SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) AICN AUTOMATISERING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) AICN AUTOMATISERING"

Transcriptie

1 SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) AICN AUTOMATISERING

2 I N H O U D S O P G A V E S E R V I C E L E V E L A G R E E M E N T Inleiding... 3 Onderhoud op uw Software - Standaard Software onderhoudsovereenkomst... 4 Aanvullend Onderhoud op uw software - Aanvullende Software onderhoudsovereenkomst Onderhoud op uw hardware - Hardware Overeenkomst... 9 Onderhoud op uw netwerk - Netwerkbeheer Overeenkomst Aanvullend onderhoud op uw netwerk - Aanvullend onderhoud Netwerkbeheer Extra zekerheid voor uw server - Server Overeenkomst Het gemak van onbeperkte kennis - SmartCard Overeenkomst Pagina 2 van 17

3 I N L E I D I N G Veenendaal, augustus 2010 Op uw Licentie Voucher treft u een aantal posten aan waarvoor u aan AICN Automatisering per jaar een bedrag betaalt. Middels deze Service Level Agreement (SLA) maken wij voor u inzichtelijk waarvoor u precies een bijdrage betaalt en wat u daarvoor van ons kunt verwachten. Zo heeft u altijd duidelijk inzicht in de overeenkomsten die u met AICN Automatisering heeft afgesloten. De omschrijvingen op uw Licentie Voucher komen overeen met de titels van de hoofdstukken in deze SLA. Wellicht zijn niet alle onderdelen van deze SLA van toepassing, let u daarop door de SLA te vergelijken met de genoemde overeenkomsten op uw Licentie Voucher. Wij vertrouwen erop dat u met uw software en eventuele hardware overeenkomsten nog beter gebruik kunt maken van onze software en diensten. AICN Automatisering streeft ernaar om daarbij uw aanspreekpunt te zijn voor al uw automatiseringszaken. Wel zo duidelijk voor u: 1 aanspreekpunt, inzichtelijke responstijden en heldere voorwaarden. Uw opmerkingen en vragen zijn uiteraard welkom. Neemt u daarvoor contact op met uw accountmanager. Met vriendelijke groet, Namens alle medewerkers van AICN Automatisering Frank Luken Directeur Pagina 3 van 17

4 O N D E R H O U D O P U W S O F T W A R E - S T A N D A A R D S O F T W A R E O N D E R H O U D S O V E R E E N K O M S T Voor uw software, EURECREA GX, Fatyma, Urenregistratie & Rooster betaalt u jaarlijks een onderhoudsbedrag. Deze bedragen vindt u terug op uw Licentie Voucher die u van ons krijgt toegestuurd. 1. De verplichtingen van AICN aan u 1.1. AICN Automatisering geeft u telefonisch advies en hulp tijdens kantooruren. Deze zijn tussen en uur, van maandag tot en met vrijdag, uitgezonderd algemeen erkende feestdagen. Dit advies betreft alle bij u in gebruik zijnde software zoals die op uw Licentie Voucher is vermeld AICN Automatisering hanteert een maximale responstijd van 1 werkuur met betrekking tot uw telefoonmelding, internetmelding of bericht. Een kortere responstijd kan individueel in overleg met u worden overeengekomen AICN Automatisering is tijdens kantooruren telefonisch bereikbaar op telefoonnummer voor het aanmelden van vragen of storingen. Ook kunt u uw melding via de website doorgeven middels het invullen van een kort formulier. Daarnaast kunt u uw melding via sturen aan Let op: meldingen rechtstreeks gericht aan medewerkers van AICN Automatisering kunnen niet binnen deze responstijd beantwoord worden. Stuurt u daarom altijd uw vraag naar dan bent u zeker van een respons binnen 1 werkuur AICN Automatisering is verantwoordelijk voor het opheffen van storingen of problemen die zijn ontstaan bij normaal gebruik van uw software AICN Automatisering zal wijzigingen aanbrengen in de programmatuur als deze niet voldoet aan de met u overeengekomen functionele eisen Als het nodig is, zal een medewerker van AICN Automatisering de eventuele herstelwerkzaamheden bij u op locatie uitvoeren AICN Automatisering ontwikkelt minimaal 1 keer per jaar een nieuwe versie van de software. Deze versie bevat altijd nieuwe functionaliteiten en verbeteringen ten opzichte van de vorige versie. Updates spelen daarnaast altijd zoveel mogelijk in op veranderingen in uw branche en in de techniek. Daarnaast spelen uw eigen wensen ten aanzien van verbeteringen en uitbreidingen daarbij een grote rol AICN Automatisering verstrekt de software updates aan u via het Update Management Systeem. U ontvangt hierbij automatisch bericht als er een nieuwe update voor u gereed is. Deze installeert u eenvoudig zelf aan de hand van de uitleg die u daarbij van ons ontvangt Als u gebruik maakt van de module EURECREA GX Virtueel Boeken, heeft u recht op maximaal 1 keer per jaar een update of wijziging van uw plattegrond en/of lay-out, door u zelf aan ons te melden. Pagina 4 van 17

5 2. Voorwaarden 2.1. U bent daarbij verplicht om de software en de apparatuur waarop de software is geïnstalleerd, te gebruiken overeenkomstig de gebruiksinstructies van AICN Automatisering Voor een goede werking van de software is het noodzakelijk dat u de updates die aan u worden verstrekt altijd installeert conform de bijgaande instructies U dient te allen tijde zorg te dragen voor een kopie van uw gegevens, en deze ook te kunnen verstrekken aan een medewerker van AICN Automatisering indien dit nodig is U bent daarbij zelf verantwoordelijk voor de juistheid en de volledigheid van deze gegevens U dient zelf AICN Automatisering onmiddellijk op de hoogte te brengen als er een software storing optreedt. Het spreekt voor zich dat u daarbij toestemming dient te geven aan een medewerker van AICN Automatisering om toegang tot de software en apparatuur te verkrijgen Om een goede toegang, zowel op locatie als vanaf afstand, te kunnen realiseren, dient u de beschikking te hebben over een modem. De technische specificaties daarvan kunnen verschillend zijn en worden in overleg met u vastgesteld. 3. Uitzonderingen 3.1. Herstel van storingen die voortkomen uit ondeskundig of onzorgvuldig gebruik van de software of de apparatuur waarop de software geïnstalleerd is, en herstel van storingen die ontstaan door van buiten komende oorzaken zoals onder meer: bedieningsfouten, fouten in communicatielijnen of spannings-voorziening, dan wel fouten van andere software of apparatuur, zullen aan u in rekening worden gebracht volgens de dan geldende tarieven. Dit gebeurt dan altijd in overleg met u AICN Automatisering is niet verplicht tot het verlenen van service als de software of apparatuur zonder vooraf verkregen toestemming van AICN Automatisering blijkt te zijn onderhouden, gerepareerd of pogingen daartoe zijn gedaan door anderen dan medewerkers van AICN Automatisering. 4. Facturering en betaling 4.1. Facturering van de onderhoudskosten vindt jaarlijks plaats, vooraf. De factuur (Licentie Voucher) dient door u te worden voldaan uiterlijk 30 dagen na de factuurdatum De vaste kosten per jaar zijn verschuldigd vanaf de 1 e van de maand volgend op de maand waarin de software is gekocht Verrekening van de laatste garantiemaand geschiedt alleen als de garantieperiode afloopt voor de 15 e van de laatste garantiemaand Opties en overeenkomsten die later worden opgenomen, zullen vooraf aan u worden gefactureerd voor een evenredig deel van het jaar De tarieven zijn die bedragen die gelden op de ingangsdatum van de overeenkomst AICN Automatisering behoudt zich het recht voor deze tarieven met ingang van de datum van elk volgend factuurjaar te wijzigen, voor zover wettelijk toegestaan. AICN Automatisering geeft u daarover uiterlijk 60 dagen van te voren schriftelijk bericht Alle bedragen zijn exclusief omzetbelasting (BTW). Pagina 5 van 17

6 5. Aansprakelijkheid 5.1. AICN Automatisering is niet verantwoordelijk voor indirecte schade, zoals onder andere schade die verband houdt met het verloren gaan van gegevens, winstderving als gevolg van het niet- of niet naar behoren functioneren van haar producten of voor enige andere vervolg schade. 6. Opzeggen van de onderhoudsovereenkomst 6.1. Als u of AICN Automatisering in gebreke blijft met betrekking tot de voorwaarden zoals genoemd in dit document en als dit langer duurt dan 30 dagen nadat de wederpartij schriftelijk op de hoogte is gebracht, dan heeft u of AICN Automatisering het recht om deze overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk te beëindigen Mocht u, om welke redenen dan ook, niet langer gebruik willen maken van deze onderhoudsovereenkomst, dan dient u deze schriftelijk, uiterlijk 30 dagen voor het verstrijken van het kalenderjaar, op te zeggen. Voor overige voorwaarden omtrent het gebruik van onze software en diensten verwijzen wij u naar de Algemene Leveringsvoorwaarden. Onze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn bij de Kamer van Koophandel gedeponeerd onder nummer op 14 januari U kunt hiervan te allen tijde bij ons een kopie opvragen. Pagina 6 van 17

7 A A N V U L L E N D O N D E R H O U D O P U W S O F T W A R E - A A N V U L L E N D E S O F T W A R E O N D E R H O U D S O V E R E E N K O M S T - Omdat uw bedrijf wellicht ook graag buiten de normale kantooruren wil rekenen op optimale ondersteuning, heeft u bij ons een aanvullende onderhoudsovereenkomst voor uw software afgesloten. Deze overeenkomst betreft dus een aanvulling op de Standaard Software Onderhoudsovereenkomst. 1. Omschrijving Deze overeenkomst heeft betrekking op alle EURECREA GX producten die genoemd worden in uw Licentie Voucher. 2. Inhoud van deze overeenkomst 2.1. De standaard software onderhoudsovereenkomst geldt tijdens kantooruren, van maandag tot en met vrijdag, van tot uur. Tijdens deze uren is de Servicedesk van AICN Automatisering altijd bezet door iemand die uw vragen kan beantwoorden en u of uw personeel kan helpen met het oplossen van problemen en vragen Deze aanvullende software onderhoudsovereenkomst geldt in de volgende perioden: Hoogseizoen : van 1 april tot 1 oktober Voorjaarsvakantie : data zoals vastgesteld door Ministerie van Onderwijs Pasen : vrijdag voor Pasen tot en met 2 e Paasdag Herfstvakantie : data zoals vastgesteld door Ministerie van Onderwijs Kerst : vrijdag voor Kerst tot en met 2 januari van het volgende jaar 2.3. De aanvullende software onderhoudsovereenkomst geldt tijdens deze periodes gedurende de volgende tijden: Maandag t/m vrijdag: van tot uur Weekend en feestdagen: van tot uur 3. Bereikbaarheid U kunt onze Servicedesk buiten kantooruren inschakelen via Door middel van een kort formulier geeft u uw melding in. Onze Servicedesk medewerker ontvangt dan automatisch een SMS bericht. U wordt dan binnen een half uur teruggebeld. Mocht uw internetverbinding niet werken, dan kunt u het speciale noodnummer bellen: Tijdsduur Deze overeenkomst treedt direct in werking na de bevestiging en heeft de duur van 1 jaar. Dit jaar wordt telkens stilzwijgend verlengd. 5. Facturatie en betaling AICN Automatisering zal 1 keer per kalenderjaar vooraf een vast bedrag factureren met een betaaltermijn van 30 dagen. Jaarlijks zal dit bedrag worden geïndexeerd. Pagina 7 van 17

8 6. Opzegging van deze overeenkomst U kunt deze overeenkomst ontbinden door schriftelijke opzegging minimaal 30 dagen voor het verstrijken van de overeenkomst. Voor overige voorwaarden omtrent het gebruik van onze software en diensten verwijzen wij u naar de Algemene Leveringsvoorwaarden. Onze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn bij de Kamer van Koophandel gedeponeerd onder nummer op 14 januari U kunt hiervan te allen tijde bij ons een kopie opvragen. Pagina 8 van 17

9 O N D E R H O U D O P U W H A R D W A R E - H A R D W A R E O V E R E E N K O M S T Als op uw Licentie Voucher de Hardware Overeenkomst vermeld staat, heeft u recht op support van onze Technische Dienst tijdens kantooruren op uw hardware en software van derden. Hierdoor bent u zeker van deskundige hulp bij eventuele vragen en/of problemen. 1. Omschrijving 1.1. Deze overeenkomst kunt u afsluiten per configuratie. Eén configuratie bestaat uit één Personal Computer met bijbehorende randapparatuur en software De hardware en software moet zijn geleverd door AICN Automatisering De hardware mag niet ouder zijn dan 3 jaar. 2. Inhoud van deze overeenkomst 2.1. Inventarisatie Een medewerker van onze Technische Dienst komt bij u langs om een inventarisatie te maken van uw configuraties. Deze inventarisatie omvat: Systeemconfiguratie Serienummers Software Randapparatuur Al deze gegevens worden door AICN vastgelegd en geregistreerd, zodat wij een exact overzicht hebben van uw apparatuur en software. U ontvangt van ons een map, waarin deze gegevens voor u nog eens duidelijk op een rijtje zijn gezet Support U heeft recht op gratis telefonisch support, tijdens kantooruren, bij technische problemen. Hierbij wordt u met voorrang geholpen door een medewerker van de Technische Dienst Als u een storing meldt inzake uw configuratie(s) die niet telefonisch door onze medewerker kan worden verholpen, dan zal één van onze medewerkers u binnen 8 werkuren bezoeken om het probleem ter plaatse op te lossen Daarbij behoudt AICN zich het recht voor om uw storing door derden te laten verhelpen, afhankelijk van de onderhoudsovereenkomsten die voor uw hardware en software gelden. Daarbij is de responstijd afhankelijk van de afspraken die met deze derde partij overeengekomen zijn. 3. Bereikbaarheid U kunt onze technische dienst tijdens kantooruren bereiken via ons telefoonnummer Ook kunt u uw melding via onze website doorgeven. Uw melding heeft daarbij voorrang boven gebruikers die geen hardware overeenkomst hebben afgesloten. Pagina 9 van 17

10 4. Tijdsduur De hardware overeenkomst is van kracht na afloop van de standaard garantie op uw hardware van 3 maanden, en wordt afgesloten voor de duur van 1 jaar. Dit jaar wordt telkens stilzwijgend verlengd. 5. Facturatie en betaling AICN Automatisering zal 1 keer per kalenderjaar vooraf een vast bedrag factureren met een betaaltermijn van 30 dagen. Jaarlijks zal dit bedrag worden geïndexeerd. 6. Opzegging van deze overeenkomst U kunt deze overeenkomst ontbinden door schriftelijke opzegging minimaal 30 dagen voor het verstrijken van de overeenkomst. Voor overige voorwaarden omtrent het gebruik van onze software en diensten verwijzen wij u naar de Algemene Leveringsvoorwaarden. Onze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn bij de Kamer van Koophandel gedeponeerd onder nummer op 14 januari U kunt hiervan te allen tijde bij ons een kopie opvragen. Pagina 10 van 17

11 O N D E R H O U D O P U W N E T W E RK - N E T W E R K B E H E E R O V E R E E N K O M S T Met de Netwerkbeheer Overeenkomst draagt AICN Automatisering zorg voor het beheer van uw netwerk. Hiermee bent u verzekerd van deskundige hulp als het gaat om uw netwerkconfiguratie. 1. Omschrijving Deze overeenkomst is alleen van toepassing op configuraties (Personal Computers en randapparatuur) die door AICN Automatisering zijn geleverd. 2. Inhoud van deze overeenkomst 2.2. Inventarisatie Een medewerker van onze Technische Dienst komt bij u langs om een uitgebreide inventarisatie te maken van uw netwerk. Denkt u daarbij aan een registratie van uw systemen, netwerkkaarten, printers, enzovoort. Alle gegevens worden bij AICN geregistreerd, zodat wij een exact overzicht hebben van uw netwerkomgeving. Bovendien ontvangt u van ons een map waarin deze gegevens voor u nog eens duidelijk op een rijtje zijn gezet Beheer van uw netwerk Een medewerker van onze Technische Dienst komt bij u langs om aan de hand van een uitgebreide checklist, onder andere de volgende zaken uit te voeren: Het checken en zonodig aanpassen van de inventarisatielijst Controle van de netwerkcomponenten Het testen van het maken van een back-up Het checken van alle werkstations en de server op virussen en het eventueel opschonen daarvan Controle van de configuratie(s) op voldoende intern geheugen en voldoende schijfruimte Installatie van updates en servicepacks van Windows of Novell Aanmaken van nieuwe gebruikers en het opschonen van oude gebruikers Het maken van een kopie van AUTOEXEC.NCF, STARTUP.NCF en NET$LOG.BAT Inventarisatie van uw wensen ten aanzien van het functioneren van uw netwerk Deze werkzaamheden vallen onder de netwerkbeheer overeenkomst voor maximaal 8 werkuren, mits er andere afspraken zijn gemaakt. Indien buiten deze 8 werkuren nog meer zaken gerealiseerd moeten worden, ontvangt u een factuur op basis van nacalculatie. Daarbij krijgt u 25% korting op de arbeidsuren Support U heeft recht op telefonisch en online support tijdens kantooruren bij technische problemen die betrekking hebben op uw netwerkconfiguratie. U wordt daarbij met voorrang geholpen door een medewerker van de Technische Dienst. Pagina 11 van 17

12 3. Korting op werkzaamheden van Technische Dienst en derden Als u een storing meldt inzake uw configuraties zal de Technische Dienst medewerker eerst proberen deze telefonisch te verhelpen. Mocht dit niet lukken, dan zal een van onze medewerkers bij u op locatie de storing verhelpen. U ontvangt dan 25% korting op de arbeidsuren. Mocht de storing van dermate aard zijn dat inschakeling van een derde noodzakelijk is, dan ontvangt u 10% korting op de reparatiekosten. 4. Tijdsduur De netwerkbeheer overeenkomst is van kracht na afloop van de standaard garantie op uw hardware van 3 maanden, en wordt afgesloten voor de duur van 1 jaar. Dit jaar wordt telkens stilzwijgend verlengd. 5. Facturatie en betaling AICN Automatisering zal 1 keer per kalenderjaar vooraf een vast bedrag factureren met een betaaltermijn van 30 dagen. Jaarlijks zal dit bedrag worden geïndexeerd. 6. Opzegging van deze overeenkomst U kunt deze overeenkomst ontbinden door schriftelijke opzegging minimaal 30 dagen voor het verstrijken van de overeenkomst. Voor overige voorwaarden omtrent het gebruik van onze software en diensten verwijzen wij u naar de Algemene Leveringsvoorwaarden. Onze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn bij de Kamer van Koophandel gedeponeerd onder nummer op 14 januari U kunt hiervan te allen tijde bij ons een kopie opvragen. Pagina 12 van 17

13 A A N V U L L E N D O N D E R H O U D O P U W N E T W E RK - A A N V U L L E N D O N D E R H O U D N E T W E R K B E H E E R Deze overeenkomst is een extra aanvulling op uw standaard netwerkbeheer overeenkomst en is bedoeld om extra service te verlenen buiten kantooruren voor vragen en problemen die zo dringend zijn dat deze niet kunnen wachten tot de normale kantooruren. 1. Omschrijving Deze overeenkomst heeft betrekking op alle producten die zijn beschreven in de netwerkinventarisatie die u heeft ontvangen naar aanleiding van uw netwerkbeheer overeenkomst. 2. Inhoud van deze overeenkomst 2.1. De standaard netwerkbeheer overeenkomst geldt alleen tijdens kantooruren, dus van maandag t/m vrijdag tussen en uur. Tijdens die uren is de Technische Dienst (telefoonnummer ) altijd bereikbaar Deze aanvullende netwerkbeheer overeenkomst geldt in de volgende perioden: Hoogseizoen : van 1 april tot 1 oktober Voorjaarsvakantie : data zoals vastgesteld door Ministerie van Onderwijs Pasen : vrijdag voor Pasen tot en met 2 e Paasdag Herfstvakantie : data zoals vastgesteld door Ministerie van Onderwijs Kerst : vrijdag voor Kerst tot en met 2 januari van het volgende jaar 2.3. De aanvullende netwerkbeheer overeenkomst geldt tijdens deze periodes gedurende de volgende tijden: Maandag t/m vrijdag: van tot uur Weekend en feestdagen: van tot uur 3. Bereikbaarheid U kunt onze Technische Dienst buiten kantooruren inschakelen via Door middel van een kort formulier geeft u uw melding in. Onze medewerker ontvangt dan automatisch een SMS bericht. U wordt dan binnen een half uur teruggebeld. Mocht uw internetverbinding niet werken, dan kunt u het speciale noodnummer bellen: Tijdsduur Deze overeenkomst treedt direct in werking na de bevestiging en heeft de duur van 1 jaar. Dit jaar wordt telkens stilzwijgend verlengt. 5. Facturatie en betaling AICN Automatisering zal 1 keer per kalenderjaar vooraf een vast bedrag factureren met een betaaltermijn van 30 dagen. Jaarlijks zal dit bedrag worden geïndexeerd. Pagina 13 van 17

14 6. Opzegging van deze overeenkomst U kunt deze overeenkomst ontbinden door schriftelijke opzegging minimaal 30 dagen voor het verstrijken van de overeenkomst. Voor overige voorwaarden omtrent het gebruik van onze software en diensten verwijzen wij u naar de Algemene Leveringsvoorwaarden. Onze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn bij de Kamer van Koophandel gedeponeerd onder nummer op 14 januari U kunt hiervan te allen tijde bij ons een kopie opvragen. Pagina 14 van 17

15 E X T R A Z E K E R H E I D V O O R U W S E R V E R - S E R V E R O V E R E E N K O M S T - Deze overeenkomst op uw Licentie Voucher biedt u naast uw netwerkbeheer overeenkomst een extra garantie en houdt in dat u zekerheid heeft bij het uitvallen van bedrijfskritische hard- en of software, zoals uw server. AICN Automatisering spant zich daarbij maximaal in om ervoor te zorgen dat uw bedrijfskritische hard- en software zo mogelijk binnen maximaal 48 uur weer operationeel is. 1. Configuratie De overeenkomst heeft betrekking op de server, de onderdelen en de software zoals beschreven in de netwerkinventarisatie, binnen een tijdsduur van 3 jaar. 2. Inhoud van deze overeenkomst 2.1. Vervanging van hardware Indien er onderdelen van uw server defect zijn, zorgt een medewerker van onze Technische Dienst ervoor (of de fabrikant), dat deze kosteloos worden vervangen Herstellen van software Eventuele software die beschadigd is, zullen we herstellen en/of opnieuw installeren Calamiteiten procedure Mocht uw server helemaal uitvallen, dan worden de volgende stappen voor u ondernomen: Wij halen de defecte server, met alle bijbehorende apparatuur en software, bij u op. Bij AICN staat te allen tijde een ruilsysteem klaar. Uw apparatuur wordt daarin omgebouwd. De ruil server wordt opnieuw geïnstalleerd en de totale back-up wordt terug gezet. Vervolgens zullen wij het ruilsysteem bij u plaatsen en wordt alles uitvoerig getest. De defecte server wordt ter reparatie aangeboden. Wanneer de server retour komt wordt deze getest door AICN. Daarna zullen wij een afspraak met u maken om uw server weer om te ruilen. 3. Tijdsduur Het contract treedt direct in werking na bevestiging van uw overeenkomst en heeft een duur van 3 jaar. 4. Verantwoordelijkheden De werkzaamheden omvatten te allen tijden een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. 5. Facturatie en betaling AICN Automatisering zal 1 keer per kalenderjaar vooraf een vast bedrag factureren met een betaaltermijn van 30 dagen. Jaarlijks zal dit bedrag worden geïndexeerd. Pagina 15 van 17

16 6. Opzegging van deze overeenkomst U kunt deze overeenkomst ontbinden door schriftelijke opzegging minimaal 30 dagen voor het verstrijken van de overeenkomst. Voor overige voorwaarden omtrent het gebruik van onze software en diensten verwijzen wij u naar de Algemene Leveringsvoorwaarden. Onze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn bij de Kamer van Koophandel gedeponeerd onder nummer op 14 januari U kunt hiervan te allen tijde bij ons een kopie opvragen. Pagina 16 van 17

17 H E T G E M A K V A N O N B E P E R K T E K E N N I S - S M A R T C A R D - Met de Smart Card, een efficiënt strippenkaartsysteem, bent u voordelig vooraf verzekerd voor consultancy en technische ondersteuning waarbij u meer tijd bespaart en meer rendement kunt halen uit uw EURECREA GX programma. Goed gebruik van EURECREA GX op basis van een efficiënte inrichting levert u direct belangrijke voordelen op: Uw medewerkers werken snel en efficiënt met EURECREA GX Uw medewerkers hebben meer plezier in het werk en stralen dat uit naar uw gasten U haalt meer rendement uit uw investering in EURECREA GX U kunt met management informatie uit EURECREA GX uw bedrijf gericht aansturen De volgende zaken kunt u laten verrichten met uw Smart Card: Boekjaar aanmaken; eenmaal per jaar maken wij uw boekjaar aan en de uren worden verrekend met uw Smart Card. Bestandsonderhoud; aanmaken van arrangementen, actiecodes etc. Advies op locatie, door het inhuren van een consultant. Cursussen op locatie en te Veenendaal. Diensten van onze Technische Dienst. Voorwaarden Smart Card: 1 credit staat gelijk aan 1 uur werk. De Smart Card wordt in zijn geheel gefactureerd. Betaling binnen 14 dagen. Halve consultancy dag op locatie 5 credits. Hele consultancy dag op locatie 9 credits. Alle klassikale cursussen te Veenendaal worden als 2 credits verrekend. Voor overige voorwaarden omtrent het gebruik van onze software en diensten verwijzen wij u naar de Algemene Leveringsvoorwaarden. Onze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn bij de Kamer van Koophandel gedeponeerd onder nummer op 14 januari U kunt hiervan te allen tijde bij ons een kopie opvragen. Pagina 17 van 17

SUPPORT CENTER PROCEDURE

SUPPORT CENTER PROCEDURE Visma DBS BV Modemweg 37 3821 BS AMERSFOORT T: 033 45.45.111 Postbus 747 3800 AS AMERSFOORT F: 033 45.45.199 Internet: www.vismadbs.nl I: info-dbs@visma.com SUPPORT CENTER SUPPORT CENTER PROCEDURE Pagina

Nadere informatie

1. INLEIDING & UITGANGSPUNTEN 3 2. DIENSTEN 4 3. KOPPELINGEN 9 4. CLOUD OPLOSSINGEN 10 5. BEHEER BIJ KLANT 10 6. AANPASSING VA N DE SLA 11

1. INLEIDING & UITGANGSPUNTEN 3 2. DIENSTEN 4 3. KOPPELINGEN 9 4. CLOUD OPLOSSINGEN 10 5. BEHEER BIJ KLANT 10 6. AANPASSING VA N DE SLA 11 1. INLEIDING & UITGANGSPUNTEN 3 2. DIENSTEN 4 3. KOPPELINGEN 9 4. CLOUD OPLOSSINGEN 10 5. BEHEER BIJ KLANT 10 6. AANPASSING VA N DE SLA 11 7. DUUR EN BE√čINDIGI NG 12 8. PRIJZEN EN BETALING 13 9. DEFINITIES

Nadere informatie

SLA 2014 ENOVIA ondersteuning

SLA 2014 ENOVIA ondersteuning auteur m.damen datum kenmerk infostrait Hoofdweg 78-B 7371 AK Loenen (Gld) www.infostrait.nl Inhoud 1. Inleiding... 2 1.1 Nul situatie alleen van toepassing bij eerste afsluiting... 2 2. SLA componenten...

Nadere informatie

Service Level Agreement. Volledige naam EINDGEBRUIKER. Magna Carta Chipcard Solutions bv. Elektronische Transactiesysteem

Service Level Agreement. Volledige naam EINDGEBRUIKER. Magna Carta Chipcard Solutions bv. Elektronische Transactiesysteem Service Level Agreement Tussen Volledige naam EINDGEBRUIKER en Magna Carta Chipcard Solutions bv Voor het onderhoud van het Elektronische Transactiesysteem In samenwerking met Volledige naam SERVICE PARTNER

Nadere informatie

Service Level Agreement ENOVIA ondersteuning

Service Level Agreement ENOVIA ondersteuning auteur m.damen datum kenmerk infostrait Hoofdweg 78-B 7371 AK Loenen (Gld) www.infostrait.nl Inhoud Inleiding... 2 1.1 Nul situatie alleen van toepassing bij eerste afsluiting... 2 SLA componenten... 3

Nadere informatie

Producten, diensten Tarieven en voorwaarden Inventive 2014

Producten, diensten Tarieven en voorwaarden Inventive 2014 Producten, diensten Tarieven en voorwaarden Inventive 2014 Inhoudsopgave Inleiding 2 De hardware en infrastructuur van Inventie 4 Licenties, gebruiksrecht en diensten 6 Tarieven 10 Licentie-, gebruiksrecht-

Nadere informatie

Bestelformulier Eddon Software B.V. (Exact Synergy Enterprise Maand model)

Bestelformulier Eddon Software B.V. (Exact Synergy Enterprise Maand model) Bestelformulier Eddon Software B.V. (Exact Synergy Enterprise Maand model) Gegevens Exact Partner Gegevens Klant Bedrijfsnaam Adres Woonplaats Contactpersoon Inkoopreferentie Verkoper Licentiegegevens,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Schaake Software Products B.V.

Algemene voorwaarden Schaake Software Products B.V. Algemene voorwaarden Schaake Software Products B.V. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en Overeenkomsten die daaruit voortvloeien tussen Schaake Software Products B.V.,

Nadere informatie

d. Een schriftelijke prijsopgave geldt voor een termijn van 30 dagen, tenzij anders overeengekomen.

d. Een schriftelijke prijsopgave geldt voor een termijn van 30 dagen, tenzij anders overeengekomen. ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN ZOALS GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ARNHEM A. ALGEMEEN 1. Werkingssfeer a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen,

Nadere informatie

SERVICE LEVEL AGREEMENT

SERVICE LEVEL AGREEMENT SERVICE LEVEL EasyKiosk computerzuilen AGREEMENT Versie 01-2015 EasyKiosk Computerzuilen Handelsweg 15 5527 AL Hapert Nederland Telefoon: +31 (0)497 36 95 01 Web: www.easykiosk.nl E-mail: info@easykiosk.nl

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN INFOGROEN SOFTWARE B.V.

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN INFOGROEN SOFTWARE B.V. ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN INFOGROEN SOFTWARE B.V. I ALGEMENE BEPALINGEN De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes afkomstig van Infogroen Software B.V.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN CASE ELECTRONICS B.V. Algemeen

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN CASE ELECTRONICS B.V. Algemeen ALGEMENE VOORWAARDEN VAN CASE ELECTRONICS B.V. Algemeen Artikel 1: definities In de navolgende artikelen wordt verstaan onder: Case: Case Electronics B.V., de gebruiker van deze voorwaarden; opdrachtgever:

Nadere informatie

1.02 In deze Algemene Voorwaarden hebben begrippen met een hoofdletter de navolgende betekenis:

1.02 In deze Algemene Voorwaarden hebben begrippen met een hoofdletter de navolgende betekenis: Artikel 1. Definities 1.01 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarbij Go-Trex gevestigd te Rotterdam (KvK nummer: 56807007), mede handelend onder

Nadere informatie

CONTRACTVOORWAARDEN. Deze Contractvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30270831.

CONTRACTVOORWAARDEN. Deze Contractvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30270831. Deze Contractvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30270831. Inleiding Deze Contractvoorwaarden beschrijven de dienstverlening op het gebied van de ICT-dienstverlening

Nadere informatie

V20120702. 1 Definities. Pagina 1 van totaal 12

V20120702. 1 Definities. Pagina 1 van totaal 12 SOFTWARE LICENTIE OVEREENKOMST INZAKE VABI ELEMENTS SOFTWARE MODULES V20120702 Leverancier bereid is om aan Gebruiker een niet-exclusieve Licentie te verlenen op de Software op basis van de in deze software

Nadere informatie

1.02 In deze Algemene Voorwaarden hebben begrippen met een hoofdletter de navolgende betekenis:

1.02 In deze Algemene Voorwaarden hebben begrippen met een hoofdletter de navolgende betekenis: Artikel 1. Definities 1.01 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarbij Go-Trex gevestigd te Rotterdam (KvK nummer: 56807007), mede handelend onder

Nadere informatie

2.2. Overeenkomst. Contractnummer: 2014.xxx. Betreffende onderhoud en/of ondersteuning gebruik software en/of opslag van data en/of hosting en/of SaaS

2.2. Overeenkomst. Contractnummer: 2014.xxx. Betreffende onderhoud en/of ondersteuning gebruik software en/of opslag van data en/of hosting en/of SaaS V 2.2 Overeenkomst Contractnummer: 2014.xxx Betreffende onderhoud en/of ondersteuning gebruik software en/of opslag van data en/of hosting en/of SaaS Passie voor GEO! Auteursrecht Deze publicatie is een

Nadere informatie

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Betreft: TiC Narrow Casting software en/of (audiovisuele) hardware Algemene voorwaarden Versie: 1.4 1 2012 Epatra, all rights reserved. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Voorwaarden 2015. Licentie, Gebruik, Verbruik en Onderhoud van Programmatuur. Inhoudsopgave

Voorwaarden 2015. Licentie, Gebruik, Verbruik en Onderhoud van Programmatuur. Inhoudsopgave Voorwaarden 2015 Licentie, Gebruik, Verbruik en Onderhoud van Programmatuur Inhoudsopgave blz Algemeen 1 Wijzen van doorberekening van gebruik van de Programmatuur Contractstructuur Artikel 1: Wijzen van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN THEWEBLAB Laatste wijziging: 30-03-2014

ALGEMENE VOORWAARDEN THEWEBLAB Laatste wijziging: 30-03-2014 ALGEMENE VOORWAARDEN THEWEBLAB Laatste wijziging: 30-03-2014 Artikel 1. Definities 1. TheWebLab: ABinteractive EZ gevestigd te Amsterdam, Nederland en ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer

Nadere informatie

MANAGES INTERNET & HOSTING, EXCEEDS EXPECTATIONS

MANAGES INTERNET & HOSTING, EXCEEDS EXPECTATIONS Puntegaalstraat 109 Postbus 63000 3002 JA Rotterdam T: +31 10 750 2000 F: +31 10 750 2002 www.luna.nl Algemene Voorwaarden Luna Versie: 1.0 Inleiding Hier leest u de Algemene Voorwaarden van Luna. Deze

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. Artikel 1 Definities 1.1 Afnemer: de rechtspersoon met wie Spete.nl een overeenkomst sluit of aan wie Spete.nl een aanbieding doet. 1.2 Apparatuur: de door

Nadere informatie

Computerprogramma LOVS Installatiehandleiding

Computerprogramma LOVS Installatiehandleiding Cito Volgsysteem primair en speciaal onderwijs (LOVS) Computerprogramma LOVS Installatiehandleiding Versie 4.7 Installatie Licentievoorwaarden Cito Arnhem, december 2013 Artikelnummer 60830 Cito B.V. Arnhem

Nadere informatie

EXACT ONLINE VOORWAARDEN

EXACT ONLINE VOORWAARDEN EXACT ONLINE VOORWAARDEN Artikel 1. Definities Voor de volgende begrippen gelden in deze Exact Online Voorwaarden en in de Exact Online Overeenkomst de volgende definities: Afnemer : een natuurlijke persoon

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN van Syntess Software B.V. (Syntess)

ALGEMENE VOORWAARDEN van Syntess Software B.V. (Syntess) ALGEMENE VOORWAARDEN van Syntess Software B.V. (Syntess) Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Middelburg. Ook te vinden op onze internetpagina www.syntess.nl. Daarnaast kunnen ze kosteloos worden

Nadere informatie

GLOBAL WEBHOSTING Antwerpenstraat 12 A 2034 RS Haarlem

GLOBAL WEBHOSTING Antwerpenstraat 12 A 2034 RS Haarlem GLOBAL WEBHOSTING Antwerpenstraat 12 A 2034 RS Haarlem Versie 5.1.1 01-05-2010 Algemene Voorwaarden van: Global Webhosting, gevestigd en kantoorhoudend in Haarlem Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever:

Nadere informatie

Bestelformulier Demon DSL Business 1. Contact Informatie / Aansluitadres

Bestelformulier Demon DSL Business 1. Contact Informatie / Aansluitadres Bestelformulier Demon DSL Business 1. Contact Informatie / Aansluitadres 1.1 Demon klantnummer* 1.6 Telefoon 1.7 Fax 1.2 Naam / voorletters M / V 1.8 Mobiel 1.3 Bedrijfsnaam / rechtsvorm 1.9 E-mail 1.4

Nadere informatie

Licentie en Service overeenkomst DDi software

Licentie en Service overeenkomst DDi software Licentie en Service overeenkomst DDi software DDi BV Licentie en Service overeenkomst DDi Software 8 januari 2015 I B A N N L 1 4 R A B O 0 3 4 5 8 6 3 0 0 3 K. v. K. H a a r l e m 3 4 0 8 1 8 5 6 De Partijen

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Artikel 1. Definities 1. Skyberate Internet Services: Skyberate Internet Services B.V. gevestigd aan Julianaplein 44, te Doetinchem en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 57873674.

Nadere informatie

In deze Algemene Voorwaarden worden de navolgende begrippen met een hoofdletter gebruikt. Onder deze begrippen wordt verstaan:

In deze Algemene Voorwaarden worden de navolgende begrippen met een hoofdletter gebruikt. Onder deze begrippen wordt verstaan: Algemene voorwaarden Algemene Leveringsvoorwaarden van de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid QExpertise B.V., QExpertise Dynamics B.V., QExpertise Dopsis B.V. en QExpress B.V., gevestigd

Nadere informatie