Afdeling Maritieme Toegang. Openbare aanbesteding voor aanneming van werken. Bestek nr. 16EF/2013/03

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Afdeling Maritieme Toegang. Openbare aanbesteding voor aanneming van werken. Bestek nr. 16EF/2013/03"

Transcriptie

1 Afdeling Maritieme Toegang Openbare aanbesteding voor aanneming van werken Bestek nr. 16EF/2013/03 HAVEN VAN ZEEBRUGGE P.Vandammesluis Inbouwen van wielfenders Opening van de offertes: Op maandag 14 september 2015 om 11:15 uur Maritieme Toegang, lokaal 338 naast vergaderzaal 1 e verdiep, Loodsgebouw, Tavernierkaai 3 te 2000 Antwerpen Prijs: 50 EUR

2 i VLAAMSE OVERHEID Departement mobiliteit en openbare werken Afdeling Maritieme Toegang ********************************************************************* Bestek nr 16EF/2013/03 1 Openbare aanbesteding voor aanneming van werken. HAVEN VAN ZEEBRUGGE P.Vandammesluis Inbouwen van wielfenders Bericht aan de inschrijvers: De indiening van de offertes dient elektronisch te gebeuren via de e-tendering applicatie (https://eten.publicprocurement.be). De werken van de door onderhavig bestek geregelde opdracht zijn gerangschikt in de categorie B, en de aanbestedende overheid is van oordeel dat ze tot de klasse 4 behoren. Bekomen van de opdrachtdocumenten: Inzage en afhaling Inzage en afhaling van de opdrachtdocumenten op onderstaand adres: alle werkdagen van 9 tot 15 uur. Vlaamse Overheid Departement Mobiliteit en Openbare Werken Afdeling Maritieme Toegang Loodsgebouw (secretariaat 2de verdieping) Tavernierkaai Antwerpen Bij afhaling van de opdrachtdocumenten moet het bewijs van storting of overschrijving worden voorgelegd. Als mededeling dient het besteknummer te worden vermeld. Belangrijke opmerking: contante betaling wordt niet aanvaard. Verzending Ingeval gevraagd wordt de aanbestedingsdocumenten te verzenden dient het bedrag te worden verhoogd met de verzendingskosten. De prijs van deze verzendingskosten kan bekomen worden op het secretariaat op het nummer Het 1 Prijs van dit bestek, met opmetingsstaat, inschrijving en tekeningen: 50

3 ii betalingsbewijs van de aanbestedingsdocumenten + verzendingskosten moeten gefaxt worden op het nummer Aan de hand van deze fax zullen de opdrachtdocumenten naar de aanvrager gestuurd worden. Downloaden In het licht van e-procurement evolueert men naar het maximaal beschikbaar stellen van de documenten middels elektronische middelen. De digitale versie van de opdrachtdocumenten kunt u gratis downloaden op Jepp2 (zie de link in het bulletin der aanbestedingen onder Afdeling I.1) Adres van het kopersprofiel: ***).

4 iii INHOUDSOPGAVE 1. Algemene bepalingen ADMINISTRATIEVE VOORSCHRIFTEN BIJ TOEPASSING VAN DE WET VAN OVERHEIDSOPDRACHTEN EN BEPAALDE OPDRACHTEN VOOR WERKEN, LEVERINGEN EN DIENSTEN (WET 2006) (BS 15 FEBRUARI 2007) art. 23 Gunningswijze ADMINISTRATIEVE VOORSCHRIFTEN BIJ TOEPASSING VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN PLAATSING OVERHEIDSOPDRACHTEN KLASSIEKE SECTOREN (K.B. PLAATSING) (BS 9 AUGUSTUS 2011)... 7 art. 7 Technische specificaties en normen... 7 art. 9, 1 Varianten art. 13, 1 Prijsvaststelling art. 16 Allerlei heffingen art. 18 Keurings- en opleveringskosten art. 19, 1 Elementen die in de prijzen begrepen zijn art. 20, 1 Prijsherziening art. 21 Prijsonderzoek art. 53, 1 Taalgebruik art. 57 Verbintenistermijn voor de inschrijvers art. 60 Administratieve vereenvoudiging art. 61, 4 Uitsluitingscriteria art. 64 Toegangsverbod art 67 Financiële en economische draagkracht art. 69 Technische bekwaamheid art 80 Vorm van de offerte art. 81 Inhoud van de offerte art. 83 Samenvattende opmeting art. 85 Voorrangsorde opdrachtdocumenten art. 86 Fouten en leemten in het bestek art. 88 Prijsopgave art. 90, 1 Elektronische indiening offertes art. 96, 1 Fouten en voorwaarden ADMINISTRATIEVE VOORSCHRIFTEN BIJ TOEPASSING VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN TOT BEPALING VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN EN VAN DE CONCESSIES VOOR OPENBARE WERKEN (AUR) (BS 14 FEBRUARI 2013) art. 11 Leidend ambtenaar art. 12 Onderaannemers art. 16 Arbeidskrachten art. 19, 1 Gebruik van de resultaten art. 20 Methodes en knowhow art. 24, 1 Verzekeringen art. 25, 2 Draagwijdte en bedrag van de borgtocht art. 27 Borgstelling en bewijs van de borgstelling art. 35 Plannen, documenten en voorwerpen opgemaakt door de aanbestedende overheid art. 36 Detail- en werktekeningen opgemaakt door de opdrachtnemer art. 45, 1 Bijzondere straffen art. 50, 3 Teruggave vertragingsboetes en straffen art. 56 Onvoorzienbare omstandigheden art. 58 Verificaties ter plaatse van de boekhoudkundige stukken art. 66 Betalingen art. 69 Intrest voor laattijdige betaling art. 76, 1 Uitvoeringstermijnen art. 79 Organisatie van de bouwplaats art. 80 Wijzigingen aan de opdracht art. 82, 1 Controlemiddelen art 83 Dagboek van werken art. 84 Aansprakelijkheid van de aannemer art.89 Incidenten bij de uitvoering art. 91 Voorlopige oplevering art Waarborg art. 95 Betalingen... 59

5 iv 3. Technische bepalingen Hoofdstuk 4 VOORBEREIDENDE WERKEN, AFBRAAKWERKEN EN GRONDWERKEN Voorafgaande werken Inrichten van de bouwplaats Voorlopige omheining Vermelding van de bouwplaats Signalisatie van de werken Algemeen Signalisatie van werken op wegen Signalisatie van werken op waterwegen Verhuren van de inrichting van de bouwplaats Algemeen Verhuren van voorlopige omheining uit draadnet Verhuren van aanwijzing van de bouwplaats: Verhuren van signalisatie van werken Ontruimen van de bouwplaats Voorbereidende werken Beschrijving Op- en afbraakwerken, al of niet voor herbruik Grondwerk voor bouwputten HOOFDSTUK 9 ALLERHANDE WERKEN Regiewerken HOOFDSTUK 25 BETON, WAPENING EN BETONCONSTRUCTIES Wapening Betonstaal Ter plaatse gestort beton Overige betonwerken Boren van verankeringsgaten + inbrengen van de wapeningen en injecteren van de verankeringsgaten met een verankeringsproduct in bestaande kaaimuur Afwerken van de betonconstructies HOOFDSTUK 32 UITRUSTINGEN EN AANHORIGHEDEN Voegplaten in geëxpandeerd polystyreen HOOFDSTUK 26 STAAL EN STAALCONSTRUCTIES Inzet tijdelijke middelen om bouwkuip zeewatervrij te houden HOOFDSTUK 32 UITRUSTINGEN EN AANHORIGHEDEN Wielfenderinstallaties Het leveren en plaatsen van wielfenderinstallaties Samenbouwen van fenderwielen Het leveren van wielfenderkasten met binnenstructuur Leveren van montageframe Spiespanners Tegenplaten voor de spiespanners Het leveren van stalen opbouwelementen tussen en boven de wielfenderkasten Het opstellen van samengebouwde wielfenders Het leveren en plaatsen van houten balken Het leveren en plaatsen van wrijfplaten uit UHMWPE Het leveren van reserveonderdelen Het leveren van extra glijplaten Bolders en meerogen Bolders uit gietstaal Beschermingsprofielen Dekzerkprofiel uit staal Nieuwe mast voor de Scheepvaartbegeleiding Maken van onderfundering voor mast Scheepvaartbegeleiding Werken mbt fundering voor mast Scheepvaartbegeleiding Leveren nieuwe mast Scheepvaartbegeleiding GP Plaatsen van mast Scheepvaartbegeleiding HOOFDSTUK 33 CONSERVERINGSWERKEN Conservering van staal Beschrijving

6 v Conserveringssystemen voor nieuwe constructies Voorbeeldsystemen B Voorbeeldsystemen voor atmosferische corrosiebelastingscategorieën + duurzaamheidsgebied hoog R Voorbeeldsysteem: stralen SA 3 + metallisatie + AI*8.04PU Niet-voorbeeldsystemen Conservering van beton Bescherming van beton in contact met grond AANLEG TOEGANGSWEG NAAR WIELFENDERS Hoofdstuk 6 Verhardingen Bestratingen Algemene bepalingen Bestrating met betonstraatstenen Hoofdstuk 4 Voorbereidende werken, afbraakwerken en grondwerken Opruimen van de bouwplaats Herplaatsen vaste omheining HOOFDSTUK 35 INDIENSTSTELLINGSPROEVEN EN INPASSINGSONDERZOEK Proef in- en uithalen van wielfenderband HOOFDSTUK 36 DOCUMENTERING VAN DE UITVOERING/AS-BUILTDOSSIER/POST- INTERVENTIEDOSSIER As-builtdossier Post-interventiedossier HOOFDSTUK 99 BIJKOMENDE WERKEN Verzekeringspolis Alle Bouwplaatsrisico s Opmaak van een plaatsbeschrijving Technische ondersteuning studiebureau Onvoorziene werken, diensten en leveringen Bijgevoegde artikels Bijgevoegd artikel nr.1: Kunststoflaminaat Bijgevoegd artikel nr.2: Ultra Heigh Molecular Weight Polyethyleen (UHMWPE) Bijgevoegd artikel nr.3: Ondergietingen Veiligheids- en gezondheidsplan Beschrijvende opmetingsstaat Beschrijvende opmeting / Inventaris

7 1 1. Algemene bepalingen ALGEMEEN De nummers van de artikels waarnaar verwezen wordt, stemmen overeen met de nummers van de artikels van: - de wet van 15/06/2006 overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten (wet 2006) (BS 15 februari 2007); - de wet betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, levering en diensten van 17 juni 2013 (BS 21 juni 2013); - het koninklijk besluit van 15/07/2011 plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren (K.B. plaatsing) (BS 09 augustus 2011); - het koninklijk besluit van 14/01/2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken (AUR) (BS 14 februari 2013). ALGEMENE INFORMATIE De teksten van dit bestek vervolledigen, wijzigen of vervangen de teksten van: 1) de overeenkomstige bepalingen van de toepasselijke regelgeving 2) het Standaardbestek administratieve bepalingen van toepassing voor de Standaardbestekken 250 (Wegenbouw), 260 (Kunstwerken en Waterbouw) en 270 (Elektromechanische uitrustingen) 1. Door het indienen van een offerte aanvaarden de inschrijvers onvoorwaardelijk de inhoud van de opdrachtdocumenten en aanvaarden ze door de bepalingen ervan gebonden te zijn. Indien een inschrijver in verband met de inhoud van de opdrachtdocumenten rechtmatigheidsbezwaren heeft, dient hij dat schriftelijk en per aangetekende brief uiterlijk tien kalenderdagen voor de opening van de offertes bekend te maken aan de aanbestedende overheid met omschrijving van de redenen. Indien door de aanbestedende overheid een offerte zou worden aanvaard waarvan nadien blijkt dat ze voorwaarden bevat die tegenstrijdig zijn aan de bepalingen van het bestek, dan worden deze voorwaarden uit de offerte als niet geschreven en onbestaand beschouwd. 1 Dit standaardbestek is digitaal beschikbaar

8 2 AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS (AUR) CONFORM ART. 9, 4 AUR De artikelen van de opdrachtdocumenten die van de algemene uitvoeringsregels afwijken, zijn: - art. 44 Ingebreke blijven en sancties; - art. 55 Schorsing op bevel aanbestedende overheid; - art. 58 Verificaties ter plaatse van de boekhoudkundige stukken Indien er met onderaannemers gewerkt wordt, is het noodzakelijk dat het controlerecht in geval van klachten en verzoeken, zoals bepaald in dit artikel, uitgebreid wordt naar de onderaannemers teneinde te controleren of de aangerekende prijzen correct en tegen fair market value zijn. Gezien het ontbreken van een rechtstreekse contractuele band tussen de onderaannemer en de aanbestedende overheid, is het laten opnemen van een beding ten behoeve van een derde in de relatie tussen de onderaannemer en hoofdaannemer de gepaste oplossing. Het betreft hier slechts een aanvulling van wat door artikel 58 geboden wordt en beoogt hetzelfde doel. - art. 80 Wijzigingen aan de opdracht De uitbreiding van het controlerecht zoals omschreven in artikel 58 naar de situatie wanneer er in het kader van artikel 80 prijzen dienen overeengekomen te worden, is noodzakelijk om te boordelen of de door de opdrachtgever aangerekende prijzen marktconform en correct zijn. De specifieke eigenschappen van de opdracht zorgen ervoor dat het moeilijk is om de marktconformiteit van aangerekende prijzen te beoordelen zonder dit controlerecht. Het betreft immers een complexe materie die het moeilijk maakt zonder deze bijkomende informatie de marktconformiteit van de prijzen te beoordelen. De noodzaak om ervoor te zorgen dat de prijzen marktconform zijn, is bovendien vereist door twee van de overkoepelende principes van het overheidsopdrachtenrecht, namelijk de gelijkheid van de inschrijvers en de vergelijkbaarheid van de offertes. Indien de inschrijver met de laagste prijs/economisch meest voordelige offerte (hier dan schrappen wat niet past) later bij opdrachtwijzigingen prijzen kan aanrekenen die niet marktconform zijn, worden deze twee principes hol en zonder daadkracht. In dit opzicht wordt de uitbreiding van de verplichting om de boekhoudkundige stukken te laten controleren naar de onderaannemer toe, door middel van een beding ten behoeve van een derde in hoofde van de hoofdaannemer, ook noodzakelijk teneinde de overheid toe te laten alle relevante boekhoudkundige

9 3 stukken, die nodig zijn om de marktconformiteit van de aangerekende prijzen te beoordelen, te controleren. AANBESTEDENDE OVERHEID De werken waarop dit bijzonder bestek van toepassing is, worden uitgevoerd in opdracht van het Vlaams Gewest, Afdeling Maritieme Toegang. Waar in de tekst van de overeenkomst autoriteiten worden vernoemd die het toezicht en de leiding van de werken verzorgen, worden de overeenstemmende autoriteiten bedoeld die de bevoegdheden van het Vlaams Gewest, Afdeling Maritieme Toegang uitoefenen. De administratieve entiteit die optreedt als aanbestedende overheid is: Vlaamse Overheid Departement Mobiliteit en openbare Werken Afdeling maritieme Toegang (amt) ir. Freddy Aerts, afdelingshoofd Tavernierkaai 3, 2000 Antwerpen Tel: Fax: Deurwaardersexploten worden betekend aan de Kanselarij van de Voorzitter van de Vlaamse Regering, Koolstraat 35 te 1000 Brussel. Het is daarbij onverschillig of het gaat om de betekening van een dagvaarding, gerechtelijke uitspraak, overdracht van schuldvordering of een ander exploot. Hetzelfde adres geldt ook voor een aangetekende brief waarbij een schuldvordering wordt overgedragen of in pand gegeven. De betalingen aan de aanbestedende overheid worden uitgevoerd op rekeningnummer Iban: BE /BIC: BBRUBEBB financiële instelling: ING op naam van: Afdeling Maritieme Toegang, Tavernierkaai 3 te 2000 Antwerpen. Alle andere correspondentie met betrekking tot deze opdracht wordt geadresseerd aan de voormelde administratieve entiteit: afdeling Maritieme Toegang. Inlichtingen betreffende de opdracht kunnen tijdens de kantooruren bekomen worden bij ir. Barbara Vansompel, Vrijhavenstraat 3, 8400 Oostende; tel. 059/ , fax 059/

10 4 DOEL VAN DE AANNEMING De opdracht omvat het inbouwen van een wielfender ter hoogte van de noordwest hoek van de P.Vandammesluis te Zeebrugge. De werken van de door onderhavig bestek geregelde opdracht zijn gerangschikt in de categorie B, en de aanbestedende overheid is van oordeel dat ze tot de klasse 4 behoren. Volgens de CPV-classificatie hebben deze werken betrekking op: - CPV-code : Waterbouwwerkzaamheden; - CPV-code : Havenbouwwerkzaamheden; - CPV-code : Constructiestaalbouw; - CPV-code : Betonwerk; BESCHRIJVING DER WERKEN Aan de noordwest hoek van het benedenhoofd van de P.Vandammesluis dient een wielfenderinstallatie ingebouwd te worden. De wielfenderinstallatie is opgebouwd uit 3 wielfenders. De bovenste wielfender wordt onder een helling, afwijkend van de verticale, ingebouwd in de kaaimuur om meer effect te ressorteren in het geval van contact met het boeggedeelte van het schip. De aannemer dient rekening te houden met het feit dat de P.Vandammesluis in dienst zal blijven gedurende de werken. Dit betekent dat de werken overwegend vanaf de oever dienen uitgevoerd te worden en dat bij het in- en uitvaren van schepen de werkzone wordt ontruimd. Voor occasionele werken vanaf het water dient dit voorafgaandelijk met de aanbestedende overheid en de Havenkapiteindienst te worden afgesproken. De aannemer dient tevens rekening te houden met de beperkte werkruimte. De inschrijver is ertoe gehouden zich vooraf persoonlijk te vergewissen omtrent de uitvoeringsvoorwaarden van deze werken. De inschrijver kan door hem de omgevingssituatie en het scheepvaartverkeer in al hun facetten, niet als onverwachte omstandigheden, in de zin van artikel 54, 55 en 56 van het KB Uitvoering worden aangevoerd indien tijdens uitvoering zou blijken dat de aannemer uitvoerings- of andere problemen heeft hieromtrent. Naast het inbouwen van de wielfender omvat de opdracht ook nog het leveren en plaatsen van een nieuwe vakwerkmast voor de afdeling Scheepvaartbegeleiding. Kort samengevat omvatten de werken voornamelijk: Voorbereidende werken: o Werfinrichting; o Uitbreken van de fundering van de mast van de afdeling Scheepvaartbegeleiding.

11 5 Het aanpassen van de kaaimuur o Het wegnemen van de Pi-fender en de bolder; o Het afbreken van een deel van de bestaande kaaimuur; o Het maken van een nieuwe kaaiverhoging met uitsparing voor de wielfenderinstallatie; o De afwerking van het kaaiplateau (terugplaatsen bolder, plaatsen van dekzerkprofielen); o Het zeevrij houden van de bouwput gedurende de werken. Het leveren en plaatsen van wielfenderinstallaties o Het leveren van wielfenderkasten met binnenstructuur; o Het plaatsen van samengebouwde wielfenders; o Het leveren en plaatsen van opbouwelementen; o Corrosiebescherming van alle stalen onderdelen; o Uitvoeren van een belastingsproef; o Uitvoeren van een demontage-montage proef van een wielfenderband. Het leveren van reserveonderdelen: o Het leveren van extra kunststof glijplaten. Mast Scheepvaartbegeleiding o Het leveren en plaatsen van een nieuwe mast voor de afdeling Scheepvaartbegeleiding (incl. fundering). Diverse: o Het terugplaatsen van de bolder; o Het herstel van de omgeving van de wielfender (aanleg toegangsweg naar wielfender, zaaien van gras in overige deel). Deze lijst is niet limitatief. Het leveren van de fenderwielen (banden) en toebehoren maakt geen deel uit van deze aanneming.

12 ADMINISTRATIEVE VOORSCHRIFTEN BIJ TOEPASSING VAN DE WET VAN OVERHEIDSOPDRACHTEN EN BEPAALDE OPDRACHTEN VOOR WERKEN, LEVERINGEN EN DIENSTEN (WET 2006) (BS 15 FEBRUARI 2007). Titel II Overheidsopdrachten Hoofdstuk IV Gunningsprocedure Afdeling III Gunningswijzen Onderafdeling I Aanbesteding en offerteaanvraag art. 23 Gunningswijze De opdracht wordt geplaatst bij wijze van een open aanbesteding.

13 ADMINISTRATIEVE VOORSCHRIFTEN BIJ TOEPASSING VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN PLAATSING OVERHEIDSOPDRACHTEN KLASSIEKE SECTOREN (K.B. PLAATSING) (BS 9 AUGUSTUS 2011) Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Afdeling 6 Technische specificaties en normen art. 7 Technische specificaties en normen Naast de wettelijke en reglementaire voorschriften zijn de volgende documenten van toepassing op deze aanneming: - standaardbestek administratieve bepalingen van toepassing voor het Standaardbestek 250 (Wegenbouw), het Standaardbestek 260 (Kunstwerken en Waterbouw) en het Standaardbestek 270 (Elektromechanische uitrustingen) versie de technische bepalingen van het Standaardbestek 260 voor Kunstwerken en Waterbouw (SB 260, versie 1.0); - de normen en type-bestekken die in dit bijzonder bestek vermeld worden; - de Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk en het KB van 25 januari 2001 (en de wijzigingen ervan vastgelegd in de KB s van en ) betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen en het veiligheids- en gezondheidsplan dat tijdens de studiefase door de coördinator-ontwerper werd opgesteld; - de bij dit bestek behorende plannen. Zie artikel 35 AUR; - de technische bepalingen van het standaardbestek 250 voor de Wegenbouw (SB 250, versie 3.1.); - de technische bepalingen van het standaardbestek 270 voor de elektromechanische uitrustingen en telematica en netwerk (SB 270, versie 2.0.); - de voorschriften betreffende de Politie en de Scheepvaart op de Bevaarbare Waterwegen, zowel het Algemeen Reglement - het KB van 24 september 2006 en het KB van 15 oktober als de Bijzondere Reglementen der Waterwegen - KB van 7 september Een gecoördineerde versie is beschikbaar op - het Koninklijk Besluit dd houdende politie- en scheepvaartreglement van de Belgische territoriale zee, de havens en de stranden van de Belgische kust, gewijzigd bij Koninklijk Besluit van ; - de verordening voor de, van de Maatschappij van de Brugse Zeevaartinrichtingen, nv. MBZ, inclusief het algemeen

14 8 veiligheidsreglement voor aanneming bij uitvoering van werken in opdracht van MBZ; - Het algemeen reglement van de arbeidsbescherming (ARAB), het Algemeen reglement van elektrische installaties (AREI) en de Codex. - het M.B. van 7 mei 1999 i.v.m. het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg alsook de bepalingen van het SB 250 versie 2.2 -Hoofdstuk 10 signalisatie; - de hiernavolgende omzendbrieven en dienstorders: - omzendbrief MOW/MIN/2010/02 van betreffende het in toepassing brengen van de Praktische leidraad ter voorkoming van schade aan ondergrondse leidingen en installaties bij werken ; - omzendbrief MOW/2006/01 (BS 6 oktober 2006) voor het berekenen van de uurkosten van aannemersmaterieel bij het opstellen van verrekeningen, schadeclaims en herzieningen van de overeenkomst volgens de kostenstaat CMK-2003; - dienstorder MOW/MIN/2013/03 van 29 oktober 2013 betreffende bijzondere besteksposten - het gebruik van de posten voorbehouden som, geraamde som en aanpasbare som in de bestekken; - omzendbrief OW 2001/1 van betreffende de verplichting van het gebruik van zichtveldverbeterende systemen (zgn. anti-dodehoek) voor bedrijfsauto s op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen, aangevuld met de omzendbrief OW/2002/2 (BS 20 maart 2002); - de Leidraad Grondverzet die het dienstorder LIN 2005/18 van grondverzet: regels met betrekking tot het gebruik van uitgegraven bodem vervangt; - dienstorder LI 96/56 van betreffende de signalisatie van werken; - dienstorder LIN 2003/16 van metaalconstructies, en bijgevoegd artikel nr 409 Aanvullingen op de dienstorder LIN2003/16 van over metaalconstructies De bepalingen van de eerste 3 paragrafen onder artikel 27 2 en 5 van lid 8 van het dienstorder LIN 2003/16 zijn van toepassing; - LIN 2001/12 van 10 augustus 2001 Opdrachten voor proeven in de bouwsector en voor monsternemingen, metingen en analyses in de milieusector; - MOW/MIN/2006/02 van 24 juli 2006: Beton voor constructies; - De technische voorschriften van LI 94/86 van 15 september 1994 Betonstaal en voorspanstaal; - LI 96/41 van 2 juli 1996 Nutsleidingen op kunstwerken; - de technische bepalingen van MOW/MIN/2006/02 van 24 juli 2006 Algemene aannemingsvoorwaarden. Technische voorschriften. Beton voor constructies (te verkrijgen bij

15 9 In van de bijlage 2 dient NBN EN :1999 vervangen door NBN EN :2009; - DVO/BZ/P&O/2007/6 van 21 maart 2007 Omzendbrief inzake reisen dagvergoeding voor binnenlandse reizen. Gewijzigd door dienstmededeling DVO/DBZ/AR/2010/1 van 29 juni 2010 (aanpassing bedrag kilometervergoeding voor dienstreizen vanaf 1 juli 2010) en door de omzendbrief BZ 2011/2 van 10 februari 2011 (vaststelling van de bedragen van maaltijdvergoeding en forfaitaire maaltijdvergoeding van toepassing vanaf 1 februari 2011); - DVO/BZ/P&O/2009/12 van 22 december 2009 Omzendbrief inzake vergoedingen voor buitenlandse dienstreizen en bijlage bij de omzendbrief DVO/BZ/P&O/2009/12 van 22 december 2009 (tabel van de dagelijkse forfaitaire vergoedingen en maximumprijzen voor logies, van toepassing vanaf 1 april 2010); - Technische Voorschriften Probeton, OCBS en OCCN: - de technische voorschriften Probeton zijn te verkrijgen bij Probeton vzw, Aarlenstraat 53 B9, 1040 Brussel - tel fax Men kan de teksten downloaden op - de technische voorschriften OCBS zijn te bekomen bij het Organisme voor de Controle van Betonstaal vzw, Pleinlaan 5, 1050 Brussel - tel fax e mail: Men kan de teksten downloaden op of op - de technische voorschriften OCCN zijn te bekomen bij het Opzoekingscentrum van de cementnijverheid, Vorstlaan 68, 1170 Brussel - tel. 02/ fax 02/ e mail: Men kan de teksten downloaden op - PTV 302 OCBS (herz. 4, 2010) Gewapend betonstaal Geribde warmgewalste staven en draad; - PTV 303 OCBS (herz. 3, 2009) Gewapend betonstaal Geribde koudvervormde draad; - PTV 304 OCBS (herz. 2, 2009) Gewapend betonstaal Gelaste wapeningsnetten - PTV 306 OCBS (herz. 2, 2010) Gewapend betonstaal Bewerken van betonstaal (rechten, knippen, plooien, schikken en lassen); - PTV 411 OCCN (uitgave 1.5, 2008) - Codificatie van granulaten overeenkomstig de normen NBN EN 12620, NBN EN 13043, NBN EN en NBN EN 13242;

16 10 - PTV 563 BCCA (versie 1/2/2007) Technische voorschriften voor herstelmortels voor beton; - PTV 567 BCCA (versie 12/3/2009) - Technische voorschriften voor de bescherming van wapening tegen corrosie. - volgende documenten: - de Belgische normen NBN en NBN-EN, uitgegeven, gehomologeerd en geregistreerd door het Belgisch instituut voor normalisatie, drie maanden voor de datum van de aanbesteding, op voorwaarde dat zij niet in strijd zijn met de Europese normen goedgekeurd door CEN, CENELEC of ETSI, verder aangevuld met alle dienstorders nopens de technische bepalingen zoals beton, metaalwerken, verven enz.; - Goedkeuringsleidraden BUtgb, sector burgerlijke bouwkunde Deze goedkeuringsleidraden zijn te bekomen bij het Vlaams gewestelijk secretariaat van de Belgische Unie voor de technische goedkeuring in de bouw (BUtgb), sector burgerlijke bouwkunde. Het secretariaat wordt verzorgd door de afdeling Expertise Beton en Staal, Virginie Lovelinggebouw ; Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 83 ; 9000 Gent - tel. : 09/ Men kan de teksten downloaden op - Aflevering Proefmethodes van 9 maart 1982 Dit document van het Bestuur der Wegen van het ministerie van Openbare Werken werd uitgegeven door het Wegenfonds; - alle wijzigingen en aanvullingen op bovenvermelde wetgeving, reglementering en documenten. - alle eventuele terechtwijzende berichten met betrekking tot deze aanbesteding De documenten die in het bijzonder op deze opdracht toepasselijk zijn, kunnen alle werkdagen, na afspraak, worden ingezien in de kantoren van de afdeling Maritieme Toegang, Vrijhavenstraat 3, 8400 Oostende. Afdeling 7 Varianten, opties en percelen art. 9, 1 Varianten Varianten zijn niet toegestaan.

17 11 Afdeling 9 Prijsvaststelling, prijsbestanddelen en prijsherziening art. 13, 1 Prijsvaststelling Deze opdracht is een gemengde opdracht. art. 16 Allerlei heffingen De belasting over de toegevoegde waarde wordt in een afzonderlijke post van de opmetingsstaat vermeld en wordt bij de prijs van de offerte gevoegd. art. 18 Keurings- en opleveringskosten Alle keuringskosten en alle kosten voor de proeven, de voorbereiding en de verzending van de monsters in het geval van de partijkeuring van zogenoemd (aan BENOR en ATG) gelijkwaardige producten, zoals bepaald in de aanvulling van de voorlaatste alinea van artikel 41. van de AUR, zijn volledig ten laste van de opdrachtnemer ongeacht de plaats waar de proeven uitgevoerd worden. Alle handelingen die vereist zijn voor de voorgeschreven onderzoeken, alsook de eventuele herstellingen die na controle noodzakelijk blijken, zijn ten laste van de opdrachtnemer. De reis- en verblijfskosten van het met de keuring belaste personeel worden aangerekend conform de van toepassing zijnde omzendbrieven zoals hieronder opgenomen. De vergoeding van het met de keuring belaste personeel is het product van de bestede tijd (afgerond naar boven in een aantal uren) en de bezoldiging per uur. Deze bezoldiging per uur (exclusief btw) is het gemiddelde van deze die vastgesteld is door de KVIV-FABI Commissie voor een technicus met een ervaring tussen 5 en 10 jaar. Dit tarief wordt herzien en periodiek gepubliceerd op de internetsite: De keuringskosten omvatten de reis- en verblijfskosten, en het loon van de leidend ambtenaar (of zijn vervanger) en alle kosten om de proeven uit te voeren. De reis- en verblijfkosten en vergoeding van het met de keuring belast personeel, zijn alleen ten laste van de aanbestedende overheid indien de keuring door het met de keuring belast personeel kan uitgevoerd worden zonder overnachting op de keuringslocatie (land, stad, ).

18 12 In het tegenovergestelde geval vallen de hierboven gedefinieerde keuringskosten ten laste van de opdrachtnemer. Indien de keuring, door het met de keuring belaste personeel en of de leidend ambtenaar (of zijn vervanger), niet kan uitgevoerd worden zonder overnachting in de keuringsplaats en indien daarenboven het met de keuring belaste personeel wegens omstandigheden (epidemieën, gebrek aan inzetbaar personeel voor tijdrovende verre verplaatsingen, langdurige keuring in het buitenland) de keuring niet kan uitvoeren, zal de opdrachtnemer op zijn kosten een gecertificeerde keuringsinstelling aanstellen om de keuring uit te voeren. De gecertificeerde keuringsinstelling rapporteert hierover aan de afdeling van het met de keuring belaste personeel. De reis- en verblijfkosten van het met de keuring belaste personeel zijn bepaald in: - voor keuringen in het binnenland bepaald in omzendbrief DVO/BZ/P&O/2007/6 van 21 maart 2007, gewijzigd door dienstmededeling DVO/DBZ/AR/2010/1 van 29 juni 2010 (aanpassing bedrag kilometervergoeding voor dienstreizen vanaf 1 juli 2010) en door dienstmededeling DVO/DBZ/AR/2008/5 van 7 oktober 2008 (aanpassing maaltijdvergoeding) + dienstmededeling DVO/DBZ/AR/2009/4 van 22 december 2009 (wijziging tabel forfaitarisering maaltijdvergoeding, van toepassing vanaf 1 september 2009); - voor keuringen in het buitenland bepaald in omzendbrief DVO/BZ/P&O/2009/12 van 22 december 2009 en de bijlage bij omzendbrief DVO/BZ/P&O/2009/12 van 22 december 2009 (tabel van de dagelijkse forfaitaire vergoedingen en maximumprijzen voor logies, van toepassing vanaf 1 april 2014). art. 19, 1 Elementen die in de prijzen begrepen zijn De bepalingen van het standaardbestek worden aangevuld als volgt: De eenheidsprijzen en sommen door de aannemer opgegeven in de bij zijn inschrijving gevoegde samenvattende opmetingsstaat, welke gediend te hebben tot het vaststellen van het bedrag van de inschrijving, omvatten, benevens de winst van de aannemer, alle kosten en onkosten gedurende de waarborgtermijn. De aannemer is verplicht op zijn kosten alle ondergeschikte werken en leveringen uit te voeren die niet expliciet vermeld zijn in een post van de opmetingsstaat, maar die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de aanneming zoals bepaald in de aanbestedingsdocumenten, en/of voor de uitvoering van die post.

19 13 Het werken met de nodige en wettelijke vereiste voorzorgsmaatregelen en voorzichtigheid in de omgeving van nutsleidingen en hun bijhorende installaties vormt een last van de aanneming. De aannemer dient zich te schikken naar de voorzorgsmaatregelen die door de verschillende nutsmaatschappijen worden opgelegd. Alle kosten hiervoor zijn in de eenheidsprijzen inbegrepen. Indien de aannemer zijn uitvoeringsmethode na aanbesteding dient aan te passen naar aanleiding van eisen gesteld door de nutsmaatschappijen heeft hij geen recht op enige bijkomende vergoeding. Wanneer de werken overeenkomstig Art. 55 Onderbrekingen op bevel van de aanbestedende overheid worden geschorst, heeft de aannemer geen recht op schadevergoeding. De aannemer dient zelf in te staan voor zijn eigen energievoorziening. Met betrekking tot drinkwater dient de aannemer eveneens in te staan voor de nodige voorzieningen. Afvoerleidingen van sanitair e.d. dienen op de riolering te worden aangesloten, indien mogelijk. Zoniet dient hiervoor hetzij een kleinschalige waterzuivering te worden aangebracht of een stockageput die op geregelde tijdstippen wordt geledigd en naar een zuiveringsinstallatie wordt afgevoerd. De eventuele aansluitingen zijn een last van de aanneming. De kustbaan mag niet onderbroken worden tijdens de uitvoering van de werken. De werken worden uitgevoerd in de nabije omgeving van een sluis in volle uitbating. De werking van de sluis mag op geen enkel moment onderbroken worden. De aannemer neemt alle maatregelen die nodig zijn om dit te garanderen. In kader van dit bestek zijn geen scheepvaarstremmingen voorzien. De kosten verbonden aan bronbemaling: Indien in de opmeting geen afzonderlijke post is voorzien voor de bronbemaling, zijn de kosten van deze bronbemaling inbegrepen in de overeenkomstige posten van grondwerk en/of leidingen en/of kleine kunstwerken en/of aan te leggen funderingen of verhardingen. Er mag geen (afbraak)materiaal, afval, in het water gestort worden. De kosten tengevolge het storten van alle afval afkomstig van de uitgevoerde werken dient in de eenheidprijs van de betrokken posten te zijn inbegrepen behalve wanneer dit expliciet vermeld staat in de betrokken posten. Het tijdelijk stockeren van materialen binnen en buiten de werf is een last van de aanneming. Het besproeien van gestockeerde grondhopen dient in de eenheidsprijs te zijn inbegrepen.

20 14 Het updaten van de planning tijdens de uitvoering dient in de prijzen te zijn inbegrepen. Het over tekenen van de oude plannen in DWG-formaat waar dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de werken of voor de opmaak van het as-built dossier dient in de desbetreffende eenheidsprijzen te zijn inbegrepen. Deze prijzen houden daarenboven rekening met de moeilijkheden en de risico's van alle aard, verbonden aan de uitvoering van werken aan zee onderhevig aan tij. Alle kosten voor uitvoeren van beschermingswerken en veiligheidsmaatregelen voor het personeel, materieel en materieel van de aannemer tegen het getij, de tijstromen en tegen de golfoverslag bij storm en wateropstuwing en stormschade zijn een last van de opdracht en ten koste van de aannemer. Dit risico strekt zich ook uit over ongevallen die zouden voortkomen, hetzij door ontploffing van oorlogstuig of andere gevaarlijke voorwerpen die men ontmoet tijdens de werkzaamheden. Bijgevolg heeft de aannemer geen recht op enige vergoeding wegens averij aan werk, materiaal of materieel, of wegens volkomen of gedeeltelijke vernieling of verlies van zijn materieel wegens de hier bovenvermelde oorzaken, welke ook de belangrijkheid der schade moge wezen. De door de aannemer opgegeven eenheidsprijzen omvatten eveneens alle leveringen en arbeidsloon nodig voor het uitvoeren der werken, alsmede allerhande kosten, onkosten en risico's daaraan verbonden zoals huur en onderhoud van materiaal, verbruiksleveringen, kosten van verzekering van het materieel, en van het personeel tegen arbeidsongevallen, sociale lasten, verzekeringen tegen schade aan personen en aan goederen van het Vlaamse Gewest of van particulieren. Lonen Op de opdracht zijn van toepassing de bepalingen en werkvoorwaarden op de arbeidskrachten, vastgesteld door de collectieve overeenkomst van het nationaal paritair comité van het Bouwbedrijf, voor werken die afhangen van dit comité. Onderzoek ter plaatse De aannemer is gehouden, voor de prijsopgave, nauwkeurig de toestand ter plaatse te onderzoeken teneinde met volle kennis van zaken het prijsaanbod te kunnen opmaken. Preventiemaatregelen en -middelen De kosten voor de persoonlijke en collectieve preventiemaatregelen en middelen voorzien ten behoeve van het eigen personeel van de aannemer, zijn verondersteld vervat te zijn in de eenheidsprijzen van de inschrijving.

21 15 art. 20, 1 Prijsherziening Op deze opdracht zijn volgende herzieningsformules van toepassing: 1. Posten met vermelding VS en GS Voor de posten met vermelding VS en GS is geen herziening van toepassing. 2. Prijsherziening voor wapeningsstaal waarin: p = P. (0,20 s S + 0,50 m 1 M 1 + 0,10 i I + 0,20) P: het op basis van de overeenkomst vastgestelde bedrag van de staat, exclusief btw en zonder toepassing van prijsherziening en straffen; p: het aangepaste bedrag, rekening houdend met de schommelingen van de lonen en van de erop betrekking hebbende sociale lasten en verzekeringen, alsmede van de prijzen van de materialen, grondstoffen en verbruiksproducten, exclusief btw en zonder toepassing van straffen; S: stelt het gemiddelde van de lonen voor gekwalificeerde, gespecialiseerde arbeiders en handlangers voor, vastgesteld door het Nationaal Paritair Comité van het Bouwbedrijf, verhoogd met een algemeen percentage voor sociale lasten en verzekering, zoals het wordt aangenomen door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 10 dagen voor de opening van de inschrijvingen; s: stelt hetzelfde gemiddelde voor op de begindatum van de beschouwde maandperiode van de termijnbetaling; I: stelt het maandelijkse indexcijfer voor, berekend op basis van een jaarlijks verbruik van de voornaamste materialen en grondstoffen op de binnenlandse markt van het Bouwbedrijf; dat indexcijfer heeft betrekking op de kalendermaand vóór de datum van het openen van de offertes; i: stelt hetzelfde indexcijfer voor met betrekking tot de kalendermaand voor de aanvangsdatum van de in de termijnbetaling beschouwde maandperiode; M 1 de referentieprijs van betonstaal met verbeterde hechting vastgesteld door het federale ministerie OW224, voor de kalendermaand die de opening van de offertes voorafgaat;

22 16 m 1 dezelfde referentieprijs vastgesteld door het federale ministerie, voor de kalendermaand die de beschouwde periode voorafgaat. De prijsherziening wordt toegepast op de posten: a* Betonstaal, BE 500 S, voor het beton van de wielfender VH: kg b* Betonstaal, BE 500 S, voor sokkel cameramast VH: kg 3. Prijsherziening voor gewalst staal en smeedstaal, incl. de in de werkplaats en op de bouwplaats te verwerken bouten en klinknagels waarin: p = P. (0,48 s S + 0,32 m M + 0,20) P: het op basis van de overeenkomst vastgestelde bedrag van de staat, exclusief btw en zonder toepassing van prijsherziening en straffen; p: het aangepaste bedrag, rekening houdend met de schommelingen van de lonen en van de erop betrekking hebbende sociale lasten en verzekeringen, alsmede van de prijzen van de materialen, grondstoffen en verbruiksproducten, exclusief btw en zonder toepassing van straffen; S: het nationaal referentieloon voor de metaal-, machine- en elektrische bouw: fabriek en werkplaats, vermeerderd met de door het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur aangenomen totale sociale lasten en verzekeringen, van kracht 10 dagen vóór de datum van de opening van de offertes; s: hetzelfde uurloon, van kracht op de begindatum van de in de termijnbetaling beschouwde maandperiode (vermeerderd met dezelfde totale sociale lasten en verzekeringen); M: de som van: 25% van de prijs per ton van de kwaliteitsprofielen (O.W. 210); 25% van de prijs per ton van het kwaliteitsstaal (O.W. 211); 50% van de prijs per ton van de dikke kwaliteitsstaalplaten (O.W. 212). Deze prijs heeft steeds betrekking op de kalendermaand die aan de opening van de offertes voorafgaat; m: hetzelfde gemiddelde van de prijzen van dezelfde producten, van kracht gedurende de kalendermaand die aan de begindatum van de in de termijnbetaling beschouwde maandperiode voorafgaat.

23 17 De prijsherziening wordt toegepast op de posten: * Het leveren van wielfenderkasten met binnenstructuur VH: st * Leveren van montageframe GP a* Het leveren van bovenste stalen opbouwelement VH: st b* Het leveren van middelste stalen opbouwelement VH: st c* Het leveren van onderste stalen opbouwelement VH: st * Leveren nieuwe mast Scheepvaartbegeleiding GP 4. Schommeling van de prijs van het monteren van de constructie op de bouwplaats waarin: p = P. (0,80 s m S m + 0,20) P: het op basis van de overeenkomst vastgestelde bedrag van de staat, exclusief btw en zonder toepassing van prijsherziening en straffen; p: het aangepaste bedrag, rekening houdend met de schommelingen van de lonen en van de erop betrekking hebbende sociale lasten en verzekeringen, alsmede van de prijzen van de materialen, grondstoffen en verbruiksproducten, exclusief btw en zonder toepassing van straffen; S m : s m : het gemiddelde van de gemiddelde lonen, vermeerderd met de door het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur aangenomen totale sociale lasten en verzekeringen (met inbegrip van de gevarenpremie), van de geschoolde monteurs, geoefende monteurs en handlangers. De gemiddelde lonen worden berekend op basis van de door het Nationaal Paritair Comité van de Metaalbouw (Subcomité van de Geraamtemonteurs) vastgestelde lonen, van kracht 10 dagen vóór de datum van de opening van de offertes; hetzelfde gemiddelde van de gemiddelde lonen, vermeerder met dezelfde lasten en verzekeringen, van kracht op de begindatum van de in de termijnbetaling beschouwde maandperiode. De prijsherziening wordt toegepast op de posten: * Het opstellen van samengebouwde wielfenders GP * Plaatsen van mast Scheepvaartbegeleiding GP

24 18 5. Schommeling van de prijs voor het voorbereiden van de oppervlakken en voor de bescherming tegen corrosie waarin: p = P. (0,70 s S + 0,10 i I + 0,20) P: het op basis van de overeenkomst vastgestelde bedrag van de staat, exclusief btw en zonder toepassing van prijsherziening en straffen; p: het aangepaste bedrag, rekening houdend met de schommelingen van de lonen en van de erop betrekking hebbende sociale lasten en verzekeringen, alsmede van de prijzen van de materialen, grondstoffen en verbruiksproducten, exclusief btw en zonder toepassing van straffen; S: het gemiddelde loon, vermeerderd met de door het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur aangenomen totale sociale lasten en verzekeringen, van de geschoolde arbeider, vastgesteld door het Nationaal Paritair Comité van het Bouwbedrijf en van kracht 10 dagen voor de datum van de opening van de offertes; s: stelt hetzelfde gemiddelde loon voor, vermeerderd met dezelfde lasten en verzekeringen, van kracht op de begindatum van de in de termijnbetaling beschouwde maandperiode; I: het maandelijks indexcijfer berekend op basis van een jaarlijks verbruik van de voornaamste materialen en grondstoffen op de binnenlandse markt van het Bouwbedrijf. Dit indexcijfer heeft betrekking op de kalendermaand vóór de datum van het openen van de offertes; i: hetzelfde indexcijfer met betrekking tot de kalendermaand vóór de aanvangsdatum van de in de termijnbetaling beschouwde maandperiode. De prijsherziening wordt toegepast op de posten: * Conservering van het staal, gecombineerde categorie C5-M en Im2: nietvoorbeeldsysteem - keuze opdrachtnemer, wielfender GP * Conservering van het staal, categorie C5I-C5M: stralen Sa2½ + A*5PU, mast Scheepvaartbegeleiding GP Conservering van dekzerkprofielen en randprofielen, categorie C5I-C5M: stralen Sa 3 + metallisatie + A*8.04PU VH:m

25 19 6. Prijsherziening voor alle overige posten waarin: p = P. (0,40 s S + 0,40 i I + 0,20) P: het op basis van de overeenkomst vastgestelde bedrag van de staat, exclusief btw en zonder toepassing van prijsherziening en straffen; p: het aangepaste bedrag, rekening houdend met de schommelingen van de lonen en van de erop betrekking hebbende sociale lasten en verzekeringen, alsmede van de prijzen van de materialen, grondstoffen en verbruiksproducten, exclusief btw en zonder toepassing van straffen; S: is het gemiddelde van de uurlonen van de geschoolde werklieden, de geoefende werklieden en de handlangers, zoals die door het Nationaal Paritair Comité van het Bouwbedrijf vastgesteld zijn, vermeerderd met een totaal percentage van de sociale lasten en verzekeringen, zoals aangenomen door het federaal ministerie, 10 kalenderdagen voor de opening van de inschrijvingen; s: is hetzelfde gemiddelde van de uurlonen, zoals aangenomen op de begindatum van de beschouwde maandperiode van de termijnbetaling; I: het maandelijks indexcijfer berekend op basis van een jaarlijks verbruik van de voornaamste materialen en grondstoffen op de binnenlandse markt van het Bouwbedrijf; Dit indexcijfer heeft betrekking op de kalendermaand vóór de datum van het openen van de offertes. i: hetzelfde indexcijfer met betrekking tot de kalendermaand vóór de aanvangsdatum van de in de termijnbetaling beschouwde maandperiode. Deze herzieningsformule is van toepassing op alle overige posten. Afdeling 10 Prijsonderzoek art. 21 Prijsonderzoek Indien de aanbestedende overheid erom verzoekt, is de inschrijver verplicht om voor de gunning van de opdracht alle inlichtingen te verstrekken noodzakelijk voor het onderzoek van de prijzen. De aanbestedende overheid zal kunnen overgaan of laten

26 20 overgaan tot de verificatie van de boekhoudkundige documenten en tot onderzoeken ter plaatse om de juistheid na te gaan van de gegevens verstrekt door de inschrijvers. Hetzelfde geldt wanneer tijdens de uitvoering, in uitvoering van art. 80 van de AUR, prijzen moeten worden overeengekomen. Hoofdstuk 4 Indiening aanvragen tot deelneming en offertes Afdeling 5 Indieningsrecht en wijze aanvragen tot deelneming en offertes art. 53, 1 Taalgebruik De inschrijver gebruikt uitsluitend het Nederlands in zijn mondelinge en schriftelijke communicatie met de aanbestedende overheid. Van documenten die enkel in een andere taal beschikbaar zijn, kan de aanbestedende overheid een vertaling eisen. De vertaling gebeurt op kosten van de inschrijver. De vertaling is het enige rechtsgeldige. Afdeling 6 Verbintenistermijn art. 57 Verbintenistermijn voor de inschrijvers In afwijking van het standaardbestek, blijven de inschrijvers gebonden door hun offerte gedurende een termijn van 180 (honderdtachtig) kalenderdagen, ingaande de dag na de zitting voor de opening van de offertes.

27 21 Hoofdstuk 5 Selectie kandidaten en inschrijvers - toegangsrecht en kwalitatieve selectie Afdeling I Algemene bepalingen art. 60 Administratieve vereenvoudiging 1 De aanbestedende overheid vraagt voor de Belgische inschrijvers zelf de volgende documenten op: - Attest inzake sociale zekerheid en het bijbehorend attest inhoudingsplicht artikel 30bis ; - Attest niet-faillissement; - Bewijs van erkenning; - Attest hoofdelijke aansprakelijkheid en inhouding artikel 402 en 403 WIB; - Fiscaal attest inzake directe belastingen en BTW Afdeling II Toegangsrecht art. 61, 4 Uitsluitingscriteria De tekst van artikel 61, 4 van het standaardbestek wordt integraal vervangen door onderstaande tekst: 4 Door in te schrijven op deze opdracht, verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in art. 61. Volgende documenten moeten aan de offerte toegevoegd worden: - voor alle inschrijvers: een uittreksel uit het strafregister of een evenwaardig document uitgereikt door een gerechtelijke instantie of overheidsinstantie van het land van oorsprong of herkomst en waaruit blijkt dat de betrokkene niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf bedoeld in artikel 61, 1 en 2 KB Plaatsing; - voor de Belgische inschrijver die personeel tewerkstelt dat onderworpen is aan de sociale zekerheidswetgeving van een andere lidstaat van de Europese Unie: een attest dat uitgereikt werd door de bevoegde overheid waarin bevestigd wordt dat hij, volgens de rekening die ten laatste de uiterste dag bepaald voor de ontvangst van de offerte opgemaakt is, op die datum voldaan heeft aan de voorschriften inzake betaling van de bijdragen voor sociale zekerheid overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is;

28 22 - en bijkomend voor de buitenlandse inschrijvers : - een origineel attest uitgereikt door de bevoegde overheidsinstantie van het land waar hij gevestigd is en waaruit blijkt dat hij heeft voldaan aan de voorschriften inzake bijdragen voor de sociale zekerheid overeenkomst artikel 62, 2 KB Plaatsing; - een getuigschrift van niet-faillissement uitgereikt door de bevoegde overheidsinstantie van het betrokken land; - een attest uitgereikt door de bevoegde overheidsinstantie waaruit blijkt dat de betrokkene in orde is met de betaling van zijn belastingen (directe belastingen en btw). De attesten zijn niet ouder dan drie maanden te rekenen vanaf de datum van de opening van de offertes. art. 64 Toegangsverbod Door in te schrijven op deze opdracht, verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van belangenvermenging te bevinden, zoals bedoeld in dit artikel. Afdeling III Kwalitatieve selectie art 67 Financiële en economische draagkracht Inschrijvers van vreemde nationaliteit dienen zelf de nodige bewijsstukken inzake erkenning bij hun offerte te voegen. De werken van de door onderhavige bestek geregelde opdracht zijn gerangschikt in de categorie B, en de aanbestedende overheid is van oordeel dat ze tot de klasse 4 behoren. Onverminderd de bepalingen betreffende de erkenning van opdrachtnemer van werken, tonen de inschrijvers hun financiële en economische draagkracht aan door het volgende document / de volgende documenten: - passende bankverklaringen; - een verklaring betreffende de totale omzet en de omzet in werken van de onderneming over de laatste drie boekjaren.

29 23 art. 69 Technische bekwaamheid Inschrijvers van vreemde nationaliteit dienen zelf de nodige bewijsstukken inzake erkenning bij hun offerte te voegen. De werken van de door onderhavige bestek geregelde opdracht zijn gerangschikt in de categorie B, en de aanbestedende overheid is van oordeel dat ze tot de klasse 4 behoren. Onverminderd de bepalingen betreffende de erkenning van aannemers van werken, tonen de inschrijvers hun technische bekwaamheid aan door de volgende referentie(s): - een verklaring die de werktuigen, het materieel en de technische uitrusting vermeldt waarover de aannemer zal beschikken voor de uitvoering van het werk; - een lijst van de al dan niet tot de onderneming van de inschrijver behorende gespecialiseerde technici of technische diensten met vermelding van hun specialisatie en ervaring die voor de uitvoering van de opdracht zullen worden ingezet. Deze lijst bestaat uit een tabel met drie kolommen waarin achtereenvolgens 1) de naam, 2) de diploma s en de getuigschriften, 3) de specifieke ervaring (met verwijzing naar referenties andere werken); - een lijst van de belangrijkste gelijkwaardige werken (staalconstructies en betonwerken) uitgevoerd vijf jaar voorafgaand aan de aankondiging van deze opdracht, waaruit zijn ervaring in de bedoelde materie moet blijken en die worden gestaafd met getuigschriften van goede uitvoering. Deze getuigschriften vermelden: - de inhoud van de opdracht; - het bedrag van de opdracht; - de uitvoeringsperiode van de opdracht; - de naam en contactgegevens van een contactpersoon bij het bedrijf, de instelling of de organisatie waarvoor de opdracht werd verricht; - of de werken werden uitgevoerd volgens de regels van de kunst en of ze op regelmatige wijze tot een goed einde werden gebracht. De inschrijver wordt verzocht GEEN algemene referentielijst in te dienen maar zich te beperken tot de relevante referenties. Indien gekozen wordt voor de referentie(s) van een onderaannemer, dient een door de desbetreffende onderaannemer ondertekende verklaring bij de offerte te worden gevoegd waarin hij verklaart dat hij voor onderhavige opdracht kan worden ingeschakeld. Deze onderaannemer mag enkel worden gewijzigd mits expliciete goedkeuring van de aanbestedende overheid.

30 24 Hoofdstuk 6 Gunning bij aanbesteding en offerteaanvraag Afdeling 1 Vorm, inhoud en ondertekening offerte art 80 Vorm van de offerte De inschrijver wordt erop gewezen dat hij zijn offerte en de opmetingsstaat moet invullen op het bij de aanbestedingsdocumenten behorende formulier. Op elke offerte of opmetingsstaat die op een ander document is opgemaakt, moet de inschrijver bovenaan ieder document de volgende verklaring vermelden: Ik ondergetekende ***, verklaar te hebben nagezien dat de hierna vermelde gegevens volstrekt overeenstemmen met de vermeldingen van het bij het bestek behorende offerteformulier en opmetingsstaat en neem daarvoor de volledige verantwoordelijkheid op. art. 81 Inhoud van de offerte Alle bescheiden en nota s die bij de offerte gevoegd worden, moeten gedagtekend en ondertekend worden onder de vermelding: Opgemaakt door ondergetekende om gevoegd te worden bij zijn offerte van heden. Bij het offerteformulier dienen de volgende documenten worden gevoegd: 1. opmetingsstaat (zie art.83); 2. documenten die vereist zijn voor de kwalitatieve selectie (zie arts. 58 en volgende); 3. het bewijs dat de personen, die de offerte ondertekenden, statutair of bij volmacht bevoegd zijn om de bedrijven geldig in en buiten rechte te vertegenwoordigen (art. 82, 3 K.B. Plaatsing). Dit gebeurt naargelang de rechtsvorm van de bedrijven door het bijvoegen van de volgende documenten: - uittreksel of kopie van de statutaire clausule i.v.m. de vertegenwoordigingsbevoegdheid en een kopie van de akte of afschrift van de notulen van de algemene vergadering, zoals verschenen in het B.S., houdende benoeming van de bestuurders; - volmacht om het bedrijf te vertegenwoordigen of om bevoegdheid door te geven aan een ander persoon; - benoemingsbesluit van zaakvoerder; - andere documenten ter staving van de bevoegdheid; 4. de intentieverklaring horende bij het veiligheids - en gezondheidsplan (zie bijlage van het V&G-plan); 5. een nota waarin de sluitingsperiode van de onderneming voor de betaalde jaarlijkse vakantiedagen en de inhaalrustdagen die op regelmatige wijze of in

31 25 algemeen bindende collectieve arbeidsovereenkomst werden bepaald, wordt vermeld, alsook de nodige bewijsstukken (art. 27, 1 AUR). 6. staalconstructies: - een nota met de eenheidsprijs voor het radiografisch onderzoek met X- stralen van de lassen (EUR per strekkende meter radiografisch onderzoek); - een nota met de eenheidsprijs voor het ultrasoon onderzoek van de lassen (EUR per strekkende meter ultrasoon onderzoek); - een nota met de eenheidsprijs voor het penetrant onderzoek van de lassen (EUR per strekkende meter penetrant onderzoek); - een nota met de eenheidsprijs voor het magnetisch onderzoek van de lassen (EUR per strekkende meter magnetisch onderzoek). Deze eenheidsprijzen gelden gedurende de hele duur van de opdracht en zijn niet voor herziening vatbaar. Afdeling 2 Samenvattende opmeting en inventaris art. 83 Samenvattende opmeting 1. In de samenvattende opmetingsstaat laat men de post vergezellen: a) van de vermelding GP, globale prijs, als de hoeveelheid niet aangegeven is; b) van de vermelding VH, vermoedelijke hoeveelheid; c) van de vermelding VS, voorbehouden som; d) van de vermelding GS, geraamde som De posten die een som vermelden welke voorbehouden is, gaan vergezeld van de vermelding VS, voorbehouden som. De inschrijver mag deze som niet wijzigen en neemt ze mee op in het totale bedrag van zijn offerte. Indien een voorbehouden som voor onvoorziene werken, leveringen en diensten voorzien is, dan is dit bedrag gereserveerd voor werken, leveringen en diensten nodig voor de uitvoering van aanpassingswerken ten gevolge van onverwachte situaties of voor de oplossing van ad hoc problemen die niet vooraf konden worden vastgesteld en waarvoor geen specifieke posten in de opmeting voorzien zijn. De voorbehouden som geeft de opdrachtnemer geen recht op enige bestelling, noch op het bedrag dat eventueel besteld wordt. Het is enkel een indicatie van het budget dat voor dergelijke uitgaven gereserveerd is. De aanbestedende overheid beslist over de uitgaven die met deze post betaald worden. Hetzelfde geldt voor posten tegen geraamde som.

32 26 2. Wijzigingen van vermoedelijke hoeveelheid De verbetering van de vermoedelijke hoeveelheden in de samenvattende opmetingsstaat is niet toegestaan. Afdeling 3 Interpretatie, fouten en leemten art. 85 Voorrangsorde opdrachtdocumenten In afwijking van art. 85, 1 is bij genormaliseerde posten de volgende voorrangsorde bepalend voor de interpretatie ingeval van tegenspraak tussen de opdrachtdocumenten: 1. De plannen; 2. De samenvattende opmeting; 3. Het bestek. Bij genormaliseerde posten is art. 85, 2 dan ook niet van toepassing. art. 86 Fouten en leemten in het bestek Onder fouten in de opdrachtdocumenten worden eveneens begrepen die bedingen die de inschrijver interpreteert als zijnde niet toegelaten en/of niet gemotiveerde afwijkingen alsook de door hem als onbillijk beschouwde bedingen. De inschrijver moet deze aan de aanbestedende overheid melden ten laatste 10 dagen voor de datum van de openingszitting. Na de openingszitting kan de inschrijver zich hierop niet meer beroepen. Afdeling 4 Prijsopgave en percelen art. 88 Prijsopgave De offerte dient te gebeuren in euro. De eenheidsprijzen moeten zowel in cijfers als in letters worden geschreven. Bij vermoedelijke hoeveelheden moeten de eenheidsprijzen tot op 5 decimalen na de komma worden afgerond. De totaalprijzen voor deze posten moeten worden afgerond tot op 2 decimalen na de komma. Bij een globale prijs moet worden afgerond tot op 2 decimalen na de komma.

33 27 Afdeling 5 Indiening offertes art. 90, 1 Elektronische indiening offertes De offertes moeten elektronisch worden ingediend via de e-tendering website https://eten.publicprocurement.be die de naleving waarborgt van de voorwaarden van art. 52, 1 K.B. Plaatsing. Meer informatie kan verkregen worden op de website of via de e-procurement helpdesk op het nummer +32 (0) De met elektronische middelen ingediende offertes moeten worden opgemaakt in een afdrukbaar pdf-formaat. De maximale grootte per document is 80 MB. Een te groot document kan worden opgesplitst in meerdere deeldocumenten. Het geheel van alle documenten mag evenwel niet groter zijn dan 350 MB. De inventaris wordt via een Excel-bestand ter beschikking gesteld. De inschrijver maakt gebruik van dit bestand voor het invullen van zijn inventaris. Aan dit bestand mogen geen wijzigingen worden aangebracht met uitzondering van het invullen van de grijze invulvelden. De inschrijver dient het ingevulde Excel-document te converteren naar een afdrukbaar pdf-bestand. Zowel het Excel- als het pdf-bestand moeten worden opgeladen en ingediend via e-tendering. Bij tegenstrijdigheid tussen beide bestanden, wordt het pdf bestand geacht de werkelijke bedoeling van de inschrijver te zijn en is het pdf bestand aldus het enige rechtsgeldige. Een handleiding voor het omzetten van de inventaris van Excel naar pdf is beschikbaar op U kunt als buitenlandse inschrijver de offerte en alle bijhorende documenten ondertekenen met een gekwalificeerd certificaat dat u kunt aankopen via een private actor en dat door de applicatie herkend wordt als een geldig certificaat dat geschikt is voor het plaatsen van een wettelijke digitale handtekening ofwel met een elektronisch middel, aangekocht bij een private actor en waarvan zij zelf garanderen dat dit voldoet aan alle wettelijke voorwaarden: Gekwalificeerde certificaten, die geschikt zijn voor het plaatsen van een wettelijke digitale handtekening, kunnen aangekocht worden bij private actoren. Voor meer informatie over deze private actoren, kunt u terecht op of +32 (0) Er dient wel te worden opgemerkt dat het enige tijd in beslag kan nemen vooraleer u de drager met uw gekwalificeerd certificaat ontvangt. Koop dus tijdig uw certificaat aan. Wanneer de buitenlandse inschrijver een eigen elektronisch middel gebruikt om de handtekening te plaatsen, garandeert hij zelf dat deze handtekening

34 28 voldoet aan de voorwaarden van artikel 52, 1, 1 K.B. Plaatsing. Deze elektronische handtekening moet aldus conform zijn met de regels van het Europees, en het daarmee overeenstemmend nationaal, recht inzake de geavanceerde elektronische handtekening met een geldig gekwalificeerd certificaat, waarbij deze handtekening werd gerealiseerd via een veilig middel voor het aanmaken van een handtekening. Gelieve ook alle nuttige informatie over het gebruikte elektronische middel aan de offerte toe te voegen opdat de aanbestedende overheid kan nagaan of het gebruikte elektronische middel geldig is en conform is met de bepalingen in de regelgeving. Er mag geen gebruik worden gemaakt van een dubbele elektronische zending noch van een veiligheidskopie. Indien in de opdrachtdocumenten de indiening van bepaalde maquettes modelstukken of monsters wordt gevraagd en deze stukken zijn niet of uiterst moeilijk via elektronische middelen over te maken, mogen de inschrijvers de vereiste maquettes, modelstukken of monsters op niet-digitale wijze aan de aanbestedende overheid bezorgen. Deze stukken dienen vóór de opening van de offertes bij de aanbestedende overheid toe te komen met een duidelijke verwijzing naar de betrokken overheidsopdracht en de offerte waarvoor ze worden ingediend. Als een offerte op een andere wijze wordt ingediend, valt dit onder de volledige verantwoordelijkheid van de inschrijver zonder dat de aanbestedende overheid enige fout kan worden aangerekend zelfs indien op een andere wijze ingediende offertes door aangestelden van de aanbestedende overheid, andere dan de voorzitter van de zitting, in ontvangst zijn genomen. Afdeling 7 Onderzoek en regelmatigheid offertes art. 96, 1 Fouten en voorwaarden De aanbestedende overheid is niet aansprakelijk voor niet-ontdekte fouten, voorwaarden en voorbehouden die voorkomen in de offertes. Niet-ontdekte voorwaarden en voorbehouden door de inschrijver in zijn offerte worden als niet geschreven beschouwd.

35 ADMINISTRATIEVE VOORSCHRIFTEN BIJ TOEPASSING VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN TOT BEPALING VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN EN VAN DE CONCESSIES VOOR OPENBARE WERKEN (AUR) (BS 14 FEBRUARI 2013) Hoofdstuk 2 Gemeenschappelijke bepalingen opdrachten voor werken, leveringen en diensten Afdeling 1 Algemeen kader art. 11 Leidend ambtenaar De autoriteit die instaat voor het toezicht en de leiding van de globale opdracht is de Vlaamse Overheid, afdeling Maritieme Toegang, Tavernierkaai 3, 2000 Antwerpen. De afdeling Maritieme Toegang is de aanbestedende overheid en duidt bijgevolg de leidende ambtenaar van de werken aan. De leidend ambtenaar is verantwoordelijk voor de eenvoudige uitvoering van de opdracht, die de aanbestedende overheid heeft gegund. Onder eenvoudige uitvoering dient te worden verstaan: het treffen van alle maatregelen en het nemen van alle beslissingen om de opdracht te verwezenlijken. Het mandaat van de leidende ambtenaar bestaat uit: de technische en administratieve opvolging van de werken tot en met de definitieve oplevering; de keuring van de producten zowel de à priori als de à posteriori keuring; het nazicht van de vorderingsstaten; het opstellen van de processen-verbaal; de organisatie van de voorlopige en definitieve oplevering der werken. Aangevuld met de bevoegdheden en taken die hem doorheen dit bestek toegewezen worden. De leidende ambtenaar wordt bijgestaan door een toezichter der werken, aangesteld door de aanbestedende overheid.

36 30 art. 12 Onderaannemers De werfleiders van aannemer en onderaannemers moeten de Nederlandse taal machtig zijn. De opdrachtnemer deelt aan de leidend ambtenaar schriftelijk de naam van zijn eventuele onderaannemers mee. Hij doet dat ten minste 15 kalenderdagen vóór de aanvang van de overeenstemmende werken, behalve in geval van hoogdringendheid waarbij deze termijn van 15 kalenderdagen kan ingekort worden. De opdrachtnemer dient het bewijs voor te leggen dat de betrokken onderaannemer voldoet aan de wetgeving inzake de erkenning van aannemers voor dat deel van de opdracht dat die onderaannemer zal uitvoeren. Teneinde accuraat te kunnen oordelen of de onderaannemer over de vereiste erkenning beschikt, dient de hoofdaannemer vooraf te vermelden voor welke werken en welk bedrag de onderaannemer zal tussenkomen. Zolang dat bewijs niet is overgelegd, mag een onderaannemer de werkzaamheden niet aanvatten. De onderaannemer moet tijdens de uitvoering van het hem toevertrouwde deel van de opdracht in het bezit zijn van de vereiste erkenning. Indien er voor het aantonen van de technische bekwaamheid van de inschrijver volgens art. 69 Technische bekwaamheid gebruik wordt gemaakt van een referentie van een onderaannemer dient een door de betreffende onderaannemer ondertekende verklaring bij de offerte te worden gevoegd waarin hij verklaart dat hij voor onderhavige aanneming kan worden ingeschakeld. Deze onderaannemer kan enkel worden gewijzigd mits voorstellen van een gelijkwaardige onderaannemer waarbij de gelijkwaardigheid vooraf en schriftelijk wordt aanvaard door de aanbestedende overheid. art. 16 Arbeidskrachten Bij de aanvang van de werken geeft de aannemer de naam en de coördinaten op van zijn vertegenwoordigers op de bouwplaatsen, die gemachtigd zijn om de werken te leiden en het dagboek der werken te tekenen. Deze vertegenwoordigers hebben allen minstens drie jaar ervaring in waterbouwwerken en hebben minstens een opleiding graduaat bouw gevolgd. Iedere vertegenwoordiger is gedurende de ganse uitvoeringstermijn bereikbaar en moet de werfvergaderingen bijwonen. Op eenvoudige uitnodiging neemt hij ook deel aan elke bijkomende door de aanbestedende overheid nodig geachte bespreking of overlegvergadering. De verantwoordelijke of zijn vervanger zijn steeds telefonisch bereikbaar op hun normaal gsm-nummer en niet via een omweg.

37 31 De aannemer is ertoe gehouden aan de leidend ambtenaar een lijst te bezorgen van het tewerkgestelde personeel, met inbegrip van het personeel van de onderaannemers. Deze lijst moet actueel worden gehouden. De aandacht van de inschrijvers wordt erop gevestigd dat het verboden is arbeidersuit-zendkrachten tewerk te stellen voor werken uitgevoerd in onderaanneming van onderhavige opdracht. Afdeling 2 Intellectuele rechten art. 19, 1 Gebruik van de resultaten De aanbestedende overheid verwerft de volle en exclusieve eigendom op alle resultaten van de opdracht. Alle documenten van het post-interventiedossier en van het as-built dossier worden hieronder eveneens verstaan. Deze documenten kunnen gebruikt worden als basis voor eventuele toekomstige aanbestedingen. art. 20 Methodes en knowhow Door de opdracht verkrijgt de aanbestedende overheid niet de intellectuele en industriële eigendom van de uitvindingen die werden ontwikkeld noch van de tekeningen en de modellen die werden ontworpen. De aannemer en zijn rechtsopvolgers verbinden zich er wel toe de specifieke uitvindingen, de tekeningen en de modellen die noodzakelijk zijn voor het gebruik van de resultaten van de opdracht gratis en kosteloos ter beschikking te stellen van de aanbestedende overheid en alle ander diensten, departementen en entiteiten die ressorteren onder de Vlaamse Overheid, zelfs al zijn deze een van de aanbestedende overheid onderscheiden rechtspersoon. Onder specifieke uitvinding wordt verstaan: elke op maat van de aanbestedende overheid ontwikkeld product dat dermate nieuw, niet-evident en industrieel toepasbaar is om in aanmerking te komen voor een octrooi(aanvraag). Onder specifieke tekening of model wordt verstaan: elk op maat van de aanbestedende overheid uiterlijk van een product of deel van een product. Het uiterlijk van een product wordt in het bijzonder uitgemaakt door de kenmerken van lijnen, omtrekken, kleuren, vorm, textuur of materialen van het product zelf of zijn versiering. Tekeningen omvatten alle tweedimensionale vormen zoals dessins en patronen op stoffen en papier. Onder modellen vallen de driedimensionale vormen van de gebruiksvoorwerpen.

38 32 Afdeling 3 Financiële garanties art. 24, 1 Verzekeringen De tekst van artikel 24, 1 van het standaardbestek wordt integraal vervangen door onderstaande tekst: 1. Algemeen Onverminderd de aansprakelijkheden van de opdrachtnemer, zoals bepaald in artikel 84 KB AUR, verbindt de opdrachtnemer zich ertoe de hierna genoemde verzekeringspolissen af te sluiten. Wanneer in de samenvattende opmeting afzonderlijke posten voorzien zijn voor het afsluiten van de verzekeringspolissen alle bouwplaatsrisico s en tienjarige aansprakelijkheid, dan zullen deze polissen beantwoorden aan de hiernavolgende bepalingen in art Bij ontstentenis van deze afzonderlijke posten beperkt de verplichting van de opdrachtnemer zich tot de voorzieningen van artikel 24, 1 AUR. De polissen moeten voldoen aan de bepalingen van de wet op de landverzekeringsovereenkomst. De polissen moeten een clausule bevatten, die bepaalt dat elke schorsing, verbreking, opzegging of vervallenverklaring van het verzekeringscontract door de verzekeraar onmiddellijk per aangetekend schrijven ter kennis wordt gebracht van de aanbestedende overheid. De schorsing kan ten vroegste 5 werkdagen na kennisgeving ingaan. De polissen moeten een clausule bevatten die bepaalt dat de verzekeringsmaatschappij zich, na uitkering, in geen enkel geval tot de aanbestedende overheid kan richten om de gedane uitkering te verhalen. De vermelde te verzekeren kapitalen houden geen beperking van verantwoordelijkheid in. Alle hiernavermelde uitgesloten risico s, bedragen van de vrijstellingen en schadevergoedingen die de verzekerde kapitalen overtreffen (zelfs indien gebaseerd op art. 544 BW), blijven ten laste van de betrokken opdrachtnemers en kunnen onder geen enkel beding gerecupereerd of verhaald worden bij de aanbestedende overheid. De aannemer legt voor de aanvang van de werken het bewijs voor dat de polis afgesloten is en voldoet aan de bepalingen zoals vermeld in dit artikel. Dit bewijs moet worden geleverd door middel van een attest van de verzekeraar, die verklaart dat de verzekering die is afgesloten volledig beantwoordt aan de eisen gesteld in dit bestek. Op eenvoudig verzoek van de aanbestedende overheid levert de opdrachtnemer het bewijs van premiebetaling.

39 Arbeidsongevallen De waarborg geldt voor de ongevallen van het personeel van de opdrachtnemer tijdens de uitoefening van hun activiteit op de bouwplaats en voor de ongevallen op de weg van en naar het werk. Deze polis voorziet uitdrukkelijk een afstand van verhaal van de verzekeraar ten overstaan van de aanbestedende overheid en/of zijn aangestelden en/of zijn gevolmachtigden Burgerlijke Aansprakelijkheid Het minimaal verzekerde kapitaal per schadegeval bedraagt: ,00 EUR voor lichamelijk letsel, stoffelijke schade en immateriële gevolgschade gemengd voor schade aan derden gebaseerd op de artikelen 1382 tot en met 1386 van het Burgerlijk Wetboek. Volgende dekkingen dienen, naast de klassieke basisdekkingen, minimaal in de polis voorzien te zijn: voor de schade gebaseerd op artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek, inbegrepen voor de contractuele overdracht, een dekking van minimum EUR per schadegeval inbegrepen in het kapitaal zoals hierboven vermeld zonder sublimiet, de schade veroorzaakt door trillingen, de verlaging van de grondwaterstand, het wegnemen, ontbreken of verzwakken van steunen en alle gevolgen ervan zonder sublimiet, de schade aan alle leidingen, kabels, kanalisaties, al dan niet ondergronds, en alle gevolgen van deze schade zonder sublimiet, de schade veroorzaakt door het materieel van de opdrachtnemer en door het door hem gehuurd materieel zonder sublimiet, de schade veroorzaakt door niet-geïmmatriculeerde (werf)voertuigen, bouwplaats- en hijstoestellen de waarborg toevertrouwd voorwerp: verzekerd kapitaal van minimum ,00 EUR per schadegeval. Onder toevertrouwd voorwerp moet verstaan worden de goederen, zowel roerende als onroerende, dewelke aan de opdrachtnemer zijn toevertrouwd, waaraan op het ogenblik van de schade gewerkt wordt. De andere goederen, zowel roerende als onroerende, eigendom van de aanbestedende overheid of waarvoor zij verantwoordelijk is, waaraan op het ogenblik van de schade niet gewerkt wordt, moeten beschouwd worden als zijnde van derden. voor schade door brand, vuur, rook, ontploffing en water wordt een minimum verzekerd kapitaal van ,00 EUR voorzien.

40 34 De in de polis voorziene vrijstellingen mogen maximum 5.000,00 EUR per schadegeval bedragen voor andere dan letselschade Motorrijtuigen Een verzekering overeenkomstig de wet van 21 november 1989 voor alle geïmmatriculeerde voertuigen die toegang hebben tot de werf. Nietgeïmmatriculeerde (werf)voertuigen, bouwplaats- en hijstoestellen die enkel ingezet worden op de afgesloten werf, dienen verzekerd te zijn onder de polis Burgerlijke Aansprakelijkheid (zie punt 1.2) Verzekering Alle bouwplaatsrisico s Verzekerden: de aanbestedende overheid, inclusief haar aangestelden en personeel de opdrachtnemer en zijn onderaannemers de architect, het studiebureau, de raadgevend ingenieur de veiligheidscoördinator alle andere partijen waarvan de aanwezigheid op de werf gewenst of nodig is met het oog op de vooruitgang van de werken Duurtijd: vanaf de aanvang van de werken tot 12 maanden dan wel 24 maanden na de voorlopige oplevering, afhankelijk van de duur van de waarborgperiode van de opdracht. 1.4.A. Zakenverzekering 1.4.A.1. De verzekerde goederen: Deze verzekering zal dekking verlenen voor schade aan: de definitief opgetrokken werken die het voorwerp van de aannemingscontracten vormen, daarin begrepen: de materialen, bouwelementen en uitrustingen (d.w.z. machines, toestellen en installaties) bestemd om erin te worden verwerkt; de (eventuele) voorlopige werken bepaald in de aannemingscontracten of nodig voor de uitvoering ervan; het bestaand goed, d.w.z. de eigendommen toebehorende aan de aanbestedende overheid of waarvoor deze verantwoordelijk is.

41 A.2. De waarborgen: tijdens de bouw-, montage- en testtermijn: 1. Elke beschadiging en elk verlies van de verzekerde goederen; 2. Elke beschadiging en elk verlies te wijten aan een fout, een gebrek of een leemte in het ontwerp, in de berekeningen of in de plannen alsook aan het eigen gebrek van de materialen, aan een defect, aan een mechanische of elektrische storing of breuk (foutief gedeelte); 3. De waarborg bestaand goed omvat alle materiële beschadigingen veroorzaakt door de uitvoering van de werken en mag niet beperkt zijn tot gehele of gedeeltelijke instorting. tijdens de periode van 12 maanden dan wel 24 maanden vanaf de voorlopige oplevering: 1. beschadiging van de blijvend opgerichte verzekerde goederen (bouwwerken, gedeelten ervan en uitrustingen die het voorwerp van de aanneming uitmaken) die zich voordoet tijdens de uitvoering van de werken door de verzekerden, waartoe zij na de voorlopige oplevering krachtens hun aannemingscontract verplicht zijn; 2. beschadiging aan de blijvend opgerichte verzekerde goederen (bouwwerken, gedeelten ervan en uitrustingen die het voorwerp van de aanneming uitmaken) die tijdens deze periode vastgesteld wordt en te wijten is aan een schadeverwekkend feit op de bouwplaats tijdens de bouw-, montage- en proeftermijn. 1.4.A.3. Verzekerde waarden: De verzekerde waarde is gelijk aan de aannemingssom, incl. de studiekosten en toezichtskosten, excl. B.T.W. in de mate dat deze voor de aanbestedende overheid aftrekbaar is. De studie- en toezichtskosten worden geraamd op 5% van de aannemingssom. Het verzekerde kapitaal voor het bestaand goed wordt vastgesteld op 20% van de verzekerde waarden met een minimum van ,00 euro en een maximum van ,00 euro en dit in eerste risico. Opruimings- en afbraakkosten worden vergoed tot maximum 10 % van de verzekerde waarde A.4. Vrijstelling: Het bedrag van de vrijstelling bij dijkwerken dient te worden opgetrokken tot ,00 euro.

42 36 Het bedrag van de vrijstelling per schadegeval wordt vastgesteld op ,00 euro. 1.4.A.5. Algemeenheden: De herstelling van een beschadigd goed dient op eenvoudig verzoek van de aanbestedende overheid, door de opdrachtnemer wiens goed beschadigd is, te worden uitgevoerd. 1.4.B. Aansprakelijkheid ten aanzien van derden De waarborgen van deze afdeling komen in aanvulling en na uitputting van de bestaande aansprakelijkheidsverzekeringen van de deelnemers aan de verzekerde werken B.1. Verzekerde bedragen: Deze verzekering dekt de burgerlijke aansprakelijkheid volgens artikel 1382 tot en met 1386 van het Burgerlijk Wetboek met volgende specifieke voorwaarden: verzekerd kapitaal: ,00 euro per schadegeval voor lichamelijke, stoffelijke en onstoffelijke gevolgschade vermengd; inbegrepen is de dekking voor schade gebaseerd op artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek. De minimale waarborg bedraagt ,00 euro per schadegeval. 1.4.B.2. Vrijstelling per schadegeval: de waarborgen en kapitalen van de polissen burgerlijke aansprakelijkheid van de verschillende deelnemers gelden als eigen risico, met een absoluut minimum van ,00 euro. in geval van tussenkomst in eerste rang: ,00 euro. voor de aanbestedende overheid: 2.500,00 euro, voor artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek: 2.500,00 euro. voor lichamelijke schade : 0,00 euro. Bij tussenkomst na uitputting van de polissen burgerlijke aansprakelijkheid van de deelnemers boven ,00 euro, wordt er geen bijkomende vrijstelling meer in rekening gebracht. De aanbestedende overheid verkrijgt een rechtstreeks vorderingsrecht als derdebegunstigde t.a.v. de verzekeringsmaatschappij.

43 B.3. Is in de verzekeringsdekking inbegrepen: de schade ten gevolge van trillingen, het verlagen van de grondwaterstand, het ontbreken, verwijderen of verzwakken van steunen. de schade aan kabels en leidingen met inbegrip van de eventuele gevolgschade. de gekruiste aansprakelijkheid onder de verzekerden; dit houdt in dat de verzekerden onderling als derden ten aanzien van elkaar beschouwd worden. 1.4.C Definitie van schadegeval Onder schadegeval wordt begrepen: het geheel der schade en/of verlies voortkomend uit éénzelfde oorzakelijk feit welke in tijd (max. 3 maanden) en ruimte (bouwplaats) beperkt is. art. 25, 2 Draagwijdte en bedrag van de borgtocht De borgtocht is 5 % van de oorspronkelijke aannemingssom. art. 27 Borgstelling en bewijs van de borgstelling Het bewijs van de borgstelling dient gestuurd te worden naar: afdeling Maritieme Toegang ir. Jan Goemaere celhoofd Havens en Districten Kust Administratief centrum Vrijhavenstraat Oostende.

44 38 Afdeling 4 Opdrachtdocumenten art. 35 Plannen, documenten en voorwerpen opgemaakt door de aanbestedende overheid N.B. De aanduidingen op de tekeningen, betreffende de bestaande toestand worden slechts bij wijze van inlichting gegeven en dienen door de inschrijver te worden nagetrokken. Zij worden louter ter indicatieve titel meegeleverd. Plannen van de opdracht De plannen die van toepassing zijn op de opdracht, zijn: - met betrekking tot wielfenderconstructie: Nr. plan 16EF/3129B 16EF/ EF/3131A 0825-TEK-B O-C TEK-B O-C TEK-B O-C TEK-W O-C TEK-W O-C TEK-W O-C Titel P.Vandammesluis Inbouwen van wielfenders P.Vandammesluis Details wielfender P.Vandammesluis Inbouwen van wielfenders Tussenframes fenders Inbouwen wielfenders P.Vandammesluis Aanleg wegenis kaaiplateau + zone fundering camerapaal Bekistingsplan - Bestaande toestand Bekistingsplan - Fasering Bekistingsplan - Bekisting Wapeningsplan - Wand fase 2 Wapeningsplan - Wand fase 4 Wapeningsplan - Opstort fase 5 - met betrekking tot mast Scheepvaartbegeleiding: Nr. plan TEK-W O-C TEK-S O-C Titel Fundering bestaande mast Scheepvaartbegeleiding Wapeningsplan - Sokkel vakwerkmast Staaloverzichtsplan - Vakwerkmast

45 39 - met betrekking tot bestaande toestand kaaimuur: Nr. plan Titel 20_05/300 Zeesluis Zeebrugge Kolkmuren oost- en westkant Moot 26 Bekisting 21_05/559 Zeesluis Zeebrugge Kolkmuren oost- en westkant Moot 26 Wapeningen 1 ste deel 22_05/560 Zeesluis Zeebrugge Kolkmuren oost- en westkant Moot 26 Wapeningen 2 de deel 23_05/561 Zeesluis Zeebrugge Kolkmuren oost- en westkant Moot 26 Wapeningen 3 de deel 24_05/360 Zeesluis Zeebrugge Retourmuur afwaarts Mantel in gewapend beton 25_05/362 Zeesluis Zeebrugge Retourmuur afwaarts Mantel in gewapend beton Details 27_00/839 Zeesluis Zeebrugge Randbescherming Detail 29_00/841 Zeesluis Zeebrugge Bolder Plaatsing van ankers 11_00/259 Zeesluis Zeebrugge Fenders Pi-type rubber fender 1250Hx2750L De aannemer wordt erop gewezen dat er van de bestaande toestand van de P.Vandammesluis en aanhorigheden heel wat plannen bestaan. Indien de aannemer bepaalde bijkomende plannen wenst om zijn offerte op te maken, kunnen deze bij de aanbestedende overheid worden opgevraagd. De aannemer is verplicht na te gaan of hij over alle plannen beschikt om zijn offerte te kunnen opmaken. Hij heeft geen recht op enige schadevergoeding of bijkomende vergoeding van welke aard dan ook wanneer blijkt dat zijn offerte werd opgemaakt op basis van onvolledige informatie (in casu ontbrekende plannen) en de aannemer verzuimd heeft om deze bij de aanbestedende overheid op te vragen. De plannen betreffende het bestaande goed zijn louter ter indicatieve titel meegeleverd. De aannemer dient zich ter plaatse te vergewissen van de bestaande toestand, afwijkingen en afmetingen. art. 36 Detail- en werktekeningen opgemaakt door de opdrachtnemer N.B. De goedkeuring door de aanbestedende overheid van alle documenten voorgelegd door de aannemer, om het even of deze betrekking hebben op de werken, de uitvoeringsmiddelen of de wijze van uitvoering, ontlast de aannemer geenszins van zijn verantwoordelijkheid, die volledig blijft, zowel inzake de degelijkheid van de werken als de goede gang van de werkzaamheden. Evenmin kan een dergelijke goedkeuring aanleiding geven tot een gedeelde aansprakelijkheid van de aannemer met de opdrachtgever en de leidend ambtenaar.

46 40 Algemeen De documenten moeten worden ingediend op het volgende adres: Afdeling Maritieme Toegang ir. Jan Goemaere celhoofd Havens en Districten Kust Administratief centrum Vrijhavenstraat Oostende. Alle tekeningen moeten worden afgeleverd onder de volgende vorm en/of volgende drager: - autocad-file (e-transmit AutoCAD 2010 of hoger onder besturingsprogramma MS Windows 7 of hoger) op CD-rom (4 exemplaren); - plotbestand in pdf- en dwf-formaat op CD-rom (4 exemplaren); - afdruk op papier (4 exemplaren). 1. Volgende documenten moeten minstens één maand voor de effectieve uitvoering van de werken waarop ze betrekking hebben ter goedkeuring voorgelegd worden: - alle tekeningen ter aanvulling van de aanvaarde algemene uitvoeringstekeningen samen met de rechtvaardigende berekeningsnota s; - de gecodeerde tekeningen, plans en berekeningsnota s van de voorlopige werken en van alle bijhorende veiligheidsvoorzieningen; - in algemene zin de programma s, detailtekeningen en berekeningsnota s die het de leidend ambtenaar mogelijk maken de goede uitvoering van de werken te controleren. Deze plans zijn door de aannemer gedateerd en ondertekend; ze zijn op een behoorlijk leesbare schaal opgemaakt en ze zijn zorgvuldig van maatcijfers voorzien; ze vermelden alle afmetingen die voor de uitvoering van de verschillende onderdelen van de constructie nodig zijn. Voor de uitvoering van de werken legt de opdrachtnemer een gedetailleerd werkschema met tijdsplanning voor. De aannemer mag de werken pas aanvangen nadat de door de opdrachtnemer te leveren uitvoeringstekeningen door de aanbestedende overheid en het goedgekeurd zijn. Alle wijzigingen die aangebracht werden aan een plan dat vroeger ter goedkeuring voorgelegd werd, worden duidelijk aangegeven. De

47 41 aanduiding van de eventuele opeenvolgende wijzigingen komt voor op de laatste versie van de plans. 2. De aannemer is verplicht bij het indienen van de detail- en werktekeningen de nodige spreiding in acht te nemen. Hij moet hierbij rekening houden met de uitvoeringstermijnen, de in het bestek opgelegde verplichtingen, het eigen uitvoeringsprogramma van de aannemer, leveringstermijnen en de richtlijnen van de aanbestedende overheid. 3. De aannemer levert binnen de 30 kalenderdagen na het beëindigen van het geheel van de werken de volledige en gedetailleerde tekeningen af, zowel op papier als op elektronische drager (AutoCAD 2009 onder besturingsprogramma MS Windows XP of hoger en in PDF-formaat), die zorgvuldig van maten voorzien zijn, van de werken zoals ze werkelijk werden uitgevoerd. In de opmeting is voor de levering van de as-builttekeningen een afzonderlijke post opgenomen. Het as-builtdossier voldoet aan de bepalingen van het SB260 Hoofdstuk As-builtdossier 4. Voor staalconstructies De bepalingen van SB (toevoeging) Art Uitvoeringstekeningen zijn van toepassing. 5. Opmetingen De aannemer dient ook van alle (op)metingen die hij in het kader van deze aanneming uitvoert, 4 exemplaren aan de aanbestedende overheid voor te leggen. De kosten hiervoor zijn ten laste van de aannemer en dienen in de prijzen te zijn inbegrepen De goedkeuring door de aanbestedende overheid van alle documenten voorgelegd door de aannemer, om het even of deze betrekking hebben op de werken, de uitvoeringsmiddelen of de wijze van uitvoering, ontlast de aannemer geenszins van zijn verantwoordelijkheid, die volledig blijft, zowel inzake de degelijkheid van de werken als de goede gang van de werkzaamheden. Evenmin kan een dergelijke goedkeuring aanleiding geven tot een gedeelde aansprakelijkheid van de aannemer met de opdrachtgever en de leidend ambtenaar.

48 42 Afdeling 7 Actiemiddelen aanbestedende overheid art. 45, 1 Bijzondere straffen De aanbestedende overheid heeft het recht om de straffen even vaak toe te passen als: - de inbreuk is gepleegd; - er werknemers zijn die het voorwerp maken van de inbreuk De aannemer is bij de uitvoering van zijn werken gehouden aan: - De wetten en reglementen in toepassing van de Europese Richtlijn 92/57/EEG d.d. 24 juni 1992 betreffende de minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid voor tijdelijke en mobiele bouwplaatsen waaronder de Wet op het Welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk (4 augustus 1996) en haar uitvoeringsbesluiten waaronder het KB van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen en de wijzigingen ervan, vastgelegd onder meer in de KB s van 19 december 2001 en 19 januari 2005, en alle latere wijzigingen aan de regelgeving. Het algemeen reglement van de arbeidsbescherming (ARAB), het Algemeen reglement van elektrische installaties (AREI) en de Codex en al hun wijzigingen. - Alle richtlijnen en adviezen van de veiligheidscoördinator en in het bijzonder de bepalingen van het Veiligheids- en Gezondheidsplan deel Algemeenheden (VGP-Deel A) en deel Bijzonderheden (VGP-Deel B) opgesteld door de vco BVBA Abesco. De vaststellingen van de veiligheidscoördinator zullen steeds in de werfvergaderingen worden besproken. De aannemer dient voor elke vaststelling van de veiligheidscoördinator een termijn op te geven waarbinnen het probleem dat aan de basis van de vaststelling ligt, zal worden verholpen. Deze termijn wordt steeds naar de veiligheidscoördinator teruggekoppeld om na te gaan of deze aanvaardbaar is. Indien de veiligheidscoördinator van oordeel is dat de voorgestelde termijn onaanvaardbaar is, wordt een door de aanbestedende overheid, na advies van de veiligheidscoördinator, bindende termijn opgelegd via een aangetekend schrijven of via fax in geval van dringende aangelegenheden. Indien er wordt vastgesteld dat, na het verstrijken van de door de aannemer voorgestelde of door de aanbestedende overheid opgelegde termijn, het probleem nog steeds aanhoudt, wordt er een boete opgelegd van 100 euro/kalenderdag te rekenen vanaf de dag na het verstrijken van de termijn en wordt een PV van vaststelling opgemaakt. Bovendien kan de aanbestedende overheid wanneer de veiligheid in acuut gevaar is, overgaan tot onmiddellijke stilleg van al de werkzaamheden of een gedeelte ervan en dit op kosten en risico van de aannemer zonder dat hij hiervoor enige vorm van compensatie kan vorderen. In geval de aannemer zijn verplichtingen inzake veiligheid en gezondheid niet naleeft

49 43 en het probleem na een periode 14 kalenderdagen vanaf het starten van de boete nog steeds bestaat, kan de aanbestedende overheid zelf, eventueel na advies van de veiligheidscoördinator, na ingebrekestelling, alle maatregelen nemen die nodig zijn en dit op kosten en risico van de in gebreke zijnde aannemer overeenkomstig het artikel 29 van de Welzijnswet van 4 augustus 1996 of kan de aanbestedende overheid de werf of een gedeelte ervan stil leggen op kosten en risico van de aannemer totdat het probleem is opgelost. De aannemer kan voor deze stilleg geen enkele vergoeding vragen. Een schriftelijke melding van een onveilige situatie met betrekking tot welzijn op het werk (veiligheid, gezondheid) (door afgevaardigden van de aanbestedende overheid, de veiligheidscoördinator of (onder)aannemers) die gebeurlijk zal opgenomen worden in het coördinatiedagboek door de veiligheidscoördinator, zal eveneens op de daaropvolgende werfvergadering besproken worden, waarna dezelfde procedure van toepassing is zoals hierboven beschreven voor een melding in het werfbezoekrapport van de veiligheidscoördinator. In geval van zwaar en dreigend gevaar is de hierboven geschetste procedure niet van toepassing. Onder zwaar en dreigend gevaar wordt verstaan situaties waarbij de risicoanalyse van de werken in uitvoering door de aannemer en/of zijn onderaannemers niet gerespecteerd of niet meegedeeld is, en waarbij er een risico aanwezig is, dat dusdanig is dat als de calamiteit zich werkelijk voordoet er voor één of meerdere arbeiders levensgevaar is of gevaar op blijvende arbeidsongeschiktheid. Hierover zal de aanbestedende overheid oordelen, eventueel op advies van de veiligheidscoördinator of aangeven van enig andere lid van het bouwteam. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld: werken op hoogte zonder enige vorm van preventie en werken op diepte zonder enige vorm van preventie (b.v. werken in ongeschoeide of niet- getaludeerde sleuven). Dit zijn situaties waarbij het probleem onmiddellijk dient te worden verholpen vooraleer de werken kunnen worden verdergezet. In dit geval is de aanbestedende overheid vrijgesteld van alle formaliteiten en van de voorafgaande ingebrekestelling. In dat geval wordt een proces-verbaal van vaststelling opgemaakt waarvan het afschrift onverwijld per fax aan de aannemer wordt verzonden en wordt een boete opgelegd van 500. Deze wijze van communicatie kan vervangen worden door een melding in het Dagboek der Werken. De aannemer dient onverwijld adequate en afdoende actie te ondernemen. Bovendien kan de leidend ambtenaar aan de aannemer het bevel tot stilleg van de werken of van een gedeelte ervan bevelen tot op het ogenblik dat het veiligheidsprobleem door de aannemer is opgelost. Voor deze stillegperiode kan de aannemer geen enkele vergoeding eisen. Het bevel tot stilleg wordt gegeven door middel van een faxbericht en bevestigd bij een aangetekende brief. - Bij het laattijdig indienen van het as-built dossier wordt een bijzondere straf opgelegd van 100 /kalenderdag overschrijding van de voorgeschreven termijn.

50 44 - Bij een inbreuk op het niet naleven van de instructies van het sluispersoneel en/of het hinderen van de scheepvaart wordt de volgende straf opgelegd: 250 euro per inbreuk. art. 50, 3 Teruggave vertragingsboetes en straffen Een verzoek om kwijtschelding van opgelopen vertragingsboetes en straffen moet per aangetekende brief worden gericht aan afdeling Maritieme Toegang ir. Jan Goemaere celhoofd Havens en Districten Kust Administratief centrum Vrijhavenstraat Oostende. De datum van aantekening bij de post geldt als datum van het verzoek. Afdeling 8. Indieningsvoorwaarden voor de klachten en verzoeken art. 56 Onvoorzienbare omstandigheden De aannemer mag geen vergoeding noch termijnverlenging eisen, noch klacht indienen wegens moeilijkheden of schade, hem veroorzaakt door het verkeer, de scheepvaart, het niet naleven van de opgelegde maximumsnelheden door schippers, werken uitgevoerd door andere aannemers en aanbestedende overheden, de schommelingen van het waterpeil, de aanwezigheid van kabels, ijzerdraad of andere vreemde voorwerpen of materialen, die hij moet verwijderen om de werken uit te voeren, het niet aanhouden door de Havenkapiteinsdienst van besproken scheepvaartstremmingen tussen de Havenkapiteinsdienst en de aannemer, enz. De aannemer kan geen schadevergoeding eisen n.a.v. bevelen van de Havenkapiteinsdienst inzake veiligheid (bv. ontruimen van bouwplaats bij voorbijvarende schepen, ). art. 58 Verificaties ter plaatse van de boekhoudkundige stukken De aanbestedende overheid heeft het recht één of meerdere personen aan te wijzen, die de boekhoudkundige stukken verifiëren en ter plaatse onderzoeken uitvoeren om de juistheid van de door de opdrachtnemer verstrekte inlichtingen te onderzoeken. Dit boekhoudkundig onderzoek kan zowel bij de opdrachtnemer als bij zijn eventuele

51 45 onderaannemers plaatsvinden. Met het oog op dit onderzoek dient de opdrachtnemer in zijn onderaannemingsovereenkomst een beding ten behoeve van derden (met name de aanbestedende overheid) op te nemen. Hetzelfde recht heeft de aanbestedende overheid wanneer in toepassing van artikel 80 door de aanbestedende overheid wijzigingen worden bevolen die bij ontstentenis van prijzen in de oorspronkelijk goedgekeurde offerte door de opdrachtnemer worden uitgevoerd tegen overeen te komen prijzen. Afdeling 11 Algemene betalingsvoorwaarden art. 66 Betalingen De betalingen gebeuren in euro. De werken worden betaald in maandelijkse betalingen in mindering. De aanvangsdatum van die maandelijkse afbetalingsperiodes blijft onveranderd gedurende de hele aanneming. Als die aanvangsdatum niet is vastgelegd bij het dienstbevel, geldt de eerste dag van de maand. Een post tegen een globale prijs wordt betaald in verhouding tot het uitgevoerde gedeelte, tenzij in de technische bepalingen expliciet anders werd vermeld. Procedure opstellen vorderingsstaten vóór indiening bij de aanbestedende overheid - In aanwezigheid van de afgevaardigden van alle betrokken partijen, worden de hoeveelheden nagezien die in aanmerking komen voor betaling. De partijen komen hieromtrent overeen. De aannemer levert alle nodige informatie zodat de hoeveelheden kunnen bepaald worden. - Teneinde de continuïteit van de vorderingsstaten te verzekeren, dienen, voor de periodes waarbinnen geen werken of goedgekeurde werken worden uitgevoerd, nihilstaten met bijhorende nul-(schuld)vordering te worden opgemaakt. - Voor posten tegen vermoedelijke hoeveelheid (VH) of tegen vaste (forfaitaire) hoeveelheid (FH) komen alleen die hoeveelheden voor betaling in aanmerking die volledig zijn uitgevoerd tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in de technische bepalingen. - De prestaties uitgevoerd onder een post met een voorbehouden som alsook de daarbij aangerekende prijzen, dienen op prijstechnisch vlak op dezelfde wijze als vermeld in dit bijzonder bestek onder Art. 80 Wijzigingen aan de opdracht te worden verantwoord. Prijzen bij wijzigingen aan de opdracht dienen aan de hand van een voldoende gedetailleerde verantwoordingsnota

52 46 onder toevoeging van de originele facturen van onderaannemers en de toepassing van de CMK-tarieven te worden verantwoord. Bij het ontbreken van deze stukken kunnen de betrokken werken of leveringen niet voor betaling aanvaard worden. Offertes of leveringsbonnen kunnen in geen geval aanvaard worden als verantwoording. Voorschotfacturen worden NIET aanvaard. - Enkel de prestaties die zijn uitgevoerd overeenkomstig de besteksbepalingen en die niet zijn geweigerd komen in aanmerking voor opname in de staat van de werken. Anderzijds houdt de opname in deze staat niet in dat de desbetreffende werken zouden aanvaard zijn. - De aannemer voegt voor elke betaling bij zijn gedagtekende en ondertekende schuldvordering een gedetailleerde staat van de werken als rechtvaardiging voor de vordering. De werken en prestaties, die in deze staat zijn opgenomen, moeten uitgesplitst worden per werkstaat of per gegeven deelopdracht. Als de werken zijn uitgevoerd in verschillende perioden, moeten de gevorderde bedragen per periode uitgesplitst worden. - De bijwerken die op schriftelijk bevel van de aanbestedende overheid worden uitgevoerd tegen eenheidsprijzen die de aannemer heeft voorgesteld maar de aanbestedende overheid nog niet heeft aanvaard, worden opgenomen in bisstaten en met afzonderlijke schuldvorderingen ingediend. - Voor de betaling van meerwerken in toepassing van art. 80 van de AUR dient de gedagtekende en ondertekende schuldvordering uitdrukkelijk te verwijzen naar het geschreven bevel van de aanbestedende overheid tot uitvoering der (meer)werken. - De aanbestedende overheid maakt, op grond van haar eigen gegevens, de verbeterde staat op van de uitgevoerde werken die voor betaling aanvaard worden. De werken die niet op deze staat voorkomen, maar die wel door de aannemer gevorderd werden, dienen derhalve beschouwd te worden als werken die niet voor betaling in aanmerking komen. Dat doet geen afbreuk van de rechten van de aannemer op de eventuele betaling van die werken. - De aannemer vertrekt van de gegevens die de aanbestedende overheid heeft aanvaard voor het opmaken van zijn volgende gedetailleerde staat van uitgevoerde werken. De gegevens die de aanbestedende overheid niet heeft aanvaard, mag de aannemer opnemen in een bisstaat om zijn eventueel recht op een latere betaling te vrijwaren. - Voor de opmaak van de eindstaat legt de aannemer de gedetailleerde opmeting van de uitgevoerde hoeveelheden ter goedkeuring voor aan de leidend ambtenaar. De aannemer zal deze gedetailleerde opmeting opnemen bij de schuldvordering van de eindvereffening. - Van iedere afkortingsbetaling worden de op de datum van de schuldvordering reeds vastgestelde geldstraffen, boeten, kortingen of schadevergoedingen ingevolge ambtshalve maatregelen afgehouden. - In geval van eindvereffening mag de verklaring van schuldvordering slechts ingediend worden na de datum van voorlopige oplevering.

53 47 art. 69 Intrest voor laattijdige betaling Er wordt uitdrukkelijk afgeweken van de bepalingen van art van het Burgerlijk Wetboek inzake de toerekening van de betalingen. Elke betaling wordt dan ook bij voorrang toegerekend op de hoofdsommen, en pas daarna op de interesten. Hoofdstuk 3 Specifieke bepalingen opdrachten voor werken Afdeling 1 Bepalingen toepasselijk op alle opdrachten voor werken art. 76, 1 Uitvoeringstermijnen De aannemer vangt de werken van deze opdracht aan op de aanvangsdatum gesteld door de aanbestedende overheid. De totale uitvoeringstermijn van de werken bedraagt 9 kalendermaanden. art. 79 Organisatie van de bouwplaats De bepalingen van het standaardbestek 260 worden aangevuld met: 1. Installaties van concessiehoudende maatschappijen of nutsmaatschappijen De aannemer is verantwoordelijk voor het behouden in goede dienststaat van leidingen, evenals voor de schade die er zou kunnen aangebracht worden gedurende de ganse duur van de uitvoering der werken, te dien einde is de aannemer verplicht zich te verzekeren tegen deze schade. De aannemer moet uit eigen beweging alle nodige maatregelen treffen om te voorkomen dat schade wordt toegebracht aan ondergrondse of bovengrondse leidingen door de uitvoering van zijn werken. Alle toegebrachte schade aan deze leidingen valt te zijne laste. Hij neemt daartoe tijdig contact op met de eigenaars van deze leidingen teneinde de juiste ligging van de ondergrondse leidingen te bepalen. 8. Schade aan de wegen door het wagenpark van de opdrachtnemer De aanbestedende overheid herinnert de aannemer aan de voorschriften van de wegcode. De aanbestedende overheid verzoekt hem, wanneer kans bestaat dat de voertuigen van de aannemer schade toebrengen aan de wegen, met de beheerders van die wegen tijdig de nodige maatregelen te treffen inzonderheid met betrekking tot het herstellen van de door deze voertuigen eventueel beschadigde wegen.

54 48 Verzakkingen en andere gebreken in de bestaande bestratingen buiten de grenzen van de werken van de onderhavige aanneming, welke veroorzaakt worden door de uitvoering dezer werken worden op zijn kosten hersteld. 11. Gelijktijdig uit te voeren opdrachten. De aannemer mag geen bezwaar maken als de aanbestedende overheid ander werken doet of laat uitvoeren door andere aannemers, aan de grens of binnen de begrenzing van de bouwplaats of opdracht. Indien andere werken, leveringen of diensten die geen voorwerp van de opdracht zijn, gelijktijdig moeten worden uitgevoerd, moet de aannemer zich schikken naar de bevelen die door de leidend ambtenaar worden gegeven om de uitvoering van die opdrachten mogelijk te maken. Deze werken betreffen voornamelijk: - algemeen onderhoudswerken aan de P.Vandammesluis; - de renovatiewerken van de sluisdeuren van de P.Vandammesluis; - vervangen brugdekpanelen brug 3 en 4 van de P.Vandammesluis. Er dient rekening mee gehouden te worden dat de sluis in dienst blijft tijdens de werken. 12. Topografische gegevens en uitzetgegevens - De plaats en de hoofdafmetingen van het te maken werk zijn aangegeven op de bij deze overeenkomst behorende documenten, inzonderheid de bestekstekeningen. - Ter inlichting van de aannemer wordt vermeld, dat de astronomische gemiddelde tijstanden te Zeebrugge benaderend de volgende tijen zijn: - H.W. Springtij LAT (+4.81), Doodtij LAT (+3.96); - L.W. Springtij LAT (+0.51), Doodtij LAT (+1.15); - Afwijkingen van de hierboven genoemde waterstanden geven de aannemer geen aanspraak op bijbetaling of schadevergoeding. - De zone van de werken wordt blootgesteld aan rechtstreekse golfaanval vanop zee. Er bestaat dus een kans dat er water over het kaaiplateau gaat. - De aannemer wordt geacht uit ervaring geheel bekend te zijn met het verrichten van werkzaamheden aan de kust en specifiek de haven van Zeebrugge. Deze bekendheid wordt geacht mede van toepassing te zijn op de meteorologische omstandigheden, waterstanden, stroomsnelheden, overheersende windrichtingen, golfhoogten, golfrichtingen, enz. - Afwijkingen van de normaal bekende omstandigheden die tijdens de uitvoering mochten worden geconstateerd, geven zowel in positieve als in negatieve zin geen aanleiding tot enige verrekening, bijbetaling of

55 49 schadevergoeding, tenzij de afwijkingen vernoemd in art. 19, 1 K.B. Plaatsing. 15. Continuïteit en veiligheid van de scheepvaart De scheepvaart dient in principe vrij over de hele uitgestrektheid van de bouwplaats te kunnen doorgaan. Ter hoogte van de werken moet de bouwplaats worden afgebakend volgens de richtlijnen van de aanbestedende overheid en/of de beheerder van de waterweg. De aannemer is ertoe gehouden de aanwijzingen te volgen die de bevoegde instanties ten behoeve van de veiligheid van de scheepvaart hebben gegeven. Elke signalering of bebakening wordt geplaatst op kosten van de aannemer conform de geldende reglementen en de Europese regelgeving (Europese Conferentie van Ministers van Vervoer - CEVNI-voorschriften). De signalisatie zal in samenspraak met de havenkapiteindienst vastgelegd worden. De aannemer schikt zich in alle omstandigheden naar de geldende of te nemen politie-en scheepvaartreglementen voor de Belgische Kust en haar havens, en naar de bijzondere reglementen in voege in de haven van Zeebrugge. Als de werken een wijziging meebrengen van de normale vaarvoorwaarden, gelden de volgende voorschriften: - de aannemer vraagt minstens veertien dagen voor het begin van de werken, de wijziging aan bij de beheerder van de waterweg; - de aannemer toont aan dat de wijziging onvermijdelijk is; - de wijziging wordt slechts gedurende de nodige tijd toegestaan, overeenkomstig de planning die de opdrachtnemer voorlegt aan de aanbestedende overheid, conform. art 36 van dit bestek; - bij de realisatie van bouwkuipen wordt de afsluiting van de vaarweg zo beperkt mogelijk gehouden om de scheepvaart zo weinig mogelijk te hinderen; - als het kruisen van schepen tijdelijk onmogelijk of gevaarlijk is, plaatst de aannemer op zijn kosten een signalering met platen en lichten (roodgroen); - bij nacht is de signalering en de bouwplaats voldoende verlicht voor de nachtscheepvaart; - werkzaamheden die de scheepvaart vertragen, moeten aangevat worden bij het begin van een weekend of zullen worden uitgevoerd in periodes dat er geen scheepvaart is toegestaan of tijdens scheepvaartstremmingen ten gevolge van andere werkzaamheden.

56 50 Werken op de oever worden zowel overdag als s nachts duidelijk gesignaleerd door middel van de nodige borden en van een aangepaste verlichting, volgens de richtlijnen van de aanbestedende overheid Eigen materieel en vaartuigen De aannemer neemt in het algemeen, en in het bijzonder wat de seinen en het verlichten van werkvaartuigen en lossende vaartuigen betreft, alle maatregelen die nodig zijn in het belang van de scheepvaart. Die maatregelen zijn voorgeschreven in het algemeen reglement van de scheepvaartwegen, in de bijzondere reglementen van de scheepvaartwegen en alle andere wetten en reglementen die op de waterweg van toepassing zijn. De aannemer is gehouden zijn materiaal alle bewegingen te doen verrichten die hem in het belang van de scheepvaart en van het havenbedrijf voorgeschreven worden door de afdeling Maritieme Toegang en de MBZ en zelfs tijdelijk de werken stop te zetten zo hij daartoe verzocht wordt. Hiervoor wordt geen enkele schadevergoeding in aanmerking genomen. De aannemer krijgt geen vrijstelling van havenrechten, sluisgelden of sleeprechten (ook deze met eigen materieel) voor de vaartuigen van welke aard ook, die materieel en producten aanvoeren of wegvoeren, of voor eigen drijvend materieel, nodig voor de uitvoering van de werken van deze aanneming Scheepsvaartonderbrekingen De aannemer dient rekening te houden met het feit dat de P.Vandammesluis in dienst zal blijven gedurende de werken. De scheepvaart die gebruik maakt van de P.Vandammesluis dient ten allen tijde in normale voorwaarden van het gemak en de veiligheid kunnen geschieden, iets waarover de aanbestedende overheid uitsluitend oordeelt. De aannemer dient alle voorzorgen te nemen om de exploitatie van de sluis niet te hinderen. Dit betekent dat de werken overwegend vanaf de oever dienen uitgevoerd en bij het in- en uitvaren van schepen de werkzone wordt ontruimd. Voor occasionele werken vanaf het water dient dit voorafgaandelijk met de aanbestedende overheid en de Havenkapiteindienst te worden afgesproken. Indien de aannemer van oordeel is dat bepaalde werken niet uitgevoerd kunnen worden zonder scheepvaartstremming, dient hij de aanbestedende overheid hiervan op de hoogte te brengen. Eventuele periodes van scheepvaartonderbreking dienen dor de aannemer aan de Havenkapiteinsdienst aangevraagd te worden De Havenkapiteinsdienst kan de gevraagde periode van scheepsvaartonderbreking verdagen om een betere coördinatie te verzekeren met andere werkzaamheden ter plaatse of met andere scheepvaartonderbrekingen, zonder dat de aannemer aanspraak kan maken op een vergoeding van enigerlei vorm van kosten of schade.

57 Plaatsbeschrijving Vóór het begin van de werken wordt tegensprekelijk met de aannemer, het opdrachtgevend bestuur en de MBZ een plaatsbeschrijving opgemaakt van de omgeving van de werken. Hiervoor is een post voorzien in de opmetingsstaat. Als naburige eigendommen worden beschouwd alle eigendommen/kunstwerken gelegen op een afstand van minder dan 50 m van gelijk welk punt waar in het kader van de opdracht werken worden uitgevoerd. Eén exemplaar van dit document en voor aanvaarding ondertekend door de betrokken partijen wordt overhandigd aan de leidend ambtenaar, ten blijke dat deze plaatsbeschrijving werkelijk is uitgevoerd. Na de uitvoering van de werken, wordt conform de technische bepalingen van het bijzonder bestek, overgegaan tot een nieuwe plaatsbeschrijving. Ook deze plaatsbeschrijving is begrepen in de hoger vermelde post in de opmetingsstaat. De aannemer levert de bewijsstukken van deze nieuwe plaatsbeschrijving en meldt aan de aanbestedende overheid de eventuele betwistingen tot welke zij aanleiding heeft gegeven. 17. Lokalen ter beschikking gesteld van de aanbestedende overheid Keten voor de aanbestedende overheid zijn niet noodzakelijk 18. Identificatie van de bouwplaats: Eén bord met volgende vermelding zullen wordt opgesteld volgens de onderrichtingen van de afdeling Maritieme Toegang: Vlaamse Overheid Departement Mobiliteit en Openbare Werken afdeling Maritieme Toegang P.Vandammesluis Inbouwen van een wielfender De onderrichting kan bekomen worden bij de afdeling Maritieme Toegang. De borden blijven eigendom van de aannemer. Voor huur, plaatsing, onderhoud en het wegnemen ervan na beëindigen der werken, werden posten voorzien in de opmeting.

58 Woongelegenheden en kantines De aannemers zijn gehouden aan de leden van het Toezichtcomité voor de tijdelijke woongelegenheden en de kantines van de arbeiders uit het bouwbedrijf, ingesteld overeenkomstig de bepalingen van het K.B. van 18/12/56, toegang te verlenen tot de bouwplaats van de opdracht, ten einde hen in staat te stellen hun taak te vervullen. 20. Meldingsplicht inzake Veiligheid en Hygiëne De aandacht van de inschrijvers wordt bijzonder gevestigd op het bestaan van de collectieve arbeidsovereenkomst van 14/2/80 en 29/3/84 (B.S.5/8/80 en 14/7/84), gesloten in het Paritair Comité voor het Bouwbedrijf, betreffende de meldingsplicht inzake Veiligheid en Hygiëne. In geval de aannemer zijn verplichtingen inzake veiligheid en gezondheid niet naleeft, zal de aanbestedende overheid zelf, eventueel na advies van de veiligheidscoördinator, na ingebrekestelling, alle maatregelen nemen die nodig zijn en dit op kosten van de in gebreken zijnde aannemer overeenkomstig het artikel 29 van de Welzijnswet van 4 augustus In geval van zwaar en dreigend gevaar is de bouwheer vrijgesteld van voorafgaande ingebrekestelling. 21. Toegang tot de werken Bijzondere aandacht wordt gevestigd dat 'verboden toegang'-aanduidingen ter hoogte van de werken moeten geplaatst worden om het publiek op het gevaar van de werken te wijzen. Het aanbrengen, onderhouden en verwijderen van deze aanduidingen is een last van de aanneming. 22. Veiligheidsmaatregelen De aannemer moet zijn materieel beschermen tegen de inwerking van de zee, haar stromingen, tijstanden en golfaanvallen volgens de voorwaarden die hij voorgesteld heeft in zijn kwaliteitsplan. De aannemer zal gedurende de eventuele schorsingsperiode ( zie art. 89 AUR van dit bestek) op zijn kosten alle nodige veiligheidsmaatregelen nemen om persoonlijke ongevallen te voorkomen, zoals het aanbrengen en in goede staat houden van afsluitingen, het plaatsen van de nodige signalisatie, enz... en het in stand houden ervan, zolang er gevaar bestaat. De aannemer is in alle gevallen verantwoordelijk voor de schade en verkeersongevallen die de uitvoering van zijn werken zou teweegbrengen. In alle gevallen waarin het Vlaamse Gewest zou vervolgd worden wegens dergelijke schade is de aannemer gehouden in het geding tussen te komen en op eenvoudige aanzegging deel te nemen aan alle maatregelen die het Gewest nuttig zou achten uit

59 53 te lokken tegen derden, bij gelegenheid van de werken der opdracht om zijn rechten te vrijwaren. Diegene die de werken uitvoert moet steeds bereikbaar zijn door de sluismeester (gsm opgeven) en over het telefoonnummer van de sluisleiding beschikken. De aannemer dient zich te houden aan het algemeen veiligheidsreglement voor aannemers bij de uitvoering van werken in opdracht van MBZ. De aannemer dient dagelijks een werkvergunning aan te vragen bij MBZ. De aannemer dient zich te schikken naar bevelen van de Havenkapiteinsdienst (bv; ontruimen bij voorbijvarende schepen). 23. Stormschade Stormschade aan het materieel van de aannemer is een last van de opdracht. De prijzen houden met al die moeilijkheden en risico's rekening. 24. Schade aan derden De aannemer dient op zijn kosten en op zijn verantwoordelijkheid alle voorafgaande en voorbehoedende maatregelen te treffen tot behoud en instandhouding van de gebouwen, de kunstwerken, de leidingen en onroerende goederen, enz. Eveneens dient hij alle nodige werken uit te voeren met het oog op de bescherming, het behoud en het weer in oorsponkelijke staat stellen ervan in geval van gebeurlijke beschadiging door de werken. Indien ze het in deze omstandigheden nodig achten, mogen de belanghebbende overheden en organismen desgevallend na eenvoudige betekening ambtshalve optreden en zelf de werken uitvoeren of de preventieve of veiligheidsinstallaties verwezenlijken. Alle uitgaven die er uit voortspruiten vallen ten laste van de aannemer. Ingeval de aannemer gevorderd wordt zelf zulkdanige bevelen uitgaande van de belanghebbende overheden of organismen uit te voeren en indien hij geen voldoening schenkt, behoudt de bouwheer zich het recht voor binnen de twee dagen ambtshalve op te treden na een eenvoudige betekening. De ambtshalve maatregelen uitgevoerd hetzij door de belanghebbende overheden of organismen, hetzij door de aanbestedende overheid, verminderen niet in de geringste mate de verantwoordelijkheid van de aannemer tegenover om het even wie. 25. Vergunningen Alle vergunningen en toelatingen, nodig voor de uitvoering van deze opdracht moeten door de aannemer zelf aangevraagd en bekostigd worden.

60 Veiligheidsuitrusting De aannemer stelt gummilaarzen, reddingsvesten, geschikte werkkledij en helmen, aangepast aan het werk, ter beschikking van het toezicht- en leidinggevend personeel van de aanbestedende overheid om hen toe te laten de uitvoering van de werken van dichtbij te volgen. Deze laarzen, kledij en helmen worden door de zorgen en op last van de aannemer in goede staat onderhouden en desgevallend hersteld. art. 80 Wijzigingen aan de opdracht Door zijn offerte aanvaardt de opdrachtnemer de toepassingsregels van CMK-2003 Kostenschaal voor aannemersmaterieel, zoals vastgesteld in de omzendbrief MOW/2006/01 dd. 15 september 2006 (BS 6 oktober 2006) voor het berekenen van de uurkosten van aannemersmaterieel bij het opstellen van verrekeningen, schadeclaims en herzieningen van de overeenkomst. In geval van verrekeningen, van schadeclaims, van herzieningen van overeenkomsten, van bijwerken, van stilligvergoedingen, zal - in deze volgordevoor de prijsvorming een beroep gedaan worden op: - de aanbestedingsprijzen op zich; - overeen te komen prijzen op basis van de aanbestedingsprijzen. De opdrachtnemer baseert zich op de samenstelling van zijn aanbestedingsprijzen en bezorgt o.a. deze samenstelling, met de overeenkomstige materieelkost, voor de door de aanbestedende overheid aangeduide posten;; - overeen te komen prijzen o.b.v. vergelijkbare werken uitgevoerd door dezelfde of een andere opdrachtnemer of o.b.v. courant gangbare prijzen; - d.m.v. CMK 2003-tarieven en officiële uurlonen. Deze laatste methode kan enkel worden toegepast wanneer de aanbestedende overheid oordeelt dat de voorgaande evaluatiewijzen onmogelijk zijn bijvoorbeeld in het geval van het gebruik van bijkomend niet courant gebruikt materieel of wanneer hij vaststelt dat de door de aannemer opgegeven rendementen niet beantwoor-den aan de effectief gerealiseerde rendementen; Als basis voor de CMK2003 tarieven en officiële uurlonen wordt gebruikt: - de officiële uurlonen, bekend gemaakt bij omzendbrief voor aannemingen van werken, ressorterend onder het Paritair Comité voor het Bouwbedrijf, verhoogd met de sociale lasten en verhoogd met 17 % algemene kosten en winst, tenzij uit de aanbestedingsprijzen blijkt dat de opdrachtnemer bij inschrijving een lager percentage gehanteerd heeft; en tenslotte herleid naar de prijs op datum van aanbesteding. Een verhoging van dit

61 55 percentage omwille van de bijdrage aan het OCW is niet toegestaan. Buiten de daguren van 6 uur tot 20 uur wordt voor nachtwerk (tussen 20 uur 's avonds en 6 uur 's morgens) en voor zaterdag- of zondagwerk respectievelijk 25 %,50 % en 100 % toeslag uitbetaald, welke echter niet cumulatief mogen worden aangerekend. Deze prestaties mogen enkel worden geleverd met schriftelijke toestemming en in opdracht van de leidend ambtenaar en zullen slechts in uitzonderlijke gevallen worden opgedragen of toegelaten; - de uurkost van het aannemersmaterieel, overeenkomstig de CMK-2003 Kostenschaal voor aannemersmaterieel, zoals vastgesteld in in art.2 van de omzendbrief MOW/2006/01 De materieelkosten berekend volgens de omzendbrief MOW/2006/01 worden vermeerderd met 17% om rekening te houden met de algemene kosten en winst van de aannemer, tenzij uit de aanbestedingsprijzen blijkt dat de opdrachtnemer bij inschrijving een lager percentage gehanteerd heeft; en vervolgens herleid naar de prijs op datum van aanbesteding. Een verhoging van dit percentage omwille van de bijdrage aan het OCW is niet toegestaan. De technische kenmerken van het ingezet aannemersmaterieel (benaming, merk, type, vermogen, nuttige last, bouwjaar, supplementaire uitrustingen, nummerplaat, enz...) zullen worden afgeleid uit de materieelfiche die moet worden aangeleverd voor dat het materieel op de werf wordt ingezet (zie ook verder); - onderaannemers De materialen en prestaties van onderaannemers worden in rekening gebracht op basis van de aan het bestuur voorgelegde originele facturen, vergezeld van het bewijs van betaling van de betrokken facturen, de betrokken prijsofferte en bestelbon indien de verrekening na de desbetreffende prestatie gebeurt. In het andere geval (opmaak verrekening voor uitvoering van de betrokken prestaties) worden de prestaties voorlopig in rekening gebracht op basis van de aan het bestuur voorgelegde voordeligste prijsofferte en dient bij vorderingen op de betrokken verrekeningsposten de facturen van de onderaannemer te worden voorgelegd samen met het bewijs van betaling van de facturen. In beide gevallen dient de aannemer het normale karakter van de voorgestelde eenheidsprijzen en bedragen aan te tonen door bv de voorlegging van meerdere offertes, aanbestedingsprijzen van gelijkwaardige werken die voor het departement MOW uit-gevoerd werden, facturen van materialen die in gelijkaardige werken verwerkt worden, enz De materialen en prestaties van onderaannemers worden verhoogd met 10 % algemene kosten en winst, tenzij uit de aanbestedingsprijzen blijkt dat de opdrachtnemer bij inschrijving een lager percentage gehanteerd heeft; en vervolgens herleid naar de prijs op datum van aanbesteding.

62 56 Deze verhoging (10%) blijft beperkt tot het eerste onderaannemingsniveau; De opdrachtnemer dient voor elke machine die op de werf wordt ingezet een volledige materieelfiche en dito bewijslast ter beschikking te stellen van het toezichthoudend personeel van de aanbestedende overheid, teneinde een correcte CMK berekening te kunnen toepassen. Bij het niet overhandigen van dergelijke bewijslast zal door de aanbestedende overheid slechts met de minimum karakteristieken van het materieel rekening worden gehouden. In alle gevallen gebruikt de aannemer tuigen aangepast aan de werken, zowel wat betreft hun aantal, hun vermogen, hun rendement en hun efficiëntie. Indien bij wijzigingen aan de opdracht overgedimensioneerd materieel op de werf wordt ingezet voor het uitvoeren van een eenvoudige opdracht, dan zal er geen rekening gehouden worden met de overeenkomstige CMK-tarieven maar zal de leidend ambtenaar overgaan tot een billijke prijsafspraak voor het gebruikte materieel in functie van de werkzaamheden. De overeen te komen prijzen moeten worden bepaald op het ogenblik dat de verrekening wordt opgesteld of op het ogenblik dat de werken werden uitgevoerd indien de verrekening later gebeurt, en worden vervolgens herleid tot hun waarde op datum inschrijving door deling door de herzieningscoëfficiënt geldig voor de betreffende werken op de datum van hun uitvoering voor zover een herziening van toepassing is op de betrokken posten. De aannemer moet binnen de 15 kalenderdagen voldoen aan de schriftelijke vragen aangaande prijsverantwoording. Indien deze termijn wordt overschreden wordt een PV van vaststelling opgemaakt. Bij het uitblijven van enige concrete reactie van de aannemer wordt de verrekening ambtshalve opgesteld met, zonodig, ambtshalve vastgestelde prijzen. Indien er in het kader van dit artikel prijzen dienen overeen gekomen te worden, wordt de controlemogelijkheid zoals beschreven in artikel 58 KB Uitvoering van dit bestek, uitgebreid om de aanbestedende overheid toe te laten de juistheid van de door de aannemer aangeboden prijzen te controleren. art. 82, 1 Controlemiddelen Algemeen Wanneer voor de te leveren producten het BENOR- of COPRO-merk bestaat, dan mogen enkel producten geleverd worden met het BENOR- of COPRO-merk, of een gelijkwaardig merk.

63 57 Bij elke levering moet de opdrachtnemer aan de gemachtigde van de aanbestedende overheid een vrachtbrief voorleggen, opgesteld en ondertekend door de fabrikant en/of de leverancier waarin wordt vermeld: - de datum van de aflevering; - de omvang van de aflevering; - in voorkomend geval: - het certificaat van de onafhankelijke instantie die het product heeft nagezien; - het attest van de onafhankelijke instantie die de partijkeuring heeft uitgevoerd. De algemene regel is dat de producten niet verwerkt mogen worden vooraleer zij door de leidende ambtenaar of zijn gemachtigde werden goedgekeurd. Wanneer evenwel de opdrachtnemer aantoont dat de producten die hij zal aanwenden door een onafhankelijke instantie werden nagezien, dan mag hij ze verwerken vooraleer zij door de leidende ambtenaar of zijn gemachtigde zijn goedgekeurd (zie bepalingen onder artikel 41 AUR). art 83 Dagboek van werken Een dagboek van de werken moet bijgehouden worden op de bouwplaats. De aannemer levert onmiddellijk alle nodige en gevraagde gegevens en documenten. Verder levert de aannemer aan het toezichthoudend personeel van de aanbestedende overheid, van zodra er materieel op de bouwplaats wordt ingezet, een fiche met de technische kenmerken van het ingezet materieel. Deze wordt tegensprekelijk gecontroleerd. De technische fiche bevat o.a. de kenmerken van het ingezet aannemersmaterieel zoals benaming, merk, type, vermogen, nuttige last, bouwjaar, supplementaire uitrustingen, nummerplaat, enz.. en deze worden vermeld in het dagboek der werken. De fiche moet aangevuld worden met de berekening van de CMK-waarde van het ingezet materieel. Het nazicht van deze berekening zal gebeuren door de aanbestedende overheid. Indien de aanbestedende overheid erom verzoekt, stelt de aannemer, naast het dagboek van de werken op de bouwplaats, ook een dagboek van de werken ter beschikking in de constructiewerkplaats. Dit dagboek en de eventuele aantekeningen worden opgesteld in de vorm en volgens een werkwijze die te bepalen is door de aanbestedende overheid. De uitvoering van de grondwerken wordt volgens de aard van de werken genoteerd in een dagboek van de grondwerken (dagrapportering), dat als bijlage gevoegd wordt

64 58 bij het dagboek van de werken. In de dagrapportering moeten alle rapporten, attesten en verklaringen worden verzameld. art. 84 Aansprakelijkheid van de aannemer De opdrachtnemer geeft zich door eigen middelen rekenschap van de uitvoeringsvoorwaarden van de opdracht. Hij neemt zonder enige vorm van voorbehoud, noch beperking, de volle aansprakelijkheid op zich inzake de uitvoeringswijze en de uitvoering van de opdracht. Hij is aansprakelijk voor alle rechtstreekse en onrechtstreekse schade van welke aard ook veroorzaakt door hem, door zijn werknemers of door zijn onderaannemers, aan de aanbestedende overheid, haar gemandateerden of derden en hij is gehouden de aanbestedende overheid te vrijwaren in alle geschillen die verband houden met de uitgevoerde opdracht. De opdrachtnemer zal de aanbestedende overheid tevens vrijwaren tegen alle rechtstreekse en onrechtstreekse schade van welke aard ook, op basis van artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek, geleden door derden wegens en/of bij gelegenheid van de uitvoering van de werken. art.89 Incidenten bij de uitvoering De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor sommige werken te doen onderbreken ten gevolge van bijzondere manifestaties in de havens. Evenzeer behoudt de aanbestedende overheid zich het recht voor sommige werken te doen onderbreken wegens verkeersnoodwendigheden, wegens scheepvaartvereisten of wegens waterlozingen door de havenkunstwerken. Tijdens de schorsingsperiodes, evenals tijdens de langdurige onderbrekingen, dient de aannemer zijn materieel en materiaal zo te schikken dat de hinder tot een minimum herleid wordt. De aannemer dient zich hierbij te schikken naar de bevelen van de leidende ambtenaar. In geval van zware schade aan de reeds uitgevoerde werken of aan de tuigen ten gevolge van een storm, kan de aanbestedende overheid, op schriftelijk verzoek van de aannemer, de werken tijdelijk onderbreken om de aannemer in de gelegenheid te stellen de schade aan te herstellen. Uit hoofde van deze maatregelen is de aannemer niet gerechtigd schadevergoeding te eisen of gelijk welke klacht in te dienen bij de aanbestedende overheid, alleen de uitvoeringstermijn voor de werken wordt verlengd met een duur gelijk aan deze onderbreking. De aannemer houdt bij het bepalen van zijn inschrijvingsprijs met deze onderbrekingen rekening.

65 59 art. 91 Voorlopige oplevering De aannemer moet alle hem ter beschikking gestelde gronden en/of delen van de kaaimuren in staat van reinheid en onderhoud brengen, naar algehele voldoening van de leidend ambtenaar, uiterlijk op de dag van de voorlopige oplevering van de volledige werken. Alle kosten die hieraan verbonden zijn, vormen een last van de aanneming. art Waarborg De waarborgtermijn bedraagt 2 jaar. art. 95 Betalingen Alle betalingsaanvragen en schuldvorderingen worden gericht aan: Afdeling Maritieme Toegang ir. Jan Goemaere celhoofd Havens en Districten Kust Administratief centrum Vrijhavenstraat Oostende. De facturen worden opgesteld op naam van de Vlaamse Overheid en geadresseerd aan bovenstaand adres. Bij zijn factuur voegt de opdrachtnemer de factuuraanvraag. De datum van binnenkomen van de factuur is maar geldig voor het verdere verloop van het dossier, als de adressering van de factuur dezelfde is als deze opgegeven in de opdrachtdocumenten. Bij foute adressering zal de aanbestedende overheid de datum van werkelijke ontvangst van het desbetreffende document als bindend in rekening brengen voor het bepalen van de termijn waarbinnen de betaling moet gebeuren.

66 60 3. Technische bepalingen De werken situeren zich aan een kaaimuur die in getijgebonden gebied gelegen is. Fase 0 Voorbereidingen Deze fase omvat alle voorbereidende werken, zoals: het verwijderen van de vaste omheiningen; de inrichting van de werf; de uitbraak van de fundering van de mast van de afdeling Scheepvaartbegeleiding; de wegname en reiniging van de Pi-fender + transport naar stockageplaats aanbestedende overheid de wegname en tijdelijke stockage van de bolder Fase 1 Uitgraving In de eerste fase wordt de zone achter de bestaande kaaimuur uitgegraven. Er dient opgemerkt te worden dat de werfzone beperkt is en dat de hellingen van de uitgravingen eventueel aangepast dienen te worden en een geschikte beschoeiing gebruikt dient te worden. Fase 2 - Uitbreiding kaaimuur In de uitgegraven zone wordt er een betonnen wand gerealiseerd. Deze betonnen wand dient verankerd te worden aan het beton van de bestaande kaaimuur. Deze wand zal meteen ook dienst doen als bekisting voor het beton uit fase 4. Fase 3 Afbraak gewapend beton kesp Nadat de betonnen wand achter de bestaande kaaimuur gestort is, wordt de bestaande kaaimuur plaatselijk (zoals aangegeven op de plannen) afgebroken. Er wordt opgemerkt dat de bestaande wapening vrijgekapt en behouden dient te worden. Fase 4 Plaatsen kisten wielfenders + inbetonneren In een volgende fase wordt het beton gestort waarin een uitsparing wordt voorzien voor de wielfenderinstallatie. In deze fase worden ook de samengebouwde wielfenders en de opbouwelementen geplaatst in deze uitsparing. De levering van de fenderwielen (banden) met toebehoren behoort niet tot deze aanneming. De fenderwielen liggen gestockeerd op domein van de MBZ en dienen daar door de opdrachtnemer opgehaald te worden. Fase 5 Opstorten kesp kaaimuur Boven de wielfenderinstallatie wordt een dekplaat aangebracht. De zone rond de dekplaat wordt opgehoogd door middel van een betonverharding tot de hoogte van de dekplaat.

67 61 Fase 6 Omgevingsaanleg Na de plaatsing van de installaties wordt de omgeving van de werken opnieuw aangelegd. Dit omvat: Aanleg verharding kaaiplateau; Leveren en plaatsen van de nieuwe mast voor de afdeling Scheepvaartbegeleiding (incl. fundering). De aannemer wordt vrijgelaten om de uitvoering van de fundering zelf in de plannen gedurende de werken; Herplaatsen van de vaste omheining.

68 62 Hoofdstuk 4 VOORBEREIDENDE WERKEN, AFBRAAKWERKEN EN GRONDWERKEN 99. Voorafgaande werken Inrichten van de bouwplaats Voorlopige omheining Beschrijving De voorlopige omheining is samengesteld met geprefabriceerde panelen uit stalen buizen waartegen een verzinkt of geplastificeerd draadnet is bevestigd. De panelen worden geplaatst in verplaatsbare voetstukken. De omheining moet voldoende stevig en stabiel zijn. Minimum hoogte van de afsluiting: 1,80 m Uitvoering Alvorens de werken aan te vangen en bij elke van de opeenvolgende gedeeltelijke uitvoeringsfasen, legt de aannemer de afbakening die hij zich voorneemt van de opeenvolgende werken ter goedkeuring aan de aanbestedende overheid voor. De aannemer levert en plaatst een voorlopige omheining om de bouwplaats af te sluiten en om de toegang tot de bouwplaats te verbieden aan de personen die niets te maken hebben met de onderneming. De voorlopige omheining dient als afsluiting van de bouwplaats en als scheiding van het openbare terrein en de private terreinen. De voorlopige omheining bestaat uit elementen vergaard door bespijkering, door schroeven of lasnaad. De omheining moet voldoende stevig en stabiel zijn. De omheining is degelijk afgesloten en beveiligd. Deze omheining wordt voorzien van de nodige toegangen (poorten en deuren) die efficiënt afgesloten kunnen worden. Het verkrijgen van de vergunning is voor rekening van de aannemer. Wanneer de omheining door de aard van de werken een deel van de openbare weg inneemt, voldoet ze aan de bepalingen van de plaatselijke politiereglementeringen en inzake kleur, signalisatie, enz. aan het M.B. van 11 oktober 1976, het M.B. van 7 mei 1999 en de wijzigingen en aanvullingen van deze besluiten. De aannemer neemt tijdig de nodige maatregelen voor de aanvraag van toelating tot het oprichten van deze omheining en het aanbrengen van de reglementaire signalisatie. Deze aanvraag zal gericht worden tot de bevoegde overheid, zijnde - bij een autosnelweg: de minister tot wiens bevoegdheid deze hoort; - bij alle andere wegen: de burgemeester of zijn gemachtigde.

69 63 Alleen de bouwheer van het werk mag reclameborden aan of tegen de omheining aanbrengen. Aan de aannemer is het evenwel toegestaan op een deel van de afsluiting zijn naam en de naam van zijn bedrijf te vermelden, mits de plaats, vorm en afmeting hiervan door de aanbestedende overheid zijn goedgekeurd. Als de aannemer hierom vraagt, kan de aanbestedende overheid dit ook toestaan aan onderaannemers en leveranciers. Moment van uitvoering Bij de aanvang van de werken. Kwaliteitseisen De omheining moet voldoen aan de eisen van de aanbestedende overheid. De omheining is zodanig geplaatst dat op alle gebied een volkomen veiligheid wordt gewaarborgd en dit tot algehele voldoening van de aanbestedende overheid Aard van de overeenkomst De post wordt uitgedrukt in VH m. De omheining blijft eigendom van de aannemer. Het betalen van eventuele taksen is voor rekening van de aannemer * Voorlopige omheining uit draadnet VH: m Vermelding van de bouwplaats Beschrijving Het betreft de borden zoals beschreven in het art. 79. AUR van dit bijzonder bestek Uitvoering De borden worden opgesteld op de plaatsen aangewezen door de aanbestedende overheid. De borden worden uiterlijk geplaatst bij effectieve aanvang van de werken. De borden moeten verwijderd worden bij de volledige voltooiing van het werk. De opstelling van de borden mag het verkeer niet hinderen en de andere verkeersborden niet verbergen Aard van de overeenkomst Deze post wordt uitgedrukt in VH stuks. De borden blijven eigendom van de aannemer. Alle betreffende kosten, met inbegrip van de onderhouds- en eventuele verplaatsingskosten, zijn voor rekening van de aannemer * Vermelding van de bouwplaats VH: st

70 Signalisatie van de werken Algemeen Alvorens de werken aan te vangen onderwerpt de aannemer de algemene schikkingen die hij zich voorneemt in verband met de organisatie van het openbaar verkeer, het verkeer op, van en naar de bouwplaats, en de signalisatie van de bouwplaats aan de goedkeuring van de aanbestedende overheid. Dit gebeurt overeenkomstig de bepalingen van de artikelen hieronder. Desnoods brengt hij aan deze schikkingen de nodige wijzigingen aan die de aanbestedende overheid of de bevoegde instanties wensen. De aannemer voert de bevelen uit die de aanbestedende overheid of de politie hem geven. De belanghebbenden worden minstens 30 kalenderdagen op voorhand op de hoogte gebracht van de juiste dag van de aanvang van de werken op de plaats van tijdelijk in het gedrang komende inrijen of toegangen tot magazijnen, werkhuizen, garages, nijverheidsinstellingen, parkeerplaatsen van bestaande en nieuw in het gebied op te richten vestigingen, enz. Alle signalisatie moet elektrisch verlicht kunnen worden. Het signalisatiemateriaal blijft eigendom van de aannemer na voltooiing van de werken. De signalisatie moet altijd en op alle gebied een volkomen veiligheid waarborgen ter voldoening van de aanbestedende overheid. Tevens moet steeds een vlot verkeer van voertuigen, spoorvoertuigen, voetgangers en vaartuigen verzekerd zijn en moet het verkeer op de waterweg en het aangrenzende terrein steeds doorgang kunnen vinden. Het verkeer moet tijdens het hele werk een vrije toegang hebben tot in de omgeving liggende terreinen, vestigingen (al dan niet in oprichting) en tot de aangrenzende eigendommen Signalisatie van werken op wegen Materiaalbeschrijving De signalisatie van werken voldoet aan de voorschriften van het Ministerieel Besluit van 07 mei 1999 (en latere wijzigingen) betreffende het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg. De signalisatie die geplaatst moet worden en de signalisatiematerialen voldoen aan de voorschriften van het Standaardbestek 250 v2.2 voor de wegenbouw, hoofdstuk 10.

71 Uitvoering Er dient signalisatie geplaatst te worden ter hoogte van de gevaarzones op de wegen ten gevolge van de werken en bij verkeersbelemmeringen op deze wegen. De aannemer moet alle nodige werken uitvoeren en maatregelen nemen zodat het wegverkeer ononderbroken verzekerd is, in beide richtingen, op alle wegen, op en in de nabijheid van de bouwplaats. Zo nodig dient de aannemer, in overleg met de politie, en AWV, als zij deze weg in kwestie beheren, en volgens de richtlijnen van de aanbestedende overheid, de door de toestand vereiste tijdelijke wegomleggingen aan te leggen en te signaleren. De aannemer moet de vergunning voor de wegomleggingen van de bevoegde besturen verkrijgen. Deze werken en maatregelen moeten in gezamenlijk overleg met de politie gebeuren zodat hierbij rekening gehouden kan worden met andere werken, buiten deze aanneming, die terzelfdertijd aan de gang zijn. Aanvoeren en plaatsen van de signalisatie: De aannemer wordt er in het bijzonder op gewezen dat hij eveneens het bord verantwoordelijke signalisatie moet plaatsen. Dit bord vermeldt in het geel, op een zwarte achtergrond, de naam van de persoon die verantwoordelijk is voor de signalisatie en zijn telefoonnummer. De bepalingen van het Ministerieel Besluit van 7 mei 1999 en de bepalingen van de desbetreffende artikels uit hoofdstuk 10. van het Standaardbestek 250 versie 2.2 voor de wegenbouw zijn van toepassing. Bijkomende voorschriften voor de bebakening van de bouwplaats aan de kant van de rijweg gedurende de uitvoering van de werken: - Als op minder dan 0,50 m van de rand van de rijweg voor autovoertuigen en fietsers een dwarshelling is van meer dan 20 % of een trap van meer dan 0,15 m, dan wordt dit hoogteverschil gesignaleerd met een dubbele doorlopende rij rood-wit geschilderde planken, respectievelijk op 0,45 à 0,50 m en op 0,90 à 1,00 m van de grond. Deze bebakening wordt behoorlijk verlicht. - Als op meer dan 0,50 m maar op minder dan 0,75 m van de rand van de rijweg voor autovoertuigen en fietsers een dwarshelling van meer dan 20 % of een trap van meer dan 0,15 m is, of als op minder dan 0,50 m van deze rand van de rijweg een hoogteverschil is van meer dan 0,05 m maar minder dan 0,15 m, worden deze hoogteverschillen gesignaleerd met staanders van minstens 1 m hoogte en 0,15 m breedte (afwisselend wit en rood geschilderd in strepen van maximum 0,20 m hoogte) hetzij met verkeerskegels van minstens 0,75 m hoogte. Deze bebakeningselementen staan ten hoogste 30 m uit elkaar en zijn voorzien van witte of geelachtige lampen.

72 66 - Als op meer dan 0,75 m maar op minder dan 1,25 m van de rand van de rijweg voor autovoertuigen en fietsers een dwarshelling van meer dan 20 % of een trap van meer dan 0,15 m is, wordt dit gesignaleerd door reflectoren volgens de algemene omzendbrief over de wegsignalisatie (vernieuwde uitgave). Deze staan op onderlinge afstanden van hoogstens 50 m. In bochten met een straal R van minder dan 900 m is de onderlinge afstand ten hoogste gelijk aan (R/20 + 5) m Kwaliteitseisen De signalisatie van de bouwplaats en van de wegomleggingen op de bestaande wegen is verplicht en geschiedt overeenkomstig de bepalingen van het Algemeen Reglement op de Politie van het Wegverkeer, opgenomen in het Koninklijk Besluit van (en latere wijzigingen), alsmede volgens de volgende bepalingen van: - het Ministerieel Besluit van (en latere wijzigingen) waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald; - het Ministerieel Besluit van 7 mei 1999 betreffende het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg; - het SB 250 versie 2.2, hoofdstuk 10. De aandacht wordt gevestigd op: - Artikel van het Koninklijk Besluit van 01 december 1975 Het signaleren van de op de openbare weg aangebrachte werken valt voor rekening van degene die de werken uitvoert. Wanneer verkeersborden betreffende de voorrang, verbodsborden, gebodsborden, verkeersborden betreffende het stilstaan of parkeren of voorlopige markeringen die de rijstroken aanduiden, worden aangewend, mag deze signalisatie slechts worden aangebracht op voorwaarde dat daartoe toelating werd gegeven door de burgemeester of zijn afgevaardigde zo het een openbare weg betreft. De toelating bepaalt in elk geval de verkeerstekens die gebruikt zullen worden. - Artikel van het Ministerieel Besluit van 7 mei 1999 De toelating moet zich op het werk bevinden en vertoond worden op elk verzoek van de bevoegde overheid. Daarenboven is de aannemer verplicht zich te onderwerpen aan de politiereglementen en aan andere bepalingen, zowel aan deze die bestaan als aan deze die uitgevaardigd worden tijdens de uitvoering van zijn werken Aard van overeenkomst Deze post is voorzien als een globale prijs * Signalisatie van werken op wegen GP

73 Signalisatie van werken op waterwegen Materiaalbeschrijving Volgens eisen van de Havenkapiteinsdiensten van de MBZ nv omvattende borden, boeien, bebakening, enz Uitvoering Alle door de aanbestedende overheid en de Havenkapiteinsdienst gevraagde signalisatie en bebakening met plaatsing, verplaatsing en wegname in overleg met deze diensten. De precieze locatie (in en in de omgeving van de werfzone) waar de signalisatie moet komen, dient eveneens overeen gekomen te worden met de Havenkapiteinsdienst. Het vlottend materieel van de aannemer voert de signalisatie conform de geldende reglementen en de Europese regelgeving (Europese Conferentie van Ministers van Vervoer - CEVNI-voorschriften) Kwaliteitseisen Elke signalering of bebakening wordt geplaatst conform de geldende reglementen en de Europese regelgeving (Europese Conferentie van Ministers van Vervoer - CEVNIvoorschriften) Aard van overeenkomst Deze post is voorzien als een globale prijs * Signalisatie van werken op waterwegen GP Verhuren van de inrichting van de bouwplaats Algemeen Het huren omvat ook het volgende: het gestelde materiaal en de uitrustingen die ter beschikking gesteld zijn, worden door de aannemer in goede staat onderhouden en bij beschadiging of verlies onmiddellijk hersteld of vervangen. De verplicht te nemen verzekeringen voor het materiaal en andere zaken vermeld in de artikelen hieronder, zijn inbegrepen in de eenheidsprijzen Verhuren van voorlopige omheining uit draadnet Beschrijving Ter beschikking stellen van de omheining vermeld in postnr *.

74 Aard van de overeenkomst Deze post wordt uitgedrukt in VH maand meter. De post omvat naast de huur en het onderhoud van de omheining, ook eventuele verplaatsingen van de omheining * Verhuren van voorlopige omheining uit draadnet VH: mnd m Verhuren van aanwijzing van de bouwplaats: Beschrijving Ter beschikking stellen van de borden vermeld in postnummer * Aard van de overeenkomst Deze post wordt uitgedrukt in VH maanden huur. Deze post omvat zowel de kosten voor de huur als voor het eventuele onderhoud tijdens het uitvoeren van de werken. Het aantal maanden huur wordt als volgt berekend: aantal maanden dat de borden ter beschikking worden gesteld aantal borden = aantal maanden huur * Verhuren van aanwijzing van de bouwplaats VH: mnd Verhuren van signalisatie van werken Beschrijving Algemeen Ter beschikking stellen van de signalisatie. Verlichten en onderhouden van de signalisatie. Bij mistig en duister weer en s nachts is de signalisatie voldoende verlicht voor het verkeer. Als de verkeersveiligheid het toelaat dient dit deel van de signalisatie afgedekt, in overleg met de aanbestedende overheid van de werken. Eveneens na de werkuren, zowel s avonds als tijdens het weekend en telkens als het werk op de bouwplaats gedurende een bepaalde periode onderbroken wordt, moet na overleg met en akkoord van de aanbestedende overheid, de niet volstrekt nodige signalisatie degelijk afgedekt of weggenomen worden. Signalisatie is niet volstrekt nodig als de verkeersveiligheid niet meer in het gedrang komt. Als er tijdens deze periodes niet de minste hinder of gevaar voor het verkeer blijft bestaan, moet alle signalisatie, inbegrepen de gevaarstekens die de bouwplaats aangeven, afgedekt of weggenomen worden.

75 69 Als er integendeel een zekere hinder of gevaar blijft bestaan, moeten alleen de niet volstrekt nodige tekens, te bepalen door de bevoegde instanties, afgedekt of weggenomen worden Verhuren van signalisatie van werken op wegen Dit betreft de signalisatie die in postnummer * vermeld wordt Verhuren van signalisatie van werken op waterwegen Dit betreft de signalisatie die in postnummer * vermeld wordt Aard van de overeenkomst Deze posten worden uitgedrukt in VH maand. De op te geven prijs omvat de huur inclusief het onderhoud en eventuele verplaatsingen van de signalisatie * Verhuren van signalisatie van werken op wegen VH: mnd * Verhuren van signalisatie van werken op waterwegen VH: mnd 99.4 Ontruimen van de bouwplaats Beschrijving Algemeen Bij het ontruimen, verwijderen en wegnemen moet de aannemer alles opnieuw in de oorspronkelijke toestand herstellen en alle beschadigingen als gevolg van het uitvoeren van de werken herstellen Verwijderen van voorlopige omheining Dit betreft de omheining vermeld in postnr * Verwijderen van aanwijzing van de bouwplaats Dit betreft de het verwijderen van de borden vermeld in postnr * Verwijderen van signalisatie van werken op wegen Dit betreft de het verwijderen van de signalisatie vermeld in postnr *. Gedeeltelijke wegneming van de signalisatie, zodra de verkeersveiligheid het toelaat, in overleg met de aanbestedende overheid Verwijderen van signalisatie van werken op waterwegen Dit betreft de het verwijderen van de signalisatie vermeld in postnr *. Gedeeltelijke wegneming van de signalisatie, zodra de verkeersveiligheid het toelaat, in overleg met de aanbestedende overheid en de Havenkapiteinsdienst Uitvoering Na volledige voltooiing van de werken.

76 Meetmethode voor hoeveelheden * Verwijderen van voorlopige omheining uit draadnet VH: m * Verwijderen van aanwijzing van de bouwplaats VH: st * Verwijderen van signalisatie van werken op wegen GP * Verwijderen van signalisatie van werken op waterwegen GP 1. Voorbereidende werken Alle afbraakmateriaal wordt eigendom van de aannemer en is door hem weg te voeren, tenzij anders omschreven in de technische bepalingen. De kostprijs hiervoor is begrepen in zijn eenheidsprijzen. 1.1 Beschrijving Op- en afbraakwerken, al of niet voor herbruik Op- en afbreken van massieven, constructies, kleine kunstwerken en afsluitingen Opbreken van fundering mast Scheepvaartbegeleiding Dit betreft de afbraak van het gewapend beton van de fundering van de mast van de Scheepvaartbegeleiding. De afbraak van de fundering dient zo te gebeuren dat de onderliggende kaaiplaat geen schade oploopt Opbreken van onderfundering mast Scheepvaartbegeleiding Dit betreft het opbreken van het volume stabiel 200kg/m³ dat aanwezig is onder de fundering van de mast van de scheepvaartbegeleiding. De opbraak van de onderfundering dient zo te gebeuren dat de onderliggende kaaiplaat geen schade oploopt. Inbegrepen in deze post is het terug aanvullen en verdichten van de ontstane put tot op niveau maaiveld en dit voor de zone die zich niet in de zone van de uit te graven bouwput bevindt. Als materiaal kan grond gebruikt worden die vrijkomt bij het graven van de bouwput Afbraak van deel van de bestaande kaaimuur De afbraak van het gedeelte van de bestaande kaaimuur, dat aangegeven is op de aanbestedingsplannen, dient uitgevoerd te worden zonder schade toe te brengen aan het overige deel van de kaaimuur. Een belangrijke opmerking is dat op bepaalde plaatsen, zoals aangegeven op de plannen de bestaande wapening vrijgekapt en behouden dient te worden. Bij de uitbraak van het beton dient bijgevolg omzichtig tewerk gegaan worden. Indien de bestaande te behouden wapening als gevolg van

77 71 onomzichtig afbraakwerk van de aannemer niet behouden of beschadigd werd, dient de aannemer op eigen kosten de nodige nieuwe wapening in te boren en te verankeren. Op de plaats waar er geen voeg aanwezig is ter hoogte van de afbreeklijn, wordt een verticale afbreekzone voorzien en wordt de kaaimuur verticaal ingezaagd. De verticale zaagsnede dient aangebracht te worden tot een diepte van 3cm, zonder de bestaande wapening te beschadigen. Als de grens van de af te breken zone wel zou samenvallen met een voeg, dient de afbraak te geschieden zonder de tegenvorm van de aansluitende moot te beschadigen. Bij beschadiging van de voegband dient de aannemer het beschadigde deel te vervangen door een nieuwe voegband. Ten einde de functie van de voeg te verzekeren wordt de nieuwe voegband aan de bestaande voegband gevulcaniseerd. De afbraak van het gewapend beton wordt uitgevoerd met gepast materieel, inbegrepen het wegnemen van de dekzerkprofielen, het afbranden van wapeningsstaal. Tijdens de werken mag geen puin op de bodem van de toegangsgeul terechtkomen. De gepaste middelen worden aangewend om dit te vermijden. Na de werken dient de aannemer langs de werfzone te baggeren zodat alle betonresten en ander puin ten gevolge van de werken verwijderd worden. Het afgebroken (en opgebaggerd) materiaal wordt door de aannemer weggevoerd naar een erkend recyclagebedrijf voor bouwmaterialen. Eveneens inbegrepen in deze posten is het blootleggen van de bestaande wapening, het opruwen van de aansluitzone en alle bijhorende werken Uitbreken en verwijderen van asbest en overige elementen C WEGNEMEN VAN ELEMENTEN C.1. Wegname Pi-fender Dit betreft het wegnemen van de Pi-fender die zich situeert ter hoogte van de hoek waar de wielfender ingebouwd wordt. Voor er gestart wordt met de afbraak van het beton van de kaaimuur dient de Pi-fender van de kaaimuur verwijderd te worden. Het is een Pi-fender met volgende kenmerken: 1250H x 2750L. De desbetreffende post de demontage van de bestaande Pi- fender, de reiniging van de fender in en het transport naar de stockageplaats van de aanbestedende overheid. De fender blijft eigendom van de aanbestedende overheid.

78 C.2. Wegname bolder Dit betreft het wegnemen van de bolder die zich situeert ter hoogte van de hoek waar de wielfender ingebouwd wordt. Deze post houdt de demontage van de bolder in. Bij het wegnemen van de bolder dient omzichtig te werk worden gegaan zodat de muts van de bolder na de werken teruggeplaatst kan worden mits het voorzien van nieuwe verankering. In de post met betrekking tot het wegnemen van de bolder is eveneens de stockage van de muts van de bolder gedurende de werken inbegrepen C.3. Wegname vaste omheining Om de werfzone gemakkelijk toegankelijk te maken voor het werfverkeer dient de vaste omheining ter hoogte van de werkzone weggehaald te worden. Na de werken zal de omheining teruggeplaatst worden. Voor de terugplaatsing is een aparte post voorzien. Eveneens inbegrepen in de post voor het wegnemen van de omheining is de stockage van de omheining ervan gedurende de uitvoering van de werken Meetmethode voor hoeveelheden Afbreken van fenders volgens C VH: st * Uitbreken en tijdelijk stockeren van gietijzeren bolders volgens C VH: st Wegnemen van afgrenzingen volgens C, wegnemen van draadafsluitingen en bijbehorende palen VH: m * Opbreken van fundering mast Scheepvaartbegeleiding VH: m³ * Opbreken van onderfundering mast Scheepvaartbegeleiding VH: m³ * Afbraak van deel van de bestaande kaaimuur VH: m³

79 73 3. Grondwerk voor bouwputten 3.1 Beschrijving Uitgraving De bepalingen van het SB zijn integraal van toepassing en worden aangevuld met onderstaande bepalingen De uitgravingen worden uitgevoerd op de plaatsen die aangeduid staan op de desbetreffende plannen en bijbehorend bestek en de aanduidingen van de aanbestedende overheid. In een eerste fase van de werken dient een betonnen wand achter de bestaande kaaimuur gestort te worden. Hiervoor dient eerst een bouwput uitgegraven te worden. De helling van de uitgegraven grond mag maximaal 4/4 bedragen. Aangezien de werfzone beperkt is zal het niet mogelijk zijn om bij de uitgraving overal een helling van max. 4/4 te hanteren (cfr. zone grenzend aan de rijweg), op deze plaatsen dient de aannemer een gepaste beschoeiing te gebruiken. Na de uitvoering van de betonnen wand kan een deel van de uitgegraven grond gebruikt worden om de bouwput aan te vullen. De overschot van de uitgegraven grond wordt door de aannemer afgevoerd tot buiten het Gewestdomein. Voor de aanvulling van de bouwput is een aparte post voorzien. Het staat de aannemer vrij om de middelen te kiezen voor de uitvoering van de werken in functie van de omvang, de aard en de plaatselijke omstandigheden van de uitgraving. Alle kosten afhankelijk van de door de inschrijver gekozen uitvoeringsmethode dienen inbegrepen te zijn. Eveneens inbegrepen in de prijs is het uitgraven van de bouwput, de nodige beschoeiing en de tijdelijke stockage van de uitgegraven grond. Als dat noodzakelijk zou zijn, dan kan de aannemer na akkoord van de aanbestedende overheid, de helling van de wanden van de uitgraving aanpassen. De kosten voor de bronbemaling zijn inbegrepen in de overeenkomstige posten van grondwerk en/of leidingen en/of kleine kunstwerken Aanvulling De bepalingen van het SB zijn integraal van toepassing en worden aangevuld met onderstaande bepalingen: Het betreft de aanvulling, inclusief verdichting, na het realiseren van de betonnen achterwand. De aanvullingen omvatten :

80 74 - het wegruimen van op de grondslag van de aanvulling aanwezig slib, organische stoffen, puin en alle soorten afval, zoals bijvoorbeeld verpakkingsmateriaal, hout, nagels, isolatiemateriaal, enz. en het afvoeren naar de voorziene stortplaatsen buiten de bouwplaats; - het vervoeren naar het werk en verwerken van de nodige aanvullingsmaterialen. In geval er zich modderafzettingen vormen en/of inkalvingen voordoen, is de aannemer er toe gehouden het aanvullingswerk te onderbreken en die modderafzettingen en/of inkalvingen van de bouwplaats te verwijderen. De aanvulling tegen kunstwerken wordt door de aannemer zo uitgevoerd dat de kunstwerken noch beschadigd, noch misvormd worden. Inbegrepen in deze post is het aanvullen en verdichten van de bouwput, de controle op de verdichting en de afvoer van de overschot van de uitgegraven grond. 3.2 Meetmethode van hoeveelheden * Uitgraven van de bouwput VH: m³ * Aanvullen van de bouwput VH: m³ HOOFDSTUK 9 ALLERHANDE WERKEN 20. Regiewerken 20.1 Beschrijving Voor zaken niet inbegrepen in andere posten en uitsluitend op verzoek en/of uitdrukkelijke goedkeuring van de aanbestedende overheid. De ter beschikking stelling start bij het effectief aanvatten van betreffende werkzaamheden ter plaatse. Dit betekent dat kosten voor mobilisatie en demobilisatie in de eenheidsprijzen inbegrepen moeten zijn. Volgende kosten dienen eveneens in de eenheidsprijzen inbegrepen te zijn: Alle kosten voor stillig voorafgaand of na voltooiing van de betreffende werkzaamheden, vergoedingen, verbruiken, transporttijden, verzekeringen, werfleiding, winst en loon bedieners. Prestaties geleverd volgens deze posten dienen steeds in het dagboek der werken te worden opgenomen. Prestaties die niet zijn opgenomen, komen niet in aanmerking voor betaling. Er worden geen toeslagen voor bijvoorbeeld overuren, avond-, nacht- en weekendwerk of voor flexibele werktijden aanvaard.

81 75 De aannemer heeft geen recht op schadevergoeding indien onderstaande posten niet of voor minder dan de helft worden uitgevoerd. Voor de verschillende posten wordt er een maximumprijs vastgelegd in de opmetingsstaat. Het staat de aannemer vrij om in zijn offerte voor deze posten een vermindering toe te kennen of te opteren voor de voorgestelde maximumprijs. Een vermeerdering is niet toegelaten. Elke vermeerdering wordt als ongeschreven beschouwd en in dat geval zal de maximumprijs in rekening worden gebracht Meetmethode voor hoeveelheden Ter beschikking stellen van arbeidskrachten, voor de uitvoering van onvoorziene werken alle graden (geoefenden, geschoolden 1ste en 2de graad) u * Ter beschikking stellen van een burgerlijk ingenieur 0-5 jaar relevante ervaring, voor de uitvoering van onvoorziene bijkomende studiewerken indien deze niet door de aanbestedende overheid zelf kunnen worden uitgevoerd u * Ter beschikking stellen van een tekenaar (bachelor of masterniveau), 0-5 jaar relevante ervaring, voor de uitvoering van onvoorziene bijkomende werken in het kader van de studiewerken indien deze niet door de aanbestedende overheid zelf kunnen worden uitgevoerd u Ter beschikking stellen en gebruik van materieel (voertuigen), incl. eventuele bediener/bestuurder, vrachtwagenkipper, met een minimum laadvermogen van 70 kn en een minimum laadbakinhoud van 7 m³ - u * Ter beschikking stellen en gebruik van materieel (voertuigen), incl. eventuele bediener/bestuurder, telescoopkraan 50 ton - u * Ter beschikking stellen en gebruik van materieel (voertuigen), incl. eventuele bediener/bestuurder, hydraulische kraan 150 kw u

82 76 HOOFDSTUK 25 BETON, WAPENING EN BETONCONSTRUCTIES 30. Wapening Betonstaal Beschrijving Uitvoering Passieve wapening wordt op zodanige wijze vervoerd, opgeslagen, gebogen en gesteld dat zij geen enkele schade oploopt. De oppervlaktegesteldheid van deze wapening wordt vóór de toepassing geïnspecteerd op de aanwezigheid van schadelijke stoffen die een nadelige invloed kunnen hebben op het staal, op het beton of op de hechting tussen beide. Het betonstaal dat tot wapening voor betonconstructies bewerkt wordt, beantwoordt na het bewerken nog steeds aan NBN A :1986, NBN A :1986, NBN A :1986 (+A1:1990) en NBN A :1986 (+A1:1988) en aan de technische voorschriften PTV 302:2010, PTV 303:2009, PTV 304:2011, PTV 305:2009, PTV 306:2010, PTV 307:2009 en PTV 308:2009, die deze normen aanvullen, verduidelijken en aanpassen. Het buigen gebeurt met mechanische hulpmiddelen, bij een constante snelheid, zonder stoten en met behulp van doorns zodat het gebogen deel een constante kromming heeft. Indien de omgevingstemperatuur beneden een opgegeven waarde ligt, kunnen aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn. De kromming wordt beperkt om te voorkomen dat het beton binnen de kromming zou verbrijzelen of barsten of dat de wapening zelf zou scheuren. Aan deze eis is voldaan wanneer de doorns worden gebruikt zoals voorzien in SB Kleinere doorns kunnen worden gebruikt mits rechtvaardiging. De bewerking van de staven gebeurt bij omgevingstemperatuur op voorwaarde dat deze temperatuur niet daalt onder 5 C. Het is hoe dan ook aan te raden om bij een daling onder + 5 C voorzorgen te nemen tegen het gevaar van brosse breuk van de staven (bv. door wat minder snel te buigen). In de mate van het mogelijke wordt een voorlopige buiging vermeden, gevolgd door een terugbuiging. Als deze handeling toch nodig is, dan dient dit te gebeuren zonder stoten; de kromtestraal van de buiging is dan dubbel zo groot als die welke in SB voor de hoofdwapeningen is voorgeschreven. De wapening wordt geplaatst conform de uitvoeringstekening. De uitvoeringstekening vermeldt dekking, tussenafstand, verbindingen, overlappingen, overlappingslengtes en plaatsing van de staven.

83 77 De wapening is zo stevig dat de staven tijdens het vervoer, het stellen en het storten van het beton niet uit hun voorgeschreven positie kunnen geraken. De voorgeschreven dekking op de wapening wordt behouden door gebruik te maken van goedgekeurde betonblokjes en afstandhouders. Het plaatsen omvat een bevestiging van de wapeningsstaven, die in het algemeen uitgevoerd wordt door het binden van een gepast aantal kruisingen van staven om een voldoende stijf wapeningsvlechtwerk te bekomen, waarbij tevens gezorgd wordt dat overlappingen van staven onveranderd blijven. De spatieblokjes en de draagblokken die bij de bevestiging worden gebruikt, zijn aangepast en voldoende in aantal. Ze mogen geen belemmering zijn voor het storten van het beton, mogen geen afbreuk doen aan de duurzaamheid en zullen meer bepaald bestand zijn tegen aantastende omgevingsinvloeden. De bevestigingshulpmiddelen zullen: - voldoende betondekking hebben; - inert zijn ten opzichte van de omringende materialen; - maatafwijkingen hebben die verenigbaar zijn met de afwijkingen die geëist worden voor het wapeningsvlechtwerk; - voldoende bestand zijn tegen thermische belastingen (vriezen, hoge temperaturen, brand). De vereiste toelaatbare maatafwijkingen voor de bevestiging van de wapening komen overeen met de waarden van SB In gebieden met grote concentratie van wapening wordt gezorgd voor voldoende staafafstand opdat het beton goed kan worden verdicht Lokalisatie Het wapeningsstaal wordt verwerkt zoals het op de goedgekeurde uitvoeringsplannen van de aannemer aangeduid staat Meetmethode voor hoeveelheden In de eenheidsprijs dienen alle kosten voor het leveren en plaatsen van het staal te zijn inbegrepen net als de kosten voor het lassen van het staal aan de damwanden waar voorgeschreven. Deze posten worden uitgedrukt in VH kg a* Betonstaal, BE 500 S, voor het beton van de wielfender VH: kg b* Betonstaal, BE 500 S, voor sokkel cameramast VH: kg

84 78 31 Ter plaatse gestort beton 31.1 Beschrijving Uitvoering Toelaatbare maatafwijkingen De toleranties Δl op de maten van de nominale doorsnede met betrekking tot de afmetingen van betondoorsnedes (zoals o.a. : de totale hoogte van een ligger, de dikte van een vloerplaat, de breedte van een ligger, de dikte van een lijf, de doorsnedematen van een kolom, ) en met betrekking tot de effectieve (nuttige) hoogte zijn de volgende: - voor l 150 mm: Δl = ± 5 mm - voor l = 400 mm: Δl = ± 15 mm - voor l mm: Δl = ± 30 mm met lineaire interpolatie voor andere waarden van l, waarbij l de hoogte, de dikte of de breedte van de doorsnede is. De toleranties op de dekking op de wapening zijn opgenomen op de opdrachttekeningen en worden bij ontstentenis hiervan bepaald door SB Het kaaiplateau dient perfect vlak (Δ = ± 2mm) afgestreken te worden d.m.v. een reilat Bekisting en ondersteuningsconstructies A BASISVEREISTEN De opdrachtnemer legt de plans met de bekisting en de ondersteuningsconstructies voorafgaandelijk aan de aanbestedende overheid voor. Het in de opdrachtdocumenten aangegeven lengteprofiel is dit van het afgewerkt kunstwerk op het ogenblik van de voorlopige oplevering. Hiertoe houdt de opdrachtnemer rekening met alle vervormingen die tijdens de uitvoering kunnen optreden zoals de doorbuiging, de zeeg door voorspanning enz. Het aan elkaar verankeren doorheen de betonmassa van (ongeveer) evenwijdig staande bekistingswanden wordt niet toegelaten bij waterkerende constructies, indien geen speciale voorzieningen die de waterdichtheid verzekeren, getroffen worden. De bekisting en de ondersteuningsconstructies zijn zodanig ontworpen en uitgevoerd dat zij in staat zijn om weerstand te bieden aan alle belastingen die tijdens de uitvoering kunnen optreden. Zij worden intact gelaten tot het beton voldoende sterkte

85 79 heeft verkregen om bestand te zijn tegen de spanningen die bij verwijdering of ontkisting optreden. Hierbij wordt een aanvaardbare veiligheidsmarge in acht genomen. De stijfheid van de bekisting en van de ondersteuningsconstructies is groot genoeg om te voldoen aan de eisen met betrekking tot de voor de draagconstructie geldende toelaatbare maatafwijkingen en zodanig dat de draagkracht niet wordt aangetast. De algemene opzet van de bekisting is zodanig dat wapeningen en voorspanwapeningen op de juiste wijze kunnen worden aangebracht en het beton op de juiste wijze kan worden verdicht. De bekisting en de ondersteuningsconstructies worden gedimensioneerd en gesteld door vakbekwaam personeel. Door middel van toezicht en controle wordt ervoor gezorgd dat de plaatsing gebeurt in overeenstemming met de opdrachtdocumenten. De bekisting dient van het beton te kunnen worden verwijderd zonder dat schokken of schade worden veroorzaakt. Wanneer in de bekisting een zeeg wordt aangebracht, gebeurt dit overeenkomstig de eisen van de ontwerper van de draagconstructie en de ondersteuningsconstructies. De steun van de ondersteuningsconstructies op de grond wordt eveneens in overeenstemming met de tekeningen en de bepalingen van de opdrachtdocumenten uitgevoerd door vakbekwaam personeel. In de dimensionering van de ondersteuningsconstructies wordt rekening gehouden met de vervorming en verplaatsing als gevolg van voorspanning. Naden tussen de bekistingspanelen zijn voldoende dicht. Het binnenvlak van de bekisting dient schoon zijn. Goedgekeurde ontkistingsmiddelen worden ononderbroken in gelijkmatige lagen op het binnenvlak aangebracht. Het beton wordt gestort wanneer deze middelen nog werkzaam zijn. Met eventuele schadelijke invloeden van deze middelen op het betonoppervlak wordt rekening gehouden. Afstandhouders in de bekisting die in het beton achterblijven, mogen geen afbreuk doen aan de duurzaamheid of aan het uiterlijk. De bekisting wordt zodanig ontworpen en uitgevoerd dat er geen verlies van de fijnste korrelfractie of ontsiering van het betonoppervlak plaatsvindt B IN TE STORTEN ONDERDELEN Het kan noodzakelijk zijn om in te storten onderdelen of wapeningsstaven toe te passen om de bekisting in de vorm te houden of om voorspankabels, kabelkanalen of dergelijke op hun plaats te houden tot het beton is verhard.

86 80 Zulke ingestorte onderdelen mogen niet leiden tot een onaanvaardbare belasting van de draagconstructie, mogen niet schadelijk reageren met de bestanddelen van het beton of het staal van de wapening of voorspanwapening en mogen geen onaanvaardbare ontsiering van het oppervlak veroorzaken. De toepassing van in te storten onderdelen van lichte legeringen (aluminium enz.) is niet toegestaan Betonstorten bij vorst Op de bouwplaats worden elke dag de minimum- en maximumluchttemperatuur vastgesteld door middel van een minimum-maximumthermometer (zie figuur A). Figuur A: Eenvoudig kastje voor minimum-maximumthermometer Die wordt op 1,50 m boven de grond geplaatst, is N-NW blootgesteld en door een luifel tegen regen en zon beschermd. De gemiddelde temperatuur is conventioneel gelijk aan het rekenkundig gemiddelde van de buitentemperaturen opgetekend om 7 u (minimum) en om u (maximum). Er worden zes weertypes onderscheiden, afhankelijk van de dagelijkse gemiddelde temperatuur en de dagelijkse minimumtemperatuur (zie figuur B).

87 81 Figuur B: Weertypes Bij weertype 0 tot en met II is de gemiddelde temperatuur boven de 0 C. Bij de weertypes III tot en met V blijft de gemiddelde temperatuur onder de 0 C. Wanneer de temperatuur (de gemiddelde en de minimale) minstens 5 C bedraagt, heeft men te maken met weertype 0. Bij weertype 0 zijn er geen specifieke maatregelen te nemen in verband met vriesweer, omdat er geen sprake is van te lage temperatuur of vriesweer. Het is niet toegelaten beton te storten wanneer de gemiddelde temperatuur onder de 0 C is, met andere woorden bij weertype III (matige vorst), IV (strenge vorst) of V (zeer strenge vorst) wordt er bij werken in de openlucht geen beton gestort. Het is verboden een fundering aan te leggen op bevroren grond of op grond waarin nog sporen aanwezig zijn van de inwerking van de vorst. Desnoods wordt het bevroren of ontaarde deel van de grond verwijderd. Zodra de grondslag voor de funderingen bereikt is, neemt de opdrachtnemer alle noodzakelijke maatregelen om die grondslag tegen de vorst te beschutten. Hij beschut ook de grond naast de uitgevoerde funderingen, de grondslagen van de stutten, de funderingsstroken van beton enz.

88 82 Bij weertype I (geen vorst) of II (lichte nachtvorst en/of vorst s ochtends) wordt er in de openlucht geen beton gestort, tenzij de opdrachtnemer een voorafgaand betononderzoek heeft opgesteld. Wanneer tijdens de uitvoering van de werken vriesweer wordt verwacht (van 1 oktober tot 15 april) stelt de opdrachtnemer sowieso een gefundeerd betononderzoek op dat hij ter aanvaarding voorlegt aan de aanbestedende overheid. De aanbestedende overheid zal bij de beoordeling van het voorgelegd voorafgaand betononderzoek vooral letten op de vooruitgang van het werk in de beste voorwaarden en op de voorziene beschermingsmaatregelen. Het werk kan door de aanbestedende overheid worden onderbroken op grond van de overige weersverschijnselen (hevige wind, sneeuwval enz.). Werkonderbrekingen moeten worden beperkt door het treffen van geschikte maatregelen zoals sneeuwruimen, plaatsen van windschermen enz. Voor het bepalen van de nodige voorzorgsmaatregelen zijn de volgende factoren belangrijk: - de weersomstandigheden tijdens en na het storten, namelijk temperatuur en wind (a); - de vorm van de constructie (b); - het bekistingsmateriaal (hout of metaal)(c); - de betonsamenstelling (d). a) De weersomstandigheden tijdens en na het storten, namelijk temperatuur en wind. Er dient te allen tijde gekend te zijn welk weertype het is. Het weertype (en eventueel het voorafgaand betononderzoek door de opdrachtnemer) zal bepalen of er bij vriesweer beton mag worden gestort. De regel blijft dat de gemiddelde temperatuur minstens + 5 C moet bedragen gedurende 72 uur na het storten en dat er geen bescherming meer nodig is van zodra het beton 5 N/mm² druksterkte bereikt. De controle van de betonsterkteontwikkeling is verplicht; dit gebeurt op bouwplaatskubussen onmiddellijk vóór het ontkisten. Wanneer de gemiddelde temperatuur tussen 0 C en 5 C ligt, zullen extra bouwplaatskubussen, die in dezelfde omstandigheden als het kunstwerk worden gemaakt en bewaard, worden genomen om aan te tonen dat de druksterkte 5 N/mm² bereikt heeft. De bescherming van het jonge beton is bij vriesweer zeer belangrijk en gebeurt conform NBN EN 13670:2010 en prnbn EN 13670:2010 ANB:2011 ( 8.5). De invloed van koude en van de afkoeling van het beton op de bouwplaats mogen niet worden onderschat. De temperatuur enkele uren na het storten zal daarbij vaak meer bepalend zijn dan de temperatuur op het moment van het storten. Hierbij komt nog de invloed van de wind die een pas gestort beton gemakkelijk kan doen bevriezen. Nachtvorst en/of sterke

89 83 wind kunnen ervoor zorgen dat het voorziene ontkistingsmoment niet kan worden gehaald en dat het ontkisten moet worden uitgesteld. b) De vorm van de constructie. Een vloerplaat met een groot oppervlak is gevoeliger voor afkoeling dan een aan drie zijden bekiste balk. Ook de wind heeft een sterk afkoelende invloed. De opdrachtnemer houdt hier rekening mee in zijn planning en bij zijn betonderzoek. c) Het bekistingsmateriaal (hout of metaal). Wegens de betere warmte-isolerende eigenschappen van hout t.o.v. metaal en de grotere materiaaldikte bieden houten bekistingen een betere bescherming tegen afkoeling. Bij koud en winderig weer zijn metalen bekistingen overdag bij het betonstorten zeer koud en hun temperatuur daalt nog verder tijdens de nacht. Hierdoor is de kans groot dat de volgende morgen niet kan worden ontkist of dat het betonoppervlak bij het ontkisten beschadigd wordt. De invloed van de bekisting kan worden verbeterd door ze te verwarmen, hetzij door een elektrisch systeem, hetzij door warmelucht- of watercirculatie tussen dubbele wanden. Indien de opdrachtnemer andere warmte-isolerende bekistingstechnieken heeft, kunnen deze in zijn dossier ook ter aanvaarding worden voorgelegd. d) De betonsamenstelling. Bij het storten van beton tijdens de winterperiode (van 1 oktober tot 15 april) is het aangeraden een cement te gebruiken dat veel hydratatiewarmte ontwikkelt, namelijk cement van de sterkteklassen 42,5 R, 52,5 of zelfs 52,5 R. Het in ons land courant gebruikte cement van deze sterkteklassen is portlandcement (CEM I). Wegens de geringe hydratatiewarmte van hoogovencement (CEM III) is het gebruik hiervan niet aangeraden vanaf weertype I. Portland-composietcement (CEM II/A-M en CEM II/B- M) en composietcement (CEM V/A) zijn eveneens niet aangeraden vanaf weertype I. Bij het aanmaken van beton tijdens de winter wordt in eerste instantie de hoeveelheid aanmaakwater beperkt tot het strikte minimum door te kiezen voor plastificeerders/waterreduceerders of voor superplastificeerders/sterke waterreduceerders. Beide soorten hulpstoffen maken het mogelijk de hoeveelheid aanmaakwater te beperken bij gelijk blijvende verwerkbaarheid. Afhankelijk van het weertype kan vervolgens een beroep worden gedaan op verhardingsversnellers (CaCl2 is niet toegelaten). Hiermee wordt de ontwikkeling van de aanvangssterkte versneld, met of zonder wijziging van de bindingstijd. Toevoegen van een luchtbelvormer verbetert de vorstbestendigheid van het verharde beton, ook op jonge ouderdom.

90 84 Het zand en het grind mogen niet bevroren zijn. Ze worden best opgeslagen in silo s of afgedekt met dekzeilen. Indien mogelijk worden ze op de meest zonnige plaats bewaard. Indien ze toch bevroren zijn, kan er met stoom worden ontdooid. Het mengen en verwerken van het beton is ook een belangrijk aandachtspunt bij de voorzorgsmaatregelen om bij vriesweer beton te kunnen storten. Het aanmaakwater mag tot 80 C worden opgewarmd. Het wordt gemengd met de granulaten alvorens het cement wordt toegevoegd. Het is ook aan te bevelen de transportafstand van het beton te beperken, het transport zo snel mogelijk te laten verlopen en zo groot mogelijke volumes te vervoeren. De bekistingen, de wapening en de stortnaden moeten vrij zijn van sneeuw en ijs; ontdooien kan nodig zijn (bv. met stoom). Na het storten wordt het beton zo snel mogelijk afgewerkt en beschermd. Beschermen van het verse of het jonge beton gebeurt door: - afdekken; - gebruiken van speciale verwarmde bekisting, eventueel in combinatie met afdekken; - opbouwen van een beschermende ruimte in combinatie met verwarmen; in dat geval kan er ook met stoom worden verwarmd, waardoor het te snel uitdrogen van het beton beperkt wordt; - toepassen van een goede curing, zeker bij nachtvorst aan de grond. De beschermingsmaterialen zijn voldoende stevig, ze kunnen weerstaan aan regen en sneeuw (m.a.w. vochtbestendig) en ze zijn warmte-isolerend. Het kan aangewezen zijn over de betonconstructie een ruimte af te sluiten met dekzeilen op steunen die aan de wind kan weerstaan, en de aldus afgesloten ruimte te verwarmen (warmeluchtkanonnen enz.). Het te snel uitdrogen van het beton bij verwarmen is te vermijden. Bij verwarmen met stoom wordt erop gelet dat de betontemperatuur niet hoger oploopt dan 65 C. In winteromstandigheden wordt gerekend met een nabehandelingstijd volgens NBN EN 13670:2010 ( 8.5). De bescherming wordt zodanig geleidelijk verwijderd dat het beton niet meer dan 10 C per uur afkoelt. De oppervlaktetemperatuur van het beton mag op het ogenblik dat de bescherming verwijderd wordt, in geen geval +30 C overschrijden. Indien ondanks het nemen van de nodige voorzorgsmaatregelen toch nog schade wordt gevreesd of vastgesteld, worden na de dooi de volgende acties genomen: - het beton visueel onderzoeken;

91 85 - twee fenomenen zijn mogelijk, namelijk het bevriezen van verse, nietgebonden betonspecie en het bevriezen van beton waarvan de binding beëindigd is: - indien het water in de betonspecie bevriest, dan kan de uitzetting worden opgenomen door het nog plastische beton; het resultaat hiervan is dat het beton als het ware uit de bekisting rijst; na verharding resulteert dit in een zeer slechte betonkwaliteit, omdat het beton onvoldoende verdicht is; - voor jong beton drijft de uitzetting van het water het zand en de granulaten uiteen en wordt de structuur van de cementsteen vernield; dit resulteert in een beton met een zeer geringe sterkte, een typisch schadebeeld van bevroren jong beton is onder meer een oppervlak met loszittende granulaten; - de beschadigde delen volledig afkappen; - de aansluitvlakken behakken, reinigen en bevochtigen Aanvulleningen mbt uitvoering beton wielfenderconstructie De aannemer dient er rekening met te houden dat in de kaaimuur uitsparingen voorzien moeten worden voor de wielfenderkasten. Deze uitsparingen zijn gesitueerd tussen 2.5m TAW en 8.8m TAW. Tussen het bestaande en het nieuwe beton van de kaaimuur dienen voegbanden geplaatst te worden om de gronddichtheid van de kaaimuur te garanderen. Naast het plaatsen van de nodige wapening, dient de aannemer ook de verankeringen voor het vastzetten van de wielfenderkasten en de trekkers van de bolder te plaatsen Meetmethode voor hoeveelheden De posten worden uitgedrukt in VH m³. Het plaatsen van de verankeringen voor het vastzetten van de wielfenderkasten en de trekkers van de bolder is inbegrepen in deze posten voor ter plaatse gestort gewapend beton. Het leveren van deze verankeringen en trekkers zijn voorzien in andere posten van deze opdracht.

92 a* Ter plaatse gestort gewapend beton (GB) kades, C 35/45 - ES4 - LA, deel 1: achterwand VH: m³ b* Ter plaatse gestort gewapend beton (GB) kades, C 35/45 - ES4 - LA, deel 2: voorzijde met uitsparingen voor wielfenders VH: m³ * Ter plaatse gestort gewapend beton (GB), C 40/50 - ES4 - LA, deel 3: opstorten kesp VH: m³ * Ter plaatse gestort gewapend beton (GB) - sokkels, C 30/37 - ES4 - A - LA, sokkel cameramast VH: m³ Post a* betreft het beton van het gedeelte dat in fase 2 gestort wordt, namelijk de wand achter de bestaande kaaimuur. In de prijs van deze post is inbegrepen: Het leveren en storten van beton voor de kaaimuren met sterkteklasse C35/45 met inbegrip van stellingen, schoringen en bekistingen, het trillen en afwerken, de voegen incl. voegbanden en alle bijhorende werken en leveringen. Post b* betreft het beton van het gedeelte dat in fase 4 gestort wordt, namelijk het beton met de uitsparingen voor de wielfenders. In de prijs van deze post is inbegrepen: Het leveren en storten van beton voor de kaaimuren met sterkteklasse C35/45 met inbegrip van stellingen, schoringen en bekistingen, het trillen en afwerken, de uitsparingen, de voegen incl. voegbanden en alle bijhorende werken en leveringen. Post * betreft het beton van het gedeelte dat in fase 5 gestort wordt, namelijk het opstorten van de kesp van de kaaimuur. In de prijs van deze post is inbegrepen: Het leveren en storten van beton voor de kaaimuren met sterkteklasse C40/45 met inbegrip van stellingen, schoringen en bekistingen, de plastiekfolie, het trillen en afwerken, de uitsparingen, de voegen incl. voegbanden en alle bijhorende werken en leveringen. Post * betreft het beton en de zuiverheidslaag voor de sokkel van de cameramast van de Scheepvaartbegeleiding. In de prijs van deze post is inbegrepen: Het leveren en storten van beton voor de kaaimuren met sterkteklasse C30/37 met inbegrip van stellingen, schoringen en bekistingen, het trillen en afwerken, de voegen incl. voegbanden en alle bijhorende werken en leveringen.

93 Overige betonwerken Boren van verankeringsgaten + inbrengen van de wapeningen en injecteren van de verankeringsgaten met een verankeringsproduct in bestaande kaaimuur Beschrijving Het nieuwe betonmassief waarin uitsparingen voorzien zijn voor de bevestiging van de wielfenders dient zowel horizontaal als verticaal aan de bestaande kaaimuur verankerd worden. In de kaaimuur dienen verankeringsgaten ingeboord te worden voor het plaatsen van de verbindingswapeningen tussen bestaand beton en nieuw beton. Er worden boorgaten geboord aangepast aan de grootte van de op te nemen belasting, met een hiervoor geschikt boorapparaat. In deze gaten worden wapenings- resp. ankerstaven verankerd. Hierbij dient de aannemer er rekening mee gehouden te worden dat het waterpeil varieert met het getij. Bovendien is de aannemer ertoe verplicht alle puin te verzamelen en af te voeren, inbegrepen alle puin dat in de sluiskolk terechtkomt. Het verankeren van wapeningsstaven in de bestaande kaaimuur dient te gebeuren volgens SB260 hoofdstuk 32.7 Verankeren van wapeningsstaven Uitvoering Er mag pas gestart worden met de uitvoering als de aanbestedende overheid een goedkeuring gegeven heeft voor het door de aannemer voorgestelde verankeringsproduct Aard van de overeenkomst Deze posten worden uitgedrukt in VH: meter boorgat onafhankelijk van de diameter. Inbegrepen in deze post zijn alle onderdelen, leveringen en werkzaamheden nodig voor het voorbereiden van het oppervlak, het boren van de gaten, het injecteren met een verankeringsproduct en het inbrengen van de wapening en alle bijhorende werken.

94 * Boren van verankeringsgaten horizontaal + inbrengen van de wapeningen en injecteren van de verankeringsgaten met een verankeringsproduct in bestaande kaaimuur VH: m * Boren van verankeringsgaten verticaal + inbrengen van de wapeningen en injecteren van de verankeringsgaten met een verankeringsproduct in bestaande kaaimuur VH: m 99.2 Afwerken van de betonconstructies Beschrijving Het vlak van de nieuwe beton waarop de wielfenderkast geplaatst worden dient perfect effen gemaakt te worden. Als de nieuwe beton zo niet is uitgevoerd dient dit vlak effen gemaakt te worden door het voorzien van een mortelbed (gebruik van een egaliseermortel). In deze post zijn ook alle nodige werken voorzien voor het afwerken van de nieuwe structuur tegen de bestaande zoals plaatselijke betonherstelling. De betonherstelling en het egaliseren dient uitgevoerd te worden conform het SB260 Hoofdstuk Herstellen van betonconstructies met PCC/CC- herstelmortels Aard van de overeenkomst Voor deze post wordt een globale prijs voorzien. In deze post is inbegrepen: - Het markeren van de te herstellen zones van het betonoppervlak (onder andere door sonderen) en het afbakenen in veelhoeken van de te herstellen zones - Het inzagen onder de vorm van veelhoeken van de te herstellen zones en het uitbreken van het slecht beton wordt uitgedrukt in m zaagsnede met een diepte van 3.Dmax of minstens 5 mm. - Het vrijmaken van de wapening en aanbrengen van wapeningsbescherming - Het manueel aanbrengen, vers aangieten of spuiten van de plaatselijke betonherstelling; * Afwerken van de betonconstructies GP

95 89 HOOFDSTUK 32 UITRUSTINGEN EN AANHORIGHEDEN Voegplaten in geëxpandeerd polystyreen Beschrijving Voegplaten in geëxpandeerd polystyreen volgens SB260, hoofdstuk 32 - Uitrustingen en aanhorigheden, Voegplaten in geëxpandeerd polystyreen. De nominale dikte van de geëxpandeerd polystyreenplaat bedraagt 20 mm Aard van de overeenkomst Deze post wordt uitgedrukt in VH: m² Voegplaten in geëxpandeerd polystyreen volgens , dikte = 20 mm VH: m²

96 90 HOOFDSTUK 26 STAAL EN STAALCONSTRUCTIES 8. Inzet tijdelijke middelen om bouwkuip zeewatervrij te houden 8.1. Beschrijving Het betreft de inzet van alle noodzakelijke tijdelijke middelen (bv. stalen caisson/ ) om de bouwkuip vrij te houden van zeewater gedurende de werken. De werken zullen volledig in den droge worden uitgevoerd. De aannemer dient hier ook rekening te houden dat de zone van de werken blootgesteld wordt aan rechtstreekse golfaanval vanop zee. Er bestaat dus een kans dat er water over het kaaiplateau gaat. De tijdelijke middelen worden aangebracht tot een niveau van +7,92mTAW (maw tot niveau kaaioppervlak). Het scheepvaartverkeer mag niet gehinderd worden door de inzet van deze tijdelijke middelen, daarom mogen deze middelen zich niet buiten de bestaande fenderlijn bevinden Meetmethode voor hoeveelheden Deze post wordt uitgedrukt als een globale prijs. Inbegrepen zijn de kosten voor de studie, constructie, aan- en afvoer, plaatsing, onderhoud, enzovoort van de in te zetten middelen (materiaal, materieel, tuigen, ) en maatregelen zijn vervat in de post met code *. Geen enkele meerkost of termijnsverlenging zal toegestaan worden indien de gekozen uitvoeringsmethode van de uitvoerder ongeschikt blijkt, problemen of vertragingen oplevert of niet het gewenste resultaat geeft * Inzet tijdelijke middelen om bouwkuip zeewatervrij te houden GP

97 91 HOOFDSTUK 32 UITRUSTINGEN EN AANHORIGHEDEN 98. Wielfenderinstallaties Het leveren en plaatsen van wielfenderinstallaties De energieabsorderende wielfenderinstallatie bestaat uit 3 boven elkaar geplaatste wielen. In de bestaande kaaimuur wordt een uitsparing gemaakt waarin deze wielfenders gemonteerd worden. Elke fender is opgevat om een grote hoeveelheid aanvaarenergie op te nemen en daarbij nog een rotatie toe te laten. Bij een scheepscontact zal de band dus worden ingedrukt ter plaatse van het contactvlak met de scheepswand en tevens achteruit worden verplaatst en ingedrukt op de achterliggende drukrollen en zal de band bij een gelijktijdige voorwaartse beweging van het schip, rollen tegen de scheepswand. Om voldoende spreiding van de contacten tussen schip en de boven elkaar liggende wielfenders te bekomen, wanneer zich een raak voordoet in het boeggedeelte van het schip, wordt de bovenste wielfender enigszins achteruit geplaatst ten opzichte van de onderste wielen. Elke wielfender bestaat uit een stalen kast (structuur met plaatwerk dat wordt voorzien van de nodige versterkings- en geleidingsstructuren), waarin achterin 2 stalen drukrollen zijn geplaatst die om hun as kunnen draaien. De wielen bestaan uit een zware luchtband gemonteerd op velgen met samengevoegde halve assen die een achterwaartse beweging toelaten middels glijlagers voorzien van roestvast stalen ringen boven- en onderaan de kast. Boven de kasten is een stalen dekplaat voorzien. Aan de voorzijde is hierop een houten balk die vooraan voorzien is van een plaat in UHMWPE. De wielfenderkasten worden van elkaar gescheiden door stalen opbouwelementen (tussenframes). Aan de voorzijde van deze tussenstukken worden over de volledige lengte van de fenderkast platen in UHMWPE geplaatst Elke wielfenderkast en tussenstuk is apart demonteerbaar. De wielfenderkasten worden met thermisch verzinkte stalen bouten gebout in de thermisch verzinkte schroefhulzen welke worden verankerd achter de wapening van de achterwand. De kasten en tussenstukken worden met corrosievaste stalen bouten met elkaar verbonden. De kasten worden zijdelings tegen de betonnen wand van de uitsparingen gespannen met - per kast - 2 spiespanners uit corrosievast staal. Verder worden de nodige verbindingsmiddelen voorzien in corrosievast staal. De kasten en andere delen moeten op een vlotte wijze uitgenomen en teruggeplaatst kunnen worden. De bevestigingsmiddelen dienen derhalve goed bereikbaar te zijn.

98 Samenbouwen van fenderwielen Materiaalbeschrijving De levering van de fenderwielen behoren niet tot deze aanneming. De fenderwielen worden gestockeerd op een terrein van de MBZ. De aannemer dient de fenderwielen op te meten en indien nodig het ontwerp van de kasten aan de wielen aan te passen. De fenderwielen dienen door de aannemer opgebouwd te worden tot volledig uitgeruste fenderwielen (oa bevestigen van de halve assen) en naar het werfterrein getransporteerd te worden Aard van de overeenkomst Deze post wordt uitgedrukt als VH: stuks. Inbegrepen in deze post is het opmeten samenbouwen en transporteren van de fenderwielen. Alle leveringen, handelingen en materieel die hiervoor nodig zijn, zijn eveneens inbegrepen in deze post * Samenbouwen van fenderwielen Het leveren van wielfenderkasten met binnenstructuur De constructie van de kasten is aangegeven op de bijgaande plannen Materiaalbeschrijving Het betreft het leveren en monteren van volgende zaken: Stalen kast: Elke wielfender bestaat uit een stalen kast (structuur met plaatwerk dat wordt voorzien van de nodige versterkings- en geleidingsstructuren). Stalen drukrollen: Achterin de stalen kast zijn 2 stalen drukrollen geplaatst. De drukrollen kunnen vrij draaien via stalen assen en bussen uit composietmateriaal (kunststoflaminaat) waardoor de krachten naar de kaststructuur worden afgeleid. Ter hoogte van de contactzone van de assen met de bussen uit kunststoflaminaat is een tegenmateriaal uit roestvast staal opgelast, dat verenigbaar is met de karakteristieken van de het kunststoflaminaat en van het constructiestaal. De positie van de drukrollen is verstelbaar (voor banddiameter tussen 2900 en 3100mm met gelijke positie vooraan) om variatie in bandendiameter te kunnen opvangen. De banden mogen bij maximale indrukking niet raken tegen achterliggende structuur. - Geleidingsbalken: De wielen kunnen zich met de aseinden van de halve assen, dwars in de kast bewegen tussen een glijconstructie. Deze bestaat uit geleidingsbalken, die in de horizontale contactvlakken met de halve as, over de volledige contactzone hierbij rekeninghoudend met de eerder genoemde achterwaartse beweging, worden bekleed met kunststof glijplaten uit een

99 93 hoogwaardig kunststoflaminaat met een lage wrijvingscoëfficiënt dat tevens is bestand tegen zeer hoge contactdrukken en voldoet aan het bijgevoegd artikel: Kunststoflaminaat. De glijplaten worden blind bevestigd met bevestigingsmiddelen uit corrosievast staal. De oppervlakken van de geleidingsbalken dienen perfect vlak gefreesd te worden vooraleer de glijplaten erop bevestigd worden. Omwille van duurzaamheid is ter plaatse van alle contactzones het tegenmateriaal van het kunststoflaminaat een opgelaste plaat in aangepast corrosievast staal dat verenigbaar is met de karakteristieken van de het kunststoflaminaat en van het constructiestaal. De stalen geleidingsbalken die zich boven- en onderaan in de kast bevinden worden met bouten op de kasten bevestigd. Sluitplaat: Om te voorkomen dat het wiel uit geleiding zou komen wordt vooraan op de geleidingsbalken een sluitplaat gemonteerd zonder uitstekende boutkoppen. De sluitplaten zijn uitgevoerd in smeedstaal grade 460 en gemachineerd met aan de binnenzijde gevormd volgens de diameter van de halve as en met een afgerond voorvlak. De sluitplaten worden bevestigd met verzonken tapbouten uit CVS- klasse A4-70, zodat ze geen uitstekende hindernis vormen bij maximale indrukking van de fenderband. De bevestigingen dienen te weerstaan aan de restitutie-energie van het fenderwiel Kwaliteitseisen De onderdelen worden voldoende stevig bevestigd op de fenderkasten en de overige delen. De verschillende materialen zijn op elkaar afgestemd en zijn onderhoudsvrij en geschikt voor gebruik onder zeewater alsook variërend boven- en onder water. Op de stalen assen van de drukrollen worden ter hoogte van de contactzones met de bussen uit kunststoflaminaat een tegenmateriaal uit corrosievast staal opgelast. De bussen uit kuststoflaminaat zijn uit een gepast materiaal dat compatibel is met het materiaal van de assen. In de zones met risico op raken door een schip en of een fenderwiel, waarbij men de situatie tot volledige indrukking van de fender bekijkt is een verzonken bevestiging via tapgaten of verzonken boutkoppen verplicht, omdat uitstekende metalen onderdelen schade toebrengen tijdens de werking van de fenders. Zijn van toepassing : - Standaardbestek 260 hoofdstuk 26 Staal en staalconstructies - Bijgevoegd artikel: Kunststoflaminaat Aard van de overeenkomst

100 94 Deze post wordt uitgedrukt in VH: stuks. Inbegrepen is het samenbouwen van de onderdelen inclusief alle bijhorende vastzettingsmiddelen, alle verdere toebehoren, transport naar de werf, enz * Het leveren van wielfenderkasten met binnenstructuur VH: st Leveren van montageframe Materiaalbeschrijving De aannemer dient een frame te ontwerpen voor (de)montage van de wielfenderband. Het ontwerp van dit frame dient ter goedkeuring aan de aanbestedende overheid voorgelegd te worden. Na goedkeuring mag de opdrachtnemer dit frame construeren. Ter info: voor de Haven van Antwerpen werd reeds een dergelijk frame ontwikkeld en gebouwd Aard van de overeenkomst Deze post wordt uitgedrukt als een globale prijs * Leveren van montageframe GP Spiespanners Materiaalbeschrijving Om de wielfenders zijdelings vast te maken in de uitsparingen in het beton wordt gebruik gemaakt van spiespanners. Per wielfenderkast dienen 2 spiespanners voorzien te worden Aard van de overeenkomst Deze post wordt uitgedrukt in VH stuks * Leveren van spiespanners VH st Tegenplaten voor de spiespanners Materiaalbeschrijving Om de wielfenders zijdelings vast te maken in de uitsparingen in het beton wordt gebruik gemaakt van spiespanners. Deze spiespanners steunen af tegen tegenplaten in het beton. Deze tegenplaten worden aan het beton vastgemaakt door middel van chemische ankers, die over een lengte van minstens 300 mm verankerd zijn in het beton. Om de tegenplaten goed te positioneren wordt de zone tussen het

101 95 beton en de tegenplaat ondergoten met een krimpvrije aangietmortel (volgens bijgevoegd artikel nr.3). Het staal van de tegenplaten is gewalst staal van kwaliteit J0 en is minstens van soort S235. De bepalingen van hoofdstuk SB260-26: Staal en staalconstructies zijn van toepassing. De bepalingen van hoofdstuk SB260-32: Uitrustingen en aanhorigheden, paragraaf Niet ingestorte verankeringen zijn van toepassing voor de voor de chemische verankering Kwaliteitseisen De aannemer zorgt voor een goede afstemming van de tegenplaten met de spiespanners. Bij het plaatsen van het profiel, gebeurt het afstellen nauwkeurig. Hierdoor kan er perfecte evenwijdigheid tussen de kast en de tegenplaat gerealiseerd worden. Alle delen die minder dan 5cm ingebetonneerd worden, worden beschermd tegen corrosie Aard van de overeenkomst De hoeveelheden worden uitgedrukt in VH stuks. Inbegrepen in deze post zijn alle onderdelen en werkzaamheden vervat voor het creëren van de tegenplaat: het richten, het plooien, het lassen, de bevestigingsbouten, de verankeringen, het laden, het vervoer, het lossen, het opslaan, het monteren, het inbetonneren, het ondergieten met krimpvrije aangietmortel (volgens bijgevoegd artikel nr.3) en alle nodige werken en leveringen * Tegenplaten voor de spiespanners VH st Het leveren van stalen opbouwelementen tussen en boven de wielfenderkasten Materiaalbeschrijving Tussen en boven de verschillende standaardkasten worden gepaste stalen elementen gemonteerd. De configuratie van deze tussenframes is terug te vinden op de aanbestedingsplannen. De aanpasstukken zijn derwijze geconcipieerd dat de kasten op eenvoudige wijze kunnen worden gedemonteerd. Op de voorzijde van het bovenste element worden de nodige

102 96 verbindingsmogelijkheden voorzien voor de bevestiging van een houten balk. Op de voorzijde van de andere twee frames, die zich tussen 2 wielfenders bevinden, worden de nodige verbindingsmogelijkheden voorzien voor de bevestiging van wrijfplaten uit UHMWPE Kwaliteitseisen De bepalingen van het Standaardbestek 260 hoofdstuk 26 Staal en staalconstructies zijn van toepassing Aard van de overeenkomst Deze posten worden uitgedrukt in VH stuks. Inbegrepen in deze post zijn alle onderdelen, leveringen en werkzaamheden nodig voor het maken van de opbouwelementen, incl. de boorgaten voor de bevestiging aan de wielfenderkasten, de voorzieningen voor de bevestiging van de houten balk of wrijfplaten a* Het leveren van bovenste stalen opbouwelement VH: st b* Het leveren van middelste stalen opbouwelement VH: st c* Het leveren van onderste stalen opbouwelement VH: st Post a* betreft het leveren van het bovenste stalen opbouwelement. Op de voorzijde van dit element worden de nodige verbindingsmogelijkheden voorzien voor de bevestiging van een houten balk. Bijkomend inbegrepen in deze post is de dekplaat, incl de bevestiging aan het opbouwelement. Post b* betreft het leveren van het middelste stalen opbouwelement. Op de voorzijde van dit element worden de nodige verbindingsmogelijkheden voorzien voor de bevestiging van wrijfplaten uit UHMWPE. Post c* betreft het leveren van het onderste stalen opbouwelement. Op de voorzijde van dit element worden de nodige verbindingsmogelijkheden voorzien voor de bevestiging van wrijfplaten uit UHMWPE Het opstellen van samengebouwde wielfenders Materiaalbeschrijving Het opstellen van de wielfenders met toebehoren omvat : - het opstellen van de wielfenderkasten, in de voorziene uitsparingen in het beton. Op de kasten worden hijsvoorzieningen aangebracht ten behoeve van montage en demontageactiviteiten.

103 97 - het opstellen van de stalen opbouwelementen tussen en boven de wielfenderkasten. - het aan elkaar bouten van fenderkasten en opbouwelementen, inbegrepen het leveren en plaatsen van de gepaste bevestigingsmiddelen. - het vastzetten tegen beton met spiespanners. - het vastzetten in het beton met verankeringen via ingebetonneerde roestvast stalen bouten met bijhorende thermisch verzinkte schroefhulzen minimum 250 mm lang te verankeren achter de wapening van de achterwand, inbegrepen het leveren en plaatsen van de gepaste bevestigingsmiddelen (ondermeer de hulzen en bouten). - het plaatsen van de volledig uitgeruste fenderwielen in de behuizing, het plaatsen van de sluitplaten inbegrepen het leveren en plaatsen van de gepaste bevestigingsmiddelen en het oppompen van de banden Kwaliteitseisen De wielfenderkasten, steunkaders en toebehoren vormen na het opstellen een star en onwrikbaar geheel vast gemaakt aan het beton, dit door middel van boutverbindingen tussen de stukken onderling, ankers naar het beton en de spiespanners. De gehele constructie is zo gemonteerd dat alle kasten perfect in lijn zijn, volgens plan en er zich geen uitstekende, scherpe, onderdelen aan de raakzijde met het de schepen bevinden. In de zones met risico op raken door een schip en of een fenderwiel, waarbij men de situatie tot volledige indrukking van de fender bekijkt is een verzonken bevestiging via tapgaten of verzonken boutkoppen verplicht, omdat uitstekende metalen onderdelen schade toebrengen tijdens de werking van de fenders. De bepalingen van het Standaardbestek 260 hoofdstuk 26 Staal en staalconstructies zijn van toepassing Aard van de overeenkomst Deze post wordt uitgedrukt als een globale prijs. In de prijs zijn eveneens de handelingen begrepen, ook alle nodige uitrustingen, middelen, energie, voor het bewegen van de onderdelen of van de gehele constructie over hun volledige koers, ongeacht het aantal van die bewegingen. Ook inbegrepen in de prijs is het transport en alle handelingen hiervoor nodig van de fenderwielen van hun stockageplaats op het domein van MBZ naar de werf * Het opstellen van samengebouwde wielfenders GP

104 Het leveren en plaatsen van houten balken De teksten van het standaardbestek 260 hoofdstuk 30 Hout en houten constructieonderdelen, paragraaf 4 wrijfbalken en bergbalken in hout worden aangevuld met onderstaande bepalingen: Materiaalbeschrijving Op de voorste beplating van het bovenste opbouwelement worden houten balken uit FSC-tropisch hardhout aangebracht. De balken hebben een hoogte van 250mm, een breedte van 285mm en een lengte afhankelijk van de plaats van de balk op het opbouwelement. De balken sluiten perfect aan op het opbouwelement. De houten balken worden bevestigd op het opbouwelement door middel van roestvast stalen bouten A4 klasse 70 waarvan de kop verzonken is Kwaliteitseisen Het hout zal van eerste hoedanigheid zijn, winddroog, gezond, dichtdradig en zonder gebreken. Het tropisch hardhout wordt geleverd met 100% FSC-label en voldoet aan de bepalingen van het Standaardbestek 260 hoofdstuk 30 Hout en houten constructieonderdelen. Voor elke partij hout zullen de nodige bewijsstukken geleverd worden die de merken op de het product aantonen (FSC-merk, oorsprong, codenummer, enz) Controles Volgende controles dienen te gebeuren in aanwezigheid van de aanbestedende overheid en/of de instantie belast met de keuring: - het bewijs van geleverd materiaal op basis van de leveringsbonnen en bijhorende certificaat van origine met bewijs van duurzame ontginning zoals vermeld onder SB ; - de visuele controle op gebreken (kwasten, scheuren, maatafwijkingen, enz.) zoals vermeld onder SB ; - de afwerking en beschadiging na plaatsing. De houten balk mogen slechts na goedkeuring door de aanbestedende overheid van de geleverde partij worden geplaatst. Indien na plaatsing alsnog gebreken of beschadigingen worden vastgesteld dienen de balken te worden vervangen door nieuwe Aard van de overeenkomst

105 99 Deze post wordt uitgedrukt in VH: m³. Het bewerken van de houten balken en het leveren en plaatsen van de gepaste bevestigingsmiddelen zijn inbegrepen in deze post. Zijn inbegrepen in deze post: - levering van de balken uit tropisch hardhout; - alle bijhorende voorafgaandelijke behandelingen zoals voorboren van boutgaten, enz.; - het op lengte maken van de stukken volgens geplande indeling; - plaatsen van de balken met inbegrip van levering en plaatsing van alle nodige bevestigingsmiddelen en handelingen ter bevestiging van de balken tussen/aan de bevestigingsprofielen (bouten, moeren, sluitringen, kunststof sluitringen, draadstangen, eventuele lassen, enz.). De aandacht van de inschrijvers wordt gevestigd op de langere leveringstermijnen van FSC-hout. Bestellingen dienen tijdig geplaatst en kunnen niet ingeroepen worden als reden tot termijnaanpassing. De leidend ambtenaar heeft het recht om de geleverde producten af te keuren die niet aan de gestelde eisen voldoen. Zij worden door de aannemer onmiddellijk van de werf verwijderd en op zijn kosten door nieuwe vervangen * Het leveren en plaatsen van houten balken VH: m³ Het leveren en plaatsen van wrijfplaten uit UHMWPE Materiaalbeschrijving Op de voorste beplating van het bovenste opbouwelement worden de nodige wrijfplaten uit UHMWPE aangebracht op de houten balken met CVShoutdraadbouten A4 volgens NBN EN ISO t.e.m.3:2009 waarvan de kop verzonken wordt. Op de voorste beplating van de andere 2 opbouwelementen worden de nodige wrijfplaten uit UHMWPE aangebracht met roestvast stalen verzonken bouten A4 klasse 70. De wrijfplaten zijn uit 1 stuk, ze hebben een breedte, afhankelijk van hun locatie, en basisdikte van 70 mm. Ze sluiten perfect aan op de opbouwelementen (of houten balk voor het bovenste opbouwelement). Bij het bovenste opbouwelement zorgt een gedeeltelijke schuine afwerking aan de vrije zijde voor een goed contactvlak bij de raak met een schip Kwaliteitseisen

106 100 In de zones met risico op raken door een schip en of een fenderwiel, waarbij men de situatie tot volledige indrukking van de fender bekijkt is een verzonken bevestiging via tapgaten of verzonken boutkoppen verplicht, omdat uitstekende metalen onderdelen schade toebrengen tijdens de werking van de fenders. Is van toepassing: - Bijgevoegd artikel nr 2: Ultra Heigh Molecular Weight PolyEthyleen (UHMWPE) Controles Volgende controles dienen te gebeuren in aanwezigheid van de aanbestedende overheid en/of de instantie belast met de keuring: bewijs van geleverd materiaal op basis van de leveringsbonnen en bijhorende technische fiche welke voorafgaandelijk aan de bestelling ter goedkeuring bij de aanbestedende overheid dient te worden ingediend; afwerking en beschadiging na plaatsing. De wrijfplaten mogen slechts na goedkeuring door de aanbestedende overheid van de geleverde partij worden geplaatst. Indien na plaatsing alsnog gebreken of beschadigingen worden vastgesteld dienen de balken te worden vervangen door nieuwe Aard van de overeenkomst Deze post wordt uitgedrukt in VH: m³. Enkel het netto geplaatste volume (m³) wordt in rekening gebracht. Boutgaten en afschuiningen worden niet in mindering gebracht. Zijn inbegrepen in deze post: levering van de platen uit UHMWPE; alle bijhorende voorafgaandelijke behandelingen zoals afschuiningen van de randen en voorboren van boutgaten, enz.; het op lengte maken van de stukken volgens geplande indeling; plaatsen van de platen met inbegrip van levering en plaatsing van alle nodige bevestigingsmiddelen en handelingen ter bevestiging van de balken tussen/aan de bevestigingsprofielen (bouten, moeren, sluitringen, kunststof sluitringen, draadstangen, eventuele lassen, enz.) * Het leveren en plaatsen van wrijfplaten uit UHMWPE VH: m³

107 Het leveren van reserveonderdelen Er worden extra glijplaten met de bijhorende toebehoren op het einde van de werken afgeleverd aan de aanbestedende overheid Het leveren van extra glijplaten Materiaalbeschrijving Er dienen ook extra glijplaten geleverd te worden als reserveonderdelen. De glijplaten bestaan uit een hoogwaardig kunststoflaminaat met een lage wrijvingscoëfficiënt dat tevens is bestand tegen zeer hoge contactdrukken en voldoet aan het bijgevoegd artikel: Kunststoflaminaat. De afmetingen van de glijplaten zijn terug te vinden op de aanbestedingsplannen Kwaliteitseisen Het kunstoflaminaat dient te voldoen aan de bepalingen van het bijgevoegd artikel kunststoflaminaat Aard van de overeenkomst Deze post wordt uitgedrukt in VH: stuk. Inbegrepen in deze post is het leveren van de bijhorende vastzettingsmiddelen uit corrosievast staal, het voorboren van de gaten voor de bevestigingsmiddelen * Het leveren van extra glijplaten VH: st 61. Bolders en meerogen De bepalingen van hoofdstuk van het standaardbestek 260 zijn van toepassing Bolders uit gietstaal Beschrijving Materialen De muts van de bestaande bolder dient terug geplaatst te worden. De aannemer dient een nieuw verankeringssysteem voor de bolder te voorzien conform de aanbestedingsplannen. Vooraleer de bolder teruggeplaatst wordt, dient deze te worden gemetalliseerd in combinatie met het verfsysteem A*8.04PU volgens SB , na voorafgaandelijk

108 102 gestraald te zijn tot zuiverheidsgraad Sa3 volgens SB De eindkleur van de bolder is geel RAL Kenmerken van de uitvoering Wijze van de uitvoering De inplanting van de bolder is aangeduid op de desbetreffende plannen. De bolder wordt geplaatst in de voltooiingsfase van deze werken. De verankeringen worden samen met de bekisting en de betonwapening voor het betonneren geplaatst. De kwaliteit van uitvoering moet beantwoorden aan de vooropgestelde eisen. De verankeringen worden onwrikbaar in de bekisting geplaatst Meetmethode voor hoeveelheden De hoeveelheden worden uitgedrukt in stuks. Inbegrepen in deze post is het leveren en plaatsen van het verankeringssysteem incl ankerplaat van de bolder * Terugplaatsen bolder VH: st 65. Beschermingsprofielen 65.1 Dekzerkprofiel uit staal Beschrijving Kenmerken van uitvoering A AFMETINGEN Het dekzerkprofiel dat geplaatst dient te worden is gelijkaardig aan het bestaande dekzerkprofiel. In de aanbestedingsplannen is het plan van het bestaande dekzerkprofiel terug te vinden. De aannemer dient zijn voorstel ter goedkeuring voor te leggen aan de aanbestedende overheid. Pas na goedkeuring door de aanbestedende overheid mogen de dekzerkprofielen uitgevoerd worden Meetmethode voor hoeveelheden Het leveren en plaatsen van dekzerken wordt verrekend per m. Het aantal geplaatste meter wordt ter plaatse opgemeten Dekzerkprofiel uit staal: S235JR volgens VH:m

109 Nieuwe mast voor de Scheepvaartbegeleiding Maken van onderfundering voor mast Scheepvaartbegeleiding Materiaalbeschrijving en uitvoering De funderingsplaat van de mast dient aangelegd te worden op een voldoende draagkrachtig grond. Indien bij uitgraving van de fundering vastgesteld wordt dat er slappere/losser gepakte lagen aanwezig zijn, dient deze grond ook uitgegraven te worden en vervangen te worden door zandcement. De bepalingen van het standaardbestek 250 hoofdstuk 9-1 zandcement zijn geldig. Of de grond geschikt of ongeschikt is, zal beslist worden door de aanbestedende overheid Aard van de overeenkomst Deze post wordt uitgedrukt als een globale prijs. Inbegrepen in deze post, is alle gebruik en levering van materiaal, materieel en prestaties nodig voor het vervangen van de niet geschikte grond. Eveneens inbegrepen is alle grondwerk en afvoer van de ongeschikte grond. De kosten voor de bronbemaling zijn inbegrepen in deze post De opdrachtnemer heeft geen recht op enige schadevergoeding indien deze post niet uitgevoerd wordt * Maken van onderfundering voor mast Scheepvaartbegeleiding GP Werken mbt fundering voor mast Scheepvaartbegeleiding Algemeen Er wordt een fundering voor de nieuwe mast voor de afdeling Scheepvaartbegeleiding geplaatst op de locatie aangeduid door het opdrachtgevend bestuur. Aan de aannemer wordt de keuze gelaten om het moment van uitvoering zelf in te plannen in de fasering van de werken. Er dient rekening gehouden te worden dat de fundering voldoende uitgehard moet zijn vooraleer de nieuwe mast geplaatst worden De nieuwe mast voor de Scheepvaartbegeleiding wordt gemonteerd op een funderingsplaat die door de opdrachtnemer aangelegd wordt. De fundering (en eventuele onderfundering) dienen voldoende stevig aangelegd te worden opdat er zich geen zettingen zouden voordoen. Eventuele zettingen zijn nefast voor camerabeelden.

110 104 Op de funderingsplaat zal nadien door de afdeling Scheepvaartbegeleiding een voetpadkast geplaatst worden. Door de opdrachtnemer dienen er wachtbuizen in de funderingsplaat voorzien te worden. De posten voor de wapening en het beton voor de sokkel van de mast worden beschreven in hoofdstuk 3 Beton wapening en betonconstructies Ankers voor de bevestiging van de mast Materiaalbeschrijving De ankers voor de bevestiging van de mast dienen conform het aanbestedingsplan van de sokkel van de vakwerkmast te zijn Uitvoering Bij het uitvoeren van het beton van de sokkel dient de aannemer een driehoekige mal te voorzien die de exacte vorm heeft van de bevestigingspunten van de mast. Zo kan verzekerd worden dat bij plaatsing van de mast de ankers op de juiste positie staan Aard van de overeenkomst De post wordt uitgedrukt in VH: kg anker. Inbegrepen in deze post zijn alle leveringen, handelingen, materieel en materiaal en werken nodig voor de uitvoering van deze verankeringen. Ook het voorzien van de mal is inbegrepen in deze post. De mal blijft eigendom van de aannemer a* Sokkel van de cameramast, leveren en plaatsen ankers voor de bevestiging van de mast VH: kg Wachtbuizen Materiaalbeschrijving Door de opdrachtnemer dienen er minstens 2 wachtbuizen diam. 110mm in de funderingsplaat voorzien te worden vanaf de plaats waar de kabelgoot onderaan de mast en boven funderingsplaat eindigt, tot op de toekomstige plaats van de voetpadkast. De exacte positie van de voetpadkast en de wachtbuizen zullen tijdens uitvoeringsfase door de opdrachtgever worden bepaald. Vanaf de plaats van de voetpadkast dienen minstens 2 wachtbuizen diam. 110mm voorzien te worden tot net buiten de funderingsplaat, dit voor latere aanleg van voeding- en glasvezelkabel. In elke wachtbuis wordt een voldoende sterke trekkabel voorzien.

111 Aard van de overeenkomst De post wordt uitgedrukt in VH: m wachtbuis. Inbegrepen in deze post zijn alle leveringen, handelingen, materieel en materiaal nodig voor het uitvoeren van deze post. De trekkabel in de wachtbuis is eveneens inbegrepen in deze post b* Sokkel van de cameramast, leveren en plaatsen van de wachtbuizen VH: m 99.3 Leveren nieuwe mast Scheepvaartbegeleiding GP Materiaalbeschrijving De nieuwe mast bestaat uit een vakwerkconstructie van +/-25m hoog, conform aanbestedingsplan. Binnen de vakwerkconstructie van de mast is een ladder met gekeurde veiligheidsrail voorzien vanaf het niveau van de funderingsplaat tot boven in het werkplatform. Voor deze veiligheidsrail dienen 2 rolwagentjes mee geleverd te worden. Naast de ladder worden de nodige profielen voorzien waarop een kabelgoot van 20cm breed kan bevestigd worden en dit over de volledige lengte van de mast Bijkomend te voorzien: De camera s dienen bevestigd te worden op steunen die op de leuningen van het werkplatform zijn bevestigd. De camerasteunen zijn inbegrepen in de levering van de mast en moeten over de nodige verstevigingsprofielen beschikken zowel in het horizontale als verticale vlak. De juiste afmetingen van de camerasteunen worden tijdens de uitvoeringsfase meegedeeld. Er dienen 2 camerasteunen voorzien te worden. Voor elke camera mag de opdrachtnemer ervan uitgaan dat deze een maximaal gewicht van 60kg moet kunnen dragen en een oppervlakte naar windbelasting heeft van 1m². De mast, werkplatform, ladder, kabelgoot, worden geschilderd in een RAL kleur bepaald door de opdrachtgever tijdens uitvoeringsfase. De conservering van de mast is voorzien in een aparte post. Een plaatsbezoek en keuring bij de fabrikant van de mast dient voorzien te zijn Aard van de overeenkomst Deze post wordt uitgedrukt als een globale prijs. Inbegrepen in deze post, zijn alle prestaties, handelingen en leveringen nodig voor de realisatie van de mast. Inbegrepen is ook het leveren van 2 rolwagentjes voor de veiligheidsrail en het leveren en plaatsen van de 2 camerasteunen * Leveren nieuwe mast Scheepvaartbegeleiding GP

112 Plaatsen van mast Scheepvaartbegeleiding Materiaalbeschrijving Deze post betreft het monteren en plaatsen van de mast waarvan sprake in postnr * Uitvoering Na de montage van de mast ter plaatse en vóór de effectieve rechtzetting zal de afdeling Scheepvaartbegeleiding de mogelijkheid krijgen om de nodige kabels op de kabelgoot te plaatsen. Zij krijgen hiervoor één volledige werkdag ter beschikking waarop zij deze werken kunnen uitvoeren. De aannemer dient hiermee rekening te houden in zijn planning en zijn prijsbepaling Aard van de overeenkomst Deze post wordt uitgedrukt als een globale prijs * Plaatsen van mast Scheepvaartbegeleiding GP

113 107 HOOFDSTUK 33 CONSERVERINGSWERKEN 1. Conservering van staal 1.1 Beschrijving Conserveringssystemen voor nieuwe constructies Voorbeeldsystemen B Voorbeeldsystemen voor atmosferische corrosiebelastingscategorieën + duurzaamheidsgebied hoog Materiaalbeschrijving Hoofdstuk 33 van SB260 is van toepassing op de verfwerken op gebied van voorbereiding, keuring, toepassing e.d. Voor toepassing van de schilderwerken van alle onderdelen van de nieuwe mast voor de Scheepvaartbegeleiding, wordt uitgegaan van de corrosiebelastingscategorie C5-M. Duurzaamheid : hoog, minstens 15 jaar. Het gekozen verfsysteem, verfproducten en verfprocedures, inclusief herstelprocedures, zullen voorgelegd worden aan de Bouwheer voor goedkeuring conform de voorschriften van hoofdstuk 33 van SB Uitvoering De eerste laag van het verfsysteem wordt aangebracht onmiddellijk na het stralen en ontstoffen Meetmethode voor hoeveelheden Deze posten worden uitgedrukt als een globale prijs. Deze post omvat de conservering van de nieuwe mast voor de scheepvaartbegeleiding. De eindkleur is te bepalen in samenspraak met de aanbestedende overheid (vermoedelijk rood en wit) * Conservering van het staal, categorie C5I-C5M: stralen Sa2½ + A*5PU, mast Scheepvaartbegeleiding GP R Voorbeeldsysteem: stralen SA 3 + metallisatie + AI*8.04PU R.1. Materiaalbeschrijving Deze post omvat de conservering van de dekzerkprofielen. De eindkleur is geel RAL R.2. Aard van de overeenkomst

114 108 Deze post wordt uitgedrukt in VH meter Conservering van dekzerkprofielen en randprofielen, categorie C5I-C5M: stralen Sa 3 + metallisatie + A*8.04PU VH:m Niet-voorbeeldsystemen Materiaalbeschrijving Hoofdstuk 33 van SB260 is van toepassing op de verfwerken op gebied van voorbereiding, keuring, toepassing e.d. Voor toepassing van de schilderwerken van alle onderdelen van de wielfenderconstructie, wordt uitgegaan van de gecombineerde corrosiebelastingscategorie C5-M en Im2. Duurzaamheid : hoog, minstens 15 jaar. Bijkomende eisen voor het verfsysteem zijn: - een totale laagdikte van min 600μm; - als eindlaag een polyurethaan. De opdrachtnemer kiest zelf een verfsysteem rekening houdend met de voorschriften van hoofdstuk 33 van SB260 voor de gecombineerde belasting C5-M en Im2 en levert een beproevingsrapport conform ISO 20340:2009. Het gekozen verfsysteem, verfproducten en verfprocedures, inclusief herstelprocedures, zullen voorgelegd worden aan de Bouwheer voor goedkeuring conform de voorschriften van hoofdstuk 33 van SB Uitvoering De eerste laag van het verfsysteem wordt aangebracht onmiddellijk na het stralen en ontstoffen Meetmethode voor hoeveelheden Deze posten worden uitgedrukt als een globale prijs. Deze post omvat de conservering van alle stalen delen van de wielfender (eindkleur zwart) * Conservering van het staal, gecombineerde categorie C5-M en Im2: niet-voorbeeldsysteem - keuze opdrachtnemer, wielfender GP 2.Conservering van beton 2.2. Bescherming van beton in contact met grond Beschrijving De bepalingen van het SB260 worden als volgt aangevuld.

115 109 Alle betonnen onderdelen die na aanvulling in contact zullen komen met grond dienen behandeld worden conform SB260 hoofdstuk Meetmethode voor hoeveelheden De post wordt uitgedrukt in VH: m². Inbegrepen in deze post zijn alle leveringen, handelingen, materiaal en materieel nodig voor het uitvoeren van dit werk Bescherming van beton in contact met de grond volgens VH: m²

116 110 AANLEG TOEGANGSWEG NAAR WIELFENDERS Bepalingen volgens standaardbestek 250 v2.2 Hoofdstuk 6 Verhardingen 3. Bestratingen 3.1. Algemene bepalingen Het betreft het verharden van het kaaiplateau in de omgeving van de wielfenderinstallatie. 3.4 Bestrating met betonstraatstenen A Bed van de bestrating Het bed van de bestrating bestaat uit een fundering van 5 cm zandcement en een onderfundering van 20 cm mager beton. Mager beton en zandcement dienen te voldoen aan de bepalingen van het standaardbestek G Steenverband Het steenverband is halfsteenverband H. Voegen H.2 Voegvulling De voegvulling is zand Meetmethode voor hoeveelheden Inbegrepen in deze post zijn alle materiaal, leveringen en werkzaamheden nodig voor de realisatie van de verharding. Eveneens inbegrepen in deze posten is het grondwerk en afvoer van overtollige grond nodig voor de verharding van het kaaioppervlak Mager beton (Enom = 20 cm) als onderfundering voor bestratingen van betonstraatstenen VH: m² Zandcementbed (Enom = 5 cm) als fundering voor bestratingen van betonstraatstenen VH: m² Betonstraatstenen 220/110, grijs, 220/110/100 mm VH m² Opvoegen van betonstraatstenen VH m²

117 111 Hoofdstuk 4 Voorbereidende werken, afbraakwerken en grondwerken Opruimen van de bouwplaats Herplaatsen vaste omheining Beschrijving Dit betreft het terugplaatsen de omheining die in het begin van de werken weggenomen werd Uitvoering De omheiningen worden op dezelfde plaats teruggeplaatst, met uitzondering van de zone waar de toegangspoort geplaatst dient te worden. Het nodige grondverzet en het eventueel graven, aanvullen en verdichten van sleuven waar nodig, is in de post begrepen Aard van de overeenkomst Deze post wordt uitgedrukt in VH meter. Inbegrepen in deze post zijn alle materiaal, leveringen en werkzaamheden nodig voor het herplaatsen van de vaste omheining * Herplaatsen vaste omheining VH: m

118 112 HOOFDSTUK 35 INDIENSTSTELLINGSPROEVEN EN INPASSINGSONDERZOEK 99. Proef in- en uithalen van wielfenderband Beschrijving Na de werken wordt een proef uitgevoerd waarin een wielfenderband uit de installatie gehaald wordt en achteraf terug geplaatst wordt. Deze proef wordt uitgevoerd in het bijzijn van de aanbestedende overheid. De aanbestedende overheid zal aanduiden welke band dient beproefd te worden Meetmethode voor hoeveelheden Deze post wordt uitgedrukt als een globale prijs. Inbegrepen in de prijs is alle werken, handelingen nodig om de wielfenderband los te maken uit de wielfenderinstallatie en achteraf terug te plaatsen * Proef in- en uithalen van wielfenderband GP

119 113 HOOFDSTUK 36 DOCUMENTERING VAN DE UITVOERING/AS- BUILTDOSSIER/POST-INTERVENTIEDOSSIER 2. As-builtdossier 2.1. Beschrijving De bepalingen van hoofdstuk SB As-builtdossier is van toepassing Aard van de overeenkomst Deze post wordt uitgedrukt als een globale prijs Leveren van het as-builtdossier GP 3. Post-interventiedossier 3.1. Beschrijving De bepalingen van hoofdstuk SB Post-interventiedossier is van toepassing Aard van de overeenkomst Deze post wordt uitgedrukt als een globale prijs Leveren van het post-interventiedossier GP

120 114 HOOFDSTUK 99 BIJKOMENDE WERKEN 1. Verzekeringspolis Alle Bouwplaatsrisico s 1.1. Beschrijving De verzekering Alle Bouwplaatsrisico s wordt beschreven in de administratieve bepalingen, artikel 24, 1 van de AUR in dit bijzonder bestek Meetmethode voor hoeveelheden Deze post wordt uitgedrukt als een globale prijs en wordt betaald na voorleggen van een attest, in de Nederlandse taal opgesteld, geleverd door de verzekeraar waarin staat dat de verzekering voldoet aan de eisen van het bestek en voorleggen van het bewijs van premiebetaling * Afsluiten van een verzekeringspolis Alle Bouwplaatsrisico s GP 2. Opmaak van een plaatsbeschrijving 2.1. Beschrijving De opmaak van de plaatsbeschrijving wordt beschreven in artikel 79 van de AUR. in dit bijzonder bestek. Voorafgaand en na de werken dient een plaatsbeschrijving uitgevoerd te worden Meetmethode voor hoeveelheden Deze post wordt uitgedrukt als een vermoedelijke hoeveelheid * Opmaak van een plaatsbeschrijving VH: st 3. Technische ondersteuning studiebureau 3.1. Beschrijving Deze post zal uitsluitend gebruikt worden voor de ondersteuning door het studiebureau van de overheid. Betaling zal gebeuren na voorlegging van de factuur. Op deze post is een percentage algemene kosten en winst van 7% van toepassing Meetmethode voor hoeveelheden Deze post wordt uitgedrukt als een geraamde som * Technische ondersteuning studiebureau overheid GS

121 Onvoorziene werken, diensten en leveringen 4.1. Beschrijving Uitvoeren van onvoorziene werken, diensten en leveringen opgedragen door de aanbestedende overheid Meetmethode voor hoeveelheden Deze post wordt uitgedrukt als een voorbehouden som. Na goedkeuring van de gedetailleerde facturen of berekeningen overeenkomstig art. 66 van de AUR in dit bijzonder bestek * Onvoorziene werken, diensten en leveringen VS

122 Bijgevoegde artikels 4.1. Bijgevoegd artikel nr.1: Kunststoflaminaat A. Materiaalbeschrijving Het kunststoflaminaat voor de bussen, de schijven en de glijplaten heeft de volgende mechanische eigenschappen. Minimum treksterkte 60 N/mm² Minimale druksterkte loodrecht op de vezelrichting 346 N/mm² Minimale druksterkte evenwijdig met de vezelrichting 92 N/mm² Minimale hardheid volgens de rockwell M schaal 100 Maximale wateropname (% of wanddikte gedurende 1 jaar) 0.1 % De maximale wrijvingscoëfficient van de bussencombinatie met de as bedraagt 0,15. Het kunststoflaminaat dient geschikt te zijn voor langdurig contact met zeewater. Het ontwerp wordt uitgevoerd zoals beschreven in het Standaardbestek 240 betreffende mechanische en elektrische installaties en uitrustingen voor telecommunicatie- hoofdstuk 1 Algemene bepalingen dd (prijs 1 euro) en hoofdstuk 2 Mechanica in het algemeen dd Voor de bepaling van de wrijvings- en slijtage-eigenschappen van het materiaal gelden eveneens de voorschriften van het Standaardbestek 240 betreffende mechanische en elektrische installaties en uitrustingen voor telecommunicatiehoofdstuk 1 Algemene bepalingen dd (prijs 1 euro) en hoofdstuk 2 Mechanica in het algemeen dd

123 Bijgevoegd artikel nr.2: Ultra Heigh Molecular Weight Polyethyleen (UHMWPE) A. Materiaalbeschrijving Het materiaal is bestand tegen UV-licht, algen en oliën. Daarbij dient het 100 % recycleerbaar te zijn. Het geleverde materiaal bestaat uit Virgin Material. Het leveren van gerecycleerd en/ of geregenereerd materiaal - waarin voor het overgrote deel moedermateriaal is verwerkt - is niet toegelaten. De kleur is zwart. Ultra Heigh Molecular Weight Polyethyleen (UHMWPE) Eigenschap Proefmethode Waarde Eenheid Moleculair gewicht ASTM D6474 >4 1E6 g/ mol Dichtheid ISO 1183: g/cm3 Temperatuursbestendigheid -80 to +80 C Smeltpunt ISO C Vloeigrens ISO 527 >=17 MPa Rek bij vloeien ISO 527 >=8 % Breuksterkte bij +23 C ISO 527 >=40 MPa Rek bij breuk bij +23 C ISO 527 >=350 % Notch impact strenght ISO 179 >=130 or no break kj/mm² Kogeldrukhardheid 30s ISO >=38 MPa Shore Hardheid ISO 868 >=60 Schore D Buigsterkte (3,5%) ISO178 >=27 MPa Elasticiteitsmodulus ISO 527 >=650 MPa Dynamische wrijvingscoëfficiënt Dynamische wrijvingscoëfficiënt ISO 8295 <0.10 Plastic/staal (nat) ISO Plastic/staal (droog) Abrasie weerstand Volgens van DIN 16972: Sand slurry test

124 Bijgevoegd artikel nr.3: Ondergietingen 1.Cementgebonden aangiet-, verankerings- en ondersabelingsmortels Voor de cementgebonden mortels zijn van toepassing: - de norm NBN EN 206-1:2001 Beton deel 1: Specificatie, eigenschappen, vervaardiging en conformiteit ; - het addendum NBN EN 206-1/A1:2004; - het addendum NBN EN 206-1/A2:2006; - de norm NBN B :2004 Aanvulling op NBN EN Beton Specificaties, eigenschappen, vervaardiging en conformiteit ; - de dienstorder MOW/MIN/2006/02 Beton voor constructies, 24 juli 2006; aangevuld en toegelicht met de bepalingen onder de punten hierna. De aangiet- en verankeringsmortels voldoen aan de technische specificaties voor cementgebonden aangiet-, verankerings- en ondersabelingsmortels opgenomen in goedkeuringsleidraad nr G0021, uitgegeven door de Belgische Unie voor de Technische Goedkeuring in de Bouw (BUtgb). De mortels voldoen hierbij aan de volgende classificatievoorschriften: - mechanische weerstand: M50 - korrelverdeling: klasse 4 - verwerkbaarheid: gietbaar - omgevingsklasse: - normale omstandigheden: EE4-LA ES2-LA - zee-omgeving: ES2-LA - getijden- en splashzone: ES4-LA - waterzuiveringsinstallaties en rioleringen: EA3 - gebruiksgeschiktheid bij blootstelling aan uitdroging: CA = gesloten toepassing. De verwerking van de producten geschiedt overeenkomstig de voorschriften van artikel 5 van de voormelde leidraad. De voorschriften betreffende de verwerking, vermeld door de producent van het product, worden hierbij strikt opgevolgd.

125 Veiligheids- en gezondheidsplan

126 Beschrijvende opmetingsstaat Vlaamse Overheid Departement Mobiliteit en Openbare Werken Afdeling Maritieme Toegang Tavernierkaai Antwerpen Overheidsopdracht P.Vandammesluis - Inbouwen van wielfenders AFDELINGSHOOFD ir. Freddy Aerts ADM. DOSSIERNUMMER 317/ZBR BESTEKNUMMER 16EF/2013/03 OMSCHRIJVING P. Vandammesluis Inbouwen van wielfenders INVESTEERDERS AANBESTEDINGSDATUM AANVANGSDATUM DOSSIER LEIDEND AMBTENAAR ir. Barbara Vansompel WERFLEIDER WERFTOEZICHTERS ADM. BEHEERDER

BIJZONDER BESTEK WERKEN OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

BIJZONDER BESTEK WERKEN OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR WERKEN MET ALS VOORWERP OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING Opdrachtgevend bestuur GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Ontwerper

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016 open aanbesteding OFFERTEFORMULIER Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld.. Het totaalbedrag (excl.

Nadere informatie

bestek nummer: blad nummer 1/5

bestek nummer: blad nummer 1/5 bestek nummer: 2011 021 01 blad nummer 1/5 OPDRACHTGEVER: OPDRACHT: WZC DE LINDE Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem UITBREIDEN BESTAAND WOON- EN ZORGCENTRUM Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem PERCEEL

Nadere informatie

BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP PERCEEL 1: ALGEMENE RENOVATIEWERKEN Openbare aanbesteding Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld en

Nadere informatie

INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG

INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG BV/PDT/juli 2013 INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG OFFERTEFORMULIER VOOR AANNEMINGEN VAN WERKEN BESTEK NUMMER: 2016-1 IN OPDRACHT VAN: INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON Nieuwland

Nadere informatie

GESCHIKTMAKINGSWERKEN

GESCHIKTMAKINGSWERKEN Opdrachtgever: VZW KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS REGIO TESSENDERLO Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo Project: SCHOOLCOMPLEX PIUS X COLLEGE Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo GESCHIKTMAKINGSWERKEN PERCEEL

Nadere informatie

Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica. Bestek 1M3D8N/15/06

Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica. Bestek 1M3D8N/15/06 Bijlage 1: offerteformulier Agentschap Wegen en erkeer Afdeling Expertise erkeer en Telematica Dossiernr : MDN/62 Bestek 1M3D8N/15/06 Omschrijving opdracht: Tellen van het vervoer van gevaarlijke stoffen

Nadere informatie

GESCHIKTMAKINGSWERKEN

GESCHIKTMAKINGSWERKEN Opdrachtgever: VZW KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS REGIO TESSENDERLO Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo Project: SCHOOLCOMPLEX PIUS X COLLEGE Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo GESCHIKTMAKINGSWERKEN PERCEEL

Nadere informatie

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP RENOVATIE/UITBREIDING VAN EEN TEHUIS VOOR NIET-WERKENDEN/NURSING Belangrijk : dit formulier dient volledig te worden ingevuld

Nadere informatie

Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6. Sinte Annalaan 41 bus Aalst

Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6. Sinte Annalaan 41 bus Aalst Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6 BESTEK NUMMER: IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK / PERCEEL: 1407 Bouw en afwerking Wijkgezondheidscentrum Daenshuis

Nadere informatie

Driesstraat Bornem OFFERTEFORMULIER

Driesstraat Bornem OFFERTEFORMULIER BESTEK NUMMER: 0888-1 IN OPDRACHT VAN: VOORWERP OPDRACHT: GEBOUW / LIGGING: PERCEEL: vzw Katholieke Scholen Groot-Bornem Driesstraat 10 2880 Bornem Verantwoordelijke inrichtende macht : dhr Frans De Laet

Nadere informatie

KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW

KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW Project Verbouwing en vernieuwing van sanitaire installaties met inbegrip van installaties voor regenwaterrecuperatie. Kadaster Zemst 1e afdeling, sectie B, nummer

Nadere informatie

De Vennootschap (Handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel) :

De Vennootschap (Handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel) : Provincie Stad Aanbestedende overheid Benaming van de opdracht Limburg Sint-Truiden Wegen en Verkeer Limburg Aanpassing N3 Rotonde Stayen OFFERTEFORMULIER De ondergetekende (Naam en voornaam) : Hoedanigheid

Nadere informatie

Lot 2 dakrenovatie gebouw 3 werkplaats bouw, werkplaats logistiek en gebouw 15 schoolrestaurant

Lot 2 dakrenovatie gebouw 3 werkplaats bouw, werkplaats logistiek en gebouw 15 schoolrestaurant B A R T V A N D E K E R C K H O V E A R C H I T E C T E N V E N N O O T S C H A P Lot 2 dakrenovatie gebouw 3 werkplaats bouw, werkplaats logistiek en gebouw 15 schoolrestaurant Offerteformulier voor aanneming

Nadere informatie

MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL

MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL M.I.V.B. Speciale Studiedienst Koningsstraat 76 1000 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. MIVB/SSD/1400 RAAMOVEREENKOMST VOOR VERSTERKING VAN PERRONNEUZEN

Nadere informatie

Bijzonder Bestek nr Raamovereenkomst voor de signalisatie voor blinden en slechtzienden in verschillende stations van het net

Bijzonder Bestek nr Raamovereenkomst voor de signalisatie voor blinden en slechtzienden in verschillende stations van het net BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Mobiel Brussel (B.U.V.) Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1030 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. 1348 Raamovereenkomst voor

Nadere informatie

Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen

Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen PROVINCIE ANTWERPEN OFFERTEFORMULIER Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet:

Nadere informatie

AGION V.O. 9660.3 Bestek nr. 0640-02. Tweebruggenstraat 55 9000 GENT OFFERTEFORMULIER

AGION V.O. 9660.3 Bestek nr. 0640-02. Tweebruggenstraat 55 9000 GENT OFFERTEFORMULIER BESTEK NUMMER: 0640-02 IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK / PERCEEL: Katholiek Onderwijs Gent-Zuid Lange Violettestraat 29 9000 GENT tel: 09/ 225 47 44 fax: 09/ 223 49 38 Onze-Lieve-Vrouwe-Instituut

Nadere informatie

RENOVATIE PLATTE DAKEN

RENOVATIE PLATTE DAKEN INSCHRIJVINGSFORMULIER aanbesteding 14/06/2011 BESTEK NUMMER: 260411 IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK: VRIJE BASISSCHOLEN DE WIJNGAARD VZW SINT ANNA 41 8500 KORTRIJK Tel 056 35 40 96 ST. VINCENTIUS

Nadere informatie

De Vlaamse Waterweg NV

De Vlaamse Waterweg NV De Vlaamse Waterweg NV Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking voor aanneming van werken Bestek nr. AAO D ALG 17-37 Offerteformulier Raamovereenkomst: Onderhoudswerken en

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER _IF

INSCHRIJVINGSFORMULIER _IF INSCHRIJVINGSFORMULIER 110023_IF Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA/ De Watergroep Raamovereenkomst 2016 voor het aanleggen van riolen over beperkte afstand en het uitvoeren van huisaansluitingen

Nadere informatie

VOETBALTERREIN GELEGEN STOKKELSESTEENWEG

VOETBALTERREIN GELEGEN STOKKELSESTEENWEG Openbare Werken 1 Administration communale de WOLUWE-SAINT-PIERRE Charles Thielemanslaan 93 1150 BRUSSEL Gemeentebestuur van SINT-PIETERS-WOLUWE : 02.773.06.24 : 02.773.18.19 : mvaneechaute@woluwe1150.irisnet.be

Nadere informatie

De Vlaamse Waterweg NV

De Vlaamse Waterweg NV De Vlaamse Waterweg NV Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking voor aanneming van werken Bestek nr. AAO D ALG 17-37 Offerteformulier Raamovereenkomst: Onderhoudswerken en

Nadere informatie

AGION V.O. 11712.1.2 Bestek nr. 0915 RENOVATIE BUITENSCHRIJNWERK OFFERTEFORMULIER

AGION V.O. 11712.1.2 Bestek nr. 0915 RENOVATIE BUITENSCHRIJNWERK OFFERTEFORMULIER BESTEK NUMMER: 0915 IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK: Katholiek Onderwijs Gent-Zuid Lange Violettestraat 29 9000 GENT tel: 09/ 225 47 44 fax: 09/ 223 49 38 Onze-Lieve-Vrouwcollege Langestraat 66

Nadere informatie

Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw

Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw OFFERTEFORMULIER. Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw Bouwheer INTERWAAS Lamstraat 113 9100

Nadere informatie

Bericht tot aankondiging DIENSTEN AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN

Bericht tot aankondiging DIENSTEN AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN Bericht tot aankondiging VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING: Selectieleidraad

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK WERKEN NAZARETH BS "SCHOOL VAN MORGEN" - NIEUWBOUWUITBREIDING 6 KLASSEN OPEN AANBESTEDING. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

BIJZONDER BESTEK WERKEN NAZARETH BS SCHOOL VAN MORGEN - NIEUWBOUWUITBREIDING 6 KLASSEN OPEN AANBESTEDING. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR WERKEN MET ALS VOORWERP NAZARETH BS "SCHOOL VAN MORGEN" - NIEUWBOUWUITBREIDING 6 KLASSEN OPEN AANBESTEDING Opdrachtgevend bestuur GO! onderwijs van de Vlaamse

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER Perceel 1

OFFERTEFORMULIER Perceel 1 BESTEK HOUDENDE DE VOORWAARDEN VOOR HET AANSTELLEN VAN EEN NOTARIS MET BETREKKING TOT DE DIENSTEN VAN JURIDISCHE AARD TEN BEHOEVE VAN DE STAD GENT Open offerteaanvraag met bekendmaking OFFERTEFORMULIER

Nadere informatie

Autonoom Gemeentebedrijf STADSPLANNING ANTWERPEN Herinrichting Hollebeekvallei te Hoboken/Wilrijk

Autonoom Gemeentebedrijf STADSPLANNING ANTWERPEN Herinrichting Hollebeekvallei te Hoboken/Wilrijk DEEL E. FERTEFORMULIER Autonoom Gemeentebedrijf STADSPLANNING ANTWERPEN Herinrichting Hollebeekvallei te Hoboken/Wilrijk Bestek: AGSTAN/OD/SP/HB/BE02 Programma Openbaar domein/strategische Projecten (natuurlijke

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 44 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Bouwprojecten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL OFFERTEFORMULIER Domein Adres Werk Besteknummer

Nadere informatie

Bestek nr. : INF Dossier nr. : WA 2012/0538/02 OFFERTEFORMULIER

Bestek nr. : INF Dossier nr. : WA 2012/0538/02 OFFERTEFORMULIER Aanbestedende overheid: Sociale Huisvestingsmaatschappij Vooruitzien cvba Burgemeester Geyskensstraat 1 3580 Beringen Opdracht: Verkavelingsproject aan Kleuterweg, Heusden-Zolder Bestek nr. : INF2016-0038

Nadere informatie

Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1. Bijzonder Bestek nr. 1438

Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1. Bijzonder Bestek nr. 1438 Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. 1438 Net RAAMOVEREENKOMST VOOR ONDERHOUDSWERKEN VAN SIGNALISATIE VOOR BLINDEN EN

Nadere informatie

2016 Commerciële Directie Assetmanagement & logistiek

2016 Commerciële Directie Assetmanagement & logistiek SELECTIENOTA 20160034 Oproep tot kandidaatstelling: Raamovereenkomst met één deelnemer voor het leveren van volumetrische koudwatermeters DN20 PN10 bestemd voor drinkwater via beperkte offerteaanvraag.

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER. : Diverse gebouwen van de Vlaamse Overheid in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

DEEL III: OFFERTEFORMULIER. : Diverse gebouwen van de Vlaamse Overheid in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Bouwprojecten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL Domein Werk Besteknummer : Diverse gebouwen

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43E/LOG/overname laurieren/vw-ms overname van laurieren

Nadere informatie

Deel F: Indeling offertedossier

Deel F: Indeling offertedossier Deel F: Indeling offertedossier Inhoudsopgave U1: Een volledig ingevuld en ondertekend offerteformulier - ingeval van tijdelijke handelsvennootschap: ondertekening door alle leden deel uitmakende van de

Nadere informatie

DEEL F: Indeling offertedossier

DEEL F: Indeling offertedossier DEEL F: Indeling offertedossier Inhoudsopgave U1: Een volledig ingevuld en ondertekend offerteformulier ingeval van tijdelijke vereniging: ondertekening door alle leden deel uitmakende van de tijdelijke

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 1431

BIJZONDER BESTEK NR. 1431 MAATSCHAPPIJ VOOR HET INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL MIVB KONINGSTRAAT 76 1000 BRUSSEL (1) BIJZONDER BESTEK NR. 1431 Aanpassing van het bovengrondse net Kleine reparaties aan de halten en beddingen

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. OFWEL (1) De Vennootschap (handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel):.

OFFERTEFORMULIER. OFWEL (1) De Vennootschap (handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel):. Bouwheer : VZW Daarkom, Prinsenstraat, 8 te 1000 Brussel Opdracht : Herinrichting van La Gaité tot een Vlaams Marokkaans Culturenhuis Lot 5 : De uitvoering van de werken : liften Tekstmodel van offerteformulier

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 18 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Studie en Advies Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL OFFERTEFORMULIER Domein Adres Werk

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie

OFFERTEFORMULIER. Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie PROVINCIE ANTWERPEN OFFERTEFORMULIER Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet: EURO De ondergetekende : (Naam

Nadere informatie

Raamcontract Financieel economische ondersteuning

Raamcontract Financieel economische ondersteuning Vlaamse Overheid Departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Stafdienst voor de Vlaamse Regering Kenniscentrum Publiek Private Samenwerking... Algemene offerteaanvraag Bestek nr. PPS/2008/008

Nadere informatie

p r o v i n c i e Limburg

p r o v i n c i e Limburg p r o v i n c i e Limburg D i r e c t i e Omgeving D i e n s t Wegen en Routestructuren Belangrijk aandachtspunt om te vermijden dat offertes reeds voor de openingszitting zouden geopend worden! Indien

Nadere informatie

offerteformulier Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten

offerteformulier Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten offerteformulier Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten openbare aanbesteding Opdracht: Aanstellen van een aannemer voor de werken renovatie administratieve lokalen en kleutersanitair

Nadere informatie

PLAATSEN VAN EEN VISVRIENDELIJKE VIJZELPOMP TE WAASMUNSTER TEN RIJEN

PLAATSEN VAN EEN VISVRIENDELIJKE VIJZELPOMP TE WAASMUNSTER TEN RIJEN Polder Schelde Durme Oost Dorp 1 9220 Moerzeke / Fax. 052 41 25 99 BESTEK NR. 2014-02 PLAATSEN VAN EEN VISVRIENDELIJKE VIJZELPOMP TE WAASMUNSTER TEN RIJEN Goedgekeurd in de zitting van 1 juli 2015 Hamme,

Nadere informatie

OPEN OFFERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11

OPEN OFFERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11 1 OPEN FERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11 UITVOERING VAN WERKEN : BOUWEN VAN EEN DOORGANGSGEBOUW VOLGENS DE BREEAM-METHODIEK FERTEFORMULIER AANBESTEDENDE OVERHEID POM OOST-VLAANDEREN 2 OPDRACHTGEVER : POM

Nadere informatie

OCMW POPERINGE. Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag.

OCMW POPERINGE. Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag. OCMW POPERINGE BOUWEN SOCIAAL HUIS Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag. INSCHRIJVINGSBILJET / OFFERTE De ondergetekende: (naam en voornamen) Hoedanigheid of beroep:.. Nationaliteit:. Woonplaats

Nadere informatie

Blankenberge: vernieuwen van de waterdichte rok op de tunnel onder de zeedijk aan de Charlierhelling

Blankenberge: vernieuwen van de waterdichte rok op de tunnel onder de zeedijk aan de Charlierhelling - 1 - VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust AFDELING KUST Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking van werken Bestek nr. 16EH/13/23 Blankenberge: vernieuwen

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : VZW Katholiek Basisonderwijs H. Hart Winterslag-Genk Margarethalaan Genk

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : VZW Katholiek Basisonderwijs H. Hart Winterslag-Genk Margarethalaan Genk STAD : Genk OPDRACHTGEVEND BESTUUR : VZW Katholiek Basisonderwijs H. Hart Winterslag-Genk Margarethalaan 70 3600 Genk BENAMING VAN DE OPDRACHT : GT-160490-66 Infrastructuurwerken Omgevingswerken Kleuterschool

Nadere informatie

Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk.

Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk. BESTEK ref / Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk. Overheidsopdracht voor leveringen met het doel de levering van een omheining in siersmeedwerk met de toegangshekken

Nadere informatie

Open aanbesteding van werken. Bestek nr. MT/ Haven van Oostende - Plassendale 1 Bouwen van complex voor sleeptank en golfbak

Open aanbesteding van werken. Bestek nr. MT/ Haven van Oostende - Plassendale 1 Bouwen van complex voor sleeptank en golfbak Vlaamse overheid Beleidsdomein Mobiliteit & Openbare Werken Departement Mobiliteit en Openbare Werken Afdeling Maritieme Toegang Open aanbesteding van werken Bestek nr. MT/01370 Haven van Oostende - Plassendale

Nadere informatie

DEEL V: OFFERTEFORMULIER

DEEL V: OFFERTEFORMULIER DEEL V: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Aankoopcentrale en Overheidsopdrachten Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek 2015/HFB/OO/32018 Open offerteaanvraag

Nadere informatie

KB KB Wet KB AUR KB AAV Nieuw. Artikel 1, 1, lid 2, 27, 1, lid 2 en 53, 1, lid 2

KB KB Wet KB AUR KB AAV Nieuw. Artikel 1, 1, lid 2, 27, 1, lid 2 en 53, 1, lid 2 CONCORDANTIETABEL VOOR HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 15 JULI 2011 Algemene bepalingen KB 15.07.2011 KB 08.01.1996 Wet 24.12.1993 KB 26.09.1996-AUR KB 26.09.1996-AAV Artikel 1: inleidende bepaling Artikel

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms overname van een

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP OPROEP TOT KANDIDAATSTELLING TER OPMAAK VAN EEN LIJST VAN GEGADIGDEN TEN BEHOEVE VAN DIVERSE HERSTELLING- EN ONDERHOUDSWERKEN EN

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 337

BIJZONDER BESTEK NR. 337 OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN SINT-GILLIS BIJZONDER BESTEK NR. 337 AFWIJKINGEN Zie A, I, 5. VOORWERP VAN DE OPDRACHT. De opdracht heeft betrekking op de levering en indienststelling

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Scholengroep Antwerpen 1 Thonetlaan 106A te 2050 Antwerpen

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Scholengroep Antwerpen 1 Thonetlaan 106A te 2050 Antwerpen GEMEENTE : Antwerpen OPDRACHTGEVEND BESTUUR : GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Scholengroep Antwerpen Thonetlaan 06A te 050 Antwerpen BENAMING VAN DE OPDRACHT : Vernieuwen van sanitair speelplaats

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VM/B 97

BIJZONDER BESTEK VM/B 97 VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN. KOLONIENSTRAAT 40 1000 BRUSSEL BIJZONDER BESTEK VM/B 97 van toepassing op de overeenkomsten inzake werken afgesloten door de sociale huisvestingsmaatschappijen

Nadere informatie

BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP Het aanstellen van een leverancier voor de installatie van een waterbehandelingssysteem Offerteaanvraag BIV 1 INHOUD INHOUD...2 I. VOORAFGAANDELIJK...3

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. Hoedanigheid of beroep: Nationaliteit: B. Voor een vennootschap (rechtspersoon) De vennootschap (handelsnaam of naam):

OFFERTEFORMULIER. Hoedanigheid of beroep: Nationaliteit: B. Voor een vennootschap (rechtspersoon) De vennootschap (handelsnaam of naam): BESTEK NUMMER: IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK / PERCEEL: 0841_A1.C1 Katholiek Onderwijs Gent-Zuid Lange Violettestraat 29 9000 GENT tel: 09/ 225 47 44 fax: 09/ 223 49 38 Nieuwen Bosch Internaat

Nadere informatie

: Groenonderhoud in bedrijventerrein Gullegem-Moorsele; uitbreiding noordwest INSCHRIJVINGSBILJET

: Groenonderhoud in bedrijventerrein Gullegem-Moorsele; uitbreiding noordwest INSCHRIJVINGSBILJET 1 Opdrachtgever Aard van de opdracht : Intercommunale LEIEDAL : Groenonderhoud in bedrijventerrein Gullegem-Moorsele; uitbreiding noordwest Bestek nr. : H3 GM 54 40 INSCHRIJVINGSBILJET - De ondergetekende

Nadere informatie

Aankondiging van een opdracht nutssectoren. Diensten

Aankondiging van een opdracht nutssectoren. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:190863-2014:text:nl:html België-Mechelen: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR. Gemeente Lint Koning Albertstraat Lint. BRANDVEILIG MAKEN ontmoetingscentrum De Witte Merel FASE 4

OPDRACHTGEVEND BESTUUR. Gemeente Lint Koning Albertstraat Lint. BRANDVEILIG MAKEN ontmoetingscentrum De Witte Merel FASE 4 OPDRACHTGEVEND BESTUUR Gemeente Lint Koning Albertstraat 41 2547 Lint BRANDVEILIG MAKEN ontmoetingscentrum De Witte Merel FASE 4 INSCHRIJVINGSBILJET. Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet: EURO.

Nadere informatie

CONCORDANTIETABEL VOOR HET

CONCORDANTIETABEL VOOR HET CONCORDANTIETABEL VOOR HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 14 JANUARI 2013 Algemene bepalingen KB Uitvoering 14.01.2013 KB 26.09.1996 AUR KB 26.09.1996 bijlage - AAV Artikel 1: inleidende bepaling Artikel 2: definities

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER RC _IF

INSCHRIJVINGSFORMULIER RC _IF INSCHRIJVINGSFORMULIER RC1600219_IF Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA/ De Watergroep Raamovereenkomst 2016 voor het uitvoeren van huishoudelijke aftakkingen in de sectoren Noord, West en

Nadere informatie

BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN

BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN Ondergetekende (naam en voornaam) : Hoedanigheid of beroep

Nadere informatie

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS Aon Risk Solutions / Aon Public Sector SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS Onderhandelingsprocedure met Bekendmaking Afsluiten van volgende verzekeringscontracten: Verzekeringen Personen,

Nadere informatie

ONDERHOUDSCONTRACT. Tussen: PROVINCIE VLAAMS-BRABANT, Provincieplein 1, 3010 Leuven hieronder genoemd de gebruiker,

ONDERHOUDSCONTRACT. Tussen: PROVINCIE VLAAMS-BRABANT, Provincieplein 1, 3010 Leuven hieronder genoemd de gebruiker, ONDERHOUDSCONTRACT Tussen: PROVINCIE VLAAMS-BRABANT, Provincieplein 1, 3010 Leuven hieronder genoemd de gebruiker, En Naam van de contractant, adres vertegenwoordigd door Voornaam NAAM, functie hieronder

Nadere informatie

ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN

ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN

Nadere informatie

Identificatie van de inschrijver

Identificatie van de inschrijver OFFERTEFORMULIER PORTFOLIO MANAGEMENT TOOL Dit biljet is verplicht te gebruiken bij de inschrijving OPENING: dinsdag 2 juni 2015 om 14.30 uur Voorwerp van de opdracht PORTFOLIO MANAGEMENT TOOL Identificatie

Nadere informatie

Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee

Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee 1. Voorwerp Dit document regelt de procedure voor de toewijzing van de concessie van het café met zomerterras en de

Nadere informatie

AANBESTEDENDE OVERHEID POM OOST-VLAANDEREN

AANBESTEDENDE OVERHEID POM OOST-VLAANDEREN Bestek DRG 2 2011-01-31 1 ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 2 OPDRACHT VAN AANNEMING VAN DIENSTEN VAN ARCHITECTEN EN BOUWKUNDIGEN VOOR HET DUURZAAM BOUWEN VAN EEN DOORGANGSGEBOUW IN MALDEGEM ALGEMENE

Nadere informatie

Hoofdstuk I Algemene bepalingen 1. Afdeling I Inleidende bepaling 1. Afdeling II Definities en toepassing belasting over de toegevoegde waarde

Hoofdstuk I Algemene bepalingen 1. Afdeling I Inleidende bepaling 1. Afdeling II Definities en toepassing belasting over de toegevoegde waarde INHOUDSTAFEL Hoofdstuk I Algemene bepalingen 1 Afdeling I Inleidende bepaling 1 Art. 1: omzetting richtlijn 1 Afdeling II Definities en toepassing belasting over de toegevoegde waarde Art. 2: definities

Nadere informatie

TYPE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN VOOR AANNEMINGEN VAN WERKEN OPENBARE AANBESTEDING

TYPE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN VOOR AANNEMINGEN VAN WERKEN OPENBARE AANBESTEDING TYPE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN VOOR AANNEMINGEN VAN WERKEN OPENBARE AANBESTEDING BESTEK NUMMER: IN OPDRACHT VAN: VOORWERP OPDRACHT: 10-001-GD-103-dak V.Z.W. HOGESCHOOL VOOR WETENSCHAP & KUNST CAMPUS SINT-LUCAS

Nadere informatie

Nieuwe regelgeving: plaatsing. Veronique Libbrecht Gent

Nieuwe regelgeving: plaatsing. Veronique Libbrecht Gent Nieuwe regelgeving: plaatsing Veronique Libbrecht 28-03-2013 Gent Situering Nieuwe regelgeving inzake overheidsopdrachten Basiswet: Wet 15 juni 2006 Uitvoeringsbesluiten: KB Plaatsing 15 juli 2011 KB uitvoeringsregels:

Nadere informatie

Overheidsopdrachten - betalingsregels

Overheidsopdrachten - betalingsregels 15.01.2015 Overheidsopdrachten - betalingsregels Deze nota probeert de belangrijkste betalingsregels die gelden bij overheidsopdrachten voor werken samen te vatten voor de opdrachten waarvoor een bekendmaking

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Algemene beginselen en bepalingen

Hoofdstuk 2. Algemene beginselen en bepalingen INHOUD Hoofdstuk 1. Toepassingsgebied 1 Welke aanbestedende overheden zijn aan de wet onderworpen? 1 1.1 Onderworpen overheden of instanties 1 1.1.1 Het personele toepassingsgebied in de regelgeving 1

Nadere informatie

GEMEENTE SINT-AGATHA-BERCHEM Ref.: OW 2015/3 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

GEMEENTE SINT-AGATHA-BERCHEM Ref.: OW 2015/3 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP GESPECIALISEERDE ARBEIDSKRACHTEN VOOR BEPLANTINGSONDERHOUD - PROGRAMMA 2015/2016/2017 Deel I : Opdracht voorbehouden aan sociale inschakelingsondernemingen

Nadere informatie

Voorwerp van de opdracht. Identificatie van de inschrijver. Verbintenistermijn OFFERTEFORMULIER MASS-MRG-2015. Open offertevraag

Voorwerp van de opdracht. Identificatie van de inschrijver. Verbintenistermijn OFFERTEFORMULIER MASS-MRG-2015. Open offertevraag OFFERTEFORMULIER MASS-MRG-205 Dit biljet is verplicht te gebruiken bij de inschrijving Open offertevraag OPENING: dinsdag 6 juni 205 om 4.30 uur Voorwerp van de opdracht AANKOOP EN INDIENSTSTELLIN VAN

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen 1. Artikel 1 Omzetting 1. Artikel 2 Definities 10. Artikel 3 Belasting over de toegevoegde waarde 36

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen 1. Artikel 1 Omzetting 1. Artikel 2 Definities 10. Artikel 3 Belasting over de toegevoegde waarde 36 Basisboek Artikelsgewijze Kaft 3 afl 15.book Page 7 Tuesday, July 15, 2014 11:29 AM INHOUDSTAFEL Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen 1 Artikel 1 Omzetting 1 Artikel 2 Definities 10 Artikel 3 Belasting over

Nadere informatie

Bijlage 1. Inschrijvingsmodel. Voorwerp van de inschrijving: Identificatie van de inschrijver: 1. Vennootschap:

Bijlage 1. Inschrijvingsmodel. Voorwerp van de inschrijving: Identificatie van de inschrijver: 1. Vennootschap: Bijlage 1 Inschrijvingsmodel Voorwerp van de inschrijving: Identificatie van de inschrijver: 1. Vennootschap: -Firma of naam: -Rechtsvorm: -Nationaliteit: 2. Maatschappelijke zetel: -Straat: nr. bus -Plaats:

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK DEEL 1

BIJZONDER BESTEK DEEL 1 BIJZONDER BESTEK DEEL 1 ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN OPDRACHTGEVEND BESTUUR SYNTRA MIDDEN VLAANDEREN V.Z.W. STEENWEG VAN GREMBERGEN 1 9200 DENDERMONDE UITBREIDEN VAN BESTAAND VORMINGSINSTITUUT

Nadere informatie

SELECTIENOTA 3.11.4.11 Training Neptunus 2014 Algemene Directie ICT afdeling

SELECTIENOTA 3.11.4.11 Training Neptunus 2014 Algemene Directie ICT afdeling SELECTIENOTA 3.11.4.11 Training Neptunus 2014 Algemene Directie ICT afdeling Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA Hoofdstuk 1. Algemene informatie 1.1 Aanbestedende overheid De opdrachtgever

Nadere informatie

DEEL I OVERSCHOUWEN VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN REGLEMENTERING DE PRINCIPES EN DE TOEPASSELIJKE REGELS

DEEL I OVERSCHOUWEN VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN REGLEMENTERING DE PRINCIPES EN DE TOEPASSELIJKE REGELS Inhoudstafel Index van de voornaamste afkortingen wetgevend en reglementair kader... 13 Voorwoord... 15 DEEL I OVERSCHOUWEN VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN REGLEMENTERING DE PRINCIPES EN DE TOEPASSELIJKE REGELS

Nadere informatie

De codex is daarmee een onmisbaar werkinstrument voor al wie actief is op het gebied van overheidsopdrachten in de klassieke sectoren.

De codex is daarmee een onmisbaar werkinstrument voor al wie actief is op het gebied van overheidsopdrachten in de klassieke sectoren. VOORWOORD Het overheidsopdrachtenrecht bevindt zich opnieuw op een kruispunt. Niet heel lang geleden, namelijk op 1 juli 2013 is de huidige wetgeving overheidsopdrachten in werking getreden. Onder invloed

Nadere informatie

UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Contracteren met de overheid de overheidsopdracht in België

UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Contracteren met de overheid de overheidsopdracht in België UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Contracteren met de overheid de overheidsopdracht in België NKVK 13 oktober 2015 Lore Derdeyn Overzicht A. Overheidsopdracht B. Toepasselijke reglementering C. Vindplaats

Nadere informatie

Afbraak bouwvallige schoolgebouwen. Jacky Goris algemeen directeur Oudstrijderslaan 200 1140 EVERE. 02 / 727.06.80 sgr8.infra@g-o.

Afbraak bouwvallige schoolgebouwen. Jacky Goris algemeen directeur Oudstrijderslaan 200 1140 EVERE. 02 / 727.06.80 sgr8.infra@g-o. OPENBARE AANBESTEDING OPDRACHT: ADRES VAN UITVOERING: OPDRACHTGEVER: INLICHTINGEN: Afbraak bouwvallige schoolgebouwen. Academie voor Beeldende Kunsten Dapperheidsplein 17 1070 Anderlecht Tel. 02 523 03

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 38 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Aankoopcentrale en Overheidsopdrachten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 35 1000 BRUSSEL Dienst Domein Adres Besteknummer

Nadere informatie

Wegwijzer Inhoud 1 Voorwoord 9 Inleiding 11

Wegwijzer Inhoud 1 Voorwoord 9 Inleiding 11 INHOUD Wegwijzer Inhoud 1 Voorwoord 9 Inleiding 11 Hoofdstuk 1: Toepassingsgebied van de wetgeving overheidsopdrachten 1 1 Welke aanbestedende overheden zijn aan de wet onderworpen? 1 1.1 Onderworpen overheden

Nadere informatie

OFFERTEBILJET. * Projectnr. AG Vespa: AGVESPA/OD/EIL/CN/BE01. * Projectnr. Rio-Link: RI3A235. * Naam van het project: Cadix Noord

OFFERTEBILJET. * Projectnr. AG Vespa: AGVESPA/OD/EIL/CN/BE01. * Projectnr. Rio-Link: RI3A235. * Naam van het project: Cadix Noord OFFERTEBILJET * Projectnr. AG Vespa: AGVESPA/OD/EIL/CN/BE0 * Projectnr. Rio-Link: RI3A235 * Naam van het project: Cadix Noord A. IDENTITEIT EN VERBINDING. Natuurlijke persoon: - De ondergetekende... (naam

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN PSYCHO-THERAPEUTISCHE BEGLEIDING VOOR DE EUROPESE SCHOOL MOL NEGOTIATED PROCEDURE. Europese School Europawijk Mol

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN PSYCHO-THERAPEUTISCHE BEGLEIDING VOOR DE EUROPESE SCHOOL MOL NEGOTIATED PROCEDURE. Europese School Europawijk Mol BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP PSYCHO-THERAPEUTISCHE BEGLEIDING VOOR DE EUROPESE SCHOOL MOL NEGOTIATED PROCEDURE Opdrachtgevend bestuur Europese School Europawijk

Nadere informatie

V LOT A - Brandbeveiligings- en Elektriciteitswerken 30/06/2016. Tweebrugenstraat GENT OFFERTEFORMULIER. Hoedanigheid of beroep:..

V LOT A - Brandbeveiligings- en Elektriciteitswerken 30/06/2016. Tweebrugenstraat GENT OFFERTEFORMULIER. Hoedanigheid of beroep:.. BESTEK NUMMER: 1137_BASIS_A IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK / PERCEEL: Katholiek Onderwijs Gent-Zuid Lange Violettestraat 29 9000 GENT tel: 09/ 225 47 44 fax: 09/ 223 49 38 Nieuwen Bosch Basisschool

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSBILJET. * Naam van het project: Opvang 2DWA-riolering Tomme + aansluiting op bestaande riolering in Ottenburg

INSCHRIJVINGSBILJET. * Naam van het project: Opvang 2DWA-riolering Tomme + aansluiting op bestaande riolering in Ottenburg INSCHRIJVINGSBILJET * Projectnr./lot:.595 * Naam van het project: Opvang DWA-riolering Tomme + aansluiting op bestaande riolering in Ottenburg * Aanbestedingsdatum: XX-XX-XXXX A. IDENTITEIT EN VERBINDING.

Nadere informatie

KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE

KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 1/ 7 BE001 15/01/2014 Standaardformulier 14 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200 e.proc@publicprocurement.be

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK LENING 2014A De Watergroep

BIJZONDER BESTEK LENING 2014A De Watergroep BIJZONDER BESTEK LENING 2014A De Watergroep 2014 DIRECTIE FINANCIËN&CONTROLLING AFDELING THESAURIE Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA Als bijlage vindt u: - Het oprichtingsdecreet van de Watergroep

Nadere informatie

BUtgb Belgische Unie voor de technische goedkeuring in de bouw Lid van de EUtgb en de EOTA

BUtgb Belgische Unie voor de technische goedkeuring in de bouw Lid van de EUtgb en de EOTA BUtgb Belgische Unie voor de technische goedkeuring in de bouw Lid van de EUtgb en de EOTA A/G 9 Dit tarief vervangt het vorige van 0-06-00 Geldig vanaf 0-06-00 Goedkeuringskosten A. ATG-goedkeuring Dit

Nadere informatie

DEEL IV: OFFERTEFORMULIER

DEEL IV: OFFERTEFORMULIER 34 DEEL IV: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Klanten & Ondersteuning Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek 2014/AFM/OA/28686 Open aanbesteding voor

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT C/LOG/overname opligger/vw-ms AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT C/LOG/overname opligger/vw-ms AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43C/LOG/overname opligger/vw-ms overname van een opligger

Nadere informatie

Woord vooraf 3. Inleiding 15. HOOFDSTUK 1. Algemene bepalingen 17. Afdeling 1. Inleidende bepaling 17. Art. 1: omzetting richtlijn 17

Woord vooraf 3. Inleiding 15. HOOFDSTUK 1. Algemene bepalingen 17. Afdeling 1. Inleidende bepaling 17. Art. 1: omzetting richtlijn 17 KB plaatsing overheidsopdrachten goed.fm Page 5 Friday, October 21, 2011 9:36 AM INHOUDSOPGAVE Woord vooraf 3 Inleiding 15 HOOFDSTUK 1. Algemene bepalingen 17 Afdeling 1. Inleidende bepaling 17 Art. 1:

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:56242-2012:text:nl:html B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242 Aankondiging van een opdracht Leveringen Richtlijn 2004/18/EG

Nadere informatie