Productveiligheidsvoorschriften voor navulverpakkingen met e-vloeistoffen voor e-sigaretten en shishapennen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Productveiligheidsvoorschriften voor navulverpakkingen met e-vloeistoffen voor e-sigaretten en shishapennen"

Transcriptie

1 Versie 14 februari 2014 Productveiligheidsvoorschriften voor navulverpakkingen met e-vloeistoffen voor e-sigaretten en shishapennen Waarom deze informatie voor ondernemers? E-sigaretten en daarmee ook de navulverpakkingen zijn een booming business, omdat de e-sigaret om verschillende redenen wordt gezien als een alternatief voor de gewone sigaret. Deze informatie beperkt zich alleen tot de veiligheid van navulverpakkingen voor e-sigaretten en shishapennen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft in december 2013 een marktverkenning van deze producten uitgevoerd. Daarbij is gekeken naar de naleving van de veiligheidsvoorschriften die op deze producten van toepassing zijn. Het is gebleken dat er op veel punten verbeteringen nodig zijn. Deze informatie biedt u als ondernemer de informatie om vanuit het oogpunt van productveiligheid aan uw verplichtingen te voldoen. De belangrijkste veiligheidsrisico s van navulverpakkingen met e-vloeistoffen zijn het ontbreken van een kinderveilige sluiting en het ontbreken van belangrijke veiligheidssymbolen en -waarschuwingen op het etiket, Hierdoor kunnen kinderen de (giftige) inhoud van de verpakking binnenkrijgen en is de gebruiker zich onvoldoende bewust van de risico s van dit product. Doel en doelgroep van dit informatieblad Deze informatie is bedoeld om importeurs en distributeurs van verpakkingen met vloeistoffen voor het navullen van e-sigaretten en shishapennen (ook wel e-vloeistoffen of e-liquids genoemd) te informeren over de wettelijke eisen die gelden voor deze producten en waar de NVWA (mede) toezicht op houdt. Deze navulverpakkingen bevatten mengsels van chemische stoffen en daarop zijn de Europese regels voor chemische stoffen en mengsels van toepassing. Deze informatie is niet van toepassing op producten als de (wegwerp)e-sigaret en shishapen, maar uitsluitend op de navulverpakkingen voor deze producten. Met een importeur wordt bedoeld een (rechts)persoon die in de Europese Gemeenschap is gevestigd, die een product binnen de Europese Economische Ruimte brengt. Deze persoon heeft de meeste verplichtingen. Met distributeur wordt bedoeld elke in de Gemeenschap gevestigde natuurlijke persoon of rechtspersoon, met inbegrip van detailhandelaren, die een stof, als zodanig of in een mengsel, uitsluitend bewaart en voor derden in de handel brengt. Veiligheidseisen op hoofdlijnen Deze folder geeft informatie over de (wettelijke) voorschriften voor productveiligheid die voor navulverpakkingen gelden vanuit de optiek van consumentenbescherming. Dit zijn met name de voorschriften voor: - de registratie van chemische stoffen in mengsels en het doorgeven van veiligheidsinformatie over chemische stoffen aan andere actoren in de toeleveringsketen (REACH-verordening); - de indeling, etikettering en verpakking van mengsels (tot 1 juni 2015 Preparatenrichtlijn en Warenwetbesluit veilige verpakking van chemische stoffen en vanaf 1 juni 2015 de CLP-verordening); Zie de rubriek In het kort van de website voor een toelichting op de overgangstermijnen. - algemene productveiligheid (Warenwet). Het is de verantwoordelijkheid van de ondernemer om na te gaan hoe deze eisen vertaald moeten worden naar het product dat hij op de markt brengt. De specifieke samenstelling van dit product kan aanleiding geven tot een andere indeling en etikettering. Raadpleeg hiervoor een deskundig adviseur. De NVWA is de toezichthouder op de naleving van de veiligheidseisen die van toepassing zijn op navulverpakkingen. 1

2 Dit infoblad gaat niet in op andere eisen die worden gesteld aan het (bedrijfsmatig) veilig opslaan en werken met de navulverpakkingen. Let op: gevolgen van de herziening van de Tabaksproductenrichtlijn Bij de huidige herziening van de Europese Tabaksproductenrichtlijn worden in artikel 18 eisen opgenomen voor de e-sigaret. In dit conceptartikel worden ook eisen gesteld aan de navulverpakkingen (refill containers). Naast de hierboven genoemde regels die ook van toepassing worden verklaard, worden aanvullende eisen gesteld onder meer aan de maximale verpakkingsgrootte (flesjes niet groter dan 10 ml; cartridges niet groter dan 2 ml) en de concentratie van nicotine in de vloeistof (niet hoger dan 20 mg/ml). Deze richtlijn moet officieel nog worden vastgesteld. Bij het opstellen van het reeds aangekondigde Warenwetbesluit zal zo veel mogelijk gebruik worden gemaakt van de definitieve tekst van deze richtlijn. Het is sterk aan te bevelen nu vast zoveel mogelijk rekening te houden met deze voorgestelde maatregelen. Meer algemene informatie over e-sigaretten en e-vloeistoffen Voor meer algemene informatie over e-sigaretten en e-vloeistoffen wordt verwezen naar de Factsheet e-sigaret van het RIVM (november 2013): De e-vloeistoffen bevatten een mengsel van stoffen, waarin de belangrijkste componenten zijn nicotine, propyleenglycol, glycerol en smaakstoffen. Daarnaast kunnen er bepaalde verontreinigingen in de vloeistof worden aangetroffen (meer informatie in de factsheet) De meest bepalende stof voor de productveiligheidseisen die aan het product worden gesteld is nicotine. Deze komt in deze vloeistoffen voor in verschillende concentraties, waarbij de meest voorkomende 6 (laag), 12 (middel) en 18 (hoog) mg/ml zijn. De hoogste in de literatuur vermelde concentraties zitten rond de 50 mg/ml. In de vloeistoffen voor de shishapen zit doorgaans geen nicotine, maar alleen smaakstoffen. Alle stoffen moeten aan de wetgeving voor chemische stoffen voldoen. Disclaimer Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Hoewel bij het opstellen van deze informatie de grootste zorgvuldigheid is betracht kan niet gegarandeerd worden dat de inhoud altijd juist en volledig is. Indien u meer wilt weten of hulp nodig hebt bij het voldoen aan de wettelijke eisen en verplichting dient u contact te zoeken met een gespecialiseerd adviesbureau. Aangezien wetgeving (regelmatig) aan wijzigingen onderhevig is, kan deze informatie niet meer actueel zijn. Zie voor de meest recente wettelijke eisen en verplichtingen: Helpdesks voor REACH en CLP, zie Een afdruk kan verouderd zijn. Een actuele versie is op de website van NVWA beschikbaar 2

3 Algemeen Hieronder volgt een overzicht van de verplichtingen die direct van toepassing zijn m.b.t. productveiligheid. Zie de website van de REACH en CLP Helpdesk voor een uitgebreide toelichting op de verplichtingen van importeurs en distributeurs: Welke verplichtingen heeft een importeur van chemische mengsels/evloeistoffen? REACH Importeurs, dus degene die chemische mengsels/e-vloeistoffen van buiten de Europese Gemeenschap importeren, hebben volgens de REACH-verordening (nr. 1907/2006) in ieder geval de volgende verplichtingen: Registratie van stoffen in mengsels - Indien een stof (bv. nicotine) als zodanig of in een of meer mengsel(s) wordt geïmporteerd in de hoeveelheid van 1 ton per jaar per importeur dient de importeur de stof te registreren bij het Europees Chemicaliën Agentschap (ECHA), zie Informatie in de toeleveringsketen - Opstellen van een veiligheidinformatieblad (VIB) voor het mengsel.. - Het VIB op verzoek van een downstreamgebruiker of distributeur beschikbaar stellen,(b.v. vanuit arbo-optiek) conform REACH art. 31, lid 4: 'Het VIB hoeft niet te worden verstrekt aan consumenten als aangeboden of verkochte gevaarlijke mengsels vergezeld gaan van voldoende informatie (gevaarsetikettering) om gebruikers in staat te stellen de nodige maatregelen op het gebied van de bescherming van de gezondheid te nemen. - Bij hogere importvolumes, nader aangegeven in REACH, gelden er aanvullende eisen voor de registratie en het VIB. Een chemisch veiligheidsrapport is nodig als meer dan 10 ton van een stof per jaar geïmporteerd of geproduceerd wordt. Bepaling over mogelijke autorisatie en restricties - Autorisatie aanvragen voor zeer risicovolle stoffen (art. 56) genoemd in bijlage XIV van REACH. - Voldoen aan de restricties die gelden voor het op de markt brengen of het gebruik van een stof opgenomen in bijlage XVII van REACH. CLP/Preparatenrichtlijn Importeurs van chemische mengsels/e-vloeistoffen hebben de volgende verplichtingen onder de CLP-verordening (nr. 1272/2008) dan wel de Preparatenrichtlijn (tot 1 juni 2015): Indeling, etikettering en verpakken van de mengsels In de bijlage is deze verplichting voor nicotine-oplossingen uitgewerkt (bijlage: nadere uitwerking van de eisen voor indelen, etiketteren en verpakken van mengsels in navulverpakkingen van e-sigaretten en shishapennen). Het etiket moet zijn opgesteld in de Nederlandse taal. Meldingsplicht van de indeling en etikettering De importeur die een mengsel importeert met een als gevaarlijk ingedeelde stof, aanwezig in een concentratie, waardoor het mengsel moet worden ingedeeld als gevaarlijk moet de indeling en etikettering melden bij het ECHA. Zie website: Productnotificatie aan de NVIC Bedrijven die gevaarlijke chemische producten, zoals de e-vloeistof met nicotine, op de markt brengen, zijn op basis van artikel 45 van CLP verplicht om informatie over deze gevaarlijke producten, zoals de complete samenstelling en toxicologische eigenschappen van de gebruikte stoffen, aan te leveren bij het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC). Zie website: 3

4 De importeur heeft vanuit REACH en CLP ook een bewaarplicht en moet minimaal 10 jaar alle gegevens over de gevaarlijke stoffen bewaren. Algemene productveiligheid Importeurs van chemische mengsels/e-vloeistoffen dienen aanvullend op bovenstaande eisen te voldoen aan de Warenwet en het Warenwetbesluit algemene productveiligheid (waarin de Europese Richtlijn nr. 2001/95/EG, betreffende Algemene Productveiligheid, is geïmplementeerd). Daarin staan de volgende verplichtingen: De bedrijfsvoering moet zo zijn ingericht, dat onveilige producten geïdentificeerd kunnen worden. De consument moet geïnformeerd worden over risico s die zonder waarschuwing niet onmiddellijk herkenbaar zijn. Gevaarlijke producten en de daarbij genomen maatregelen moeten door de betreffende ondernemer gemeld worden aan de autoriteiten en de andere partijen in de keten. Dit kan via de business applicatie die te vinden is op de website van de NVWA: melden mogelijk onveilige non-food producten De bedrijfsvoering moet zo ingericht zijn, dat de risico s van producten kunnen worden 'gevolgd'. Producenten moeten een klachtenregistratie bijhouden. Bedrijven moeten corrigerende maatregelen kunnen nemen als er sprake is van een gevaarlijk product. Dit kan zover gaan, dat producten bij de consument teruggehaald moeten worden. Documentatie moet worden bijgehouden over de bewaking van de veiligheid van verhandelde producten. Deze documentatie moet op verzoek aan de NVWA en binnen de keten verstrekt worden om de oorsprong van (onveilige) producten op te kunnen sporen. Welke verplichtingen heeft een distributeur van chemische mengsels/evloeistoffen? Voor distributeurs zijn de volgende verplichtingen van toepassing: REACH Registratie van stoffen in mengsels Registratie dient plaats te vinden door de importeur of fabrikant van de stof De distributeur dient na te gaan bij zijn leverancier binnen de Europese Gemeenschap (importeur) of de stoffen in de mengsels die verhandeld worden zijn geregistreerd bij het ECHA en of de stoffen zijn toegestaan voor de beoogde bestemming. Informatie in de toeleveringsketen Doorgeven informatie (het VIB) in de handelsketen. CLP/Preparatenrichtlijn Indeling, etikettering en verpakking van de mengsels Een stof die of mengsel dat als gevaarlijk is moet worden ingedeeld, geëtiketteerd en verpakt volgens de eisen van CLP. Daarbij kan de indeling worden gebruikt die door een ander bedrijf - bijvoorbeeld fabrikant of importeur - in dezelfde toeleveringsketen is bepaald (artikel 4, lid 5) Meldingsplicht van de indeling en etikettering De melding moet zijn uitgevoerd door de producent van het mengsel of de importeur die het product van buiten de EU haalt, zie hierboven. Productnotificatie aan de NVIC Bedrijven die gevaarlijke chemische producten, zoals de e-vloeistof met nicotine, op de Nederlandse markt brengen, zijn op basis van artikel 45 van CLP verplicht om informatie over deze gevaarlijke producten, zoals de complete samenstelling en toxicologische eigenschappen van de gebruikte stoffen, aan te leveren bij het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC). Zie website: 4

5 De distributeur heeft vanuit REACH en CLP ook een bewaarplicht en moet minimaal 10 jaar alle gegevens over de gevaarlijke stoffen bewaren. Algemene Productveiligheid Zie de bij importeur genoemde verplichtingen Welke verplichtingen heeft een afvuller van chemische mengsels/evloeistoffen? Voor een afvuller (d.w.z. degenen die zelf kleinere verpakkingen vullen uit een grote verpakking) geldt dat deze wordt gezien als producent en moet voldoen aan dezelfde verplichtingen als de importeur van producten buiten de EU voldoen. Zie informatie hiervoor. Welke verplichtingen heeft een private label -houder van chemische mengsels/e-vloeistoffen? Voor een private label -houder (d.w.z. degenen die onder eigen naam/ label geïmporteerde verpakkingen in de handel brengt; ook wel ompakkers genoemd) geldt dat deze wordt gezien als downstreamgebruiker en moet voldoen aan dezelfde verplichtingen als de distributeur van producten. Zie informatie hiervoor. 5

6 Bijlage: voorschriften voor het indelen, etiketteren en verpakken van mengsels in navulverpakkingen van e-sigaretten en shishapennen 1. Verpakking De algemene verpakkingsvoorschriften staan in de Preparatenrichtlijn, artikelen 19 e.v., en de CLPverordening, deel IV, artikel 35. De speciale verpakkingsvoorschriften zijn geregeld in het Warenwetbesluit veilige verpakking huishoudchemicaliën en in de CLP-verordening, bijlage 2, deel Kinderveilige sluiting Een sluiting die, aangebracht op de verpakking, voldoet aan de norm ISO NEN-ISO Tastbare gevaarsaanduiding Een aanduiding die voldoet aan de norm NEN-EN-ISO Deze aanduiding moet op de verpakking die de inhoud rechtstreeks omsluit, de wetgeving spreekt over de recipiënt (dus niet op de dop). Bij een kleine verpakking mag er gebruik gemaakt worden van een kleine VGA. Het symbool kan verschillende afmetingen hebben. Bij de normale maat is de lengte L van de zijde 18 mm ± 2 mm. De breedte B van de zijde van het driehoekje is 1,7 mm ± 0,2 mm en de hoogte van het reliëf H is tussen 0,25 mm en 0,5 mm (zie figuur 2). Op kleine verpakkingen mag men gebruik maken van een kleinere aanduiding. De lengte L mag dan 9 mm zijn. 2. Indeling en etikettering 2.0 Algemene aanwijzingen De voorschriften voor indeling en etikettering zijn geregeld in de Preparatenrichtlijn of CLPverordening. Er kan op dit moment nog worden gekozen of de etikettering wordt uitgevoerd volgens de Preparatenrichtlijn of de CLP-verordening. De indeling moet momenteel volgens beide regelgevingen. De Preparatenrichtlijn is tot 1 juni 2015 van kracht, maar er mag nu al de CLPverordening worden gebruikt. Na 1 juni 2015 mag alleen nog worden ingedeeld en geëtiketteerd volgens de CLP-verordening. Voor navulverpakkingen en losse ampullen met e-vloeistoffen met nicotine gelden de hieronder vermelde etiketterings- en verpakkingseisen. Alle onderstaande beschrijvingen van wat er op het etiket moet worden vermeld, zijn gebaseerd op alleen de stof nicotine. Eventueel aanwezige andere gevaarlijke stoffen zijn in de indeling en etikettering niet meegenomen, maar deze kunnen invloed hebben op de indeling van het gehele mengsel (vooral bij lagere concentraties) en daarmee op de inhoud van het etiket. Op het etiket moeten de aangegeven gevaarsymbolen, het onderschrift (Preparatenrichtlijn) of de gevarenzin (CLP-verordening) en de daaronder genoemde R-/S-zinnen (Preparatenrichtlijn) of P-/H-zinnen (CLP-verordening) worden vermeld. 6

7 Producten/mengsels zonder nicotine zijn niet ingedeeld conform REACH/CLP. Op deze verpakkingen zijn alleen de verplichtingen t.a.v. het Warenwetbesluit algemene productveiligheid van kracht. Voor alle navulverpakkingen (dus met en zonder nicotine) geldt dus dat op het etiket het volgende vermeld moet worden: de vermelding (op het product of op de verpakking ervan) van de identiteit en de contactinformatie van de producent alsmede de referentie van het product, of in voorkomend geval, van de partij waartoe het product behoort. In de praktijk betekent dit dat duidelijk moet zijn wat de bestemming van het product is en dat de naam, het adres en het telefoonnummer van de handelaar of producent op het etiket vermeld moet worden. In CLP artikel 28 3 e lid wordt gesteld dat op het etiket niet meer dan zes veiligheidsaanbevelingen (zgn. P-zinnen) worden vermeld, tenzij dat nodig is om de aard en de ernst van de gevaren aan te geven. Dit is ter beoordeling van de importeur/distributeur. Bij twijfel hierover, contact opnemen met gespecialiseerde adviesbureaus. Voor verpakkingen kleiner of gelijk aan 125 ml mag de verplichte etikettering m.b.v. uitvouwbare etiketten, hangkaartjes of een buitenverpakking worden bijgeleverd. LET OP: Op het etiket van een binnenverpakking (de recipiënt) staan in dit geval ten minste de gevarenpictogrammen, bevat: nicotine alsmede de naam en het telefoonnummer van de leverancier van het product vermeld. Ook geldt dat de leesbaarheid, d.w.z. de lettergrootte, voldoende moet zijn. In de praktijk betekent dit dat het etiket een consument met een normaal gezichtvermogen de tekst moet kunnen lezen. 2.1 Indeling en etikettering van een nicotine bevattend mengsel op basis van de Preparatenrichtlijn In de Preparatenrichtlijn (Richtlijn 99/45/EG, link: zijn de eisen opgenomen ten aanzien van indelen en etiketteren. Op de verpakking van het nicotine bevattende mengsel moet altijd vermeld worden: Naam/ Adres/ Telefoonnummer van verantwoordelijke leverancier die het product op de markt brengt. Volume aanduiding. Is de concentratie aan nicotine < 0,1% dan geldt: Geen indeling, alleen de hierboven genoemde algemene aanduidingen vermelden. Vanaf een nicotine-percentage vanaf 0,1% gelden de volgende verplichte aanduidingen en verpakkingseisen: Bij een concentratie aan nicotine tussen de 0,1 conc. < 1% moet het product zijn voorzien van de volgende etikettering: Gevaarsymbool Xn met onderschrift: Schadelijk Bevat: Nicotine R21: Schadelijk bij aanraking met de huid S2: Buiten bereik van kinderen bewaren S36: Draag geschikte beschermende kleding S37: Draag geschikte handschoenen S46: In geval van inslikken, onmiddellijk een arts raadplegen en de verpakking of het etiket tonen Tastbare gevaaraanduiding 7

8 Bij een concentratie aan nicotine tussen 1 conc. < 7% moet het product zijn voorzien van de volgende etikettering: Gevaarsymbool T met onderschrift: Vergiftig Bevat: Nicotine R24: Vergiftig bij aanraking met de huid R22: Schadelijk bij opname door de mond (vermelden bij een gehalte aan nicotine van 3 conc. < 25%) R52/53: Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatische milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken (vermelden bij een gehalte aan nicotine van 2,5 conc. < 25 %). S1/2: Achter slot en buiten bereik van kinderen bewaren S36: Draag geschikte beschermende kleding S37: Draag geschikte handschoenen S45 Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen) Tastbare gevaaraanduiding Kinderveilige sluiting Bij een concentratie aan Nicotine 7% moet het product zijn voorzien van de volgende etikettering: Gevaarsymbool T+ met onderschrift: Zeer vergiftig Bevat: Nicotine R27: Zeer vergiftig bij aanraking met de huid R22: Schadelijk bij opname door de mond R52/53: Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatische milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken S1/2: Achter slot en buiten bereik van kinderen bewaren. S36: Draag geschikte beschermende kleding S37: Draag geschikte handschoenen S45 Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen) Tastbare gevaaraanduiding Kinderveilige sluiting 8

9 2.2 Indeling en etikettering van een nicotine bevattend mengsel op basis van de CLPverordening Verordening (EG) Nr. 1272/2008 over de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels link: In de CLP-verordening, hoofdstuk 1 (artikelen 17-30) staan de eisen voor de inhoud van het etiket. In hoofdstuk 2 (artikelen 31-34) staan voorschriften voor het aanbrengen van etiketten op verpakkingen en specifieke voorschriften voor etikettering van binnen- en buitenverpakkingen. In bijlage 1 van CLP zijn vanaf hoofdstukken de regels voor etikettering verder uitgewerkt, o.a. over: - afmeting en vorm van de pictogrammen op het etiket; - vrijstellingen van art. 17 en 31 CLP (i.v.m. kleine verpakkingen). Op de verpakking van de nicotine bevattende mengsel moet overeenkomstig de eisen van de CLP verordening altijd vermeld worden: Naam/ Adres/ Telefoonnummer van verantwoordelijke leverancier die het product op de markt brengt; Volume aanduiding; Productidentificatie bestaande uit de handelsnaam of de benaming van het mengsel, en de identiteit van de aanwezige gevaarlijke stoffen, in deze situatie tenminste de stofnaam nicotine. Is de concentratie aan nicotine < 0,25% dan geldt: Geen indeling, alleen de hierboven algemene aanduidingen vermelden. Is de concentratie aan nicotine 0,25% tot 0.5% dan geldt: Indeling van het mengsel is acute toxiciteit categorie 4 dermaal Bij deze concentratierange horen de volgende gevaarsaanduidingen: Gevaarsymbool: (Uitroepteken) Signaalwoord: Waarschuwing H312: Schadelijk bij contact met de huid. Keuze uit de volgende P-zinnen de verantwoordelijke leverancier moet het aantal P-zinnen beperken tot maximaal 6 overeenkomstig artikel 28 CLP de zgn. voorrangsbeginselen*. Omdat het product bestemd is voor de consument worden de volgende drie P zinnen vermeld P101: Bij het inwinnen van medisch advies de verpakking of het etiket meenemen. P102: Buiten bereik van kinderen houden. P103: Voor gebruik het etiket lezen. Tevens moeten er nog 3 zinnen gekozen worden uit de onderstaande P-zinnen. De keuze moet gemaakt worden op grond van de CLP-verordening, artikel 22: P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatbescherming dragen P302+P352: Bij contact met de huid:met veel water en zeep wassen P312: Bij onwel voelen een vergiftigingencentrum of arts raadplegen P321: Specifieke behandeling vereist (zie op dit etiket) (Verwijzen naar aanvullende eerste hulp maatregel. Indien aangeraden wordt onmiddellijk maatregelen te nemen, bijvoorbeeld een specifiek reinigingsmiddel te gebruiken) P : Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken 9

10 P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar... (plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften; specificeren). NB. Vanaf 0.25 % altijd een tastbare gevaarsaanduiding op de verpakking aanbrengen. Is de concentratie aan nicotine 0,5 % tot 2.5 % dan geldt: Indeling van het mengsel is acute toxiciteit categorie 3 dermaal Bij deze concentratierange horen de volgende gevaarsaanduidingen: Gevaarsymbool: (Toxisch) Signaalwoord: Gevaar H311: Giftig bij contact met de huid. Keuze uit de volgende P-zinnen de verantwoordelijke leverancier moet het aantal P-zinnen beperken tot maximaal 6 overeenkomstig artikel 28 CLP de zgn. voorrangsbeginselen*. Omdat het product bestemd is voor de consument worden de volgende drie P zinnen vermeld P101: Bij het inwinnen van medisch advies de verpakking of het etiket meenemen. P102: Buiten bereik van kinderen houden. P103: Voor gebruik het etiket lezen. Tevens moeten er nog 3 zinnen gekozen worden uit de onderstaande P-zinnen. De keuze moet gemaakt worden op grond van de CLP-verordening, artikel 22: P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen (Soort bescherming door fabrikant/leverancier te specificeren; beschermende handschoenen/kleding specificeren) P312: Bij onwel voelen een vergiftigingencentrum of arts raadplegen P321: Specifieke behandeling vereist (zie op dit etiket). (Verwijzen naar aanvullende eerstehulpmaatregel. Indien aangeraden wordt onmiddellijk maatregelen te nemen, bijvoorbeeld een specifiek reinigingsmiddel te gebruiken) P302+P352, BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/. wassen. P361+P364: Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. P405: Achter slot bewaren P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar (laatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften; specificeren) NB. Vanaf 0.5 % altijd een kinderveilige sluiting gebruiken en een tastbare gevaarsaanduiding op de verpakking aanbrengen. Is de concentratie aan nicotine 2,5 % tot 5 % dan geldt: Indeling van het mengsel is acute toxiciteit categorie 2 dermaal en chronische aquatische toxiteit categorie 3 Bij deze concentratierange horen de volgende gevaarsaanduidingen: 10

11 Gevaarsymbool: (Toxisch) Signaalwoord: Gevaar H310: Dodelijk bij contact met de huid. H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen Keuze uit de volgende P-zinnen de verantwoordelijke leverancier moet het aantal P-zinnen beperken tot maximaal 6 overeenkomstig artikel 28 CLP de zgn. voorrangsbeginselen*. Omdat het product bestemd is voor de consument worden de volgende drie P zinnen vermeld: P101: Bij het inwinnen van medisch advies de verpakking of het etiket meenemen. P102: Buiten bereik van kinderen houden. P103: Voor gebruik het etiket lezen. Tevens moeten er nog 3 zinnen gekozen worden uit de onderstaande P-zinnen. De keuze moet gemaakt worden op grond van de CLP-verordening, artikel 22: P262: Mag niet in de ogen, op de huid of op de kleding komen. P264: Na het werken met dit product grondig wassen. (Na behandeling te wassen lichaamsdelen door fabrikant/leverancier te specificeren) P270: Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product P273: Voorkom lozing in het milieu. indien dit niet het beoogde gebruik is P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen (Soort bescherming door fabrikant/leverancier te specificeren beschermende handschoenen/kleding specificeren) P310: Onmiddellijk een VERGIFTIGINGENCENTRUM of een arts raadplegen P321: Specifieke behandeling vereist (zie op dit etiket) (Verwijzen naar aanvullende eerstehulpmaatregel indien aangeraden wordt onmiddellijk maatregelen te nemen, bijvoorbeeld een specifiek reinigingsmiddel te gebruiken) P302+P352: BIJ CONTACT MET DE HUID met veel water/... wassen P361+P364: Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken P405: Achter slot bewaren P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar (plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften; specificeren) Een kinderveilige sluiting gebruiken en tastbare gevaarsaanduiding op de verpakking aanbrengen. Is de concentratie aan nicotine 5 % tot 10 % dan geldt: Indeling van het mengsel is acute toxiciteit categorie 2 dermaal, acute toxiciteit categorie 4 oraal en chronische aquatische toxiteit categorie 3 Bij deze concentratierange horen de volgende gevaarsaanduidingen: Gevaarsymbool: (Toxisch) Signaalwoord: Gevaar 11

12 H310: Dodelijk bij contact met de huid H302: Schadelijk bij inslikken H412: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen Keuze uit de volgende P-zinnen de verantwoordelijke leverancier moet het aantal P-zinnen beperken tot maximaal 6 overeenkomstig artikel 28 CLP de zgn voorrangsbeginselen*. Omdat het product bestemd is voor de consument worden de volgende drie P zinnen vermeld: P101: Bij het inwinnen van medisch advies de verpakking of het etiket meenemen. P102: Buiten bereik van kinderen houden. P103: Voor gebruik het etiket lezen. Tevens moeten er nog 3 zinnen gekozen worden uit de onderstaande P-zinnen. De keuze moet gemaakt worden op grond van de CLP-verordening, artikel 22: P262: Mag niet in de ogen, op de huid of op de kleding komen. P264: Na het werken met dit product grondig wassen. (Na behandeling te wassen lichaamsdelen door fabrikant/leverancier te specificeren) P270: Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. P273: Voorkom lozing in het milieu. ( indien dit niet het beoogde gebruik is) P280: Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen. (Soort bescherming door fabrikant/leverancier te specificeren. beschermende handschoenen/kleding specificeren) P301+P312: Na inslikken: bij onwel voelen een vergiftigingencentrum of een arts raadplegen P310: Onmiddellijk een VERGIFTIGINGENCENTRUM of een arts raadplegen. P321: Specifieke behandeling vereist (zie op dit etiket). (Verwijzen naar aanvullende eerstehulpmaatregel. indien aangeraden wordt onmiddellijk maatregelen te nemen, bijvoorbeeld een specifiek reinigingsmiddel te gebruiken) P302+P352: BIJ CONTACT MET DE HUIDmet veel water/ wassen P330: De mond spoelen. P361+P364: Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken. P405: Achter slot bewaren. P501: Inhoud/verpakking afvoeren naar (plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften; specificeren) Een kinderveilige sluiting gebruiken en een tastbare gevaarsaanduiding op de verpakking aanbrengen Ligt de concentratie aan nicotine hoger dan 10 % dan is een nog uitgebreidere etikettering nodig, vraag hiervoor hulp van een gespecialiseerd adviesbureau. 12

Informatieblad e sigaret

Informatieblad e sigaret Informatieblad e sigaret Voorschriften voor navulverpakkingen met vloeistoffen voor e sigaretten en shishapennen Dit informatieblad is bestemd voor importeurs en distributeurs van verpakkingen met vloeistoffen

Nadere informatie

Van indeling naar etiket. Mengseldag. 10 april 2015. Workshop Etiketteren

Van indeling naar etiket. Mengseldag. 10 april 2015. Workshop Etiketteren Mengseldag Workshop Etiketteren RWS Leefomgeving CLP Helpdesk Mohamed El-Allouchi Van indeling naar etiket Presentatie 1. Voorschriften 2. Samenstellen van het etiket 3. Uitzonderingen 4. Verpakkingseisen

Nadere informatie

Marktverkenning navulverpakkingen voor e-sigaretten en shishapennen

Marktverkenning navulverpakkingen voor e-sigaretten en shishapennen Marktverkenning navulverpakkingen voor e-sigaretten en shishapennen April 2014 Pagina 1 van 17 Colofon Projectnaam Projectnummer Versienummer Marktverkenning navulverpakkingen voor e-sigaretten en shishapennen

Nadere informatie

EU-GHS. Classification, Labeling and Packaging Regulation (CLP) Verordening 1272/2008 HS

EU-GHS. Classification, Labeling and Packaging Regulation (CLP) Verordening 1272/2008 HS EU-GHS Classification, Labeling and Packaging Regulation (CLP) Verordening 1272/2008 HS Programma Workshop EU-GHS/CLP EU-GHS in een vogelvlucht Wetgeving Relatie met andere EU-wetgeving EU-GHS in de praktijk

Nadere informatie

Wat betekent EU-GHS voor u?

Wat betekent EU-GHS voor u? Rijksoverheid Wat betekent EU-GHS voor u? Informatie voor distributeurs U moet een stof of mengsel dat als gevaarlijk is ingedeeld etiketteren en verpakken volgens de eisen van EU-GHS. Daarbij kunt u de

Nadere informatie

TOELATINGSAKTE Indeling volgens CLP-SGH Gelet op de aanvraag ingediend op 28/10/2013. Beslist de Minister van Leefmilieu:

TOELATINGSAKTE Indeling volgens CLP-SGH Gelet op de aanvraag ingediend op 28/10/2013. Beslist de Minister van Leefmilieu: TOELATINGSAKTE Indeling volgens CLP-SGH Gelet op de aanvraag ingediend op 28/10/2013 Beslist de Minister van Leefmilieu: 1.Het biocide: Kurita F-5000 is toegelaten in overeenstemming met artikel 9 van

Nadere informatie

REACH: Nieuwe regels voor chemische stoffen Informatie voor distributeurs (handelaren) van chemische stoffen, preparaten en/of stoffen in voorwerpen

REACH: Nieuwe regels voor chemische stoffen Informatie voor distributeurs (handelaren) van chemische stoffen, preparaten en/of stoffen in voorwerpen REACH: Nieuwe regels voor chemische stoffen Informatie voor distributeurs (handelaren) van chemische stoffen, preparaten en/of stoffen in voorwerpen REACH: Nieuwe regels voor chemische stoffen Informatie

Nadere informatie

Wat betekent EU-GHS voor u?

Wat betekent EU-GHS voor u? Rijksoverheid Wat betekent EU-GHS voor u? Informatie voor fabrikanten U moet alle stoffen die u in de handel brengt, indelen volgens de eisen van EU-GHS. Stoffen die niet in de handel verkrijgbaar zijn

Nadere informatie

Wat betekent EU-GHS voor u?

Wat betekent EU-GHS voor u? Rijksoverheid Wat betekent EU-GHS voor u? Distributeurs U moet een stof of mengsel dat als gevaarlijk is ingedeeld etiketteren en verpakken volgens de eisen van EU-GHS. Daarbij kunt u de indeling gebruiken

Nadere informatie

Kennisdag EU-GHS AgentschapNL. 6 december 2012. Handhaving EU-GHS. A.A. Rog Senior inspecteur NVWA Afdeling Toezichtsontwikkeling

Kennisdag EU-GHS AgentschapNL. 6 december 2012. Handhaving EU-GHS. A.A. Rog Senior inspecteur NVWA Afdeling Toezichtsontwikkeling AgentschapNL Handhaving EU-GHS A.A. Rog Senior inspecteur NVWA Afdeling Toezichtsontwikkeling Inhoud Opzet handhaving EU-GHS (& REACH) Handhaving NVWA Inspectie EU-GHS (& REACH) Praktijkervaring Opzet

Nadere informatie

Rijksoverheid EU-GHS. Eén systeem voor indelen, etiketteren en verpakken van chemische stoffen en mengsels

Rijksoverheid EU-GHS. Eén systeem voor indelen, etiketteren en verpakken van chemische stoffen en mengsels Rijksoverheid EU-GHS Eén systeem voor indelen, etiketteren en verpakken van chemische stoffen en mengsels EU-GHS EU-GHS is de nieuwe verordening over de indeling, etikettering en verpakking van stoffen

Nadere informatie

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN Toelatingsnummer 14429 N HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN 1 AFGELEIDE TOELATING Gelet op de aanvraag d.d. 31 januari 2014 (20140178 AB) van SÜDWEST Lacke und Farben

Nadere informatie

REACH. voor retailers (non food)

REACH. voor retailers (non food) REACH voor retailers (non food) Wat is REACH? REACH staat voor Registratie, Evaluatie, Autorisatie van CHemische stoffen. REACH is Europese wetgeving, vastgelegd in een verordening. Deze Europese verordening

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 15965 12 oktober 2010 Beschikking van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van (datum) tot plaatsing in

Nadere informatie

Wettelijk verplichte gevaarsetikettering

Wettelijk verplichte gevaarsetikettering DATUM: 20.03.2009 Wettelijk verplichte gevaarsetikettering In bepaalde gevallen verplicht de wet fabrikanten om gevaarsinformatie te verstrekken (gevaarssymbolen en de bijbehorende risico- en veiligheidszinnen)

Nadere informatie

Beschrijving fabrikant : Wilsor Kunstharsen Tel: 0321-331167 Noorderbaan 46-48 Fax: 0321-331074 8256 PR Biddinghuizen E-mail: info@wilsor.

Beschrijving fabrikant : Wilsor Kunstharsen Tel: 0321-331167 Noorderbaan 46-48 Fax: 0321-331074 8256 PR Biddinghuizen E-mail: info@wilsor. 1. BESCHRIJVING VAN PRODUKT EN FABRIKANT Handelsnaam : Polyesterplamuur / / Beschrijving fabrikant : Tel: 0321-331167 -48 Fax: 0321-331074 E-mail: info@wilsor.nl the Netherlands Intenet: www.wilsor.nl

Nadere informatie

Wat betekent EU-GHS voor u?

Wat betekent EU-GHS voor u? Rijksoverheid Wat betekent EU-GHS voor u? Informatie voor professionele gebruikers EU-GHS bevat voor u geen directe verplichtingen. Het is wel belangrijk dat u vaststelt wat de consequenties van de nieuwe

Nadere informatie

REACH: Nieuwe regels voor chemische stoffen. Informatie voor producenten van chemische preparaten en/of stoffen in voorwerpen

REACH: Nieuwe regels voor chemische stoffen. Informatie voor producenten van chemische preparaten en/of stoffen in voorwerpen REACH: Nieuwe regels voor chemische stoffen Informatie voor producenten van chemische preparaten en/of stoffen in voorwerpen REACH: Nieuwe regels voor chemische stoffen Informatie voor producenten van

Nadere informatie

REACH: Nieuwe regels voor chemische stoffen. Informatie voor fabrikanten (producenten) en importeurs van chemische stoffen

REACH: Nieuwe regels voor chemische stoffen. Informatie voor fabrikanten (producenten) en importeurs van chemische stoffen REACH: Nieuwe regels voor chemische stoffen Informatie voor fabrikanten (producenten) en importeurs van chemische stoffen REACH: Nieuwe regels voor chemische stoffen Informatie voor fabrikanten (producenten)

Nadere informatie

EU-GHS: nieuwe regels over etikettering en indelen van gevaarlijke stoffen

EU-GHS: nieuwe regels over etikettering en indelen van gevaarlijke stoffen Verordening (EG) Nr. 1272/2008 over de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels 1 geldt vanaf 20 januari 2009. De verordening in Nederland aangeduid als EU-GHS introduceert nieuwe regels

Nadere informatie

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN 1 BESLUIT AFGELEIDE TOELATING Op 7 oktober 2015 is van Blue Wonder! Holding B.V. Aerdenhoutsduinweg 1 2111 AN AERDENHOUT een aanvraag

Nadere informatie

1. IDENTIFICATIE VAN DE CHEMISCHE STOF OF HET MENGSEL EN DE ONDERNEMING

1. IDENTIFICATIE VAN DE CHEMISCHE STOF OF HET MENGSEL EN DE ONDERNEMING Veiligheidsinformatieblad Copyright, 2015, Meguiar's, Inc. Alle rechten voorbehouden. Kopiëren en/of downloaden van deze informatie met het doel van juist gebruik van het Meguiar's, Inc. product is enkel

Nadere informatie

TOELATINGSAKTE Correctie - Classificatie volgens CLP-GHS Gelet op de aanvraag ingediend op 12/01/2016. De Minister van Leefmilieu beslist:

TOELATINGSAKTE Correctie - Classificatie volgens CLP-GHS Gelet op de aanvraag ingediend op 12/01/2016. De Minister van Leefmilieu beslist: TOELATINGSAKTE Correctie - Classificatie volgens CLP-GHS Gelet op de aanvraag ingediend op 12/01/2016 De Minister van Leefmilieu beslist: 1.Het biocide: KENO CID 2100 15% is toegelaten in overeenstemming

Nadere informatie

REACH en EU-GHS: nieuwe regels voor chemische stoffen

REACH en EU-GHS: nieuwe regels voor chemische stoffen REACH en EU-GHS: nieuwe regels voor chemische stoffen Informatie voor distributeurs (handelaren) van chemische stoffen, mengsels en/of stoffen in voorwerpen Voorwoord Er zijn nieuwe regels voor chemische

Nadere informatie

Code Voorzorgsmaatregelen Gevarenklasse Gevarencategorie

Code Voorzorgsmaatregelen Gevarenklasse Gevarencategorie Lijst van voorzorgsmaatregelen (P-zinnen) Algemeen Code Voorzorgsmaatregelen Gevarenklasse Gevarencategorie P101 P102 P103 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking

Nadere informatie

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad. Classificatie overeenkomstig de EG-richtlijnen 1999/45/EG en 67/548/EWG

1.3. Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad. Classificatie overeenkomstig de EG-richtlijnen 1999/45/EG en 67/548/EWG RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik Gebruik

Nadere informatie

Aard der bijzondere gevaren toegeschreven aan gevaarlijke stoffen en preparaten: R-zinnen

Aard der bijzondere gevaren toegeschreven aan gevaarlijke stoffen en preparaten: R-zinnen 1 van 8 Rzinnen & S zinnen Datum: 18032013 Aard der bijzondere gevaren toegeschreven aan gevaarlijke stoffen en preparaten: Rzinnen R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 R 10 R 11 R 12 R 14 R 15 R 16 R 17

Nadere informatie

VEILIGHEIDS INFORMATIE BLAD

VEILIGHEIDS INFORMATIE BLAD VEILIGHEIDS INFORMATIE BLAD Montage vet op waterbasis, 90 ml Datum herziening: 23-06- 2015 Afdruk datum: 23-06- 2015 Datum eerste versie: 28/07/2014 Versie nummer: 02 Rubriek 1. Identificatie van de stof

Nadere informatie

Wat betekent EU-GHS voor u?

Wat betekent EU-GHS voor u? Rijksoverheid Wat betekent EU-GHS voor u? Vergunningverleners Een vergunningaanvraag mag niet in strijd zijn met EU-GHS. Het is daarom van belang dat u de bepalingen van EU-GHS kent en begrijpt. EU-GHS

Nadere informatie

Wat betekent EU-GHS voor u?

Wat betekent EU-GHS voor u? Rijksoverheid Wat betekent EU-GHS voor u? Producenten van voorwerpen Als u explosieve stoffen of mengsels in voorwerpen verwerkt, moet u deze indelen, etiketteren en verpakken volgens de voorschriften

Nadere informatie

EU-GHS: Workshop 1: Consequenties voor eigen bedrijfsvoering. Presentator: Maurits van Kolck

EU-GHS: Workshop 1: Consequenties voor eigen bedrijfsvoering. Presentator: Maurits van Kolck EU-GHS: Workshop 1: Consequenties voor eigen bedrijfsvoering Presentator: Maurits van Kolck Inhoud De keten in beeld, REACH en CLP CLP en het VIB CLP en etikettering CLP en herindeling Oefening 1: een

Nadere informatie

VOGELVLUCHT Laatste herziening: 16/10/2007, Versie 1.0 pagina 1 / 5

VOGELVLUCHT Laatste herziening: 16/10/2007, Versie 1.0 pagina 1 / 5 Laatste herziening: 16/10/2007, Versie 1.0 pagina 1 / 5 1 IDENTIFICATIE VAN HET PREPARAAT EN DE ONDERNEMING Productnaam: Toepassing: Leverancier: Vogelafweermiddel Koppert B.V. Veilingweg 17 2651 BE Berkel

Nadere informatie

R-zinnen en S-zinnen. R-zinnen... 2 Gecombineerde R-zinnen... 4 S-zinnen... 7 Gecombineerde S-zinnen... 9

R-zinnen en S-zinnen. R-zinnen... 2 Gecombineerde R-zinnen... 4 S-zinnen... 7 Gecombineerde S-zinnen... 9 -zinnen en S-zinnen Inhoud Pag. -zinnen... 2 Gecombineerde -zinnen... 4 S-zinnen... 7 Gecombineerde S-zinnen... 9 -zinnen (aanduiding bijzondere gevaren, isk-zinnen) -nummer Gevarenaanduiding 1 2 3 4 5

Nadere informatie

1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP / ONDERNEMING.

1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP / ONDERNEMING. Productnaam: Mangaan Sulfaat Pagina 1 van 5 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP / ONDERNEMING. Handelsnaam : Mangaansulfaat 31% Mn Gebruik : Industrieel. Bedrijfsnaam : Houweling

Nadere informatie

Toolbox-meeting Gevaarlijke stoffen

Toolbox-meeting Gevaarlijke stoffen Toolbox-meeting Gevaarlijke stoffen Unica installatietechniek B.V. Schrevenweg 2 8024 HA Zwolle Tel. 038 4560456 Fax 038 4560404 Inleiding In het dagelijks leven kunnen we niet meer zonder chemische stoffen.

Nadere informatie

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN 1 BESLUIT WIJZIGING WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT EN GEBRUIKSAANWIJZING Op 16 juni 2015 is van: International Paint (Nederland) BV

Nadere informatie

1. RISK & SAFETY ZINNEN

1. RISK & SAFETY ZINNEN 1. RISK & SAFETY ZINNEN Risico en Veiligheidszinnen op etiketten en veiligheidsbladen R-zinnen geven bijzondere gevaren (Risks) aan. S-zinnen geven veiligheidsaanbevelingen (Safety) aan. De zinnen zijn

Nadere informatie

Daarnaast zijn er ook S-zinnen; deze geven aanbevelingen voor het veilig werken met bepaalde stoffen. S staat hier voor Safety.

Daarnaast zijn er ook S-zinnen; deze geven aanbevelingen voor het veilig werken met bepaalde stoffen. S staat hier voor Safety. - en S-zinnen -zinnen zijn internationaal gestandaardiseerde risicobeschrijvingen die (indien van toepassing) dienen te worden aangebracht op verpakkingen van stoffen die bepaalde risico s met zich meebrengen.

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE ONDERNEMING Format Dit Veiligheidsinformatieblad is opgesteld in overeenstemming met Verordening (EG) 1907/2006 (REACH) Handelsnaam RPA-S Lijm Toepassing

Nadere informatie

Risico en Veiligheidszinnen op etiketten en veiligheidsbladen

Risico en Veiligheidszinnen op etiketten en veiligheidsbladen RISK & SAFETY ZINNEN Risico en Veiligheidszinnen op etiketten en veiligheidsbladen Laatste update: 11 maart 2003 Volgens het 'Besluit verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen', behorende bij

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Print datum 04-04-2008 10.150.00 - Brake Cleaner AL 1 Van 6

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Print datum 04-04-2008 10.150.00 - Brake Cleaner AL 1 Van 6 Print datum 04-04-2008 10.150.00 - Brake Cleaner AL 1 Van 6 A.P. Logistics Labradordreef 6 3565 AN Utrecht 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING 01. Productcode en naam 10.150.00

Nadere informatie

Wat betekent EU-GHS voor u?

Wat betekent EU-GHS voor u? Rijksoverheid Wat betekent EU-GHS voor u? Professionele gebruikers EU-GHS bevat voor u geen directe verplichtingen. Het is wel belangrijk dat u vaststelt wat de consequenties van de nieuwe wetgeving voor

Nadere informatie

Veiligheidsaanbevelingen (P)

Veiligheidsaanbevelingen (P) Veiligheidsaanbevelingen (P) P101 P102 P103 P201 P202 P210 P211 P220 P221 P222 P223 P230 P231 P231+P232 P232 P233 P234 P235 P235+P410 P240 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket

Nadere informatie

Wat betekent EU-GHS voor u?

Wat betekent EU-GHS voor u? Rijksoverheid Wat betekent EU-GHS voor u? Industriële gebruikers EU-GHS bevat voor u geen directe verplichtingen. Het is wel belangrijk dat u vaststelt wat de consequenties van de nieuwe wetgeving voor

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens 2001/58/EG. Vanish Oxi Action Vlekverwijderaar. RECKITT Datum: 20.10.2003. BENCKISER Pag. : 1 van 5.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens 2001/58/EG. Vanish Oxi Action Vlekverwijderaar. RECKITT Datum: 20.10.2003. BENCKISER Pag. : 1 van 5. Vanish Oxi Action Vlekverwijderaar RECKITT Datum: 20102003 BENCKISER Pag : 1 van 5 1 Identificatie van het preparaat en de vennootschap/onderneming Productnaam:Vanish Oxi Action Vlekverwijderaar Toepassing:Vlekverwijderaar

Nadere informatie

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN 1 BESLUIT AMBTSHALVE WIJZIGING Q-chem B.V. De Trompet 1918 1967 DB HEEMSKERK Q-Care Houtwormdood OL HET COLLEGE BESLUIT tot wijziging

Nadere informatie

Bijlage IX AARD DER BIJZONDERE GEVAREN TOEGESCHREVEN AAN GEVAARLIJKE STOFFEN EN PREPARATEN :

Bijlage IX AARD DER BIJZONDERE GEVAREN TOEGESCHREVEN AAN GEVAARLIJKE STOFFEN EN PREPARATEN : Bijlage IX R 1 : In droge toestand ontplofbaar AARD DER BIJZONDERE GEVAREN TOEGESCHREVEN AAN GEVAARLIJKE STOFFEN EN PREPARATEN : R 2 : Ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) 1907/2006

Veiligheidsinformatieblad volgens Verordening (EG) 1907/2006 01. Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming Handelsnaam (261410) Fabrikant/Leverancier Chempropack B.V. Straat/Postbus Donker Duyvisweg 45 Landcode/Postcode/Plaats 3316 BL Dordrecht

Nadere informatie

Directoraat-generaal Leefmilieu. Betreft: Aanvraag tot toelating voor het product: Pediline Pro. Geachte mevrouw, Geachte meneer,

Directoraat-generaal Leefmilieu. Betreft: Aanvraag tot toelating voor het product: Pediline Pro. Geachte mevrouw, Geachte meneer, Dienst Risicobeheersing Uw brief van: Uw kenmerk: Ons kenmerk: Datum: Bijlage(n): FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu MRB/KDN/2008/1625/ Telefoon: 02/524.96.11 Fax : 02/524.96.03

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Veiligheidsinformatieblad Volgens REACH verordening (EG) Nr. 1907/2006 1. IDENTIFICATIE VAN HET PRODUCT EN VAN HET BEDRIJF Handelsnaam: TRICEL ZILVERSODA FIJN 12x1kg Toepassing: Artikelnummer 10500 Leverancier:

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE ONDERNEMING Format Dit Veiligheidsinformatieblad is opgesteld in overeenstemming met Verordening (EG) 1907/2006 (REACH) Handelsnaam RPI-S Isolatieschaal

Nadere informatie

Het Rebo GHS handboek. Hulp bij de etikettering van chemische stoffen (EU-GHS/CLP) (EG) Nr. 1272/2008.

Het Rebo GHS handboek. Hulp bij de etikettering van chemische stoffen (EU-GHS/CLP) (EG) Nr. 1272/2008. Het Rebo GHS handboek Hulp bij de etikettering van chemische stoffen (EU-GHS/CLP) (EG) Nr. 1272/2008 EU-GHS/CLP in het kort Het Globally Harmonised System van de Verenigde Naties (VN-GHS) is in 2002 door

Nadere informatie

Aard der bijzondere gevaren toegeschreven aan gevaarlijke stoffen en preparaten (R-zinnen)

Aard der bijzondere gevaren toegeschreven aan gevaarlijke stoffen en preparaten (R-zinnen) Document Milieu-, Natuur- en Energiebeleid Koning Albert II-laan 20 bus 8 1000 Brussel Tel 02 553 03 55 - Fax 02 553 80 06 beleid@lne.vlaanderen.be Onderwerp Status versie datum auteur R-zinnen en S-zinnen

Nadere informatie

Wat houdt REACH in? Wat zijn gevaarlijke stoffen?

Wat houdt REACH in? Wat zijn gevaarlijke stoffen? Wat houdt REACH in? Het Registreren, Evalueren en Autoriseren van Chemische stoffen (REACH) is een Europese Verordening, oftewel een wet waarop wordt gehandhaafd. In eerste instantie is het doel van REACH

Nadere informatie

Het College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen,

Het College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen, Toelatingsnummer 11323 N Tanalith E 3500 11323 N Het College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen, overwegende, in verband met de implementatie van Richtlijn 2006/8/EG, tot wijziging van bijlage

Nadere informatie

TOELATINGSAKTE Hernieuwing en classificatie volgens CLP-GHS Gelet op de aanvraag ingediend op 09/07/2014. De Minister van Leefmilieu beslist:

TOELATINGSAKTE Hernieuwing en classificatie volgens CLP-GHS Gelet op de aanvraag ingediend op 09/07/2014. De Minister van Leefmilieu beslist: TOELATINGSAKTE Hernieuwing en classificatie volgens CLP-GHS Gelet op de aanvraag ingediend op 09/07/2014 De Minister van Leefmilieu beslist: 1.Het biocide: Aeroxon Venstersticker tegen Vliegen is toegelaten

Nadere informatie

H en P zinnen. Lijst van gevarenaanduidingen (H-zinnen)

H en P zinnen. Lijst van gevarenaanduidingen (H-zinnen) Lijst van gevarenaanduidingen (H-zinnen) Gevarenaanduidingen voor materiële gevaren H200 Ontplofbare stoffen, instabiel H201 Ontplofbare stoffen, subklasse 1.1 H202 Ontplofbare stoffen, subklasse 1.2 H203

Nadere informatie

Zelfontledende stoffen en mengsels, type A Organische peroxiden, type A H241

Zelfontledende stoffen en mengsels, type A Organische peroxiden, type A H241 Lijst van gevarenaanduidingen (H-zinnen) Gevarenaanduidingen voor materiële gevaren H200 Ontplofbare stoffen, instabiel H201 Ontplofbare stoffen, subklasse 1.1 H202 Ontplofbare stoffen, subklasse 1.2 H203

Nadere informatie

CLP verordening 1272/2008: de gevolgen. Andy D hollander Local Product Expert Benelux

CLP verordening 1272/2008: de gevolgen. Andy D hollander Local Product Expert Benelux CLP verordening 1272/2008: de gevolgen Andy D hollander Local Product Expert Benelux Chemische stoffen wereldwijd: huidige situatie Chemische stoffen wereldwijd: Ideale situatie GHS - CLP GHS UN Verenigde

Nadere informatie

Enkelvoudige R-zinnen 1 In droge toestand ontplofbaar 2 Ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken.

Enkelvoudige R-zinnen 1 In droge toestand ontplofbaar 2 Ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken. Enkelvoudige R-zinnen 1 In droge toestand ontplofbaar 2 Ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken. 3 Ernstig ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken.

Nadere informatie

Explosieveilige elektrische/ventilatie-/verlichtings-/...apparatuur gebruiken. Uitsluitend vonkvrij gereedschap gebruiken

Explosieveilige elektrische/ventilatie-/verlichtings-/...apparatuur gebruiken. Uitsluitend vonkvrij gereedschap gebruiken Betekenis P-zinnen Algemeen P101 P102 P103 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden Buiten het bereik van kinderen houden Alvorens te gebruiken, het etiket

Nadere informatie

AANVAARDING VAN DE KENNISGEVING Classificatie volgens CLP-GHS. Gelet op de aanvraag ingediend op 22/04/2016. De Minister van Leefmilieu beslist:

AANVAARDING VAN DE KENNISGEVING Classificatie volgens CLP-GHS. Gelet op de aanvraag ingediend op 22/04/2016. De Minister van Leefmilieu beslist: AANVAARDING VAN DE KENNISGEVING Classificatie volgens CLP-GHS Gelet op de aanvraag ingediend op 22/04/2016 De Minister van Leefmilieu beslist: 1.Het biocide: MERGAL V684K is toegelaten in overeenstemming

Nadere informatie

Samenvatting van de Productkenmerken. Care Plus Anti-Insect DEET Lotion 50%

Samenvatting van de Productkenmerken. Care Plus Anti-Insect DEET Lotion 50% Samenvatting van de Productkenmerken Care Plus Anti-Insect DEET Lotion 50% Inhoudsopgave 1. Administratieve informatie... 1 1.1. Handelsnaam van het product... 1 1.2. Toelatingshouder... 1 1.3. Producent

Nadere informatie

: BRISE - KAARS ANTI TABAK

: BRISE - KAARS ANTI TABAK 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE ONDERNEMING Productinformatie Productbenaming Gebruik van de stof of het mengsel : : Luchtverfrisser Firma : S.C. Johnson Benelux N.V./S.A. Groot Mijdrechtstraat

Nadere informatie

Algemeen. Voorzorgsmaatregelen in verband met preventie

Algemeen. Voorzorgsmaatregelen in verband met preventie Overzicht P-zinnen P-zin Algemeen P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102 Buiten het bereik van kinderen houden. P103 Alvorens te gebruiken, het

Nadere informatie

De nieuwe etikettering CLP

De nieuwe etikettering CLP De nieuwe etikettering CLP PREBES Open forum 11 dec 2009 Christel Swinnen Preventieadviseur Arbeidshygiëne Ford Genk GHS - CLP GHS: Globally Harmonized System wereldwijd systeem voor indeling en etikettering

Nadere informatie

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN Toelatingsnummer HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN 1 AFGELEIDE TOELATING Gelet op de aanvraag d.d. 20 september 2014 (20146289 AB) van Sumitomo Chemical (UK) Plc.

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Volgens EG-richtlijn 91/155/EEG en NEN/ISO

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Volgens EG-richtlijn 91/155/EEG en NEN/ISO VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Volgens EG-richtlijn 91/155/EEG en NEN/ISO 11014-1 1. Identificatie van het preparaat en de vennootschap/onderneming. Handelsnaam : MF-Clean T-Blauw Leverancier : MF Safe & Clean

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Pagina 1 van 5 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming Identificatie van de stof of het preparaat Gebruik van de stof of het preparaat reinigingsmiddel Identificatie van de

Nadere informatie

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN Toelatingsnummer HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN 1 AFGELEIDE TOELATING Gelet op de aanvraag d.d. 30 september 2014 (20146294 AG) van Bayer CropScience SA-N.V. Energieweg

Nadere informatie

P-zinnen. Omschrijving. P-Nummer

P-zinnen. Omschrijving. P-Nummer P-Nummer P101 P102 P103 P201 P202 P210 P211 P220 P221 P222 Omschrijving Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Alvorens

Nadere informatie

Chirurgische instrumenten gemaakt van gehard chroomnikkelstaal of chroomnikkelstaal (incidentele "grondreiniging") in dompelbad:

Chirurgische instrumenten gemaakt van gehard chroomnikkelstaal of chroomnikkelstaal (incidentele grondreiniging) in dompelbad: BELANGRIJKSTE TOEPASSINGSGEBIED: Verwijderen van silicaataanslag op (chirurgisch) instrumentarium van (gehard) chroomnikkel staal (in dompelbad). Incidentele "grondreiniging" van spoelmachines EIGENSCHAPPEN:

Nadere informatie

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN 1 BESLUIT AFGELEIDE TOELATING Op 14 december 2016 is van Henkel Nederland B.V. Brugwal 11 3432NZ NIEUWEGEIN een aanvraag voor een

Nadere informatie

Uitgave nummer: 2 Tel. +31 (0) Pagina 1 van 5 Fax: +31 (0) / E. Tacken

Uitgave nummer: 2 Tel. +31 (0) Pagina 1 van 5 Fax: +31 (0) / E. Tacken Pagina 1 van 5 Fax: +31 (0)774762708 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING Handelsnaam: Viscolub + PTFE Toepassing: Universeel PTFE smeermiddel Bedrijfsidentificatie: Bremweg

Nadere informatie

Handelsnaam: * Identificatie van het product * - Aard van het product: dispersie op waterbasis

Handelsnaam: * Identificatie van het product * - Aard van het product: dispersie op waterbasis Veiligheidsinformatie - blad BLZ 1 MSDS datum 6/5/05 Project primer antigifcentrum België 070/245,245 1. Identificatie van het produkt en de onderneming Handelsnaam: Project primer * Identificatie van

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Revisie nr : 2. : R-Clean Caustic Soda : Industriëel reinigingsproduct.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Revisie nr : 2. : R-Clean Caustic Soda : Industriëel reinigingsproduct. bladzijde : 1 { êc Symbool 8 : Bijtende stof. C : Bijtend 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN DE VENNOOTSCHAP / ONDERNEMING Handelsnaam Gebruik Bedrijfsidentificatie : R-Clean Caustic Soda

Nadere informatie

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN 1 BESLUIT AFGELEIDE TOELATING Op 27 augustus 2015 is van TOUWEN & CO B.V. Oostzijde 300 1508 ET ZAANDAM een aanvraag voor een afgeleide

Nadere informatie

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN Toelatingsnummer HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN 1 AFGELEIDE TOELATING Gelet op de aanvraag d.d. 29 april 2014 (20145324 AB) van KANTERS SPECIAL PRODUCTS B.V. De

Nadere informatie

Bedankt voor uw vertrouwen in SUBESTA en tot ziens. Pagina 1 van 6

Bedankt voor uw vertrouwen in SUBESTA en tot ziens. Pagina 1 van 6 V E I L I G H E I D S I N F O R M A T I E B L A D 9 1 / 1 5 5 / C E E SUBESTA REINIGINGSPRODUCTEN 1. IDENTIFICATIE Product benaming: SUBESTA 25 Leverancier: SUBESTA Toby Verkerk 2406 GA ALPHEN AAN DEN

Nadere informatie

Samenvatting van de Productkenmerken. Care Plus Anti-Insect DEET Spray 30%

Samenvatting van de Productkenmerken. Care Plus Anti-Insect DEET Spray 30% Samenvatting van de Productkenmerken Care Plus Anti-Insect DEET Spray 30% Inhoudsopgave 1. Administratieve informatie...1 1.1. Handelsnaam van het product...1 1.2. Toelatinghouder...1 1.3. Producent van

Nadere informatie

MATERIAL SAFETY DATA SHEET

MATERIAL SAFETY DATA SHEET 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1 Productidentificatie Product: Synoniemen: Aard: MIXTURE Met water mengbaar concentraat 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Pagina 1 van 5 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING 1.1 Identificatie van het preparaat: CALGON GEL 2 in 1 alle formaten Flacon van 750 ml, 2 l,

Nadere informatie

Risk & Safety zinnen (Risico- en veiligheidsaanduidingen op etiketten)

Risk & Safety zinnen (Risico- en veiligheidsaanduidingen op etiketten) en S-zinnen isk & Safety zinnen (isico- en veiligheidsaanduidingen op etiketten) Voor etikettering van stoffen die op de werkplek woren gebruikt verwijst de Arbowet naar het 'Besluit verpakking en aanduiding

Nadere informatie

TOELATINGSAKTE Hernieuwing Gelet op de aanvraag ingediend op 11/03/2016. De Minister van Leefmilieu beslist:

TOELATINGSAKTE Hernieuwing Gelet op de aanvraag ingediend op 11/03/2016. De Minister van Leefmilieu beslist: TOELATINGSAKTE Hernieuwing Gelet op de aanvraag ingediend op 11/03/2016 De Minister van Leefmilieu beslist: 1.Het biocide: Vapona Green Action Spray Anti-Vliegende Insecten is toegelaten in overeenstemming

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD PODISEPT

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD PODISEPT VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD PODISEPT 1 Identificatie van het product en de onderneming pag. 1/5 1.1 productnaam: PODISEPT 1.2 CAS-nr: zie samenstelling 1.3 EINICSnr: zie samenstelling 1.4 ANNEX-1 nr: zie

Nadere informatie

Inhoud van artikel REACH. Artikel van REACH. Strafrechtelijk optreden. Schriftelijke Waarschuwing alvorens optreden. Bestuursrechtelijk optreden

Inhoud van artikel REACH. Artikel van REACH. Strafrechtelijk optreden. Schriftelijke Waarschuwing alvorens optreden. Bestuursrechtelijk optreden SCHEMA I afdoening artikelen en categorie-indeling WED Artikel Inhoud artikel Art. 5 Verbod om stoffen als zodanig of in preparaten of in voorwerpen te vervaardigen of in de handel te brengen indien zij

Nadere informatie

Informatiepakket. Veilig de Europese markt op met uw cosmetisch product

Informatiepakket. Veilig de Europese markt op met uw cosmetisch product Informatiepakket Veilig de Europese markt op met uw cosmetisch product Als u in de EU een cosmetisch product op de markt wilt brengen, moet u voldoen aan strenge regels. Die wettelijke regels zorgen dat

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD (VERORDENING (EG) Nr. 1907/2006 - REACH) Datum: 07/04/2010 bladzijde: 1/3 Versie: N 3 (30/12/2009) Revisie: N 1 (01/07/2008) Naam: PLASTALGIN - 850UF VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Herziene uitgave nr : 1

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD Herziene uitgave nr : 1 bladzijde : 1 van 5 Producent PROVEN / TOPSOL. 679,av. du Dr Lefebvre F-06272 VILLENEUVE LOUBET. FRANCE In geval van nood : +33 (0)1 45 42 59 59. Distributeur 3295 XP NR 33 NETHERLANDS Tel.: +31 (0) 078-2000237

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad Volgens EG-richtlijn 2001/58/EG

Veiligheidsinformatieblad Volgens EG-richtlijn 2001/58/EG 1. IDENTIFICATIE VAN HET PRODUCT EN VAN HET BEDRIJF Handelsnaam: TRICEL Zilversoda Fijn 1 kg Toepassing: art. 10500 Leverancier: Senzora B.V. Sluisstraat 2325. 7411 EE Deventer Telefoonnummer 0570 68 33

Nadere informatie

Wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling (O&O) en onderzoek en ontwikkeling gericht op producten en procedés (PPORD)

Wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling (O&O) en onderzoek en ontwikkeling gericht op producten en procedés (PPORD) BEKNOPT RICHTSNOER Wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling (O&O) en onderzoek en ontwikkeling gericht op producten en procedés (PPORD) In dit document wordt in eenvoudige bewoordingen toegelicht welke

Nadere informatie

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN

HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN Toelatingsnummer HET COLLEGE VOOR DE TOELATING VAN GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN EN BIOCIDEN 1 AFGELEIDE TOELATING Gelet op de aanvraag d.d. 28 september 2014 (20146102 AB) van Asito B.V. Plesmanweg 24 7602

Nadere informatie

INHOUD. Woord vooraf... v Ten geleide... vii Lijst van schema s... xv Lijst van verkort geciteerde bronnen en andere afkortingen...

INHOUD. Woord vooraf... v Ten geleide... vii Lijst van schema s... xv Lijst van verkort geciteerde bronnen en andere afkortingen... INHOUD Woord vooraf.......................................................... v Ten geleide........................................................... vii Lijst van schema s.....................................................

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Pagina 1 van 5 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Andere handelsnaam 506244; 506245 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad 1. Identificatie van de stof of het preparaat en van de vennootschap / onderneming Handelsnaam: SIXTY SECONDS EPOXY SYSTEM(HARS) Bestelnummer(s): 46309 Fabrikant: Versachem Corporation, Riviera Beach,

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Drukdatum: 23.04.2013 Pagina 1 van 3 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of

Nadere informatie

VEILIGHEIDS- INFORMATIE- BLAD

VEILIGHEIDS- INFORMATIE- BLAD VEILIGHEIDS- INFORMATIE- BLAD COLORSIL VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD 1.- IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET PREPARAAT EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1 Productbenaming: COLORSIL 1.2 Fabrikant: COSENTINO

Nadere informatie

MATERIAL SAFETY DATA SHEET

MATERIAL SAFETY DATA SHEET 1 IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF HET MENGSEL EN VAN DE VENNOOTSCHAP/ONDERNEMING 1.1 Productidentificatie Product: Synoniemen: Aard: METALDEHYDE 6 % RB AGRICHIM SLAKKENDOOD / AGRICHIM ANTILIMACES (B: 7123/B);

Nadere informatie

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens 1907/2006/EG, Artikel 31 VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD volgens 197/26/EG, Artikel 31 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie Productnaam 1.2. Relevant geïdentificeerd

Nadere informatie

Veiligheidsinformatieblad

Veiligheidsinformatieblad Pagina 1 van 5 RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming 1.1. Productidentificatie 1.2. Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden

Nadere informatie