TNZAKE TITC GELDERLAT;TD :

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TNZAKE TITC GELDERLAT;TD :"

Transcriptie

1 7e99 / 6 blz Ve.lT DE VOORZTTTER - -BRTEF &TTNTSTERTE - - ACT TVT T E T TEN - / RTTT ENKÀL END ER - - WET SVOORSTEL VERKEERSAAITS PRAKEL Ï JKHE TD - -NTEUrtSBRTEF. -TT À,s,s.EÀT --TT QUTZ --OP VAKAI ETE MET DE MOTOR ÏNZAKE IIMG DE VRTENDSCHAPI] : - -PTCHNTCK - -BARBECUE-AVOND - - MT D Z OME R KAIíP E E RWE E KEND TNZAKE TITC GELDERLAT;TD : - -ZEELAATDTOERTOCHT - -PTCKNTCRRTT - -TT À.s^g.EÀT -Informatie betreffende juli & augustus DubbeT-nummer!! VAI;T DE VOORZTTTER: De ontwíkkeling van de STIMON gaat voorspoediger dan bij de oprichting hiervan mocht worden verwacht. Denkt u nu srrp niet dat dit vanzelf g'aat. Een ieder die op welke wíjze dan ook betrokken is bij een vereniging of vergelijkbare organisatie weet dat iets vanaf de grond opzetten veel tijd en enorm veel energie kost. Bij de STIMON betaalt zich dat terug in de vorm van leuke reacties, een grote opkomst bij landelijke evenemen- Èen en alorn tewreden grezichten. Keerzijde van diè alies is dat één of meerdere personen en/of een organisatie of organisaties kennelijk jaloers zí1n en de STIMON bewust bij derden in een kwaad licht wíilen zetten. Op de motorbeurs in Utrecht was dít het geval (een standhouder weês ons zelfs op de man welke zíc}r hiermee bezig houdt) en zeêt recentelijk werden we hier op een andere wijze wederom mee geeonfronteerd. We weten dat STIMONIEIffS ook door niet-abonnees wordè gelezen en dat juichen we alieen maar Èoe. A1s het l"ezen van de nieuwsbrief gaat bestaan uit het mogelijk kunnen winden van een aanleiding om de STïMON bij derden te (laten) bekritiseren is dat echter minimaal vêrwerpelijk Èe noemen. (;\

2 7ee9 / 6 blz. 2 KONTNGTNNERTT Prachtige weerc omstandigheden, een verdere toena.ne in de belangsèeiling van motorrijders om deze rit te rijden, een gezamenlijke aktie met vier andere motortoerorganisat,ies inzake Kogovo en uitsluitend zeer enthousiaste react,ies bij t,erugkourst: we hebben het hier over de 2e Koninginnerit van de STIchting MOtort,oerisme Nederland. Ondanks het feit dat het rouèeboekje pas vanaf uur werd uitgegeven, arriveerden orn uur reeds de eerétre motorrijders. Het werd een redelijk constante stroom en wel zodanig daè er eteeds motorrijders wertrokken en aankwasren. Eén clubje kwan vanuit het centrrur van Nijkerk geínteresseerd langs rijden maar schrok waarschijnlíjk van het goed gevulde parkeerterrein en reed dus rnaar snel door. rlarrmer, men heeft een hele mooie rit gemist! De gehele dag was er een gezellige drukte zonder dat er nu eclrè sprake was van een piek. Bijna 150 moèorrijders reden de riè op 30 \Í 2e KOIYIIYGINIYERIT april, een aantal routeboekjes was reeds vooruit besteld en ook nu wordt het boekje nog steeds aangesehaft,. Het, uiteindelijke aantal uiègegeven routeboekjes zal- de komende t,ijd dan ook zeker nog toenemen. U als individuete abonnee kunt het boekje tegen een bet,aling van slechts Í 5,-- afhalen bij heè secretariaat, het boekje kan ook worden toegezonden, u betaalt dan zoals íedereen een bedrag van Í 10,-- Het is zeker de noeite waard de routebeschrijving in uw bezit te hebben. De begin- en eindlocatie (sporthal Watergoor) is normaal overdag geeloten, de ruim Ín het routeboekje advert,erede Nijkerkse horeca is een meer dan uièstekend alternatief om daar de rit t,e beginnen. De inza-ureling voor de vluchtelingen uit Kosovo (bekend gemaakt onder de naan ',een piek voor Kosovoil ) bracht een bedrag van í 558, -- op. Een leuk bedrag, zeker als deze akt,ie door andere motortoerorganisaties zai worden overgenomen. Aangezien er geen enkele wanklank te horen is geweest en met de beheerder van het restaurant reeds afspraken zijn gemaakt, kunt u er dus vanuit gaan daè op 30 april 2000 er wederom een Koninginnerit zal worden gêorganiseerd door de STïlÍOff. voor wat betreft landerijke evenernenten volgen er dit, jaar nog twee t.w. op zaterdagavond 19 juni de schemerrit (ons uièstekende alternatief voor a1 weer een avondje RTL-4) en uíteraard op zaterdag 18 september (de laatste zaèerdag van de zomer) de Parer van en daè is deze keer de parel van de Achterhoek. we nemen aan dat u beide daèa reeds heeft gereéierveerd in uw agenda of dat nu zult gaan doen. r^

3 7999 / 6 blz. 3 Minístefie van Veíke r en Waterstaát Directoraat-Gen eraai Personenvervoer ë PÍoject Rekeningrijden Aan Stichtin g Motortoerisme Nededand Van Ceunslaan CZ Harderwiik ContactpeÍsoon drs. A. Frerichs Datum 15 april 1999 Ons kenmerk DCP/M/RR OnderweÍp Rekeningrijden Ooorkiesnummer o70-35'l Brilage(n),1 Uw kenmerk Ceachte heer. mevrouw. Bij deze wil ik reageren op uw brief van '12 februari 1999 waarin u uw mening uitspreekt over de invoering van Rekeningrijden. De wegruimte in de Randstad tijdens de ochtendspits is niet bestand tegen het grote aanbod van verkeer. Dat leidt nu al tot veel Íiles en als we daar niet iets aan proberen te doen, zal dat rn de toekomst verslechteren. Om dat tegen te gaan en ervoor te zorgen dat mense nu en in de toekomstoch mobiel kunnen blijven voert de overheid een beleid dat moet leiden tot minder files en betere mobiliteit, Dit beleid bestaat uit diverse maatregelen, zoals investeringen de infrastructuur en openbaar vervoer en het stimuleíen van telewerken en carpoolen. Rekeningrijden valt ook binnen dit beleid. De wet op het rekeningrijden ligt op dit momenter behandeling bij de tweede kamer. Rekeningrijden is de introductie van het prijsmechanisme in het verkeer. Zoals we meer betalen voor vakantiereizen in het hoogseizoen en huizen in de Randstaduurder zijn dan daarbuiten, zo werkt het ook met rekeningrijden. De mensen die de schaarse wegruimte tijdens de ochtendspits gebruiken, betalen daar voor. Het is bedoeld om alle weggebruikers te stimuleren bewuster na te denken over mobiliteitsgedrag tijdens de spits. In plaats van zich 's ochtends alleen in de auto oí op de motor op de weg te begeven, is het voor veel mensen mogelijk te kiezen voor alternatieven zoals carpoolen, rijden op andere tijden, telewerken en openbaar veryoer. Rekeningrijden is een generieke maatregel. ledereen die gebruik maakt van de schaarse verkeersruimte tijdens de ochtendspits, moet daarvoor betalen. Daaryoor zijn twee belangrijke redenen. Naast het feit dat alle voertuigen (dus motoren ook) bijdragen aan congestie, levert een dergelijk helder uitgangspunt ook een grotere bijdrage aan het maatschappelijk draagvlak dan een beleid waarin de individuele weggebruiker zich afvraagt waarom de een wel moet betalen en de ander niet. Postbus 20903, 2500 EX Den Haag TeleÍoon Bezoekadres Koninginnegíacht'19 TeleÍar O9O Beíelkbaat vle Uamliln 1 (rtatron ca). tramlijn 9 (ítrbon h5 en ci) G\ tu /

4 7999 / 6 blz. 4 DCP/M/RR ë Het rs niet de bedoelingvan de overheid met rekeningrijden meer geld binnen te krrjgen. Daarom is ook in het regeerakkoord opgenomen dat de opbrengsten van rekeningrijden in zijn geheel terugvloeien naar de burgers in de vorm van lastenverlichting, bijvoorbeeld lagere andere belastingen. ln uw brief stelt u dat door meer rijbanen aan te leggen het fileprobleem opgelost wordt. Meer asíalt of andere inírastructurele maatregelen zijn echter lang niet altíjd gewenst oí mogelijk. De mogelijkheden voor de (uit)bouw van inírastructuurondom de grote steden waar de Íiles staan zijn beperkt (weinig ruimte, negatief eífect op leefbaarheid of hoge kosten) en de effectiviteit van uitbreiding van wegcapaciteit is daar vaak gering als gevolg van de beperkte opvangcapaciteit van hei (stedelijke) onderliggend wegennet Naast deze reactie doe ik u de brochure 'Rekeningrijden in Nederland, een kennismaking' toekomen waarin het hoe en waarom van rekeningrijden wordt toegelicht. Hopende u voldoende te hebben geïnformeerd. Hoogachtend, ( DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT, namens deze. DE DIRECTEUR-CEN ERAAL PERSON ENVERVOER namens deze. DE DIRECTEUR MOBILITEITSMARKT. '..1 t w t,t^ dr. P. A. Boot 1'tr*,/.. { L 't COMMENTAAR: u heeft inmiddels het antwoord gerezen van het Ministerie van verkeer en waterstaat inzake ons bezrvaar op Rekeningrijden. De brief is echter nau\ilelijks een anfiryoord op onze bezwaren dat ook motorrijders moeten gaan betalen, maar is meer een promotie-artikel. slechts zeer gering -en \ryel tussen haakjes (!!) -- wordt verwsr,en naar motoren. zo'n 80 tot 90 yo van de Nederlanders is tegen Rekeningrijden, we zijn benieuwd of de politiek dit feit geriloon negeert of er iets mee zal doen. Rekeni ook duideliik laten horen!! Ft v/

5 1-e99 / 6 blz. 5 06/06 L3/os!9/06 26/06 04/07 LO/07 t8/ot o8l08 13 E/m os/og L8/09 o3 /10 16 /to 20 /tt t2/tz 3L/tz Zeelandtoertocht Picknickrit SCHEMERRIT NK-Moto-Dart,s TT Àssen Tlrentetoertocht Barbecue-avond BrabanÈt,oertocht Noorderrit uur L2.00 uur L9.30 uur uur L2.00 uur ilan Henk Karssen Bert Karsgen Jan Henk Karssen Henk Karelsen Erik Christ,iaanse b7z. blz. blz. blz. b7z uur Henk w/d Veen uur Henk v/d Veen 15 augustus Mídzomerkanpeenueekend blz. SuperbikeraceÉt uur Henk v/d Veen Parel vrld achterhoek - Landelijke evenement STIMON Zuiderzeemuseum l-1.00 uur,jan Henk Karssen Bowlingavond??2??"?2 2???????? 2 PannenkoekenriL uur BerÈ Karssen Àfsluiting van de eeuw 0I/ 0L-2000 r/m 3t/tZ-2000 LtrLLENNrUrtfEOuR!!!!!!!! 73 L I1-77/72 Nieuw wetsvoorstel verkeersaansprakelijkheid Minister Korthals van Justitie heeft zoals bekend het wetsontwerp verkeersaansprakeliikheid van zijn voorgangster Winnie Sorgdrager ingetrokken. In de plaats daarvan heeft hij een nieuw voorstel op hooídlijnen gepresenteerd. Grootste verschil met het vorige wetsontwerp is dat zwakke verkeersdeelnemers in meer sities geen enkel recht zullen rben op enige vergoeding van hun schade. Dat geldt met Hij vindt dat schadevergoeding in gevallen als deze, die hij omschrijft als roekeloos gedrag, name in alle gevallen waarin zij niet op zijn plaats is. Voor de opzettelijk of roekeloos hebben Íouten-van-alle-dag zwakke gehandeld. Daarbij zal het niet verkeersdeelnemers blilft in zijn meer van belang ziln oí die roekeloosheid bewust oí onbewust ledig risico-aansprakelijk. voorstel de automobilist wel vol- was. Korthals denkt met dit voorstel beter tegemoet te komen aan het maatschappelijk Het Verbond van Verzekeraars Reactie Verbond rechtvaardigheidsgevoel. Het heeít oo basrs van de eerste berichten voozichtig gereageerd. Verbond heeft in een eerste reactie voorzichtig op de plannen gereageerd. satie het positieí dat automobi- Aan de ene kanl acht de organi- De minister wil met het nieuwe listen niet buiten hun schuld geheel hoeven op te draaien voor voorstel tegemoetkomen aan de maatschappelijke kritiek op de de letselschade van roekeloze risico-aansprakelijkheid van automobilisten jegens voetgan- kant zal de inhoud van het be- Íietsers, maar aan dè anoere gers en fielsers die zich weinig grip roekeloosheid door de jurisprudentie moeten worden inge- tot niets van de verkeersregels -^ntrekken, biivoorbeeldronvuld en dat kan tot heel wat dis- ken op de Íiets zitten, door rood licht rijden oí geen verlichting voeren. cussie aanleidingeven. Dit temeer omdal de minister toe wil ten motorriituigenverzekeraars behandelingskosten verwach- naar een zoals hij het noemt alles-of-niets-vergoeding, met een hogere schadelast, omdat ook door het nieuwe voorstel zeer verstrekkende financièle door de risico-aansprakelijkheid gevolgen voor de belrokken van de automobilist in meer gevallen dan onder het huidige re- zwakke verkeersdeelnemers. De rechter zal daar bij zijn vonnis ongetwijfeld rekening mee deloos gesteld dienen te worgime slachtoffers volledig scha- houden. Afgezien van de hoge den. Modulaire motoryerzekering van de Europeesche Kwam de Euíopêesche al tot de slotsom dat de recreanl niet bestaat, nu is het íenomeên van de motorrijdeí aan de beurt. Onder het motto dat de ene motorrijdeí de andeíê niet is, heett de Europeêsche ook od hem het winkelwagentjes concept loegepast. Een vezeke. ring die de motorrijder geheel op maat dooí ziin assuentieadvrseur kan laten samenstellen. Met de verschillende mg dules kan jedere motof optimaal vezekerd woíden. Tegelijkerliid met deze veínieuwing heetl dê maatschappij de meeste laneven veílaagd mel 157o. Voorts ziin er verschillende kortingen ingêbouwd. Zo krijgt een motorrijder van 24 iaar dae mindeí dan 6000 kilomeler per jaaí riidl een startkoíting van 407" en woídt de premie lagêí (van 5% bil teeftijd z tot 20% bij 8 jaaí en ouder) naarmate de motoí ouder woídt, de bouwjaaíkoíting. Andere rêducties zijn te veídienên via de winterstopkorling en door vooí sen exlra eigen risico te kiezen. Het stmdaard eigen risico bedraagt I 100. Vanaí tíede 9 vêrvalt het eigen Íisico geneêi. /A\ \,

6 Le99 / 6 b7z. 6 NTEUWSBRTEF: We nemen aan dat het u min of meer is opgevallen: STIMONIEUWS is beter leesbaar, het drukwerk ie neèt,er. Leuk natuurlijk, maar ook met een schaduwzijde en deze is een verhoging van het abonnenent,sgeld per 1 januari orr de nieuwsbrief dan kostendekkend te houdert moeten we van f 35,-- naar ;F 40,--.fanurer, naar heè is niet anders. De bladen welke dit jaar nog uitkomen zí)n dus niet, kostendekkend naar de extra kosten zíjn voor rekening g'enomen door de adverteerders! Verder heeft u in het vorige nunmer een boekenlegger aangetroffen. Deze heeft u wellichè nog niet nodig voor deze nieuwsbrief maar misschien we1 voor de volgende want dat wordt, een extra dikke uitgave. Vele motorrijders en andere liefhebbers ontvangen STIMONIEUYIS in de brievenbus, iedereen kan zíc}a hierop abonneren. De leden van motorelub Wassenaar lezen irmiddels ook STIITO- NIEWIS en de voorzitt,er van een op de Ve1uwe gewestigde urotortoerclub deelde recentelijk tijdens een telefoongesprek mede ook met grote aandacht de intloud van STIMONIEAWS te bestuderen. Ook deze persoon en organísatie hebben wij uiteraard een abonnement aangeboden. Dit is nu nog niet van toepassing maar wat niet ie kan nog komen zullen we maar zeggen. TensloÈÈe wordt in een aant,al gevallen STIMONïEIIÍÍS gratis toegezonden aan personen welke naar de mening van het bestuur hiervoor in aanmerking komen. SCHEIYIERRIT. Op zaterdagavond 19 juni kunt u gaan geniet,en van de Schemerrit, een zomeravondnotortoertocht (nooi woord voor scrabble) welke in Stroe begint en eindigt. Tevene kunt u deelnenen aan een partijèje darts, maar dat is uiteraard niet verpliehè I De lengte van de Schenenit zal zo' n 125 kn. zijn en tugeen en uur kunt u het routeboekje in onèvangst nemen en vert,rekken. Het boekje kost Í 10, -- maar voor u ale individuele abonnee wederom slechts Í 5, -- Een lekker ritje en een gezellige avond: dat is DE bedoeling van dit evenement. Om de rit te rijden behoeft u zich vooraf niet, urelden, wilt u ook deelnemen aan het dart,en dan is uw opgave wel gewenst en swsr uiterlijk op 10 juni a.s. bij de penningmeester. Afhankelijk van uw interease en die van andere motorrijders zullen we bekijken of de SchernerriÈ een jaarlijks terugkourend gebeuren zal gaan worden of een éénmalige zaak is. Mis deze dus niet en kon naar het Àlgemeen Militair Tehuis in Stroe op zaèerdagavond 19 juni a.s. (à \y

7 7999 / 6 blz. 7 Uiteraard bezoekt u ook dit jaar deze wedstrijden behorende bij het grootste ééndaagse sportevenement wat Nederland rijk is. Bij lf;tc Gelderland ziet u wertrektijd en vertrekplaats van de riè naar Àssen. OurÈrent de plaats vanwaar de wedstrijden worden gewolgd kunt u het e.e.a. lezen op de volgende pagina TT en hierop is tevens een quiz afgedrukt. A WeeE u het goede antwoord? Stuur dan een briefje S of briefkaarè met de oplossing S naar de redactie. E Onder de goede opwordt een prij sj e N lossingen verloot! Verder heeft het bestuur van de STïMON nodige dus ook de bemoeienissen met de TT. U weet daè de voor-verkoop van de TTten tribunekaarvoor dit jaar het eerst ook wia de STfMON werloopt Dit is overigens voor het STfMON-besÈuur niet de eerste connectie met de Nederlandse GP-motorwegziÈt,er race. fn l-985 bedachè STIMON-voor Henk Karelsen (Èoen nog bezig voor en met een andere motorri j dersbeweging) de TT-motorkoffiestop. Een absoluut uniek gebeuren waarbij de TV interesse Èoonde, kranten en motorbladen verslag een jaar zelfs bijna L500 brachten aan dit gebeuren onder leiding heeft gestaa stuurder Bert Karssen. In het eerste wo1le jaar op gêen enkele wijze meer van deden en waarbij in motorrijders een bezoek wat in de praktijk lang van huidig STIMON-be- dat, beide genoemde personen inwloed hadden op dit gebeuren, verdween dit en dat is jammer maar zegt we1 iets. De STIMON heeft, een aanbod om het evenement voort te zetten afgeslagen. Verder kent u uiteraard nog wel de TV-Texaco-comnereial met ai die urotorrijders welke zo rondom de TT een aantal jaren werd uitgezonden. Een foto van deze reclamespot sierde jaren het TT-programmaboekj e. Centrale figuur tijdens de opnamen op heè circuit bij Lelystad en centraal op de foèo met zíjn Yamaha FJ 1200: onze huidige voorzitter! (met achterop zí}n eehtgenote) Ook toen dus weer bezig o.a.in het belang van de TT. Er is in de loop der jaren het nodige veranderd. Waren er vroeger nog wedstrijden in de 50 cc., L25 cc., 250 cc., 350 cc 500 cc. en de zijspannen, de laatste jaren moeten we het met minder wedsèrijden doen. Ook de glorietijd van lfil Hartog ligt íngriddels ver acht,er ons (zijn 500 cc. overwinning op Assen was in 1977) en een overning van een landgenoot zíu er dít jaar waarschijnfijk niet in. Dus dan maar thuis blijwen? Natuurlijk niet want echt, lrw motorjaar is niet compleet zon.- der een bezoek aan de TT in Assen!!!! /a\

8 r99s y' 5 ble" I 1ïie rijdt hier op het '[T-circuit? i\y "1 il' F írlialsurs {"4p. &riudj"#srnfl asàsïï.jío,\ïg{jïs rí'íf/&{i rtf r,í r}í?'{' í.irrirj*rktnd ntt;: gurrtr ilrrru'..l.ssrr4

9 I_eee / 6 blz. 9 KRAJirr EN PUB L I CAT I E S. We zíjle ais STIMON bijzonder gelukkig met een goede verstandhouding met plaaèselijke, regiionale en landelijke pers. STIMON-kopy wordt daardoor vrijwel altijd verwerkt en de publicat,ies kunnen in het belang zijn wan de STIMON, in het algemeen belang voor motorrijders of een combinatie hiervan. Het door STIMON aangedragen stukje over,'op vakantie met de motor'r in L998 is recenl verwerkt in de Handelspost en nog steeds l-euk om te lezen. Vandaar dat we het opnemen in deze nieuwsbrief. Op vakantie met de motor De vakanties staan vooí de deur en vtxrí menig motoírijder betekent dit tent aóterop en richting het zonnige punt van een camping, niet onder geplaatst: nooit op het hoogste zuidm. Voor vertrek is het altijd goed enkele zaken te een alleenstaande boom of hoogspanningsmast oí bij een ijzeren (laten) bekijken. Van belang zrjn in ieder geval de banden, indien van toepassing de ketting en tanórielen hek. Bijonweer is dit een gevaar- plek. Overigens is een tent en uiteraard de wijze waarop bagage woídt meegeno-lijkmen. ook geen goede schuilplaats. Een Ook al lijk het alsof er genoegvoor dat door een verkeerde bepakking, met name wanneer erte algemeen wel een prima keuze gebouw of een auto is over het proïel op de banden zit, men moet ermee rekening houden dat er veel gewicht achterop de motorom in te schuilen. wellicht enkele duizenden kilometen op de heen- en terugreis mee wordt beïnvloed. Een grote boos-zekerin g een vanzelfsprekendheid is, het rijgedrag emstig nadeligverdermoet een goede reisver- wordt gereden. Ook door het rijden in bergachtige omgevingen Door het gebruik van een tanktaskantiebegroting. Ten slotte is het doener is een te zware topkofíer. zijn en geen sluitpost op de va- slijten de banden sneller, dus is met daarin wat zwaardere spullen kan er een compensatie zeer onverstandig, ook al nodigen de weersomstandigheden het raadzaam bij twijíel de banden te laten controleren dooreenplaatsvinden. beschermende kleding. Menig hiertoe uit, te gaan rijden zonder bandenspecialist. Het gebruik van een bagagewa- is ook een oplossing. Na- motonijder heeft dit, ookdoor een Een nieuwe ketting en tandwie-gentjlen zijn een flinke kostenpost echdeel is echter dat in bijvoorbeeld onschuldige valpartij, aan den lijve ondervonden. ter ook de levensduur van deze Duitsland de maxímum snelheid Een goede voorbereiding ís dus onderdelen is beperkt. Ondank dan slechts 60 kilometer per uur belangrijk en is dit eenmaal gedaan, dan staat zo goed als niets het Íeit dat in tegenstelling tot is. En bij een geconstateerde overtreding is de boete niet gering. vroeger een ketting zelden meer een gezellige vakantie meer in de breekt, is een controle van deze Tent plaatsen weg want motonijden en kamperen zijn een períecte combinatie onderdelen vooraf tevens van belang vooreen zorgeloze vakan-wordtie. Het is ook raadzaanm om een wel opletten waar de teht wordt voor een geslaagde vakantie. er gekampeerd, dan is het bus goede kettingvet mee te nemen, gebruikt men speciale moterolie dan is hettevens aan te bevelen minimaal een halve liter als bagage te hebben. Het bepakken vàn een motorvergt ook speciale aandacht. Het komt

10 1_e9e / 6 blz. 70 M.G. I'DE VRTENDSCHAPII. Mathilda van den Hoorn Arkemtreenseweg 28 A 3882 lw PuÈten ÈeI.nr EIJ-y ltléry Wittenburg EB Nijkerk ]-]-39 l-3'jïlnr : PïCKNICK-RïT/MIDDÀG Men neme: een zonnigre zondagrmiddagr, een vriendengroep, een groot kleed, broodjes en diverse soorten beleg, koffie, thee, melk en jus en zie daar, alle ingrediënten voor een picknick zijn aanwezig. ÀIs u snel bent, kunt u zíc}: middag dat kan nog tot 6 juni nog dus, opgeven voor deze gezellige fu,nu//ok&/5or?1 e/z,néq/n'ann. Voorafgaande rit, brengt u weer niet zo Hij vertrekt Terschuur. Zo om een uur aan de picknick kunt u nost een rondje toeren, de langs wonder mooie plekjes en dat is natuurlíjk verwonderlijk want Bert Karssen rijdt, voorop. om uur vanaf de Goudreinet te Barneweld/ of twee eindigt de rit in het Doornseg'at. Daar gaan we met zíjn allen (dus ook degenen die de rit niet hebben gereden, zícr,\ wel tijdig hebben aangemeld en rechtstreeks zijn grekomen) uitgebreid picknicken. De kosten zíjn slechts Í 5,-- per persoon. Gewoon meenemen naar de picknickplek. Opgeven voor 5 juni bij EIIy L1.39 of Mathilda Wilt u nog iets weten over de rit, be1 dan even met BerÈ Karssen. Tel: Het Doornsegat staat aang'egeven langs de weg van Doorn naar Leersu-ur. í?\ s/

11 7999 / JïULI : BA8'jBECUE-AVAND. (ilí{ BIz fr' a. Dat kan!!!!! Op zaterdag 10 jul-i houden we namelijk rrteer onze jaarlijks Eerugkerende barbecue-avond. Ook dit jaar heeft.iaap zíjn idyllische optrekjê in het, bos weer tot onze beschikking gesteld.,faap alvast bedankt!! U kunt zich aannelden t,ot en met 3 ju1i.(zaer betusriike datw!) Dat is ook ectrt de uièerste inschrijfdatunr in werband met de inkopen die moeten worden gedaan. De kosten zí)n f 20,- UTTqETREIDE p.p. dit bedrag kan gestsort worden op giro nr t.n.v. tsffibeeu& STIMON van Geunslaan 2, 3843 CZ Harderwijk. AVCIND Vermeld er even bij barbecue!! We steken de barbecue om uur aan, de kolen zi)n dan lekker heet als we met z'ít a1len aanvallen op de grote schalen vlees en salades. Natuurlijk zijn er ook van allerhande soorten drankjes. Zin in een gezellige avond? Opgeven dus!!!!!! EN VERGEET NIET OM ZELF EEN BORD + BESTEK EN EEN STOEI, MEE TE NEMEN!!!!! L4-1-5 AUQUSTUS : MïDZOItER- KAMPEERWEEKEND. Camping'n Nog maar net terug en nog nagenietend van het pinksterka-urpereír, richten we ong al '- 'iweêr op het volgende karrpeerweekend, 2nS inamelijk dat van L3-L4-l-5 augustus. sf v ixet is inniddels t,radi.tíe geworden om er met hart v00r de gasí iï::ff:','l,,ui"íïh:ëi'n:1t:":":1.ï" te kanpeerders, bevalt dat iedereen prima. Dit keer gaan we naar Tubbergen en wel naar Camping 'n Kaps. Waarosr niee wat verder weg zult u denken? Welnu, we hebben in het hoogseizoen te uraken met de vakantie-spreiding. 1A \y

12 7e9e / 6 bjz. 1"2 MTDZOMER - I(ÀMPEERITIEEKEND (VERVOLG) ÀIs bij ons (Midden-Nederland) de grote vakanèie drukte al weer voorbij is, zo tegen het eínde van de schoolvakantie, is het elders nog volop hoogseizoen. Dat houdt in dat j e op de meeste Carrpings OVERI,JSSEL iluf' nog nieè t,erecht kunt voor slechès een weekend. rn het hoogseizoen ben je namelijk meestal verplicht om per week te boeken. Dus voor het Midzomer-kampeerweekend zijn we toch min of meer gebonden aan de regio Midden-Nederland. De camping is centraal gelegen in het prachtige Ï\.rente bij Tubbergen en Ootmarsum. De plaatsen voor tenten en caravans zíjn zeer ruirn. Het afwisselende landschap biedt u volop de gelegenheid om te fietsen of een stevige wandeling te maken langs in werking zijnde watermolen en historísche steden en dorpen. Maar lui als we zijn kun je natruurlijk ook je vakantiehouding aannemen, in je luie stoel voor de tenè, met een lekker potje bier. De camping heeft een eigen visvijver en op 1,5 k.m. afstand is er ook nog het overdekte zwembad '' De Vlaskoel". Wil-t u verder nog iets weten over de camping, be1 dan met Mathilda AIs u van plan bent om wat eerder af te reizen' bel dan wel even van Èe voren om te vernemen of de besproken plaaèsen a1 wri j zí1n. Het telef oonnurrmer van Camping 'n Kaps is: L378. EN VOOR DE UNTEWELÏNGENU ONDER OIVS; HET TS NTET BELANGRT;TK HOE U KOMT, WEL DAT U ROMT! Het geniet verder de voorkeur dat u bij interesse in deelname aan weekenden even contact opneemt met MathiTda of 877y.

13 7e99 / 6 M.T.E. GELDERL.aJ.ïD. blz, 73,J.H. Karesen CronjésÈraat ZS Ersrelo tel.nrs A. Bouw Zonnedauw MZ Stroe r.3 Bovenstaande rrvroege vogelsrr is zeker van toepassing op de deelnemers van de rit op 6 juni. we gaan dan n.1. naar Zee- 1and, een prachtig toergrebied waar we door de afstand niet erg vaak komen. Vorig jaar ging de rit i.v.m. de gezinsuitbreiding van Zeelandkenner,.Tan llenk Karssen niet door, dit jaar wordt het dus een twee in één en JII heefè beloofd er weer iets moois van te zullen maken. Ocr optinaal te kunnen genieten van de toemegen aldaar, is het onverarijdelijk om wia de snelwegen tret eerste stuk te rijden. Uitsluitend via binnenwegen naar Zeeland gaan zou te veel tijd kosten. Door het vroege tijdst,ip van vert,rek moet u er tevens rekening' mee houden, dat rest,aurant de Goudreinet nog is gesloten en u dus geen gebruik kunt, uraken van de sanitaire voorzieningen. Verder eeaat hopelijk niets uw deelname in de weg tenzij het hemelwater de gehele dag met bakken vol naar beneden komt wanè dan gaat de rit, niet door! En wat doet u bi j twi j fel-?,fuist ja, belt u even netjan Henk Karssen en hij is bereikbaar via tei.nr ItÍe gaan er vanuit dat de rit doorgaat en het vertrek is wanaf de parkeerplaats bij de Goudreinet in Barneveld/Terschuur om uur. Voor de vroege vogels dus! ê\ \r'

14 799e / 6 blz. 74 PTCKNTCKRTT ( 73 ;TTJNT I Wederom een speciale riè en ook deze ie op herhal-ing, want vorig jaar kon e.e.a. niet doorgaan wegens de zeer slechèe weersomstandigeden. De riè van vandaag is een gecombineerd evenement, een stukje toeren -u bent van harte welkom- en genieten van en eèen uiè een vol1e picknickmand. In dat laatste geval moet u zich hebben opgegeven bij de organisatie (MG de Vriendschap) en uw geringe eigen bijdrage hebben voldaan. Aangezien de inkopen ruiur voor 13 juni worden gedaan, moet u er dus rekening mee houden dat u zich niet meer kunt opgeven op die dag. U mag dan wel de rit meerijden, u kunt dan ech-' ter niet mee-eten en dat is natuurlijk jaluner. I De ÈoerriÈ wordt verreden o.1.w. Bert Karssen en het, vert,rekpunt is ook nu g.ewoon het parkeerèerrein bij de Goud,reinet in Ëarneveldr/rèrschuur. De vertrektijd is om uur En wat te doen bij slechte weersomst,andigheden? Dan belt u inzake de Picknick meè en inzake de rit meè Maar we gaan er gewoon vanuit dat het mooi weer is! uiteraard kunt u ook picknicken zonder deel te nenen aan de rit, in dat, geval eerst even voor 6 juni be11en met tritjtch AEBEN Wat valt hier nog over te schrijven? veel, toch houden we het, kort, want alle g'eïnteresseerd.en die deze wedstrijden willen bezoeken hebben dac al lang besloèen en worden niet over de streep getrokken door dit sluk. Reeds bij de Koninginnerit werd nog enthousíasè gesproken over de TT van vorig jaar. Dit jaar hopen we op spannàndé raceé, en uiteraard op droog weer op zat,erdag 26 jrrni. Toch zullen Èegenwallende weersomsèandigheden ons er niet van weerhouden naar Assen te gaan. De vertrektijd naar Àssen is om uur en het vertrek is và-ilràf DE 9ARREERPLAAT9 Br;ï HET STATTON VATT NT;TKERR!! uw "wedstríjdleider', die dag is uiteraard Henk Karel_sen en voor het geval u nog vragen heeft, hij is te bereiken wia tel.nr íà

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 23 645 Openbaar vervoer Nr. 574 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 19 mei 2014 De vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu heeft

Nadere informatie

Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur

Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur Notulen van de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Hoorn gehouden op 29 juni 2005 om 09.00 uur Aanwezig 30 leden, te weten: de dames M.J.S. van Berkum-Schouten (CDA), M.L. Braam-Creebsburg

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 29 398 Maatregelen verkeersveiligheid Nr. 428 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 28 november 2014 De vaste commissie voor Infrastructuur

Nadere informatie

Zorgverzekering en gemeentelijk minimabeleid

Zorgverzekering en gemeentelijk minimabeleid Zorgverzekering en gemeentelijk minimabeleid De mogelijkheden van een collectieve zorgverzekering voor huishoudens met een laag inkomen Raf Janssen Een uitgave van de CliP-Pers 2 3? 1 Het sociaal beleid

Nadere informatie

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING KNSA 24 APRIL 2014

VERSLAG ALGEMENE VERGADERING KNSA 24 APRIL 2014 K O N I N K L I J K E N E D E R L A N D S E S C H I E T S P O R T A S S O C I A T I E verzonden: oktober 2014 VERSLAG ALGEMENE VERGADERING KNSA 24 APRIL 2014 1. Opening Voorzitter, de heer E.W.J. IJzerman:

Nadere informatie

Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 2008

Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 2008 Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 08 1 Aanwezig: De burgemeester: mevrouw J.H.M. Hermans-Vloedbeld, voorzitter De gemeentesecretaris: mevrouw W.C.M. Lissenberg-van

Nadere informatie

Resultaten Enquête Broodfondsen

Resultaten Enquête Broodfondsen Resultaten Enquête Broodfondsen Behorend bij MA Thesis Masterprogramma: Politiek en maatschappij in historisch perspectief Student: Jonathan Fink Jensen Studentnummer: 3483649 Scriptiebegeleider: prof.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 29 544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 593 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 31 maart 2015 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Tevens zijn aanwezig de gedeputeerden Abbenhues (PvdA), Jansen (CDA), Klaasen (VVD), Kristen (PvdA), Ranter (CDA) en Rietkerk (CDA).

Tevens zijn aanwezig de gedeputeerden Abbenhues (PvdA), Jansen (CDA), Klaasen (VVD), Kristen (PvdA), Ranter (CDA) en Rietkerk (CDA). VERSLAG van de VERGADERING VAN PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL gehouden op woensdag 16 maart 2005 Aanvang 18.00 uur Voorzitter: de heer Jansen. Griffier: de heer Alberda van Ekenstein. Aanwezig zijn

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1998 1999 26 428 Perspectievennota Verkeer en Vervoer Nr. 14 VERSLAG VAN EEN NOTAOVERLEG Vastgesteld 24 juni 1999 De vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat

Nadere informatie

No 10. Jongerenspecial TE KOOP. Huurwoningen (0598) 45 14 82. Jaargang 6 juni 2014. Met onder andere:

No 10. Jongerenspecial TE KOOP. Huurwoningen (0598) 45 14 82. Jaargang 6 juni 2014. Met onder andere: Groninger Thuis is het bewonersblad voor alle huurders van Woonstichting Groninger Huis No 10 Jongerenspecial Met onder andere: Jaargang 6 juni 2014 Onze Raad van Commissarissen 3 Jongeren over jongerenhuisvesting

Nadere informatie

ONGECORRIGEERD STENOGRAM (Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend)

ONGECORRIGEERD STENOGRAM (Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend) 1 ONGECORRIGEERD STENOGRAM CONCEPTVERSLAG VAN EEN NOTAOVERLEG OVER: MIRT Desgewenst kunt u correcties in de weergave van uw woorden aanbrengen. U wordt verzocht, deze correcties uiterlijk 11 april 2013

Nadere informatie

8 Begroting Infrastructuur en Milieu

8 Begroting Infrastructuur en Milieu 8 Begroting Infrastructuur en Milieu Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van: - het wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII)

Nadere informatie

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies Notulen van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 8 april 2008 om 19.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig: de raadsleden, te weten,

Nadere informatie

namens Unilever N.V. ("Unilever) geen vertegenwoordiger aanwezig is;

namens Unilever N.V. (Unilever) geen vertegenwoordiger aanwezig is; Notulen van de vergadering van houders van certificaten van gewone en 7% cumulatief preferente aandelen in Unilever N.V., gehouden te Rotterdam, Blaak 31, op 23 oktober 2013, aanvang 10.30 uur. Voorzitter

Nadere informatie

CC tjes. Colofon. Uitgave juli 2004

CC tjes. Colofon. Uitgave juli 2004 Wist je dat Wist je dat CC tjes Patrick Nooitrust, toen hij CC van de week was op de site, elke dag zijn Roland Garros in een andere kleur liet zien? (leve Photoshop!!) Peter van der Wilt ditzelfde iedere

Nadere informatie

Verzekeringen&vrijwilligers

Verzekeringen&vrijwilligers Verzekeringen&vrijwilligers krant Een uitgave van CIVIQ, instituut vrijwillige inzet - Postbus 12080, 3501 AB Utrecht - tel. 030 750 90 00 - info@civiq.nl We groeien de claimcultuur in 4 Verzekeren in

Nadere informatie

M. Haak*, F.J. Mulder, M.G.F. Tokkie, B.H.M. Wielage* en L.W.M. Worm

M. Haak*, F.J. Mulder, M.G.F. Tokkie, B.H.M. Wielage* en L.W.M. Worm NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 26 november 2009 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20:00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters) Voorzitter

Nadere informatie

ONGECORRIGEERD STENOGRAM

ONGECORRIGEERD STENOGRAM ONGECORRIGEERD STENOGRAM 1 *0: OSV *1: 2011-2012 *2: 33 *3: WordXP *4: Stenografisch verslag van een wetgevingsoverleg van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap *5: Maandag 2 april

Nadere informatie

> Binnen 20 meter op 160 km/u

> Binnen 20 meter op 160 km/u > Tussen regels en rijden nummer 2/2012 > Spaanse APK voor Nederlandse voertuigen > Driverless car gaat zeker komen > Verkeerscontrole: veel meer dan even blazen > Binnen 20 meter op 160 km/u Over keuren

Nadere informatie

NCF behaalt goede resultaten bij OR-verkiezingen. Finanzien. Jaargang 13 nummer 4, april 2009 Verschijnt 11 x per jaar www.ncfned.

NCF behaalt goede resultaten bij OR-verkiezingen. Finanzien. Jaargang 13 nummer 4, april 2009 Verschijnt 11 x per jaar www.ncfned. Van der Smissen: Ik voel me als een vis in het water 4 NCF behaalt goede resultaten bij OR-verkiezingen 7 8 NCF en Finse vakbond gaan samenwerken Finanzien Jaargang 13 nummer 4, april 2009 Verschijnt 11

Nadere informatie

De rechter komt... maar laat zijn toga thuis. De gang van zaken tijdens een rechtszitting bij dwangopname

De rechter komt... maar laat zijn toga thuis. De gang van zaken tijdens een rechtszitting bij dwangopname Nieuwsbrief van de Stichting PVP 22e jaargang nummer 3 winter 2012/2013 De rechter komt... maar laat zijn toga thuis De gang van zaken tijdens een rechtszitting bij dwangopname REDACTIONEEL Het zal je

Nadere informatie

OPEN-RIDE OUT CRCA PAASRIT CRCA IJSSELMEERRIT EHMBO RIJVAARDIGHEIDSTRAINING AGENDA 2015. HOG Coast Riders Chapter Alkmaar Zomer 2015 1

OPEN-RIDE OUT CRCA PAASRIT CRCA IJSSELMEERRIT EHMBO RIJVAARDIGHEIDSTRAINING AGENDA 2015. HOG Coast Riders Chapter Alkmaar Zomer 2015 1 JAARGANG 21 NUMMER 2-2015 OPEN-RIDE OUT CRCA PAASRIT CRCA IJSSELMEERRIT EHMBO RIJVAARDIGHEIDSTRAINING AGENDA 2015 HOG Coast Riders Chapter Alkmaar Zomer 2015 1 2 Lente 2015 HOG Coast Riders Chapter Alkmaar

Nadere informatie

De beraadslaging wordt geschorst. De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.

De beraadslaging wordt geschorst. De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst. De heer Holdijk (SGP): Voorzitter. Verreweg het meeste wat nog over dit wetsvoorstel gezegd zou kunnen worden in dit stadium van behandeling, is naar mijn mening reeds naar voren gebracht tijdens de Tweede

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 21 501-33 Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie Nr. 460 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 27 januari 2014 De vaste commissie

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; Raad van Lelystad ( 3 T 2009 N 455 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 juni 2009 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:

Nadere informatie

DISCLAIMER Bij het samenstellen van dit boek is uiteraard de grootste zorg besteed aan de informatie die hierin opgenomen is.

DISCLAIMER Bij het samenstellen van dit boek is uiteraard de grootste zorg besteed aan de informatie die hierin opgenomen is. Dit is versie 2.0 van dit boek. www.countrycamperverhuur.nl Download de nieuwste versie van dit boek op: www.countrycamperverhuur.nl DISCLAIMER Bij het samenstellen van dit boek is uiteraard de grootste

Nadere informatie

Benutten naast bouwen

Benutten naast bouwen NM Magazine 3 e Jaargang Nummer 3 2008 www.nm-magazine.nl Waarom netwerkmanagement altijd nodig zal zijn Benutten naast bouwen Regio Innovatieve en netwerkbrede samenwerking in Zuidoost- Brabant Interview

Nadere informatie

Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 5 november 2009 om 16.00 uur in het gemeentehuis

Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 5 november 2009 om 16.00 uur in het gemeentehuis R 5 november 2009/1 Notulen van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Heerhugowaard, gehouden op 5 november 2009 om 16.00 uur in het gemeentehuis Aanwezig: Wethouders Afwezig: Notuliste:

Nadere informatie