HANDHAVING KINDEROPVANG EN PEUTERSPEELZALEN 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HANDHAVING KINDEROPVANG EN PEUTERSPEELZALEN 2012"

Transcriptie

1 Gemeente ATERLAND HANDHAVING KINDEROPVANG EN PEUTERSPEELZALEN 2012 Handhaving- en sanctiebeleid gemeente Waterland betreffende kwaliteit en handhaving kinderopvang en k-waliteitseisen peuterspeelzalen Gerneente: Waterland Afdeling: Zorg & Welzijn Jaar: 2012 Onderwerp: Handhavingbeleid Wet Kinderopvang en peuterspeelzalen Handhaving kinderopvang en peuterspeelzalen 1

2 1NHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Rol van de betrokken actoren 4 3. Melding en registratie 5 4. Toezicht op naleving kwaliteit 7 5. Gemeentelijk ingrijpen, handhaven en sanctioneren 8 Bijlage 1 Afwegingsmodel Bijlage 2 Procedure startende ondernemer Bijlage 3 Sanctiebeleid Bijlage 4 Boetebeleid Handhaving kinderopvang en peuterspeelzalen 2

3 1. Inleiding Gemeenten zijn op grond van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (hierna: Wko) verantwoordelijk voor de basiskwaliteit van kinderdagverblijven en peuterspeelzalen die in hun gemeenten gevestigd zijn. Ouders moeten de zorg voor hun kinderen met een gerust hart kunnen uitbesteden. De gemeente Waterland wil haar inwoners kunnen garanderen dat er sprake is van kwalitatief goede voorzieningen. Hiervoor is het van belang dat het kwaliteitsbeleid voor de kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk goed is uitgewerkt. In deze notitie wordt uiteengezet op welke wijze de gemeente Waterland binnen de landelijke kaders het toezicht op de naleving van de kwaliteitsregels en tevens het handhaven en sanctioneren bij het niet naleven daarvan vorm geeft. Afwegingsmodel handhaving Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Door de VNG is een afwegingsmodel opgesteld voor de handhavingacties die nodig zijn wanneer een kinderopvang, gastouderbureau, voorziening voor gastouderopvang of een peuterspeelzaal niet voldoet aan één of meer kwaliteitseisen van de Wko en de beleidsregels kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen (hierna: beleidsregels kwaliteit) van de staatssecretaris OCW. In het model zijn de algemene stappen opgenomen die de gemeente kan hanteren bij het overtreden van de kwaliteitseisen. Dit afwegingsmodel heeft als basis de modelinspectierapporten van de GGD. In het nieuwe te hanteren model kan de gemeente toezicht houden op alle aspecten van de nieuwe wetgeving die met ingang van 2010 is ingevoerd. Sinds 1 januari 2010 is de Wko gewijzigd. Voor gemeenten betekent dit twee grote veranderingen: o Herziening van het stelsel van gastouderopvang, waardoor gastouders ook komen te vallen onder het toezicht en de handhaving van de gemeente; o De komst van het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) dat de decentrale gemeentelijke registers heeft vervangen. Daarnaast is sinds 1 augustus 2010 de Wet Ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie in werking getreden (Wet Oké). Eén van de onderliggende doelstellingen van deze wet is de regelgeving over peuterspeelzalen te harmoniseren met kinderopvang. Door deze wet gelden de beleidsregels kwaliteit kinderopvang nu ook voor het peuterspeelzaalwerk. Uitzondering hierop zijn de ruimte- en inrichtingseisen. Hiervoor dienen gemeenten zelf in een verordening regels op te nemen. Het VNG afwegingsmodel bevat alle aspecten van de nieuwe wetgeving. Handhaving is maatwerk en zal in elke situatie apart afgewogen moeten worden. Proportionaliteit is daarbij van belang. Daardoor zijn niet automatisch alle in het model genoemde stappen onverkort van toepassing op een geconstateerde overtreding. Telkens moet worden afgewogen of de toepassing van een in het model genoemde handhavingactie proportioneel is. Met de inwerkingtreding van het nieuwe handhavingbeleid 2012 komt het handhavingbeleid 2009 te vervallen. Landelijk Register Kinderopvang Met ingang van 2010 is er één landelijk register: het LRK. Dit vervangt de gemeentelijke registers. In het LRK worden alle kinderdagverblijven (KDV's), organisaties voor buitenschoolse opvang (BSO), gastouderbureaus (GOB's) en gastouders geregistreerd die voldoen aan de kwaliteitseisen van de Wko. De GGD controleert of de gestelde criteria worden gehaald. Het LRK is openbaar. Ouders hebben vanaf 1 januari 2011 alleen recht op kinderopvangtoeslag als ze gebruik maken van kinderopvang die in het LRK staat. Vanaf 2011 kunnen ook de peuterspeelzalen in het LRK worden geregistreerd. Handhaving kinderopvang en peuterspeelzalen 3

4 2. Rol van de betrokken actoren De exploitant De verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de kinderopvang ligt nadrukkelijk bij de exploitant. Voordat met de exploitatie kan worden gestart, moet de ondernemer zich melden bij de gemeente. Hij moet vestigingsgegevens en andere gegevens die belangrijk zijn voor het toezicht of informatief zijn voor de burgers, schriftelijk verstrekken. Die informatieplicht en de te verstrekken gegevens zijn vastgelegd in de Regeling Wet kinderopvang. De gemeente legt die informatie op haar beurt vast in het LRK. Na de melding geeft de gemeente de toezichthouder, de GGD Zaanstreek-Waterland, opdracht om een inspectie uit te voeren. Met de exploitatie mag gestart worden zodra de GGD vaststelt dat er, naar verwachting, sprake zal zijn van "verantwoorde" kinderopvang in de zin van de wet en de daarop gebaseerde beleidsregels. De exploitant moet het inspectierapport van de GGD in het bedrijf ter inzage leggen. Ouders Ondanks de primaire verantwoordelijkheid van de exploitant zijn ouders zelf ook (mede) verantwoordelijk voor de kwaliteit. De kinderopvang vindt immers plaats op basis van een schriftelijke overeenkomst tussen exploitant en ouder(s). Daarbij komt dat de ouder de exploitant kan wijzen op de wettelijke verplichting tot informatie over het te voeren beleid en de gestelde kwaliteitseisen. Bovendien kan de ouder participeren via de door de exploitant in te stellen oudercommissie; op die manier kan de ouder invloed uitoefenen. Tot slot kunnen ouders via het LRK nagaan of de kirideropvang voldoet aan de landelijke kwaliteitseisen. Stelregel is dat, wanneer een kinderopvang niet in het LRK is opgenomen, deze niet voldoet aan de kwaliteitseisen. GGD als toezichthouder De GGD is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het toezicht op de kwaliteit van kinderopvang. De inspecteurs werken volgens landelijke richtlijnen (Beleidsregels werkwijze toezichthouder). De inspecteur is bevoegd tot het vorderen van inlichtingen (art. 5:16 Awb), het inzien van zakelijke gegevens (art. 5:17 Awb), onderzoek, opneming en monsterneming (art. 5:18 Awb) en onderzoek van vervoermiddelen (art. 5:19 Awb). Na het tonen van een deugdelijke legitimatie, het vermelden van het doel en mits voorzien van een schriftelijke machtiging van de burgemeester, is de inspecteur zelfs bevoegd tot het (desnoods tegen de zin van de bewoner) binnentreden in een woning indien daar kinderopvang in de zin van de Wko plaatsvindt. De dienstverlening van de GGD, in opdracht van de gemeente, bestaat uit het volgende: o Inspectie na melding en voor de start van een nieuw kindercentrum of gastouderopvang (art. 62 lid 2 Wko); o Reguliere/jaarlijkse inspectie o.b.v. landelijke uniforme regels (art. 62 lid 2 Wko); o Herinspectie, nader onderzoek met een specifiek doel. Dit doel kan bijvoorbeeld zijn te controleren of afspraken zijn nagekomen met betrekking tot eerder geconstateerde minpunten of om na te gaan of een aanwijzing/bevel is opgevolgd; o Incidentele inspectie na een klacht of signaal; bijvoorbeel ingeval van niet gemelde kinderopvang of klacht over een kwaliteitsaspect (art. 62 lid 3 Wko); o Rapporteren aan en adviseren van de gemeente (art. 63 lid 1 Wko); o Openbaarmaking inspectierapprotages (art. 63 lid 5 Wko); o Actief omgaan met klachten/signalen van exploitanten. Naar vorm kunnen inspecties zowel aangekondigd als onaangekondigd plaatsvinden, naar inhoud op naleving van alle eisen of nalevirig van deelaspecten. Handhaving kinderopvang en peuterspeelzalen 4

5 Gemeente Waterland De gemeente moet als eindverantwoordelijke toezien op naleving van de wet (art. 61 Wko). Zowel toezicht als handhaving dienen effectief, efficiënt en consequent te zijn. Het vaststellen van een helder beleidskader bevordert de transparantie van de wijze van handhaven, maar ook het doeltreffend optreden tegen overtredingen. Vergelijkbare gevallen dienen op dezelfde manier te worden behandeld. Van de gemeente wordt een grote inspanning gevraagd, omdat de ondernemingen op al hun facetten dienen te worden gecontroleerd; naast verantwoorde kinderopvang en de betreffende kwaliteitseisen ook op: o Brandveiligheid o Bouwtechnische aspecten o Hygiëne o Bestemmingsplannen o En zo verder Speciale aandacht vereist de afstemming met de GGD in haar wettelijke rol van toezichthouder. Niet alleen de taak- en rolverdeling moet duidelijk zijn, maar bijvoorbeeld ook de planning van de inspecties, de daarmee gemoeide kosten, de wijze van rapporteren door de GGD en de wijze waarop het college vervolgens met de bevindingen omgaat. Als eindverantwoordelijke moet het college jaarlijks vóór 1 mei een jaarverslag opstellen over de werkzaamheden die in het kader van toezicht en handhaving het voorgaande jaar zijn verricht (art. 12 lid 1 Regeling Wko). Het verslag bevat een overzicht van en geeft inzicht in: o De uitgevoerde onderzoeken door de toezichthouder; o De situaties die aanleiding hebben gegeven tot incidenteel onderzoek; o De wijze waarop de onderzoeken zijn uitgevoerd o De onderzoeksresultaten; o De wijze waarop handhaving van de kwaliteitseisen heeft plaatsgevonden. Het college zendt het verslag naar de gemeenteraad en naar het ministerie van OCW. Het verslag wordt opgesteld overeenkomstig het bij de Regeling Wko vastgestelde model. De Inspectie van het Onderwijs gebruikt de informatie uit de gemeentelijke jaarverslagen om een landelijk oordeel over het toezicht en de handhaving kinderopvang op te stellen. Het verslag wordt naar de Tweede Kamer gestuurd. De informatie uit de gemeentelijke jaarverslagen vervult ook een rol bij de benadering van individuele gemeenten door de Inspectie van het Onderwijs. 3. Melding en registratie Nieuwe opvangaanbieders Eén van de uitgangspunten van de Wko is de vrije marktwerking in deze sector. Het zijn commerciële bedrijven. Ze hebben van de gemeente voor wat betreft behoeften aan kinderopvang geen toestemming meer nodig om zich te vestigen. In bijlage 2 wordt de procedure voor een startende ondernemer kinderopvang beschreven. Toetsen bestemmingsplan en vergunningen In eerste instantie wordt getoetst aan het bestemmingsplan. Uit deze toets kunnen de volgende situaties ontstaan: o De locatie past binnen het bestemmingsplan en er vinden geen omgevingsvergunningplichtige activiteiten plaats: de instelling kan zich melden voor registratie in het LRK; o De locatie past niet binnen het bestemmingsplan, maar is planologisch/stedenbouwkundig inpasbaar: er volgt een procedure tot afwijking van het bestemmingsplan. Zodra een omgevingsvergunning voor die afwijking is verleend kan de instelling zich melden voor registratie in het LRK; Handhaving kinderopvang en peuterspeelzalen 5

6 o o o Er vinden omgevingsvergunningplichtige activiteiten plaats. De omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen moet zijn verleend alvorens de instelling zich kan melden voor registratie in het LRK; Indien relevant moet voor het beoogde gebruik eerst een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik zijn verleend alvorens de instelling zich kan melden voor registratie in het LRK; De locatie past niet binnen het bestemmingsplan en is planologisch/stedenbouwkundig niet geschikt bevonden: de instelling zal moeten zoeken naar een nieuwe locatie en deze opnieuw laten toetsen. Melding voor opname in het LRK Op het moment dat het bestemmingsplan getoetst en akkoord bevonden is en benodigde vergunningen zijn afgegeven, kan er nog niet begonnen worden met de exploitatie. Voordat de exploitatie van een kindercentrum of gastouderbureau in de gemeente van start kan gaan, dient de ondernemer zich te melden bij het college (art. 45 lid 1 Wko) en een aanvraag te doen om opgenomen te worden in het LRK. Alle aanvragen tot opname in het LRK worden gedaan op de formulieren waarvan het model is vastgesteld door de Minister. Een kindercentrum, een peuterspeelzaal, een gastouderbureau of een voorziening voor gastouderopvang wordt niet in exploitatie genomen voordat er door de toezichthouder, de GGD, een onderzoek heeft plaatsgevonden waaruit blijkt dat de exploitatie redelijkerwijs zal plaatsvinden in overeenstemming met de geldende kwaliteitseisen. Uiterlijk tien weken na de aanvraag geeft het college een beschikking af aan de houder van een kindercentrum of gastouderbureau. De aanvraag voor gastouderopvang wordt gedaan door de houder van een gastouderbureau waar de gastouder is ingeschreven. Bij een aanvraag voor een voorziening van gastouderopvang zal het college een beschikking afgeven aan het gastouderbureau en tevens een kopie van de beschildag sturen naar de gastouder; dit is verplicht omdat de gastouder vanuit de Awb een direct belanghebbende is. Indien is gebleken dat er voldaan wordt aan de kwaliteitseisen, draagt het college zorg voor de onverwijide inschrijving van het kindercentrum, de peuterspeelzaal, het gastouderbureau of de voorziening voor gastouderopvang in het LRK. Procedure registratie in het LRK Na de ontvangst van een aanvraag toetst de gemeente deze op volledigheid. De gemeente toetst niet of de ingediende documenten aan de eisen voldoen; dit doet de GGD. Bij een onvolledige aanvraag biedt de gemeente de houdereen aanvultermijn van 14 dagen. Bij een volledige aanvraag stuurt de gemeente een kopie van het aanvraagformulier inclusief de bijgevoegde documenten naar de GGD. De gemeente geeft de GGD daarbij de opdracht voor het uitvoeren van een kwalitatief onderzoek. Binnen tien weken na ontvangst van de aanvraag neemt de gemeente, op advies van de GGD, een besluit over opname in het LRK. Bij een positief besluit mag de opvang starten; de gemeente neemt de aanvraag op in het LRK. Ouders komen alleen in aanmerking voor een kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst als de kinderopvangvoorziening is opgenomen in het LRK Niet gemelde kinderopvang Houders van kindercentra en gastouderbureaus die zich niet bij de gemeente hebben gemeld voor registratie, plegen in principe een economisch delict in de zin van de Wet Economische Delicten. Het strafrechtelijk opsporen van niet-gemelde kinderopvang hoort niet tot de taak van de toezichthouder. Krijgt de gemeente echter een signaal dat in haar gemeente kinderopvang of gastouderopvang plaatsvindt zonder dat de houder in het register is opgenomen, dan kan de gemeente de GGD opdracht geven een zogenaamde voorselectie te doen. De GGD moet in dat geval onderzoeken of er sprake is van kinderopvang of gastouderopvang in de zin van art. 1 lid 1 Handhaving kinderopvang en peuterspeelzalen 6

7 Wko. Weigert de houder mee te werken aan het onderzoek en bestaat een vermoeden dat opvang in de zin van de Wko plaatsvindt, kan aangifte gedaan worden bij de politie. Voor ouders is het niet aantrekkelijk om gebruik te maken van niet-geregistreerde kinderopvang of gastouderopvang. Buiten het feit dat de kwaliteit van de opvang niet "gegarandeerd" is en geen overheidstoezicht plaatsvindt, komen ouders niet in aanmerking voor een kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst. 4. Toezicht op naleving kwaliteit Het college van burgemeester en wethouders ziet toe op de naleving van de kwaliteitseisen van de Wko, de Regeling Wko en de Beleidsregels kwaliteit (art. 61 lid 1 Wko). Aanwijzen toezichthouder Conform artikel 61 lid 1 Wko heeft het college besloten de directeur van de GGD Zaanstreek- Waterland aan te wijzen als toezichthouder belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde in de Wko. De uitvoerende inspectiewerkzaamheden en het toepassen van de (toezichthouders)bevoegdheden van afdeling 5.2 Awb vinden uiteraard nog steeds plaats door de inspecteurs van de GGD; zij vallen onder de verantwoordelijkheid van de directeur van de GGD. Inspecties door toezichthouder GGD Het houden van toezicht vindt plaats door inspecties. Artikel 62 Wko geeft aan dat er drie soorten inspecties zijn: o Inspectie na melding van voornemen tot exploitatie: binnen 10 weken onderzoekt de toezichthouder of de exploitatie van het kindercentrum, gastouderbureau of voorziening gastouderopvang redelijkerwijs zal plaatsvinden in overeenstemming met de kwaliteitseisen genomed in hoofdstuk 3, paragraaf 2 en 3 van de Wko (Regeling Wko art.10); o Reguliere inspectie: de toezichthouder onderzoekt jaarlijks of elk kindercentrum of gastouderbureau aan de kwaliteitseisen voldoet; o Incidentele inspectie: de toezichthouder kan incidenteel onderzoek verrichten naar de naleving van de kwaliteitseisen. De toezichthouder legt zijn bevindingen vast in een inspectierapport. De houder krijgt de gelegenheid zijn zienswijze over het rapport kenbaar te maken. De zienswijze wordt in een bijlage bij het rapport opgenomen. Binnen drie weken na vaststelling wordt het rapport openbaar gemaakt en een afschrift wordt voor ouders en personeel ter inzage gelegd op de locatie waar de opvang plaatsvindt. Voor de te hanteren werkwijze voor het uitvoeren van het onderzoek heeft de minister op grond van art. 64 Wko "Beleidsregels werkwijze toezichthouder kinderopvang" vastgesteld. Toetsingskaders In de toetsingskaders worden de kwaliteitsaspecten inhoudelijk uitgewerkt. Deze kwaliteitsaspecten zijn ingedeeld naar domeinen en voorwaarden. Vastgelegd is naar welke kwaliteitsaspecten de toezichthouder kijkt (zie bijlage 1). De verschillende vormen van onderzoek vinden plaats op basis van dit kader. Aan de hand van de toetsingskaders komt de toezichthouder tot een oordeel of aan de basiskwaliteitseisen van de betreffende opvangsoort wordt voldaan. Handhaving kinderopvang en peuterspeelzalen 7

8 5. Gemeentelijk ingrijpen, handhaven en sanctioneren Bij de bestuurlijke afweging over de mate van repressieve handhaving mag in beginsel niet uitmaken wie een bepaalde overtreding begaat. Bepalend is vooral de ernst van de overtreding, de omstandigheden waaronder de overtreding is begaan en de mate van verwij tbaarheid. Priotering overtredingen Transparantie bij handhaving is van belang zodat de gemeente consequent kan optreden bij overtredingen van de diverse kwaliteitsvoorwaarden. Het is nodig om prioriteiten te stellen bij de diverse kwaliteitsvoorwaarden. Of een kwaliteitsvoorwaarde een hoge prioriteit krijgt toegekend, wordt bepaald door het antwoord op de volgende vragen: o In welke mate is de omgeving wel/niet veilig; o In welke mate is de omgeving wel/niet gezond; o In welke mate is er wel/niet sprake van pedagogische kwaliteit; o In welke mate hebben ouders wel/niet invloed op het beleid in het centrum en de verblijfsomstandigheden van hun kind; o In welke mate is de gemeente nog wel/niet geloofwaardig en loopt zij een afbreukrisico indien de in het geding zijnde wettelijke eisen onvoldoende worden nageleefd dan wel onvoldoende worden gehandhaafd. Afhankelijk van de antwoorden op bovenstaande vragen wordt per kwaliteitsvoorwaarde de prioriteit "laae, "gemiddeld" of "hooe gegeven. Afwegingsmodel voor optreden bij overtreding De gemeente hanteert het Afwegingsmodel Handhaving Kinderopvang (bijlage 1) bij het uitvoeren van de handhavingacties die nodig zijn als een houder niet voldoet aan de eisen. In dit model zijn de algemene stappen opgenomen die de gemeente kan hanteren bij het overtreden van de kwaliteitseisen. Handhaving is maatwerk en zal in elke situatie apart afgewogen moeten worden. Proportionaliteit is daarbij van belang. Handhaven en sanctioneren Wanneer de toezichthouder een overtreding heeft geconstateerd, begint het gemeentelijke handhavingtraject na ontvangst van het inspectierapport van de GGD. In dit rapport beschrijft de GGD welke overtreding is begaan met hieraan gekoppeld een handhavingadvies. Voordat de gemeente het handhavingtraject start en daarmee de eerste juridische stap zet, kan de gemeente overwegen eerst een schriftelijke waarschuwing te geven. Ook kan overwogen worden eerst op basis van mondelinge overreding de houder te bewegen de overtreding te herstellen. Omdat de waarschuwing en de overreding geen juridische status hebben, betekent deze stap wel een uitstel van het handhavingtraject. Binnen het handhavingtraject zijn er twee typen sancties te onderscheiden, te weten herstellende sancties en bestraffende sancties. Deze typen sancties bestaan naast elkaar en kunnen derhalve apart maar ook tegelijkertijd worden opgelegd. De herstellende sanctie is gericht op het herstellen van de overtreding en moet herhaling van de overtreding in de toekomst voorkomen. De bestraffende sanctie is gericht op het verleden en bestraft de overtreding die "in het verleden" is begaan. Er is dus een overtreding geconstateerd en dat feit wordt bestraft. Herstellende sanctie Binnen het handhavingbeleid zijn er de volgende herstellende sancties te onderscheiden: Stap 1 - Aanwijzing (door college); of - Bevel (door toezichthouder) Stap 2 - Last onder dwangsom; of - Last onder bestuursdwang Handhaving kinderopvang en peuterspeelzalen 8

9 Stap 3 - Exploitatieverbod Stap 4 - Verwijdering uit landelijke Register Een herstellend handhavingtraject verloopt in beginsel volgens de hierboven beschreven stappen (zie bijlage 2 voor een toelichting op de herstellende sancties). Bij een aanwijzing geeft de gemeente de houder een exacte hersteltermijn. Deze hersteltermijn wordt bepaald door de zwaarte van de prioritering. Na het verstrijken van de hersteltermijn dient de overtreding beëindigd te zijn. Ter controle hiervan kan de gemeente schriftelijke bewijsstukken opvragen dan wel de GGD de opdracht geven voor een herinspectie. Is de overtreding niet beëindigd, dan zal een volgende stap worden ingezet. Er kunnen zich situaties voordoen, waarin het naar beoordeling van het college gerechtvaardigd is om, gezien de aard en/of ernst van de overtreding, bepaalde stappen over te slaan en direct over te gaan tot inzet van een zwaardere sanctie. Eén van de situaties waarin dit zich kan voordoen is recidive. Bestraffende sanctie De vorm van een bestraffende sanctie onder de Wko is de bestuurlijke boete (voor de grondslagen van de bestuurlijke boete zie bijlage 3). De in het Afwegingsmodel genoemde boetebedragen zijn indicatief. Per geconstateerde overtreding moet bepaald worden of het genoemde boetebedrag proportioneel is. Het college stemt de bestuurlijke boete af op de ernst van de overtreding en de mate waarin deze aan de overtreder kan worden verweten. Het college houdt daarbij zo nodig rekening met de omstandigheden waaronder de overtreding is gepleegd. Boeteverhogende en boeteverlagende omstandigheden In het geval de overtreder in de afgelopen drie jaar al eerder is beboet voor eenzelfde type overtreding kan het college de boete verhogen. Daarbij is irrelevant of de in het verleden gepleegde overtreding(en) al dan niet betrekking had(den) op hetzelfde kindercentrum, gastouderbureau, voorziening voor gastouderopvang of peuterspeelzaal waarvoor de nieuwe boete wordt opgelegd. Bepalend is of de overtreder als houder al eerder een boete is opgelegd. Ook kan sprake zijn van boeteverlagende omstandigheden. Als boeteverhogende of boeteverlagende omstandigheden kunnen onder meer in aanmerking worden genomen: o De omstandigheid dat de houder al eerder eenzelfde type overtreding heeft gepleegd. Daaronder wordt ook een overtreding in een ander kindercentrum, gastouderbureau, voorziening voor gastouderopvang of peuterspeelzaal van dezelfde houder begrepen (recidive, boeteverhogend); o De omstandigheid dat de overtreding betrekking heeft op een kleine onderneming (boeteverlagend); o De omstandigheid dat de overtreder door de verboden gedraging een aanzienlijk voordeel heeft verkregen (boeteverhogend); o De omstandigheid dat de overtreder uit eigen beweging derden, aan wie direct of indirect door de overtreding schade is berokkend, schadeloos heeft gesteld (boeteverlagend); o Een andere omstandigheid die naar het oordeel van het college aanleiding geeft tot verhoging/verlaging van de boete. Procedure voor het opleggen van een boete Voordat de gemeente een bestuurlijke boete kan opleggen, moet het college de houder van dit voornemen op de hoogte stellen en de gronden waarop dit besluit berust, meedelen. Daarbij moet het inspectierapport worden overlegd. In het boetebesluit kan naar het inspectierapport worden verwezen. Het college moet ook de houder in de gelegenheid stellen zijn/haar zienswijze op het voornemen naar voren brengen. Dit kan mondeling of schriftelijk gebeuren. Handhaving kinderopvang en peuterspeelzalen 9

10

BIJLAGE 2. Handhaving volgens de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

BIJLAGE 2. Handhaving volgens de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen BIJLAGE 2. Handhaving volgens de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Handhaving volgens de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

BIJLAGE 2. Handhaving volgens de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

BIJLAGE 2. Handhaving volgens de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen BIJLAGE 2. Handhaving volgens de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen 202 Handhaving volgens de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Bijlage 2 Toelichting op het afwegingsmodel handhaving kinderopvang en peuterspeelzalen

Bijlage 2 Toelichting op het afwegingsmodel handhaving kinderopvang en peuterspeelzalen Bijlage 2 Toelichting op het afwegingsmodel handhaving kinderopvang en peuterspeelzalen Paragraaf 1 Algemeen Het college hanteert het Afwegingsmodel Handhaving Kinderopvang en Peuterspeelzalen bij het

Nadere informatie

Beleidsnotitie Toezicht & handhaving wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

Beleidsnotitie Toezicht & handhaving wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Beleidsnotitie Toezicht & handhaving wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Gemeente Opsterland Augustus 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding blz. 3 2. Relevante wet en regelgeving blz. 3 2.1.

Nadere informatie

Toelichting op de Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Heemstede 2014

Toelichting op de Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Heemstede 2014 Toelichting op de Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Heemstede 2014 Algemene toelichting Hoofdstuk 2 Herstellend traject In een herstellend traject zijn verschillende

Nadere informatie

HANDHAVING- EN SANCTIEBELEID KINDEROPVANG EN PEUTERSPEELZALEN 2012

HANDHAVING- EN SANCTIEBELEID KINDEROPVANG EN PEUTERSPEELZALEN 2012 CVDR Officiële uitgave van Barneveld. Nr. CVDR338380_1 24 januari 2017 HANDHAVING- EN SANCTIEBELEID KINDEROPVANG EN PEUTERSPEELZALEN 2012 HANDHAVING- EN SANCTIEBELEID KINDEROPVANG EN PEUTERSPEELZALEN 2012

Nadere informatie

Handhavingsbeleid kwaliteit Kinderopvang Gemeente De Bilt 2013

Handhavingsbeleid kwaliteit Kinderopvang Gemeente De Bilt 2013 Handhavingsbeleid kwaliteit Kinderopvang Gemeente De Bilt 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding en leeswijzer 3 1.1 Landelijk Register Kinderopvang.... 3 2. Wet- en regelgeving 4 2.1 Wetten en besluiten. 4

Nadere informatie

BELEIDSREGEL HANDHAVING KINDEROPVANG EN PEUTERSPEELZALEN HELMOND 2013

BELEIDSREGEL HANDHAVING KINDEROPVANG EN PEUTERSPEELZALEN HELMOND 2013 Jaar: 2013 Nummer: 41 Besluit: B&W 23 april 2013 Gemeenteblad BELEIDSREGEL HANDHAVING KINDEROPVANG EN PEUTERSPEELZALEN HELMOND 2013 Burgemeester en wethouders van Helmond Gelet op de Wet kinderopvang en

Nadere informatie

Toezicht- en handhavingsbeleid kinderopvang en peuterspeelzalen 2013

Toezicht- en handhavingsbeleid kinderopvang en peuterspeelzalen 2013 Toezicht- en handhavingsbeleid kinderopvang en peuterspeelzalen 2013 Pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1. INLEIDING 4 1.1 WET- EN REGELGEVING...4 1.2 DE ROL VAN DE GEMEENTE...4 1.3 NIEUWE VERSIE VAN HET TOEZICHT-

Nadere informatie

Toezicht en handhaving in kinderopvang en peuterspeelzalen

Toezicht en handhaving in kinderopvang en peuterspeelzalen Faza Toezicht en handhaving in kinderopvang en peuterspeelzalen Augustus 2012 *D12.003434* D12.003434 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Doel beleidsnota 3 1.3 Regionale afstemming 3 1.4

Nadere informatie

Handhavingsbeleid Kwaliteit kinderopvang & Peuterspeelzalen Gemeente Woerden

Handhavingsbeleid Kwaliteit kinderopvang & Peuterspeelzalen Gemeente Woerden Handhavingsbeleid Kwaliteit kinderopvang & Peuterspeelzalen 2012 Gemeente Woerden 1 1. Inleiding Goede en verantwoorde kinderopvang en peuterspeelzaalwerk zijn belangrijke aandachtspunten in de huidige

Nadere informatie

NOTA TOEZICHT EN HANDHAVING KINDEROPVANG EN PEUTERSPEELZALEN. Versie 2012. Gemeente Hoorn

NOTA TOEZICHT EN HANDHAVING KINDEROPVANG EN PEUTERSPEELZALEN. Versie 2012. Gemeente Hoorn NOTA TOEZICHT EN HANDHAVING KINDEROPVANG EN PEUTERSPEELZALEN Versie 2012 Gemeente Hoorn Vastgesteld bij het collegebesluit van 18 december 2012 2 INHOUDSOPGAVE: HOOFDSTUK 1. INLEIDING 04 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Een last onder dwangsom wordt opgelegd met als doel herstel van de overtreding en/of voorkoming van herhaling van de overtreding.

Een last onder dwangsom wordt opgelegd met als doel herstel van de overtreding en/of voorkoming van herhaling van de overtreding. Toelichting Algemene toelichting Hoofdstuk 2 Herstellend traject Stap 1: aanwijzing (artikel 1.65, eerste lid en artikel 2.23, eerste lid van de Wko) Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen gemeente Olst-Wijhe

Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen gemeente Olst-Wijhe Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen gemeente Olst-Wijhe Vastgesteld door het college op 11 februari 2014 Publicatie in Huis aan Huis op 26 februari 2014 Inwerkingtreding

Nadere informatie

Handhavingsbeleid kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen Gemeente Delfzijl Gemeente Appingedam Gemeente Loppersum

Handhavingsbeleid kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen Gemeente Delfzijl Gemeente Appingedam Gemeente Loppersum Handhavingsbeleid kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen 2013 Gemeente Delfzijl Gemeente Appingedam Gemeente Loppersum 1 Samenvatting Voor u ligt notitie Handhavingsbeleid kinderopvang en kwaliteitseisen

Nadere informatie

Onaangekondigde inspecties vinden uitsluitend plaats in opdracht van de gemeente.

Onaangekondigde inspecties vinden uitsluitend plaats in opdracht van de gemeente. Afspraken tussen GGD Zuid Holland West en de regiogemeenten (Delft, Leidschendam- Voorburg, Midden Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland, Zoetermeer) inzake Toezicht en handhaving

Nadere informatie

Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Hoofdstuk 1 Algemeen Artikel 1 Toepassing Deze beleidsregels zijn van toepassing op de handhaving naar aanleiding van overtreding

Nadere informatie

de Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

de Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Capelle aan den IJssel. Nr. 51246 25 april 2016 Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN Capelle aan

Nadere informatie

Toezicht- en handhavingsbeleid kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen. Gemeente Dordrecht 2012

Toezicht- en handhavingsbeleid kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen. Gemeente Dordrecht 2012 Toezicht- en handhavingsbeleid kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1. Inleiding 3 1.1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen 3 1.2 Toezicht- en handhavingsbeleid

Nadere informatie

GEMEENTE MEDEMBLIK NOTA TOEZICHT EN HANDHAVING KINDEROPVANG EN PEUTERSPEELZALEN. Vastgesteld bij collegebesluit van 20-11-2012

GEMEENTE MEDEMBLIK NOTA TOEZICHT EN HANDHAVING KINDEROPVANG EN PEUTERSPEELZALEN. Vastgesteld bij collegebesluit van 20-11-2012 GEMEENTE MEDEMBLIK NOTA TOEZICHT EN HANDHAVING KINDEROPVANG EN PEUTERSPEELZALEN Vastgesteld bij collegebesluit van 20-11-2012 Bekend gemaakt op 22-11-2012 1 INHOUDSOPGAVE: HOOFDSTUK 1. INLEIDING...3 1.1

Nadere informatie

Bijlage 1. Procedure inspecties toezichthouder

Bijlage 1. Procedure inspecties toezichthouder Bijlage 1 Procedure inspecties toezichthouder Voorinspectie 1. Ontvangst melding (artikel 45, eerste lid Wet Kinderopvang), afdeling Welzijn. 2. Controleren of er sprake is van kinderopvang (artikel 4

Nadere informatie

Notitie Handhaving Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Gemeente Meppel

Notitie Handhaving Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Gemeente Meppel Notitie Handhaving Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Gemeente Meppel Meppel, Augustus 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Relevante wet- en regelgeving 3. Wettelijke taken en verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen gemeente Hoogeveen 2011

Handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen gemeente Hoogeveen 2011 Achtergronddocument Handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen gemeente Hoogeveen 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Relevante wet- en regelgeving 5 2.1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen

Nadere informatie

TOEZICHT- EN HANDHAVINGSBELEID KINDEROPVANG EN PEUTERSPEELZAALWERK GEMEENTE BEEMSTER

TOEZICHT- EN HANDHAVINGSBELEID KINDEROPVANG EN PEUTERSPEELZAALWERK GEMEENTE BEEMSTER TOEZICHT- EN HANDHAVINGSBELEID KINDEROPVANG EN PEUTERSPEELZAALWERK Inhoudsopgave Samenvatting 2 1 Inleiding 3 2. Wettelijk kader, taken en verantwoordelijkheden handhaving kinderopvang 6 2.1 Wettelijk

Nadere informatie

Beleidsnota. Toezicht en handhaving kwaliteit en veiligheid Kinderopvang en peuterspeelzalen

Beleidsnota. Toezicht en handhaving kwaliteit en veiligheid Kinderopvang en peuterspeelzalen Beleidsnota Toezicht en handhaving kwaliteit en veiligheid Kinderopvang en peuterspeelzalen Gemeente Opmeer Oktober 2010 Colofon: Dit is een uitgave van de gemeente Opmeer. Vastgesteld in de vergadering

Nadere informatie

Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen gemeente Assen 2012

Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen gemeente Assen 2012 Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen gemeente Assen 2012 Organisatie: Gemeente Assen Afdeling: Publieksbalie Cluster: Vergunningen en Handhaving In samenwerking

Nadere informatie

Handhavingsbeleid KINDEROPVANG

Handhavingsbeleid KINDEROPVANG Handhavingsbeleid KINDEROPVANG Gemeente Leiden Dienst Cultuur en Educatie Januari 2006 1 Samenvatting In het kader van de Wet kinderopvang en de bijbehorende Beleidsregels kwaliteit kinderopvang hebben

Nadere informatie

Verordening Ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen gemeente

Verordening Ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen gemeente Verordening Ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen gemeente Ede 2011 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze

Nadere informatie

Handhavingsbeleidsplan kwaliteit kinderopvang gemeente Schiedam

Handhavingsbeleidsplan kwaliteit kinderopvang gemeente Schiedam Handhavingsbeleidsplan kwaliteit kinderopvang gemeente Schiedam Schiedam 2012 Inhoudsopgave Aanleiding... 2 Relevante Wet- en regelgeving... 3 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wko)...

Nadere informatie

Inspectie in kinderopvang en peuterspeelzaalwerk

Inspectie in kinderopvang en peuterspeelzaalwerk Inspectie in kinderopvang en peuterspeelzaalwerk Augustus 2013 1. Betrokken partijen bij het toezicht op dagopvang en peuterspeelzalen.3 2. Inspectie door de GGD.4 3. Handhaving kwaliteit van peuterspeelzaalwerk

Nadere informatie

Beleidsregels toezicht en handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalengemeente Deventer 2014

Beleidsregels toezicht en handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalengemeente Deventer 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Deventer. Nr. 15315 23 februari 2015 Beleidsregels toezicht en handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalengemeente Deventer 2014 Hoofdstuk

Nadere informatie

Boetebeleidsregels Wet Kinderopvang (WKo) Handhaving in het algemeen

Boetebeleidsregels Wet Kinderopvang (WKo) Handhaving in het algemeen Boetebeleidsregels Wet Kinderopvang (WKo) Handhaving in het algemeen Het college van burgemeester en wethouders ziet op grond van artikel 61 van de Wet Kinderopvang (hierna: Wko) toe op de naleving van

Nadere informatie

Beleidsregels handhaving kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzaalwerk gemeente Den Haag 2006

Beleidsregels handhaving kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzaalwerk gemeente Den Haag 2006 Beleidsregels handhaving kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzaalwerk gemeente Den Haag 2006 Inhoud: Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Inleiding 1.1 Algemeen 1.2 Beleidsregels handhaving kwaliteit kinderopvang

Nadere informatie

Notitie Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Gemeente Zaltbommel 2011

Notitie Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Gemeente Zaltbommel 2011 Notitie Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Gemeente Zaltbommel 2011 SAMENVATTING Voor u ligt de notitie Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Gemeente Zaltbommel'. Deze

Nadere informatie

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; Gemeentestukken: 2011-131 De raad van de gemeente Ridderkerk; overwegende, dat het gewenst is in aanvulling op de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen, het Convenant tussen de branche organisaties

Nadere informatie

gemeente Eindhoven OplegvelRaadsvoorstel Verordening Ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen Eindhoven 2011

gemeente Eindhoven OplegvelRaadsvoorstel Verordening Ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen Eindhoven 2011 gemeente Eindhoven Mens & Maatschappij, Jeugd Raadsnummer Inboeknummer 11R4534 11bst01531 Beslisdatum B&W 04 oktober 2011 Dossiernummer 11.40.551 OplegvelRaadsvoorstel Verordening Ruimte- en inrichtingseisen

Nadere informatie

HANDHAVEN IN DE KINDEROPVANG EN DE PEUTERSPEELZALEN

HANDHAVEN IN DE KINDEROPVANG EN DE PEUTERSPEELZALEN HANDHAVEN IN DE KINDEROPVANG EN DE PEUTERSPEELZALEN BELEIDSREGELS HANDHAVING WET KINDEROPVANG EN KWALITEITSEISEN PEUTERSPEELZALEN 2014 Gemeente Soest Afdeling Samenleving Juli 2014 1 Inhoudsopgave Inleiding...

Nadere informatie

Instructie toezicht en handhaving peuterspeelzalen in 2011 en 2012

Instructie toezicht en handhaving peuterspeelzalen in 2011 en 2012 Instructie toezicht en handhaving peuterspeelzalen in 2011 en 2012 1. Inleiding Artikel 2.19 van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (WKO) bepaalt, dat het college van B&W toeziet op

Nadere informatie

Handhavings- en boetebeleid Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen gemeente Hardenberg

Handhavings- en boetebeleid Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen gemeente Hardenberg Handhavings- en boetebeleid Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen gemeente Hardenberg december 2011 1. Inleiding 1.a. Aanleiding De Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wko)regelt

Nadere informatie

VERORDENING RUIMTE- EN INRICHTINGSEISEN PEUTERSPEELZALEN HELMOND 2012

VERORDENING RUIMTE- EN INRICHTINGSEISEN PEUTERSPEELZALEN HELMOND 2012 Jaar: 2012 Nummer: 13 Besluit: Gemeenteraad 6 maart 2012 Gemeenteblad VERORDENING RUIMTE- EN INRICHTINGSEISEN PEUTERSPEELZALEN HELMOND 2012 De raad van de gemeente Helmond; gezien het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

Toezicht en handhaving kwaliteit kinderopvang

Toezicht en handhaving kwaliteit kinderopvang Toezicht en handhaving kwaliteit kinderopvang Gemeente Eemsmond September 2012 Inleiding De huidige notitie Toezicht en handhaving kwaliteit kinderopvang van september 2009 is verouderd. Het college van

Nadere informatie

Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen gemeente Zeist 2011

Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen gemeente Zeist 2011 Zeist 2011 officiële titel Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen gemeente Zeist 2011 citeertitel Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen gemeente Zeist 2011 wettelijke

Nadere informatie

Inspectierapport Grote Zus (GOB) Krelagestraat JC Lisse

Inspectierapport Grote Zus (GOB) Krelagestraat JC Lisse Inspectierapport Grote Zus (GOB) Krelagestraat 70 2163JC Lisse Toezichthouder: GGD Hollands Midden In opdracht van gemeente: Lisse Datum inspectie: 13-05-2015 Type onderzoek: Onderzoek voor registratie

Nadere informatie

AFWEGINGSMODEL HANDHAVING KINDEROPVANG EN PEUTERSPEELZALEN

AFWEGINGSMODEL HANDHAVING KINDEROPVANG EN PEUTERSPEELZALEN AFWEGINGSMODEL HANDHAVING KINDEROPVANG EN PEUTERSPEELZALEN Handhaving- en beleid gemeente Borger-Odoorn betreffende kwaliteit kinderopvang en kwaliteit peuterspeelzalen 1. Dagopvang (KDV) 2. Buitenschoolse

Nadere informatie

Handhavingsbeleid Kinderopvang gemeente Oosterhout

Handhavingsbeleid Kinderopvang gemeente Oosterhout CVDR Officiële uitgave van Oosterhout. Nr. CVDR64508_ 4 januari 07 Handhavingsbeleid Kinderopvang gemeente Oosterhout. Inleiding Op januari 005 is de Wet kinderopvang in werking getreden. Deze wet regelt

Nadere informatie

Gemeenteblad 2012 nummer 9

Gemeenteblad 2012 nummer 9 Gemeenteblad 2012 nummer 9 Toezicht- en handhavingsbeleid kinderopvang en peuterspeelzalen 2012 uitgegeven: 22 februari 2012 2012/34310 Onderstaande betreft besluit genomen in B&W vergadering dd. 14-02-2012

Nadere informatie

VERORDENING ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen Lelystad

VERORDENING ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen Lelystad VERORDENING ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen Lelystad 2010 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Lelystad Officiële naam regeling VERORDENING ruimte-

Nadere informatie

Toelichting op de beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Tiel 2014

Toelichting op de beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Tiel 2014 Toelichting op de beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Tiel 2014 HOOFDSTUK 1. ALGEMENE TOELICHTING Inleiding Mede door een aantal landelijke incidenten staat de

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 februari 2012

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 februari 2012 De Raad van Waalwijk, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 februari 2012 gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; overwegende dat het gewenst is in aanvulling op de

Nadere informatie

Afwegingsmodel handhaving kinderopvang en peuterspeelzalen VNG

Afwegingsmodel handhaving kinderopvang en peuterspeelzalen VNG Bijlage Afwegingsmodel handhaving kinderopvang en peuterspeelzalen VNG Handhavingsbeleidsplan Kinderopvang en Peuterspeelzalen De Marne, januari 2013 1 AFWEGINGSMODEL HANDHAVING KINDEROPVANG EN PEUTERSPEELZALEN

Nadere informatie

REGIONAAL BELEIDSKADER TOEZICHT EN HANDHAVING KINDEROPVANG EN PEUTERSPEELZAALWERK BRABANT-ZUIDOOST

REGIONAAL BELEIDSKADER TOEZICHT EN HANDHAVING KINDEROPVANG EN PEUTERSPEELZAALWERK BRABANT-ZUIDOOST REGIONAAL BELEIDSKADER TOEZICHT EN HANDHAVING KINDEROPVANG EN PEUTERSPEELZAALWERK BRABANT-ZUIDOOST 11 januari 2016 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Inleiding 1 2. Toezicht kinderopvang en peuterspeelzalen...

Nadere informatie

Handhavingsbeleid. Kinderopvang & Peuterspeelzaalwerk

Handhavingsbeleid. Kinderopvang & Peuterspeelzaalwerk Handhavingsbeleid Kinderopvang & Peuterspeelzaalwerk Gemeente Bergambacht 3 februari 2011 Gezamenlijk opgesteld met de ambtenaren van de gemeente Ouderkerk, Nederlek, Vlist, Schoonhoven en Bergambacht

Nadere informatie

Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen gemeente Achtkarspelen

Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen gemeente Achtkarspelen Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen gemeente Achtkarspelen De raad van de gemeente Achtkarspelen, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 1 december

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 1.64 en 2.22 van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen;

Gelet op de artikelen 1.64 en 2.22 van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; Beleidsregels van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van.2011, Directie Kinderopvang, nr. KO/ 2011/ 22193, houdende werkwijze toezichthouder kinderopvang en peuterspeelzalen (Beleidsregels

Nadere informatie

B&W.nr , d.d. 6 september Vaststellen concept verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen Leiden 2011 voor de inspraak

B&W.nr , d.d. 6 september Vaststellen concept verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen Leiden 2011 voor de inspraak B&W.nr. 11.0857, d.d. 6 september 2011 Onderwerp Vaststellen concept verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen Leiden 2011 voor de inspraak Besluiten:Behoudens advies van de commissie 1.

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 25821 14 december 2012 Beleidsregels van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 5 december 2012, Directie

Nadere informatie

Beleidsplan en afwegingsmodel

Beleidsplan en afwegingsmodel Handhaving Wet Kinderopvang & kwaliteitsregels peuterspeelzalen 2011 Beleidsplan en afwegingsmodel Gemeente Maassluis Maart 2011 1 1 Inleiding De Wet kinderopvang is in 2010 gewijzigd in de Wet kinderopvang

Nadere informatie

Inspectierapport NannyThuis (GOB) Alk XL NOORDWIJK ZH

Inspectierapport NannyThuis (GOB) Alk XL NOORDWIJK ZH Inspectierapport NannyThuis (GOB) Alk 45 2201XL NOORDWIJK ZH Toezichthouder: GGD Hollands Midden In opdracht van gemeente: NOORDWIJK Datum inspectie: 16-07-2014 Type onderzoek: Onderzoek voor registratie

Nadere informatie

AFWEGINGSMODEL HANDHAVING KINDEROPVANG EN PEUTERSPEELZALEN

AFWEGINGSMODEL HANDHAVING KINDEROPVANG EN PEUTERSPEELZALEN AFWEGINGSMODEL HANDHAVING KINDEROPVANG EN PEUTERSPEELZALEN Regio Twente Versie: December 2012 Afwegingsmodel Twente INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 INLEIDING...4 1.1 WET KINDEROPVANG EN KWALITEITSEISEN PEUTERSPEELZALEN...4

Nadere informatie

Algemene toelichting verordening kwaliteitsregels peuterspeelzalen

Algemene toelichting verordening kwaliteitsregels peuterspeelzalen Algemene toelichting verordening kwaliteitsregels peuterspeelzalen Gemeenten zijn niet verplicht kwaliteitsregels te stellen voor het peuterspeelzaalwerk. Het peuterspeelzaalwerk valt niet onder de Wet

Nadere informatie

Handhavingsbeleid kinderopvang & peuterspeelzaalwerk Nissewaard 2016

Handhavingsbeleid kinderopvang & peuterspeelzaalwerk Nissewaard 2016 Handhavingsbeleid kinderopvang & peuterspeelzaalwerk Nissewaard 2016 Vastgesteld oktober 2016, Nissewaard - Beleid & projecten, Maatschappelijke Ontwikkeling - Bewonerszaken, Zorg en Samenleving 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Wijzigingen wet- en regelgeving registratie, toezicht en handhaving kinderopvang 2012

Wijzigingen wet- en regelgeving registratie, toezicht en handhaving kinderopvang 2012 Wijzigingen wet- en regelgeving registratie, toezicht en handhaving kinderopvang 2012 De onderstaande wijzigingen betreffen niet alle wijzigingen op wet- en regelgeving kinderopvang, maar alleen de belangrijkste

Nadere informatie

Bijlage 3. Toelichting en procedures sanctiemiddelen

Bijlage 3. Toelichting en procedures sanctiemiddelen Bijlage 3 Toelichting en procedures sanctiemiddelen 1. Aanwijzing Grond : het niet voldoen aan de voorschriften van hoofdstuk 3, paragrafen 2 en 3 van de Wet Kinderopvang. Wettelijke basis : artikel 65,

Nadere informatie

Gemeentelijke Beleidsregels HANDHAVING KINDEROPVANG EN PEUTERSPEELZALEN 2012

Gemeentelijke Beleidsregels HANDHAVING KINDEROPVANG EN PEUTERSPEELZALEN 2012 Gemeentelijke Beleidsregels HANDHAVING KINDEROPVANG EN PEUTERSPEELZALEN 2012 Gemeente Zoetermeer Versie 27 augustus 2012 Handhaving- en beleid betreffende kwaliteit kinderopvang en kwaliteit peuterspeelzalen

Nadere informatie

B en W. nr d,.d Onderwerp Vaststellen jaarverslag Wet kinderopvang 2011

B en W. nr d,.d Onderwerp Vaststellen jaarverslag Wet kinderopvang 2011 B en W. nr. 12.0387 d,.d. 17-4-2012 Onderwerp Vaststellen jaarverslag Wet kinderopvang 2011 Besluiten:Behoudens advies van de commissie 1. bijgaand gemeentelijk jaarverslag Wet kinderopvang 2011 vast te

Nadere informatie

HANDHAVING- EN SANCTIEBELEID KINDEROPVANG EN PEUTERSPEELZALEN 2012

HANDHAVING- EN SANCTIEBELEID KINDEROPVANG EN PEUTERSPEELZALEN 2012 HANDHAVING- EN SANCTIEBELEID KINDEROPVANG EN PEUTERSPEELZALEN 2012 Handhaving- en sanctiebeleid gemeenten regio Gelderland-Midden voor kwaliteit kinderopvang en kwaliteit peuterspeelzalen 1. Dagopvang

Nadere informatie

Nota van B&W. Met deze nota stellen wij het handhavingsbeleid kwaliteit kinderopvang vast.

Nota van B&W. Met deze nota stellen wij het handhavingsbeleid kwaliteit kinderopvang vast. Nota van B&W Portefeuille M. Divendal Auteur Mw. M. Tijl Telefoon 5114396 E-mail: mtijl@haarlem.nl PD/SZW Reg.nr. PD/SZW/2007/141 Te kopiëren: A B & W-vergadering van 3 april 2007 Onderwerp Handhavingsbeleid

Nadere informatie

Beleidsnota handhaving kwaliteit kinderopvang gemeente Oldebroek

Beleidsnota handhaving kwaliteit kinderopvang gemeente Oldebroek Beleidsnota handhaving kwaliteit kinderopvang gemeente Oldebroek Inhoudsopgave pagina Samenvatting 2 1. Inleiding 3 2. Gemeentelijke taken en locale situatie 4 3. Wet en regelgeving 5 4. Afwegingsmodel

Nadere informatie

AFWEGINGSMODEL HANDHAVING KINDEROPVANG EN PEUTERSPEELZALEN 2012

AFWEGINGSMODEL HANDHAVING KINDEROPVANG EN PEUTERSPEELZALEN 2012 AFWEGINGSMODEL HANDHAVING KINDEROPVANG EN PEUTERSPEELZALEN 2012 VNG Handhaving- en beleid gemeenten betreffende kwaliteit kinderopvang en kwaliteit peuterspeelzalen 1. Dagopvang 2. Buitenschoolse opvang

Nadere informatie

Bijlage 1 Afwegingsmodel handhaving kinderopvang

Bijlage 1 Afwegingsmodel handhaving kinderopvang Bijlage 1 Afwegingsmodel handhaving kinderopvang Afwegingsmodel handhaving kinderopvang Gemeente Winsum, juli 2011 1 AFWEGINGSMODEL HANDHAVING KINDEROPVANG Gemeente Winsum juni 2011 Handhaving en beleid

Nadere informatie

Toezicht- en handhavingsbeleid kinderopvang en peuterspeelzalen 2013

Toezicht- en handhavingsbeleid kinderopvang en peuterspeelzalen 2013 CVDR Officiële uitgave van Pijnacker-Nootdorp. Nr. CVDR254741_1 15 november 2016 Toezicht- en handhavingsbeleid kinderopvang en peuterspeelzalen 2013 1. Inleiding 1.1 Wet- en regelgeving De Wet kinderopvang

Nadere informatie

Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen 2015

Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen 2015 0 Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen 2015 1 Inhoud 1. Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen gemeente Aalsmeer 2015 2 2.

Nadere informatie

Handhavingsbeleid kinderopvang en peuterspeelzalen Waddinxveen

Handhavingsbeleid kinderopvang en peuterspeelzalen Waddinxveen Handhavingsbeleid kinderopvang en peuterspeelzalen Waddinxveen 1 1. Aanleiding... 3 2. Kader... 3 3. Gemeentelijke taken... 3 3.1 Exploitatieonderzoek en registratie...4 3.2 Toezicht op naleving van de

Nadere informatie

informatief en besluitvormend Ontwerpbesluit\ kennisnemen van

informatief en besluitvormend Ontwerpbesluit\ kennisnemen van GEMEENTE SON EN BREUGEL B & W ADVIESNOTA Onderwerp Jaarverslag kinderopvang 2010 en handhaving kwaliteit kinderopvang Portefeuillehouder J.P. Frenken Agendanummer Opsteller W. H. van den Adviesnota integraal

Nadere informatie

AFWEGINGSMODEL HANDHAVING KINDEROPVANG EN PEUTERSPEELZALEN 2012

AFWEGINGSMODEL HANDHAVING KINDEROPVANG EN PEUTERSPEELZALEN 2012 AFWEGINGSMODEL HANDHAVING KINDEROPVANG EN PEUTERSPEELZALEN 2012 VNG Handhaving- en beleid gemeenten betreffende kwaliteit kinderopvang en kwaliteit peuterspeelzalen 1. Dagopvang 2. Buitenschoolse opvang

Nadere informatie

AFWEGINGSMODEL HANDHAVING KINDEROPVANG EN PEUTERSPEELZALEN 2012

AFWEGINGSMODEL HANDHAVING KINDEROPVANG EN PEUTERSPEELZALEN 2012 AFWEGINGSMODEL HANDHAVING KINDEROPVANG EN PEUTERSPEELZALEN 2012 VNG Handhaving- en beleid gemeenten betreffende kwaliteit kinderopvang en kwaliteit peuterspeelzalen 1. Dagopvang 2. Buitenschoolse opvang

Nadere informatie

AFWEGINGSMODEL HANDHAVING KINDEROPVANG Breda

AFWEGINGSMODEL HANDHAVING KINDEROPVANG Breda AFWEGINGSMODEL HANDHAVING KINDEROPVANG Breda Verordening Ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen en Voorscholen gemeente Breda 2012 Raadsbesluit Breda 31 mei 2012 Handhaving- en beleid gemeenten betreffende

Nadere informatie

TOEZICHT EN HANDHAVING KWALITEIT KINDEROPVANG EN PEUTERSPEELZALEN GEMEENTE HAARLEMMERMEER 2015

TOEZICHT EN HANDHAVING KWALITEIT KINDEROPVANG EN PEUTERSPEELZALEN GEMEENTE HAARLEMMERMEER 2015 TOEZICHT EN HANDHAVING KWALITEIT KINDEROPVANG EN PEUTERSPEELZALEN GEMEENTE HAARLEMMERMEER 2015 Inhoud LEESWIJZER... 3 1. INLEIDING... 4 2. WETTELIJK KADER... 6 2.1. LANDELIJKE REGELGEVING... 6 2.2. LOKAAL

Nadere informatie

TOEZICHT EN HANDHAVING. Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Gemeente Tynaarlo

TOEZICHT EN HANDHAVING. Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Gemeente Tynaarlo TOEZICHT EN HANDHAVING Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen 2014 Gemeente Tynaarlo 20 mei 2014 1. Inleiding... 4 2. Wet Kinderopvang en andere relevante wet- en regelgeving... 5 2.1 Regeling

Nadere informatie

Handhavingsbeleid kinderopvang & peuterspeelzaalwerk Leiden

Handhavingsbeleid kinderopvang & peuterspeelzaalwerk Leiden Handhavingsbeleid kinderopvang & peuterspeelzaalwerk Leiden Gemeente Leiden Realisatie / Stadskennis en Cultuur april 2011 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 1. Aanleiding... 4 1.1 Landelijke ontwikkelingen...

Nadere informatie

Toezicht en handhaving kwaliteit kinderopvang. Gemeente Leeuwarderadeel 2009

Toezicht en handhaving kwaliteit kinderopvang. Gemeente Leeuwarderadeel 2009 Toezicht en handhaving kwaliteit kinderopvang Gemeente Leeuwarderadeel 2009 3 maart 2009 Inhoudsopgave 1. Inleiding blz. 3 2. Toezicht en handhaving volgens de Wet Kinderopvang blz. 4 2.1. Toezicht blz.

Nadere informatie

Inspectierapport SDK Driehoek (KDV) Driehoek 40 3328KG DORDRECHT

Inspectierapport SDK Driehoek (KDV) Driehoek 40 3328KG DORDRECHT Inspectierapport SDK Driehoek (KDV) Driehoek 40 3328KG DORDRECHT Toezichthouder: Dienst Gezondheid en Jeugd In opdracht van gemeente: DORDRECHT Datum inspectiebezoek: 24-10-2013 Type onderzoek : Onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport Ziezo (GOB) Albert Plesmanstraat HJ Schoonhoven

Inspectierapport Ziezo (GOB) Albert Plesmanstraat HJ Schoonhoven Inspectierapport Ziezo (GOB) Albert Plesmanstraat 17 2871HJ Schoonhoven Toezichthouder: GGD Hollands Midden In opdracht van gemeente: Krimpenerwaard Datum inspectie: 15-06-2015 Type onderzoek: Onderzoek

Nadere informatie

Afwegingsmodel handhaving kinderopvang Schiedam 2012 1

Afwegingsmodel handhaving kinderopvang Schiedam 2012 1 HANDHAVING KINDEROPVANG EN PEUTERSPEELZALEN 2012 Gemeente Schiedam Handhaving- en beleid betreffende kwaliteit kinderopvang en kwaliteit peuterspeelzalen Algemeen Het college hanteert het Afwegingsmodel

Nadere informatie

REGIONAAL BELEIDSKADER TOEZICHT EN HANDHAVING KINDEROPVANG EN PEUTERSPEELZAALWERK BRABANT-ZUIDOOST 2016

REGIONAAL BELEIDSKADER TOEZICHT EN HANDHAVING KINDEROPVANG EN PEUTERSPEELZAALWERK BRABANT-ZUIDOOST 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Helmond. Nr. 62453 18 mei 2016 REGIONAAL BELEIDSKADER TOEZICHT EN HANDHAVING KINDEROPVANG EN PEUTERSPEELZAALWERK BRABANT-ZUIDOOST 2016 Deze beleidsnotitie gaat

Nadere informatie

Inspectierapport Bso Dragons Den (BSO) Eisingastraat 2 2201DJ NOORDWIJK ZH

Inspectierapport Bso Dragons Den (BSO) Eisingastraat 2 2201DJ NOORDWIJK ZH Inspectierapport Bso Dragons Den (BSO) Eisingastraat 2 2201DJ NOORDWIJK ZH Toezichthouder: GGD Hollands Midden In opdracht van gemeente: NOORDWIJK Datum inspectiebezoek: 07-11-2013 Type onderzoek: Onderzoek

Nadere informatie

Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen gemeente De Marne

Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen gemeente De Marne Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen gemeente De Marne Burgemeester en wethouders van gemeente De Marne Gelet op artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht; Gelet

Nadere informatie

AFWEGINGSMODEL HANDHAVING KINDEROPVANG EN PEUTERSPEELZALEN 2012

AFWEGINGSMODEL HANDHAVING KINDEROPVANG EN PEUTERSPEELZALEN 2012 2012/34529 AFWEGINGSMODEL HANDHAVING KINDEROPVANG EN PEUTERSPEELZALEN 2012 VNG Handhaving- en beleid gemeenten betreffende kwaliteit kinderopvang en kwaliteit peuterspeelzalen 1. Dagopvang 2. Buitenschoolse

Nadere informatie

Inspectierapport Kindercentrum De Klim-Inn (BSO) De Meent BR LELYSTAD Registratienummer:

Inspectierapport Kindercentrum De Klim-Inn (BSO) De Meent BR LELYSTAD Registratienummer: Inspectierapport Kindercentrum De Klim-Inn (BSO) De Meent 18 8224BR LELYSTAD Registratienummer: 230229475 Toezichthouder: GGD Flevoland In opdracht van gemeente: LELYSTAD Datum inspectiebezoek: 16-08-2013

Nadere informatie

Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Oost Gelre

Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Oost Gelre Beleidsregels handhaving Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Oost Gelre Burgemeester en wethouders van de gemeente Oost Gelre Gelet op artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht; Gelet op

Nadere informatie

Handhavingsprotocol kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen 2012

Handhavingsprotocol kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen 2012 Handhavingsprotocol kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen 2012 Gemeente 's-hertogenbosch, september 2012 Handhaving- en beleid betreffende kwaliteit kinderopvang en kwaliteit peuterspeelzalen 1. Dagopvang

Nadere informatie

Handhavingsbeleid kinderopvang Gemeente Waalwijk

Handhavingsbeleid kinderopvang Gemeente Waalwijk Handhavingsbeleid kinderopvang 2012 Gemeente Waalwijk Maart 2012 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Gemeentelijke verantwoordelijkheid 4 kwaliteit kinderopvang 2.1 Wettelijk kader 2.2 Leges

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouderbureau Toppie (GOB) Frisselsteinstraat 5a 5461AD VEGHEL

Inspectierapport Gastouderbureau Toppie (GOB) Frisselsteinstraat 5a 5461AD VEGHEL Inspectierapport Gastouderbureau Toppie (GOB) Frisselsteinstraat 5a 5461AD VEGHEL Toezichthouder: GGD Hart voor Brabant In opdracht van gemeente: VEGHEL Datum inspectiebezoek: 06-12-2013 Type onderzoek

Nadere informatie

Bijlage 6. Wijzigingen wet- en regelgeving registratie, toezicht en handhaving kinderopvang 2012

Bijlage 6. Wijzigingen wet- en regelgeving registratie, toezicht en handhaving kinderopvang 2012 Bijlage 6 Wijzigingen wet- en regelgeving registratie, toezicht en handhaving kinderopvang 2012 De onderstaande wijzigingen betreffen niet alle wijzigingen op wet- en regelgeving kinderopvang, maar alleen

Nadere informatie

Beleidsnota. Toezicht en Handhaving Wet kinderopvang & kwaliteitseisen peuterspeelzalen 2016

Beleidsnota. Toezicht en Handhaving Wet kinderopvang & kwaliteitseisen peuterspeelzalen 2016 Beleidsnota Toezicht en Handhaving Wet kinderopvang & kwaliteitseisen peuterspeelzalen 2016 Gemeente Edam-Volendam November 2015 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1: Inleiding 1.1 Algemeen 1.2 Aanleiding 1.3 Inwerkingtreding

Nadere informatie

AFWEGINGSMODEL HANDHAVING KINDEROPVANG

AFWEGINGSMODEL HANDHAVING KINDEROPVANG AFWEGINGSMODEL HANDHAVING KINDEROPVANG VNG oktober 2010 Handhaving- en beleid gemeenten betreffende kwaliteit en handhaving kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen 1. Dagopvang 2. Buitenschoolse

Nadere informatie

Inspectierapport GOB de Bult (GOB) Wijk GE URK Registratienummer:

Inspectierapport GOB de Bult (GOB) Wijk GE URK Registratienummer: Inspectierapport GOB de Bult (GOB) Wijk 4 43 8321GE URK Registratienummer: 187750154 Toezichthouder: GGD Flevoland In opdracht van gemeente: URK Datum inspectiebezoek: 05-08-2013 Type onderzoek: Regulier

Nadere informatie

Handhavingsbeleid kwaliteit Kinderopvang en Peuterspeelzalen 2012 Gemeente Renswoude

Handhavingsbeleid kwaliteit Kinderopvang en Peuterspeelzalen 2012 Gemeente Renswoude Handhavingsbeleid kwaliteit Kinderopvang en Peuterspeelzalen 2012 Gemeente Renswoude Afdeling Algemene Zaken Vastgesteld :17 juli 2012 Gepubliceerd : 6 augustus 2012 0 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Verschillende

Nadere informatie

Handhaving- en sanctiebeleid gemeenten betreffende kwaliteit en handhaving kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

Handhaving- en sanctiebeleid gemeenten betreffende kwaliteit en handhaving kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Handhaving- en beleid gemeenten betreffende kwaliteit en handhaving kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen 1. Dagopvang 2. Buitenschoolse opvang (BSO) 3. Gastouderbureau 4. Gastouders 5. Peuterspeelzalen

Nadere informatie

HANDHAVEN IN DE KINDEROPVANG EN DE PEUTERSPEELZALEN

HANDHAVEN IN DE KINDEROPVANG EN DE PEUTERSPEELZALEN HANDHAVEN IN DE KINDEROPVANG EN DE PEUTERSPEELZALEN Gemeente Hardinxveld-Giessendam NOTA HANDHAVING KINDEROPVANG EN PEUTERSPEELZALEN Gemeente Hardinxveld-Giessendam Afdeling Beleid, Ontwikkeling en Ondersteuning

Nadere informatie