Lydian Webinar. De nieuwe Wet Verzekeringen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Lydian Webinar. De nieuwe Wet Verzekeringen"

Transcriptie

1 Lydian Webinar De nieuwe Wet Verzekeringen Sandra Lodewijckx & Tinne Maes 17 juni 2014

2 Overzicht 1. Context 2. Toepassingsgebied 3. Nieuwe bepalingen 4. Inwerkingtreding 2

3 1. Context Nieuw bipolair model NBB / FSMA Viervoudige achtergrond: 1) Implementatie Solvabiliteit II-Richtlijn in de Belgische wetgeving 2) Vereenvoudiging bestaande wetgeving inzake de bescherming van de verzekeringsconsument door codificatie van de relevante bepalingen in één wet 3) Verduidelijking van de bestaande bevoegdheidsverdeling tussen de Nationale Bank en de FSMA 4) Uitbreiding van de bescherming van de verzekeringsverbruiker op enkele specifieke domeinen «FSMA-wet» 3

4 1. Context Deze wet codificeert in grote mate de volgende bestaande wetgeving: Een deel van de bepalingen uit de controlewet De meeste bepalingen uit de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst (de WLVO) De bepalingen uit de wet van 11 juni 1874 (deze wordt volledig opgeheven) De bepalingen uit de wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekerings- en herverzekeringsbemiddeling en distributie van verzekeringen (deze wordt ook volledig opgeheven) 4

5 1. Context Waar de tekst toch werd gewijzigd betreft dit hoofdzakelijk nietinhoudelijke wijzigingen bedoeld om het geheel begrijpelijker en meer coherent te maken. Eén van de belangrijkste inhoudelijke wijzigingen betreft de uitbreiding van de mogelijkheden van de FSMA om herstelmaatregelen te nemen, zowel jegens de verzekeraars als jegens de (her)verzekeringstussenpersonen. 5

6 2. Toepassingsgebied Ruim algemeen toepassingsgebied Belgische verzekeraars / tussenpersonen Of die in België verzekeringsactiviteiten uitoefenen Met bijzondere modaliteiten: onderlinge verzekeringsverenigingen (OVV s) Nieuwe definitie «verzekeraar» Kapitalisatieverrichtingen 6

7 2. Toepassingsgebied Ruim algemeen toepassingsgebied Niet van toepassing op: Maatschappijen van onderlinge bijstand (MOB s) wel voor hun verzekeringsverrichtingen Ziekenfondsen Instellingen voor bedrijfspensioenvoorzieningen (IBP s) Ondernemingen die een hulpverleningsactiviteit uitoefenen (bepaalde voorwaarden) 7

8 2. Toepassingsgebied Ruim algemeen toepassingsgebied Vrijstelling door KB van de verzekeraars voor de volgende verzekeringsverrichtingen (art. 4, 10): de verzekeringen betreffende het vervoer of de industriële of commerciële risico s de verzekeringen betreffende bijzondere of uitzonderlijke risico s die de Koning bepaalt de verrichtingen van herverzekering en medeverzekering die de Koning bepaalt 8

9 Interactie met andere wetgevingen Bepalingen in verband met de bescherming van de verzekeringsverbruiker die bestaan in andere uitvoeringsbesluiten (Controlereglement of KB Leven) blijven de wettelijke basis zolang zij niet worden opgeheven of gewijzigd. In geval van tegenstrijdigheid met de Wet Verzekeringen prevaleren de bepalingen van deze Wet (Art. 348, 2). 9

10 3. Nieuwe bepalingen a) Bepalingen uit de controlewet b) Bepalingen uit de WLVO c) Bepalingen uit de wet van 1874 d) Bepalingen uit de Wet Cauwenberghs 10

11 a) Bepalingen uit de Controlewet 11

12 Gevolgen van verzekeringsovereenkomsten gesloten door een niet-toegelaten verzekeraar (art. 8) Herneemt art. 3, 3 Controlewet: nietigheid. Verzekeraar is wel gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die hij is aangegaan indien de VN ter goeder trouw was Nieuwe wet: moet de VN, VE of de BE vergoeden voor de schade veroorzaakt door de nietigheid van de verzekeringsovereenkomst Schade wordt op onweerlegbare wijze geacht het gevolg te zijn van het illegaal afsluiten van de verzekeringsovereenkomst 12

13 Elektronische afschriften (art. 14) Van toepassing op de verzekeraars Uitvoering art. 71 wet 24 december 1996 Fotografische, microfotografische, magnetische, elektronische of optische afschriften van documenten zijn bewijskrachtig zoals de originele stukken waarvan zijn, behoudens tegenbewijs, worden verondersteld een afschrift te zijn indien zijn werden opgesteld door de verzekeraar. KB voor de voorwaarden en modaliteiten om deze afschriften op te stellen. 13

14 Nieuw: Levensverzekeringen verbonden met een beleggingsfonds (art ) Creatie van level playing field, o.a. met ICBE s, mbt de soorten activa of referentiewaarden waaraan de uitkeringen mogen verbonden zijn Indien de VN een niet-professionele cliënt is, mogen de verzekeringsuitkeringen enkel verbonden zijn met bepaalde activa 14

15 Levensverzekeringen verbonden met een beleggingsfonds Fonds waaraan verzekeringsuitkeringen verbonden zijn kan meer dan 20 % van de waarde van de activa beleggen in deposito s bij één en dezelfde kredietinstelling, of in obligaties en andere vastrentende financiële instrumenten uitgegeven door één en dezelfde kredietinstelling. Er wordt toegelaten dat een fonds waaraan verzekeringsuitkeringen zijn verbonden meer dan 20 % van de waarde van haar activa belegt in financiële instrumenten uitgegeven of gewaarborgd door bepaalde overheden. In deze gevallen mag er geen melding van enige kapitaalgarantie worden gemaakt en moet dit kenmerk uitdrukkelijk worden vermeld in de precontractuele informatie en in de publiciteit. 15

16 Levensverzekeringen verbonden met een beleggingsfonds Toepassing van de beleggingsregels en -limieten kan worden beoordeeld op een look through basis. Commissaris van de verzekeraar zou jaarlijks moeten attesteren dat de beleggingsregels en limieten worden nageleefd, dat de organisatiestructuur van het fonds de belangen van de verzekeringsnemers niet schaadt en niet leidt tot hogere lopende kosten. 16

17 Levensverzekeringen verbonden met een beleggingsfonds Nieuwe bepalingen zijn enkel van toepassing op de verzekeringsovereenkomsten die worden aangegaan na de inwerkingtreding van de wet. Aan een kandidaat-verzekeringnemer die een niet-professionele cliënt is, zullen bestaande producten alleen nog mogen worden aangeboden in nieuwe overeenkomsten voor zover deze de nieuwe regels eerbiedigen. Voor de verzekeringsovereenkomsten die aangegaan zijn vóór de inwerkingtreding van deze wet, zijn de nieuwe regels in principe niet van toepassing, tenzij één van de volgende wijzigingen wordt aangebracht aan de overeenkomst: De bestaande verzekeringsovereenkomst wordt verbonden met één of meerdere nieuwe beleggingsfondsen, of het beheersreglement wordt gewijzigd; of De voorwaarden inzake het (minimum)rendement worden gewijzigd; of Het beheersreglement wordt gewijzigd. 17

18 Verplichte verzekeringen (art ) Verzekeringen die verplicht zijn volgens het Belgisch recht worden beheerst door het Belgisch recht. Verzekeraars die in België verplichte niet-levensverzekeringen aanbieden moeten dit aan de FSMA meedelen. FSMA kan opleggen dat zij de algemene en speciale voorwaarden aan de FSMA en aan de NBB meedelen voordat er gebruik van wordt gemaakt. Ze moeten minstens in de taal te worden gesteld die bij wet of decreet wordt opgelegd. 18

19 Reclame (art. 28) Ieder document dat door verzekeraars of tussenpersonen in België ter algemene kennis wordt gebracht moet bepaalde vermeldingen bevatten. KB over inhoud van berichten, reclame en andere op de commercialisering gerichte documenten KB van 25 april 2014 betreffende bepaalde informatieverplichtingen bij de commercialisering van financiële producten bij niet-professionele cliënten Reglement FSMA van 25 april 2014 over risicolabel Treden allebei in werking op 12 juni 2015 Verzekeraars en verzekeringstussenpersonen houden een kopie van hun reclame gedurende de verjaringstermijn maar ook twee jaar na het verstrijken van de laatste verzekeringsovereenkomst waarop deze reclame betrekking heeft 19

20 Informatieverplichtingen (art ) Regels uit art. 15 Controlereglement Voor het sluiten van de overeenkomst / Tijdens uitvoering Leven / Niet-leven Behoud van bestaande opsplitsing tussen leven en nietleven Leven: Specifieke informatie over de fiscale behandeling van de prestaties op de eindvervaldag en in geval van vervroegde afkoop (bepalingen uit het KB Leven) Bepalingen inzake winstdeelname 20

21 Nieuw: Segmentatie (art ) Doel: bescherming van de VN, de VE of de BE tegen willekeurige differentiatie Maatregel van algemeen belang In aanvulling van de regels die reeds gelden op grond van de Belgische anti-discriminatiewetgeving, legt deze wet een bijzondere transparantie- en motiveringsplicht op in geval van segmentatie bij bepaalde in de wet opgesomde verzekeringen Enkel wanneer de verzekeringnemer een consument is 21

22 Segmentatie «Basisverzekeringen» (art. 43) = WAM-verzekering Brand eenvoudige risico s BA privéleven Rechtsbijstandsverzekering Individuele levensverzekering Ziekteverzekering KB kan deze lijst uitbreiden tot andere verzekeringsovereenkomsten 22

23 Segmentatie Voor de basisverzekeringen: Elk onderscheid (op grond van eender welk criterium, dus niet enkel op grond van de criteria opgesomd in de antidiscriminatiewetgeving) moet op het vlak van acceptatie, tarifering en dekking objectief worden gerechtvaardigd door een legitiem doel en de middelen voor het bereiken van dat doel passend maken en noodzakelijk zijn Voornaamste doel: de transparantie omtrent de gebruikte segmentatiecriteria te vergroten en een uitdrukkelijke motiveringsplicht op te leggen 23

24 Segmentatie Voor de basisverzekeringen: Communicatie: Op website van de verzekeraar Voorstel Wijziging risico/opzegging Weigering KB kan aanduiden, desgevallend per type verzekering, welke segmenteringscriteria door de verzekeraar al dan niet mogen worden gehanteerd 24

25 Winstdeling Wettelijk kader inzake transparantie, informatie en publiciteit ivm winstdeling Vermelding in reclame Contractuele of willekeurige winstdeelname 25

26 Winstdeling Bij vermelding in reclame: Opstellen plan Verplichte vermeldingen 26

27 Herstelmaatregelen Zelfstandige bevoegdheid voor de FSMA om op te treden tegen de Belgische verzekeraars en tegen de buitenlandse verzekeraars die geen EER verzekeringsonderneming zijn, en een termijn vaststellen om aan een bepaalde toestand in strijd met de wet te verhelpen, en herstelmaatregelen te treffen indien niet binnen de gestelde termijn aan de toestand is verholpen. 27

28 Herstelmaatregelen Mogelijkheid voor de FSMA om de commercialisatie van specifieke verzekeringsovereenkomsten in bepaalde gevallen op te schorten of te verbieden zolang de betrokken wettelijke of reglementaire bepalingen niet zijn nageleefd Betrokken VA moet de door de FSMA opgelegde opschorting van de commercialisering meedelen Opschorsing kan beperkt worden FSMA kan haar beslissing openbaar maken 28

29 b) Bepalingen uit de WLVO 29

30 Bedenkingsrecht (art. 57 // art. 4 WLVO) Mogelijkheid om de overeenkomst op te zeggen: Levens- en kapitalisatieverzekeringen: Binnen 30 dagen In alle gevallen Niet-levensverzekeringen: Binnen 14 dagen Voor degene die tot stand zijn gekomen door middel van een verzekeringsaanvraag, dan wel een voorafgetekende polis 30

31 Medische info (art. 61 // art. 95 WLVO) Verplaatsing artikel naar hoofdstuk met de bepalingen betreffende alle verzekeringsovereenkomsten want kan een ruimer toepassingsgebied hebben dan de persoonsverzekeringen alleen Gevolg: geen betwisting meer over de toepassing van dit artikel telkens wanneer de gezondheidstoestand een element is bij het afsluiten van een verzekeringsovereenkomst of het regelen van een schadegeval, of het nu een persoons- dan wel een schadeverzekeringsovereenkomst betreft. 31

32 Nieuw: Uitvoering van de overeenkomst (artikel 68) Specifieke regeling waarbij dat alle bedragen die op grond van een verzekeringsovereenkomst aan minderjarigen, onbekwaamverklaarden of onbekwamen worden betaald, op een geblokkeerde rekening moeten worden gestort 32

33 Aanmaning tot betaling (art. 70 // art. 15 WLVO) Ingebrekestelling moet bepaalde gegevens vermelden Nieuw: voortaan ook het premiebedrag dat de VN verschuldigd is, evenals alle gegevens die het mogelijk maken het precieze tijdstip te bepalen waarop de schorsing of de opzegging uitwerking heeft (nl. aanvang termijn en vermelding schorsing of opzegging uitwerking zal krijgen vanaf de dag volgend op de dag waarop de termijn eindigt). 33

34 Uitwerking van de schorsing of van de opzegging (art. 71 // art. 16 WLVO) Vroeger: betaling van de vervallen premies en interesten om een einde te maken aan de schorsing van de dekking Nieuwe wet: betaling van de vervallen premies volstaat om een einde te maken aan de schorsing van de dekking 34

35 Verzwaring van het risico (art. 81 // art. 26 WLVO) Lichte aanpassing om rekening te houden met de nieuwe bepalingen inzake segmentatie Motivering aanpassing verzekeringsovereenkomst 35

36 Duur en einde van de overeenkomst (art. 85 // art. 30 WLVO) De maximale duur van één jaar is, naast ziekte- en levensverzekeringen, ook niet van toepassing op kapitalisatieverrichtingen 36

37 Opzegging na schadegeval (art. 86 // art. 31 WLVO) Vroeger: Opzegging wordt van kracht ten vroegste drie maanden na de dag van de betekening. Nieuwe wet: drie maanden vanaf de dag volgend op de betekening, dan wel de dag volgend op de datum van het ontvangstbewijs of de dag volgend op de afgifte ter post van een aangetekende brief. Nieuwe wet: opzeggingsmogelijkheid na het verstrijken van de termijn wanneer er fraude wordt vastgesteld nadat er reeds een uitbetaling is geschied. 37

38 Aansprakelijkheidsverzekeringen verhaalsrecht (art. 152 // art. 88 WLVO) Verhaalsrecht wordt voortaan beperkt tot het persoonlijk aandeel van de verzekerde in de aansprakelijkheid. 38

39 Gevolgen van de echtscheiding op de levensverzekeringsovereenkomsten (art. 191 e.v.) Bepalingen aangepast om rekening te houden met de wet van 27 april 2007 betreffende de hervorming van de echtscheiding 39

40 c) Bepalingen uit de wet van

41 De verzekeringsovereenkomst andere dan de landverzekeringsovereenkomst Beperkte wijzigingen Art. 246 // art. 22 Wet 1874 Art. 256 // art. 32 Wet

42 d) Bepalingen uit de Wet Cauwenberhgs 42

43 Verzekeringsbemiddeling (art. 257 e.v.) Wet Verzekeringsbemiddeling wordt integraal hernomen. Tussenpersonen dienen zich te onthouden van deelname aan de promotie, de sluiting en de uitvoering van verzekeringsovereenkomsten die klaarblijkelijk strijdig zijn met Belgisch recht. 43

44 4. Inwerkingtreding Wet van 4 april 2014, gepubliceerd op 30 april 2014 Inwerkingtreding: 1 november 2014 Verzekeraars dienen over te gaan over tot de formele aanpassing van hun verzekeringsovereenkomsten en andere verzekeringsdocumenten ten laatste 13 maanden (= 1 mei 2015) na publicatie Tot op die datum hoeven de bestaande en de nieuwe verzekeringsovereenkomsten niet naar de vorm overeen te stemmen met de bepalingen van de wet. Ze worden wel geacht te verwijzen naar de overeenkomstige bepalingen in de Wet Verzekeringen 44

45 Vragen? Lydian, juni Deze presentatie verstrekt enkel algemene informatie en houdt geen advies in. 45

46 Contact LYDIAN Havenlaan 86c b Brussel Tel.: Fax: Sandra Lodewijckx Partner Dir.: Tinne Maes Associate Dir.:

VERKOOP OP AFSTAND VAN FINANCIELE DIENSTEN INFORMATIEBROCHURE. Samenvatting

VERKOOP OP AFSTAND VAN FINANCIELE DIENSTEN INFORMATIEBROCHURE. Samenvatting MTH07009 VERKOOP OP AFSTAND VAN FINANCIELE DIENSTEN INFORMATIEBROCHURE Samenvatting De wet van 6 april 2010 betreffende de marktpraktijken en consumentenbescherming bevat een hoofdstuk over de verkoop

Nadere informatie

TITEL I DE LANDVERZEKERINGSOVEREENKOMST IN HET ALGEMEEN

TITEL I DE LANDVERZEKERINGSOVEREENKOMST IN HET ALGEMEEN DE WET VAN 25 JUNI 1992 OP DE LANDVERZEKERINGSOVEREENKOMST (bijgewerkt tot september 2005) TITEL I DE LANDVERZEKERINGSOVEREENKOMST IN HET ALGEMEEN HOOFDSTUK I: Inleidende bepalingen Artikel 1: Begripsbepalingen

Nadere informatie

Verplichte verzekering van de objectieve aansprakelijkheid na brand of ontploffing Algemene voorwaarden

Verplichte verzekering van de objectieve aansprakelijkheid na brand of ontploffing Algemene voorwaarden Verplichte verzekering van de objectieve aansprakelijkheid na brand of ontploffing Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VERPLICHTE VERZEKERING VAN DE OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEID NA BRAND OF ONTPLOFFING

Nadere informatie

Adiameris. Algemene voorwaarden

Adiameris. Algemene voorwaarden Adiameris Algemene voorwaarden B Inhoud Inleiding... 1 Artikel 1 Afsluiten van het contract.... 1 Artikel 2 Aanvangsdatum van het contract... 1 Artikel 3 Type en duur van het contract... 1 Artikel 4 Hoofdkenmerken

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TREETOP ASSET MANAGEMENT BELGIUM

ALGEMENE VOORWAARDEN TREETOP ASSET MANAGEMENT BELGIUM ALGEMENE VOORWAARDEN TREETOP ASSET MANAGEMENT BELGIUM deel I. ALGEMENE BEPALINGEN... 4 1. Algemene informatie over TreeTop Asset Management Belgium... 4 2. Toepassingsgebied... 4 3. Definities... 5 4.

Nadere informatie

de storting verminderd met de kosten en de eventuele taksen of bijdragen. het gedeelte van een fonds dat aan de overeenkomst wordt toegekend.

de storting verminderd met de kosten en de eventuele taksen of bijdragen. het gedeelte van een fonds dat aan de overeenkomst wordt toegekend. Algemene Voorwaarden Deze algemene voorwaarden beschrijven de werking en de mogelijkheden die uw overeenkomst Care Invest biedt. Om u ermee vertrouwd te maken, geven wij hierna de verduidelijking van enkele

Nadere informatie

VERZEKERING AANSPRAKELIJKHEID VAN BEHEERDERS VAN SPORTVERENIGINGEN ZONDER WINSTOOGMERK -ADMINISTRATIEF EN GELDELIJK BEHEER-

VERZEKERING AANSPRAKELIJKHEID VAN BEHEERDERS VAN SPORTVERENIGINGEN ZONDER WINSTOOGMERK -ADMINISTRATIEF EN GELDELIJK BEHEER- VERZEKERING AANSPRAKELIJKHEID VAN BEHEERDERS VAN SPORTVERENIGINGEN ZONDER WINSTOOGMERK -ADMINISTRATIEF EN GELDELIJK BEHEER- 6 A L G E M E N E V O O R W A A R D E N BEPALINGEN : voor de toepassing van het

Nadere informatie

DE WETGEVING OVER DE LANDVERZEKERINGS- OVEREENKOMST INHOUD

DE WETGEVING OVER DE LANDVERZEKERINGS- OVEREENKOMST INHOUD 3 DE WETGEVING OVER DE LANDVERZEKERINGS- OVEREENKOMST INHOUD 7 10 18 23 Voorwoord I. Een nieuwe wetgeving over de landverzekeringsovereenkomst: waarom en hoe? Wordingsgeschiedenis van de wet van 25 juni

Nadere informatie

HOOFDSTUK I - VOORWERP EN OMVANG VAN DE DEKKING... 3 HOOFDSTUK II - LOOPTIJD EN EINDE VAN HET VERZEKERINGSCONTRACT... 4 HOOFDSTUK III - PREMIES...

HOOFDSTUK I - VOORWERP EN OMVANG VAN DE DEKKING... 3 HOOFDSTUK II - LOOPTIJD EN EINDE VAN HET VERZEKERINGSCONTRACT... 4 HOOFDSTUK III - PREMIES... - AD1071NL - 131201 HOOFDSTUK I - VOORWERP EN OMVANG VAN DE DEKKING... 3 Artikel 1 - Voorwerp van de dekking... 3 Artikel 2 - Verzekerd risico... 3 Artikel 3 - Wijziging van het verzekerd risico... 4 Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OPTIMA BANK N.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN OPTIMA BANK N.V. ALGEMENE VOORWAARDEN OPTIMA BANK N.V. Van kracht vanaf 01/04/2013 Optima Bank NV, Keizer Karelstraat 75, 9000 Gent RPR Gent 0445.210.006 Algemene Voorwaarden Optima Bank - versie 01/04/2013 1 ALGEMENE

Nadere informatie

Algemene en productvoorwaarden

Algemene en productvoorwaarden Algemene en productvoorwaarden Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen - RIZIV 0079-2312135N-26112012 AG Insurance nv RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Ongevallenverzekering Formule 24 Privé-leven

Algemene Voorwaarden Ongevallenverzekering Formule 24 Privé-leven Algemene Voorwaarden Ongevallenverzekering Formule 24 Privé-leven Voorwoord Doel van het contract Het contract "Formule 24 Privé-leven" beschermt u (en de personen die u dierbaar zijn), tegen de financiële

Nadere informatie

Overlijdensverzekering

Overlijdensverzekering Uw veiligheid, onze zorg. www.baloise.be 2 Overlijdensverzekering Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Definities en begrippen... 3 3. Overdracht van rechten... 3 4. Waarborgen... 3 4.1. Waarborg Overlijden 4.2.

Nadere informatie

OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEID BIJ BRAND EN ONTPLOFFING

OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEID BIJ BRAND EN ONTPLOFFING Algemene Voorwaarden Aansprakelijkheidsverzekering Brand / Ontploffing OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEID BIJ BRAND EN ONTPLOFFING Inhoudstafel Hoofdstuk I : Begripsbepalingen Bladzijde Wat verstaat men onder?

Nadere informatie

TALENSIA. Arbeidsongevallen. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Arbeidsongevallen. Specifieke bepalingen TALENSIA Arbeidsongevallen Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De woordenlijst De bijstand zijn eveneens van toepassing. TITEL I - WETTELIJKE DEKKING

Nadere informatie

CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN. Levensverzekeringsverrichtingen verbonden met beleggingsfondsen.

CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN. Levensverzekeringsverrichtingen verbonden met beleggingsfondsen. CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN Brussel, 10 juni 2002 Omzendbrief aan de Algemene Directie van de verzekeringsondernemingen. O. ref. : Financiële Dienst E. DEGADT - 02/737.07.66 Betreft : Levensverzekeringsverrichtingen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 1995 Diefstalverzekering Nijverheids- & Handelsbedrijven

Algemene Voorwaarden 1995 Diefstalverzekering Nijverheids- & Handelsbedrijven Algemene Voorwaarden 1995 Diefstalverzekering Nijverheids- & Handelsbedrijven Inhoudstafel Hoofdstuk I : Voorwerp van de verzekering Bladzijde Waarborgen 2 Uitsluitingen 3 Verzekerde bedragen 4 Plaats

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND AUTO. Artikel 1 ALGEMENE VOORWAARDEN ARCES. (Réf. 1400-23.05.11)

RECHTSBIJSTAND AUTO. Artikel 1 ALGEMENE VOORWAARDEN ARCES. (Réf. 1400-23.05.11) RECHTSBIJSTND UTO rtikel 1 LGEMENE VOORWRDEN (Réf. 1400-23.05.11) Een buitengewone naam voor een uitzonderlijke Rechtsbijstand. Om U te overtuigen, lees... artikel 1 van de algemene voorwaarden! U zal

Nadere informatie

VIVIUM TRANSPORT SOLUTIONS. Verzekering vrachtwagen CASCO Algemene voorwaarden

VIVIUM TRANSPORT SOLUTIONS. Verzekering vrachtwagen CASCO Algemene voorwaarden VIVIUM TRANSPORT SOLUTIONS Verzekering vrachtwagen CASCO Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VIVIUM TRANSPORT SOLUTIONS CASCO INHOUDSOPGAVE Begripsomschrijvingen TITEL 1 - WAARBORGEN art. 1. Omvang

Nadere informatie

CONCLUSIE VAN ADVOCAAT-GENERAAL E. SHARPSTON van 12 juni 2014 1. Zaak C-51/13

CONCLUSIE VAN ADVOCAAT-GENERAAL E. SHARPSTON van 12 juni 2014 1. Zaak C-51/13 CONCLUSIE VAN ADVOCAAT-GENERAAL E. SHARPSTON van 12 juni 2014 1 Zaak C-51/13 Nationale-Nederlanden Levensverzekering Mij NV tegen Hubertus Wilhelmus van Leeuwen [verzoek van de Rechtbank Rotterdam (Nederland)

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PETERCAM

ALGEMENE VOORWAARDEN PETERCAM ALGEMENE VOORWAARDEN PETERCAM Deze Algemene Voorwaarden die werden geregistreerd te Brussel, 6 de bureau, treden in werking op 1 maart 2013. Ze vernietigen en vervangen vanaf deze datum de vorige versies.

Nadere informatie

ACE European Group Limited Avenue des Nerviens 9-31 bte 7-1040 BRUSSEL Verzekeringsonderneming toegelaten onder Codenummer 2312 VOORWAARDEN

ACE European Group Limited Avenue des Nerviens 9-31 bte 7-1040 BRUSSEL Verzekeringsonderneming toegelaten onder Codenummer 2312 VOORWAARDEN ACE European Group Limited Avenue des Nerviens 9-31 bte 7-1040 BRUSSEL Verzekeringsonderneming toegelaten onder Codenummer 2312 ALGEMENE VOORWAARDEN HOOFDSTUK I - VOORWERP EN DRAAGWIJDTE VAN DE VERZEKERING

Nadere informatie

Auto package. Algemene voorwaarden PP 01052015B

Auto package. Algemene voorwaarden PP 01052015B Auto package Algemene voorwaarden PP 01052015B Auto package ALGEMENE VOORWAARDEN PP 01052015 B INHOUDSOPGAVE RUBRIEK I ALGEMENE BEPALINGEN 1. Grondslag van de verzekering... 3 2. Begripsomschrijvingen...

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Auto

Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Auto Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Auto Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot uw contract of een schadegeval, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw makelaar of met onze diensten.

Nadere informatie

Jacht Aansprakelijkheidsverzekering tegenover derden

Jacht Aansprakelijkheidsverzekering tegenover derden Jacht Aansprakelijkheidsverzekering tegenover derden Overzicht De dekkingen burgerrechtelijke aansprakelijkheid 3 1. Omvang van de dekkingen 3 2. Aanvang van de dekkingen 5 3. Verzekeringsgebied 5 4. Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Verzekering Huispersoneel

Algemene Voorwaarden Verzekering Huispersoneel Algemene Voorwaarden Verzekering Huispersoneel Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot uw contract of een schadegeval, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw makelaar of met onze

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Auto & Moto

Algemene voorwaarden. Auto & Moto Algemene voorwaarden Auto & Moto 79648N / 0079-3300636N-21042015 Dit betreft een verzekeringsproduct van AG Insurance, aangeboden door BNP Paribas Fortis AG Insurance nv E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel

Nadere informatie

Autoverzekering 0435-BOARCOAU_01072014 1/43

Autoverzekering 0435-BOARCOAU_01072014 1/43 1/43 Autoverzekering 0435-BOARCOAU_01072014 Hyundai Insurance is een merknaam van Alcadis nv (FSMA 63 916 - RPR Antwerpen 0473 558 156) gemandateerd door Corona nv (RPR Brussel BTW BE 0403 263 939 - IBAN:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ING Life Optima

Algemene Voorwaarden ING Life Optima Algemene Voorwaarden ING Life Optima Inhoudstafel I. Beschrijving van de verzekering 1. Opbouw van het kapitaal 2. Kapitalisatie van de premie 2.1. Gegarandeerde interestvoet 2.2. Winstdeelname II. Het

Nadere informatie

NIEUWE INFORMATIEVERPLICHTING VOOR VERZEKERINGSTUSSENPERSONEN

NIEUWE INFORMATIEVERPLICHTING VOOR VERZEKERINGSTUSSENPERSONEN NIEUWE INFORMATIEVERPLICHTING VOOR VERZEKERINGSTUSSENPERSONEN TOELICHTINGSNOTA FICHE VOOR HET SPAREN OF BELEGGEN MET EEN LEVENSVERZEKERING FICHE VOOR EEN LEVENSVERZEKERING FICHE VOOR EEN VERZEKERING NIET-LEVEN

Nadere informatie