Bestelformulier Eddon Software B.V. (Exact Synergy Enterprise Maand model)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bestelformulier Eddon Software B.V. (Exact Synergy Enterprise Maand model)"

Transcriptie

1 Bestelformulier Eddon Software B.V. (Exact Synergy Enterprise Maand model) Gegevens Exact Partner Gegevens Klant Bedrijfsnaam Adres Woonplaats Contactpersoon Inkoopreferentie Verkoper Licentiegegevens, benodigd voor uitlevering: Licentienaam Licentievolgnummer Aantal gebruikers Bedrijfsnaam Adres Woonplaats Telefoon Contactpersoon (Let op hoofd- en kleine letters etc.) : (xxxx:yyy:zzz) : (Synergy users) Batch/releasenummer _ De Eddon Blocks en Interfaces worden geactiveerd met een licentiesleutel. Deze licentiesleutel is gebaseerd op de bestaande licentie van Exact. Software Aantal Prijs per gebruiker per maand Totaal Exact Synergy Enterprise BSE001 MS Reporting Services Integrator SE 2,54 BSE002 Generic Scan Interface SE 1,90 BSE003 MS Outlook Document Add-on SE 1,90 BSE004 MS Word Merge Add-on SE 5,56 BSE017 Custom Selector SE 2,54 BSE019 AdresAssistent SE 3,17 Aanvullend BSE019-INT AdresAssistent Dun & Bradstreet 0,63 BSE023 Document Preview SE 1,90 BSE024 Advanced Invoicing SE 5,08 BSE025 Trigger and Validation Manager SE 3,81 BSE027 Contact Manager SE 3,17 BSE028 DebWatch SE 3,17 BSE031 Marketing Add-on SE 1,90 BSE101 Solution Builder SE 15,56 BSE200 ITSM SE 24,00 BSE300 Solution Builder Portal SE 9,52 Totaal maandbedrag Prijs is gebaseerd op minimaal 10 gebruikers, contract duur 1 jaar en per maand opzegbaar. Pagina 1 van 6

2 De volgende kortingen op het maandbedrag zijn van toepassing bij meerjarige contracten. Meerjarige contracten zijn niet tussentijds aanpasbaar. Looptijd contract korting op maandbedrag <1jaar 0,0% 1 jaar 5,0% 2 jaar 7,5% 3 jaar 10,0% 4 jaar 12,5% 5 jaar 15,0% Opmerkingen: Pagina 2 van 6

3 REGISTRATIEKAART Op alle leveringen zijn de algemene voorwaarden van Eddon Software B.V. van toepassing. Onze algemene voorwaarden kunt u terugvinden op onze website tevens zijn deze geregistreerd bij de KvK onder nummer Met het ondertekenen van deze overeenkomst gaat Opdrachtgever uitdrukkelijk akkoord met de inhoud van deze algemene voorwaarden en met de inhoud van de bijgevoegde voorwaarden licentie en onderhoudsovereenkomst programmatuur (maandmodel). De onderhoudsovereenkomst programmatuur wordt aangegaan voor de op het eerste blad gespecificeerde software onderdelen. LICENTIEHOUDER: Bedrijfsnaam Adres Woonplaats : Postbus Woonplaats Telefoon : Fax : Website Inschrijfnr. Kamer van Koophandel Licentienummer Licentienaam (max. 30 tekens) Naam rechtsgeldige ondertekenaar Functie Aantal gebruikers Aantal gebruikers Exact e-synergy Datum Aangemeld via Exact-partner : Voor Akkoord, Opdrachtgever Naam: Handtekening: Exact Partner Naam: Handtekening: Datum: - - Datum: - - De standaard levertermijn bedraagt 10 werkdagen. Partner verklaart dat de Activeren add-on oplossingen rol voor Exact Synergy Enterprise in de licentie aanwezig zijn. Pagina 3 van 6

4 VOORWAARDEN LICENTIE EN ONDERHOUDSOVEREENKOMST PROGRAMMATUUR (MAANDMODEL) De onderhoudsovereenkomst programmatuur wordt aangegaan, in aanmerking nemende: dat Eddon aan de Opdrachtgever door haar ontwikkelde Exact-programmatuur ter beschikking heeft gesteld of ter beschikking zal stellen; dat de Opdrachtgever van Eddon Onderhoud verlangt van deze programmatuur; dat Eddon bereid en in staat is de Opdrachtgever onder bepaalde voorwaarden en in bepaalde situaties een dergelijk Onderhoud te verschaffen, zulks mede gelet op het feit dat de broncodes van de betreffende programmatuur door Eddon nimmer aan de Opdrachtgever worden verkocht en geleverd dan wel ter beschikking gesteld; dat Partijen een Licentie- en Onderhoudsovereenkomst terzake programmatuur zijn aangegaan, welke wordt beheerst door de navolgende voorwaarden en bepalingen; dat de betekenis van de met een hoofdletter vermelde termen in deze onderhoudsovereenkomst wordt gegeven in de definitielijst van de Algemene voorwaarden van Eddon of hieronder indien specifiek van toepassing op deze onderhoudsovereenkomst. Definities In aanvulling op de definitielijst van de Algemene voorwaarden van Eddon kennen deze termen de volgende betekenis: Maandmodel : het aangaan van een overeenkomst met Eddon, waarbij de Opdrachtgever één bedrag per maand gefactureerd krijgt voor zijn Licentie en het Onderhoud. Dit Onderhoud omvat het recht op updates voor de Bouwsteen programmatuur. Licentie : het gebruiksrecht dat Eddon aan Opdrachtgever verschaft op door haar ontwikkelde Bouwsteen programmatuur. Standaard programmatuur : de door Exact ontwikkelde en gedistribueerde programmatuur zoals Exact Globe, Exact Globe Next, Exact Synergy, Exact Synergy Enterprise, Exact Financials of Exact Online. Bouwsteen programmatuur : de door Eddon ontwikkelde generieke Maatwerk programmatuur, welke in combinatie met de Standaard programmatuur specifieke functionaliteiten Beschikbaar stelt aan de gebruiker. Productlijn : de aanduiding van de betreffende Standaard programmatuur van Exact. Versie : de Versie van de betreffende Standaard programmatuur. Update : een wijziging van de Bouwsteen programmatuur binnen dezelfde Versie van de Standaard programmatuur. Upgrade : een wijziging van de Bouwsteen programmatuur naar een hogere Versie van de Standaard programmatuur. Beschikbaar stellen : het door Eddon voor gebruik door Opdrachtgever aanbieden van een (laatste) software Versie via de website, supportafdeling of een Implementatie consultant. Installatie : de Installatie van server- en werkstation componenten van de Standaard en/of Bouwsteen programmatuur. Configuratie : samenstelling van hardware en software componenten waarop de Standaard en/of Bouwsteen programmatuur is geïnstalleerd. Implementatie : de functioneel en technische inrichting van de Standaard en/of Bouwsteen programmatuur. Inspanningsverplichting : Naar beste vermogen zonder (resultaats)garantie. Modificaties : aanpassingen in Standaard programmatuur. Onvolkomenheden : Onder Onvolkomenheden wordt verstaan alle in de Bouwsteen programmatuur voorkomende fouten en gebreken alsmede alle door het gebruik van Bouwsteen programmatuur geconstateerde afwijkingen in vergelijking met de ten behoeve van deze programmatuur opgestelde schriftelijke specificaties. Onderhoud : het verhelpen van Onvolkomenheden die de werking van de Bouwsteen programmatuur belemmeren dan wel het doorvoeren van wettelijke eisen die noodzakelijk zijn voor de werking van de Bouwsteen programmatuur binnen de Versie en in een hogere Versie van de Standaard programmatuur. Ondersteuning : het bijstaan van de Opdrachtgever door Exact partner met vragen over de werking van de Bouwsteen programmatuur. ARTIKEL 1: VOORWERP DER OVEREENKOMST 1. Eddon verplicht zich jegens de Opdrachtgever, welke verplichting de Opdrachtgever van Eddon aanneemt, tot het verschaffen van een Licentie en het verrichten van Onderhoud van door Eddon ontwikkelde en aan de Opdrachtgever ter beschikking gestelde Bouwsteen programmatuur, zoals vermeld op de registratiekaart waarmee deze overeenkomst wordt aangegaan. Indien de Opdrachtgever Onderhoud wenst van nieuwe of andere (niet op deze registratiekaart voorkomende) programmatuur en Eddon dit Onderhoud wil uitvoeren wordt deze programmatuur geacht onder de werking van deze Overeenkomst te vallen, met dien verstande dat het Onderhoud van deze programmatuur separaat aan de Opdrachtgever in rekening wordt gebracht. 2. De Licentie en het Onderhoud betreft alleen Bouwsteen programmatuur en alleen die, welke door Eddon is ontwikkeld en aan de Opdrachtgever ter beschikking is gesteld, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. 3. In hoofdlijnen bevat het door Eddon te verrichten Onderhoud het verschaffen van Updates (binnen dezelfde Versie) en het verschaffen van Upgrades (nieuwe Versie). 4. Eddon heeft het recht om bij de uitvoering van het Onderhoud gebruik te maken van de diensten van gekwalificeerde derden dan wel door hen het Onderhoud geheel of gedeeltelijk te laten uitvoeren. ARTIKEL 2: AANVANG DUUR EN BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST 1. Deze overeenkomst gaat in op de 1e dag van de maand na facturatie van de programmatuur door Eddon en wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. 2. De Overeenkomst kan door de Opdrachtgever tussentijds worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand. Deze opzegging dient schriftelijk aan de ander te geschieden, en wel bij aangetekend schrijven met handtekening retour. 3. Indien de Opdrachtgever een meerjaren (> 1 jaar) overeenkomst met Eddon sluit is tussentijds opzeggen niet mogelijk, de opzegtermijn is in die periode niet van toepassing. 4. Een meerjaren (> 1 jaar) overeenkomst wordt na afloop steeds stilzwijgend met één (1) jaar verlengd. Vanaf het moment van verlengen geldt de opzegtermijn zoals in artikel 2.2 is overeengekomen. 5. Indien door Exact Software beperkingen ten aanzien van het door Eddon te verrichten Onderhoud wordt opgelegd, is Eddon niet gehouden het Onderhoud te verrichten. Indien deze situatie langer dan zes weken duurt zal deze Overeenkomst geacht worden te zijn ontbonden. Eddon kan hiervoor in een dergelijke situatie nimmer schadeplichtig jegens Opdrachtgever zijn. De Opdrachtgever ontvangt alsdan naar evenredigheid een deel van de prijs terug. Pagina 4 van 6

5 ARTIKEL 3: ONDERHOUD 1. De Opdrachtgever heeft in het kader van de tot het Onderhoud behorende Ondersteuning recht op telefonische Ondersteuning van de afdeling Support van de Exact partner via welke hij de Basisprogrammatuur heeft aangeschaft. Deze Ondersteuning houdt in dat getracht zal worden door middel van telefonische Ondersteuning en advisering het probleem direct na een melding te analyseren en op te lossen. Uitdrukkelijk zij bepaald dat daarbij sprake is van een Inspanningsverplichting, die Exact partner tracht zo goed mogelijk na te komen. 2. Onder Ondersteuning wordt mede begrepen het wijzigen van de Installatie-opties, indien dit naar het oordeel van Eddon noodzakelijk is in verband met het beter functioneren van de Bouwsteen programmatuur alsmede het beperken van Storingen bij het gebruik van deze programmatuur. 3. De Opdrachtgever heeft in het kader van deze Overeenkomst voorts recht op: het naar beste vermogen opsporen en herstellen van Onvolkomenheden van de Bouwsteen programmatuur (in de lopende Versie), alsmede in de door Eddon aangepaste aanpassingen daarvan; het naar beste vermogen aanpassen van de Bouwsteen programmatuur ten behoeve van de aansluiting (binnen de lopende Versie) op de Standaard programmatuur van Exact. De frequentie loopt analoog met de Exact Updates; het aanpassen van de Bouwsteen programmatuur aan nieuwe Versies van de betreffende Productlijn van de Standaard programmatuur van Exact (Upgrades). Het aanpassen van de Bouwsteen programmatuur aan de nieuwe Productlijn van de Standaard programmatuur van Exact is hiervan uitdrukkelijk uitgesloten; Eddon streeft ernaar om binnen zes maanden na het uitkomen van een nieuwe Versie van de Standaard programmatuur van Exact de Bouwsteen programmatuur middels een beschikbare Update voor deze nieuwe Versie geschikt te maken. Dit streven kan nimmer worden uitgelegd als een garantie of verplichting van Eddon. 4. Tot het Onderhoud behoort niet: het verrichten van ondersteuningswerkzaamheden aan niet Exact-programmatuur; het verrichten van Modificaties van de Standaard programmatuur; het op locatie (bijvoorbeeld bij de Opdrachtgever) verrichten van onderhoudswerkzaamheden door Eddon; het ter plaatse onderhouden en aanpassen van technische of functionele Onvolkomenheden in de programmatuur; het leveren, vervangen, ter beschikking stellen of repareren van beeldschermen, computers, uitbreidingskaarten, modems, printers of enige andere Apparatuur en/of programmatuur; het verrichten van aansluitings- en (ver)plaatsingswerkzaamheden; het leveren, vervangen of aanbrengen van verbruiksartikelen; het reinigen van de programmatuur of aanverwante producten; het verrichten van werkzaamheden, voortvloeiende uit dan wel samenhangende met omgevings-, werkings- en ruimtecondities, die afwijken van de door de fabrikant van de programmatuur en/of aanverwante producten opgegeven specificaties; het verrichten van werkzaamheden voortvloeiend uit van buiten komende oorzaken zoals, maar niet beperkt tot brand, wateroverlast, fouten in de datalijnen, spanningsvoorziening, aarding; het onschadelijk maken van computervirussen. 5. Indien blijkt dat Storingen, slijtage en/of andere defecten van de programmatuur en/of van aanverwante producten te wijten zijn aan het oneigenlijk gebruik van Apparatuur en/of programmatuur vallen door Eddon te verrichten werkzaamheden niet onder de Overeenkomst voor Ondersteuning en Onderhoud op door Eddon ontwikkelde Bouwsteen programmatuur. Indien deze werkzaamheden door Eddon dienen te worden verricht zullen deze afzonderlijk aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht volgens de dan bij Eddon geldende tarieven voor soortgelijke werkzaamheden. 6. Indien en voor zover de (technologische) ontwikkeling daartoe aanleiding geven, kan Eddon hogere eisen stellen aan de Configuratie waarop de nieuwe Versie van de Bouwsteen programmatuur bij de Opdrachtgever moet worden geïnstalleerd. Indien de Opdrachtgever aan deze eisen geen gehoor geeft, vervallen voor Eddon de uit deze Overeenkomst voor haar voortvloeiende (onderhouds)verplichtingen. 7. Indien en voor zover met betrekking tot de overgang naar een nieuwe Versie functionele aanpassingen gewenst of noodzakelijk zijn, zulks ter beoordeling van Eddon, worden deze naar beste vermogen door Eddon in de Bouwsteen programmatuur doorgevoerd. Alsdan kunnen er zich echter problemen voordoen met betrekking tot de aansluiting tussen de mogelijkheden van de Bouwsteen programmatuur en de functionele behoeften van de Opdrachtgever. Eddon is hiervoor niet aansprakelijk tenzij ingeval van aantoonbare fouten, schuld of grove nalatigheid. De in verband met de overgang naar een nieuwe Versie benodigde begeleiding bij de Installatie of de Implementatie van de Bouwsteen programmatuur alsmede de eventuele conversie van gegevens valt uitdrukkelijk niet onder deze Overeenkomst. 8. Eddon is drie maanden na het ter beschikking stellen aan de Opdrachtgever van een nieuwe Versie van Bouwsteen programmatuur jegens haar/hem niet meer verplicht tot Onderhoud ten aanzien van de oude Bouwsteen programmatuur. 9. In lijn met de Algemene Voorwaarden van Exact streeft Eddon er naar om in een nieuwe Versie van de Bouwsteen programmatuur alle bestaande functionele mogelijkheden van de vorige Versie ongewijzigd over te nemen, doch is hiertoe niet gehouden. Geschiedt dit niet dan dient Eddon gemotiveerd aan te geven waarom één of meerdere van deze functionele mogelijkheden niet meer kunnen worden opgenomen. Bovendien vindt in een dergelijke situatie immer overleg tussen Eddon en de Opdrachtgever plaats. 10. Het installeren van een nieuwe uitleverset van de Standaard programmatuur van Exact (ongeacht of het een nieuwe Versie betreft) zal de correcte werking van de Bouwsteen programmatuur beïnvloeden. De Installatie hiervan dient derhalve te allen tijde in overleg met Eddon te geschieden. Geschiedt dit niet of niet conform de door Eddon gegeven instructies of aanwijzingen is Eddon nimmer aansprakelijk voor enige hieruit voor de Opdrachtgever voortvloeiende schade. GEBRUIKSRECHT ARTIKEL 4 1. Opdrachtgever verkrijgt voor de overeengekomen duur het recht om de Licentie met betrekking tot de Bouwsteen programmatuur van Eddon te gebruiken. 2. Dit recht vervalt op het moment dat deze Overeenkomst wordt beëindigd. 3. Opdrachtgever heeft de plicht om de installatie van de betreffende programmatuur per de beëindigingsdatum ongedaan te maken. 4. Eddon behoudt zich het recht voor om tijdens en na beëindiging van deze Overeenkomst een controle op het gebruik bij Opdrachtgever uit te voeren, waarbij Opdrachtgever zich op voorhand verplicht om medewerking te verlenen. 5. Indien Opdrachtgever onrechtmatig gebruik blijkt te maken van de Bouwsteen programmatuur is Eddon gerechtigd om met terugwerkende kracht de verschuldigde bedragen bij Opdrachtgever in rekening te brengen. Pagina 5 van 6

6 ARTIKEL 4: PRIJS 1. De prijs voor de Licentie en het Onderhoud is vermeld op meest actuele prijslijst van Eddon, welke altijd beschikbaar is op de website van Eddon. Deze prijs wordt vermeerderd met de daarover verschuldigde omzetbelasting. 2. De prijs wordt jaarlijks verhoogd met maximaal het bedrag van de CBS- prijsconsumptie-index (CPI) voor Nederland van het voorliggende jaar als zijnde de maatstaf voor inflatie. 3. De betaling geschiedt aan de hand van een door Eddon opgestelde en toegezonden factuur al dan niet via de Exact partner waarbij Opdrachtgever de bestelling voor Bouwsteen programmatuur heeft geplaatst. 4. De betaling door de Opdrachtgever geschiedt vooraf, uiterlijk de dag vóór aanvang van de Periode waarop (de prijs voor) de Licentie en het Onderhoud betrekking heeft. 5. Indien door de Opdrachtgever geen tijdige betaling heeft plaatsgevonden heeft Eddon het recht haar verplichtingen op te schorten totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden. ARTIKEL 5: ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Op deze Overeenkomst zijn de Algemene voorwaarden van Eddon van toepassing, welke voorwaarden de Opdrachtgever verklaart te hebben ontvangen, te hebben gelezen op de eddon.nl website en waarmee de Opdrachtgever zich uitdrukkelijk akkoord verklaart. 2. Bij strijd, twijfel of discussie tussen de inhoud van deze Overeenkomst en het bepaalde in de Algemene voorwaarden van Eddon, prevaleren immer de bepalingen uit deze Overeenkomst. ARTIKEL 6: SLOTBEPALINGEN 1. Deze Overeenkomst is onlosmakelijk verbonden met elke opdrachtverstrekking van Opdrachtgever aangaande de Licentie en het Onderhoud van Bouwsteen Programmatuur. 2. Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 3. Alle uit deze Overeenkomst voortvloeiende geschillen worden bij uitsluiting beslecht door de daartoe bevoegde rechter uit het arrondissement s- Hertogenbosch. Pagina 6 van 6

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN INFOGROEN SOFTWARE B.V.

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN INFOGROEN SOFTWARE B.V. ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN INFOGROEN SOFTWARE B.V. I ALGEMENE BEPALINGEN De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes afkomstig van Infogroen Software B.V.

Nadere informatie

Server Based Computing Voorwaarden (Specifiek)

Server Based Computing Voorwaarden (Specifiek) Aalsbergen 7 6942 SE Didam T: 0316 29 42 42 F: 084 00 32 755 E: info@comvio.nl Server Based Computing Voorwaarden (Specifiek) Begrippen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: - Beschikbaarheid : het

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. Artikel 1 Definities 1.1 Afnemer: de rechtspersoon met wie Spete.nl een overeenkomst sluit of aan wie Spete.nl een aanbieding doet. 1.2 Apparatuur: de door

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Schaake Software Products B.V.

Algemene voorwaarden Schaake Software Products B.V. Algemene voorwaarden Schaake Software Products B.V. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en Overeenkomsten die daaruit voortvloeien tussen Schaake Software Products B.V.,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden betreffende overeenkomsten met Syntri ERP B.V.

Algemene voorwaarden betreffende overeenkomsten met Syntri ERP B.V. Algemene voorwaarden betreffende overeenkomsten met Syntri ERP B.V. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. IT=it B.V. Versie AV.27/6/2007

ALGEMENE VOORWAARDEN. IT=it B.V. Versie AV.27/6/2007 ALGEMENE VOORWAARDEN IT=it B.V. Versie AV.27/6/2007 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMEEN...1 1.1 TOEPASSELIJKHEID...1 1.2 DEFINITIES...1 1.3 IT=IT OVEREENKOMSTEN...2 1.4 MEDEWERKING/INFORMATIEPLICHT OPDRACHTGEVER...2

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ADVISIE BUSINESS SOLUTIONS BV

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ADVISIE BUSINESS SOLUTIONS BV ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ADVISIE BUSINESS SOLUTIONS BV Deze Algemene Bepalingen zijn onderverdeeld in 8 hoofdstukken, te weten: I Algemene bepalingen II Algemene bepalingen systeembeheer III Algemene bepalingen

Nadere informatie

d. Een schriftelijke prijsopgave geldt voor een termijn van 30 dagen, tenzij anders overeengekomen.

d. Een schriftelijke prijsopgave geldt voor een termijn van 30 dagen, tenzij anders overeengekomen. ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN ZOALS GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ARNHEM A. ALGEMEEN 1. Werkingssfeer a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Korton. Versie AV.v.1/2013

ALGEMENE VOORWAARDEN. Korton. Versie AV.v.1/2013 ALGEMENE VOORWAARDEN Korton Versie AV.v.1/2013 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK A: ALGMENE BEPALINGEN 1. ALGEMEEN...1 1.1 TOEPASSELIJKHEID...1 1.2 DEFINITIES...1 1.3 BEVESTIGING/AANBIEDINGEN...3 1.4 OVEREENKOMSTEN...3

Nadere informatie

MAMUT VOORWAARDEN 1/23

MAMUT VOORWAARDEN 1/23 MAMUT VOORWAARDEN Dit document bevat een licentieovereenkomst, een serviceovereenkomst en de algemene voorwaarden die op deze overeenkomsten van toepassing zijn. 1/23 Geachte Mamut-licentiehouder, Bijgaand

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Definities

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Definities Artikel 1. Definities 1. Exonet: Exonet B.V. gevestigd te Doetinchem en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 09129344. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Cornelis Digitaal

Algemene Voorwaarden Cornelis Digitaal Algemene Voorwaarden Cornelis Digitaal Laatste update: augustus 2014 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Cornelis

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Supracom B.V. Paleisweg 5 3886 LC Garderen

ALGEMENE VOORWAARDEN. Supracom B.V. Paleisweg 5 3886 LC Garderen ALGEMENE VOORWAARDEN Supracom B.V. Paleisweg 5 3886 LC Garderen Ingeschreven onder dossiernummer 09075523 bij de Kamer van Koophandel Veluwe en Twente HOOFDSTUK BEGRIPSBEPALINGEN Aanbieding: Aanvullende

Nadere informatie

Graydon Algemene voorwaarden.

Graydon Algemene voorwaarden. Graydon Algemene voorwaarden. Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Algemeen Deel 4 Art. 1 Definities 4 Art. 2 Algemeen 4 Art. 3 Aanbiedingen en offertes 4 Art. 4 Uitvoering van de overeenkomst 4 Art. 5 Wijziging

Nadere informatie

1. INLEIDING & UITGANGSPUNTEN 3 2. DIENSTEN 4 3. KOPPELINGEN 9 4. CLOUD OPLOSSINGEN 10 5. BEHEER BIJ KLANT 10 6. AANPASSING VA N DE SLA 11

1. INLEIDING & UITGANGSPUNTEN 3 2. DIENSTEN 4 3. KOPPELINGEN 9 4. CLOUD OPLOSSINGEN 10 5. BEHEER BIJ KLANT 10 6. AANPASSING VA N DE SLA 11 1. INLEIDING & UITGANGSPUNTEN 3 2. DIENSTEN 4 3. KOPPELINGEN 9 4. CLOUD OPLOSSINGEN 10 5. BEHEER BIJ KLANT 10 6. AANPASSING VA N DE SLA 11 7. DUUR EN BE√čINDIGI NG 12 8. PRIJZEN EN BETALING 13 9. DEFINITIES

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen. hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN. Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen. hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN Welke Professionals B.V. Huizermaatweg 17 1273 NA Huizen hierna te noemen: Opdrachtnemer DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. 2005, Act One communications & Shared Service Center 1 / 7

Algemene Voorwaarden. 2005, Act One communications & Shared Service Center 1 / 7 Artikel 1 Definities... 2 Artikel 2 Aanbieding en Overeenkomst... 2 Artikel 3 Prijs en betaling... 2 Artikel 4 Vertrouwelijke informatie en niet-overname beding... 3 Artikel 5 Voorbehoud van eigendom en

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld

Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld Algemene voorwaarden ionline BV, gevestigd te Barneveld 1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Offertes en aanbiedingen 4. Totstandkoming Overeenkomst 5. Uitvoeringstermijnen; prijsverhoging; uitvoering

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Versie 1 december 2012 Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in

Nadere informatie

In deze Algemene Voorwaarden worden de navolgende begrippen met een hoofdletter gebruikt. Onder deze begrippen wordt verstaan:

In deze Algemene Voorwaarden worden de navolgende begrippen met een hoofdletter gebruikt. Onder deze begrippen wordt verstaan: Algemene voorwaarden Algemene Leveringsvoorwaarden van de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid QExpertise B.V., QExpertise Dynamics B.V., QExpertise Dopsis B.V. en QExpress B.V., gevestigd

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden IPS

Algemene Voorwaarden IPS Algemene Voorwaarden IPS Versie: 4.0 Datum: 11 juni 2015 Artikel 1. Definities 1.1. IPS: IPS B.V. gevestigd te Honselersdijk en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 27374070. 1.2.

Nadere informatie

Artikel 1. Toepasselijkheid en totstandkoming van overeenkomst

Artikel 1. Toepasselijkheid en totstandkoming van overeenkomst Algemene Voorwaarden Artikel 1. Toepasselijkheid en totstandkoming van overeenkomst 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, rechtsbetrekkingen en offertes met of van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Versie 1 december 2012 Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen opdrachtnemer en zijn opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in

Nadere informatie

Artikel 1. Toepasselijkheid en totstandkoming van overeenkomst

Artikel 1. Toepasselijkheid en totstandkoming van overeenkomst Algemene Voorwaarden Artikel 1. Toepasselijkheid en totstandkoming van overeenkomst 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, rechtsbetrekkingen en offertes met of van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. ITsyndicaat. Versie AV.v.1/2015

ALGEMENE VOORWAARDEN. ITsyndicaat. Versie AV.v.1/2015 ALGEMENE VOORWAARDEN ITsyndicaat Versie AV.v.1/2015 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMEEN... 1 1.1 TOEPASSELIJKHEID... 1 1.2 DEFINITIES... 1 1.3 BEVESTIGING... 2 1.4 AANBIEDINGEN... 2 1.5 OVEREENKOMSTEN... 2 1.6 MEDEWERKING/INFORMATIEPLICHT

Nadere informatie

Website: http://www.bigbear-consultancy.nl

Website: http://www.bigbear-consultancy.nl Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - B2B Versie 1 december 2012 Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Artikel 1. Definities 1. Skyberate Internet Services: Skyberate Internet Services B.V. gevestigd aan Julianaplein 44, te Doetinchem en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 57873674.

Nadere informatie

pagina 1/6 14-01-14 algemene voorwaarden YoungGuns B.V.

pagina 1/6 14-01-14 algemene voorwaarden YoungGuns B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN YOUNGGUNS B.V. Gevestigd en kantoorhoudende aan de Kasteleinenkampweg 7b, 5222 AX 's-hertogenbosch Dossiernr. K.v.K. 59483113, hierna te noemen Leverancier Deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De ICT Prins

Algemene voorwaarden De ICT Prins 1 Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1. : Handelsnaam van Stan Janssen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden IS Group BV

Algemene Voorwaarden IS Group BV Algemene Voorwaarden IS Group BV Deze algemene voorwaarden zijn op 6 juli 2011 gedeponeerd bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder dossiernummer 36049256 Artikel 1. Definities

Nadere informatie