Jaardocument maatschappelijke verantwoording

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2009 2008"

Transcriptie

1 Jaardocument maatschappelijke verantwoording Jaardocument 2009 Livio

2 Jaardocument 2009 Livio

3 Jaardocument maatschappelijke verantwoording , een momentopname 3 1 Uitgangspunten van de verslaggeving Algemene gegevens 6 2 Profiel van de organisatie Algemene identificatiegegevens Juridische structuur Organisatorische structuur inclusief medezeggenschapsstructuur Toelatingen Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Productie, personeel en opbrengsten Werkgebieden Werkgebieden 17 3 Bestuur, toezicht, bedrijfsvoering en medezeggenschap Normen voor goed bestuur Raad van Bestuur Raad van Toezicht Bedrijfsvoering Cliëntenraad Ondernemingsraad 30 4 Beleid, inspanningen en prestaties Meerjarenbeleid Algemeen beleid verslagjaar Algemeen kwaliteitsbeleid Kwaliteitsbeleid ten aanzien van klanten Kwaliteit van zorg Klachten Toegankelijkheid Veiligheid Kwaliteit ten aanzien van medewerkers Personeelsbeleid Kwaliteit van het werk Samenleving Financieel beleid Algemeen Financiële realisaties Financiering en investeringen 74 Jaardocument 2009 Livio 1

4 5. Jaarrekening Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde balans per 31 december Geconsolideerde resultatenrekening over Geconsolideerd kasstroomoverzicht over Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Toelichting op de geconsolideerde balans per 31 december Geconsolideerd mutatieoverzicht materiële vaste activa Specificatie ultimo boekjaar onderhanden en gereedgekomen projecten Overzicht langlopende schulden ultimo Toelichting op de geconsolideerde resultatenrekening over Enkelvoudige balans per 31 december Enkelvoudige resultatenrekening over Toelichting op de enkelvoudige balans per 31 december Enkelvoudig mutatieoverzicht materiële vaste activa Overzicht langlopende schulden ultimo 2009 (enkelvoudig) Toelichting op de enkelvoudige resultatenrekening over Overige gegevens Vaststelling en goedkeuring jaarrekening Statutaire regeling resultaatbestemming Resultaatbestemming Gebeurtenissen na balansdatum Ondertekening door bestuurders en toezichthouders Accountantsverklaring 128 Bijlage bij het jaardocument 131 Lijst met afkortingen 131 Jaardocument 2009 Livio 2

5 2009, een momentopname Wat voor u ligt is niet anders dan een momentopname. De rapportage over het jaar Een terugblik. Die het beeld toont van een moeizaam jaar. Na 2008 het jaar van Saturnus was de verwachting er in 2009 weer tegenaan te kunnen. In dat jaar was stevig ingegrepen op de ondersteuning en leidinggevenden waardoor de kosten structureel met circa 5 miljoen verminderden. Weinig was er meer van dat optimisme over na de eerste maanden van Tarieven bleken substantieel lager dan waarmee was begroot, de productie bleef achter mede als gevolg van ingevoerde nieuwe systemen, er waren toch de nodige verstoringen in de aansturing als gevolg van het eerder genoemde Saturnus-project en er was een onverwacht hoog ziekteverzuim in die eerste maanden van dat jaar. Het bleek een hele opdracht voor alle geledingen in de organisatie om het jaar nog boven de streep af te sluiten. Driekwart van 2009 stond daardoor onder druk en in het teken van geld, van productiviteit, van omzet, zonder dat werkwijzen of instrumenten direct voor handen waren om het wezenlijk veel anders te doen. Een andere beeldbepalende factor was de aanbesteding Hulp bij het Huishouden (HH) in het kader van de Wmo. Drie jaar lang ervaring met de Wmo in 18 gemeenten hadden ons de wetenschap gebracht niet op de zelfde wijze door te willen gaan. Met de toen geldende tarieven konden wij de HH1 en HH2 niet voldoende kostendekkend krijgen. Er is in die periode veel geld op de Wmo bijgelegd. Straks alleen aanbesteden als het financieel uit kan, zo was onze insteek. Daarbij hebben we ons bepaald niet afwachtend opgesteld. Vanaf dag één in 2009 zijn wij gestart met de inrichting van een nieuw bedrijfsonderdeel Livio Thuishulp, waartoe een aparte B.V. werd opgericht. Alle HH-activiteiten zijn geclusterd in dat nieuwe bedrijfsonderdeel en alle bedrijfsprocessen zijn opnieuw uitgelijnd. Op die manier ontstond een eigen HH-bedrijf, onder leiding van een speciaal voor dat doel van buiten af aangetrokken manager, dat met scherpe en op z n minst marktconforme tarieven in de aanbesteding de concurrentiestrijd zou kunnen aangaan. Wat de gemeenten als maximum prijs indiceerden bleek voor ons echter te laag en wij moesten concluderen dat de HH voor ons op deze wijze niet renderend te krijgen is. Daarbij kwam nog eens dat de HH1 tot weinig anders was teruggebracht dan schoonmaak. De verplichte combinatie van HH1 en HH2 in Twente maakte uiteindelijk dat wij op dit dossier welbewust de aanbesteding hebben laten lopen. Met een uitvoerige brief hebben wij de betrokken gemeenten hierover ook geïnformeerd. Het laatste kwartaal van 2009 stond dientengevolge mede in het teken van het afstoten van de net nieuw geformeerde Thuishulp. Van 486 medewerkers moesten wij als gevolg daarvan eind 2009 afscheid nemen. De kosten die dit onvrijwillig afscheid meebracht zijn zoveel mogelijk ten laste van dit verslagjaar gebracht. 2009, een jaar met heel veel inspanningen en een resultaat dat inclusief de extra lasten van de afwikkeling van de Wmo net boven de nul eindigt. Aanzienlijk minder goed dan wij met de begroting voor 2009 voorzagen (1.6 mio positief), maar gelet op de hierboven genoemde factoren een prestatie van formaat om ondanks de extra lasten toch positief af te sluiten. Resultaat? Gaan wij voor financieel resultaat? Niet in de zin van een uit te keren winstaandeel, maar wèl willen wij met een voordelig saldo afsluiten. Om te kunnen toevoegen aan ons weerstandsvermogen. Een eigen vermogen van 8% achten wij Jaardocument 2009 Livio 3

6 ongemakkelijk riskant in een tijdsgewricht waarin de (financiering van) de zorg permanent onder druk staat. Overigens is die zorg wel onverminderd geleverd. Ondanks de druk die in alle geledingen van de organisatie gevoeld is om toch vooral financieel te performen. Op deze plaats zeggen wij al onze werkers met veel respect dank voor hun inzet en toewijding. Zelfde dank richten wij tot de vele honderden vrijwilligers die zo veel hebben bijgedragen aan het welbevinden van onze klanten. Zonder die vrijwilligers was het voor de klanten zeker een stuk minder goed gegaan. In die zin geven wij gezamenlijk al wel zeer uitdrukkelijk vorm aan de door de overheid gepropageerde eigen inzet, noaberhulp, en mantelzorg. Een momentopname. Zoals het nu gaat willen wij niet doorgaan, was onze vaststelling in Steeds meer doen met steeds minder. Kaasschaven houdt ergens op. Dan moeten de oplossingen in andere richtingen gevonden worden. En het anders en zo mogelijk slimmer doen. Zo besloten wij tot Herontwerp. Al onze processen eens tegen het licht houden net zoals we met de thuishulp hadden gedaan. En op basis daarvan onze organisatie anders inrichten. Op hoofdlijnen is dat Herontwerp in 2009 uitgeschreven. In 2010 vinden verdere detaillering en vervolgens ook de implementatie plaats. Het jaar 2009 was ook het jaar van de financieel-economische crisis. Een oplopend begrotingstekort noodzaakt tot bezuinigingen van 30 tot 35 miljard Euro in Negentien ambtelijke werkgroepen gingen najaar 2009 aan de slag met de opdracht om bezuinigingsvoorstellen te formuleren gericht op tenminste 20% reductie van de uitgaven. Twee van die werkgroepen hebben voor de gezondheidszorg intussen verschillende scenario s uitgewerkt om krachtig te bezuinigen. Waar we rekening mee moeten houden is dat er vooral in de sector waar de meeste kosten liggen het meest gehaald zal worden. Op de ouderenzorg zal dus zeker beknot worden. In de Heroverwegingen Langdurige Zorg heeft de ambtelijke werkgroep de opdracht om voor een bedrag van circa 4.2 miljard euro aan bezuinigingsvoorstellen te doen, te baat genomen om de gevraagde besparingsvoorstellen te combineren met ideeën over een nieuwe inrichting van de langdurige zorg waarin de doelmatigheidsprikkels sterker aanwezig zouden kunnen zijn. Dat leidt tot vier scenario s, welke overigens alle gebaseerd zijn op vele aannames welke lang niet allemaal even hard zijn en waarvan evenmin duidelijk is welke invloed die verschillende factoren ook op elkaar kunnen hebben. Het gaat om de volgende gedachtelijnen: 1. de AWBZ versoberen 2. eigen regie, persoonlijke budgetten 3. zorg dichtbij, uitvoering gemeenten 4. zorg verzekerd, uitvoering zorgverzekeraars. Wat daar van zij en wat daarvan uiteindelijk ook tot realisatie komt, de effecten zullen zeker op onze sector van invloed zijn. Simpelweg: meer met minder. Daarbij gaat het om ruim 4 miljard minder. Een momentopname. De stand van nu. In 2007 schreven wij dat wij moesten meebuigen. Het moment van toen. In 2008 vonden wij dat we moesten veranderen en ons gereed Jaardocument 2009 Livio 4

7 moesten maken voor een ongewisse toekomst. En nu schrijven wij wederom dat het slimmer en anders moet. Wat hebben wij te verwachten van die scenario s? 9 juni aanstaande zijn er verkiezingen. Leidende tot een nieuwe regering. Wederom een momentopname. De politieke partijen maken keuzes in hun programma s, enkele daarvan kiezen expliciet voor één van de zojuist genoemde scenario s. In de zomer van 2010 ontstaat er wellicht meer duidelijkheid over de te maken keuzes. Het brengt ons tot de conclusie dat wij ons een afwachtende houding niet kunnen permitteren. Het zorgbestel staat onder druk en die druk zal blijven. Nog toenemen, zoals men wil. Livio zal haar eigen plan moeten trekken. Waarbij onze focus gericht is op V,V & T en waarbij wij kiezen voor operational excellence. Slimmer moet het, anders moet het. Houdt dat dan nooit op? Neen. Wij denken dat wat vandaag goed is, morgen al weer beter kan. Een permanent proces van verandering en verbetering. Dat is de uitdaging waar wij ook energie en inspiratie uit kunnen putten. Genieten van de puzzels die opgelost moeten worden. De voldoening dat we als zorgorganisatie onze weg daarin weten te vinden. Soms langs de randjes, af en toe er misschien een beetje overheen, maar de maatschappelijke opdracht blijft. Livio voelt het als een uitdaging daarin een prominente rol te spelen en klanten van goede zorg voor een betaalbare prijs te bieden. Livio staat ervoor! Enschede, mei 2010 De Raad van Bestuur Jaardocument 2009 Livio 5

8 1 Uitgangspunten van de verslaggeving 1.1 Algemene gegevens Dit jaardocument bestaat uit drie delen. Het eerste deel (hoofdstuk 1 tot en met 4) bevat het maatschappelijk verslag, waarin de uitgangspunten van de verslaggeving en een profiel van de organisatie worden weergegeven. Ook wordt aangegeven hoe Livio wordt bestuurd en wat het beleid is, zowel het algemeen en lange termijn beleid, als het kwaliteitsbeleid, het personeelsbeleid en het financieel beleid. Het tweede deel (hoofdstuk 5) bevat de financiële jaarrekening van Livio. Tot slot van dit document is een lijst van gebruikte afkortingen opgenomen. Het doel van dit jaardocument is meervoudig. Naast het afleggen van maatschappelijke verantwoording wordt beoogd om dit op een uniforme wijze te doen, waarmee deze verantwoording meer transparant wordt voor belanghebbenden. Met het opstellen van dit document wordt voldaan aan alle wettelijke verplichtingen rondom informatieverstrekking. Het jaardocument wordt na vaststelling door de Raad van Bestuur goedgekeurd door de Raad van Toezicht, waarna het op de website wordt gepubliceerd. Daarmee is het voor elke belangstellende toegankelijk. Dat geldt niet alleen voor dit jaardocument. Ook de rapportages vanaf verslagjaar 2005 zijn via te downloaden. Doordat de documenten op dezelfde wijze zijn opgesteld is vergelijkingsinformatie over die achterliggende jaren eenvoudig beschikbaar. Evenals vorige jaren zal er een publieke presentatie van het jaardocument plaats vinden tijdens een speciale stakeholdersmeeting, die gehouden wordt op donderdag 3 juni Representanten van klanten en relaties worden uitgenodigd maar in principe is elke belangstellende op die bijeenkomst welkom. Het is de bedoeling om op deze wijze interactief verantwoording af te leggen over onze werkzaamheden en resultaten van het afgelopen kalenderjaar. Jaardocument 2009 Livio 6

9 2 Profiel van de organisatie 2.1 Algemene identificatiegegevens Naam van de organisatie: Stichting Livio Adres: Boulevard 1945 nr. 460 Postcode en plaats: 7511 AL Enschede Telefoonnummer: Postadres: Postbus 448 Postcode en plaats: 7500 AK Enschede Identificatienummers NZa: Livio: Livio Haaksbergen/Berkelland LG: 600/1910 Nummers Kamer van Koophandel: Stichting Livio: Stichting Livio Beheer: Stichting Livio Winkel: Livio Thuishulp B.V.: Livio Holding B.V.: adres: Website: Jaardocument 2009 Livio 7

10 2.2 Structuur van Livio Juridische structuur In 2009 zag de organisatie er in schema als volgt uit: Stichting Livio Stichting Livio Beheer Stichting Livio Winkel Livio Holding B.V. Livio Thuishulp B.V. Organogram Stichting Livio en juridische eenheden De basisactiviteiten van de dochterstichtingen zoals die in de statuten zijn vastgelegd zijn de volgende: Stichting Livio: a. het beheren en exploiteren van een of meer lokale of regionale zorgcentra en andere voorzieningen in het kader van ouderenzorg en volksgezondheid; b. het bieden van een gunstig woon-, zorg- en leefklimaat voor zorgbehoevenden en het verlenen van diensten op het gebied van volksgezondheid en aangrenzende terreinen; c. het verlenen van particuliere hulp aan individuele personen; d. het verlenen van (aanvullende) diensten op het gebied van mantelzorg en op het gebied van psychiatrische intensieve thuiszorg; e. het (doen) verstrekken van zorgabonnementen in samenwerking met verzorgingstehuizen en woningbouwcorporaties; f. het (doen) uitlenen van personeel aan zorgorganisaties; g. het verlenen van (aanvullende) diensten op het gebied van terminale thuiszorg en crisishulp; h. het beheren en exploiteren van registergoederen; i. het bevorderen van zorg voor ouderen door het exploiteren van zorgwoningen; j. het bevorderen van een samenhangend zorgbeleid, zowel plaatselijk als regionaal, onder meer door het coördineren van activiteiten op het gebied van de ouderenzorg en de gezondheidszorg; k. het deelnemen in, het voeren van beheer over, het verlenen van diensten aan en het financieren van andere ondernemingen, stichtingen en eventueel vennootschappen. Stichting Livio Beheer: het bevorderen van de zorg voor ouderen door het zonder winstoogmerk exploiteren van zorgwoningen. Jaardocument 2009 Livio 8

11 Livio Winkel: het verzorgen van dienstverlening en de levering van goederen en materialen ten behoeve van de bevolking op het terrein van de volksgezondheid en andere terreinen waardoor de gezondheid en de zelfstandigheid van de consument maximaal wordt bevorderd. Livio Holding B.V.: het deelnemen, voeren van beheer, verlenen van diensten, en zo voort aan andere ondernemingen die werkzaam zijn op het gebied van de zorg. Livio Thuishulp B.V.: het verlenen van thuishulp en alle mogelijke diensten als bedoeld in de Wet maatschappelijke ondersteuning Organisatorische structuur inclusief medezeggenschapsstructuur De Stichting Livio wordt aangestuurd door een Raad van Bestuur. De werkmaatschappijen worden aangestuurd door de stichting, en daarmee door de Raad van Bestuur van Livio. Van de hierboven genoemde rechtspersonen is er slechts één actief naar buiten toe, te weten Stichting Livio. De overige hebben vooral administratieve en/of fiscale functies. Overigens vallen ook zij alle onder het volledige bestuur en toezicht van Stichting Livio. Het toezicht op de stichting en haar onderliggende rechtspersonen vindt plaats vanuit de Raad van Toezicht van Stichting Livio. Gecomprimeerd ziet de organisatorische structuur van Livio er als volgt uit: Raad van Toezicht Centrale Cliëntenraad Raad van Bestuur Ondernemingsraad Management Team Stichting Livio Management Thuishulp Gecomprimeerd organogram Stichting Livio De Raad van Bestuur werkt als een collegiale eenheid met een benoemde vaste voorzitter, waarbij onderling de taken zijn verdeeld, een en ander conform het Reglement Raad van Bestuur. Zie ook paragraaf Daarnaast gelden de volgende besturingsuitgangspunten: Het toezicht wordt uitgeoefend door een Raad van Toezicht, bestaande uit zeven personen. Livio werkt met drie managementlagen: de Raad van Bestuur, het management en de operationele leiding. Jaardocument 2009 Livio 9

12 Voor de basisfuncties gold in 2009 een indeling in geografische zin. Deze is als volgt uitgewerkt: o drie rayons, te weten Nood-Zuid, Oost-Centrum-West en Haaksbergen- Berkelland o het onderdeel Centrale Zorg, o Livio Plus, o in de ondersteunende sfeer: de afdeling Financiële, economische en administratieve zaken, de afdeling Facilitaire zaken, de afdeling Personeel & organisatie Het organogram was in 2009 als volgt: Raad van Bestuur 3 Rayons Centrale Zorg LivioPlus Facilitaire Zaken Financieel Personeel & O-C-W Economische Organisatie N-Z Administratieve H-B Zaken Thuishulp Organogram organisatiestructuur Livio 2009 In 2009 is in het kader van het traject Herontwerp besloten tot een herinrichting van de organisatie met ingang van het jaar 2010 naar een functionele kolomstructuur, passend bij de keuze voor operational excellence. De indeling in rayons en in een onderdeel Centrale Zorg is daarbij komen te vervallen en de daar tot dan toe behorende activiteiten en medewerkers zijn ingaande 1 januari 2010 gehergroepeerd in vier functionele kolommen: thuiszorg, verplegingshuiszorg, woon- en zorgcentra en hospitality. De ondersteunende diensten zijn niet gewijzigd. Deze aanpasingen hebben behoudens op het niveau van het managementteam geen verdere personele consequenties gehad.(zie bij Interne ontwikkelingen, paragraaf 4.1) Voor de gehele Livio-organisatie fungeert één ondernemingsraad. De bestuurder is in de overlegvergadering gesprekspartner van de Ondernemingsraad. Ten aanzien van de klanten zijn er per locatie eigen Cliëntenraden. Dat zijn er in totaal twaalf. Deze raden voeren rechtstreeks overleg met het management van de betreffende organisatie-eenheid of locatie. Voor de thuiszorg en Livio Plus is er één gezamenlijke cliëntenraad. Bedoelde 13 cliëntenraden komen via een vertegenwoordiging bijeen in de centrale cliëntenraad (CCR). De CCR, die wordt Jaardocument 2009 Livio 10

13 voorgezeten door een onafhankelijke, externe voorzitter, fungeert als gesprekspartner met de bestuurder van Livio. De interne controle werd in 2009 op alle werkmaatschappijniveau uitgevoerd. De externe accountant is PricewaterhouseCoopers. Livio participeert in: Naviva Kraamzorg B.V. Livio participeert als founder en aandeelhouder in Naviva. De andere aandeelhouders zijn Carint Reggeland Groep (CRG), Thuiszorg Noord West Twente (TNWT), Carinova, Vérian en Zorggroep Oude en Nieuwe Land. Naviva levert kraamzorg in Overijssel en in een groot deel van Gelderland. De deelneming van Livio bedraagt 14%. Het doel van Naviva is het verlenen van zorg aan moeder en baby tijdens de bevalling en een aantal dagen daarna. Hulpmiddelencentrum Noord Oost Nederland VOF (HCNON) Stichting Livio Zorgwinkel heeft een zeggenschap van 25 % in dit samenwerkingsverband met Carint, Sensire, TNWT en Meavita. Sinds 1 november 2009 is HCNON een aparte B.V., waarbij de deelname van Meavita werd beëindigd. Stichting Distri Extra Via HCNON heeft Livio indirect een participatie van 10% in Stichting Distri Extra. Deze stichting heeft tot doel het zonder winstoogmerk distribueren van medische hulpmiddelen. Stichting Keuken De Boeskool Deze stichting heeft als doel de productie en verzorging van maaltijden ten behoeve van klanten van Livio, Zorggroep Sint Maarten en Zorgfederatie Oldenzaal. Livio heeft 5 van de 11 stemmen in het bestuur van deze stichting. Stichting Thuiszorg Oost-Overijssel (STOO) Samen met Carint Reggeland Groep is Livio bestuurlijk verbonden aan de Stichting Thuiszorg Oost-Overijssel (STOO). De STOO is een lege stichting van waaruit in 2009 geen activiteiten zijn verricht. Stichting Dienstverlening Gezondheidszorg Haaksbergen (SDGH) Deze stichting heeft als doelstelling het verlenen van diensten aan instellingen, organisaties en personen, werkzaam op het terrein van de gezondheidszorg te Haaksbergen en omliggende gemeenten. Naast Livio participeert het Medisch Spectrum Twente in deze stichting. Achterhoeks Initiatief Ketenzorg (AIK) Dit betreft een coöperatie met als deelnemers Sensire, Zorgcombinatie Marga Klompé, Streekziekenhuis Koningin Beatrix en Livio. Deze coöperatie werkt samen met ondermeer t Roessingh, GG Net, VIT Oost Gelderland, patiëntenorganisaties en huisartsen. Jaardocument 2009 Livio 11

14 2.2.3 Toelatingen Livio heeft twee wettelijke toelatingen als instelling voor verblijf met behandeling verpleeghuis De Cromhoff in Enschede en verpleeghuis Het Wiedenbroek in Haaksbergen en negen toelatingen als instelling voor verblijf zonder behandeling: De Bleekhof in Enschede, Broekheurnerborch in Enschede, Broekheurnerstede in Enschede, De Hatteler in Enschede, Lippink s hof in Enschede, De Meergaarden in Eibergen, Het Meijersveld in Neede, Het Saalmerink in Haaksbergen, Twekkelerveld in Enschede, Daarnaast heeft Livio een toelating als instelling voor lichamelijk gehandicapten. Livio heeft toelatingen voor huishoudelijke verzorging, persoonlijke verzorging, verpleging, ondersteunende begeleiding, activerende begeleiding, behandeling en verblijf. Voor de uitvoering van thuishulp is Livio geselecteerde aanbieder in de 14 Twentse gemeenten en in vier gemeenten in de Achterhoek. Jaardocument 2009 Livio 12

15 2.3 Kerngegevens Kernactiviteiten en nadere typering Livio is een organisatie die werkzaam is op het terrein van zorg, wonen, gezondheid en vitaliteit. In hoofdzaak betreft dit zorg aan huis (huishoudelijke zorg, verzorging en verpleging bij klanten thuis) en verpleeghuiszorg en reguliere zorg in meer beschermde woonvormen, alsmede de zorg voor lichamelijk gehandicapten. Ook de uitleen van verpleegartikelen, prenatale zorg, advies, instructie en voorlichting alsmede voedingsvoorlichting en dieetadvisering behoren tot de kernactiviteiten van Livio Productie, personeel en opbrengsten Onderstaand de kwantitatieve gegevens omtrent productie, capaciteit, personeel en opbrengsten. In dit overzicht zijn de gegevens opgenomen van VVT (Verpleging, Verzorging & Thuiszorg),Wmo (thuishulp) en JGZ (Jeugdgezondheidszorg) en LG (Lichamelijk Gehandicapten). Kerngegevens Aantal intramurale klanten op 31 dec. klanten Aantal feitelijke intramurale plaatsen op 31 dec. plaatsen Aantal eenpersoonskamers verpleeghuizen kamers Aantal tweepersoonskamers verpleeghuizen kamers Aantal driepersoonskamers verpleeghuizen kamers 7 9 Aantal vierpersoonskamers verpleeghuizen kamers 2 3 Aantallen extramurale klanten per 31 december Aantal klanten excl. onderaann., Vodi en dagact. klanten Aantal klanten onderaanneming Wmo klanten Aantal klanten Vodi (voeding- en dieetadvisering) klanten Aantal klanten dagactiviteiten op 31 dec. klanten Aantal klanten jeugdgezondheidszorg op 31 dec. klanten Aantal uren extramurale productie in verslagjaar AWBZ uren Aantal uren extramurale productie in verslagjaar Wmo uren Totaal aantal uren extramurale productie in verslagjaar uren Aantal intramurale verzorgingsdagen dagen waarvan dagen aanvullende zorg dagen Aantal intramurale verpleegdagen dagen Aantal intramurale dagen gehandicaptenzorg dagen Aantal dagdelen dagactiviteiten dagdelen Aantal consulten jeugdgezondheidszorg in verslagjaar consulten Aantal personeelsleden in loondienst op 31 dec. medewerkers Aantal fte s ingezet in het jaar fte 1.523, ,7 Aantal alphahelpenden alphahelpenden Aantal vrijwilligers vrijwilligers Wettelijk budget aanvaardbare kosten euro Opbrengsten Wmo en overige zorgprestaties euro Overige bedrijfsopbrengsten euro Totale opbrengsten euro Tabel kerngegevens Livio 2009/2008 Jaardocument 2009 Livio 13

16 Het aantal feitelijke intramurale plaatsen steeg in 2009 van 1076 naar Deze stijging met 22 plaatsen was met name als gevolg van de ingebruikname van de kleinschalige woonvorm voor 20 PG-verpleeghuiszorg aan de Merelstraat in Haaksbergen in januari Daarnaast is de stijging het gevolg van het doorwerken op jaarbasis van in 2008 in gebruik genomen plaatsen. Gedurende de jaren 2006, 2007 en 2008 steeg het aantal eenpersoonskamers gestaag. In de genoemde jaren was er sprake van een stijging met 34, respectievelijk 23 en 22 kamers. In 2009 is dit aantal verder gestegen, en wel met 28 kamers, waarmee het aantal eenpersoonskamer nu 274 bedraagt. Hiermee wonen 62% van de verpleeghuisklanten in een eenpersoonskamer, in 2008 was dit nog 60%. De stijging in 2009 kwam met name door de hierboven genoemde ingebruikname van de kleinschalige woonvorm voor PG-klanten in Haaksbergen. Tegenover deze stijging van het aantal eenpersoonskamers staat een daling van het aantal vierpersoonskamers. In 2006 waren er nog 15 kamers met 4 klanten, in 2009 is dit aantal afgenomen tot 2, waarmee er nog 8 klanten in vierpersoonskamers verblijven. Het aantal driepersoonskamers nam af met 2 tot 7 kamers (21 klanten), het aantal tweepersoonskamers daarentegen nam toe, en wel met 7 (tot 70 kamers, 140 klanten). Zie onderstaande grafiek. Percentages klanten verpleeghuiszorg naar soort kamer/appartement Eenpersoonskamer Tweepersoonskamer Driepersoonskamer Vierpersoonskamer 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Grafiek Percentages klanten verpleeghuizen naar soort kamer In 2009 is een subsidieaanvraag ingediend voor verdere afbouw van de meerbedskamers, die zich allen in het Wiedenbroek bevinden. Vooralsnog is deze subsidieaanvraag in het kader van de zogenaamde Bouwimpuls, afgewezen vanwege het feit dat de subsidieregeling zich richt op situaties van eigendom. Het verpleeghuis het Wiedenbroek is een huurpand. In 2010 zal getracht worden alsnog een beroep te doen op extra gelden om het aantal meerbedskamers verder af te bouwen. De extramurale productie (thuiszorg / thuishulp) steeg in het verslagjaar met 4% tot uur. Deze stijging komt nagenoeg geheel door een toename van het aantal uren HH1 (Wmo). Zoals elders in dit document wordt aangegeven is er voor 2010 voor gekozen om de Wmo-productie in 2010 niet meer te leveren. Daarmee zal het aantal uren thuiszorg / thuishulp in 2010 met naar schatting 75% afnemen. In onderstaande grafiek is de totale ontwikkeling extramurale uren van de laatste vier jaar weergegeven. Jaardocument 2009 Livio 14

17 Uren extramurale zorg Huishoudelijke Hulp 1 Huishoudelijke Hulp 2 Persoonlijke verzorging Verpleging incl. AIV Begeleiding Activerende thuiszorg Grafiek Uren extramurale zorg De verhouding HH1/HH2 binnen de thuishulp is in de laatste jaren aanzienlijk verschoven. In 2006 was deze verhouding ongeveer 1:2, in :1, in :1. In 2009 vond een verdere verschuiving plaats richting HH1. Het aantal uren HH1 als percentage van het totaal kwam hiermee op bijna 73%. De omvang en verhoudingen blijken uit onderstaande grafiek. Uren HH1 en HH ,7% 66,3% ,8% ,2 % ,8% ,4% 32,6% 50,2 % ,6% ,6 % 2 7,4 % Huishoudelijke Hulp 1 Huishoudelijke Hulp 2 Grafiek Uren HH1 en HH Jaardocument 2009 Livio 15

18 Het aantal verzorgingsdagen (inclusief kortdurende verblijf) bedroeg in Dit is een daling ten opzichte van 2008 met dagen (4,6%) ofwel gemiddeld 32 klanten. Met name in de verzorgingshuislocaties het Saalmerink in Haaksbergen en de Meergaarden in Eibergen was er gedurende het verslagjaar sprake van leegstand. Daarnaast is er in het verleden voor gekozen om in Neede de in 2007 in gebruik genomen locatie de Werf, een appartementencomplex met 29 woningen, via natuurlijk verloop om te zetten van een intramurale voorziening in volledig extramurale zorg aan zelfstandig wonende ouderen. Het aantal klanten intramurale verzorgingshuiszorg in deze locatie nam in 2009 af van 20 op 1 januari tot 12 op 31 december. Het aantal verpleegdagen nam toe met 3,9% tot dagen. Ten aanzien van de aanvullende zorg in woon- en zorgcentra was er in 2009 sprake van een stabiele situatie. Het percentage klanten dat woont in verzorgingshuizen en hier kan blijven wonen dank zij aanvullende zorg is gelijk gebleven ten opzichte van In ZZPtermen is hier sprake van klanten met een indicatie ZZP4 en hoger (zonder behandeling). Zie onderstaande tabel. Jaar Aantal dagen Aanvullende zorg Aanvullende zorg in % van totale verzorgingshuiszorg ,4% ,5% ,5% ,3% ,4% Gemiddeld ,8% Tabel Aanvullende zorg De personeelsformatie per 31 december 2009 bedroeg (afgerond) 1523 fte. Dit is een stijging met 2,7% ten opzichte van ultimo Het aantal medewerkers in loondienst bedroeg ultimo , waarmee het gemiddelde dienstverbandpercentage binnen Livio uitkomt op 0,55 %. Dit is gelijk ten opzichte van Jaardocument 2009 Livio 16

19 2.3.3 Werkgebieden In 2009 bestond het werkgebied van Livio uit alle gemeenten in Twente (Almelo, Borne, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hellendoorn, Hengelo, Hof van Twente, Losser, Oldenzaal, Rijssen-Holten, Tubbergen, Twenterand en Wierden) en 4 gemeenten in de Oost Achterhoek (Winterswijk, Aalten, Oost-Gelre en Berkelland. Deze gemeentes vallen binnen de zorgkantoorregio s Twente en Arnhem. Het werkgebied van Livio is conform haar strategische doelstellingen bepaald op heel Twente en de Oost Achterhoek. Kaart werkgebied gemeenten in Twente en Oost Achterhoek Kaart werkgebied gemeenten in Twente en Oost Achterhoek In het verlengde van de Wmo discussie (zie bij Interne Ontwikkelingen, paragraaf 4.1) ligt per 2010 de focus weer op de oorspronkelijke kerngebieden, te weten de gemeenten Enschede, Haaksbergen en Berkelland. Jaardocument 2009 Livio 17

20 2.4 Samenwerkingsrelaties De belanghebbenden van Livio zijn uiteraard in de eerste plaats de klanten die zorg ontvangen. Livio sluit zorgverleningsovereenkomsten met hen af, en evalueert regelmatig (tenminste een keer per jaar) met de klant of de gemaakte afspraken worden nagekomen en/of eventueel bijstelling behoeven. Behalve dat het geformaliseerde contact met onze klanten een plaats heeft gekregen via een dertiental aan Livio verbonden lokale cliëntenraden en de centrale cliëntenraad, vinden er ook contacten plaats met de Landelijke Organisatie Cliëntenraden (LOC) en met Zorgbelang Nederland. Voor specifieke onderwerpen worden ook klantenpanels georganiseerd. Ter uitvoering van haar werkzaamheden kent Livio verbindingen met: het Zorgkantoor Twente als uitvoeringsorgaan van de AWBZ-middelen; de 18 gemeenten in Twente en in de Oost Achterhoek waar Livio als zorgaanbieder actief is; het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) als indicatieverstrekker voor de inwoners in ons werkgebied; Jeugdgezondheidszorg Twente. Livio is betrokken als uitvoeringsorganisatie JGZ 0-4 in de jeugdgezondheidszorg van 0-19 jaar. De regio Twente heeft beleid en financiering neergelegd bij de GGD Twente als regisserende partij bij de uitvoering. Landelijke ontwikkelingen geven aan dat er spanningen zijn binnen deze samenwerkingsrelaties. In deze regio is dit vooralsnog ondervangen in de vorm van een samenwerkingsovereenkomst met de GGD, echter in december 2008 is het besluit genomen om te komen tot één integrale JGZ 0-19 jaar welke ondergebracht wordt in één organisatie met ingang van ; Psychiatrische voorzieningen. Livio werkt samen met Mediant Geestelijke Gezondheidszorg Oost- en Midden-Twente op het gebied van psychiatrische intensieve thuiszorg (PIT). De samenwerking is gericht op het goed en juist afhandelen van vragen op het gebied van bestaande problemen, alsook op mogelijkheden om preventief op te treden; Wonen, Welzijn, Zorg Haaksbergen. Livio participeert in een overleg met de gemeente Haaksbergen, de woningcorporatie Lucht & Licht, welzijnsorganisatie t Iemenschoer, het zorgloket in Haaksbergen en zorgboerderij Erve Knippert in Haaksbergen; Wonen, Welzijn, Zorg Berkelland. Livio participeert in een overleg met de gemeente Berkelland, de woningcorporatie ProWonen, zorgorganisatie Sensire, welzijnsorganisatie Betula. naast bovengenoemde specifieke projecten onderhoudt Livio actieve contacten met Het Roessingh - centrum voor revalidatie; tenminste twee maal per jaar, of zo veel meer als nodig vindt overleg plaats met het Zorgkantoor c.q. Menzis een aantal keren per jaar vindt gezamenlijk en gereguleerd overleg plaats met de in onze sector actieve werknemersorganisaties, te weten ABVA/KABO FNV, CNV Publieke Zaak, FBZ (Federatie van Beroepsorganisaties in de Zorg), NU 91 en De Unie Zorg & Welzijn; ook met huisartsen en andere zorginstellingen in de regio vindt regelmatig overleg plaats Jaardocument 2009 Livio 18

Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2010

Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2010 Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2010 Jaardocument 2010 Livio Jaardocument 2010 Livio Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2010 Voorwoord Raad van Bestuur 3 1 Uitgangspunten van de

Nadere informatie

Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2011

Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2011 Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2011 voorpagina_jaardocument_2011.indd 1 12-04-12 11:05 Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2011 Voorwoord Raad van Bestuur 3 1 Uitgangspunten van

Nadere informatie

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE PROFIEL @ VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT COSIS NOVO & PROMENS CARE voor meer informatie over de functie: dhr. mr. E.G. Martinus, Bestuurssecretaris, telefoon (088) 878 98 03 of 06 207 441 66 ORGANISATIE

Nadere informatie

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 Governancestructuur WonenBreburg januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestuur 3 2.1 Taak en werkwijze 3 2.2 Rechtspositie en bezoldiging bestuur 4 2.3 Tegenstrijdige belangen

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht.

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht. 6. Raad van Toezicht 14-04-2014 Versie 6.02 Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht Status Definitief Artikel 1: Positionering Raad van Toezicht Ingevolge de statuten bestuurt het College van Bestuur

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel.

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel. Bijlage Code Cultural Goverance: Principes en uitwerkingen Nummer Principe De organen van de culturele instelling zijn verantwoordelijk voor de keuze van het besturingsmodel en de naleving van deze code.

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT

REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT REGLEMENT EENHOOFDIGE RAAD VAN BESTUUR STICHTING AMERPOORT 1. Taken en verantwoordelijkheden 1. Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de Stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht.

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA Cultural Governance in Theater Dakota Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Cultuuranker Escamp op: 26 november 2012 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d.

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het huishoudelijk reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de statuten van

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT DE WAALBOOG

BESTUURSREGLEMENT DE WAALBOOG BESTUURSREGLEMENT DE WAALBOOG De raad van bestuur van de Stichting De Waalboog, zorg, welzijn en wonen, gevestigd te Nijmegen, in aanmerking nemend de in het rapport Zorgbrede Governancecode 2010 opgenomen

Nadere informatie

Profielschets Lid Raad van Toezicht op bindende voordracht van de Centrale Cliëntenraad bij Stichting tantelouise-vivensis

Profielschets Lid Raad van Toezicht op bindende voordracht van de Centrale Cliëntenraad bij Stichting tantelouise-vivensis Profielschets Lid Raad van Toezicht op bindende voordracht van de Centrale Cliëntenraad bij Stichting tantelouise-vivensis TIRIONS CONSULTANCY BV ANJA TIRIONS MHA 11 JANUARI 2016 DEFINITIEVE VERSIE Algemeen

Nadere informatie

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september)

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september) TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT ALERIMUS 1. Taak en werkwijze: De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT. Voor [naam betreffende stichting/vennootschap]

BESTUURSREGLEMENT. Voor [naam betreffende stichting/vennootschap] BESTUURSREGLEMENT Voor [naam betreffende stichting/vennootschap] 1 Inleiding 1.1 Dit bestuursreglement is een reglement in de zin van art. [...] van de statuten van [naam betreffende stichting/vennootschap]

Nadere informatie

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Artikel 1. Begripsbepalingen De RvC De vennootschap De Statuten De RvC van Commissarissen zoals bedoeld in artikel 16 e.v. van de statuten van Twente Milieu N.V

Nadere informatie

Ter wille van de duidelijkheid worden enkele in de Statuten opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk herhaald.

Ter wille van de duidelijkheid worden enkele in de Statuten opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk herhaald. Reglement Raad van toezicht BiSC Inleiding De Statuten van BiSC, een Stichting met als doel de ondersteuning en bevordering van het bibliotheekwerk in de provincie Utrecht, voorzien in de Raad van toezicht.

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING AMERPOORT

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING AMERPOORT REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING AMERPOORT 1. Taken en verantwoordelijkheden De Raad van Toezicht houdt ondermeer toezicht op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken

Nadere informatie

Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2012

Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2012 Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2012 Jaardocument maatschappelijke verantwoording 2012 Voorwoord Raad van Bestuur 3 1 Uitgangspunten van de verslaggeving 5 2 Profiel van de organisatie 6 2.1

Nadere informatie

Jaarbericht 2010. Hoofdpunten van het afgelopen jaar. Halvering aantal klachten. Thuiszorg met kleinschalige teams Toename ziekenhuisverplaatste zorg

Jaarbericht 2010. Hoofdpunten van het afgelopen jaar. Halvering aantal klachten. Thuiszorg met kleinschalige teams Toename ziekenhuisverplaatste zorg Jaarbericht 2010 Hoofdpunten van het afgelopen jaar Thuiszorg met kleinschalige teams Toename ziekenhuisverplaatste zorg Halvering aantal klachten Verbetering financieel resultaat 2 Belangrijke resultaten

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 14 en 15 van de

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V.

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 11 december 2014 INLEIDING Dit reglement is opgesteld ingevolge artikel 12 lid 5 en 12 van

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Dit reglement is op grond van artikel 8.3 het reglement van de Raad van Commissarissen vastgesteld door middel van een besluit van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

af over het gevoerde beleid en de door de Raad van Bestuur in dat kader verrichte werkzaamheden.

af over het gevoerde beleid en de door de Raad van Bestuur in dat kader verrichte werkzaamheden. sdw REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR DEFINITIES Cliëntenraad: het door de stichting ingestelde orgaan dat binnen de doelstellingen van de stichting in het bijzonder de gemeenschappelijke belangen van de cliënten

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen Wonion

Profielschets Raad van Commissarissen Wonion Profielschets Raad van Commissarissen Wonion Uitgangspunten 1. Deze profielschets wordt gehanteerd: bij de werving en selectie van nieuwe leden van de Raad van Commissarissen; bij de discussie over de

Nadere informatie

Profielschets Lid Raad van Toezicht per januari 2015

Profielschets Lid Raad van Toezicht per januari 2015 Profielschets Lid Raad van Toezicht per januari 2015 Algemeen De Riethorst Stromenland richt zich met ca 1300 medewerkers en 700 vrijwilligers op wonen, zorg en welzijn. Enerzijds via een eigen aanbod

Nadere informatie

Commissiereglement NBA

Commissiereglement NBA Commissiereglement NBA 1. Grondslag 1.1 Dit reglement kent als grondslag artikel 11, eerste lid, van de Wet op het accountantsberoep. Daarin is bepaald dat het bestuur de NBA bestuurt. 2. Overwegingen

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur

Reglement Raad van Bestuur Reglement Raad van Bestuur vergadering van 24 oktober 2005 Pagina 1 van 7 Inhoudsopgave: pagina Hoofdstuk 1 Bestuurstaak 3 Hoofdstuk 2 Verantwoording en Verantwoordelijkheid 3 Hoofdstuk 3 Besluitvorming

Nadere informatie

Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Zwartewaterland 2015

Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Zwartewaterland 2015 Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Zwartewaterland 2015 Artikel 1 Begrippen 1. 3D s: de drie decentralisaties binnen het sociaal domein die leiden tot extra taken voor de gemeente per 1 januari

Nadere informatie

REGLEMENT STICHTING GREENPEACE NEDERLAND

REGLEMENT STICHTING GREENPEACE NEDERLAND REGLEMENT STICHTING GREENPEACE NEDERLAND Artikel 1 Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: 1.1 "Stichting": Stichting Greenpeace Nederland; 1.2 "Statuten": de statuten van genoemde Stichting;

Nadere informatie

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht

Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Profielschets voorzitter Raad van Toezicht Ieder lid van de Raad van Toezicht beschikt over specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn specifieke taak, binnen de Raad van

Nadere informatie

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur Informatieprotocol Datum: 27 april 2010 Aan: Raad van toezicht Van: Raad van bestuur Kenmerk: II-1.1/10.78.1n 1. Inleiding De RvT en de RvB van de St. Anna Zorggroep achten het van belang dat de RvT tijdig

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Bestuur (Beleid)

Reglement voor de Raad van Bestuur (Beleid) De Raad van Bestuur van de stichting Van Neynselgroep, gevestigd te s-hertogenbosch, besluit, met inachtneming van de statuten van de stichting zoals gewijzigd bij akte tot statutenwijziging op 28 december

Nadere informatie

het bevorderen van de kwaliteit van DVN, door realisering van de doelen van DVN, juiste besteding van middelen en efficiënte bedrijfsvoering;

het bevorderen van de kwaliteit van DVN, door realisering van de doelen van DVN, juiste besteding van middelen en efficiënte bedrijfsvoering; Code Goed Bestuur DVN vastgesteld in de Ledenraad van 6 oktober 2012 Vooraf DVN heeft een aantal kernwaarden vastgelegd rondom de houding, gedragingen en cultuur van de vereniging DVN. Deze zijn uitgewerkt

Nadere informatie

Voorbeeld directiereglement bij het BV met Raad van Commissarissen-model

Voorbeeld directiereglement bij het BV met Raad van Commissarissen-model Voorbeeld directiereglement bij het BV met Raad van Commissarissen-model Begripsbepaling Artikel 0 In dit reglement wordt verstaan onder: 0.1 De vennootschap : De vennootschap voor XX in XX; 0.2 De statuten

Nadere informatie

Profielschets Twee leden Raad van Commissarissen Argos Zorggroep

Profielschets Twee leden Raad van Commissarissen Argos Zorggroep Profielschets Twee leden Raad van Commissarissen Argos Zorggroep 1. Over Argos Zorggroep Argos Zorggroep biedt deskundige zorg, behandeling en gezelligheid aan ouderen. Dit doen zij in één van de huizen

Nadere informatie

PROFIELSCHETS & PROCEDURE 3 LEDEN RAAD VAN TOEZICHT STICHTING t GERACK

PROFIELSCHETS & PROCEDURE 3 LEDEN RAAD VAN TOEZICHT STICHTING t GERACK PROFIELSCHETS & PROCEDURE 3 LEDEN RAAD VAN TOEZICHT STICHTING t GERACK November 2016 Inleiding De stichting t Gerack kent als WTZi toegelaten zorginstelling met ingang van de datum van de formele wijziging

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur Stichting Koninklijke Visio. 1 De bestuurstaak. 2 Verantwoording en verantwoordelijkheid

Reglement Raad van Bestuur Stichting Koninklijke Visio. 1 De bestuurstaak. 2 Verantwoording en verantwoordelijkheid Reglement Raad van Bestuur Stichting Koninklijke Visio 1 De bestuurstaak 1.1 Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht. 1.2 De Raad van Bestuur

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Vastgesteld op 27 september 2016

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Vastgesteld op 27 september 2016 REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Vastgesteld op 27 september 2016 Positionering Raad van Toezicht in de stichting Artikel 1 De statuten van de stichting voorzien in de Raad van Toezicht. Het College van Bestuur

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR 1. De bestuurstaak 1.1 Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht. 1.2 De Raad van Bestuur dient het belang van de

Nadere informatie

Profielschets leden Raad van Toezicht Carintreggeland

Profielschets leden Raad van Toezicht Carintreggeland Profielschets leden Raad van Toezicht Carintreggeland Informatie over de organisatie Carintreggeland is een vitale, sociaal maatschappelijke onderneming op het gebied van Wonen, Welzijn en Zorg met als

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING ARTIKEL 1 DEFINITIES In dit reglement wordt verstaan onder: - Bestuur : het bestuur van de Stichting, zijnde het orgaan dat de dagelijkse en algemene leiding

Nadere informatie

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN)

TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) TWEE LEDEN RAAD VAN TOEZICHT (PROFIEL BEDRIJFSVOERING EN PROFIEL POLITIEK BESTUURLIJKE VRAAGSTUKKEN) 7 november 2014 DE ORGANISATIE RIBW Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden De Regionale Instelling

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Eindhoven, 11 oktober 2016 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsbepalingen 3 Artikel 2. Status en inhoud van de regels 3 Artikel 3. Samenstelling 3 Artikel 4. Integriteit 4 Artikel

Nadere informatie

TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN BESTUUR

TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN BESTUUR TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN BESTUUR Taken en werkwijze van de Raad van Bestuur: De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor en belast met het besturen van de zorgorganisatie. Dit houdt onder meer

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur

Reglement Raad van Bestuur Reglement Raad van Bestuur De Riethorst Stromenland, Raamsdonksveer, januari 2017 Inleiding Het reglement van de Raad van Bestuur is opgesteld op grond van de statuten van de Stichting De Riethorst Stromenland.

Nadere informatie

Raad van Toezicht Quickscan en checklist

Raad van Toezicht Quickscan en checklist Raad van Toezicht Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Raad van Toezicht (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1. Hoe

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR KINDERRIJK

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR KINDERRIJK 1 Begripsbepaling REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR KINDERRIJK 1.1 In dit reglement van de Raad van Bestuur wordt verstaan: a) Groep: de groep van rechtspersonen waarvan aan het hoofd staat en waarvan op de datum

Nadere informatie

Reglement statutair-directeur Stichting Woonveste ex artikel 5 lid 4 en 5 lid 5 van de statuten d.d. 2 oktober 2013

Reglement statutair-directeur Stichting Woonveste ex artikel 5 lid 4 en 5 lid 5 van de statuten d.d. 2 oktober 2013 Reglement statutair-directeur Stichting Woonveste ex artikel 5 lid 4 en 5 lid 5 van de statuten d.d. 2 oktober 2013 Artikel 1 Functie Reglement 1. Dit Reglement geeft nadere voorschriften, welke de statutair-directeur

Nadere informatie

HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE

HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE Vastgesteld door de RvC op 10 maart 2010 1 10 maart 2010 INHOUDSOPGAVE Blz. 0. Inleiding... 3 1. Samenstelling... 3 2. Taken en bevoegdheden... 3 3. Taken betreffende

Nadere informatie

Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012)

Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012) Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012) Algemeen De raad van toezicht van de Stichting Gereformeerde Scholengroep, statutair gevestigd te Groningen,

Nadere informatie

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden raad van toezicht

Bevoegdheden en verantwoordelijkheden raad van toezicht 1.3. Reglement Raad van Toezicht. Positionering raad van toezicht in de stichting 1.1. De directie bestuurt de stichting en de raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van de directie en op de algemene

Nadere informatie

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA

Profiel Raad van Toezicht. Stichting de Woonmensen/ KWZA Profiel Raad van Toezicht Stichting de Woonmensen/ KWZA KP 14 november 2012 1 Inleiding Uitgangspunt voor de bezetting van de Raad van Toezicht is, dat deze bestaat uit generalisten die gezamenlijk een

Nadere informatie

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Profielschets lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied zorg, kwaliteit en veiligheid Liemerije Liemerije is sinds 1976 het

Nadere informatie

Profielschets Raad van Commissarissen

Profielschets Raad van Commissarissen Profielschets Raad van Commissarissen Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 18 maart 2009 en laatstelijk gewijzigd in 2014. 1. Doel profielschets 1.1 Het doel van deze profielschets is om uitgangspunten

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen van woonstichting De Zes Kernen

Reglement voor de Raad van Commissarissen van woonstichting De Zes Kernen Artikel 1 - Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld in de vergadering van de raad van commissarissen van 29 augustus 2006. 2. Dit reglement kan bij besluit van de raad van

Nadere informatie

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD

DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD DIRECTIESTATUUT VAN WONINGSTICHTING BARNEVELD TE BARNEVELD Het bestuur Artikel 1 Conform artikel 5 lid 1 van de statuten wordt het bestuur van de stichting gevormd door de directeur. De directeur is belast

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht Thuiszorg Maatschappij

Reglement Raad van Toezicht Thuiszorg Maatschappij Artikel 1 Inleiding 1. Dit reglement is opgesteld ter aanvulling van de statuten van de coöperatieve vereniging ThuisZorg Maatschappij en is gebaseerd op de Governance Code Zorg en Welzijn 2010 2. Dit

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING CONTRACTSPELERSFONDS KNVB

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING CONTRACTSPELERSFONDS KNVB REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING CONTRACTSPELERSFONDS KNVB Inleiding De Raad van Toezicht en het bestuur van de Stichting Contractspelersfonds KNVB (hierna respectievelijk te noemen: de Raad van Toezicht,

Nadere informatie

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist

Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Instruerend Bestuur Quickscan en checklist Stade Advies BV Kwaliteit van samenleven Quickscan Instruerend Bestuur (0 = onbekend; 1 = slecht; 2 = onvoldoende; 3 = voldoende; 4 = goed; 5 = uitstekend) 1.

Nadere informatie

Stichting Kunst in het Kerkje Velp/Grave

Stichting Kunst in het Kerkje Velp/Grave Bestuurs- reglement Stichting Kunst in het Kerkje Velp/Grave 1/9 BESTUURSREGLEMENT Stichting Kunst in het Kerkje Velp/Grave Het bestuur van de Stichting Kunst in het Kerkje, gevestigd te Grave, besluit

Nadere informatie

Profielschets Raad van Toezicht. juni 14

Profielschets Raad van Toezicht. juni 14 Profielschets Raad van Toezicht juni 14 : De Raad van Toezicht van de stichting Caransscoop is het in de statuten verankerd orgaan dat belast is met het intern toezicht op het beleid van de Bestuurder

Nadere informatie

Reglement Werving- en Selectiecommissie De Woningstichting. gevestigd te Wageningen

Reglement Werving- en Selectiecommissie De Woningstichting. gevestigd te Wageningen Reglement Werving- en Selectiecommissie De Woningstichting gevestigd te Wageningen 1 Artikel 1, Definities Stichting: de Woningstichting, gevestigd in de gemeente Wageningen. RvT: de Raad van Toezicht

Nadere informatie

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering

Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Profiel Lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Profielschets lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied bedrijfsvoering Liemerije Liemerije is sinds 1976 het adres voor ouderenzorg in

Nadere informatie

Nederlandse Brandwonden Stichting

Nederlandse Brandwonden Stichting Nederlandse Brandwonden Stichting REGLEMENT AUDITCOMMISSIE Vastgesteld door de Raad van Toezicht op 24 april 2012 1/7 0. Inleiding 0.1 Dit reglement is opgesteld door de Raad van Toezicht (hierna RvT)

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad. Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010

Jaarverslag Cliëntenraad. Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010 Jaarverslag Cliëntenraad Extramurale Zorg De Friese Wouden 2010 INHOUDSOPGAVE BLZ. Voorwoord 3 Algemene informatie over de Cliëntenraad 4 Samenstelling van de Cliëntenraad 5 Behandelde adviesaanvragen

Nadere informatie

REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013

REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013 REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 3 2. Taken en bevoegdheden... 3 3. Samenstelling... 6 4. De voorzitter... 7 5. De secretaris... 7 6.

Nadere informatie

Profielschets Raad van Toezicht

Profielschets Raad van Toezicht 2014 pagina 2 van 5 1 Rol en verantwoordelijkheden Raad van Toezicht De Raad van Toezicht heeft een drietal rollen. Allereerst is er de rol van toezichthouder. De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht

Nadere informatie

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT

HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT HOOFDSTUK 8 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT INLEIDING Sinds 24 oktober 2011 is het Raad van Toezichtmodel bij de Meerwaarde operationeel. De dagelijkse leiding is vanaf die datum in handen van een eenhoofdig

Nadere informatie

Verslag raad van bestuur

Verslag raad van bestuur Jaarbericht 2012 Verslag raad van bestuur Vanuit financieel perspectief is het jaar 2012 voor Livio uitstekend verlopen. In vergelijk met een begroot resultaat van 2.6 miljoen werd een batig saldo gerealiseerd

Nadere informatie

Reglement Bestuur. Inleiding. 1. De bestuurstaak

Reglement Bestuur. Inleiding. 1. De bestuurstaak Reglement Bestuur Inleiding Dit is het reglement van het (collegiaal) bestuur van Stichting SVn als bedoeld in artikel 14 lid 1 van de Statuten van die stichting. Het wordt vastgesteld door het bestuur

Nadere informatie

REGLEMENT REMUNERATIECOMMISSIE STICHTING s HEEREN LOO ZORGGROEP

REGLEMENT REMUNERATIECOMMISSIE STICHTING s HEEREN LOO ZORGGROEP REGLEMENT REMUNERATIECOMMISSIE STICHTING s HEEREN LOO ZORGGROEP Reglement Remuneratiecommissie, vastgesteld d.d. 26-03-2014 Pagina 1 van 5 Inhoudsopgave Reglement Remuneratiecommissie Stichting s Heeren

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Definitief vastgesteld in RvT d.d. 11 december 2015 Zorggroep Oude en Nieuwe Land Definities Belanghebbenden : de personen die betrokken zijn bij de interne organisatie van de Stichting, waaronder de interne

Nadere informatie

Reglement van de Auditcommissie van NOC*NSF

Reglement van de Auditcommissie van NOC*NSF Reglement van de Auditcommissie van NOC*NSF 1. Inleiding 1.1. In dit Reglement van de Auditcommissie van NOC*NSF worden de volgende definities gehanteerd: Algemeen Directeur : de statutair directeur, bedoeld

Nadere informatie

Reglement van de Auditcommissie van Stichting TBV

Reglement van de Auditcommissie van Stichting TBV Vastgesteld in de Raad van Toezicht d.d. 12 september 2007 Reglement van de Auditcommissie van Stichting TBV 0. Inleiding 0.1. Dit reglement is opgesteld door de Raad van Toezicht ingevolge artikel 18

Nadere informatie

1.4 Van het bestaan van dit reglement wordt melding gemaakt in het verslag van de raad van commissarissen in het jaarverslag.

1.4 Van het bestaan van dit reglement wordt melding gemaakt in het verslag van de raad van commissarissen in het jaarverslag. REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN STICHTING MOZAÏEK WONEN 1. Vaststelling en reikwijdte reglement 1.1 Dit reglement is vastgesteld in de vergadering van de raad van commissarissen van 24 februari

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V.

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V. REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V. Artikel 1. Definities - Governancecode: de Zorgbrede Governancecode 2010 of een daarvoor in de plaats tredende regeling; - Raad van Bestuur: de

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT : INFORMATIEPROTOCOL

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT : INFORMATIEPROTOCOL REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT : INFORMATIEPROTOCOL Als uitgangspunt voor de verantwoordingsstructuur in Seniorenresidentie Ruitersbos wordt de Zorgbrede Governance Code (ZGC) gehanteerd. Dit is conform de

Nadere informatie

STATUTEN Stichting Adelante Zorg met ingang van 28-7-2015

STATUTEN Stichting Adelante Zorg met ingang van 28-7-2015 21500421 sr / 59065 STATUTEN Stichting Adelante Zorg met ingang van 28-7-2015 STATUTEN: NAAM EN ZETEL Artikel 1. De stichting is genaamd: Stichting Adelante Zorg. Zij heeft haar zetel te Heerlen. DOEL

Nadere informatie

Informatieprotocol. Raad van Bestuur Raad van Toezicht. Versie 1.1 Document code: Status. Definitief Datum januari Secretaris Raad van Bestuur

Informatieprotocol. Raad van Bestuur Raad van Toezicht. Versie 1.1 Document code: Status. Definitief Datum januari Secretaris Raad van Bestuur Informatieprotocol Raad van Bestuur Raad van Toezicht Versie 1.1 Document code: Status Definitief Datum januari 2013 Auteur(s) Raad van Bestuur Verificator Secretaris Raad van Bestuur Autorisator Raad

Nadere informatie

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE Vastgesteld door het bestuur op: 4 juni 2014 Goedgekeurd door de raad van toezicht op: 4 juni 2014 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Organisatie Januari 2012 nvt 18 Januari 2012 Zelfevaluatie Raad van Toezicht Organisatie/Zelfevaluatie Inhoudsopgave 1. PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD

Nadere informatie

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren Bestuursreglement Woningstichting Heteren Status: Definitief, 11 februari 2014 Bestuursreglement Woningstichting Heteren 1 Doel en reikwijdte 1. Dit reglement is vastgesteld door het bestuur op 4 februari

Nadere informatie

VOORBEELDMODEL CHECKLIST VERANTWOORDING RAAD VAN TOEZICHT IN HET JAARVERSLAG

VOORBEELDMODEL CHECKLIST VERANTWOORDING RAAD VAN TOEZICHT IN HET JAARVERSLAG VOORBEELDMODEL CHECKLIST VERANTWOORDING RAAD VAN TOEZICHT IN HET JAARVERSLAG VERENIGING VAN TOEZICHTHOUDERS IN ONDERWIJSINSTELLINGEN VTOI januari 2016 Checklist verantwoording RvT in het jaarverslag Pagina

Nadere informatie

functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht

functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht functieprofiel lid en voorzitter raad van toezicht geleding datum advies selectie en 26-09-2014 benoemingscommissie RvT advies CvB/MT 29-09-2014 voorgenomen besluit raad van toezicht 27-11-2014 advies

Nadere informatie

Profiel. Vanboeijen. Twee leden raad van toezicht

Profiel. Vanboeijen. Twee leden raad van toezicht Profiel Vanboeijen Twee leden raad van toezicht 1 Vanboeijen Twee leden raad van toezicht Organisatie Vanboeijen biedt overwegend in Drenthe zorg en ondersteuning aan ruim 700 kinderen, jongeren, volwassenen

Nadere informatie

Bestuursreglement. Bestuursreglement Stichting Verpleeghuis het Parkhuis Vastgestelde versie 15 april 2014 Pagina 1 van 6

Bestuursreglement. Bestuursreglement Stichting Verpleeghuis het Parkhuis Vastgestelde versie 15 april 2014 Pagina 1 van 6 Bestuursreglement Vastgestelde versie 15 april 2014 Pagina 1 van 6 Definities In dit reglement wordt verstaan onder: - Bestuur: de raad van bestuur van Stichting Verpleeghuis Het Parkhuis - Raad van Toezicht:

Nadere informatie

VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM

VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM Vastgesteld: 19 juli 2007 VR2007/075 Inwerking: 01 augustus 2007 Artikel 1 Begripsomschrijvingen a. de gemeente: Schiedam b. de raad: de gemeenteraad van de gemeente

Nadere informatie

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT werkveld datum Instemming/advies GMR Vaststelling RvT Vastgesteld CvB Organisatie 28-11-2012 n.v.t. 28-11-2012 n.v.t. Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT Inhoudsopgave 1. Procedure zelfevaluatie Raad van

Nadere informatie

Reglement bestuur UWOON. Artikel 1 Definities

Reglement bestuur UWOON. Artikel 1 Definities Reglement bestuur UWOON Artikel 1 Definities In dit reglement hebben de met een hoofdletter geschreven begrippen de navolgende betekenis: Bestuur/ Bestuurder het bestuur van de Stichting als bedoeld in

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht dr. Aletta Jacobs College

Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht dr. Aletta Jacobs College Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht dr. Aletta Jacobs College 1. Reikwijdte van het reglement Dit reglement geeft, in aanvulling op de statutaire bepalingen, regels met betrekking tot aangelegenheden

Nadere informatie

Auteur Inlichtingen REMUNERATIE Datum RAPPORT 2010 RAAD VAN TOEZICHT HU

Auteur Inlichtingen REMUNERATIE Datum RAPPORT 2010 RAAD VAN TOEZICHT HU Auteur REMUNERATIECOMMISSIE RAAD VAN TOEZICHT Inlichtingen E marije.vanleeuwen@hu.nl Datum 17 mei 2010 Hogeschool Utrecht, Utrecht, 2010 REMUNERATIE RAPPORT 2010 RAAD VAN TOEZICHT HU Bronvermelding is

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE AVENTUS

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE AVENTUS REGLEMENT AUDITCOMMISSIE AVENTUS CB14.129 notities 14 Aventus\CB14.129.reglement auditcommissie ROC Aventus PvB versie 1.0 goedgekeurd RvT 01.12.2014. INHOUDSOPGAVE ARTIKEL 1 VASTSTELLING EN REIKWIJDTE

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid Reglement Raad van Toezicht Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid De Raad van Toezicht van de Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid, gevestigd te Nieuwkuijk, besluit met inachtneming van de statuten

Nadere informatie

Reglement Cliëntenraad BovenIJ ziekenhuis

Reglement Cliëntenraad BovenIJ ziekenhuis Reglement Cliëntenraad BovenIJ ziekenhuis Artikel 1 Begripsbepalingen 1. In dit reglement wordt verstaan onder: a. Ziekenhuis: het BovenIJ ziekenhuis te Amsterdam b. De Cliëntenraad: de Cliëntenraad van

Nadere informatie

Concept. Reglement voor de raad van toezicht Stichting PROO

Concept. Reglement voor de raad van toezicht Stichting PROO Begripsbepalingen Artikel 1 Concept Reglement voor de raad van toezicht Stichting PROO In dit reglement wordt verstaan onder: a. Raad van toezicht: de raad van toezicht van de Stichting Proo Noord-Veluwe

Nadere informatie