WYTGAARD, DE TOEKOMST IN BEELD! dorpsvisie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WYTGAARD, DE TOEKOMST IN BEELD! dorpsvisie 2007-2017"

Transcriptie

1 dorpsvisie

2 Inhoud: 1. DE VISIE 3 2. SAMENVATTING KERNPUNTEN 4 3. WONEN EN WOONOMGEVING 5 4. ZORG 6 5. INFRASTRUCTUUR / VERKEER / BEREIKBAARHEID 6 6. PARKEER- EN GROENVOORZIENINGEN 7 7. SPORT EN ONTSPANNING 7 8. RECREATIE EN TOERISME 8 9. CULTUUR BEDRIJVEN EN WERKGELEGENHEID VOORZIENINGEN JEUGD SCHOLEN 11

3 1. De visie In 1996 heeft het toenmalige Dorpsbelang Wytgaard een toekomstvisie opgesteld onder de titel Wytgaard fan lint nei kom, Wytgaard fan knop nei blom yn Veel van de ideeën en plannen zijn daarvan inmiddels gerealiseerd. Andere plannen bleken niet haalbaar. Ruim tien jaar later heeft Dorpsbelang Wytgaard besloten om opnieuw de wensen en ideeën voor de toekomst uit te werken. Zowel naar dorp als naar de gemeente toe is dit een belangrijk instrument om te laten zien welke richting Wytgaard het komende decennium uit wil en geldt als leidraad voor de komende dorpsbelangen. Uiteraard blijft er de ruimte om gaande weg plannen en ideeën bij te sturen en nieuwe toe te voegen.

4 2. Samenvatting kernpunten Infrastructuur / verkeer / bereikbaarheid: Het lintdorp Wytgaard ligt ongeveer 7 kilometer ten zuiden van Leeuwarden. Het dorp heeft een goede wegverbinding naar Leeuwarden en Heerenveen. Ook Sneek ligt slecht op 20 minuten autorijden van het dorp. Het openbaarvervoer was altijd goed. Helaas is dat per 1 januari 2007 veranderd. De bussen rijden nu minder frequent. Dit is zeker een aandachtspunt. Daarnaast moet er, met de komst van de 'Haak' om Leeuwarden, gelet worden op behoudt van een goede wegverbinding naar Leeuwarden en Wirdum. Wonen / woonomgeving: De woningbouw in Wytgaard staat volop in de belangstelling. Er is door de meerderheid van de bewoners aangegeven dat het gebied aan de noord kant van het dorp de meest geschikte locatie is voor nieuwbouw. Er is een brede vraag naar structurele maar gematigde uitbreiding van het dorp. Dit is vooral om toekomstige generaties de mogelijkheid te geven in Wytgaard te kunnen blijven wonen en het voorzieningenniveau op peil te houden of uit te kunnen breiden. Het is van belang dat de komende 10 jaar, er 40 tot 50 nieuwe woningen worden gebouwd. Algemene beleving: De entree van het dorp en de sfeer van de Buorren kunnen worden opgewaardeerd door b.v. de wegversmallingen aan het begin van het dorp grondig aan te pakken en eventueel lage beplanting aan te brengen. Door het plaatsen van nostalgische lantarenpalen op de Buorren brengt dat zeker meer sfeer. De speeltuin in het dorp is totaal vernieuwd en er wordt veelvuldig gebruik van gemaakt. Ook het pleintje nabij de Buorren is opgeknapt. De omgeving van de speeltuin verdient nog de nodige aandacht. Hier moet zeker de inrichting van de Meekeshof genoemd worden. Op deze plek zou een opwaardering van de openbare ruimte plaats kunnen vinden. Daarnaast staat een fietspad door de groenstrook aan de noordkant van het sportveld hoog op het wensenlijstje. Een fietspad op deze locatie heeft meerdere voordelen, zoals verder in deze visie toegelicht. Zorg: Belangrijk is het behoud van It Kleaster / dienstencentrum, met daarin ruimte voor onder andere fysiotherapie, trombosedienst, kapper, pedicure en bibliotheek. Tevens biedt It Kleaster vele activiteiten voor ouderen o.a. bingo, schutjassen, gezamenlijk eten, kaarten maken etcetera.. Gewenste voorziening: loket voor vragen en huisartsenspreekuur. Sport en ontspanning: Door een doeltreffende en meer permanente voorziening voor opslag van materialen te creëren voor de sportclubs en -verenigingen kunnen deze effectiever en meer onafhankelijk te werk gaan. De meest ideale locatie hiervoor is west op het sport- / speelveld. Recreatie en toerisme: Het dorp ligt in een mooie omgeving met vele mogelijkheden tot wandelen en fietsen o.a. naar en langs de Zwette. Hoewel de Zwette, elfstedenroute en veel gebruikte vaarroute op geringe afstand van het dorp ligt, wordt er nauwelijks van de recreatieve mogelijkheden die dit biedt gebruik gemaakt. Een directe vaar- en fietsverbinding met de Zwette zou een mogelijkheid kunnen zijn om Wytgaard nog aantrekkelijker te maken. Vroeger had het dorp wel een vaarverbinding met de Zwette, maar met de ruilverkaveling is deze verdwenen. Vanuit het dorp lijkt ook behoefte aan uitbreiding van het wandelpadennetwerk. Jeugd: De jeugd heeft een club, J.C.W., in het dorpshuis, hierin vinden diverse activiteiten plaats. Ook kent het dorp een (niet officiële) hangplek voor de jeugd op het sportterrein. Hier wordt voornamelijk gebruik gemaakt door de jeugd van jaar. Voor de jeugd van jaar zijn er (buiten het jeugdsoos seizoen om) minder mogelijkheden. Dit heeft zeker aandacht nodig. Scholen: Het ontwikkelen van een brede school, een netwerk van voorzieningen met de school als spil is wenselijk. De functie van It Kleaster willen we uitbreiden met de komst van buitenschoolse opvang voor kinderen.

5 3. Wonen en woonomgeving Huidige situatie: Momenteel is het grootste aandeel aan woningen koopwoningen, dat rest een klein deel aan huurwoningen via een woningstichting en een zeer klein deel huurwoningen via particulier. Er zijn geringe doorstroommogelijkheden en weinig woningen voor starters. De prijzen vliegen met de jaren omhoog. Op dit moment zijn er een klein aantal woningen die aan de behoefte van de oudere mens voldoen. Gewenste situatie: Er is een brede vraag naar structurele maar gematigde uitbreiding van het dorp. Dit is vooral om toekomstige generaties de mogelijkheid te geven in Wytgaard te kunnen blijven wonen en het voorzieningenniveau op peil te houden of uit te kunnen breiden. De gemeente onderzoekt op dit moment (begin 2007) de uitbreidingsmogelijkheden ten noorden van Wytgaard en in de verdere toekomst ook andere locaties. Door het accent in de nieuwbouw te leggen op de 2-1 kapwoningen en vrijstaande woningen, ontstaat er ruimte voor doorstroom. Er dient rekening gehouden te worden levensloopbestendige woningen, die eenvoudig aan de behoefte van de bewoner kan worden aangepast. De nieuwbouw moet een dorps karakter krijgen, passend bij Wytgaard. Aandacht voor groenvoorzieningen, eenheid in stijl, diversiteit in woningaanbod en positief aanzicht van de dorpsrand zijn belangrijke aspecten. Zeer wenselijk is het om de contacten vanuit Dorpsbelang met de woningbouwverenigingen te verstevigen om zo invloed te kunnen uitoefenen op het toewijzingbeleid. Het is van belang dat de komende 10 jaar, er 40 tot 50 nieuwe woningen worden gebouwd. Hiervoor zijn de volgende argumenten aan te voeren: de jongeren moeten als ze willen in eigen dorp een huis kunnen kopen; de school moet in een dorp als Wytgaard blijven bestaan; de doorstroming in de huizenmarkt in het dorp is het van groot belang; Het dorpsleven heeft dit nodig voor de verenigingen en de middenstand; Nieuwe gezinnen in een dorp geven nieuwe inzichten. Visie woonomgeving: Een dorp als Wytgaard moet huizen bouwen naar behoefte. Dit betekent niet wijkgericht bouwen, dus niet van alles hetzelfde. Ook is het van belang dat er een open vaarverbinding komt vanaf de Zwette. Hierdoor zijn er grote mogelijkheden om het dorp te verfraaien. Dan komen er ook mogelijkheden voor fiets- en wandelpaden. Bij het tot stand komen van deze zaken, zal niet alles recht en grijs moeten zijn. Er kan veel bereikt worden met keuze kleur bestrating en niet alles vierkant.

6 4. Zorg Huidig: Men is redelijk tevreden over de zorgvoorzieningen. Veel ouderen en minder valide mensen maken gebruik van de thuiszorg en kunnen zodoende in Wytgaard blijven wonen. Echter, mede gezien het feit dat er meer senioren komen en de invoering van de WMO, is uitbreiding van de bestaande voorzieningen wenselijk. Op dit moment biedt dienstencentrum It Kleaster aan zorgvoorzieningen: fysiotherapie, trombosedienst, kapper en pedicure. Daarnaast is er de mogelijkheid om er 1x per maand te eten met elkaar, biljarten, bingo spelen en kaarten. Gewenst: Behoud en uitbreiding van de zorgvoorzieningen, bij voorkeur in dienstencentrum Ít Kleaster. Hierbij valt te denken aan een dagopvang voor ouderen die door een professionele organisatie geregeld is in combinatie met vrijwilligers. Hier zou tevens een loketfunctie aan toegevoegd kunnen worden waar mensen met al hun vragen terecht kunnen op het gebied van zorg, welzijn en wonen. Verder zou een kinderopvang (buitenschools) en een huisartsenspreekuur van toegevoegde waarde zijn voor het dorp. 5. Infrastructuur / verkeer / bereikbaarheid Een belangrijk punt is, met de aanleg van de Haak om Leeuwarden, de bereikbaarheid tussen de dorpen onderling en met de stad. Het dorp Wirdum moet bijvoorbeeld goed bereikbaar blijven per auto en fiets. Veilige oversteek van en naar It Kleaster, zeker met de komst van een buitenschoolse opvang. Openbaar Vervoer: De busverbindingen zijn de afgelopen jaren behoorlijk verslechterd. Een betere busverbinding is gewenst. Verkeer in het dorp: Door een noordelijke ontsluitingsweg te realiseren met de komst van de nieuwbouw aan de noordkant, kan de druk op de bestaande ontsluitingsweg (Fopma's reed) verminderd worden. De 'oude weg' (Buorren) door het dorp zal nagenoeg moeten blijven zoals deze is om de volgende redenen: Karakteristiek voor het dorp; Er zijn mensen en bedrijven die er belang bij hebben; Het moet niet een slaapdorp worden. Een fietspad door de huidige groenstrook tussen Meekeshof en het sportveld heeft meerdere voordelen: Het huidige voetpad wordt veiliger voor voetgangers (met name kinderen); Van de zuidzijde kan men veilig en sneller naar school en sportveld overige voordelen zoals genoemd in hoofdstuk 6 en 7

7 6. Parkeer- en groenvoorzieningen Gebrek aan parkeergelegenheid in de Buorren werkt weliswaar verkeersremmend, maar er is onvoldoende. Pas in de verre toekomst lijkt hier een oplossing voor te zijn bij het eventueel bebouwen van de huidige ijsbaan, waardoor parkeerplaatsen achter de Buorren gerealiseerd kunnen worden. Meekeshof heeft weinig parkeergelegenheid, mede door 2 verdieners met 2 auto's. Doorstroming van deze 2 verdieners naar de nieuwbouw lost het probleem ten dele op, daar er gewoon te weinig ruimte is in verhouding tot het aantal woningen. Een oplossing in de nabije toekomst ligt dus ook niet voor de hand. Een aanpassing van de noordelijke groenstrook langs het sport- speelveld moet een aantal problemen in één keer oplossen. Naast het regelmatig dumpen van puin en groenafval zijn de wildgroei aan onkruid voor de sportverenigingen een doorn in het oog. Door deze groenstrook te versmallen middels een toch al gewenst fietspad lijkt het probleem zich op te lossen. Het dumpen van ongewenste materialen valt veel meer op en een smallere strook is veel makkelijker te onderhouden. De singelbeplanting aan de oostzijde van de ijsbaan en de op te waarderen westelijke dorpsrand staan ook nog op de lijst van mogelijkheden. 7. Sport en ontspanning Huidige situatie: Op sportief vlak heeft Wytgaard een: Volleybalvereniging; Badmintonvereniging; Voetbalvereniging; Dartvereniging; Kaatsvereniging; IJsclub; Voor ontspanning in Wytgaard is er een of kan er: Kaartclub; Gewandeld worden in of nabij het dorp; Gefietst worden rond het dorp; Aan diverse activiteiten worden deelgenomen. Gewenste situatie: Voorwaarden voor de lange termijn is minimaal het behoud van het huidige aanbod van sportverenigingen en ontspanningsmogelijkheden en het huidige kwaliteitsniveau van de (sport)voorzieningen, met uitzondering van de materialenberging op de west kant van het sportveld. Door een doeltreffende en meer permanente voorziening voor opslag van materialen te creëren voor de clubs en verenigingen kunnen deze effectiever en meer onafhankelijk te werk gaan. De meest ideale locatie hiervoor is west op het sport- / speelveld. Ten westen hiervan zou een aanvullend sportveld kunnen komen, welke in tegenstelling tot het huidige veld een officiële afmeting en indeling kan krijgen, één en ander naar behoefte. De materialen opslag krijgt in zo'n toekomstvisie een mooie centrale ligging. In de noordelijke groenstrook langs het sportveld is te veel wildgroei en onkruid. Materialen, zoals kaatsballen zijn moeilijk terug te vinden. Door het opnieuw inrichten van deze noordelijke groenstrook (bij voorkeur met fietspad) ontstaat ook de mogelijkheid het huidige buitenvolleybalveld te verplaatsen. Dit is zeer gewenst daar het nu pal naast een aantal woningen ligt.

8 Voor de ontspannen wandelingen wordt er gedacht aan uitbreiding van het huidige wandelpadennet. Ook een fietspad naar de Zwette is een must. 8. Recreatie en toerisme Hoewel het vaarwater de Zwette, elfstedentochtroute en veel gebruikte vaarroute, op geringe afstand van het dorp ligt, kan er nauwelijks van de recreatieve mogelijkheden die dit biedt gebruik gemaakt worden. Deze tot dusver gemiste kans wordt deels verklaard door het ontbreken van een vaar- en fietsverbinding van en naar de Zwette. Er wordt nu eerst gekeken naar de mogelijkheid om deze verbinding in combinatie met de nieuwbouwplannen te realiseren. Naast 'wonen aan vaarwater' is het ook een meerwaarde ten aanzien van recreatie en toerisme. Verdere ontwikkeling van fiets- en wandelpaden in en om Wytgaard is van belang. In Wytgaard en nabije omgeving wordt veel gewandeld en gefietst. Er is behoefte aan meer fiets- en wandelpaden. In het verleden is er wel eens de mogelijkheid onderzocht om door de weilanden rond Wytgaard meer paden te realiseren. Na het uitbreken van de gekkekoeienziekte werd dit echter op een laag pitje gezet. Indien er vooraf meer duidelijkheid is over de vergoeding die landeigenaren eventueel kunnen ontvangen, kan Dorpsbelang hier wellicht een ondersteunende rol in spelen. 9. Cultuur Sociaal-cultureel gebied: Wytgaard kent een groot aantal voorzieningen op sociaal-cultureel gebied. Er is een bloeiend verenigingsleven. Een hoogtepunt is het jaarlijks gehouden Wytbeat concert rond Koninginnedag. Ook het eveneens jaarlijks gehouden dorpsfeest trekt vele mensen naar het sportveld. In het dorpshuis 'De Twirre', met daarin gevestigd het jeugdhonk, vinden vele activiteiten plaats zoals de jaarlijkse toneelvoorstellingen opgevoerd door de toneelvereniging 'Lyts mar Krigel'. Ook Tryater komt met nieuwe voorstellingen naar het dorp. In It Kleaster is een wisselbibliotheek. Het voortbestaan van It Kleaster als dienstencentrum staat momenteel onder druk. Dit is zeker een aandachtspunt. Cultuurhistorisch gebied: Wat betreft cultuurhistorische waardevolle gebieden moet zeker de voormalige terp genoemd worden. Het is archeologisch gezien een waardevol gebied. De begraafplaats aan de Púndyk is eveneens van cultuurhistorische waarde en dient dan ook beschermd te worden. In en nabij het dorp Wytgaard bevinden zich mooie, oude boerderijen.

9 10. Bedrijven en werkgelegenheid Wytgaard heeft een aantal agrarische bedrijven en daarnaast een verscheidenheid aan andere bedrijven. Recentste aanvulling is de kapper, 'Knipt foar jo'. Voor de leefbaarheid en de sociaal-economische structuur is het van belang dat de bestaande bedrijven blijven en er nieuwe ondernemingen komen. Groei van het aantal woningen en 'kopen' in eigen dorp zijn belangrijk voor behoud van de middenstand. 11. Voorzieningen Voorzieningen zijn onder te verdelen in: Onderwijsvoorzieningen: T.J. Roordaschool Peuterschool It Pjutteplak Sociaal-culturele voorzieningen: Dorpshuis `De Twirre Het jeugdhonk; voorziening in De Twirre Hangplek op sportterrein voor de jeugd IJsbaan Speeltuin Bernejister bij de kerk Parochiezaal bij de R.K. Kerk Woonvoorzieningen: Woonvoorziening voor ouderen met dienstencentrum It Kleaster, waarop bepaalde tijden o.a. een kapper, (wissel)bibliotheek, fysiotherapeut aanwezig zijn. Sportvoorzieningen: Sportveld/evenementenveld Sporthal in De Twirre Dagelijkse voorzieningen: Bakker met kleine supermarkt Gewenste situatie: Door sluiting van het dorpscafé is er een grotere rol weggelegd voor het dorpshuis 'De Twirre'. Het is belangrijk dat het dorpshuis voldoende mogelijkheden heeft en krijgt om deze leegte te vullen. Te denken valt aan de mogelijkheid voor het organiseren van bijvoorbeeld feesten en partijen. Ook uitbreiding van de huidige accommodatie moet mogelijk zijn.

10 12. Jeugd De leefbaarheid van een dorp wordt ernstig verstoord wanneer veel jongeren het dorp verlaten. Wanneer er in een dorp als Wytgaard te weinig huisvesting zou zijn, wordt dit risico alleen nog maar groter. Maar ook wanneer er op andere fronten (winkels, verenigingsleven, sport, ontspanning, cultuur) te weinig aantrekking ontstaat vanuit het dorp, is dit risico levensgroot. Ook de jeugd is onderdeel van de leefbaarheid van het dorp. Wanneer er geen voorzieningen zijn, afgestemd op hun behoeften en wanneer er niet voldoende geschikte huisvesting is, zullen ook zij het dorp 'moeten' verlaten. Een goede leeftijdsopbouw is van belang. Jongeren spelen een rol in de mantelzorg voor de steeds groter wordende groep ouderen. Zij dragen ook bij aan de levendigheid in het dorp en hebben een rol in het behouden van het dorpsgevoel. Minder dorpsbewoners (of minder dorpsbewoners in een bepaalde leeftijdscategorie) kan weer funest zijn voor het in stand houden van bepaalde voorzieningen. Mocht het wenselijk of nodig zijn om mensen in een bepaalde leeftijdscategorie naar Wytgaard te 'lokken', dan kan dat alleen maar als het dorp een bepaalde aantrekkingskracht heeft én voldoet aan bepaalde voorwaarden, waarvan beschikbaarheid van geschikte, 'betaalbare woningen' én 'aanwezigheid van voorzieningen' de belangrijkste zijn! Zo is er dus een duidelijke wisselwerking tussen woningaanbod, aanwezigheid van voorzieningen, bevolkingsopbouw én bevolkingsaantal. Dat dit consequenties heeft voor keuzes die gemaakt moeten worden in het kader van een dorpsvisie en dus ook t.a.v. bouwplannen, zal duidelijk zijn. Dorpsbewoners behouden (zowel jeugd als senioren) en / of nieuwe mensen vanuit de regio aantrekken kan betekenen dat er meer én specifieker gebouwd moet worden: bijvoorbeeld meer semi-zorgwoningen en / of meer starterwoningen voor jongeren en kleine huishoudens. Uitbreiding van Wytgaard is een must. Maar de visie blijft: zolang het karakter en de stijl van ons dorp maar bewaard blijft. Om de leefbaarheid van Wytgaard te behouden is het, zoals genoemd, essentieel dat bepaalde voorzieningen voorhanden zijn / blijven. Te noemen valt: bereikbaarheid via openbaar vervoer (bus); winkels (bakker, e.d.); bibliotheek; dorpshuis (inclusief oefen- / feest- / sportzaal); zorginstellingen en andere gezondheidsvoorzieningen (arts, apotheek, fysiotherapeut); basisschool, peuterspeelzaal, kinderopvang; speeltoestellen (ook voor 12 jaar en ouder);

11 13. Scholen De T.J. Roordaschool in Wytgaard heeft ongeveer 90 leerlingen. Op een inwonertal van 620 inwoners is dit een hoog percentage. De school is dan ook kortgeleden verbouwd, ook het schoolplein is aangepast. Er is nu tussenschoolse opvang mogelijk. Gewenste situatie: Het ontwikkelen van een brede school. Dit houdt in het creëren van een netwerk van voorzieningen met de school als spil. Dit is er op gericht de ontwikkeling van kinderen en jongeren te stimuleren. In een brede school werken ten minste 2 organisaties samen. In Wytgaard zou samengewerkt kunnen worden met bijvoorbeeld It Pjutteplak, de bibliotheek en de eventuele kinderopvang. Ook is het gewenst dat de voor- en naschoolse opvang geregeld is. Peuterspeelzaal It Pjutteplak is er voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar. Het is een particulier initiatief. Behoud van It Pjutteplak is vanzelf sprekend.

Dorpsvisie Nieuwolda / Kiek op 2020

Dorpsvisie Nieuwolda / Kiek op 2020 Dorpsvisie Nieuwolda / Kiek op 2020 Dorp- en wijkendag 8-10-2011 Dorpsbelangen Nieuwolda ontwikkelde een nieuwe dorpsvisie in samenspraak met de bewoners van Nieuwolda. Op woensdag 7 sept. j.l. wisselden

Nadere informatie

1. Sociale samenhang en verenigingsleven

1. Sociale samenhang en verenigingsleven 1. Sociale samenhang en verenigingsleven 1. De inwoners kennen elkaar: mee eens 2. Er is contact tussen de inwoners: mee eens 3. Er zijn weinig conflicten tussen inwoners: helemaal mee eens 4. Weinig inwoners

Nadere informatie

Dorpsprogramma 2009 Wytgaard

Dorpsprogramma 2009 Wytgaard Dorpsprogramma 2009 Wytgaard Inhoud 1 InLeIdIng 3 2 Kerngegevens 2.1 algemeen 4 2.2 Wytgaard 4 2.3 de feiten 6 2.4 de veiligheidsmonitor 8 2.5 schouwen 9 2.6 overzicht Melddesk 11 3 visie dorpsbelang 12

Nadere informatie

Vitaal Vogelenzang: een tussenstand. Dorpsbijeenkomst Vogelenzang 14 maart 2017

Vitaal Vogelenzang: een tussenstand. Dorpsbijeenkomst Vogelenzang 14 maart 2017 Vitaal Vogelenzang: een tussenstand Dorpsbijeenkomst Vogelenzang 14 maart 2017 Agenda Leefbaarheid en vitaliteit Mogelijke maatregelen Openbare ruimte en groen Welzijn en zorg Leren en spelen Wonen Sport

Nadere informatie

Doarpsfisy Earnewâld

Doarpsfisy Earnewâld Doarpsfisy Earnewâld Opdracht dorpsbelang voorjaar 2009: voorbereidingen starten voor opstellen dorpsvisie Start Diverse gesprekken met inwoners Keuze voor uitgebreide schriftelijke enquête om iedereen

Nadere informatie

Leefbaarheidplan Zwaagdijk-West 2012-2016. Opgesteld door Dorpsraad Zwaagdijk West d.d. september 2012

Leefbaarheidplan Zwaagdijk-West 2012-2016. Opgesteld door Dorpsraad Zwaagdijk West d.d. september 2012 Leefbaarheidplan Zwaagdijk-West 2012-2016 Opgesteld door Dorpsraad Zwaagdijk West d.d. september 2012 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 3 2. Algemene informatie dorp / kern 4 2.1 Historie 2.2 Ligging,

Nadere informatie

Meerjarenplan. Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016

Meerjarenplan. Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016 Meerjarenplan Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016 Inleiding Dit meerjarenplan is het vervolg op het meerjarenplan 2009 2012. Veel uit het vorige plan is gerealiseerd, maar er zijn ook projecten

Nadere informatie

Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam

Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam Zicht op Zetten Wij zijn Zicht op Zetten, een burgerinitiatief waarvoor circa twintig Zettenaren zich vrijwillig inzetten. We zijn gestart met de wens om vanuit

Nadere informatie

Menselijke maat in het landelijk gebied

Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Menselijke maat in het landelijk gebied Mensen maken het landelijk gebied. Het zijn juist de trotse en betrokken bewoners die zorgen voor een landelijk gebied dat

Nadere informatie

1. Gemeenschap/ Mienskipsin

1. Gemeenschap/ Mienskipsin Brainstormreacties van plm. 25 deelnemers aan bijeenkomst in kader van de dorpsvisie Ryptsjerk, d.d. 1 april 2010. 1. Gemeenschap/ Mienskipsin Wel bereid zijn. Veel verenigingen draaiend op vrijwilligers

Nadere informatie

Vitaal Vogelenzang: een tussenstand. Dorpsbijeenkomst Vogelenzang 14 maart 2017

Vitaal Vogelenzang: een tussenstand. Dorpsbijeenkomst Vogelenzang 14 maart 2017 Vitaal Vogelenzang: een tussenstand Dorpsbijeenkomst Vogelenzang 14 maart 2017 Zorgen over leefbaarheid en vitaliteit in Vogelenzang Sociale samenhang: Eenzaamheid ouderen Contact tussen dorpsbewoners

Nadere informatie

Plaatselijk Belang Raerd. dit is ús doarp dèr wol we wenje

Plaatselijk Belang Raerd. dit is ús doarp dèr wol we wenje 2018-2022 Plaatselijk Belang Raerd dit is ús doarp dèr wol we wenje Voorwoord Plaatselijk Belang Raerd dit is ús doarp dèr wol we wenje Beste lezer, Met trots presenteren wij u de Dorpsvisie 2018-2022.

Nadere informatie

3.5 Voorzieningen in de buurt

3.5 Voorzieningen in de buurt 3.5 Voorzieningen in de buurt Samenvatting: Straatverlichting en straatmeubilair Veruit de meeste (8%) bewoners zijn (zeer) tevreden over de straatverlichting in hun buurt. De verschillen naar wijk zijn

Nadere informatie

Verslag themabijeenkomst Welzijn en Zorg

Verslag themabijeenkomst Welzijn en Zorg URHAHN BREEN FERWERDA Dorpsontwikkelingsvisie Middenbeemster Verslag themabijeenkomst Welzijn en Zorg 5 juni 2019 Inleiding Op woensdag 5 juni 2019 organiseerde de gemeente Beemster in samenwerking met

Nadere informatie

Verleden, heden en toekomst van Borkel en Schaft:

Verleden, heden en toekomst van Borkel en Schaft: Verleden, heden en toekomst van Borkel en Schaft: Wat is er nodig om ook de komende 30 in een prachtig dorp te leven? Volledige resultaten beschikbaar op www.dorpsinitiatiefbes.nl 6 oktober 208 Introductie

Nadere informatie

Leefbaarheidsonderzoek: Wognum. Gemeente Medemblik Januari 2011

Leefbaarheidsonderzoek: Wognum. Gemeente Medemblik Januari 2011 Leefbaarheidsonderzoek: Gemeente Medemblik Januari 2011 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer : 2011-1741 K Datum : januari

Nadere informatie

Visie op Zetten in 2025

Visie op Zetten in 2025 Visie op Zetten in 2025 door comité Zicht op Zetten Magda Rem, Ton Hover, Arie van Noordwijk, Wieger van der Spek en Marc Jansen November 2017 In samenwerking met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Project

Nadere informatie

Bijlage. Aktualisering van de opgestelde. dorpsvisie

Bijlage. Aktualisering van de opgestelde. dorpsvisie Bijlage Aktualisering van de opgestelde dorpsvisie 1 Inleiding: waarom een aktualisering van de dorpsvisie? In onze dorpsvisie van juni 2006 staan de toekomstige gewenste ontwikkelingen van Garyp verwoord.

Nadere informatie

Wytgaard, maart Dorpsbelang Wytgaard Maarten Jansen. Teatske Rienks Ingrid Visser. Ids Boersma Ids Roorda Bennie Schuurman.

Wytgaard, maart Dorpsbelang Wytgaard Maarten Jansen. Teatske Rienks Ingrid Visser. Ids Boersma Ids Roorda Bennie Schuurman. Wytgaard, maart 2017 Wytgaard Maarten Jansen Teatske Rienks Ingrid Visser Ids Boersma Ids Roorda Bennie Schuurman Roelof Burghoorn Werkgroep dorpsvisie 2017-2027 Teatske Rienks Ingrid Visser Roelof Burghoorn

Nadere informatie

Samenvatting Omgevingsvisie Weststellingwerf

Samenvatting Omgevingsvisie Weststellingwerf Samenvatting Omgevingsvisie Weststellingwerf Inleiding Weststellingwerf heeft het afgelopen jaar hard gewerkt aan een omgevingsvisie. De omgevingsvisie gaat over de toekomst van onze gemeente en is daarom

Nadere informatie

WELKOM...bij de inloopbijeenkomst DOP 21 april 2015. Wat is het doel van deze avond? Wat is een DOP? DUS LAAT VAN U HOREN!

WELKOM...bij de inloopbijeenkomst DOP 21 april 2015. Wat is het doel van deze avond? Wat is een DOP? DUS LAAT VAN U HOREN! WELKOM...bij de inloopbijeenkomst DOP 21 april 2015 Wat is het doel van deze avond? Verzamelen van informatie, meningen en wensen vanuit het dorp; Peilen van reacties op voorgenomen plannen; De eerste

Nadere informatie

Sluiten... verkopen... en dan? Accommodatie Plan. Opgesteld door Werkgroep Accommodaties Dalen onder auspiciën van

Sluiten... verkopen... en dan? Accommodatie Plan. Opgesteld door Werkgroep Accommodaties Dalen onder auspiciën van Sluiten... verkopen... en dan? Accommodatie Plan Opgesteld door Werkgroep Accommodaties Dalen onder auspiciën van versie juni 2012 Accommodatie Plan Dalen naar aanleiding van het voornemen door de Gemeente

Nadere informatie

Dorpsvisie. Zorgvlied, Wateren en Oude Willem

Dorpsvisie. Zorgvlied, Wateren en Oude Willem Dorpsvisie Zorgvlied, Wateren en Oude Willem 2015-2025 Voorwoord In de statuten van de Vereniging voor Plaatselijk Belang Zorgvlied-Wateren-Oude Willem staat geschreven: De vereniging stelt zich ten doel

Nadere informatie

Verslag Enquête over toekomst Buurtwinkelcentrum De Heul. (ingevuld door omwonenden en bezoekers van het buurtwinkelcentrum)

Verslag Enquête over toekomst Buurtwinkelcentrum De Heul. (ingevuld door omwonenden en bezoekers van het buurtwinkelcentrum) Verslag Enquête over toekomst Buurtwinkelcentrum De Heul (ingevuld door omwonenden en bezoekers van het buurtwinkelcentrum) april 2016 1 Aandachtspunten voor vernieuwing van winkelcentrum De Heul Door

Nadere informatie

Tekst sticker Aantal briefjes Aantal punten. Hondenpoep/uitlaatplaats 3 0 Beleid hondenpoep 1 0 Honden uitlaatplaats 2 0 Algemene punten 0

Tekst sticker Aantal briefjes Aantal punten. Hondenpoep/uitlaatplaats 3 0 Beleid hondenpoep 1 0 Honden uitlaatplaats 2 0 Algemene punten 0 Thema voorzieningen Totaal 109 92 Tekst sticker Aantal briefjes Aantal punten Hondenpoep/uitlaatplaats 3 0 Beleid hondenpoep 1 0 Honden uitlaatplaats 2 0 Bankjes buitengebied 1 2 Bankjes buitengebied 1

Nadere informatie

Vinkel. Wijk- en buurtmonitor 2016

Vinkel. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Vinkel Vinkel grenst in het noorden aan de rijksweg A59 tussen s-hertogenbosch en Oss. Na een herindeling in 1993 viel het grootste gedeelte onder de gemeente Maasdonk. Begin

Nadere informatie

Leefbaar Grashoek. Resultaten kerngesprekken, georganiseerd door Werkgroep Leefbaar Grashoek November 2013 april 2014

Leefbaar Grashoek. Resultaten kerngesprekken, georganiseerd door Werkgroep Leefbaar Grashoek November 2013 april 2014 Leefbaar Grashoek Resultaten kerngesprekken, georganiseerd door Werkgroep Leefbaar Grashoek November 2013 april 2014 Kerngesprekken, met wie? November 2013: verenigingen: sport en spel December 2013: verenigingen

Nadere informatie

Hoe zit het met de woningbouw? Starters worden bijna gedwongen om te zoeken naar woonruimte buiten ons dorp en de vergrijzing neemt toe.

Hoe zit het met de woningbouw? Starters worden bijna gedwongen om te zoeken naar woonruimte buiten ons dorp en de vergrijzing neemt toe. Beste dorpsgenoten, Uw mening telt!!! U wilt uw dorp leefbaar houden, wij ook! Daarom zijn wij op zoek naar uw mening, tips en adviezen. Hoe zit het met de woningbouw? Starters worden bijna gedwongen om

Nadere informatie

To e k o m s t v i s i e j a n u a r i 2 0 0 7

To e k o m s t v i s i e j a n u a r i 2 0 0 7 Toekomstvisie januari 2007 Voorwoord Deze toekomstvisie is gemaakt op verzoek van de gemeente Gaasterlân-Sleat, met als insteek: hoe zien de inwoners van Sondel hun dorp tussen nu en 10/15 jaar. De destijds

Nadere informatie

1. Sociale samenhang en verenigingsleven

1. Sociale samenhang en verenigingsleven 1. Sociale samenhang en verenigingsleven De inwoners kennen elkaar: mee Er is contact tussen de inwoners: mee Er zijn weinig conflicten tussen inwoners: mee Weinig inwoners leven in isolement: helemaal

Nadere informatie

Uitkomsten enquête Nieuw-Weerdinge

Uitkomsten enquête Nieuw-Weerdinge Uitkomsten enquête Nieuw-Weerdinge We zijn in Nieuw-Weerdinge bezig met het maken van een dorpsprogramma. Hierin staat wat de organisaties en de bewoners de komende vijf jaar met elkaar willen bereiken

Nadere informatie

Thema s 2 e Debat van Baarle. Bruisend centrum. Natuur & Landschap

Thema s 2 e Debat van Baarle. Bruisend centrum. Natuur & Landschap Thema s 2 e Debat van Baarle Bruisend centrum Het centrum van Baarle-Nassau maakt ontegenzeggelijk onderdeel uit van de kwaliteiten die het dorp rijk is; de enclavesituatie, het rijke winkelaanbod, het

Nadere informatie

Puur genieten in Ittersum

Puur genieten in Ittersum Puur genieten in Ittersum Twee-onder-één-kapwoningen Type C Vrijstaande woning Type D 2 Ittersum. Hier is het heerlijk wonen voor het hele gezin! Vrij leven in Zuiver Zuid Zuiver Zuid ligt in de geliefde

Nadere informatie

TJUCHEM. Dorp met een visie

TJUCHEM. Dorp met een visie TJUCHEM Dorp met een visie 2017-2027 Inhoud. Inleiding. Blz. 1 Plan van aanpak dorpsvisie 2017 2027. Blz. 2 Zwakke en sterke punten van Tjuchem. Blz.3 Kansen en bedreigingen voor Tjuchem. Blz.4 Visie verkeer.

Nadere informatie

Dorpsraad Oostrum werkt samen met u aan het derde. Dorps Omgevings Programma (DOP) Enquête DOP 2017

Dorpsraad Oostrum werkt samen met u aan het derde. Dorps Omgevings Programma (DOP) Enquête DOP 2017 Dorpsraad Oostrum werkt samen met u aan het derde Dorps Omgevings Programma (DOP) Enquête DOP 2017 Ter verbetering van de leefbaarheid in Oostrum vragen wij 15 minuten van uw tijd. Deze enquête heeft tot

Nadere informatie

1. Sociale samenhang en verenigingsleven

1. Sociale samenhang en verenigingsleven 1. Sociale samenhang en verenigingsleven 1. De inwoners kennen elkaar: helemaal mee eens 2. Er is contact tussen de inwoners: mee eens 3. Er zijn weinig conflicten tussen inwoners: helemaal mee eens 4.

Nadere informatie

VOORWOORD. Plaatselijk Belang

VOORWOORD. Plaatselijk Belang VOORWOORD Hiervoor u ligt de nieuwe dorpsvisie van Lippenhuizen. De werkgroep heeft de oude dorpsvisie onder de loep gelegd en hier weer een kloppend document van gemaakt. Ook zijn de nieuwste ontwikkelingen

Nadere informatie

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID.

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID. MIDDEN TUSSEN DE MENSEN De uitgangspunten van het CDA Koggenland zijn helder: je wilt werken voor je brood, je ziet om naar elkaar en je laat de wereld knap achter voor je kinderen. Het CDA staat voor

Nadere informatie

Woonvisie. Steenwijkerland een samenvatting. Goed wonen komt met elkaar voor elkaar

Woonvisie. Steenwijkerland een samenvatting. Goed wonen komt met elkaar voor elkaar m e i 2 016 Woonvisie Steenwijkerland 2017 2021 een samenvatting Goed wonen komt met elkaar voor elkaar In Steenwijkerland is het goed wonen. En dat willen we zo houden. Hoe doen we dat? En, wat is daarvoor

Nadere informatie

Kogerveldwijk in 2040: De hoofdpunten uit het perspectief Minder ongelijkheid in een wijk waar iedereen meedoet

Kogerveldwijk in 2040: De hoofdpunten uit het perspectief Minder ongelijkheid in een wijk waar iedereen meedoet Kogerveldwijk in 2040: De hoofdpunten uit het perspectief Minder ongelijkheid in een wijk waar iedereen meedoet De Kogerveldwijk gaat groeien. Er komen woningen en voorzieningen bij, de openbare ruimte

Nadere informatie

Resultaten Brainstormen en Clusteren

Resultaten Brainstormen en Clusteren Pagina: 1 Resultaten Brainstormen en Clusteren Item 1: Waarover maak je je zorgen als je denkt aan de leefbaarheid, veiligheid en sociale betrokkenheid in Hooge? Item-Informatie: Waarover maak je je zorgen

Nadere informatie

Dorpsvisie Middelstum

Dorpsvisie Middelstum Dorpsvisie Middelstum 2016-2020 INLEIDING In 2015 eindigt de periode van de dorpsvisie 2005-2015 In balans voor de toekomst. De projecten uit de dorpsvisie zijn zo goed als gerealiseerd. Voor Stichting

Nadere informatie

Tabel 2. Aandachtspunten dorpenronde september/oktober Wat is kenmerkend voor de dorpen?

Tabel 2. Aandachtspunten dorpenronde september/oktober Wat is kenmerkend voor de dorpen? Tabel 2 Aandachtspunten dorpenronde september/oktober 2016 De opsomming in deze lijst bevat punten die in meerdere dorpen aan de orde zijn gesteld over de visie op en de wens voor de toekomst van de dorpen.

Nadere informatie

PROJECTPLAN HERINRICHTING

PROJECTPLAN HERINRICHTING PROJECTPLAN HERINRICHTING Emmen, 7 augustus 2017 Inleiding Het openbare gebied in de omgeving van de basisscholen o.b.s. t Swarte Meer en De Banier, kinderopvang Het Blokje en het dorpshuis de Meerstal

Nadere informatie

Woonwensenenquête Drijber

Woonwensenenquête Drijber Woonwensenenquête Drijber Woningbehoefte en verhuiswensen van inwoners Enquêteresultaten Gemeente Midden-Drenthe Afdeling Bouwen en Wonen Na 2010 Inleiding In het na van 2010 is er een woonwensenenquête

Nadere informatie

DORPSANALYSE Nij Beets

DORPSANALYSE Nij Beets DORPSANALYSE Nij Beets Dorpsspiegel Opsterland 2017-2018 Beetsterzwaag, april 2018 Joke van der Veen Hanna Jansons INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Basale gegevens Opsterland... 3 Aantal inwoners... 3 De respons...

Nadere informatie

Enquete feedback avond 25 oktober 2018

Enquete feedback avond 25 oktober 2018 Enquete feedback avond 25 oktober 2018 Enquete feedback avond Avond indeling: 20.00 Van 20.00 tot 20.45 Van 20.45 tot 21.00 Van 21.00 tot 21.30 Van 21.30 tot 22.00 22.00 Aanvang Presentatie enquete uitkomsten

Nadere informatie

Dorpsontwikkelingsplan Helvoirt 1e discussiebijeenkomst 8 jan.2008

Dorpsontwikkelingsplan Helvoirt 1e discussiebijeenkomst 8 jan.2008 Dorpsontwikkelingsplan Helvoirt 1e discussiebijeenkomst 8 jan.2008 Agenda Aanvang 20.00 uur Inleiding DOP en resultaten enquête Pauze, koffie/thee Discussie in groepjes Afsluiting uiterlijk 22.30 uur Wat

Nadere informatie

ZANDHOVEN - MASTERPLAN OPENBARE GEBOUWEN. bewonersavond 20 september 2016

ZANDHOVEN - MASTERPLAN OPENBARE GEBOUWEN. bewonersavond 20 september 2016 ZANDHOVEN - MASTERPLAN OPENBARE GEBOUWEN bewonersavond 20 september 206 AGENDA. conclusies bewonersavond 2. algemene visie. opbouw masterplan - algemeen - fasering. uitwerkingen deelsites CONCLUSIES BEWONERSAVOND

Nadere informatie

1 Voorzieningen / ondernemersklimaat 104

1 Voorzieningen / ondernemersklimaat 104 1 Voorzieningen / ondernemersklimaat 104 1 A Stimuleren van ondernemers 14 1 A 1 Ondernemers bij elkaar brengen 9 1 A 2 Hulp bij opzetten bedrijf. 1 1 A 3 Verminderde regelgeving voor ondernemers op Stad.

Nadere informatie

Nuland. Wijk- en buurtmonitor 2016

Nuland. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Nuland Het oorspronkelijke landbouwdorp Nuland ligt ten zuiden aan de rijksweg A59 tussen s-hertogenbosch en Oss. Tot 1993 was Nuland een zelfstandige gemeente. Hierna werd het

Nadere informatie

Visie op Santpoort-Zuid in 2025 = voorlopig = 24 november 2011

Visie op Santpoort-Zuid in 2025 = voorlopig = 24 november 2011 Visie op Santpoort-Zuid in 2025 = voorlopig = 24 november 2011 1 Inhoudsopgave Inleiding Resultaten bewonersonderzoek Visie 2025 door Woongemeenschap Vervolgstappen 2 Inleiding 3 Woongemeenschap Santpoort-Zuid

Nadere informatie

Dialoogavond Omgevingsplan Leeuwarden Buitengebied Zuid

Dialoogavond Omgevingsplan Leeuwarden Buitengebied Zuid Dialoogavond Omgevingsplan Leeuwarden Buitengebied Zuid 14 juni 2017 Idaerd - Eagum Omgevingsplan Leeuwarden Buitengebied Zuid Dialoogavond Idaerd - Eagum 1 Inleiding De zes dialoogavonden van de gemeente

Nadere informatie

DORPSVISIE MUSSELKANAAL

DORPSVISIE MUSSELKANAAL DORPSVISIE MUSSELKANAAL 2011-2020 Een zelfstandig dorp, met een regionale (verzorgings)functie. Vastgesteld n de raadsvergadering van 18 juni 2012 Dorpsvisie Musselkanaal 2011-2020 De dorpsvisie van Musselkanaal

Nadere informatie

Puur genieten in Ittersum

Puur genieten in Ittersum Puur genieten in Ittersum Appartementen Type K 2 Ittersum. Hier is het heerlijk wonen! Vrij leven in Zuiver Zuid Zuiver Zuid ligt in de geliefde wijk Ittersum. Hier woon je ruim en groen, maar ook op fietsafstand

Nadere informatie

Waardering van voorzieningen, vervoer en werk

Waardering van voorzieningen, vervoer en werk Waardering van voorzieningen, vervoer en werk Burgerpeiling Woon- en Leefbaarheidsmonitor Eemsdelta 2015 Een afname van het inwoneraantal heeft gevolgen voor het voorzieningenniveau. Er zal immers niet

Nadere informatie

Onderzoeksverslag Inwonerpanel Baambrugge

Onderzoeksverslag Inwonerpanel Baambrugge POSTADRES Postbus 250 T 0297 29 16 16 3640 AG Mijdrecht F 0297 28 42 81 BEZOEKADRES Croonstadtlaan 111 E gemeente@derondevenen.nl 3641 AL Mijdrecht I www.derondevenen.nl AUTEUR(S) Femke Kaptein, Alexander

Nadere informatie

Puur genieten in Ittersum

Puur genieten in Ittersum Puur genieten in Ittersum Rijwoningen Type E en F 2 Ittersum. Hier is het heerlijk wonen voor het hele gezin! Vrij leven in Zuiver Zuid Zuiver Zuid ligt in de geliefde wijk Ittersum. Hier woon je ruim

Nadere informatie

ONEENS GEEN MENING EENS TOTAAL GEWOGEN GEMIDDELDE

ONEENS GEEN MENING EENS TOTAAL GEWOGEN GEMIDDELDE Q1 DuurzaamheidWeststellingwerf klimaatneutraalweststellingwerf wil zo snel mogelijk duurzaam en klimaatneutraal zijn. Zo worden er zonneparken aangelegd bij Wolvega en Noordwolde, een postcoderoosproject

Nadere informatie

*BM1400514* BM1400514

*BM1400514* BM1400514 *BM1400514* BM1400514 Verslag : Beeldvormende vergadering Woonvisie Datum : 18 februari 2014 Tijd : 19:30 uur Lokatie : raadszaal gemeentehuis Onderwerp : Woonvisie Aanwezig : Zie presentielijst Afwezig

Nadere informatie

Vragenlijst Dorpsbelang Oudkerk. Inhoud. Aanleiding Waarom deze vragenlijst?

Vragenlijst Dorpsbelang Oudkerk. Inhoud. Aanleiding Waarom deze vragenlijst? Vragenlijst Dorpsbelang Oudkerk Inhoud Aanleiding Waarom deze vragenlijst?... 1 Aldtsjerk als gemeenschap... 2 Wonen, voorzieningen en toekomst... 2 Ondernemen in Aldtsjerk?... 2 In en om het dorp... 3...

Nadere informatie

Voorliggend stuk is een verkorte versie van het op 7 januari 2010 vastgesteld dorpsplan Nieuwveen 1april 2016 Initiatiefgroep Dorpsraad Nieuwveen

Voorliggend stuk is een verkorte versie van het op 7 januari 2010 vastgesteld dorpsplan Nieuwveen 1april 2016 Initiatiefgroep Dorpsraad Nieuwveen Inleiding Op 7 januari 2010 is het Dorpsplan Nieuwveen door de gemeente vastgesteld. Nieuwveen was het eerste dorp in de gemeente Nieuwkoop waar de gemeente dorpsgericht wilde werken met een dorpsraad.

Nadere informatie

BEELDVERSLAG 20 SEPTEMER 2017 VOOR DE TOEKOMST VAN SCHAIJK

BEELDVERSLAG 20 SEPTEMER 2017 VOOR DE TOEKOMST VAN SCHAIJK BEELDVERSLAG 20 SEPTEMER 2017 VOOR DE TOEKOMST VAN SCHAIJK SCHAIJK IN ÉÉN WOORD 3 EVEN OPWARMEN AAN TAFEL! 7 8 9 ANALYSE VAN DE OPBRENGST Trots Samenwerking Werelddorp Verbreden Normen En Waarden Zorg

Nadere informatie

Puur genieten in Ittersum

Puur genieten in Ittersum Puur genieten in Ittersum Twee-onder-één-kapwoningen Type A en B 2 Ittersum. Hier is het heerlijk wonen voor het hele gezin! Vrij leven in Zuiver Zuid Zuiver Zuid ligt in de geliefde wijk Ittersum. Hier

Nadere informatie

buurtprofiel De Pol en Gelderse Blom

buurtprofiel De Pol en Gelderse Blom buurtprofiel De Pol en Gelderse Blom bevolking De buurten De Pol en Gelderse Blom tellen samen 3.805 inwoners; dat is 6% van de Veenendaalse bevolking. Omdat er in beide buurten vooral gezinnen wonen,

Nadere informatie

Wijkplan Koudekerk aan den Rijn

Wijkplan Koudekerk aan den Rijn Wijkplan Koudekerk aan den Rijn 2016-2017 Gemeente Alphen aan den Rijn 1 1. Koudekerk: een dorp met een duidelijke mening Koudekerk aan den Rijn is een echt dorp in Het Groene Hart. De oorsprong voert

Nadere informatie

Voorzieningenatlas gemeente Oosterhout

Voorzieningenatlas gemeente Oosterhout Voorzieningenatlas gemeente Thema 1: Gezondheid en welzijn huisartsenpraktijk (2008) apotheek (2009) rapportcijfer gezondheidsvoorzieningen (2011) Hoogeveen 1,4 Smallingerland 0,9 Terneuzen 1,1 Dongen

Nadere informatie

score 4,53 Antwoorden: Vraag 1 Kan ik me gemakkelijk verplaatsen via voet- en fietspaden van goede kwaliteit?

score 4,53 Antwoorden: Vraag 1 Kan ik me gemakkelijk verplaatsen via voet- en fietspaden van goede kwaliteit? score 4,53 Antwoorden: Vraag 1 Kan ik me gemakkelijk verplaatsen via voet- en fietspaden van goede kwaliteit? Voetpaden liggen niet altijd vlak en worden niet goed onderhouden. Fietspaden worden met name

Nadere informatie

Bijlage 1: Windshield Survey invulformulier

Bijlage 1: Windshield Survey invulformulier Bijlage 1: Windshield Survey invulformulier Met dit formulier breng je eenvoudig alle omgevingsfactoren in kaart die invloed hebben op de gezondheid van de bewoners in jouw wijk. Windshield Survey invulformulier

Nadere informatie

Toekomstvisie Waddinxveen 2030 Verslag Toekomstcafé voor maatschappelijke organisaties op 24 mei 2016

Toekomstvisie Waddinxveen 2030 Verslag Toekomstcafé voor maatschappelijke organisaties op 24 mei 2016 Toekomstvisie Waddinxveen 2030 Verslag Toekomstcafé voor maatschappelijke organisaties op 24 mei 2016 Versie 6 juni 2016 Toekomstcafés In het kader van het visietraject Waddinxveen 2030 hebben in mei 2016

Nadere informatie

Programma eerste dorpstafel Standdaarbuiten

Programma eerste dorpstafel Standdaarbuiten Sander van Schijndel Wietske Theloesen 23 april 2014 Programma eerste dorpstafel Standdaarbuiten 1. Opening 2. Voorstelronde deelnemers dorpstafel 3. Terugblik dorpsavond (trots en uitdagingen) 4. Visie

Nadere informatie

TE KOOP. Breda Heilaarstraat

TE KOOP. Breda Heilaarstraat TE KOOP Breda Heilaarstraat Unieke kans in Princenhage: twee prachtig gelegen bouwkavels met de mogelijkheid om een vrijstaande woning te bouwen met zeer ruime bouw mogelijkheden. De kavels liggen op een

Nadere informatie

RESULTATEN VAN DE ENQUÊTE

RESULTATEN VAN DE ENQUÊTE RESULTATEN VAN DE ENQUÊTE FEBRUARI 2017 De samenstelling van de enquête Beschrijvend en specifiek Meerkeuze en open vragen Positieve en verbeter punten Betrouwbaar totaalbeeld Met elkaar naar oplossingen

Nadere informatie

Achterhoeks Woonwensen en Leefbaarheidsonderzoek (AWLO) Bijlage 6.1 Leefbaarheid Achterhoek

Achterhoeks Woonwensen en Leefbaarheidsonderzoek (AWLO) Bijlage 6.1 Leefbaarheid Achterhoek Achterhoeks Woonwensen en Leefbaarheidsonderzoek (AWLO) Bijlage 6.1 Leefbaarheid Achterhoek Maandag 6 januari 2014 1 Bijlage 6.1 Leefbaarheid Achterhoek In deze bijlage worden alle resultaten van de vragen

Nadere informatie

Wijk- en buurtmonitor 2016 De Groote Wielen

Wijk- en buurtmonitor 2016 De Groote Wielen Wijk- en buurtmonitor 2016 De Groote Wielen In het oostelijk deel van s-hertogenbosch ligt, midden in de polder, een nieuwe woonwijk: de Groote Wielen. In totaal komen er ongeveer 4.350 woningen, daarvan

Nadere informatie

Onderhoud verbeteren, verfraaien. Paarden op de rijbaan. Veroorzakers/ maneges aanspreken. Plaatsen waarschuwingsborden

Onderhoud verbeteren, verfraaien. Paarden op de rijbaan. Veroorzakers/ maneges aanspreken. Plaatsen waarschuwingsborden Overige knelpunten / wensen: Woonomgeving: Groenonderhoud bermen, rotonde. Onderhoud verbeteren, verfraaien. Gemeente Deels: 2009, 2010 Rotonde: 2012 Honden- en met name paardenpoep op fiets-/wandelpad

Nadere informatie

BEZORGD BADHOEVEDORP Wie zijn wij? Onze speerpunten.

BEZORGD BADHOEVEDORP Wie zijn wij? Onze speerpunten. BEZORGD BADHOEVEDORP Wie zijn wij? Onze speerpunten. Doel van de avond Uitleg van het proces tot nu toe. Wie zijn Bezorgd Badhoevedorp? Wat zijn onze speerpunten: Toelichting + schets. Bespreken speerpunten

Nadere informatie

3.2.1 Dorpskarakteristiek

3.2.1 Dorpskarakteristiek 3.2 De Glind Wegbeplanting en bosjes in het kampenlandschap Recreatieve voorzieningen in de kern Oorspronkelijk bestond de Glind uit een verzameling boerderijen Beperkte nieuwbouw vindt plaats waarbij

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens Deze vragen hebben betrekking op jouw persoonlijke situatie.

Persoonlijke gegevens Deze vragen hebben betrekking op jouw persoonlijke situatie. Vragenlijst Dorpsvisie Zevenhuizen Deze vragenlijst is opgezet als voorbereiding op de dorpsvisie. (Deze enquete is ook in te vullen via de site www.7huizen.nl) Persoonlijke gegevens Deze vragen hebben

Nadere informatie

Samen maken we De Hoeve, Dorpsplan 2012 2015-1-

Samen maken we De Hoeve, Dorpsplan 2012 2015-1- Samen maken we De Hoeve, Dorpsplan 2012 2015-1- Inleiding & Inhoudsopgave Samen maken we De Hoeve Met Samen maken we De Hoeve presenteert Plaatselijk Belang De Hoeve het dorpsplan voor 2012-2015. In ons

Nadere informatie

Dorpsanalyse Wijnjewoude

Dorpsanalyse Wijnjewoude Dorpsanalyse Wijnjewoude Dorpsspiegels Opsterland 2013-2014 Beetsterzwaag, april 2014 Joke van der Veen Hanna Jansons INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. Aantal inwoners en respondenten... 4 Aantal inwoners...

Nadere informatie

VOORSTELLING RESULTATEN LEEFBAARHEIDSONDERZOEK VOOR EN DOOR BEWONERS

VOORSTELLING RESULTATEN LEEFBAARHEIDSONDERZOEK VOOR EN DOOR BEWONERS VOORSTELLING RESULTATEN LEEFBAARHEIDSONDERZOEK VOOR EN DOOR BEWONERS Respons per geslacht Respons per leeftijd ruimtelijke ordening wonen - milieu HELDERGEM: MOOI DORP natuur - aangenaam om wonen ruimtelijke

Nadere informatie

Allereerst vindt u in dit document de uitslag van de stellingen per tafel. Als laatste tabel is de uitslag van de scenariokeuze weergegeven.

Allereerst vindt u in dit document de uitslag van de stellingen per tafel. Als laatste tabel is de uitslag van de scenariokeuze weergegeven. Verslag en uitkomst van de presentatie gehouden op maart 2008. Op maandag maart zijn er drie scenario s c.q. drie verschillende visies voor de toekomst van Hellouw door de dorpsbelangenvereniging gepresenteerd

Nadere informatie

Woudsend. Dorpsvisie

Woudsend. Dorpsvisie Woudsend Dorpsvisie 2008-2015 Inhoudsopgave Inleiding 2 Woningbouw 3 Verkeer en bereikbaarheid 3 Recreatie en toerisme 4 Woonomgeving 4 Voorzieningen 5 Cultuur en historie 5 Zorg en welzijn 6 Ouderen 6

Nadere informatie

WenWearde Dienstverlening voor senioren

WenWearde Dienstverlening voor senioren Meer informatie Voor meer informatie over wat Meriant u kan bieden, kunt u contact opnemen met onze medewerkers van de afdeling Zorgbemiddeling. G010-04-11 Meriant Locatie WenWearde Ericalaan 22 8411 VK

Nadere informatie

Bijlage. Demografische veranderingen in De Friese Meren. Fusiegemeente De Friese Meren

Bijlage. Demografische veranderingen in De Friese Meren. Fusiegemeente De Friese Meren Bijlage Demografische veranderingen in De Friese Meren Fusiegemeente De Friese Meren Factsheets per kern: Akmarijp Gemeente: Thema 1: Bevolking en huishoudens Bevolking 1999 117 1999 40 2009 111 2009 40

Nadere informatie

Dorpsanalyse Beetsterzwaag-Olterterp

Dorpsanalyse Beetsterzwaag-Olterterp Dorpsspiegels Opsterland 2013-2014 Dorpsanalyse -Olterterp 1, maart 2014 Joke van der Veen Hanna Jansons Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Aantal inwoners en respondenten 5 Aantal inwoners 5 De respons 5 Hoofdstuk

Nadere informatie

Verslag visiebijeenkomst Ledeacker (21 mei 2019)

Verslag visiebijeenkomst Ledeacker (21 mei 2019) Verslag visiebijeenkomst Ledeacker (21 mei 2019) Welkom Iedereen wordt welkom geheten door de gespreksleider. Na een korte uitleg over de avond, wordt stilgestaan bij het herindelingstraject. Herindelingstraject

Nadere informatie

Tytsjerksteradiel (Hardegarijp) (Bron: stadsregioleeuwarden.nl)

Tytsjerksteradiel (Hardegarijp) (Bron: stadsregioleeuwarden.nl) Tytsjerksteradiel (Hardegarijp) (Bron: stadsregioleeuwarden.nl) Introductie De Friese gemeente Tytsjerksteradiel ligt pal ten oosten van de provinciehoofdstad Leeuwarden. De gemeente bestaat uit 17 kernen;

Nadere informatie

Huizen. Ruime, tuingerichte woonkamer. Kindvriendelijke buurt. Luxe keuken en badkamer. Diepe, zonnige achtertuin.

Huizen. Ruime, tuingerichte woonkamer. Kindvriendelijke buurt. Luxe keuken en badkamer. Diepe, zonnige achtertuin. Huizen vanhendriks Tuinkamp 3, 3829 GL Amersfoort Kindvriendelijke buurt Diepe, zonnige achtertuin Luxe keuken en badkamer Ruime, tuingerichte woonkamer Gunstige ligging H47 Kenmerken Soort Type Kamers

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma Partij van de Arbeid Zeevang 2010 2014

Verkiezingsprogramma Partij van de Arbeid Zeevang 2010 2014 Verkiezingsprogramma Partij van de Arbeid Zeevang 2010 2014 Sterk in alle kernen Uw school, Uw sport, Uw vereniging, zijn onze zorg! Voorwoord In de afgelopen periode heb ik als wethouder met enthousiasme

Nadere informatie

werkgroep denktank Zuid Denktank wijk Zuid

werkgroep denktank Zuid Denktank wijk Zuid werkgroep denktank Zuid Leden denktank Zuid: Mevr. Leni de Heer, dhr. Herman van Doorn, dhr. Henk Saman, dhr. Marc Boonman, dhr. Ron Geiger en dhr. Gilles Dellebeke. Missie: Hoe ziet de wijk eruit in 2025-2030?

Nadere informatie

HOOGKERK VEILIGE WIJK, ONDANKS VERNIELINGEN. Zonder meer. veilig. Gezinnen: 35% private partijen. Samenwerking publieke en. Kring bljift nodig

HOOGKERK VEILIGE WIJK, ONDANKS VERNIELINGEN. Zonder meer. veilig. Gezinnen: 35% private partijen. Samenwerking publieke en. Kring bljift nodig HOOGKERK VEILIGE WIJK, ONDANKS VERNIELINGEN Sinds 1969 bij gemeente Groningen Kwaliteit woningvoorraad Uitwonende studenten: 58 Specifieke aandacht voor de 18-24 jarigen: 305 verbeterd Kring bljift nodig

Nadere informatie

Wijk- en buurtmonitor 2018 Vinkel

Wijk- en buurtmonitor 2018 Vinkel Wijk- en buurtmonitor 2018 Vinkel Vinkel grenst in het noorden aan de rijksweg A59 tussen s-hertogenbosch en Oss. Na een herindeling in 1993 viel het grootste gedeelte onder de gemeente Maasdonk. Begin

Nadere informatie

Puur genieten in Ittersum

Puur genieten in Ittersum Puur genieten in Ittersum Rijwoningen Type G, H en I Seniorenwoningen Type J 2 Ittersum. Hier is het heerlijk wonen Vrij leven in Zuiver Zuid Zuiver Zuid ligt in de geliefde wijk Ittersum. Hier woon je

Nadere informatie

Tweede Dorpsavond 28 februari 2019 Golfpark Almkreek

Tweede Dorpsavond 28 februari 2019 Golfpark Almkreek Tweede Dorpsavond 28 februari 2019 Golfpark Almkreek Even voorstellen Jasper vlek Bureau LOS stadomland Planologie, landschap, stedenbouw Omgevingsvisie gemeente Altena Groene en gezonde leefomgeving Juiste

Nadere informatie

Presentatie bewonersbijeenkomst Midden (Vogelbuurt)

Presentatie bewonersbijeenkomst Midden (Vogelbuurt) Herinrichting J.J. Allanstraat Zuideinde Vogelbuurt Presentatie bewonersbijeenkomst Midden (Vogelbuurt) Inhoud 1. Korte terugblik 2. Resultaten participatiewebsite 3. Algemene thema s 4. Gebiedsspecifieke

Nadere informatie

Gespreksresultaten Werksessie De toekomst van LV Voorburg

Gespreksresultaten Werksessie De toekomst van LV Voorburg Gespreksresultaten Werksessie De toekomst van LV 28-08-2017 - Voorburg Leidschendam-Voorburg, 22 september 2017 Aan de werksessie op 28 augustus 2017 deden ongeveer 20 inwoners mee. De bijeenkomst vond

Nadere informatie

Raerd. Raerd op de kaart

Raerd. Raerd op de kaart Raerd. Raerd op de kaart Dorpsvisie 2012-2015 INHOUDSOPGAVE Inleiding Hoofdstuk 1: Terugblik & identiteit Hoofdstuk 2: Uitwerking Thema s Hoofdstuk 3: Toekomst COLOFON Datum 6 februari 2012 Samengesteld

Nadere informatie

Doelen en beoogde resultaten van de plannen van Herxen.

Doelen en beoogde resultaten van de plannen van Herxen. Doelen en beoogde resultaten van de plannen van Herxen. Eenmalige budgetten voor onderwerpen die op korte termijn kunnen starten. De verschillende werkgroepen hebben eenmalig een budget aangevraagd en

Nadere informatie