. De rioleringen, valleidingen, regenwaterafvoeren, inspectieputten en verluchtingsbuizen bestaan uit PVC kunststofelementen die BENOR goedgekeurd zijn. De inspectieputten zijn afgedicht met reukdichte deksels. Tussen de privé installatie en de openbare riolering wordt er een toezichtput met stankafsluiter geplaatst. Volgens de plaatselijke reglementering wordt de rioleringsaansluiting op het openbaar net met gescheiden systeem aangelegd. Dit betekent dat de regenwaters, vuilwaters en fecaliën volledig gescheiden in een eigen net afgevoerd worden. De riolering van afvalwater + fecaliën en regenwater wordt dan afzonderlijk aangesloten aan het openbaar rioleringsnet. Deze regenwaterput bevat een wachtleiding Socarex om hergebruik van regenwater te voorzien in gemeenschappelijke technische ruimte om eventueel elk van de appartementen te voorzien. Optioneel en in supplement kan dan een systeem van regenwaterrecuperatie worden voorzien. In dat geval wordt een pomp geïnstalleerd die het regenwater naar de wooneenheid brengt. Op dit systeem kunnen toiletten en wasmachine worden aangesloten, alsook het buitenkraantje. De nodige wachtleidingen voor de nutsvoorzieningen worden aangelegd volgens de richtlijnen van de betrokken maatschappijen voor de aansluiting van water, elektriciteit, gas, telefoon en kabeltelevisie. Pagina 8 van 43

9 2.6. BETONCONSTRUCTIES Funderingsvoeten, zolen, balken, kolommen of andere elementen in gewapend beton en staal worden uitgevoerd volgens de stabiliteitsstudie opgemaakt door de leidende ingenieur. De betonkwaliteit wordt door de ingenieur opgegeven en nagezien bij levering uit de betoncentrale. Alle beton wordt volgens de plannen bekist en gewapend en bij storting voldoende getrild. Alle bekistingen en schoringen blijven opgesteld tot het beton voldoende is uitgehard en het grootste deel van zijn spanning heeft opgenomen. De controle van betonconstructies berust bij architect en ingenieur. Maatafwijkingen, plaatdoorbuigingen, zettingen en krimpscheuren zullen binnen de geldende toleranties blijven. De vloerplaten, voorzien volgens de normen inzake nuttige belasting van minimaal 200 kg/m2 voor normale bewooneenheid en 400 kg/m2 voor terrassen, worden uitgevoerd in geprefabriceerde elementen waaronder gewapende beton elementen, gewelven of predallen volgens de draagrichting en de diktes vermeld op de stabiliteitsplannen BOVENGRONDSE METSELWERKEN A. Buitengevels in spouwmuur De gevelwanden worden in baksteen opgebouwd volgens de klassieke geïsoleerde spouwconstructie, voldoende geïsoleerd volgens de EPB regelgeving. De wand bestaat uit: o Een buitengevelvlak in paramentsteen, vermetst met mortel in een halfsteens verband. Dit gevelvlak wordt opgetrokken als afgewerkt buitenvlak. Alle ornamentiek zoals natuursteen plinten, regels, of kaders, strekkenlagen, vertandingen of speciale metselwerkverbanden wordt verrekend in supplement. De keuze, de kleur, het formaat en het aspect van de steen wordt bepaald door de klant. ( HW 25 /m² incl btw) De gevelvlakken worden afgewerkt met passend cementgebonden voegwerk in een door de klant gekozen kleur en aspect. o De nodige spouwmuurisolatie als half gevulde spouwisolatie. Geïsoleerd volgens de EPB norm. o De isolatieplaat voor de spouwmuur is volledig milieuvriendelijk, onbrandbaar, schimmelwerend en bestand tegen vocht. Maar zij is bovenal een uitstekende isolatie. o De binnenwand van de gevel wordt uitgevoerd in holle snelbouwsteen 14cm dikte, vermetst met mortel tot een stevige draagmuur, klaar om gepleisterd te worden. De totale wandconstructie is stabiel, recht en haaks geplaatst volgens de plannen. Zij bevat de nodige kunststof waterkeringen om alle spouwwater af te voeren naar buiten. Zij is zo opgebouwd dat zij thermisch als onderdeel voldoet aan Pagina 9 van 43

10 de globale opgegeven warmteverlieswaarde (K-waarde) van het gebouw, volgens de EPB berekening. B. Dragende en niet-dragende binnenmuren De tot de constructie behorende binnenmuren worden opgetrokken tot voldoende stevige en stabiele wanden, geplaatst volgens plan en mee uitgerekend in de algemene stabiliteit van het gebouw. Zij zullen naar gelang het type gebouw, vermeld op de plannen, opgetrokken kunnen worden in : o holle snelbouwsteen van 14 of 19 cm dikte, vermetst of gelijmd tot een stevige draagmuur, klaar om gepleisterd te worden. Dikte 9 cm voor niet dragende binnenmuren. o volle betonblokken van 14 of 19 cm dikte, vermetst tot een stevige draagmuur in halfsteens metselwerkverband, afgewerkt door meegaand te voegen. C. Het metselwerk wordt steeds met de nodige zorg en vakkennis uitgevoerd, alles is afgewerkt zonder beschadigingen, scheuren of gebreken. De kwaliteiten van de metselwerken worden steeds door het coördinerend architectenbureau gecontroleerd VOEGWERKEN De muren in zichtbare snelbouwsteen en zichtbare betonblokken worden meegaand gevoegd. De paramentsteen van de vrije gevelvlakken wordt later met de meeste zorg opgevoegd met een speciale voegmortelspecie, waarvan de kleur en de afwerking bepaald worden door de bouwheer DORPELS De dorpels in deur- en raamopeningen worden uitgevoerd ofwel in natuursteen, ofwel aluminium met het raamgeheel mee, ofwel geschuurde blauwe hardsteen. De dorpels in paramentwerk zullen even hoog zijn als de verwerkte steen, en zullen zowel zijdelings als vooraan 5 cm uitsteken, of volgens detail vermeld op de plannen. Bij gebouwen waarvan de buitenmuren in gevelbepleistering worden afgewerkt, zullen de dorpels en de raamomlijstingen in natuursteen op zodanige wijze ontworpen worden, dat druipsporen en vochtsporen op de pleister vermeden worden ROOKAFVOEREN & VERLUCHTINGEN De wooneenheid wordt voorzien van een verluchtingssysteem, type C (zie verder), waarbij de verse lucht wordt aangetrokken via de droge ruimtes (living, slaapkamer) en de vervuilde lucht mechanisch wordt afgezogen via de natte ruimtes (keuken, berging, badkamer, toilet). Pagina 10 van 43

11 Om de appartementen op een adequate manier te verluchten wordt samengewerkt met een gespecialiseerde firma DAKTIMMER HELLENDE DAKEN De kapconstructie bestaat uit een traditioneel dakgebinte in hout of wordt opgebouwd met geprefabriceerde spanten, naar gelang de plannen. De houtsoort is Douglas of minstens gelijkwaardig. De kapconstructie wordt altijd volledig stabiel uitgevoerd, rekening houdend met de eigen gewichten, de dakbedekkingbelasting en de wind- en sneeuwbelasting volgens de geldende regelgeving. De verbindingen aan de ruwbouwconstructie gebeuren door middel van ingebetonneerde boutverbindingen. De onderlinge hechtingen gebeuren door bouten of vernageling met automatisch pistool. Alle constructieve elementen zoals muurplaten, spantbenen, stijlen, regels, nokbalken, trekkers, priemstijlen en windverbanden van het hellend dak zijn inbegrepen in het geheel en worden uitgevoerd volgens de regels van de kunst. Als de plannen het voorzien worden aan de dakconstructie een uitgetimmerde goot en dakoversteken in keperwerk genageld. De goot heeft voldoende afwatering en wordt bekleed met zink. De zichtzijde van de goot en de kroonlijsten worden bekleed met ofwel ceder beplanking, ofwel een afwerkingsplaat die voorzien wordt in: - een meranti paneel voorzien van primer en verflaag. of - een onderhoudsvrije bekledingsplaat met kleurcoating. Als de plannen het voorzien wordt op de dakconstructie een uitgetimmerde dakkapel in spanten en keperwerk genageld. Daartoe wordt de dakconstructie plaatselijk verstevigd. De dakkapellen worden volgens de plannen op zich weer afgewerkt met goten of dakoversteken. De kapel wordt bekleed met leien. De volledige kapconstructie, inclusief kapellen, wordt geïsoleerd. Deze isolatie is zo opgebouwd dat zij als onderdeel thermisch voldoet aan de globale opgegeven warmteverlieswaarde (K-waarde) van het gebouw volgens de berekening van de EPB verslaggever. De isolatie van het timmerwerk zal gerealiseerd worden in spijkerflensdekens voorzien van een alu-kraft dampscherm. Deze dekens worden opgestopt tussen de spanten geplaatst zonder openingen, en met vernageling door de flenzen aan de kapconstructie verankerd. Zowel verticale, schuine als horizontale gedeeltes. Alles klaar om af te werken met lichte wandconstructies. Pagina 11 van 43

12 2.12. DAKBEDEKKING HELLENDE DAKEN De dakbedekking wordt als volgt uitgevoerd : Boven het daktimmerwerk wordt een onderdakfolie aangebracht, welke de volledige dakvlakken tot de buitenmuren bedekken. Deze onderdakfolie bestaat uit een dampdoorlatende kunststof folie welke wordt vastgemaakt aan de kapconstructie door middel van fijne tengellatten genageld op de spanten of kepers. Daarboven wordt de dakbedekking geplaatst. Deze zal naar gelang het type gebouw, vermeld op de plannen, gerealiseerd worden in : Koramic /of Eternit / of variante dakpannen. ( budget 20 /m² incl btw) De pannen worden geplaatst op een latwerk van horizontale panlatten. De keuze, de kleur, het formaat en het aspect van de pannen wordt bepaald door bouwheer. Het pannendak wordt afgewerkt met de nodige hulpstukken uit het gekozen gamma, zoals gevelpannen, nokpannen en eindvorsten. De nokken worden geplaatst op verluchte ondernokken, zodat er steeds een noodzakelijke onderverluchting onder het pannenvlak wordt gerealiseerd. De waterafvoer van het hellend dak wordt afgeleid naar de goten. Op het dak geplaatste dakkapellen en kleine delen plat dak worden volgens de plannen afgewerkt in dezelfde pannen, tegelpannen, leien of zink. Deze afwerkingen worden waterdicht aangesloten aan het dakvlak met zinken slabben en kilgoten. Het geheel is te plaatsen volgens de regels der kunst. De aannemer heeft een 10-jarige verantwoordelijkheid op de waterdichtheid DAKBEDEKKING PLATTE DAKEN De dakbedekking platte daken wordt uitgevoerd als warm dak : Op de ondergrond van betonnen dakplaat of houten dakplaat wordt een hellingslaag voorzien naar de regenafvoerpunten voorzien op plan. Deze wordt op een betonnen dak uitgewerkt in isolerende hellingschape, op een houten dak in spielatten en weersbestendige houten vloerplaat. De helling van de chappe zit tussen de 3mm/lm en 10 mm/lm Op de aflopende ondervloer wordt een dampscherm losliggend geplaatst. Dit is een waterwerende geperforeerde folie die dampdoorlatend is. Daarboven komt een drukvaste isolatieplaat. Deze isolatie is zo opgebouwd dat zij als onderdeel thermisch voldoet aan de globale opgegeven warmteverlieswaarde (K-waarde) van het gebouw volgens de EPB verslaggeving. De waterkerende laag bestaat uit een dampscherm en twee lagen roofing. Pagina 12 van 43

13 Na afwerking ontstaat een volledig waterdicht dakvlak, zonder beschadigingen, zonder rimpels, zonder enig obstakel dat het aflopen van het water verhindert. Het dakvlak zal na een regenvlaag op natuurlijke wijze volledig aflopen. Op het dakvlak zal geen enkel voorwerp blijven liggen dat de dakdichting kan beschadigen of perforeren. Het totale dakvlak mag na afwerking geen gebreken vertonen. De muuraansluitingen tegen opstaande muren wordt gemaakt door inwerken van de folie in een voeg van de muur. De folie heeft de eigenschap dat het kleeft tussen twee mortellagen. De dakranden worden boven op de muren voorzien met een aluminium dakrandprofiel. Het zichtbare gedeelte heeft een hoogte van ca. 50mm en heeft een Ral kleur bepaald door de architect. Alternatief kan de dakrand ook afgewerkt wordt met arduinen dorpels. Eventuele dakkolken en tapbuizen worden uitgevoerd in lood. Deze worden gelijmd tegen het folie - membraan van de dakdichting, de tapbuizen wordt licht verdiept in de isolatie ingewerkt en worden voorzien van een bolrooster. Op deze manier zal al het regenwater afvloeien naar de dakkolk. Het geheel is te plaatsen volgens de regels der kunst. Mogelijks kleine plassen zijn toegelaten en vallen binnen de geldende toleranties. De aannemer heeft een 10- jarige verantwoordelijkheid op de waterdichtheid LOOD- EN ZINKWERKEN De regenwaterafvoeren worden voorzien in zink. De dakdoorgangen van de schouwen en de verluchtingen worden uitgevoerd in lood. De kilgoten worden uitgevoerd in zinken stroken op een houten bebording. De dakkolken en tapbuizen van de hellende daken worden uitgevoerd in zink. Ze worden voorzien van een bladvanger en bolrooster. De tapbuis hangt minstens 100 mm in de afvoerbuis. De terrassen of balkons worden voorzien van een zinken spuwer of worden aangesloten op de regenwaterafvoer met ingewerkte klokroosters. Alles volgens de plannen. Het geheel is te plaatsen volgens de regels der kunst. De aannemer heeft een 10- jarige verantwoordelijkheid op de waterdichtheid LEIENBEKLEDING OP MUREN Alle wachtgevels worden meegaand opgevoegd als zichtwerk. Bekleding met leien op latwerk met tussenin isolatie kan voorzien worden mits supplement BUITENSCHRIJNWERK - RAMEN EN DEUREN IN PVC, Hout of Alu Pagina 13 van 43

14 Het buitenschrijnwerk wordt uitgevoerd volgens het ontwerp van de architect. De kleur, aspect en uitzicht van de profielen worden bepaald door de architect, in samenspraak met de bouwheer. Het buitenschrijnwerk zal minimaal opgebouwd zijn uit vijf kamers en voldoende dichtingen wat zorgt voor optimale geluids-, water- en winddichtheid. De ramen zijn van het type vast, opendraaiend, draaikip of schuifraam, zoals aangeduid op de plannen. De ramen zijn voorzien van dubbele, hoogrendement beglazing met een isolatiewaarde (U waarde) van 1,1 W/m²K. Deze isolatiewaarde geeft recht op een premie (www.energiesparen.be). Het glas is klaar en doorzichtig, vrij van vlekken en krassen bij plaatsing. Het beslag wordt uitgevoerd in een geanodiseerde legering of in corrosiebeschermend staal. Bij het ontwerp werd er voorzien dat er in ieder lokaal de nodige verluchtings- en verlichtingsoppervlakte gecreëerd wordt, volgens de geldende regelgeving. Volgens de nieuwe glasnorm NBN S dient beglazing waar er gevaar heerst voor personen die zich onder dit glas bevinden, gehard of gelaagd te zijn. De plaatsing gebeurt met doken ofwel rechtstreeks in de muur. De opvoeging tussen het buitenparament en de ramen wordt uitgevoerd met een elastische voegopvulling PLEISTERWERKEN A. De wanden in zichtbaar metselwerk in betonblokken of snelbouw zijn afgewerkt met meegaand voegwerk en zijn op zich klaar voor de schilder, zonder enige pleisterafwerking. B. Alle wanden in baksteen of cellenbeton worden gepleisterd in een éénlagig systeem van gladde witte binnenbepleistering. Deze witte pleisterlaag wordt machinaal aangebracht en met behulp van plakijzers afgestreken tot een volledig afgewerkt vlak. Nergens zijn er scheuren of barsten, nergens zijn er holtes of bulten groter dan de toleranties vastgelegd door de norm. De muren zijn klaar voor de schilder. Alle buitenhoeken worden afgewerkt met ingeplakte gegalvaniseerde beschermende hoeken. De dagkanten van de ramen worden aan de binnenzijde uitgepleisterd. Alle doorhangende balken worden uitgepleisterd. Indien vereist wordt eerst een grondeermiddel aangewend. Pleisterwerken op beton of cellenbeton worden voorbereid met een speciaal hechtingsmiddel als voorstrijk. De aandacht wordt gevestigd op het feit dat in de overgang tussen pleisterwerk op gemetselde muren en pleisterwerk op plaasterpanelen, evenals de overgang tussen 2 predallen, er een differentiële zetting kan optreden. Dit is een kleine barst die te wijten is aan de verschillende krimp der materialen bij het drogingproces. Deze barstjes zijn een normaal verschijnsel en vallen binnen de normen voor uitvoering van Pagina 14 van 43

15 goed pleisterwerk. Zij zijn te dichten juist voor het aanbrengen van schilder- of behangwerk, wat ten laste van de koper is. De afwerking schilder- of behangwerk dient zo lang mogelijk uitgesteld, teneinde het gebouw zijn normale werkingstijd (zetting en droging) te geven. Uitvoering minimaal 4 maanden na het aanbrengen van het pleisterwerk. C. Systeemwanden en lichte wanden in cellenbeton of in kalkzandsteen worden afgewerkt met een finisher. Dit is een dunne afwerklaag omdat deze systeemwanden bij plaatsing en na opstoppen van de voegen reeds een vlakke wand vormen. Wanden klaar voor de schilder. D. Alle plafonds van het type predallen worden gepleisterd in een éénlagig systeem van gladde witte binnenbepleistering, klaar voor de schilder. In geval van valse plafonds wordt er geen pleisterwerk voorzien. Indien de bepleisterde oppervlakte nadien dient betegeld te worden, zal het pleister enkel worden afgereid, rechtgetrokken en afgeschaafd teneinde een goede hechting te verkrijgen. In vochtige milieus zullen metalen pleistergeleiders, hoek- en stopprofielen worden verwijderd om alle risico op corrosie te vermijden. In deze ruimten wordt bepleisterd met een mengsel op basis van cement CHAPEWERKEN De chapewerken worden in twee lagen uitgevoerd : 1. Uitvullingschape Deze laag wordt thermisch isolerend uitgevoerd op alle verdiepingen van het type Styrobet. Pur isolatie is mogelijk mits supplement. Omschrijving In de uitvullagen worden alle oneffenheden, bruuske peilverschillen, leidingen, kokers, dozen, buizen, enz.,... van en op de draagvloer weggewerkt, zodat de dekvloer in een vrij constante dikte kan aangebracht worden. De vereiste voorzieningen voor rand- en zettingsvoegen zijn inbegrepen. Meting De materialen zijn : niet onderhevig aan krimp (dimensioneel maatvast) na plaatsing. zijn niet ontvlambaar. onrotbaar en vormen geen voedingsbodem voor ongedierte, bacteriën of schimmels. hebben een voldoende mechanische weerstand. Uitvoering De draagvloer moet voldoende zuiver zijn teneinde een goede hechting te waarborgen. Het afgewerkte peil houdt steeds rekening met de dikte van de Pagina 15 van 43

16 dekvloer en de vloerbekleding. De uitvullagen worden aangebracht op de gereinigde draagvloer en vlak afgetrokken. Zij worden steeds los van de wanden en andere onderbrekingen voorzien, door tussenvoeging van randstroken van minimum 5 mm dik, uit polyethyleenschuim of andere kunststofschuimen. De zettingsvoegen van de constructies worden steeds in de uitvullaag doorgetrokken. 2. Afwerkingschape Deze afwerkingschape bestaat uit een cementgebonden vezelchape welke volledig vlak en effen wordt gladgestreken op de pashoogte, klaar om de voorziene bevloering aan te brengen. Algemeen Het zwevende dekvloertype wordt toegepast wanneer een thermische en/of akoestische isolatie voorzien is onder de dekvloer. Zwevende dekvloeren worden steeds voorzien van een wapening. Uitvoering De dekvloer wordt voorzien van een wapening bestaande uit polypropyleen vezels. Het mengen van de vezels in de mortel gebeurt volgens de richtlijnen van de fabrikant. De specie wordt verpompt met de wormpomp (zonder luchtdruk). Over de gehele omtrek van de dekvloer wordt een randisolatie aangebracht tegen de muur. Deze bestaat uit stroken polystyreen of een gelijkwaardige randisolatie die minstens even goed isoleert, en steekt enkele cm boven de afgewerkte vloer uit. Na voltooiing van de vloerwerken worden ze gelijk met de bedekking afgesneden. Uitzetvoegen worden voorzien om de oppervlakken te beperken tot 50 m2 en de lengte tot 8 m ISOLATIEWERKEN Het volledige gebouw is geïsoleerd uitgevoerd. Deze isolatie is zo opgebouwd dat zij volledig thermisch voldoet aan de globale opgegeven warmteverlieswaarde (K-waarde) van het gebouw volgens de EPB regelgeving. Daar waar er koudebruggen kunnen ontstaan bv. aan lintelen, balken en balkons zal een isolatie als verloren bekisting worden ingestort METAALWERKEN Eventuele balustrades en leuningen worden uitgevoerd in gelakte of geanodiseerde metalen buizen met veilige bevestigingen. De kleur is te bepalen door de klant. Voor de metalen balustrades staat de veiligheid voor alles. Zij worden stevig en met de nodige zorg bevestigd aan de constructie, en geven een grote valbeveiliging. Al het ijzerwerk dat geleverd en geplaatst wordt in de constructie van het gebouw wordt roestwerend behandeld. Al het bevestigingsmateriaal is vervaardigd uit roestvrij staal. Pagina 16 van 43

17 3. TECHNISCHE UITRUSTING 3.1. ELEKTRISCHE INSTALLATIE De elektrische installatie wordt uitgevoerd conform het A.R.A.B., het A.R.E.I. en de voorschriften van de stroomleverende maatschappij. De volledige elektrische installatie wordt gekeurd door een vanwege het Ministerie van Economische Zaken erkend controleorganisme. Alle lichtpunten, leidingen, stopcontacten en schakelaars worden uitgevoerd volgens de aanduidingen op het techniekenplan en de meetstaat. De leidingen worden ingewerkt in de gepleisterde muren en plafonds en in de vloeren of ze worden in opbouw geplaatst op de niet-gepleisterde muren en plafonds. De leidingen worden uitgevoerd met bedrading in PVC-buis. De schakelaars en de stopcontacten zijn van Niko, de Original lijn, van een tijdloos eenvoudig design. Op deze schakelaars kunnen upgrades worden gekozen, door over te gaan naar de Intense of Pure lijn. De verdeelkast met de nodige automatische zekeringen voor de verschillende stroomkringen wordt in de berging of in de garage geplaatst. De zekeringen worden op stroomrails geplaatst. De installatie wordt beveiligd door de nodige smeltveiligheden, een algemene verliesstroomschakelaar, en een verliesstroomschakelaar voor de badkamer en de wasmachine. Er zijn geen lichtarmaturen voorzien. De tellerbatterij wordt opgesteld op een daartoe voorziene plaats. De kosten van de teller en de aansluiting ervan zijn ten laste van de koper. De aansluiting van de radio - en televisiedistributie en van de telefoon zijn ten laste van de koper. De installatie wordt uitgevoerd door de aannemer elektriciteit. Bij oplevering worden deze kosten opgesteld, alsook de tellerstanden op die datum overgeschreven op het opleveringsverslag. Er wordt een standaardplan van de uitvoering der elektriciteit bezorgd, waarmee de klant zich akkoord dient te verklaren. Eventuele aanpassingen en bijbestellingen kunnen door de koper gevraagd worden en dienen aan ons bezorgd te worden binnen een bepaalde vastgestelde termijn. Elke koper zal alle besproken wijziging ten opzichte van de standaard uitvoering bevestigen met een gehandtekende bestelbon met vermelding van de meerprijzen. De schakelaars, lichtpunten en stopcontacten die standaard voorzien worden, zijn te vinden in de beschrijving hieronder. Deze beschrijving geeft het aantal punten aan dat voorzien wordt en gaat samen met het basis techniekenplan dat de plaats aangeeft. Pagina 17 van 43

18 Standaard wordt voorzien : Hal : 1 lichtpunt dubbele richting WC : 1 lichtpunt enkele richting Living : 2 of 3 lichtpunten enkel richting 4 enkele stopcontacten 1 dubbel stopcontact 1 aansluiting TV 1 aansluiting telefoon 1 aansluiting UTP 1 voeding thermostaat CV Keuken : 1 lichtpunt enkele richting 1 rechtstreekse aansluiting keukenmeubel 2 dubbele stopcontacten boven werkblad 1 voeding dampkap 1 voeding kookfornuis 1 voeding oven 1 voeding microgolf 1 voeding vaatwas 1 voeding koelkast Berging : 1 lichtpunt enkele richting 1 voeding CV 1 voeding wasmachine 1 voeding droogkast 1 voeding diepvriezer 1 dubbel stopcontact onder verdeelkast voor eventueel TV versterker of aansluiting Telenet Badkamer : 1 lichtpunt enkele richting 1 lichtpunt enkele richting op meubel 1 enkel stopcontact op meubel Slaapkamer 1 : 1 lichtpunt enkele richting 2 dubbele stopcontacten 1 aansluiting UTP 1 aansluiting TV Bijkomende slaapkamers : 1 lichtpunt enkele richting 2 dubbele stopcontacten 1 aansluiting UTP 1 aansluiting TV Nachthal : 1 enkel stopcontact 3.2. SANITAIRE INSTALLATIE De watermeter wordt geplaatst op de daartoe voorziene plaats. Plaatsing volgens de voorschriften van de distributiemaatschappij. De kosten van de aansluiting zijn ten laste van de koper. De installatie wordt uitgevoerd door de aannemer sanitair. Bij oplevering worden deze kosten opgesteld, alsook de tellerstanden op die datum overgeschreven op het opleveringsverslag. Pagina 18 van 43

19 Vanaf dat ogenblik zijn de verbruikskosten ten laste van de klant. De aan - en afvoerleidingen van koud en warm water worden uitgevoerd in VPE buizen. Als er aanvoerleidingen van gas nodig zijn, dan worden deze uitgevoerd in gegalvaniseerd staal. De afvoeren worden uitgevoerd in Benor gekeurde PVC buizen of gelijkwaardig, voorzien van de nodige ontluchtingen. De buizen worden in de muren of in de vloeren ingewerkt, behalve in de berging (collectoren) en in de ruimtes waar er niet gepleisterd wordt (bv. de garage, ). De aftappunten van aan - en afvoerleidingen die standaard voorzien worden, zijn te vinden in de beschrijving hieronder. Deze beschrijving geeft het aantal punten aan dat voorzien wordt en gaat samen met het basis techniekenplan dat de plaats aangeeft. Standaard wordt voorzien : WC : Koudwater-toevoer WC (optie: op regenwater) Koudwater-toevoer handwasbakje Afvoer WC Afvoer handwasbakje Keuken : Koud- + Warmwater-toevoer spoelbak Aansluiting koudwater vaatwas Afvoer spoelbak Afvoer vaatwas via T-stuk op spoelbak Berging : Koudwater-toevoer wasmachine (optie: op regenwater) Dubbeldienstkraan Koudwater-toevoer centrale verwarming Afvoer wasmachine met S-bocht Afvoer centrale verwarming Afvoer uitgietbak indien voorzien op plan Badkamer : Koudwater + Warmwater-toevoer bad indien voorzien op plan Koudwater + Warmwater-toevoer lavabo Koudwater + Warmwater-toevoer douche indien voorzien op plan Afvoer bad indien voorzien op plan Afvoer lavabo Afvoer douche indien voorzien op plan Koudwater-toevoer WC (optie: op regenwater) voor duplexen Afvoer WC voor duplexen Terras / tuin : Koudwater-toevoer buitenkraan (optie : op regenwater) De distributie van het warm water gebeurt vanuit de individuele wandketel. Pagina 19 van 43

20 3.3. CENTRALE VERWARMNG De gasmeter wordt geplaatst op de daartoe voorziene plaats. Plaatsing volgens de voorschriften van de distributiemaatschappij, en afgeleverd met keuringsattest bij ingebruikstelling. De kosten van de aansluiting zijn ten laste van de koper. De installatie wordt uitgevoerd door de aannemer centrale verwarming. Bij oplevering worden deze kosten opgesteld, alsook de tellerstanden op die datum overgeschreven op het opleveringsverslag. Vanaf dat ogenblik zijn de verbruikskosten ten laste van de koper. De verwarming bestaat uit een hoge-rendements condensatie gaswandketel (24-28Kw), die voldoende vermogen levert om de radiatoren van warm water te kunnen voorzien en om een normale distributie van warm water voor de sanitaire doeleinden te kunnen verzekeren. De ketel wordt geplaatst in de berging. De ketel is voorzien van elektronische ontsteking, zonder waakvlam. De ketel is van het type Vaillant, of gelijkwaardig. Er is geen direct contact van de verbrandingskamer met de plaats waar de ketel opgesteld is. Een zogenaamd gesloten systeem waarbij de ketel verse lucht trekt via de schouw en niet uit de omgeving. Koolstofmonoxidevorming is bijgevolg uitgesloten. Er is een automatische beveiliging bij oververhitting, watertekort of gasgebrek. De verluchting en rookafvoer van de ketel worden voorzien conform de geldende voorschriften. De leidingen van de verwarming worden in de chape weggewerkt en de radiatoren worden uitgevoerd met wandaansluiting. De radiatoren zijn plaatstalen paneelradiatoren, voorzien van thermostatische kranen. Als alternatief in supplement kunnen eveneens convectoren worden voorzien. De regeling van de temperatuur gebeurt door middel van een klokthermostaat die in de living wordt voorzien. Elkeen kan dus zijn installatie manueel afstellen en aanpassen aan zijn persoonlijke wensen. De temperatuur van het sanitaire water kan gewijzigd worden, de temperatuur van het water voor de radiatoren kan gewijzigd worden, de werking van de radiatoren kan uitgeschakeld worden en de installatie kan aan en uit gezet worden. Dit binnen de richtlijnen opgelegd door de fabrikant. De CV installatie wordt voorzien van een handleiding voor optimaal gebruik. De vermogens van de warmtelichamen zijn zo berekend dat bij een buitentemperatuur van - 10 C volgende binnentemperaturen minimaal kunnen afgegeven worden bij gelijktijdige verwarming van alle vertrekken : Hal: + 16 C Living & leefruimte: + 22 C Keuken: + 22 C Slaapkamer: + 18 C Badkamer: + 24 C Pagina 20 van 43

LASTENBOEK -------------------------------------------------------------

LASTENBOEK ------------------------------------------------------------- lastenboek bladzijde 1 LASTENBOEK ------------------------------------------------------------- Algemene Beschrijving van de werken en materialen INHOUD Hoofdstuk 08: Isolatie Hoofdstuk 09: Bezetwerken

Nadere informatie

LASTENBOEK -------------------------------------------------------------

LASTENBOEK ------------------------------------------------------------- lastenboek bladzijde 1 LASTENBOEK ------------------------------------------------------------- Algemene Beschrijving van de werken en materialen INHOUD Hoofdstuk 08: Isolatie Hoofdstuk 09: Bezetwerken

Nadere informatie

Ruwbouw T E C H N I S C H E K E N M E R K E N V A N U I T V O E R I N G E N G E B R U I K T E M A T E R I A L E N

Ruwbouw T E C H N I S C H E K E N M E R K E N V A N U I T V O E R I N G E N G E B R U I K T E M A T E R I A L E N 14 T E C H N I S C H E K E N M E R K E N V A N U I T V O E R I N G E N G E B R U I K T E M A T E R I A L E N Ruwbouw De grondwerken en nivelleringen omvatten alle opruimingswerken, zowel mechanisch als

Nadere informatie

07/06/2013 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 LINDEN 016/656847 FAX 016/652035. Lastvoorwaarden uitvoering. : - 1,00: voorzien Elektriciteit

07/06/2013 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 LINDEN 016/656847 FAX 016/652035. Lastvoorwaarden uitvoering. : - 1,00: voorzien Elektriciteit 07/06/2013 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 LINDEN 016/656847 FAX 016/652035 Dossier nr: Werf: VELDENSTRAAT Architect: Datum 1 werfbespreking: Gelegen: Tel klant (p): (B. Mr): (B. Mevr): Type

Nadere informatie

LASTENBOEK AFWERKING SEMI-CASCO LORETTEKLOOSTER BEGIJNENSTRAAT MECHELEN

LASTENBOEK AFWERKING SEMI-CASCO LORETTEKLOOSTER BEGIJNENSTRAAT MECHELEN LASTENBOEK AFWERKING SEMI-CASCO LORETTEKLOOSTER BEGIJNENSTRAAT MECHELEN INHOUD 2. Pleisterwerken p.3 3. Chapewerken, p.3 6. Sanitaire installatie p.3 7. Elektrische installatie p.4 8. Verwarmingsinstallatie

Nadere informatie

BOUWBEDRIJF BAUTERS de hoeksteen van uw woning BOSSEMSTRAAT 42 9890 GAVERE TEL 09/2322642 LASTENBOEK KANUNIKKENSTRAAT OUDENAARDE - EINE

BOUWBEDRIJF BAUTERS de hoeksteen van uw woning BOSSEMSTRAAT 42 9890 GAVERE TEL 09/2322642 LASTENBOEK KANUNIKKENSTRAAT OUDENAARDE - EINE BOUWBEDRIJF BAUTERS de hoeksteen van uw woning BOSSEMSTRAAT 42 9890 GAVERE TEL 09/2322642 LASTENBOEK KANUNIKKENSTRAAT OUDENAARDE - EINE I. RUWBOUW ART. 1 : FUNDERINGEN De funderingen zijn berekend op een

Nadere informatie

21/05/2013 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 LINDEN 016/656847 FAX 016/652035. Datum 1 werfbespreking: Lastvoorwaarden uitvoering

21/05/2013 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 LINDEN 016/656847 FAX 016/652035. Datum 1 werfbespreking: Lastvoorwaarden uitvoering 21/05/2013 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 LINDEN 016/656847 FAX 016/652035 Dossier nr: Rillaar Montenaken Werf: Architect: Datum 1 werfbespreking: Gelegen: Tel klant (p): (B. Mr): (B. Mevr):

Nadere informatie

PROJECT INGOOIGEM - Lindeburen 1. GROND-, FUNDERINGS- EN RIOLERINGSWERKEN - Afgraven van de graszode en van de teelaarde (± 10 cm) - de goede aarde wordt afzonderlijk gehouden - Graaf- en delfwerken; -

Nadere informatie

BOUWEN VAN APPARTEMENTEN Oostmalsesteenweg te Rijkevorsel

BOUWEN VAN APPARTEMENTEN Oostmalsesteenweg te Rijkevorsel BOUWEN VAN APPARTEMENTEN Oostmalsesteenweg te Rijkevorsel BOUWHEER: DEGO bvba Poeleinde 33 2323 Hoogstraten - Wortel Tel 03 / 314 35 69 Fax 03 / 314 99 80 info@dego.be 1. ALGEMEEN De appartementen worden

Nadere informatie

F R E D - projects. ! Flanders Real Estate Development Projects HUYZE T STEENTJE. Gekoppelde nieuwbouwwoningen te Laarne

F R E D - projects. ! Flanders Real Estate Development Projects HUYZE T STEENTJE. Gekoppelde nieuwbouwwoningen te Laarne HUYZE T STEENTJE Gekoppelde nieuwbouwwoningen te Laarne Huyze t Steentje : Beschrijving Laarne, Hoekstraat 28 Op een boogscheut van het centrum van Laarne, in een pittoreske landelijke omgeving bouwt de

Nadere informatie

19/10/2011 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 Linden 016/65 68 47 FAX 016/65 20 35. Architekt: Bert Van der Borght. Lastvoorwaarden Uitvoering

19/10/2011 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 Linden 016/65 68 47 FAX 016/65 20 35. Architekt: Bert Van der Borght. Lastvoorwaarden Uitvoering 19/10/2011 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 Linden 016/65 68 47 FAX 016/65 20 35 Dossier nr: Werf: Aarschot Architekt: Bert Van der Borght Datum 1 werfbespreking: Gelegen: Tel klant (p): (B.

Nadere informatie

TE KOOP RECHTSTREEKS VAN DE BOUWHEER VRIJ VAN ONTWERP

TE KOOP RECHTSTREEKS VAN DE BOUWHEER VRIJ VAN ONTWERP TE KOOP RECHTSTREEKS VAN DE BOUWHEER VRIJ VAN ONTWERP Landelijke nieuw te bouwen gezinswoning te Gingelom. Half open bebouwing van 152m 2 op een perceel van 4a00ca Adres: Statiestraat 73, Gingelom Perceel

Nadere informatie

19/10/2011 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 Linden 016/65 68 47 FAX 016/65 20 35. Datum 1 werfbespreking: Lastvoorwaarden Uitvoering

19/10/2011 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 Linden 016/65 68 47 FAX 016/65 20 35. Datum 1 werfbespreking: Lastvoorwaarden Uitvoering 19/10/2011 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 Linden 016/65 68 47 FAX 016/65 20 35 Dossier nr: MOLENSTEDE Werf: Architekt: BERT VAN DER BORGHT Datum 1 werfbespreking: Gelegen: Tel klant (p): (B.

Nadere informatie

LASTENBOEK VERKOOP STANDAARD KOMITO. Residentie Ruebens Voorstraat 47 - Kaprijke

LASTENBOEK VERKOOP STANDAARD KOMITO. Residentie Ruebens Voorstraat 47 - Kaprijke LASTENBOEK VERKOOP STANDAARD KOMITO Voorstraat 47 - Kaprijke Architect : A³ Architect Jurgen Van Durme Nieuwstraat 10/12 B-9230 Wetteren jurgenvandurme@skynet.be Opdrachtgever : Komito Kaprijke bvba Sackweg

Nadere informatie

ALGEMENE TECHNISCHE BESCHRIJVING AARSCHOT - POORTVELDEN 1STE FASE. volgens E70-K40 normering. UITVOERING - CASCO

ALGEMENE TECHNISCHE BESCHRIJVING AARSCHOT - POORTVELDEN 1STE FASE. volgens E70-K40 normering. UITVOERING - CASCO ALGEMENE TECHNISCHE BESCHRIJVING AARSCHOT - POORTVELDEN 1STE FASE volgens E70-K40 normering. UITVOERING - CASCO ALGEMEEN: Dit lastenboek werd opgesteld om de kandidaat-kopers een beknopt overzicht te geven

Nadere informatie

TE KOOP RECHTSTREEKS VAN DE BOUWHEER VRIJ VAN ONTWERP

TE KOOP RECHTSTREEKS VAN DE BOUWHEER VRIJ VAN ONTWERP TE KOOP RECHTSTREEKS VAN DE BOUWHEER VRIJ VAN ONTWERP Eigentijdse nieuw te bouwen gezinswoning te Bilzen (Hoelbeek). Linkerwoning van een tweewoonst van 140m 2 op een perceel van 5a53ca Adres: Hoelbeekstraat

Nadere informatie

01/02/2012 1 DELTA BATI S.A. Allée du Petit Paris 61 1410 WATERLOO 02/354 56 85 FAX 02/354.56.62. Lastvoorwaarden Uitvoering

01/02/2012 1 DELTA BATI S.A. Allée du Petit Paris 61 1410 WATERLOO 02/354 56 85 FAX 02/354.56.62. Lastvoorwaarden Uitvoering 01/02/2012 1 δ DELTA BATI S.A. Allée du Petit Paris 61 1410 WATERLOO 02/354 56 85 FAX 02/354.56.62 Dossier nr: Werf: HOEGAARDEN Architekt: F VERTOMMEN Datum 1 werfbespreking: Gelegen: Tel klant (p): (B.

Nadere informatie

B.V.B.A RUZZI WEG NAAR ZWARTBERG NR 119 3530 Houthalen Tel : 089/38.14.35

B.V.B.A RUZZI WEG NAAR ZWARTBERG NR 119 3530 Houthalen Tel : 089/38.14.35 B.V.B.A RUZZI WEG NAAR ZWARTBERG NR 119 3530 Houthalen Tel : 089/38.14.35 Project te Houthalen : Weg naar Zwartberg Grondwerken Funderingen A. RUWBOUWWERKEN BESCHRIJVING DER WERKEN ---------------------------------

Nadere informatie

LASTENBOEK APPARTEMENTEN

LASTENBOEK APPARTEMENTEN LASTENBOEK APPARTEMENTEN 1.1. ADMINISTRATIE Dit omvat: Opmeting van het perceel door landmeetkundige Grondsondering Stabiliteitsstudie Staat van bevinding ABR-polis door de bouwheer Controle registratie

Nadere informatie

PROJECT VICHTE A. Rodenbachstraat Algemene beschrijving 1. GROND-, FUNDERINGS- EN RIOLERINGSWERKEN - Afgraven van de graszode en van de teelaarde (± 10 cm) - de goede aarde wordt afzonderlijk gehouden

Nadere informatie

PROJECT ZWEVEGEM - ZAVELEINDE Algemene beschrijving 1. GROND-, FUNDERINGS- EN RIOLERINGSWERKEN - Afgraven van de graszode en van de teelaarde (± 10 cm) - de goede aarde wordt afzonderlijk gehouden - Graaf-

Nadere informatie

LASTENBOEK APPARTEMENTEN

LASTENBOEK APPARTEMENTEN 1.1. ADMINISTRATIE LASTENBOEK APPARTEMENTEN Dit omvat: _ Opmeting van het perceel door landmeetkundige _ Grondsondering _ Stabiliteitsstudie _ Staat van bevinding aanpalende gebouwen. _ ABR-polis door

Nadere informatie

2) AFWERKING. Nieuwbouwproject te NIEUWKERKEN, Heihoekstraat Appartementen INHOUD. Hoofdstuk 08: Isolatie. Hoofdstuk 09: Bezetwerken

2) AFWERKING. Nieuwbouwproject te NIEUWKERKEN, Heihoekstraat Appartementen INHOUD. Hoofdstuk 08: Isolatie. Hoofdstuk 09: Bezetwerken Nieuwbouwproject te NIEUWKERKEN, Heihoekstraat Appartementen 2) AFWERKING INHOUD Hoofdstuk 08: Isolatie Hoofdstuk 09: Bezetwerken Hoofdstuk 10: Vloer- en tegelwerken Hoofdstuk 11: Binnenschrijnwerk Hoofdstuk

Nadere informatie

LASTENBOEK ROESELARE SERINGENSTRAAT WOONPROJECT BOTANIEK HANDELSRUIMTE

LASTENBOEK ROESELARE SERINGENSTRAAT WOONPROJECT BOTANIEK HANDELSRUIMTE LASTENBOEK ROESELARE SERINGENSTRAAT WOONPROJECT BOTANIEK HANDELSRUIMTE INTRODUCTIE Om de toekomstige eigenaars van deze handelsruimte een duidelijk overzicht te geven van de kwaliteit en de afwerking van

Nadere informatie

2HOB te LOZEN Lastenboek

2HOB te LOZEN Lastenboek 2HOB te LOZEN Lastenboek Wind- en waterdicht 1 LIGGINGSPLAN KAVEL 1 KAVEL 2 : 2a87ca : 2a87ca 2 INHOUDSTAFEL 1 ALGEMEEN 2 LASTENBOEK 2.1 Werfinrichting 2.2 Grondwerken 2.3 Rioleringswerken 2.4 Ruwbouw

Nadere informatie

PROJECT DESSELGEM - OPSTALSTRAAT Algemene beschrijving 1. GROND-, FUNDERINGS- EN RIOLERINGSWERKEN - Afgraven van de graszode en van de teelaarde (± 10 cm) - de goede aarde wordt afzonderlijk gehouden -

Nadere informatie

Samenvattende meetstaat ARTIKEL IND HOEV ARCH HOEV AANN EENHEIDSPR SOM OPMERKINGEN

Samenvattende meetstaat ARTIKEL IND HOEV ARCH HOEV AANN EENHEIDSPR SOM OPMERKINGEN HOOFDSTUK 00 : INRICHTING VAN DE BOUWPLAATS. werfkast elek. te voorzien HOODSTUK 01 : VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN. 01.1 : Schoonmaak van de werf. uitgraven van stronken 4 stuks HOOFDTSUK 02 : GRAAFWERKEN.

Nadere informatie

21/02/ DELTA BATI S.A. Diestsesteenweg Linden 016/ FAX 02/ Datum 1 werfbespreking: Lastvoorwaarden Uitvoering

21/02/ DELTA BATI S.A. Diestsesteenweg Linden 016/ FAX 02/ Datum 1 werfbespreking: Lastvoorwaarden Uitvoering 21/02/2013 1 DELTA BATI S.A. Diestsesteenweg 261 3210 Linden 016/65 68 47 FAX 02/354.56.62 Dossier nr: Werf: Architect: Datum 1 werfbespreking: Gelegen: Elsleukenstraat Langdorp Tel klant (p): (B. Mr):

Nadere informatie

Algemeen Grondwerken Funderingen Betonwerken Isolatie Binnenmetselwerk Gevels Dakwerken Dakwaterafvoeren Buitenschrijnwerk Buitenriolering

Algemeen Grondwerken Funderingen Betonwerken Isolatie Binnenmetselwerk Gevels Dakwerken Dakwaterafvoeren Buitenschrijnwerk Buitenriolering S A M E N V A T T E N D B E S T E K - woningen Hoofdstuk 1 : RUWBOUWWERKEN Algemeen Grondwerken Funderingen Betonwerken Isolatie Binnenmetselwerk Gevels Dakwerken Dakwaterafvoeren Buitenriolering Hoofdstuk

Nadere informatie

RESIDENTIE SERENA. Bouwen van 5 appartementen. Nieuwpoortsesteenweg 195. Oostende

RESIDENTIE SERENA. Bouwen van 5 appartementen. Nieuwpoortsesteenweg 195. Oostende Project : Bouwen van 5 appartementen Nieuwpoortsesteenweg 195 Oostende RESIDENTIE SERENA Bouwheer : contactpersoon: Van Dosselaer Danny Oude Brugseweg 246 8460 Oudenburg Roksem 0475/46 15 02 050/81 64

Nadere informatie

wastafel: koud en warm/douche: koud en warm/wasmachine: koud douche: koud en warm/badkamermeubel: 2x koud en 2x warm/bad: koud en warm

wastafel: koud en warm/douche: koud en warm/wasmachine: koud douche: koud en warm/badkamermeubel: 2x koud en 2x warm/bad: koud en warm Lastenboek casco afwerking Halfopen nieuwbouwwoning(ben woning) Gelegen Beekstraat te Tessenderlo.Ventilatie In deze woning zal systeem D met warmterecuperatie van het merk Vasco D 400 worden voorzien,

Nadere informatie

INFOBROCHURE TECHNISCHE INFO. Werf Sint-Niklaas, Belsele Watermolenwijk II fase 4 12 koopwoningen

INFOBROCHURE TECHNISCHE INFO. Werf Sint-Niklaas, Belsele Watermolenwijk II fase 4 12 koopwoningen INFOBROCHURE TECHNISCHE INFO 3 Werf Sint-Niklaas, Belsele Watermolenwijk II fase 4 12 koopwoningen 2 Inhoudsopgave 3 Situerings- en liggingsplan p. 4-5 Plannen der woongelegenheden p. 9 I. Plan woning

Nadere informatie

21/11/ DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg LINDEN 016/ FAX 016/ Architect: Bert Vanderborght. Lastvoorwaarden Uitvoering

21/11/ DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg LINDEN 016/ FAX 016/ Architect: Bert Vanderborght. Lastvoorwaarden Uitvoering 21/11/2012 1 DELTA BATI N.V. Diestsesteenweg 261 3210 LINDEN 016/656847 FAX 016/652035 Dossier nr Werf: ZWALUWSTRAAT/AARSCHOT Architect: Bert Vanderborght Datum 1 werfbespreking: Gelegen: Tel klant (p):

Nadere informatie

Lastenboek Groenendaallaan 13-17

Lastenboek Groenendaallaan 13-17 Lastenboek Groenendaallaan 13-17 1. Alle architectkosten zijn ten laste van de aannemer alsook de kosten van de ingenieursstudie. 2. De aansluitingen aan de openbare netten zijn ten laste van de kopers,

Nadere informatie

LASTENBOEK VERKOOP. Residentie Wittouck Village L.A. Schokkaertstraat Sint Pieters Leeuw

LASTENBOEK VERKOOP. Residentie Wittouck Village L.A. Schokkaertstraat Sint Pieters Leeuw BENARCHITECTS fruitmarkt, 8 bus 1 3500 hasselt info@benarchitects.be www.benarchitects.be fax: +32 (0) 11 74 71 37 Opdrachtgever : Immo Sint Pieter LASTENBOEK VERKOOP STANDAARD ADQUALITY **** Residentie

Nadere informatie

NIEUWBOUW TE LANGEMARK

NIEUWBOUW TE LANGEMARK Pagina 1 van 6 NIEUWBOUW TE LANGEMARK Hedendaagse woning 3 slaapkamers Ruime leefruimte Maatkeuken Badkamers Zuidgerichte Tuin Garage/carport Rustige ligging Berging 2 toiletten Instap-klaar Nabij centrum

Nadere informatie

Lastenboek. Dit lastenboek bestaat uit een beschrijving van de te gebruiken materialen en de wijze waarop ze worden verwerkt.

Lastenboek. Dit lastenboek bestaat uit een beschrijving van de te gebruiken materialen en de wijze waarop ze worden verwerkt. Lastenboek Wevelgem 6 woningen Inleiding Woonerf t Neerbeekske is een standingvol woonerf op een topligging te Wevelgem. Aan de verbindingsweg Wevelgem Kortrijk en dicht bij de autosnelwegen. Bijzonder

Nadere informatie

INPLANTINGSPLAN LOT 3 LEGENDE LEGENDE MATERIALEN OPMERKINGEN Waasmunster uitvoeringsplan BOSMAN WONINGBOUW bvba.

INPLANTINGSPLAN LOT 3 LEGENDE LEGENDE MATERIALEN OPMERKINGEN Waasmunster uitvoeringsplan BOSMAN WONINGBOUW bvba. LOT LOT 6 LOT 5 LOT 4 LOT 3 LOT 2 LOT 1 Mantawijk LOT LOT 12 LOT 13 LOT 14 LOT 8 LOT 9 LOT LEGENDE OPMERKINGEN dragend metselwerk isolatie paramentsteen cellenbeton gestort beton betonblok chape LEGENDE

Nadere informatie

INPLANTINGSPLAN LOT 14 LEGENDE LEGENDE MATERIALEN OPMERKINGEN Waasmunster uitvoeringsplan BOSMAN WONINGBOUW bvba.

INPLANTINGSPLAN LOT 14 LEGENDE LEGENDE MATERIALEN OPMERKINGEN Waasmunster uitvoeringsplan BOSMAN WONINGBOUW bvba. LOT LOT 6 LOT LOT 4 LOT 3 LOT 2 LOT 1 Mantawijk LOT LOT LOT 13 LOT 14 LOT 8 LOT 9 LOT LEGENDE OPMERKINGEN dragend metselwerk isolatie paramentsteen cellenbeton gestort beton betonblok chape LEGENDE MATERIALEN

Nadere informatie

ANCO-TORENS TURNHOUT. VERKOOPSLASTENBOEK PARKEERGARAGE Fase

ANCO-TORENS TURNHOUT. VERKOOPSLASTENBOEK PARKEERGARAGE Fase Generaal Lemanstraat 27 B-2018 Antwerpen Telefoon 03 232 08 79 Telefax 03 232 21 38 www.wilma.be ANCO-TORENS TURNHOUT VERKOOPSLASTENBOEK PARKEERGARAGE Fase 4 Versie: 30 juli 2010 anco verkoopslastenboek

Nadere informatie

COMMERCIEEL LASTENBOEK VAN 8 WONINGEN, GELEGEN L.GEWATSTRAAT Z/N, TE 2560 NIJLEN.

COMMERCIEEL LASTENBOEK VAN 8 WONINGEN, GELEGEN L.GEWATSTRAAT Z/N, TE 2560 NIJLEN. 1 COMMERCIEEL LASTENBOEK VAN 8 WONINGEN, GELEGEN L.GEWATSTRAAT Z/N, TE 2560 NIJLEN. 2 RUWBOUW Onder het gebouw is volle grond voorzien. Op de betonnen funderingszolen zijn funderingsmuren uit betonblokken

Nadere informatie

project Vierschaarstraat/Bakkerstraat Lokeren Loten 8-9-10 / 11-12-13 / 14-15-16

project Vierschaarstraat/Bakkerstraat Lokeren Loten 8-9-10 / 11-12-13 / 14-15-16 project Vierschaarstraat/Bakkerstraat Lokeren Loten 8-9-10 / 11-12-13 / 14-15-16 2 lot 8-9 - 10 GRONDPLAN lot 8-9 - 10 4 VERDIEPING 1 lot 8-9 - 10 VERDIEPING 2 6 lot 8-9 - 10 VOORGEVEL lot 8-9 - 10 ACHTERGEVEL

Nadere informatie

Verkoopslastenboek Vakantiepark Duinenhof Fase 1 & 2 (Wet Breyne niet van toepassing)

Verkoopslastenboek Vakantiepark Duinenhof Fase 1 & 2 (Wet Breyne niet van toepassing) Artikel 1 - PARTIJEN Verkoopslastenboek Vakantiepark Duinenhof Fase 1 & 2 (Wet Breyne niet van toepassing) Tussen de ondergetekenden, Enerzijds 1. NV DEBAILLIE PROMOTIONS, met zetel te 1140 Evere, Optimismelaan

Nadere informatie

Beton is een mengsel van grind, zand, cement en water. Gewapend beton is beton dat verstevigd is met ijzer.

Beton is een mengsel van grind, zand, cement en water. Gewapend beton is beton dat verstevigd is met ijzer. De ruwbouw is het geheel van funderingen, muren, balken, welfsels en dak. Een aannemer in bouwwerken voert de ruwbouw uit. Hij heeft gekwalificeerde vaklui als metselaars, betonbekisters en ijzervlechters

Nadere informatie

project Vierschaarstraat/Bakkerstraat Lokeren Loten 8-9-10 / 11-12-13 / 14-15-16

project Vierschaarstraat/Bakkerstraat Lokeren Loten 8-9-10 / 11-12-13 / 14-15-16 project Vierschaarstraat/Bakkerstraat Lokeren Loten 8-9-10 / 11-12-13 / 14-15-16 2 lot 8-9 - 10 GRONDPLAN lot 8-9 - 10 4 VERDIEPING 1 lot 8-9 - 10 VERDIEPING 2 lot 8-9 - 10 6 VOORGEVEL lot 8-9 - 10 ACHTERGEVEL

Nadere informatie

ADVIES VAN HET GEMEENTEBESTUUR

ADVIES VAN HET GEMEENTEBESTUUR PROVINCIE LIMBURG GEMEENTE BILZEN INGESCHREVEN OP DE TABEL VAN DE ORDE DER ARCHITECTEN VAN LIMBURG Ingenieurs-architectenbureau Techniek & Ruimte bvba 3740 Bilzen, Bammestraat 51 tel. 012/23 69 48 - fax.

Nadere informatie

BESCHRIJVENDE MEETSTAAT

BESCHRIJVENDE MEETSTAAT BESCHRIJVENDE MEETSTAAT Uitvoering volgens gepubliceerde plannen 1.RUWBOUW 1. Grondwerken Afgraven teelaarde 20cm: voorzien Uitgraven geul voor nutsleidingen: voorzien Uitgraven geul voor aansluiting straatriool

Nadere informatie

KORTENBOSSTRAAT, SINT-TRUIDEN

KORTENBOSSTRAAT, SINT-TRUIDEN Mooie open bebouwing met optimaal wooncomfort! KORTENBOSSTRAAT, SINT-TRUIDEN Wonen in een groene omgeving - centraal gelegen - apart ontwerp! Kortenbosstraat SINT-TRUIDEN Open bebouwing met optimaal lichtinval

Nadere informatie

Aan de terrassen wordt er een schuifraam of deur voorzien voor de toegang tot het terras.

Aan de terrassen wordt er een schuifraam of deur voorzien voor de toegang tot het terras. 1/6 Buitenmuren De buitenmuren worden opgetrokken in een 1 e keus gevelsteen, bepaald door de architect of de promotor. Het voegwerk van het metselwerk zal uitgevoerd worden door gespecialiseerde vaklieden.

Nadere informatie

PROJECT KASTEELSTRAAT. Assenede

PROJECT KASTEELSTRAAT. Assenede PROJECT KASTEELSTRAAT Assenede VERKAVELINGSPLAN 2 KASTEELSTRAAT LOT 3-2 - 1 GRONDPLAN lot 3-2-1 4 VERDIEPINGSPLAN lot 3-2-1 GEVELS en DOORSNEDE lot 3-2-1 6 LOT 6-5 - 4 GRONDPLAN lot 6-5-4 8 VERDIEPINGSPLAN

Nadere informatie

DE BRABANT NV. Brugstraat Oeselgem PROJECT DESSELGEM - LIEBAARDSTRAAT. 5 woningen & 1 studio & garages

DE BRABANT NV. Brugstraat Oeselgem PROJECT DESSELGEM - LIEBAARDSTRAAT. 5 woningen & 1 studio & garages DE BRABANT NV Brugstraat 33 8720 Oeselgem PROJECT DESSELGEM - LIEBAARDSTRAAT 5 woningen & 1 studio & garages LASTENBOEK WATER- EN WINDDICHT Algemeen Architect Ingenieursstudie Veiligheidscoördinatie EPB-verslaggeving

Nadere informatie

Environment. Customers. Respect. Focus. Determination. Confidence

Environment. Customers. Respect. Focus. Determination. Confidence Environment Customers Respect Focus Determination Confidence Design Inhoud KOMITO GROUP Inleiding Visie Waarden Oorsprong Partners Concept Legende Project Dynastie Halle Ligging Ontwerp Invulling Lastenboek

Nadere informatie

Zie contract tussen partijen voor bijkomende bepalingen primerend op lastenboek

Zie contract tussen partijen voor bijkomende bepalingen primerend op lastenboek Subliem Project Algemeen lastenboek (het lastenboek primeert op plan) Zie contract tussen partijen voor bijkomende bepalingen primerend op lastenboek Zowel bij renovatie als nieuwbouw maken wij enkel gebruik

Nadere informatie

STEENKUILSTRAAT DILSEN-STOKKEM. Uniek privaat woonpark!

STEENKUILSTRAAT DILSEN-STOKKEM. Uniek privaat woonpark! STEENKUILSTRAAT DILSEN-STOKKEM Uniek privaat woonpark! STEENKUILSTRAAT STOKKEM Prachtig & uniek privaat woonpark Kwalitatief wonen op een uitstekende locatie in het centrum van Stokkem, dat is wat deze

Nadere informatie

LUIKERSTEENWEG GELINDEN SINT-TRUIDEN. Een ruime half-open bebouwing van 12 aren! Inclusief zonnepanelen!

LUIKERSTEENWEG GELINDEN SINT-TRUIDEN. Een ruime half-open bebouwing van 12 aren! Inclusief zonnepanelen! LUIKERSTEENWEG GELINDEN SINT-TRUIDEN Zeer laag E-Peil - Top ligging - Apart design! Een ruime half-open bebouwing van 12 aren! Inclusief zonnepanelen! LUIKERSTEENWEG GELINDEN Half open bebouwing met optimaal

Nadere informatie

DE ARK VERKOOPT DE ARK VERKOOPT 6 NIEUWBOUWWONINGEN. Krommenhof 5, 12, 14, 16, 18 Honoré Aertsstraat 12 2340 BEERSE

DE ARK VERKOOPT DE ARK VERKOOPT 6 NIEUWBOUWWONINGEN. Krommenhof 5, 12, 14, 16, 18 Honoré Aertsstraat 12 2340 BEERSE DE ARK VERKOOPT DE ARK VERKOOPT 6 NIEUWBOUWWONINGEN Krommenhof 5, 12, 14, 16, 18 Honoré Aertsstraat 12 2340 BEERSE INHOUD INHOUD 1. Voorstelling project Beerse Krommenhof 2. Overzicht verkoopsprijzen 3.

Nadere informatie

Koningin Fabiolalaan 20 te Oud-Turnhout Verkaveling Eigen lot 85. Nieuwbouwwoningen in pastoriestijl

Koningin Fabiolalaan 20 te Oud-Turnhout Verkaveling Eigen lot 85. Nieuwbouwwoningen in pastoriestijl Koningin Fabiolalaan 20 te Oud-Turnhout Verkaveling Eigen lot 85 Nieuwbouwwoningen in pastoriestijl VERKOOPLASTENBOEK PROMOTOR EN BOUWHEER Gebroeders Geudens NV Steenweg op Oosthoven 4 bus 1 2300 Turnhout

Nadere informatie

Immo Toye - Nassaulaan. datum: 5 april 2016 AFBRAAKWERKEN

Immo Toye - Nassaulaan. datum: 5 april 2016 AFBRAAKWERKEN Immo Toye - Nassaulaan datum: 5 april 2016 AFBRAAKWERKEN uitbreken binnendeuren uitbreken keuken (meubilair, tegels, ) uitbreken badkamer (sanitair, meubilair, vloeren, muurtegels) uitbreken bestaand toilet

Nadere informatie

VERKOOPSLASTENBOEK PROJECT BROEKELKEN WIND & WATERDICHT

VERKOOPSLASTENBOEK PROJECT BROEKELKEN WIND & WATERDICHT VERKOOPSLASTENBOEK PROJECT BROEKELKEN WIND & WATERDICHT 1 I VERKOOPSLASTENBOEK PROJECT BROEKELKEN RUWBOUW Voorafgaande werken Het uitzetten van de woning gebeurt overeenkomstig de gegevens van de uitvoeringsplannen

Nadere informatie

Everaert-Cooreman, Overmere

Everaert-Cooreman, Overmere Kuipersstraat / Schoenmakersstraat Eerste reeks van 4 woningen uit een totaal van 17 woningen Arch. J&J Drossaert, Bornem + Stein Michiels, Bornem Everaert-Cooreman, Overmere Het project ligt naast de

Nadere informatie

LASTENBOEK Casco Plus. Half-open woning Kraaistraat AARD DER ONDERNEMING

LASTENBOEK Casco Plus. Half-open woning Kraaistraat AARD DER ONDERNEMING LASTENBOEK Casco Plus Half-open woning Kraaistraat AARD DER ONDERNEMING Het project omvat alle onmisbare werken van het gebouw tot de volledige afwerking, verf- of behangklaar met uitzondering van de werken

Nadere informatie

LOT 2 5 GEZINSWONINGEN TE NIEL. Lot 2 Voorblad Bouwen van 5 gezinswoningen Ivo Cornelisstraat, Niel. 20 maart 2013 Dossiernummer: U-xxx 1:50 A3

LOT 2 5 GEZINSWONINGEN TE NIEL. Lot 2 Voorblad Bouwen van 5 gezinswoningen Ivo Cornelisstraat, Niel. 20 maart 2013 Dossiernummer: U-xxx 1:50 A3 5 GEZINSWONINGEN TE NIEL Lot 2 Voorblad 7 wc 47 112 schroefdop 600 265 handenwasser 399 standl. wc +1 25 160 29 300 497 305 29 39 200 Socarex Septische put 1.500L Regenwaterput 5.000L aansluiten volgens

Nadere informatie

Werfinrichting (hekkens, keet, sondering, ) 1 780,00. Bouwcoördinatie (zie aparte offerte) 3 825,00. Architect 6 500,00

Werfinrichting (hekkens, keet, sondering, ) 1 780,00. Bouwcoördinatie (zie aparte offerte) 3 825,00. Architect 6 500,00 Raming kosten Heyte-Maes Werfinrichting (hekkens, keet, sondering, ) 1 780,00 Bouwcoördinatie (zie aparte offerte) 3 825,00 Architect 6 500,00 EPB, veiligheidscoördinatie, keuring riolering 1 735,00 RUWBOUW

Nadere informatie

Residentie Bergakker

Residentie Bergakker 6 karaktervolle appartementen, allen voorzien van tuin of terras/balkon met autostaanplaatsen en kelderberging Ligging: Bolk 52 Promotor: Makelaar: Architect: Jeni Holding nv Bolk 7 bus 1 (zetel: Fazantenlaan

Nadere informatie

INPLANTINGSPLAN LOT 11 LEGENDE LEGENDE MATERIALEN OPMERKINGEN Waasmunster uitvoeringsplan BOSMAN WONINGBOUW bvba.

INPLANTINGSPLAN LOT 11 LEGENDE LEGENDE MATERIALEN OPMERKINGEN Waasmunster uitvoeringsplan BOSMAN WONINGBOUW bvba. LOT LOT 6 LOT 5 LOT 4 LOT 3 LOT 2 LOT 1 Mantawijk LOT LOT 12 LOT 13 LOT 14 LOT 8 LOT 9 LOT LEGENDE OPMERKINGEN dragend metselwerk isolatie paramentsteen cellenbeton gestort beton betonblok chape LEGENDE

Nadere informatie

Omschrijving EH HOEV. Ehprijs

Omschrijving EH HOEV. Ehprijs Omschrijving EH HOEV. Ehprijs Indienen bouwvergunning sog 1 150,00 Waarborg Stad Gent sog 1 200,00 Inname openbaar domein (containers-stelling) sog 1 150,00 Bekendmaking vergunning sog 1 100,00 ABR-verzekering

Nadere informatie

Informatiebrochure 2 halfopen woningen

Informatiebrochure 2 halfopen woningen Informatiebrochure 2 halfopen woningen Louis Lecocqstraat 61-63 3970 Leopoldsburg Project Louis Lecocq Pagina 1 1) Ligging De woningen zijn gelegen in een residentiële wijk in de Louis Lecocqstraat, nummer

Nadere informatie

AFWERKINGSDOSSIER GESLOTEN BEBOUWING GELEGEN FABRIEKSTRAAT 60, 3900 OVERPELT

AFWERKINGSDOSSIER GESLOTEN BEBOUWING GELEGEN FABRIEKSTRAAT 60, 3900 OVERPELT AFWERKINGSDOSSIER GESLOTEN BEBOUWING GELEGEN FABRIEKSTRAAT 60, 3900 OVERPELT Dit lastenboek beschrijft de methoden en materialen gebruikt voor de realisatie van onze bouwwerken, die tot stand komen volgens

Nadere informatie

D NBW. kerkhofstraat. te koop nieuwbouwproject. avelgem

D NBW. kerkhofstraat. te koop nieuwbouwproject. avelgem D8790-13012-NBW kerkhofstraat te koop nieuwbouwproject avelgem D8790-13012-NBW geschikt als investering kerkhofstraat te te koop nieuwbouwproject avelgem ligging Woonproject Kerkhofstraat is gelegen op

Nadere informatie

lastenboek bladzijde 1

lastenboek bladzijde 1 lastenboek bladzijde 1 LASTENBOEK ------------------------------------------------------------- Dit lastenboek wordt U aangeboden door Stefcat BVBA, deze tekst heeft voorrang op het bouwplan, enkel wijzigingen

Nadere informatie

Uw contactpersoon: Telefoon bureau 09 376 14 17 GSM 0497 20 92 44 Email bureau petra@huysmanbouw.be pikwadraat@telenet.be. Met de meeste hoogachting

Uw contactpersoon: Telefoon bureau 09 376 14 17 GSM 0497 20 92 44 Email bureau petra@huysmanbouw.be pikwadraat@telenet.be. Met de meeste hoogachting Uw contactpersoon: Naam Neyt Petra Telefoon bureau 09 376 14 17 GSM 0497 20 92 44 Email bureau petra@huysmanbouw.be Email pikwadraat@telenet.be Met de meeste hoogachting Het Huysmanbouw Verkoopsteam Destelbergen,

Nadere informatie

Project Donkstraat. Het project bestaat uit 7 woningen en 4 appartementen met privé tuin of terras en individuele garage.

Project Donkstraat. Het project bestaat uit 7 woningen en 4 appartementen met privé tuin of terras en individuele garage. Project onkstraat Het project bestaat uit 7 woningen en 4 appartementen met privé tuin of terras en individuele. Bouwheer : Kleine Landeigendom Klein-Brabant Architect : ARCHITECTENBUREAU ARCHIPROF bvba

Nadere informatie

Inhoud. 00. Inleiding

Inhoud. 00. Inleiding Inhoud 00. Inleiding 01. Onderbouw /fundering 02. Bovenbouw 03. Gevelsluitingen 04. Dakwerken 05. Binnenafwerking 06. Technische installaties 07. Lift 08. Gemene delen 00. Inleiding Het project wordt gerealiseerd

Nadere informatie

BEKNOPTE BESCHRIJVING APPARTEMENTEN Residentie Ganzebroek Ganzebroekstraat 11 te Diepenbeek

BEKNOPTE BESCHRIJVING APPARTEMENTEN Residentie Ganzebroek Ganzebroekstraat 11 te Diepenbeek BEKNOPTE BESCHRIJVING APPARTEMENTEN Residentie Ganzebroek Ganzebroekstraat 11 te Diepenbeek Dit project omvat de realisatie van een vrijstaande bebouwing gelegen Ganzebroekstraat 11 te Diepenbeek, volgens

Nadere informatie

LOT 4 5 GEZINSWONINGEN TE NIEL. Lot 4 Voorblad Bouwen van 5 gezinswoningen Ivo Cornelisstraat, Niel. 20 maart 2013 Dossiernummer: U-xxx 1:50 A3

LOT 4 5 GEZINSWONINGEN TE NIEL. Lot 4 Voorblad Bouwen van 5 gezinswoningen Ivo Cornelisstraat, Niel. 20 maart 2013 Dossiernummer: U-xxx 1:50 A3 5 GEZINSWONINGEN TE NIEL LOT 4 Lot 4 Voorblad 46 wm 7 wc 47 112 schroefdop handenwasser 399 300 497 305 3 600 265 standl. wc +1 14 39 160 200 Socarex Septische put 1.500L Regenwaterput 5.000L aansluiten

Nadere informatie

LOT 9 LOT 10. terras. eetplaats. keuken. wasplaats/ berging. salon. garage. inkom GELIJKVLOERS LOT 10 100 300/215 120 100/215 70 20 50 200/120

LOT 9 LOT 10. terras. eetplaats. keuken. wasplaats/ berging. salon. garage. inkom GELIJKVLOERS LOT 10 100 300/215 120 100/215 70 20 50 200/120 LOT LOT 6 LOT 5 LOT 4 LOT 3 LOT 2 LOT Mantawijk LOT LOT 2 LOT 3 LOT 4 LOT 8 LOT 9 LOT. Paramentsteen: licht buin-rood 2. Crepi: wit 3. Paramentsteen: lichtgrijs 4. Paramentsteen: donkergrijs 5: Paramentsteen:

Nadere informatie

WINEVENSTRAAT VELDWEZELT (LANAKEN) 2 zeer ruime moderne half-open bebouwingen!

WINEVENSTRAAT VELDWEZELT (LANAKEN) 2 zeer ruime moderne half-open bebouwingen! WINEVENSTRAAT VELDWEZELT (LANAKEN) 2 zeer ruime moderne half-open bebouwingen! WINEVENSTRAAT VELDWEZELT Half open bebouwing met optimale lichtinval Kwalitatief wonen op een uitstekende locatie in een rustiek

Nadere informatie

B.V.B.A RUZZI WEG NAAR ZWARTBERG NR Houthalen Tel : 089/

B.V.B.A RUZZI WEG NAAR ZWARTBERG NR Houthalen Tel : 089/ B.V.B.A RUZZI WEG NAAR ZWARTBERG NR 119 3530 Houthalen Tel : 089/38.14.35 Project te Genk: G. Lambertlaan BESCHRIJVING DER WERKEN VOOR DE BOUW VAN 20 APPARTEMENTEN MET ONDERGRONDSE GARAGE: -------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Algemeen lastenboek. Woonproject Achel

Algemeen lastenboek. Woonproject Achel Algemeen lastenboek Woonproject Achel Bouwpromotor: Groep Kunnen Weertersteenweg 135 3640 Kinrooi Tel 089/621 600 Gsm 0032/494 63 48 38 www.groepkunnen.be groepkunnen@skynet.be Architect: Architectenburo

Nadere informatie

PROFIEL ONGEWIJZIGD T E R R E I N S N E D E S C H A A L 1/ 200 I N P L A N T I N G S P L A N S C H A A L 1/ 200 INPLANTINGSPLAN SCHAAL 1/200

PROFIEL ONGEWIJZIGD T E R R E I N S N E D E S C H A A L 1/ 200 I N P L A N T I N G S P L A N S C H A A L 1/ 200 INPLANTINGSPLAN SCHAAL 1/200 FOTO 4 FOTO 5 FOTO 6 3,8 ZONSOPGANG MAARTSEPTEMBER bouwzone ZONSONDERGANG MAARTSEPTEMBER 3,6. LINKERBUUR ONBEBOUWD 4,58,8 5,46 AS VAN DE WEG MOLENBERG NR GEMEENTEWEG BETONVERHARDING ALLE NUTSVOORZIENINGEN;

Nadere informatie

Schoten August Jonckersstraat 70 Eéngezinswoning

Schoten August Jonckersstraat 70 Eéngezinswoning Schoten August Jonckersstraat 70 Eéngezinswoning Exclusieve verkoop Immo De Laet nv Grote Steenweg 152 Dorpstraat 9 Kapellensteenweg 332 Paalstraat 70 2600 Berchem 2180 Ekeren 2920 Kalmthout 2900 Schoten

Nadere informatie

VERKOOPLASTENBOEK. appartementen. Algemene inleiding

VERKOOPLASTENBOEK. appartementen. Algemene inleiding VERKOOPLASTENBOEK appartementen Algemene inleiding Voor het ontwerp van het Schoolhof werd een samenwerkingsverband aangegaan tussen verschillende architecten, een bureau voor landschapsarchitectuur en

Nadere informatie

Alle glaswerk is voorzien in dubbele beglazing (super plus k-waarde 1.0 W/m²K).

Alle glaswerk is voorzien in dubbele beglazing (super plus k-waarde 1.0 W/m²K). BESCHRIJVING DER MATERIALEN EN UITRUSTING 1) Glaswerk Alle glaswerk is voorzien in dubbele beglazing (super plus k-waarde 1.0 W/m²K). 2) Ventilatie systeem C+Evo2 met Healtbox II - Smartzone Natuurlijke

Nadere informatie

TECHNISCHE BESCHRIJVING AARSCHOT - POORTVELDEN 1STE FASE. volgens E70-K40 normering.

TECHNISCHE BESCHRIJVING AARSCHOT - POORTVELDEN 1STE FASE. volgens E70-K40 normering. ALGEMENE AARSCHOT - POORTVELDEN 1STE FASE volgens E70-K40 normering. ALGEMEEN: Dit lastenboek werd opgesteld om de kandidaat-kopers een beknopt overzicht te geven van de kwaliteit en de afwerking van de

Nadere informatie

TE KOOP IN GINGELOM. Appartement 1: Ruim appartement (167m²) met 2 slaapkamers, terras en prachtige tuin. Casco: 157000 Volledig afgewerkt: 215.

TE KOOP IN GINGELOM. Appartement 1: Ruim appartement (167m²) met 2 slaapkamers, terras en prachtige tuin. Casco: 157000 Volledig afgewerkt: 215. TE KOOP IN GINGELOM Appartement 1: Ruim appartement (167m²) met 2 slaapkamers, terras en prachtige tuin. Casco: 157000 Volledig afgewerkt: 215.000 Appartement 2: Appartement (124m²) met 2 slaapkamers,

Nadere informatie

Verkoopslastenboek Groenstraat te Boutersem Volledig Afgewerkt

Verkoopslastenboek Groenstraat te Boutersem Volledig Afgewerkt Verkoopslastenboek Groenstraat te Boutersem Volledig Afgewerkt Buitenmuren De buitenmuren worden opgetrokken in een waalvormige gevelsteen (type Nelissen, Vanderzanden, Terca) overeenkomstig met de bouwvergunning

Nadere informatie

LASTENBOEK ZONNEBEKE DE PATINE LOT 05-06

LASTENBOEK ZONNEBEKE DE PATINE LOT 05-06 LASTENBOEK ZONNEBEKE DE PATINE LOT 05-06 INTRODUCTIE Om toekomstige eigenaars van een woning een duidelijk overzicht te geven van de kwaliteit en de afwerking van de woning werd dit beschrijvend lastenboek

Nadere informatie

Hemiksem, Kleidaallaan 13

Hemiksem, Kleidaallaan 13 Hemiksem, Kleidaallaan 13 Ruime nieuwbouw woning met grote tuin. Exclusieve verkoop Immo De Laet nv Grote Steenweg 152 Kloosterstraat 72 Kapellensteenweg 332 Paalstraat 70 2600 Berchem 2180 Ekeren 2920

Nadere informatie

LOT 5 5 GEZINSWONINGEN TE NIEL. Lot 5 Voorblad Bouwen van 5 gezinswoningen Ivo Cornelisstraat, Niel. 20 maart 2013 Dossiernummer: U-xxx 1:50 A3

LOT 5 5 GEZINSWONINGEN TE NIEL. Lot 5 Voorblad Bouwen van 5 gezinswoningen Ivo Cornelisstraat, Niel. 20 maart 2013 Dossiernummer: U-xxx 1:50 A3 5 GEZINSWONINGEN TE NIEL Lot 5 Voorblad 97 900 39 265 schroefdop 2 wc 47 60 A 25 25 25 200 standl. wc + 9cm funderingsmuur 298 9 9 25 4 600 299 300 9 497 9 399 0 handenwasser 29 29 39 0 789 Socarex Septische

Nadere informatie

LASTENBOEK CASCO AFWERKING WIND- WATERDICHT

LASTENBOEK CASCO AFWERKING WIND- WATERDICHT LASTENBOEK CASCO AFWERKING WIND- WATERDICHT Dit lastenboek beschrijft de methoden en materialen gebruikt voor de realisatie van onze bouwwerken, die tot stand komen volgens de regels van de kunst. De gebruikte

Nadere informatie

EPB-advies: woning Datum: xxx

EPB-advies: woning Datum: xxx EPB-advies: woning Datum: Bouwheer Naam: Adres: Tel: Gsm: E-mail: Bouwplaats Project: Bouwen van woning Adres: Vergunning: datum bouwaanvraag: 2012 Compactheid Type: woning Geïsoleerd volume: - Verliesoppervlak:

Nadere informatie

Het gamma massieve elementen voor woningbouw volgens de passief huis -normen. www.alphabeton.com www.pamaflex.eu

Het gamma massieve elementen voor woningbouw volgens de passief huis -normen. www.alphabeton.com www.pamaflex.eu Het gamma massieve elementen voor woningbouw volgens de passief huis -normen www.alphabeton.com www.pamaflex.eu Het gamma Pamaflex bouwelementen, ontwikkeld door Alpha Beton, houdt in het bijzonder rekening

Nadere informatie

LEEFRUIMTE LEEFRUIMTE SLAAPKAMER 3 SLAAPKAMER

LEEFRUIMTE LEEFRUIMTE SLAAPKAMER 3 SLAAPKAMER 60 350 100 100 350 60 20 LEEFRUIMTE CV CV vent. gasketel uitlaat volgens voorschriften fabrikant WM DK DK KEUKEN 20 368 10 368 416 316 17 17 316 416 WM TERRS 300 300 TERRS RW RW 12,4m² KEUKEN 12,4m² LEEFRUIMTE

Nadere informatie

MEETSTAAT (00) ALGEMEEN (00)100 WERFINSTALATIE PM (00)200 PLAATSBESCRIJVING PF FF 1.00 IN/OUT (00)500 VEILIGHEID PF FF 1.00 (00) TOTAAL ALGEMEEN

MEETSTAAT (00) ALGEMEEN (00)100 WERFINSTALATIE PM (00)200 PLAATSBESCRIJVING PF FF 1.00 IN/OUT (00)500 VEILIGHEID PF FF 1.00 (00) TOTAAL ALGEMEEN MEETSTAAT (00) ALGEMEEN (00)100 WERFINSTALATIE PM (00)200 PLAATSBESCRIJVING PF FF 1.00 IN/OUT (00)500 VEILIGHEID PF FF 1.00 (00) TOTAAL ALGEMEEN (06) AFBRAAKWERKEN (06)100 DEINSTALLATIE (06)170 VOORBEREIDE

Nadere informatie

MARKANT PROJECT TE HEVER - RIJKENHOEKSTRAAT BOUWEN VAN VIER GEKOPPELDE EENGEZINSWONINGEN. aanvang der werken maart 2009

MARKANT PROJECT TE HEVER - RIJKENHOEKSTRAAT BOUWEN VAN VIER GEKOPPELDE EENGEZINSWONINGEN. aanvang der werken maart 2009 MARKANT + VENNOOTSCHAP VOOR STUDIE EN ONTWIKKELING VAN MARKANTE WOON & LEEFKERNEN PROJECT TE HEVER - RIJKENHOEKSTRAAT BOUWEN VAN VIER GEKOPPELDE EENGEZINSWONINGEN aanvang der werken maart 2009 1. ALGEMEENHEDEN

Nadere informatie

RESIDENTIE HOGE MEERS Bavikhovedorp

RESIDENTIE HOGE MEERS Bavikhovedorp RESIDENTIE HOGE MEERS Bavikhovedorp 1. WIND- EN WATERDICHTE UITVOERING APPARTEMENTSGEBOUW: Radier-funderingsplaat onafhankelijk van bestaande muurfundering Binnenmuren en binnendeel der buitenmuren in

Nadere informatie

Pagina 1 Verkoopslastenboek app. 5

Pagina 1 Verkoopslastenboek app. 5 Pagina 1 Verkoopslastenboek app. 5 PROJECT : Poperinge Wielewaalstraat 58 Bruggestraat 107/109 8902 Hollebeke Poperinge BE 0435.448.440 BE 0833 377 478 BE 0825 716 656 verkoop : appartement nr. 5 FUNDERINGEN

Nadere informatie

TAAK CONSTRUCTIES BOUWKNOPEN

TAAK CONSTRUCTIES BOUWKNOPEN TAAK CONSTRUCTIES BOUWKNOPEN Bouwheer: Dhr. Manu Jouret & Mevr. Els Vandenhoute Luxembrugstraat 96, 9890 Gavere Architect: Jacobs Architectenbureau Kerkstraat 114, 9890 Gavere Inleiding: De term "koudebrug"

Nadere informatie

Constructiedetails: Bouwknopen

Constructiedetails: Bouwknopen Constructiedetails: Bouwknopen Joachim Coopman en Devin De Brabander 1 Vastgoed-Landmeten Constructies 1 Bouwheer: Architect: Kassymo nv Zeedijk, Nieuwpoort Bert Janssens Oudburg 30B, Gent Aannemingsbedrijf:

Nadere informatie

OPMETING BEGRAAFPLAATS - RENOVATIE VAN DE CONCIËRGEWONING - OPDRACHT NR /A//2017.E077.01/BAT.OL-BH

OPMETING BEGRAAFPLAATS - RENOVATIE VAN DE CONCIËRGEWONING - OPDRACHT NR /A//2017.E077.01/BAT.OL-BH OPMETING BEGRAAFPLAATS - RENOVATIE VAN DE CONCIËRGEWONING - OPDRACHT NR. 2017.144/A//2017.E077.01/BAT.OL-BH Nr. Beschrijving Type Eenh. H EP BTW 1 Algemeenheden 1.1 Werfinstallatie H ff 1,00 1.2 Coördinatie

Nadere informatie