Instrumenten. Spanningsveld in uitbesteding ICT wegnemen. Frank de Vries

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Instrumenten. Spanningsveld in uitbesteding ICT wegnemen. Frank de Vries"

Transcriptie

1 Instrumenten Spanningsveld in uitbesteding ICT wegnemen Frank de Vries

2

3 MANAGEMENT & STRATEGIE Trefwoorden ICT-outsourcing Performance management Benchmarking Voor verdieping: KluwerMANAGEMENT.NL Artikelcode: 0073 Spanningsveld in uitbesteding ICT wegnemen Frank de Vries Waar veel bedrijven gewend zijn hun ICT uit te besteden, zijn ze maar zelden tevreden over de resultaten. Doelen worden niet gehaald, er is onvoldoende regie en de kosten lopen uit de hand. Via benchmarking en performance management verminder je het natuurlijke spanningsveld tussen leverancier en afnemer die uiteraard verschillende belangen hebben. Transparantie, objectiviteit en meetbare sourcingbesturing zorgen voor marktconforme prijzen en toegevoegde waarde voor de hele organisatie. Uiteindelijk zorgen benchmarking en performance management voor uitgebalanceerde uitbestedingsbeslissingen en dus langdurige dienstverleningsrelaties. R.W.F. de Vries is consultant bij organisatieadviesbureau Quint Wellington Redwood. Daarnaast is hij (mede)auteur van het Handboek ICT Sourcing ten behoeve van Nederlandse gemeenten en diverse sourcing-publicaties. Per definitie bestaan er (financiële) tegenstellingen in een uitbestedingsrelatie tussen een klant de demand-zijde en de uitbestedingsleverancier de supply-zijde. Waar de vragende kant als doel heeft om diensten in te kopen tegen relatief lage marktprijzen, streeft de leverancierszijde ernaar een gezond financieel rendement op de diensten te maken. De leverancier kan zijn rendement verhogen door met behulp van drie sturingsmiddelen de dienstverlening te beïnvloeden: verhoging van prijs van de geleverde dienst: afhankelijk van de strekking en vrijheidsgraden van onderliggende SLA s (service level agreements) kan dit een mogelijkheid zijn; verlaging van de dienstverleningsniveaus binnen de grenzen van de SLA; verandering van de dienstenscope waardoor meerwerk ontstaat, dat extra betaling van de klant vraagt. Toegevoegde waarde van performance management voor sourcing Om dit spanningsveld te managen en de aanwezige problemen aan te pakken kunnen er een paar belangrijke sleutelwoorden genoemd worden: transparantie, objectiviteit, meetbare sourcingsbesturing en marktconforme prijzen. Veel organisaties die besloten hebben om gedeeltes van hun organisatorische activiteiten 1 uit te besteden, brengen de gewenste dienstverlening op de markt met behulp van een bid book of een request for proposal. In dit document beschrijven ze het gewenste dienstenportfolio (scope) en de dienstverleningsniveaus (kwaliteit) waarvoor ze uiteindelijk een prijs moeten betalen (vaste prijzen). Na wederzijdse due diligence, weten zowel demand- als supply-side exact wat ze van elkaar kunnen verwachten. De uitbestede scope, dienst- 46 MEI/JUNI 2005 MANAGEMENT EXECUTIVE

4 SPANNINGSVELD IN UITBESTEDING ICT WEGNEMEN verleningsniveaus en prijzen zijn op consequente wijze opgeschreven in een Master Services Agreement dat schema s bevat als service level agreements, besturing, kosten en een changemanagementprocedure. Na de overgang kan de doorlopende verlening van de uitbestede diensten beginnen. Wanneer de demand-zijde leveranciers heeft uitgenodigd een bod te doen op het contract, ontvangt de klant transparante waarde voor zijn geld gebaseerd op marktconforme prijzen. Na daadwerkelijke uitbesteding bewaakt de regiefunctie de operationele levering van diensten op basis van dienstenrapportages, aangevuld met periodieke audits. Echter, vele contracten anticiperen niet voldoende op onverwachte veranderingen in de businessomgeving. Reorganisaties of uitbreidingen creëren veranderingen op het gebied van dienstverleningsvolumes en -niveaus die een directe oorzaak kunnen zijn voor verhitte discussies: hoe om te gaan met de additionele kosten? Uiteindelijk gaat het erom of klant en uitbestedingsleverancier afspraken hebben gemaakt over een performance-mechanisme dat zorg draagt voor dit soort onvoorziene omstandigheden. Een ander punt is dat de uitbestedingsomgeving zo complex, zo omvangrijk of zodanig gedistribueerd is, dat een sourcingstrategie gebaseerd op het van te voren afdekken van alle aspecten gedoemd is te mislukken. De kans is groot dat, op het moment dat de laatste problemen of vraagstukken op het gebied van infrastructuur zijn gedekt, de eerste al weer zijn veranderd. Een benadering die gebaseerd is op onzekerheid in plaats van zekerheid is dan veel praktischer. business- en ICT-performance. Zo kan men de diensten die in de product- en dienstencatalogus beschreven worden gemakkelijk benchmarken op marktconformiteit zonder enige moeilijke en kostbare transcripties. De Master Services Benchmarking ondersteunt organisaties in het transparant, objectief en marktconform toetsen van de performance van de ICT-dienstverlener Agreement zou projectomschrijvingen en procedures moeten bevatten om een benchmark in werking te stellen. Een contractprocedure dient de consequenties te beschrijven van de benchmarkuitkomst. Product Services Catalogue Project & Procedure Agreements Om marktconformiteit van zowel de geleverde diensten als de product- en dienstencatalogus te benchmarken, voegt een performance-managementrapportageframework waarde toe aan de regiefuncties van uitbesteding. Om de oorzaak tot felle discussies te vermijden kan de demand-zijde gebruikmaken van een gestandaardiseerde product- en dienstencatalogus ten behoeve van dienstverleningsvolumes voor bekende diensten. De product- en dienstencatalogus geeft een overzicht van alle bekende diensten die geleverd kunnen worden, standaard dienstverleningsniveaus en opties. Tot hier niets nieuws onder de zon. Echter, het volgende volwassenheidsstadium is dat deze catalogus direct gekoppeld aan een internationale benchmarkdatabase die gedetailleerde metrieken bevat over Zo kan de demand-zijde direct aansturen op zaken als het verbeteren van dienstverleningsniveaus en de ICT-infrastructuur, het monitoren van de aanvankelijke business case van uitbesteding en rapport uitbrengen over en voldoende anticiperen op onverwachte veranderingen in de businessomgeving. Daarnaast kunnen bijkomende kosten na tekening van het contract gemakkelijk gemanaged worden, dankzij de professionele tools ten behoeve van de regiefunctie voor uitbesteding. Echter, dit is slechts het geval waar het gaat om bekende services. MANAGEMENT EXECUTIVE MEI/JUNI

5 MANAGEMENT & STRATEGIE Hoe moet men omgaan met innovatie aan de demand- en supply-zijde waar het gaat om onbekende, toekomstige diensten die niet gedekt worden door de product- en dienstencatalogus? Deze onbekende diensten kunnen geleverd worden Periodieke toetsing van ICT-dienstverlening en ICT-architectuur op marktconformiteit maakt organisaties in vijf jaar tijd tussen de 30% en 49% efficiënter dan de concurrentie met behulp van nieuwe technologische innovaties die ook geleverd moeten worden tegen marktconforme prijzen. Voor dit soort diensten moet de demand- en supply-zijde overeenstemming bereiken over innovatieregelingen en -clausules voor verbetering en vernieuwing van de ICT-dienstverlening en -infrastructuur. Deze clausules zouden incentives moeten bevatten om de infrastructuur te innoveren (bijvoorbeeld gedeeld profijt) en procedures die aangeven hoe de nieuwe gemoderniseerde diensten in de product- en dienstencatalogus en het performance-managementrapportageframework geïncorporeerd moeten worden. De supply-zijde zal dan een geïntegreerd deel van de planningcyclus van de demand-zijde zijn, waarin nieuwe ontwikkelingen besproken, geëvalueerd en geïnitieerd worden. Benchmarking ondersteunt organisaties vervolgens in het transparant, objectief en marktconform toetsen van de performance van de ICTorganisatie. Hierbij wordt op basis van de product- en dienstencatalogus en het performance-managementrapportageframework zowel gekeken naar de kwaliteit van de ICT-dienstverlening (kwalitatieve performance) alsook naar het bijbehorende kostenniveau (kwantitatieve performance). Bij uitbesteding van ICT-dienstverlening dient benchmarking een aantal doelen: Om huidige niveaus van service performance te begrijpen (kosten en kwaliteit) en om verbeteringsmogelijkheden te kwantificeren en kwalificeren (initiële baseline). Om doorlopende verbetering binnen klantorganisaties te faciliteren (periodieke benchmark). Om marktconformiteit te beoordelen in een voorgesteld uitbestedingscontract vaak extensie van een bestaand contract (proxy bid). Om marktconformiteit van een bestaand uitbestedingscontract te beoordelen vaak een afroep op basis van de benchmarkclausules in een bestaand uitbestedingscontract (outsourcing value analysis). Product Services Catalogue Project & Procedure Agreements Innovation Benchmark Product Services Catalogue Project & Procedure Agreements Innovation Meetbare ervaring heeft geleerd dat organisaties die periodiek de performance van de ICT-dienstverlening en samenstelling van de ICT-infrastructuur toetsen op marktconformiteit, in vijf jaar en afhankelijk van de onderzochte scope gemiddeld tussen 30% en 49% efficiënter zijn dan organisaties die dit achterwege laten. Daarnaast hebben organisaties gemiddeld 3 tot 4 jaar nodig om op het performanceniveau te komen van de geselecteerde peergroep (world-best-in-class). 2 Het eindproduct van de benchmark dient vervolgens gericht te zijn op concrete vervolgstappen. De daadwerkelijke waarde wordt gegenereerd door de aanbevelingen die gedaan zijn op basis 48 MEI/JUNI 2005 MANAGEMENT EXECUTIVE

6 SPANNINGSVELD IN UITBESTEDING ICT WEGNEMEN Doel Kritieke succesfactoren Strategische KPI s Malusregeling Verbeterplannen Kaders Richtlijnen Organisatorische afstemming Visie Missie Act Beleid Kwaliteitsmanagement Contractmanagement Service Level Management Financieel management Relatiebeheer e Plan Operationele KPI s Innovatieregeling Projectenregeling Managementcyclus Check Planning Informatiemanagement ICT-architectuur ICT-infrastructuur Budget & control Beveiliging Bedrijfsprocessen Projectuitvoering Functioneel beheer Applicatiemanagement Technisch management Uitvoering Do Benchmark/TPM Klanttevredenheid Figuur 1. De managementcyclus van de benchmark en die in lijn zijn met de organisatie- en uitbestedingsdoelen. Deze aanbevelingen dienen door middel van Root Cause Analysis te kunnen worden herleid tot op het laagst mogelijk operationele niveau bijvoorbeeld de kosten van een router waardoor de discussie zich kan focussen op de juiste onderwerpen. Managementcyclus en performance management De strategische positie van een organisatie zou vastgelegd moeten worden in een serie op maat gemaakte activiteiten om de toegevoegde waarde te leveren. Positionering bepaalt niet alleen welke activiteiten een bedrijf ten uitvoer zal brengen en hoe het individuele activiteiten zal configureren, maar ook op welke wijze activiteiten aan elkaar gerelateerd zijn. Op basis van de bedrijfsstrategie formuleert de demand-zijde een ICTvisie en -strategie om ICT-diensten in lijn te brengen met bedrijfsactiviteiten. Als de demand-zijde vervolgens besluit gedeeltes van de ICT-waardeketen uit te besteden, kan performance management voor uitbesteding waarde leveren aan de organisatie en geïncorporeerd worden in de managementcyclus van organisaties (zie figuur 1). Tot slot Om het spanningsveld tussen de demand-zijde en de supply-zijde te managen en problemen als het niet behalen van uitbestedingsdoelstellingen, onvoldoende georganiseerde regiefuncties voor uitbestede dienstverlening of additionele kosten na tekening van het contract op te lossen, is het noodzakelijk de volgende sleutelwoorden uit te kristalliseren: transparantie, objectiviteit, meetbare sourcingbesturing en marktconforme prijzen. Op het snijvlak van ICT- en informatiesystemen is dit waar benchmarking en performance management aanzienlijke waarde aan uw organisatie kunnen toevoegen. Benchmarking en performance management kunnen aansluitend geïncorporeerd worden in de managementcyclus van organisaties. Noten 1. Bijvoorbeeld op basis van een initiële benchmark om zicht te krijgen in huidige dienstverleningsniveaus (kosten en kwaliteit en om mogelijke verbeteringen te kwalificeren en kwantificeren (baseline). 2. Compass Management Consulting. In de online bijdrage vindt u een algemeen marktoverzicht op het gebied van uitbesteding en worden op basis van uitgevoerd marktonderzoek problemen beschreven die men op dit gebied tegenkomt. Daarnaast worden in praktische kaders onderwerpen als het uitbestedingsproces en de regiefunctie van uitbesteding nader omschreven. VERDIEPING: KluwerMANAGEMENT.NL Artikelcode: MANAGEMENT EXECUTIVE MEI/JUNI

De toegevoegde waarde van een heldere sourcing strategie In tijden van recessie maar ook voor de lange termijn

De toegevoegde waarde van een heldere sourcing strategie In tijden van recessie maar ook voor de lange termijn S o u r c i n g S t r a t e g y W h i t e P a p e r De toegevoegde waarde van een heldere sourcing strategie In tijden van recessie maar ook voor de lange termijn Veel organisaties heroverwegen op regelmatige

Nadere informatie

Shared Service Centra

Shared Service Centra Shared Service Centra Van keuze tot aan realisatie Den Haag, 1 april 2004 Status: versie 1.0 Gemaakt door Colofon Verantwoording Dit document beschrijft de visie van Quint Wellington Redwood en IBAS Consultancy

Nadere informatie

Handreiking - Regie op regie

Handreiking - Regie op regie Handreiking - Regie op regie Naar een veranderde dienst ICT als gevolg van de transitie naar de cloud [Geef tekst op] Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. WAT IS CLOUD?... 5 2.1. Cloud in het onderwijs... 5 3.

Nadere informatie

outsourcing Capabilities sleutel tot het verbeteren van de prestaties van Viewpoint sourcing

outsourcing Capabilities sleutel tot het verbeteren van de prestaties van Viewpoint sourcing Viewpoint sourcing Capabilities sleutel tot het verbeteren van de prestaties van outsourcing Eind vorig jaar publiceerde Carnegie Mellon University het esourcing Capability Maturity Model (escm) voor klantorganisaties.

Nadere informatie

Regie op outsourcing. Grip op uitbestedingsrelaties. prof. drs. J. Arno Oosterhaven (red.)

Regie op outsourcing. Grip op uitbestedingsrelaties. prof. drs. J. Arno Oosterhaven (red.) Regie op outsourcing Grip op uitbestedingsrelaties prof. drs. J. Arno Oosterhaven (red.) Regie op Outsourcing Grip op uitbestedingsrelaties Bij Uitgeverij TIEM is in oktober het boek Regie op outsoucing.

Nadere informatie

BESTURINGSMODEL REGIE EN SOURCING

BESTURINGSMODEL REGIE EN SOURCING Concept Datum 2 september 2010 BESTURINGSMODEL REGIE EN SOURCING VOOR DE GENERIEKE ICT VAN DE RIJKSDIENST ICCIO/Subcommissie Regie & Sourcing Inhoud 0 Managementsamenvatting...4 1 Inleiding...6 2 Uitgangspunten...8

Nadere informatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie

Demand. Management. Besturing en Prestaties bij Outsourcing Besturing en Prestaties bij Outsourcing

Demand. Management. Besturing en Prestaties bij Outsourcing Besturing en Prestaties bij Outsourcing Demand Management Besturing en Prestaties bij Outsourcing Besturing en Prestaties bij Outsourcing Demand Management Inleiding Wat is Demand Management eigenlijk? De besturing van werk dat in meer of mindere

Nadere informatie

Regievoering is het nieuwe sexy woord in IT-uitbestedingsland.

Regievoering is het nieuwe sexy woord in IT-uitbestedingsland. Demand: functioneel beheer & regievoering.6 Het belang en de opzet van regievoering in de praktijk Regievoering is het nieuwe sexy woord in IT-uitbestedingsland. Volgens kenners hangt het begrip regievoering

Nadere informatie

Best Practices bij naleven WBP in een outsourcingsrelatie

Best Practices bij naleven WBP in een outsourcingsrelatie Best Practices bij naleven WBP in een outsourcingsrelatie Status: Definitief Pagina 1 van 48 Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Object van onderzoek en de kwaliteitsaspecten...

Nadere informatie

Referentiemodel tactische regie. Hulpmiddel voor de besturing van generieke ICT

Referentiemodel tactische regie. Hulpmiddel voor de besturing van generieke ICT Referentiemodel tactische regie Hulpmiddel voor de besturing van generieke ICT Versie 1.0 Datum 14 september 2010 Status Definitief, vastgesteld in ICCIO Concept Referentiemodel tactische regie 14 september

Nadere informatie

WHITEPAPER OUTSOURCING. Inleiding REGISSEER UW ICT-OUTSOURCING

WHITEPAPER OUTSOURCING. Inleiding REGISSEER UW ICT-OUTSOURCING Innervate: Oktober 2009 WHITEPAPER OUTSOURCING REGISSEER UW ICT-OUTSOURCING Inleiding Het staat buiten kijf! Outsourcing biedt volop voordelen, maar outsourcing is een complex proces. Het is de kunst om

Nadere informatie

Uit praktijkervaring en berichten in de media blijkt dat de

Uit praktijkervaring en berichten in de media blijkt dat de Methodieken.4 Uit praktijkervaring en berichten in de media blijkt dat de hedendaagse opzet, inrichting en implementatie van beheertools tot ontevredenheid leidt. Dit artikel beschrijft de resultaten van

Nadere informatie

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen A C A D E M Y Facilitators van eigen verantwoordelijkheid Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen ACADEMY Inhoudsopgave ITSM workshops ITSM en ITIL Awareness 7 ISO/IEC 20000 Awareness 7 Management

Nadere informatie

PROJECTPORTFOLIO MANAGEMENT IN DE ZORGSECTOR

PROJECTPORTFOLIO MANAGEMENT IN DE ZORGSECTOR Onderzoeksopzet Conclusies & aanbevelingen Onze visie op projectportfolio management Resultaten & bevindingen Onderzoeksrapport PROJECTPORTFOLIO MANAGEMENT IN DE ZORGSECTOR INHOUD Hoofdstuk Inleiding 1.

Nadere informatie

Sourcing-regie wordt kernactiviteit

Sourcing-regie wordt kernactiviteit Sourcing Governance Framework White paper Sourcing-regie wordt kernactiviteit Het bestaansrecht van de interne IT-organisatie Regie in de ICT-keten Een aantal jaren geleden maakten de eerste organisaties

Nadere informatie

[Geef tekst op] Slimmer organiseren door samenwerking Handreiking applicatiesanering en contractmanagement: De basis op orde

[Geef tekst op] Slimmer organiseren door samenwerking Handreiking applicatiesanering en contractmanagement: De basis op orde [Geef tekst op] Slimmer organiseren door samenwerking Handreiking applicatiesanering en contractmanagement: De basis op orde Auteur: KING Datum: februari 2011 Versie: 1.01 Versiebeheer Versie Datum Wijzigingen

Nadere informatie

Efficiënt procesmanagement

Efficiënt procesmanagement Efficiënt procesmanagement Deel 1 Hoofdstuk 1. Aanleiding voor het proces denken. - Welke trends in de omgeving maken het denken in het processen gewenst? - Hoe dragen ontwikkelingen in de IT bij aan de

Nadere informatie

Risico is goed voor Informatie- en Applicatiemanagement omdat alle winstgevende business het gevolg is van berekend risico.

Risico is goed voor Informatie- en Applicatiemanagement omdat alle winstgevende business het gevolg is van berekend risico. Risico is goed voor Informatie- en Applicatiemanagement omdat alle winstgevende business het gevolg is van berekend risico. SABSA, BiSL en ASL Door: Jeroen van Esch en Jeroen Simons, Management consultants

Nadere informatie

Het dashboard van de ICT-manager

Het dashboard van de ICT-manager 9 Het dashboard van de ICT-manager Drs. J.C. de Boer RE De financiële performance van ICT en met name de verantwoording van de uitgaven hebben altijd sterk de aandacht gehad binnen organisaties. Slechts

Nadere informatie

informatie van strategisch belang

informatie van strategisch belang Dennis Hendriks, Business Consultant en Peter Brock, Consultant bij HC&H Dennis Hendriks Peter Brock Grip op de informatiehuishouding: informatie van strategisch belang Wij zien dat het aantal informatiesystemen

Nadere informatie

Aanbevelingen voor de uitbestedende organisatie/ (IT) auditor bij het beëindigen van een uitbestedingscontract

Aanbevelingen voor de uitbestedende organisatie/ (IT) auditor bij het beëindigen van een uitbestedingscontract Aanbevelingen voor de uitbestedende organisatie/ (IT) auditor bij het beëindigen van een uitbestedingscontract Bringing IT Back Home Afstudeerscriptie voor de Post-graduate IT Audit opleiding aan de Vrije

Nadere informatie

Datacentervisie voor UvA en HvA

Datacentervisie voor UvA en HvA Datacentervisie voor UvA en HvA ICT Services Postbus 1025 1000 BA Amsterdam Weesperzijde 190 1097 DZ Amsterdam Versie 1.0 Status Final documenteigenaar B. Voorbraak, directeur ICTS datum 21 augustus 2014

Nadere informatie

ICT-Outsourcing en monitoring van de ICT-beheerorganisatie, een voorbeeld uit de praktijk

ICT-Outsourcing en monitoring van de ICT-beheerorganisatie, een voorbeeld uit de praktijk Sourcing ICT-Outsourcing en monitoring van de ICT-beheerorganisatie, een voorbeeld uit de praktijk 2.4 ICT-Outsourcing en monitoring van de ICT-beheerorganisatie, een voorbeeld uit de praktijk 75 Veel

Nadere informatie

SLIm SAmeNWerKeN AAN ICT. Applicatiesanering en contract management: De basis op orde

SLIm SAmeNWerKeN AAN ICT. Applicatiesanering en contract management: De basis op orde SLIm SAmeNWerKeN AAN ICT Applicatiesanering en contract management: De basis op orde Slim Samenwerken aan ICT Applicatiesanering en contractmanagement: De basis op orde Colofon Samenstelling Uitgebracht

Nadere informatie

Business en ICT Alignment in Ketens

Business en ICT Alignment in Ketens Business en ICT Alignment in Ketens Drs. A.N.M. Bensink CISA 1 voor allen en allen voor 1 Business en ICT Alignment in Ketens 1 voor allen en allen voor 1 Referaat postinitiële masteropleiding IT-Auditing

Nadere informatie

Het procesmatig uitvoeren van in-outsourcing

Het procesmatig uitvoeren van in-outsourcing Het procesmatig uitvoeren van in-outsourcing O outsourcingsproces outsourcingsproces T Outsourcingsproces S S Inkoopproces T Inkoopproces O Inkoopproces Outsourcings- proces Inkoopproces Inleiding De aanleiding

Nadere informatie