TNZAKE TITC GELDERLAT;TD :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TNZAKE TITC GELDERLAT;TD :"

Transcriptie

1 7e99 / 6 blz Ve.lT DE VOORZTTTER - -BRTEF &TTNTSTERTE - - ACT TVT T E T TEN - / RTTT ENKÀL END ER - - WET SVOORSTEL VERKEERSAAITS PRAKEL Ï JKHE TD - -NTEUrtSBRTEF. -TT À,s,s.EÀT --TT QUTZ --OP VAKAI ETE MET DE MOTOR ÏNZAKE IIMG DE VRTENDSCHAPI] : - -PTCHNTCK - -BARBECUE-AVOND - - MT D Z OME R KAIíP E E RWE E KEND TNZAKE TITC GELDERLAT;TD : - -ZEELAATDTOERTOCHT - -PTCKNTCRRTT - -TT À.s^g.EÀT -Informatie betreffende juli & augustus DubbeT-nummer!! VAI;T DE VOORZTTTER: De ontwíkkeling van de STIMON gaat voorspoediger dan bij de oprichting hiervan mocht worden verwacht. Denkt u nu srrp niet dat dit vanzelf g'aat. Een ieder die op welke wíjze dan ook betrokken is bij een vereniging of vergelijkbare organisatie weet dat iets vanaf de grond opzetten veel tijd en enorm veel energie kost. Bij de STIMON betaalt zich dat terug in de vorm van leuke reacties, een grote opkomst bij landelijke evenemen- Èen en alorn tewreden grezichten. Keerzijde van diè alies is dat één of meerdere personen en/of een organisatie of organisaties kennelijk jaloers zí1n en de STIMON bewust bij derden in een kwaad licht wíilen zetten. Op de motorbeurs in Utrecht was dít het geval (een standhouder weês ons zelfs op de man welke zíc}r hiermee bezig houdt) en zeêt recentelijk werden we hier op een andere wijze wederom mee geeonfronteerd. We weten dat STIMONIEIffS ook door niet-abonnees wordè gelezen en dat juichen we alieen maar Èoe. A1s het l"ezen van de nieuwsbrief gaat bestaan uit het mogelijk kunnen winden van een aanleiding om de STïMON bij derden te (laten) bekritiseren is dat echter minimaal vêrwerpelijk Èe noemen. (;\

2 7ee9 / 6 blz. 2 KONTNGTNNERTT Prachtige weerc omstandigheden, een verdere toena.ne in de belangsèeiling van motorrijders om deze rit te rijden, een gezamenlijke aktie met vier andere motortoerorganisat,ies inzake Kogovo en uitsluitend zeer enthousiaste react,ies bij t,erugkourst: we hebben het hier over de 2e Koninginnerit van de STIchting MOtort,oerisme Nederland. Ondanks het feit dat het rouèeboekje pas vanaf uur werd uitgegeven, arriveerden orn uur reeds de eerétre motorrijders. Het werd een redelijk constante stroom en wel zodanig daè er eteeds motorrijders wertrokken en aankwasren. Eén clubje kwan vanuit het centrrur van Nijkerk geínteresseerd langs rijden maar schrok waarschijnlíjk van het goed gevulde parkeerterrein en reed dus rnaar snel door. rlarrmer, men heeft een hele mooie rit gemist! De gehele dag was er een gezellige drukte zonder dat er nu eclrè sprake was van een piek. Bijna 150 moèorrijders reden de riè op 30 \Í 2e KOIYIIYGINIYERIT april, een aantal routeboekjes was reeds vooruit besteld en ook nu wordt het boekje nog steeds aangesehaft,. Het, uiteindelijke aantal uiègegeven routeboekjes zal- de komende t,ijd dan ook zeker nog toenemen. U als individuete abonnee kunt het boekje tegen een bet,aling van slechts Í 5,-- afhalen bij heè secretariaat, het boekje kan ook worden toegezonden, u betaalt dan zoals íedereen een bedrag van Í 10,-- Het is zeker de noeite waard de routebeschrijving in uw bezit te hebben. De begin- en eindlocatie (sporthal Watergoor) is normaal overdag geeloten, de ruim Ín het routeboekje advert,erede Nijkerkse horeca is een meer dan uièstekend alternatief om daar de rit t,e beginnen. De inza-ureling voor de vluchtelingen uit Kosovo (bekend gemaakt onder de naan ',een piek voor Kosovoil ) bracht een bedrag van í 558, -- op. Een leuk bedrag, zeker als deze akt,ie door andere motortoerorganisaties zai worden overgenomen. Aangezien er geen enkele wanklank te horen is geweest en met de beheerder van het restaurant reeds afspraken zijn gemaakt, kunt u er dus vanuit gaan daè op 30 april 2000 er wederom een Koninginnerit zal worden gêorganiseerd door de STïlÍOff. voor wat betreft landerijke evenernenten volgen er dit, jaar nog twee t.w. op zaterdagavond 19 juni de schemerrit (ons uièstekende alternatief voor a1 weer een avondje RTL-4) en uíteraard op zaterdag 18 september (de laatste zaèerdag van de zomer) de Parer van en daè is deze keer de parel van de Achterhoek. we nemen aan dat u beide daèa reeds heeft gereéierveerd in uw agenda of dat nu zult gaan doen. r^

3 7999 / 6 blz. 3 Minístefie van Veíke r en Waterstaát Directoraat-Gen eraai Personenvervoer ë PÍoject Rekeningrijden Aan Stichtin g Motortoerisme Nededand Van Ceunslaan CZ Harderwiik ContactpeÍsoon drs. A. Frerichs Datum 15 april 1999 Ons kenmerk DCP/M/RR OnderweÍp Rekeningrijden Ooorkiesnummer o70-35'l Brilage(n),1 Uw kenmerk Ceachte heer. mevrouw. Bij deze wil ik reageren op uw brief van '12 februari 1999 waarin u uw mening uitspreekt over de invoering van Rekeningrijden. De wegruimte in de Randstad tijdens de ochtendspits is niet bestand tegen het grote aanbod van verkeer. Dat leidt nu al tot veel Íiles en als we daar niet iets aan proberen te doen, zal dat rn de toekomst verslechteren. Om dat tegen te gaan en ervoor te zorgen dat mense nu en in de toekomstoch mobiel kunnen blijven voert de overheid een beleid dat moet leiden tot minder files en betere mobiliteit, Dit beleid bestaat uit diverse maatregelen, zoals investeringen de infrastructuur en openbaar vervoer en het stimuleíen van telewerken en carpoolen. Rekeningrijden valt ook binnen dit beleid. De wet op het rekeningrijden ligt op dit momenter behandeling bij de tweede kamer. Rekeningrijden is de introductie van het prijsmechanisme in het verkeer. Zoals we meer betalen voor vakantiereizen in het hoogseizoen en huizen in de Randstaduurder zijn dan daarbuiten, zo werkt het ook met rekeningrijden. De mensen die de schaarse wegruimte tijdens de ochtendspits gebruiken, betalen daar voor. Het is bedoeld om alle weggebruikers te stimuleren bewuster na te denken over mobiliteitsgedrag tijdens de spits. In plaats van zich 's ochtends alleen in de auto oí op de motor op de weg te begeven, is het voor veel mensen mogelijk te kiezen voor alternatieven zoals carpoolen, rijden op andere tijden, telewerken en openbaar veryoer. Rekeningrijden is een generieke maatregel. ledereen die gebruik maakt van de schaarse verkeersruimte tijdens de ochtendspits, moet daarvoor betalen. Daaryoor zijn twee belangrijke redenen. Naast het feit dat alle voertuigen (dus motoren ook) bijdragen aan congestie, levert een dergelijk helder uitgangspunt ook een grotere bijdrage aan het maatschappelijk draagvlak dan een beleid waarin de individuele weggebruiker zich afvraagt waarom de een wel moet betalen en de ander niet. Postbus 20903, 2500 EX Den Haag TeleÍoon Bezoekadres Koninginnegíacht'19 TeleÍar O9O Beíelkbaat vle Uamliln 1 (rtatron ca). tramlijn 9 (ítrbon h5 en ci) G\ tu /

4 7999 / 6 blz. 4 DCP/M/RR ë Het rs niet de bedoelingvan de overheid met rekeningrijden meer geld binnen te krrjgen. Daarom is ook in het regeerakkoord opgenomen dat de opbrengsten van rekeningrijden in zijn geheel terugvloeien naar de burgers in de vorm van lastenverlichting, bijvoorbeeld lagere andere belastingen. ln uw brief stelt u dat door meer rijbanen aan te leggen het fileprobleem opgelost wordt. Meer asíalt of andere inírastructurele maatregelen zijn echter lang niet altíjd gewenst oí mogelijk. De mogelijkheden voor de (uit)bouw van inírastructuurondom de grote steden waar de Íiles staan zijn beperkt (weinig ruimte, negatief eífect op leefbaarheid of hoge kosten) en de effectiviteit van uitbreiding van wegcapaciteit is daar vaak gering als gevolg van de beperkte opvangcapaciteit van hei (stedelijke) onderliggend wegennet Naast deze reactie doe ik u de brochure 'Rekeningrijden in Nederland, een kennismaking' toekomen waarin het hoe en waarom van rekeningrijden wordt toegelicht. Hopende u voldoende te hebben geïnformeerd. Hoogachtend, ( DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT, namens deze. DE DIRECTEUR-CEN ERAAL PERSON ENVERVOER namens deze. DE DIRECTEUR MOBILITEITSMARKT. '..1 t w t,t^ dr. P. A. Boot 1'tr*,/.. { L 't COMMENTAAR: u heeft inmiddels het antwoord gerezen van het Ministerie van verkeer en waterstaat inzake ons bezrvaar op Rekeningrijden. De brief is echter nau\ilelijks een anfiryoord op onze bezwaren dat ook motorrijders moeten gaan betalen, maar is meer een promotie-artikel. slechts zeer gering -en \ryel tussen haakjes (!!) -- wordt verwsr,en naar motoren. zo'n 80 tot 90 yo van de Nederlanders is tegen Rekeningrijden, we zijn benieuwd of de politiek dit feit geriloon negeert of er iets mee zal doen. Rekeni ook duideliik laten horen!! Ft v/

5 1-e99 / 6 blz. 5 06/06 L3/os!9/06 26/06 04/07 LO/07 t8/ot o8l08 13 E/m os/og L8/09 o3 /10 16 /to 20 /tt t2/tz 3L/tz Zeelandtoertocht Picknickrit SCHEMERRIT NK-Moto-Dart,s TT Àssen Tlrentetoertocht Barbecue-avond BrabanÈt,oertocht Noorderrit uur L2.00 uur L9.30 uur uur L2.00 uur ilan Henk Karssen Bert Karsgen Jan Henk Karssen Henk Karelsen Erik Christ,iaanse b7z. blz. blz. blz. b7z uur Henk w/d Veen uur Henk v/d Veen 15 augustus Mídzomerkanpeenueekend blz. SuperbikeraceÉt uur Henk v/d Veen Parel vrld achterhoek - Landelijke evenement STIMON Zuiderzeemuseum l-1.00 uur,jan Henk Karssen Bowlingavond??2??"?2 2???????? 2 PannenkoekenriL uur BerÈ Karssen Àfsluiting van de eeuw 0I/ 0L-2000 r/m 3t/tZ-2000 LtrLLENNrUrtfEOuR!!!!!!!! 73 L I1-77/72 Nieuw wetsvoorstel verkeersaansprakelijkheid Minister Korthals van Justitie heeft zoals bekend het wetsontwerp verkeersaansprakeliikheid van zijn voorgangster Winnie Sorgdrager ingetrokken. In de plaats daarvan heeft hij een nieuw voorstel op hooídlijnen gepresenteerd. Grootste verschil met het vorige wetsontwerp is dat zwakke verkeersdeelnemers in meer sities geen enkel recht zullen rben op enige vergoeding van hun schade. Dat geldt met Hij vindt dat schadevergoeding in gevallen als deze, die hij omschrijft als roekeloos gedrag, name in alle gevallen waarin zij niet op zijn plaats is. Voor de opzettelijk of roekeloos hebben Íouten-van-alle-dag zwakke gehandeld. Daarbij zal het niet verkeersdeelnemers blilft in zijn meer van belang ziln oí die roekeloosheid bewust oí onbewust ledig risico-aansprakelijk. voorstel de automobilist wel vol- was. Korthals denkt met dit voorstel beter tegemoet te komen aan het maatschappelijk Het Verbond van Verzekeraars Reactie Verbond rechtvaardigheidsgevoel. Het heeít oo basrs van de eerste berichten voozichtig gereageerd. Verbond heeft in een eerste reactie voorzichtig op de plannen gereageerd. satie het positieí dat automobi- Aan de ene kanl acht de organi- De minister wil met het nieuwe listen niet buiten hun schuld geheel hoeven op te draaien voor voorstel tegemoetkomen aan de maatschappelijke kritiek op de de letselschade van roekeloze risico-aansprakelijkheid van automobilisten jegens voetgan- kant zal de inhoud van het be- Íietsers, maar aan dè anoere gers en fielsers die zich weinig grip roekeloosheid door de jurisprudentie moeten worden inge- tot niets van de verkeersregels -^ntrekken, biivoorbeeldronvuld en dat kan tot heel wat dis- ken op de Íiets zitten, door rood licht rijden oí geen verlichting voeren. cussie aanleidingeven. Dit temeer omdal de minister toe wil ten motorriituigenverzekeraars behandelingskosten verwach- naar een zoals hij het noemt alles-of-niets-vergoeding, met een hogere schadelast, omdat ook door het nieuwe voorstel zeer verstrekkende financièle door de risico-aansprakelijkheid gevolgen voor de belrokken van de automobilist in meer gevallen dan onder het huidige re- zwakke verkeersdeelnemers. De rechter zal daar bij zijn vonnis ongetwijfeld rekening mee deloos gesteld dienen te worgime slachtoffers volledig scha- houden. Afgezien van de hoge den. Modulaire motoryerzekering van de Europeesche Kwam de Euíopêesche al tot de slotsom dat de recreanl niet bestaat, nu is het íenomeên van de motorrijdeí aan de beurt. Onder het motto dat de ene motorrijdeí de andeíê niet is, heett de Europeêsche ook od hem het winkelwagentjes concept loegepast. Een vezeke. ring die de motorrijder geheel op maat dooí ziin assuentieadvrseur kan laten samenstellen. Met de verschillende mg dules kan jedere motof optimaal vezekerd woíden. Tegelijkerliid met deze veínieuwing heetl dê maatschappij de meeste laneven veílaagd mel 157o. Voorts ziin er verschillende kortingen ingêbouwd. Zo krijgt een motorrijder van 24 iaar dae mindeí dan 6000 kilomeler per jaaí riidl een startkoíting van 407" en woídt de premie lagêí (van 5% bil teeftijd z tot 20% bij 8 jaaí en ouder) naarmate de motoí ouder woídt, de bouwjaaíkoíting. Andere rêducties zijn te veídienên via de winterstopkorling en door vooí sen exlra eigen risico te kiezen. Het stmdaard eigen risico bedraagt I 100. Vanaí tíede 9 vêrvalt het eigen Íisico geneêi. /A\ \,

6 Le99 / 6 b7z. 6 NTEUWSBRTEF: We nemen aan dat het u min of meer is opgevallen: STIMONIEUWS is beter leesbaar, het drukwerk ie neèt,er. Leuk natuurlijk, maar ook met een schaduwzijde en deze is een verhoging van het abonnenent,sgeld per 1 januari orr de nieuwsbrief dan kostendekkend te houdert moeten we van f 35,-- naar ;F 40,--.fanurer, naar heè is niet anders. De bladen welke dit jaar nog uitkomen zí)n dus niet, kostendekkend naar de extra kosten zíjn voor rekening g'enomen door de adverteerders! Verder heeft u in het vorige nunmer een boekenlegger aangetroffen. Deze heeft u wellichè nog niet nodig voor deze nieuwsbrief maar misschien we1 voor de volgende want dat wordt, een extra dikke uitgave. Vele motorrijders en andere liefhebbers ontvangen STIMONIEUYIS in de brievenbus, iedereen kan zíc}a hierop abonneren. De leden van motorelub Wassenaar lezen irmiddels ook STIITO- NIEWIS en de voorzitt,er van een op de Ve1uwe gewestigde urotortoerclub deelde recentelijk tijdens een telefoongesprek mede ook met grote aandacht de intloud van STIMONIEAWS te bestuderen. Ook deze persoon en organísatie hebben wij uiteraard een abonnement aangeboden. Dit is nu nog niet van toepassing maar wat niet ie kan nog komen zullen we maar zeggen. TensloÈÈe wordt in een aant,al gevallen STIMONïEIIÍÍS gratis toegezonden aan personen welke naar de mening van het bestuur hiervoor in aanmerking komen. SCHEIYIERRIT. Op zaterdagavond 19 juni kunt u gaan geniet,en van de Schemerrit, een zomeravondnotortoertocht (nooi woord voor scrabble) welke in Stroe begint en eindigt. Tevene kunt u deelnenen aan een partijèje darts, maar dat is uiteraard niet verpliehè I De lengte van de Schenenit zal zo' n 125 kn. zijn en tugeen en uur kunt u het routeboekje in onèvangst nemen en vert,rekken. Het boekje kost Í 10, -- maar voor u ale individuele abonnee wederom slechts Í 5, -- Een lekker ritje en een gezellige avond: dat is DE bedoeling van dit evenement. Om de rit te rijden behoeft u zich vooraf niet, urelden, wilt u ook deelnemen aan het dart,en dan is uw opgave wel gewenst en swsr uiterlijk op 10 juni a.s. bij de penningmeester. Afhankelijk van uw interease en die van andere motorrijders zullen we bekijken of de SchernerriÈ een jaarlijks terugkourend gebeuren zal gaan worden of een éénmalige zaak is. Mis deze dus niet en kon naar het Àlgemeen Militair Tehuis in Stroe op zaèerdagavond 19 juni a.s. (à \y

7 7999 / 6 blz. 7 Uiteraard bezoekt u ook dit jaar deze wedstrijden behorende bij het grootste ééndaagse sportevenement wat Nederland rijk is. Bij lf;tc Gelderland ziet u wertrektijd en vertrekplaats van de riè naar Àssen. OurÈrent de plaats vanwaar de wedstrijden worden gewolgd kunt u het e.e.a. lezen op de volgende pagina TT en hierop is tevens een quiz afgedrukt. A WeeE u het goede antwoord? Stuur dan een briefje S of briefkaarè met de oplossing S naar de redactie. E Onder de goede opwordt een prij sj e N lossingen verloot! Verder heeft het bestuur van de STïMON nodige dus ook de bemoeienissen met de TT. U weet daè de voor-verkoop van de TTten tribunekaarvoor dit jaar het eerst ook wia de STfMON werloopt Dit is overigens voor het STfMON-besÈuur niet de eerste connectie met de Nederlandse GP-motorwegziÈt,er race. fn l-985 bedachè STIMON-voor Henk Karelsen (Èoen nog bezig voor en met een andere motorri j dersbeweging) de TT-motorkoffiestop. Een absoluut uniek gebeuren waarbij de TV interesse Èoonde, kranten en motorbladen verslag een jaar zelfs bijna L500 brachten aan dit gebeuren onder leiding heeft gestaa stuurder Bert Karssen. In het eerste wo1le jaar op gêen enkele wijze meer van deden en waarbij in motorrijders een bezoek wat in de praktijk lang van huidig STIMON-be- dat, beide genoemde personen inwloed hadden op dit gebeuren, verdween dit en dat is jammer maar zegt we1 iets. De STIMON heeft, een aanbod om het evenement voort te zetten afgeslagen. Verder kent u uiteraard nog wel de TV-Texaco-comnereial met ai die urotorrijders welke zo rondom de TT een aantal jaren werd uitgezonden. Een foto van deze reclamespot sierde jaren het TT-programmaboekj e. Centrale figuur tijdens de opnamen op heè circuit bij Lelystad en centraal op de foèo met zíjn Yamaha FJ 1200: onze huidige voorzitter! (met achterop zí}n eehtgenote) Ook toen dus weer bezig o.a.in het belang van de TT. Er is in de loop der jaren het nodige veranderd. Waren er vroeger nog wedstrijden in de 50 cc., L25 cc., 250 cc., 350 cc 500 cc. en de zijspannen, de laatste jaren moeten we het met minder wedsèrijden doen. Ook de glorietijd van lfil Hartog ligt íngriddels ver acht,er ons (zijn 500 cc. overwinning op Assen was in 1977) en een overning van een landgenoot zíu er dít jaar waarschijnfijk niet in. Dus dan maar thuis blijwen? Natuurlijk niet want echt, lrw motorjaar is niet compleet zon.- der een bezoek aan de TT in Assen!!!! /a\

8 r99s y' 5 ble" I 1ïie rijdt hier op het '[T-circuit? i\y "1 il' F írlialsurs {"4p. &riudj"#srnfl asàsïï.jío,\ïg{jïs rí'íf/&{i rtf r,í r}í?'{' í.irrirj*rktnd ntt;: gurrtr ilrrru'..l.ssrr4

9 I_eee / 6 blz. 9 KRAJirr EN PUB L I CAT I E S. We zíjle ais STIMON bijzonder gelukkig met een goede verstandhouding met plaaèselijke, regiionale en landelijke pers. STIMON-kopy wordt daardoor vrijwel altijd verwerkt en de publicat,ies kunnen in het belang zijn wan de STIMON, in het algemeen belang voor motorrijders of een combinatie hiervan. Het door STIMON aangedragen stukje over,'op vakantie met de motor'r in L998 is recenl verwerkt in de Handelspost en nog steeds l-euk om te lezen. Vandaar dat we het opnemen in deze nieuwsbrief. Op vakantie met de motor De vakanties staan vooí de deur en vtxrí menig motoírijder betekent dit tent aóterop en richting het zonnige punt van een camping, niet onder geplaatst: nooit op het hoogste zuidm. Voor vertrek is het altijd goed enkele zaken te een alleenstaande boom of hoogspanningsmast oí bij een ijzeren (laten) bekijken. Van belang zrjn in ieder geval de banden, indien van toepassing de ketting en tanórielen hek. Bijonweer is dit een gevaar- plek. Overigens is een tent en uiteraard de wijze waarop bagage woídt meegeno-lijkmen. ook geen goede schuilplaats. Een Ook al lijk het alsof er genoegvoor dat door een verkeerde bepakking, met name wanneer erte algemeen wel een prima keuze gebouw of een auto is over het proïel op de banden zit, men moet ermee rekening houden dat er veel gewicht achterop de motorom in te schuilen. wellicht enkele duizenden kilometen op de heen- en terugreis mee wordt beïnvloed. Een grote boos-zekerin g een vanzelfsprekendheid is, het rijgedrag emstig nadeligverdermoet een goede reisver- wordt gereden. Ook door het rijden in bergachtige omgevingen Door het gebruik van een tanktaskantiebegroting. Ten slotte is het doener is een te zware topkofíer. zijn en geen sluitpost op de va- slijten de banden sneller, dus is met daarin wat zwaardere spullen kan er een compensatie zeer onverstandig, ook al nodigen de weersomstandigheden het raadzaam bij twijíel de banden te laten controleren dooreenplaatsvinden. beschermende kleding. Menig hiertoe uit, te gaan rijden zonder bandenspecialist. Het gebruik van een bagagewa- is ook een oplossing. Na- motonijder heeft dit, ookdoor een Een nieuwe ketting en tandwie-gentjlen zijn een flinke kostenpost echdeel is echter dat in bijvoorbeeld onschuldige valpartij, aan den lijve ondervonden. ter ook de levensduur van deze Duitsland de maxímum snelheid Een goede voorbereiding ís dus onderdelen is beperkt. Ondank dan slechts 60 kilometer per uur belangrijk en is dit eenmaal gedaan, dan staat zo goed als niets het Íeit dat in tegenstelling tot is. En bij een geconstateerde overtreding is de boete niet gering. vroeger een ketting zelden meer een gezellige vakantie meer in de breekt, is een controle van deze Tent plaatsen weg want motonijden en kamperen zijn een períecte combinatie onderdelen vooraf tevens van belang vooreen zorgeloze vakan-wordtie. Het is ook raadzaanm om een wel opletten waar de teht wordt voor een geslaagde vakantie. er gekampeerd, dan is het bus goede kettingvet mee te nemen, gebruikt men speciale moterolie dan is hettevens aan te bevelen minimaal een halve liter als bagage te hebben. Het bepakken vàn een motorvergt ook speciale aandacht. Het komt

10 1_e9e / 6 blz. 70 M.G. I'DE VRTENDSCHAPII. Mathilda van den Hoorn Arkemtreenseweg 28 A 3882 lw PuÈten ÈeI.nr EIJ-y ltléry Wittenburg EB Nijkerk ]-]-39 l-3'jïlnr : PïCKNICK-RïT/MIDDÀG Men neme: een zonnigre zondagrmiddagr, een vriendengroep, een groot kleed, broodjes en diverse soorten beleg, koffie, thee, melk en jus en zie daar, alle ingrediënten voor een picknick zijn aanwezig. ÀIs u snel bent, kunt u zíc}: middag dat kan nog tot 6 juni nog dus, opgeven voor deze gezellige fu,nu//ok&/5or?1 e/z,néq/n'ann. Voorafgaande rit, brengt u weer niet zo Hij vertrekt Terschuur. Zo om een uur aan de picknick kunt u nost een rondje toeren, de langs wonder mooie plekjes en dat is natuurlíjk verwonderlijk want Bert Karssen rijdt, voorop. om uur vanaf de Goudreinet te Barneweld/ of twee eindigt de rit in het Doornseg'at. Daar gaan we met zíjn allen (dus ook degenen die de rit niet hebben gereden, zícr,\ wel tijdig hebben aangemeld en rechtstreeks zijn grekomen) uitgebreid picknicken. De kosten zíjn slechts Í 5,-- per persoon. Gewoon meenemen naar de picknickplek. Opgeven voor 5 juni bij EIIy L1.39 of Mathilda Wilt u nog iets weten over de rit, be1 dan even met BerÈ Karssen. Tel: Het Doornsegat staat aang'egeven langs de weg van Doorn naar Leersu-ur. í?\ s/

11 7999 / JïULI : BA8'jBECUE-AVAND. (ilí{ BIz fr' a. Dat kan!!!!! Op zaterdag 10 jul-i houden we namelijk rrteer onze jaarlijks Eerugkerende barbecue-avond. Ook dit jaar heeft.iaap zíjn idyllische optrekjê in het, bos weer tot onze beschikking gesteld.,faap alvast bedankt!! U kunt zich aannelden t,ot en met 3 ju1i.(zaer betusriike datw!) Dat is ook ectrt de uièerste inschrijfdatunr in werband met de inkopen die moeten worden gedaan. De kosten zí)n f 20,- UTTqETREIDE p.p. dit bedrag kan gestsort worden op giro nr t.n.v. tsffibeeu& STIMON van Geunslaan 2, 3843 CZ Harderwijk. AVCIND Vermeld er even bij barbecue!! We steken de barbecue om uur aan, de kolen zi)n dan lekker heet als we met z'ít a1len aanvallen op de grote schalen vlees en salades. Natuurlijk zijn er ook van allerhande soorten drankjes. Zin in een gezellige avond? Opgeven dus!!!!!! EN VERGEET NIET OM ZELF EEN BORD + BESTEK EN EEN STOEI, MEE TE NEMEN!!!!! L4-1-5 AUQUSTUS : MïDZOItER- KAMPEERWEEKEND. Camping'n Nog maar net terug en nog nagenietend van het pinksterka-urpereír, richten we ong al '- 'iweêr op het volgende karrpeerweekend, 2nS inamelijk dat van L3-L4-l-5 augustus. sf v ixet is inniddels t,radi.tíe geworden om er met hart v00r de gasí iï::ff:','l,,ui"íïh:ëi'n:1t:":":1.ï" te kanpeerders, bevalt dat iedereen prima. Dit keer gaan we naar Tubbergen en wel naar Camping 'n Kaps. Waarosr niee wat verder weg zult u denken? Welnu, we hebben in het hoogseizoen te uraken met de vakantie-spreiding. 1A \y

12 7e9e / 6 bjz. 1"2 MTDZOMER - I(ÀMPEERITIEEKEND (VERVOLG) ÀIs bij ons (Midden-Nederland) de grote vakanèie drukte al weer voorbij is, zo tegen het eínde van de schoolvakantie, is het elders nog volop hoogseizoen. Dat houdt in dat j e op de meeste Carrpings OVERI,JSSEL iluf' nog nieè t,erecht kunt voor slechès een weekend. rn het hoogseizoen ben je namelijk meestal verplicht om per week te boeken. Dus voor het Midzomer-kampeerweekend zijn we toch min of meer gebonden aan de regio Midden-Nederland. De camping is centraal gelegen in het prachtige Ï\.rente bij Tubbergen en Ootmarsum. De plaatsen voor tenten en caravans zíjn zeer ruirn. Het afwisselende landschap biedt u volop de gelegenheid om te fietsen of een stevige wandeling te maken langs in werking zijnde watermolen en historísche steden en dorpen. Maar lui als we zijn kun je natruurlijk ook je vakantiehouding aannemen, in je luie stoel voor de tenè, met een lekker potje bier. De camping heeft een eigen visvijver en op 1,5 k.m. afstand is er ook nog het overdekte zwembad '' De Vlaskoel". Wil-t u verder nog iets weten over de camping, be1 dan met Mathilda AIs u van plan bent om wat eerder af te reizen' bel dan wel even van Èe voren om te vernemen of de besproken plaaèsen a1 wri j zí1n. Het telef oonnurrmer van Camping 'n Kaps is: L378. EN VOOR DE UNTEWELÏNGENU ONDER OIVS; HET TS NTET BELANGRT;TK HOE U KOMT, WEL DAT U ROMT! Het geniet verder de voorkeur dat u bij interesse in deelname aan weekenden even contact opneemt met MathiTda of 877y.

13 7e99 / 6 M.T.E. GELDERL.aJ.ïD. blz, 73,J.H. Karesen CronjésÈraat ZS Ersrelo tel.nrs A. Bouw Zonnedauw MZ Stroe r.3 Bovenstaande rrvroege vogelsrr is zeker van toepassing op de deelnemers van de rit op 6 juni. we gaan dan n.1. naar Zee- 1and, een prachtig toergrebied waar we door de afstand niet erg vaak komen. Vorig jaar ging de rit i.v.m. de gezinsuitbreiding van Zeelandkenner,.Tan llenk Karssen niet door, dit jaar wordt het dus een twee in één en JII heefè beloofd er weer iets moois van te zullen maken. Ocr optinaal te kunnen genieten van de toemegen aldaar, is het onverarijdelijk om wia de snelwegen tret eerste stuk te rijden. Uitsluitend via binnenwegen naar Zeeland gaan zou te veel tijd kosten. Door het vroege tijdst,ip van vert,rek moet u er tevens rekening' mee houden, dat rest,aurant de Goudreinet nog is gesloten en u dus geen gebruik kunt, uraken van de sanitaire voorzieningen. Verder eeaat hopelijk niets uw deelname in de weg tenzij het hemelwater de gehele dag met bakken vol naar beneden komt wanè dan gaat de rit, niet door! En wat doet u bi j twi j fel-?,fuist ja, belt u even netjan Henk Karssen en hij is bereikbaar via tei.nr ItÍe gaan er vanuit dat de rit doorgaat en het vertrek is wanaf de parkeerplaats bij de Goudreinet in Barneveld/Terschuur om uur. Voor de vroege vogels dus! ê\ \r'

14 799e / 6 blz. 74 PTCKNTCKRTT ( 73 ;TTJNT I Wederom een speciale riè en ook deze ie op herhal-ing, want vorig jaar kon e.e.a. niet doorgaan wegens de zeer slechèe weersomstandigeden. De riè van vandaag is een gecombineerd evenement, een stukje toeren -u bent van harte welkom- en genieten van en eèen uiè een vol1e picknickmand. In dat laatste geval moet u zich hebben opgegeven bij de organisatie (MG de Vriendschap) en uw geringe eigen bijdrage hebben voldaan. Aangezien de inkopen ruiur voor 13 juni worden gedaan, moet u er dus rekening mee houden dat u zich niet meer kunt opgeven op die dag. U mag dan wel de rit meerijden, u kunt dan ech-' ter niet mee-eten en dat is natuurlijk jaluner. I De ÈoerriÈ wordt verreden o.1.w. Bert Karssen en het, vert,rekpunt is ook nu g.ewoon het parkeerèerrein bij de Goud,reinet in Ëarneveldr/rèrschuur. De vertrektijd is om uur En wat te doen bij slechte weersomst,andigheden? Dan belt u inzake de Picknick meè en inzake de rit meè Maar we gaan er gewoon vanuit dat het mooi weer is! uiteraard kunt u ook picknicken zonder deel te nenen aan de rit, in dat, geval eerst even voor 6 juni be11en met tritjtch AEBEN Wat valt hier nog over te schrijven? veel, toch houden we het, kort, want alle g'eïnteresseerd.en die deze wedstrijden willen bezoeken hebben dac al lang besloèen en worden niet over de streep getrokken door dit sluk. Reeds bij de Koninginnerit werd nog enthousíasè gesproken over de TT van vorig jaar. Dit jaar hopen we op spannàndé raceé, en uiteraard op droog weer op zat,erdag 26 jrrni. Toch zullen Èegenwallende weersomsèandigheden ons er niet van weerhouden naar Assen te gaan. De vertrektijd naar Àssen is om uur en het vertrek is và-ilràf DE 9ARREERPLAAT9 Br;ï HET STATTON VATT NT;TKERR!! uw "wedstríjdleider', die dag is uiteraard Henk Karel_sen en voor het geval u nog vragen heeft, hij is te bereiken wia tel.nr íà

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig flexibiliteit genoeg geraken gezondheid goed goede goedkoop grote BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT Grafische voorstelling open antwoorden andere belangrijke zaken bij verplaatsingen aankomen aansluiting

Nadere informatie

Une Belle Histoire Nou, daar sta je dan. Met je goede gedrag, langs de snelweg in Belgie met een lekke achterband. Maar wacht, ik ga veel te snel. Vrijdagochtend zouden we met 14 Goodfellas vertrekken

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Even bijpraten...

Nieuwsbrief. Even bijpraten... Nieuwsbrief 6, zondag 23 juni 2013 Nieuwsbrief Even bijpraten... Testen.. Na een te lange periode van geen wedstrijden gaat het seizoen van Kevin en het team weer beginnen en wel te weten tijdens de T.T.

Nadere informatie

OCV trucks. Een lange natte en winderige winter is net voorbij en iedereen is dan ook weer blij.

OCV trucks. Een lange natte en winderige winter is net voorbij en iedereen is dan ook weer blij. OCV trucks Oldtimer Contactgroep Veluwe Stroe, april 2016 Verslag van de lenterit 2016. Een lange natte en winderige winter is net voorbij en iedereen is dan ook weer blij. Wat duurt dan zo n winterperiode

Nadere informatie

BEREIKBAARHEID ZANDVOORT TIJDENS A1GP World Cup of Motorsport

BEREIKBAARHEID ZANDVOORT TIJDENS A1GP World Cup of Motorsport BEREIKBAARHEID ZANDVOORT TIJDENS A1GP World Cup of Motorsport De A1GP World Cup of Motorsport is een van de grootste evenementen op Circuit Park Zandvoort. Ook dit jaar wordt de nodige drukte weer verwacht.

Nadere informatie

BEREIKBAARHEID ZANDVOORT TIJDENS DTM RACES

BEREIKBAARHEID ZANDVOORT TIJDENS DTM RACES BEREIKBAARHEID ZANDVOORT TIJDENS DTM RACES Het DTM Circus is voor de negende maal op rij aanwezig op Circuit Park Zandvoort. Ook dit jaar wordt de nodige drukte weer verwacht. Gelukkig zijn er meerdere

Nadere informatie

Activiteitenprogramma 2009

Activiteitenprogramma 2009 Activiteitenprogramma 2009 Zaterdag 4 april Openingstocht Seizoen Rondje Appingedam Ontmoetingsdag "vrienden Wirdumerklap" Even weer bootcontact met een leuke tocht op het Damsterdiep. Ik ontvang jullie

Nadere informatie

Voorrang hebben versus overschrijding van de maximumsnelheid

Voorrang hebben versus overschrijding van de maximumsnelheid Voorrang hebben versus overschrijding van de maximumsnelheid Mr. Bert Kabel (1) Inleiding In het hedendaagse verkeer komt het regelmatig voor dat verkeersdeelnemers elkaar geen voorrang verlenen. Gelukkig

Nadere informatie

OCV trucks. Over de zomerrit dan ook een verslag om deze in het kort nog even opnieuw te beleven of na te genieten.

OCV trucks. Over de zomerrit dan ook een verslag om deze in het kort nog even opnieuw te beleven of na te genieten. OCV trucks Oldtimer Contactgroep Veluwe Stroe, juli 2015 Verslag van de zomerrit op 27 juni 2015. Na de lente de zomer, maar vanwege het weer leek de zomer nog steeds ver weg. Maar het komt toch allemaal

Nadere informatie

Hier in Amsterdam hebben de fietsers hun eigen regels

Hier in Amsterdam hebben de fietsers hun eigen regels Hier in Amsterdam hebben de fietsers hun eigen regels Sinds 1 juli 2017 worden speed pedelecs, fietsen die 45 km/h kunnen halen, als bromfietsen gezien. Veel mensen zijn hier boos over omdat ze hierdoor

Nadere informatie

DPmotoren was aanwezig met twee rijders. Jurgen op de CBR 600 machine van vorig jaar, Daniël met de in de winter opgebouwde CBR600

DPmotoren was aanwezig met twee rijders. Jurgen op de CBR 600 machine van vorig jaar, Daniël met de in de winter opgebouwde CBR600 Z-A-C 2003 Zandvoort, 1 e wedstrijd 22-04-2003 links: Dennis, Jurgen, en Mike Een nieuw race seizoen, nieuwe kansen, veel plezier, en een hoop spanning. Dit zijn uiteraard de ingrediënten voor weer een

Nadere informatie

DAGJE NAAR KEULEN MET TRANSTRAVEL

DAGJE NAAR KEULEN MET TRANSTRAVEL DAGJE NAAR KEULEN MET TRANSTRAVEL Brengt u dichterbij Beste, Bedankt voor uw interesse en het aanvragen van de informatie over onze verdiensten. Wij vertrouwen erop u voldoende te kunnen informeren doormiddel

Nadere informatie

NV Amman nieuwsbrief mei 2013

NV Amman nieuwsbrief mei 2013 Van de voorzitter Beste mensen, We zitten vlak voor Koninginnedag als ik dit stukje schrijf..en het wordt wel een heel speciaal feest dit jaar. Op dinsdag worden dan ook een groot aantal mensen verwacht

Nadere informatie

Eindelijk allemaal schoolvakantie!!

Eindelijk allemaal schoolvakantie!! Eindelijk allemaal schoolvakantie!! Den Inkel InfoMagazine verschijnt wekelijks gedurende het hoogseizoen op iedere zondag en is af te halen in de winkel of de receptie. Er is altijd iemand die het laatste

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving ϕ1 Ministerie van Justitie Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de

Nadere informatie

Voorjaar Midden- en Zuid-Frankrijk. 5 t/m 17 mei

Voorjaar Midden- en Zuid-Frankrijk. 5 t/m 17 mei Voorjaar 2010 Midden- en Zuid-Frankrijk 5 t/m 17 mei Woensdag 5 mei 2010 811 km Om half negen op weg. Via Maastricht naar Metz waar we inkopen deden. Vlot door en bij Châlon de snelweg af en binnendoor

Nadere informatie

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop.

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. Woordenlijst bij hoofdstuk 4 de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. alleen zonder andere mensen Hij is niet getrouwd. Hij woont helemaal a, zonder familie.

Nadere informatie

Beetje zon, beetje regen, beetje warm, beetje koud. Kortom, we krijgen een wisselvallig Hemelvaartweekend!

Beetje zon, beetje regen, beetje warm, beetje koud. Kortom, we krijgen een wisselvallig Hemelvaartweekend! Beetje zon, beetje regen, beetje warm, beetje koud. Kortom, we krijgen een wisselvallig Hemelvaartweekend! Den Inkel InfoMagazine verschijnt wekelijks gedurende het hoogseizoen op iedere zondag en is af

Nadere informatie

Les 2: Voorspellen Tekst: Veilig in het verkeer. Introductiefase: 2. Vraag: "Kan iemand zich nog herinneren wat de bedoeling was bij het voorspellen?

Les 2: Voorspellen Tekst: Veilig in het verkeer. Introductiefase: 2. Vraag: Kan iemand zich nog herinneren wat de bedoeling was bij het voorspellen? Les 2: Voorspellen Tekst: Veilig in het verkeer "Welkom:... " Introductiefase: 1. "Vorige week zijn we begonnen met voorspellen." 2. Vraag: "Kan iemand zich nog herinneren wat de bedoeling was bij het

Nadere informatie

Beste medewerkers, Wat staat er in dit boekje

Beste medewerkers, Wat staat er in dit boekje RSW medewerkers informatie 2008 1 Beste medewerkers, Geweldig dat jullie meewerken aan de Regionale Scouting Wedstrijden. Of je nu voor het eerst meewerkt of al bijna bij de inventaris hoort, dat maakt

Nadere informatie

Wat wordt de toekomst van de Zuidelijke Ringweg Groningen

Wat wordt de toekomst van de Zuidelijke Ringweg Groningen Wat wordt de toekomst van de Zuidelijke Ringweg Groningen 1 INHOUD Inleiding 3 Vijf oplossingen 4 Beoordelingskader 5 Vervolg 10 INFORMATIE EN CONTACT Voor informatie over de zuidelijke ringweg kunt u

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF NIEUWSBRIEFNIEUWS

NIEUWSBRIEF NIEUWSBRIEFNIEUWS 10 12 NIEUWSBRIEF NIEUWSBRIEFNIEUWS De Burton Owners Club presenteert hiermee alweer de tweede nieuwsbrief nieuwe stijl. We willen met regelmaat allerhande zaken met jullie als leden delen. Technische

Nadere informatie

MotorRijvaardigheidsVakantie Tsjechië 2010

MotorRijvaardigheidsVakantie Tsjechië 2010 MotorRijvaardigheidsVakantie Tsjechië 2010 In het jaar 2010 zullen er 3 MRV s naar Tsjechië plaatsvinden op de volgende data: reis A, van zaterdag 1 mei t/m zaterdag 8 mei 2010 (7 overnachtingen) reis

Nadere informatie

Schwäbische Alb. 24 oktober t/m 1 november 2009

Schwäbische Alb. 24 oktober t/m 1 november 2009 Schwäbische Alb 24 oktober t/m 1 november 2009 Zaterdag 24 oktober Heel - Tuttlingen 560 km Na het ontbijt vertrekken we richting de Schwäbische Alb, een gebied waar we nog nooit zijn geweest. Het is rustig

Nadere informatie

Le tour du Mont Ventoux 2014

Le tour du Mont Ventoux 2014 Le tour du Mont Ventoux 2014 Geen berg zo hoog of... deel 2 waar gaan we heen? 16 december 2013 Fietstocht Mont Ventoux, Pagina 1 Waar ben ik aan begonnen...? Nou, om eerlijk te zijn weet ik dat wel. Maar

Nadere informatie

Amsterdam, 11 mei 2005 Projectnummer: H870 Nanda Deen BA Tamara Deprez MA drs. Annemieke Blok MBA. 1 Motivaction International B.V.

Amsterdam, 11 mei 2005 Projectnummer: H870 Nanda Deen BA Tamara Deprez MA drs. Annemieke Blok MBA. 1 Motivaction International B.V. ANWB Kiezen voor mobiliteit - Files en bereikbaarheid - conclusies Amsterdam, 11 mei 2005 Projectnummer: H870 Nanda Deen BA Tamara Deprez MA drs. Annemieke Blok MBA 1 Motivaction International B.V. Inhoudsopgave

Nadere informatie

Ahrdal. 24 t/m 27 maart 2011

Ahrdal. 24 t/m 27 maart 2011 Ahrdal 24 t/m 27 maart 2011 Donderdag 24 maart Heel - Ahrweiler 140 km Het weerbericht voor de komende dagen geeft prachtig weer op dus pakken wij de camper in en gaan richting Duitsland. Het is alweer

Nadere informatie

Jarig in juni. 09-06-1964 Ronald Joosen. 12-06 -1934 Frans Hultermans. 21-06-1980 Sander Gulickx. 28-06-1949 Aert van Beuzekom.

Jarig in juni. 09-06-1964 Ronald Joosen. 12-06 -1934 Frans Hultermans. 21-06-1980 Sander Gulickx. 28-06-1949 Aert van Beuzekom. WV De Vrije Coureur Opgericht in 1972. NL 27 RABO 0145 1025 48 Nieuwsbrief, 7 mei 2015 www.wielerverenigingdevrijecoureur.nl Jarig in mei. 3-5-1959 Peter van Dongen. 4-5-1961 Wil Eelants. 9-5 -1962 Hans

Nadere informatie

Zomervakantie BSO XXL 2014

Zomervakantie BSO XXL 2014 1 Zomervakantie BSO XXL 2014 Week 1: 21, 22 en 24 juli Thema: Kraak de code! Welkom in het programmaboekje van BSO XXL, we nemen je mee op avontuur! Ben jij een echte Bliek( zo noemen ze Gorcummers namelijk

Nadere informatie

Rapportage. Evaluatie onderzoek Het succes van de stimuleringsregeling E-bike

Rapportage. Evaluatie onderzoek Het succes van de stimuleringsregeling E-bike Rapportage Evaluatie onderzoek Het succes van de stimuleringsregeling E-bike In opdracht van: Stadsregio Arnhem Nijmegen Datum: 11 februari 2013 Projectnummer: 2012171 Auteurs: Ronald Steenhoek & Marieke

Nadere informatie

Nieuwsbrief. ONK Spa Francorchamps

Nieuwsbrief. ONK Spa Francorchamps Nieuwsbrief 10, 12 augustus 2013 Nieuwsbrief ONK Spa Francorchamps Spa Francorchamps is een van de lievelingscircuits van Kevin. De ligging is prachtig, 7 kilometer door de natuur en mooie vloeiende bochten

Nadere informatie

Afdeling Harderwijk-Hierden

Afdeling Harderwijk-Hierden Afdeling Harderwijk-Hierden Nieuwsbrief Januari 2014 Van de bestuurstafel Na de hernieuwde start op de ledenvergadering van september 2013 zet het bestuur zich met enthousiasme in om de afdeling Harderwijk-Hierden

Nadere informatie

AUTORIJSCHOOL JOHN VAN DEN KIEBOOM VLAMINGVAART 49 4651 GR STEENBERGEN

AUTORIJSCHOOL JOHN VAN DEN KIEBOOM VLAMINGVAART 49 4651 GR STEENBERGEN Op het examen worden natuurlijk wel eens fouten gemaakt. In de loop der jaren hebben wij al verschillende fouten gezien en daarom hebben wij besloten deze fouten, samen met enkele tips, op papier te zetten.

Nadere informatie

BEREIKBAARHEID ZANDVOORT TIJDENS A1GP World Cup of Motorsport

BEREIKBAARHEID ZANDVOORT TIJDENS A1GP World Cup of Motorsport BEREIKBAARHEID ZANDVOORT TIJDENS A1GP World Cup of Motorsport De A1GP World Cup of Motorsport brak vorig jaar een bezoekers record op Circuit Park Zandvoort. Ook dit jaar wordt de nodige drukte weer verwacht.

Nadere informatie

Quickscan Stichting Katholiek Onderwijs Enschede

Quickscan Stichting Katholiek Onderwijs Enschede Quickscan Stichting Katholiek Onderwijs Enschede Uitkomsten nulmeting 13-2-2013 2 Uitkomsten nulmeting Stichting Katholiek Onderwijs Enschede Vandaag Doel en methode Werkgeversvragenlijst Werknemersvragenlijst

Nadere informatie

Bedrijven over woon-werkverkeer nu en in de toekomst De resultaten van een landelijk onderzoek

Bedrijven over woon-werkverkeer nu en in de toekomst De resultaten van een landelijk onderzoek 5)x- 83 A/linisterie van Verkeer en Waterstaat Bedrijven over woon-werkverkeer nu en in de toekomst De resultaten van een landelijk onderzoek SI 3 V*v A Bedrijven over woon-werlcverkeer nu en in de toekomst

Nadere informatie

Programma zomervakantie

Programma zomervakantie Programma zomervakantie In de zomervakantie organiseert Praktijk de Regenboog opnieuw een vakantieprogramma. Het programma is bedoeld voor kinderen met een beperking en kinderen die extra aandacht en begeleiding

Nadere informatie

Agenda Het Korennieuws Juli Zaterdag 26 Augustus Vossenjacht Dinsdag 29 Augustus Vergadering Spooktocht

Agenda Het Korennieuws Juli Zaterdag 26 Augustus Vossenjacht Dinsdag 29 Augustus Vergadering Spooktocht Agenda 2017 Het Korennieuws Juli 2017 Zaterdag 26 Augustus 14.00 Vossenjacht Dinsdag 29 Augustus 20.30 Vergadering Spooktocht Zondag 03 September 07.30 Vissen Zondag 17 September 13.30 Fietstocht BBQ Zaterdag

Nadere informatie

Nieuwsbrief juli 2017

Nieuwsbrief juli 2017 1947 2017 Nieuwsbrief juli 2017 Feest Heikant 70 jarig bestaan 1947-2017 Datum 8 juli 2017 UITSTAPJE. Het belooft een avontuurlijke dag en avond te worden vol verrassingen en veel gezelligheid! We hopen

Nadere informatie

Herfstnieuws van de Haagse Hofdame

Herfstnieuws van de Haagse Hofdame Herfstnieuws van de Haagse Hofdame Kloostertuin Kwekerij Hof te Dieren Herfst in de Kloostertuin Het is herfst maar door het droge voorjaar zijn er nog maar weinig herfstkleuren te zien. Wel bloeien de

Nadere informatie

Het is zover, 4x4 España kan u in mei 2016 een Marokko- reis aanbieden.

Het is zover, 4x4 España kan u in mei 2016 een Marokko- reis aanbieden. Beste 4x4ders, Het is zover, 4x4 España kan u in mei 2016 een Marokko- reis aanbieden. Zoals u wellicht hee4 gelezen in de agenda van 4x4 España gaan wij mei 2016 richbng Marokko. Waar we ca. 14 dagen

Nadere informatie

Finale weekend club competitie

Finale weekend club competitie Finale weekend club competitie Ploegentijdrit Zaterdag stond als allereerst de ploegentijdrit op programma. Jawel hoor we moesten als eerste van start. We waren maar met 5 in plaats van 6 man. Start ging

Nadere informatie

INHOUD 1 Introductie van de Roos van Leary 2 De uitwerking van de Roos van Leary 3 Werken met de Roos van Leary

INHOUD 1 Introductie van de Roos van Leary 2 De uitwerking van de Roos van Leary 3 Werken met de Roos van Leary INHOUD 1 Introductie van de Roos van Leary 11 Invloed op anderen 11 De Roos van Leary 13 Kiezen van gedrag 23 Communicatie 26 Uitbreiding van het model 27 Het verhaal en de Roos van Leary 28 2 De uitwerking

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 16. Koningsdag!

Nieuwsbrief nr. 16. Koningsdag! Alexander Gogelweg 65 4384 EV Vlissingen 0118-465261 louisedecolignyschool@onzewijs.nl Website: www.louisedecolignyschool-onzewijs.nl Nieuwsbrief nr. 16 12 e jaargang Vrijdag 24 april 2015 Koningsdag!

Nadere informatie

Nieuwsbrief 7. Kooijman Racing. ONK Supersport 600. Inhoud:

Nieuwsbrief 7. Kooijman Racing. ONK Supersport 600. Inhoud: Kooijman Racing ONK Supersport 600 Nieuwsbrief 7 Inhoud: - Verslag GAMMA Racing Days - Kooijman Racing start niet in Spa-Francorchamps - ALS-dag in Assen 22 september - Caravan Verhuur Karsten helpt mee

Nadere informatie

René op vakantie. 10-17 mei 2013 P U T T E N

René op vakantie. 10-17 mei 2013 P U T T E N René op vakantie 10-17 mei 2013 P U T T E N Begeleider Theo Vrijdag 10 mei Vertrek naar Landal Tegen 12 uur rijdt de Tendens bus de Ranonkelweg in en René straalt als hij mij ziet. Na de lunch nemen we

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF DARES R09-UTRECHT SPECIALE DDW UITGAVE

NIEUWSBRIEF DARES R09-UTRECHT SPECIALE DDW UITGAVE NIEUWSBRIEF DARES R09-UTRECHT SPECIALE DDW UITGAVE Inhoud Voorwoord Uitgebreid verslag met veel foto s van het DARES Deelnemers Weekend Voorwoord Deze extra nieuwsbrief is een uitgave van DARES R09-Utrecht

Nadere informatie

- Buurtvereniging Nobis 40 jaar -

- Buurtvereniging Nobis 40 jaar - Panningen april 2007 Hallo Buurtgenoten. Dit jaar is voor onze buurt een speciaal jaar want dan vieren wij het 40 jarige bestaan van Buurtvereniging Nobis. We proberen een aantal activiteiten extra leuk

Nadere informatie

Wat gaan we doen? Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch. 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen.

Wat gaan we doen? Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch. 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen. 103 103 HOOFDSTUK 7 Wat gaan we doen? WOORDEN 1 Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen. 2 Op 22 november zijn we 25 jaar

Nadere informatie

Nieuwsbrief mei 2017.

Nieuwsbrief mei 2017. 1947 2017 Nieuwsbrief mei 2017. Feest Heikant 70 jarig bestaan 1947-2017 Buurtvereniging De Heikant bestaat 70 jaar en dit willen we graag op een bijzondere manier met jullie allemaal vieren! Er is een

Nadere informatie

Nieuwsbrief 12. Een spannend weekend met de toekomstige WoonMeerders bij het korps Commando s in Waspik

Nieuwsbrief 12. Een spannend weekend met de toekomstige WoonMeerders bij het korps Commando s in Waspik Stichting WoonMere Nieuwsbrief 12 Het weekendje met de Korps Commando s Wat ik in de vorige nieuwsbrief al vertelde, zijn alle toekomstige bewoners van WoonMere in het weekend van 15, 16 en 17 mei met

Nadere informatie

De ANWB Motorverzekering

De ANWB Motorverzekering De ANWB Motorverzekering De verzekering die rekening houdt met uw rijstijl Nieuw: No-claim Beschermer 5% ledenkorting Eerste drie jaar aanschafwaardegarantie 2 Lekker toeren voor minder premie Dat uw motor

Nadere informatie

Verhuisservice. Nog vragen? Wanneer u nog vragen heeft over onze verhuisservice, dan kunt u terecht bij de medewerkers van onze afdeling Wonen.

Verhuisservice. Nog vragen? Wanneer u nog vragen heeft over onze verhuisservice, dan kunt u terecht bij de medewerkers van onze afdeling Wonen. Verhuisservice Staat u op het punt te verhuizen? KleurrijkWonen biedt u de helpende hand bij uw verhuizing. Zo kunt u als klant van KleurrijkWonen gebruik maken van onze gratis verhuisaanhanger. Hoe eerder

Nadere informatie

Werkzaamheden omgeving viaduct Hoofdstraat, en Weekendafsluiting Hoofdstraat, inclusief op- en afritten, van 28 september tot 1 oktober

Werkzaamheden omgeving viaduct Hoofdstraat, en Weekendafsluiting Hoofdstraat, inclusief op- en afritten, van 28 september tot 1 oktober Retouradres: Postbus 20, 3980 CA Bunnik Aan de bewoner(s)/gebruiker(s) van dit pand Projectnaam A12 Utrecht Lunetten - Veenendaal Uw referentie Onze referentie Behandeld door Telefoon direct E-mail PvB-OM-B-1313-AVR

Nadere informatie

blz. 7999 / 71 - -WARM BUFFET!!! -_DTVERSE BERTCHTEN - -VATtr HARTE WELKOM - -HTSTORTE-RTT - -verstag iltotorai --ACCEPTGIRO VOOR ABONNEMENT 2OOO!!

blz. 7999 / 71 - -WARM BUFFET!!! -_DTVERSE BERTCHTEN - -VATtr HARTE WELKOM - -HTSTORTE-RTT - -verstag iltotorai --ACCEPTGIRO VOOR ABONNEMENT 2OOO!! 7999 / 71 blz. I - -VATT DE VOORZTTTER - - GELDZAKEN - - CURSUS READTTI,TATTE -. RADARDETECTOREN - - ACT TVT TE TTEN - / RT TTENKALENDER - -HET NIEAWE RLJBEWI.IS - - OPVAT'LENDE BERTCHTEN - -TT ÀSSEN:

Nadere informatie

jonge jeugd aan de gang te gaan en als club doen we ook met de Sportpas voor 50+ers. Kortom van jong tot oud is lekker bezig.

jonge jeugd aan de gang te gaan en als club doen we ook met de Sportpas voor 50+ers. Kortom van jong tot oud is lekker bezig. Juni 2016 NUMMER 14 Nieuwsbrief Beste Trekvogels, Sommige trekvogels zijn net terug uit het buitenland (waaronder enkelen zelfs uit Portugal) en anderen staan op het punt om te vertrekken. Met de hogere

Nadere informatie

Nieuwsbrief. ONK Gamma Racing Day

Nieuwsbrief. ONK Gamma Racing Day Nieuwsbrief 9, 4 augustus 2013 Nieuwsbrief ONK Gamma Racing Day Tijdens de Gamma Racing Day rijden er 2 motorklassen en de rest wordt opgevuld door de nodige autoklassen. Wel een leuke dag voor de auto

Nadere informatie

connexxion.nl Vragen, klachten of suggesties? Regio Zeeland

connexxion.nl Vragen, klachten of suggesties? Regio Zeeland Vragen, klachten of suggesties? Ga naar connexxion.nl/klantenservice of bel 0900-266 63 99 (lokaal tarief) maandag t/m vrijdag tussen 08.00 en 19.00 uur. Regio Zeeland connexxion.nl Typefouten en wijzigingen

Nadere informatie

Toerweekend 10 t/m 13 Juni

Toerweekend 10 t/m 13 Juni Toerweekend 10 t/m 13 Juni Het toerweekend staat in 2010 gepland van donderdagavond 10 t/m zondag 13 juni. Dit jaar heb ik als toerbestemming m n oog laten vallen op de vulkaaneifel. In tegenstelling tot

Nadere informatie

VOLG HET NEDERLANDS ELFTAL TIJDENS HET EK EN GA MEE MET DE ORANJE KARAVAAN MET VERBLIJF OP DE HOLLAND CAMPING

VOLG HET NEDERLANDS ELFTAL TIJDENS HET EK EN GA MEE MET DE ORANJE KARAVAAN MET VERBLIJF OP DE HOLLAND CAMPING EUROCULT LITO VOLG HET NEDERLANDS ELFTAL TIJDENS HET EK EN GA MEE MET DE ORANJE KARAVAAN MET VERBLIJF OP DE HOLLAND CAMPING Postbus 13050 3507 LB Utrecht Wittevrouwenstraat 36 3512 CV Utrecht Tel: 030

Nadere informatie

In de volgende Nieuwsbrief zal secretaris Akke van de plaats zich zelf voorstellen in deze rubriek.

In de volgende Nieuwsbrief zal secretaris Akke van de plaats zich zelf voorstellen in deze rubriek. Nieuwsbrief nummer 4 mei 2015 Redactie: B. Muntinga, Vanghout 19, 9422 MG Smilde tel. 413688 e-mailadres: b.muntinga@planet.nl Het bestuur ziet er als het volgt uit: Voorzitter: A. Hendriks Zonnedauw 2,

Nadere informatie

Bent u tevens in het bezit van een in het kader van de Wmo verstrekte scootmobiel dan gelden met ingang van 1 januari 2015 de volgende bedragen:

Bent u tevens in het bezit van een in het kader van de Wmo verstrekte scootmobiel dan gelden met ingang van 1 januari 2015 de volgende bedragen: INFORMATIE OVER DE WMO-VERVOERSVOORZIENINGEN Op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) draagt de gemeente zorg voor de verstrekking van hulp bij het huishouden, woningaanpassingen, rolstoelen

Nadere informatie

Nieuwsbrief Mei-Augustus 2016

Nieuwsbrief Mei-Augustus 2016 Secretariaat: Secretariaat: Conferencestraat 69 4421 DR Kapelle Tel. 0113-330104 vvnkapellebiezelinge@gmail.com Nieuwsbrief Mei-Augustus 2016 Beste Vrouw van Nu Dit is alweer de laatste Nieuwsbrief van

Nadere informatie

Redactie: Lieke Akkermans/Petra Janssen. .. Agenda. Jaargang 6: nummer 19 09-07-2015

Redactie: Lieke Akkermans/Petra Janssen. .. Agenda. Jaargang 6: nummer 19 09-07-2015 Jaargang 6: nummer 19 09-07-2015 Redactie: Lieke Akkermans/Petra Janssen.. Agenda 14 juli Musical, 19.30 uur in Overloon 15 juli Wisselochtend 16 juli Campingdag Picknick en ouderbedankactiviteit, 17.00

Nadere informatie

PROGRAMMABOEKJE 22 EN 23 JUNI 2013. www.trec-raalte.nl

PROGRAMMABOEKJE 22 EN 23 JUNI 2013. www.trec-raalte.nl PROGRAMMABOEKJE 22 EN 23 JUNI 2013 www.trec-raalte.nl Welkom bij de eerste editie van TREC Raalte! De locatie van deze wedstrijd is het terrein van manegebedrijf Stal t Reelaer in Raalte. Een mooie uitvalsbasis

Nadere informatie

Workshops Kerstbloemschikken

Workshops Kerstbloemschikken Klik hier om de online versie van deze nieuwsbrief te bekijken In deze nieuwsbrief: Workshops Kerstbloemschikken en High Tea arrangement met Kerstbloemschikken Workshops Kerstbloemschikken Je zou het bijna

Nadere informatie

Hoe de gemeente Ommen u van dienst is

Hoe de gemeente Ommen u van dienst is Hoe de gemeente Ommen u van dienst is Optimale dienstverlening Tegenwoordig kunt u de gemeente Ommen op veel verschillende manieren benaderen. Naast een telefoontje, brief of bezoek aan de balie kunt u

Nadere informatie

Vragen artikel 61 Rvo J. Levink CDA Heusden over verkeersveiligheid ingang Vlijmen

Vragen artikel 61 Rvo J. Levink CDA Heusden over verkeersveiligheid ingang Vlijmen Zaaknummer 00475758 Onderwerp Vragen artikel 61 Rvo J. Levink CDA Heusden over verkeersveiligheid ingang Vlijmen Collegevoorstel Inleiding In de brief van 7 juni 2016 stelt raadslid J. Levink (CDA Heusden)

Nadere informatie

De ANWB Lichtbrigade Fietsverlichtingsactie

De ANWB Lichtbrigade Fietsverlichtingsactie De ANWB Lichtbrigade Fietsverlichtingsactie Leerkracht instructie middelbare school Algemeen Achtergrond De ANWB is een vereniging die nauw betrokken is bij de maatschappij en zet zich in voor mobiliteit,

Nadere informatie

Resultaten Enquête Campagne verbetering regionale wegen (TNS-NIPO in opdracht van Bouwend Nederland )

Resultaten Enquête Campagne verbetering regionale wegen (TNS-NIPO in opdracht van Bouwend Nederland ) Enquête Campagne verbetering regionale wegen (TNS-NIPO in opdracht van Bouwend Nederland ) Zoetermeer, februari 12 Algemeen Decentrale overheden (provincies, waterschappen en gemeenten) zijn samen verantwoordelijk

Nadere informatie

Bijlage VMBO-GL en TL

Bijlage VMBO-GL en TL Bijlage VMBO-GL en TL 2010 tijdvak 1 maatschappijleer 2 CSE GL en TL Tekstboekje GT-0323-a-10-1-b Analyse maatschappelijk vraagstuk: het fileprobleem tekst 1 Filevrije dag Doe mee! 10 Op donderdag 9 oktober

Nadere informatie

LANDELIJKE FACTSHEET. 1. Hoofdpunten en kansen voor beleid. Beter Benutten. Gedragsmeting 2016

LANDELIJKE FACTSHEET. 1. Hoofdpunten en kansen voor beleid. Beter Benutten. Gedragsmeting 2016 LANDELIJKE FACTSHEET Beter Benutten Gedragsmeting 2016 1. Hoofdpunten en kansen voor beleid De tabel op de volgende pagina toont de belangrijkste uitkomsten van de Gedragsmeting 2016, een landelijk mobiliteitsonderzoek

Nadere informatie

Voortgang CO 2 reductie

Voortgang CO 2 reductie Voortgang CO 2 reductie Introductie A. Hak wil in 2020 CO2 neutraal werken en heeft doorlopend aandacht voor de invloed van onze werkzaamheden op het milieu. Wij zijn gecertificeerd volgens ISO 14001 en

Nadere informatie

Programma zomervakantie

Programma zomervakantie Programma zomervakantie In de zomervakantie organiseert Praktijk de Regenboog opnieuw een vakantieprogramma. Het programma is bedoeld voor kinderen met een beperking en kinderen die extra aandacht en begeleiding

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG. Datum 2 november 2009 Onderwerp Verkeersveiligheid landbouwverkeer

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG. Datum 2 november 2009 Onderwerp Verkeersveiligheid landbouwverkeer a > Retouradres: Postbus 2090, 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 253 AA DEN HAAG Plesmanweg -6 2597 JG Den Haag Postbus 2090 2500 EX Den Haag T 070 35 6

Nadere informatie

Programma voor het na-larenstein weekend in. vakantiepark t Timmerholt Gagelmaat 1 in Westerbork.

Programma voor het na-larenstein weekend in. vakantiepark t Timmerholt Gagelmaat 1 in Westerbork. Programma voor het na-larenstein weekend in vakantiepark t Timmerholt Gagelmaat 1 in Westerbork. Wij, Maarten en Roland, hebben dit programma samengesteld op basis van een aantal bezienswaardigheden die

Nadere informatie

Situatie. Bladzijde 1. In dit nummer: Blz.1 Blz.1. Situatie. De Zusters van Lama Gramaya. Blz.2. De cottages. Blz.3. Spullen

Situatie. Bladzijde 1. In dit nummer: Blz.1 Blz.1. Situatie. De Zusters van Lama Gramaya. Blz.2. De cottages. Blz.3. Spullen NIEUWSBRIEF-9 november 2013 Bladzijde 1 Situatie Lama Gramaya Gelukkig konden we na toestemming van de cardioloog toch vertrekken naar Sri Lanka. Tijdens ons bezoek hebben we niet alleen Lama Gramaya bezocht

Nadere informatie

Gemeentefestival 2014

Gemeentefestival 2014 Gemeentefestival GKV Dronten-Zuid 29-30-31 augustus 2014 Gemeentefestival 2014 Voor u ligt een boekje waarin we u informeren over het weekend. Voor vragen kunt u bij ons terecht. Met Gods zegen hopen we

Nadere informatie

Jaargang 25, nummer 5 vrijdag 21 maart 2014 Kbs De Vliedberg. Ochtend

Jaargang 25, nummer 5 vrijdag 21 maart 2014 Kbs De Vliedberg. Ochtend Weemoed bij het ontbijt De werkweek is voorbijgevlogen! De kinderen zitten vanmorgen, met de bonte avond nog in het achterhoofd, aan het ontbijt met een gevoel van dit was het dan. Aan de andere kant vinden

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen

Hoofdstuk 2. Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen Hoofdstuk 2 Contact maken, inlichtingen verstrekken en onderhandelen 48 Gangbare uitdrukkingen bij contact maken en onderhandelen De meeste zinnen die in dit overzicht staan, zijn formeel. U kunt deze

Nadere informatie

Nieuwsbrief vrijdag 24 april 2015

Nieuwsbrief vrijdag 24 april 2015 Nieuwsbrief vrijdag 24 april 2015 Agenda: 27 april Kinderen vrij i.v.m. Koningsdag 28 april Kinderen vrij i.v.m. studiedag van de leerkrachten 2 mei Start Meivakantie 17 mei Einde Meivakantie 18 mei Weer

Nadere informatie

Thema reizen en vakantie!

Thema reizen en vakantie! Hoera, de zomervakantie is in aantocht! Wij gaan bij de buitenschoolse opvang van IKC t Palet natuurlijk ook vakantie vieren. Ons thema is reizen en vakantie! Wij gaan de eerste twee weken kamperen in

Nadere informatie

Ik ben David de Graaf

Ik ben David de Graaf Ik ben David de Graaf geboren in 1984. met Downsyndroom Surprise! Ook voor mijzelf Ik heb het niet alleen, maar... ik ben ook in vaste dienst van de Stichting Downsyndroom Kort: de SDS www.downsyndroom.nl

Nadere informatie

Pilot Schiphol Garantie Service Algemene voorwaarden

Pilot Schiphol Garantie Service Algemene voorwaarden Pilot Schiphol Garantie Service Algemene voorwaarden 1 Voor wie is deze dienst? Om gebruik te kunnen maken van de Schiphol Garantie Service (SGS) dient u aan de volgende voorwaarden te voldoen. 1.1. Uw

Nadere informatie

5.1 De kaart van Nederland

5.1 De kaart van Nederland LB 0-5. De kaart van Nederland Wat betekent dit bord, denk je? Welke zin hoort bij welk woord? Trek lijnen. Een schaalstok...... geeft de vier windrichtingen op de kaart aan. Een legenda...... geeft aan

Nadere informatie

Opel Insignia Onderzoek onder leaserijders November 2008

Opel Insignia Onderzoek onder leaserijders November 2008 Opel Insignia Onderzoek onder leaserijders November 2008 Belangrijkste uitkomsten Van de leaserijders maakt 71% nooit gebruik van het openbaar vervoer voor het werk. Bij een mogelijkheid voor een nieuwe

Nadere informatie

2010 No. 3 SPRINTER NIEUWS

2010 No. 3 SPRINTER NIEUWS 2010 No. 3 SPRINTER NIEUWS Foto: Frits v/d Velde Nieuwsbulletin Modelspoorvereniging Zeeland 24/08/2010 Foto voorpagina is afkomstig van Frits van de Velde. Hij heeft een hele riks foto s van Nederlandse

Nadere informatie

LANG WEEKEND 15-18 AUGUSTUS 2014 HEALEY

LANG WEEKEND 15-18 AUGUSTUS 2014 HEALEY LANG WEEKEND 15-18 AUGUSTUS 2014 HEALEY & GOLF Zijn de Healey en golf uw passie? Wij willen deze twee combineren in de eerste Healey golfreis. In vier dagen tijd spelen wij op drie prachtige golfbanen

Nadere informatie

Files. We kunnen er samen wat aan doen.

Files. We kunnen er samen wat aan doen. Files. We kunnen er samen wat aan doen. Inhoud Files. We kunnen er samen wat aan doen. Inleiding Tip 1: Invoegen op snelheid Tip 2: Blijf bij drukte in uw rijstrook Tip 3: Gebruik de spitsstrook Tip 4:

Nadere informatie

Aansprakelijkheid in het algemeen en meer specifiek aansprakelijkheid van de wegbeheerder.

Aansprakelijkheid in het algemeen en meer specifiek aansprakelijkheid van de wegbeheerder. Aansprakelijkheid in het algemeen en meer specifiek aansprakelijkheid van de wegbeheerder. ANWB en verkeersslachtoffers Naast de inzet voor meer verkeersveiligheid is de ANWB ook betrokken bij de afwikkeling

Nadere informatie

Inhoud. 1. Inleiding Doorstroming Wegwerkzaamheden Informatie Aangeven maximumsnelheid Goede en slechte voorbeelden 16

Inhoud. 1. Inleiding Doorstroming Wegwerkzaamheden Informatie Aangeven maximumsnelheid Goede en slechte voorbeelden 16 Gemeenschappelijk onderzoek provincies en Rijkswaterstaat: aanvullende analyses Augustus 2013 Inhoud 1. Inleiding 4 2. Doorstroming 5 3. Wegwerkzaamheden 7 4. Informatie 11 5. Aangeven maximumsnelheid

Nadere informatie

29 oktober Onderzoek: Files en rekeningrijden

29 oktober Onderzoek: Files en rekeningrijden 29 oktober 2016 Onderzoek: Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de

Nadere informatie

Winteb Racing met grote veranderingen aan de start in Oschersleben.

Winteb Racing met grote veranderingen aan de start in Oschersleben. Winteb Racing met grote veranderingen aan de start in Oschersleben. Na de afgelopen races in Assen met de Pirelli s te hebben gereden, is het team overgestapt naar een ander bandenmerk. Na succesvolle

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Gezelschapsbank maart 2015. Beste mensen,

Nieuwsbrief. Gezelschapsbank maart 2015. Beste mensen, Nieuwsbrief Gezelschapsbank maart 2015 Beste mensen, De dagen beginnen alweer langer te worden en we gaan op naar de zomer. Heerlijk om naar buiten te gaan en leuke dingen te ondernemen. De Gezelschapsbank

Nadere informatie

Afschrift aan: Provincie Gelderland

Afschrift aan: Provincie Gelderland Syntus T.a.v. de heer T. Naberhuis Postbus 17 7000 AA DOETINCHEM Uw kenmerk: - Uw datum: 7 november 2011 Ons Kenmerk: RGS257 Onderwerp: advies Veluwe Afschrift aan: Provincie Gelderland Bijlagen: ROCOV

Nadere informatie

WEEKEND IN SYKE - DUITSLAND

WEEKEND IN SYKE - DUITSLAND 1 van 10 18-11-2012 20:41 WEEKEND IN SYKE - DUITSLAND CB four weekend in Syke - Duitsland Oke hier een klein verslag van het weekend: Het uiteindelijke vertrekpunt zou dus hier bij mij zijn in zwolle,

Nadere informatie

Ons vakantieverblijf in De Lutte.

Ons vakantieverblijf in De Lutte. Ons vakantieverblijf in De Lutte. Louwra Herman Arwin Els Barry Will Frans Marjolein Willie VRIJDAG 21-06-2013 Vandaag begint onze vakantie. Arwin en Herman stappen in de bus in Veenendaal en de andere

Nadere informatie

September - Oktober 2015

September - Oktober 2015 September - Oktober 2015 Beste Welpen en ouders/verzorgers, Jaja, het is bijna weer zover: een nieuw Scoutingseizoen. Dit nieuwe seizoen zal veel nieuws gaan brengen, met als grootste verandering een aantal

Nadere informatie

Het restaurant in Otterlo.

Het restaurant in Otterlo. Het verslag van mijn spontane actie/uitdaging handbikend van Enschede naar Scherpenzeel en terug. Een totale afstand van 259,92 km en heb hier zowel de zaterdag als de zondag 12 uur over gedaan (inclusief

Nadere informatie

Juni. Welkom bij Camping De Heldense Bossen. Tijdens uw verblijf kunt deelnemen aan een aantal activiteiten die wij voor u organiseren.

Juni. Welkom bij Camping De Heldense Bossen. Tijdens uw verblijf kunt deelnemen aan een aantal activiteiten die wij voor u organiseren. Juni Welkom bij Camping De Heldense Bossen Tijdens uw verblijf kunt deelnemen aan een aantal activiteiten die wij voor u organiseren. Voor een aantal activiteiten kunt u zich inschrijven bij de receptie,

Nadere informatie