Jaarverslag EU-GHS/CLP Helpdesk Datum 1 november 2014 Status Definitief

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag EU-GHS/CLP Helpdesk 2013. Datum 1 november 2014 Status Definitief"

Transcriptie

1 Jaarverslag EU-GHS/CLP Helpdesk 2013 Datum 1 november 2014 Status Definitief 1

2 Jaarverslag EU-GHS/CLP Helpdesk 2013 Datum 1 november 2014 Status Definitief Colofon Projectnaam Voorlichting EU-GHS/CLP Versienummer Definitief Opdrachtgever(s) Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Auteur Rijkswaterstaat Leefomgeving (CLP Helpdesk) 2

3 Inhoud Colofon 2 Samenvatting 5 1 Inleiding Achtergrond Leeswijzer 9 2 De CLP Helpdesk Doelstellingen en taken Helpdesk Doelstellingen Taken Afhandeling vragen Voorlichting Evaluatie van het voorlichtingstraject in cijfers en beeld Behandelde vragen De website Bezoek aan de website 19 4 Overige activiteiten Nieuwsbrief Opleiding en trainingen Internationale samenwerking 22 5 Blik op de toekomst 23 3

4 4

5 Samenvatting De EU-GHS Helpdesk is per 1 maart 2008 gestart met het beantwoorden van vragen over de EU-GHS verordening (1272/2008). EU-GHS is de Nederlandse werktitel voor de Europese verordening over de indeling, etikettering en verpakking van chemische stoffen en mengsels (in het Engels: Regulation on Classification, Labelling en Packaging of substances en Mixtures, CLP-Regulation). In 2013 is besloten om de Nederlandse werktitel niet meer te gebruiken. In het vervolg wordt de Engelse afkorting CLP gebruikt. Voorliggend jaarverslag beschrijft de werkzaamheden die de helpdesk in 2013 heeft uitgevoerd. Het beantwoorden van vragen is de belangrijkste taak van de helpdesk. De primaire doelgroep van de helpdesk zijn intermediaire (branche-) organisaties maar iedereen die vragen heeft over de verordening kan terecht bij de helpdesk. De helpdesk heeft in vragen afgehandeld. 76% van de vraagstellers is te vinden bij bedrijven. Vervolgens stellen medewerkers van overheidsorganisaties (13%), adviesbureaus (11%) de meeste vragen. De verhouding tussen de grote bedrijven (meer dan 250 werknemers) en bedrijven uit het MKB is ongeveer 1:2. In 2013 ging net als voorgaande jaren een groot deel van de vragen over de onderwerpen etikettering (33%) en indelen (15%). Daarnaast kwamen er ook vragen (ca.11%) binnen over de REACH-verordening en de vervoerswetgeving (ADR). De website vormt een belangrijk instrument voor de helpdesk, de overige voorlichtingsactiviteiten en de handhaving. Deze bevat veel achtergrond informatie (informatie over de Verordening (EG) Nr. 1272/2008, de relatie met REACH en transportwetgeving, Biociden en arbowetgeving), informatie over voorlichtingsbijeenkomsten, links naar aanverwante websites en een overzicht van veel gestelde vragen. Daarnaast kan de doelgroep verschillende publicaties van de website downloaden. Naast het beantwoorden van vragen heeft de helpdesk in 2013 in april een digitale nieuwsbrief uitgebracht. De digitale nieuwsbrief werd onder 442 lezers verspreid. Bureau KLB heeft in opdracht van de helpdesk in 2013 de voorlichtingsactiviteiten geëvalueerd. Dit was een actie gepland in het communicatieplan voorlichting 1. Aan het onderzoek deden 301 bedrijven en 16 brancheorganisaties mee. KLB onderzocht wat het kennisniveau bij de bedrijven over de CLP-verplichtingen was en welke acties brancheorganisaties tot nu toe hebben ondernomen om hun leden voor te lichten. Uit het onderzoek bleek dat sectoren waarvoor het werken met chemische stoffen de core business is, meestal goed geïnformeerd zijn over CLP. Maar in andere sectoren zijn toch behoorlijk wat bedrijven die nog niet op de hoogte zijn. Fabrikanten (de eerste schakel in de keten) en de formuleerders (de tweede schakel in de keten) zijn meestal goed op de hoogte van de regelgeving en de verplichtingen. Echter, hoe verder je de keten komt, des te lager is het kennisniveau. De conclusie was dat door de overheid gehanteerde getrapte voorlichtingsstrategie goed lijkt te werken. Bij deze strategie richt de voorlichting zich voornamelijk op (intermediaire) brancheorganisaties. Zij hebben vervolgens de taak om hun leden te informeren. Daar staat tegenover dat deze indirecte voorlichtingsstrategie er toe leidt dat bij bedrijven en branches die iets meer op afstand staan het kennispeil laag is. De verplichtingen om informatie 10 jaar te bewaren en de productnotificatie aan het 1 Communicatieplan EU-GHS, Doelgroep intermediaire organisaties, SenterNovem,

6 Nederlandse Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) aan te leveren, zijn het minst bekend. Ook blijkt dat zij niet op de hoogte zijn van de voorlichtingsmiddelen die de overheid heeft. Denk hierbij aan de helpdesk, de website en de daarop aanwezige hulpmiddelen. De aanbevelingen richten zich op het handhaven van de huidige succesvolle voorlichtingsaanpak. Dit moet de overheid doen in samenspraak met actieve brancheorganisaties en met aandacht voor hun specifieke wensen. Een andere aanbeveling richt zich op de inzet en het onder de aandacht brengen van het beschikbare voorlichtingsmateriaal. Naar aanleiding van de onderzoeksresultaten en de aanbevelingen zal de helpdesk de volgende acties uitvoeren: - een twitteraccount openen ter verhoging van de bekendheid - samen met een bedrijfsleven een filmpje over de NVIC verplichtingen laten ontwikkelen - verder ontsluiten (en indien nodig verbeteren) van de informatie op de website. Ook wordt wat betreft voorlichtingsactiviteiten aangesloten bij het Project Aanpak Kosten REACH-MKB van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM). De CLP helpdesk wordt uitgevoerd door een samenwerkingsverband van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en Kenniscentrum InfoMil/Rijkswaterstaat 2. De opdrachtgever is het Ministerie van VWS. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit coördineert in opdracht van VWS de uitvoering van het project. 2 Per 1 januari 2013 is dit centrum ondergebracht bij Rijkswaterstaat Directie Leefomgeving 6

7 7

8 1 Inleiding 1.1 Achtergrond Op 20 januari 2009 is de Europese verordening voor de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels (EG nr. 1272/2008) (in het Engels: Regulation for Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures, CLP) in werking getreden. De verordening werd voorheen- in Nederland aangeduid met de werktitel EU-GHS. De doelstellingen van de verordening zijn: In stand houden van een hoog beschermingsniveau voor de menselijke gezondheid en het milieu. Garanderen van het vrije verkeer en bevorderen van de handel van stoffen en mengsels op de interne (Europese) markt door uniforme regelgeving. Harmonisatie van regelgeving voor de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels. CLP is ter vervanging van twee richtlijnen: de Stoffenrichtlijn (67/548/EEG) en de Preparatenichtlijn (EG/1999/45). De verordening introduceert nieuwe criteria voor het indelen van stoffen en mengsels. Daarnaast komen er nieuwe pictogrammen en signaalwoorden. Evenals bij de Stoffenrichtlijn vormt deze informatie de basis voor risicobeheersmaatregelen bij productie, gebruik en opslag van chemische stoffen. Deze maatregelen zijn vervolgens vastgelegd in diverse Europese richtlijnen en verordeningen o.a. REACH, Cosmetica, verpakkingen, Seveso, werknemersbescherming. Niet alle bepalingen van de verordening zijn op 20 januari 2009 in werking getreden. Leveranciers van stoffen en mengsels krijgen namelijk via twee overgangstermijnen (de eerste voor stoffen loopt af in 2010 en de tweede voor mengsels in 2015) de gelegenheid om aan hun verplichtingen te voldoen. Tijdens de overgangsperiode moeten de twee systemen naast elkaar worden gebruikt (zie ook figuur 1). 1 juni 2015 Einde overgangsperiode voor mengsels Indelen stoffen en mengsels volgens EU-GHS verplicht 1 december 2010 Einde overgangsperiode voor stoffen Indelen stoffen volgens EU-GHS en Stoffenrichtlijn verplicht 20 januari 2009 Verordening treedt in werking Start overgangsperiode voor stoffen en mengsels Gebruik twee systemen voor stoffen en mengsels Figuur 1: schema overgangstermijnen CLP De verordening bevat verplichtingen voor fabrikanten, importeurs en downstream gebruikers van chemische stoffen en mengsels. Zij zijn verplicht om vanaf 1 december 2010 alle stoffen die zij in de handel brengen in te delen en etiketteren volgens de criteria van CLP. 8

9 Daarnaast moeten fabrikanten en importeurs de indeling en etikettering melden bij het Europees Agentschap voor Chemische Stoffen (ECHA) in Helsinki, voor opname in de inventaris van indelingen en etiketteringen. De nieuwe regelgeving heeft ingrijpende gevolgen voor veel verschillende bedrijven in de Europese Unie (EU). CLP verplicht de lidstaten daarom om nationale helpdesks in te richten die bedrijven en andere belanghebbenden informatie verstrekken over hun verantwoordelijkheden en verplichtingen. In Nederland is er voor gekozen om de CLP Helpdesk een integraal onderdeel te laten zijn van de voorlichting aan bedrijven. Het voorlichtingstraject over de REACHverordening is daarbij als voorbeeld gebruikt. In 2008 is voor de voorlichting een communicatieplan opgesteld. Doelstelling daarvan was om in samenwerking met intermediaire organisaties, een rijksbrede voorlichting te geven over de nieuwe verordening en om de aandacht voor het veilig omgaan met chemische stoffen en mengsels te verhogen. De overheid richt zich daarbij om het beantwoorden van de wat-vraag. Terwijl intermediaire organisaties de taak hebben om antwoord te geven op de hoe-vraag. De helpdesk is tevens een uitwerking van één van de instrumenten uit het communicatieplan. 1.2 Leeswijzer Hoofdstuk 2 van dit jaarverslag gaat in op de doelstelling, organisatie en de taken van de helpdesk. Hoofdstuk 3 geeft inzicht in de doelgroep van de helpdesk en de gestelde vragen. In Hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de overige activiteiten. Hoofdstuk 5 tenslotte geeft een korte vooruitblik op de verwachte toekomstige ontwikkelingen. 9

10 2 De CLP Helpdesk De helpdesk valt onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het ministerie heeft de uitvoering van de helpdesk op 1 maart 2008 ondergebracht bij het Kenniscentrum InfoMil in samenwerking met (RIVM). Naast een voorlichtende taak heeft de helpdesk ook een signalerende functie. De ervaring die de helpdesk opdoet en de vragen die helpdesk ontvangt leveren zowel op nationaal als Europees niveau een bijdrage aan de invoering en verbetering van de regelgeving en de voorlichting hierover. 2.1 Doelstellingen en taken Helpdesk Doelstellingen De CLP Helpdesk heeft de volgende doelstellingen: Informeren van de doelgroep over CLP door het beantwoorden van Wat-vragen. Informeren van de doelgroep door het beantwoorden van vragen over diens verantwoordelijkheden en verplichtingen binnen CLP. Het op verzoek bijwonen van bijeenkomsten georganiseerd door brancheorganisaties. Het op weg helpen van de vraagsteller door gericht doorverwijzen naar de eigen brancheorganisaties die hen advies kunnen geven en Hoe-vragen kunnen beantwoorden. Het signaleren van trends en ontwikkelingen in de vragen. Het ondersteunen voorlichtingstraject door mee te werken aan de voorlichtingsbijeenkomsten van de rijksoverheid. Het leveren van een constructieve bijdrage aan discussies op EU-niveau over gecompliceerde vragen, het harmoniseren van antwoorden op veelgestelde vragen en de uitwisseling van goede praktijk Taken Het beantwoorden van vragen is de belangrijkste taak van de helpdesk. De CLP helpdesk beantwoordt vragen van individuele bedrijven en de sector/brancheorganisaties, hulpverlenende instanties, lokale en regionale overheden, publieke sector en kenniscentra. De helpdesk geeft alleen antwoord op wat-vragen. Vraagstellers worden voor het antwoord op hoe-vragen doorverwezen naar intermediaire organisaties. Watvragen die binnen de opdracht van de helpdesk vallen zijn vragen die bijvoorbeeld gaan over de inhoud van de wettekst, de consequenties van de invoering of de verplichtingen. Vragen die buiten de opdracht vallen zijn inhoudelijke vragen over andere wetgeving waarmee CLP raakvlakken heeft (bijvoorbeeld vervoerswetgeving, veiligheidswetgeving, Stoffenrichtlijn). De helpdesk verwijst personen met dergelijke vragen door naar de instantie of helpdesk die daarvoor verantwoordelijk is. De identiteit van de helpdesk is vastgelegd als onafhankelijk (vrij van commerciële belangen en onafhankelijk van handhaving), betrouwbaar en toegankelijk. 2.2 Afhandeling vragen Vraagstellers kunnen vragen stellen via een webformulier en telefonisch. Om vraagstellers optimaal van dienst te kunnen zijn, beantwoordt de helpdesk de vragen 10

11 per en telefonisch. De openingstijden van de telefonische helpdesk zijn op werkdagen van 9.00 tot uur. Alle vragen die bij de helpdesk binnenkomen worden geregistreerd, evenals het antwoord dat is gegeven. Ook de adresgegevens van de vragensteller en gegevens over het organisatietype worden per vraag in het registratiesysteem opgenomen. De registratie heeft meerdere functies: het vergroot het inzicht in de ontvangen vragen; kwaliteitscontrole van de beantwoording van de vragen; de afhandeling van vragen kan worden versneld doordat de antwoorden op eerder gestelde vragen inzichtelijk zijn; het levert input voor de veel gestelde vragen op de website; het vormt de basis van rapportages en de monitoring van de activiteiten van de helpdesk. De helpdesk streeft ernaar om ontvangen vragen zo snel mogelijk te beantwoorden, doorgaans binnen 3 werkdagen. Bij het direct beantwoorden van de vragen wordt een vast team van drie mensen ingezet (eerste lijn medewerkers). Daarnaast is er ook een team van vijf medewerkers dat wordt geraadpleegd bij het beantwoorden van complexe vragen (tweede lijn medewerkers). Dit team is ook verantwoordelijk voor de wekelijkse kwaliteitstoetsing op de beantwoorde vragen. Vanwege de raakvlakken met het onderwerp hebben alle helpdeskmedewerkers kennis van de REACH-verordening. 2.3 Voorlichting De medewerkers van de helpdesk geven op verzoek of op eigen initiatief ook presentaties op bijeenkomsten van brancheorganisaties. Ook wordt via een stand op informatiemarkten een brede doelgroep geïnformeerd over de verordening. Daarnaast brengen zij ook het voorlichtingsmateriaal (brochure, informatiebladen, pictogrammenkaartjes) en de website met digitale informatieproducten (o.a. overzicht van de overgangstermijnen, voorbeeldpresentaties, poster van Wms naar CLP) onder de aandacht. De CLP helpdesk was met een stand aanwezig op de informatiemarkt van de Landelijke stoffendag van TNO/SZW, de Landelijke Stoffendag van de VNCI/VHCP, de KC InfoMil Schakeldag, de VNCW 3 Conferentie Ketenregie in de chemie en de CTGGvoorlichtingsdag. 2.4 Evaluatie van het voorlichtingstraject In het communicatieplan staat dat in 2013 een evaluatie van de voorlichtingsactiviteiten moet plaatsvinden. Voor deze evaluatie heeft Bureau KLB in opdracht van de helpdesk onderzocht wat het kennisniveau over CLP van bedrijven in Nederland was. Ook is onderzocht of bedrijven wisten welke verplichtingen ze hadden. Daarnaast keek het bureau welke acties brancheorganisaties tot op het moment van het onderzoek hadden ondernomen om hun leden te wijzen op de veranderingen en bijbehorende verplichtingen. Aan het onderzoek deden 301 bedrijven en 16 brancheorganisaties mee. 3 Vereniging van Nederlandse Chemische Warehousingbedrijven 11

12 De belangrijkste conclusies Sectoren waarvoor het werken met chemische stoffen de core business is, zijn meestal goed op de hoogte. Maar in andere sectoren zijn toch behoorlijk wat bedrijven die nog niet op de hoogte zijn. Fabrikanten (de eerste schakel in de keten) en de formuleerders (de tweede schakel in de keten) zijn meestal goed op de hoogte van de regelgeving en de verplichtingen. Echter, hoe verder je de keten komt, des te lager is het kennisniveau. Eén derde van alle bedrijven kent de verordening niet. Minder dan de helft van de bedrijven op wie dit van toepassing is, kan spontaan de verplichtingen noemen. Het gaat dan om het opnieuw indelen van producten, herzien van de etikettering en het informeren van de werknemers. De verplichtingen om informatie 10 jaar te bewaren en de productnotificatie aan het NVIC aan te leveren, zijn het minst bekend. De meeste brancheorganisaties zetten gericht in op bij de sector passende voorlichting. Meestal zijn ze bewust bezig met voorlichting over CLP. In een aantal gevallen betekent dit dat ze bedrijven al vanaf de start van de verordening in 2009 al actief aan het informeren zijn. In andere gevallen treffen ze concrete voorbereidingen om binnenkort met voorlichting te beginnen. Weer sommige brancheorganisaties zijn nadrukkelijk aan het kijken naar het goede moment en de toegevoegde waarde van voorlichting. De conclusie was dat door de overheid gehanteerde getrapte voorlichtingsstrategie goed lijkt te werken. Bij deze strategie richt de voorlichting zich voornamelijk op (intermediaire) brancheorganisaties. Zij hebben vervolgens de taak om hun leden te informeren. Daar staat tegenover dat deze indirecte voorlichtingsstrategie er toe leidt dat bij bedrijven en branches die iets meer op afstand staan het kennispeil laag is. Ook blijkt dat zij niet op de hoogte zijn van de voorlichtingsmiddelen die de overheid heeft. Denk hierbij aan de helpdesk, de website en de daarop aanwezige hulpmiddelen. Aanbevelingen uit het onderzoek De aanbevelingen richten zich op het handhaven van de huidige succesvolle voorlichtingsaanpak. Dit moet de overheid doen in samenspraak met actieve brancheorganisaties en met aandacht voor hun specifieke wensen. Een andere aanbeveling richt zich op de inzet en het onder de aandacht brengen van het beschikbare voorlichtingsmateriaal. Andere aanbevelingen waren dat de overheid: - moet overwegen een aanvullende verschillende, communicatiestrategie op te stellen om de bedrijven die wat verder af staan gericht te bereiken - een goede ketencommunicatie moet stimuleren, om zo bedrijven die niet zijn aangesloten bij brancheorganisatiegericht te bereiken - extra aandacht moet besteden aan de voorlichting over de verplichtingen om gegevens te bewaren en het geven van informatie aan het NVIC. - de bekendheid van de EU-GHS/CLP helpdesk, de website en de daarop aanwezige informatiemiddelen moet bevorderen. Het volledige rapport is te downloaden van de website van de helpdesk (rubriek Publicaties Algemeen). Naar aanleiding van de onderzoeksresultaten en de aanbevelingen heeft de helpdesk de volgende acties uitgevoerd: - een twitteraccount openen ter verhoging van de bekendheid; - aansluiten bij de voorlichtingsactiviteiten in het Project Aanpak Kosten REACH- MKB van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM). Een eerste actie op dat gebied is het gezamenlijk uitbrengen van een nieuwsbrief REACH en CLP - Uitbreiding van het REACH-MKB Forum met het onderwerp CLP. Het Forum gaat in 2014 verder onder de naam NL Kennisnetwerk REACH-CLP. 12

13 Komende acties zijn: - samen met een brancheorganisatie een filmpje over de NVIC verplichtingen laten ontwikkelen - verder ontsluiten (en indien nodig verbeteren) van de informatie op de website. 13

14 in cijfers en beeld 3.1 Behandelde vragen De helpdesk heeft in vragen beantwoord. Dat is gemiddeld 12 vragen per maand. Ten opzichte van 2012 is het aantal vragen met ca. 30% afgenomen (199 vragen in 2012). Het totaal aantal verwachte vragen was 250. Dat er minder vragen zijn binnengekomen komt onder andere doordat veel bedrijven achter in de toeleveringsketen pas per 1 juni 2015 verplicht zijn om aan de verplichtingen van de verordening te voldoen. Het beeld is dat deze bedrijven nauwelijks of niet aan de slag zijn gegaan met de komende verplichtingen. De verwachting is dat vanwege de naderende deadline het aantal vragen in 2014 zal toenemen. Figuur 1 geeft een overzicht van het aantal vragen per maand in Ter vergelijking is ook het aantal vragen in de 2012 weergegeven. 30 Helpdeskvragen Aantal vragen Januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december Maand Figuur 1: verdeling van het aantal vragen per maand over de afgelopen twee jaar Analyse van de vragen Ook in 2013 gingen de meeste vragen over etiketteren en indelen (samen 67% van de vragen). De meerderheid van de overige vragen gingen over de: - relatie andere wetgeving (10%), - CLP informatie in het veiligheidsinformatieblad (7%) - of waren buiten de opdracht (16%). In deze categorie vallen ook vragen die een relatie hebben met REACH. Deze vragen zijn doorgezet naar de REACH Helpdesk bij het RIVM. 14

15 Wat betreft het onderwerp etiketteren zijn de vragen zeer uiteenlopend van aard. De vragen gaan over de etiketteringvoorschriften (hoe, wat en wanneer), de afmetingen van de pictogrammen (kleine etikettenproblematiek), het gebruik van de H- en P- zinnen, de etiketteringverplichtingen tijdens opslag en van consumentenproducten. Bij het onderwerp indelen is de aanleiding van de vragen vaak de discussie die een bedrijf heeft met zijn leverancier over de indeling van specifieke stoffen en mengsels gesteld. Daarnaast leidt het toepassen van de rekenformules voor mengsels en de indeling van een stof in bijlage VI van de verordening tot specifieke vragen ( hoe daarmee om te gaan). Figuur 2 geeft een beeld van de verdeling van de vragen over verschillende onderwerpen in de afgelopen vijf jaar. Daaruit blijkt dat de meeste vragen in 2010 zijn gesteld. Een mogelijke verklaring hiervoor dat in 2010 de verplichtingen voor stoffen (indelen, meldingsplicht) is ingegaan. Hierdoor hadden bedrijven meer behoefte aan ondersteuning. Figuur 2: Verdelingcategorieën weergegeven over de laatste vijf jaar Doelgroep Net als in voorgaande jaren stelden ook in 2013 bedrijven de meeste vragen. 69% van de vraagstellers is te vinden bij bedrijven. Vervolgens stellen medewerkers van overheidsorganisaties (13%) en adviesbureaus en onderwijsinstellingen (11 %) de meeste vragen. In tegenstelling tot 2013 is het aantal vragen gesteld door brancheorganisaties gedaald (van ca. 6% naar 3%). Figuur 3 geeft per doelgroep een beeld van het percentage vraagstellers. 15

16 Adviesbureau/Intermediair Bedrijf groot > 250 werknemers Bedrijf klein werknemers Bedrijf micro 2-10 werknemers Bedrijf middel werknemers Eenmansbedrijf / starter Onderwijs/kennisinstelling Overheid Particulier Branche-organisatie 18 Maatschappelijke org/stichting Figuur 3: percentage vragen per type organisatie in 2012 Bedrijfsgrootte In figuur 4 is voor 2013 de verdeling van het aantal vragen over de bedrijfsgrootte te zien. In 2013 is er een stijging te zien bij het aantal MKB-bedrijven (Midden- Klein en Micro- bedrijven) dat vragen stelt aan de helpdesk. Het aantal (66) is ruim twee keer meer dan het aantal grote bedrijven (30) Bedrijf groot > 250 werknemers Bedrijf klein werknemers Bedrijf micro 2-10 werknemers Bedrijf middel werknemers Eenmansbedrijf / starter Figuur 4: aantal vragen per bedrijfsgrootte in

17 Verhouding telefonisch en In 2013 konden vraagstellers de helpdesk zowel via het webformulier als telefonisch benaderen. Figuur 5 geeft een overzicht van de ontvangen vragen verdeeld over de soort binnenkomst. Uit de figuur blijkt dat in 2013 de verhouding webformulier: telefonisch ongeveer 1:1 is. Inhoudelijk zit er geen verschil tussen de vragen die per webformulier of telefonisch worden gesteld. Opgemerkt wordt dat ook vragenstellers die per een vraag stellen worden opgebeld. Dit leidt vaak tot een verduidelijking van de vraag. 46% 54% Telefonisch Figuur 5: verdeling ontvangen vragen telefonische en per webformulier 3.2 De website Sinds 1 maart 2008 is de website van de CLP helpdesk beschikbaar via het adres De website is een belangrijk instrument voor de helpdesk. Alle producten van de helpdesk en informatie over het voorlichtingstraject worden via de website aan de doelgroep gecommuniceerd. Alle informatie op de website is in het Nederlands om de doelgroep zo goed mogelijk te bedienen. Daarnaast bevat de website koppelingen naar relevante sites in Nederland en in Europa (o.a. ECHA), de beschikbare richtsnoeren en andere Engelstalige sites over CLP zijn hierin opgenomen. De website van de Nederlandse helpdesk bevat een eigen set aan veelgestelde vragen. Omdat de veelgestelde vragen van ECHA alleen in het Engels beschikbaar zijn, is voor een aantal belangrijke vragen een vertaling beschikbaar via de Nederlandse helpdesk. Tevens bevat de website antwoorden op veelgestelde of ingewikkelde vragen die specifiek voor Nederlandse bedrijven van belang zijn. Tenslotte is er ook een verwijzing naar de veelgestelde vragen van ECHA waaraan de helpdesk haar bijdrage levert (zie paragraaf 4.4). Sinds december is er aan de website ook een Twitteraccount gekoppeld. Het doel hiervan is meer bekendheid van de helpdesk genereren (zie paragraaf 4.2). 17

18 In 2013 is extra informatie aan de website toegevoegd zoals een interactief voorbeeld van een etiket. Door met de muis over de verpakking te bewegen krijgt de bezoeker de verplichte informatie op het etiket te zien. Daarnaast is een Webapp ontwikkeld waarmee bedrijven via een tablet of smartphone direct bij hun rollen en verplichtingen op de website komen. Vandaar uit wordt gelinkt naar twee stappenplannen Indelen van stoffen en Indelen van mengsels. Deze stappenplannen zijn nog in ontwikkeling maar ze bieden bedrijven een eerste handreiking bij het indelen van stoffen en mengsels. Op de website staan 80 veelgestelde vragen ingedeeld in acht categorieën: algemeen, consequenties, overgangsbepalingen, indelen, etiketteren, verplichtingen, relatie andere wetgeving en voorlichting. Deze zijn afkomstig van de vragen die de helpdesk regelmatig ontvangt. Ook is de tabel met wetgeving uitgebreid met de verschillende aanpassingen op de verordening. Dit omdat een recente geconsolideerde versie van wetgevingstekst ontbreekt. Huisstijl De website is in de Rijkshuisstijl en voldoet aan de eisen die voor de Rijksoverheid gelden. De website is gekoppeld aan de geïntegreerde website over de Handhaving en Vergunningverlening van REACH en CLP en informatie over Stoffen in bouwproducten. Doelgroep van de website is het bedrijfsleven. 18

19 De inhoud van de Handhavingswebsite wordt uitgebracht onder de verantwoordelijkheid van de stuurgroep Handhaving REACH en CLP. Kenniscentrum InfoMil beheert de website Bezoek aan de website Tabel 1 geeft een overzicht van het aantal bekeken pagina s en het aantal bezoeken. Ter vergelijking zijn ook de aantallen van 2012 over dezelfde periode weergegeven. Tabel 1: aantal bekeken pagina's Aantal Bekeken pagina s Bezoeken Uit de tabel blijkt dat het aantal bekeken pagina s is gedaald met ca. 13% ten opzichte van dezelfde periode in Ook het aantal bezoeken is gedaald ca. 27% ten opzichte van dezelfde periode in Figuur 6 en 7 geven een indruk van het aantal bekeken pagina s en het aantal bezoekers per maand Aantal Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December Maand Figuur 6: aantal bekeken pagina s over de periode 2012 en

20 Aantal Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September Oktober November December Maand Figuur 7: Aantal bezoekers CLP website per maand in de periode 2012 en 2013 Tabel 2 geeft het aantal bekeken pagina s per onderdeel weer. Uit een vergelijking met de vorige perioden blijkt dat in 2013 een lichte stijging is waar te nemen bij het onderdeel Indelen. Terwijl het bezoek aan het onderdeel Wetgeving is gestegen met 6,7%. Bij de overige onderdelen zijn geen grote veranderingen te zien. Tabel 2: verdeling over de onderdelen Onderdeel Homepage 13,8% 19% 19% In het kort 10% 9% 9% Rollen en verplichtingen 4,2% 4% 4% Indelen 7,3% 5% 5% Etiketteren 18,8% 20% 23% Relatie met andere wetgeving 2,4% 5% 3% Veelgestelde vragen 11,7% 11% 11% Wetgeving 16,7% 10% 10% Voorlichting 1,1% 1% 2% Publicaties 4,3% 4% 6% Links 0,8% 1% 1% Nieuws 0,7% 3% 2% Nieuwsbrief 1,8% - 3% Informatie voor consumenten 1% 4% 2% Meldingsplicht 1,1% 1% - Inventaris 2,6% 2% - Productnotificatie (NVIC) 1,7% 1% - - : niet bepaald 20

21 Naast de homepage zijn de volgende onderdelen het best bezocht: 1. Etiketteren (19 %) 2. Wetgeving (17%) 3. Veelgestelde vragen (12%) 4. In het kort (10 %) Deze vier onderdelen genereren 58% van het totaal aantal bekeken pagina s. 21

22 4 Overige activiteiten 4.1 Nieuwsbrief Naast het afhandelen van vragen verstuurd de helpdesk ook een digitale nieuwsbrief CLP. Het doel van de nieuwsbrief is het actief informeren van de doelgroep over belangrijke actuele zaken over CLP. Abonneren op de nieuwsbrief is mogelijk via een optie abonneren aan de rechterkant van de startpagina op de website. Het aantal abonnees in 2013 was 442. Vanwege de synergie met REACH is begin 2014 besloten om een gezamenlijk nieuwsbrief REACH en CLP uit te brengen (zie ook 4.2.1). In maart 2014 is de eerste nieuwsbrief verschenen. De bedoeling is om deze nieuwsbrief vier keer per jaar uit te brengen. Alle nieuwsbrieven zijn terug te vinden in het nieuwsarchief op de website 4.2 Opleiding en trainingen De helpdesk geeft op verzoek een tweedaagse training aan regionale overheden over de relatie van CLP met REACH, de Nederlandse (afgeleide) regelgeving en de consequenties van CLP voor opslagsituaties binnen inrichtingen. In 2012 hebben medewerkers van de helpdesk op verzoek van de Stuurgroep Handhaving REACH/CLP opnieuw de inspecteurs van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit, Inspectie- SZW, Inspectie Leefomgeving en Transport en het Staatstoezicht op de Mijnen getraind. De modulaire training die in 2011 is ontwikkeld voorziet in de informatiebehoefte van de Inspecteurs. Deze training wordt in 2014 weer gegeven aan de Inspecteurs. 4.3 Internationale samenwerking Namens de Helpdesk neemt het RIVM deel aan het Europese netwerk van alle nationale helpdesken (Helpnet) en ECHA. De hoofdtaak van dit netwerk is op een effectieve manier te zorgen voor de harmonisatie van antwoorden op veelgestelde of gecompliceerde vragen. Verder heeft het netwerk een belangrijke rol in het signaleren van lastige interpretatievraagstukken. Daarvoor draagt het oplossingen aan die worden besproken in het overleg van de competente autoriteiten van de lidstaten, de Europese Commissie en ECHA. De communicatie in Helpnet gaat via een beveiligde internetapplicatie waarin wordt gediscussieerd over actuele vragen, via telefonisch overleg, een vergadering van de Helpnetstuurgroep (2 maal per jaar) en werkgroepen. Verder wisselt het netwerk informatie uit over de werkwijze van de nationale helpdesks bij de voorlichting aan bedrijven over de verordening. Tenslotte vindt ook informatie-uitwisseling over nationale en Europese ontwikkelingen plaats die relevant zijn in het kader van de CLP. In 2013 zijn twee bijeenkomsten bijgewoond. Verder heeft de Nederlandse helpdesk commentaar gegeven en voorstellen geschreven voor de aanpassing van de veelgestelde vragen die in EUverband zijn vastgesteld. De set is in 2013 uitgebreid met nieuwe en actuele vragen Helpnet richt zich naast de CLP verordening tevens op de REACH verordening. Vanaf september 2013 wordt toegewerkt naar het verder integreren van het bestaande netwerk met een nieuw in te richten netwerk voor de Biociden verordening. 22

Werkprogramma 2015. Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland Tel. +358 9 686180 Fax +358 9 68618210 echa.europa.eu

Werkprogramma 2015. Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland Tel. +358 9 686180 Fax +358 9 68618210 echa.europa.eu Werkprogramma 2015 Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland Tel. +358 9 686180 Fax +358 9 68618210 echa.europa.eu 2 Werkprogramma 2015 DISCLAIMER De standpunten of meningen in dit werkprogramma

Nadere informatie

Algemeen verslag 2011. Het jaar van de verspreiding

Algemeen verslag 2011. Het jaar van de verspreiding Algemeen verslag 2011 Het jaar van de verspreiding JURIDISCHE MEDEDELING De in dit algemeen verslag tot uitdrukking gebrachte visies of standpunten vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs in juridische

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Digitale dienstverlening aan burgers Rekenkamercommissie Noordwijkerhout

Digitale dienstverlening aan burgers Rekenkamercommissie Noordwijkerhout l Digitale dienstverlening aan burgers Rekenkamercommissie Noordwijkerhout 1 Rekenkamercommissie Noordwijkerhout Januari 2007 2 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 1 INLEIDING 4 2 ACTUEEL BEELD 6 2.1 Welke digitale

Nadere informatie

Inventarisatie van Brzo-bedrijven. Ministerie van VROM > staat voor ruimte, wonen, mileu en rijksgebouwen. Beleid maken, uitvoeren en handhaven.

Inventarisatie van Brzo-bedrijven. Ministerie van VROM > staat voor ruimte, wonen, mileu en rijksgebouwen. Beleid maken, uitvoeren en handhaven. Dit is een publicatie van: Ministerie van VROM > Rijnstraat 8 > 2515 XP Den Haag > www.vrom.nl Ministerie van VROM > staat voor ruimte, wonen, mileu en rijksgebouwen. Beleid maken, uitvoeren en handhaven.

Nadere informatie

Aansluiten op het Dienstenloket en IMI van de Dienstenrichtlijn

Aansluiten op het Dienstenloket en IMI van de Dienstenrichtlijn Aansluiten op het Dienstenloket en IMI van de Dienstenrichtlijn Een handreiking voor gemeenten, provincies en waterschappen Versie April 2009 Projectgroep Implementatie Dienstenrichtlijn Inhoudsopgave

Nadere informatie

Actieprogramma Gezondheid en Milieu

Actieprogramma Gezondheid en Milieu Directoraat-Generaal Milieu Directie Stoffen, Afvalstoffen, Straling Stoffen en Normstelling Actieprogramma Gezondheid en Milieu Eindrapportage Rijnstraat 8 Postbus 30945 2500 GX Den Haag Interne postcode

Nadere informatie

Monitoring verpakkingen Resultaten 2011

Monitoring verpakkingen Resultaten 2011 Monitoring verpakkingen Resultaten 2011 30 juli 2012 2 Postbus 8724 3009 AS Rotterdam 010 4206161 www.nedvang.nl info@nedvang.nl Deze monitoring rapportage is een uitgave van Nedvang. 3 4 Voorwoord Monitoring

Nadere informatie

Actieprogramma Gezondheid en Milieu

Actieprogramma Gezondheid en Milieu www.vrom.nl Actieprogramma Gezondheid en Milieu Eindrapportage Actieprogramma Gezondheid en Milieu Eindrapportage Samenvatting In 2002 is het actieprogramma Gezondheid en Milieu 2002-2006 gestart. Het

Nadere informatie

Evaluatie en Beoordeling Markttoezicht en Buitengrenscontroles 2010 t/m 2013. (artikel 18, zesde lid, Verordening (EG) nr.765/2008.

Evaluatie en Beoordeling Markttoezicht en Buitengrenscontroles 2010 t/m 2013. (artikel 18, zesde lid, Verordening (EG) nr.765/2008. Deel 1. Algemeen overzicht. Sectie A. Evaluatie Organisatie en werkwijze. Het marktoezicht op producten is verdeeld over zes nationaal bevoegde toezichthouders, ieder met hun eigen sector: de Inspectie

Nadere informatie

RIVM rapport 270042003/2005. Ontwerprapport kiesbeter.nl 2006-2007. A.J.M. van Loon en R.A.L. Tolboom (red)

RIVM rapport 270042003/2005. Ontwerprapport kiesbeter.nl 2006-2007. A.J.M. van Loon en R.A.L. Tolboom (red) RIVM rapport 270042003/2005 Ontwerprapport kiesbeter.nl 2006-2007 A.J.M. van Loon en R.A.L. Tolboom (red) Met medewerking van: M.L. van der Graaf X. Gravestein E.J.E. van der Hijden J.M.J. Janssens W.

Nadere informatie

EVALUATIE PKI. Rapportage

EVALUATIE PKI. Rapportage EVALUATIE PKI Rapportage Colofon Versie 1.0, 8 maart 2012 Logica Business Consulting Opgesteld door: Ir. J.N. (Niek) IJzinga (Principal Consultant Security) Ir.drs. A.E. (Albert) Vlug (Principal Consultant

Nadere informatie

De cliënt centraal. Programmarapportage Dienstverlenende overheid

De cliënt centraal. Programmarapportage Dienstverlenende overheid De cliënt centraal Programmarapportage Dienstverlenende overheid De cliënt centraal Programmarapportage Dienstverlenende overheid Colofon Programma Dienstverlenende overheid Nummer R 11/09 Datum december

Nadere informatie

EVALUATIE GEDRAGSCODE TRANSPARANTIE MOBIEL DATAGEBRUIK EINDRAPPORT

EVALUATIE GEDRAGSCODE TRANSPARANTIE MOBIEL DATAGEBRUIK EINDRAPPORT EVALUATIE GEDRAGSCODE TRANSPARANTIE MOBIEL DATAGEBRUIK EINDRAPPORT 1 EVALUATIE GEDRAGSCODE TRANSPARANTIE MOBIEL DATAGEBRUIK Eindrapport Den Haag, 24 februari 2014 Ir. B.P.A. van Mil R.M. van Schelven MSc.

Nadere informatie

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Toezicht zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Colofon Definitief Copyright Agentschap Telecom 2013 Pagina 2 van 67 Samenvatting Missie Agentschap

Nadere informatie

Rapportage Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer 2012 Rapportage aan de Minister van Financiën April 2013

Rapportage Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer 2012 Rapportage aan de Minister van Financiën April 2013 Rapportage Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer 2012 Rapportage aan de Minister van Financiën April 2013 Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer 2 1. INHOUDSOPGAVE 1. Inhoudsopgave...3 2. Voorwoord...5

Nadere informatie

IMPACT JAARVERSLAG 2005

IMPACT JAARVERSLAG 2005 IMPACT JAARVERSLAG 2005 Colofon Auteur: Imkje Cancrinus Uitgiftedatum: april 2006 Uitgever: Impact Bestellen: Impact, Postbus 78, 1110 AB DIEMEN 2 Inhoudsopgave Woord vooraf... 5 1 Impact... 6 2 Algemene

Nadere informatie

Monitoring Commissie. Rapport monitoring boekjaar 2013. Januari 2015 secretariaat: Postbus 20401, 2500 EK Den Haag. www.mccg.nl

Monitoring Commissie. Rapport monitoring boekjaar 2013. Januari 2015 secretariaat: Postbus 20401, 2500 EK Den Haag. www.mccg.nl Monitoring Commissie Rapport monitoring boekjaar 2013 Januari 2015 secretariaat: Postbus 20401, 2500 EK Den Haag www.mccg.nl PAGINA 2 Monitoring Commissie Corporate Governance Code Rapport boekjaar 2013

Nadere informatie

Concept Managementsamenvattingen. Van de adviezen van de werkgroepen I, II, III en IV in kader van opvolging evaluatie BAG

Concept Managementsamenvattingen. Van de adviezen van de werkgroepen I, II, III en IV in kader van opvolging evaluatie BAG Concept Managementsamenvattingen Van de adviezen van de werkgroepen I, II, III en IV in kader van opvolging evaluatie BAG Inhoud Inleiding... 3 Managementsamenvatting werkgroep I: Voorstel inrichting kwaliteitsketen

Nadere informatie

Meedoen in Hof van Twente

Meedoen in Hof van Twente Meedoen in Hof van Twente Beleidsplan Wmo 2008-2011 Hof van Twente, januari 2008 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan Maatschappelijke ondersteuning 2008-2011 Meedoen in Hof van Twente. Sinds 1 januari

Nadere informatie

Advies werkgroep 3 aan IenM Voorstellen voor een beter gebruik van de BAG

Advies werkgroep 3 aan IenM Voorstellen voor een beter gebruik van de BAG Advies werkgroep 3 aan IenM Voorstellen voor een beter gebruik van de BAG 1 Advies werkgroep 3 aan IenM Voorstellen voor een beter gebruik van de BAG 15 januari 2015, versie 1.0, definitieve versie, publieksversie

Nadere informatie

Jaarrapportage Bodem+ 2011

Jaarrapportage Bodem+ 2011 Jaarrapportage Bodem+ 2011 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Resultaten Bodem+ 2011 4 2.1 Belangrijke mijlpalen 4 2.2 Nieuwe samenwerking en thema s in 2011 5 2.3 Afronding projecten en taken in 2011 6 3 Klanttevredenheid(onderzoek)

Nadere informatie

skgz ombudsman en geschillencommissie zorgverzekeringen Jaarverslag 2014

skgz ombudsman en geschillencommissie zorgverzekeringen Jaarverslag 2014 skgz ombudsman en geschillencommissie zorgverzekeringen Jaarverslag 2014 Inhoud Vooraf 01 Algemene voortgang 02 Klachten, geschillen en informatieverzoeken in cijfers 03 Zorgverzekeringslijn.nl 04 Recente

Nadere informatie

Regionale Beleidsvisie Verslavingspreventie Zuid-Holland Noord. Uitgangspunten & uitvoeringsagenda Definitief concept - april 2012

Regionale Beleidsvisie Verslavingspreventie Zuid-Holland Noord. Uitgangspunten & uitvoeringsagenda Definitief concept - april 2012 Regionale Beleidsvisie Verslavingspreventie Zuid-Holland Noord Uitgangspunten & uitvoeringsagenda Definitief concept - april 2012 Auteur: Gemeente Leiden, Afd. Sociaal en Economisch Beleid Versie : definitief

Nadere informatie

veilig omgaan met elkaars gegevens

veilig omgaan met elkaars gegevens WINET VEILIG OMGAAN MET ELKAARS GEGEVENS SUWINET VEILIG GAAN MET ELKAARS GEGEVENS SUWINET VEILIG OMGAAN MET AARS GEGEVENS SUWINET VEILIG OMGAAN MET ELKAARS GEGEVENS WINET VEILIG OMGAAN MET ELKAARS GEGEVENS

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 2017

Beleidsplan 2012 2017 Beleidsplan 2012 2017 Jo Beltman Wim van Midwoud INHOUDSOPGAVE pagina 1 INLEIDING 4 2 DE VERENIGING 4 2.1 De organisatie 4 2.2 Ontstaan 5 2.3 Leden 6 2.3.1 Ledenbijeenkomsten 7 2.3.1.1 Algemene ledenvergadering

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. Ombudsman Zorgverzekeringen: Trends in 2008. Europese Verordening en de Zorgverzekeringswet

Jaarverslag 2008. Ombudsman Zorgverzekeringen: Trends in 2008. Europese Verordening en de Zorgverzekeringswet Jaarverslag 2008 Ombudsman Zorgverzekeringen: Trends in 2008 Europese Verordening en de Zorgverzekeringswet Afkortingenlijst AFM CVZ DBC KiFid NPCF NZa SKGZ VWS Wft ZN Zvw Autoriteit Financiële Markten

Nadere informatie

De Rechtspraak Jaarverslag 2008

De Rechtspraak Jaarverslag 2008 De Rechtspraak De Rechtspraak Inhoud Pagina Deel I 1 Voorwoord 5 2 Agenda van de Rechtspraak 2008-2011 7 2.1 Deskundige rechtspraak 8 2.2 Betrouwbare rechtspraak 13 2.3 Effectieve rechtspraak 14 2.4 Rechtspraak

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 28 684 Naar een veiliger samenleving Nr. 321 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Eindrapportage 2014. Interim rapporteur toezicht advocatuur

Eindrapportage 2014. Interim rapporteur toezicht advocatuur Interim rapporteur toezicht advocatuur mr. R.J. Hoekstra 15 december 2014 1 Contact E-mail Website Interim rapporteur toezicht advocatuur p/a Postbus 30851 2500 GW DEN HAAG rapporteur@toezichtadvocatuur.nl

Nadere informatie