Blankenberge: vernieuwen van de waterdichte rok op de tunnel onder de zeedijk aan de Charlierhelling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Blankenberge: vernieuwen van de waterdichte rok op de tunnel onder de zeedijk aan de Charlierhelling"

Transcriptie

1 - 1 - VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust AFDELING KUST Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking van werken Bestek nr. 16EH/13/23 Blankenberge: vernieuwen van de waterdichte rok op de tunnel onder de zeedijk aan de Charlierhelling Opening van de offertes : Op vrijdag 18 april 2014 om 10.15u, in het Administratief Centrum, Vrijhavenstraat 3 te 8400 Oostende Inzage documenten op bovenstaand adres: alle werkdagen van 9u tot 12u en van 13u tot 16u. Inlichtingen betreffende de opdracht kunnen bekomen worden bij ir. Niels Vanmassenhove, tel: 059/ en of op bovenvermeld adres, tijdens de kantooruren. De aanbestedingsdocumenten kunnen enkel gratis digitaal gedownload worden via e-notification: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid=171968

2 - 2 - ALGEMENE INFORMATIE Door het indienen van een offerte aanvaarden de inschrijvers onvoorwaardelijk de inhoud van de opdrachtdocumenten en aanvaarden ze door de bepalingen ervan gebonden te zijn. Indien een inschrijver in verband met de inhoud van de opdrachtdocumenten rechtmatigheidsbezwaren heeft, dient hij dat schriftelijk en per aangetekende brief uiterlijk tien kalenderdagen voor de opening van de offertes bekend te maken aan de aanbestedende overheid met omschrijving van de redenen. De nummers van de artikels waarnaar verwezen wordt, stemmen overeen met de nummers van de artikels van: - standaardbestek 250 versie standaardbestek 260 versie standaardbestek 270 versie de wet van 15/06/2006 overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten (wet 2006) (BS 15 februari 2007) - het koninklijk besluit van 15/07/2011 plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren (K.B. plaatsing) (BS 09 augustus 2011) - het koninklijk besluit van 14/01/2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken (AUR) (BS 14 februari 2013) AANDACHTSPUNTEN BIJ DE INVULLING VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS (AUR) CONFORM ART. 9, 4 AUR De artikelen van dit bestek die aandacht vergen bij de invulling van de algemene uitvoeringsregels, zijn: artikel 45 1 straffen. In afwijking van de AUR zullen ambtshalve straffen worden toegepast zoals beschreven onder artikel 45 1 indien het bodemsaneringsdecreet en zijn uitvoeringsbesluit geschonden wordt en indien de dagboeken der werken niet tijdig ondertekend worden door de aannemer of indien de leveringsbonnen van de materialen niet tijdig worden afgegeven. Daarnaast zullen er ook ambtshalve straffen worden toegepast bij het niet plaatsen van profielen en het bord om de bouwplaats aan te geven. Ook inbreuken op wets- en reglementsbepalingen inzake veiligheid en signalisatie zullen worden bestraft. Er worden straffen toegekend bij het laattijdig indienen van het as-built dossier en het postinterventie dossier. Ten slotte worden er ook straffen toegepast wanneer de uitvoeringstermijn overschreden wordt. Artikel 76 - Uitvoeringstermijnen

3 - 3 - AANBESTEDENDE OVERHEID De opdracht wordt uitgeschreven door de Vlaamse Overheid. De administratieve entiteit die optreedt als aanbestedende overheid is: Afdeling Kust Adres: Vrijhavenstraat 3, 8400 Oostende Tel.: 059/ Fax: 059/ Ieder deurwaardersexploot bestemd voor de aanbestedende overheid moet worden betekend aan Vlaamse Gewest, Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust, afdeling Kust, Vrijhavenstraat nr. 3 te 8400 Oostende. Het is daarbij onverschillig of het gaat om de betekening van een dagvaarding, een gerechtelijke uitspraak, een overdracht van schuldvordering of een ander exploot. Hetzelfde adres geldt ook voor de aangetekende brief waarbij een schuldvordering wordt overgedragen of in pand gegeven. Alle andere correspondentie met betrekking tot deze opdracht wordt geadresseerd aan de voormelde administratieve entiteit. DOEL VAN DE AANNEMING De werken omvatten het vernieuwen van de waterdichte rok bovenop de tunnel onder de zeedijk ter hoogte van de Charlierhelling in Blankenberge. Volgens de CPV-classificatie hebben deze werken betrekking op: (vernieuwen van wegdek) BESCHRIJVING DER WERKEN De werken omvatten het vernieuwen van de zeedijkbevloering en de waterdichte rok bovenop de tunnel onder de zeedijk ter hoogte van de Charlierhelling in Blankenberge. In eerste instantie dient het bestaande wegdek opgebroken te worden en dient de bestaande waterdichte rok verwijderd te worden. Daarna dient een nieuwe waterdichte rok aangebracht te worden. Ten slotte wordt het wegdek opnieuw aangelegd. In de tunnel onder de zeedijk dient het dak hersteld te worden en voorzien van een anti-graffiti-bescherming. Ten slotte dienen er ook herstellingswerken te gebeuren in de ruimte onder de zeedijk

4 ADMINISTRATIEVE VOORSCHRIFTEN BIJ TOEPASSING VAN DE WET VAN OVERHEIDSOPDRACHTEN EN BEPAALDE OPDRACHTEN VOOR WERKEN, LEVERINGEN EN DIENSTEN (WET 2006) (BS 15 FEBRUARI 2007) Titel II Overheidsopdrachten Hoofdstuk I Algemene beginselen Art. 7 Betalingen De voorraden die aangelegd zijn voor de uitvoering en die door de aanbestedende overheid zijn goedgekeurd, worden niet beschouwd als verstrekte en aanvaarde prestaties zolang deze voorraden niet op de plaats van verwerking zijn toegekomen. Art. 11 Vertrouwelijke informatie De plannen, documenten en voorwerpen, ter beschikking gesteld door de aanbestedende overheid, mogen door de opdrachtnemer niet worden gereproduceerd of verspreid, noch voor enig ander gebruik dan in het kader van de uitvoering van de opdracht aangewend worden, dan met de voorafgaande en schriftelijke toestemming van de aanbestedende overheid. Aan deze toestemming kunnen voorwaarden worden verbonden. Hoofdstuk IV Gunningsprocedure Afdeling III Gunningswijzen Onderafdeling I Aanbesteding en offerteaanvraag Art. 26, 2, 1, d) - gunningswijze De opdracht wordt geplaatst bij wijze van een vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking.

5 ADMINISTRATIEVE VOORSCHRIFTEN BIJ TOEPASSING VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN PLAATSING OVERHEIDSOPDRACHTEN KLASSIEKE SECTOREN (K.B. PLAATSING) (BS 9 AUGUSTUS 2011) Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Afdeling 5 Communicatiemiddelen Art. 6, 3 Gebruik elektronische middelen De aanbestedende overheid staat het gebruik van elektronische middelen toe voor het uitwisselen, in de loop van de procedure, van schriftelijke stukken, andere dan offertes. Deze communicatie gebeurt enkel rechtsgeldig via het adres en/of faxnummer vermeld in de opdrachtdocumenten. Afdeling 6 Technische specificaties en normen Art. 7 Technische specificaties en normen Elke verwijzing naar technische specificaties in de opdrachtdocumenten dient te worden gelezen als aangevuld met of gelijkwaardig. Voor alle in de opdrachtdocumenten vermelde technische specificaties en normen dient de opdrachtnemer die versies toe te passen die ten laatste tien dagen vóór de datum van de opening van de offertes geldig zijn: - in het geval van normen (NBN, NBN-EN of NBN-ISO, ) geldt de datum van homologatie van de norm of bij ontstentenis van zijn registratie; - in het geval van typevoorschriften (STS, PTV, ) gepubliceerd in toepassing van de wet van 28 december 1984, geldt de registratiedatum door de bevoegde Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie, Kwaliteit en Veiligheid, afdeling Kwaliteit en Innovatie. Voor de in dit standaardbestek en in de opdrachtdocumenten vermelde technische specificaties en normen die geheel of gedeeltelijk ingetrokken en vervangen worden door andere technische specificaties en normen, gelden de vervangende technische specificaties en normen die ten laatste tien dagen vóór de datum van de opening van de offertes geldig zijn. De vermelde termijnen van tien dagen vóór de datum van de opening van de offertes gelden niet indien de CE-markering wettelijk verplicht wordt voor een bouwproduct. In

6 - 6 - dit geval moet de opdrachtnemer steeds de technische specificaties in acht nemen die de basis vormen voor de CE-markering van het betreffende product, evenals de bijhorende nationale aanvullingen of toepassingsnormen. Naast de wettelijke en reglementaire voorschriften zijn de volgende documenten van toepassing op deze aanneming: - Technische bepalingen van het standaardbestek 250 voor de Wegenbouw (SB 250, versie 2.2); - Technische bepalingen van het standaardbestek 260 voor Kunstwerken en Waterbouw (SB 260, versie 1.0); - Technische bepalingen van het standaardbestek 270 voor de elektromechanische uitrustingen en telematica en netwerk (SB 270, versie 1.0); - Omzendbrief MOW/MIN/2010/02 van 16 juni 2010 betreffende het in toepassing brengen van de Praktische leidraad ter voorkoming van schade aan ondergrondse leidingen en installaties bij werken ; - Omzendbrief MOW/2006/01 (BS 6 oktober 2006) voor het berekenen van de uurkosten van aannemersmaterieel bij het opstellen van verrekeningen, schadeclaims en herzieningen van de overeenkomst volgens de kostenstaat CMK-2003; - Dienstorder MOW/MIN/2013/03 van 29 oktober 2013 inzake de bijzondere bestekposten; - Omzendbrief OW 2001/1 van 10 april 2001 betreffende de verplichting van het gebruik van zichtveldverbeterende systemen (zgn. anti-dode-hoek) voor bedrijfsauto s op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen, aangevuld met de omzendbrief OW/2002/2 (BS 20 maart 2002); - LI 96/41 van 2 juli 1996 Nutsleidingen op kunstwerken; - IN 2001/12 van 10 augustus 2001 Opdrachten voor proeven in de bouwsector en voor monsternemingen, metingen en analyses in de milieusector; - Aflevering Proefmethodes van 9 maart 1982 Dit document van het Bestuur der Wegen van het ministerie van Openbare

7 - 7 - Werken werd uitgegeven door het Wegenfonds; - Technische Voorschriften Probeton, OCBS en OCCN - de technische voorschriften Probeton zijn te verkrijgen bij Probeton vzw, Aarlenstraat 53 B9, 1040 Brussel - tel fax e- mail: Men kan de teksten downloaden op - de technische voorschriften OCBS zijn te bekomen bij het Organisme voor de Controle van Betonstaal vzw, Pleinlaan 5, 1050 Brussel - tel fax e mail: Men kan de teksten downloaden op of op - de technische voorschriften OCCN zijn te bekomen bij het Opzoekingscentrum van de cementnijverheid, Vorstlaan 68, 1170 Brussel - tel. 02/ fax 02/ e mail: Men kan de teksten downloaden op - PTV 563 BCCA (versie 1/2/2007) Technische voorschriften voor herstelmortels voor beton; - Goedkeuringsleidraden BUtgb, sector burgerlijke bouwkunde. Deze goedkeuringsleidraden zijn te bekomen bij het Vlaams gewestelijk secretariaat van de Belgische Unie voor de technische goedkeuring in de bouw (BUtgb), sector burgerlijke bouwkunde. Het secretariaat wordt verzorgd door de afdeling Expertise Beton en Staal, Vliegtuiglaan 5, 9000 Gent - tel. 09/ fax 09/ e mail: Men kan de teksten downloaden op - De OCW aanbeveling A 83/12 "Handleiding voor het ontwerp, de aanbrenging en het onderhoud van bedekkingen op betonnen brugdekken". Dit document is te koop bij het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw (OCW), Woluwedal 42, 1200 Brussel - tel. 02/ fax 02/ e mail: - Dienstorder LIN/AWV 2001/7 betreffende de aankondigingsborden op de bouwplaatsen; - De normen en type-bestekken die in de opdrachtdocumenten vermeld worden.

8 Het veiligheids- en gezondheidsplan dat conform het KB van betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen door de veiligheidscoördinator-ontwerp werd opgesteld. - Het M.B. van 7 mei 1999 i.v.m. het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg alsook de bepalingen van het SB 250 versie 2.2 -Hoofdstuk 10-signalisatie; - Dienstorder LI 2003/16 van metaalconstructies en de aanvullingen op deze dienstorder die zijn opgenomen in het bestek Alle wijzigingen en aanvullingen op bovenvermelde wetgeving, reglementering en documenten Afdeling 7 Varianten, opties en percelen Art. 9, 1 Varianten 3 Vrije varianten Vrije varianten zijn niet toegelaten. Art. 10 Opties Post *, het plaatselijk herstellen van beton volgens , met hydraulisch gebonden mortelspecie is een verplichte optie. De inschrijver dient hiervoor een prijs op te geven en deze post wordt meegenomen in de beoordeling. De aanbestedende overheid is niet verplicht om deze post uit te laten voeren. De aannemer kan geen schadevergoeding eisen indien deze post niet uitgevoerd wordt. Afdeling 9 Prijsvaststelling, prijsbestanddelen en prijsherziening Art. 13, 1 Prijsvaststelling Deze opdracht is een gemengde opdracht. Art.14 Regelgeving op plaats uitvoering Hierbij een overzicht van de uren waarbinnen geen werkzaamheden mogen uitgevoerd worden zonder expliciete toelating van het gemeentebestuur: - Blankenberge: tussen 22u00 en 6u00 en op zon- en feestdagen

9 - 9 - Deze uren kunnen gewijzigd worden. De aannemer dient zich vóór de uitvoering van de werken te vergewissen van de geldende regelgeving in de zone waarin de werken zullen worden aangevat en dient indien gewenst een uitzondering aan te vragen. Indien voor de uitvoering dient gewerkt buiten de normale arbeidsuren opgenomen in de gemeentelijke verordeningen, moet de aannemer zelf voor de nodige toelatingen zorgen van de bevoegde diensten. Het niet verkrijgen van deze toelating kan niet gebruikt worden om enige schadevergoeding te claimen. Ongeacht de bovenvermelde toelating is het verboden werken uit te voeren tijdens het weekend of s nachts (tussen 22u en 6u) zonder uitdrukkelijke toestemming van de aanbestedende overheid. Voor deze prestaties kunnen geen extra toelagen of meerkosten gevraagd worden. De algemene richtlijnen inzake overlast en geluidshinder blijven van toepassing. Het inperken van de toegelaten werkuren zoals hierboven indicatief vermeld ten gevolge van klachten van aangelanden inzake overlast kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding. Art. 16 Allerlei heffingen De belasting over de toegevoegde waarde wordt in een afzonderlijke post van de opmetingsstaat vermeld en wordt bij de prijs van de offerte gevoegd. Deze wordt toegepast op de totaliteit van de offerte, na sommatie van alle afzonderlijke posten. Art. 18 Keurings- en opleveringskosten Alle handelingen die vereist zijn voor de voorgeschreven onderzoeken, alsook de eventuele herstellingen die na de controle noodzakelijk blijken, zijn ten laste van de opdrachtnemer. De reis- en verblijfkosten van het met de keuring belaste personeel worden aangerekend conform de van toepassing zijnde omzendbrieven zoals opgenomen in de opdrachtdocumenten. De vergoeding van het met de keuring belaste personeel is het product van de bestede tijd (afgerond naar boven in een aantal uren) en de bezoldiging per uur. Deze bezoldiging per uur (exclusief btw) is het gemiddelde van deze die vastgesteld is door de KVIV-FABI Commissie voor een technicus met een ervaring tussen 5 en 10 jaar. Dit tarief wordt herzien en periodiek gepubliceerd op de internetsite:

10 De keuringskosten, zijnde de reis- en verblijfkosten en vergoeding van het met de keuring belast personeel, zijn alleen ten laste van de aanbestedende overheid indien de keuring door het met de keuring belast personeel kan uitgevoerd worden zonder overnachting in de keuringplaats. In het tegenovergestelde geval zijn de reis- en verblijfkosten ten laste van de opdrachtnemer en de vergoeding van het met de keuring belast personeel ten laste van de aanbestedende overheid. Indien de keuring, door het met de keuring belaste personeel, niet kan uitgevoerd worden zonder overnachting in de keuringsplaats en indien daarenboven het met de keuring belaste personeel wegens omstandigheden (epidemieën, gebrek aan inzetbaar personeel voor tijdrovende verre verplaatsingen) de keuring niet kan uitvoeren, zal de opdrachtnemer op zijn kosten een gecertificeerde keuringsinstelling aanstellen om de keuring uit te voeren. De gecertificeerde keuringsinstelling rapporteert hierover aan de afdeling van het met de keuring belaste personeel. De kosten van de prestaties die in verband met de opleveringen worden geleverd door derden, worden ten laste van de opdrachtnemer aangerekend tegen de door deze derden gefactureerde kostprijs. De kosten van de prestaties die de opdrachtnemer in verband met de opleveringen zelf uitvoert, blijven te zijnen laste. Alle keuringskosten en alle kosten voor de proeven, de voorbereiding en de verzending van de monsters in het geval van de partijkeuring van zogenoemd (aan BENOR en ATG) gelijkwaardige producten, zoals bepaald in de aanvulling van de voorlaatste alinea van artikel 41. van de AUR, zijn volledig ten laste van de opdrachtnemer ongeacht de plaats waar de proeven uitgevoerd worden. De reis- en verblijfkosten van het met de keuring belaste personeel zijn bepaald in: - voor keuringen in het binnenland bepaald in omzendbrief DVO/BZ/P&O/2007/6 van 21 maart 2007, gewijzigd door dienstmededeling DVO/DBZ/AR/2010/1 van 29 juni 2010 (aanpassing bedrag kilometervergoeding voor dienstreizen vanaf 1 juli 2010) en door dienstmededeling DVO/DBZ/AR/2008/5 van 7 oktober 2008 (aanpassing maaltijdvergoeding) + dienstmededeling DVO/DBZ/AR/2009/4 van 22 december 2009 (wijziging tabel forfaitarisering maaltijdvergoeding, van toepassing vanaf 1 september 2009); - voor keuringen in het buitenland bepaald in omzendbrief DVO/BZ/P&O/2009/12 van 22 december 2009 en de bijlage bij omzendbrief DVO/BZ/P&O/2009/12 van 22 december 2009 (tabel van de dagelijkse forfaitaire vergoedingen en maximumprijzen voor logies, van toepassing vanaf 1 april 2010).

11 Art. 19, 1 Elementen die in de prijzen begrepen zijn De opdrachtnemer is verplicht op zijn kosten alle ondergeschikte werken en leveringen uit te voeren die niet expliciet vermeld zijn in een post van de samenvattende opmeting, maar die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de aanneming zoals bepaald in de opdrachtdocumenten, en/of voor de uitvoering van die post. De levering, het vervoer en het ter plaatse aanbrengen van de in de opdrachtdocumenten voorgeschreven materialen, zijn voor rekening van de opdrachtnemer, tenzij anders bepaald in de opdrachtdocumenten. Alle werken, leveringen en bijkomende werken die inherent zijn aan de uitvoering van de algemene maatregelen van art. 79 AUR, zijn begrepen in het bedrag van de opdracht. Zijn in de prijs inbegrepen: de bijdrage verschuldigd aan het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw (OCW); de bijdrage verschuldigd aan het Wetenschappelijk en Technisch Centrum van het Bouwbedrijf (WTCB). De kosten ten gevolge van het storten van afval dienen begrepen te zijn in de eenheidsprijs van de respectievelijke posten. Het tijdelijk stockeren van uitgegraven bodem binnen of buiten de werf is een last van de aanneming. Onverminderd art. 56 van KB uitvoering is stormschade een last van de opdracht. Art. 19, 1, 3 wordt aangevuld als volgt: Volgende kosten zijn eveneens ten laste van de opdrachtnemer, tenzij hiervoor een aparte post in de samenvattende opmeting werd voorzien: - het tijdelijk verplaatsen van de nutsleidingen (zie bijgevoegde plannen voor de zeker te verwachten leidingen, dit plan is enkel ter duiding de aannemer dient zelf zich te vergewissen van de aanwezige leidingen). Tijdens de uitvoering dienen deze leidingen tijdelijk verplaatst te worden of indien dit niet mogelijk is dient de aannemer de waterdichte rok, de beschermlaag en verdere opbouw van de wegverharding (fundering, uitvlakkingslaag, enz.) onder de leidingen aan te brengen. Dit alles dient in de eenheidsprijs inbegrepen te zijn. - De openbare verlichtingspaal blijft ook staan. Alle moeilijkheden hieromtrent dienen ook in de prijzen inbegrepen te zijn zoals de aansluiting van de waterdichte

12 rok, het aanbrengen van de rok en de beschermingslaag onder de leidingen die naar de paal toelopen, enz. - het werken met de nodige en wettelijke voorzorgsmaatregelen en voorzichtigheid in de omgeving van nutsleidingen en hun bijhorende installaties, alsook de eventuele peilingen om deze voorzorgsmaatregelen wat te kunnen verminderen; - de eventueel vereiste bescherming van de bestaande en te behouden nutsleidingen en hun bijhorende installatie. - De vernieuwing van de waterdichte rok dient gefaseerd uitgevoerd te worden zodat er te allen tijde een doorgang van 3m breed (of groter indien dit nodig zou zijn door een van de hulpdiensten of bevoegde overheden) gevrijwaard wordt op de zeedijk. - De aannemer dient ook de nodige vergunningen en machtigingen aan te vragen bij de bevoegde diensten (politie, brandweer, overige nooddiensten, stadsbestuur, overheden ) voor het afsluiten van de zeedijk. Alle nodige vergaderingen en te nemen maatregelen hiervoor zijn een last van de aanneming indien deze niet in de opdrachtdocumenten worden gepreciseerd. Art. 20, 1 Prijsherziening De inschrijvingsprijzen worden in de loop van de aanneming herzien met de volgende formule: s i p = P 0,4 + 0,4 + 0, 2 S I Waarin: P: het op basis van de overeenkomst vastgestelde bedrag van de staat voorstelt; p: het aangepaste bedrag, rekening houdend met de schommelingen van de lonen en van de erop betrekking hebbende sociale lasten en verzekeringen, alsmede van de prijzen van de materialen, grondstoffen en verbruiksproducten; S is het basisloon, vastgesteld door het Nationaal Paritair Comité van het Bouwbedrijf of door het Paritair Comité voor de metaal, machine- en elektrische bouw of door het Paritair Subcomité voor de elektriciens: installatie en distributie, vermeerderd met de door de Federale Overheidsdienst. Economie, KMO, Middenstand en Energie aangenomen totale sociale lasten en verzekeringen, van kracht 10 dagen vóór de datum s van de opening van de offertes. is hetzelfde gemiddelde van de uurlonen, zoals aangenomen door de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie op de aanvangsdatum van de beschouwde periode; I: stelt het maandelijkse indexcijfer voor, berekend op basis van een jaarlijks verbruik van de voornaamste materialen en grondstoffen op de binnenlandse markt voor het Bouwbedrijf. Dat indexcijfer heeft betrekking op de kalendermaand vóór de datum van het openen van de inschrijvingen;

13 i: stelt hetzelfde indexcijfer voor met betrekking tot de kalendermaand voor de aanvangsdatum van de in termijnbetaling beschouwde maandperiode. Posten met voorbehouden som zijn niet voor herziening vatbaar. Afdeling 10 Prijsonderzoek Art. 21, 2 Controle ter plaatse De aanbestedende overheid heeft het recht één of meerdere personen aan te wijzen, die de boekhoudkundige stukken verifiëren en ter plaatse onderzoeken uitvoeren om de juistheid van de door de inschrijver verstrekte inlichtingen te onderzoeken. Hoofdstuk 4 Indiening aanvragen tot deelneming en offertes Afdeling 5 Indieningsrecht en wijze aanvragen tot deelneming en offertes Art. 53, 1 Taalgebruik De inschrijver gebruikt uitsluitend het Nederlands in zijn mondelinge en schriftelijke communicatie met de aanbestedende overheid. Van documenten die enkel in een andere taal beschikbaar zijn, kan de aanbestedende overheid een vertaling eisen. De vertaling gebeurt op kosten van de inschrijver. De vertaling is het enige rechtsgeldige. Afdeling 6 Verbintenistermijn Art. 57 Verbintenistermijn voor de inschrijvers De inschrijvers blijven gebonden door hun offerte gedurende een termijn van 150 kalenderdagen, ingaande vanaf de uiterste datum van ontvangst van de offertes.

14 Hoofdstuk 5 Selectie kandidaten en inschrijvers - toegangsrecht en kwalitatieve selectie Afdeling 1 Algemene bepalingen Art. 60 Administratieve vereenvoudiging 1 De aanbestedende overheid vraagt voor de Belgische inschrijvers zelf de volgende documenten op: 1) Attest inzake sociale zekerheid en het bijbehorend attest inhoudingsplicht artikel 30bis ; 2) Attest niet-faillissement; 3) Bewijs van erkenning; 4) Attest hoofdelijke aansprakelijkheid en inhouding artikel 402 en 403 WIB. 2 De inschrijver hoeft de gevraagde inlichtingen en documenten niet voor te leggen indien hij deze documenten de afgelopen drie maanden al heeft voorgelegd voor een andere procedure uitgeschreven door de aanbestedende overheid zoals bepaald in de opdrachtdocumenten. In dergelijk geval dient hij uitdrukkelijk het besteknummer, de benaming van de opdracht alsook de datum van de opening van de offertes van deze opdracht in zijn offerte aan te geven. Afdeling 2 Toegangsrecht Art. 61, 4 Uitsluitingscriteria Voor een vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking verklaart de inschrijver door in te schrijven op deze opdracht zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden zoals bedoeld in art. 61, 1 en 2 K.B. Plaatsing. De aanbestedende overheid houdt zich het recht voor om de attesten die de nietuitsluiting bewijzen op te vragen ongeacht het moment van de procedure voor de sluiting van de opdracht. De attesten zijn niet ouder dan drie maanden te rekenen vanaf de datum van de opening van de offertes. Art. 64 Toegangsverbod Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver niet over een voorkennis te beschikken zoals bedoeld in dit artikel.

15 Afdeling III Kwalitatieve selectie Art 67 Financiële en economische draagkracht Inschrijvers van vreemde nationaliteit dienen zelf de nodige bewijsstukken inzake erkenning bij hun offerte te voegen. De werken van de door onderhavige bestek geregelde opdracht zijn gerangschikt in de (onder)categorie(ën) C, en de aanbestedende overheid is van oordeel dat ze tot de klasse 1 behoren. Art. 69 Technische bekwaamheid Inschrijvers van vreemde nationaliteit dienen zelf de nodige bewijsstukken inzake erkenning bij hun offerte te voegen. De werken van de door onderhavige bestek geregelde opdracht zijn gerangschikt in de (onder)categorie(ën) C, en de aanbestedende overheid is van oordeel dat ze tot de klasse 1 behoren. Art. 74 Beroep op draagkracht andere entiteiten Het is de inschrijver niet toegelaten een beroep te doen op de draagkracht van andere entiteiten wanneer aan deze laatste het toegangsrecht is ontzegd op grond van art. 21 wet Als de inschrijver zich beroept op de draagkracht van andere entiteiten, moet de behoorlijk ondertekende en gedagtekende verbintenis met deze entiteiten bij de offerte gevoegd worden. Hoofdstuk 6 Gunning bij aanbesteding en offerteaanvraag Afdeling 1 Vorm, inhoud en ondertekening offerte Art. 80 Vorm van de offerte De aandacht van de inschrijver wordt erop gevestigd dat hij zijn offerte en zijn samenvattende opmeting moet invullen op de bij de opdrachtdocumenten gevoegde formulieren. De inschrijver is verplicht gebruik te maken van e-tendering om hun offerte via elektronische middelen te verzenden. De elektronische handtekening die wordt toegevoegd kan enkel de elektronische handtekening zijn van een persoon die gemachtigd is om de firma voor de betreffende offerte te verbinden. Deze handtekenbevoegdheid moet blijken uit de statuten van de inschrijver.

16 Art. 81 Inhoud van de offerte Bij het offerteformulier dienen de volgende documenten te worden gevoegd: 1) De samenvattende opmeting (zie art. 83); 2) De documenten die vereist zijn voor de selectie (zie art. 58 en volgende); 3) De documenten die vereist zijn voor de gunning; 4) De bewijzen dat de personen, die de offerte ondertekenden, statutair of bij volmacht bevoegd zijn om de bedrijven geldig in en buiten rechte te vertegenwoordigen (art. 82, 3 K.B. Plaatsing). Dit gebeurt naargelang de rechtsvorm van de bedrijven door het bijvoegen van één van de volgende documenten: - uittreksel of kopie van de statutaire clausule i.v.m. de vertegenwoordigingsbevoegdheid en een kopie van de akte of afschrift van de notulen van de algemene vergadering, zoals verschenen in het B.S., houdende benoeming van de bestuurders; - volmacht om het bedrijf te vertegenwoordigen of om bevoegdheid door te geven aan een ander persoon; - voorleggen van benoemingsbesluit van zaakvoerder; - andere documenten ter staving van de bevoegdheid; 5) Het document en de afzonderlijke prijsberekening bedoeld in art. 30, tweede lid, 1 en 2 van het K.B. van 25/01/2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen, met name de documenten zoals gevraagd door de veiligheidscoördinator ontwerp in het Algemeen Veiligheids- en gezondheidsplan dat deel uitmaakt van onderhavig bestek. Het bijvoegen van deze documenten is essentieel voor de beoordeling van de offerte. 6) Een nota waarin de sluitingsperiode van de onderneming voor de betaalde jaarlijkse vakantiedagen en de inhaalrustdagen die op reglementaire wijze of in een algemeen bindende collectieve arbeidsovereenkomst werden bepaald, wordt vermeld, alsook de nodige bewijsstukken (art. 27, 1 AUR); Afdeling 2 Samenvattende opmeting en inventaris Art. 83 Samenvattende opmeting 1 In de samenvattende opmeting gaat de post vergezeld: a) van de vermelding GP, globale prijs, als de hoeveelheid niet aangegeven is; b) van de vermelding VH, vermoedelijke hoeveelheid; c) van de vermelding VS, voorbehouden som; d) van de vermelding GS, geraamde som. Indien een voorbehouden som voor onvoorziene werken, leveringen en diensten voorzien is, dan is dit bedrag gereserveerd voor werken, leveringen en diensten nodig voor de uitvoering van aanpassingswerken ten gevolge van onverwachte

17 situaties of voor de oplossing van ad hoc problemen die niet vooraf konden worden vastgesteld en waarvoor geen specifieke posten in de opmeting voorzien zijn. De voorbehouden som geeft de opdrachtnemer geen recht op enige bestelling, noch op het bedrag dat eventueel besteld wordt. Het is enkel een indicatie van het budget dat voor dergelijke uitgaven gereserveerd is. De aanbestedende overheid beslist over de uitgaven die met deze post betaald worden. 2 De vermoedelijke hoeveelheden mogen niet verbeterd worden in de samenvattende opmeting maar enkel in een apart document vergezeld van een verantwoording. Afdeling 4 Prijsopgave en percelen Art. 88 Prijsopgave De eenheidsprijzen moeten zowel in cijfers als in letters worden geschreven. Tenzij anders bepaald is in de opdrachtdocumenten, dienen afrondingen naar boven of naar beneden enkel te geschieden op het totale bedrag van de offerte en niet op de eenheidsprijzen of het globale bedrag van iedere post. Er wordt afgerond op de tweede decimaal naar boven of naar beneden, naargelang de derde decimaal hoger of gelijk is aan vijf, enerzijds, of lager dan vijf, anderzijds. Afdeling 5 Indiening offertes Art. 90, 1 Indiening offertes Art. 90, 1 Elektronische indiening offertes De offertes moeten elektronisch worden ingediend via de e-tendering website https://eten.publicprocurement.be die de naleving waarborgt van de voorwaarden van art. 52, 1 K.B. Plaatsing. Meer informatie kan verkregen worden op de website of via de e-procurement helpdesk op het nummer +32 (0) De met elektronische middelen ingediende offertes moeten worden opgemaakt in een afdrukbaar Pdf-formaat. De maximale grootte per document is 80MB. Een te groot document kan worden opgesplitst in meerdere deeldocumenten. Het geheel van alle documenten mag evenwel niet groter zijn dan 350MB. U kunt als buitenlandse inschrijver de offerte en alle bijhorende documenten ondertekenen met een gekwalificeerd certificaat dat u kunt aankopen via een private

18 actor en dat door de applicatie herkend wordt als een geldig certificaat dat geschikt is voor het plaatsen van een wettelijke digitale handtekening ofwel met een elektronisch middel, aangekocht bij een private actor en waarvan zij zelf garanderen dat dit voldoet aan alle wettelijke voorwaarden: - Gekwalificeerde certificaten, die geschikt zijn voor het plaatsen van een wettelijke digitale handtekening, kunnen aangekocht worden bij private actoren. Voor meer informatie over deze private actoren, kunt u terecht op of +32 (0) Er dient wel te worden opgemerkt dat het enige tijd in beslag kan nemen vooraleer u de drager met uw gekwalificeerd certificaat ontvangt. Koop dus tijdig uw certificaat aan. - Wanneer de buitenlandse inschrijver een eigen elektronisch middel gebruikt om de handtekening te plaatsen, garandeert hij zelf dat deze handtekening voldoet aan de voorwaarden van artikel 52, 1, 1 K.B. Plaatsing. Deze elektronische handtekening moet aldus conform zijn met de regels van het Europees, en het daarmee overeenstemmend nationaal, recht inzake de geavanceerde elektronische handtekening met een geldig gekwalificeerd certificaat, waarbij deze handtekening werd gerealiseerd via een veilig middel voor het aanmaken van een handtekening. Gelieve ook alle nuttige informatie over het gebruikte elektronische middel aan de offerte toe te voegen opdat de aanbestedende overheid kan nagaan of het gebruikte elektronische middel geldig is en conform is met de bepalingen in de regelgeving. Er mag geen gebruik worden gemaakt van een dubbele elektronische zending noch van een veiligheidskopie. De opening van de offertes vindt plaats op vrijdag 18 april 2014 om 10.15u.

19 ADMINISTRATIEVE VOORSCHRIFTEN BIJ TOEPASSING VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN TOT BEPALING VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN EN VAN DE CONCESSIES VOOR OPENBARE WERKEN (AUR) (BS 14 FEBRUARI 2013) Hoofdstuk 2 Gemeenschappelijke bepalingen opdrachten voor werken, leveringen en diensten Afdeling 1 Algemeen kader Art. 11 Leidend ambtenaar De leidend ambtenaar is de vertegenwoordiger en de woordvoerder van de aanbestedende overheid in haar betrekking met de opdrachtnemer. Indien de leiding van en het toezicht op de uitvoering worden toevertrouwd aan een ambtenaar (zowel contractueel als statutair) van de aanbestedende overheid, bestaat het mandaat van de leidend ambtenaar enkel uit: - de technische en administratieve opvolging van de prestaties, inbegrepen de goedkeuring van de detail- en werktekeningen en de berekeningsnota s, tot en met de definitieve oplevering; - de keuring van de producten en/of prestaties, zowel de a priori als de a posteriori keuring; - het nazicht van de vorderingsstaten en van de facturen; - het opstellen van de processen-verbaal; - de voorlopige en definitieve oplevering; - het instaan voor het bestendig toezicht op de prestaties. Indien de leiding van en het toezicht op de uitvoering worden toevertrouwd aan een persoon buiten de aanbestedende overheid, wordt de draagwijdte van zijn mandaat in de opdrachtdocumenten omschreven.

20 Art. 12 Onderaannemers De opdrachtnemer deelt aan de leidend ambtenaar schriftelijk de naam van zijn eventuele onderaannemers mee. Hij doet dat ten minste 15 kalenderdagen vóór de aanvang van de overeenstemmende werken, behalve in geval van hoogdringendheid waarbij deze termijn van 15 kalenderdagen kan ingekort worden. De opdrachtnemer dient daarbij het bewijs voor te leggen dat de betrokken onderaannemer voldoet aan de wetgeving inzake de erkenning van aannemers voor dat deel van de opdracht dat die onderaannemer zal uitvoeren. Zolang dat bewijs niet is overgelegd, mag een onderaannemer de werkzaamheden niet aanvatten. De onderaannemer moet tijdens de uitvoering van het hem toevertrouwde deel van de opdracht in het bezit zijn van de vereiste erkenning. In geval van door de opdrachtnemer uit te voeren studies, is het de opdrachtnemer niet toegelaten zich na de sluiting tot een ander burgerlijk ingenieur of ingenieursbureau te wenden, tenzij een gelijkwaardige ingenieur of ingenieursbureau wordt voorgesteld, waarvan de gelijkwaardigheid vooraf en schriftelijk wordt aanvaard door de aanbestedende overheid. Afdeling 2 Intellectuele rechten Art. 20 Methodes en knowhow De opdrachtnemer deelt de aanbestedende overheid ten laatste bij de voorlopige oplevering mee welke knowhow nodig is voor het gebruik van het werk, ongeacht of die aanleiding gegeven heeft tot het aanvragen van een octrooi of niet. De opdrachtnemer en zijn rechtsopvolgers verbinden zich er wel toe de methodes en knowhow die noodzakelijk zijn voor het gebruik van de resultaten van de opdracht gratis en kosteloos ter beschikking te stellen van de aanbestedende overheid en alle andere diensten, departementen en entiteiten die ressorteren onder de Vlaamse overheid, zelfs al zijn deze een van de aanbestedende overheid onderscheiden rechtspersoon. Afdeling 3 Financiële garanties Art. 24, 1 Verzekeringen De verantwoordelijkheid van de aannemer blijft onveranderd wat zijn werken betreft, zelfs indien daaraan schade wordt toegebracht door derden. De aanbestedende overheid komt geenszins tussen in eventuele geschillen tussen de aannemer en derden.

21 Art. 25 Aard van de borgtocht De borg wordt bepaald op 5% van het aanbestedingsbedrag. Art. 27, 2 Borgstelling en bewijs van de borgstelling Het bewijs van de borgstelling dient overlegd te worden aan: ir. Kathleen Bernaert afdelingshoofd afdeling Kust; Vrijhavenstraat 3, B-8400 Oostende Afdeling 4 Opdrachtdocumenten Art. 35 Plannen, documenten en voorwerpen opgemaakt door de aanbestedende overheid De plannen, documenten en voorwerpen opgemaakt door de aanbestedende overheid, mogen door de opdrachtnemer niet worden gereproduceerd, noch voor enig ander gebruik dan in het kader van de uitvoering van de opdracht worden aangewend, dan met de voorafgaande en schriftelijke toestemming van de aanbestedende overheid. Aan deze toestemming kunnen voorwaarden worden verbonden. Plannen van de opdracht De werken worden uitgevoerd overeenkomstig de aanwijzingen van de hierna aangegeven goedgekeurde plannen: Nr. plan Titel 1/2 Liggingsplan en doorsnedes bestaande toestand 2/2 Liggingsplan en doorsnedes nieuwe toestand Bestaande toestand: De aanduidingen op de tekeningen, betreffende de bestaande toestand, worden slechts bij wijze van inlichting gegeven, aangezien de constructies in de loop van zijn bestaan wijzigingen kunnen ondergaan hebben. Eventuele afwijkingen van de werkelijke toestand t.o.v. de bestaande toestand volgens plan nr. 1 kunnen geen aanleiding geven tot meerwerken en verrekeningen. De inschrijver is er toe gehouden zich vooraf persoonlijk te vergewissen omtrent de uitvoeringsvoorwaarden van de werken.

22 Art. 36 Detail- en werktekeningen opgemaakt door de opdrachtnemer Algemeen 1) In de opmeting is voor de levering van de as-built-tekeningen een afzonderlijke post opgenomen. De as-built-tekeningen moeten worden afgeleverd onder de vorm omschreven in het SB ) Vóór de voorlopige oplevering levert de opdrachtnemer de nodige conformiteitsattesten met de richtlijn bouwproducten. Dit is een last van de aanneming. De documenten moeten worden ingediend op het volgende adres: afdeling Kust, Vrijhavenstraat 3, 8400 Oostende. Afdeling 6 Toezicht en controle opdracht Art. 41 Soorten keuringen Onafhankelijke instanties De hieronder vermelde instanties worden door de aanbestedende overheid als onafhankelijk, zoals bedoeld in art. 41 AUR, erkend: - voor alle producten waarvoor een Benormerk bestaat, de sectororganismen erkend door VZW Benor, Lombardstraat 42, 1000 Brussel, tel. 02/ , fax. 02/ ; - voor alle betonproducten waarvoor geen Benormerk bestaat, de VZW Probeton, Aarlenstraat 53 bus 9, 1040 Brussel, tel. 02/ ; - voor alle andere producten, de VZW Copro, Z.1 Researchpark, Kranenberg 190, 1731 Zellik (Asse), tel. 02/ , fax. 02/ ; - voor GFT-compost, de VZW Vlaco, Kanunnik de Dekkerstraat 22-26, 2800 Mechelen, tel. 015/ , fax. 015/ ; Gelijkwaardige certificatieprocedure Een andere certificatieprocedure kan door de aanbestedende overheid als gelijkwaardig met de certificatieprocedure van een erkende onafhankelijke instelling worden bevonden indien het vertrouwen dat gesteld kan worden in de overeenkomstigheid van het product met de vooropgestelde eisen onder de andere certificatieprocedure, even groot is als onder het erkend productcertificatiesysteem. Daartoe dient de opdrachtnemer aan te tonen dat onder de andere certificatieprocedure minstens aan de volgende voorwaarden voldaan is:

23 de andere certificatieprocedure bevestigt de overeenkomstigheid met minstens alle eisen die onder het erkend productcertificatiesysteem voor het betreffende product worden bevestigd; - de certificatie-instelling van de andere certificatieprocedure, beantwoordt aan de eisen van NBN-EN (ISO GUIDE 65) en is hiertoe geaccrediteerd door een organisme dat lid is van de EA (European Accreditation) en dat erkend wordt door de Belgische accreditatie-instelling BELAC; - de andere certificatieprocedure is opgesteld in de zin van ISO/IEC GUIDE 67; - de andere productcertificatie-instelling voert minstens de volgende taken uit, voor zoverre deze ook een onderdeel vormen van de erkende certificatieprocedure voor het betreffende product: - de monsterneming van het product in de fabriek of op de plaats van productie; - de vaststelling van de kenmerken van het product door beproeving, keuring of nazicht van het ontwerp; - de beoordeling van de overeenkomstigheid van het gecertificeerd product met de geldende eisen; - een certificatiebeslissing aangaande toekenning, instandhouding, uitbreiding, opschorting of intrekking van het certificaat; - de vergunning om het certificaat of merk te gebruiken; - het toezicht om de doorlopende overeenkomstigheid van het gecertificeerde product met de geldende eisen vast te stellen; - de beoordeling, de certificatiebeslissing en de vergunning worden door de certificatie-instelling zelf verricht en niet uitgegeven aan derden; - het toezicht omvat minstens de volgende elementen, voor zoverre deze elementen ook deel uitmaken van de erkende certificatieprocedure: - beproeving of keuring van monsters ontnomen op de markt en/of in de fabriek; - toezicht op het productieproces van grondstoffen en materialen tot eindproduct en, in het voorkomend geval, toezicht op het kwaliteitssysteem dat de productie ondersteunt. De systemen 4 en 5 volgens ISO/IEC Guide 67 voldoen aan deze bepalingen; - alle elementen die deel uitmaken van het doorlopend toezicht op de overeenkomstigheid, worden onder de andere certificatieprocedure gecontroleerd in de fabriek of op de plaats van productie met een controlefrequentie, die minstens even groot is als deze die vereist is onder de erkende certificatieprocedure; - de andere certificatieprocedure is volledig gedocumenteerd zodat de vermelde voorwaarden kunnen worden nagegaan. Alle documenten ter staving van de gelijkwaardigheid van de andere certificatieprocedure moeten originele documenten zijn met een Nederlandse vertaling. Het volledig dossier aangaande de certificatieprocedure dient ten minste 30 kalenderdagen voor de aanwending van de betrokken materialen te worden

24 overgemaakt aan de aanbestedende overheid, bij gebreke waaraan het product automatisch als niet-gelijkwaardig wordt beschouwd. De leidend ambtenaar beslist om de producten al dan niet te aanvaarden op basis van een beoordeling van de gelijkwaardigheid. Dergelijke beoordeling wordt per werk uitgevoerd en betekent geen automatische gelijkwaardigheid voor andere werken. Alle kosten verbonden aan voormelde procedure zijn ten laste van de opdrachtnemer. De certificatieprocedure kan in geen geval aanleiding geven tot enige schorsing van de werken of verlenging van uitvoeringstermijn. Burgerlijke bouwkunde De producten in de sector burgerlijke bouwkunde waarvoor een merk van overeenkomstigheid BENOR of een technische goedkeuring ATG bestaat, of die het voorwerp uitmaken van een kwaliteitscontrole tijdens de fabricage door een door de aanbestedende overheid erkende onpartijdige instelling, worden vrijgesteld van de proeven voor voorafgaande technische keuring. De aanbestedende overheid behoudt zich nochtans het recht voor om, in geval van twijfel, op haar kosten tot een geheel of een gedeelte van de keuringsproeven over te gaan; de resultaten van deze proeven kunnen worden medegedeeld aan de instelling belast met het toekennen van het merk BENOR of ATG of met de kwaliteitscontrole van het desbetreffend product. Wanneer door de opdrachtnemer een partij zogenoemd (aan BENOR of ATG) gelijkwaardige producten voorgesteld wordt, toont de opdrachtnemer, voor de start van de uitvoering en op zijn kosten, de gelijkwaardigheid aan, door middel van een gemotiveerde nota opgesteld in het Nederlands. Deze nota omvat alle stavingstukken zoals auditrapporten, proefuitslagen, enz. Indien de gelijkwaardigheid niet aanvaard wordt door de aanbestedende overheid, zal deze overgaan tot een volledige partijkeuring ten laste van de opdrachtnemer. De betrokken producten mogen niet eerder worden verwerkt dan nadat alle resultaten positief zijn. De opdrachtnemer heeft in dit geval geen recht op schadevergoeding noch op termijnverlenging. Afdeling 7 Actiemiddelen aanbestedende overheid Art. 45, 1 Bijzondere straffen De aanbestedende overheid heeft het recht om de straffen even vaak toe te passen als: - de inbreuk is gepleegd; - er werknemers zijn die het voorwerp uitmaken van de inbreuk.

25 Bij herhaling van een bepaalde inbreuk, eventueel op een andere plaats, wordt de straf vermenigvuldigd met het aantal keer dat die inbreuk werd vastgesteld. Bijzondere straffen voor inbreuken op wets- en reglementsbepalingen inzake veiligheid en signalisatie. Voor inbreuken op de wets- en reglementsbepalingen betreffende de veiligheid op de bouwplaatsen en het signaleren van werkzaamheden en verkeersbelemmeringen op de openbare weg wordt een straf van 100 euro opgelegd. Bijzondere straffen voor schending bodemdecreet en zijn uitvoeringsbesluit (Vlarebo). Indien de opdrachtnemer door onzorgvuldigheid een nieuwe bodemverontreiniging zou veroorzaken, dan zal dit aanleiding geven tot een straf ten bedrage van 2.500,00 euro. Bijzondere straffen bij het ontbreken van het bord om de bouwplaats aan te geven. Als het bord dat in SB wordt voorgeschreven om de bouwplaats aan te geven ontbreekt en het ambtshalve dient geplaatst te worden, worden de kosten hiervan verhaald op de opdrachtnemer en wordt een straf van 500,00 euro opgelegd. Als het aangebrachte bord niet aan de voorschriften voldoet en het ambtshalve dient te worden verwijderd en vervangen, worden de kosten hiervan op de opdrachtnemer verhaald, verhoogd met de voornoemde straf. Speciale straffen bij niet tijdig ondertekenen van de dagboeken der werken of niet tijdig afgeven van leveringsbonnen. De aannemer moet de dagboeken ondertekend terugbezorgen aan de opdrachtgever maximaal 2 werkdagen na voorlegging door het toezichthoudend personeel van de opdrachtgever. De leveringsbonnen van alle verwerkte materialen zijn door de aannemer af te geven aan het toezichthoudend personeel ten laatste 2 werkdagen na levering van de materialen op de werf. Indien de aannemer nalaat de dagboeken ondertekend terug te bezorgen of de leveringsbonnen tijdig aan het toezichthoudend personeel af te geven zal dit aanleiding geven tot ambtshalve toepassen van een straf ten bedragen van 100,00 euro per werkdag en per overtreding. Bijzondere straffen bij het overschrijden van de uitvoeringstermijn. Er worden straffen opgelegd van 500,00 per kalenderdag bij het overschrijden van de uitvoeringstermijn.

26 De aanbestedende overheid behoudt zich het recht om voor volgende inbreuken onderstaande straffen toe te passen: - 100,00 euro per kalenderdag vertraging wegens het laattijdig indienen van het as-built-dossier; - 100,00 euro per kalenderdag vertraging wegens het laattijdig indienen van het post interventie-dossier; - 100,00 euro voor elke tekortkoming bij het naleven van de voorschriften inzake werfsignalisatie; Art. 50, 3 Teruggave vertragingsboetes en straffen Een verzoek om kwijtschelding van opgelopen vertragingsboetes en straffen moet per aangetekende brief worden gericht aan de afdeling Kust,Vrijhavenstraat 3, 8400 Oostende. De datum van aantekening bij de post geldt als datum van het verzoek. Art. 55 Schadevergoeding voor schorsingen op bevel van de aanbestedende overheid De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor het werk te schorsen, tijdens de periode van het badseizoen vanaf 15 juni tot 15 september, en gedurende de schoolvakanties en verlengde weekends, gedurende geheel voornoemde periode of gedurende een gedeelte van deze periode. Deze schorsingsperiode is ieder kalenderjaar van toepassing. Gedurende de schorsingsperiode moet het werkterrein gezuiverd zijn van alle materialen of afbraakproducten, en dienen het materieel en blijvende inrichtingen van de bouwplaats verwijderd te worden. Dit vrijmaken van de bouwplaats geldt zowel voor de zone op het land als voor de zone op het water. In geval van zware schade aan de reeds uitgevoerde werken t.g.v. een zware storm kan de aanbestedende overheid, op schriftelijk verzoek van de aannemer, de werken tijdelijk onderbreken om de aannemer in de gelegenheid te stellen de schade te herstellen. Uit hoofde van bovenvermelde maatregelen is de aannemer niet gerechtigd schadevergoeding te eisen of gelijk welke klacht in te dienen; de kosten voortvloeiend uit deze maatregelen dient inbegrepen te zijn bij de bepaling van de eenheidsprijzen voor de opdracht; alleen de uitvoeringstermijn voor de werken wordt verlengd met een duur gelijk aan deze onderbreking.

27 Art. 56 Onvoorziene omstandigheden De aannemer wordt geacht de toestand ter plaatse te kennen, zich rekenschap te hebben gegeven van de bijkomstige details en zich vooraf te hebben vergewist van de uitvoerbaarheid van de werken in al hun onderdelen tot gehele voldoening. Hij neemt alle voorzorgsmaatregelen die hem kunnen worden voorgeschreven door de aanbestedende overheid of veiligheidscoördinator tijdens de uitvoering van de werken. Deze voorzorgsmaatregelen dienen te zijn inbegrepen in de eenheidsprijzen. Stilligtijden ten gevolge van gelijktijdige opdrachten kunnen geen aanleiding geven tot enige vergoeding. Het niet gelijktijdig kunnen werken in bepaalde zones kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding. Afdeling 11 Algemene betalingsvoorwaarden Art. 66 Betalingen Tenzij anders bepaald in de opdrachtdocumenten worden de werken betaald in maandelijkse betalingen in mindering. De aanvangsdatum van die maandelijkse afbetalingsperiodes blijft onveranderd gedurende de hele aanneming. Als die aanvangsdatum niet is vastgelegd bij het dienstbevel, geldt de eerste dag van de maand. Een post tegen een globale prijs wordt betaald in verhouding tot het uitgevoerde gedeelte. De vorderingen en facturen worden op naam van Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust afdeling Kust Stad Blankenberge opgesteld, overeenkomstig hun aandeel in de werken. Alle betalingsaanvragen, schuldvorderingen en facturen worden gericht aan Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust Afdeling Kust Vrijhavenstraat Oostende En Stad Blankenberge J.F. Kennedyplein Blankenberge Voor de posten 40,41, 42 en 43 wordt de originele vorderingsstaat naar afdeling Kust gestuurd en een kopie naar de stad Blankenberge. Na goedkeuring van de vorderingsstaat wordt de factuur naar de stad Blankenberge gestuurd.

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016 open aanbesteding OFFERTEFORMULIER Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld.. Het totaalbedrag (excl.

Nadere informatie

Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica. Bestek 1M3D8N/15/06

Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica. Bestek 1M3D8N/15/06 Bijlage 1: offerteformulier Agentschap Wegen en erkeer Afdeling Expertise erkeer en Telematica Dossiernr : MDN/62 Bestek 1M3D8N/15/06 Omschrijving opdracht: Tellen van het vervoer van gevaarlijke stoffen

Nadere informatie

bestek nummer: blad nummer 1/5

bestek nummer: blad nummer 1/5 bestek nummer: 2011 021 01 blad nummer 1/5 OPDRACHTGEVER: OPDRACHT: WZC DE LINDE Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem UITBREIDEN BESTAAND WOON- EN ZORGCENTRUM Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem PERCEEL

Nadere informatie

Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1. Bijzonder Bestek nr. 1438

Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1. Bijzonder Bestek nr. 1438 Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. 1438 Net RAAMOVEREENKOMST VOOR ONDERHOUDSWERKEN VAN SIGNALISATIE VOOR BLINDEN EN

Nadere informatie

De Vlaamse Waterweg NV

De Vlaamse Waterweg NV De Vlaamse Waterweg NV Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking voor aanneming van werken Bestek nr. AAO D ALG 17-37 Offerteformulier Raamovereenkomst: Onderhoudswerken en

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 18 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Studie en Advies Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL OFFERTEFORMULIER Domein Adres Werk

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 44 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Bouwprojecten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL OFFERTEFORMULIER Domein Adres Werk Besteknummer

Nadere informatie

MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL

MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL M.I.V.B. Speciale Studiedienst Koningsstraat 76 1000 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. MIVB/SSD/1400 RAAMOVEREENKOMST VOOR VERSTERKING VAN PERRONNEUZEN

Nadere informatie

Nieuwe regelgeving: plaatsing. Veronique Libbrecht Gent

Nieuwe regelgeving: plaatsing. Veronique Libbrecht Gent Nieuwe regelgeving: plaatsing Veronique Libbrecht 28-03-2013 Gent Situering Nieuwe regelgeving inzake overheidsopdrachten Basiswet: Wet 15 juni 2006 Uitvoeringsbesluiten: KB Plaatsing 15 juli 2011 KB uitvoeringsregels:

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK WERKEN OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

BIJZONDER BESTEK WERKEN OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR WERKEN MET ALS VOORWERP OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING Opdrachtgevend bestuur GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Ontwerper

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER. : Diverse gebouwen van de Vlaamse Overheid in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

DEEL III: OFFERTEFORMULIER. : Diverse gebouwen van de Vlaamse Overheid in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Bouwprojecten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL Domein Werk Besteknummer : Diverse gebouwen

Nadere informatie

INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG

INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG BV/PDT/juli 2013 INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG OFFERTEFORMULIER VOOR AANNEMINGEN VAN WERKEN BESTEK NUMMER: 2016-1 IN OPDRACHT VAN: INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON Nieuwland

Nadere informatie

GESCHIKTMAKINGSWERKEN

GESCHIKTMAKINGSWERKEN Opdrachtgever: VZW KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS REGIO TESSENDERLO Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo Project: SCHOOLCOMPLEX PIUS X COLLEGE Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo GESCHIKTMAKINGSWERKEN PERCEEL

Nadere informatie

p r o v i n c i e Limburg

p r o v i n c i e Limburg p r o v i n c i e Limburg D i r e c t i e Omgeving D i e n s t Wegen en Routestructuren Belangrijk aandachtspunt om te vermijden dat offertes reeds voor de openingszitting zouden geopend worden! Indien

Nadere informatie

Raamcontract Financieel economische ondersteuning

Raamcontract Financieel economische ondersteuning Vlaamse Overheid Departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Stafdienst voor de Vlaamse Regering Kenniscentrum Publiek Private Samenwerking... Algemene offerteaanvraag Bestek nr. PPS/2008/008

Nadere informatie

Driesstraat Bornem OFFERTEFORMULIER

Driesstraat Bornem OFFERTEFORMULIER BESTEK NUMMER: 0888-1 IN OPDRACHT VAN: VOORWERP OPDRACHT: GEBOUW / LIGGING: PERCEEL: vzw Katholieke Scholen Groot-Bornem Driesstraat 10 2880 Bornem Verantwoordelijke inrichtende macht : dhr Frans De Laet

Nadere informatie

Bijzonder Bestek nr Raamovereenkomst voor de signalisatie voor blinden en slechtzienden in verschillende stations van het net

Bijzonder Bestek nr Raamovereenkomst voor de signalisatie voor blinden en slechtzienden in verschillende stations van het net BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Mobiel Brussel (B.U.V.) Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1030 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. 1348 Raamovereenkomst voor

Nadere informatie

GESCHIKTMAKINGSWERKEN

GESCHIKTMAKINGSWERKEN Opdrachtgever: VZW KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS REGIO TESSENDERLO Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo Project: SCHOOLCOMPLEX PIUS X COLLEGE Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo GESCHIKTMAKINGSWERKEN PERCEEL

Nadere informatie

Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw

Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw OFFERTEFORMULIER. Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw Bouwheer INTERWAAS Lamstraat 113 9100

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 1431

BIJZONDER BESTEK NR. 1431 MAATSCHAPPIJ VOOR HET INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL MIVB KONINGSTRAAT 76 1000 BRUSSEL (1) BIJZONDER BESTEK NR. 1431 Aanpassing van het bovengrondse net Kleine reparaties aan de halten en beddingen

Nadere informatie

KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW

KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW Project Verbouwing en vernieuwing van sanitaire installaties met inbegrip van installaties voor regenwaterrecuperatie. Kadaster Zemst 1e afdeling, sectie B, nummer

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER _IF

INSCHRIJVINGSFORMULIER _IF INSCHRIJVINGSFORMULIER 110023_IF Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA/ De Watergroep Raamovereenkomst 2016 voor het aanleggen van riolen over beperkte afstand en het uitvoeren van huisaansluitingen

Nadere informatie

Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6. Sinte Annalaan 41 bus Aalst

Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6. Sinte Annalaan 41 bus Aalst Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6 BESTEK NUMMER: IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK / PERCEEL: 1407 Bouw en afwerking Wijkgezondheidscentrum Daenshuis

Nadere informatie

Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen

Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen PROVINCIE ANTWERPEN OFFERTEFORMULIER Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet:

Nadere informatie

DEEL I OVERSCHOUWEN VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN REGLEMENTERING DE PRINCIPES EN DE TOEPASSELIJKE REGELS

DEEL I OVERSCHOUWEN VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN REGLEMENTERING DE PRINCIPES EN DE TOEPASSELIJKE REGELS Inhoudstafel Index van de voornaamste afkortingen wetgevend en reglementair kader... 13 Voorwoord... 15 DEEL I OVERSCHOUWEN VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN REGLEMENTERING DE PRINCIPES EN DE TOEPASSELIJKE REGELS

Nadere informatie

Overheidsopdrachten - betalingsregels

Overheidsopdrachten - betalingsregels 15.01.2015 Overheidsopdrachten - betalingsregels Deze nota probeert de belangrijkste betalingsregels die gelden bij overheidsopdrachten voor werken samen te vatten voor de opdrachten waarvoor een bekendmaking

Nadere informatie

De Vennootschap (Handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel) :

De Vennootschap (Handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel) : Provincie Stad Aanbestedende overheid Benaming van de opdracht Limburg Sint-Truiden Wegen en Verkeer Limburg Aanpassing N3 Rotonde Stayen OFFERTEFORMULIER De ondergetekende (Naam en voornaam) : Hoedanigheid

Nadere informatie

Bestek nr. : INF Dossier nr. : WA 2012/0538/02 OFFERTEFORMULIER

Bestek nr. : INF Dossier nr. : WA 2012/0538/02 OFFERTEFORMULIER Aanbestedende overheid: Sociale Huisvestingsmaatschappij Vooruitzien cvba Burgemeester Geyskensstraat 1 3580 Beringen Opdracht: Verkavelingsproject aan Kleuterweg, Heusden-Zolder Bestek nr. : INF2016-0038

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43E/LOG/overname laurieren/vw-ms overname van laurieren

Nadere informatie

Lot 2 dakrenovatie gebouw 3 werkplaats bouw, werkplaats logistiek en gebouw 15 schoolrestaurant

Lot 2 dakrenovatie gebouw 3 werkplaats bouw, werkplaats logistiek en gebouw 15 schoolrestaurant B A R T V A N D E K E R C K H O V E A R C H I T E C T E N V E N N O O T S C H A P Lot 2 dakrenovatie gebouw 3 werkplaats bouw, werkplaats logistiek en gebouw 15 schoolrestaurant Offerteformulier voor aanneming

Nadere informatie

offerteformulier Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten

offerteformulier Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten offerteformulier Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten openbare aanbesteding Opdracht: Aanstellen van een aannemer voor de werken renovatie administratieve lokalen en kleutersanitair

Nadere informatie

VOETBALTERREIN GELEGEN STOKKELSESTEENWEG

VOETBALTERREIN GELEGEN STOKKELSESTEENWEG Openbare Werken 1 Administration communale de WOLUWE-SAINT-PIERRE Charles Thielemanslaan 93 1150 BRUSSEL Gemeentebestuur van SINT-PIETERS-WOLUWE : 02.773.06.24 : 02.773.18.19 : mvaneechaute@woluwe1150.irisnet.be

Nadere informatie

AGION V.O. 9660.3 Bestek nr. 0640-02. Tweebruggenstraat 55 9000 GENT OFFERTEFORMULIER

AGION V.O. 9660.3 Bestek nr. 0640-02. Tweebruggenstraat 55 9000 GENT OFFERTEFORMULIER BESTEK NUMMER: 0640-02 IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK / PERCEEL: Katholiek Onderwijs Gent-Zuid Lange Violettestraat 29 9000 GENT tel: 09/ 225 47 44 fax: 09/ 223 49 38 Onze-Lieve-Vrouwe-Instituut

Nadere informatie

RENOVATIE PLATTE DAKEN

RENOVATIE PLATTE DAKEN INSCHRIJVINGSFORMULIER aanbesteding 14/06/2011 BESTEK NUMMER: 260411 IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK: VRIJE BASISSCHOLEN DE WIJNGAARD VZW SINT ANNA 41 8500 KORTRIJK Tel 056 35 40 96 ST. VINCENTIUS

Nadere informatie

De artikels 29 en 30 van het KB Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen zijn gewijzigd

De artikels 29 en 30 van het KB Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen zijn gewijzigd De artikels 29 en 30 van het KB Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen zijn gewijzigd Wijziging van het koninklijk besluit Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen In dit koninklijk besluit (25.01.2001) zijn twee

Nadere informatie

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP RENOVATIE/UITBREIDING VAN EEN TEHUIS VOOR NIET-WERKENDEN/NURSING Belangrijk : dit formulier dient volledig te worden ingevuld

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 337

BIJZONDER BESTEK NR. 337 OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN SINT-GILLIS BIJZONDER BESTEK NR. 337 AFWIJKINGEN Zie A, I, 5. VOORWERP VAN DE OPDRACHT. De opdracht heeft betrekking op de levering en indienststelling

Nadere informatie

AGION V.O. 11712.1.2 Bestek nr. 0915 RENOVATIE BUITENSCHRIJNWERK OFFERTEFORMULIER

AGION V.O. 11712.1.2 Bestek nr. 0915 RENOVATIE BUITENSCHRIJNWERK OFFERTEFORMULIER BESTEK NUMMER: 0915 IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK: Katholiek Onderwijs Gent-Zuid Lange Violettestraat 29 9000 GENT tel: 09/ 225 47 44 fax: 09/ 223 49 38 Onze-Lieve-Vrouwcollege Langestraat 66

Nadere informatie

KB KB Wet KB AUR KB AAV Nieuw. Artikel 1, 1, lid 2, 27, 1, lid 2 en 53, 1, lid 2

KB KB Wet KB AUR KB AAV Nieuw. Artikel 1, 1, lid 2, 27, 1, lid 2 en 53, 1, lid 2 CONCORDANTIETABEL VOOR HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 15 JULI 2011 Algemene bepalingen KB 15.07.2011 KB 08.01.1996 Wet 24.12.1993 KB 26.09.1996-AUR KB 26.09.1996-AAV Artikel 1: inleidende bepaling Artikel

Nadere informatie

BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP PERCEEL 1: ALGEMENE RENOVATIEWERKEN Openbare aanbesteding Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld en

Nadere informatie

OCMW POPERINGE. Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag.

OCMW POPERINGE. Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag. OCMW POPERINGE BOUWEN SOCIAAL HUIS Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag. INSCHRIJVINGSBILJET / OFFERTE De ondergetekende: (naam en voornamen) Hoedanigheid of beroep:.. Nationaliteit:. Woonplaats

Nadere informatie

1 ALGEMEENHEDEN... 1. 1.1 Algemeen... 1 1.2 Voorbehouden som voor onvoorziene leveringen en diensten... 1

1 ALGEMEENHEDEN... 1. 1.1 Algemeen... 1 1.2 Voorbehouden som voor onvoorziene leveringen en diensten... 1 INHOUDSTAFEL 1 ALGEMEENHEDEN... 1 1.1 Algemeen... 1 1.2 Voorbehouden som voor onvoorziene leveringen en diensten... 1 2 BEPALINGEN GEMEEN AAN ALLE OVERHEIDSOPDRACHTEN... 2 2.1 Administratieve voorschriften

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie

OFFERTEFORMULIER. Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie PROVINCIE ANTWERPEN OFFERTEFORMULIER Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet: EURO De ondergetekende : (Naam

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER Perceel 1

OFFERTEFORMULIER Perceel 1 BESTEK HOUDENDE DE VOORWAARDEN VOOR HET AANSTELLEN VAN EEN NOTARIS MET BETREKKING TOT DE DIENSTEN VAN JURIDISCHE AARD TEN BEHOEVE VAN DE STAD GENT Open offerteaanvraag met bekendmaking OFFERTEFORMULIER

Nadere informatie

Autonoom Gemeentebedrijf STADSPLANNING ANTWERPEN Herinrichting Hollebeekvallei te Hoboken/Wilrijk

Autonoom Gemeentebedrijf STADSPLANNING ANTWERPEN Herinrichting Hollebeekvallei te Hoboken/Wilrijk DEEL E. FERTEFORMULIER Autonoom Gemeentebedrijf STADSPLANNING ANTWERPEN Herinrichting Hollebeekvallei te Hoboken/Wilrijk Bestek: AGSTAN/OD/SP/HB/BE02 Programma Openbaar domein/strategische Projecten (natuurlijke

Nadere informatie

Aankopen van van elektrische voertuigen. Opening offertes op 06/09/2016 om 10:45 uur

Aankopen van van elektrische voertuigen. Opening offertes op 06/09/2016 om 10:45 uur 2016/HFB/OA/32615 Aankopen van van elektrische voertuigen Opening offertes op 06/09/2016 om 10:45 uur Informatievergadering op 11/08/2016 om 13u30 in lokaal 4.E.12 van het Boudewijngebouw Disclaimer :

Nadere informatie

DEEL V: OFFERTEFORMULIER

DEEL V: OFFERTEFORMULIER DEEL V: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Aankoopcentrale en Overheidsopdrachten Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek 2015/HFB/OO/32018 Open offerteaanvraag

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK WERKEN NAZARETH BS "SCHOOL VAN MORGEN" - NIEUWBOUWUITBREIDING 6 KLASSEN OPEN AANBESTEDING. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

BIJZONDER BESTEK WERKEN NAZARETH BS SCHOOL VAN MORGEN - NIEUWBOUWUITBREIDING 6 KLASSEN OPEN AANBESTEDING. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR WERKEN MET ALS VOORWERP NAZARETH BS "SCHOOL VAN MORGEN" - NIEUWBOUWUITBREIDING 6 KLASSEN OPEN AANBESTEDING Opdrachtgevend bestuur GO! onderwijs van de Vlaamse

Nadere informatie

ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN

ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN

Nadere informatie

Hoofdstuk I Algemene bepalingen 1. Afdeling I Inleidende bepaling 1. Afdeling II Definities en toepassing belasting over de toegevoegde waarde

Hoofdstuk I Algemene bepalingen 1. Afdeling I Inleidende bepaling 1. Afdeling II Definities en toepassing belasting over de toegevoegde waarde INHOUDSTAFEL Hoofdstuk I Algemene bepalingen 1 Afdeling I Inleidende bepaling 1 Art. 1: omzetting richtlijn 1 Afdeling II Definities en toepassing belasting over de toegevoegde waarde Art. 2: definities

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen 1. Artikel 1 Omzetting 1. Artikel 2 Definities 10. Artikel 3 Belasting over de toegevoegde waarde 36

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen 1. Artikel 1 Omzetting 1. Artikel 2 Definities 10. Artikel 3 Belasting over de toegevoegde waarde 36 Basisboek Artikelsgewijze Kaft 3 afl 15.book Page 7 Tuesday, July 15, 2014 11:29 AM INHOUDSTAFEL Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen 1 Artikel 1 Omzetting 1 Artikel 2 Definities 10 Artikel 3 Belasting over

Nadere informatie

Identificatie van de inschrijver

Identificatie van de inschrijver OFFERTEFORMULIER PORTFOLIO MANAGEMENT TOOL Dit biljet is verplicht te gebruiken bij de inschrijving OPENING: dinsdag 2 juni 2015 om 14.30 uur Voorwerp van de opdracht PORTFOLIO MANAGEMENT TOOL Identificatie

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms overname van een

Nadere informatie

SELECTIECRITERIA MET BETREKKING TOT DE TECHNISCHE DRAAGKRACHT

SELECTIECRITERIA MET BETREKKING TOT DE TECHNISCHE DRAAGKRACHT SELECTIECRITERIA MET BETREKKING TOT DE TECHNISCHE DRAAGKRACHT Piet Lombaerts INLEIDING EN PROBLEEMSTELLING SELECTIECRITERIA: bekwaamheid / geschiktheid van de INSCHRIJVER om de opdracht uit te voeren (referenties,

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR. Gemeente Lint Koning Albertstraat Lint. BRANDVEILIG MAKEN ontmoetingscentrum De Witte Merel FASE 4

OPDRACHTGEVEND BESTUUR. Gemeente Lint Koning Albertstraat Lint. BRANDVEILIG MAKEN ontmoetingscentrum De Witte Merel FASE 4 OPDRACHTGEVEND BESTUUR Gemeente Lint Koning Albertstraat 41 2547 Lint BRANDVEILIG MAKEN ontmoetingscentrum De Witte Merel FASE 4 INSCHRIJVINGSBILJET. Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet: EURO.

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : VZW Katholiek Basisonderwijs H. Hart Winterslag-Genk Margarethalaan Genk

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : VZW Katholiek Basisonderwijs H. Hart Winterslag-Genk Margarethalaan Genk STAD : Genk OPDRACHTGEVEND BESTUUR : VZW Katholiek Basisonderwijs H. Hart Winterslag-Genk Margarethalaan 70 3600 Genk BENAMING VAN DE OPDRACHT : GT-160490-66 Infrastructuurwerken Omgevingswerken Kleuterschool

Nadere informatie

CONCORDANTIETABEL VOOR HET

CONCORDANTIETABEL VOOR HET CONCORDANTIETABEL VOOR HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 14 JANUARI 2013 Algemene bepalingen KB Uitvoering 14.01.2013 KB 26.09.1996 AUR KB 26.09.1996 bijlage - AAV Artikel 1: inleidende bepaling Artikel 2: definities

Nadere informatie

UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Contracteren met de overheid de overheidsopdracht in België

UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Contracteren met de overheid de overheidsopdracht in België UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Contracteren met de overheid de overheidsopdracht in België NKVK 13 oktober 2015 Lore Derdeyn Overzicht A. Overheidsopdracht B. Toepasselijke reglementering C. Vindplaats

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER RC _IF

INSCHRIJVINGSFORMULIER RC _IF INSCHRIJVINGSFORMULIER RC1600219_IF Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA/ De Watergroep Raamovereenkomst 2016 voor het uitvoeren van huishoudelijke aftakkingen in de sectoren Noord, West en

Nadere informatie

TUSSEN: Het Autonoom Gemeentebedrijf Vastgoed en Stadsprojecten Antwerpen, Generaal Lemanstraat 55, 2018 Antwerpen, hierbij vertegenwoordigd door

TUSSEN: Het Autonoom Gemeentebedrijf Vastgoed en Stadsprojecten Antwerpen, Generaal Lemanstraat 55, 2018 Antwerpen, hierbij vertegenwoordigd door RAAMCONTRACT GROENONDERHOUD TUSSEN: Het Autonoom Gemeentebedrijf Vastgoed en Stadsprojecten Antwerpen, Generaal Lemanstraat 55, 2018 Antwerpen, hierbij vertegenwoordigd door hierna genoemd AG Vespa EN:,

Nadere informatie

: Groenonderhoud in bedrijventerrein Gullegem-Moorsele; uitbreiding noordwest INSCHRIJVINGSBILJET

: Groenonderhoud in bedrijventerrein Gullegem-Moorsele; uitbreiding noordwest INSCHRIJVINGSBILJET 1 Opdrachtgever Aard van de opdracht : Intercommunale LEIEDAL : Groenonderhoud in bedrijventerrein Gullegem-Moorsele; uitbreiding noordwest Bestek nr. : H3 GM 54 40 INSCHRIJVINGSBILJET - De ondergetekende

Nadere informatie

RAAMCONTRACT DAKWERKEN BETONHERSTELLINGEN SCHRIJNWERK (1)

RAAMCONTRACT DAKWERKEN BETONHERSTELLINGEN SCHRIJNWERK (1) RAAMCONTRACT DAKWERKEN BETONHERSTELLINGEN SCHRIJNWERK (1) TUSSEN: Het Autonoom Gemeentebedrijf Vastgoed en Stadsprojecten Antwerpen, Generaal Lemanstraat 55, 2018 Antwerpen, hierbij vertegenwoordigd door

Nadere informatie

OOSTENDE UITBREIDING BASISINFRASTRUCTUUR JACHTHAVEN - PLAATSEN VAN BUISPALEN VOOR VLOTTENDE STEIGERS MONTGOMERYDOK

OOSTENDE UITBREIDING BASISINFRASTRUCTUUR JACHTHAVEN - PLAATSEN VAN BUISPALEN VOOR VLOTTENDE STEIGERS MONTGOMERYDOK 1 VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust AFDELING KUST Open aanbesteding voor aanneming van werken Bestek nr. 16EH/15/09 OOSTENDE UITBREIDING BASISINFRASTRUCTUUR JACHTHAVEN

Nadere informatie

Modelbepalingen erkenning van onderaannemers

Modelbepalingen erkenning van onderaannemers Modelbepalingen erkenning van onderaannemers Dit document werd goedgekeurd op het Vlaams Samenwerkingsforum Overheidsopdrachten van 17 maart 2016. Inhoud 1 Beroep op onderaanneming bij overheidsopdrachten:

Nadere informatie

2016/HFB/OO/ Leveren van groentenfruit. aardappelproducten. Opening 21/12/2016 9u45

2016/HFB/OO/ Leveren van groentenfruit. aardappelproducten. Opening 21/12/2016 9u45 2016/HFB/OO/33001 Leveren van groentenfruit en aardappelproducten Opening 21/12/2016 9u45 DISCLAIMER : de huidige slides zijn enkel een samenvatting van de voornaamste clausules van het bestek met referentie

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. OFWEL (1) De Vennootschap (handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel):.

OFFERTEFORMULIER. OFWEL (1) De Vennootschap (handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel):. Bouwheer : VZW Daarkom, Prinsenstraat, 8 te 1000 Brussel Opdracht : Herinrichting van La Gaité tot een Vlaams Marokkaans Culturenhuis Lot 5 : De uitvoering van de werken : liften Tekstmodel van offerteformulier

Nadere informatie

Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk.

Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk. BESTEK ref / Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk. Overheidsopdracht voor leveringen met het doel de levering van een omheining in siersmeedwerk met de toegangshekken

Nadere informatie

GEMEENTE ELSENE DEPARTEMENT BURGERZAKEN DIENSTSTADSVERNIEUWING & MOBILITEIT. OVERHEIDSOPDRACHT WERKEN Nr OPEN OFFERTEAANVRAAG

GEMEENTE ELSENE DEPARTEMENT BURGERZAKEN DIENSTSTADSVERNIEUWING & MOBILITEIT. OVERHEIDSOPDRACHT WERKEN Nr OPEN OFFERTEAANVRAAG GEMEENTE ELSENE DEPARTEMENT BURGERZAKEN DIENSTSTADSVERNIEUWING & MOBILITEIT OVERHEIDSOPDRACHT WERKEN Nr. 2016-016 OPEN OFFERTEAANVRAAG BETREFFENDE ONTWERP - UITVOERING VAN WERKEN VAN EEN ONROEREND GEHEEL

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VM/B 97

BIJZONDER BESTEK VM/B 97 VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN. KOLONIENSTRAAT 40 1000 BRUSSEL BIJZONDER BESTEK VM/B 97 van toepassing op de overeenkomsten inzake werken afgesloten door de sociale huisvestingsmaatschappijen

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Algemene beginselen en bepalingen

Hoofdstuk 2. Algemene beginselen en bepalingen INHOUD Hoofdstuk 1. Toepassingsgebied 1 Welke aanbestedende overheden zijn aan de wet onderworpen? 1 1.1 Onderworpen overheden of instanties 1 1.1.1 Het personele toepassingsgebied in de regelgeving 1

Nadere informatie

Woord vooraf 3. Inleiding 15. HOOFDSTUK 1. Algemene bepalingen 17. Afdeling 1. Inleidende bepaling 17. Art. 1: omzetting richtlijn 17

Woord vooraf 3. Inleiding 15. HOOFDSTUK 1. Algemene bepalingen 17. Afdeling 1. Inleidende bepaling 17. Art. 1: omzetting richtlijn 17 KB plaatsing overheidsopdrachten goed.fm Page 5 Friday, October 21, 2011 9:36 AM INHOUDSOPGAVE Woord vooraf 3 Inleiding 15 HOOFDSTUK 1. Algemene bepalingen 17 Afdeling 1. Inleidende bepaling 17 Art. 1:

Nadere informatie

OPEN OFFERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11

OPEN OFFERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11 1 OPEN FERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11 UITVOERING VAN WERKEN : BOUWEN VAN EEN DOORGANGSGEBOUW VOLGENS DE BREEAM-METHODIEK FERTEFORMULIER AANBESTEDENDE OVERHEID POM OOST-VLAANDEREN 2 OPDRACHTGEVER : POM

Nadere informatie

AANBESTEDENDE OVERHEID POM OOST-VLAANDEREN

AANBESTEDENDE OVERHEID POM OOST-VLAANDEREN Bestek DRG 2 2011-01-31 1 ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 2 OPDRACHT VAN AANNEMING VAN DIENSTEN VAN ARCHITECTEN EN BOUWKUNDIGEN VOOR HET DUURZAAM BOUWEN VAN EEN DOORGANGSGEBOUW IN MALDEGEM ALGEMENE

Nadere informatie

BUtgb Belgische Unie voor de technische goedkeuring in de bouw Lid van de EUtgb en de EOTA

BUtgb Belgische Unie voor de technische goedkeuring in de bouw Lid van de EUtgb en de EOTA BUtgb Belgische Unie voor de technische goedkeuring in de bouw Lid van de EUtgb en de EOTA A/G 9 Dit tarief vervangt het vorige van 0-06-00 Geldig vanaf 0-06-00 Goedkeuringskosten A. ATG-goedkeuring Dit

Nadere informatie

Voorwerp van de opdracht. Identificatie van de inschrijver. Verbintenistermijn OFFERTEFORMULIER MASS-MRG-2015. Open offertevraag

Voorwerp van de opdracht. Identificatie van de inschrijver. Verbintenistermijn OFFERTEFORMULIER MASS-MRG-2015. Open offertevraag OFFERTEFORMULIER MASS-MRG-205 Dit biljet is verplicht te gebruiken bij de inschrijving Open offertevraag OPENING: dinsdag 6 juni 205 om 4.30 uur Voorwerp van de opdracht AANKOOP EN INDIENSTSTELLIN VAN

Nadere informatie

2016 Commerciële Directie Assetmanagement & logistiek

2016 Commerciële Directie Assetmanagement & logistiek SELECTIENOTA 20160034 Oproep tot kandidaatstelling: Raamovereenkomst met één deelnemer voor het leveren van volumetrische koudwatermeters DN20 PN10 bestemd voor drinkwater via beperkte offerteaanvraag.

Nadere informatie

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:283963-2015:text:nl:html België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

Open offerteaanvraag voor het aankopen van bestelwagens voor de Vlaamse overheid

Open offerteaanvraag voor het aankopen van bestelwagens voor de Vlaamse overheid 151 DEEL IV: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Centrale Facilitaire Diensten Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek nr. 2014/HFB/OO/29354 Open offerteaanvraag

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE AANBESTEDINGEN VAN WERKEN BGHM / B 97 w ( Ed.15.05.1997 )

BIJZONDER BESTEK VOOR DE AANBESTEDINGEN VAN WERKEN BGHM / B 97 w ( Ed.15.05.1997 ) BB nr. 2700/2010/02/01 1 BRUSSELSE GEWESTELIJKE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ BIJZONDER BESTEK VOOR DE AANBESTEDINGEN VAN WERKEN BGHM / B 97 w ( Ed.15.05.1997 ) DEEL EEN - A - Lijst van afwijkingen Lijst der

Nadere informatie

BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP Het aanstellen van een leverancier voor de installatie van een waterbehandelingssysteem Offerteaanvraag BIV 1 INHOUD INHOUD...2 I. VOORAFGAANDELIJK...3

Nadere informatie

OFFERTEBILJET. * Projectnr. AG Vespa: AGVESPA/OD/EIL/CN/BE01. * Projectnr. Rio-Link: RI3A235. * Naam van het project: Cadix Noord

OFFERTEBILJET. * Projectnr. AG Vespa: AGVESPA/OD/EIL/CN/BE01. * Projectnr. Rio-Link: RI3A235. * Naam van het project: Cadix Noord OFFERTEBILJET * Projectnr. AG Vespa: AGVESPA/OD/EIL/CN/BE0 * Projectnr. Rio-Link: RI3A235 * Naam van het project: Cadix Noord A. IDENTITEIT EN VERBINDING. Natuurlijke persoon: - De ondergetekende... (naam

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Scholengroep Antwerpen 1 Thonetlaan 106A te 2050 Antwerpen

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Scholengroep Antwerpen 1 Thonetlaan 106A te 2050 Antwerpen GEMEENTE : Antwerpen OPDRACHTGEVEND BESTUUR : GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Scholengroep Antwerpen Thonetlaan 06A te 050 Antwerpen BENAMING VAN DE OPDRACHT : Vernieuwen van sanitair speelplaats

Nadere informatie

De codex is daarmee een onmisbaar werkinstrument voor al wie actief is op het gebied van overheidsopdrachten in de klassieke sectoren.

De codex is daarmee een onmisbaar werkinstrument voor al wie actief is op het gebied van overheidsopdrachten in de klassieke sectoren. VOORWOORD Het overheidsopdrachtenrecht bevindt zich opnieuw op een kruispunt. Niet heel lang geleden, namelijk op 1 juli 2013 is de huidige wetgeving overheidsopdrachten in werking getreden. Onder invloed

Nadere informatie

Wegwijzer Inhoud 1 Voorwoord 9 Inleiding 11

Wegwijzer Inhoud 1 Voorwoord 9 Inleiding 11 INHOUD Wegwijzer Inhoud 1 Voorwoord 9 Inleiding 11 Hoofdstuk 1: Toepassingsgebied van de wetgeving overheidsopdrachten 1 1 Welke aanbestedende overheden zijn aan de wet onderworpen? 1 1.1 Onderworpen overheden

Nadere informatie

Drukwerk publicaties op afroep

Drukwerk publicaties op afroep Vlaamse Overheid Departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Stafdienst voor de Vlaamse Regering Kenniscentrum Publiek Private Samenwerking... Algemene offerteaanvraag Bestek nr. PPS/2007/009

Nadere informatie

Afdelingshoofd Wegenbouwkunde Pieter De Winne. Ruben Verbeke

Afdelingshoofd Wegenbouwkunde Pieter De Winne. Ruben Verbeke Afdelingshoofd Wegenbouwkunde Pieter De Winne Ruben Verbeke Certificatie van vroeger tot nu Partijkeuring / Certificatie / Werfondersteuning Controle certificatie m.b.v. COPRO Extranet Certificatie van

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP OPROEP TOT KANDIDAATSTELLING TER OPMAAK VAN EEN LIJST VAN GEGADIGDEN TEN BEHOEVE VAN DIVERSE HERSTELLING- EN ONDERHOUDSWERKEN EN

Nadere informatie

Omzendbrief Overheidsopdrachten Art. 30 TMB

Omzendbrief Overheidsopdrachten Art. 30 TMB Omzendbrief. - Overheidsopdrachten. - Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen. - Veiligheids- en gezondheidsplan - Praktische richtlijnen met betrekking tot de documenten die in toepassing van artikel 30, tweede

Nadere informatie

ONDERHOUDSCONTRACT. Tussen: PROVINCIE VLAAMS-BRABANT, Provincieplein 1, 3010 Leuven hieronder genoemd de gebruiker,

ONDERHOUDSCONTRACT. Tussen: PROVINCIE VLAAMS-BRABANT, Provincieplein 1, 3010 Leuven hieronder genoemd de gebruiker, ONDERHOUDSCONTRACT Tussen: PROVINCIE VLAAMS-BRABANT, Provincieplein 1, 3010 Leuven hieronder genoemd de gebruiker, En Naam van de contractant, adres vertegenwoordigd door Voornaam NAAM, functie hieronder

Nadere informatie

Aankondiging van een opdracht nutssectoren. Diensten

Aankondiging van een opdracht nutssectoren. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:190863-2014:text:nl:html België-Mechelen: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en

Nadere informatie

V LOT A - Brandbeveiligings- en Elektriciteitswerken 30/06/2016. Tweebrugenstraat GENT OFFERTEFORMULIER. Hoedanigheid of beroep:..

V LOT A - Brandbeveiligings- en Elektriciteitswerken 30/06/2016. Tweebrugenstraat GENT OFFERTEFORMULIER. Hoedanigheid of beroep:.. BESTEK NUMMER: 1137_BASIS_A IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK / PERCEEL: Katholiek Onderwijs Gent-Zuid Lange Violettestraat 29 9000 GENT tel: 09/ 225 47 44 fax: 09/ 223 49 38 Nieuwen Bosch Basisschool

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSBILJET. * Naam van het project: Opvang 2DWA-riolering Tomme + aansluiting op bestaande riolering in Ottenburg

INSCHRIJVINGSBILJET. * Naam van het project: Opvang 2DWA-riolering Tomme + aansluiting op bestaande riolering in Ottenburg INSCHRIJVINGSBILJET * Projectnr./lot:.595 * Naam van het project: Opvang DWA-riolering Tomme + aansluiting op bestaande riolering in Ottenburg * Aanbestedingsdatum: XX-XX-XXXX A. IDENTITEIT EN VERBINDING.

Nadere informatie

De volgende gebouwen maken deel uit van de opdracht (Campus Elishout-COOVI E. Gryzonlaan 1 1070 Anderlecht) :

De volgende gebouwen maken deel uit van de opdracht (Campus Elishout-COOVI E. Gryzonlaan 1 1070 Anderlecht) : 41 LOT 2 RAMEN De opdracht wordt drie keer per jaar uitgevoerd bij voorkeur tijdens volgende periodes: - Tweede deel kerstvakantie - Tweede deel paasvakantie - Grote vakantie (16 augustus-25 augustus)

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. Hoofdstuk 1 - Algemene administratieve voorschriften. april 2014 Standaardbestek 270 versie 2.0 1-i

INHOUDSTAFEL. Hoofdstuk 1 - Algemene administratieve voorschriften. april 2014 Standaardbestek 270 versie 2.0 1-i Hoofdstuk 1 - Algemene administratieve voorschriften INHOUDSTAFEL 1 ALGEMEEN... 1 1.1 Algemeenheden... 1 1.2 Voorbehouden som... 1 2 ADMINISTRATIEVE VOORSCHRIFTEN BIJ TOEPASSING VAN DE WET VAN 15.06.2006

Nadere informatie

Bijlage 1. Inschrijvingsmodel. Voorwerp van de inschrijving: Identificatie van de inschrijver: 1. Vennootschap:

Bijlage 1. Inschrijvingsmodel. Voorwerp van de inschrijving: Identificatie van de inschrijver: 1. Vennootschap: Bijlage 1 Inschrijvingsmodel Voorwerp van de inschrijving: Identificatie van de inschrijver: 1. Vennootschap: -Firma of naam: -Rechtsvorm: -Nationaliteit: 2. Maatschappelijke zetel: -Straat: nr. bus -Plaats:

Nadere informatie

ADMINISTRATIEVE VOORSCHRIFTEN BIJ TOEPASSING VAN DE WET VAN 15.06

ADMINISTRATIEVE VOORSCHRIFTEN BIJ TOEPASSING VAN DE WET VAN 15.06 INHOUDSTAFEL 1 ALGEMEEN... 1 2 ADMINISTRATIEVE VOORSCHRIFTEN BIJ TOEPASSING VAN DE WET VAN 15.06.2006 OVERHEIDSOPDRACHTEN EN BEPAALDE OPDRACHTEN VOOR WERKEN, LEVERINGEN EN DIENSTEN (BS 15 FEBRUARI 2007)...

Nadere informatie

Deel F: Indeling offertedossier

Deel F: Indeling offertedossier Deel F: Indeling offertedossier Inhoudsopgave U1: Een volledig ingevuld en ondertekend offerteformulier - ingeval van tijdelijke handelsvennootschap: ondertekening door alle leden deel uitmakende van de

Nadere informatie

DEEL F: Indeling offertedossier

DEEL F: Indeling offertedossier DEEL F: Indeling offertedossier Inhoudsopgave U1: Een volledig ingevuld en ondertekend offerteformulier ingeval van tijdelijke vereniging: ondertekening door alle leden deel uitmakende van de tijdelijke

Nadere informatie

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:204388-2015:text:nl:html België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie