Bestelformulier Eddon Software B.V. (Exact Synergy Enterprise Maand model)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bestelformulier Eddon Software B.V. (Exact Synergy Enterprise Maand model)"

Transcriptie

1 Bestelformulier Eddon Software B.V. (Exact Synergy Enterprise Maand model) Gegevens Exact Partner Gegevens Klant Bedrijfsnaam Adres Woonplaats Contactpersoon Inkoopreferentie Verkoper Licentiegegevens, benodigd voor uitlevering: Licentienaam Licentievolgnummer Aantal gebruikers Bedrijfsnaam Adres Woonplaats Telefoon Contactpersoon (Let op hoofd- en kleine letters etc.) : (xxxx:yyy:zzz) : (Synergy users) Batch/releasenummer _ De Eddon Blocks en Interfaces worden geactiveerd met een licentiesleutel. Deze licentiesleutel is gebaseerd op de bestaande licentie van Exact. Software Aantal Prijs per gebruiker per maand Totaal Exact Synergy Enterprise BSE001 MS Reporting Services Integrator SE 2,54 BSE002 Generic Scan Interface SE 1,90 BSE003 MS Outlook Document Add-on SE 1,90 BSE004 MS Word Merge Add-on SE 5,56 BSE017 Custom Selector SE 2,54 BSE019 AdresAssistent SE 3,17 Aanvullend BSE019-INT AdresAssistent Dun & Bradstreet 0,63 BSE023 Document Preview SE 1,90 BSE024 Advanced Invoicing SE 5,08 BSE025 Trigger and Validation Manager SE 3,81 BSE027 Contact Manager SE 3,17 BSE028 DebWatch SE 3,17 BSE031 Marketing Add-on SE 1,90 BSE101 Solution Builder SE 15,56 BSE200 ITSM SE 24,00 BSE300 Solution Builder Portal SE 9,52 Totaal maandbedrag Prijs is gebaseerd op minimaal 10 gebruikers, contract duur 1 jaar en per maand opzegbaar. Pagina 1 van 6

2 De volgende kortingen op het maandbedrag zijn van toepassing bij meerjarige contracten. Meerjarige contracten zijn niet tussentijds aanpasbaar. Looptijd contract korting op maandbedrag <1jaar 0,0% 1 jaar 5,0% 2 jaar 7,5% 3 jaar 10,0% 4 jaar 12,5% 5 jaar 15,0% Opmerkingen: Pagina 2 van 6

3 REGISTRATIEKAART Op alle leveringen zijn de algemene voorwaarden van Eddon Software B.V. van toepassing. Onze algemene voorwaarden kunt u terugvinden op onze website tevens zijn deze geregistreerd bij de KvK onder nummer Met het ondertekenen van deze overeenkomst gaat Opdrachtgever uitdrukkelijk akkoord met de inhoud van deze algemene voorwaarden en met de inhoud van de bijgevoegde voorwaarden licentie en onderhoudsovereenkomst programmatuur (maandmodel). De onderhoudsovereenkomst programmatuur wordt aangegaan voor de op het eerste blad gespecificeerde software onderdelen. LICENTIEHOUDER: Bedrijfsnaam Adres Woonplaats : Postbus Woonplaats Telefoon : Fax : Website Inschrijfnr. Kamer van Koophandel Licentienummer Licentienaam (max. 30 tekens) Naam rechtsgeldige ondertekenaar Functie Aantal gebruikers Aantal gebruikers Exact e-synergy Datum Aangemeld via Exact-partner : Voor Akkoord, Opdrachtgever Naam: Handtekening: Exact Partner Naam: Handtekening: Datum: - - Datum: - - De standaard levertermijn bedraagt 10 werkdagen. Partner verklaart dat de Activeren add-on oplossingen rol voor Exact Synergy Enterprise in de licentie aanwezig zijn. Pagina 3 van 6

4 VOORWAARDEN LICENTIE EN ONDERHOUDSOVEREENKOMST PROGRAMMATUUR (MAANDMODEL) De onderhoudsovereenkomst programmatuur wordt aangegaan, in aanmerking nemende: dat Eddon aan de Opdrachtgever door haar ontwikkelde Exact-programmatuur ter beschikking heeft gesteld of ter beschikking zal stellen; dat de Opdrachtgever van Eddon Onderhoud verlangt van deze programmatuur; dat Eddon bereid en in staat is de Opdrachtgever onder bepaalde voorwaarden en in bepaalde situaties een dergelijk Onderhoud te verschaffen, zulks mede gelet op het feit dat de broncodes van de betreffende programmatuur door Eddon nimmer aan de Opdrachtgever worden verkocht en geleverd dan wel ter beschikking gesteld; dat Partijen een Licentie- en Onderhoudsovereenkomst terzake programmatuur zijn aangegaan, welke wordt beheerst door de navolgende voorwaarden en bepalingen; dat de betekenis van de met een hoofdletter vermelde termen in deze onderhoudsovereenkomst wordt gegeven in de definitielijst van de Algemene voorwaarden van Eddon of hieronder indien specifiek van toepassing op deze onderhoudsovereenkomst. Definities In aanvulling op de definitielijst van de Algemene voorwaarden van Eddon kennen deze termen de volgende betekenis: Maandmodel : het aangaan van een overeenkomst met Eddon, waarbij de Opdrachtgever één bedrag per maand gefactureerd krijgt voor zijn Licentie en het Onderhoud. Dit Onderhoud omvat het recht op updates voor de Bouwsteen programmatuur. Licentie : het gebruiksrecht dat Eddon aan Opdrachtgever verschaft op door haar ontwikkelde Bouwsteen programmatuur. Standaard programmatuur : de door Exact ontwikkelde en gedistribueerde programmatuur zoals Exact Globe, Exact Globe Next, Exact Synergy, Exact Synergy Enterprise, Exact Financials of Exact Online. Bouwsteen programmatuur : de door Eddon ontwikkelde generieke Maatwerk programmatuur, welke in combinatie met de Standaard programmatuur specifieke functionaliteiten Beschikbaar stelt aan de gebruiker. Productlijn : de aanduiding van de betreffende Standaard programmatuur van Exact. Versie : de Versie van de betreffende Standaard programmatuur. Update : een wijziging van de Bouwsteen programmatuur binnen dezelfde Versie van de Standaard programmatuur. Upgrade : een wijziging van de Bouwsteen programmatuur naar een hogere Versie van de Standaard programmatuur. Beschikbaar stellen : het door Eddon voor gebruik door Opdrachtgever aanbieden van een (laatste) software Versie via de website, supportafdeling of een Implementatie consultant. Installatie : de Installatie van server- en werkstation componenten van de Standaard en/of Bouwsteen programmatuur. Configuratie : samenstelling van hardware en software componenten waarop de Standaard en/of Bouwsteen programmatuur is geïnstalleerd. Implementatie : de functioneel en technische inrichting van de Standaard en/of Bouwsteen programmatuur. Inspanningsverplichting : Naar beste vermogen zonder (resultaats)garantie. Modificaties : aanpassingen in Standaard programmatuur. Onvolkomenheden : Onder Onvolkomenheden wordt verstaan alle in de Bouwsteen programmatuur voorkomende fouten en gebreken alsmede alle door het gebruik van Bouwsteen programmatuur geconstateerde afwijkingen in vergelijking met de ten behoeve van deze programmatuur opgestelde schriftelijke specificaties. Onderhoud : het verhelpen van Onvolkomenheden die de werking van de Bouwsteen programmatuur belemmeren dan wel het doorvoeren van wettelijke eisen die noodzakelijk zijn voor de werking van de Bouwsteen programmatuur binnen de Versie en in een hogere Versie van de Standaard programmatuur. Ondersteuning : het bijstaan van de Opdrachtgever door Exact partner met vragen over de werking van de Bouwsteen programmatuur. ARTIKEL 1: VOORWERP DER OVEREENKOMST 1. Eddon verplicht zich jegens de Opdrachtgever, welke verplichting de Opdrachtgever van Eddon aanneemt, tot het verschaffen van een Licentie en het verrichten van Onderhoud van door Eddon ontwikkelde en aan de Opdrachtgever ter beschikking gestelde Bouwsteen programmatuur, zoals vermeld op de registratiekaart waarmee deze overeenkomst wordt aangegaan. Indien de Opdrachtgever Onderhoud wenst van nieuwe of andere (niet op deze registratiekaart voorkomende) programmatuur en Eddon dit Onderhoud wil uitvoeren wordt deze programmatuur geacht onder de werking van deze Overeenkomst te vallen, met dien verstande dat het Onderhoud van deze programmatuur separaat aan de Opdrachtgever in rekening wordt gebracht. 2. De Licentie en het Onderhoud betreft alleen Bouwsteen programmatuur en alleen die, welke door Eddon is ontwikkeld en aan de Opdrachtgever ter beschikking is gesteld, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. 3. In hoofdlijnen bevat het door Eddon te verrichten Onderhoud het verschaffen van Updates (binnen dezelfde Versie) en het verschaffen van Upgrades (nieuwe Versie). 4. Eddon heeft het recht om bij de uitvoering van het Onderhoud gebruik te maken van de diensten van gekwalificeerde derden dan wel door hen het Onderhoud geheel of gedeeltelijk te laten uitvoeren. ARTIKEL 2: AANVANG DUUR EN BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST 1. Deze overeenkomst gaat in op de 1e dag van de maand na facturatie van de programmatuur door Eddon en wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. 2. De Overeenkomst kan door de Opdrachtgever tussentijds worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand. Deze opzegging dient schriftelijk aan de ander te geschieden, en wel bij aangetekend schrijven met handtekening retour. 3. Indien de Opdrachtgever een meerjaren (> 1 jaar) overeenkomst met Eddon sluit is tussentijds opzeggen niet mogelijk, de opzegtermijn is in die periode niet van toepassing. 4. Een meerjaren (> 1 jaar) overeenkomst wordt na afloop steeds stilzwijgend met één (1) jaar verlengd. Vanaf het moment van verlengen geldt de opzegtermijn zoals in artikel 2.2 is overeengekomen. 5. Indien door Exact Software beperkingen ten aanzien van het door Eddon te verrichten Onderhoud wordt opgelegd, is Eddon niet gehouden het Onderhoud te verrichten. Indien deze situatie langer dan zes weken duurt zal deze Overeenkomst geacht worden te zijn ontbonden. Eddon kan hiervoor in een dergelijke situatie nimmer schadeplichtig jegens Opdrachtgever zijn. De Opdrachtgever ontvangt alsdan naar evenredigheid een deel van de prijs terug. Pagina 4 van 6

5 ARTIKEL 3: ONDERHOUD 1. De Opdrachtgever heeft in het kader van de tot het Onderhoud behorende Ondersteuning recht op telefonische Ondersteuning van de afdeling Support van de Exact partner via welke hij de Basisprogrammatuur heeft aangeschaft. Deze Ondersteuning houdt in dat getracht zal worden door middel van telefonische Ondersteuning en advisering het probleem direct na een melding te analyseren en op te lossen. Uitdrukkelijk zij bepaald dat daarbij sprake is van een Inspanningsverplichting, die Exact partner tracht zo goed mogelijk na te komen. 2. Onder Ondersteuning wordt mede begrepen het wijzigen van de Installatie-opties, indien dit naar het oordeel van Eddon noodzakelijk is in verband met het beter functioneren van de Bouwsteen programmatuur alsmede het beperken van Storingen bij het gebruik van deze programmatuur. 3. De Opdrachtgever heeft in het kader van deze Overeenkomst voorts recht op: het naar beste vermogen opsporen en herstellen van Onvolkomenheden van de Bouwsteen programmatuur (in de lopende Versie), alsmede in de door Eddon aangepaste aanpassingen daarvan; het naar beste vermogen aanpassen van de Bouwsteen programmatuur ten behoeve van de aansluiting (binnen de lopende Versie) op de Standaard programmatuur van Exact. De frequentie loopt analoog met de Exact Updates; het aanpassen van de Bouwsteen programmatuur aan nieuwe Versies van de betreffende Productlijn van de Standaard programmatuur van Exact (Upgrades). Het aanpassen van de Bouwsteen programmatuur aan de nieuwe Productlijn van de Standaard programmatuur van Exact is hiervan uitdrukkelijk uitgesloten; Eddon streeft ernaar om binnen zes maanden na het uitkomen van een nieuwe Versie van de Standaard programmatuur van Exact de Bouwsteen programmatuur middels een beschikbare Update voor deze nieuwe Versie geschikt te maken. Dit streven kan nimmer worden uitgelegd als een garantie of verplichting van Eddon. 4. Tot het Onderhoud behoort niet: het verrichten van ondersteuningswerkzaamheden aan niet Exact-programmatuur; het verrichten van Modificaties van de Standaard programmatuur; het op locatie (bijvoorbeeld bij de Opdrachtgever) verrichten van onderhoudswerkzaamheden door Eddon; het ter plaatse onderhouden en aanpassen van technische of functionele Onvolkomenheden in de programmatuur; het leveren, vervangen, ter beschikking stellen of repareren van beeldschermen, computers, uitbreidingskaarten, modems, printers of enige andere Apparatuur en/of programmatuur; het verrichten van aansluitings- en (ver)plaatsingswerkzaamheden; het leveren, vervangen of aanbrengen van verbruiksartikelen; het reinigen van de programmatuur of aanverwante producten; het verrichten van werkzaamheden, voortvloeiende uit dan wel samenhangende met omgevings-, werkings- en ruimtecondities, die afwijken van de door de fabrikant van de programmatuur en/of aanverwante producten opgegeven specificaties; het verrichten van werkzaamheden voortvloeiend uit van buiten komende oorzaken zoals, maar niet beperkt tot brand, wateroverlast, fouten in de datalijnen, spanningsvoorziening, aarding; het onschadelijk maken van computervirussen. 5. Indien blijkt dat Storingen, slijtage en/of andere defecten van de programmatuur en/of van aanverwante producten te wijten zijn aan het oneigenlijk gebruik van Apparatuur en/of programmatuur vallen door Eddon te verrichten werkzaamheden niet onder de Overeenkomst voor Ondersteuning en Onderhoud op door Eddon ontwikkelde Bouwsteen programmatuur. Indien deze werkzaamheden door Eddon dienen te worden verricht zullen deze afzonderlijk aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht volgens de dan bij Eddon geldende tarieven voor soortgelijke werkzaamheden. 6. Indien en voor zover de (technologische) ontwikkeling daartoe aanleiding geven, kan Eddon hogere eisen stellen aan de Configuratie waarop de nieuwe Versie van de Bouwsteen programmatuur bij de Opdrachtgever moet worden geïnstalleerd. Indien de Opdrachtgever aan deze eisen geen gehoor geeft, vervallen voor Eddon de uit deze Overeenkomst voor haar voortvloeiende (onderhouds)verplichtingen. 7. Indien en voor zover met betrekking tot de overgang naar een nieuwe Versie functionele aanpassingen gewenst of noodzakelijk zijn, zulks ter beoordeling van Eddon, worden deze naar beste vermogen door Eddon in de Bouwsteen programmatuur doorgevoerd. Alsdan kunnen er zich echter problemen voordoen met betrekking tot de aansluiting tussen de mogelijkheden van de Bouwsteen programmatuur en de functionele behoeften van de Opdrachtgever. Eddon is hiervoor niet aansprakelijk tenzij ingeval van aantoonbare fouten, schuld of grove nalatigheid. De in verband met de overgang naar een nieuwe Versie benodigde begeleiding bij de Installatie of de Implementatie van de Bouwsteen programmatuur alsmede de eventuele conversie van gegevens valt uitdrukkelijk niet onder deze Overeenkomst. 8. Eddon is drie maanden na het ter beschikking stellen aan de Opdrachtgever van een nieuwe Versie van Bouwsteen programmatuur jegens haar/hem niet meer verplicht tot Onderhoud ten aanzien van de oude Bouwsteen programmatuur. 9. In lijn met de Algemene Voorwaarden van Exact streeft Eddon er naar om in een nieuwe Versie van de Bouwsteen programmatuur alle bestaande functionele mogelijkheden van de vorige Versie ongewijzigd over te nemen, doch is hiertoe niet gehouden. Geschiedt dit niet dan dient Eddon gemotiveerd aan te geven waarom één of meerdere van deze functionele mogelijkheden niet meer kunnen worden opgenomen. Bovendien vindt in een dergelijke situatie immer overleg tussen Eddon en de Opdrachtgever plaats. 10. Het installeren van een nieuwe uitleverset van de Standaard programmatuur van Exact (ongeacht of het een nieuwe Versie betreft) zal de correcte werking van de Bouwsteen programmatuur beïnvloeden. De Installatie hiervan dient derhalve te allen tijde in overleg met Eddon te geschieden. Geschiedt dit niet of niet conform de door Eddon gegeven instructies of aanwijzingen is Eddon nimmer aansprakelijk voor enige hieruit voor de Opdrachtgever voortvloeiende schade. GEBRUIKSRECHT ARTIKEL 4 1. Opdrachtgever verkrijgt voor de overeengekomen duur het recht om de Licentie met betrekking tot de Bouwsteen programmatuur van Eddon te gebruiken. 2. Dit recht vervalt op het moment dat deze Overeenkomst wordt beëindigd. 3. Opdrachtgever heeft de plicht om de installatie van de betreffende programmatuur per de beëindigingsdatum ongedaan te maken. 4. Eddon behoudt zich het recht voor om tijdens en na beëindiging van deze Overeenkomst een controle op het gebruik bij Opdrachtgever uit te voeren, waarbij Opdrachtgever zich op voorhand verplicht om medewerking te verlenen. 5. Indien Opdrachtgever onrechtmatig gebruik blijkt te maken van de Bouwsteen programmatuur is Eddon gerechtigd om met terugwerkende kracht de verschuldigde bedragen bij Opdrachtgever in rekening te brengen. Pagina 5 van 6

6 ARTIKEL 4: PRIJS 1. De prijs voor de Licentie en het Onderhoud is vermeld op meest actuele prijslijst van Eddon, welke altijd beschikbaar is op de website van Eddon. Deze prijs wordt vermeerderd met de daarover verschuldigde omzetbelasting. 2. De prijs wordt jaarlijks verhoogd met maximaal het bedrag van de CBS- prijsconsumptie-index (CPI) voor Nederland van het voorliggende jaar als zijnde de maatstaf voor inflatie. 3. De betaling geschiedt aan de hand van een door Eddon opgestelde en toegezonden factuur al dan niet via de Exact partner waarbij Opdrachtgever de bestelling voor Bouwsteen programmatuur heeft geplaatst. 4. De betaling door de Opdrachtgever geschiedt vooraf, uiterlijk de dag vóór aanvang van de Periode waarop (de prijs voor) de Licentie en het Onderhoud betrekking heeft. 5. Indien door de Opdrachtgever geen tijdige betaling heeft plaatsgevonden heeft Eddon het recht haar verplichtingen op te schorten totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden. ARTIKEL 5: ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Op deze Overeenkomst zijn de Algemene voorwaarden van Eddon van toepassing, welke voorwaarden de Opdrachtgever verklaart te hebben ontvangen, te hebben gelezen op de eddon.nl website en waarmee de Opdrachtgever zich uitdrukkelijk akkoord verklaart. 2. Bij strijd, twijfel of discussie tussen de inhoud van deze Overeenkomst en het bepaalde in de Algemene voorwaarden van Eddon, prevaleren immer de bepalingen uit deze Overeenkomst. ARTIKEL 6: SLOTBEPALINGEN 1. Deze Overeenkomst is onlosmakelijk verbonden met elke opdrachtverstrekking van Opdrachtgever aangaande de Licentie en het Onderhoud van Bouwsteen Programmatuur. 2. Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 3. Alle uit deze Overeenkomst voortvloeiende geschillen worden bij uitsluiting beslecht door de daartoe bevoegde rechter uit het arrondissement s- Hertogenbosch. Pagina 6 van 6

Bestelformulier Eddon Software B.V. (Exact Synergy Enterprise)

Bestelformulier Eddon Software B.V. (Exact Synergy Enterprise) Bestelformulier Eddon Software B.V. (Exact Synergy Enterprise) Gegevens Exact Partner Gegevens Klant Contactpersoon Inkoopreferentie Verkoper Licentiegegevens, benodigd voor uitlevering: Telefoon Contactpersoon

Nadere informatie

Bestelformulier Eddon Software B.V. Exact Synergy Classic (asp) en Exact Globe

Bestelformulier Eddon Software B.V. Exact Synergy Classic (asp) en Exact Globe Bestelformulier Eddon Software B.V. Exact Synergy Classic (asp) en Exact Globe Gegevens Exact Partner Gegevens Klant Contactpersoon Inkoopreferentie Telefoon Contactpersoon Verkoper Email Licentiegegevens,

Nadere informatie

G E B R U I K S O V E R E E N K O M S T P R O G R A M M A T U U R

G E B R U I K S O V E R E E N K O M S T P R O G R A M M A T U U R G E B R U I K S O V E R E E N K O M S T P R O G R A M M A T U U R Van AP Oplossingen gevestigd te Enschede nader te noemen AP Oplossingen 1. ALGEMEEN 1. 1 Op de levering van software zijn de bepalingen

Nadere informatie

A. WhiteVision is gerechtigd onderhoud en support voor de software te leveren;

A. WhiteVision is gerechtigd onderhoud en support voor de software te leveren; ONDERHOUDS- EN SUPPORTOVEREENKOMST Overwegingen A. WhiteVision is gerechtigd onderhoud en support voor de software te leveren; en B. de klant wenst onderhoud en support van WhiteVision te verkrijgen ten

Nadere informatie

OVEREENKOMST VOOR HET GEBRUIK VAN PILOT PROGRAMMATUUR

OVEREENKOMST VOOR HET GEBRUIK VAN PILOT PROGRAMMATUUR OVEREENKOMST VOOR HET GEBRUIK VAN PILOT PROGRAMMATUUR DE ONDERGETEKENDEN: 1. F5-Software gevestigd te 5301 KA Zaltbommel, aan de Toepadweg 10 J; hierna te noemen: F5-Software, welke ten deze rechtsgeldig

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ALGEMENE BEPALINGEN

Algemene voorwaarden ALGEMENE BEPALINGEN Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VAN INTRAMED B.V. ALGEMENE BEPALINGEN ARTIKEL 1. REIKWIJDTE EN TOEPASSING ALGEMENE VOORWAARDEN lid 1.1 De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door

Nadere informatie

ALGEMENE ONDERHOUDSVOORWAARDEN EUROSYSTEMS AUTOMATISERING B.V.

ALGEMENE ONDERHOUDSVOORWAARDEN EUROSYSTEMS AUTOMATISERING B.V. ALGEMENE ONDERHOUDSVOORWAARDEN EUROSYSTEMS AUTOMATISERING B.V. Gedeponeerd bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht - Oktober 2014 / V3.0 Algemene Onderhoudsvoorwaarden Oktober 2014

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden SbeO-Automatisering:

Algemene Voorwaarden SbeO-Automatisering: Algemene Voorwaarden SbeO-Automatisering: 1.Toepasselijkheid 1.1. Op alle offertes en leveringen van SbeO-Aumatisering zijn deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing tenzij schriftelijk

Nadere informatie

QUBE ICT Solutions B.V. voorwaarden

QUBE ICT Solutions B.V. voorwaarden QUBE ICT Solutions B.V. voorwaarden Module 3 Onderhoud van programmatuur De QUBE ICT Solutions B.V. voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Hoofddorp onder nummer 34092244 1. Toepasselijkheid

Nadere informatie

Guidance. Voorwaarden onderhouds- en supportovereenkomst Guidance programmatuur

Guidance. Voorwaarden onderhouds- en supportovereenkomst Guidance programmatuur Voorwaarden onderhouds- en supportovereenkomst programmatuur Pagina 1 Voorwaarden onderhouds- en supportovereenkomst programmatuur van Rotterdam BV (hierna te noemen ) gevestigd Essebaan 65A te 2908 LJ

Nadere informatie

EXACT VOORWAARDEN VOOR UW LICENTIE, ONDERHOUD EN SUPPORT

EXACT VOORWAARDEN VOOR UW LICENTIE, ONDERHOUD EN SUPPORT EXACT VOORWAARDEN VOOR UW LICENTIE, ONDERHOUD EN SUPPORT DIT BOEKJE BEVAT UW LICENTIE- EN/OF ONDERHOUDS- EN/OF SUPPORTREGISTRATIE Geachte Exact-Licentiehouder, Hartelijk dank voor uw aanschaf van Exact

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Richards Webdesign

Algemene voorwaarden Richards Webdesign Algemene voorwaarden Richards Webdesign Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Biercontract.nl Graaf Wichmanlaan 62 1405 HC Bussum Handelsregisternummer: 57084033 BTW nummer 167606657B02 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden DreamStorm BV betreffende educatieve software

Algemene Voorwaarden DreamStorm BV betreffende educatieve software Algemene Voorwaarden DreamStorm BV betreffende educatieve software Artikel 1 Definities en omschrijvingen In deze algemene voorwaarden wordt, gerangschikt in alfabetische volgorde, verstaan onder: Diensten:

Nadere informatie

Deze PowerPoint is bedoeld voor het onderwijs. Alle informatie in deze Powerpoint, in welke vorm dan ook (teksten, afbeeldingen, animaties,

Deze PowerPoint is bedoeld voor het onderwijs. Alle informatie in deze Powerpoint, in welke vorm dan ook (teksten, afbeeldingen, animaties, Deze PowerPoint is bedoeld voor het onderwijs. Alle informatie in deze Powerpoint, in welke vorm dan ook (teksten, afbeeldingen, animaties, geluidsfragmenten e.d.) is eigendom van ThiemeMeulenhoff, tenzij

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Artikel 1. Algemeen In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1. Opdrachtgever: de

Nadere informatie

Tussen: Scan Sys B.V., Hofweg 25, 2631 XD NOOTDORP, hierna te noemen Scan Sys

Tussen: Scan Sys B.V., Hofweg 25, 2631 XD NOOTDORP, hierna te noemen Scan Sys Onderhoudsovereenkomst ImageCapture programmatuur Tussen: Scan Sys B.V., Hofweg 25, 2631 XD NOOTDORP, hierna te noemen Scan Sys en Bedrijfsnaam : Adres : Plaats : Hierna te noemen cliënt De cliënt vertrouwt

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. E-Producten. Inhoudsopgave

Algemene Voorwaarden. E-Producten. Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden E-Producten Inhoudsopgave 1. Definities en omschrijvingen 2. Toepassing algemene voorwaarden 3. Zorgvuldig gebruik 4. Omvang gebruiksrecht 5. Tarieven en prijzen 6. Aflevering en installatie

Nadere informatie

OVEREENKOMST INTERNET BOEKHOUDEN

OVEREENKOMST INTERNET BOEKHOUDEN OVEREENKOMST INTERNET BOEKHOUDEN De ondergetekenden gevestigd te postcode en straat te dezen vertegenwoordigd door de heer/mevrouw in zijn/haar functie van hierna te noemen de Contractant en Ceifer Belastingadviseurs

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden. BedrijfsOnbeperkt

Aanvullende Voorwaarden. BedrijfsOnbeperkt Aanvullende Voorwaarden BedrijfsOnbeperkt AANVULLENDE VOORWAARDEN BedrijfsOnbeperkt KPN B.V. versie september 2012 I N H O U D 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 2 2 OVEREENKOMST EN VOORWAARDEN... 2 3 BEDRIJFSONBEPERKT

Nadere informatie

Algemene voorwaarden POLLENSTEIN 43 6714 DD EDE, TEL 0318-307738 IBAN: NL 24 KNAB 0720 7041 38 QUATROMEDIA.NL KVK-NR: 51364336 @QUATROMEDIA_NL

Algemene voorwaarden POLLENSTEIN 43 6714 DD EDE, TEL 0318-307738 IBAN: NL 24 KNAB 0720 7041 38 QUATROMEDIA.NL KVK-NR: 51364336 @QUATROMEDIA_NL 1 Definities Opdrachtgever: Overeenkomst : de wederpartij van Quatro media. elke wederzijdse acceptatie, mondeling, schriftelijk of per e-mail bevestigd, van levering van één of meer producten of diensten

Nadere informatie

2.2 Klant verklaart dat de inhoud die hij/zij aan de website geeft voldoet aan geldende normen en waarden.

2.2 Klant verklaart dat de inhoud die hij/zij aan de website geeft voldoet aan geldende normen en waarden. Algemene Voorwaarden De Bokx ICT Kamer van Koophandel te Delft: 27335356 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen het bedrijf De Bokx ICT en de koper

Nadere informatie

2. Een bemiddelingsvergoeding wordt nooit aan Verhuurder berekend indien er sprake is van een opdracht van huurderszijde.

2. Een bemiddelingsvergoeding wordt nooit aan Verhuurder berekend indien er sprake is van een opdracht van huurderszijde. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR VERHUURDERS VAN WOONRUIMTE FJ VERHUURMAKELAARS I. Algemene bepalingen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle bemiddelingsovereenkomsten welke

Nadere informatie

Artikel D1 Uitvoering van de overeenkomst

Artikel D1 Uitvoering van de overeenkomst BIJZONDERE BEPALINGEN TERZAKE OPLEIDINGEN Artikel D1 Uitvoering van de overeenkomst D1.1 Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden van Ib broadcast B.V.

Algemene Leveringsvoorwaarden van Ib broadcast B.V. Algemene Leveringsvoorwaarden van Ib broadcast B.V. 1. DEFINITIES 1.1 Ib broadcast: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ib broadcast B.V. (statutair) gevestigd te (7007 CD) Doetinchem,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie 1 2017 ARTIKEL 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Administratiekantoor Van Bavel m.i.v. 01-01-2017 Artikel 1. Toepasselijkheid. De voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst gesloten tussen Administratiekantoor Van Bavel

Nadere informatie

Webshops4AllW. Algemene Voorwaarden Webshops4All B.V.

Webshops4AllW. Algemene Voorwaarden Webshops4All B.V. Algemene Voorwaarden Webshops4All B.V. Artikel 1 Algemeen 1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - Webshops4All B.V., als opdrachtnemer; - opdrachtgever: de partij die de opdracht aan

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VERHUUR PERSONEEL EN VERHUUR/VERKOOP MATERIAAL

ALGEMENE VOORWAARDEN VERHUUR PERSONEEL EN VERHUUR/VERKOOP MATERIAAL ALGEMENE VOORWAARDEN VERHUUR PERSONEEL EN VERHUUR/VERKOOP MATERIAAL 1.0 Offertes en prijswijzigingen 1.1 Alle door RBC gedane offertes zijn vrijblijvend 1.2 RBC behoudt zich te allen tijde het recht voor

Nadere informatie

Aanvulling op Algemene Voorwaarden ICT~Office Module 12 Verhuur van IT- en Telecommunicatie- en kantoorapparatuur e.a.

Aanvulling op Algemene Voorwaarden ICT~Office Module 12 Verhuur van IT- en Telecommunicatie- en kantoorapparatuur e.a. De ICT~Office Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30174840 1. Toepasselijkheid 1.1 De ICT~Office Voorwaarden bestaan uit de module Algemeen aangevuld

Nadere informatie

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V.

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten betrekking hebbende op levering van

Nadere informatie

EXACT VOORWAARDEN VOOR UW LICENTIE,ONDERHOUD EN SUPPORT

EXACT VOORWAARDEN VOOR UW LICENTIE,ONDERHOUD EN SUPPORT EXACT VOORWAARDEN VOOR UW LICENTIE,ONDERHOUD EN SUPPORT www.exact.com Geachte Exact-Licentiehouder, Hartelijk dank voor uw aanschaf van een Exact software licentie. Dit document beschrijft de voorwaarden

Nadere informatie

Gebruikersvoorwaarden CNE ON-LINE Backup

Gebruikersvoorwaarden CNE ON-LINE Backup CNE 2009: Versie 3.1 (juni 2009) Artikel 1. Definities 1.1. CNE is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 33285810 1.2. Gebruikerssoftware: Online backup programmatuur van CNE teneinde de

Nadere informatie

VOORWAARDEN ABONNEMENT CASHFLOW ONLINE

VOORWAARDEN ABONNEMENT CASHFLOW ONLINE Ten behoeve van een abonnement op CashFlow software gaan U (klant van CashFlow) en INVERS (Invers BV, gevestigd te Voorburg, geregistreerd bij de KvK onder nummer 27136700; uitgever van CashFlow) een overeenkomst

Nadere informatie

Pagina 1 van 7. Algemene voorwaarden webdesign 2012

Pagina 1 van 7. Algemene voorwaarden webdesign 2012 Pagina 1 van 7. Algemene voorwaarden webdesign 2012 Pagina 2 van 7. Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Robin Krooshof Services: Leverancier van de geboden diensten en / of producten. 1.2 Opdrachtgever:

Nadere informatie

De opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht aan Homelyrentals verstrekt.

De opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht aan Homelyrentals verstrekt. Artikel 1: Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SKYTZ

ALGEMENE VOORWAARDEN SKYTZ ALGEMENE VOORWAARDEN SKYTZ Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van Skytz gevestigd aan de Papierbaan 9 te Winschoten. Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Online Backup

Algemene voorwaarden Online Backup Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 1.2 1.3 Algemene voorwaarden Online Backup ETB Automatisering B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder nummer 54340918 Opdrachtgever:

Nadere informatie

van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637

van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637 ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING van: DrawBridge54 Nederland, Zaagmolen 2, 3962 GA Wijk bij Duurstede, KvK 30248637 Artikel 1 Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten

Nadere informatie

De Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht aan RandstadMakelaars verstrekt.

De Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht aan RandstadMakelaars verstrekt. Artikel 1 - Toepasselijkheid Deze algemene bepalingen zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of

Nadere informatie

E- Learningmodule: de on-line training in het geven van de Cursus, inclusief daarbij behorende informatie en materialen;

E- Learningmodule: de on-line training in het geven van de Cursus, inclusief daarbij behorende informatie en materialen; Algemene Voorwaarden Goedkoop Gezonde Voeding 2016 Artikel 1: Definities In deze Voorwaarden worden de volgende termen, alsmede eventuele vervoegingen daarvan, met hoofdletter geschreven en hebben deze,

Nadere informatie

3.1 De Acquisitieovereenkomst komt tot stand door het bericht van aanvaarding van het aanbod door de opdrachtgever aan Cliëntflow.

3.1 De Acquisitieovereenkomst komt tot stand door het bericht van aanvaarding van het aanbod door de opdrachtgever aan Cliëntflow. Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: (a) Cliëntflow: de opdrachtnemer; (b) Opdrachtgever: de natuurlijk persoon, maatschap, vennootschap onder firma of rechtspersoon

Nadere informatie

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen.

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden Zaandam Webdesign Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Zaandam Webdesign en onder overeenkomst: de overeenkomst

Nadere informatie

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Algemene Advertentievoorwaarden verlatenboot.nl Aanbod en aanvaarding; overeenkomst Weigering van advertenties; wijziging Contracttermijn; beëindiging Tarieven; tariefs-aanpassing; betaling Reclamatie

Nadere informatie

Abonnementsvoorwaarden HeldermanICT

Abonnementsvoorwaarden HeldermanICT Abonnementsvoorwaarden HeldermanICT 1. Definities In deze abonnementsvoorwaarden wordt verstaan onder: Abonnee: een ieder die ten behoeve van zichzelf dan wel een ander met HeldermanICT een abonnementsovereenkomst

Nadere informatie

RESERVEVOORRAADOVEREENKOMST «contractnummer»

RESERVEVOORRAADOVEREENKOMST «contractnummer» RESERVEVOORRAADOVEREENKOMST «contractnummer» PARTIJEN: De besloten vennootschap UNIS Group B.V., gevestigd te (9001 XZ) Grou aan de Biensma 33A-35A, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar bestuurder,

Nadere informatie

1.2 De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

1.2 De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Algemene voorwaarden J&S Diensten 1. Algemeen 1.1 Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en uitvoering daarvan, worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden

Aanvullende Voorwaarden Aanvullende Voorwaarden BedrijfsFlexibel November 2010 aanvullende voorwaarden BedrijfsFlexibel KPN B.V. versie november 2010 I n H o u d 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN...............................................

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN XS 2 Knowledge B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Barendrecht Artikel 1 Algemeen Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen XS 2

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Avango

Algemene voorwaarden Avango Algemene voorwaarden Avango Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, producten, handelingen en diensten van Avango. 1.2 De onderhavige voorwaarden zijn

Nadere informatie

Socofi Algemene voorwaarden

Socofi Algemene voorwaarden Socofi Algemene voorwaarden Module 5: Application Service Provision / SAAS / Computerservice Socofi Weboplossingen 1. Toepasselijkheid 1.1 De ICT~Office Voorwaarden bestaan uit de module Algemeen aangevuld

Nadere informatie

Algemene onderhoudsvoorwaarden Tim

Algemene onderhoudsvoorwaarden Tim Algemene onderhoudsvoorwaarden Tim Artikel 1: Definities Uitdrukkingen met hoofdletters die gebruikt worden in deze voorwaarden hebben de betekenis zoals gedefinieerd in de Algemene licentievoorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden inuvola B.V. Titel: Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden inuvola Versie: 1.1 Taal: Nederlands Pagina s: 4 Datum aanmaak: 01-01-2015

Nadere informatie

Cliënt die zich aanmeldt bij Opdrachtnemer en een schriftelijke overeenkomst tot opdracht sluit verder te noemen opdrachtgever.

Cliënt die zich aanmeldt bij Opdrachtnemer en een schriftelijke overeenkomst tot opdracht sluit verder te noemen opdrachtgever. Algemene voorwaarden Y-catcher! per september 2015 Definities: Y-catcher! gevestigd Veerdijk 40 J te Wormer ingeschreven bij de KvK onder nummer 35030184 te Amsterdam verder te noemen, opdrachtnemer. Het

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Hendriks Belastingadviseurs bv

ALGEMENE VOORWAARDEN Hendriks Belastingadviseurs bv ALGEMENE VOORWAARDEN Hendriks Belastingadviseurs bv GEVESTIGD TE RIJSWIJK AAN DE GEESTBRUGWEG 46 VERDER TE NOEMEN: OPDRACHTNEMER INHOUD ARTIKEL 1 ALGEMEEN PAGINA 3 ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID 3 ARTIKEL

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Hendriks Project Support

Algemene voorwaarden Hendriks Project Support Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Hendriks Project Support: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Artikel 1 Algemene bepalingen a. Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.: Het Innovatiecentrum b. Gebruiker: Degene met

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Van Brussel

Algemene Voorwaarden Van Brussel Van Brussel ME Hartmanstraat 68 4132 EG Vianen info@gabriellevanbrussel.nl KvK: 54399890 Algemene Voorwaarden Van Brussel Artikel 1: Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de tussen

Nadere informatie

Licentieovereenkomst Construction Media

Licentieovereenkomst Construction Media Licentieovereenkomst Construction Media Dit document bevat de licentieovereenkomst van Construction Media. Deze licentieovereenkomst is van toepassing op alle door Construction Media aan een gebruiker

Nadere informatie

Abonnement: een bestaande overeenkomst tussen ZeelandNet en een Klant op grond waarvan door ZeelandNet (een) Dienst(en) geleverd wordt(en);

Abonnement: een bestaande overeenkomst tussen ZeelandNet en een Klant op grond waarvan door ZeelandNet (een) Dienst(en) geleverd wordt(en); Voorwaarden Voorwaarden gebruik WiFi ZEELAND 1. Definities Voor deze voorwaarden hanteert ZeelandNet een aantal definities. Deze definities zijn de volgende en worden in de nu volgende bepalingen met hoofdletters

Nadere informatie

Algemene voorwaarden CUTECH B.V.

Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH BV 1-7 8-4-2005 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Algemene bepalingen...3 Artikel 1. Toepasselijkheid...3 Artikel 2. Offerten...3 Artikel 3. Wijzigen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden FotoXperience B.V. november Algemene voorwaarden fotoxperience B.V.

Algemene Voorwaarden FotoXperience B.V. november Algemene voorwaarden fotoxperience B.V. Algemene voorwaarden fotoxperience B.V. Algemene Voorwaarden FotoXperience B.V. november 2015 Artikel 1: Definities 1.1 fotoxperience: Opdrachtnemer, handelend onder de naam fotoxperience b.v. hierna genoemd

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE RETAIL SERVICE B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE RETAIL SERVICE B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE RETAIL SERVICE B.V. Door gebruik te maken van onze diensten geeft de wederpartij aan kennis te hebben genomen en in te stemmen met de algemene voorwaarden. 1. ALGEMEEN 1.1 Al

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden Blijswijk Interactive

Algemene Leveringsvoorwaarden Blijswijk Interactive Algemene Leveringsvoorwaarden Blijswijk Interactive 1. Algemeen 1.1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Voorwaarden: de Algemene Leveringsvoorwaarden van Blijswijk Interactive Opdrachtgever/Klant:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden de Haan online marketing

Algemene voorwaarden de Haan online marketing Algemene voorwaarden de Haan online marketing 1. Definities 1.1 Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon of nonprofitinstelling met wie de Haan online marketing een overeenkomst sluit tot het leveren

Nadere informatie

OVEREENKOMST VILANS KICK-PROTOCOLLEN

OVEREENKOMST VILANS KICK-PROTOCOLLEN OVEREENKOMST VILANS KICK-PROTOCOLLEN Stichting Vilans te Utrecht, verder te noemen 'Vilans', in deze vertegenwoordigd door prof. dr. H.L.G.R. Nies, en te , hierna te noemen het

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden wordt, gerangschikt in alfabetische volgorde, verstaan onder:

In deze algemene voorwaarden wordt, gerangschikt in alfabetische volgorde, verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN Algemene Voorwaarden voor e-uitgaven van Koninklijke Van Gorcum BV Artikel 1 Definities en omschrijvingen In deze algemene voorwaarden wordt, gerangschikt in alfabetische volgorde,

Nadere informatie

Mozard BV. Pagina 1 van 6

Mozard BV. Pagina 1 van 6 Mozard BV Pagina 1 van 6 Artikel 1 Toepassing van de voorwaarden 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten, waarbij Mozard BV haar diensten aan afnemers

Nadere informatie

Accountants- & Administratiekantoren regeling

Accountants- & Administratiekantoren regeling Accountants- & Administratiekantoren regeling Davilex Als onafhankelijk Nederlands software-uitgever ontwikkelt Davilex al meer dan 25 jaar administratieve software voor het Midden- en Kleinbedrijf. Door

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 - Begripsbepaling In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Shifft: Shifft B.V. de aanbieder van de Applicatie 1.2 Applicatie: de online toepassing voor het geven van terugkoppeling

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Eigenhandje Coaching Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Behandelovereenkomst: Eigenhandje: Kind: Eigenhandje, De

Nadere informatie

1.2 Gastdier: Het huisdier van de klant waarvoor de pensionovereenkomst wordt/ is gesloten.

1.2 Gastdier: Het huisdier van de klant waarvoor de pensionovereenkomst wordt/ is gesloten. Algemene voorwaarden DIBEVO Artikel 1 - Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Dierenpension: De natuurlijke of rechtspersoon, die zijn bedrijf maakt van het tijdelijk huisvesten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Huta Huisstijl Logo s Webdesign

Algemene Voorwaarden Huta Huisstijl Logo s Webdesign Algemene Voorwaarden Huta Huisstijl Logo s Webdesign In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Huta Huisstijl Logo s Webdesign en onder overeenkomst: de overeenkomst

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Prima IT

Algemene voorwaarden Prima IT Algemene voorwaarden Prima IT Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Prima IT: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Prima IT V.O.F.., statutair gevestigd te Leeuwarden en ingeschreven

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V.

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. -

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden Clensch

Algemene leveringsvoorwaarden Clensch Algemene leveringsvoorwaarden Clensch Artikel 1 Toepassingsgebied 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Clensch

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN D-TAC

ALGEMENE VOORWAARDEN D-TAC ALGEMENE VOORWAARDEN D-TAC Gevestigd: Postbus 23 2450 AA Leimuiden KVK nummer: 28099669 Algemeen Artikel 1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en aanbiedingen van D-tac

Nadere informatie

Algemene voorwaarden gebruiksrechtovereenkomst Softwareleveranciers voor de Installatie Classificatie Structuur

Algemene voorwaarden gebruiksrechtovereenkomst Softwareleveranciers voor de Installatie Classificatie Structuur Algemene voorwaarden gebruiksrechtovereenkomst Softwareleveranciers voor de Installatie Classificatie Structuur Artikel 1 - Definities Voor de toepassing van de Overeenkomst wordt verstaan onder: a. Formulier:

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven;

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven; BIJZONDERE BEPALINGEN TERZAKE VERHUUR Artikel A1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven;

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DRG VvE BEHEER B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN DRG VvE BEHEER B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN DRG VvE BEHEER B.V. Artikel 1: Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding tot het uitvoeren van werkzaamheden van DRG VvE Beheer B.V., en op alle

Nadere informatie

Door een opdracht te verstrekken aan P.F. Kamstra Recycling B.V. gaat de opdrachtgever akkoord met de algemene voorwaarden.

Door een opdracht te verstrekken aan P.F. Kamstra Recycling B.V. gaat de opdrachtgever akkoord met de algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden P.F. Kamstra Recycling B.V. Artikel 1. Verbindendheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aangegane overeenkomsten met en uitgevoerde werkzaamheden door P.F. Kamstra

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene voorwaarden VAN: ALLWWW (een handelsnaam van de eenmanszaak ALLSMS) Kvk nummer ALLSMS: 20134026 hierna te noemen: gebruiker Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Focomp-PhotoStudio6 Webdesign

Algemene Voorwaarden Focomp-PhotoStudio6 Webdesign Algemene Voorwaarden Focomp-PhotoStudio6 Webdesign Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Focomp webdesign en onder overeenkomst:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor Licentieverlening door TFC Services B.V.

Algemene voorwaarden voor Licentieverlening door TFC Services B.V. Algemene voorwaarden voor Licentieverlening door TFC Services B.V. Intellectuele eigendomsrechten Artikel 1 De software en de handleiding van TFC Services B.V. worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST

LICENTIEOVEREENKOMST 1 LICENTIEOVEREENKOMST De ondergetekenden: AntrAciet gevestigd aan de Franseweg 80 te Elst, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 24450322 en ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

EXACT VOORWAARDEN VOOR UW LICENTIE, ONDERHOUD EN SUPPORT

EXACT VOORWAARDEN VOOR UW LICENTIE, ONDERHOUD EN SUPPORT EXACT VOORWAARDEN VOOR UW LICENTIE, ONDERHOUD EN SUPPORT www.exactsoftware.nl 4 Geachte Exact-Licentiehouder, Hartelijk dank voor uw aanschaf van een Exact software licentie. Dit document beschrijft

Nadere informatie

Voorwaarden 2015. Licentie, Gebruik, Verbruik en Onderhoud van Programmatuur. Inhoudsopgave

Voorwaarden 2015. Licentie, Gebruik, Verbruik en Onderhoud van Programmatuur. Inhoudsopgave Voorwaarden 2015 Licentie, Gebruik, Verbruik en Onderhoud van Programmatuur Inhoudsopgave blz Algemeen 1 Wijzen van doorberekening van gebruik van de Programmatuur Contractstructuur Artikel 1: Wijzen van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden onderhoudsovereenkomst Nederlandse Huisbeveiliging particulieren 1 juni 2014

Algemene voorwaarden onderhoudsovereenkomst Nederlandse Huisbeveiliging particulieren 1 juni 2014 Algemene voorwaarden onderhoudsovereenkomst Nederlandse Huisbeveiliging particulieren 1 juni 2014 Artikel 1-Toepasselijkheid Algemene leveringsvoorwaarden 1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. online marketing / development / consultancy

Algemene Voorwaarden. online marketing / development / consultancy 1. (hierna: ) Deze zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding (zoals aanbiedingen, offertes en overeenkomsten) tussen G.F.A. de Smit, handelend onder de naam en opdrachtgever (hierna: Opdrachtgever

Nadere informatie

Licentieovereenkomst educatieve software dreamstorm bv

Licentieovereenkomst educatieve software dreamstorm bv Licentieovereenkomst educatieve software dreamstorm bv Artikel 1 BEGRIPSOMSCHRIJVING In deze overeenkomst wordt, naast de begrippen als gedefinieerd in de Algemene Voorwaarden (als bedoeld in artikel 7)

Nadere informatie

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn Artikel 1 Toepasselijkheid Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden innovativewebdesign.nl

Algemene voorwaarden innovativewebdesign.nl Algemene voorwaarden innovativewebdesign.nl Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

Artikel 6a - Herroepingsrecht bij b

Artikel 6a - Herroepingsrecht bij b Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; 2. Consument:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden InnerKom

Algemene Voorwaarden InnerKom InnerKom Pauwoogweide 23 3437 VV Nieuwegein info@innerkom.nl KvK: 54607523 Algemene Voorwaarden InnerKom Artikel 1: Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de tussen opdrachtgever

Nadere informatie

1.2 Alle artikelen zijn van toepassing op alle door IT&C gesloten overeenkomsten.

1.2 Alle artikelen zijn van toepassing op alle door IT&C gesloten overeenkomsten. Algemene voorwaarden Improve Training & Coaching Artikel 1: Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en op elke met Improve Training & Coaching, hierna

Nadere informatie

Gebruikersovereenkomst webshop Probin Telder

Gebruikersovereenkomst webshop Probin Telder Gebruikersovereenkomst webshop Probin Telder Algemeen De website en de bijbehorende webshop is samengesteld door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Telder Bouw en Industrie B.V., gevestigd

Nadere informatie

Artikel 3 Inhoud overeenkomst Artikel 4 Gebruik webportal

Artikel 3 Inhoud overeenkomst Artikel 4 Gebruik webportal Artikel 1 Algemene bepalingen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en vormen een onverbrekelijk geheel met alle offertes als door MKB Flex Personeel B.V. ( MKB Flex Personeel ) uitgebracht,

Nadere informatie

Licentie-OVEREENKOMST Ps-Retail-pakket ( Licentie: usario klantno )

Licentie-OVEREENKOMST Ps-Retail-pakket ( Licentie: usario klantno ) Licentie-OVEREENKOMST Ps-Retail-pakket ( Licentie: usario klantno ) De ondergetekenden: 1. Belgium Internet Technologies CV gevestigd te Zoetermeer -, verder te noemen: leverancier en 2. Klantbedrijf gevestigd

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. 1. Begrippen. 2. Toepasselijkheid

Algemene voorwaarden. 1. Begrippen. 2. Toepasselijkheid Algemene voorwaarden Deze algemene voorwaarden zijn van de maatschap Lawyal. Lawyal staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 65538439. 1. Begrippen a. Lawyal: Lawyal is een samenwerking

Nadere informatie