Onaangekondigde inspecties vinden uitsluitend plaats in opdracht van de gemeente.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onaangekondigde inspecties vinden uitsluitend plaats in opdracht van de gemeente."

Transcriptie

1 Afspraken tussen GGD Zuid Holland West en de regiogemeenten (Delft, Leidschendam- Voorburg, Midden Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland, Zoetermeer) inzake Toezicht en handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Wettelijke en algemene kaders Voor de afspraken tussen GGD en gemeenten gelden de volgende wettelijke en algemene kaders: - de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (hierna Wko); - de Regeling Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; - de Beleidsregels werkwijze toezichthouder kinderopvang en peuterspeelzalen en de daaruit voortvloeiende toetsingskaders, modelrapportages en selectieformulieren. Specifieke afspraken 1. Onderzoek voor registratie of wijziging (artikel 1.62 lid 1 Wko): afspraken werkwijze - De gemeente informeert de houder dat de gegevens worden doorgegeven aan de GGD. - De gemeente stuurt het aanvraag- of wijzigingsformulier met bijlagen direct door naar de GGD, bij voorkeur via de mail: met het verzoek om een voorinspectie (bij een nieuwe aanvraag) of een incidenteel onderzoek (bij wijziging van kindplaatsen) uit te voeren. - In geval van een nieuwe aanvraag voert de GGD een voorinspectie binnen 8 weken uit. Dit onderzoek is gebaseerd op artikel 3 van de Beleidsregels werkwijze toezichthouder kinderopvang. - In geval van een wijziging (uitbreiding aantal kindplaatsen) voert de GGD een incidenteel onderzoek binnen 8 weken uit. Dit onderzoek is gebaseerd op artikel 4 van de Beleidsregels werkwijze toezichthouder kinderopvang. - Indien het onderzoeksresultaat positief is, stuurt de GGD een rapport van de voorinspectie naar de houder en gemeente waarin staat dat tot exploitatie kan worden overgegaan. - Indien het onderzoeksresultaat negatief is, bericht de GGD telefonisch de houder en gemeente dat niet tot exploitatie kan worden overgegaan en stuurt het rapport op naar houder en gemeente. - Indien sprake is van een strijdige situatie dan treedt de gemeente op richting houder en kan o.a. op grond van artikel 1.66 lid 2 van de wet het in exploitatie gaan worden verboden. De gemeente controleert (of laat de GGD controleren) of dit ook wordt nageleefd. Zo niet dan kan de gemeente handhavend optreden. - De GGD rapporteert aan houder en gemeente uiterlijk in de laatste week voor het verstrijken van de 8 weken termijn na melding. - De gemeente stuurt, na ontvangst van de rapportage, een beschikking naar de houder over het al dan niet in exploitatie kunnen gaan en zendt de GGD daarvan een kopie. Indien (dreiging van) niet akkoord wordt door de inspecteur binnen de termijn van 8 weken mondeling overleg gevoerd met de gemeente over hoe verder. Bij niet akkoord wordt een volledige rapportage opgesteld. - Binnen 3 maanden na de start van de exploitatie controleert de GGD het nieuw geopende kindercentrum/gastouderbureau. Dit onderzoek is gebaseerd op artikel 4 Beleidsregels werkwijze toezichthouder kinderopvang. 2. Rapportage (artikel 1.63 lid 5): afspraken over openbaarmaking rapport - De houder ontvangt van de GGD binnen zes weken na het inspectiebezoek de concept versie van het rapport. Binnen twee weken na het ontvangen van het conceptrapport door de houder, neemt de toezichthouder contact op met de houder voor hoor en wederhoor. Indien er geen overeenstemming is over de inhoud van het rapport, kan de houder zijn zienswijze op papier zetten en deze binnen twee weken naar de toezichthouder sturen. De zienswijze van de houder wordt één op één aan het rapport toegevoegd. - Gemeente en houder ontvangen beiden van de GGD binnen drie weken na ontvangst van de zienswijze, de definitieve versie van het rapport. - Het rapport wordt door de GGD geplaatst in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen. - Het rapport is niet openbaar voor zover de Wet openbaarheid van bestuur daarvoor gronden biedt. Pagina 1 van 5

2 3. Jaarlijkse rapportage (artikel 1.62 lid 2): afspraken over de jaarlijkse rapportage - Alle jaarlijkse rapportages worden vóór 1 februari van het volgend kalenderjaar aan de gemeenten verzonden. - In het rapport wordt de zienswijze van de houder vermeld. Ook als de houder geen zienswijze heeft gegeven of als de zienswijze niet tot wijzigingen heeft geleid wordt dat vermeld. In het rapport wordt een eindbeschouwing van de toezichthouder gegeven. In het rapport wordt een advies aan de gemeente gegeven over wel/niet handhaven. De inspecteurs geven het advies licht handhaven als er verlichtende omstandigheden zijn. De inspecteur geeft in de toelichting aan wat deze verlichtende omstandigheden zijn. Hierdoor wordt fictief de prioriteit verlaagd van hoog naar gemiddeld of van gemiddeld naar laag. Als de GGD het advies zwaar handhaven geeft dan geldt het omgekeerde. 4. Schriftelijk bevel (artikel 1.65 lid 3): afspraken hoe gemeente betrokken wordt - De GGD informeert de gemeente direct telefonisch/per mail over het voornemen tot het verstrekken van een schriftelijk bevel en motiveert de noodzaak tot het geven van een bevel. - De GGD geeft binnen een zo kort mogelijke tijd het schriftelijke bevel (indien mogelijk, wetende dat de gemeente dit volledig ondersteunt). - De gemeente stuurt eveneens een brief aan de houder waarin aangekondigd wordt dat wanneer het bevel niet wordt opgevolgd, de gemeente bestuursrechtelijk zal optreden en dat tegelijkertijd om een zienswijze wordt gevraagd op grond van artikel 4:7 van de Algemene wet bestuursrecht. - Indien het probleem niet binnen de gestelde termijn is opgelost, zal de gemeente het bevel verlengen. 5. Nader onderzoek (artikel 1.62 lid 3): afspraken wanneer dit onderzoek plaatsvindt en wie initiatief neemt (artikel 6 Beleidsregels werkwijze toezichthouder kinderopvang) - Wanneer bij een onderzoek overtredingen worden geconstateerd, geeft de gemeente aan de houder schriftelijk een hersteltermijn. - De gemeente verzoekt de GGD schriftelijk of digitaal om na de hersteltermijn een nader onderzoek te verrichten naar de genoemde overtredingen. - De GGD controleert na afloop van de termijn en stelt een rapport op. 6. Inspectie (on)aangekondigd: afspraken of en wanneer er (on)aangekondigde inspecties worden uitgevoerd Onaangekondigde inspecties kunnen worden uitgevoerd naar aanleiding van: - jaarlijkse onderzoeken of nader onderzoeken; - (ernstige) vermoedens van overtredingen van bijvoorbeeld de beroepskracht-kind-ratio of inzet van niet bevoegd personeel; - gerede twijfel over de kwaliteit van het kindercentrum of gastouderbureau; - ontvangen klachten/signalen; - op verzoek van, dan wel in overleg met, de GGD; - indien handhavingsinstrumenten zijn opgelegd aan de houder. Onaangekondigde inspecties vinden uitsluitend plaats in opdracht van de gemeente. 7. Signalen uit inspecties: afspraken over informeren van gemeente rond signalen bezochte instellingen - Signalen die tijdens een inspectie van een instelling over de eigen instelling gehoord worden, worden verwerkt in de rapportage. 8. Jaarrapportage (artikel 1.67): werkwijze en inhoud bijdrage aan gemeentelijk jaarverslag - Aanleveren gegevens toezichthouder voor jaarverslag Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen: zie model jaarverslag. - Er worden jaarlijks nadere afspraken gemaakt over het aanleveren van gegevens door de GGD aan de gemeenten. Pagina 2 van 5

3 9. Klachten en signalen: omgang met klachten en signalen en wanneer dit tot onderzoek leidt - Als er klachten/signalen bij de GGD binnenkomen die moeten leiden tot actie van de gemeente omdat er sprake is van een overtreding van een wettelijke bepaling door een houder of een sterk vermoeden hiervan, wordt dit gemeld bij de ambtenaar kinderopvang van de gemeente. - Als daarvoor, naar de mening van de gemeente, aanleiding bestaat zal de gemeente een schriftelijke opdracht (dan wel per mail) aan de GGD verstrekken tot nader onderzoek. - De gemeente geeft signalen over slecht functionerende kinderopvangcentra door aan de GGD. - Als er klachten/signalen bij de gemeente worden gemeld dan besluit de gemeente (zo nodig na overleg met de GGD) of aan de GGD een opdracht wordt gegeven voor een nader onderzoek. Als de klager een ouder is, is het van belang of men reeds intern geklaagd heeft en wat het resultaat daarvan was (de houder moet schriftelijk reageren op een klacht). - De gemeente overlegt met de GGD of deze klachten op grond van eerdere bezoeken bekend zijn. - Als er voldoende aanleiding is te vermoeden dat er echt iets mis is, wordt in overleg met de GGD bepaald of vooruitlopend op het volgende reguliere onderzoek een extra onderzoek wordt ingesteld (artikel 1.62 lid 3), of dat de klacht wordt meegenomen bij de volgende reguliere inspectie. Gemeentelijke taken af te stemmen met GGD 10. Register: afspraken over doorgeven nieuwe meldingen en wijzigingen naar GGD - De gemeente stuurt het aanvraagformulier met bijlagen direct door naar de GGD, bij voorkeur via de mail: - In geval van wijziging van het aantal kindplaatsen stuurt de gemeente het wijzigingsformulier met eventuele bijlagen door naar de GGD, bij voorkeur via de mail: 11. Aanwijzen toezichthouder (artikel 1.61): formele positie toezichthouder regelen - Het college wijst de directeur van de GGD aan als toezichthouder. 12. Opsporing: beleid niet gemelde opvang (artikel 5 Beleidsregels werkwijze toezichthouder kinderopvang) - De gemeente doet niet aan opsporing in juridische zin, dat is een taak van de politie. - Er wordt geen actief opsporingsbeleid gehanteerd. - Als er meldingen of signalen binnenkomen die duiden op (een vermoeden van) illegale opvang dan beoordeelt de gemeente of er actie wordt ondernomen richting GGD en wordt in overleg bepaald wat de vervolgactie is: (on)aangekondigd bezoek, onderzoeken of er sprake is van meldingsplichtige kinderopvang/peuterspeelzaal en zo ja, vervolgopdracht onderzoek doen zoals genoemd in artikel 1.62 lid 1. - Indien na onderzoek door de GGD blijkt dat er geen sprake is van kinderopvang/peuterspeelzaal in de zin van de wet, dan stelt de toezichthouder de gemeente op de hoogte. De gemeente meldt dit aan de houder. 13. Financiering: afspraken over inzet gelden uit gemeentefonds voor toezicht en handhaving - Per jaar worden de tarieven voor inspecties van kinderopvang en peuterspeelzalen vastgesteld door het algemeen bestuur van de GGD. - De financiering van de kosten van de GGD is gebaseerd op de kosten per inspectie, per nieuwe inspectie of nader onderzoek. Pagina 3 van 5

4 14. Handhaving: beleid ontwikkelen aan de hand van afwegingsmodel handhaving VNG - De VNG heeft in juni 2012 een nieuw Afwegingsmodel handhaving kwaliteit Wet kinderopvang en peuterspeelzalen opgesteld. Gemeenten en GGD nemen de handreiking van de VNG als uitgangspunt voor het handhavingsbeleid. - Het afwegingsmodel is de basis voor het lokale handhavingsbeleid. Het afwegingsmodel is gebaseerd op het negatieve effect dat zich kan voordoen bij een overtreding. Met betrekking tot de hersteltermijnen zijn enkele wijzigingen ten opzichte van het VNG model doorgevoerd, namelijk: Prioritering Hersteltermijn Laag 5-12 maanden Gemiddeld 6 weken - 6 maanden Hoog 7 dagen - 3 maanden - Dit afwegingsmodel wordt door de gemeenten toegepast om de ernst van een overtreding te kunnen bepalen en om vervolgens daarop het sanctiebeleid en de hersteltermijnen te kunnen baseren. Het handhavingsbeleid valt uiteen in twee fasen: Fase 1 - De GGD benoemt in het inspectierapport welke overtredingen hebben plaatsgevonden. - Houder en gemeente ontvangen een exemplaar van het inspectierapport. - De gemeente schrijft, indien de GGD overtredingen constateert, op basis van het ontvangen inspectierapport de houder aan en benoemt daarin welke maatregelen de houder binnen welke termijn moet nemen. De gemeente kan dat doen in de vorm van een waarschuwing, aanwijzing of bevel. De gemeente kan in deze brief benoemen welke algemene of concrete sancties worden genomen bij niet tijdige naleving. De GGD ontvangt een kopie van de brief aan de houder met de daarin genoemde hersteltermijn. De afgesproken termijnen zijn: prioriteit laag 5 tot 12 maanden, prioriteit gemiddeld 6 weken tot 6 maanden en prioriteit hoog 7 dagen tot 3 maanden. - Uit de door de gemeente verzonden brief aan de houder blijkt of de GGD opdracht krijgt tot het uitvoeren van een nader onderzoek. - Gemeente en houder ontvangen een exemplaar van het inspectierapport met de resultaten van het nader onderzoek. - Voldoet de instelling aan alle eisen, dan kan het handhavingstraject als afgesloten worden beschouwd. De houder ontvangt hierover een schriftelijk bericht van de gemeente. Fase 2 - Voldoet de instelling niet aan alle eisen, dan volgt fase 2 en zal de gemeente bepalen of en zo ja welke sancties aan de instelling worden opgelegd om naleving van de kwaliteitseisen af te dwingen. - De gemeente beschikt daartoe over een aantal sanctie-instrumenten die de wet biedt, zoals een verbod om de exploitatie voort te zetten, verwijdering uit het register, bestuursdwang, dwangsom, bestuurlijke boete, strafrechtelijke opsporing en vervolging. 15. Handhaving: afspraken op dossierniveau - Wanneer de gemeente handhavend optreedt, dan ontvangt de GGD kopieën van de correspondentie met de houder. - Waar nodig vindt overleg plaats met de leidinggevende van de toezichthouder en worden afspraken tussen GGD en gemeente op maat gemaakt in specifieke situaties. 16. Coördinatie: afstemming met andere gemeentelijke toezichthouders Invulling coördinatierol is aan de gemeente, daarbij kan gedacht worden aan: - Brandweer - Bouwen en wonen - Juridische zaken rond handhaving Pagina 4 van 5

5 17. Overleg tussen gemeente en GGD - Minimaal vier keer per jaar vindt er periodiek overleg plaats tussen de GGD en de gemeenten over de taken in het kader van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. De GGD zorgt voor de uitnodiging en agenda. - Overleg tussen individuele gemeenten en de GGD vindt plaats naar behoefte en in onderling overleg. 18. Evaluatie - Een jaar na vaststelling van deze afspraken worden deze geëvalueerd en zo nodig bijgesteld. - Zo nodig kunnen deze afspraken met wederzijdse instemming tussentijds worden aangepast. Pagina 5 van 5

Bijlage 1 bij notitie Handhavings- en boetebeleid Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen gemeente Hardenberg november 2011

Bijlage 1 bij notitie Handhavings- en boetebeleid Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen gemeente Hardenberg november 2011 Bijlage 1 bij notitie Handhavings- en boetebeleid Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen gemeente Hardenberg november 2011 Afspraken GGD IJsselland gemeenten Dalfsen, Deventer, Hardenberg,

Nadere informatie

Inhoud. Notitie handhavingsbeleid kinderopvang en peuterspeelzalen Gemeente Dalfsen

Inhoud. Notitie handhavingsbeleid kinderopvang en peuterspeelzalen Gemeente Dalfsen Inhoud Notitie handhavingsbeleid kinderopvang en peuterspeelzalen 2012 Gemeente Dalfsen 1 Inleiding De Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wko) regelt onder andere de kwaliteit van de

Nadere informatie

Toezicht- en handhavingsbeleid kinderopvang en peuterspeelzalen 2013

Toezicht- en handhavingsbeleid kinderopvang en peuterspeelzalen 2013 Toezicht- en handhavingsbeleid kinderopvang en peuterspeelzalen 2013 Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1. INLEIDING 4 1.1 WET- EN REGELGEVING...4 1.2 DE ROL VAN DE GEMEENTE...4 1.3 NIEUWE VERSIE VAN HET TOEZICHT-

Nadere informatie

Bijlage 1. Procedure inspecties toezichthouder

Bijlage 1. Procedure inspecties toezichthouder Bijlage 1 Procedure inspecties toezichthouder Voorinspectie 1. Ontvangst melding (artikel 45, eerste lid Wet Kinderopvang), afdeling Welzijn. 2. Controleren of er sprake is van kinderopvang (artikel 4

Nadere informatie

Beleidsnotitie Toezicht & handhaving wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

Beleidsnotitie Toezicht & handhaving wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Beleidsnotitie Toezicht & handhaving wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Gemeente Opsterland Augustus 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding blz. 3 2. Relevante wet en regelgeving blz. 3 2.1.

Nadere informatie

BIJLAGE 2. Handhaving volgens de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

BIJLAGE 2. Handhaving volgens de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen BIJLAGE 2. Handhaving volgens de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Handhaving volgens de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Toelichting op de Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Heemstede 2014

Toelichting op de Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Heemstede 2014 Toelichting op de Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Heemstede 2014 Algemene toelichting Hoofdstuk 2 Herstellend traject In een herstellend traject zijn verschillende

Nadere informatie

Handhavingsbeleid Kwaliteit kinderopvang & Peuterspeelzalen Gemeente Woerden

Handhavingsbeleid Kwaliteit kinderopvang & Peuterspeelzalen Gemeente Woerden Handhavingsbeleid Kwaliteit kinderopvang & Peuterspeelzalen 2012 Gemeente Woerden 1 1. Inleiding Goede en verantwoorde kinderopvang en peuterspeelzaalwerk zijn belangrijke aandachtspunten in de huidige

Nadere informatie

Instructie toezicht en handhaving peuterspeelzalen in 2011 en 2012

Instructie toezicht en handhaving peuterspeelzalen in 2011 en 2012 Instructie toezicht en handhaving peuterspeelzalen in 2011 en 2012 1. Inleiding Artikel 2.19 van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (WKO) bepaalt, dat het college van B&W toeziet op

Nadere informatie

BIJLAGE 2. Handhaving volgens de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

BIJLAGE 2. Handhaving volgens de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen BIJLAGE 2. Handhaving volgens de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen 202 Handhaving volgens de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Handhavingsbeleid kwaliteit Kinderopvang Gemeente De Bilt 2013

Handhavingsbeleid kwaliteit Kinderopvang Gemeente De Bilt 2013 Handhavingsbeleid kwaliteit Kinderopvang Gemeente De Bilt 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding en leeswijzer 3 1.1 Landelijk Register Kinderopvang.... 3 2. Wet- en regelgeving 4 2.1 Wetten en besluiten. 4

Nadere informatie

Nota van B&W. Met deze nota stellen wij het handhavingsbeleid kwaliteit kinderopvang vast.

Nota van B&W. Met deze nota stellen wij het handhavingsbeleid kwaliteit kinderopvang vast. Nota van B&W Portefeuille M. Divendal Auteur Mw. M. Tijl Telefoon 5114396 E-mail: mtijl@haarlem.nl PD/SZW Reg.nr. PD/SZW/2007/141 Te kopiëren: A B & W-vergadering van 3 april 2007 Onderwerp Handhavingsbeleid

Nadere informatie

Toelichting. Algemene toelichting. Hoofdstuk 2 Herstellend traject

Toelichting. Algemene toelichting. Hoofdstuk 2 Herstellend traject Toelichting Algemene toelichting Hoofdstuk 2 Herstellend traject In een herstellend traject zijn verschillende stappen te onderscheiden. Stap 1: aanwijzing, artikel 1.65 lid 1 Wet kinderopvang Het college

Nadere informatie

Toezicht en handhaving kwaliteit kinderopvang. Gemeente Leeuwarderadeel 2009

Toezicht en handhaving kwaliteit kinderopvang. Gemeente Leeuwarderadeel 2009 Toezicht en handhaving kwaliteit kinderopvang Gemeente Leeuwarderadeel 2009 3 maart 2009 Inhoudsopgave 1. Inleiding blz. 3 2. Toezicht en handhaving volgens de Wet Kinderopvang blz. 4 2.1. Toezicht blz.

Nadere informatie

Een last onder dwangsom wordt opgelegd met als doel herstel van de overtreding en/of voorkoming van herhaling van de overtreding.

Een last onder dwangsom wordt opgelegd met als doel herstel van de overtreding en/of voorkoming van herhaling van de overtreding. Toelichting Algemene toelichting Hoofdstuk 2 Herstellend traject Stap 1: aanwijzing (artikel 1.65, eerste lid en artikel 2.23, eerste lid van de Wko) Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

B en W. nr d,.d Onderwerp Vaststellen jaarverslag Wet kinderopvang 2011

B en W. nr d,.d Onderwerp Vaststellen jaarverslag Wet kinderopvang 2011 B en W. nr. 12.0387 d,.d. 17-4-2012 Onderwerp Vaststellen jaarverslag Wet kinderopvang 2011 Besluiten:Behoudens advies van de commissie 1. bijgaand gemeentelijk jaarverslag Wet kinderopvang 2011 vast te

Nadere informatie

Algemene toelichting. Hoofdstuk 2 Herstellend traject

Algemene toelichting. Hoofdstuk 2 Herstellend traject Algemene toelichting Hoofdstuk 2 Herstellend traject In een herstellend traject zijn verschillende stappen te onderscheiden. Indien de aard van de overtreding hiertoe aanleiding geeft, kan het college

Nadere informatie

Inspectie in kinderopvang en peuterspeelzaalwerk

Inspectie in kinderopvang en peuterspeelzaalwerk Inspectie in kinderopvang en peuterspeelzaalwerk Augustus 2013 1. Betrokken partijen bij het toezicht op dagopvang en peuterspeelzalen.3 2. Inspectie door de GGD.4 3. Handhaving kwaliteit van peuterspeelzaalwerk

Nadere informatie

Handhavingsbeleid KINDEROPVANG

Handhavingsbeleid KINDEROPVANG Handhavingsbeleid KINDEROPVANG Gemeente Leiden Dienst Cultuur en Educatie Januari 2006 1 Samenvatting In het kader van de Wet kinderopvang en de bijbehorende Beleidsregels kwaliteit kinderopvang hebben

Nadere informatie

Bijlage 2 Toelichting op het afwegingsmodel handhaving kinderopvang en peuterspeelzalen

Bijlage 2 Toelichting op het afwegingsmodel handhaving kinderopvang en peuterspeelzalen Bijlage 2 Toelichting op het afwegingsmodel handhaving kinderopvang en peuterspeelzalen Paragraaf 1 Algemeen Het college hanteert het Afwegingsmodel Handhaving Kinderopvang en Peuterspeelzalen bij het

Nadere informatie

BOETEBELEIDSREGELS WET KINDEROPVANG EN KWALITEITSEISEN PEUTERSPEELZALEN GEMEENTE WESTVOORNE

BOETEBELEIDSREGELS WET KINDEROPVANG EN KWALITEITSEISEN PEUTERSPEELZALEN GEMEENTE WESTVOORNE BOETEBELEIDSREGELS WET KINDEROPVANG EN KWALITEITSEISEN PEUTERSPEELZALEN GEMEENTE WESTVOORNE Bijlage 2 bij Toezicht en Handhavingsbeleid kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen gemeente Westvoorne IZ/OWO

Nadere informatie

Inspectierapport Panta Paideia (KDV) Romeostraat 74 3816SE AMERSFOORT Registratienummer 177993431

Inspectierapport Panta Paideia (KDV) Romeostraat 74 3816SE AMERSFOORT Registratienummer 177993431 Inspectierapport Panta Paideia (KDV) Romeostraat 74 3816SE AMERSFOORT Registratienummer 177993431 Toezichthouder: GGD regio Utrecht In opdracht van gemeente: Amersfoort Datum inspectie: 28-04-2015 Type

Nadere informatie

Toezicht en handhaving kinderopvang

Toezicht en handhaving kinderopvang Toezicht en handhaving kinderopvang Informatie voor ondernemers Inhoud Inleiding 5 Kwaliteitseisen 6 - Pedagogische kwaliteit 6 - Medewerkers 6 - Inrichting van uw locatie 7 - Veiligheid en gezondheid

Nadere informatie

Handhavingsbeleid kinderopvang Gouda

Handhavingsbeleid kinderopvang Gouda Handhavingsbeleid kinderopvang Gouda 1. Aanleiding... 3 2. Kader... 3 3. Gemeentelijke taken... 4 3.1 Exploitatieonderzoek en registratie... 4 3.2 Toezicht op de naleving van de kwaliteit... 4 3.3 Herstelaanbod...

Nadere informatie

Bijlage 3. Toelichting en procedures sanctiemiddelen

Bijlage 3. Toelichting en procedures sanctiemiddelen Bijlage 3 Toelichting en procedures sanctiemiddelen 1. Aanwijzing Grond : het niet voldoen aan de voorschriften van hoofdstuk 3, paragrafen 2 en 3 van de Wet Kinderopvang. Wettelijke basis : artikel 65,

Nadere informatie

Model gemeentelijk verslag Wet kinderopvang

Model gemeentelijk verslag Wet kinderopvang Bglage 3 Model gemeentelijk verslag Wet kinderopvang Gemeente /WGR : Verslagjaar : 2005 Datum inzending :... (vóór l juli 2006 inzenden) Datum ontvangst : A. Registraties en meldingen/beheer gemeentelijk

Nadere informatie

Beleidsregel handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen gemeente Venlo

Beleidsregel handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen gemeente Venlo CVDR Officiële uitgave van Venlo. Nr. CVDR326948_1 30 april 2018 Beleidsregel handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen gemeente Venlo Burgemeester en wethouders van de gemeente Venlo;

Nadere informatie

Inspectierapport NannyThuis (GOB) Alk XL NOORDWIJK ZH

Inspectierapport NannyThuis (GOB) Alk XL NOORDWIJK ZH Inspectierapport NannyThuis (GOB) Alk 45 2201XL NOORDWIJK ZH Toezichthouder: GGD Hollands Midden In opdracht van gemeente: NOORDWIJK Datum inspectie: 16-07-2014 Type onderzoek: Onderzoek voor registratie

Nadere informatie

REGIONAAL BELEIDSKADER TOEZICHT EN HANDHAVING KINDEROPVANG EN PEUTERSPEELZAALWERK BRABANT-ZUIDOOST

REGIONAAL BELEIDSKADER TOEZICHT EN HANDHAVING KINDEROPVANG EN PEUTERSPEELZAALWERK BRABANT-ZUIDOOST REGIONAAL BELEIDSKADER TOEZICHT EN HANDHAVING KINDEROPVANG EN PEUTERSPEELZAALWERK BRABANT-ZUIDOOST 11 januari 2016 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Inleiding 1 2. Toezicht kinderopvang en peuterspeelzalen...

Nadere informatie

Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen gemeente Olst-Wijhe

Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen gemeente Olst-Wijhe Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen gemeente Olst-Wijhe Vastgesteld door het college op 11 februari 2014 Publicatie in Huis aan Huis op 26 februari 2014 Inwerkingtreding

Nadere informatie

NOTA TOEZICHT EN HANDHAVING KINDEROPVANG EN PEUTERSPEELZALEN. Versie 2012. Gemeente Hoorn

NOTA TOEZICHT EN HANDHAVING KINDEROPVANG EN PEUTERSPEELZALEN. Versie 2012. Gemeente Hoorn NOTA TOEZICHT EN HANDHAVING KINDEROPVANG EN PEUTERSPEELZALEN Versie 2012 Gemeente Hoorn Vastgesteld bij het collegebesluit van 18 december 2012 2 INHOUDSOPGAVE: HOOFDSTUK 1. INLEIDING 04 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Toezicht en handhaving in kinderopvang en peuterspeelzalen

Toezicht en handhaving in kinderopvang en peuterspeelzalen Faza Toezicht en handhaving in kinderopvang en peuterspeelzalen Augustus 2012 *D12.003434* D12.003434 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Doel beleidsnota 3 1.3 Regionale afstemming 3 1.4

Nadere informatie

Toezicht- en handhavingsbeleid kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen. Gemeente Dordrecht 2012

Toezicht- en handhavingsbeleid kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen. Gemeente Dordrecht 2012 Toezicht- en handhavingsbeleid kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1. Inleiding 3 1.1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen 3 1.2 Toezicht- en handhavingsbeleid

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderdagverblijf Stichting Nanny's Kinderopvang Voorburg. Naderonderzoek

Inspectierapport Kinderdagverblijf Stichting Nanny's Kinderopvang Voorburg. Naderonderzoek Rapport NO KDV Nanny's juli 2010 Inspectierapport Kinderdagverblijf Stichting Nanny's Kinderopvang Voorburg Naderonderzoek Toezichthouder: Mw. A. Stassen Datum inspectiebezoek: 15-07-2010 GGD Zuid-Holland

Nadere informatie

REGIONAAL BELEIDSKADER TOEZICHT EN HANDHAVING KINDEROPVANG EN PEUTERSPEELZAALWERK BRABANT-ZUIDOOST 2016

REGIONAAL BELEIDSKADER TOEZICHT EN HANDHAVING KINDEROPVANG EN PEUTERSPEELZAALWERK BRABANT-ZUIDOOST 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Helmond. Nr. 62453 18 mei 2016 REGIONAAL BELEIDSKADER TOEZICHT EN HANDHAVING KINDEROPVANG EN PEUTERSPEELZAALWERK BRABANT-ZUIDOOST 2016 Deze beleidsnotitie gaat

Nadere informatie

Inspectierapport Happy Kids Almere (BSO) Edelhertweg 3 1338EC ALMERE Registratienummer 208146398

Inspectierapport Happy Kids Almere (BSO) Edelhertweg 3 1338EC ALMERE Registratienummer 208146398 Inspectierapport Happy Kids Almere (BSO) Edelhertweg 3 1338EC ALMERE Registratienummer 208146398 Toezichthouder: GGD Flevoland In opdracht van gemeente: ALMERE Datum inspectie: 28-05-2014 Type onderzoek:

Nadere informatie

Inspectierapport Grote Zus (GOB) Krelagestraat JC Lisse

Inspectierapport Grote Zus (GOB) Krelagestraat JC Lisse Inspectierapport Grote Zus (GOB) Krelagestraat 70 2163JC Lisse Toezichthouder: GGD Hollands Midden In opdracht van gemeente: Lisse Datum inspectie: 13-05-2015 Type onderzoek: Onderzoek voor registratie

Nadere informatie

Model gemeentelijk verslag Wet kinderopvang

Model gemeentelijk verslag Wet kinderopvang Model gemeentelijk verslag Wet kinder VERSLAGJAAR 2010 vóór 1 mei 2011 inzenden Gebruik de knoppen 'Terug' en 'Verder' onderaan de pagina om door deze vragenlijst te navigeren. Zodra en alleen als u op

Nadere informatie

HANDHAVING KINDEROPVANG EN PEUTERSPEELZALEN 2012

HANDHAVING KINDEROPVANG EN PEUTERSPEELZALEN 2012 Gemeente ATERLAND HANDHAVING KINDEROPVANG EN PEUTERSPEELZALEN 2012 Handhaving- en sanctiebeleid gemeente Waterland betreffende kwaliteit en handhaving kinderopvang en k-waliteitseisen peuterspeelzalen

Nadere informatie

Inspectierapport Flexi-Kids (BSO) Franselaan AG ROTTERDAM Registratienummer

Inspectierapport Flexi-Kids (BSO) Franselaan AG ROTTERDAM Registratienummer Inspectierapport Flexi-Kids (BSO) Franselaan 4 6 3028AG ROTTERDAM Registratienummer 650956242 Toezichthouder: GGD Rotterdam-Rijnmond In opdracht van gemeente: Rotterdam Datum inspectie: 02-06-2015 Type

Nadere informatie

Inspectierapport Happy Kids Almere (KDV) Edelhertweg 3 1338EC ALMERE Registratienummer 100936647

Inspectierapport Happy Kids Almere (KDV) Edelhertweg 3 1338EC ALMERE Registratienummer 100936647 Inspectierapport Happy Kids Almere (KDV) Edelhertweg 3 1338EC ALMERE Registratienummer 100936647 Toezichthouder: GGD Flevoland In opdracht van gemeente: ALMERE Datum inspectie: 28-05-2014 Type onderzoek:

Nadere informatie

Inspectierapport Peuterhoek Pino (PSZ) Elzendreef EB VOORBURG

Inspectierapport Peuterhoek Pino (PSZ) Elzendreef EB VOORBURG Inspectierapport Peuterhoek Pino (PSZ) Elzendreef 6 2272EB VOORBURG Toezichthouder: GGD Zuid-Holland West Datum inspectiebezoek: 03-12-2012 In opdracht van gemeente: LEIDSCHENDAM-VOORBURG Inhoudsopgave

Nadere informatie

Nalevingsstrategie kwaliteit kinderopvang gemeente Rotterdam 2018

Nalevingsstrategie kwaliteit kinderopvang gemeente Rotterdam 2018 Nalevingsstrategie kwaliteit kinderopvang gemeente Rotterdam 2018 Nalevingsstrategie kwaliteit kinderopvang 2018 Pagina 1 van 12 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 1.1 WET KINDEROPVANG... 3 1.2 NALEVINGSSTRATEGIE

Nadere informatie

Inspectierapport Ziezo (GOB) Albert Plesmanstraat HJ Schoonhoven

Inspectierapport Ziezo (GOB) Albert Plesmanstraat HJ Schoonhoven Inspectierapport Ziezo (GOB) Albert Plesmanstraat 17 2871HJ Schoonhoven Toezichthouder: GGD Hollands Midden In opdracht van gemeente: Krimpenerwaard Datum inspectie: 15-06-2015 Type onderzoek: Onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouderbureau Bij Alles Kids (GOB) Mosselstraat GJ BRUINISSE

Inspectierapport Gastouderbureau Bij Alles Kids (GOB) Mosselstraat GJ BRUINISSE Inspectierapport Gastouderbureau Bij Alles Kids (GOB) Mosselstraat 9 4311 GJ BRUINISSE Toezichthouder: GGD Zeeland In opdracht van gemeente: SCHOUWEN-DUIVELAND Datum inspectie: 17-12-2014 Type onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport FlexLife Gouda (GOB) J. Huurmanlaan XT Gouderak

Inspectierapport FlexLife Gouda (GOB) J. Huurmanlaan XT Gouderak Inspectierapport FlexLife Gouda (GOB) J. Huurmanlaan 25 2831XT Gouderak Toezichthouder: GGD Hollands Midden In opdracht van gemeente: Krimpenerwaard Datum inspectie: 17-11-2016 Type onderzoek : Onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouderbureau Kindercentrum/Gastouderbureau Het Biggetje L. Simonsestraat AV BIGGEKERKE Registratienummer

Inspectierapport Gastouderbureau Kindercentrum/Gastouderbureau Het Biggetje L. Simonsestraat AV BIGGEKERKE Registratienummer Inspectierapport Gastouderbureau Kindercentrum/Gastouderbureau Het Biggetje L. Simonsestraat 34 4373 AV BIGGEKERKE Registratienummer 132639531 Toezichthouder: GGD Zeeland In opdracht van gemeente: Veere

Nadere informatie

Handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen gemeente Hoogeveen 2011

Handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen gemeente Hoogeveen 2011 Achtergronddocument Handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen gemeente Hoogeveen 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Relevante wet- en regelgeving 5 2.1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen

Nadere informatie

Inspectierapport Pino ( De Campus) (BSO) Karperweg 12 1317SN ALMERE Registratienummer 147894542

Inspectierapport Pino ( De Campus) (BSO) Karperweg 12 1317SN ALMERE Registratienummer 147894542 Inspectierapport Pino ( De Campus) (BSO) Karperweg 12 1317SN ALMERE Registratienummer 147894542 Toezichthouder: GGD Flevoland In opdracht van gemeente: ALMERE Datum inspectie: 10-01-2014 Type onderzoek

Nadere informatie

Beleidsplan en afwegingsmodel

Beleidsplan en afwegingsmodel Handhaving Wet Kinderopvang & kwaliteitsregels peuterspeelzalen 2011 Beleidsplan en afwegingsmodel Gemeente Maassluis Maart 2011 1 1 Inleiding De Wet kinderopvang is in 2010 gewijzigd in de Wet kinderopvang

Nadere informatie

Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen gemeente Assen 2012

Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen gemeente Assen 2012 Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen gemeente Assen 2012 Organisatie: Gemeente Assen Afdeling: Publieksbalie Cluster: Vergunningen en Handhaving In samenwerking

Nadere informatie

Inspectierapport Kindercentrum Colorful (KDV) Saffraanplein HK Almere Registratienummer

Inspectierapport Kindercentrum Colorful (KDV) Saffraanplein HK Almere Registratienummer Inspectierapport Kindercentrum Colorful (KDV) Saffraanplein 32 1314HK Almere Registratienummer 136618157 Toezichthouder: GGD Flevoland In opdracht van gemeente: Almere Datum inspectie: 18-04-2017 Type

Nadere informatie

Toelichting op Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang Veenendaal

Toelichting op Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang Veenendaal Toelichting op Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang Veenendaal ALGEMEEN Kinderopvang betreft de formele opvang en verzorging van kinderen van 0-12 jaar in een georganiseerd verband door anderen dan

Nadere informatie

Inspectierapport Stichting Kinderdagverblijf Maarheeze (KDV) Kijkakkers 1a 6026ER MAARHEEZE Registratienummer

Inspectierapport Stichting Kinderdagverblijf Maarheeze (KDV) Kijkakkers 1a 6026ER MAARHEEZE Registratienummer Inspectierapport Stichting Kinderdagverblijf Maarheeze (KDV) Kijkakkers 1a 6026ER MAARHEEZE Registratienummer 229796540 Toezichthouder: GGD Brabant-Zuidoost In opdracht van gemeente: Cranendonck Datum

Nadere informatie

Inspectierapport Chr. gastouderbureau Passie-4-Kids (GOB) Linzenakker EV Waddinxveen

Inspectierapport Chr. gastouderbureau Passie-4-Kids (GOB) Linzenakker EV Waddinxveen Inspectierapport Chr. gastouderbureau Passie-4-Kids (GOB) Linzenakker 1 2743EV Waddinxveen Toezichthouder: GGD Hollands Midden In opdracht van gemeente: Waddinxveen Datum inspectie: 11-01-2016 Type onderzoek:

Nadere informatie

Inspectierapport De Sleutel (BSO) Utrechtplein 4a 5709DK HELMOND Registratienummer

Inspectierapport De Sleutel (BSO) Utrechtplein 4a 5709DK HELMOND Registratienummer Inspectierapport De Sleutel (BSO) Utrechtplein 4a 5709DK HELMOND Registratienummer 980600959 Toezichthouder: GGD Brabant-Zuidoost In opdracht van gemeente: Helmond Datum inspectie: 12-05-2015 Type onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport De Lolifantjes (BSO) Prozastraat GZ ALMERE Registratienummer

Inspectierapport De Lolifantjes (BSO) Prozastraat GZ ALMERE Registratienummer Inspectierapport De Lolifantjes (BSO) Prozastraat 121 1321GZ ALMERE Registratienummer 781003490 Toezichthouder: GGD Flevoland In opdracht van gemeente: ALMERE Datum inspectie: 20-02-2014 Type onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport Anne Frank (BSO) Van Bijnkershoeklaan 282 3527XL UTRECHT Registratienummer 157187111

Inspectierapport Anne Frank (BSO) Van Bijnkershoeklaan 282 3527XL UTRECHT Registratienummer 157187111 Inspectierapport Anne Frank (BSO) Van Bijnkershoeklaan 282 3527XL UTRECHT Registratienummer 157187111 Toezichthouder: Gemeente Utrecht, Volksgezondheid In opdracht van gemeente: Utrecht Datum inspectie:

Nadere informatie

TOEZICHT OP DE TAAKUITVOERING VAN TOEZICHT EN HANDHAVING DOOR DE GEMEENTE. Koggenland. Gemeentenummer: Onderzoeksnummer:

TOEZICHT OP DE TAAKUITVOERING VAN TOEZICHT EN HANDHAVING DOOR DE GEMEENTE. Koggenland. Gemeentenummer: Onderzoeksnummer: TOEZICHT OP DE TAAKUITVOERING VAN TOEZICHT EN HANDHAVING DOOR DE GEMEENTE Koggenland Plaats: De Goorn Gemeentenummer: 1598 Onderzoeksnummer: 292369 Datum onderzoek: 20 december 2016 18 april 2017 Datum

Nadere informatie

Inspectierapport BSO Sunny Garden (Kidzclup1) (BSO) Edvard Munchweg 115 1328MK ALMERE Registratienummer 149594938

Inspectierapport BSO Sunny Garden (Kidzclup1) (BSO) Edvard Munchweg 115 1328MK ALMERE Registratienummer 149594938 Inspectierapport BSO Sunny Garden (Kidzclup1) (BSO) Edvard Munchweg 115 1328MK ALMERE Registratienummer 149594938 Toezichthouder: GGD Flevoland In opdracht van gemeente: Almere Datum inspectie: 26-05-2015

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouderbureau Camminghaburen (GOB) Wismastate 9F 8926 RA LEEUWARDEN Registratienummer: 781269659

Inspectierapport Gastouderbureau Camminghaburen (GOB) Wismastate 9F 8926 RA LEEUWARDEN Registratienummer: 781269659 Inspectierapport Gastouderbureau Camminghaburen (GOB) Wismastate 9F 8926 RA LEEUWARDEN Registratienummer: 781269659 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: LEEUWARDEN Datum inspectiebezoek:

Nadere informatie

Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Hoofdstuk 1 Algemeen Artikel 1 Toepassing Deze beleidsregels zijn van toepassing op de handhaving naar aanleiding van overtreding

Nadere informatie

Inspectierapport nader onderzoek Landstede Kinderopvang De Ateliers (KDV) Goertjesweg 1A 8013PA ZWOLLE Registratienummer 858031802

Inspectierapport nader onderzoek Landstede Kinderopvang De Ateliers (KDV) Goertjesweg 1A 8013PA ZWOLLE Registratienummer 858031802 Inspectierapport nader onderzoek Landstede Kinderopvang De Ateliers (KDV) Goertjesweg 1A 8013PA ZWOLLE Registratienummer 858031802 Toezichthouder: GGD IJsselland In opdracht van gemeente: Zwolle Datum

Nadere informatie

DM-nr. 2010/ Weth. ME. Van Leeuwen. drs. E.M. van der Spruit I. van der Meer Tel.; i.van.der.

DM-nr. 2010/ Weth. ME. Van Leeuwen. drs. E.M. van der Spruit I. van der Meer Tel.; i.van.der. 1 ^ ^ 1 f Ei: B&W DM-nr. 2010/25045 Advies 100759 Versie: 1 Aanpassing handhaving kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen Verantwoordelijk Portefeuille Mede verantw. Gemeentesecretaris Weth. ME. Van

Nadere informatie

Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang gemeente Bunnik Gelet op de artikelen 1.61 lid 1, 1.65 lid 1, 1.66 en 1.72 lid 1 Wet kinderopvang;

Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang gemeente Bunnik Gelet op de artikelen 1.61 lid 1, 1.65 lid 1, 1.66 en 1.72 lid 1 Wet kinderopvang; CVDR Officiële uitgave van Bunnik. Nr. CVDR611797_1 23 juli 2018 Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang gemeente Bunnik 2018 Burgemeester en wethouders van de gemeente Bunnik Gelet op artikel 4:81 Algemene

Nadere informatie

NOTA TOEZICHT EN HANDHAVING KINDEROPVANG

NOTA TOEZICHT EN HANDHAVING KINDEROPVANG NOTA TOEZICHT EN HANDHAVING KINDEROPVANG Versie 2018 Gemeente Stede Broec Vastgesteld bij het collegebesluit van 4 september 2018 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Hoofdstuk 1 Inleiding... 3 1.1 Aanleiding...

Nadere informatie

Inspectierapport Kleine Planeet (BSO) Petronella Voutestraat VA RIJSWIJK ZH

Inspectierapport Kleine Planeet (BSO) Petronella Voutestraat VA RIJSWIJK ZH Inspectierapport Kleine Planeet (BSO) Petronella Voutestraat 1 2286VA RIJSWIJK ZH Toezichthouder: GGD Zuid-Holland West Datum inspectiebezoek: 22-05-2012 In opdracht van gemeente: RIJSWIJK Inhoudsopgave

Nadere informatie

Inspectierapport Landstede Kinderopvang BSO Mozadance (BSO) Assendorperstraat 127 1 8012DJ ZWOLLE Registratienummer 752359721

Inspectierapport Landstede Kinderopvang BSO Mozadance (BSO) Assendorperstraat 127 1 8012DJ ZWOLLE Registratienummer 752359721 Inspectierapport Landstede Kinderopvang BSO Mozadance (BSO) Assendorperstraat 127 1 8012DJ ZWOLLE Registratienummer 752359721 Toezichthouder: GGD IJsselland In opdracht van gemeente: Zwolle Datum inspectie:

Nadere informatie

Inspectierapport Vandaag BSO Sport en Cultuur Boelenslaan (BSO) Piter Jellesstrjitte KL BOELENSLAAN Registratienummer

Inspectierapport Vandaag BSO Sport en Cultuur Boelenslaan (BSO) Piter Jellesstrjitte KL BOELENSLAAN Registratienummer Inspectierapport Vandaag BSO Sport en Cultuur Boelenslaan (BSO) Piter Jellesstrjitte 11 9233 KL BOELENSLAAN Registratienummer 956459225 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: ACHTKARSPELEN

Nadere informatie

Inspectie Rapport Kinderdagverblijf De Beestenboel

Inspectie Rapport Kinderdagverblijf De Beestenboel Inspectie Rapport Kinderdagverblijf De Beestenboel Toezichthouder : W.B.R. Laarman Datum : 04-12-2009 Reden toezicht : Nader onderzoek Inhoudsopgave Algemene gegevens kindercentrum...5 Overzicht bevindingen

Nadere informatie

Inspectierapport. SamSam (KDV) Gosschalklaan 6 8 1014 DC AMSTERDAM Registratienummer: 181125122

Inspectierapport. SamSam (KDV) Gosschalklaan 6 8 1014 DC AMSTERDAM Registratienummer: 181125122 Inspectierapport SamSam (KDV) Gosschalklaan 6 8 1014 DC AMSTERDAM Registratienummer: 181125122 Toezichthouder: GGD Amsterdam In opdracht van: Gemeente Amsterdam Datum inspectie: 11-12-2014 Type onderzoek:

Nadere informatie

Inspectierapport Jip en Janneke (PSZ) Willem-Alexanderplnts VM Zoetermeer

Inspectierapport Jip en Janneke (PSZ) Willem-Alexanderplnts VM Zoetermeer Inspectierapport Jip en Janneke (PSZ) Willem-Alexanderplnts 1 2713 VM Zoetermeer Toezichthouder: GGD Haaglanden In opdracht van gemeente: Zoetermeer Datum inspectie: 08-12-2017 Type onderzoek : Onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouderbureau 't Kasteel (GOB) Cronesteinkade 19 2313GX LEIDEN Registratienummer 173680173

Inspectierapport Gastouderbureau 't Kasteel (GOB) Cronesteinkade 19 2313GX LEIDEN Registratienummer 173680173 Inspectierapport Gastouderbureau 't Kasteel (GOB) Cronesteinkade 19 2313GX LEIDEN Registratienummer 173680173 Toezichthouder: GGD Hollands Midden In opdracht van gemeente: Leiden Datum inspectie: 18-05-2015

Nadere informatie

TOEZICHT OP DE TAAKUITVOERING VAN TOEZICHT EN HANDHAVING DOOR DE GEMEENTE. Koggenland

TOEZICHT OP DE TAAKUITVOERING VAN TOEZICHT EN HANDHAVING DOOR DE GEMEENTE. Koggenland TOEZICHT OP DE TAAKUITVOERING VAN TOEZICHT EN HANDHAVING DOOR DE GEMEENTE Koggenland Plaats : De Goorn Gemeentenummer : 1598 Onderzoeksnummer : 289216 Datum onderzoek : 1 maart - 30 mei 2016 Datum vaststelling

Nadere informatie

Inspectierapport (Korein Kinderplein) Qozie Rederijkerstraat (KDV) Rederijkerstraat 6 5663EB GELDROP Registratienummer 205007387

Inspectierapport (Korein Kinderplein) Qozie Rederijkerstraat (KDV) Rederijkerstraat 6 5663EB GELDROP Registratienummer 205007387 Inspectierapport (Korein Kinderplein) Qozie Rederijkerstraat (KDV) Rederijkerstraat 6 5663EB GELDROP Registratienummer 205007387 Toezichthouder: GGD Brabant-Zuidoost In opdracht van gemeente: Geldrop-Mierlo

Nadere informatie

Inspectierapport Panta Paideia (BSO) Romeostraat SE AMERSFOORT Registratienummer

Inspectierapport Panta Paideia (BSO) Romeostraat SE AMERSFOORT Registratienummer Inspectierapport Panta Paideia (BSO) Romeostraat 74 3816SE AMERSFOORT Registratienummer 188685716 Toezichthouder: GGD regio Utrecht In opdracht van gemeente: Amersfoort Datum inspectie: 28-04-2015 Type

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouderbureau Hummelstekkie (GOB) Gracht 113 8482 KJ SPANGA Registratienummer 115008329

Inspectierapport Gastouderbureau Hummelstekkie (GOB) Gracht 113 8482 KJ SPANGA Registratienummer 115008329 Inspectierapport Gastouderbureau Hummelstekkie (GOB) Gracht 113 8482 KJ SPANGA Registratienummer 115008329 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: Weststellingwerf Datum inspectie: 14-10-2015

Nadere informatie

Inspectierapport GOB Met GeRDa (GOB) Uitleg ZX NUNSPEET Registratienummer

Inspectierapport GOB Met GeRDa (GOB) Uitleg ZX NUNSPEET Registratienummer Inspectierapport GOB Met GeRDa (GOB) Uitleg 12 8071 ZX NUNSPEET Registratienummer 175002290 Toezichthouder: GGD Noord en Oost Gelderland In opdracht van gemeente: Nunspeet Datum inspectie: 08-12-2016 Type

Nadere informatie

Toezicht en handhaving kwaliteit kinderopvang

Toezicht en handhaving kwaliteit kinderopvang Toezicht en handhaving kwaliteit kinderopvang Gemeente Eemsmond September 2012 Inleiding De huidige notitie Toezicht en handhaving kwaliteit kinderopvang van september 2009 is verouderd. Het college van

Nadere informatie

Inspectierapport Nader onderzoek

Inspectierapport Nader onderzoek Inspectierapport Nader onderzoek Kinderdagverblijf 't Bikkeltje Lauriestraat 42 1741 CK Schagen Registratienummer 110488994 Toezichthouder: GGD Hollands Noorden In opdracht van gemeente: Schagen Datum

Nadere informatie

Inspectierapport. Bambini (KDV) Overdam 8 1081 CG AMSTERDAM Registratienummer: 491994163

Inspectierapport. Bambini (KDV) Overdam 8 1081 CG AMSTERDAM Registratienummer: 491994163 Inspectierapport Bambini (KDV) Overdam 8 1081 CG AMSTERDAM Registratienummer: 491994163 Toezichthouder: GGD Amsterdam In opdracht van: Stadsdeel Zuid Datum inspectie: 01-07-2014 Type onderzoek: Nader onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouderbureau XXS (GOB) Mariaplein DC Cuijk Registratienummer

Inspectierapport Gastouderbureau XXS (GOB) Mariaplein DC Cuijk Registratienummer Inspectierapport Gastouderbureau XXS (GOB) Mariaplein 2 5431DC Cuijk Registratienummer 120698687 Toezichthouder: GGD Hart voor Brabant In opdracht van gemeente: Cuijk Datum inspectie: 18-07-2017 Type onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderopvang de Sleutel (BSO) Groningenhof CA Helmond Registratienummer

Inspectierapport Kinderopvang de Sleutel (BSO) Groningenhof CA Helmond Registratienummer Inspectierapport Kinderopvang de Sleutel (BSO) Groningenhof 4 5709CA Helmond Registratienummer 130158525 Toezichthouder: GGD Brabant-Zuidoost In opdracht van gemeente: Helmond Datum inspectie: 02-05-2016

Nadere informatie

Inspectierapport BSO WipWap (BSO) Auteurslaan MA TILBURG

Inspectierapport BSO WipWap (BSO) Auteurslaan MA TILBURG Inspectierapport BSO WipWap (BSO) Auteurslaan 9 5044MA TILBURG Toezichthouder: GGD Hart voor Brabant In opdracht van gemeente: TILBURG Datum inspectie: 21-08-2014 Type onderzoek : Onderzoek voor registratie

Nadere informatie

Inspectierapport BSO Cereol (BSO) Everard Meijsterlaan 1D 3533CK Utrecht Registratienummer

Inspectierapport BSO Cereol (BSO) Everard Meijsterlaan 1D 3533CK Utrecht Registratienummer Inspectierapport BSO Cereol (BSO) Everard Meijsterlaan 1D 3533CK Utrecht Registratienummer 173265960 Toezichthouder: Gemeente Utrecht, Volksgezondheid In opdracht van gemeente: Utrecht Datum inspectie:

Nadere informatie

LEIDRAAD SCHRIFTELIJK BEVEL

LEIDRAAD SCHRIFTELIJK BEVEL LEIDRAAD SCHRIFTELIJK BEVEL Bijlage 4 bij Toezicht en Handhavingsbeleid kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen gemeente Westvoorne GGD Rotterdam Rijnmond, maart 2011 Deze leidraad is een aangepaste

Nadere informatie

intro Toezichtinformatie over 2014

intro Toezichtinformatie over 2014 Aanvullingen voor Inspectie van het Onderwijs Created woensdag, maart 20, 2013 Updated maandag, juni 30, 2014 http://survey.waarstaatjegemeente.nl/s/rgt2/3960423fe3fc5fb28da15036283a2b8a68f037ae/ intro

Nadere informatie

Er zijn geen financiële en/of personele consequenties verbonden aan dit voorstel.

Er zijn geen financiële en/of personele consequenties verbonden aan dit voorstel. Zaaknummer: OWZBS07 Onderwerp Jaarverslag Handhaving Kinder Collegevoorstel Inleiding Sinds de inwerkingtreding van de Wet kinder op 1 januari 2005 is de gemeente verantwoordelijk voor het toezicht op

Nadere informatie

TOEZICHT OP DE TAAKUITVOERING VAN TOEZICHT EN HANDHAVING DOOR DE GEMEENTE. Haarlemmermeer

TOEZICHT OP DE TAAKUITVOERING VAN TOEZICHT EN HANDHAVING DOOR DE GEMEENTE. Haarlemmermeer TOEZICHT OP DE TAAKUITVOERING VAN TOEZICHT EN HANDHAVING DOOR DE GEMEENTE Haarlemmermeer Plaats : Hoofddorp Gemeentenummer : 0394 Onderzoeksnummer : 280136 Datum onderzoek : 16 oktober 2014 Datum vaststelling

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderdagverblijf Dappertjedoe (KDV) Koopmansgracht 20 8606 AA SNEEK Registratienummer 734786992

Inspectierapport Kinderdagverblijf Dappertjedoe (KDV) Koopmansgracht 20 8606 AA SNEEK Registratienummer 734786992 Inspectierapport Kinderdagverblijf Dappertjedoe (KDV) Koopmansgracht 20 8606 AA SNEEK Registratienummer 734786992 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: Súdwest-Fryslân Datum inspectie:

Nadere informatie

Inspectierapport Bso Kinderopvang Op Maat - locatie Basisschool De Kreek (BSO) Hinkelenoord NC BERGEN OP ZOOM Registratienummer:

Inspectierapport Bso Kinderopvang Op Maat - locatie Basisschool De Kreek (BSO) Hinkelenoord NC BERGEN OP ZOOM Registratienummer: Inspectierapport Bso Kinderopvang Op Maat - locatie Basisschool De Kreek (BSO) Hinkelenoord 14 4617NC BERGEN OP ZOOM Registratienummer: 230790082 Toezichthouder: GGD West-Brabant In opdracht van gemeente:

Nadere informatie

Handhavingsbeleid. Kinderopvang & Peuterspeelzaalwerk

Handhavingsbeleid. Kinderopvang & Peuterspeelzaalwerk Handhavingsbeleid Kinderopvang & Peuterspeelzaalwerk Gemeente Bergambacht 3 februari 2011 Gezamenlijk opgesteld met de ambtenaren van de gemeente Ouderkerk, Nederlek, Vlist, Schoonhoven en Bergambacht

Nadere informatie

Lokaal handhavingsbeleid kwaliteit kinderopvang. Gemeente Lopik

Lokaal handhavingsbeleid kwaliteit kinderopvang. Gemeente Lopik Lokaal handhavingsbeleid kwaliteit kinderopvang Gemeente Lopik Bureau welzijn, onderwijs en zorg Mirjam Vergeer Maart 2006 Inhoud 1 Inleiding...3 2 Situatie in de kinderopvang...4 3. Algemeen handhavingstappenplan...5

Nadere informatie

Inspectierapport. KDV 't Sprookjesland Amsterdam B.V. (KDV) Charlotte Brontestraat 46 1102 XE AMSTERDAM ZUIDOOST Registratienummer: 440633990

Inspectierapport. KDV 't Sprookjesland Amsterdam B.V. (KDV) Charlotte Brontestraat 46 1102 XE AMSTERDAM ZUIDOOST Registratienummer: 440633990 Inspectierapport KDV 't Sprookjesland Amsterdam B.V. (KDV) Charlotte Brontestraat 46 1102 XE AMSTERDAM ZUIDOOST Registratienummer: 440633990 Toezichthouder: GGD Amsterdam In opdracht van: Stadsdeel Zuidoost

Nadere informatie

HANDHAVING- EN SANCTIEBELEID KINDEROPVANG EN PEUTERSPEELZALEN 2012

HANDHAVING- EN SANCTIEBELEID KINDEROPVANG EN PEUTERSPEELZALEN 2012 CVDR Officiële uitgave van Barneveld. Nr. CVDR338380_1 24 januari 2017 HANDHAVING- EN SANCTIEBELEID KINDEROPVANG EN PEUTERSPEELZALEN 2012 HANDHAVING- EN SANCTIEBELEID KINDEROPVANG EN PEUTERSPEELZALEN 2012

Nadere informatie

Inspectierapport All Kidz Nederland (GOB) Zoudtlandlaan 15 4706WG ROOSENDAAL Registratienummer 783230497

Inspectierapport All Kidz Nederland (GOB) Zoudtlandlaan 15 4706WG ROOSENDAAL Registratienummer 783230497 Inspectierapport All Kidz Nederland (GOB) Zoudtlandlaan 15 4706WG ROOSENDAAL Registratienummer 783230497 Toezichthouder: GGD West-Brabant In opdracht van gemeente: ROOSENDAAL Datum inspectie: 17-11-2014

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouderbureau Kindercentrum Het Biggetje L Simonsestraat AV BIGGEKERKE Registratienummer

Inspectierapport Gastouderbureau Kindercentrum Het Biggetje L Simonsestraat AV BIGGEKERKE Registratienummer Inspectierapport Gastouderbureau Kindercentrum Het Biggetje L Simonsestraat 34 4373 AV BIGGEKERKE Registratienummer 132639531 Toezichthouder: GGD Zeeland In opdracht van gemeente: Veere Datum inspectie:

Nadere informatie

Inspectierapport Centrum Kinderpret (KDV) Rolklaverpad 21 23 1314PD ALMERE Registratienummer 619935169

Inspectierapport Centrum Kinderpret (KDV) Rolklaverpad 21 23 1314PD ALMERE Registratienummer 619935169 Inspectierapport Centrum Kinderpret (KDV) Rolklaverpad 21 23 1314PD ALMERE Registratienummer 619935169 Toezichthouder: GGD Flevoland In opdracht van gemeente: Almere Datum inspectie: 29-01-2015 Type onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport. Borboleta KDV (KDV) Van Rensselaerstraat 12 1058 XS AMSTERDAM Registratienummer: 160780962

Inspectierapport. Borboleta KDV (KDV) Van Rensselaerstraat 12 1058 XS AMSTERDAM Registratienummer: 160780962 Inspectierapport Borboleta KDV (KDV) Van Rensselaerstraat 12 1058 XS AMSTERDAM Registratienummer: 160780962 Toezichthouder: GGD Amsterdam In opdracht van: Gemeente Amsterdam Datum inspectie: 07-01-2016

Nadere informatie