TNZAKE TITC GELDERLAT;TD :

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TNZAKE TITC GELDERLAT;TD :"

Transcriptie

1 7e99 / 6 blz Ve.lT DE VOORZTTTER - -BRTEF &TTNTSTERTE - - ACT TVT T E T TEN - / RTTT ENKÀL END ER - - WET SVOORSTEL VERKEERSAAITS PRAKEL Ï JKHE TD - -NTEUrtSBRTEF. -TT À,s,s.EÀT --TT QUTZ --OP VAKAI ETE MET DE MOTOR ÏNZAKE IIMG DE VRTENDSCHAPI] : - -PTCHNTCK - -BARBECUE-AVOND - - MT D Z OME R KAIíP E E RWE E KEND TNZAKE TITC GELDERLAT;TD : - -ZEELAATDTOERTOCHT - -PTCKNTCRRTT - -TT À.s^g.EÀT -Informatie betreffende juli & augustus DubbeT-nummer!! VAI;T DE VOORZTTTER: De ontwíkkeling van de STIMON gaat voorspoediger dan bij de oprichting hiervan mocht worden verwacht. Denkt u nu srrp niet dat dit vanzelf g'aat. Een ieder die op welke wíjze dan ook betrokken is bij een vereniging of vergelijkbare organisatie weet dat iets vanaf de grond opzetten veel tijd en enorm veel energie kost. Bij de STIMON betaalt zich dat terug in de vorm van leuke reacties, een grote opkomst bij landelijke evenemen- Èen en alorn tewreden grezichten. Keerzijde van diè alies is dat één of meerdere personen en/of een organisatie of organisaties kennelijk jaloers zí1n en de STIMON bewust bij derden in een kwaad licht wíilen zetten. Op de motorbeurs in Utrecht was dít het geval (een standhouder weês ons zelfs op de man welke zíc}r hiermee bezig houdt) en zeêt recentelijk werden we hier op een andere wijze wederom mee geeonfronteerd. We weten dat STIMONIEIffS ook door niet-abonnees wordè gelezen en dat juichen we alieen maar Èoe. A1s het l"ezen van de nieuwsbrief gaat bestaan uit het mogelijk kunnen winden van een aanleiding om de STïMON bij derden te (laten) bekritiseren is dat echter minimaal vêrwerpelijk Èe noemen. (;\

2 7ee9 / 6 blz. 2 KONTNGTNNERTT Prachtige weerc omstandigheden, een verdere toena.ne in de belangsèeiling van motorrijders om deze rit te rijden, een gezamenlijke aktie met vier andere motortoerorganisat,ies inzake Kogovo en uitsluitend zeer enthousiaste react,ies bij t,erugkourst: we hebben het hier over de 2e Koninginnerit van de STIchting MOtort,oerisme Nederland. Ondanks het feit dat het rouèeboekje pas vanaf uur werd uitgegeven, arriveerden orn uur reeds de eerétre motorrijders. Het werd een redelijk constante stroom en wel zodanig daè er eteeds motorrijders wertrokken en aankwasren. Eén clubje kwan vanuit het centrrur van Nijkerk geínteresseerd langs rijden maar schrok waarschijnlíjk van het goed gevulde parkeerterrein en reed dus rnaar snel door. rlarrmer, men heeft een hele mooie rit gemist! De gehele dag was er een gezellige drukte zonder dat er nu eclrè sprake was van een piek. Bijna 150 moèorrijders reden de riè op 30 \Í 2e KOIYIIYGINIYERIT april, een aantal routeboekjes was reeds vooruit besteld en ook nu wordt het boekje nog steeds aangesehaft,. Het, uiteindelijke aantal uiègegeven routeboekjes zal- de komende t,ijd dan ook zeker nog toenemen. U als individuete abonnee kunt het boekje tegen een bet,aling van slechts Í 5,-- afhalen bij heè secretariaat, het boekje kan ook worden toegezonden, u betaalt dan zoals íedereen een bedrag van Í 10,-- Het is zeker de noeite waard de routebeschrijving in uw bezit te hebben. De begin- en eindlocatie (sporthal Watergoor) is normaal overdag geeloten, de ruim Ín het routeboekje advert,erede Nijkerkse horeca is een meer dan uièstekend alternatief om daar de rit t,e beginnen. De inza-ureling voor de vluchtelingen uit Kosovo (bekend gemaakt onder de naan ',een piek voor Kosovoil ) bracht een bedrag van í 558, -- op. Een leuk bedrag, zeker als deze akt,ie door andere motortoerorganisaties zai worden overgenomen. Aangezien er geen enkele wanklank te horen is geweest en met de beheerder van het restaurant reeds afspraken zijn gemaakt, kunt u er dus vanuit gaan daè op 30 april 2000 er wederom een Koninginnerit zal worden gêorganiseerd door de STïlÍOff. voor wat betreft landerijke evenernenten volgen er dit, jaar nog twee t.w. op zaterdagavond 19 juni de schemerrit (ons uièstekende alternatief voor a1 weer een avondje RTL-4) en uíteraard op zaterdag 18 september (de laatste zaèerdag van de zomer) de Parer van en daè is deze keer de parel van de Achterhoek. we nemen aan dat u beide daèa reeds heeft gereéierveerd in uw agenda of dat nu zult gaan doen. r^

3 7999 / 6 blz. 3 Minístefie van Veíke r en Waterstaát Directoraat-Gen eraai Personenvervoer ë PÍoject Rekeningrijden Aan Stichtin g Motortoerisme Nededand Van Ceunslaan CZ Harderwiik ContactpeÍsoon drs. A. Frerichs Datum 15 april 1999 Ons kenmerk DCP/M/RR OnderweÍp Rekeningrijden Ooorkiesnummer o70-35'l Brilage(n),1 Uw kenmerk Ceachte heer. mevrouw. Bij deze wil ik reageren op uw brief van '12 februari 1999 waarin u uw mening uitspreekt over de invoering van Rekeningrijden. De wegruimte in de Randstad tijdens de ochtendspits is niet bestand tegen het grote aanbod van verkeer. Dat leidt nu al tot veel Íiles en als we daar niet iets aan proberen te doen, zal dat rn de toekomst verslechteren. Om dat tegen te gaan en ervoor te zorgen dat mense nu en in de toekomstoch mobiel kunnen blijven voert de overheid een beleid dat moet leiden tot minder files en betere mobiliteit, Dit beleid bestaat uit diverse maatregelen, zoals investeringen de infrastructuur en openbaar vervoer en het stimuleíen van telewerken en carpoolen. Rekeningrijden valt ook binnen dit beleid. De wet op het rekeningrijden ligt op dit momenter behandeling bij de tweede kamer. Rekeningrijden is de introductie van het prijsmechanisme in het verkeer. Zoals we meer betalen voor vakantiereizen in het hoogseizoen en huizen in de Randstaduurder zijn dan daarbuiten, zo werkt het ook met rekeningrijden. De mensen die de schaarse wegruimte tijdens de ochtendspits gebruiken, betalen daar voor. Het is bedoeld om alle weggebruikers te stimuleren bewuster na te denken over mobiliteitsgedrag tijdens de spits. In plaats van zich 's ochtends alleen in de auto oí op de motor op de weg te begeven, is het voor veel mensen mogelijk te kiezen voor alternatieven zoals carpoolen, rijden op andere tijden, telewerken en openbaar veryoer. Rekeningrijden is een generieke maatregel. ledereen die gebruik maakt van de schaarse verkeersruimte tijdens de ochtendspits, moet daarvoor betalen. Daaryoor zijn twee belangrijke redenen. Naast het feit dat alle voertuigen (dus motoren ook) bijdragen aan congestie, levert een dergelijk helder uitgangspunt ook een grotere bijdrage aan het maatschappelijk draagvlak dan een beleid waarin de individuele weggebruiker zich afvraagt waarom de een wel moet betalen en de ander niet. Postbus 20903, 2500 EX Den Haag TeleÍoon Bezoekadres Koninginnegíacht'19 TeleÍar O9O Beíelkbaat vle Uamliln 1 (rtatron ca). tramlijn 9 (ítrbon h5 en ci) G\ tu /

4 7999 / 6 blz. 4 DCP/M/RR ë Het rs niet de bedoelingvan de overheid met rekeningrijden meer geld binnen te krrjgen. Daarom is ook in het regeerakkoord opgenomen dat de opbrengsten van rekeningrijden in zijn geheel terugvloeien naar de burgers in de vorm van lastenverlichting, bijvoorbeeld lagere andere belastingen. ln uw brief stelt u dat door meer rijbanen aan te leggen het fileprobleem opgelost wordt. Meer asíalt of andere inírastructurele maatregelen zijn echter lang niet altíjd gewenst oí mogelijk. De mogelijkheden voor de (uit)bouw van inírastructuurondom de grote steden waar de Íiles staan zijn beperkt (weinig ruimte, negatief eífect op leefbaarheid of hoge kosten) en de effectiviteit van uitbreiding van wegcapaciteit is daar vaak gering als gevolg van de beperkte opvangcapaciteit van hei (stedelijke) onderliggend wegennet Naast deze reactie doe ik u de brochure 'Rekeningrijden in Nederland, een kennismaking' toekomen waarin het hoe en waarom van rekeningrijden wordt toegelicht. Hopende u voldoende te hebben geïnformeerd. Hoogachtend, ( DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT, namens deze. DE DIRECTEUR-CEN ERAAL PERSON ENVERVOER namens deze. DE DIRECTEUR MOBILITEITSMARKT. '..1 t w t,t^ dr. P. A. Boot 1'tr*,/.. { L 't COMMENTAAR: u heeft inmiddels het antwoord gerezen van het Ministerie van verkeer en waterstaat inzake ons bezrvaar op Rekeningrijden. De brief is echter nau\ilelijks een anfiryoord op onze bezwaren dat ook motorrijders moeten gaan betalen, maar is meer een promotie-artikel. slechts zeer gering -en \ryel tussen haakjes (!!) -- wordt verwsr,en naar motoren. zo'n 80 tot 90 yo van de Nederlanders is tegen Rekeningrijden, we zijn benieuwd of de politiek dit feit geriloon negeert of er iets mee zal doen. Rekeni ook duideliik laten horen!! Ft v/

5 1-e99 / 6 blz. 5 06/06 L3/os!9/06 26/06 04/07 LO/07 t8/ot o8l08 13 E/m os/og L8/09 o3 /10 16 /to 20 /tt t2/tz 3L/tz Zeelandtoertocht Picknickrit SCHEMERRIT NK-Moto-Dart,s TT Àssen Tlrentetoertocht Barbecue-avond BrabanÈt,oertocht Noorderrit uur L2.00 uur L9.30 uur uur L2.00 uur ilan Henk Karssen Bert Karsgen Jan Henk Karssen Henk Karelsen Erik Christ,iaanse b7z. blz. blz. blz. b7z uur Henk w/d Veen uur Henk v/d Veen 15 augustus Mídzomerkanpeenueekend blz. SuperbikeraceÉt uur Henk v/d Veen Parel vrld achterhoek - Landelijke evenement STIMON Zuiderzeemuseum l-1.00 uur,jan Henk Karssen Bowlingavond??2??"?2 2???????? 2 PannenkoekenriL uur BerÈ Karssen Àfsluiting van de eeuw 0I/ 0L-2000 r/m 3t/tZ-2000 LtrLLENNrUrtfEOuR!!!!!!!! 73 L I1-77/72 Nieuw wetsvoorstel verkeersaansprakelijkheid Minister Korthals van Justitie heeft zoals bekend het wetsontwerp verkeersaansprakeliikheid van zijn voorgangster Winnie Sorgdrager ingetrokken. In de plaats daarvan heeft hij een nieuw voorstel op hooídlijnen gepresenteerd. Grootste verschil met het vorige wetsontwerp is dat zwakke verkeersdeelnemers in meer sities geen enkel recht zullen rben op enige vergoeding van hun schade. Dat geldt met Hij vindt dat schadevergoeding in gevallen als deze, die hij omschrijft als roekeloos gedrag, name in alle gevallen waarin zij niet op zijn plaats is. Voor de opzettelijk of roekeloos hebben Íouten-van-alle-dag zwakke gehandeld. Daarbij zal het niet verkeersdeelnemers blilft in zijn meer van belang ziln oí die roekeloosheid bewust oí onbewust ledig risico-aansprakelijk. voorstel de automobilist wel vol- was. Korthals denkt met dit voorstel beter tegemoet te komen aan het maatschappelijk Het Verbond van Verzekeraars Reactie Verbond rechtvaardigheidsgevoel. Het heeít oo basrs van de eerste berichten voozichtig gereageerd. Verbond heeft in een eerste reactie voorzichtig op de plannen gereageerd. satie het positieí dat automobi- Aan de ene kanl acht de organi- De minister wil met het nieuwe listen niet buiten hun schuld geheel hoeven op te draaien voor voorstel tegemoetkomen aan de maatschappelijke kritiek op de de letselschade van roekeloze risico-aansprakelijkheid van automobilisten jegens voetgan- kant zal de inhoud van het be- Íietsers, maar aan dè anoere gers en fielsers die zich weinig grip roekeloosheid door de jurisprudentie moeten worden inge- tot niets van de verkeersregels -^ntrekken, biivoorbeeldronvuld en dat kan tot heel wat dis- ken op de Íiets zitten, door rood licht rijden oí geen verlichting voeren. cussie aanleidingeven. Dit temeer omdal de minister toe wil ten motorriituigenverzekeraars behandelingskosten verwach- naar een zoals hij het noemt alles-of-niets-vergoeding, met een hogere schadelast, omdat ook door het nieuwe voorstel zeer verstrekkende financièle door de risico-aansprakelijkheid gevolgen voor de belrokken van de automobilist in meer gevallen dan onder het huidige re- zwakke verkeersdeelnemers. De rechter zal daar bij zijn vonnis ongetwijfeld rekening mee deloos gesteld dienen te worgime slachtoffers volledig scha- houden. Afgezien van de hoge den. Modulaire motoryerzekering van de Europeesche Kwam de Euíopêesche al tot de slotsom dat de recreanl niet bestaat, nu is het íenomeên van de motorrijdeí aan de beurt. Onder het motto dat de ene motorrijdeí de andeíê niet is, heett de Europeêsche ook od hem het winkelwagentjes concept loegepast. Een vezeke. ring die de motorrijder geheel op maat dooí ziin assuentieadvrseur kan laten samenstellen. Met de verschillende mg dules kan jedere motof optimaal vezekerd woíden. Tegelijkerliid met deze veínieuwing heetl dê maatschappij de meeste laneven veílaagd mel 157o. Voorts ziin er verschillende kortingen ingêbouwd. Zo krijgt een motorrijder van 24 iaar dae mindeí dan 6000 kilomeler per jaaí riidl een startkoíting van 407" en woídt de premie lagêí (van 5% bil teeftijd z tot 20% bij 8 jaaí en ouder) naarmate de motoí ouder woídt, de bouwjaaíkoíting. Andere rêducties zijn te veídienên via de winterstopkorling en door vooí sen exlra eigen risico te kiezen. Het stmdaard eigen risico bedraagt I 100. Vanaí tíede 9 vêrvalt het eigen Íisico geneêi. /A\ \,

6 Le99 / 6 b7z. 6 NTEUWSBRTEF: We nemen aan dat het u min of meer is opgevallen: STIMONIEUWS is beter leesbaar, het drukwerk ie neèt,er. Leuk natuurlijk, maar ook met een schaduwzijde en deze is een verhoging van het abonnenent,sgeld per 1 januari orr de nieuwsbrief dan kostendekkend te houdert moeten we van f 35,-- naar ;F 40,--.fanurer, naar heè is niet anders. De bladen welke dit jaar nog uitkomen zí)n dus niet, kostendekkend naar de extra kosten zíjn voor rekening g'enomen door de adverteerders! Verder heeft u in het vorige nunmer een boekenlegger aangetroffen. Deze heeft u wellichè nog niet nodig voor deze nieuwsbrief maar misschien we1 voor de volgende want dat wordt, een extra dikke uitgave. Vele motorrijders en andere liefhebbers ontvangen STIMONIEUYIS in de brievenbus, iedereen kan zíc}a hierop abonneren. De leden van motorelub Wassenaar lezen irmiddels ook STIITO- NIEWIS en de voorzitt,er van een op de Ve1uwe gewestigde urotortoerclub deelde recentelijk tijdens een telefoongesprek mede ook met grote aandacht de intloud van STIMONIEAWS te bestuderen. Ook deze persoon en organísatie hebben wij uiteraard een abonnement aangeboden. Dit is nu nog niet van toepassing maar wat niet ie kan nog komen zullen we maar zeggen. TensloÈÈe wordt in een aant,al gevallen STIMONïEIIÍÍS gratis toegezonden aan personen welke naar de mening van het bestuur hiervoor in aanmerking komen. SCHEIYIERRIT. Op zaterdagavond 19 juni kunt u gaan geniet,en van de Schemerrit, een zomeravondnotortoertocht (nooi woord voor scrabble) welke in Stroe begint en eindigt. Tevene kunt u deelnenen aan een partijèje darts, maar dat is uiteraard niet verpliehè I De lengte van de Schenenit zal zo' n 125 kn. zijn en tugeen en uur kunt u het routeboekje in onèvangst nemen en vert,rekken. Het boekje kost Í 10, -- maar voor u ale individuele abonnee wederom slechts Í 5, -- Een lekker ritje en een gezellige avond: dat is DE bedoeling van dit evenement. Om de rit te rijden behoeft u zich vooraf niet, urelden, wilt u ook deelnemen aan het dart,en dan is uw opgave wel gewenst en swsr uiterlijk op 10 juni a.s. bij de penningmeester. Afhankelijk van uw interease en die van andere motorrijders zullen we bekijken of de SchernerriÈ een jaarlijks terugkourend gebeuren zal gaan worden of een éénmalige zaak is. Mis deze dus niet en kon naar het Àlgemeen Militair Tehuis in Stroe op zaèerdagavond 19 juni a.s. (à \y

7 7999 / 6 blz. 7 Uiteraard bezoekt u ook dit jaar deze wedstrijden behorende bij het grootste ééndaagse sportevenement wat Nederland rijk is. Bij lf;tc Gelderland ziet u wertrektijd en vertrekplaats van de riè naar Àssen. OurÈrent de plaats vanwaar de wedstrijden worden gewolgd kunt u het e.e.a. lezen op de volgende pagina TT en hierop is tevens een quiz afgedrukt. A WeeE u het goede antwoord? Stuur dan een briefje S of briefkaarè met de oplossing S naar de redactie. E Onder de goede opwordt een prij sj e N lossingen verloot! Verder heeft het bestuur van de STïMON nodige dus ook de bemoeienissen met de TT. U weet daè de voor-verkoop van de TTten tribunekaarvoor dit jaar het eerst ook wia de STfMON werloopt Dit is overigens voor het STfMON-besÈuur niet de eerste connectie met de Nederlandse GP-motorwegziÈt,er race. fn l-985 bedachè STIMON-voor Henk Karelsen (Èoen nog bezig voor en met een andere motorri j dersbeweging) de TT-motorkoffiestop. Een absoluut uniek gebeuren waarbij de TV interesse Èoonde, kranten en motorbladen verslag een jaar zelfs bijna L500 brachten aan dit gebeuren onder leiding heeft gestaa stuurder Bert Karssen. In het eerste wo1le jaar op gêen enkele wijze meer van deden en waarbij in motorrijders een bezoek wat in de praktijk lang van huidig STIMON-be- dat, beide genoemde personen inwloed hadden op dit gebeuren, verdween dit en dat is jammer maar zegt we1 iets. De STIMON heeft, een aanbod om het evenement voort te zetten afgeslagen. Verder kent u uiteraard nog wel de TV-Texaco-comnereial met ai die urotorrijders welke zo rondom de TT een aantal jaren werd uitgezonden. Een foto van deze reclamespot sierde jaren het TT-programmaboekj e. Centrale figuur tijdens de opnamen op heè circuit bij Lelystad en centraal op de foèo met zíjn Yamaha FJ 1200: onze huidige voorzitter! (met achterop zí}n eehtgenote) Ook toen dus weer bezig o.a.in het belang van de TT. Er is in de loop der jaren het nodige veranderd. Waren er vroeger nog wedstrijden in de 50 cc., L25 cc., 250 cc., 350 cc 500 cc. en de zijspannen, de laatste jaren moeten we het met minder wedsèrijden doen. Ook de glorietijd van lfil Hartog ligt íngriddels ver acht,er ons (zijn 500 cc. overwinning op Assen was in 1977) en een overning van een landgenoot zíu er dít jaar waarschijnfijk niet in. Dus dan maar thuis blijwen? Natuurlijk niet want echt, lrw motorjaar is niet compleet zon.- der een bezoek aan de TT in Assen!!!! /a\

8 r99s y' 5 ble" I 1ïie rijdt hier op het '[T-circuit? i\y "1 il' F írlialsurs {"4p. &riudj"#srnfl asàsïï.jío,\ïg{jïs rí'íf/&{i rtf r,í r}í?'{' í.irrirj*rktnd ntt;: gurrtr ilrrru'..l.ssrr4

9 I_eee / 6 blz. 9 KRAJirr EN PUB L I CAT I E S. We zíjle ais STIMON bijzonder gelukkig met een goede verstandhouding met plaaèselijke, regiionale en landelijke pers. STIMON-kopy wordt daardoor vrijwel altijd verwerkt en de publicat,ies kunnen in het belang zijn wan de STIMON, in het algemeen belang voor motorrijders of een combinatie hiervan. Het door STIMON aangedragen stukje over,'op vakantie met de motor'r in L998 is recenl verwerkt in de Handelspost en nog steeds l-euk om te lezen. Vandaar dat we het opnemen in deze nieuwsbrief. Op vakantie met de motor De vakanties staan vooí de deur en vtxrí menig motoírijder betekent dit tent aóterop en richting het zonnige punt van een camping, niet onder geplaatst: nooit op het hoogste zuidm. Voor vertrek is het altijd goed enkele zaken te een alleenstaande boom of hoogspanningsmast oí bij een ijzeren (laten) bekijken. Van belang zrjn in ieder geval de banden, indien van toepassing de ketting en tanórielen hek. Bijonweer is dit een gevaar- plek. Overigens is een tent en uiteraard de wijze waarop bagage woídt meegeno-lijkmen. ook geen goede schuilplaats. Een Ook al lijk het alsof er genoegvoor dat door een verkeerde bepakking, met name wanneer erte algemeen wel een prima keuze gebouw of een auto is over het proïel op de banden zit, men moet ermee rekening houden dat er veel gewicht achterop de motorom in te schuilen. wellicht enkele duizenden kilometen op de heen- en terugreis mee wordt beïnvloed. Een grote boos-zekerin g een vanzelfsprekendheid is, het rijgedrag emstig nadeligverdermoet een goede reisver- wordt gereden. Ook door het rijden in bergachtige omgevingen Door het gebruik van een tanktaskantiebegroting. Ten slotte is het doener is een te zware topkofíer. zijn en geen sluitpost op de va- slijten de banden sneller, dus is met daarin wat zwaardere spullen kan er een compensatie zeer onverstandig, ook al nodigen de weersomstandigheden het raadzaam bij twijíel de banden te laten controleren dooreenplaatsvinden. beschermende kleding. Menig hiertoe uit, te gaan rijden zonder bandenspecialist. Het gebruik van een bagagewa- is ook een oplossing. Na- motonijder heeft dit, ookdoor een Een nieuwe ketting en tandwie-gentjlen zijn een flinke kostenpost echdeel is echter dat in bijvoorbeeld onschuldige valpartij, aan den lijve ondervonden. ter ook de levensduur van deze Duitsland de maxímum snelheid Een goede voorbereiding ís dus onderdelen is beperkt. Ondank dan slechts 60 kilometer per uur belangrijk en is dit eenmaal gedaan, dan staat zo goed als niets het Íeit dat in tegenstelling tot is. En bij een geconstateerde overtreding is de boete niet gering. vroeger een ketting zelden meer een gezellige vakantie meer in de breekt, is een controle van deze Tent plaatsen weg want motonijden en kamperen zijn een períecte combinatie onderdelen vooraf tevens van belang vooreen zorgeloze vakan-wordtie. Het is ook raadzaanm om een wel opletten waar de teht wordt voor een geslaagde vakantie. er gekampeerd, dan is het bus goede kettingvet mee te nemen, gebruikt men speciale moterolie dan is hettevens aan te bevelen minimaal een halve liter als bagage te hebben. Het bepakken vàn een motorvergt ook speciale aandacht. Het komt

10 1_e9e / 6 blz. 70 M.G. I'DE VRTENDSCHAPII. Mathilda van den Hoorn Arkemtreenseweg 28 A 3882 lw PuÈten ÈeI.nr EIJ-y ltléry Wittenburg EB Nijkerk ]-]-39 l-3'jïlnr : PïCKNICK-RïT/MIDDÀG Men neme: een zonnigre zondagrmiddagr, een vriendengroep, een groot kleed, broodjes en diverse soorten beleg, koffie, thee, melk en jus en zie daar, alle ingrediënten voor een picknick zijn aanwezig. ÀIs u snel bent, kunt u zíc}: middag dat kan nog tot 6 juni nog dus, opgeven voor deze gezellige fu,nu//ok&/5or?1 e/z,néq/n'ann. Voorafgaande rit, brengt u weer niet zo Hij vertrekt Terschuur. Zo om een uur aan de picknick kunt u nost een rondje toeren, de langs wonder mooie plekjes en dat is natuurlíjk verwonderlijk want Bert Karssen rijdt, voorop. om uur vanaf de Goudreinet te Barneweld/ of twee eindigt de rit in het Doornseg'at. Daar gaan we met zíjn allen (dus ook degenen die de rit niet hebben gereden, zícr,\ wel tijdig hebben aangemeld en rechtstreeks zijn grekomen) uitgebreid picknicken. De kosten zíjn slechts Í 5,-- per persoon. Gewoon meenemen naar de picknickplek. Opgeven voor 5 juni bij EIIy L1.39 of Mathilda Wilt u nog iets weten over de rit, be1 dan even met BerÈ Karssen. Tel: Het Doornsegat staat aang'egeven langs de weg van Doorn naar Leersu-ur. í?\ s/

11 7999 / JïULI : BA8'jBECUE-AVAND. (ilí{ BIz fr' a. Dat kan!!!!! Op zaterdag 10 jul-i houden we namelijk rrteer onze jaarlijks Eerugkerende barbecue-avond. Ook dit jaar heeft.iaap zíjn idyllische optrekjê in het, bos weer tot onze beschikking gesteld.,faap alvast bedankt!! U kunt zich aannelden t,ot en met 3 ju1i.(zaer betusriike datw!) Dat is ook ectrt de uièerste inschrijfdatunr in werband met de inkopen die moeten worden gedaan. De kosten zí)n f 20,- UTTqETREIDE p.p. dit bedrag kan gestsort worden op giro nr t.n.v. tsffibeeu& STIMON van Geunslaan 2, 3843 CZ Harderwijk. AVCIND Vermeld er even bij barbecue!! We steken de barbecue om uur aan, de kolen zi)n dan lekker heet als we met z'ít a1len aanvallen op de grote schalen vlees en salades. Natuurlijk zijn er ook van allerhande soorten drankjes. Zin in een gezellige avond? Opgeven dus!!!!!! EN VERGEET NIET OM ZELF EEN BORD + BESTEK EN EEN STOEI, MEE TE NEMEN!!!!! L4-1-5 AUQUSTUS : MïDZOItER- KAMPEERWEEKEND. Camping'n Nog maar net terug en nog nagenietend van het pinksterka-urpereír, richten we ong al '- 'iweêr op het volgende karrpeerweekend, 2nS inamelijk dat van L3-L4-l-5 augustus. sf v ixet is inniddels t,radi.tíe geworden om er met hart v00r de gasí iï::ff:','l,,ui"íïh:ëi'n:1t:":":1.ï" te kanpeerders, bevalt dat iedereen prima. Dit keer gaan we naar Tubbergen en wel naar Camping 'n Kaps. Waarosr niee wat verder weg zult u denken? Welnu, we hebben in het hoogseizoen te uraken met de vakantie-spreiding. 1A \y

12 7e9e / 6 bjz. 1"2 MTDZOMER - I(ÀMPEERITIEEKEND (VERVOLG) ÀIs bij ons (Midden-Nederland) de grote vakanèie drukte al weer voorbij is, zo tegen het eínde van de schoolvakantie, is het elders nog volop hoogseizoen. Dat houdt in dat j e op de meeste Carrpings OVERI,JSSEL iluf' nog nieè t,erecht kunt voor slechès een weekend. rn het hoogseizoen ben je namelijk meestal verplicht om per week te boeken. Dus voor het Midzomer-kampeerweekend zijn we toch min of meer gebonden aan de regio Midden-Nederland. De camping is centraal gelegen in het prachtige Ï\.rente bij Tubbergen en Ootmarsum. De plaatsen voor tenten en caravans zíjn zeer ruirn. Het afwisselende landschap biedt u volop de gelegenheid om te fietsen of een stevige wandeling te maken langs in werking zijnde watermolen en historísche steden en dorpen. Maar lui als we zijn kun je natruurlijk ook je vakantiehouding aannemen, in je luie stoel voor de tenè, met een lekker potje bier. De camping heeft een eigen visvijver en op 1,5 k.m. afstand is er ook nog het overdekte zwembad '' De Vlaskoel". Wil-t u verder nog iets weten over de camping, be1 dan met Mathilda AIs u van plan bent om wat eerder af te reizen' bel dan wel even van Èe voren om te vernemen of de besproken plaaèsen a1 wri j zí1n. Het telef oonnurrmer van Camping 'n Kaps is: L378. EN VOOR DE UNTEWELÏNGENU ONDER OIVS; HET TS NTET BELANGRT;TK HOE U KOMT, WEL DAT U ROMT! Het geniet verder de voorkeur dat u bij interesse in deelname aan weekenden even contact opneemt met MathiTda of 877y.

13 7e99 / 6 M.T.E. GELDERL.aJ.ïD. blz, 73,J.H. Karesen CronjésÈraat ZS Ersrelo tel.nrs A. Bouw Zonnedauw MZ Stroe r.3 Bovenstaande rrvroege vogelsrr is zeker van toepassing op de deelnemers van de rit op 6 juni. we gaan dan n.1. naar Zee- 1and, een prachtig toergrebied waar we door de afstand niet erg vaak komen. Vorig jaar ging de rit i.v.m. de gezinsuitbreiding van Zeelandkenner,.Tan llenk Karssen niet door, dit jaar wordt het dus een twee in één en JII heefè beloofd er weer iets moois van te zullen maken. Ocr optinaal te kunnen genieten van de toemegen aldaar, is het onverarijdelijk om wia de snelwegen tret eerste stuk te rijden. Uitsluitend via binnenwegen naar Zeeland gaan zou te veel tijd kosten. Door het vroege tijdst,ip van vert,rek moet u er tevens rekening' mee houden, dat rest,aurant de Goudreinet nog is gesloten en u dus geen gebruik kunt, uraken van de sanitaire voorzieningen. Verder eeaat hopelijk niets uw deelname in de weg tenzij het hemelwater de gehele dag met bakken vol naar beneden komt wanè dan gaat de rit, niet door! En wat doet u bi j twi j fel-?,fuist ja, belt u even netjan Henk Karssen en hij is bereikbaar via tei.nr ItÍe gaan er vanuit dat de rit doorgaat en het vertrek is wanaf de parkeerplaats bij de Goudreinet in Barneveld/Terschuur om uur. Voor de vroege vogels dus! ê\ \r'

14 799e / 6 blz. 74 PTCKNTCKRTT ( 73 ;TTJNT I Wederom een speciale riè en ook deze ie op herhal-ing, want vorig jaar kon e.e.a. niet doorgaan wegens de zeer slechèe weersomstandigeden. De riè van vandaag is een gecombineerd evenement, een stukje toeren -u bent van harte welkom- en genieten van en eèen uiè een vol1e picknickmand. In dat laatste geval moet u zich hebben opgegeven bij de organisatie (MG de Vriendschap) en uw geringe eigen bijdrage hebben voldaan. Aangezien de inkopen ruiur voor 13 juni worden gedaan, moet u er dus rekening mee houden dat u zich niet meer kunt opgeven op die dag. U mag dan wel de rit meerijden, u kunt dan ech-' ter niet mee-eten en dat is natuurlijk jaluner. I De ÈoerriÈ wordt verreden o.1.w. Bert Karssen en het, vert,rekpunt is ook nu g.ewoon het parkeerèerrein bij de Goud,reinet in Ëarneveldr/rèrschuur. De vertrektijd is om uur En wat te doen bij slechte weersomst,andigheden? Dan belt u inzake de Picknick meè en inzake de rit meè Maar we gaan er gewoon vanuit dat het mooi weer is! uiteraard kunt u ook picknicken zonder deel te nenen aan de rit, in dat, geval eerst even voor 6 juni be11en met tritjtch AEBEN Wat valt hier nog over te schrijven? veel, toch houden we het, kort, want alle g'eïnteresseerd.en die deze wedstrijden willen bezoeken hebben dac al lang besloèen en worden niet over de streep getrokken door dit sluk. Reeds bij de Koninginnerit werd nog enthousíasè gesproken over de TT van vorig jaar. Dit jaar hopen we op spannàndé raceé, en uiteraard op droog weer op zat,erdag 26 jrrni. Toch zullen Èegenwallende weersomsèandigheden ons er niet van weerhouden naar Assen te gaan. De vertrektijd naar Àssen is om uur en het vertrek is và-ilràf DE 9ARREERPLAAT9 Br;ï HET STATTON VATT NT;TKERR!! uw "wedstríjdleider', die dag is uiteraard Henk Karel_sen en voor het geval u nog vragen heeft, hij is te bereiken wia tel.nr íà

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving

Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving ϕ1 Ministerie van Justitie Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de

Nadere informatie

Une Belle Histoire Nou, daar sta je dan. Met je goede gedrag, langs de snelweg in Belgie met een lekke achterband. Maar wacht, ik ga veel te snel. Vrijdagochtend zouden we met 14 Goodfellas vertrekken

Nadere informatie

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig flexibiliteit genoeg geraken gezondheid goed goede goedkoop grote BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT Grafische voorstelling open antwoorden andere belangrijke zaken bij verplaatsingen aankomen aansluiting

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Even bijpraten...

Nieuwsbrief. Even bijpraten... Nieuwsbrief 6, zondag 23 juni 2013 Nieuwsbrief Even bijpraten... Testen.. Na een te lange periode van geen wedstrijden gaat het seizoen van Kevin en het team weer beginnen en wel te weten tijdens de T.T.

Nadere informatie

Activiteitenprogramma 2009

Activiteitenprogramma 2009 Activiteitenprogramma 2009 Zaterdag 4 april Openingstocht Seizoen Rondje Appingedam Ontmoetingsdag "vrienden Wirdumerklap" Even weer bootcontact met een leuke tocht op het Damsterdiep. Ik ontvang jullie

Nadere informatie

Jarig in juni. 09-06-1964 Ronald Joosen. 12-06 -1934 Frans Hultermans. 21-06-1980 Sander Gulickx. 28-06-1949 Aert van Beuzekom.

Jarig in juni. 09-06-1964 Ronald Joosen. 12-06 -1934 Frans Hultermans. 21-06-1980 Sander Gulickx. 28-06-1949 Aert van Beuzekom. WV De Vrije Coureur Opgericht in 1972. NL 27 RABO 0145 1025 48 Nieuwsbrief, 7 mei 2015 www.wielerverenigingdevrijecoureur.nl Jarig in mei. 3-5-1959 Peter van Dongen. 4-5-1961 Wil Eelants. 9-5 -1962 Hans

Nadere informatie

BEREIKBAARHEID ZANDVOORT TIJDENS A1GP World Cup of Motorsport

BEREIKBAARHEID ZANDVOORT TIJDENS A1GP World Cup of Motorsport BEREIKBAARHEID ZANDVOORT TIJDENS A1GP World Cup of Motorsport De A1GP World Cup of Motorsport is een van de grootste evenementen op Circuit Park Zandvoort. Ook dit jaar wordt de nodige drukte weer verwacht.

Nadere informatie

DAGJE NAAR KEULEN MET TRANSTRAVEL

DAGJE NAAR KEULEN MET TRANSTRAVEL DAGJE NAAR KEULEN MET TRANSTRAVEL Brengt u dichterbij Beste, Bedankt voor uw interesse en het aanvragen van de informatie over onze verdiensten. Wij vertrouwen erop u voldoende te kunnen informeren doormiddel

Nadere informatie

BEREIKBAARHEID ZANDVOORT TIJDENS DTM RACES

BEREIKBAARHEID ZANDVOORT TIJDENS DTM RACES BEREIKBAARHEID ZANDVOORT TIJDENS DTM RACES Het DTM Circus is voor de negende maal op rij aanwezig op Circuit Park Zandvoort. Ook dit jaar wordt de nodige drukte weer verwacht. Gelukkig zijn er meerdere

Nadere informatie

Wat wordt de toekomst van de Zuidelijke Ringweg Groningen

Wat wordt de toekomst van de Zuidelijke Ringweg Groningen Wat wordt de toekomst van de Zuidelijke Ringweg Groningen 1 INHOUD Inleiding 3 Vijf oplossingen 4 Beoordelingskader 5 Vervolg 10 INFORMATIE EN CONTACT Voor informatie over de zuidelijke ringweg kunt u

Nadere informatie

Eindelijk allemaal schoolvakantie!!

Eindelijk allemaal schoolvakantie!! Eindelijk allemaal schoolvakantie!! Den Inkel InfoMagazine verschijnt wekelijks gedurende het hoogseizoen op iedere zondag en is af te halen in de winkel of de receptie. Er is altijd iemand die het laatste

Nadere informatie

MotorRijvaardigheidsVakantie Tsjechië 2010

MotorRijvaardigheidsVakantie Tsjechië 2010 MotorRijvaardigheidsVakantie Tsjechië 2010 In het jaar 2010 zullen er 3 MRV s naar Tsjechië plaatsvinden op de volgende data: reis A, van zaterdag 1 mei t/m zaterdag 8 mei 2010 (7 overnachtingen) reis

Nadere informatie

In de volgende Nieuwsbrief zal secretaris Akke van de plaats zich zelf voorstellen in deze rubriek.

In de volgende Nieuwsbrief zal secretaris Akke van de plaats zich zelf voorstellen in deze rubriek. Nieuwsbrief nummer 4 mei 2015 Redactie: B. Muntinga, Vanghout 19, 9422 MG Smilde tel. 413688 e-mailadres: b.muntinga@planet.nl Het bestuur ziet er als het volgt uit: Voorzitter: A. Hendriks Zonnedauw 2,

Nadere informatie

Amsterdam, 11 mei 2005 Projectnummer: H870 Nanda Deen BA Tamara Deprez MA drs. Annemieke Blok MBA. 1 Motivaction International B.V.

Amsterdam, 11 mei 2005 Projectnummer: H870 Nanda Deen BA Tamara Deprez MA drs. Annemieke Blok MBA. 1 Motivaction International B.V. ANWB Kiezen voor mobiliteit - Files en bereikbaarheid - conclusies Amsterdam, 11 mei 2005 Projectnummer: H870 Nanda Deen BA Tamara Deprez MA drs. Annemieke Blok MBA 1 Motivaction International B.V. Inhoudsopgave

Nadere informatie

Werkzaamheden omgeving viaduct Hoofdstraat, en Weekendafsluiting Hoofdstraat, inclusief op- en afritten, van 28 september tot 1 oktober

Werkzaamheden omgeving viaduct Hoofdstraat, en Weekendafsluiting Hoofdstraat, inclusief op- en afritten, van 28 september tot 1 oktober Retouradres: Postbus 20, 3980 CA Bunnik Aan de bewoner(s)/gebruiker(s) van dit pand Projectnaam A12 Utrecht Lunetten - Veenendaal Uw referentie Onze referentie Behandeld door Telefoon direct E-mail PvB-OM-B-1313-AVR

Nadere informatie

Beetje zon, beetje regen, beetje warm, beetje koud. Kortom, we krijgen een wisselvallig Hemelvaartweekend!

Beetje zon, beetje regen, beetje warm, beetje koud. Kortom, we krijgen een wisselvallig Hemelvaartweekend! Beetje zon, beetje regen, beetje warm, beetje koud. Kortom, we krijgen een wisselvallig Hemelvaartweekend! Den Inkel InfoMagazine verschijnt wekelijks gedurende het hoogseizoen op iedere zondag en is af

Nadere informatie

blz. 7999 / 71 - -WARM BUFFET!!! -_DTVERSE BERTCHTEN - -VATtr HARTE WELKOM - -HTSTORTE-RTT - -verstag iltotorai --ACCEPTGIRO VOOR ABONNEMENT 2OOO!!

blz. 7999 / 71 - -WARM BUFFET!!! -_DTVERSE BERTCHTEN - -VATtr HARTE WELKOM - -HTSTORTE-RTT - -verstag iltotorai --ACCEPTGIRO VOOR ABONNEMENT 2OOO!! 7999 / 71 blz. I - -VATT DE VOORZTTTER - - GELDZAKEN - - CURSUS READTTI,TATTE -. RADARDETECTOREN - - ACT TVT TE TTEN - / RT TTENKALENDER - -HET NIEAWE RLJBEWI.IS - - OPVAT'LENDE BERTCHTEN - -TT ÀSSEN:

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF NIEUWSBRIEFNIEUWS

NIEUWSBRIEF NIEUWSBRIEFNIEUWS 10 12 NIEUWSBRIEF NIEUWSBRIEFNIEUWS De Burton Owners Club presenteert hiermee alweer de tweede nieuwsbrief nieuwe stijl. We willen met regelmaat allerhande zaken met jullie als leden delen. Technische

Nadere informatie

Beste medewerkers, Wat staat er in dit boekje

Beste medewerkers, Wat staat er in dit boekje RSW medewerkers informatie 2008 1 Beste medewerkers, Geweldig dat jullie meewerken aan de Regionale Scouting Wedstrijden. Of je nu voor het eerst meewerkt of al bijna bij de inventaris hoort, dat maakt

Nadere informatie

Voorrang hebben versus overschrijding van de maximumsnelheid

Voorrang hebben versus overschrijding van de maximumsnelheid Voorrang hebben versus overschrijding van de maximumsnelheid Mr. Bert Kabel (1) Inleiding In het hedendaagse verkeer komt het regelmatig voor dat verkeersdeelnemers elkaar geen voorrang verlenen. Gelukkig

Nadere informatie

Toerweekend 10 t/m 13 Juni

Toerweekend 10 t/m 13 Juni Toerweekend 10 t/m 13 Juni Het toerweekend staat in 2010 gepland van donderdagavond 10 t/m zondag 13 juni. Dit jaar heb ik als toerbestemming m n oog laten vallen op de vulkaaneifel. In tegenstelling tot

Nadere informatie

INHOUD 1 Introductie van de Roos van Leary 2 De uitwerking van de Roos van Leary 3 Werken met de Roos van Leary

INHOUD 1 Introductie van de Roos van Leary 2 De uitwerking van de Roos van Leary 3 Werken met de Roos van Leary INHOUD 1 Introductie van de Roos van Leary 11 Invloed op anderen 11 De Roos van Leary 13 Kiezen van gedrag 23 Communicatie 26 Uitbreiding van het model 27 Het verhaal en de Roos van Leary 28 2 De uitwerking

Nadere informatie

NV Amman nieuwsbrief mei 2013

NV Amman nieuwsbrief mei 2013 Van de voorzitter Beste mensen, We zitten vlak voor Koninginnedag als ik dit stukje schrijf..en het wordt wel een heel speciaal feest dit jaar. Op dinsdag worden dan ook een groot aantal mensen verwacht

Nadere informatie

AUTORIJSCHOOL JOHN VAN DEN KIEBOOM VLAMINGVAART 49 4651 GR STEENBERGEN

AUTORIJSCHOOL JOHN VAN DEN KIEBOOM VLAMINGVAART 49 4651 GR STEENBERGEN Op het examen worden natuurlijk wel eens fouten gemaakt. In de loop der jaren hebben wij al verschillende fouten gezien en daarom hebben wij besloten deze fouten, samen met enkele tips, op papier te zetten.

Nadere informatie

Zeddam in het mooie Montferland, de parel van de Achterhoek

Zeddam in het mooie Montferland, de parel van de Achterhoek Zeddam in het mooie Montferland, de parel van de Achterhoek Voor u ligt de nieuwe folder van ons hotel voor 2016. Hotel Eureka ligt in het Montferland, een bosrijke omgeving met volop fiets- en wandelmogelijkheden,

Nadere informatie

Le tour du Mont Ventoux 2014

Le tour du Mont Ventoux 2014 Le tour du Mont Ventoux 2014 Geen berg zo hoog of... deel 2 waar gaan we heen? 16 december 2013 Fietstocht Mont Ventoux, Pagina 1 Waar ben ik aan begonnen...? Nou, om eerlijk te zijn weet ik dat wel. Maar

Nadere informatie

Files. We kunnen er samen wat aan doen.

Files. We kunnen er samen wat aan doen. Files. We kunnen er samen wat aan doen. Inhoud Files. We kunnen er samen wat aan doen. Inleiding Tip 1: Invoegen op snelheid Tip 2: Blijf bij drukte in uw rijstrook Tip 3: Gebruik de spitsstrook Tip 4:

Nadere informatie

Verhuisservice. Nog vragen? Wanneer u nog vragen heeft over onze verhuisservice, dan kunt u terecht bij de medewerkers van onze afdeling Wonen.

Verhuisservice. Nog vragen? Wanneer u nog vragen heeft over onze verhuisservice, dan kunt u terecht bij de medewerkers van onze afdeling Wonen. Verhuisservice Staat u op het punt te verhuizen? KleurrijkWonen biedt u de helpende hand bij uw verhuizing. Zo kunt u als klant van KleurrijkWonen gebruik maken van onze gratis verhuisaanhanger. Hoe eerder

Nadere informatie

Rapportage. Evaluatie onderzoek Het succes van de stimuleringsregeling E-bike

Rapportage. Evaluatie onderzoek Het succes van de stimuleringsregeling E-bike Rapportage Evaluatie onderzoek Het succes van de stimuleringsregeling E-bike In opdracht van: Stadsregio Arnhem Nijmegen Datum: 11 februari 2013 Projectnummer: 2012171 Auteurs: Ronald Steenhoek & Marieke

Nadere informatie

connexxion.nl Vragen, klachten of suggesties? Regio Zeeland

connexxion.nl Vragen, klachten of suggesties? Regio Zeeland Vragen, klachten of suggesties? Ga naar connexxion.nl/klantenservice of bel 0900-266 63 99 (lokaal tarief) maandag t/m vrijdag tussen 08.00 en 19.00 uur. Regio Zeeland connexxion.nl Typefouten en wijzigingen

Nadere informatie

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop.

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. Woordenlijst bij hoofdstuk 4 de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. alleen zonder andere mensen Hij is niet getrouwd. Hij woont helemaal a, zonder familie.

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG. Datum 2 november 2009 Onderwerp Verkeersveiligheid landbouwverkeer

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG. Datum 2 november 2009 Onderwerp Verkeersveiligheid landbouwverkeer a > Retouradres: Postbus 2090, 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 253 AA DEN HAAG Plesmanweg -6 2597 JG Den Haag Postbus 2090 2500 EX Den Haag T 070 35 6

Nadere informatie

BEREIKBAARHEID ZANDVOORT TIJDENS A1GP World Cup of Motorsport

BEREIKBAARHEID ZANDVOORT TIJDENS A1GP World Cup of Motorsport BEREIKBAARHEID ZANDVOORT TIJDENS A1GP World Cup of Motorsport De A1GP World Cup of Motorsport brak vorig jaar een bezoekers record op Circuit Park Zandvoort. Ook dit jaar wordt de nodige drukte weer verwacht.

Nadere informatie

actie boekentas Veilig naar school! 5 verhaaltjes en nog wat leuke spelletjes erbovenop!

actie boekentas Veilig naar school! 5 verhaaltjes en nog wat leuke spelletjes erbovenop! actie boekentas Veilig naar school! 5 verhaaltjes en nog wat leuke spelletjes erbovenop! Te voet naar school Eén, twee één, twee De ene voet na de andere en je bent al op school. Gemakkelijk als je op

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Mei 2015. In deze nieuwsbrief: Voor op de kalender. Schoolfotograaf. 8-9-10 juni 2015 schoolkamp groep 8 groep 1 en 2 vrij

Nieuwsbrief. Mei 2015. In deze nieuwsbrief: Voor op de kalender. Schoolfotograaf. 8-9-10 juni 2015 schoolkamp groep 8 groep 1 en 2 vrij In deze nieuwsbrief: Nieuwsbrief Mei 2015 Voor op de kalender Schoolfotograaf Gym groep 3 en 4 Zwemmen Overblijfoverleg Schoolreis Schoolkamp groep 8 Groepen schooljaar 2015-2016 Nieuwe fietshesjes en

Nadere informatie

Kunt u deze mail niet goed lezen? Bekijk dan de webversie. Wilt u geen e-mails meer ontvangen? Klik hier om u direct uit te schrijven.

Kunt u deze mail niet goed lezen? Bekijk dan de webversie. Wilt u geen e-mails meer ontvangen? Klik hier om u direct uit te schrijven. Kunt u deze mail niet goed lezen? Bekijk dan de webversie. Wilt u geen e-mails meer ontvangen? Klik hier om u direct uit te schrijven. Beste BarEnd(st)ers, De wintertijd is ingegaan maar dit is geen reden

Nadere informatie

Jaargang 25, nummer 5 vrijdag 21 maart 2014 Kbs De Vliedberg. Ochtend

Jaargang 25, nummer 5 vrijdag 21 maart 2014 Kbs De Vliedberg. Ochtend Weemoed bij het ontbijt De werkweek is voorbijgevlogen! De kinderen zitten vanmorgen, met de bonte avond nog in het achterhoofd, aan het ontbijt met een gevoel van dit was het dan. Aan de andere kant vinden

Nadere informatie

Op vakantie naar camping Duinhorst

Op vakantie naar camping Duinhorst Op vakantie naar camping Duinhorst In Wassenaar is camping Duinhorst gelegen naast renbaan Duindigt in een natuurrijke omgeving. Op nog geen 5 kilometer afstand van het strand van Scheveningen is deze

Nadere informatie

Nieuwsbrief vrijdag 24 april 2015

Nieuwsbrief vrijdag 24 april 2015 Nieuwsbrief vrijdag 24 april 2015 Agenda: 27 april Kinderen vrij i.v.m. Koningsdag 28 april Kinderen vrij i.v.m. studiedag van de leerkrachten 2 mei Start Meivakantie 17 mei Einde Meivakantie 18 mei Weer

Nadere informatie

BAZAARBLAD 15 en 16 juni 2012

BAZAARBLAD 15 en 16 juni 2012 BAZAARBLAD 15 en 16 juni 2012 Vrijdag/zaterdag ochtend: bloemen/planten Voorhof 15 juni: vanaf 15.00 Rehoboth springkussen workshops rad van avontuur spinning Officiële opening: vrijdag 20.00 uur Rehoboth

Nadere informatie

Aansprakelijkheid in het algemeen en meer specifiek aansprakelijkheid van de wegbeheerder.

Aansprakelijkheid in het algemeen en meer specifiek aansprakelijkheid van de wegbeheerder. Aansprakelijkheid in het algemeen en meer specifiek aansprakelijkheid van de wegbeheerder. ANWB en verkeersslachtoffers Naast de inzet voor meer verkeersveiligheid is de ANWB ook betrokken bij de afwikkeling

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 16. Koningsdag!

Nieuwsbrief nr. 16. Koningsdag! Alexander Gogelweg 65 4384 EV Vlissingen 0118-465261 louisedecolignyschool@onzewijs.nl Website: www.louisedecolignyschool-onzewijs.nl Nieuwsbrief nr. 16 12 e jaargang Vrijdag 24 april 2015 Koningsdag!

Nadere informatie

Nieuwsbrief 7. Kooijman Racing. ONK Supersport 600. Inhoud:

Nieuwsbrief 7. Kooijman Racing. ONK Supersport 600. Inhoud: Kooijman Racing ONK Supersport 600 Nieuwsbrief 7 Inhoud: - Verslag GAMMA Racing Days - Kooijman Racing start niet in Spa-Francorchamps - ALS-dag in Assen 22 september - Caravan Verhuur Karsten helpt mee

Nadere informatie

PROGRAMMABOEKJE 22 EN 23 JUNI 2013. www.trec-raalte.nl

PROGRAMMABOEKJE 22 EN 23 JUNI 2013. www.trec-raalte.nl PROGRAMMABOEKJE 22 EN 23 JUNI 2013 www.trec-raalte.nl Welkom bij de eerste editie van TREC Raalte! De locatie van deze wedstrijd is het terrein van manegebedrijf Stal t Reelaer in Raalte. Een mooie uitvalsbasis

Nadere informatie

VOLG HET NEDERLANDS ELFTAL TIJDENS HET EK EN GA MEE MET DE ORANJE KARAVAAN MET VERBLIJF OP DE HOLLAND CAMPING

VOLG HET NEDERLANDS ELFTAL TIJDENS HET EK EN GA MEE MET DE ORANJE KARAVAAN MET VERBLIJF OP DE HOLLAND CAMPING EUROCULT LITO VOLG HET NEDERLANDS ELFTAL TIJDENS HET EK EN GA MEE MET DE ORANJE KARAVAAN MET VERBLIJF OP DE HOLLAND CAMPING Postbus 13050 3507 LB Utrecht Wittevrouwenstraat 36 3512 CV Utrecht Tel: 030

Nadere informatie

Bestuursmededelingen - Denkt u aan het tijdig betalen van de contributie. - In de bijlage is het toer en wedstrijd programma opgenomen.

Bestuursmededelingen - Denkt u aan het tijdig betalen van de contributie. - In de bijlage is het toer en wedstrijd programma opgenomen. WV De Vrije Coureur Opgericht in 1972. NL 27 RABO 0145 1025 48 Nieuwsbrief, 18 februari 20154 www.wielerverenigingdevrijecoureur.nl Jarig in februari 3-2 Ron van der Maden 5-2 Remco van Loon 6-2 Leon Verheij

Nadere informatie

Beoordeling. h2>klacht

Beoordeling. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt erover dat Rijkswaterstaat van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat hem nulniveau 2 heeft toegekend in verband met het project FileMijden A6. Beoordeling Algemeen

Nadere informatie

Aan jaren geen gebrek!

Aan jaren geen gebrek! Aan jaren geen gebrek! Autorijden ondanks fysieke beperkingen Ga wijs op weg, blijf veilig mobiel! Ga wijs op weg, blijf veilig mobiel! Ook nu u wat ouder wordt, wilt u actief blijven. U doet bood- Ouder

Nadere informatie

Les 2: Voorspellen Tekst: Veilig in het verkeer. Introductiefase: 2. Vraag: "Kan iemand zich nog herinneren wat de bedoeling was bij het voorspellen?

Les 2: Voorspellen Tekst: Veilig in het verkeer. Introductiefase: 2. Vraag: Kan iemand zich nog herinneren wat de bedoeling was bij het voorspellen? Les 2: Voorspellen Tekst: Veilig in het verkeer "Welkom:... " Introductiefase: 1. "Vorige week zijn we begonnen met voorspellen." 2. Vraag: "Kan iemand zich nog herinneren wat de bedoeling was bij het

Nadere informatie

Na overleg met de gerechten, adviseert de Raad als volgt. 1

Na overleg met de gerechten, adviseert de Raad als volgt. 1 De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Dr. R.H.A. Plasterk Postbus 20011 2500 EA Den Haag bezoekadres Kneuterdijk 1 2514 EM Den Haag correspondentieadres Postbus 90613 2509 LP Den Haag

Nadere informatie

OPROEPEN EN MEDEDELINGEN

OPROEPEN EN MEDEDELINGEN Kunt u deze mail niet goed lezen? Bekijk dan de webversie. Wilt u geen e-mails meer ontvangen? Klik hier om u direct uit te schrijven. Beste Bar End(st)ers, Alweer is er een maand voorbij, maar een maand

Nadere informatie

Workshops Kerstbloemschikken

Workshops Kerstbloemschikken Klik hier om de online versie van deze nieuwsbrief te bekijken In deze nieuwsbrief: Workshops Kerstbloemschikken en High Tea arrangement met Kerstbloemschikken Workshops Kerstbloemschikken Je zou het bijna

Nadere informatie

Altijd fietsen met de wind in de rug!

Altijd fietsen met de wind in de rug! Auteur: Lieve Herremans Foto's: Carl Vandervoort Altijd fietsen met de wind in de rug! Het is je vast ook al overkomen: iemand fietst je vlotjes voorbij terwijl jij zit te zwoegen om vooruit te komen.

Nadere informatie

Iedereen is van harte welkom Zie hieronder

Iedereen is van harte welkom Zie hieronder NIEUWSBRIEF Secr. Cor Knoop Fresiastraat 24 4921 HC Made Tel 062-683642 e.mail: caknoop@hetnet.nl jaargang 15 nummer 4, augustus 2012 Uitnodiging 1 Hierbij nodigen wij U uit voor de dagexcursie naar de

Nadere informatie

Dierenvervoer.txt KLEINSCHALIG DIERVERVOER EN DE HOOFDREGELS. Inleiding

Dierenvervoer.txt KLEINSCHALIG DIERVERVOER EN DE HOOFDREGELS. Inleiding KLEINSCHALIG DIERVERVOER EN DE HOOFDREGELS. Inleiding Nederland kent een groot aanta1 liefhebbers van de paardensport. Daarbij wordt veelvuldig gebruik gemaakt voor het vervoer van hun paarden van een

Nadere informatie

dienstregeling de nieuwe per 17 juli d Nieuwe buslijnen, routes en vertrektijden d Belangrijkste wijzigingen per buslijn

dienstregeling de nieuwe per 17 juli d Nieuwe buslijnen, routes en vertrektijden d Belangrijkste wijzigingen per buslijn de nieuwe dienstregeling per 17 juli d Nieuwe buslijnen, routes en vertrektijden d Belangrijkste wijzigingen per buslijn d Nieuw: Snel en comfortabel, lijn 320 Hilversum - Huizen - Amsterdam ]] Regio Gooi

Nadere informatie

Opel Insignia Onderzoek onder leaserijders November 2008

Opel Insignia Onderzoek onder leaserijders November 2008 Opel Insignia Onderzoek onder leaserijders November 2008 Belangrijkste uitkomsten Van de leaserijders maakt 71% nooit gebruik van het openbaar vervoer voor het werk. Bij een mogelijkheid voor een nieuwe

Nadere informatie

De ANWB Motorverzekering

De ANWB Motorverzekering De ANWB Motorverzekering De verzekering die rekening houdt met uw rijstijl Nieuw: No-claim Beschermer 5% ledenkorting Eerste drie jaar aanschafwaardegarantie 2 Lekker toeren voor minder premie Dat uw motor

Nadere informatie

Spreekbeurten.info Spreekbeurten en Werkstukken http://spreekbeurten.info

Spreekbeurten.info Spreekbeurten en Werkstukken http://spreekbeurten.info Tour de France Inleiding Mijn spreekbeurt gaat over de Tour de France. Al twee jaar vind ik dat een erg leuke sport om naar te kijken op tv. Ik zal tijdens mijn spreekbeurt over een aantal onderwerpen

Nadere informatie

Finale weekend club competitie

Finale weekend club competitie Finale weekend club competitie Ploegentijdrit Zaterdag stond als allereerst de ploegentijdrit op programma. Jawel hoor we moesten als eerste van start. We waren maar met 5 in plaats van 6 man. Start ging

Nadere informatie

6x de berg op voor het KWF!

6x de berg op voor het KWF! 6x de berg op voor het KWF! Bonjour Ted et Felix Het is gelukt! 6x de Alpe d Huez op 1 dag!!! Samen met 65 andere renners, waarvan er maarliefst 62, zes keer de top hebben gehaald, hebben we al bijna 300.000

Nadere informatie

2010 No. 3 SPRINTER NIEUWS

2010 No. 3 SPRINTER NIEUWS 2010 No. 3 SPRINTER NIEUWS Foto: Frits v/d Velde Nieuwsbulletin Modelspoorvereniging Zeeland 24/08/2010 Foto voorpagina is afkomstig van Frits van de Velde. Hij heeft een hele riks foto s van Nederlandse

Nadere informatie

Bijlage B: Opmerkingen klanten

Bijlage B: Opmerkingen klanten Bijlage B: Opmerkingen klanten Vraag 9: Wat was uw algemene indruk van de veiligheid tijdens de rit? Indien onvoldoende of slecht, waarom? Zetten mij soms niet vast Zat niet vast, wild rijden, bumperkleven

Nadere informatie

Hoe vraagt u een vervoerspas aan? Belangrijke telefoonnummers en adresgegevens Drechthopper Bestellijn

Hoe vraagt u een vervoerspas aan? Belangrijke telefoonnummers en adresgegevens Drechthopper Bestellijn www.drechthopper.nl De Drechthopper De Drechthopper is collectief vervoer voor mensen met een beperking (Wmo-indicatie) en ouderen vanaf 75 jaar. De Drechthopper brengt u van deur tot deur of van deur

Nadere informatie

Quickscan Stichting Katholiek Onderwijs Enschede

Quickscan Stichting Katholiek Onderwijs Enschede Quickscan Stichting Katholiek Onderwijs Enschede Uitkomsten nulmeting 13-2-2013 2 Uitkomsten nulmeting Stichting Katholiek Onderwijs Enschede Vandaag Doel en methode Werkgeversvragenlijst Werknemersvragenlijst

Nadere informatie

LUOSTO WINTERSAFARI S 2015-2016 Kom zoals je bent, wij zorgen voor de rest!

LUOSTO WINTERSAFARI S 2015-2016 Kom zoals je bent, wij zorgen voor de rest! LUOSTO WINTERSAFARI S 2015-2016 Kom zoals je bent, wij zorgen voor de rest! 1. SNEEUWSCOOTERSAFARI NAAR DE WILDERNIS (16:30-18:30) di, wo, vr en zo De beste manier om de natuur te verkennen. Tijdens deze

Nadere informatie

27-12-2013 Wandelroute Twente Hezingen. www.wandelwiki.be

27-12-2013 Wandelroute Twente Hezingen. www.wandelwiki.be 27-12-2013 Wandelroute Twente Hezingen Galgenberg en Paardenslenkte. We maken een prachtige wandeling in het buitengewoon stille en glooiende grensgebied van Nederland en Duitsland ten noorden van Ootmarsum.

Nadere informatie

De ANWB Lichtbrigade Fietsverlichtingsactie

De ANWB Lichtbrigade Fietsverlichtingsactie De ANWB Lichtbrigade Fietsverlichtingsactie Leerkracht instructie middelbare school Algemeen Achtergrond De ANWB is een vereniging die nauw betrokken is bij de maatschappij en zet zich in voor mobiliteit,

Nadere informatie

videosurveillance minder doden en gewonden

videosurveillance minder doden en gewonden videosurveillance Een groep automobilisten en motorrijders rijdt véél te hard op de Nederlandse wegen. Daar blijft het vaak niet bij. Ze maken zich vaak ook schuldig aan bumperkleven, agressief rijden,

Nadere informatie

Examen VMBO-BB 2005 WISKUNDE CSE BB. tijdvak 2 maandag 20 juni 9.00 10.30 uur. Naam kandidaat Kandidaatnummer

Examen VMBO-BB 2005 WISKUNDE CSE BB. tijdvak 2 maandag 20 juni 9.00 10.30 uur. Naam kandidaat Kandidaatnummer Examen VMBO-BB 2005 WISKUNE SE BB tijdvak 2 maandag 20 juni 9.00 10.30 uur Naam kandidaat Kandidaatnummer Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. it examen bestaat uit 24 vragen. Voor dit examen zijn

Nadere informatie

Wat zie jij er uitgeslapen uit... Monitoringsrapport 2.0

Wat zie jij er uitgeslapen uit... Monitoringsrapport 2.0 Wat zie jij er uitgeslapen uit... Monitoringsrapport 2. Inhoud 1 Inleiding... 5 2 Werving en achtergronden deelnemers... 6 2.1 Interpretatie van de gegevens...6 2.2 Werving...6 2.3 Doelgroep...7 2.4 Kenmerken

Nadere informatie

Kruispunten met de borden

Kruispunten met de borden Auteursrechtinformatie Dit document is bedoeld voor eigen gebruik. In het algemeen geldt dat enig ander gebruik, daaronder begrepen het verveelvoudigen, verspreiden, verzenden, herpubliceren, vertonen

Nadere informatie

Het is zover, 4x4 España kan u in mei 2016 een Marokko- reis aanbieden.

Het is zover, 4x4 España kan u in mei 2016 een Marokko- reis aanbieden. Beste 4x4ders, Het is zover, 4x4 España kan u in mei 2016 een Marokko- reis aanbieden. Zoals u wellicht hee4 gelezen in de agenda van 4x4 España gaan wij mei 2016 richbng Marokko. Waar we ca. 14 dagen

Nadere informatie

Bent u tevens in het bezit van een in het kader van de Wmo verstrekte scootmobiel dan gelden met ingang van 1 januari 2015 de volgende bedragen:

Bent u tevens in het bezit van een in het kader van de Wmo verstrekte scootmobiel dan gelden met ingang van 1 januari 2015 de volgende bedragen: INFORMATIE OVER DE WMO-VERVOERSVOORZIENINGEN Op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) draagt de gemeente zorg voor de verstrekking van hulp bij het huishouden, woningaanpassingen, rolstoelen

Nadere informatie

WEEKEND IN SYKE - DUITSLAND

WEEKEND IN SYKE - DUITSLAND 1 van 10 18-11-2012 20:41 WEEKEND IN SYKE - DUITSLAND CB four weekend in Syke - Duitsland Oke hier een klein verslag van het weekend: Het uiteindelijke vertrekpunt zou dus hier bij mij zijn in zwolle,

Nadere informatie

WEEKEND SPA/ARDENNEN/EIFFEL 21, 22 EN 23 SEPTEMBER 2007

WEEKEND SPA/ARDENNEN/EIFFEL 21, 22 EN 23 SEPTEMBER 2007 1 van 15 18-11-2012 20:40 WEEKEND SPA/ARDENNEN/EIFFEL 21, 22 EN 23 SEPTEMBER 2007 Door René van Maanen en Nol van Asseldonk Maandag begon de week met wat slechtere weersvoorspellingen voor het weekeinde.

Nadere informatie

STADSBOERDERIJ PAARDEN

STADSBOERDERIJ PAARDEN STADSBOERDERIJ PAARDEN Rekenen voor vmbo-groen en mbo-groen 1 Colofon RekenGroen. Rekenen voor vmbo- groen en mbo- groen Module Stadsboerderij Paarden Leerlingtekst Versie 1.0. November 2012 Auteurs: Monica

Nadere informatie

connexxion.nl Vragen, klachten of suggesties? Regio Gooi- en Vechtstreek

connexxion.nl Vragen, klachten of suggesties? Regio Gooi- en Vechtstreek Vragen, klachten of suggesties? Ga naar connexxion.nl/klantenservice of bel 0900-266 63 99 (lokaal tarief) maandag t/m vrijdag tussen 08.00 en 19.00 uur. Regio Gooi- en Vechtstreek connexxion.nl Typefouten

Nadere informatie

Wij nodigen u graag uit om deel te nemen aan de

Wij nodigen u graag uit om deel te nemen aan de Wij nodigen u graag uit om deel te nemen aan de 6 e MolenTourTocht op zaterdag 30 mei 2015. Dit jaar doen we een nieuw gebied aan, we maken een korte doorsteek om samen nieuwe dingen te ontdekken. Als

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Gezelschapsbank maart 2015. Beste mensen,

Nieuwsbrief. Gezelschapsbank maart 2015. Beste mensen, Nieuwsbrief Gezelschapsbank maart 2015 Beste mensen, De dagen beginnen alweer langer te worden en we gaan op naar de zomer. Heerlijk om naar buiten te gaan en leuke dingen te ondernemen. De Gezelschapsbank

Nadere informatie

In dit document lees je alle informatie die je nodig hebt om je voor te bereiden voor het Intents Festival weekend.

In dit document lees je alle informatie die je nodig hebt om je voor te bereiden voor het Intents Festival weekend. Heb je al zin in Intents Festival? Leuk dat je 3 nachten komt kamperen op onze festivalcamping! De camping ligt vlak naast het festivalterrein, slechts 2 minuten lopen. Tijdens deze 3 dagen kun je feesten,

Nadere informatie

www.swiers-racing.nl

www.swiers-racing.nl WWW.SWIERS-RACING.NL www.swiers-racing.nl Nieuwsbrief 4 29-07-2011 Het alweer even gelen sinds laatste nieuwsbrief en er is en hoop gebeurd! Hieronr een verslag van afgelopen wedstrijd van 23 juli 2011.

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF JEUGD & JONGEREN December 2015. Column van Puck. Hallo Allemaal,

NIEUWSBRIEF JEUGD & JONGEREN December 2015. Column van Puck. Hallo Allemaal, NIEUWSBRIEF JEUGD & JONGEREN December 2015 Agenda Column van Puck 4 December Auti Soos 11 december Soep- en spellenavond 12 december Auti Actie Dag 29 december AutiJongerenCafé Vanaf Januari 2016 Auti

Nadere informatie

Zwaardere straffen voor roekeloos rijgedrag

Zwaardere straffen voor roekeloos rijgedrag Zwaardere straffen voor roekeloos rijgedrag offers loopt in de vele tientallen per dag. Veel ongelultlen worden veroorzaaltt door gevaarlijk rijgedrag. Te hard rijden en rijden onder invloed zijn voorbeeldeii

Nadere informatie

Inhoud. Reüniepakket. Bijlage I 9 Bijlage II 15 Bijlage III 17 Bijlage IV 19

Inhoud. Reüniepakket. Bijlage I 9 Bijlage II 15 Bijlage III 17 Bijlage IV 19 1 Inhoud 1 Voorbereiding 4 1.1 Begin tijdig met plannen 4 1.2 Bepaal de datum, locatie en tijdstip 4 1.3 Stel een reüniecommissie samen 4 1.4 Maak een actielijst na elke vergadering 4 1.5 Doe een aankondiging

Nadere informatie

Resultaten Enquête Campagne verbetering regionale wegen (TNS-NIPO in opdracht van Bouwend Nederland )

Resultaten Enquête Campagne verbetering regionale wegen (TNS-NIPO in opdracht van Bouwend Nederland ) Enquête Campagne verbetering regionale wegen (TNS-NIPO in opdracht van Bouwend Nederland ) Zoetermeer, februari 12 Algemeen Decentrale overheden (provincies, waterschappen en gemeenten) zijn samen verantwoordelijk

Nadere informatie

Determinatietoets Rekenen 2F Deze toets bestaat in totaal uit 50 opgaven verdeeld over twee onderdelen.

Determinatietoets Rekenen 2F Deze toets bestaat in totaal uit 50 opgaven verdeeld over twee onderdelen. Determinatietoets Rekenen 2F Deze toets bestaat in totaal uit 50 opgaven verdeeld over twee onderdelen. B-versie Rekenen met rekenmachine Je mag voor dit onderdeel de rekenmachine gebruiken. Een kladblaadje

Nadere informatie

Informatieboekje 22,23,24 en 25 mei. Na de zeer leuke ervaringen vanaf 2008 tot 2014 hebben we ons ook dit jaar weer aangemeld voor

Informatieboekje 22,23,24 en 25 mei. Na de zeer leuke ervaringen vanaf 2008 tot 2014 hebben we ons ook dit jaar weer aangemeld voor Nordhorn 2015 Het 40 ste Internationale Pfingstschwimmens Informatieboekje 22,23,24 en 25 mei Inleiding: Na de zeer leuke ervaringen vanaf 2008 tot 2014 hebben we ons ook dit jaar weer aangemeld voor het

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1995 1996 22 100 Meerjarenplan Verkeersveiligheid Nr. 47 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN JUSTITIE EN VAN VERKEER EN WATERSTAAT Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Amsterdam, 11 mei 2005 Projectnummer: H870 Nanda Deen BA Tamara Deprez MA drs. Annemieke Blok MBA. 1 Motivaction International B.V.

Amsterdam, 11 mei 2005 Projectnummer: H870 Nanda Deen BA Tamara Deprez MA drs. Annemieke Blok MBA. 1 Motivaction International B.V. ANWB Kiezen voor mobiliteit -luchtvervuiling- conclusies Amsterdam, 11 mei 2005 Projectnummer: H870 Nanda Deen BA Tamara Deprez MA drs. Annemieke Blok MBA 1 Motivaction International B.V. Inhoudsopgave

Nadere informatie

ING Minder autoverkeer en tevreden medewerkers met OV-jaarkaart

ING Minder autoverkeer en tevreden medewerkers met OV-jaarkaart Auto van de hand dankzij OV-jaarkaart Bij ons kunnen medewerkers zonder leasauto kiezen tussen gebruik van de eigen auto voor woonwerkverkeer óf het OV. De OV-jaarkaart die we hun bieden is in heel Nederland

Nadere informatie

Imago & poten,e onderzoek Juni 2013

Imago & poten,e onderzoek Juni 2013 Imago & poten,e onderzoek Juni 2013 1 Inleiding / doelstelling Op de eerste plaats is het van belang inzicht te verkrijgen in de merkbekendheid en het merkimago. Daarnaast bestaat er een grote groep motorrijders

Nadere informatie

Beste leden en ouders,

Beste leden en ouders, Beste leden en ouders, Het schooljaar loopt stilaan op zijn einde, de vakantie komt om het hoekje piepen en begin augustus is er natuurlijk weer ons spetterende zomerkamp! Onze leiding is al maandenlang

Nadere informatie

Zeddam in het mooie Montferland, de parel van de Achterhoek

Zeddam in het mooie Montferland, de parel van de Achterhoek Zeddam in het mooie Montferland, de parel van de Achterhoek Voor u ligt de nieuwe folder van ons hotel voor 2015. We organiseren dit jaar 8 weekarrangementen met 3 bustochten, 1 boottocht en 1 huifkartocht.

Nadere informatie

Nieuwsbrief 12. Een spannend weekend met de toekomstige WoonMeerders bij het korps Commando s in Waspik

Nieuwsbrief 12. Een spannend weekend met de toekomstige WoonMeerders bij het korps Commando s in Waspik Stichting WoonMere Nieuwsbrief 12 Het weekendje met de Korps Commando s Wat ik in de vorige nieuwsbrief al vertelde, zijn alle toekomstige bewoners van WoonMere in het weekend van 15, 16 en 17 mei met

Nadere informatie

VERKEERSAANSPRAKELIJKHEID EN VERKEERSVEILIGHEID

VERKEERSAANSPRAKELIJKHEID EN VERKEERSVEILIGHEID CONSULT aan de Directie Verkeersveiligheid van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat VERKEERSAANSPRAKELIJKHEID EN VERKEERSVEILIGHEID Kanttekeningen bij het Rapport van de Studiegroep Verkeersaansprakelijkheid

Nadere informatie

Sponsorloop 2014. Beste ouders en verzorgers Huizen, februari 2014

Sponsorloop 2014. Beste ouders en verzorgers Huizen, februari 2014 Onderwerp: Vastenactie en sponsorloop Sponsorloop 2014 Vastenactie Yojana en Simavi, 19 maart 2014 16.00-18.00 uur Hoofdgebouw Beste jongens en meisjes Beste ouders en verzorgers Huizen, februari 2014

Nadere informatie

IenM begroting 2015: inzetten op betere verbindingen in een schonere leefomgeving

IenM begroting 2015: inzetten op betere verbindingen in een schonere leefomgeving IenM begroting 2015: inzetten op betere verbindingen in een schonere leefomgeving 16 september 2014-15:25 Het ministerie van Infrastructuur en Milieu besteedt in 2015 9,2 miljard euro aan een gezond, duurzaam

Nadere informatie

DEZE VRAGEN MAAK JE ZONDER REKENMACHINE. JE MAG WEL KLADPAPIER GEBRUIKEN. vraag 1: 5 1,65 = vraag 2: 60% van 450 is. vraag 3: 12 34 + 8 34 = vraag 4:

DEZE VRAGEN MAAK JE ZONDER REKENMACHINE. JE MAG WEL KLADPAPIER GEBRUIKEN. vraag 1: 5 1,65 = vraag 2: 60% van 450 is. vraag 3: 12 34 + 8 34 = vraag 4: DEZE VRAGEN MAAK JE ZONDER REKENMACHINE. JE MAG WEL KLADPAPIER GEBRUIKEN. vraag 1: 5 1,65 = vraag 2: 60% van 450 is vraag : 12 4 + 8 4 = vraag 4: 4 deel = % vraag 5: 2,98 + 0, = vraag 6: 1 + 46 + 27 +

Nadere informatie