Business Case SamenOud. Business Case. SamenOud. Juni Auteur Drs. Ronald Uittenbroek, onderzoeker SamenOud, UMCG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Business Case SamenOud. Business Case. SamenOud. Juni 2013. Auteur Drs. Ronald Uittenbroek, onderzoeker SamenOud, UMCG"

Transcriptie

1 Business Case SamenOud Juni 2013 Auteur Drs. Ronald Uittenbroek, onderzoeker SamenOud, UMCG

2 MANAGEMENT SAMENVATTING Het nieuwe zorgmodel SamenOud voor mensen met langdurige beperkingen is een uitgebreide en veelomvattende interventie gebaseerd is op het Chronic Care Model in combinatie met de Kaiser Permanente Triangle. De combinatie van deze modellen maakt populatiegerichte zorg voor alle ouderen in een regio en tegelijkertijd vraag gestuurde individuele zorg en begeleiding aan een oudere mogelijk. SamenOud is een interventie die aansluit bij de zorgvraag van de oudere en daardoor over financieringsschotten en door organisatiestructuren heen gaat. SamenOud heeft tot doel ouderen te ondersteunen en te begeleiden zodat zij zo lang als mogelijk zelfredzaam en onafhankelijk thuis kunnen blijven wonen. SamenOud is een vervolg en uitbreiding op de eerder uitgevoerde pilot Casemanagement voor kwetsbare ouderen, waaruit de effecten van een half jaar interventie al duidelijk konden worden aangetoond. Op dit moment wordt er een uitgebreid experimenteel onderzoek uitgevoerd naar de effecten van SamenOud, waaronder een kosteneffectiviteitstudie. Omdat de resultaten van dit kostenonderzoek op zijn vroegst eind 2013 bekend zijn, is deze business case opgesteld zodat een betrouwbare indicatie voor de effecten op het zorggebruik en de kosten van SamenOud beschikbaar is. Hiermee kan op verantwoorde wijze op andere locaties gestart worden met SamenOud, nog voordat de resultaten van het wetenschappelijke onderzoek bekend zijn. De business case is - in samenwerking met Proficura, gespecialiseerd in financieringsvraagstukken - tot stand gekomen. Alle stakeholders hebben een bijdrage geleverd, in het bijzonder de financiers van zorg en begeleiding: zorgverzekeraar Menzis, zorgkantoor Menzis en de gemeenten Stadskanaal, Veendam en Pekela. Besparingen worden gerealiseerd door substitutie van zorg van instelling naar de thuissituatie, door het meer inzetten van mantelzorgers en informele netwerken en door het stoppen of voorkomen van onnodige zorg en behandeling. Extra kosten worden gemaakt door de inzet van Ouderenzorg Teams en ondersteunende acties in de thuissituatie zoals aanpassingen in huis en inzet van verpleging en verzorging thuis. Deze business case laat zien dat het aannemelijk is dat SamenOud een besparing kan opleveren van gemiddeld 274 per persoon per jaar. Pagina 2 van 24

3 INHOUDSOPGAVE Management samenvatting... 1 Inhoudsopgave... 3 Voorwoord... 4 Inleiding... 5 Basisgegevens samenoud... 9 Totale kosten per samenoud profielgroep Theoretische effecten op zorg en begeleiding Verwachte effecten Toegepaste correcties Andere effecten Samenvatting Bijlage I Bijlage II Referenties Pagina 3 van 24

4 VOORWOORD In dit document wordt de business case voor het nieuwe zorgmodel SamenOud gepresenteerd. SamenOud is de naam voor de interventie die wordt gerealiseerd binnen het Programma Geïntegreerde Ouderenzorg, een door het Nationaal Programma Ouderenzorg ondersteund en gefinancierd transitie-experiment 1. Deze business case beschrijft de aanleiding tot het ontwikkelen en testen van SamenOud, de verwachte meerwaarde van het nieuwe zorgmodel en laat zien wat de verwachte kosten en opbrengsten zijn van deze interventie. Het doel is een betrouwbare indicatie te geven van de effecten van SamenOud op het zorggebruik en de kosten. Hiermee kan op verantwoorde wijze op andere locaties gestart worden met SamenOud, nog voordat de resultaten van het wetenschappelijk onderzoek bekend zijn. Dank voor de ondersteuning voor het leveren van data en opstellen van deze business case gaat uit naar - Rick Berkhof en Ruud Slijpen, Proficura - Frits Plat en Alex Tiehuis, Menzis (leveren van data) - Etty ter Steeg, Marcel Bosma, Tom Schoen en Daniëlle Stuijvenberg, Menzis (kritisch meedenken) - Jannie Drenthe, de Kompanjie (gemeente Veendam en Pekela) - Floor Aukema, gemeente Stadskanaal Dr. Klaske Wynia Programmaleider SamenOud Juni Het Nationaal Programma Ouderenzorg is een programma van ZonMw, in samenwerking met de NFU en de CSO. Opdrachtgever is het ministerie van VWS. Pagina 4 van 24

5 INLEIDING Het beheersen van de alsmaar stijgende zorg kosten staat bij vele landen wereldwijd hoog op de agenda. Zeker wat betreft de langdurige zorg. Een van de oorzaken van deze toename in kosten is de wijze waarop zorgsystemen zich hebben ontwikkeld. Enerzijds is het volume van zorgvraag toegenomen, en tegelijk hebben vergaande specialisatie en technologische ontwikkelingen geleid tot een stijging van de zorg kosten. Neveneffect van deze ontwikkelingen is de fragmentatie van zorg en tegelijk hebben de verschillende en continu veranderende financieringsstromen geleid tot een verdere scheiding tussen eerste- en tweedelijns zorgorganisaties en tussen maatschappelijke- en zorgorganisaties. Het huidige Nederlandse zorgmodel is ontworpen om acute en kortdurende gezondheidsproblemen effectief en efficiënt op te lossen. Dit model schiet echter tekort in de zorg voor ouderen die vaak te maken hebben met een toenemend aantal (chronische) gezondheidsklachten. Hoewel deze ouderen veel (verschillende typen) zorg gebruiken, is het maar de vraag of ze daadwerkelijk de juiste en samenhangende zorg krijgen. Herontwerp van het huidige zorgmodel is daarom noodzakelijk. Een mogelijke oplossing biedt het Chronic Care Model (CCM) gecombineerd met de Kaiser Permanente Triangle. Het nieuwe zorgmodel SamenOud combineert alle basiselementen van het CCM en realiseert vraaggerichte, samenhangende, proactieve en preventieve zorg en begeleiding voor ouderen van 75 jaar en ouder in de context van maatschappelijke- en gezondheidszorgorganisaties. SamenOud richt zich daarbij niet alleen op kwetsbare ouderen of ouderen met complexe zorgbehoeften, maar ook op vitale ouderen. SamenOud wordt sinds januari 2012 gerealiseerd in 15 huisartspraktijken in de Provincie Groningen. Aan SamenOud is gedegen experimenteel onderzoek verbonden gekoppeld om de effecten van SamenOud op de ouderen, de kwaliteit van zorg, het zorggebruik en de kosten te onderzoeken. Aan het onderzoek nemen 1500 ouderen deel, waarbij de helft zoals gebruikelijk zorg ontvangt en de andere helft zorg volgens het nieuwe zorgmodel SamenOud. De resultaten van dit onderzoek worden eind 2013 verwacht. We hebben positieve verwachtingen, mede omdat uit de eerdere pilot Casemanagement voor Kwetsbare ouderen, voorloper van SamenOud, bleek dat na een halfjaar intensieve begeleiding, de complexiteit van zorgbehoeften significant afnam. Het doel van deze business case is het geven van een betrouwbare indicatie voor de effecten op het zorggebruik en de kosten van SamenOud. Hiermee kan op verantwoorde wijze op andere locaties gestart worden met SamenOud, nog voordat de resultaten van het kostenonderzoek bekend zijn. Pagina 5 van 24

6 Voor de berekening in deze Business case werd gebruik gemaakt van: - De begroting zoals ingediend op basis van de NZA-NPO beleidsregel voor de financiering van de uitvoering van het eerste interventiejaar - Gegevens van zorgverzekeraar Menzis over het zorggebruik van de deelnemende ouderen (71% van de ouderen die deelnemen aan SamenOud zijn verzekerd bij Menzis) - Gegevens van Menzis zorgkantoren over het zorggebruik van alle deelnemende ouderen - Gegevens van de betrokken gemeentes over individuele aanspraken WMO van alle deelnemende ouderen - Antwoorden van de ouderen over het zorggebruik zoals gegeven tijdens de baseline meting - Handleiding kostenonderzoek van het College Voor Zorgverzekeringen [1] Ouderen hebben met het ondertekenen van het informed consent formulier expliciet toestemming gegeven voor het verzamelen van de gegevens bij de zorgverzekeraar, het zorgkantoor en de betrokken gemeentes. Pagina 6 van 24

7 SAMENOUD SamenOud is het nieuwe zorgmodel voor ouderen dat gebaseerd is op het Chronic Care Model (CCM) in combinatie met de Kaiser Permanente Triangle. Het CCM (figuur 1) is een multidimensionaal model dat als leidraad kan dienen bij het organiseren van integrale, preventieve en proactieve zorg en begeleiding voor mensen met langdurige beperkingen zoals chronisch zieken en ouderen. De basis van het CCM is het verbinden van maatschappelijke organisaties met organisaties in de gezondheidszorg in zowel eerste- als tweede lijn. Het ultieme doel van het CCM is een goed geïnformeerde en geactiveerde patiënt in interactie met een voorbereid en proactief team, waarbij het proces van anamnese, zelfmanagement support, optimaliseren van zorg en behandeling, en follow-up resulteren in hoogwaardige en bevredigende resultaten. Figuur 1 Chronic Care Model De Kaiser Permanente Triangle is een dienstverleningsmodel dat uitgaat van het risico op verhoogde zorgbehoeften. Op basis van het risico wordt de intensiteit van zorg en begeleiding afgestemd [2]. Binnen SamenOud wordt dit model toegepast door de uitkomsten van de het screeningsinstrument toe te passen voor triage naar de SamenOud profielen. Per profiel wordt passende zorg en begeleiding aangeboden (Figuur 2). Pagina 7 van 24

8 Figuur 2 Kaiser Permanente Triangle en SamenOud profielen Het profiel Complexe zorgbehoeften betreft ouderen met complexe zorgbehoeften en omvat 20% van de ouderen van 75 jaar en ouder. Het profiel Kwetsbaar betreft ouderen die (nog) geen complexe zorgbehoefte hebben, maar wel kwetsbaar zijn. Dit profiel omvat 16% van de ouderen. Het profiel Robuust betreft vitale ouderen die geen complexe zorgbehoefte hebben en niet kwetsbaar zijn. Hier gaat het om 64% van de ouderen. In Tabel 1 worden de kenmerken per SamenOud profiel weergegeven. Tabel 1 Kenmerken SamenOud profielen Complex Kwetsbaar Robuust Coördinatie OT, casemanagers OT, casemanagers OT Duur individuele 6 of 12 maanden 12 maanden - begeleiding Contacten (frequentie) Gestructureerd, elke twee weken Gestructureerd, eens per maand Eigen initiatief of geïnitieerd door OT Focus Zorg (Psycho)Sociaal Zelfmanagement Benadering Individueel Individueel Groep De zorg en begeleiding binnen de drie profielen wordt gecoördineerd door het Ouderenzorg Team (OT). Een OT bestaat uit de huisarts, een specialist ouderengeneeskunde, een wijkverpleegkundige en een ouderenadviseur (de laatste twee fungeren als casemanagers). De wijkverpleegkundige organiseert zorg en begeleiding voor ouderen met complexe zorgbehoeften, de ouderenadviseur organiseert zorg en begeleiding voor de kwetsbare ouderen. Ouderen zonder complexe problematiek en kwetsbaarheid volgen een zelfmanagementprogramma. Daarnaast is een programma voor preventie en ondersteuning van het zelfmanagement vermogen ontwikkeld. Pagina 8 van 24

9 BASISGEGEVENS SAMENOUD De kenmerken per profiel zijn vertaald naar het aantal benodigde uren zorg en begeleiding per deelnemende oudere per jaar. Naarmate de kwetsbaarheid en complexiteit van zorgbehoeften toenemen wordt (per persoon) meer (preventieve en proactieve) zorg en begeleiding geboden. In deze business case wordt uitgegaan van additionele uren voor zorg en begeleiding door het Ouderenzorg Team, ongeacht of de oudere geïndiceerde AWBZ zorg ontvangt en/of deelneemt aan een ziekte specifiek (keten)zorgprogramma. Wanneer er sprake is van significante overlap in de zorg en begeleiding, zoals bij dementie of diabetes, worden afspraken gemaakt over wie de zorg en begeleiding uiteindelijk uitvoert. Bij daadwerkelijke implementatie kan wat betreft overlap van zorgcoördinatie nog efficiënter en effectiever ter werk gegaan worden binnen een regio. Vooralsnog is dat niet meegenomen in deze business case. In Tabel 2 zijn eveneens de uren voor het overleg tussen de leden van het Ouderenzorg Team per huisartspraktijk per jaar meegerekend. Tabel 2 SamenOud: aantal uren voor begeleiding en overleg, per jaar Begeleiding en overleg Uren per jaar Begeleiding per persoon Complex, langdurig (12 mnd) 30 kortdurend (6 mnd) 15 Kwetsbaar 15 Robuust 1 Overleggen per huisartspraktijk Ouderenzorg team (4 professionals) 24 Casemanagement (2 professionals) 12 Op basis van theoretische modellen [2] is de verwachtingen dat 5% van de ouderen langdurige (>6 maanden) intensieve begeleiding en 15% van de ouderen kortdurende ( 6 maanden) intensieve begeleiding nodig heeft. Hoewel in het rekenmodel rekening gehouden met de kosten die de verschillen in begeleidingsduur met zich meebrengen, wordt er in het vervolg van deze business case sec geschreven over de profielgroep complex. Dit om de leesbaarheid te bevorderen. Pagina 9 van 24

10 Voor het opstellen van de begroting zijn destijds de maximale tarieven gebruikt zoals beschreven in de NZa Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven extramurale zorg 2011 (CA ). Zie Tabel 3. Tabel 3 Gehanteerde uurtarieven professionals (NZA CA ) Professional Prestatie omschrijving Uurtarief Artsen H328 Behandeling 104,63 Wijkverpleegkundigen H106 Gespecialiseerde verpleging 74,29 Ouderenadviseurs H104 Verpleging 68,52 In deze business case zijn we uitgegaan van de 15 huisartsen die aan SamenOud meewerken en deelname van gemiddeld 50 ouderen per praktijk 2. De 15 huisartsen houden praktijk in de drie deelnemende gemeenten, Stadskanaal, Veendam of Pekela in de provincie Groningen. In deze gemeenten komt het percentage ouderen (65 jaar en ouder) ruim boven het landelijk gemiddelde uit 3. De Sociaal Economische Status van de inwoners is lager is dan het landelijk gemiddelde 4. Het kan zijn dat in huisartspraktijken in andere regio s deze verdeling over de profielen iets afwijkt, alhoewel is gebleken dat deze verdeling bijna in alle populaties en regio s terug te vinden is [2]. In deze business case gaan we uit van 750 ouderen die zorg volgens SamenOud ontvangen, verdeeld over de drie SamenOud profielen (Tabel 4). Tabel 4 Aantal ouderen per SamenOud profielgroep (n=750) Profiel % N Complex 20% 150 ouderen Kwetsbaar 16% 120 ouderen Robuust 64% 480 ouderen 2 Berekening: normpraktijken met 2500 patiënten, waarvan 200 patiënten 75 jaar; respons van 50% (100 patiënten); en evenredige verdeling over controle en interventiegroep (50 patiënten). 3 Zorgatlas, Ouderen per gemeente Sociaal en Cultureel Planbureau, statusscores, sociaal economische status per wijk, verkregen Pagina 10 van 24

11 TOTALE KOSTEN PER SAMENOUD PROFIELGROEP Het aantal uren per persoon en per praktijk zoals beschreven in Tabel 2 kunnen nu worden gecombineerd met de tarieven zoals beschreven in Tabel 3 en het aantal ouderen zoals weergegeven in Tabel 4. Dit leidt tot een overzicht van de totaal kosten per profiel zoals weergegeven in Tabel 5. De uren voor overleg van de vijftien Ouderenzorg Teams zijn evenredig verdeeld over de profielgroepen complex en kwetsbaar. Tabel 5 Kosten per jaar per profielgroep en per persoon per profielgroep Profiel N Totale kosten per profielgroep Gemiddelde kosten per persoon per profielgroep Complex Kwetsbaar Robuust Totaal Op basis van de gegevens uit Tabel 5 kunnen de gemiddeld kosten per persoon berekend worden. Gemiddeld kost de interventie SamenOud 649 per persoon per jaar, met een range van 1937 (Complex) tot 68 (Robuust) per jaar per persoon. Pagina 11 van 24

12 THEORETISCHE EFFECTEN OP ZORG EN BEGELEIDING Op basis van eerdere onderzoeken naar de effecten van geïntegreerde zorgmodellen [3-5] en de business case zoals opgesteld voor het transitie experiment in Nijmegen [6] zijn onderwerpen geselecteerd waarop SamenOud naar verwachting effect zal hebben. Voorafgaand aan het onderzoek hebben de ouderen die deelnemen aan SamenOud toestemming aan de onderzoekers gegeven hun gegevens (gekoppeld aan BSN) op te vragen bij de betrokken gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoor. Deze gegevens zijn opgevraagd en verkregen en vormen daarmee de meest objectieve data te gebruiken voor een business case. In Tabel 6 worden de onderwerpen, de huidige financieringsbron en de gehanteerde eenheden weergegeven. Daar waar geen gemiddelde kosten per profiel worden gehanteerd, worden de CVZ kostprijzen per eenheid beschreven. Tabel 6 Zorg en begeleiding, financieringsbronnen, toegepaste eenheden en kosten per eenheid Onderwerpen Financieringsbron Omschrijving eenheid Kosten per eenheid ( ) Medicatie ZVW Gemiddelde kosten Huisartsenzorg ZVW Gemiddeld aantal contacten 29,1 Huisartspost bezoek of visite ZVW Gemiddeld aantal contacten 104,0 Ziekenhuiszorg ZVW Gemiddelde kosten Paramedische zorg 5 ZVW Gemiddelde kosten Thuiszorg AWBZ Gemiddeld aantal uren 36,4 Verzorgingshuiszorg AWBZ Gemiddeld aantal dagen 93,6 Verpleeghuiszorg AWBZ Gemiddeld aantal dagen 247,6 Dagopvang/dagbesteding AWBZ Gemiddeld aantal dagdelen 118,6 Dagbehandeling AWBZ Gemiddeld aantal dagdelen 190,4 Huishoudelijke zorg WMO Gemiddeld aantal uren 25,0 Aanpassingen in huis WMO Gemiddeld aantal 1040,4 Hulpmiddelen WMO(40%)/ZVW(60%) Gemiddeld aantal 615,9 Mantelzorg Algemeen Gemiddeld aantal uren 13,0 5 Kosten voor Paramedische zorg worden, afhankelijk van de profielgroep, 50%(complex en kwetsbaar) - 70% (robuust) vergoed via aanvullende verzekeringen. In het rekenmodel wordt alleen uitgegaan van de zorgkosten op dit moment behorende tot de zorgverzekeringswet. Pagina 12 van 24

13 Wanneer gegevens beschikbaar waren in termen van aantal of volume (Tabel 6), werd om landelijke vergelijking mogelijk te maken, verder gebruik gemaakt van de kostprijzen zoals geformuleerd door CVZ [1] en niet met de gemiddelde prijzen zoals gehanteerd door betrokken financiers. Zie Bijlage I voor het overzicht van de gehanteerde eenheden per persoon per jaar per profielgroep. Uit de ons ter beschikking gestelde databases zijn de volumes, (kost)prijzen en trends gedestilleerd en vertaald naar de gemiddelde kosten per persoon per jaar per profiel (zie tabel 7). Tabel 7 Gemiddelde kosten per persoon per profielgroep in euro s per jaar ( ) vóór SamenOud Zorg en begeleiding Complex Kwetsbaar Robuust Medicatie Huisartsen contact * Huisartspost bezoek of visite * Ziekenhuiszorg Paramedische zorg Thuiszorg * Verzorgingshuiszorg * Verpleeghuiszorg * Dagopvang/dagbesteding * Dagbehandeling * Huishoudelijke zorg * Aanpassingen in huis * Hulpmiddelen * Mantelzorg * Totaal * Zie Bijlage I voor de gehanteerde gemiddelde eenheden per persoon per jaar per profielgroep en voor de gehanteerde tarieven per eenheid zie Tabel 6. 6 Kosten voor Paramedische zorg worden, afhankelijk van de profielgroep, 50%(complex en kwetsbaar) - 70% (robuust) vergoed via aanvullende verzekeringen. In het rekenmodel wordt alleen uitgegaan van de zorgkosten op dit moment behorende tot de zorgverzekeringswet. Pagina 13 van 24

14 Uit tabel 7 blijkt dat de gemiddelde kosten per persoon per jaar voor SamenOud 9458 zijn, met een range van (profiel complex) tot 4565 (profiel robuust). Door Tabel 7 te vermenigvuldigen met het aantal oudere per profiel kunnen de totale kosten per profiel worden berekend. Deze worden weergegeven in Tabel 8. Tabel 8 Kosten per profielgroep vóór SamenOud in euro s per jaar ( ) Complex Kwetsbaar Robuust Zorg en begeleiding N = 150 N=120 N=480 Medicatie Huisartscontacten Huisartspost bezoek of visite Ziekenhuiszorg Paramedische zorg Thuiszorg Verzorgingshuiszorg Verpleeghuiszorg Dagopvang/dagbesteding Dagbehandeling Huishoudelijke zorg Aanpassingen in huis Hulpmiddelen Mantelzorg Totaal Kosten voor Paramedische zorg worden, afhankelijk van de profielgroep, 50%(complex en kwetsbaar) - 70% (robuust) vergoed via aanvullende verzekeringen. In het rekenmodel wordt alleen uitgegaan van de zorgkosten op dit moment behorende tot de zorgverzekeringswet. Pagina 14 van 24

15 VERWACHTE EFFECTEN In het rekenmodel van deze business case wordt uitgegaan van een stijging of daling in procenten in vergelijking met de situatie vóór de interventie. Enerzijds zal SamenOud leiden tot afname van zorggebruik - bijvoorbeeld door het voorkomen van huisartsbezoeken en het uitstellen en verkorten van opname in ziekenhuis, verzorgingshuis en verpleeghuis - anderzijds zal SamenOud leiden tot een toename van zorggebruik - zoals thuiszorg, huishoudelijke hulp, het aanschaffen van hulpmiddelen en aanpassingen aan de woning. Deze procentuele verandering in kosten wordt berekend op basis van een verwachte verandering van het volume. Bijvoorbeeld het aantal (vervolg)consulten aan de medisch specialist(en) zal afnemen; voor veel ouderen gaat het dan ook om meerdere specialisten. Juist de controles, nazorg en begeleiding kunnen worden uitgevoerd door het Ouderenzorg Team. De verwachte veranderingen zijn zoveel als mogelijk gebaseerd op eerdere onderzoeken, waar uit is gebleken dat interventies die enigszins vergelijkbaar zijn met SamenOud, effect hebben op gebruik van zorg en begeleiding [3-5]. Tevens zijn deze aannames gestoeld op de eerdere ervaringen die zijn opgedaan gedurende de pilot SamenOud, het eerste interventiejaar van SamenOud en de kwalitatieve beschrijvingen van verschillende cases uit SamenOud (zie Bijlage II en als zodanig binnenkort gepubliceerd in Bijblijven ). In Tabel 9 worden de verwachte effecten van zorg als gebruikelijk en SamenOud weergegeven. TOEGEPASTE CORRECTIES De afgelopen jaren en de komende jaren worden de nodige veranderingen verwacht in de financieringsstromen en beschikbare budgetten voor de onderwerpen zoals gehanteerd in deze business case. Omdat het lastig is in te schatten wat de effecten van deze verschuivingen en bezuinigingen zullen zijn, is besloten in deze business case de autonome groei of afname van de zorgkosten (volume en prijs) niet mee te nemen. De verwachte effecten voor zorg als gebruikelijk zijn daarom op 0% gesteld en worden voor de leesbaarheid niet weergegeven in de tabellen. ANDERE EFFECTEN Naast de effecten op het zorggebruik, wordt uitgebreid onderzoek gedaan naar de effecten van SamenOud op de uitkomsten bij de ouderen en de kwaliteit van zorg. Op basis van de eerder genoemde onderzoeken en de pilot Casemanagement voor Kwetsbare ouderen, zijn de verwachtingen dat ook op deze onderwerpen SamenOud een positief effect zal hebben. Pagina 15 van 24

16 Tabel 9 De verwachte effecten per profiel van SamenOud op de gemiddelde zorgkosten ten opzichte van het voorgaande jaar in procenten (%) Zorg en begeleiding Complex Kwetsbaar Robuust Medicatie Huisartscontacten Huisartspost Ziekenhuis zorg Paramedische zorg Mondzorg Thuiszorg Verzorgingshuiszorg Verpleeghuiszorg Dagopvang Dagbehandeling Huishoudelijke zorg Aanpassingen in huis Hulpmiddelen Mantelzorg Door de percentages uit Tabel 9 te combineren met de bedragen uit Tabel 8 kunnen de gemiddelde kosten per persoon per profiel na een jaar berekend worden. De uitkomsten van deze berekening worden in Tabel 10 gepresenteerd. Pagina 16 van 24

17 Tabel 10 Het verwachte verschil in de totale zorgkosten na 1 jaar per profielgroep van SamenOud, uitgedrukt in euro s ( ) Complex Kwetsbaar Robuust Zorg en begeleiding N = 150 N=120 N=480 Medicatie Huisartscontacten Huisartspost Ziekenhuis zorg Paramedische zorg Thuiszorg Verzorgingshuiszorg Verpleeghuiszorg Dagopvang Dagbehandeling Huishoudelijke zorg Aanpassingen in huis Hulpmiddelen Mantelzorg SamenOud Totaal De diverse onderdelen waarop verwacht wordt niet te kunnen besparen en/of die additionele kosten met zich meebrengen, zoals de kosten van de interventie zelf, worden weergegeven als positieve bedragen. De onderdelen waarop verwacht wordt te besparen, zijn de negatieve bedragen. Uit Tabel 10 blijkt dat, inclusief de extra kosten die de interventie met zich meebrengt, SamenOud per profielgroep een aanzienlijk bedrag kan besparen. Door de preventieve, proactieve en samenhangende zorg van SamenOud is de verwachting dat er een reductie van 274 euro per jaar per persoon in de kosten voor zorg en begeleiding kan worden gerealiseerd. Dit met een range van 599 (complex) tot 169 (robuust) per jaar per persoon. Hiermee kan gesteld worden dat de interventie zich binnen een jaar terug kan verdienen en zelfs een aanzienlijke besparing kan opleveren. Pagina 17 van 24

18 De verwachte effecten zoals gepresenteerd in Tabel 10 kunnen met behulp van Tabel 6 per financieringsbron inzichtelijk gemaakt worden. Uit Tabel 11 blijkt dat, gezien vanuit de Zorgverzekeringswet (ZVW) er gemiddeld 637 euro en vanuit de AWBZ 354 per persoon per jaar bespaard kan worden. Gezien vanuit de WMO is de verwachting dat er gemiddeld 69 per persoon per jaar extra kosten gemaakt worden. De som van deze kosten en besparing komt niet overeen met de uitkomsten uit Tabel 10. Dit komt omdat in Tabel 11 niet is gedefinieerd wie de kosten draagt voor de interventie SamenOud. Gedurende de projectperiode zijn de kosten van de interventie SamenOud integraal gefinancierd via de NZA beleidsregel NPO. Tabel 11 Het verwachte verschil in de totale zorgkosten na 1 jaar per profiel van SamenOud per financieringsstroom, uitgedrukt in euro s ( ) Complex Kwetsbaar Robuust N = 150 N=120 N=480 ZVW AWBZ WMO SamenOud Totaal Pagina 18 van 24

19 SAMENVATTING Met deze business case hebben we een indicatie willen geven van de financiële effecten van de interventie SamenOud. SamenOud is een omvangrijke interventie die de nodige veranderingen met zich mee brengt, niet in de laatste plaats culture veranderingen. Dit kost tijd. In deze business case zijn we daarom bewust terughoudend geweest met de verwachte impact op zorggebruik. Uit deze voorzichtige aannames blijkt echter al dat SamenOud zich binnen een jaar terug kan verdienen. In een best scenario zal dit bedrag aanzienlijk hoger zijn. Tabel 12 Samenvatting gemiddelde kosten en baten per profielgroep uitgedrukt in euro s Complex Kwetsbaar Robuust Gemiddelde kosten van SamenOud per persoon Gemiddelde kosten zorggebruik vóór SamenOud per persoon Verwachte gemiddelde kosten zorggebruik na één jaar per persoon Gebruikelijke zorg SamenOud Verschil gemiddelde kosten tussen zorg als gebruikelijk en SamenOud na één jaar interventie, per persoon Wanneer alle in deze business case genoemde kosten en baten meegerekend worden, wordt verwacht dat SamenOud een besparing kan opleveren van gemiddeld 274 per persoon per jaar, met een range van 599 (complex) tot 169 (robuust) per jaar per persoon. Pagina 19 van 24

20 Bijlage I Gemiddelde eenheden zorg en begeleiding per persoon, per profielgroep, per jaar Zorg en begeleiding Complex Kwetsbaar Robuust Gemiddelde medicatie kosten/ jaar Gemiddeld aantal huisarts contacten / jaar 5,6 4,80 4,70 Gemiddeld aantal huisartspost bezoeken/ jaar Gemiddelde ziekenhuis kosten / jaar Gemiddelde kosten paramedische zorg/ jaar (ZVW) Gemiddeld aantal uren thuiszorg / jaar 109,2 54,08 10,40 Gemiddeld aantal verzorgingshuis dagen ZZP 1-3) / jaar 14,84 8,05 1,33 Gemiddeld aantal verpleeghuis dagen (ZZP 4-10) / jaar 16,4 8,85 0,95 Gemiddeld aantal dagopvang dagdelen/ jaar 14,04 11,96 0,05 Gemiddeld aantal dagbehandeling dagen/ jaar 0,52 0,26 0 Gemiddeld aantal uren HHV / jaar 106,2 72,7 22,7 Gemiddeld aantal aanpassingen huis / jaar 0,36 0,27 0,12 Gemiddeld aantal hulpmiddelen / jaar 0,70 0,49 0,19 Gemiddeld aantal uren mantelzorg/ jaar 114,9 41,2 19,4 Pagina 20 van 24

21 BIJLAGE II Casus Van chaos naar regie Mevrouw Z is 82 jaar en woont alleen in een serviceflat. Zij is bij de huisarts bekend met hypertensie, hartfalen, maculadegeneratie van het linker oog, vasculaire encephalopathie, een mammasparende operatie, diabetes mellitus type 2 en nierinsufficiëntie (kreamdrd 31). Als medicatie gebruikt zij: Isosorbidemononitraat 60 mg, Codiovan 160/25 mg, Atenolol 50 mg, Furosemide 20 mg, Ascal cardio 100 mg, Pantoprazol 20 mg, Diclofenac supp 50 mg en Paracetamol zo nodig. Zij bezoekt met regelmaat de cardioloog, internist, oogarts en reumatoloog. Op basis van de resultaten van de screening blijkt dat ze past in het profiel Complexe zorgbehoeften. De wijkverpleegkundige zal mevrouw begeleiden in de rol van casemanager. In de anamnese tijdens het eerste huisbezoek constateert de casemanager de volgende (nieuwe) problemen: pijn in de gewrichten, problemen met het gehoor, hartfunctie en bloeddrukfuncties zijn niet optimaal, er is sprake van duizeligheid en algemene vermoeidheid. Mevrouw moet vaak naar het ziekenhuis. Ze wil er wel eens op uit en heeft behoefte aan een vrijwilliger om haar dochter, die mantelzorger is, te ontlasten. De casemanager laat haar kaartje met gegevens achter zodat zij goed te bereiken is en spreekt af dat zij na twee weken weer op bezoek komt. Dan zal een zorgleefplan opgesteld worden. Na het eerste huisbezoek wordt in het Ouderenzorg Team het zorgleefplan besproken op basis van de problemen die mevrouw heeft aangegeven. De huisarts geeft aan dat zij één à twee keer per week contact met hem zoekt met allerlei vage klachten die hij niet goed kan duiden. Naar aanleiding van de veelheid aan klachten besluit het Ouderenzorg Team om de Specialist Ouderengeneeskunde (SOG) op huisbezoek te laten gaan om een aantal zaken nader te onderzoeken, zoals het vele specialistenbezoek, de duizeligheidklachten, de pijnklachten en de gehoor problemen. De casemanager overlegt met de ouderenadviseur over het regelen van een vrijwilliger. Huisbezoek Specialist Ouderengeneeskunde In het volgende teamoverleg rapporteert de SOG het team de volgende bevindingen: Er is een toename van het hartfalen veroorzaakt door Diclofenac gebruik. Ze adviseert de huisarts de Diclofenac te staken en de Furosemide te verdubbelen vanwege de beperkte werkzaamheid van een lage dosis bij afgenomen nierfunctie. De pijnklachten zijn het gevolg van uitgebreide artrose. Geadviseerd wordt te starten met Fentanyl 12 in combinatie met een zakje Movicolon. De aanhechting van het rechter trommelvlies is rood. Er is geen sprake van cerumen. Ze draagt gehoorapparaten. De duizeligheid en vermoeidheid kunnen bijwerkingen zijn van de (cardiale) medicatie. Het advies is om in afstemming met de cardioloog te Pagina 21 van 24

SamenOud: elke huisarts een eigen Ouderenzorg Team

SamenOud: elke huisarts een eigen Ouderenzorg Team SamenOud: elke huisarts een eigen Ouderenzorg Team A. de Groot MSc, 1 S.L.W. Spoorenberg MSc, 2 drs. R.J. Beukema, 3 drs. R. Mustafa 4 en dr. K. Wynia 5 1 specialist ouderengeneeskunde en hoofd medische

Nadere informatie

SamenOud MOgroep 14 oktober 2014

SamenOud MOgroep 14 oktober 2014 SamenOud MOgroep 14 oktober 2014 Coen Ronde Beleidsmedewerker I&O, Tinten welzijnsgroep Projectleider SamenOud c.j.ronde@umcg.nl Universitair Medisch Centrum Groningen Afdelingen Gezondheidswetenschappen

Nadere informatie

Programma Geïntegreerde Ouderenzorg (PGO)

Programma Geïntegreerde Ouderenzorg (PGO) NPO Transitie-experiment Programma Geïntegreerde Ouderenzorg (PGO) Herontwerp van het zorgaanbod: naar vraaggerichte, samenhangende, proactieve en preventieve zorg en begeleiding voor ouderen (75+) Klaske

Nadere informatie

Programma Geïntegreerde Ouderenzorg (PGO)

Programma Geïntegreerde Ouderenzorg (PGO) NPO Transitie-experiment Programma Geïntegreerde Ouderenzorg (PGO) Herontwerp van het zorgaanbod: naar vraaggerichte, samenhangende, proactieve en preventieve zorg en begeleiding voor ouderen (75+) Klaske

Nadere informatie

Piet Kooistra (76) Jaap van der Vlis (78) Hermien de Lange (85)

Piet Kooistra (76) Jaap van der Vlis (78) Hermien de Lange (85) Bijlage 4 Casus 2 SamenOud 4.1 Beschrijving casus vanuit de optiek van de burger Even voorstellen Piet Kooistra (76) Jaap van der Vlis (78) Hermien de Lange (85) Screening Piet, Jaap en Hermien zijn alleenstaande

Nadere informatie

SamenOud. Anders denken & anders doen

SamenOud. Anders denken & anders doen SamenOud Anders denken & anders doen drs. Folkert Ringnalda Verpleegkundige Bedrijfskundige (RuG) (Internet-)ondernemer LinkedIn: www.linkedin.com/in/folkertringnalda Productontwikkeling Business Development

Nadere informatie

Onderzoek: de rode draad in het ontwikkelen van integrale zorg

Onderzoek: de rode draad in het ontwikkelen van integrale zorg Onderzoek: de rode draad in het ontwikkelen van integrale zorg Geke Dijkstra PhD, Programmaleider Toegepast GezondheidsOnderzoek Klaske Wynia PhD, Programmaleider SamenOud UMCG, Afdeling Gezondheidswetenschappen

Nadere informatie

Gevolgen van het regeerakkoord voor de zorg Herman Klein Tiessink

Gevolgen van het regeerakkoord voor de zorg Herman Klein Tiessink Gevolgen van het regeerakkoord voor de zorg Herman Klein Tiessink Stand van zaken regeerakkoord op dit moment Kern is versterking van zorg thuis ( extramuraliseren ) via Wmo en Zorgverzekeringswet Uit

Nadere informatie

Zorg voor kwetsbare ouderen thuis

Zorg voor kwetsbare ouderen thuis Zorg voor kwetsbare ouderen thuis Inhoud Wet- en regelgeving Inzet specialist ouderengeneeskunde in de thuissituatie Inzet behandelaren GEC in de thuissituatie Zorgdomein Veranderingen in wet- en regelgeving

Nadere informatie

Verenso. Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde en sociaal geriaters

Verenso. Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde en sociaal geriaters Verenso Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde en sociaal geriaters WetLz April 2014 Wet Langdurige Zorg (Wet LZ) Alleen de meest kwetsbare mensen hebben in de toekomst recht op passende zorg (en

Nadere informatie

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015 De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is ZorgImpuls maart 2015 Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk heeft veel taken

Nadere informatie

Transmurale zorgbrug

Transmurale zorgbrug Transmurale zorgbrug 13 februari 2014 Geriatriedagen 2014 Renate Agterhof, verpleegkundig specialist Spaarne Ziekenhuis Marina Tol, onderzoekscoördinator AMC Programma Aanleiding, ontwikkeling en stand

Nadere informatie

De AWBZ en de VVT (verpleging, verzorging en thuiszorg) na de verkiezingen van september 2012.

De AWBZ en de VVT (verpleging, verzorging en thuiszorg) na de verkiezingen van september 2012. De AWBZ en de VVT (verpleging, verzorging en thuiszorg) na de verkiezingen van september 2012. Savant-Zorg Regionale gecertificeerde organisatie voor verpleging en verzorging. Wij bieden verpleging en

Nadere informatie

Ouderengeneeskunde in de eerste lijn:

Ouderengeneeskunde in de eerste lijn: Ouderengeneeskunde in de eerste lijn: Naar een Universitaire Praktijk Ouderengeneeskunde (UPO) ANH-Halfjaarlijkse 15 januari 2015 Cees Hertogh & Ferry Bastiaans 1 Achtergronden (extern): Toenemende en

Nadere informatie

Inhoud. Doel en uitgangspunten Aanpak en gegevensverzameling Resultaten Tot slot

Inhoud. Doel en uitgangspunten Aanpak en gegevensverzameling Resultaten Tot slot Onderzoek naar potentiële besparingen van innovatieve complexe wondzorg September 2014 Transform to the power of digital Inhoud Doel en uitgangspunten Aanpak en gegevensverzameling Resultaten Tot slot

Nadere informatie

Wijkgezondheidsteams Arnhem. 1 November 2013

Wijkgezondheidsteams Arnhem. 1 November 2013 Wijkgezondheidsteams Arnhem 1 November 2013 Awina Nijntjes: Wijkverpleegkundige STMG Bregje Peeters: Adviseur eerste lijn, Caransscoop Versus Aanleiding Convenant Menzis-Gemeente Arnhem: 3 jaar gezamenlijk

Nadere informatie

opening informatiebijeenkomst zorgaanbieders Zwolle, 25 juni 2014 Ria Stegehuis, directeur Zorg

opening informatiebijeenkomst zorgaanbieders Zwolle, 25 juni 2014 Ria Stegehuis, directeur Zorg Menzis wijkverpleging opening informatiebijeenkomst zorgaanbieders Zwolle, 25 juni 2014 Ria Stegehuis, directeur Zorg Programma 1. Opening bijeenkomst (Ria Stegehuis) 2. Menzis visie/ambitie Wijkverpleging

Nadere informatie

Groepsbijeenkomst 30 september 2014

Groepsbijeenkomst 30 september 2014 Groepsbijeenkomst 30 september 2014 Programma van vandaag 16.30 Stand van zaken Precuro: Patiëntervaringen (Precuro II) Uitkomsten: zelfredzaamheid en teamspirit (Precuro I) 17.10 De rol van zorgverzekeraars,

Nadere informatie

Fysiotherapie bij u in de wijk

Fysiotherapie bij u in de wijk Fysiotherapie bij u in de wijk Florence Florence biedt met ruim 4.000 medewerkers onder meer jeugdgezondheidszorg, thuiszorg, verzorgingshuiszorg en verpleeghuiszorg in Den Haag, Delft, Leidschendam-Voorburg,

Nadere informatie

Zorgpad voor Kwetsbare Ouderen Presentatie Heerenveen 18/11/2014

Zorgpad voor Kwetsbare Ouderen Presentatie Heerenveen 18/11/2014 Zorgpad voor Kwetsbare Ouderen Presentatie Heerenveen 18/11/2014 Riet ten Hoeve Friesland Voorop Het zorgpad is ontwikkeld door een Projectgroep in het kader van Friesland Voorop en vastgesteld september

Nadere informatie

Zorg na een ziekenhuisopname

Zorg na een ziekenhuisopname Zorg na een ziekenhuisopname Inhoudsopgave Inleiding... 1 Heeft u nog extra zorg nodig na uw ziekenhuis verblijf... 1 Als u naar huis gaat... 1 Thuiszorg... 1 Hulpmiddelen... 2 Medisch Specialistische

Nadere informatie

Zorggroep Almere. Gezondheidszorg in Almere. Thuis met dementie

Zorggroep Almere. Gezondheidszorg in Almere. Thuis met dementie dementiezorg in Almere Carola van Teunenbroek, specialist ouderengeneeskunde Saskia van Zutphen, persoonlijk begeleider dementie Petra Besseling, persoonlijk begeleider dementie Zorggroep Almere 23 gezondheidscentra

Nadere informatie

Verpleegkundige in de zorg aan kwetsbare ouderen

Verpleegkundige in de zorg aan kwetsbare ouderen Verpleegkundige in de zorg aan kwetsbare ouderen Erik van Rossum lector zorginnovaties voor kwetsbare ouderen Hoe gaat het met ouderen? En met de zorg voor ouderen? Kwetsbaarheid Sleutelrol verpleegkundige

Nadere informatie

Transferbureau. zorg na ontslag uit het Waterlandziekenhuis

Transferbureau. zorg na ontslag uit het Waterlandziekenhuis Transferbureau zorg na ontslag uit het Waterlandziekenhuis U bent of wordt binnenkort opgenomen in het Waterlandziekenhuis. Bij een geplande opname kunt u al rekening houden met de mogelijke beperkingen

Nadere informatie

SamenOud: een nieuw zorgmodel voor samenhangende zorg en begeleiding voor thuiswonende ouderen Wynia, Klaske

SamenOud: een nieuw zorgmodel voor samenhangende zorg en begeleiding voor thuiswonende ouderen Wynia, Klaske University of Groningen SamenOud: een nieuw zorgmodel voor samenhangende zorg en begeleiding voor thuiswonende ouderen Wynia, Klaske Published in: Nurse Academy IMPORTANT NOTE: You are advised to consult

Nadere informatie

Transmurale samenwerking voor kwetsbare ouderen in het ziekenhuis

Transmurale samenwerking voor kwetsbare ouderen in het ziekenhuis Transmurale samenwerking voor kwetsbare ouderen in het ziekenhuis Presentatie voor leergang substitutie jan van Es instituut 17 december 2014 Susanne Smorenburg Programmamanager GRZ en Transmurale zorg

Nadere informatie

Factsheet Integrale gebiedsaanpak. Trekker: regio Achterhoek

Factsheet Integrale gebiedsaanpak. Trekker: regio Achterhoek Factsheet Integrale gebiedsaanpak Trekker: regio Achterhoek Menzis en gemeenten werken samen om tot samenhangende hulp, ondersteuning en zorg in dorpen te komen Wie? Zorgverzekeraar Menzis, de gemeente

Nadere informatie

Wat heeft u gisteren gedaan om uw gezondheid op peil te houden?

Wat heeft u gisteren gedaan om uw gezondheid op peil te houden? Wat heeft u gisteren gedaan om uw gezondheid op peil te houden? Nooit te oud om te leren Gelderse bijeenkomst Consultatiebureaus voor Ouderen, 12-01- 2010, Provinciehuis, Arnhem Bankjes, buurtsuper, betaalbaar

Nadere informatie

Uw huisarts uit de regio Berlicum, Rosmalen, Empel en Den Bosch

Uw huisarts uit de regio Berlicum, Rosmalen, Empel en Den Bosch Het aantal patiënten met chronische zorg zoals diabetes, COPD en andere chronische ziektebeelden neemt toe. Dit vraagt om een beter gestructureerde organisatie van de gezondheidszorg. Uw huisarts uit de

Nadere informatie

We lichten de onderwerpen uit de kwaliteitsagenda hieronder verder toe.

We lichten de onderwerpen uit de kwaliteitsagenda hieronder verder toe. Kwaliteitsagenda Zorg Thuis 2016 Mensen met een kwetsbare gezondheid blijven langer zelfstandig thuis wonen. Dat kan alleen als zorg thuis goed geregeld is. Mensen hebben recht op maatwerk van goede kwaliteit

Nadere informatie

Casusbeschrijving Pleyade

Casusbeschrijving Pleyade Casusbeschrijving Pleyade Bekostiging Specialist ouderengeneeskunde buiten het verpleeghuis Colofon: D. van der Velden, sr. Beleidsadviseur Pleyade November 2016 Visie Pleyade Pleyade wil de kwetsbare

Nadere informatie

Dementiemonitor Mantelzorg 2016 Mantelzorgers over zorgbelasting en ondersteuning

Dementiemonitor Mantelzorg 2016 Mantelzorgers over zorgbelasting en ondersteuning Dementiemonitor Mantelzorg 2016 Mantelzorgers over zorgbelasting en ondersteuning Daniëlle Jansen (NIVEL) Wendy Werkman (Alzheimer Nederland) Anneke L. Francke (NIVEL) Samenvatting en aanbevelingen Het

Nadere informatie

Ruud Janssen, Lectoraat ICT-innovaties in de Zorg, Hogeschool Windesheim

Ruud Janssen, Lectoraat ICT-innovaties in de Zorg, Hogeschool Windesheim Ruud Janssen, Lectoraat ICT-innovaties in de Zorg, Hogeschool Windesheim Netwerkbijeenkomst decentraliseren = innoveren, georganiseerd door Zorg voor Innoveren, Utrecht, 26 juni 2014 Zorgverzekeringswet

Nadere informatie

Ontstaan Dementie Zorgketen Amsterdam Zuidoost en Diemen tot heden

Ontstaan Dementie Zorgketen Amsterdam Zuidoost en Diemen tot heden Ontstaan Dementie Zorgketen Amsterdam Zuidoost en Diemen tot heden Bernadette Hessing Coördinator Dementie Zorgketen Amsterdam ZO-Diemen oktober 2012 1 Initiatief ontwerp fase - Via ZiZo is project groep

Nadere informatie

PROGRAMMA GEINTEGREERDE OUDERENZORG (PGO):

PROGRAMMA GEINTEGREERDE OUDERENZORG (PGO): Algemene gegevens / General Information Programma / Programme : Nationaal Programma Ouderenzorg Subsidieronde / Subsidy round : 4e ronde NPO Transitie-experimenten Projecttitel / Project title : PROGRAMMA

Nadere informatie

Trends in het gebruik van informele zorg en professionele zorg thuis: gebruik van informele zorg neemt toe

Trends in het gebruik van informele zorg en professionele zorg thuis: gebruik van informele zorg neemt toe Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Trends in het gebruik van informele zorg en professionele zorg thuis: gebruik van informele zorg neemt toe, G. Waverijn

Nadere informatie

Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging (Zvw-pgb) - Deel 1

Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging (Zvw-pgb) - Deel 1 Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget Verpleging en Verzorging (Zvw-pgb) - Deel 1 Deel 1: Verpleegkundige deel aanvraag 2017 Dit deel vult u samen met de in of de vult dit deel samen met uw (wettelijke)

Nadere informatie

Wie zorgt er voor de thuiswonende ouderen in een kwetsbare positie?

Wie zorgt er voor de thuiswonende ouderen in een kwetsbare positie? Samenwerking Eerste Lijn bij Dementie door Afbraak zorgcentrum Thieu Heijltjes, huisarts en projectleider SON, en Marlou Schobben, Trajectbegeleider Dementie Het nieuwe woonzorgcomplex 24-11-2010 SON -

Nadere informatie

eigen thuis eigen kracht eigen leven

eigen thuis eigen kracht eigen leven eigen thuis eigen kracht eigen leven Visie van mosae zorggroep Eigen thuis, eigen kracht, eigen leven Wij geloven in de eigen kracht van mensen, ongeacht hun leeftijd. Door de regie van cliënten en de

Nadere informatie

De ambitie van de zorgverzekeraars voor de Nederlandse zorg in 2025

De ambitie van de zorgverzekeraars voor de Nederlandse zorg in 2025 De ambitie van de zorgverzekeraars voor de Nederlandse zorg in 2025 Missie zorgverzekeraars Nederland Zorgverzekeraars Nederland heeft ten doel om de zorgverzekeraars te verenigen, hun gezamenlijke belangen

Nadere informatie

Dit wil overigens niet zeggen dat dit project volledig en definitief van tafel is. Met de ICF¹ in gedachten kan het nu eenmaal niet anders dat er een

Dit wil overigens niet zeggen dat dit project volledig en definitief van tafel is. Met de ICF¹ in gedachten kan het nu eenmaal niet anders dat er een Waarom CLIQ Mail Ron Legerstee Ik ga er vooralsnog vanuit dat de behoefte aan een classificatie van hulpmiddelen bestaat. Of CLIQ daarop hét antwoord is en zal blijven weet ik niet. Wel denk ik dat enige

Nadere informatie

Zorg na een ziekenhuisopname

Zorg na een ziekenhuisopname Medisch Maatschappelijk Werk en Transferpunt Zorg na een ziekenhuisopname Inhoudsopgave Inleiding pag. 2 Heeft u zorg nodig na het verblijf in het ziekenhuis? pag. 2 Wie regelt deze zorg? pag. 2 Komt u

Nadere informatie

Bijlage 13 Integrale zorg voor kwetsbare ouderen 2016-2018

Bijlage 13 Integrale zorg voor kwetsbare ouderen 2016-2018 Bijlage 13 Integrale zorg voor kwetsbare ouderen 2016-2018 2018 Inleiding Ouderen blijven langer thuis wonen en dat leidt tot een grotere druk op de huisarts. Bovendien is door de stelselwijziging meer

Nadere informatie

Een voorbeeld van de samenwerking tussen de partners.

Een voorbeeld van de samenwerking tussen de partners. Bijlage 1. Een voorbeeld van de samenwerking tussen de partners. Korte toelichting In het projectplan van de pilot worden drie arrangementen beschreven; 1. Kort herstel; voor mensen die tijdelijke begeleiding

Nadere informatie

Beleidsregel Verpleging in de thuissituatie, noodzakelijk in verband met medisch specialistische zorg

Beleidsregel Verpleging in de thuissituatie, noodzakelijk in verband met medisch specialistische zorg Beleidsregel Verpleging in de thuissituatie, noodzakelijk in verband met medisch specialistische zorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

Goede preventieve ouderenzorg: belangrijke elementen

Goede preventieve ouderenzorg: belangrijke elementen Goede preventieve ouderenzorg: belangrijke elementen Annemieke Spijkerman GGD NOG 18 mei 2017 Werkconferentie gezond ouder worden GGD Noord- en Oost-Gelderland 2 Doetinchem Cohort Studie, al 30 jaar! Doetinchem

Nadere informatie

Toegang Sociaal Domein

Toegang Sociaal Domein Toegang Sociaal Domein Samen als gemeente Appingedam en EZA naar 1 loket voor inwoners met vragen over Zorg, Wmo, Welzijn, Jeugd, Werk & Participatie Wie zijn wij Roland Riemersma, huisarts med. coördinator

Nadere informatie

Lang zullen we leven!

Lang zullen we leven! Talmalectoraat Wonen, Welzijn en Zorg op hoge leeftijd Lang zullen we leven! Inauguratie 16 februari 2011 Dr. Evelyn Finnema Welkom! Waar gaan we het over hebben? Onderwerpen Aanleiding De opgaven en de

Nadere informatie

NHG-Standpunt. Huisartsgeneeskunde voor ouderen. Er komt steeds meer bij... standpunt

NHG-Standpunt. Huisartsgeneeskunde voor ouderen. Er komt steeds meer bij... standpunt NHG-Standpunt Huisartsgeneeskunde voor ouderen Er komt steeds meer bij... standpunt Schatting: in 2040 - op het hoogtepunt van de vergrijzing - zal zo n 23 procent van de bevolking ouder zijn dan 65 jaar.

Nadere informatie

De ontwikkeling, implementatie en evaluatie van een zorgpad geriatrische revalidatiezorg

De ontwikkeling, implementatie en evaluatie van een zorgpad geriatrische revalidatiezorg De ontwikkeling, implementatie en evaluatie van een zorgpad geriatrische revalidatiezorg Jolanda van Haastregt 03-06-2016 Irma Everink, Ruud Kempen, Jos Schols Health Services Research Focusing on Chronic

Nadere informatie

- kiezen voor het gebruik van goede digitale informatiesystemen in de zorgpraktijk.

- kiezen voor het gebruik van goede digitale informatiesystemen in de zorgpraktijk. SAMENVATTING Het aantal mensen met een chronische aandoening neemt toe. Chronische aandoeningen leiden tot (ervaren) ongezondheid, tot beperkingen en vermindering van participatie in arbeid en in andere

Nadere informatie

Leiden veranderingen in de VVT tot samenwerking

Leiden veranderingen in de VVT tot samenwerking Leiden veranderingen in de VVT tot samenwerking Dwingt de veranderingen in de sector Verpleging, Verzorging en Thuiszorg zorgaanbieders tot samenwerking? Frans van Rijn 21 maart 2013 1 Veranderingen in

Nadere informatie

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk

Nadere informatie

Multidisciplinaire ouderenzorg

Multidisciplinaire ouderenzorg Multidisciplinaire ouderenzorg Edith de la Fuente Projectleider Symposium Ouderenzorg - 20 november 2012 Programma Inleiding en kennismaking Opdracht in groepen Terugkoppeling opdracht Presentatie multidisciplinaire

Nadere informatie

... Naam (zoals vermeld in BIG Register)... Telefoonnummer waarop bereikbaar voor verzekeraar:

... Naam (zoals vermeld in BIG Register)... Telefoonnummer waarop bereikbaar voor verzekeraar: AANVRAAGFORMULIER PERSOONSGEBONDEN BUDGET VERPLEGING EN VERZORGING (ZVW-PGB) DEEL 1: verpleegkundige deel aanvraag 2017 Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger

Nadere informatie

VPT in de Wijk. Succesvolle WMO Businesscase voor de toekomst. Steven Schoorl. 13 juni :30-14:30. ZBz Partners Wij maken zorg gezond!

VPT in de Wijk. Succesvolle WMO Businesscase voor de toekomst. Steven Schoorl. 13 juni :30-14:30. ZBz Partners Wij maken zorg gezond! VPT in de Wijk Succesvolle WMO Businesscase voor de toekomst 13 juni 2013 13:30-14:30 Steven Schoorl Extramuraliseren 2 Maatregelen om de kosten voor ouderenzorg te beheersen Regelgeving wordt gebruikt

Nadere informatie

Ondersteuningstrajecten. Gemiddelde ondersteuningstraject

Ondersteuningstrajecten. Gemiddelde ondersteuningstraject Ondersteuningstrajecten Gemiddelde ondersteuningstraject Algemeen beeld Uitgangsjaar 2014 (gegevens KEMPEN en BOV gezamenlijk) Huidige situatie (gemiddelde per maand) totaal clienten en inzet Aantal clienten

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de Zorg voor Ouderen

Ontwikkelingen in de Zorg voor Ouderen Ontwikkelingen in de Zorg voor Ouderen Belangenvereniging pensioengerechtigden Politie 21 november 2012 Joop Blom, voorzitter commissie Zorg en Welzijn en Wonen NVOG. Belangenvereniging Pensioengerechtigden

Nadere informatie

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget deel 1 verpleging en verzorging (Zvw-pgb)

Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget deel 1 verpleging en verzorging (Zvw-pgb) Aanvraagformulier Persoonsgebonden Budget deel 1 verpleging en verzorging (Zvw-pgb) DEEL 1: Verpleegkundige deel aanvraag 2017 Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde of een (wettelijke)

Nadere informatie

Advies en informatie direct vanaf beginfase belangrijk voor mantelzorgers van mensen met dementie

Advies en informatie direct vanaf beginfase belangrijk voor mantelzorgers van mensen met dementie Deze factsheet maakt onderdeel uit van een reeks van twee factsheets. Factsheet 1 beschrijft de problemen en wensen van mantelzorgers van mensen met dementie. Factsheet 2 beschrijft de motieven en belasting

Nadere informatie

Uw zorg in 2015 van TWB Thuiszorg met Aandacht

Uw zorg in 2015 van TWB Thuiszorg met Aandacht Uw zorg in 2015 van TWB Thuiszorg met Aandacht De zorgvraag in Nederland stijgt. De toename is zodanig, dat de overheid aangeeft de zorg anders te moeten organiseren. Anders houden we de zorg in Nederland

Nadere informatie

Zorg na uw ziekenhuisopname

Zorg na uw ziekenhuisopname Zorg na uw ziekenhuisopname Zorg nodig na ontslag uit het ziekenhuis? Wat zijn de mogelijkheden? Wat kunt u alvast zelf regelen? Wat kan het Transferpunt Zorg voor u betekenen? Misschien heeft u na uw

Nadere informatie

Werkdocument prestatie Gestructureerde complexe ouderenzorg

Werkdocument prestatie Gestructureerde complexe ouderenzorg Werkdocument prestatie Gestructureerde complexe ouderenzorg Beschrijving van de prestatie De module gestructureerde complexe ouderenzorg richt zich op de zorg aan ouderen van 75 jaar en ouder in de eerste

Nadere informatie

Zorg uit de Zvw. Wijkverpleging, ELV, GRZ. Judith den Boer

Zorg uit de Zvw. Wijkverpleging, ELV, GRZ. Judith den Boer Zorg uit de Zvw Wijkverpleging, ELV, GRZ Judith den Boer 2-10-2017 Voorstellen Judith den Boer Hogeschool Zeeland Wijkverpleegkundige Erasmus Universiteit Master Zorgmanagement Hogeschool Zeeland Docent

Nadere informatie

De invloed van Lean interventies over meerdere jaren op laboratorium performance

De invloed van Lean interventies over meerdere jaren op laboratorium performance Date 1-11-2013 1 Lang Lean, Perfecte Performance? De invloed van Lean interventies over meerdere jaren op laboratorium performance COPE 2013 Oskar Roemeling University of Groningen o.p.roemeling@rug.nl

Nadere informatie

DEEL 1: Verpleegkundige deel aanvraag 2017

DEEL 1: Verpleegkundige deel aanvraag 2017 DEEL 1: Verpleegkundige deel aanvraag 2017 Dit deel vult de verpleegkundige in samen met de verzekerde of een (wettelijke) vertegenwoordiger 1. Een kopie van dit deel van het aanvraagformulier dient te

Nadere informatie

Betaalbaarheid van toekomstige ouderenzorg. Symposium Ietje de Rooij

Betaalbaarheid van toekomstige ouderenzorg. Symposium Ietje de Rooij Betaalbaarheid van toekomstige ouderenzorg Symposium Ietje de Rooij 28 september 2012 Inhoudsopgave Wat komt er op ons af? Wat doet de huidige situatie voor zorgvrager en zorgaanbieder? Hoe kunnen de we

Nadere informatie

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz)

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) & De Friesland Zorgverzekeraar Toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Niet-toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Inhoud Presentatie Hervormingen Langdurige

Nadere informatie

BELEIDSREGEL AL/BR-0040

BELEIDSREGEL AL/BR-0040 BELEIDSREGEL Verpleging in de thuissituatie, noodzakelijk in verband met medisch specialistische zorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg

Nadere informatie

Projectinformatie Code Z. Continuïteit van zorg bij Ongeplande opname van mensen met Dementie in het Ziekenhuis

Projectinformatie Code Z. Continuïteit van zorg bij Ongeplande opname van mensen met Dementie in het Ziekenhuis Projectinformatie Code Z Continuïteit van zorg bij Ongeplande opname van mensen met Dementie in het Ziekenhuis December 2014 Inleiding In regio Haaglanden zijn vanuit de Stichting Transmurale Zorg Den

Nadere informatie

De impact van de kosten van Zorg en Welzijn op de inkomenspositie van gepensioneerden

De impact van de kosten van Zorg en Welzijn op de inkomenspositie van gepensioneerden De impact van de kosten van Zorg en Welzijn op de inkomenspositie van gepensioneerden ALV Vereniging Deelnemers NEDLLOYD Pensioenfonds Utrecht, 20 maart 2013. Joop Blom Voorzitter commissie Zorg en Welzijn

Nadere informatie

Op weg naar een Zorg en Welzijnsstandaard (ZWS) voor kwetsbare ouderen: van businesscase tot betaaltitels (NPO)

Op weg naar een Zorg en Welzijnsstandaard (ZWS) voor kwetsbare ouderen: van businesscase tot betaaltitels (NPO) Op weg naar een Zorg en Welzijnsstandaard (ZWS) voor kwetsbare ouderen: van businesscase tot betaaltitels (NPO) www.zowelnn.nl UMC St Radboud Raymond Koopmans en Kees Vermaat projectleiders Indeling van

Nadere informatie

Vijf good practices van casemanagement voor mensen met complexe problematiek. multi. morbiditeit

Vijf good practices van casemanagement voor mensen met complexe problematiek. multi. morbiditeit Vijf good practices van casemanagement voor mensen met complexe problematiek multi morbiditeit Vijf good practices van casemanagement voor mensen met complexe problematiek Chronisch zieken met meerdere

Nadere informatie

Kwetsbare ouderen, samenwerking noodzakelijk! dinsdag 25 mei uur tot uur (personeels)restaurant Ziekenhuis Zevenaar

Kwetsbare ouderen, samenwerking noodzakelijk! dinsdag 25 mei uur tot uur (personeels)restaurant Ziekenhuis Zevenaar Kwetsbare ouderen, samenwerking noodzakelijk! dinsdag 25 mei 19.00 uur tot 21.30 uur (personeels)restaurant Ziekenhuis Zevenaar Samenwerking huisarts en specialist ouderengeneeskunde bij de kwetsbare oudere

Nadere informatie

SAMEN KIEZEN VOOR EEN WIJKGERICHTE AANPAK

SAMEN KIEZEN VOOR EEN WIJKGERICHTE AANPAK SAMEN KIEZEN VOOR EEN WIJKGERICHTE AANPAK SAMEN KIEZEN VOOR EEN WIJKGERICHTE AANPAK Gezonde mensen zijn gelukkiger en productiever, presteren beter en hebben minder zorg nodig. Investeren in gezondheid,

Nadere informatie

Factsheet AWBZ, 24 februari 2014. AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten

Factsheet AWBZ, 24 februari 2014. AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten Factsheet AWBZ, 24 februari 2014 AWBZ naar Wmo: langdurige zorg per 1 januari 2015 naar gemeenten Het Rijk draagt op 1 januari 2015 een deel van de zorg voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten

Nadere informatie

Samenwerking tussen Stichting Elisabeth en Thuiszorg Breda

Samenwerking tussen Stichting Elisabeth en Thuiszorg Breda Zorghotel Breda Samenwerking tussen Stichting Elisabeth en Thuiszorg Breda Februari 2006 Antoinette Bolscher, RIGO Research en Advies Stichting Elisabeth en Stichting Thuiszorg Breda hebben gezamenlijk

Nadere informatie

Bijlage 2 zorginkoopbeleid Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg

Bijlage 2 zorginkoopbeleid Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg Bijlage 2 zorginkoopbeleid 2018-2019 Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg Bijlage 2 POH-GGZ Menzis zet het inkoopbeleid POH-GGZ van de afgelopen jaren voort. Zo willen we gezamenlijk de beweging voortzetten

Nadere informatie

Financiering in de zorg: Van aanbodmanagement naar populatiemanagement

Financiering in de zorg: Van aanbodmanagement naar populatiemanagement Financiering in de zorg: Van aanbodmanagement naar populatiemanagement Aldien Poll 10 december 2014 Jan van Es Instituut waarom Evolutie Zorgsysteem gezondheid proces Stervensbegeleidin g Antibiotica,

Nadere informatie

Kwetsbaarheid bij ouderen: een uitdaging Risicofactoren, meetinstrumenten en samenhangende zorg

Kwetsbaarheid bij ouderen: een uitdaging Risicofactoren, meetinstrumenten en samenhangende zorg Kwetsbaarheid bij ouderen: een uitdaging Risicofactoren, meetinstrumenten en samenhangende zorg In vergrijzende samenlevingen is de zorg voor het toenemende aantal kwetsbare ouderen een grote uitdaging

Nadere informatie

Van systemen naar mensen Gezamenlijke agenda VWS 8 februari 2013. Vereniging Senioren ING Regio Rotterdam/Zeeland 24 april 2014 Joop Blom

Van systemen naar mensen Gezamenlijke agenda VWS 8 februari 2013. Vereniging Senioren ING Regio Rotterdam/Zeeland 24 april 2014 Joop Blom Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden Van systemen naar mensen Gezamenlijke agenda VWS 8 februari 2013. Vereniging Senioren ING Regio Rotterdam/Zeeland 24 april 2014 Joop Blom Nieuwe

Nadere informatie

Gemeenten Regio kop. Deelnemende gemeenten: Gemeente Den Helder Gemeente Schagen Gemeente Hollands Kroon Gemeente Texel

Gemeenten Regio kop. Deelnemende gemeenten: Gemeente Den Helder Gemeente Schagen Gemeente Hollands Kroon Gemeente Texel Gemeenten Regio kop Deelnemende gemeenten: Gemeente Den Helder Gemeente Schagen Gemeente Hollands Kroon Gemeente Texel Vragen via de mail richten aan (zie bijlage voor format): Schagen: aanbestedingen@schagen.nl

Nadere informatie

Betreft : Aanspraak Wijkverpleging in de Zorgverzekeringswet (Zvw)

Betreft : Aanspraak Wijkverpleging in de Zorgverzekeringswet (Zvw) N O T I T I E Aan : Leden IVVU Van : Kees Weevers Betreft : Aanspraak Wijkverpleging in de Zorgverzekeringswet (Zvw) Datum : 13 oktober 2014 Op 4 maart 2014 hebben minister Schippers en staatssecretaris

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie. De Friesland Zorgverzekeraar

Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie. De Friesland Zorgverzekeraar Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie De Friesland Zorgverzekeraar Wijzigingen Inkoopbeleid S2 publicatiedatum 1 juli 2014 naar Inkoopbeleid S2 publicatiedatum 7 juli 2014

Nadere informatie

Centrum Lichaam, Geest en Gezondheid

Centrum Lichaam, Geest en Gezondheid Centrum Lichaam, Geest en Gezondheid Onderzoek, diagnostiek en behandeling bij: onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten combinatie van psychische en lichamelijke klachten Informatie voor cliënten

Nadere informatie

Toekomstbestendige ouderenzorg is afhankelijk van goede kwaliteit van verpleging en verzorging

Toekomstbestendige ouderenzorg is afhankelijk van goede kwaliteit van verpleging en verzorging Toekomstbestendige ouderenzorg is afhankelijk van goede kwaliteit van verpleging en verzorging Prof. dr. Jan Hamers Health Services Research Focusing on Chronic Care and Ageing Agenda voor de zorg (gezamenlijke

Nadere informatie

Proeftuinen GRZ. Antoinette Bolscher Hannie Fonk procesbegeleiders proeftuinen GRZ. 8 september 2011

Proeftuinen GRZ. Antoinette Bolscher Hannie Fonk procesbegeleiders proeftuinen GRZ. 8 september 2011 Proeftuinen GRZ Antoinette Bolscher Hannie Fonk procesbegeleiders proeftuinen GRZ 8 september 2011 Inhoud presentatie Proeftuinen GRZ Waarom PT-GRZ Doelgroepen Resultaten meten Ketenzorg, zorgpaden Fasen

Nadere informatie

Factsheet Kwetsbare ouderen: Extramuralisering. Trekker: gemeente Arnhem

Factsheet Kwetsbare ouderen: Extramuralisering. Trekker: gemeente Arnhem Factsheet Kwetsbare ouderen: Extramuralisering Trekker: gemeente Arnhem Arnhem zet zich samen met Menzis en gemeenten in om kwetsbare ouderen langer thuis te laten wonen Wie? Zorgverzekeraar Menzis, de

Nadere informatie

2.3 Ontwikkelingen mbt financiering, wet- en regelgeving

2.3 Ontwikkelingen mbt financiering, wet- en regelgeving Kennis over Ketenzorg Externe analyse, financiering 2.3 Ontwikkelingen mbt financiering, wet- en regelgeving In dit hoofdstuk verkennen we de externe omgeving die van invloed is op de vraag of het voor

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit

Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit Wet langdurige zorg (Wlz) Van aanvraag tot besluit CiZ_A5_WLZ_WT_15-06-15_def#2.indd 1 19-06-15 10:58 Als u blijvend intensieve zorg nodig heeft, dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor zorg vanuit

Nadere informatie

Het voorkomen van geneesmiddel gerelateerde problemen bij oudere patiënten met polyfarmacie ontslagen uit het ziekenhuis

Het voorkomen van geneesmiddel gerelateerde problemen bij oudere patiënten met polyfarmacie ontslagen uit het ziekenhuis Samenvatting Het voorkomen van geneesmiddel gerelateerde problemen bij oudere patiënten met polyfarmacie ontslagen uit het ziekenhuis Hoofdstuk 1 bevat de algemene inleiding van dit proefschrift. Dit hoofdstuk

Nadere informatie

Voelt beter. Zo lang mogelijk plezierig thuis wonen

Voelt beter. Zo lang mogelijk plezierig thuis wonen Verpleging en verzorging aan huis Voelt beter Zo lang mogelijk plezierig thuis wonen Welkom bij Thuiszorg Pantein U leidt uw eigen leven met persoonlijke wensen en voorkeuren. Ook als u zorg nodig heeft,

Nadere informatie

Consulten bij de huisarts en de POH-GGZ in verband met psychosociale problematiek. Een analyse van NIVEL Zorgregistraties gegevens van 2010-2014

Consulten bij de huisarts en de POH-GGZ in verband met psychosociale problematiek. Een analyse van NIVEL Zorgregistraties gegevens van 2010-2014 Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Magnée, T., Beurs, D.P. de, Verhaak. P.F.M. Consulten bij de huisarts en de POH-GGZ in verband met psychosociale problematiek.

Nadere informatie

Uitnodiging voor huisartspraktijken voor deelname aan onderzoek Valpreventie in de eerstelijnszorg

Uitnodiging voor huisartspraktijken voor deelname aan onderzoek Valpreventie in de eerstelijnszorg Uitnodiging voor huisartspraktijken voor deelname aan onderzoek Valpreventie in de eerstelijnszorg Geachte huisarts, Zorggroep RCH Midden-Brabant heef het initiatief genomen om valpreventie te implementeren

Nadere informatie

Zorg na een ziekenhuisopname

Zorg na een ziekenhuisopname Zorg na een ziekenhuisopname Met ingang van 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg. Belangrijk is dat u weet dat niet meer alle zorg wordt vergoed en verzorgd door de overheid, thuiszorg of het

Nadere informatie

Het verhaal van Careyn Het Dorp

Het verhaal van Careyn Het Dorp Het verhaal van Careyn Het Dorp Het Dorp staat voor een nieuwe manier van werken. Een werkwijze die de klant en kwaliteit van leven centraal stelt en waarbij onze zorgprofessional aan zet is. Het Dorp

Nadere informatie

Transitie Langdurige Zorg

Transitie Langdurige Zorg Transitie Langdurige Zorg Manager Inkoop Verpleging, Verzorging, Thuiszorg Manager Inkoop Verpleging, Verzorging, Thuiszorg AWBZ in historisch perspectief 1968 Ontstaan van de AWBZ voor langdurige onverzekerbare

Nadere informatie

AANVULLING ( juli 2017) Zorginkoopbeleid 2018 Verpleging en Verzorging. Versie juli 2017

AANVULLING ( juli 2017) Zorginkoopbeleid 2018 Verpleging en Verzorging. Versie juli 2017 AANVULLING ( juli 2017) Zorginkoopbeleid 2018 Verpleging en Verzorging 1 Inhoudsopgave 1. Specialistische Verpleging. 4 2. Doelmatige zorg... 5 2 Inleiding Voor u ligt de aanvulling van het Zorginkoopbeleid

Nadere informatie

Verpleging en verzorging (Zvw-pgb) - Deel

Verpleging en verzorging (Zvw-pgb) - Deel Verpleging en verzorging (Zvw-pgb) - Deel 1-2017. Aanvraagformulier Persoonsgebonden budget deel 1: Verpleegkundig deel. Dit deel vult de verpleegkundige samen met u of uw (wettelijk) vertegenwoordiger

Nadere informatie