Belgian Insurance Conference Compliant verzekeren. 25 november 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Belgian Insurance Conference Compliant verzekeren. 25 november 2014"

Transcriptie

1 Belgian Insurance Conference Compliant verzekeren Sandra Lodewijckx 25 november 2014 Anne Catteau

2 Overzicht I. De compliance functie II. De core business van de compliance officer 1) AssurMiFID en verschillende recente KB s 2) WLVO en Wet Verzekeringsbemiddeling / Wet Verzekeringen 3) Wet Marktpraktijken / Wetboek Economisch Recht 4) Witwas, financiering van terrorisme, financiële embargo s en sanctieclausules 5) Buitenlandse wetgeving: FATCA 2

3 Context Compliancefunctie is in 2005 gecreëerd voor verzekeraars, naast de banken Artikel 14bis Controlewet Reglement van de FSMA oktober 2011, goedgekeurd door KB 12 maart 2012: erkenning compliance officers Gezamenlijke mededeling van de NBB en de FSMA van 4 december 2012: harmonisatie ten gevolge van o.a. de Mededeling van 2007 over deugdelijk bestuur Artikel 87bis Wet Financieel Toezicht 3

4 Toepassingsgebied (Her)verzekeringsondernemingen In België gevestigde bijkantoren van EER- (her)verzekeringsondernemingen Werkdomeinen De compliancefunctie is belast met het toezicht op de naleving van de wettelijke en/of reglementaire integriteits- en gedragsregels die van toepassing zijn op de verzekeraars. 4

5 Werkdomeinen Het betreft ten minste bepaalde domeinen (per soort instelling) Voor (her)verzekeringsondernemingen: Witwas Voorkoming fiscale fraude Onverenigbaarheid van mandaten AssurMiFID Bescherming van de verzekeringnemer, informatie aan de cliënt en publiciteit, zijnde: WLVO / Wet Verzekeringen Controlewet Wet Verzekeringsbemiddeling / Wet Verzekeringen KB Leven WAP CBFA-Circulaire over rechtsbijstandsverzekering Gedragsregels distributie Anti-discriminatiewetten Wet op het hypothecair krediet / Wetboek Economisch Recht 5

6 Werkdomeinen Andere domeinen: Principes inzake behoorlijk beloningsbeleid Wet marktpraktijken / Wetboek Economisch Recht Privacywet Gedragscodes en regels van Assuralia Interne waarden en integriteitsregels Consumentenkrediet / Wetboek Economisch Recht Financiële embargo s Buitenlandse wetgeving die een impact heeft op de compliancedomeinen (FATCA / Bribery Act) 6

7 Erkenning Erkenning door de FSMA indien er aan een aantal criteria wordt beantwoord, met name: Over een masterdiploma of gelijkwaardige ervaring beschikken; Slagen in een examen dat de kennis van de gedragsregels test (behalve voor degene die de functie al bekleedden vóór 1 april 2011); Beschikken over de nodige professionele betrouwbaarheid; Een rechtsbijstandsverzekering afgesloten hebben. Regelmatig bijscholing 7

8 Definities Compliance is een onderdeel van de bedrijfscultuur van elke verzekeraar dat de nadruk legt op eerlijkheid en integriteit, het naleven van hoge ethische normen bij het zakendoen en het naleven van zowel de geest als de letter van de toepasselijke regelgeving. De compliancefunctie is een onafhankelijke functie binnen de verzekeraar, gericht op de naleving van de regels die verband houden met: De integriteit van de activiteiten van de verzekeraar; en De beheersing van het compliancerisico van de verzekeraar. 8

9 Principes Circulaire formuleert 10 principes waaraan de compliancefunctie dient te voldoen, alsook good practices, o.a. De Raad van Bestuur ziet erop toe dat de instelling over een passend integriteitsbeleid en ondernemingswaarden beschikt. De effectieve leiding is verantwoordelijk voor de beheersing van het compliancerisico. De compliancefunctie rapporteert jaarlijks aan de effectieve leiding en informeert de RvB. Het integriteitsbeleid en de compliancefunctie in een groep worden centraal aangestuurd door de moederinstelling. 9

10 Nieuwigheden van de Mededeling Drie grote nieuwigheden: Compliancefunctie in een groepscontext Beroep op deskundigen Kleinere instellingen 10

11 Compliancefunctie in een groepscontext (principe nr. 12) Centrale aansturing door de moederinstelling Belgische bijkantoren / dochterondernemingen in het buitenland? Organisatie van een compliancefunctie en aanstelling van een hoofd, tenzij activiteiten geen enkel compliancerisico inhouden Rapporteert hiërarchisch aan de effectieve leiding van het bijkantoor/dochter en functioneel aan het hoofd van de compliance functie in België Organisatie dient in overeenstemming te zijn met de plaatselijke wetten en reglementen 11

12 Compliancefunctie in een groepscontext (principe nr. 12) Buitenlandse bijkantoren / dochterondernemingen in België? Van staten die geen lid zijn van de EER Vallen onder toepassingsgebied van Mededeling , met inbegrip van organisatie Moederonderneming: staat in voor samenwerking, coördinatie, verlenen van steun en advies en stroomlijnen van de verschillende lokale compliancefuncties! Mogelijke afwijking mits voorafgaande toestemming van de (twee) toezichtautoriteiten. De doelstellingen van de Mededeling dienen te allen tijde te worden bereikt. 12

13 Beroep op een deskundige (principe nr. 13) Verbod van uitbesteding van de compliancefunctie Verantwoordelijkheid om de wetten en reglementen na te leven kan niet worden uitbesteed Uitzondering: voorwaarden = Voor bepaalde nauwkeurige gespecificeerde opdrachten (behalve kleinere instellingen) Tijdelijk Ten opzichte van controleautoriteit: Uitleg redenen Keuzecriteria voor de deskundigen Permanente controle door de verantwoordelijke: eventueel bijgestaan door een medewerker Naleving regels Mededeling 2006 over uitbesteding 13

14 Kleinere instellingen (principe nr. 14) Compliancefunctie kan uitgeoefend worden door een lid van de effectieve leiding Bijzondere aandacht naar het vermijden van belangenconflicten Eventueel beroep op een deskundige: permanent Hetzij buiten de instelling, hetzij binnen de groep Voorafgaandelijke informatie van de toezichtautoriteit Onder controle van de effectieve leiding Geen definitie van kleiner Interpretatie NBB: geval per geval beoordeling proportionaliteitsprincipe Zie Mededeling 2006 Interne audit: In sommige kleinere ondernemingen waar het omwille van de omvang en de gelopen risico s niet verantwoord is minstens één voltijds werkend personeelslid met de interne auditfunctie te belasten, kan deze uitbesteed worden aan een extern deskundige 14

15 Enkele kritische bedenkingen Rol en belang zijn toegenomen Key factors: Goede communicatie met de afdelingen Combinatie met legal? Compliancefunctie in een groepstructuur 15

16 De core business van de compliance officer 16

17 1) Assur-MiFID en verschillende recente KB s 17

18 Algemeen Nieuwe wetgevingen: verschillende toepassingsgebieden: Grote risico s / massa risico s Retail cliënt / professionele cliënt Consument / niet consument 18

19 Algemeen Professionele cliënt : Automatisch professionele cliënt Entiteiten die een vergunning moeten hebben of gereglementeerd moeten zijn om op financiële markten actief te mogen zijn (o.a.. kredietinstellingen, beleggingsondernemingen, verzekeringsondernemingen, pensioenfondsen, enz.); Grote ondernemingen andere dan sub (1) die op individueel niveau aan twee van de onderstaande omvangvereisten voldoen : balanstotaal : EUR, netto-omzet : EUR, eigen vermogen : EUR; De Belgische Staat, de Gemeenschappen en Gewesten en buitenlandse nationale en regionale overheden,.; Andere institutionele beleggers van wie de belangrijkste activiteit bestaat uit het beleggen in financiële instrumenten, inclusief instanties die zich bezig houden met de effectisering van activa of andere financieringstransacties. 19

20 Algemeen Professionele cliënt op verzoek Minstens twee van de volgende criteria zijn voldaan : tijdens de voorafgaande vier kwartalen heeft de cliënt op de desbetreffende markt per kwartaal gemiddeld 10 transacties van significante omvang verricht; de omvang van de portefeuille financiële instrumenten van de cliënt, welke zowel deposito's in contanten als financiële instrumenten omvat, is groter dan EUR; de cliënt is gedurende ten minste een jaar werkzaam of werkzaam geweest in de financiële sector, waar hij een beroepsbezigheid uitoefent of heeft uitgeoefend waarbij kennis van de beoogde transacties of diensten vereist is of was. 20

21 Algemeen Consument / niet consument: Consument = Iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen. 21

22 Toepassingsgebied De MiFID regels zijn van toepassing op: Verzekeraars naar Belgisch recht Verzekeringstussenpersonen naar Belgisch recht met uitzondering van de verbonden agenten Verzekeraars en de verzekeringstussenpersonen van een EER lidstaat actief via bijkantoor of vrije dienstverrichting Verzekeraars die ressorteren onder het recht van een lidstaat die geen lid is van de EER actief via bijkantoor of vrije dienstverrichting Quid bepaling van algemeen belang? 22

23 Verbonden agent Begrip verbonden verzekeringsagent Verzekeraars die samenwerken met verbonden verzekeringsagenten: Volledig en onvoorwaardelijk verantwoordelijk Hun hoedanigheid kenbaar maken Controle Verzekeringsagenten en verzekeringsmakelaars die samenwerken met verzekeringssubagenten: Volledig en onvoorwaardelijk verantwoordelijk Hoedanigheid kenbaar maken Controle Verbod cumul statuten Quid meerdere tussenpersonen? Verbonden agent verbonden subagent Toepassing op buitenlandse maatschappijen/agenten? 23

24 Classificatie tussenpersonen Verzekeraars die met verbonden agenten werken Vermogensbeheerders en onafhankelijke beleggingsadviseurs Makelaars en nietverbonden agenten Geen toepassing van het inducements-regime Wel toepassing van de regels belangenconflicten Verbonden kosten en lasten Verbod op inducements Inducements toegelaten (>< verboden) onder voorwaarden: - Transparantie - Verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening - Geen belangenconflicten 24

25 Verzekeringsbemiddelingsdiensten Verzekeringsbemiddelingsdiensten: Het adviseren over, het voorstellen of aanbieden van, of het verrichten van voorbereidend werk tot het sluiten van of het sluiten van verzekeringsovereenkomsten, dan wel in het assisteren bij het beheer en de uitvoering ervan Op het Belgisch grondgebied Zowel door verzekeraar als door tussenpersoon Schadebeheer en schade-expertise Risicobeheer Klantenaanbrenger Maatschappelijk doel? Vrijstelling BTW/verzekeringstaks? 25

26 Diensten aangeboden aan een cliënt De verzekeringsbemiddelingsdienst moet worden verleend aan een cliënt Verzekeringnemer, begunstigde of verzekerde Meer dan één tussenpersonen Type cliënt MiFID voor de banksector: onderscheid tussen professionele cliënten en niet-professionele cliënten MiFID voor de verzekeringssector: geen onderscheid in functie van type cliënt (Wet Verzekeringen, KB Reclame en KB Labelling: onderscheid tussen professionele cliënten en retail cliënten) 26

27 Toepassingsgebied Assur-MiFID Niet van toepassing op: De eerste en tweede pensioenpijler (>< praktijk) De connected contracts (! KB Reclame) Herverzekeraars en -verzekeringstussenpersonen Wel van toepassing op leven en niet-leven (conflicten met buurlanden en Europa?) Uitsluiting bepaalde verplichtingen: Grote risico s (! IMD2 Richtlijn) Let op: Spaar- en beleggingsverzekeringen/ Andere dan spaaren beleggingsverzekeringen Stemt niet overeen met definitie leven / niet-leven: de categorie van verzekeringen andere dan spaar- en beleggingsverzekeringen bevat ook levensverzekeringen 27

28 MiFID-gedragsregels 1. Fundamentele gedragsregel 2. Know your customer - beginsel 3. Informatieplicht 4. Loyauteitsbeginsel 5. Dossierplicht 6. Verslagplicht 28

29 1. Fundamentele gedragsregel De 'algemene zorgplicht of de 'fundamentele MiFIDgedragsregel De dienstverleners die verzekeringsbemiddelingsdiensten verstrekken, moeten zich op loyale, billijke en professionele wijze inzetten voor de belangen van hun cliënten. 29

30 2. Know your customer -beginsel De dienstverlener moet nagaan of de cliënt de voor hem geschikte/passende diensten krijgt. Twee fasen: a) Informatie vergaren b) Bepalen van het profiel 30

31 a) Informatie vergaren De cliënt als belangrijkste informatiebron Dienstverlener mag zich baseren op de door haar cliënten of potentiële cliënten verstrekte informatie, tenzij zij weet of zou moeten weten dat deze informatie kennelijk verouderd, onnauwkeurig of onvolledig is Indien onvolledige of onnauwkeurige informatie, marginale toetsing door de onderneming Dienstverlener beoordeelt of hij voldoende informatie heeft gekregen om een profiel te bepalen Vragenlijsten aanvaardbaar voor zover: Daadwerkelijke check antwoorden Voldoende detail Duidelijke en ondubbelzinnige vragen 31

32 b) Bepalen van het profiel 1. Aftoetsing verlangens en behoeften Advies en onpartijdige analyse 2. Passendheidsbeoordeling («appropriateness») Twee voorwaarden: i. Dienstverlener verschaft advies ii. Het betreft spaar- en beleggingsverzekeringen Informatie vergaren en nagaan of: Cliënt kennis en ervaring heeft met betrekking tot het specifieke soort spaar- of beleggingsverzekering Negatieve test Waarschuwen dat product niet passend is Mag in gestandaardiseerde vorm 32

33 b) Bepalen van het profiel 3. Geschiktheidsbeoordeling («suitability») Twee voorwaarden: i. Dienstverlener verschaft advies ii. Het betreft spaar- en beleggingsverzekeringen Informatie vergaren en nagaan of: Cliënt kennis en ervaring heeft Cliënt financiële draagkracht heeft Ze overeenstemt met spaar- en beleggingsdoelstellingen 33

34 3. Informatieplicht Kwaliteit van de informatie Beginsel: volledige, duidelijke en niet-misleidende informatie Reclame Specifieke informatie Minimale informatie De dienstverlener en zijn diensten De soorten verzekeringsovereenkomsten die worden aangeboden, en de ter zake geldende dekkingen en voorwaarden De spaar- of beleggingsverzekeringen en de voorgestelde spaar- of beleggingsstrategieën; hieronder vallen passende toelichting en waarschuwingen over de risico's verbonden aan het sparen of het beleggen in deze producten of aan bepaalde spaar- of beleggingsstrategieën De kosten en bijbehorende lasten 34

35 3. Loyauteitsbeginsel Beginsel Zich op loyale, billijke en professionele wijze inzetten Voor de belangen van hun cliënten a) Belangenconflicten b) Inducements 35

36 a) Belangenconflicten Zeer ruim gezien ruime definitie van verzekeringsbemiddelingsdiensten! Cliënt Andere cliënten Makelaar / niet verbonden agent / subagent Verzekeraar / verbonden agent / verbonden subagent Bestuurder / manager / werknemer / outsourcing / zeggenschap verzekeraar Belangenconflicten met cliënt Schade van belangen van cliënt 36

37 a) Belangenconflicten Identificatie van belangenconflicten De belangenconflicten identificeren situaties omschrijven die een belangenconflict vormen of kunnen doen ontstaan een aanzienlijk risico bestaat dat de belangen van één of meer cliënten worden geschaad. Voorbeelden: winst maken of verlies lijden ten koste van de cliënt een belang dat verschilt van het belang van de cliënt zelfde bedrijf als cliënt Opstellen lijst van potentiële belangenconflicten Commerciële regelingen? 37

38 a) Belangenconflicten Beheer van belangenconflicten Organisatorische of administratieve maatregelen nemen om te vermijden dat belangenconflicten de belangen van de cliënt schaden Vertalen in duidelijke procedure Transparantie Bijhouden register met belangenconflicten die zich voordoen regelmatig actualiseren Belangenconflictenbeleid schriftelijk vaststellen Informatie aan cliënten: beknopt / uitgebreid 38

39 b) Inducements Beginsel: Verbod voor dienstverleners om een vergoeding of provisie te betalen of te ontvangen voor de verrichting van een verzekeringsbemiddelingsdienst, dan wel een niet-geldelijk voordeel te verschaffen of aan te nemen Vergoeding tussen dienstverlener en derde De verbonden agent wordt niet beschouwd als een derde Let op: Belangenconflicten Fundamentele gedragsregel 39

40 b) Inducements Drie uitzonderingen 1) Vergoeding wordt betaald door of aan de cliënt ( fee ) 2) Passende vergoedingen die de verrichting van verzekeringsbemiddelingsdiensten mogelijk maken of daarvoor noodzakelijk zijn beperkte categorie 3) Inducements sensu stricto Concreet actieplan uitwerken voor vergoedingen die niet aan de regels voldoen 40

41 Inducements Verschillen tussen: Verloning die in principe de kwaliteit van de dienst ten goede komt (bv. basiscommissie) Verloning die, afhankelijk van de situatie, potentieel de kwaliteit van de dienst ten goede komt (bv. surcommissie) Verloning die de kwaliteit van de dienst niet ten goede komt (bv. reizen) Circulaire FSMA mbt inducements: Basiscommissie en beheerscommissie blijven mogelijk. Surcommissies waarvoor een verbetering van de kwaliteit van de dienst ten voordele van de cliënt niet kan worden aangetoond worden verboden Reizen worden ook verboden. FSMA stelt dat dit slechts voorbeelden zijn. 41

42 Inducements Transparantie Vóór de verrichting van een verzekeringsbemiddelingsdienst of op elke vervaldag van een verzekeringsovereenkomst: Het bestaan De aard Het bedrag of, wanneer het bedrag niet kan worden achterhaald, van de berekeningswijze van dit bedrag of een orde van grootte. Bij niet-geldelijke verloning: hun geldelijke waarde 42

43 Inducements Transparantie Organisatorisch: aanbeveling van de FSMA om een inducements policy/beleid op te stellen Op duurzame drager of website In voorkomend geval in beknopte vorm 43

44 4. Dossierplicht en bewaring gegevens Dossier mbt de rechten en plichten van beide partijen, alsook de overige voorwaarden waaronder de dienstverlener diensten voor de cliënt zal verrichten (bv.: verzekeringsovereenkomst) Niet noodzakelijke op papier. Wel georganiseerd klassement, eventueel elektronisch, om de relevante informatie snel te kunne terugvinden. KB kan verdere regels bepalen: Verzekeringstussenpersonen bewaren een registratie van elke verrichte activiteit van verzekeringsbemiddeling Toekomstige FSMA Reglement (ontwerp) 44

45 5. Verslagplicht Deugdelijke verslagen over de verzekeringsbemiddelingsdienst of de verzekeringsovereenkomst Kosten van de aan de cliënten verstrekte verzekeringsbemiddelingsdiensten of de verzekeringsovereenkomsten Toekomstige FSMA Reglement zal verder inhoud en vorm bepalen, alsook modaliteiten voor overlegging 45

46 Verdeling verantwoordelijkheid makelaar / verzekeraar Gedragsregel Makelaar Verzekeraar Pre-contractuele informatie Zorgplicht / KYC Inducements Rapportering Belangenconflicten Essentiële productkennis Cliëntendossier Bewaring gegevens de partij die in contact staat met de cliënt Let op met makelaarsclausules de partij die in contact staat met de cliënt Elk op zijn niveau, mits praktische afstemming Elk op zijn niveau, mits praktische afstemming Elk op zijn niveau Bij directe verzekering Aanmaak van de contractuele documenten - Indien contacten toegelaten - Check Elk op zijn niveau, mits praktische afstemming Elk op zijn niveau, mits praktische afstemming Elk op zijn niveau 46

47 KB van 25 april 2014 betreffende bepaalde informatieverplichtingen Verplichting om bij de commercialisering van financiële producten bij niet-professionele cliënten een informatiefiche te verstrekken De informatiefiche moet informatie bevatten die correct, duidelijk, nietmisleidend en in overeenstemming is met de informatie vervat in alle andere documenten met contractuele of precontractuele informatie, niettegenstaande de mogelijkheid om bijzondere voorwaarden vast te leggen in de verzekeringscontracten. 47

48 Toepassingsgebied Transversale aard: van toepassing is op alle financiële producten zoals spaarrekeningen, kasbons, verzekeringsovereenkomsten uit de groep leven en nietleven, effecten en andere beleggingsinstrumenten,... Financiële producten die bij niet-professionele cliënten gecommercialiseerd worden 48

49 Informatiefiche Verplichte meedelen van informatiefiche, maar geen a priori controle door de FSMA (>< andere financiële producten) Verplichte inhoud (o.a.): 1) Niet in niet-technische bewoordingen geschreven 2) Begrijpelijk voor de niet-professionele cliënten 3) Niet langer dan 3 bladzijden van A4-formaat, met gepaste typografie 4) Term "infofiche 5) Label 6) Waarschuwing 7) Belastingregime 8) Datum 49

50 Reclame Verplichte vermeldingen (o.a.): Voor spaar- en beleggingsproducten: a) Bondige aanduiding van de spaar- of beleggingsdoelstelling; b) Vergoeding c) Label d) Overzicht van alle kosten ten laste van de niet-professionele cliënt e) Plaats waar de waarde of prijs van het financieel product wordt bekendgemaakt d) Het eventuele minimale inschrijvingsbedrag e) Verwijzing naar infofiche f) Waarschuwing g) Looptijd 50

51 KB van 25 april 2014 betreffende de technische vereisten van het risicolabel Vermelding van een risicolabel (5 risicoklasses) 51

52 Vermelding van een risicolabel Voor de toekenning en aanpassing van het risicolabel worden spaar- en beleggingsproducten onderverdeeld in de volgende vijf categorieën (van 1 tot 5): Tak 21 = categorie 1 Tak 23 = categorie 3! Onderscheid tak 21 / tak 23, niet meer spaar- of beleggingsverzekering Aan elke spaar- en beleggingsproduct wordt er een risicoklasse toegekend, van A tot E Tak 23 = risicoklasse C Volatiliteit wordt gemeten aan de hand van de volatiliteitsindicator die wordt opgesteld voor dergelijke producten. 52

53 3) Nieuwe Wet Verzekeringen van 4 april

54 Context Deze wet codificeert in grote mate de volgende bestaande wetgeving: Een deel van de bepalingen uit de controlewet De meeste bepalingen uit de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst (de WLVO) De bepalingen uit de wet van 11 juni 1874 (ze wordt volledig opgeheven) De bepalingen uit de wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekeringsen herverzekeringsbemiddeling en distributie van verzekeringen (ze wordt ook volledig opgeheven) Belangrijke wijzigingen Uitbreiding van de mogelijkheden van de FSMA om herstelmaatregelen te nemen ten aanzien van verzekeraars en (her)verzekeringstussenpersonen Codificatie? Artikel 344 tot 346 van de wet van 4 april 2014 wijzigen. de wet van 4 april 2014! 54

55 Nieuwe bepalingen (1/2) 1) Gevolgen van verzekeringsovereenkomsten gesloten door een niet-toegelaten verzekeraar 2) Elektronische afschriften 3) Bijzondere regels met betrekking tot levensverzekeringen verbonden met een beleggingsfonds 4) Verplichte verzekeringen 5) Reclame 6) Informatieverplichtingen 7) Segmentatie 8) Winstdeling 9) Bedenkingsrecht 10) Medische info 55

56 Nieuwe bepalingen (2/2) 11) Uitvoering van de overeenkomst 12) Aanmaning tot betaling 13) Uitwerking van de schorsing of van de opzegging 14) Verzwaring van het risico 15) Duur en einde van de overeenkomst 16) Opzegging na schadeval 17) Aansprakelijkheidsverzekeringen verhaalsrecht 18) Verzekeringsbemiddeling 19) Organisatie van het toezicht 20) Herstelmaatregelen 56

57 Nieuw: Levensverzekeringen verbonden met een beleggingsfonds (art ) Verzekeringsuitkeringen mogen slechts verbonden zijn, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, met activa en instrumenten waarvan de verzekeraar de risico's goed kan inschatten. Verzekeraar licht de verzekeringnemer voor het sluiten van de overeenkomst in duidelijke bewoordingen in over het door hem gedragen risico. De overeenkomst mag enkel een waarborg van een minimumrendement bevatten als die waarborg het voorwerp uitmaakt van een dekking door een in de Europese Unie daarvoor toegelaten onderneming. 57

58 Levensverzekeringen verbonden met een beleggingsfonds Creatie van level playing field, o.a. met ICBE s, mbt de soorten activa of referentiewaarden waaraan de verzekeringsuitkeringen mogen verbonden zijn VN: niet-professionele cliënt Verbintenis: gelegen in België 58

59 Soorten activa a) Rechten van deelneming in ICBE s naar Belgisch of buitenlands recht die zijn ingeschreven op de lijst van de FSMA b) Activa uit de volgende categorieën: ICBE s naar Belgisch recht voor zover bepaalde investeringsregels worden nageleefd Openbare ICB s naar Belgisch recht voor zover de regels inzake het beleggingsbeleid van het intern of extern beleggingsfonds niet afwijken van de geldende regels voor de overeenstemmende categorie van beleggingen die openstaat voor ICB s naar Belgisch recht 59

60 Soorten activa Afwijkingen mogelijk voorwaarden: Kredietrisico wordt duidelijk in alle documenten vermeld Documenten (precontractuele informatie en in de publiciteit) mogen geen melding maken van een gehele of gedeeltelijke kapitaalgarantie. Slechts melding van kapitaalbescherming op eindvervaldag, indien de onderliggende financiële structuur op de eindvervaldag deze bescherming biedt. 60

61 Soorten activa Gestructureerde producten: fonds waaraan verzekeringsuitkeringen verbonden zijn kan meer dan 20 % van de waarde van de activa beleggen in: Deposito s bij één en dezelfde kredietinstelling, of in obligaties en andere vastrentende financiële instrumenten uitgegeven door één en dezelfde kredietinstelling Niet achtergestelde, niet omwisselbare en niet converteerbare obligaties of andere vastrentende financiële producten Effecten die zijn toegelaten tot verhandeling op een gereglementeerde markt, voor zover deze effecten worden uitgegeven door of gewaarborgd door een centrale, regionale of plaatselijke overheid van een lidstaat van de EER, dan wel door een internationale publiekrechtelijke instelling waarin één of meerdere lidstaten van de EER deelnemen 61

62 Inwerkingtreding Verzekeringsovereenkomsten aangegaan vóór de inwerkingtreding van de wet: nieuwe regels zijn in principe niet van toepassing, behalve bij één van de volgende wijzigingen: Bestaande verzekeringsovereenkomst wordt verbonden met één of meerdere nieuwe beleggingsfondsen, of het beheersreglement wordt gewijzigd: quid blijvende activa?; of Voorwaarden inzake het (minimum)rendement worden gewijzigd; of Beheersreglement wordt gewijzigd. 62

63 Reclame (art. 28) Ieder document dat door verzekeraars of tussenpersonen in België ter algemene kennis wordt gebracht moet bepaalde vermeldingen bevatten KB over inhoud van berichten, reclame en andere op de commercialisering gerichte documenten KB van 25 april 2014 betreffende bepaalde informatieverplichtingen bij de commercialisering van financiële producten bij niet-professionele cliënten Verzekeraars en verzekeringstussenpersonen houden een kopie van hun reclame gedurende de verjaringstermijn maar ook twee jaar na het verstrijken van de laatste verzekeringsovereenkomst waarop deze reclame betrekking heeft 63

64 Segmentatie (art ) Doel: bescherming van de VN, de VE of de BE tegen willekeurige differentiatie Maatregel van algemeen belang In aanvulling van de regels die reeds gelden op grond van de Belgische antidiscriminatiewetgeving, legt deze wet een bijzondere transparantie- en motiveringsplicht op in geval van segmentatie bij bepaalde in de wet opgesomde verzekeringen Enkel wanneer de verzekeringnemer een consument is 64

65 Segmentatie (art ) Basisverzekeringen (art. 43), waaronder de individuele levensverzekering Elk onderscheid (op grond van eender welk criterium, dus niet enkel op grond van de criteria opgesomd in de antidiscriminatiewetgeving) moet op het vlak van acceptatie, tarifering en dekking objectief worden gerechtvaardigd door een legitiem doel en de middelen voor het bereiken van dat doel passend maken en noodzakelijk zijn Publicatie op website van de verzekeraar, per type verzekering, van de segmenteringscriteria die zij gebruikt Mededeling bij Aanbod Aanpassing Weigering van de verzekering 65

66 Inwerkingtreding Wet of KB Inwerkingtreding Overgangsperioode Twin Peaks Wet van 30 juli 2013 MiFID-KB s van 21 februari 2014 Wet Verzekeringen KB Labelling en informatiefiche Oorspronkelijk: 9 september 2013 Uitgesteld: 30 april 2014 Bewijs kennis tussenpersonen: 30 april april 2014 Bewijs kennis tussenpersonen: 30 april november 2014 Formele aanpassing verzekeringsvoorwaarden: 1 mei 2015 voor 12 juni

67 4) Wet Marktpraktijken / Wetboek Economisch Recht 67

68 Het nieuwe Wetboek Economisch recht Een algemeen, duidelijk en duurzaam wettelijk kader uitwerken, met zo weinig mogelijk reglementeringen van sectorale aard die niet algemeen van toepassing zijn Het Wetboek is samengesteld uit 18 boeken, die zeer uiteenlopende materies behandelen 68

69 Boek VI Marktpraktijken en consumentenbescherming (Wet 21 december 2013) Regels vloeien enerzijds voort uit de codificatie van de wet op de handelspraktijken van 6 april 2010 en anderzijds uit de omzetting in Belgisch recht van Richtlijn 2011/83/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 betreffende consumentenrechten Algemene wetgeving met horizontaal toepassingsgebied: ze wordt dus toegepast zonder afbreuk te doen aan specifieke regelgevingen in bepaalde sectoren (energie, telecommunicatie, banksector, onderwijs, enz.). Omvat 7 titels: 1) Algemene principes 2) Informatie van de markt 3) Overeenkomsten met consumenten 4) Verboden praktijken 5) Collectieve consumentenovereenkomsten 6) Bijzondere regels inzake geregistreerde benamingen 7) Slotbepalingen. 69

70 Boek VI Marktpraktijken en consumenten bescherming (Wet 21 december 2013) Belangrijke nieuwigheden Omzetting van de richtlijn consumentenrechten (overeenkomsten op afstand): precontractuele informatieverschaffing, herroepingsrecht, In tegenstelling tot de vorige wetgeving, worden de financiële diensten voortaan niet langer uitgesloten van het toepassingsgebied van de algemene wetgeving op de marktpraktijken De Koning kan bijzondere bepalingen voorschrijven voor één of meerdere categorieën van financiële diensten! KB dat voor bepaalde categorieën van financiële diensten van Boek VI zou afwijken (beleggingsinstrumenten waarvan de prijs niet op voorhand bepaald is, financiële producten uitgedrukt in een ander devies dan de euro, beleggingsinstrumenten waarvan de prijs afhankelijk is van fluctuaties op de financiële markt waarop de onderneming geen enkele invloed heeft, ) 70

71 Enkele kritische bedenkingen Wet Marktpraktijken werd gewoon omgezet in WER, waaronder regels over gezamenlijke aanbod Nuances: wat is een aanbod? Bescherming van de consument! Acties worden vaak door commerciële dienst gelanceerd 71

72 4) Witwas, financiering van terrorisme, financiële embargo s en sanctieclausules 72

73 Witwas en financiering van terrorisme Wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme: van openbare orde (nietnaleving heeft absolute nietigheid tot gevolg) Van toepassing zowel op verzekeringsondernemingen als op verzekeringsmakelaars die levensverzekeringen distribueren 73

Uitrol van MiFID naar de verzekeringssector VMVM-ACAM

Uitrol van MiFID naar de verzekeringssector VMVM-ACAM Uitrol van MiFID naar de verzekeringssector VMVM-ACAM 20 maart 2014 Uitbreiding van de MiFID gedragsregels naar de verzekeringssector A. Reglementaire teksten B. Toepassingsgebied C. MiFID thema's die

Nadere informatie

Lydian Webinar. De nieuwe Wet Verzekeringen

Lydian Webinar. De nieuwe Wet Verzekeringen Lydian Webinar De nieuwe Wet Verzekeringen Sandra Lodewijckx & Tinne Maes 17 juni 2014 Overzicht 1. Context 2. Toepassingsgebied 3. Nieuwe bepalingen 4. Inwerkingtreding 2 1. Context Nieuw bipolair model

Nadere informatie

AssurMiFID Twin Peaks 2

AssurMiFID Twin Peaks 2 AssurMiFID Twin Peaks 2 BZB-Congres Van een distributiemodel naar een succesvol servicemodel Twin Peaks 2: een half jaar later Jean-Paul Servais Voorzitter van de FSMA Europese agenda inzake vergoedingen

Nadere informatie

De uitbreiding van de bescherming van de verzekeringsnemer-consument dankzij de nieuwe Wet Verzekeringen van 4 april 2014

De uitbreiding van de bescherming van de verzekeringsnemer-consument dankzij de nieuwe Wet Verzekeringen van 4 april 2014 De uitbreiding van de bescherming van de verzekeringsnemer-consument dankzij de nieuwe Wet Verzekeringen van 4 april 2014 FORUM ADVOCATEN BVBA Nassaustraat 37-41 2000 Antwerpen T 03 369 95 65 F 03 369

Nadere informatie

BELANGENCONFLICTENBELEID Euromex NV

BELANGENCONFLICTENBELEID Euromex NV BELANGENCONFLICTENBELEID Euromex NV Verzekeringsbemiddelingsdiensten moeten altijd het belang van verzekerden respecteren. Euromex NV heeft een jarenlange ervaring als onafhankelijke rechtsbijstandsverzekeraar

Nadere informatie

Belangenconflictenbeleid

Belangenconflictenbeleid Belangenconflictenbeleid april 2014 Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Belangenconflictenbeleid Inhoud 1. Situering...3 2. Belangenconflictenbeleid...3 3. Identificatie van belangenconflicten...4

Nadere informatie

FSMA_2015_14 dd. 1/09/2015

FSMA_2015_14 dd. 1/09/2015 Circulaire FSMA_2015_14 dd. 1/09/2015 Aanpassing van de circulaire FSMA_2014_02 d.d. 16/04/2014 met betrekking tot de wijziging van de wet van 27 maart 1995 en de uitbreiding van de MiFIDgedragsregels

Nadere informatie

MiFID Brochure. ERGO Life, merk van ERGO Insurance NV

MiFID Brochure. ERGO Life, merk van ERGO Insurance NV MiFID Brochure ERGO Life, merk van ERGO Insurance NV 30 april 2014 Uw bescherming bij het afsluiten van een verzekeringsovereenkomst conform de MIFID-gedragsregels 1. Inleiding De bescherming van afnemers

Nadere informatie

VMOBB BELEID INZAKE PREVENTIE EN BEHEER VAN BELANGENCONFLICTEN

VMOBB BELEID INZAKE PREVENTIE EN BEHEER VAN BELANGENCONFLICTEN VMOBB Beleid inzake preventie en beheer van belangenconflicten BELEID INZAKE PREVENTIE EN BEHEER VAN BELANGENCONFLICTEN VMOBB - Verzekeringsmaatschappij van Onderlinge Bijstand van Brabant Zuidstraat 111

Nadere informatie

MiFID. Beleid inzake belangenconflicten

MiFID. Beleid inzake belangenconflicten MiFID Beleid inzake belangenconflicten MiFID 3 INLEIDING Een financiële instelling is onderworpen aan een geheel van wettelijke en prudentiële verplichtingen, die erop gericht zijn haar integriteit te

Nadere informatie

Informatie MIFID (Twin Peaks II)

Informatie MIFID (Twin Peaks II) Informatie MIFID (Twin Peaks II) Sinds 30 april 2014 is de Mifid wetgeving, ook gekend als de Twin Peaks II regelgeving, van toepassing op de verzekeringssector in België. Deze wetgeving legt bijkomende

Nadere informatie

BELANGENCONFLICTENBELEID

BELANGENCONFLICTENBELEID BELANGENCONFLICTENBELEID DEEL 1: ALGEMEEN KADER 1.1. Vanaf 30 april 2014 zijn de AssurMiFID gedragsregels van kracht. Zij vinden hun wettelijke basis in de wet van 30 juli 2013 tot versterking van de bescherming

Nadere informatie

TWIN PEAKS II INHOUD. Bemiddelingsfiches

TWIN PEAKS II INHOUD. Bemiddelingsfiches INHOUD Dit document bevat de bemiddelingsfiches uitgewerkt door de sector en deels aangepast door BZB. De basis werd behouden, er zijn voornamelijk elementen toegevoegd om te voldoen aan de precontractuele

Nadere informatie

1. Doelstellingen en in het bijzonder de klemtoon op consumentenbescherming 2. Moet dit evolueren naar een recht op verzekering?

1. Doelstellingen en in het bijzonder de klemtoon op consumentenbescherming 2. Moet dit evolueren naar een recht op verzekering? 1 Wet Wet betreffende de Verzekeringen dd. 4 april 2014, B.S. 30 april 2014 In werking getreden op 1 november 2014 In snelheid gepakt. Ondanks negatief advies Commissie voor Verzekeringen en negatieve

Nadere informatie

Ons kantoor. Groep NBA verzekeringsmakelaars - handelsnaam. Feys, Renard, Bossuyt & Sinnesael NV officiële benaming Kennedypark 24/1 8500 Kortrijk

Ons kantoor. Groep NBA verzekeringsmakelaars - handelsnaam. Feys, Renard, Bossuyt & Sinnesael NV officiële benaming Kennedypark 24/1 8500 Kortrijk Ons kantoor Groep NBA verzekeringsmakelaars - handelsnaam Feys, Renard, Bossuyt & Sinnesael NV officiële benaming Kennedypark 24/1 8500 Kortrijk RPR 413645216 Telefoon: 056 231 870 Fax: 056/ 223 541 E-mail:

Nadere informatie

Informatie over ons kantoor

Informatie over ons kantoor Informatie over ons kantoor NV Verzekeringen P. Geeurickx & Co info@geeurickx.be Leopoldlaan 85 bus 1 9300 Aalst Tel. 053 78 74 75 Fax 053 78 73 61 e-mail : info@geeurickx.be RPR: 0422.714.221 Verzekeringsmakelaar

Nadere informatie

Compliance Charter ERGO Insurance nv

Compliance Charter ERGO Insurance nv Compliance Charter ERGO Insurance nv Inleiding Op basis van de circulaire PPB/D. 255 van 10 maart 2005 over compliance aan de verzekeringsondernemingen werd een wettelijke verplichting opgelegd aan de

Nadere informatie

Verklaring betreffende de identiteit van de uiteindelijke begunstigde(n) van een vennootschap of vereniging

Verklaring betreffende de identiteit van de uiteindelijke begunstigde(n) van een vennootschap of vereniging Verklaring betreffende de identiteit van de uiteindelijke begunstigde(n) van een vennootschap of vereniging De wet ter voorkoming van witwassen van geld en terrorismefinanciering verplicht de banken tot

Nadere informatie

Bijlage bij de circulaire PPB/D. 255 van 10 maart 2005 over compliance INHOUDSOPGAVE. 2. Verantwoordelijkheid van de raad van bestuur (principe nr.

Bijlage bij de circulaire PPB/D. 255 van 10 maart 2005 over compliance INHOUDSOPGAVE. 2. Verantwoordelijkheid van de raad van bestuur (principe nr. Bijlage bij de circulaire PPB/D. 255 van 10 maart 2005 over compliance INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 0. Wettelijke basis en overzicht van de principes 1. Definitie van compliance 2. Verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Frequently asked questions

Frequently asked questions Frequently asked questions 1. Algemene vragen A) Wat is FATCA? FATCA staat voor Foreign Account Tax Compliance Act. Dit is Amerikaanse belastingswetgeving die zich richt op het identificeren van US Persons

Nadere informatie

Compliance Charter ERGO Insurance nv

Compliance Charter ERGO Insurance nv Compliance Charter ERGO Insurance nv Inleiding Op basis van artikel 14bis van de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, zijn verzekeringsondernemingen verplicht een

Nadere informatie

FSMA_2014_02 dd. 16/04/2014

FSMA_2014_02 dd. 16/04/2014 FSMA_2014_02 dd. 16/04/2014 Verzekeringsondernemingen naar Belgisch recht, verzekeringsondernemingen die ressorteren onder het recht van een Staat die geen lid is van de Europese Economische Ruimte (EER)

Nadere informatie

MiFID Een praktische gids

MiFID Een praktische gids MiFID Een praktische gids Tom Van Dyck T: 02 551 15 51 maart 2014 M: 0491 340 782 E: t.vandyck@liedekerke.com Wat kan Liedekerke Banking voor u betekenen? Know-how: Nieuwsbrieven en trainingen Adviesverlening:

Nadere informatie

Marc Peeters, voorzitter FinPlan vzw. 28 april 2014, Elewijt Center Elewijt-Zemst

Marc Peeters, voorzitter FinPlan vzw. 28 april 2014, Elewijt Center Elewijt-Zemst De ontwerpwetgeving over onafhankelijke financiële planners en raad over financiële planning door, waaronder verzekeringstussenpersonen. Toelichting bij de stand van zaken. Marc Peeters, voorzitter FinPlan

Nadere informatie

MiFID Brochure. ERGO Insurance NV. 1 mei 2014

MiFID Brochure. ERGO Insurance NV. 1 mei 2014 00 MiFID Brochure ERGO Insurance NV 1 mei 2014 Uw bescherming bij het afsluiten van een verzekeringsovereenkomst conform de MiFID-gedragsregels 1. Inleiding De bescherming van afnemers van financiële producten

Nadere informatie

TABEL VAN DE KNIPPERLICHTEN

TABEL VAN DE KNIPPERLICHTEN BIJLAGE 6 TABEL VAN DE KNIPPERLICHTEN Belangrijk Onderliggende tabel van de knipperlichten is exemplatief en niet exhaustief. Zij heeft tot doel de waakzaamheid van de verzekeringstussenpersoon en de verzekeringsonderneming

Nadere informatie

4 APRIL 2014. - Wet betreffende de verzekeringen (1)

4 APRIL 2014. - Wet betreffende de verzekeringen (1) Page 1 sur 91 NL FR belgiëlex.be - Kruispuntbank Wetgeving Raad van State Kamer van volksvertegenwoordigers Senaat einde eerste woord laatste woord Publicatie : 2014-04-30 FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE,

Nadere informatie

Inhoudstafel. De Bibliotheek Handelsrecht Larcier... i Voorwoord bij de Reeks Bank- en insolventierecht...iii. Voorafgaande opmerking...

Inhoudstafel. De Bibliotheek Handelsrecht Larcier... i Voorwoord bij de Reeks Bank- en insolventierecht...iii. Voorafgaande opmerking... financiele-diensten.book Page v Thursday, October 27, 2005 2:58 PM v De Bibliotheek Handelsrecht Larcier...................................... i Voorwoord bij de Reeks Bank- en insolventierecht...........................iii

Nadere informatie

BIJLAGE 2 AAN DE CIRCULAIRE D1/EB/2002/6 VAN 14 NOVEMBER 2002 «COMPLIANCE»

BIJLAGE 2 AAN DE CIRCULAIRE D1/EB/2002/6 VAN 14 NOVEMBER 2002 «COMPLIANCE» Prudentieel toezicht op de beleggingsondernemingen BIJLAGE 2 AAN DE CIRCULAIRE D1/EB/2002/6 VAN 14 NOVEMBER 2002 «COMPLIANCE» INHOUDSOPGAVE 0. Definitie van compliance 1. Wettelijke basis en overzicht

Nadere informatie

1 Een verzekeringsovereenkomst?? 1.1 De verzekeraar?? 1.2 De verzekeringstussenpersoon??

1 Een verzekeringsovereenkomst?? 1.1 De verzekeraar?? 1.2 De verzekeringstussenpersoon?? inhoud over de auteurs?? hoofdstuk 1. maatschappelijk en economisch belang van verzekeringen?? 1 Verzekeren van risico s?? 1.1 Fasen in riskmanagement?? 1.2 Tussenkomst van de overheid?? 2 De verzekeringsmarkt

Nadere informatie

Leuven, 7 oktober 2009. Marcia DE WACHTER

Leuven, 7 oktober 2009. Marcia DE WACHTER De bescherming van de consument van financiële diensten Leuven, 7 oktober 2009 Marcia DE WACHTER Een enquête van Ivox midden februari 2009 88,6 % heeft geen vertrouwen meer in de aandelenbeurzen 41,5 %

Nadere informatie

Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor vennootschappen of VZW

Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor vennootschappen of VZW Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor vennootschappen of VZW 1. Identificatie vennootschap: Sociale benaming: Vennootschapsvorm: Handelsbenaming: Aard van de activiteit: Ondernemingsnummer:

Nadere informatie

Mededeling aan de ondernemingen die nietconventionele financiële producten (van het type CFD s, binaire opties, ) online commercialiseren

Mededeling aan de ondernemingen die nietconventionele financiële producten (van het type CFD s, binaire opties, ) online commercialiseren Mededeling FSMA_2014_05 dd. 25/07/2014 Mededeling aan de ondernemingen die nietconventionele financiële producten (van het type CFD s, binaire opties, ) online commercialiseren Toepassingsgebied: Deze

Nadere informatie

Uitdagingen voor de FSMA

Uitdagingen voor de FSMA Jean-Paul Servais Voorzitter Financieel Forum Antwerpen 16/01/2012 Context Lessen van de crisis: belang van een stabiele financiële sector Evoluties in de internationale en nationale normen van prudentiële

Nadere informatie

INFORMATIE OVER HET BELANGENCONFLICTENBELEID VAN ONS KANTOOR SECULARES BVBA

INFORMATIE OVER HET BELANGENCONFLICTENBELEID VAN ONS KANTOOR SECULARES BVBA INFORMATIE OVER HET BELANGENCONFLICTENBELEID VAN ONS KANTOOR SECULARES BVBA Liersesteenweg 96 2860 Sint-Katelijne-Waver KBO 0502.560.067 RPR Mechelen Verzekeringsmakelaar FSMA 112024 A www.seculares.be

Nadere informatie

Beleid inzake het beheer van belangenconflicten in de VMOB «Ziekenfonds voor Hospitalisatiekosten»

Beleid inzake het beheer van belangenconflicten in de VMOB «Ziekenfonds voor Hospitalisatiekosten» Department Legal Affairs Beleid inzake het beheer van belangenconflicten in de VMOB «Ziekenfonds voor Hospitalisatiekosten» 1. Inleiding Overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juli 2013 tot versterking

Nadere informatie

Circulaire FSMA-2012-21 dd. 4/12/2012. Compliancefunctie

Circulaire FSMA-2012-21 dd. 4/12/2012. Compliancefunctie Circulaire Circulaire FSMA-2012-21 dd. 4/12/2012 Compliancefunctie Toepassingsveld: Kredietinstellingen, beursvennootschappen, betalingsinstellingen, instellingen voor elektronisch geld, vereffeningsinstellingen

Nadere informatie

B.D.M. NV. Beleid betreffende Belangenconflicten

B.D.M. NV. Beleid betreffende Belangenconflicten B.D.M. NV Beleid betreffende Belangenconflicten Verspreiding Publiek Gerelateerde beleidsregels/procedures MiFID gedragsregels, Beleid betreffende vergoedingen Eigenaar Bart Dewulf Datum van deze versie

Nadere informatie

Wet financieel toezicht

Wet financieel toezicht Wet financieel toezicht Bijlage 3 Lijst van verkorte citeertitels Verwerkte publicaties Staatsblad Kamerstuk Naam nrs. 2006, nr. 475 29.708 Wet op het finaniceel toezicht 2006, nr. 605 30.658 Invoerings-

Nadere informatie

MiFID voor kredietinstellingen Een introductie

MiFID voor kredietinstellingen Een introductie MiFID voor kredietinstellingen Een introductie NVB MiFID conferentie 24 november 2006 Els Deerenberg Agenda Doel MiFID Regels voor kredietinstellingen - organisatie - cliëntenclassificatie - gedragsregels

Nadere informatie

CVO14061 29 september 2014 BERICHT VAN WIJZIGING VAN VERZEKERINGSTUSSENPERSOON. Nieuw model. Verklarende nota 1

CVO14061 29 september 2014 BERICHT VAN WIJZIGING VAN VERZEKERINGSTUSSENPERSOON. Nieuw model. Verklarende nota 1 CVO14061 29 september 2014 BERICHT VAN WIJZIGING VAN VERZEKERINGSTUSSENPERSOON Nieuw model Verklarende nota 1 A. Inleiding De vervanging van de verzekeringstussenpersoon op initiatief van de cliënt is

Nadere informatie

RECHTSPERSOON v. 2010-03

RECHTSPERSOON v. 2010-03 cb AANVRAAG TOT TOETREDING TOT EEN COLLECTIEVE INSCHRIJVING IN HET REGISTER VAN DE TUSSENPERSONEN IN BANK- EN BELEGGINGSDIENSTEN RECHTSPERSOON v. 2010-03 Wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling

Nadere informatie

Informatiebrochure voor de verzekeringsnemer

Informatiebrochure voor de verzekeringsnemer Informatiebrochure voor de verzekeringsnemer Uw bescherming wanneer u een verzekeringscontract afsluit in overeenstemming met de deontologische MiFiD-regels. Welkom bij Arces Arces is de beste verzekeringsmaatschappij

Nadere informatie

Bemiddelingsfiche voor het sparen of beleggen met een levensverzekering

Bemiddelingsfiche voor het sparen of beleggen met een levensverzekering BVBA Kantoor Decapmaker Oostlaan 18 8970 Poperinge Ondernemingsnummer: 0426.185.831 info@decapmaker.be, tel: 057/33 65 65, fax: 057/ 33 87 47, www.decapmaker.be Bankagent Crelan en Verzekeringsmakelaar

Nadere informatie

Assurmifid in de praktijk gebracht Quod erad demonstradum BZB Congres 7/11/2014 BROKER IT SOLUTIONS

Assurmifid in de praktijk gebracht Quod erad demonstradum BZB Congres 7/11/2014 BROKER IT SOLUTIONS Assurmifid in de praktijk gebracht Quod erad demonstradum BZB Congres 7/11/2014 BROKER IT SOLUTIONS Outline I. Nieuwe verplichtingen voor uw kantoor II. III. Klantenbemiddeling verkoopprocedure Mifid compliant?

Nadere informatie

BERAADSLAGING RR Nr 32 / 2005 VAN 15 JUNI 2005

BERAADSLAGING RR Nr 32 / 2005 VAN 15 JUNI 2005 KONINKRIJK BELGIE Brussel, Adres : Hoogstraat, 139, B-1000 Brussel Tel. : +32(0)2/213.85.40 E-mail : commission@privacy.f gov.be Fax. : +32(0)2/213.85.65 http://www.privacy.fgov.be/ COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING

Nadere informatie

DEEL IV: Verzekeringscontrole in België - Samenvatting (GD)

DEEL IV: Verzekeringscontrole in België - Samenvatting (GD) DEEL IV: Verzekeringscontrole in België - Samenvatting (GD) Hoofdstuk I: Geschiedenis en doelstellingen A. Kort historisch overzicht 1. Voor Controlewet (1975) regeling voor bepaalde takken: arbeidsongevallen

Nadere informatie

Wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen: een terugblik

Wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen: een terugblik Wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen: een terugblik De wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen (hierna W. Verz.) verscheen meer dan een jaar geleden in het Belgisch Staatsblad van

Nadere informatie

De nieuwe toezichtsarchitectuur voor de financiële sector

De nieuwe toezichtsarchitectuur voor de financiële sector Mededeling _2011_15 dd. 23 maart 2011 De nieuwe toezichtsarchitectuur voor de financiële sector Toepassingsgebied: Alle instellingen onder toezicht van de of van het CSRSFI. Samenvatting/Doelstelling:

Nadere informatie

FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN

FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN Versie oktober 2007 FORTIS INVESTMENTS ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE BELEGGINGSDIENSTEN Fortis Investment Management Netherlands N.V. is statutair gevestigd te Utrecht en kantoorhoudend te 1101 BH Amsterdam

Nadere informatie

AssurMiFID-regelgeving en Aon België

AssurMiFID-regelgeving en Aon België Aon Belgium AssurMiFID-regelgeving en Aon België Uw bescherming bij het afsluiten van een verzekeringsovereenkomst De bescherming van afnemers van financiële producten en diensten in België is gebaseerd

Nadere informatie

INDICATIEVE STUDIE OPGESTELD DOOR

INDICATIEVE STUDIE OPGESTELD DOOR 13/01/2015 13:31.54 1 / 8 VERTROUWELIJK INDICATIEVE STUDIE OPGESTELD DOOR VOOR MYSAVINGS STATIONSSTRAAT 92 1930 ZAVENTEM Tel.: 023181550 GSM: E-Mail: info@mysavings.be Fax: De heer Voorbeeld MYSAVINGS

Nadere informatie

Rentederivaten ter dekking van aan kmo s verleende kredieten met variabele rentevoet

Rentederivaten ter dekking van aan kmo s verleende kredieten met variabele rentevoet Rentederivaten ter dekking van aan kmo s verleende kredieten met variabele rentevoet FINANCIALSERVICESANDMARKETSAUTHORITY AUTORITEITVOORFINANCIËLEDIENSTENENMARKTEN 1 AUTORITÉDESSERVICESETMARCHÉSFINANCIERS

Nadere informatie

Kredietbemiddeling. Wat staat u te doen? Consumentenkrediet. Hypothecair krediet. Verbonden Agent. Verbonden Agent. Agent in nevenfunctie.

Kredietbemiddeling. Wat staat u te doen? Consumentenkrediet. Hypothecair krediet. Verbonden Agent. Verbonden Agent. Agent in nevenfunctie. Momentum 5 Kredietbemiddeling Wat staat u te doen? U bent bank- en/of verzekeringstussenpersoon en doet aan bemiddeling in hypothecair krediet en/of consumentenkrediet? Dan moet u binnenkort een aanvraag

Nadere informatie

Stappenplan - Beroepskennis

Stappenplan - Beroepskennis Stappenplan - Beroepskennis 1 Stappenplan - Beroepskennis Om te weten welke personen aan welke vereisten moeten voldoen inzake beroepskennis, gaat u best stapsgewijs te werk. Stap 1: Bent u natuurlijke

Nadere informatie

Begrippenlijst (Begrippen vertaald uit de IGA tussen de VS en België)

Begrippenlijst (Begrippen vertaald uit de IGA tussen de VS en België) Begrippenlijst (Begrippen vertaald uit de IGA tussen de VS en België) 1) FATCA FATCA is Amerikaanse belastingwetgeving die staat voor Foreign Account Tax Compliance Act. Deze richt zich op het identificeren

Nadere informatie

TETRALERT - ONDERNEMING VOORSTEL TOT HERZIENING VAN DE RICHTLIJN AANDEELHOUDERSRECHTEN

TETRALERT - ONDERNEMING VOORSTEL TOT HERZIENING VAN DE RICHTLIJN AANDEELHOUDERSRECHTEN TETRALERT - ONDERNEMING VOORSTEL TOT HERZIENING VAN DE RICHTLIJN AANDEELHOUDERSRECHTEN 1. Inleiding Op 9 april 2014 maakte de Europese Commissie aan het Europees Parlement een voorstel van richtlijn over

Nadere informatie

MiFID - Precontractual information

MiFID - Precontractual information MiFID - Precontractual information AMICA N.V. - Antwerp Marine Insurance, Claims Associates - with office at Londenstraat 60 bus 224, 2000 Antwerp, RPR 0427.827.804, is registered as insurance agent at

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Cel voor Financiële Informatieverwerking Onderwerp Toelichtingsnota bestemd voor advocaten Datum 24 maart 2004 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit document

Nadere informatie

N Financiële planners A2 Brussel, 27 maart 2014 MH/SL-EDJ/AS 717-2014 ADVIES. over

N Financiële planners A2 Brussel, 27 maart 2014 MH/SL-EDJ/AS 717-2014 ADVIES. over N Financiële planners A2 Brussel, 27 maart 2014 MH/SL-EDJ/AS 717-2014 ADVIES over EEN ONTWERP VAN WET INZAKE HET STATUUT VAN EN HET TOEZICHT OP DE ONAFHANKELIJK FINANCIËLE PLANNERS EN INZAKE HET VERSTREKKEN

Nadere informatie

CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN. Levensverzekeringsverrichtingen verbonden met beleggingsfondsen.

CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN. Levensverzekeringsverrichtingen verbonden met beleggingsfondsen. CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN Brussel, 10 juni 2002 Omzendbrief aan de Algemene Directie van de verzekeringsondernemingen. O. ref. : Financiële Dienst E. DEGADT - 02/737.07.66 Betreft : Levensverzekeringsverrichtingen

Nadere informatie

Belangenconflicten Samenvatting van het beleid van BNP PARIBAS CARDIF België

Belangenconflicten Samenvatting van het beleid van BNP PARIBAS CARDIF België Belangenconflicten Samenvatting van het beleid van BNP PARIBAS CARDIF België 1 Inhoud Inleiding... 3 Beleid inzake belangenconflicten van BNP Paribas Cardif België... 3 Belangenconflicten... 3 Maatregelen...

Nadere informatie

NATUURLIJKE PERSOON v. 2010-03

NATUURLIJKE PERSOON v. 2010-03 cb AANVRAAG TOT TOETREDING TOT EEN COLLECTIEVE INSCHRIJVING IN HET REGISTER VAN DE TUSSENPERSONEN IN BANK- EN BELEGGINGSDIENSTEN NATUURLIJKE PERSOON v 2010-03 Wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling

Nadere informatie

Circulaire. Toepassingsveld. Samenvatting/Doelstelling. Brussel, 18 december 2013. Recente ontwikkelingen op het vlak van witwaspreventie

Circulaire. Toepassingsveld. Samenvatting/Doelstelling. Brussel, 18 december 2013. Recente ontwikkelingen op het vlak van witwaspreventie Circulaire Nationale Bank van België n.v. de Berlaimontlaan 14 BE-1000 Brussel tel. +32 2 221 35 88 fax + 32 2 221 31 04 ondernemingsnummer: 0203.201.340 RPR Brussel www.nbb.be FSMA Congresstraat 12-14

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR HET BANK- EN FINANCIEWEZEN Prudentieel toezicht op de beleggingsondernemingen

COMMISSIE VOOR HET BANK- EN FINANCIEWEZEN Prudentieel toezicht op de beleggingsondernemingen Prudentieel toezicht op de beleggingsondernemingen Brussel, 14 november 2002. CIRCULAIRE D1/EB/2002/6 AAN DE BELEGGINGSONDERNEMINGEN OVER HUN INTERNE CONTROLE EN OVER DE INTERNE AUDITFUNCTIE EN DE COMPLIANCE-FUNCTIE

Nadere informatie

De richtlijn is sinds 1 november 2007 van kracht binnen alle landen van de Europese Unie en in Ijsland, Noorwegen en Liechtenstein.

De richtlijn is sinds 1 november 2007 van kracht binnen alle landen van de Europese Unie en in Ijsland, Noorwegen en Liechtenstein. 1. Wat is MiFID? 2. Orderuitvoeringsbeleid 3. Beleid op het gebied van belangenconflicten 4. Aard en risico s van de financiële instrumenten 5. Kosten en tarieven 6. Bijkomende informatie 7. Hoe worden

Nadere informatie

Europese Richtlijn betreffende Markten voor Financiële Instrumenten: MiFID

Europese Richtlijn betreffende Markten voor Financiële Instrumenten: MiFID Europese Richtlijn betreffende Markten voor Financiële Instrumenten: MiFID 1. Wat is MiFID? De Lissabon Agenda, in het leven geroepen door de Europese Commissie in 2000, bevat de ambitieuze doelstelling

Nadere informatie

Wat is MiFID? Doelstellingen?

Wat is MiFID? Doelstellingen? 2 Voor een betere bescherming van de belegger Wat is MiFID? Doelstellingen? De Lissabon Agenda, in het leven geroepen door de Europese Commissie in 2000, bevat de ambitieuze doelstelling om tegen 2010

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT ONTWERPADVIES. Commissie internationale handel en consumentenbescherming VOORLOPIGE VERSIE 2004/0137(COD) 31.1.

EUROPEES PARLEMENT ONTWERPADVIES. Commissie internationale handel en consumentenbescherming VOORLOPIGE VERSIE 2004/0137(COD) 31.1. EUROPEES PARLEMENT 2004 ««««««««««««2009 Commissie internationale handel en consumentenbescherming 31.1.2005 VOORLOPIGE VERSIE 2004/0137(COD) ONTWERPADVIES van de Commissie internationale handel en consumentenbescherming

Nadere informatie

Samenvatting beleid BNP Paribas Fortis NV inzake belangenconflicten FINTRO, GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ.

Samenvatting beleid BNP Paribas Fortis NV inzake belangenconflicten FINTRO, GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Samenvatting beleid BNP Paribas Fortis NV inzake belangenconflicten FINTRO, GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Inhoud Inleiding 3 Ons beleid inzake belangenconflicten 4 Belangenconflicten 5 Doorgevoerde maatregelen

Nadere informatie

Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door verzekeringstussenpersonen

Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door verzekeringstussenpersonen EIOPA(BoS(13/164 NL Richtsnoeren voor de behandeling van klachten door verzekeringstussenpersonen EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19

Nadere informatie

Corporate Governance Charter

Corporate Governance Charter Corporate Governance Charter Dealing Code Hoofdstuk Twee Euronav Corporate Governance Charter December 2005 13 1. Inleiding Op 9 december 2004 werd de Belgische Corporate Governance Code door de Belgische

Nadere informatie

Interne controle, interne audit, compliance, externe controle

Interne controle, interne audit, compliance, externe controle De prudentiële verwachtingen van de CBFA inzake het deugdelijk bestuur van de IBP s Toepassing: Amonis Interne controle, interne audit, compliance, externe controle Françoise Leclercq 20/6/07 Agenda Actieplan

Nadere informatie

MiFID. MiFID, de harmonisering van de financiële en kapitaalmarkten. tijd nemen om te bouwen

MiFID. MiFID, de harmonisering van de financiële en kapitaalmarkten. tijd nemen om te bouwen MiFID ifid MiFID, de harmonisering van de financiële en kapitaalmarkten tijd nemen om te bouwen MiFID of Markets in Financial Instruments Directive is een geheel van Europese rechtsregels die onder andere

Nadere informatie

Oproep tot het indienen van blijken van belangstelling nr. MARKT/2006/02/H: Analyse van financiële diensten uit het oogpunt van de gebruiker

Oproep tot het indienen van blijken van belangstelling nr. MARKT/2006/02/H: Analyse van financiële diensten uit het oogpunt van de gebruiker AANVRAAGFORMULIER Geachte mevrouw, geachte heer, Hierbij gaat de aanvraag van [naam van de dienstverlener] naar aanleiding van de oproep tot het indienen van blijken van belangstelling op het gebied van

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR HET BANK-, FINANCIE- EN ASSURANTIEWEZEN Controle Tussenpersonen

COMMISSIE VOOR HET BANK-, FINANCIE- EN ASSURANTIEWEZEN Controle Tussenpersonen COMMISSIE VOOR HET BANK-, FINANCIE- EN ASSURANTIEWEZEN Controle Tussenpersonen B TOELICHTINGSNOTA INHOUD 1. INLEIDING 2. WET VAN 22 MAART 2006 BETREFFENDE DE BEMIDDELING IN BANK- EN BELEGGINGSDIENSTEN

Nadere informatie

Aansluitingsformulier voor de verzekering van de burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid. Verzekeringsbemiddeling en distributie van verzekeringen

Aansluitingsformulier voor de verzekering van de burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid. Verzekeringsbemiddeling en distributie van verzekeringen 1 Aansluitingsformulier voor de verzekering van de burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid Verzekeringsbemiddeling en distributie van verzekeringen Verzekeringsmakelaars en -agenten 1. Algemene gegevens

Nadere informatie

FAQ in verband met het gebruik van de "essentiële beleggersinformatie", ookwel KII, in de relatie met de cliënt. Aanbieding/overhandiging van de KII

FAQ in verband met het gebruik van de essentiële beleggersinformatie, ookwel KII, in de relatie met de cliënt. Aanbieding/overhandiging van de KII Belgische Vereniging van Asset Managers Veelgestelde vragen FAQ in verband met het gebruik van de "essentiële beleggersinformatie", ookwel KII, in de relatie met de cliënt Deze FAQ wordt op regelmatige

Nadere informatie

Amsterdam, 3 juli 2015. Betreft: Reactie VV&A aan MinFin inzake MiFiD II. Geachte heer, mevrouw,

Amsterdam, 3 juli 2015. Betreft: Reactie VV&A aan MinFin inzake MiFiD II. Geachte heer, mevrouw, Amsterdam, 3 juli 2015 Betreft: Reactie VV&A aan MinFin inzake MiFiD II Geachte heer, mevrouw, Namens de Vereniging van Vermogensbeheerders & Adviseurs (hierna: VV&A ) willen wij graag van de gelegenheid

Nadere informatie

Beleid Belangenconflicten Deutsche Bank Group

Beleid Belangenconflicten Deutsche Bank Group Level 2 Beleid Belangenconflicten Deutsche Bank Group Table of Contents 1. BEGINSELVERKLARING... 3 2. INTRODUCTIE... 3 3. DOELSTELLING... 3 4. REIKWIJDTE... 3 5. WET- EN REGELGEVING... 5 6. ALGEMENE RICHTLIJN...

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 25 juni 2007;

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 25 juni 2007; SCSZ/07/122 1 BERAADSLAGING NR. 07/036 VAN 2 OKTOBER 2007 MET BETREKKING TOT MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE, ARMOEDEBESTRIJDING

Nadere informatie

Factureringsregels van toepassing vanaf 1 januari 2013 volgend op de omzetting. in het Belgisch recht van richtlijn 2010/45/EU

Factureringsregels van toepassing vanaf 1 januari 2013 volgend op de omzetting. in het Belgisch recht van richtlijn 2010/45/EU volgend op de omzetting in het Belgisch recht van richtlijn 2010/45/EU Het betrouwbaar controlespoor Als u denkt dat Btw reglementering eenvoudig is, of u niet btw plichtig bent, leest u best niet verder.

Nadere informatie

Bijlage aan de circulaire PPB-2007-7-CPB over de administratie van financiële instrumenten INHOUDSOPGAVE

Bijlage aan de circulaire PPB-2007-7-CPB over de administratie van financiële instrumenten INHOUDSOPGAVE PPB-2007-7-CPB-1 Bijlage aan de circulaire PPB-2007-7-CPB over de administratie van financiële instrumenten Inhoudsopgave 0. Wettelijke basis en overzicht van de principes INHOUDSOPGAVE 1. Verantwoordelijkheid

Nadere informatie

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE. van 7.3.2014

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE. van 7.3.2014 EUROPESE COMMISSIE Brussel, 7.3.2014 C(2014) 1392 final GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE van 7.3.2014 houdende aanvulling van Richtlijn 2003/71/EG van het Europees Parlement en de

Nadere informatie

Effectenleningen en cessies-retrocessies van effecten

Effectenleningen en cessies-retrocessies van effecten Circulaire _2009_29 dd. 30 september 2009 Effectenleningen en cessies-retrocessies van effecten Toepassingsveld: Verzekeringsondernemingen onderworpen aan de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle

Nadere informatie

EUROPESE OVEREENKOMST OVER EEN VRIJWILLIGE GEDRAGSCODE BETREFFENDE VOORLICHTING IN DE PRECONTRACTUELE FASE INZAKE WONINGKREDIETEN ("DE OVEREENKOMST")

EUROPESE OVEREENKOMST OVER EEN VRIJWILLIGE GEDRAGSCODE BETREFFENDE VOORLICHTING IN DE PRECONTRACTUELE FASE INZAKE WONINGKREDIETEN (DE OVEREENKOMST) EUROPESE OVEREENKOMST OVER EEN VRIJWILLIGE GEDRAGSCODE BETREFFENDE VOORLICHTING IN DE PRECONTRACTUELE FASE INZAKE WONINGKREDIETEN ("DE OVEREENKOMST") Deze Overeenkomst is tot stand gekomen door onderhandelingen

Nadere informatie

NATIONALE KAMER VAN NOTARISSEN

NATIONALE KAMER VAN NOTARISSEN NATIONALE KAMER VAN NOTARISSEN Deontologische Code inzake notariële bemiddeling Aangenomen door de algemene vergadering op 7 oktober 2003 Gewijzigd door de algemene vergadering op 24 oktober 2006) Art.

Nadere informatie

hierna elk afzonderlijk "de Autoriteit" en gezamenlijk "de Autoriteiten" genoemd,

hierna elk afzonderlijk de Autoriteit en gezamenlijk de Autoriteiten genoemd, 1 Samenwerkingsprotocol tussen de Nationale Bank van België en de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten over de buitenlandse beleggingsondernemingen De Nationale Bank van België (hierna "de Bank"),

Nadere informatie

Verhandelingsreglement Regels ter voorkoming van marktmisbruik

Verhandelingsreglement Regels ter voorkoming van marktmisbruik Verhandelingsreglement 2015 Verhandelingsreglement Regels ter voorkoming van marktmisbruik update 12 januari 2015 Inhoud I. Beleidsverklaring... 3 II. Gedragscode... 3 1. Naleving van de Wet... 4 2. Compliance

Nadere informatie

Organisatie van het beroep van vastgoedmakelaar

Organisatie van het beroep van vastgoedmakelaar Organisatie van het beroep van vastgoedmakelaar FORUM ADVOCATEN BVBA Nassaustraat 37-41 2000 Antwerpen T 03 369 95 65 F 03 369 95 66 E info@forumadvocaten.be W www.forumadvocaten.be 1 Inleiding Afzonderlijke

Nadere informatie

Gedragsregels inzake de distributie van financiële producten

Gedragsregels inzake de distributie van financiële producten Gedragsregels inzake de distributie van financiële producten 1 Inleiding De verkoop van financiële producten van de tak Leven individueel is complex. Deze activiteit roept dan ook veel vragen op : - Welke

Nadere informatie

Samenvattende opgave van de dekkingswaarden van de technische voorzieningen

Samenvattende opgave van de dekkingswaarden van de technische voorzieningen Samenvattende opgave van de dekkingswaarden van de technische voorzieningen Aard van de waarden A. REGLEMENTAIRE ACTIVA 3 Code Boekwaarde 1 Affectatiewaarde 2 EURO EURO 1. Obligaties en andere schuldinstrumenten

Nadere informatie

GEDRAGSCODE ingevolge artikel 5:68 Wet op het financieel toezicht en artikel 20 Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen

GEDRAGSCODE ingevolge artikel 5:68 Wet op het financieel toezicht en artikel 20 Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen Stichting Pensioenfonds Avery Dennison GEDRAGSCODE ingevolge artikel 5:68 Wet op het financieel toezicht en artikel 20 Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen Artikel 1 Definities 1.1. Verbonden

Nadere informatie

AANBEVELING VAN DE COMMISSIE. van XXX. betreffende toegang tot een elementaire betaalrekening. (Voor de EER relevante tekst)

AANBEVELING VAN DE COMMISSIE. van XXX. betreffende toegang tot een elementaire betaalrekening. (Voor de EER relevante tekst) EUROPESE COMMISSIE Brussel, XXX C(2011) 4977 AANBEVELING VAN DE COMMISSIE van XXX betreffende toegang tot een elementaire betaalrekening (Voor de EER relevante tekst) {SEC(2011) 906} {SEC(2011) 907} NL

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23

Financiële infofiche levensverzekering voor combinatie tak 21 en 23 CAMELEON - CAMELEON Dynamico CAMELEON - CAMELEON Dynamico 1 TYPE LEVENSVERZEKERING Levensverzekering waarbij een gegarandeerd rendement (tak 21) gecombineerd wordt met een rendement dat gekoppeld is aan

Nadere informatie

Overzicht van markttoegang regelgeving Wft BANKEN met zetel in Nederland

Overzicht van markttoegang regelgeving Wft BANKEN met zetel in Nederland Overzicht van markttoegang regelgeving BANKEN met zetel in Nederland Deel 2 Deel Markttoegang Financiële Ondernemingen Art. 1:1 definities a. een afwikkelonderneming; b. een bank; financiële onderneming

Nadere informatie

Betreft : ACTIE - Aanvraag van de incasso s 2012 en certificeringverslag welke uiterlijk op 30 juni 2013 aan de vzw TRIP moeten bezorgd worden.

Betreft : ACTIE - Aanvraag van de incasso s 2012 en certificeringverslag welke uiterlijk op 30 juni 2013 aan de vzw TRIP moeten bezorgd worden. Ter attentie van de leden van TRIP VZW TRIP de Meeûssquare 29 B- 1000 BRUSSEL Tel. +32 2 547 56 11 marc.dierckx@trip- vzw.be md 130410 Aanvraag premie-incasso 2012 en certificeringverslag Brussel, 10 april

Nadere informatie

Compliance Charter. Voor pensioenfondsen die pensioenadministratie en/of vermogensbeheer geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed

Compliance Charter. Voor pensioenfondsen die pensioenadministratie en/of vermogensbeheer geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed Compliance Charter Voor pensioenfondsen die pensioenadministratie en/of vermogensbeheer geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed September 2008 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 1 2 Definitie en reikwijdte 2 3

Nadere informatie

1 "de wet" : de wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten;

1 de wet : de wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten; 1 JULI 2006. Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten. HOOFDSTUK I. Definities.

Nadere informatie

Informatieplichten voor beleggingsverzekeringen

Informatieplichten voor beleggingsverzekeringen FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSWETENSCHAPPEN Informatieplichten voor beleggingsverzekeringen Carmen Van den Bosch In samenwerking met Marjan Beeckman R0304081 Masterproef aangeboden tot het behalen van

Nadere informatie