SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) AICN AUTOMATISERING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) AICN AUTOMATISERING"

Transcriptie

1 SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) AICN AUTOMATISERING

2 I N H O U D S O P G A V E S E R V I C E L E V E L A G R E E M E N T Inleiding... 3 Onderhoud op uw Software - Standaard Software onderhoudsovereenkomst... 4 Aanvullend Onderhoud op uw software - Aanvullende Software onderhoudsovereenkomst Onderhoud op uw hardware - Hardware Overeenkomst... 9 Onderhoud op uw netwerk - Netwerkbeheer Overeenkomst Aanvullend onderhoud op uw netwerk - Aanvullend onderhoud Netwerkbeheer Extra zekerheid voor uw server - Server Overeenkomst Het gemak van onbeperkte kennis - SmartCard Overeenkomst Pagina 2 van 17

3 I N L E I D I N G Veenendaal, augustus 2010 Op uw Licentie Voucher treft u een aantal posten aan waarvoor u aan AICN Automatisering per jaar een bedrag betaalt. Middels deze Service Level Agreement (SLA) maken wij voor u inzichtelijk waarvoor u precies een bijdrage betaalt en wat u daarvoor van ons kunt verwachten. Zo heeft u altijd duidelijk inzicht in de overeenkomsten die u met AICN Automatisering heeft afgesloten. De omschrijvingen op uw Licentie Voucher komen overeen met de titels van de hoofdstukken in deze SLA. Wellicht zijn niet alle onderdelen van deze SLA van toepassing, let u daarop door de SLA te vergelijken met de genoemde overeenkomsten op uw Licentie Voucher. Wij vertrouwen erop dat u met uw software en eventuele hardware overeenkomsten nog beter gebruik kunt maken van onze software en diensten. AICN Automatisering streeft ernaar om daarbij uw aanspreekpunt te zijn voor al uw automatiseringszaken. Wel zo duidelijk voor u: 1 aanspreekpunt, inzichtelijke responstijden en heldere voorwaarden. Uw opmerkingen en vragen zijn uiteraard welkom. Neemt u daarvoor contact op met uw accountmanager. Met vriendelijke groet, Namens alle medewerkers van AICN Automatisering Frank Luken Directeur Pagina 3 van 17

4 O N D E R H O U D O P U W S O F T W A R E - S T A N D A A R D S O F T W A R E O N D E R H O U D S O V E R E E N K O M S T Voor uw software, EURECREA GX, Fatyma, Urenregistratie & Rooster betaalt u jaarlijks een onderhoudsbedrag. Deze bedragen vindt u terug op uw Licentie Voucher die u van ons krijgt toegestuurd. 1. De verplichtingen van AICN aan u 1.1. AICN Automatisering geeft u telefonisch advies en hulp tijdens kantooruren. Deze zijn tussen en uur, van maandag tot en met vrijdag, uitgezonderd algemeen erkende feestdagen. Dit advies betreft alle bij u in gebruik zijnde software zoals die op uw Licentie Voucher is vermeld AICN Automatisering hanteert een maximale responstijd van 1 werkuur met betrekking tot uw telefoonmelding, internetmelding of bericht. Een kortere responstijd kan individueel in overleg met u worden overeengekomen AICN Automatisering is tijdens kantooruren telefonisch bereikbaar op telefoonnummer voor het aanmelden van vragen of storingen. Ook kunt u uw melding via de website doorgeven middels het invullen van een kort formulier. Daarnaast kunt u uw melding via sturen aan Let op: meldingen rechtstreeks gericht aan medewerkers van AICN Automatisering kunnen niet binnen deze responstijd beantwoord worden. Stuurt u daarom altijd uw vraag naar dan bent u zeker van een respons binnen 1 werkuur AICN Automatisering is verantwoordelijk voor het opheffen van storingen of problemen die zijn ontstaan bij normaal gebruik van uw software AICN Automatisering zal wijzigingen aanbrengen in de programmatuur als deze niet voldoet aan de met u overeengekomen functionele eisen Als het nodig is, zal een medewerker van AICN Automatisering de eventuele herstelwerkzaamheden bij u op locatie uitvoeren AICN Automatisering ontwikkelt minimaal 1 keer per jaar een nieuwe versie van de software. Deze versie bevat altijd nieuwe functionaliteiten en verbeteringen ten opzichte van de vorige versie. Updates spelen daarnaast altijd zoveel mogelijk in op veranderingen in uw branche en in de techniek. Daarnaast spelen uw eigen wensen ten aanzien van verbeteringen en uitbreidingen daarbij een grote rol AICN Automatisering verstrekt de software updates aan u via het Update Management Systeem. U ontvangt hierbij automatisch bericht als er een nieuwe update voor u gereed is. Deze installeert u eenvoudig zelf aan de hand van de uitleg die u daarbij van ons ontvangt Als u gebruik maakt van de module EURECREA GX Virtueel Boeken, heeft u recht op maximaal 1 keer per jaar een update of wijziging van uw plattegrond en/of lay-out, door u zelf aan ons te melden. Pagina 4 van 17

5 2. Voorwaarden 2.1. U bent daarbij verplicht om de software en de apparatuur waarop de software is geïnstalleerd, te gebruiken overeenkomstig de gebruiksinstructies van AICN Automatisering Voor een goede werking van de software is het noodzakelijk dat u de updates die aan u worden verstrekt altijd installeert conform de bijgaande instructies U dient te allen tijde zorg te dragen voor een kopie van uw gegevens, en deze ook te kunnen verstrekken aan een medewerker van AICN Automatisering indien dit nodig is U bent daarbij zelf verantwoordelijk voor de juistheid en de volledigheid van deze gegevens U dient zelf AICN Automatisering onmiddellijk op de hoogte te brengen als er een software storing optreedt. Het spreekt voor zich dat u daarbij toestemming dient te geven aan een medewerker van AICN Automatisering om toegang tot de software en apparatuur te verkrijgen Om een goede toegang, zowel op locatie als vanaf afstand, te kunnen realiseren, dient u de beschikking te hebben over een modem. De technische specificaties daarvan kunnen verschillend zijn en worden in overleg met u vastgesteld. 3. Uitzonderingen 3.1. Herstel van storingen die voortkomen uit ondeskundig of onzorgvuldig gebruik van de software of de apparatuur waarop de software geïnstalleerd is, en herstel van storingen die ontstaan door van buiten komende oorzaken zoals onder meer: bedieningsfouten, fouten in communicatielijnen of spannings-voorziening, dan wel fouten van andere software of apparatuur, zullen aan u in rekening worden gebracht volgens de dan geldende tarieven. Dit gebeurt dan altijd in overleg met u AICN Automatisering is niet verplicht tot het verlenen van service als de software of apparatuur zonder vooraf verkregen toestemming van AICN Automatisering blijkt te zijn onderhouden, gerepareerd of pogingen daartoe zijn gedaan door anderen dan medewerkers van AICN Automatisering. 4. Facturering en betaling 4.1. Facturering van de onderhoudskosten vindt jaarlijks plaats, vooraf. De factuur (Licentie Voucher) dient door u te worden voldaan uiterlijk 30 dagen na de factuurdatum De vaste kosten per jaar zijn verschuldigd vanaf de 1 e van de maand volgend op de maand waarin de software is gekocht Verrekening van de laatste garantiemaand geschiedt alleen als de garantieperiode afloopt voor de 15 e van de laatste garantiemaand Opties en overeenkomsten die later worden opgenomen, zullen vooraf aan u worden gefactureerd voor een evenredig deel van het jaar De tarieven zijn die bedragen die gelden op de ingangsdatum van de overeenkomst AICN Automatisering behoudt zich het recht voor deze tarieven met ingang van de datum van elk volgend factuurjaar te wijzigen, voor zover wettelijk toegestaan. AICN Automatisering geeft u daarover uiterlijk 60 dagen van te voren schriftelijk bericht Alle bedragen zijn exclusief omzetbelasting (BTW). Pagina 5 van 17

6 5. Aansprakelijkheid 5.1. AICN Automatisering is niet verantwoordelijk voor indirecte schade, zoals onder andere schade die verband houdt met het verloren gaan van gegevens, winstderving als gevolg van het niet- of niet naar behoren functioneren van haar producten of voor enige andere vervolg schade. 6. Opzeggen van de onderhoudsovereenkomst 6.1. Als u of AICN Automatisering in gebreke blijft met betrekking tot de voorwaarden zoals genoemd in dit document en als dit langer duurt dan 30 dagen nadat de wederpartij schriftelijk op de hoogte is gebracht, dan heeft u of AICN Automatisering het recht om deze overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk te beëindigen Mocht u, om welke redenen dan ook, niet langer gebruik willen maken van deze onderhoudsovereenkomst, dan dient u deze schriftelijk, uiterlijk 30 dagen voor het verstrijken van het kalenderjaar, op te zeggen. Voor overige voorwaarden omtrent het gebruik van onze software en diensten verwijzen wij u naar de Algemene Leveringsvoorwaarden. Onze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn bij de Kamer van Koophandel gedeponeerd onder nummer op 14 januari U kunt hiervan te allen tijde bij ons een kopie opvragen. Pagina 6 van 17

7 A A N V U L L E N D O N D E R H O U D O P U W S O F T W A R E - A A N V U L L E N D E S O F T W A R E O N D E R H O U D S O V E R E E N K O M S T - Omdat uw bedrijf wellicht ook graag buiten de normale kantooruren wil rekenen op optimale ondersteuning, heeft u bij ons een aanvullende onderhoudsovereenkomst voor uw software afgesloten. Deze overeenkomst betreft dus een aanvulling op de Standaard Software Onderhoudsovereenkomst. 1. Omschrijving Deze overeenkomst heeft betrekking op alle EURECREA GX producten die genoemd worden in uw Licentie Voucher. 2. Inhoud van deze overeenkomst 2.1. De standaard software onderhoudsovereenkomst geldt tijdens kantooruren, van maandag tot en met vrijdag, van tot uur. Tijdens deze uren is de Servicedesk van AICN Automatisering altijd bezet door iemand die uw vragen kan beantwoorden en u of uw personeel kan helpen met het oplossen van problemen en vragen Deze aanvullende software onderhoudsovereenkomst geldt in de volgende perioden: Hoogseizoen : van 1 april tot 1 oktober Voorjaarsvakantie : data zoals vastgesteld door Ministerie van Onderwijs Pasen : vrijdag voor Pasen tot en met 2 e Paasdag Herfstvakantie : data zoals vastgesteld door Ministerie van Onderwijs Kerst : vrijdag voor Kerst tot en met 2 januari van het volgende jaar 2.3. De aanvullende software onderhoudsovereenkomst geldt tijdens deze periodes gedurende de volgende tijden: Maandag t/m vrijdag: van tot uur Weekend en feestdagen: van tot uur 3. Bereikbaarheid U kunt onze Servicedesk buiten kantooruren inschakelen via Door middel van een kort formulier geeft u uw melding in. Onze Servicedesk medewerker ontvangt dan automatisch een SMS bericht. U wordt dan binnen een half uur teruggebeld. Mocht uw internetverbinding niet werken, dan kunt u het speciale noodnummer bellen: Tijdsduur Deze overeenkomst treedt direct in werking na de bevestiging en heeft de duur van 1 jaar. Dit jaar wordt telkens stilzwijgend verlengd. 5. Facturatie en betaling AICN Automatisering zal 1 keer per kalenderjaar vooraf een vast bedrag factureren met een betaaltermijn van 30 dagen. Jaarlijks zal dit bedrag worden geïndexeerd. Pagina 7 van 17

8 6. Opzegging van deze overeenkomst U kunt deze overeenkomst ontbinden door schriftelijke opzegging minimaal 30 dagen voor het verstrijken van de overeenkomst. Voor overige voorwaarden omtrent het gebruik van onze software en diensten verwijzen wij u naar de Algemene Leveringsvoorwaarden. Onze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn bij de Kamer van Koophandel gedeponeerd onder nummer op 14 januari U kunt hiervan te allen tijde bij ons een kopie opvragen. Pagina 8 van 17

9 O N D E R H O U D O P U W H A R D W A R E - H A R D W A R E O V E R E E N K O M S T Als op uw Licentie Voucher de Hardware Overeenkomst vermeld staat, heeft u recht op support van onze Technische Dienst tijdens kantooruren op uw hardware en software van derden. Hierdoor bent u zeker van deskundige hulp bij eventuele vragen en/of problemen. 1. Omschrijving 1.1. Deze overeenkomst kunt u afsluiten per configuratie. Eén configuratie bestaat uit één Personal Computer met bijbehorende randapparatuur en software De hardware en software moet zijn geleverd door AICN Automatisering De hardware mag niet ouder zijn dan 3 jaar. 2. Inhoud van deze overeenkomst 2.1. Inventarisatie Een medewerker van onze Technische Dienst komt bij u langs om een inventarisatie te maken van uw configuraties. Deze inventarisatie omvat: Systeemconfiguratie Serienummers Software Randapparatuur Al deze gegevens worden door AICN vastgelegd en geregistreerd, zodat wij een exact overzicht hebben van uw apparatuur en software. U ontvangt van ons een map, waarin deze gegevens voor u nog eens duidelijk op een rijtje zijn gezet Support U heeft recht op gratis telefonisch support, tijdens kantooruren, bij technische problemen. Hierbij wordt u met voorrang geholpen door een medewerker van de Technische Dienst Als u een storing meldt inzake uw configuratie(s) die niet telefonisch door onze medewerker kan worden verholpen, dan zal één van onze medewerkers u binnen 8 werkuren bezoeken om het probleem ter plaatse op te lossen Daarbij behoudt AICN zich het recht voor om uw storing door derden te laten verhelpen, afhankelijk van de onderhoudsovereenkomsten die voor uw hardware en software gelden. Daarbij is de responstijd afhankelijk van de afspraken die met deze derde partij overeengekomen zijn. 3. Bereikbaarheid U kunt onze technische dienst tijdens kantooruren bereiken via ons telefoonnummer Ook kunt u uw melding via onze website doorgeven. Uw melding heeft daarbij voorrang boven gebruikers die geen hardware overeenkomst hebben afgesloten. Pagina 9 van 17

10 4. Tijdsduur De hardware overeenkomst is van kracht na afloop van de standaard garantie op uw hardware van 3 maanden, en wordt afgesloten voor de duur van 1 jaar. Dit jaar wordt telkens stilzwijgend verlengd. 5. Facturatie en betaling AICN Automatisering zal 1 keer per kalenderjaar vooraf een vast bedrag factureren met een betaaltermijn van 30 dagen. Jaarlijks zal dit bedrag worden geïndexeerd. 6. Opzegging van deze overeenkomst U kunt deze overeenkomst ontbinden door schriftelijke opzegging minimaal 30 dagen voor het verstrijken van de overeenkomst. Voor overige voorwaarden omtrent het gebruik van onze software en diensten verwijzen wij u naar de Algemene Leveringsvoorwaarden. Onze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn bij de Kamer van Koophandel gedeponeerd onder nummer op 14 januari U kunt hiervan te allen tijde bij ons een kopie opvragen. Pagina 10 van 17

11 O N D E R H O U D O P U W N E T W E RK - N E T W E R K B E H E E R O V E R E E N K O M S T Met de Netwerkbeheer Overeenkomst draagt AICN Automatisering zorg voor het beheer van uw netwerk. Hiermee bent u verzekerd van deskundige hulp als het gaat om uw netwerkconfiguratie. 1. Omschrijving Deze overeenkomst is alleen van toepassing op configuraties (Personal Computers en randapparatuur) die door AICN Automatisering zijn geleverd. 2. Inhoud van deze overeenkomst 2.2. Inventarisatie Een medewerker van onze Technische Dienst komt bij u langs om een uitgebreide inventarisatie te maken van uw netwerk. Denkt u daarbij aan een registratie van uw systemen, netwerkkaarten, printers, enzovoort. Alle gegevens worden bij AICN geregistreerd, zodat wij een exact overzicht hebben van uw netwerkomgeving. Bovendien ontvangt u van ons een map waarin deze gegevens voor u nog eens duidelijk op een rijtje zijn gezet Beheer van uw netwerk Een medewerker van onze Technische Dienst komt bij u langs om aan de hand van een uitgebreide checklist, onder andere de volgende zaken uit te voeren: Het checken en zonodig aanpassen van de inventarisatielijst Controle van de netwerkcomponenten Het testen van het maken van een back-up Het checken van alle werkstations en de server op virussen en het eventueel opschonen daarvan Controle van de configuratie(s) op voldoende intern geheugen en voldoende schijfruimte Installatie van updates en servicepacks van Windows of Novell Aanmaken van nieuwe gebruikers en het opschonen van oude gebruikers Het maken van een kopie van AUTOEXEC.NCF, STARTUP.NCF en NET$LOG.BAT Inventarisatie van uw wensen ten aanzien van het functioneren van uw netwerk Deze werkzaamheden vallen onder de netwerkbeheer overeenkomst voor maximaal 8 werkuren, mits er andere afspraken zijn gemaakt. Indien buiten deze 8 werkuren nog meer zaken gerealiseerd moeten worden, ontvangt u een factuur op basis van nacalculatie. Daarbij krijgt u 25% korting op de arbeidsuren Support U heeft recht op telefonisch en online support tijdens kantooruren bij technische problemen die betrekking hebben op uw netwerkconfiguratie. U wordt daarbij met voorrang geholpen door een medewerker van de Technische Dienst. Pagina 11 van 17

12 3. Korting op werkzaamheden van Technische Dienst en derden Als u een storing meldt inzake uw configuraties zal de Technische Dienst medewerker eerst proberen deze telefonisch te verhelpen. Mocht dit niet lukken, dan zal een van onze medewerkers bij u op locatie de storing verhelpen. U ontvangt dan 25% korting op de arbeidsuren. Mocht de storing van dermate aard zijn dat inschakeling van een derde noodzakelijk is, dan ontvangt u 10% korting op de reparatiekosten. 4. Tijdsduur De netwerkbeheer overeenkomst is van kracht na afloop van de standaard garantie op uw hardware van 3 maanden, en wordt afgesloten voor de duur van 1 jaar. Dit jaar wordt telkens stilzwijgend verlengd. 5. Facturatie en betaling AICN Automatisering zal 1 keer per kalenderjaar vooraf een vast bedrag factureren met een betaaltermijn van 30 dagen. Jaarlijks zal dit bedrag worden geïndexeerd. 6. Opzegging van deze overeenkomst U kunt deze overeenkomst ontbinden door schriftelijke opzegging minimaal 30 dagen voor het verstrijken van de overeenkomst. Voor overige voorwaarden omtrent het gebruik van onze software en diensten verwijzen wij u naar de Algemene Leveringsvoorwaarden. Onze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn bij de Kamer van Koophandel gedeponeerd onder nummer op 14 januari U kunt hiervan te allen tijde bij ons een kopie opvragen. Pagina 12 van 17

13 A A N V U L L E N D O N D E R H O U D O P U W N E T W E RK - A A N V U L L E N D O N D E R H O U D N E T W E R K B E H E E R Deze overeenkomst is een extra aanvulling op uw standaard netwerkbeheer overeenkomst en is bedoeld om extra service te verlenen buiten kantooruren voor vragen en problemen die zo dringend zijn dat deze niet kunnen wachten tot de normale kantooruren. 1. Omschrijving Deze overeenkomst heeft betrekking op alle producten die zijn beschreven in de netwerkinventarisatie die u heeft ontvangen naar aanleiding van uw netwerkbeheer overeenkomst. 2. Inhoud van deze overeenkomst 2.1. De standaard netwerkbeheer overeenkomst geldt alleen tijdens kantooruren, dus van maandag t/m vrijdag tussen en uur. Tijdens die uren is de Technische Dienst (telefoonnummer ) altijd bereikbaar Deze aanvullende netwerkbeheer overeenkomst geldt in de volgende perioden: Hoogseizoen : van 1 april tot 1 oktober Voorjaarsvakantie : data zoals vastgesteld door Ministerie van Onderwijs Pasen : vrijdag voor Pasen tot en met 2 e Paasdag Herfstvakantie : data zoals vastgesteld door Ministerie van Onderwijs Kerst : vrijdag voor Kerst tot en met 2 januari van het volgende jaar 2.3. De aanvullende netwerkbeheer overeenkomst geldt tijdens deze periodes gedurende de volgende tijden: Maandag t/m vrijdag: van tot uur Weekend en feestdagen: van tot uur 3. Bereikbaarheid U kunt onze Technische Dienst buiten kantooruren inschakelen via Door middel van een kort formulier geeft u uw melding in. Onze medewerker ontvangt dan automatisch een SMS bericht. U wordt dan binnen een half uur teruggebeld. Mocht uw internetverbinding niet werken, dan kunt u het speciale noodnummer bellen: Tijdsduur Deze overeenkomst treedt direct in werking na de bevestiging en heeft de duur van 1 jaar. Dit jaar wordt telkens stilzwijgend verlengt. 5. Facturatie en betaling AICN Automatisering zal 1 keer per kalenderjaar vooraf een vast bedrag factureren met een betaaltermijn van 30 dagen. Jaarlijks zal dit bedrag worden geïndexeerd. Pagina 13 van 17

14 6. Opzegging van deze overeenkomst U kunt deze overeenkomst ontbinden door schriftelijke opzegging minimaal 30 dagen voor het verstrijken van de overeenkomst. Voor overige voorwaarden omtrent het gebruik van onze software en diensten verwijzen wij u naar de Algemene Leveringsvoorwaarden. Onze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn bij de Kamer van Koophandel gedeponeerd onder nummer op 14 januari U kunt hiervan te allen tijde bij ons een kopie opvragen. Pagina 14 van 17

15 E X T R A Z E K E R H E I D V O O R U W S E R V E R - S E R V E R O V E R E E N K O M S T - Deze overeenkomst op uw Licentie Voucher biedt u naast uw netwerkbeheer overeenkomst een extra garantie en houdt in dat u zekerheid heeft bij het uitvallen van bedrijfskritische hard- en of software, zoals uw server. AICN Automatisering spant zich daarbij maximaal in om ervoor te zorgen dat uw bedrijfskritische hard- en software zo mogelijk binnen maximaal 48 uur weer operationeel is. 1. Configuratie De overeenkomst heeft betrekking op de server, de onderdelen en de software zoals beschreven in de netwerkinventarisatie, binnen een tijdsduur van 3 jaar. 2. Inhoud van deze overeenkomst 2.1. Vervanging van hardware Indien er onderdelen van uw server defect zijn, zorgt een medewerker van onze Technische Dienst ervoor (of de fabrikant), dat deze kosteloos worden vervangen Herstellen van software Eventuele software die beschadigd is, zullen we herstellen en/of opnieuw installeren Calamiteiten procedure Mocht uw server helemaal uitvallen, dan worden de volgende stappen voor u ondernomen: Wij halen de defecte server, met alle bijbehorende apparatuur en software, bij u op. Bij AICN staat te allen tijde een ruilsysteem klaar. Uw apparatuur wordt daarin omgebouwd. De ruil server wordt opnieuw geïnstalleerd en de totale back-up wordt terug gezet. Vervolgens zullen wij het ruilsysteem bij u plaatsen en wordt alles uitvoerig getest. De defecte server wordt ter reparatie aangeboden. Wanneer de server retour komt wordt deze getest door AICN. Daarna zullen wij een afspraak met u maken om uw server weer om te ruilen. 3. Tijdsduur Het contract treedt direct in werking na bevestiging van uw overeenkomst en heeft een duur van 3 jaar. 4. Verantwoordelijkheden De werkzaamheden omvatten te allen tijden een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. 5. Facturatie en betaling AICN Automatisering zal 1 keer per kalenderjaar vooraf een vast bedrag factureren met een betaaltermijn van 30 dagen. Jaarlijks zal dit bedrag worden geïndexeerd. Pagina 15 van 17

16 6. Opzegging van deze overeenkomst U kunt deze overeenkomst ontbinden door schriftelijke opzegging minimaal 30 dagen voor het verstrijken van de overeenkomst. Voor overige voorwaarden omtrent het gebruik van onze software en diensten verwijzen wij u naar de Algemene Leveringsvoorwaarden. Onze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn bij de Kamer van Koophandel gedeponeerd onder nummer op 14 januari U kunt hiervan te allen tijde bij ons een kopie opvragen. Pagina 16 van 17

17 H E T G E M A K V A N O N B E P E R K T E K E N N I S - S M A R T C A R D - Met de Smart Card, een efficiënt strippenkaartsysteem, bent u voordelig vooraf verzekerd voor consultancy en technische ondersteuning waarbij u meer tijd bespaart en meer rendement kunt halen uit uw EURECREA GX programma. Goed gebruik van EURECREA GX op basis van een efficiënte inrichting levert u direct belangrijke voordelen op: Uw medewerkers werken snel en efficiënt met EURECREA GX Uw medewerkers hebben meer plezier in het werk en stralen dat uit naar uw gasten U haalt meer rendement uit uw investering in EURECREA GX U kunt met management informatie uit EURECREA GX uw bedrijf gericht aansturen De volgende zaken kunt u laten verrichten met uw Smart Card: Boekjaar aanmaken; eenmaal per jaar maken wij uw boekjaar aan en de uren worden verrekend met uw Smart Card. Bestandsonderhoud; aanmaken van arrangementen, actiecodes etc. Advies op locatie, door het inhuren van een consultant. Cursussen op locatie en te Veenendaal. Diensten van onze Technische Dienst. Voorwaarden Smart Card: 1 credit staat gelijk aan 1 uur werk. De Smart Card wordt in zijn geheel gefactureerd. Betaling binnen 14 dagen. Halve consultancy dag op locatie 5 credits. Hele consultancy dag op locatie 9 credits. Alle klassikale cursussen te Veenendaal worden als 2 credits verrekend. Voor overige voorwaarden omtrent het gebruik van onze software en diensten verwijzen wij u naar de Algemene Leveringsvoorwaarden. Onze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn bij de Kamer van Koophandel gedeponeerd onder nummer op 14 januari U kunt hiervan te allen tijde bij ons een kopie opvragen. Pagina 17 van 17

A. WhiteVision is gerechtigd onderhoud en support voor de software te leveren;

A. WhiteVision is gerechtigd onderhoud en support voor de software te leveren; ONDERHOUDS- EN SUPPORTOVEREENKOMST Overwegingen A. WhiteVision is gerechtigd onderhoud en support voor de software te leveren; en B. de klant wenst onderhoud en support van WhiteVision te verkrijgen ten

Nadere informatie

Voorwaarden en definities supportovereenkomst

Voorwaarden en definities supportovereenkomst Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Definities 2 2.1 Remote support 2 2.2 Spoedeisend correctief onderhoud 2 2.3 Bereikbaarheid 2 2.4 Updates 2 2.5 Lay-outs aanpassen 3 2.6 Rapportage 3 2.7 Consult online

Nadere informatie

Q3 Concept BV Tel: +31 (0)413 331 331

Q3 Concept BV Tel: +31 (0)413 331 331 Algemeen Deze Service Level Agreement (SLA) beschrijft de dienstverlening van Q3 Concept BV op het gebied van het beheer van de Q3 applicatie zoals Q3 Concept BV deze aanbiedt aan opdrachtgever en de service

Nadere informatie

Guidance. Voorwaarden onderhouds- en supportovereenkomst Guidance programmatuur

Guidance. Voorwaarden onderhouds- en supportovereenkomst Guidance programmatuur Voorwaarden onderhouds- en supportovereenkomst programmatuur Pagina 1 Voorwaarden onderhouds- en supportovereenkomst programmatuur van Rotterdam BV (hierna te noemen ) gevestigd Essebaan 65A te 2908 LJ

Nadere informatie

Brochure Contracten Brochure Contracten versie 2.01 19 september 2011

Brochure Contracten Brochure Contracten versie 2.01 19 september 2011 Brochure Contracten Brochure Contracten versie 2.01 19 september 2011 Omschrijving Contracten Geometius biedt u de mogelijkheid om op diverse niveaus uw apparatuur door ons te laten onderhouden, en u te

Nadere informatie

Dienstbeschrijving Servicedesk

Dienstbeschrijving Servicedesk Monteba IT Solutions is een diensten bedrijf. We richten ons primair op het onderhoud en installatie van computers, internet en telefonie. Om de dienstverlening te stroomlijnen maakt onze Servicedesk gebruik

Nadere informatie

Dienstbeschrijving. Efficon Shared Services

Dienstbeschrijving. Efficon Shared Services Dienstbeschrijving voor Efficon Shared Services Datum: 7 juni 2012 Versie: 1.0 Uitgebracht door: 4Minds Services & Solutions Adres Duwboot 5 Email: support@4minds.nl Website: www.4minds.nl Support: 030-221

Nadere informatie

GTS-Online Remote Firewall beheer Service Level Agreement (SLA)

GTS-Online Remote Firewall beheer Service Level Agreement (SLA) GTS-Online Remote Firewall beheer Service Level Agreement (SLA) Versie 1.1 November 2014 Inhoudsopgave Inleiding...... 1 Remote Firewall beheer...... 1 Dienst... 1 Randvoorwaarden... 1 Service Level...

Nadere informatie

Herstel Service. Gegevens Relatie: Naam:... Adres... Postcode / Woonplaats:... Status:... concept Versie:... 1.00 Contractnummer:... Datum:...

Herstel Service. Gegevens Relatie: Naam:... Adres... Postcode / Woonplaats:... Status:... concept Versie:... 1.00 Contractnummer:... Datum:... Herstel Service Gegevens Relatie: Naam:... Adres... Postcode / Woonplaats:... Status:... concept Versie:... 1.00 Contractnummer:... Datum:... Inhoud HERSTEL SERVICE... 3 INLEIDING HERSTEL SERVICE... 3

Nadere informatie

Algemene onderhoudsvoorwaarden Tim

Algemene onderhoudsvoorwaarden Tim Algemene onderhoudsvoorwaarden Tim Artikel 1: Definities Uitdrukkingen met hoofdletters die gebruikt worden in deze voorwaarden hebben de betekenis zoals gedefinieerd in de Algemene licentievoorwaarden

Nadere informatie

Naast de Nederland ICT Voorwaarden, die van toepassing zijn op de overeenkomst, zijn de onderstaande bepalingen eveneens van toepassing.

Naast de Nederland ICT Voorwaarden, die van toepassing zijn op de overeenkomst, zijn de onderstaande bepalingen eveneens van toepassing. notities Versie: versie datum Onderwerp Aan CC Van Hans Wolters 29 januari 2016 c-n-hawo-0005-20160129 HaWo 1. Leveringsvoorwaarden 1.1. Algemene gegevens ISC Het ICT Servicecentrum (ISC) is voor de Radboud

Nadere informatie

Servicecontracten Snel weer bereikbaar na een storing in uw telefooncentrale

Servicecontracten Snel weer bereikbaar na een storing in uw telefooncentrale Servicecontracten Snel weer bereikbaar na een storing in uw telefooncentrale Telefonisch niet meer bereikbaar door een storing in de telefooncentrale? Daar sta je als bedrijf niet vaak bij stil. Het is

Nadere informatie

Dienstbeschrijving Servicedesk

Dienstbeschrijving Servicedesk Monteba IT Solutions is een diensten bedrijf. We richten ons primair op het onderhoud en installatie van computers, internet en telefonie. Om de dienstverlening te stroomlijnen maakt onze Servicedesk gebruik

Nadere informatie

Service Level Agreement BRONZE. Voor Business en Reseller Hosting

Service Level Agreement BRONZE. Voor Business en Reseller Hosting Service Level Agreement BRONZE Voor Business en Reseller Hosting 1 Inhoud 1. Inleiding 2. Definities 3. Overeenkomst 4. Service Level Agreement BRONZE 4.1. Meldingen 4.2. Prioriteit Niveaus 4.3. Afhandeling

Nadere informatie

Service Level Agreement (SLA) Colocated servers Provalue B.V.

Service Level Agreement (SLA) Colocated servers Provalue B.V. Service Level Agreement (SLA) Colocated servers Provalue B.V. 1. Inleiding Naast het leveren van colocated servers bieden wij ook de mogelijkheid om een uitgebreide Service Level Agreement (SLA) af te

Nadere informatie

Dae Punt. Schagen, januari 2015. Geachte relatie,

Dae Punt. Schagen, januari 2015. Geachte relatie, Schagen, januari 2015 Geachte relatie, U treft hierbij aan: Instructie Jaarwissel 2014/2015 Tarieven instructie 2015 Prijslijst P Software Hardware Prijslijst P Software Online Voorwaarden P Software Online

Nadere informatie

ANUBIS. Service Level Agreement WatchGuard Hardware Replacement contract. PC Security. tussen. Opdrachtgever. Anubis B.V. Datum d.d.

ANUBIS. Service Level Agreement WatchGuard Hardware Replacement contract. PC Security. tussen. Opdrachtgever. Anubis B.V. Datum d.d. Service Level Agreement WatchGuard Hardware Replacement contract tussen Opdrachtgever en Anubis B.V. Datum d.d. 20-10-2003 Referentie: WG03-xx-xx-klantnaam Inhoudsopgave 1. Beschrijving Dienst 4 2. Procedure

Nadere informatie

Prijzen en Voorwaarden AccountOne

Prijzen en Voorwaarden AccountOne Prijzen en Voorwaarden Accountne Fijn dat u geïnteresseerd bent in de dienstverlening van Accountne! In dit document beschrijven wij wat Accountne voor uw organisatie kan betekenen, wat de voorwaarden

Nadere informatie

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement INTRAMED Mei 2016 Versie 2.4 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Verantwoordelijkheden... 3 Normen voor onderhoud, reparatie en doorontwikkeling... 4 Normen voor klantenondersteuning...

Nadere informatie

DOCUMENTATIE SERVICE LEVEL AGREEMENT

DOCUMENTATIE SERVICE LEVEL AGREEMENT DOCUMENTATIE SERVICE LEVEL AGREEMENT INHOUDSOPGAVE 3 1 INTRODUCTIE 4 2 INCIDENTEN 8 3 ONDERHOUD 9 4 KEY PREFORMANCE INDICATOREN Hoofdstuk Inhoudsopgave Onderdeel 2 1 - INTRODUCTIE Dit document beschrijft

Nadere informatie

24/7. Support. smart fms

24/7. Support. smart fms 24/7 Support Smart FMS vindt het van het grootste belang dat haar klanten helder inzicht hebben in de voorwaarden, zekerheid over gemaakte afspraken en het vertrouwen in haar als softwareaanbieder. Het

Nadere informatie

HP CloudSystem Matrix Upgrade Implementation Services

HP CloudSystem Matrix Upgrade Implementation Services HP CloudSystem Matrix Upgrade Implementation Services HP Services Technische info Als u een upgrade van uw HP CloudSystem Matrix-omgeving uitvoeren, moet u ervan op aan kunnen dat alle componenten van

Nadere informatie

SERVICE CONTRACT. Inhoud Servicecontract 3: SPOED SERVICE TER PLAATSE

SERVICE CONTRACT. Inhoud Servicecontract 3: SPOED SERVICE TER PLAATSE SERVICE CONTRACT 3 Inhoud Servicecontract 3: SPOED SERVICE TER PLAATSE U heeft een storing op uw computer? U belt direct naar het Service Centrum, om de klacht door te geven. Wij zullen u direct helpen

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden. Effect ICT Solutions B.V. Versie 1.1 September 2014. 2009-2010 Effect ICT Solutions B.V. www.effect-ict.

Algemene Leveringsvoorwaarden. Effect ICT Solutions B.V. Versie 1.1 September 2014. 2009-2010 Effect ICT Solutions B.V. www.effect-ict. Algemene Leveringsvoorwaarden Effect ICT Solutions B.V. Versie 1.1 September 2014 2009-2010 Effect ICT Solutions B.V. www.effect-ict.nl Inhoudsopgave Pagina Algemene Leveringsvoorwaarden 1 Effect ICT Solutions

Nadere informatie

Service Level Agreement RoutIT ten behoeve van Connect 1 Platform VOIP

Service Level Agreement RoutIT ten behoeve van Connect 1 Platform VOIP CBG Connect B.V. Tel: +31228 56 60 70 Fax: +31228 56 60 79 Verkoop@cbgconnect.nl Service Level Agreement RoutIT ten behoeve van Connect 1 Platform VOIP Versie: 1.1 Maand: juli 2015 Versie: 1.0 Maand: april

Nadere informatie

Voorwaarden 2015. Licentie, Gebruik, Verbruik en Onderhoud van Programmatuur. Inhoudsopgave

Voorwaarden 2015. Licentie, Gebruik, Verbruik en Onderhoud van Programmatuur. Inhoudsopgave Voorwaarden 2015 Licentie, Gebruik, Verbruik en Onderhoud van Programmatuur Inhoudsopgave blz Algemeen 1 Wijzen van doorberekening van gebruik van de Programmatuur Contractstructuur Artikel 1: Wijzen van

Nadere informatie

SLA RoutIT VOIP. Service Level Agreement. Versie: 1.0 Datum: 7 september Copyright RoutIT

SLA RoutIT VOIP. Service Level Agreement. Versie: 1.0 Datum: 7 september Copyright RoutIT SLA RoutIT VOIP Service Level Agreement Versie: 1.0 Datum: 7 september 2012 Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Introductie... 3 1.1 Type SLA... 3 2 Incidenten... 4 2.1 Type incident... 4

Nadere informatie

Relatie Service Abonnement

Relatie Service Abonnement Relatie Service Abonnement Inclusief 1x preventief onderhoud per winkel per jaar. Inclusief gereduceerd tarief (20%) op bezoek aan de winkel in geval van storing. v.a. 99,- per jaar Inclusief 3% korting

Nadere informatie

Socofi Algemene voorwaarden

Socofi Algemene voorwaarden Socofi Algemene voorwaarden Module 5: Application Service Provision / SAAS / Computerservice Socofi Weboplossingen 1. Toepasselijkheid 1.1 De ICT~Office Voorwaarden bestaan uit de module Algemeen aangevuld

Nadere informatie

G E B R U I K S O V E R E E N K O M S T P R O G R A M M A T U U R

G E B R U I K S O V E R E E N K O M S T P R O G R A M M A T U U R G E B R U I K S O V E R E E N K O M S T P R O G R A M M A T U U R Van AP Oplossingen gevestigd te Enschede nader te noemen AP Oplossingen 1. ALGEMEEN 1. 1 Op de levering van software zijn de bepalingen

Nadere informatie

SERVICE LEVEL AGREEMENT

SERVICE LEVEL AGREEMENT SERVICE LEVEL AGREEMENT 5612 AJ EINDHOVEN T: 040-2390741 F: 040-2390742 E: info@centis-backup.eu w: www.centis-backup.eu 1. INHOUDSOPGAVE 1. Inhoudsopgave......2 2. Definities....2 3. Beveiliging......3

Nadere informatie

Uw zakelijke ICT-omgeving goed geregeld en optimaal beveiligd voor een vast bedrag per maand

Uw zakelijke ICT-omgeving goed geregeld en optimaal beveiligd voor een vast bedrag per maand PC-Score introduceert: DÉ TOTAALOPLOSSING VOOR ONDERNEMERS Storingsdienst, netwerkbeheer, antivirus, onderhoud en hulp op afstand. Veilig en snel! Uw zakelijke ICT-omgeving goed geregeld en optimaal beveiligd

Nadere informatie

Service Level Agreement (SLA) Dedicated servers Provalue B.V.

Service Level Agreement (SLA) Dedicated servers Provalue B.V. Service Level Agreement (SLA) Dedicated servers Provalue B.V. 1. Inleiding Naast het leveren van dedicated servers bieden wij ook de mogelijkheid om een uitgebreide Service Level Agreement (SLA) af te

Nadere informatie

Voorwaarden Service Level Agreements

Voorwaarden Service Level Agreements Voorwaarden Service Level Agreements Copyright 2014, Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze,

Nadere informatie

ICT-FACTORY SUPPORT: de rechtspersoon ICT-FACTORY SUPPORT en gebruiker van de algemene Leveringsvoorwaarden, of te noemen de leverancier.

ICT-FACTORY SUPPORT: de rechtspersoon ICT-FACTORY SUPPORT en gebruiker van de algemene Leveringsvoorwaarden, of te noemen de leverancier. Algemene Leveringsvoorwaarden ICT-FACTORY SUPPORT 1 Definities 1.1 In deze algemene Leveringsvoorwaarden worden de onderstaande termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is

Nadere informatie

GTS-Online Helpdesk Service Level Agreement (SLA)

GTS-Online Helpdesk Service Level Agreement (SLA) GTS-Online Helpdesk Service Level Agreement (SLA) Versie 1.1 November 2014 Inhoudsopgave Algemeen... 1 Service Level GTS-Online helpdesk... 1 Kostenstructuur Helpdesk... 1 Beschrijving en tarieven Helpdesk...

Nadere informatie

Specifieke voorwaarden 2Value bv

Specifieke voorwaarden 2Value bv Specifieke voorwaarden 2Value bv Reiskosten en extra overleg Bij de aanbieding is rekening gehouden met een gespecificeerd aantal overlegmomenten op locatie klant in Nederland voor afstemming en akkoord

Nadere informatie

Hieronder een overzicht van de geboden service per type contract (uitgezonderd de Vx670): Service Excellent Geen SLA

Hieronder een overzicht van de geboden service per type contract (uitgezonderd de Vx670): Service Excellent Geen SLA 1 Inleiding Dit document beschrijft het servicecontract en is van toepassing op alle service contracten die afgesloten worden. De contractvorm die is gedefinieerd is het Excellent contract, welke voor

Nadere informatie

Computerhulp. De servicedienst voor al uw ICT-problemen

Computerhulp. De servicedienst voor al uw ICT-problemen Computerhulp De servicedienst voor al uw ICT-problemen Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 De dienst Computerhulp...4 2.1 Abonnementen...4 2.1.1 Basic abonnement...4 2.1.2 Professional abonnement...4 2.1.3

Nadere informatie

VOORWAARDEN DICOS NETWERK (SE) VERSIE 1.1

VOORWAARDEN DICOS NETWERK (SE) VERSIE 1.1 VOORWAARDEN DICOS NETWERK (SE) VERSIE 1.1 Copyright Kred it B.V. Eindhoven Niets uit deze publicatie mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsband,

Nadere informatie

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Artikel 1: Definities In de Service Level Agreement worden de definities uit artikel 1 van de Algemene Voorwaarden voor de levering van BV aan zakelijke gebruikers gehanteerd, daarnaast

Nadere informatie

Dainamics Webdesign - Contract Onderhoudsabonnement

Dainamics Webdesign - Contract Onderhoudsabonnement Dainamics Webdesign - Contract Onderhoudsabonnement Waarom onderhoud van je WordPress website? WordPress websites zijn flexibel en betrouwbaar. WordPress is een open source programma. Dat betekent dat

Nadere informatie

Tussen: Scan Sys B.V., Hofweg 25, 2631 XD NOOTDORP, hierna te noemen Scan Sys

Tussen: Scan Sys B.V., Hofweg 25, 2631 XD NOOTDORP, hierna te noemen Scan Sys Onderhoudsovereenkomst ImageCapture programmatuur Tussen: Scan Sys B.V., Hofweg 25, 2631 XD NOOTDORP, hierna te noemen Scan Sys en Bedrijfsnaam : Adres : Plaats : Hierna te noemen cliënt De cliënt vertrouwt

Nadere informatie

WEBSITES. Supportcontract

WEBSITES. Supportcontract Supportcontract WEBSITES Heeft u een vraag of verzoek over uw website? Zijn bijvoorbeeld uw contactgegevens niet meer actueel, bent u uw inlogcodes vergeten of wilt u een afbeelding of kleur wijzigen op

Nadere informatie

SLA Aventel VOIP. Service Level Agreement. Versie: 1.0. Datum: 15 april 2014. Copyright Aventel 2014 www.aventel.nl info@aventel.

SLA Aventel VOIP. Service Level Agreement. Versie: 1.0. Datum: 15 april 2014. Copyright Aventel 2014 www.aventel.nl info@aventel. SLA Aventel VOIP Service Level Agreement Versie: 1.0 Datum: 15 april 2014 Inhoudsopgave 1. Introductie 3 2. Incidenten 4 3. Onderhoud 7 4. Key Performance Indicatoren 8 1. Introductie Dit document beschrijft

Nadere informatie

Service Level Agreement Cloud dienstverlening

Service Level Agreement Cloud dienstverlening Service Level Agreement Cloud dienstverlening DELTACARE B.V. Rijnstraat 495b 5215 EJ 's Hertogenbosch T 073-6444 666 F 073-6444 664 info@deltacare.nl www.deltacare.nl Copyright 2011, Deltacare B.V. Alle

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud. 1.1 Aanvraagformulier Het (online) formulier

Nadere informatie

Module Softwareontwikkeling Artikel 1 Toepasselijkheid Artikel 2 Definities Artikel 3 Betalingsvoorwaarden Artikel 4 Softwareontwikkeling

Module Softwareontwikkeling Artikel 1 Toepasselijkheid Artikel 2 Definities Artikel 3 Betalingsvoorwaarden Artikel 4 Softwareontwikkeling Module Softwareontwikkeling Artikel 1 Toepasselijkheid 1. De Haceel Voorwaarden bestaan uit de module Algemeen, die al dan niet kan worden aangevuld met optionele modules per product of dienst. De bepalingen

Nadere informatie

HP Installation and Startup Service for HP Insight Control

HP Installation and Startup Service for HP Insight Control HP Installation and Startup Service for HP Insight Control HP Care Pack Services Technische informatie HP Installation and Startup Service for HP Insight Control biedt implementatie en basisconfiguratie

Nadere informatie

1. Aansprakelijkheid van Leverancier; vrijwaring

1. Aansprakelijkheid van Leverancier; vrijwaring 1. Aansprakelijkheid van Leverancier; vrijwaring 1.1 De totale aansprakelijkheid van leverancier wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe

Nadere informatie

DatuX support diensten 2012

DatuX support diensten 2012 DatuX support diensten 2012 Wilt u beschikken over een Linux professional wanneer u dat wilt? Dat kan: Met een support contract van DatuX bent u hier van verzekerd. Tevens kunt u uw servers laten beheren

Nadere informatie

ONLINE-BACKUP Dienstbeschrijving en SLA. versie 2.0

ONLINE-BACKUP Dienstbeschrijving en SLA. versie 2.0 ONLINE-BACKUP Dienstbeschrijving en SLA versie 2.0 Gilze, februari 2014 Definities Algemene Voorwaarden Beschikbaarheid Customer Support Dienst FIFO Kantooruren Opdrachtgever Klantapparatuur Maximale Hersteltijd

Nadere informatie

Dienstbeschrijving Toegang tot

Dienstbeschrijving Toegang tot Dienstbeschrijving Toegang tot Versie December 2016 2016 Copyright KPN Lokale Overheid Alle rechten voorbehouden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KPN Lokale overheid mag niets uit dit

Nadere informatie

Bestelformulier Eddon Software B.V. Exact Synergy Classic (asp) en Exact Globe

Bestelformulier Eddon Software B.V. Exact Synergy Classic (asp) en Exact Globe Bestelformulier Eddon Software B.V. Exact Synergy Classic (asp) en Exact Globe Gegevens Exact Partner Gegevens Klant Contactpersoon Inkoopreferentie Telefoon Contactpersoon Verkoper Email Licentiegegevens,

Nadere informatie

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden.

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden. Artikel 1. INLEIDING Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Artis en de Contractant met betrekking tot het leveren van een Website en bijbehorende diensten en producten.

Nadere informatie

Bestelformulier Eddon Software B.V. (Exact Synergy Enterprise)

Bestelformulier Eddon Software B.V. (Exact Synergy Enterprise) Bestelformulier Eddon Software B.V. (Exact Synergy Enterprise) Gegevens Exact Partner Gegevens Klant Contactpersoon Inkoopreferentie Verkoper Licentiegegevens, benodigd voor uitlevering: Telefoon Contactpersoon

Nadere informatie

1.1.1c. Smeren en zo nodig afstellen van mechanische onderdelen van in het contract omschreven apparatuur.

1.1.1c. Smeren en zo nodig afstellen van mechanische onderdelen van in het contract omschreven apparatuur. 1.1. Contract A preventief service abonnement 1.1.1. Algemene bepalingen 1.1.1a. Een preventief service abonnement wordt ten minste aangegaan voor de duur van één jaar. Gedurende de periode wordt 1 maal

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor Licentieverlening door TFC Services B.V.

Algemene voorwaarden voor Licentieverlening door TFC Services B.V. Algemene voorwaarden voor Licentieverlening door TFC Services B.V. Intellectuele eigendomsrechten Artikel 1 De software en de handleiding van TFC Services B.V. worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten

Nadere informatie

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN MAAJKOL 1.! Definities 1.1! Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Maajkol een! Overeenkomst aangaat. 1.2! Algemene Voorwaarden: Deze algemene

Nadere informatie

Bestelformulier Eddon Software B.V. (Exact Synergy Enterprise Maand model)

Bestelformulier Eddon Software B.V. (Exact Synergy Enterprise Maand model) Bestelformulier Eddon Software B.V. (Exact Synergy Enterprise Maand model) Gegevens Exact Partner Gegevens Klant Bedrijfsnaam Adres Woonplaats Contactpersoon Inkoopreferentie Verkoper Licentiegegevens,

Nadere informatie

Onderhoud - Reparatie Storingen

Onderhoud - Reparatie Storingen Melag Service Onderhoud - Reparatie Storingen Melag modellen waar deze prijslijst betrekking op heeft: S en VS klasse Modellen: 23S, 23VS, 29S en 29VS N klasse Modellen: Melatronic 15EN, 17EN, 23EN en

Nadere informatie

Contract Zakelijk Telefonie

Contract Zakelijk Telefonie Contract Zakelijk Telefonie Bedrijfsnaam... Kamer van Koophandel nummer... Leveringsadres... Postcode... Plaatsnaam... Telefoonnummer... Tekenbevoegde persoon... Functie... E-mailadres... Telefoonnummer...

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden Twin-tel

Leveringsvoorwaarden Twin-tel Leveringsvoorwaarden Twin-tel Versie: 1.0 Datum: 25-03-2013 Pagina 2 van 5 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. Scoop... 4 2.1. Binnen scoop van de opdracht.... 4 2.2. Verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden SbeO-Automatisering:

Algemene Voorwaarden SbeO-Automatisering: Algemene Voorwaarden SbeO-Automatisering: 1.Toepasselijkheid 1.1. Op alle offertes en leveringen van SbeO-Aumatisering zijn deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing tenzij schriftelijk

Nadere informatie

SERVICE LEVEL AGREEMENT

SERVICE LEVEL AGREEMENT SERVICE LEVEL AGREEMENT MijnASP Versie 04-01-2008 Pagina:1 1 DEFINITIES Beschikbaarheid CPE Gepland onderhoud Responstijd Elipstijd Kantooruren Klant apparatuur Non-performance penalty Onderhoudsvenster

Nadere informatie

Wilt u volledige controle over uw ICT platform? Dat kan!

Wilt u volledige controle over uw ICT platform? Dat kan! Wilt u volledige controle over uw ICT platform? Dat kan! Een probleem met uw ICT omgeving is kostbaar en pijnlijk. De managed services van VBVB zijn ontworpen voor organisaties die 100% controle willen

Nadere informatie

Voorwaarden dienstverlening

Voorwaarden dienstverlening Voorwaarden dienstverlening 0 Voorwaarden dienstverlening Compaan is een dienst van Servicepoort B.V. Versie van 19 maart 2014 (1.0) Artikel 1: Definities 1. Compaan: De tablet computer inclusief software

Nadere informatie

Voorwaarden Service- & Onderhoudsabonnement Perfect geregeld

Voorwaarden Service- & Onderhoudsabonnement Perfect geregeld Voorwaarden Service- & Onderhoudsabonnement Perfect geregeld Inclusief onderhoud Inclusief voorrijkosten Inclusief arbeidskosten Inclusief materialen Het Perfect-geregeld-abonnement voorziet in het jaarlijks

Nadere informatie

Bijlage 2 Newway Definities UNI 121126.2 DEF v3. Newway-Definities. Venlo, november 2012, directie. Pagina 1 van 5

Bijlage 2 Newway Definities UNI 121126.2 DEF v3. Newway-Definities. Venlo, november 2012, directie. Pagina 1 van 5 Bijlage 2 Newway Definities UNI 121126.2 DEF v3 Newway-Definities Venlo, november 2012, directie Pagina 1 van 5 Definities In de documenten van Newway wordt onder de gehanteerde begrippen het volgende

Nadere informatie

Inhoud. 1 Inleiding 3. 2 Qfast Carrier Preselect 4 2.1 Hoe werkt Qfast Carrier Preselect? 4 2.2 Aanvraag en levering 4 2.

Inhoud. 1 Inleiding 3. 2 Qfast Carrier Preselect 4 2.1 Hoe werkt Qfast Carrier Preselect? 4 2.2 Aanvraag en levering 4 2. Inhoud 1 Inleiding 3 2 Qfast Carrier Preselect 4 2.1 Hoe werkt Qfast Carrier Preselect? 4 2.2 Aanvraag en levering 4 2.3 Facturatie 4 3 Qfast Telefonie 5 3.1 Wat is Qfast Telefonie? 5 3.2 Hoe werkt Qfast

Nadere informatie

Dienstbeschrijving DigiAlarm.net

Dienstbeschrijving DigiAlarm.net Algemeen Deze dienstbeschrijving omvat de specifieke kenmerken van de dienst DigiAlarm.net van ASB-Security BV, hierna te noemen ASB. Inleiding Wat biedt de dienst DigiAlarm.net DigiAlarm.net is een alarmtransmissiedienst

Nadere informatie

1 Dienstbeschrijving all-in beheer

1 Dienstbeschrijving all-in beheer 1 Dienstbeschrijving all-in beheer De all-in beheer overeenkomst van Lancom is modulair opgebouwd. U kunt bij Lancom terecht voor deelgebieden zoals helpdesk ondersteuning of backup, maar ook voor totale

Nadere informatie

Service Level Agreement 3Bvoice Telefonie

Service Level Agreement 3Bvoice Telefonie Service Level Agreement 3Bvoice Telefonie Versie: 1.0 2016 1 Definities De in de Aanvullende Voorwaarden 3BVoice gebruikte en gedefinieerde begrippen behouden hun betekenis in deze SLA, tenzij daarvan

Nadere informatie

Service Level Agreement Basic. Magento Basic en Business Basic ixl Hosting B.V.

Service Level Agreement Basic. Magento Basic en Business Basic ixl Hosting B.V. Service Level Agreement Basic Magento Basic en Business Basic ixl Hosting B.V. Inhoudsopgave 1 Inleiding Blz. 3 2 Definities Blz. 3 3 Overeenkomst Blz. 4 4 Service levels / ondersteuning Blz. 4 4.1 Meldingen

Nadere informatie

Service Level Agreement (SLA) Versie: Ultimate

Service Level Agreement (SLA) Versie: Ultimate Service Level Agreement (SLA) Versie: Ultimate Wat is een Service Level Agreement (hierna SLA) Een SLA is een afspraak die duidelijk maakt aan de opdrachtgever en de opdrachtnemer wat er van beide partijen

Nadere informatie

De richtlijnen ten aanzien van de service contracten voor de 6400 (geïntegreerd met een kassa) zijn slechts indicatief.

De richtlijnen ten aanzien van de service contracten voor de 6400 (geïntegreerd met een kassa) zijn slechts indicatief. 1 Inleiding Dit document beschrijft de nieuwe service contracten en is van toepassing op alle service contracten die afgesloten worden. De nieuwe contractvormen die gedefinieerd zijn, zijn de Premium en

Nadere informatie

Service Level Agreement Versie 1.3 24 april 2012

Service Level Agreement Versie 1.3 24 april 2012 Service Level Agreement Versie 1.3 24 april 2012 1 Inleiding Deze Service Level Agreement (SLA) heeft betrekking op de Diensten die door ISP-Systems B.V. worden geleverd aan Opdrachtgever. Doelstelling

Nadere informatie

Artikel 1. Artikel 2: Overeenkomst

Artikel 1. Artikel 2: Overeenkomst Algemene voorwaarden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EWS Equipment for Watertreatement Systems International B.V. (KvK-nummer 16073376) Artikel 1 Deze algemene voorwaarden zijn

Nadere informatie

5. training: JPL Solutions bvba verstrekt gerichte opleiding aan gebruikers. 2. Beschikbaarheid van de onderhoudsdienst van JPL Solutions bvba

5. training: JPL Solutions bvba verstrekt gerichte opleiding aan gebruikers. 2. Beschikbaarheid van de onderhoudsdienst van JPL Solutions bvba Voorwaarden van de Onderhoudsdiensten aangeboden door JPL Solutions bvba. Het betreft diensten op afroep, d.w.z. diensten die niet vallen onder een onderhoudscontract. 1. Het dienstenpakket JPL Solutions

Nadere informatie

OVEREENKOMST VOOR HET GEBRUIK VAN PILOT PROGRAMMATUUR

OVEREENKOMST VOOR HET GEBRUIK VAN PILOT PROGRAMMATUUR OVEREENKOMST VOOR HET GEBRUIK VAN PILOT PROGRAMMATUUR DE ONDERGETEKENDEN: 1. F5-Software gevestigd te 5301 KA Zaltbommel, aan de Toepadweg 10 J; hierna te noemen: F5-Software, welke ten deze rechtsgeldig

Nadere informatie

Prinses Mariannestraat 18 1814 XH ALKMAAR Tel. +31 (0)6 1128 2920 www.taureau.nl

Prinses Mariannestraat 18 1814 XH ALKMAAR Tel. +31 (0)6 1128 2920 www.taureau.nl Contractbijlage: TAUREAU IT servicebegrippen en aanvullende bepalingen Bedrijfsgegevens: TAUREAU IT Prinses Mariannestraat 18 1814 XH ALKMAAR Tel. +31 (0)6 1128 2920 www.taureau.nl Inhoudsopgave 1 Inleiding

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Z-schijf - versie 12 maart 2013

Algemene Voorwaarden Z-schijf - versie 12 maart 2013 Algemene Voorwaarden Z-schijf - versie 12 maart 2013 Inhoud Artikel 1 - Algemeen Artikel 2 - Definities Artikel 3 - Reseller van Livedrive Artikel 4 - Gebruiksvoorwaarden Artikel 5 - Betalingsvoorwaarden

Nadere informatie

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement 1 Algemene bepalingen 1.1 Partijen Deze Service Level Agreement (verder te noemen: SLA) is een overeenkomst die is gesloten tussen: WAME BV, gevestigd te Enschede aan de Deurningerstraat

Nadere informatie

Alle tarieven en prijzen specifiek bedoeld voor particulieren zijn inclusief 6% en/of 21% BTW.

Alle tarieven en prijzen specifiek bedoeld voor particulieren zijn inclusief 6% en/of 21% BTW. Algemene voorwaarden Heleen Florijn Make up and Hair is gevestigd in Doetinchem en staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Centraal Gelderland onder nummer NL211238508.B01. De hieronder genoemde

Nadere informatie

notities Versie: versie datum Onderwerp Interne Leveringsvoorwaarden van het ICT Servicecentrum, RU Nijmegen Aan HaWo

notities Versie: versie datum Onderwerp Interne Leveringsvoorwaarden van het ICT Servicecentrum, RU Nijmegen Aan HaWo notities Versie: versie datum Onderwerp Aan CC Van Hans Wolters 29 januari 2016 c-n-hawo-0004-20160129 HaWo 1. Leveringsvoorwaarden 1.1. Algemene gegevens ISC Het ICT Servicecentrum (ISC) is voor de Radboud

Nadere informatie

Service Level Agreement Basic PRO XL

Service Level Agreement Basic PRO XL Service Level Agreement Basic PRO XL 1 Inleiding 2 2 Definities 2 3 Overeenkomst 2 4 Service levels en ondersteuning 3 4.1 Meldingen 3 4.2 Prioriteit niveaus 4 4.3 Incidentenafhandeling 5 5 5 Gepland onderhoud

Nadere informatie

Accountants- & Administratiekantoren regeling

Accountants- & Administratiekantoren regeling Accountants- & Administratiekantoren regeling Davilex Als onafhankelijk Nederlands software-uitgever ontwikkelt Davilex al meer dan 25 jaar administratieve software voor het Midden- en Kleinbedrijf. Door

Nadere informatie

Aanschaf, installatie en ondersteuning

Aanschaf, installatie en ondersteuning Aanschaf, installatie en ondersteuning Inhoudsopgave 1. INLEIDING 5 2. AANSCHAFPRIJS 5 3. INSTALLATIE EN EERSTE GEBRUIKERSTRAINING 6 4. LICENTIENUMMER 6 5. ONDERHOUDSCONTRACT 6 6. HELPDESK 7 7. ONDERSTEUNING

Nadere informatie

Contractbijlage: Algemene voorwaarden Telerati, servicebegrippen en aanvullende bepalingen

Contractbijlage: Algemene voorwaarden Telerati, servicebegrippen en aanvullende bepalingen Contractbijlage: Algemene voorwaarden Telerati, servicebegrippen en aanvullende bepalingen Telerati: Meesters in Telecom Bezoekadres: Papenstraat 26 7411 ND Deventer Postadres: 1 e Kruisstraat 9 7413 VE

Nadere informatie

CLOUDPLANNING UW ONLINE PLANNING OPLOSSING..

CLOUDPLANNING UW ONLINE PLANNING OPLOSSING.. CLOUDPLANNING UW ONLINE PLANNING OPLOSSING.. Hogere productiviteit: Optimale inzet van uw medewerkers. Snel en online inzicht in de planning en voortgang van activiteiten. Deze eventueel gekoppeld aan

Nadere informatie

Standaardbepalingen en voorwaarden voor de dienstverlening door itslearning Nederland B.V.

Standaardbepalingen en voorwaarden voor de dienstverlening door itslearning Nederland B.V. Standaardbepalingen en voorwaarden voor de dienstverlening door itslearning Nederland B.V. Versie 1.4, 9 juli 2015 (http://www.itslearning.nl/voorwaarden) 1. Begrippen Opdrachtnemer : De rechtspersoon

Nadere informatie

kindercentra Opvang van kinderen van 0 tot 4 jaar van 6.30 uur tot 7.30 uur én van dagopvang

kindercentra Opvang van kinderen van 0 tot 4 jaar van 6.30 uur tot 7.30 uur én van dagopvang kindercentra Dit plaatsingsbeleid is bedoeld om je te informeren over de werkwijze van Dak kindercentra bij aanmelding en plaatsing van kinderen, bij wijzigingen in de opvang en bij beëindiging ervan.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding of offerte van Dotpoint en maken telkens deel uit van iedere Overeenkomst tussen Dotpoint en

Nadere informatie

05-05-2016 hemelvaart Pinkstermaandag 16-05-2016 Feestdag Vlaamse. 11-07-2016 Gemeenschap Nationale Feestdag 21-07-2016 Onze lieve vrouw

05-05-2016 hemelvaart Pinkstermaandag 16-05-2016 Feestdag Vlaamse. 11-07-2016 Gemeenschap Nationale Feestdag 21-07-2016 Onze lieve vrouw Tariefberekening Servicetarieven ROMASS België (geldig per 01-09-2015) Prijzen per persoon, exclusief 21% BTW en inclusief klein verbruiksmateriaal Code Dag Tijdsvak Prijs Opslag% T1 Werkdagen 07:00 17:00

Nadere informatie

Dutch Safety adviesgroep 01 oktober 2011. Dutch Safety adviesgroep behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

Dutch Safety adviesgroep 01 oktober 2011. Dutch Safety adviesgroep behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Dutch Safety adviesgroep 01 oktober 2011 Inhoudsopgave Toepasselijkheid Offertes en overeenkomsten Projectoffertes Service-offertes Hard en software levering Betalingen Eigendoms voorbehoud Buiten gebruikstelling...

Nadere informatie

OVEREENKOMST INTERNET BOEKHOUDEN

OVEREENKOMST INTERNET BOEKHOUDEN OVEREENKOMST INTERNET BOEKHOUDEN De ondergetekenden gevestigd te postcode en straat te dezen vertegenwoordigd door de heer/mevrouw in zijn/haar functie van hierna te noemen de Contractant en Ceifer Belastingadviseurs

Nadere informatie

Algemene voorwaarden onderhoudsovereenkomst Nederlandse Huisbeveiliging particulieren 1 juni 2014

Algemene voorwaarden onderhoudsovereenkomst Nederlandse Huisbeveiliging particulieren 1 juni 2014 Algemene voorwaarden onderhoudsovereenkomst Nederlandse Huisbeveiliging particulieren 1 juni 2014 Artikel 1-Toepasselijkheid Algemene leveringsvoorwaarden 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van

Nadere informatie

INSTALLATIE NIS UPDATE Q2-2014-02 Q2-2014-02

INSTALLATIE NIS UPDATE Q2-2014-02 Q2-2014-02 INSTALLATIE NIS UPDATE Q2-2014-02 Q2-2014-02 2014 Van Brug Software B.V. Hoewel deze handleiding met zeer veel zorg is samengesteld, aanvaardt Van Brug Software B.V. geen aansprakelijkheid voor enige schade

Nadere informatie

Problemen met zware bestanden?

Problemen met zware bestanden? Problemen met zware bestanden? zware bestanden, licht werk Herkent u volgende problemen? De klant moet nog steeds een CD-ROM binnenbrengen met zijn bestanden; Een e-mail wil maar niet binnenkomen omdat

Nadere informatie