Business Case SamenOud. Business Case. SamenOud. Juni Auteur Drs. Ronald Uittenbroek, onderzoeker SamenOud, UMCG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Business Case SamenOud. Business Case. SamenOud. Juni 2013. Auteur Drs. Ronald Uittenbroek, onderzoeker SamenOud, UMCG"

Transcriptie

1 Business Case SamenOud Juni 2013 Auteur Drs. Ronald Uittenbroek, onderzoeker SamenOud, UMCG

2 MANAGEMENT SAMENVATTING Het nieuwe zorgmodel SamenOud voor mensen met langdurige beperkingen is een uitgebreide en veelomvattende interventie gebaseerd is op het Chronic Care Model in combinatie met de Kaiser Permanente Triangle. De combinatie van deze modellen maakt populatiegerichte zorg voor alle ouderen in een regio en tegelijkertijd vraag gestuurde individuele zorg en begeleiding aan een oudere mogelijk. SamenOud is een interventie die aansluit bij de zorgvraag van de oudere en daardoor over financieringsschotten en door organisatiestructuren heen gaat. SamenOud heeft tot doel ouderen te ondersteunen en te begeleiden zodat zij zo lang als mogelijk zelfredzaam en onafhankelijk thuis kunnen blijven wonen. SamenOud is een vervolg en uitbreiding op de eerder uitgevoerde pilot Casemanagement voor kwetsbare ouderen, waaruit de effecten van een half jaar interventie al duidelijk konden worden aangetoond. Op dit moment wordt er een uitgebreid experimenteel onderzoek uitgevoerd naar de effecten van SamenOud, waaronder een kosteneffectiviteitstudie. Omdat de resultaten van dit kostenonderzoek op zijn vroegst eind 2013 bekend zijn, is deze business case opgesteld zodat een betrouwbare indicatie voor de effecten op het zorggebruik en de kosten van SamenOud beschikbaar is. Hiermee kan op verantwoorde wijze op andere locaties gestart worden met SamenOud, nog voordat de resultaten van het wetenschappelijke onderzoek bekend zijn. De business case is - in samenwerking met Proficura, gespecialiseerd in financieringsvraagstukken - tot stand gekomen. Alle stakeholders hebben een bijdrage geleverd, in het bijzonder de financiers van zorg en begeleiding: zorgverzekeraar Menzis, zorgkantoor Menzis en de gemeenten Stadskanaal, Veendam en Pekela. Besparingen worden gerealiseerd door substitutie van zorg van instelling naar de thuissituatie, door het meer inzetten van mantelzorgers en informele netwerken en door het stoppen of voorkomen van onnodige zorg en behandeling. Extra kosten worden gemaakt door de inzet van Ouderenzorg Teams en ondersteunende acties in de thuissituatie zoals aanpassingen in huis en inzet van verpleging en verzorging thuis. Deze business case laat zien dat het aannemelijk is dat SamenOud een besparing kan opleveren van gemiddeld 274 per persoon per jaar. Pagina 2 van 24

3 INHOUDSOPGAVE Management samenvatting... 1 Inhoudsopgave... 3 Voorwoord... 4 Inleiding... 5 Basisgegevens samenoud... 9 Totale kosten per samenoud profielgroep Theoretische effecten op zorg en begeleiding Verwachte effecten Toegepaste correcties Andere effecten Samenvatting Bijlage I Bijlage II Referenties Pagina 3 van 24

4 VOORWOORD In dit document wordt de business case voor het nieuwe zorgmodel SamenOud gepresenteerd. SamenOud is de naam voor de interventie die wordt gerealiseerd binnen het Programma Geïntegreerde Ouderenzorg, een door het Nationaal Programma Ouderenzorg ondersteund en gefinancierd transitie-experiment 1. Deze business case beschrijft de aanleiding tot het ontwikkelen en testen van SamenOud, de verwachte meerwaarde van het nieuwe zorgmodel en laat zien wat de verwachte kosten en opbrengsten zijn van deze interventie. Het doel is een betrouwbare indicatie te geven van de effecten van SamenOud op het zorggebruik en de kosten. Hiermee kan op verantwoorde wijze op andere locaties gestart worden met SamenOud, nog voordat de resultaten van het wetenschappelijk onderzoek bekend zijn. Dank voor de ondersteuning voor het leveren van data en opstellen van deze business case gaat uit naar - Rick Berkhof en Ruud Slijpen, Proficura - Frits Plat en Alex Tiehuis, Menzis (leveren van data) - Etty ter Steeg, Marcel Bosma, Tom Schoen en Daniëlle Stuijvenberg, Menzis (kritisch meedenken) - Jannie Drenthe, de Kompanjie (gemeente Veendam en Pekela) - Floor Aukema, gemeente Stadskanaal Dr. Klaske Wynia Programmaleider SamenOud Juni Het Nationaal Programma Ouderenzorg is een programma van ZonMw, in samenwerking met de NFU en de CSO. Opdrachtgever is het ministerie van VWS. Pagina 4 van 24

5 INLEIDING Het beheersen van de alsmaar stijgende zorg kosten staat bij vele landen wereldwijd hoog op de agenda. Zeker wat betreft de langdurige zorg. Een van de oorzaken van deze toename in kosten is de wijze waarop zorgsystemen zich hebben ontwikkeld. Enerzijds is het volume van zorgvraag toegenomen, en tegelijk hebben vergaande specialisatie en technologische ontwikkelingen geleid tot een stijging van de zorg kosten. Neveneffect van deze ontwikkelingen is de fragmentatie van zorg en tegelijk hebben de verschillende en continu veranderende financieringsstromen geleid tot een verdere scheiding tussen eerste- en tweedelijns zorgorganisaties en tussen maatschappelijke- en zorgorganisaties. Het huidige Nederlandse zorgmodel is ontworpen om acute en kortdurende gezondheidsproblemen effectief en efficiënt op te lossen. Dit model schiet echter tekort in de zorg voor ouderen die vaak te maken hebben met een toenemend aantal (chronische) gezondheidsklachten. Hoewel deze ouderen veel (verschillende typen) zorg gebruiken, is het maar de vraag of ze daadwerkelijk de juiste en samenhangende zorg krijgen. Herontwerp van het huidige zorgmodel is daarom noodzakelijk. Een mogelijke oplossing biedt het Chronic Care Model (CCM) gecombineerd met de Kaiser Permanente Triangle. Het nieuwe zorgmodel SamenOud combineert alle basiselementen van het CCM en realiseert vraaggerichte, samenhangende, proactieve en preventieve zorg en begeleiding voor ouderen van 75 jaar en ouder in de context van maatschappelijke- en gezondheidszorgorganisaties. SamenOud richt zich daarbij niet alleen op kwetsbare ouderen of ouderen met complexe zorgbehoeften, maar ook op vitale ouderen. SamenOud wordt sinds januari 2012 gerealiseerd in 15 huisartspraktijken in de Provincie Groningen. Aan SamenOud is gedegen experimenteel onderzoek verbonden gekoppeld om de effecten van SamenOud op de ouderen, de kwaliteit van zorg, het zorggebruik en de kosten te onderzoeken. Aan het onderzoek nemen 1500 ouderen deel, waarbij de helft zoals gebruikelijk zorg ontvangt en de andere helft zorg volgens het nieuwe zorgmodel SamenOud. De resultaten van dit onderzoek worden eind 2013 verwacht. We hebben positieve verwachtingen, mede omdat uit de eerdere pilot Casemanagement voor Kwetsbare ouderen, voorloper van SamenOud, bleek dat na een halfjaar intensieve begeleiding, de complexiteit van zorgbehoeften significant afnam. Het doel van deze business case is het geven van een betrouwbare indicatie voor de effecten op het zorggebruik en de kosten van SamenOud. Hiermee kan op verantwoorde wijze op andere locaties gestart worden met SamenOud, nog voordat de resultaten van het kostenonderzoek bekend zijn. Pagina 5 van 24

6 Voor de berekening in deze Business case werd gebruik gemaakt van: - De begroting zoals ingediend op basis van de NZA-NPO beleidsregel voor de financiering van de uitvoering van het eerste interventiejaar - Gegevens van zorgverzekeraar Menzis over het zorggebruik van de deelnemende ouderen (71% van de ouderen die deelnemen aan SamenOud zijn verzekerd bij Menzis) - Gegevens van Menzis zorgkantoren over het zorggebruik van alle deelnemende ouderen - Gegevens van de betrokken gemeentes over individuele aanspraken WMO van alle deelnemende ouderen - Antwoorden van de ouderen over het zorggebruik zoals gegeven tijdens de baseline meting - Handleiding kostenonderzoek van het College Voor Zorgverzekeringen [1] Ouderen hebben met het ondertekenen van het informed consent formulier expliciet toestemming gegeven voor het verzamelen van de gegevens bij de zorgverzekeraar, het zorgkantoor en de betrokken gemeentes. Pagina 6 van 24

7 SAMENOUD SamenOud is het nieuwe zorgmodel voor ouderen dat gebaseerd is op het Chronic Care Model (CCM) in combinatie met de Kaiser Permanente Triangle. Het CCM (figuur 1) is een multidimensionaal model dat als leidraad kan dienen bij het organiseren van integrale, preventieve en proactieve zorg en begeleiding voor mensen met langdurige beperkingen zoals chronisch zieken en ouderen. De basis van het CCM is het verbinden van maatschappelijke organisaties met organisaties in de gezondheidszorg in zowel eerste- als tweede lijn. Het ultieme doel van het CCM is een goed geïnformeerde en geactiveerde patiënt in interactie met een voorbereid en proactief team, waarbij het proces van anamnese, zelfmanagement support, optimaliseren van zorg en behandeling, en follow-up resulteren in hoogwaardige en bevredigende resultaten. Figuur 1 Chronic Care Model De Kaiser Permanente Triangle is een dienstverleningsmodel dat uitgaat van het risico op verhoogde zorgbehoeften. Op basis van het risico wordt de intensiteit van zorg en begeleiding afgestemd [2]. Binnen SamenOud wordt dit model toegepast door de uitkomsten van de het screeningsinstrument toe te passen voor triage naar de SamenOud profielen. Per profiel wordt passende zorg en begeleiding aangeboden (Figuur 2). Pagina 7 van 24

8 Figuur 2 Kaiser Permanente Triangle en SamenOud profielen Het profiel Complexe zorgbehoeften betreft ouderen met complexe zorgbehoeften en omvat 20% van de ouderen van 75 jaar en ouder. Het profiel Kwetsbaar betreft ouderen die (nog) geen complexe zorgbehoefte hebben, maar wel kwetsbaar zijn. Dit profiel omvat 16% van de ouderen. Het profiel Robuust betreft vitale ouderen die geen complexe zorgbehoefte hebben en niet kwetsbaar zijn. Hier gaat het om 64% van de ouderen. In Tabel 1 worden de kenmerken per SamenOud profiel weergegeven. Tabel 1 Kenmerken SamenOud profielen Complex Kwetsbaar Robuust Coördinatie OT, casemanagers OT, casemanagers OT Duur individuele 6 of 12 maanden 12 maanden - begeleiding Contacten (frequentie) Gestructureerd, elke twee weken Gestructureerd, eens per maand Eigen initiatief of geïnitieerd door OT Focus Zorg (Psycho)Sociaal Zelfmanagement Benadering Individueel Individueel Groep De zorg en begeleiding binnen de drie profielen wordt gecoördineerd door het Ouderenzorg Team (OT). Een OT bestaat uit de huisarts, een specialist ouderengeneeskunde, een wijkverpleegkundige en een ouderenadviseur (de laatste twee fungeren als casemanagers). De wijkverpleegkundige organiseert zorg en begeleiding voor ouderen met complexe zorgbehoeften, de ouderenadviseur organiseert zorg en begeleiding voor de kwetsbare ouderen. Ouderen zonder complexe problematiek en kwetsbaarheid volgen een zelfmanagementprogramma. Daarnaast is een programma voor preventie en ondersteuning van het zelfmanagement vermogen ontwikkeld. Pagina 8 van 24

9 BASISGEGEVENS SAMENOUD De kenmerken per profiel zijn vertaald naar het aantal benodigde uren zorg en begeleiding per deelnemende oudere per jaar. Naarmate de kwetsbaarheid en complexiteit van zorgbehoeften toenemen wordt (per persoon) meer (preventieve en proactieve) zorg en begeleiding geboden. In deze business case wordt uitgegaan van additionele uren voor zorg en begeleiding door het Ouderenzorg Team, ongeacht of de oudere geïndiceerde AWBZ zorg ontvangt en/of deelneemt aan een ziekte specifiek (keten)zorgprogramma. Wanneer er sprake is van significante overlap in de zorg en begeleiding, zoals bij dementie of diabetes, worden afspraken gemaakt over wie de zorg en begeleiding uiteindelijk uitvoert. Bij daadwerkelijke implementatie kan wat betreft overlap van zorgcoördinatie nog efficiënter en effectiever ter werk gegaan worden binnen een regio. Vooralsnog is dat niet meegenomen in deze business case. In Tabel 2 zijn eveneens de uren voor het overleg tussen de leden van het Ouderenzorg Team per huisartspraktijk per jaar meegerekend. Tabel 2 SamenOud: aantal uren voor begeleiding en overleg, per jaar Begeleiding en overleg Uren per jaar Begeleiding per persoon Complex, langdurig (12 mnd) 30 kortdurend (6 mnd) 15 Kwetsbaar 15 Robuust 1 Overleggen per huisartspraktijk Ouderenzorg team (4 professionals) 24 Casemanagement (2 professionals) 12 Op basis van theoretische modellen [2] is de verwachtingen dat 5% van de ouderen langdurige (>6 maanden) intensieve begeleiding en 15% van de ouderen kortdurende ( 6 maanden) intensieve begeleiding nodig heeft. Hoewel in het rekenmodel rekening gehouden met de kosten die de verschillen in begeleidingsduur met zich meebrengen, wordt er in het vervolg van deze business case sec geschreven over de profielgroep complex. Dit om de leesbaarheid te bevorderen. Pagina 9 van 24

10 Voor het opstellen van de begroting zijn destijds de maximale tarieven gebruikt zoals beschreven in de NZa Beleidsregel prestatiebeschrijvingen en tarieven extramurale zorg 2011 (CA ). Zie Tabel 3. Tabel 3 Gehanteerde uurtarieven professionals (NZA CA ) Professional Prestatie omschrijving Uurtarief Artsen H328 Behandeling 104,63 Wijkverpleegkundigen H106 Gespecialiseerde verpleging 74,29 Ouderenadviseurs H104 Verpleging 68,52 In deze business case zijn we uitgegaan van de 15 huisartsen die aan SamenOud meewerken en deelname van gemiddeld 50 ouderen per praktijk 2. De 15 huisartsen houden praktijk in de drie deelnemende gemeenten, Stadskanaal, Veendam of Pekela in de provincie Groningen. In deze gemeenten komt het percentage ouderen (65 jaar en ouder) ruim boven het landelijk gemiddelde uit 3. De Sociaal Economische Status van de inwoners is lager is dan het landelijk gemiddelde 4. Het kan zijn dat in huisartspraktijken in andere regio s deze verdeling over de profielen iets afwijkt, alhoewel is gebleken dat deze verdeling bijna in alle populaties en regio s terug te vinden is [2]. In deze business case gaan we uit van 750 ouderen die zorg volgens SamenOud ontvangen, verdeeld over de drie SamenOud profielen (Tabel 4). Tabel 4 Aantal ouderen per SamenOud profielgroep (n=750) Profiel % N Complex 20% 150 ouderen Kwetsbaar 16% 120 ouderen Robuust 64% 480 ouderen 2 Berekening: normpraktijken met 2500 patiënten, waarvan 200 patiënten 75 jaar; respons van 50% (100 patiënten); en evenredige verdeling over controle en interventiegroep (50 patiënten). 3 Zorgatlas, Ouderen per gemeente Sociaal en Cultureel Planbureau, statusscores, sociaal economische status per wijk, verkregen Pagina 10 van 24

11 TOTALE KOSTEN PER SAMENOUD PROFIELGROEP Het aantal uren per persoon en per praktijk zoals beschreven in Tabel 2 kunnen nu worden gecombineerd met de tarieven zoals beschreven in Tabel 3 en het aantal ouderen zoals weergegeven in Tabel 4. Dit leidt tot een overzicht van de totaal kosten per profiel zoals weergegeven in Tabel 5. De uren voor overleg van de vijftien Ouderenzorg Teams zijn evenredig verdeeld over de profielgroepen complex en kwetsbaar. Tabel 5 Kosten per jaar per profielgroep en per persoon per profielgroep Profiel N Totale kosten per profielgroep Gemiddelde kosten per persoon per profielgroep Complex Kwetsbaar Robuust Totaal Op basis van de gegevens uit Tabel 5 kunnen de gemiddeld kosten per persoon berekend worden. Gemiddeld kost de interventie SamenOud 649 per persoon per jaar, met een range van 1937 (Complex) tot 68 (Robuust) per jaar per persoon. Pagina 11 van 24

12 THEORETISCHE EFFECTEN OP ZORG EN BEGELEIDING Op basis van eerdere onderzoeken naar de effecten van geïntegreerde zorgmodellen [3-5] en de business case zoals opgesteld voor het transitie experiment in Nijmegen [6] zijn onderwerpen geselecteerd waarop SamenOud naar verwachting effect zal hebben. Voorafgaand aan het onderzoek hebben de ouderen die deelnemen aan SamenOud toestemming aan de onderzoekers gegeven hun gegevens (gekoppeld aan BSN) op te vragen bij de betrokken gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoor. Deze gegevens zijn opgevraagd en verkregen en vormen daarmee de meest objectieve data te gebruiken voor een business case. In Tabel 6 worden de onderwerpen, de huidige financieringsbron en de gehanteerde eenheden weergegeven. Daar waar geen gemiddelde kosten per profiel worden gehanteerd, worden de CVZ kostprijzen per eenheid beschreven. Tabel 6 Zorg en begeleiding, financieringsbronnen, toegepaste eenheden en kosten per eenheid Onderwerpen Financieringsbron Omschrijving eenheid Kosten per eenheid ( ) Medicatie ZVW Gemiddelde kosten Huisartsenzorg ZVW Gemiddeld aantal contacten 29,1 Huisartspost bezoek of visite ZVW Gemiddeld aantal contacten 104,0 Ziekenhuiszorg ZVW Gemiddelde kosten Paramedische zorg 5 ZVW Gemiddelde kosten Thuiszorg AWBZ Gemiddeld aantal uren 36,4 Verzorgingshuiszorg AWBZ Gemiddeld aantal dagen 93,6 Verpleeghuiszorg AWBZ Gemiddeld aantal dagen 247,6 Dagopvang/dagbesteding AWBZ Gemiddeld aantal dagdelen 118,6 Dagbehandeling AWBZ Gemiddeld aantal dagdelen 190,4 Huishoudelijke zorg WMO Gemiddeld aantal uren 25,0 Aanpassingen in huis WMO Gemiddeld aantal 1040,4 Hulpmiddelen WMO(40%)/ZVW(60%) Gemiddeld aantal 615,9 Mantelzorg Algemeen Gemiddeld aantal uren 13,0 5 Kosten voor Paramedische zorg worden, afhankelijk van de profielgroep, 50%(complex en kwetsbaar) - 70% (robuust) vergoed via aanvullende verzekeringen. In het rekenmodel wordt alleen uitgegaan van de zorgkosten op dit moment behorende tot de zorgverzekeringswet. Pagina 12 van 24

13 Wanneer gegevens beschikbaar waren in termen van aantal of volume (Tabel 6), werd om landelijke vergelijking mogelijk te maken, verder gebruik gemaakt van de kostprijzen zoals geformuleerd door CVZ [1] en niet met de gemiddelde prijzen zoals gehanteerd door betrokken financiers. Zie Bijlage I voor het overzicht van de gehanteerde eenheden per persoon per jaar per profielgroep. Uit de ons ter beschikking gestelde databases zijn de volumes, (kost)prijzen en trends gedestilleerd en vertaald naar de gemiddelde kosten per persoon per jaar per profiel (zie tabel 7). Tabel 7 Gemiddelde kosten per persoon per profielgroep in euro s per jaar ( ) vóór SamenOud Zorg en begeleiding Complex Kwetsbaar Robuust Medicatie Huisartsen contact * Huisartspost bezoek of visite * Ziekenhuiszorg Paramedische zorg Thuiszorg * Verzorgingshuiszorg * Verpleeghuiszorg * Dagopvang/dagbesteding * Dagbehandeling * Huishoudelijke zorg * Aanpassingen in huis * Hulpmiddelen * Mantelzorg * Totaal * Zie Bijlage I voor de gehanteerde gemiddelde eenheden per persoon per jaar per profielgroep en voor de gehanteerde tarieven per eenheid zie Tabel 6. 6 Kosten voor Paramedische zorg worden, afhankelijk van de profielgroep, 50%(complex en kwetsbaar) - 70% (robuust) vergoed via aanvullende verzekeringen. In het rekenmodel wordt alleen uitgegaan van de zorgkosten op dit moment behorende tot de zorgverzekeringswet. Pagina 13 van 24

14 Uit tabel 7 blijkt dat de gemiddelde kosten per persoon per jaar voor SamenOud 9458 zijn, met een range van (profiel complex) tot 4565 (profiel robuust). Door Tabel 7 te vermenigvuldigen met het aantal oudere per profiel kunnen de totale kosten per profiel worden berekend. Deze worden weergegeven in Tabel 8. Tabel 8 Kosten per profielgroep vóór SamenOud in euro s per jaar ( ) Complex Kwetsbaar Robuust Zorg en begeleiding N = 150 N=120 N=480 Medicatie Huisartscontacten Huisartspost bezoek of visite Ziekenhuiszorg Paramedische zorg Thuiszorg Verzorgingshuiszorg Verpleeghuiszorg Dagopvang/dagbesteding Dagbehandeling Huishoudelijke zorg Aanpassingen in huis Hulpmiddelen Mantelzorg Totaal Kosten voor Paramedische zorg worden, afhankelijk van de profielgroep, 50%(complex en kwetsbaar) - 70% (robuust) vergoed via aanvullende verzekeringen. In het rekenmodel wordt alleen uitgegaan van de zorgkosten op dit moment behorende tot de zorgverzekeringswet. Pagina 14 van 24

15 VERWACHTE EFFECTEN In het rekenmodel van deze business case wordt uitgegaan van een stijging of daling in procenten in vergelijking met de situatie vóór de interventie. Enerzijds zal SamenOud leiden tot afname van zorggebruik - bijvoorbeeld door het voorkomen van huisartsbezoeken en het uitstellen en verkorten van opname in ziekenhuis, verzorgingshuis en verpleeghuis - anderzijds zal SamenOud leiden tot een toename van zorggebruik - zoals thuiszorg, huishoudelijke hulp, het aanschaffen van hulpmiddelen en aanpassingen aan de woning. Deze procentuele verandering in kosten wordt berekend op basis van een verwachte verandering van het volume. Bijvoorbeeld het aantal (vervolg)consulten aan de medisch specialist(en) zal afnemen; voor veel ouderen gaat het dan ook om meerdere specialisten. Juist de controles, nazorg en begeleiding kunnen worden uitgevoerd door het Ouderenzorg Team. De verwachte veranderingen zijn zoveel als mogelijk gebaseerd op eerdere onderzoeken, waar uit is gebleken dat interventies die enigszins vergelijkbaar zijn met SamenOud, effect hebben op gebruik van zorg en begeleiding [3-5]. Tevens zijn deze aannames gestoeld op de eerdere ervaringen die zijn opgedaan gedurende de pilot SamenOud, het eerste interventiejaar van SamenOud en de kwalitatieve beschrijvingen van verschillende cases uit SamenOud (zie Bijlage II en als zodanig binnenkort gepubliceerd in Bijblijven ). In Tabel 9 worden de verwachte effecten van zorg als gebruikelijk en SamenOud weergegeven. TOEGEPASTE CORRECTIES De afgelopen jaren en de komende jaren worden de nodige veranderingen verwacht in de financieringsstromen en beschikbare budgetten voor de onderwerpen zoals gehanteerd in deze business case. Omdat het lastig is in te schatten wat de effecten van deze verschuivingen en bezuinigingen zullen zijn, is besloten in deze business case de autonome groei of afname van de zorgkosten (volume en prijs) niet mee te nemen. De verwachte effecten voor zorg als gebruikelijk zijn daarom op 0% gesteld en worden voor de leesbaarheid niet weergegeven in de tabellen. ANDERE EFFECTEN Naast de effecten op het zorggebruik, wordt uitgebreid onderzoek gedaan naar de effecten van SamenOud op de uitkomsten bij de ouderen en de kwaliteit van zorg. Op basis van de eerder genoemde onderzoeken en de pilot Casemanagement voor Kwetsbare ouderen, zijn de verwachtingen dat ook op deze onderwerpen SamenOud een positief effect zal hebben. Pagina 15 van 24

16 Tabel 9 De verwachte effecten per profiel van SamenOud op de gemiddelde zorgkosten ten opzichte van het voorgaande jaar in procenten (%) Zorg en begeleiding Complex Kwetsbaar Robuust Medicatie Huisartscontacten Huisartspost Ziekenhuis zorg Paramedische zorg Mondzorg Thuiszorg Verzorgingshuiszorg Verpleeghuiszorg Dagopvang Dagbehandeling Huishoudelijke zorg Aanpassingen in huis Hulpmiddelen Mantelzorg Door de percentages uit Tabel 9 te combineren met de bedragen uit Tabel 8 kunnen de gemiddelde kosten per persoon per profiel na een jaar berekend worden. De uitkomsten van deze berekening worden in Tabel 10 gepresenteerd. Pagina 16 van 24

17 Tabel 10 Het verwachte verschil in de totale zorgkosten na 1 jaar per profielgroep van SamenOud, uitgedrukt in euro s ( ) Complex Kwetsbaar Robuust Zorg en begeleiding N = 150 N=120 N=480 Medicatie Huisartscontacten Huisartspost Ziekenhuis zorg Paramedische zorg Thuiszorg Verzorgingshuiszorg Verpleeghuiszorg Dagopvang Dagbehandeling Huishoudelijke zorg Aanpassingen in huis Hulpmiddelen Mantelzorg SamenOud Totaal De diverse onderdelen waarop verwacht wordt niet te kunnen besparen en/of die additionele kosten met zich meebrengen, zoals de kosten van de interventie zelf, worden weergegeven als positieve bedragen. De onderdelen waarop verwacht wordt te besparen, zijn de negatieve bedragen. Uit Tabel 10 blijkt dat, inclusief de extra kosten die de interventie met zich meebrengt, SamenOud per profielgroep een aanzienlijk bedrag kan besparen. Door de preventieve, proactieve en samenhangende zorg van SamenOud is de verwachting dat er een reductie van 274 euro per jaar per persoon in de kosten voor zorg en begeleiding kan worden gerealiseerd. Dit met een range van 599 (complex) tot 169 (robuust) per jaar per persoon. Hiermee kan gesteld worden dat de interventie zich binnen een jaar terug kan verdienen en zelfs een aanzienlijke besparing kan opleveren. Pagina 17 van 24

18 De verwachte effecten zoals gepresenteerd in Tabel 10 kunnen met behulp van Tabel 6 per financieringsbron inzichtelijk gemaakt worden. Uit Tabel 11 blijkt dat, gezien vanuit de Zorgverzekeringswet (ZVW) er gemiddeld 637 euro en vanuit de AWBZ 354 per persoon per jaar bespaard kan worden. Gezien vanuit de WMO is de verwachting dat er gemiddeld 69 per persoon per jaar extra kosten gemaakt worden. De som van deze kosten en besparing komt niet overeen met de uitkomsten uit Tabel 10. Dit komt omdat in Tabel 11 niet is gedefinieerd wie de kosten draagt voor de interventie SamenOud. Gedurende de projectperiode zijn de kosten van de interventie SamenOud integraal gefinancierd via de NZA beleidsregel NPO. Tabel 11 Het verwachte verschil in de totale zorgkosten na 1 jaar per profiel van SamenOud per financieringsstroom, uitgedrukt in euro s ( ) Complex Kwetsbaar Robuust N = 150 N=120 N=480 ZVW AWBZ WMO SamenOud Totaal Pagina 18 van 24

19 SAMENVATTING Met deze business case hebben we een indicatie willen geven van de financiële effecten van de interventie SamenOud. SamenOud is een omvangrijke interventie die de nodige veranderingen met zich mee brengt, niet in de laatste plaats culture veranderingen. Dit kost tijd. In deze business case zijn we daarom bewust terughoudend geweest met de verwachte impact op zorggebruik. Uit deze voorzichtige aannames blijkt echter al dat SamenOud zich binnen een jaar terug kan verdienen. In een best scenario zal dit bedrag aanzienlijk hoger zijn. Tabel 12 Samenvatting gemiddelde kosten en baten per profielgroep uitgedrukt in euro s Complex Kwetsbaar Robuust Gemiddelde kosten van SamenOud per persoon Gemiddelde kosten zorggebruik vóór SamenOud per persoon Verwachte gemiddelde kosten zorggebruik na één jaar per persoon Gebruikelijke zorg SamenOud Verschil gemiddelde kosten tussen zorg als gebruikelijk en SamenOud na één jaar interventie, per persoon Wanneer alle in deze business case genoemde kosten en baten meegerekend worden, wordt verwacht dat SamenOud een besparing kan opleveren van gemiddeld 274 per persoon per jaar, met een range van 599 (complex) tot 169 (robuust) per jaar per persoon. Pagina 19 van 24

20 Bijlage I Gemiddelde eenheden zorg en begeleiding per persoon, per profielgroep, per jaar Zorg en begeleiding Complex Kwetsbaar Robuust Gemiddelde medicatie kosten/ jaar Gemiddeld aantal huisarts contacten / jaar 5,6 4,80 4,70 Gemiddeld aantal huisartspost bezoeken/ jaar Gemiddelde ziekenhuis kosten / jaar Gemiddelde kosten paramedische zorg/ jaar (ZVW) Gemiddeld aantal uren thuiszorg / jaar 109,2 54,08 10,40 Gemiddeld aantal verzorgingshuis dagen ZZP 1-3) / jaar 14,84 8,05 1,33 Gemiddeld aantal verpleeghuis dagen (ZZP 4-10) / jaar 16,4 8,85 0,95 Gemiddeld aantal dagopvang dagdelen/ jaar 14,04 11,96 0,05 Gemiddeld aantal dagbehandeling dagen/ jaar 0,52 0,26 0 Gemiddeld aantal uren HHV / jaar 106,2 72,7 22,7 Gemiddeld aantal aanpassingen huis / jaar 0,36 0,27 0,12 Gemiddeld aantal hulpmiddelen / jaar 0,70 0,49 0,19 Gemiddeld aantal uren mantelzorg/ jaar 114,9 41,2 19,4 Pagina 20 van 24

21 BIJLAGE II Casus Van chaos naar regie Mevrouw Z is 82 jaar en woont alleen in een serviceflat. Zij is bij de huisarts bekend met hypertensie, hartfalen, maculadegeneratie van het linker oog, vasculaire encephalopathie, een mammasparende operatie, diabetes mellitus type 2 en nierinsufficiëntie (kreamdrd 31). Als medicatie gebruikt zij: Isosorbidemononitraat 60 mg, Codiovan 160/25 mg, Atenolol 50 mg, Furosemide 20 mg, Ascal cardio 100 mg, Pantoprazol 20 mg, Diclofenac supp 50 mg en Paracetamol zo nodig. Zij bezoekt met regelmaat de cardioloog, internist, oogarts en reumatoloog. Op basis van de resultaten van de screening blijkt dat ze past in het profiel Complexe zorgbehoeften. De wijkverpleegkundige zal mevrouw begeleiden in de rol van casemanager. In de anamnese tijdens het eerste huisbezoek constateert de casemanager de volgende (nieuwe) problemen: pijn in de gewrichten, problemen met het gehoor, hartfunctie en bloeddrukfuncties zijn niet optimaal, er is sprake van duizeligheid en algemene vermoeidheid. Mevrouw moet vaak naar het ziekenhuis. Ze wil er wel eens op uit en heeft behoefte aan een vrijwilliger om haar dochter, die mantelzorger is, te ontlasten. De casemanager laat haar kaartje met gegevens achter zodat zij goed te bereiken is en spreekt af dat zij na twee weken weer op bezoek komt. Dan zal een zorgleefplan opgesteld worden. Na het eerste huisbezoek wordt in het Ouderenzorg Team het zorgleefplan besproken op basis van de problemen die mevrouw heeft aangegeven. De huisarts geeft aan dat zij één à twee keer per week contact met hem zoekt met allerlei vage klachten die hij niet goed kan duiden. Naar aanleiding van de veelheid aan klachten besluit het Ouderenzorg Team om de Specialist Ouderengeneeskunde (SOG) op huisbezoek te laten gaan om een aantal zaken nader te onderzoeken, zoals het vele specialistenbezoek, de duizeligheidklachten, de pijnklachten en de gehoor problemen. De casemanager overlegt met de ouderenadviseur over het regelen van een vrijwilliger. Huisbezoek Specialist Ouderengeneeskunde In het volgende teamoverleg rapporteert de SOG het team de volgende bevindingen: Er is een toename van het hartfalen veroorzaakt door Diclofenac gebruik. Ze adviseert de huisarts de Diclofenac te staken en de Furosemide te verdubbelen vanwege de beperkte werkzaamheid van een lage dosis bij afgenomen nierfunctie. De pijnklachten zijn het gevolg van uitgebreide artrose. Geadviseerd wordt te starten met Fentanyl 12 in combinatie met een zakje Movicolon. De aanhechting van het rechter trommelvlies is rood. Er is geen sprake van cerumen. Ze draagt gehoorapparaten. De duizeligheid en vermoeidheid kunnen bijwerkingen zijn van de (cardiale) medicatie. Het advies is om in afstemming met de cardioloog te Pagina 21 van 24

Casemanagement. Op weg naar passende zorg en ondersteuning dichtbij

Casemanagement. Op weg naar passende zorg en ondersteuning dichtbij Casemanagement Op weg naar passende zorg en ondersteuning dichtbij 1 Colofon De beschrijving van casemanagement is een vervolg op de invitational conference gehouden op 1 maart 2011. Dit rapport is tot

Nadere informatie

Uitgavenmanagement in de zorg Literatuurstudie naar het effect van disease management en preventie op de zorguitgaven

Uitgavenmanagement in de zorg Literatuurstudie naar het effect van disease management en preventie op de zorguitgaven RIVM Rapport XXX/2008 XXX Uitgavenmanagement in de zorg Literatuurstudie naar het effect van disease management en preventie op de zorguitgaven José Boom Richard Heijink Jeroen Struijs Caroline Baan Johan

Nadere informatie

Zorginkoopgids AWBZ 2012

Zorginkoopgids AWBZ 2012 Zorginkoopgids AWBZ 2012 Praktisch én vooruitstrevend maart 2011 Inhoud Voorwoord... 3 1. Inleiding...4 2. Achtergrond en politieke context (uitvoering) AWBZ... 7 3. Uitgangspunten voor goede zorg... 9

Nadere informatie

Een ziekte komt zelden alleen. Werkt het Guided Care Model bij mensen met multimorbiditeit?

Een ziekte komt zelden alleen. Werkt het Guided Care Model bij mensen met multimorbiditeit? Een ziekte komt zelden alleen Werkt het Guided Care Model bij mensen met multimorbiditeit? Resultaten pilot 2012 Colofon Vilans, 2013 Tekst: Lidewij Vat, Ruth Pel, Hans Vlek, Evianne Wijenberg en Barbara

Nadere informatie

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties.

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties. Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties Marieke Hollander Projectnummer: B3826 Zoetermeer, 22 maart 2011 De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Geïntegreerde zorg voor ouderen

Geïntegreerde zorg voor ouderen Geïntegreerde zorg voor ouderen Het oordeel van zorggebruikers en zorgverleners over twee voorbeeldmodellen Dr. Nasrin Tabibian Dr. Klaas Gorter Mei 2005 Inhoud Deel 1: Inleiding 1 Inleiding 7 1.1 Het

Nadere informatie

Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wlz) NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET NADER VERSLAG

Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wlz) NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET NADER VERSLAG Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wlz) NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET NADER VERSLAG Ontvangen p.m. juni 2014 Inhoudsopgave blz. 0. Algemeen 1 1. Inleiding

Nadere informatie

Zorg voor. chronisch zieken. overzichtstudies >± ±< >+ +< > < >= =< > < >+ +< >± ±< >± ±< >+ +< > < >= =< > < >+ +< >± ±<

Zorg voor. chronisch zieken. overzichtstudies >± ±< >+ +< > < >= =< > < >+ +< >± ±< >± ±< >+ +< > < >= =< > < >+ +< >± ±< >± ±< >+ +< > < >= =< overzichtstudies > < Zorg voor >+ +< chronisch zieken >± ±< Organisatie van zorg, zelfmanagement, >x x< zelfredzaamheid en participatie >± ±< >+ +< > < >= =< > < >+ +< >± ±< >± ±

Nadere informatie

Guided Care bij multimorbiditeit: niet de ziekte maar de mens centraal!

Guided Care bij multimorbiditeit: niet de ziekte maar de mens centraal! Guided Care bij multimorbiditeit: niet de ziekte maar de mens centraal! De Nederlandse gezondheidszorg staat voor de uitdaging om ook voor mensen met complexe multimorbiditeit goede zorg te bieden. De

Nadere informatie

Welzijn + Zorg = WinWin Meer welzijn minder zorgkosten

Welzijn + Zorg = WinWin Meer welzijn minder zorgkosten Welzijn + Zorg = WinWin Meer welzijn minder zorgkosten Colofon Welzijn + Zorg = WinWin Meer welzijn minder zorgkosten Uitgave MOgroep Maliebaan 71 H 3581 CG Utrecht telefoon: 030 721 07 21 e-mail: info@mogroep.nl

Nadere informatie

Naar Implementatie van Zelfmanagement: Routekaart 2012-2015

Naar Implementatie van Zelfmanagement: Routekaart 2012-2015 Naar Implementatie van Zelfmanagement: Routekaart 2012-2015 Kerngroep Zelfmanagement, 17 april 2012 Routekaart Implementatie Zelfmanagement 1 17-4-2012 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding Doel van de routekaart

Nadere informatie

Zorgkantoor DWO/NWN. Zorginkoopbeleid 2013

Zorgkantoor DWO/NWN. Zorginkoopbeleid 2013 Zorgkantoor DWO/NWN Zorginkoopbeleid 2013 Juni 2012 Aangepaste versie d.d. 6 juli 2012 Inhoudsopgave Inleiding 3 DEEL I ALGEMEEN 5 1. Algemene ontwikkelingen en Marktanalyse 5 1.1 Algemene ontwikkelingen

Nadere informatie

Samen voor goede zorg

Samen voor goede zorg Samen voor goede zorg Addendum ZN inkoopgids Wijkverpleging 11 augustus 2014 1 Inhoud Pagina 1. Inleiding 3 2. Wijkverpleging 4 3. De Segmenten 6 4. Inkoopprocedure en contracteisen 9 5. Inkoopeisen bijzondere

Nadere informatie

Advies Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte

Advies Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte Advies Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte Het stimuleren van samenwerking juni 2012 2 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding 11 1.1 Aanleiding advies 11 1.2 Totstandkoming

Nadere informatie

Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte

Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte Advies Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte Het stimuleren van samenwerking juni 2012 Advies Bekostiging (integrale) zorg rondom zwangerschap en geboorte 2 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting

Nadere informatie

Monitor Woonvormen Dementie

Monitor Woonvormen Dementie Bernadette Willemse, Claire Wessel en Anne Margriet Pot Monitor Woonvormen Dementie Trends en succesfactoren in de verpleeghuiszorg voor mensen met dementie 2008-2014 Bernadette Willemse, Claire Wessel

Nadere informatie

Financiering en bekostiging van ehealth

Financiering en bekostiging van ehealth Flim Projectmanagement in samenwerking met RVZ Financiering en bekostiging van ehealth Achtergrondstudie uitgebracht bij het advies Consumenten-eHealth Den Haag, 2015 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 2

Nadere informatie

Zorgprogramma. Februari 2014 Lisette Dickhoff-Evers Ketenregisseur Hulp bij Dementie regio Noord-Limburg

Zorgprogramma. Februari 2014 Lisette Dickhoff-Evers Ketenregisseur Hulp bij Dementie regio Noord-Limburg Zorgprogramma Februari 2014 Lisette Dickhoff-Evers Ketenregisseur Hulp bij Dementie regio Noord-Limburg INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1. HISTORIE EN PROGNOSES 04 1.1 Historie: Het landelijk Dementie Programma

Nadere informatie

Samenwerking gemeenten en zorgverzekeraars. Quickscan

Samenwerking gemeenten en zorgverzekeraars. Quickscan Samenwerking gemeenten en zorgverzekeraars Quickscan C10478 Paul Poortvliet; Susan van Klaveren Zoetermeer, 22 oktober 2013 De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij Panteia. Het gebruik van cijfers

Nadere informatie

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Voorbehouden Dit document is met zorg samengesteld. Echter op het moment van publicatie van het document stonden nog een aantal belangrijke

Nadere informatie

Preventie in de zorg

Preventie in de zorg reventie Themarapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014 Themarapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014 Auteurs M. van den Berg (red.) N.A.M. Post H.H. Hamberg-van Reenen C.A. Baan C.G. Schoemaker

Nadere informatie

Koersdocument 2013-2016

Koersdocument 2013-2016 Koersdocument 2013-2016 ZorgContact Bramenlaan 2 2116 TR BENTVELD s-hertogenbosch, Koersdocument 2013 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Leeswijzer... 3 1.2. Publieksversie... 3 1.3. Actualiteit

Nadere informatie

Het Chronic Care Model in Nederland

Het Chronic Care Model in Nederland Het Chronic Care Model in Nederland drs. M.E.M. Huijben Achtergrondstudie uitgebracht door de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg bij het advies Bekwaam is bevoegd. Den Haag, 2011 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

Dichter bij de klant. Strategisch zorginkoopbeleid. 2014-2016 Op weg naar toekomstbestendige zorg

Dichter bij de klant. Strategisch zorginkoopbeleid. 2014-2016 Op weg naar toekomstbestendige zorg Dichter bij de klant Strategisch zorginkoopbeleid 2014-2016 Op weg naar toekomstbestendige zorg juli.2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Ontwikkelingen en trends 3. Speerpunten voor de zorginkoop 2014-2016

Nadere informatie

Verzorgd wonen: een concept met toekomst!

Verzorgd wonen: een concept met toekomst! Verzorgd wonen: een concept met toekomst! Verzorgd wonen: een concept met toekomst! Enschede, 8 juli 2005 IO/05/2074/arc ir. B.H. Hoeksma mw. drs. I. Oomen Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 2. Aanpak van

Nadere informatie

Kosten & Kwaliteit. Kosten & Kwaliteit. Werken aan de Zorg

Kosten & Kwaliteit. Kosten & Kwaliteit. Werken aan de Zorg Werken aan de Zorg 1 Voorwoord Voor u ligt de inventarisatie van kwaliteit en kosten van de Nederlandse zorg in het kader van het project Werken aan de Zorg. Onder invloed van beleid is de Nederlandse

Nadere informatie

Wat wilt ú eigenlijk?

Wat wilt ú eigenlijk? Wat wilt ú eigenlijk? Behoefte aan ICT- toepassingen in de ouderenzorg Angela Moenis-1547068 Opleiding: Management in de Zorg Datum: April 2013 Organisatie: Amsterdam Economic Board Stagedocent: David

Nadere informatie

RVZ raad in gezondheidszorg

RVZ raad in gezondheidszorg Beter zonder AWBZ? RVZ raad in gezondheidszorg De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg is een onafhankelijk adviesorgaan voor de regering en voor het parlement. Hij zet zich in voor de volksgezondheid

Nadere informatie

Het is de integrale aanpak die werkt

Het is de integrale aanpak die werkt Het is de integrale aanpak die werkt Evaluatie na één jaar UtrechWse Buurtteams Krachtig Freek de Meere Ahmed Hamdi Jochum Deuten Het is de integrale aanpak die werkt Evaluatie na één jaar Utrechtse Buurtteams

Nadere informatie

Rapportage Wlz monitor signalen van zorgaanbieders. mei 2015

Rapportage Wlz monitor signalen van zorgaanbieders. mei 2015 Rapportage Wlz monitor signalen van zorgaanbieders mei 2015 Wlz monitor signalen van zorgaanbieders Rapportage mei 2015 Henk Herman Nap, Lotte Cornelisse, Sanne van der Weegen & Mirella Minkman Postbus

Nadere informatie