EU-GHS: nieuwe regels over etikettering en indelen van gevaarlijke stoffen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EU-GHS: nieuwe regels over etikettering en indelen van gevaarlijke stoffen"

Transcriptie

1 Verordening (EG) Nr. 1272/2008 over de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels 1 geldt vanaf 20 januari De verordening in Nederland aangeduid als EU-GHS introduceert nieuwe regels voor bedrijven die gevaarlijke stoffen produceren, importeren of gebruiken. Dit informatieblad geeft meer inzicht over EU-GHS en de gevolgen voor de praktijk van gemeentelijke en provinciale toezichthouders. Wat is EU-GHS EU-GHS is de Europese versie van het Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals van de Verenigde Naties (VN-GHS). VN-GHS is een wereldwijd uniform systeem voor de indeling, etikettering en verpakking van chemische stoffen en mengsels op basis van hun gevaarseigenschappen. Volgens EU-GHS zijn bedrijven die chemische stoffen en mengsels op de markt brengen, verplicht deze in te delen in gevaarscategorieën. De criteria daarvoor veranderen en staan in bijlage I van de verordening. Bedrijven moeten de verpakking ook voorzien van etiketten met gebruiksvoorschriften en waarschuwingen. Het nieuwe systeem heeft als voordeel dat overal in Europa gevaarlijke stoffen op dezelfde manier worden ingedeeld en geëtiketteerd. EU-GHS vervangt na een overgangstermijn van zeven jaar het systeem voor indeling, etikettering en verpakking van chemische stoffen en mengsels uit hoofdstuk 9 van de Wet milieubeheer (het oude systeem van de Wet milieugevaarlijke stoffen). Gevaarlijke stoffen of mengsels: stoffen of mengsels die voldoen aan de criteria voor indeling als gevaarlijk volgens bijlage I van verordening 1272/2008. Tot 1 juni 2015 geldt voor mengsels ook de indeling uit de Preparatenrichtlijn (Richtlijn 1999/45/EG). Overgangstermijnen Niet alle verplichtingen gelden vanaf 20 januari EU-GHS bevat een overgangsperiode tot 1 juni Omdat indeling van mengsels afhangt van de indeling van stoffen, mogen de criteria van EU-GHS eerst op stoffen worden toegepast en pas daarna op mengsels. Vanaf 1 december 2010 is het verplicht stoffen volgens het oude en het nieuwe systeem te classificeren. Voor mengsels loopt de overgangsperiode tot 1 juni Daarnaast geldt voor stoffen die geleverd zijn vóór 1 december 2010 een vrijstelling van de etiketterings- en verpakkingsverplichtingen. Voor mengsels geldt deze vrijstelling van 1 juni 2015 tot en met 1 juni Bedrijven hoeven in deze periode de stoffen en mengsels dus niet terug te halen. Gebruikers met bestaande voorraden kunnen dus nog verpakkingen met de oude etikettering in opslag hebben. Het kan voorkomen dat u tijdens de overgangsperiode verpakkingen met de oude of de nieuwe etikettering aantreft. Let wel een dubbele etikettering (oud en nieuw naast elkaar) op een product is verboden. Informatie op etiketten en mengsels Door andere indelingscriteria verandert de informatie op het etiket van alle gevaarlijke stoffen en mengsels. Zo zijn er negen nieuwe pictogrammen en zijn de R- en S-zinnen vervangen door P-, H- en EUH-zinnen. Nieuw is het gebruik van signaalwoorden gevaar en waarschuwing op het etiket van een gevaarlijke stof of mengsel. Door nieuwe indelingscriteria kan de indeling van een stof of mengsel ook wijzigen. Dit kan leiden tot andere informatie op het etiket. Ook kunnen andere eisen gelden voor de verpakking en mengsels. 1 in het Engels Classification Labelling and Packaging, CLP Versie 1, 16 augustus Een uitgave van de Nederlandse Helpdesk EU-GHS

2 Figuur 1 en 2 geven een overzicht van de negen pictogrammen en een voorbeeldetiket. Tabel 1 geeft een overzicht van de verschillende situaties die u kunt tegenkomen. GHS01: Explosief GHS 02: brandbaar GHS 03: Oxiderend GHS 04: Gassen onder druk GHS 05: Corrosief GHS 06: Giftig GHS 07: Irriterend, sensibiliserend, schadelijk Figuur 1: De negen nieuwe pictogrammen GHS 08: Lange termijn gezondheidsgevaarlijk GHS 09: gevaarlijk voor aquatisch milieu 1 litres Figuur 2: voorbeeldetiket in het Engels EU-GHS en het ADR EU-GHS beschrijft de criteria voor indeling en etikettering bij de levering en gebruik 2 van gevaarlijke chemische stoffen. Het ADR beschrijft de criteria voor indeling en etikettering bij het transport. Zowel EU-GHS als het ADR, hebben de indelingscriteria van VN-GHS overgenomen. Dat betekent dat EU-GHS en de vervoerswetgeving, wat betreft de criteria, grotendeels met elkaar overeenstemmen. Echter, EU-GHS en de vervoerswetgeving (dus ook het ADR) classificeren niet voor dezelfde gevarenklassen. Zo zijn in het ADR de lange termijn gezondheidsgevaren niet opgenomen. Ook verschillen de voorwaarden over etikettering. In het ADR zijn andere gevarensymbolen opgenomen (zie afbeelding hieronder). Deze symbolen hebben een andere kleur dan de symbolen op gebruiksverpakkingen. Soms wordt in het symbool ook aanvullende informatie vermeldt, bijvoorbeeld een nummer (zie figuur 3). In de toekomst worden, voor zover dat nog niet is gebeurd, de criteria van VN-GHS 2 Definitie van gebruik volgens EU GHS: elke vorm van verwerking, formulering, consumptie, opslag, bewaring, behandeling, overbrenging naar een container, overbrenging van de ene container naar de andere, vermenging, vervaardiging van een voorwerp of elke andere toepassing Versie 1, 16 augustus Een uitgave van de Nederlandse Helpdesk EU-GHS

3 die van toepassing zijn op het vervoer, in de EU-vervoerswetgeving opgenomen. Figuur 1: Voorbeeld ADR gevarensymbolen Bij het opstellen van EU-GHS is zoveel mogelijk geprobeerd de samenhang met de vervoerswetgeving te behouden. Dit gebeurt bijvoorbeeld in artikel 33 van de verordening. Dit artikel bevat specifieke voorschriften voor de etikettering van buitenverpakkingen, binnenverpakkingen en enkelvoudige verpakkingen en legt de relatie met de vervoerswetgeving. Op basis van dit artikel kan het voorkomen dat een bedrijf op een verpakking zowel de gevarenpictogrammen van EU-GHS als de pictogrammen van het ADR moet vermelden. Tabel 1 geeft een overzicht van de situaties die kunnen voorkomen. Tabel 1: Overzicht mogelijke situaties Situatie Als dan Opmerking 1 Stof of mengsel op de markt voor 1 december 2010 Ingedeeld volgens criteria van EU-GHS etikettering en EU-GHS verplicht 2 Stof op de markt na 1 december 2010 geleverd voor 1 december 2010 etikettering en Vrijstelling tot 1 december 2012 Wm toegestaan. 3 Stof op de markt na 1 december 2010 geleverd na 1 december 2010 etikettering en EU-GHS verplicht Uitzonderingsituaties 6,7,8 kunnen van toepassing zijn 4 Mengsel op de markt voor 1 juni 2015 geleverd voor 1 juni 2015 etikettering en Vrijstelling tot 1 juni 2017 Wm toegestaan 5 Mengsels op de markt na 1 juni 2015 geleverd na 1 juni 2015 etikettering en EU-GHS verplicht 6 Combinatieverpakking (buiten-, binnen- en tussenverpakking) buitenverpakking voldoet aan de etiketteringsvoorschriften van de vervoerswetgeving alléén op de binnenen tussenverpakking EU-GHS etikettering EU-GHS pictogrammen op de buitenverpakking is toegestaan 7 Buitenverpakking buitenverpakking niet hoeft te voldoen aan de etiketteringsvoorschriften vervoerswetgeving zowel de buiten-, tussen- als binnenverpakking EU- GHS etikettering Als de binnen- of tussenverpakking goed zichtbaar zijn door de buitenverpakking dan etiketteren van buitenverpakking, niet verplicht. 8 Enkele verpakkingen enkele verpakking voldoet verpakking etiketteren Verplichting geldt niet Versie 1, 16 augustus Een uitgave van de Nederlandse Helpdesk EU-GHS

4 Situatie Als dan Opmerking aan de vervoersvoorschriften volgens EU-GHS en vervoerswetgeving als het gaat om etikettering van dezelfde gevaren. In dat geval weglaten van de gevarenpictogrammen volgens EU-GHS toegestaan. De informatie in het veiligheidsinformatieblad De eisen voor het veiligheidsinformatieblad (Vib) staat in artikel 31 en bijlage II van de REACH verordening (EG.nr 1907/2007). EU-GHS wijzigt dit artikel. Bedrijven moeten na 1 december 2010 voor stoffen de indeling volgens EU-GHS en de oude Wm-indeling in het veiligheidsinformatieblad opnemen. Hetzelfde geldt voor stoffen, mengsels en bestanddelen daarvan die voor 1 december 2010 op vrijwillige basis volgens EU-GHS zijn ingedeeld en geëtiketteerd. Het kan dus voorkomen dat u een Vib met de oude en nieuwe etiketteringsinformatie aantreft. Voor mengsels geldt vanaf 1 juni 2015 alleen de indeling van EU-GHS in het Vib moet staan. Let wel, als mengsels voor die datum vrijwillig zijn ingedeeld en geëtiketteerd op basis van EU-GHS, dan is het verplicht de indeling volgens EU-GHS en de oude Wm-indeling in het Vib op te nemen. Gevolgen voor een inrichting Door EU-GHS verandert de indeling en etikettering van chemische stoffen (op 1 december 2010) en mengsels (op 1 juni 2015). De andere criteria voor indeling (classificatie) kunnen leiden tot een strengere indeling van de stoffen en mengsels. Leveranciers van stoffen en mengsels moeten dus nagaan hoe de indeling van de producten die zij op de Nederlandse markt brengen verandert en wat de consequenties daarvan zijn voor de etikettering van hun producten. Het is mogelijk dat bedrijven stoffen of mengsels in opslag hebben waarbij de oude en de nieuwe indeling verschilt. Dit geldt bijvoorbeeld voor stoffen of mengsels die onder de oude wetgeving als irriterend of schadelijk zijn ingedeeld. Deze worden onder EU-GHS mogelijk ingedeeld als respectievelijk corrosief en toxisch. EU-GHS bevat geen regels voor de opslag. Echter, de verordening stelt wel eisen aan de etikettering van verpakte gevaarlijke stoffen en mengsels die bedrijven aan derden leveren. Dat betekent dat - tenzij uitgezonderd- de verpakking van deze producten ook tijdens opslag voorzien moeten zijn van de juiste EU-GHS-etikettering. Voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen in een inrichting gelden de voorschriften in de vergunning. Deze zijn o.a. gebaseerd op de PGSrichtlijnen, die uitgaan van de ADR classificatie. Een uitzondering daarop vormen de CMR-stoffen. Daarvoor verwijzen de PGS-richtlijnen naar de oude Wmindeling. De eisen van de vergunningen blijven voorlopig (in ieder geval tot 1 juni 2017) gelden naast de algemene eisen voor etikettering van EU-GHS. Dit komt doordat veel regelgeving die de basis vormt voor de eisen in vergunning nog niet is aangepast. Daarnaast is nog niet helemaal duidelijk hoeveel stoffen en mengsels een andere indeling krijgen. Tabel 2 geeft op hoofdlijnen een overzicht van de gevolgen van EU-GHS voor een inrichting en de bijbehorende acties in de overgangsperiode. Versie 1, 16 augustus Een uitgave van de Nederlandse Helpdesk EU-GHS

5 Tabel 2: gevolgen van EU-GHS voor een inrichting Situatie Gevolg Actie Opslag en gebruik van gevaarlijke stof Indeling van een stof of mengsel verschuift en leidt. Dit kan zich voor vooral doen bij brandbare 3, irriterende, giftige en milieugevaarlijke stoffen 4. Indeling van een stof of mengsel verschuift en leidt tot verandering in de bedrijfsvoering. Dit kan zich voor vooral doen bij brandbare 2, irriterende, giftige en milieugevaarlijke Bedrijf moet voldoen aan EU-GHS indien het de stof /het mengsel in de handel brengt. Voorschriften in vergunning gebaseerd op gevaarsclassificatie ADR Hoeveelheid aanwezige gevaarlijke stoffen verschilt van vergunde hoeveelheid door verschuiving van de indeling. De verschuiving leidt niet tot verandering in de bedrijfsvoering. Hoeveelheid aanwezige gevaarlijke stoffen verschilt van vergunde hoeveelheid door verschuiving van de indeling. De verschuiving leidt wel tot verandering in de bedrijfsvoering. Volgens TITEL 9.3a. Wm is het verboden in strijd te handelen met de etiketterings bepalingen van EU-GHS. Het bedrijf moet er voor zorgen dat gebruiksverpakkingen worden opgeslagen met de EU-GHS etikettering. Beoordeel of de voorschriften in de vergunningen tegenstrijdig zijn. Beoordeel of de nieuwe indeling binnen de inrichting leidt tot een onveilige situatie. Laat het bedrijf in de administratie documenteren dat de stof of het mengsel voorheen in een lichtere gevarenklasse was ingedeeld en dat de verschuiving is opgetreden door nieuwe criteria. In dat geval mag de opslag plaatsvinden onder de oude situatie. Let wel: bij het werken met de gevaarlijke stoffen/mengsels moet het bedrijf wel de voorschriften uit het Vib opvolgen. Het bedrijf moet de verandering in de bedrijfsvoering melden bij het bevoegd gezag. Beoordeel als bevoegd gezag per geval of aanpassen van de vergunning direct 3 De grenzen voor vlampunten verschuiven van 21 C en 55 C naar 23 C en 60 C 4 Er zijn andere grenzen voor de indeling van deze stoffen en ander rekenregels voor de indeling van mengsels, waardoor deze stoffen of mengsels in een zwaardere gevarenklassen worden ingedeeld. Versie 1, 16 augustus Een uitgave van de Nederlandse Helpdesk EU-GHS

6 Situatie Gevolg Actie stoffen 3. In geval van een nieuwe vergunning aanvraag Bedrijf valt onder de algemene regels van het Activiteitenbesluit. Bedrijf moet mij de aanvraag voor stoffen informatie over de indeling en etikettering volgens EU-GHS aanleveren. Voor mengsels geldt: indien gegevens beschikbaar zijn. Hoeveelheid aanwezige gevaarlijke stoffen verschilt van de toegestane hoeveelheid door verschuiving van de indeling waardoor het bedrijf onder een andere categorie van het Activiteitenbesluit valt. noodzakelijk is. Een criterium daarvoor kan zijn het handhaven van het bestaande beschermingsniveau. Beoordeel de aanvraag op basis van de nieuwe indeling. N.B. Veel gevarenklassen Uit EU- GHS komen overeen met de gevarenklassen in het ADR 5. Mogelijk gelden andere eisen. Het Bevoegd gezag heeft op basis van artikel 1.15 van het Activiteitenbesluit de mogelijkheid om stofgegevens op te vragen. Beoordeel de gegevens en stel indien noodzakelijk maatwerkvoorschriften op. Wie controleert wat? De Arbeidsinspectie, de VROM-Inspectie en de nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit zijn primair verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van EU-GHS. Deze organisaties hebben afgesproken dat elke doelgroep van de verordening te maken krijgt met één inspectiedienst als aanspreekpunt voor de handhaving. Volgens artikel I van de uitvoeringswet EG-verordening indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels (Stb. nr.440, 2009) en hoofdstuk 18 Wm (artikel 18.1 en 18.2) heeft het bevoegd gezag van de inrichting de taak om te zorgen voor de bestuursrechtelijke handhaving van de voorschriften uit EU-GHS die voor de drijver van de inrichting gelden. Deze bepaling is opgenomen om in de toekomst nog nadere afspraken te maken tussen de inspectiediensten en het regionale bevoegd gezag Meer informatie Op de website van de helpdesk (www.ghs-helpdesk.nl) vindt u een notitie en een rapportage over een onderzoek uitgevoerd naar de consequenties voor vergunningverlening. Daarnaast bevat de website een overzicht van veelgestelde vragen, de wettekst, informatie over de verplichtingen en ander voorlichtingsmateriaal. U kunt op werkdagen van uur, ook telefonisch vragen stellen aan de EU-GHS Helpdesk. Vragen stellen kan ook via een webformulier. De helpdesk beantwoordt algemene vragen over de wettekst en consequenties van de invoering in Nederland (wat-vragen). Daarnaast kunt u zich ook aanmelden voor een nieuwsbrief. 5 Dit geldt in het bijzonder voor de fysisch chemisch gevaren, CMR-stoffen en milieugevaarlijke stoffen. Versie 1, 16 augustus Een uitgave van de Nederlandse Helpdesk EU-GHS

De nieuwe etikettering CLP

De nieuwe etikettering CLP De nieuwe etikettering CLP PREBES Open forum 11 dec 2009 Christel Swinnen Preventieadviseur Arbeidshygiëne Ford Genk GHS - CLP GHS: Globally Harmonized System wereldwijd systeem voor indeling en etikettering

Nadere informatie

Van indeling naar etiket. Mengseldag. 10 april 2015. Workshop Etiketteren

Van indeling naar etiket. Mengseldag. 10 april 2015. Workshop Etiketteren Mengseldag Workshop Etiketteren RWS Leefomgeving CLP Helpdesk Mohamed El-Allouchi Van indeling naar etiket Presentatie 1. Voorschriften 2. Samenstellen van het etiket 3. Uitzonderingen 4. Verpakkingseisen

Nadere informatie

I n f o M i l > e x t e r n e v e i l i g h e i d. Handleiding PGS 15. Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen. In opdracht van

I n f o M i l > e x t e r n e v e i l i g h e i d. Handleiding PGS 15. Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen. In opdracht van I n f o M i l > e x t e r n e v e i l i g h e i d Handleiding PGS 15 Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen In opdracht van Inhoud 1 Algemene toelichting 6 1.1 PGS 15 in het algemeen 6 1.2 Onderdelen

Nadere informatie

Wat houdt REACH in? Wat zijn gevaarlijke stoffen?

Wat houdt REACH in? Wat zijn gevaarlijke stoffen? Wat houdt REACH in? Het Registreren, Evalueren en Autoriseren van Chemische stoffen (REACH) is een Europese Verordening, oftewel een wet waarop wordt gehandhaafd. In eerste instantie is het doel van REACH

Nadere informatie

Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen

Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen 15 Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen PUBLICATIEREEKS GEVAARLIJKE STOFFEN PGS 15:2011 VERSIE 1.0 (DECEMBER 2011) - PAGINA 1 VAN 124 Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen Richtlijn voor opslag en

Nadere informatie

Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen

Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen 15 Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen PUBLICATIEREEKS GEVAARLIJKE STOFFEN PGS 15:2011 VERSIE 1.1 (DECEMBER 2012) - PAGINA 1 VAN 125 Inhoudelijke wijzigingen versie 1.1 Deze publicatie is inhoudelijk

Nadere informatie

Aanwijzingen voor implementatie van Brzo 1999

Aanwijzingen voor implementatie van Brzo 1999 6 Aanwijzingen voor implementatie van Brzo 1999 PUBLICATIEREEKS GEVAARLIJKE STOFFEN Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 6 Aanwijzigingen voor implementatie van BRZO 1999 Den Haag, 22 augustus 2006 inhoudsopgave

Nadere informatie

Gebruik van gevaarlijke agentia

Gebruik van gevaarlijke agentia Information card 010 Gebruik van gevaarlijke agentia De evolutie van de Europese reglementering in verband met chemicaliën brengt een reeks wijzigingen met zich mee die rechtstreeks betrekking hebben op

Nadere informatie

VRAGEN REGELING AFGEDANKTE ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR EN WEEELABEX

VRAGEN REGELING AFGEDANKTE ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR EN WEEELABEX Naar aanleiding van de bijeenkomst van MRF over de certificering volgens WEEELABEX op vrijdag 23 mei 2014 (Bunnik) hebben de MRF-leden een groot aantal vragen gesteld over certificering in het bijzonder

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing)

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) 30.7.1999 L 200/1 I (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) RICHTLIJN 1999/45/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 31 mei 1999 betreffende de onderlinge aanpassing van

Nadere informatie

NOTA VAN TOELICHTING ALGEMEEN

NOTA VAN TOELICHTING ALGEMEEN NOTA VAN TOELICHTING I ALGEMEEN Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Doel van dit besluit 1.2 Hoofdlijnen van de Beschikking aanvaarding afvalstoffen op stortplaatsen 1.3 Hoofdlijnen van dit besluit 1.4 Belangrijkste

Nadere informatie

Verkenning keteninformatie toezicht afvalstoffen PIM thema Afval

Verkenning keteninformatie toezicht afvalstoffen PIM thema Afval Verkenning keteninformatie toezicht afvalstoffen PIM thema Afval Versie 1.1 Status definitief Datum 23 juni 2014 Management samenvatting Aanleiding Het Programma Informatie-uitwisseling Milieuhandhaving

Nadere informatie

Inventariserend onderzoek AL-effecten Bouwbesluit 2011

Inventariserend onderzoek AL-effecten Bouwbesluit 2011 Inventariserend onderzoek AL-effecten Bouwbesluit 2011 Onderzoek naar de effecten van de introductie van het Bouwbesluit 2011 op de Administratieve Lasten van bedrijven en burgers B.V. Edisonbaan 14 G-1

Nadere informatie

maklu Onterechte verwachtingen van de stoffenlijst via artikel 21 Brzo mr. B. d Hooghe & mr. I.P. de Groot* Inleiding

maklu Onterechte verwachtingen van de stoffenlijst via artikel 21 Brzo mr. B. d Hooghe & mr. I.P. de Groot* Inleiding Onterechte verwachtingen van de stoffenlijst via artikel 21 Brzo mr. B. d Hooghe & mr. I.P. de Groot* Inleiding Deze bijdrage gaat over de eisen die op grond van artikel 21 van het Besluit risico s zware

Nadere informatie

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit;

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit; De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit; Gelet op de artikelen 5, eerste, tweede en zesde lid, 77h, eerste lid, 77i, eerste lid, aanhef en onder b, en 95m, eerste tot en met derde

Nadere informatie

Leidraad voor een Handboek GGO ingeperkt gebruik

Leidraad voor een Handboek GGO ingeperkt gebruik Leidraad voor een Handboek GGO ingeperkt gebruik Werkzaamheden met genetisch gemodificeerde organismen in laboratoria, dierverblijven, plantenkassen en procesinstallaties Bijgestelde versie November 2006

Nadere informatie

Parallelimport: registratie en onderhoud

Parallelimport: registratie en onderhoud COLLEGE TER BEOORDELING VAN GENEESMIDDELEN Parallelimport: registratie en onderhoud MEB 14 12 juni 2015 Inhoudsopgave 1. Nieuwe aanvragen... 4 1.1 Inleiding... 4 1.2 Beoordelingscriteria parallelaanvraag...

Nadere informatie

LPG: Afleverinstallaties

LPG: Afleverinstallaties LPG: Afleverinstallaties Richtlijn voor de brandveilige, arbeidsveilige en milieuveilige aflevering van LPG Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 16:2010 versie 1.0 (09-2010) PGS 16:2010 VERSIE 1.0 (09-2010)

Nadere informatie

Vloeibare brandstoffen - ondergrondse tankinstallaties en afleverinstallaties

Vloeibare brandstoffen - ondergrondse tankinstallaties en afleverinstallaties 28 Vloeibare brandstoffen - ondergrondse tankinstallaties en afleverinstallaties PUBLICATIEREEKS GEVAARLIJKE STOFFEN PGS 28:2011 VERSIE 1.0 (DECEMBER 2011) - PAGINA 1 VAN 65 Vloeibare brandstoffen Ondergrondse

Nadere informatie

Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen Richtlijn voor brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid

Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen Richtlijn voor brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15 Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen Richtlijn voor brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15 Opslag van verpakte

Nadere informatie

Evaluatie Vuurwerkbesluit en Transportregelgeving. Ministerie van VROM Ministerie van VenW 18 januari 2008

Evaluatie Vuurwerkbesluit en Transportregelgeving. Ministerie van VROM Ministerie van VenW 18 januari 2008 Evaluatie Vuurwerkbesluit en Transportregelgeving Ministerie van VROM Ministerie van VenW 18 januari 2008 Stationsplein 1 Postbus 907 3800 AX Amersfoort Telefoon 033 4677777 www.twynstragudde.nl Evaluatie

Nadere informatie

Informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars aan consumenten

Informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars aan consumenten Regeling Informatieverstrekking ziektekostenverzekeraars aan consumenten Ingevolge artikel 40, vierde lid juncto artikel 38, zevende lid van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), is de Nederlandse

Nadere informatie

Inventarisatie van Brzo-bedrijven. Ministerie van VROM > staat voor ruimte, wonen, mileu en rijksgebouwen. Beleid maken, uitvoeren en handhaven.

Inventarisatie van Brzo-bedrijven. Ministerie van VROM > staat voor ruimte, wonen, mileu en rijksgebouwen. Beleid maken, uitvoeren en handhaven. Dit is een publicatie van: Ministerie van VROM > Rijnstraat 8 > 2515 XP Den Haag > www.vrom.nl Ministerie van VROM > staat voor ruimte, wonen, mileu en rijksgebouwen. Beleid maken, uitvoeren en handhaven.

Nadere informatie

Toelichting rioolaansluit- en afkoppelverordening gemeente Oldebroek

Toelichting rioolaansluit- en afkoppelverordening gemeente Oldebroek Toelichting rioolaansluit- en afkoppelverordening gemeente Oldebroek 1.1 Inleiding Inzameling en transport van stedelijk afvalwater zijn taken van de gemeente, op grond van artikel 10.33 Wm. Voor het uitvoeren

Nadere informatie

Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties

Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties U hebt of sluit een Overeenkomst voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties met Van Lanschot Bankiers. Bij deze overeenkomst

Nadere informatie

Landelijke Handhavingstrategie Brzo 1999

Landelijke Handhavingstrategie Brzo 1999 Landelijke Handhavingstrategie Brzo 1999 Colofon LAT RB postbus 93144 2509 AC Den Haag www.latrb.nl lat@rws.nl Den Haag, 14 januari 2013 1 Voorwoord Deze handhavingstrategie Brzo is opgesteld door de werkgroep

Nadere informatie

Opslag gevaarlijke stoffen in emballage. CPR 15 richtlijnen

Opslag gevaarlijke stoffen in emballage. CPR 15 richtlijnen Opslag gevaarlijke stoffen in emballage CPR 15 richtlijnen (Handreiking voor het toepassen van de CPR 15 richtlijnen binnen het werkgebied van de Regionale milieudienst Noord-West Utrecht en binnen dit

Nadere informatie

Versie 10 juli 2012. Informatieblad naleving van wet- en regelgeving met een milieu- en/of arbomanagementsysteem 1

Versie 10 juli 2012. Informatieblad naleving van wet- en regelgeving met een milieu- en/of arbomanagementsysteem 1 Informatieblad naleving van wet- en regelgeving met een milieu- en/of arbomanagementsysteem Informatieblad naleving van wet- en regelgeving met een milieu- en/of arbomanagementsysteem 1 De overtuiging

Nadere informatie

RICHTLIJN 2011/62/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

RICHTLIJN 2011/62/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD L 174/74 Publicatieblad van de Europese Unie 1.7.2011 RICHTLIJN 2011/62/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 8 juni 2011 tot wijziging van Richtlijn 2001/83/EG tot vaststelling van een communautair

Nadere informatie

Vloeibare brandstoffen - bovengrondse tankinstallaties en afleverinstallaties

Vloeibare brandstoffen - bovengrondse tankinstallaties en afleverinstallaties 30 Vloeibare brandstoffen - bovengrondse tankinstallaties en afleverinstallaties PUBLICATIEREEKS GEVAARLIJKE STOFFEN PGS 30:2011 VERSIE 1.0 (DECEMBER 2011) - PAGINA 1 VAN 61 Vloeibare brandstoffen Bovengrondse

Nadere informatie