Samen maken we De Hoeve, Dorpsplan

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samen maken we De Hoeve, Dorpsplan 2012 2015-1-"

Transcriptie

1 Samen maken we De Hoeve, Dorpsplan

2 Inleiding & Inhoudsopgave Samen maken we De Hoeve Met Samen maken we De Hoeve presenteert Plaatselijk Belang De Hoeve het dorpsplan voor In ons dorp staat het eerste jaar één groot project op stapel: het ombouwen van de korfbalkantine naar een dorpshuis. We krijgen een mooi nieuw gebouw. Maar ondertussen staan andere ontwikkelingen niet stil. Hoe gaat het met de kwaliteit van wonen, zijn de wegen wel veilig, hoe gaat het met de school: het zijn allemaal vragen waar we in deze dorpsvisie op in willen gaan. Alle ontwikkelingen zijn belangrijk om te volgen en we willen alle kansen grijpen! Een dorpsplan is daarvoor belangrijk. In Samen maken we De Hoeve zet Plaatselijke Belang De Hoeve op een rij wat belangrijk is en wat er de komende jaren aangepakt moet worden. Andere organisaties spelen daarbij ook een belangrijke rol. Nog belangrijker is het feit dat het mensenwerk is en dat de bewoners uit ons dorp vooral zelf een belangrijke hoofdrol vervullen. Samen maken we immers De Hoeve! In dit dorpsplan pakken we de volgende zes onderwerpen bij de kop: Samen in De Hoeve Wonen in De Hoeve Veilig in De Hoeve Doen in De Hoeve Beleven in De Hoeve Erbij in De Hoeve Bij alle bovenstaande onderwerpen staan we op één pagina kort en bondig stil. Daarbij gaan we in op de volgende onderwerpen: Wat zien we aan ontwikkelingen, Welke oplossingen en verbeteringen zijn mogelijk, Hoe willen we het gaan oppakken en Welke resultaten willen we wanneer bereiken. Dit plan is opgesteld door het bestuur van Plaatselijk Belang naar aanleiding van een enquête eind Het concept plan is met de leden besproken op 23 mei 2012 en op verzoek van de leden aansluitend met een delegatie van jongeren uit De Hoeve. Plaatselijk Belang De Hoeve Oktober 2012 ve Samen maken we De Hoeve, Dorpsplan

3 Samen in De Hoeve Samen gaat over samen leven en leefbaarheid in ons dorp. Ons dorp is een kleine gemeenschap. We ontmoeten elkaar bij de school, op het korfbalveld, in ons nieuwe dorpshuis of op straat. Samen verantwoordelijk willen zijn voor het reilen en zeilen, de voorzieningen, het verenigingsleven maar ook de openbare ruimte, hoort daarbij. Plaatselijk Belang vindt dat iedereen een bijdrage kan leveren aan de leefbaarheid van ons dorp. Voorzieningen zijn bijna niet aanwezig in ons dorp. Voor dagelijkse boodschappen en diensten, zoals medische voorzieningen en pinautomaat, zijn omliggende kernen van belang. Dit zal niet veranderen. Dorpsschool De Klaeter voorziet in het basisonderwijs. Het gebouw is in opgeknapt en is klaar voor de toekomst. Plaatselijk Belang èn De Klaeter willen graag dat de school haar centrale rol in het dorp behoudt. De school wil aansluiten bij activiteiten van Plaatselijk Belang en andersom. Onder de vlag van de korfbalvereniging zijn veel Hoevenaren actief of ontmoeten elkaar. De kantine wordt in omgebouwd tot dorpshuis. Dit dorpshuis zal worden geëxploiteerd door KC De Hoeve, maar is eigendom van de Stichting Dorpshuis De Hoeve waarin korfbalclub en Plaatselijk Belang samen vertegenwoordigd zijn. In Friesland is sprake van vergrijzing en misschien zelfs ontvolking. Dit kan voorzieningen (school) of verenigingsleven onder druk zetten. Het is van belang om te onderzoeken of in het dorpshuis nieuwe activiteiten kunnen worden georganiseerd. Activiteiten voor Hoevenaren (jong en oud), maar misschien ook nieuwe verenigingen. Dit zorgt voor breder draagvlak, maar ook een breder financiële basis. De basisschool De Klaeter is voor het dorp van groot belang en heeft een centrale en vanzelfsprekende rol in het dorp. Het gezamenlijk organiseren van activiteiten, zoals de grote rommelmarkt in De Hoeve, draagt daaraan bij. Dit gezamenlijk oppakken kan worden versterkt. Het bestuur van PB overlegt jaarlijks met Stichting Dorpshuis De Hoeve en met MR/OR van school over kansen en knelpunten. Het bestuur van PB overlegt jaarlijks met gemeente, VKD en PB s van naburige dorpen en kan kansen en knelpunten inbrengen. 4. Welke resultaten willen we bereiken Een bruisend dorpshuis in 2015 met een gezonde financiële basis. Het behoud van een centrale dorpsschool met meerjarenafspraken over gezamenlijke activiteiten. Een actief verenigingsleven waar Hoevenaren elkaar kunnen ontmoeten. Samen maken we De Hoeve, Dorpsplan

4 Wonen in De Hoeve De Hoeve is een landelijk lintdorp in het groen met een kleine wijk van 21 woningen, de Klaeterlaene. Deze wijk is eind 80-er en begin 90-er jaren gerealiseerd. Oorspronkelijk was het de bedoeling om ook Klaeterlaene II te realiseren. Dit plan is door de provincie ingetrokken, van uitbreiding op grotere schaal is geen sprake meer. Het thema wonen gaat over het bouwen van nieuwe woningen en het onderhoud en de renovatie van bestaande woningen in ons dorp. Investeren in samenhang en kwaliteit is daarbij voor ons van belang. Wonen gaat ook over de kwaliteit van samenleven in een kleine gemeenschap en rekening houden met elkaar. er mag alleen gebouwd worden binnen de rode contouren, dat betekent dat er alleen gebouwd kan worden op plaatsen binnen de bebouwde kom. er is een beperkt aantal huurwoningen (14) waarvan er ook nog verkocht kunnen worden. gezien de demografische vooruitzichten op het platteland wordt verwacht dat de behoefte om in ons dorp te wonen gelijk blijft en niet zal groeien. met de komst van het dorpshuis ontstaan mogelijkheden om voorzieningen naar het dorp te halen, waardoor ook ouderen langer in het dorp kunnen blijven wonen. 2. Welke oplossingen er verbeteringen zijn mogelijk het is van belang dat jongeren/starters een kans krijgen in De Hoeve te wonen. het aantal huurwoningen zoveel mogelijk behouden. in het nieuwe dorpshuis voorzieningen creëren waar dorpsbewoners ook voor zorg terecht kunnen. aandacht voor starters en jongeren. bij vertrek huurders in de gaten houden of er (ex) dorpsgenoten zijn die willen huren en dat doorgeven aan de verhuurder. jaarlijks contact onderhouden met de Woningstichting over ontwikkelingen en toewijzingsbeleid. met zorgaanbieders, gemeente en ondernemers om tafel om mogelijkheden voor voorzieningen in het dorp te onderzoeken. nieuwe bewoners actief benaderen en betrekken bij het dorp. 4. Welke resultaten willen we bereiken het aantal huurwoningen goed bewoonbaar en op peil houden. waar mogelijk binnen de rode contouren bouwen. goede communicatie tussen de verenigingen en stichtingen in het dorp om een actief en leefbaar dorp te houden. met zorgaanbieders, gemeente en ondernemers (zorg)voorzieningen creëren waardoor ouderen langer in De Hoeve kunnen blijven wonen. Samen maken we De Hoeve, Dorpsplan

5 Veilig in De Hoeve Veilig gaat over het verkeer en over de toegankelijkheid van ons dorp. Nieuwe ontwikkelingen rondom het nieuwe dorpshuis in ons dorp maken verbeteringen mogelijk maar leveren ook nieuwe vragen op. Verkeersveiligheid in ons dorp, rondom het nieuwe dorpshuis en de OBS De Klaeter zijn aandachtspunten. Parkeren in de omgeving van het nieuwe dorpshuis vraagt aandacht. Er is sprake van achterstallig onderhoud aan wegen en bermen in en rondom De Hoeve waardoor onveilige situaties ontstaan, vooral voor fietsers. Loonbedrijven die steeds zwaarder en groter wordende machines inzetten. Totaalplan maken voor veilig verkeer (incl. parkeren) in en rondom De Hoeve. Beheer door de gemeente (infrastructuur, verkeersremmende maatregelen als bijv. drempels etc.), handhaving door politie (snelheidscontroles) en gedragsbeïnvloeding door bewoners, gemeente en VVN. Bewoners, ouders en De Klaeter betrekken bij verkeersveiligheid in het dorp. Verbeteringen van wegen en bermen door onderhoud en plaatsen van o.a. graskeien. Ontlasten van de Kontermansweg door verkeer via de Hoeveweg te stimuleren. In overleg met de gemeente verkeer over de Vinkegavaartweg naar De Hoeve te leiden en sluipverkeer naar en van Noordwolde weren. In samenwerking met de Verkeerswerkgroep (wethouder, politie, regionale raad verkeersveiligheid), Veilig Verkeer Nederland, De Klaeter en PB zal een programma worden opgezet om tot gedragsverandering te komen bij o.a. te hard rijdende dorpsbewoners en passanten. Het houden van verkeerstellingen en metingen om inzicht te houden in de verkeersbewegingen (agrarisch, vrachtwagens, auto s, motoren, fietsers en voetgangers) in en door het dorp. blijvend aandacht besteden aan de snelheidslimiet in en rondom De Hoeve. De gemeente verzoeken het plaatsen van graskeien uit te breiden (Hoeveweg, Jokweg vanaf de brug) rondom De Hoeve. 4. Welke resultaten willen we wanneer bereiken Het gedrag van te hard rijdende dorpsbewoners/passanten zodanig te beïnvloeden dat er blijvend niet meer te hard wordt gereden in ons dorp. Realiseren van 20 extra parkeerplaatsen rondom het nieuwe dorpshuis (2013). Plaatsen van graskeien langs de wegen rondom De Hoeve (Hoeveweg, Jokweg vanaf de brug). Samen maken we De Hoeve, Dorpsplan

6 Doen in De Hoeve Doen gaat over bedrijvigheid en werken in het dorp. Wordt De Hoeve een woondorp of kiezen we voor het behouden van (kleinschalige) bedrijvigheid? Passen daar anno 2012 ook nieuwe initiatieven bij? Toename kleinschalige, (duurzame) initiatieven/bedrijfsactiviteiten en vestiging van ZZP-ers. Terugkeer van kleinschalige horeca in t Olde Café. Beperkte mogelijkheden voor uitbreiding bestaande (agrarische) bedrijvigheid. De Hoeve Aktief, bijeenkomsten voor en door ondernemers en ondernemende Hoevenaren. Behouden van huidige bedrijfsactiviteiten. Onderzoek naar nieuwe mogelijkheden om kleinschalige (duurzame) bedrijvigheid, dienstverlening en voorzieningen verder te ontwikkelen in combinatie met het nieuwe dorpshuis. Verkennen van (duurzame) initiatieven die de werkgelegenheid in het dorp behouden dan wel vergroten. Plaatselijk Belang zal bij de gemeente Weststellingwerf het belang van lokale, (duurzame) kleinschalige bedrijvigheid en de daarbij noodzakelijke voorzieningen/infrastructuur in De Hoeve onder de aandacht houden. 4. Welke resultaten willen we wanneer bereiken Behouden en stimuleren van grondgebonden, agrarische activiteiten. Een goede communicatie tussen organisaties, verenigingen en inwoners om gezamenlijk resultaat te bereiken. De randvoorwaarden voor bestaansrecht van aanwezige en toekomstige (duurzame) bedrijven en ZZP-ers waarborgen. Contacten tussen ondernemers en ondernemende Hoevenaren versterken. Een dorpshuis dat mogelijkheden en (zorg)voorzieningen biedt voor ZZP-ers en ouderen. Samen maken we De Hoeve, Dorpsplan

7 Beleven in De Hoeve Beleven gaat over de aantrekkelijkheid van De Hoeve en omgeving, voor onszelf en voor passanten. Ons dorp heeft een aantal mooie plekken waar we van genieten. We vinden het ook leuk als fietsers en wandelaars De Hoeve waarderen. Veel inwoners van de Hoeve zeggen in De Hoeve te wonen vanwege de mooie omgeving en de rust. Er wordt veel gefietst en gewandeld in de omgeving. Kenmerkend voor De Hoeve zijn de bomen langs de wegen. Deze bomen zijn kwetsbaar, af en toe wordt er een tussenuit gehaald. Het is van belang deze gaten weer te vullen. Plaatselijk Belang is positief over het initiatief voor een Rubber-blubberbos bij het sluisje van de IJkenweg. Veel inwoners van De Hoeve hebben paarden. Bij het maken van een buitenrit wordt soms gebruik gemaakt van de schelpenpaadjes, die daar niet voor zijn ingericht. Veel inwoners van De Hoeve hebben honden. Het los laten lopen van honden en de behoefte laten doen binnen de dorpskern wordt als storend ervaren. Het kruispunt in De Hoeve is het hart van het dorp. Nu het oude café weer een horecafunctie heeft wordt dit versterkt. Hondenbezitters dringend verzoeken om hondenpoep in de dorpskern zelf op te ruimen en honden aangelijnd te houden. In en rondom De Hoeve is behoefte aan meer bankjes en picknick-tafels. De groencommissie is de oren en ogen van PB voor wat betreft het groen. Jaarlijks overleg met de groencommissie over de stand van zaken is van belang. Het kruispunt krijgt meer een dorpse uitstraling met een zorgvuldiger aankleding. De Hoeveweg van kruispunt tot Klaeterlaene wordt uitgerust met molsgoten om zo een eenduidiger straatbeeld te krijgen. Hondenbezitters bewust laten worden van mogelijke irritatie bij dorpsbewoners over mogelijke overlast. Sponsors zoeken voor bankjes. Informatieavond over paarden in samenwerking met Staatsbosbeheer. Een beeldkwaliteitsplan laten opstellen van het kruispunt in samenwerking met de gemeente. 4. Welke resultaten willen we wanneer bereiken Geen klachten meer over hondenpoep binnen de dorpskern en paarden op fietspaden (2014). Meer bankjes en picknick tafels in de omgeving (2015). Een aantrekkelijk en veilig kruispunt (2015). Bij het kappen van bomen langs de weg zo snel mogelijk herplanten (continue). Samen maken we De Hoeve, Dorpsplan

8 Erbij in De Hoeve Erbij gaat over het betrekken van onze dorpsbewoners bij ons dorp. Bij Plaatselijk Belang De Hoeve ligt de verantwoordelijkheid om iedereen regelmatig en zorgvuldig te informeren. Bij bewoners ligt de verantwoordelijkheid om zelf een steentje bij te dragen. Samen zetten we zo de schouders er onder. De Hoeve heeft een actief verenigingsleven. Toch komen activiteiten ook in De Hoeve steeds vaker op dezelfde groep vrijwilligers neer. Met name het invullen van bestuursfuncties wordt moeilijker. Inwoners geven aan druk te zijn en weinig tijd te hebben voor bestuursfuncties. De website is een belangrijk medium en is een goede aanvulling op de OosterWester. Ook andere Social Media (Facebook, Twitter, Hyves) worden steeds meer ingezet. De Hoeve heeft een trage internetverbinding. De begroting van Plaatselijk Belang is opgerekt om de exploitatie van het dorpshuis rond te kunnen krijgen. In de komende jaren moet de hand op de knip: het is een uitdaging om met inzet van vrijwilligers of sponsors wensen in te vullen. De ijsvereniging bestaat in jaar, de groencommissie in jaar, de korfbalclub in jaar. Het is moeilijk om bestuursfuncties in te vullen, maar soms weer makkelijker om vrijwilligers te vinden voor een eenmalige activiteit of vraag. Het is te onderzoeken of op deze manier bestuurstaken kunnen worden ondergebracht. Plaatselijk Belang denkt met korfbalclub, ijsvereniging en groencommissie mee over de viering van de jubileumjaren en biedt evt. ondersteuning. Het is onduidelijk in hoeverre de website voorziet in informatie voor alle dorpsbewoners. Onderzoek naar de dekking van de website en naar de mogelijkheden/wensen voor inzet van andere media. Bepleiten van snellere internetverbinding bij de VKD, gemeente en commerciële aanbieders. Betrekken van vrijwilligers voor éénmalige taken. 4. Welke resultaten willen we wanneer bereiken Ingevulde bestuursfuncties. Het betrekken van jong en oud bij vrijwilligers- en bestuurstaken. Snelle internetverbinding (2015). Vieren van jubilea. Samen maken we De Hoeve, Dorpsplan