Voorwaarden Licentie, Gebruik, Verbruik en Onderhoud van Programmatuur. Inhoudsopgave

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwaarden 2015. Licentie, Gebruik, Verbruik en Onderhoud van Programmatuur. Inhoudsopgave"

Transcriptie

1 Voorwaarden 2015 Licentie, Gebruik, Verbruik en Onderhoud van Programmatuur Inhoudsopgave blz Algemeen 1 Wijzen van doorberekening van gebruik van de Programmatuur Contractstructuur Artikel 1: Wijzen van doorberekening van gebruik van de Programmatuur 2 Artikel 2: Looptijd van de Hoofdovereenkomst 2 Artikel 3: Facturering van Licentie, Gebruiksrecht, Verbruikskosten en Projectkosten 2 Artikel 4: Onderhoud van Programmatuur 4

2 Algemeen 1. Inventive Systems (verder Inventive) heeft standaard programmatuur ontwikkeld, waarin desgewenst voor Cliënten specifieke aanpassingen (maatwerk) kunnen worden aangebracht, samen te noemen Programmatuur. 2. Daarnaast brengt Inventive programmatuur van derden op de markt, die al dan niet in combinatie met de Programmatuur kan worden gebruikt. Het benutten van door Inventive bij de bij Cliënt geïnstalleerde Programmatuur kan op verschillende manieren aan Cliënt worden doorberekend: Eenmalige Licentie Eenmalige Licentie is het (eenmalig te betalen) recht van Cliënt om gecontracteerde software van Inventive voor een vooraf bepaald aantal gebruikers voor onbeperkte duur te gebruiken. Bij deze vorm is het noodzakelijk afzonderlijk een softwareonderhoudscontract af te sluiten. Periodiek Gebruiksrecht Periodiek Gebruiksrecht is het recht van Cliënt om door haar vooraf gecontracteerde deelsystemen, modulen en/of programmafuncties bij Inventive gedurende een overeengekomen periode te gebruiken tegen betaling van een overeengekomen bedrag per gebruiker. In dit bedrag zijn de kosten van softwareonderhoud begrepen. Verbruik Onder Verbruik van de Programmatuur door Cliënt wordt bedoeld het werkelijk aantal keren dat een programmafunctie gedurende een bepaalde periode is gestart ongeacht het aantal gebruikers van Cliënt. De verbruikskosten worden bepaald door het werkelijk aantal keren dat programmafuncties zijn gestart in een verbruiksperiode te vermenigvuldigen met een vooraf vastgesteld tarief per functie (clickprijs). De kosten van het softwareonderhoud zijn begrepen in de verbruikskosten. Het is niet nodig om vooraf te bepalen welke deelsystemen, modulen en/of programmafuncties zullen worden gebruikt door Cliënt. 3. De licentie-, gebruiksrecht-, verbruiks- en onderhoudsvoorwaarden vormen een onverbrekelijk onderdeel van de overkoepelde overeenkomst (annex offerte/opdrachtbevestiging), verder te noemen Hoofdovereenkomst, waarin de voor Cliënt van toepassing zijnde wijze van doorberekening is opgenomen. 4. De afspraken en voorwaarden vermeld in de Hoofdovereenkomst prevaleren boven de licentie-, gebruiksrecht-, verbruiks- en onderhoudsvoorwaarden, welke prevaleren boven de algemene voorwaarden, zijnde de branchevoorwaarden (Nederland ICT). 5. De voorwaarden van de Escrowovereenkomst zijn van toepassing wanneer Cliënt deze overeenkomst heeft gesloten met Inventive Systems en de Stichting Inventive Cliëntenbelangen. 1

3 Artikel 1: Wijzen van doorberekening van gebruik van de Programmatuur 1.1 Eenmalige Licentie Cliënt is aan Inventive eenmalig een gebruiksrechtvergoeding verschuldigd voor bij Inventive gecontracteerde Programmatuur Tot het gebruik van de Programmatuur is Cliënt slechts gerechtigd wanneer zij met Inventive daarvoor een onderhoudsovereenkomst heeft gesloten. De licentiecodes en/of toegangscodes en wachtwoorden voor het gebruik van de Programmatuur worden door Cliënt verkregen na betaling van de Eenmalige licentie alsmede na betaling van de jaarlijkse onderhoudskosten De in dit artikel bedoelde codes zullen door Inventive aan Cliënt, na volledige voldoening van alle betalingsverplichtingen door Cliënt aan Inventive, telkens voor het volgende gebruiksjaar worden verstrekt. 1.2 Periodiek Gebruiksrecht Cliënt is aan Inventive voor de Programmatuur periodieke gebruiksrechtvergoeding na elke gebruiksperiode verschuldigd, tenzij Cliënt gebruikt maakt van een kortingsregeling voor vooruitbetaalde gebruiksrechtvergoeding Cliënt is slechts gerechtigd tot het gebruik van de Programmatuur voor zover en voor zolang hij daartoe van Inventive zogeheten gebruiksrechtcodes en/of toegangscodes en wachtwoorden heeft verkregen, alsmede na betaling van de periodieke gebruiksvergoedingen van de verstreken gebruiksperioden. 1.3 Verbruikskosten Cliënt is aan Inventive verbruikskosten verschuldigd van de gestarte programmafuncties na elke verbruiksperiode Tot het verbruik van de Programmatuur is Cliënt slechts gerechtigd voor zover en voor zolang hij daartoe van Inventive zogeheten verbruikscodes en/of toegangscodes en wachtwoorden heeft verkregen, alsmede na betaling van de maandelijkse verbruikskosten dan wel termijnnota s voor de verstreken verbruiksperioden. 1.4 Beperking Licentie-, gebruiks- en verbruiksrecht Het Licentie-, gebruiks- en verbruiksrecht is beperkt tot de juridische entiteit(en) van Cliënt, waaronder worden verstaan, die organisaties, waarin Cliënt een meerderheidsbelang heeft en die zijn gespecificeerd in de Hoofdovereenkomst. Artikel 2: Looptijd van de overeenkomst 2.1 De looptijd wordt, wanneer daarover geen afspraken zijn gemaakt in de Hoofdovereenkomst, aangegaan voor onbepaalde tijd, doch tenminste drie jaar, ingaande op de datum van ondertekening van de Hoofdovereenkomst en wordt daarna per jaar stilzwijgend verlengd met één jaar. 2.2 De Hoofdovereenkomst kan door Cliënt eerst worden opgezegd na de overeengekomen looptijd en vervolgens jaarlijks telkens drie maanden voor het einde van een gebruiksjaar. 2.3 De Hoofdovereenkomst kan eerst door Inventive bij aangetekend schrijven worden opgezegd na de looptijd, alsmede daarna tegen het eind van een gebruiksjaar, mits daarbij een opzegtermijn van 12 maanden in acht wordt genomen. Artikel 3: Facturering van Licentie, Gebruiksrecht, Verbruikskosten en Projectkosten 3.1 De Eenmalige licentie wordt (eenmalig) gefactureerd en is verschuldigd bij ondertekening van de Hoofdovereenkomst. De kosten van het jaarlijks onderhoud worden vooraf gefactureerd vanaf de datum van installatie tot aan de afloop van het eerste gebruiksjaar van de Programmatuur. 3.2 De periodieke gebruiksrechtvergoeding en de gebruiks- en afrekenperioden zijn vermeld in de Hoofdovereenkomst en wordt per gebruiksperiode achteraf gefactureerd dan wel vooraf per afrekenperiode. De onderhoudskosten voor de Programmatuur zijn daarbij inbegrepen. De ingangsdatum is de datum waarop (een deel van) de Programmatuur wordt geïnstalleerd. 3.3 De verbruikskosten zijn vermeld in de Hoofdovereenkomst en zijn verschuldigd na afloop van elke verbruiksperiode, tenzij Cliënt gebruik maakt van de egalisatieregeling, waarin maandelijks een gelijk bedrag aan verbruikskosten als voorschot in rekening wordt gebracht en jaarlijks een verrekening plaats vindt van te 2

4 veel of te weinig betaalde verbruikskosten en het termijnbedrag wordt aangepast voor het volgende verbruiksjaar. 3.4 De Projectkosten, bestaan uit kosten voor softwareontwikkeling, installatie, implementatie en reizen worden op basis van nacalculatie per maand achteraf in rekening gebracht tegen tarieven vermeld in de Hoofdovereenkomst. 3.5 Op de Programmatuur, welke ontstaat door het ontwikkelen van cliënt specifieke aanpassingen (maatwerk) wordt daarna eveneens onderhoud verricht (Artikel 4). Dit maatwerk wordt na acceptatie door Cliënt door Inventive geïntegreerd in de Programmatuur, waardoor in verbeterde versies van de Programmatuur het maatwerk onverkort van toepassing blijft Maatwerk bij Eenmalige Licentie De onderhoudskosten van de programmatuur voor het maatwerk bedragen per jaar 20% de totale ontwikkelingskosten, ofwel 1,67% op maandbasis. Teneinde deze onderhoudskosten synchroon te laten lopen met het jaarlijks onderhoud van de standaard programmatuur, wordt voor het maatwerkprogrammatuur pro rata onderhoud in rekening gebracht tot aan de start van het nieuwe onderhoudsjaar Maatwerk bij periodiek gebruiksrecht In dit geval bevatten de periodieke gebruikskosten tevens de onderhoudskosten. In de Hoofdovereenkomst zal worden aangegeven uit welke nieuwe (of uitgebreide) programmafuncties het maatwerk bestaat en welke kosten verbonden zijn aan periodieke gebruiksrecht voor het maatwerk. Wanneer de opdracht voor het maatwerk na het afsluiten van de Hoofdovereenkomst wordt gegeven, wordt een aanvullende of nieuwe Hoofdovereenkomst afgesloten Maatwerk bij verbruik van Programmatuur In dit geval bevatten de verbruikskosten tevens de kosten van softwareonderhoud. Wanneer voor de programmafuncties van het maatwerk nog geen frequentie van het verbruik bekend is, zal in de Hoofdovereenkomst worden aangegeven op welke wijze de kosten van ontwikkeling en het onderhoud van het maatwerk doorberekend zullen worden. 3.6 De Client is gerechtigd het aantal gebruikers van de Programmatuur te verhogen, alsmede de Programmatuur uit te breiden met de andere standaard deelsystemen, modules en programmafuncties. Afhankelijk van het reeds gehanteerde doorberekeningsmethode worden de kosten van de Eenmalige licentie, dan wel het periodieke gebruiksrecht inclusief de kosten voor onderhoud opgeteld bij de op dat moment lopende Hoofdovereenkomst. De facturering verloopt op gelijke wijze zoals beschreven in artikel 3.5. De Cliënt is na de overeengekomen contractduur gerechtigd het aantal gebruikers alsmede het aantal modules te verminderen, waardoor de kosten worden berekend op basis van de aangepaste situatie. In geval van uitbreidingen van het verbruik van Programmatuur vinden geen aanpassingen plaats van de doorberekening en blijft de doorberekening op basis van gestarte programmafuncties. 3.7 Alle prijzen en bedragen zijn exclusief BTW. 3.8 Voor alle facturen geldt een betalingstermijn termijn van 14 dagen. 3.9 De onderhoudskosten, periodieke gebruiks- en verbruiksvergoeding kunnen jaarlijks worden geïndexeerd. Indexering vindt plaats op basis van de wijziging van het inflatiepercentage volgens de consumentenprijsindex (CPI), reeks Consumentprijzen; onderliggende inflatie (2006 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Een en ander wordt berekend volgens de volgende formule: De nieuwe vergoeding is gelijk aan de vergoeding bij aanvang van enig jaar, vermeerderd met het inflatiepercentage van de maand augustus van dat jaar. Indien het CBS bekendmaking van genoemd inflatiepercentage staakt, of de basis van de berekening daarvan wijzigt, of zich daartoe een andere reden aandient, zal zoveel mogelijk een daaraan aangepast of vergelijkbaar inflatiepercentage worden gehanteerd. Bij verschil van mening hieromtrent kan door de meest gerede partij aan het CBS een uitspraak worden gevraagd, die voor beide partijen bindend is. 3

5 Artikel 4: Onderhoud van de Programmatuur 4.1 Het onderhoud heeft betrekking op het technisch onderhoud van de standaard en maatwerksoftware van Inventive (Programmatuur). Uitgesloten is het technisch onderhoud van systeemsoftware of software van derde partijen met uitzondering van de door Inventive geleverde 4D-database management-programmatuur. 4.2 Voor zover Cliënt reeds gebruik maakt van eerder door Inventive geleverde Programmatuur, zal de in de Hoofdovereenkomst beschreven aanvullende programmatuur qua tijdstip van doorberekening gelijk worden getrokken aan de reeds geleverde en in gebruik genomen Programmatuur. 4.3 Indien aan Cliënt tijdens de looptijd van de overeenkomst het gebruiksrecht op een nieuw programma van Inventive wordt verleend, zullen de bepalingen m.b.t. dat programma van overeenkomstige toepassing zijn vanaf de orderdatum van het (de) desbetreffende programma('s). 4.4 Inventive verplicht zich haar Programmatuur gedurende de overeengekomen contractperiode te onderhouden Met betrekking tot -voor zover mogelijk- aanpassen, verbeteren en uitbreiden van de Programmatuur, zulks ter beoordeling van Inventive, in de meest recente versie van de Programmatuur, welke beschikbaar wordt gesteld aan Cliënten met een geldend onderhoudscontract, ten gevolge van: gewijzigde wettelijke eisen, die betrekking hebben op functies van het programma, zoals wettelijke wijzigingen in administratieve regelgeving van BTW en ICP aangiftes, betalingsverkeer standaards zoals Sepa, wettelijk en boven wettelijk verlofregeling; door Cliënt geconstateerde en door de directie van Inventive schriftelijk erkende onvolkomenheden; wensen van meerdere Cliënten; het technisch verbeteren op de punten snelheid, robuustheid en security; Met betrekking tot de databasemanagementsoftware (4D) aanpassingen vanwege verbeterde versies van 4D-programmatuur, besturingssysteem, en alle overige software van derden waarvan de Programmatuur gebruik maakt; Het periodiek beschikbaar stellen van verbeterde 4D database versies met bijbehorende clients, welke software wordt door Inventive ingekocht bij de softwareontwikkelaar 4D en waarmee Inventive onderhoudscontracten afsluit. Verbeterde versies van 4D software zijn noodzakelijk voor de communicatie van de database-server met (verbeterde versies van) besturingssystemen (Apple, Microsoft). Bij het uitkomen van een nieuwe 4D versie zijn altijd aanpassingen nodig in de Programmatuur. Met betrekking tot de Inventive-medewerkers: het up-to-date houden van de kennis van de Programmatuur en software van derden waarvan de Programmatuur gebruikt maakt; het up-to-date houden van de kennis ten aanzien van de ontwikkelingen op het gebied van softwareontwikkeling; Uren besteed door onze implementatie- en servicedesk consultants voor migraties naar verbeterde en nieuwe versies, vallen niet onder het onderhoudscontract. Dit geldt eveneens voor het ontwikkelen en upgraden van de Cliënt specifieke rapportages en -layouts om deze aan te passen verbeterde versies van de Programmatuur evenals aanpassingen van de data in de database; Met betrekking tot de Inventive infrastructuur: het onderhouden serverpark en ontwikkelsoftware voor ontwikkeling en beheer van de Programmatuur het onderhouden van apparatuur en systeemsoftware om via het internet te kunnen communiceren met Inventive, waaronder het downloaden van verbeterde versies van de Programmatuur; 4.5 Inventive verplicht zich tot het (doen) verlenen van telefonische ondersteuning op de Programmatuur gedurende de contractperiode. Cliënt kan gedurende kantooruren bij de serviceafdeling van Inventive Systems tegen betaling telefonische support krijgen. De tijd besteed aan telefonische support c.q. aan support via chatten wordt achteraf per maand doorberekend tegen de in het kalenderjaar geldende tarieven. De ondersteuning houdt in: Deze service bestaat uit telefonische ondersteuning bij vragen over het gebruik van de programma('s). De servicedesk van Inventive kan Cliënt helpen bij het analyseren van storingen in het gebruik van de programma('s). Indien na overleg besloten wordt tot support op locatie kan Cliënt ondersteuning krijgen van medewerkers van Inventive, volgens de daarvoor geldende tarieven, zoals vermeld in de actuele prijslijst van Inventive. Eventueel door Inventive te versturen materialen zal Inventive berekenen tegen kostprijs. Telefoonkosten die in het kader van de serviceverlening door Inventive gemaakt moeten worden voor telefonische support buiten Nederland worden afzonderlijk gefactureerd aan Cliënt. 4

6 4.6 Inventive zal zo spoedig mogelijk na het tot stand komen van een verbeterde versie van de programmatuur, indien noodzakelijk, die verbeterde versie aan Cliënt aanbieden, voor zover deze aan alle betalingsverplichtingen jegens Inventive heeft voldaan. Deze verbeterde versies worden kosteloos aan Cliënt beschikbaar gesteld. Het installeren dan wel het assisteren daarbij wordt op basis van nacalculatie in rekening gebracht. Het (gratis) ter beschikking stellen van nieuwe modules van het betreffende pakket, resp. een geheel vernieuwd pakket valt niet onder deze overeenkomst. 4.7 Inventive zal geen service kunnen verlenen, indien problemen worden veroorzaakt door de gebruikte hardware, systeemsoftware of het database management systeem, voor zover deze niet is geleverd door Inventive, dan wel worden veroorzaakt door omgevingsfactoren. 4.8 Inventive zal geen aanpassingen of verbeteringen aanbrengen in de hardware of systeemsoftware die door Cliënt gebruikt worden. Zij kan de Cliënt hierover wel adviseren. 4.9 Inventive heeft het recht haar contractuele verplichtingen ten aanzien van de telefonische ondersteuning over te dragen aan een derde, wanneer deze derde in staat is gelijkwaardige diensten aan te bieden. Inventive zal in dat geval Cliënt tijdig van haar voornemen daartoe in kennis stellen. Cliënt heeft het recht binnen een maand na bedoelde kennisgeving, dit contract door opzegging, met onmiddellijke ingang te beëindigen Inventive is niet aansprakelijk voor schade die mocht ontstaan als gevolg van door haar mondeling en schriftelijke verstrekte adviezen Indien Cliënt handelt in strijd met eerder door Inventive Systems uitgebrachte adviezen en daarin volhardt ook na daarop gewezen te zijn, heeft Inventive het recht de overeenkomst te beëindigen Indien blijkt dat Cliënt niet alle relevante informatie heeft verstrekt, behoudt Inventive zich het recht voor de gemaakte kosten voor de verrichte werkzaamheden door te berekenen aan de gebruiker Bij de bepaling van de omvang van de verplichting van Inventive tot het verstrekken van telefonische assistentie wordt er van uitgegaan, dat gebruikers van Cliënt van de in onderhoud zijnde programmatuur over een redelijke basiskennis beschikken omtrent de in gebruik zijnde programmatuur, systeemprogrammatuur en apparatuur. Inventive houdt zich het recht voor telefonische support aan een gebruiker van Cliënt te stoppen totdat de kennis van die gebruiker door middel van trainingen op een voldoende peil is gebracht Wanneer bij een Cliënt meer dan 1 gebruiker de Programmatuur gebruikt, zal Cliënt in haar organisatie in overleg met Inventive maatregelen nemen tot een gecoördineerd verloop van de vragen en verzoeken van gebruikers aan Inventive Wanneer Inventive Systems dat uitbreiding van de computer(s) en/of de infrastructuur van Cliënt nodig is voor een efficiënt en veilig gebruik van de programmatuur, zal Inventive dit aan Cliënt meedelen. Wanneer Cliënt niet op redelijke termijn tot uitbreiding wenst over te gaan, kan Inventive Systems deze overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen. 5

Inventive Voorwaarden ERP Cloud Services 2014

Inventive Voorwaarden ERP Cloud Services 2014 Inventive Voorwaarden ERP Cloud Services 2014 Contractstructuur Inventive Voorwaarden ERP Cloud Services 1. Deze voorwaarden m.b.t. ERP Cloud Services vormen een onverbrekelijk onderdeel van de overkoepelde

Nadere informatie

A. WhiteVision is gerechtigd onderhoud en support voor de software te leveren;

A. WhiteVision is gerechtigd onderhoud en support voor de software te leveren; ONDERHOUDS- EN SUPPORTOVEREENKOMST Overwegingen A. WhiteVision is gerechtigd onderhoud en support voor de software te leveren; en B. de klant wenst onderhoud en support van WhiteVision te verkrijgen ten

Nadere informatie

Producten, diensten Tarieven en voorwaarden Inventive 2014

Producten, diensten Tarieven en voorwaarden Inventive 2014 Producten, diensten Tarieven en voorwaarden Inventive 2014 Inhoudsopgave Inleiding 2 De hardware en infrastructuur van Inventie 4 Licenties, gebruiksrecht en diensten 6 Tarieven 10 Licentie-, gebruiksrecht-

Nadere informatie

Producten, diensten Tarieven en voorwaarden Inventive 2013

Producten, diensten Tarieven en voorwaarden Inventive 2013 Producten, diensten Tarieven en voorwaarden Inventive 2013 Inhoudsopgave Inleiding 2 De hardware en infrastructuur van Inventie 4 Licenties, gebruiksrecht en diensten 6 Tarieven 10 Licentie-, gebruiksrecht-

Nadere informatie

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen.

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden Zaandam Webdesign Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Zaandam Webdesign en onder overeenkomst: de overeenkomst

Nadere informatie

ALGEMENE ONDERHOUDSVOORWAARDEN EUROSYSTEMS AUTOMATISERING B.V.

ALGEMENE ONDERHOUDSVOORWAARDEN EUROSYSTEMS AUTOMATISERING B.V. ALGEMENE ONDERHOUDSVOORWAARDEN EUROSYSTEMS AUTOMATISERING B.V. Gedeponeerd bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht - Oktober 2014 / V3.0 Algemene Onderhoudsvoorwaarden Oktober 2014

Nadere informatie

Socofi Algemene voorwaarden

Socofi Algemene voorwaarden Socofi Algemene voorwaarden Module 5: Application Service Provision / SAAS / Computerservice Socofi Weboplossingen 1. Toepasselijkheid 1.1 De ICT~Office Voorwaarden bestaan uit de module Algemeen aangevuld

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Focomp-PhotoStudio6 Webdesign

Algemene Voorwaarden Focomp-PhotoStudio6 Webdesign Algemene Voorwaarden Focomp-PhotoStudio6 Webdesign Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Focomp webdesign en onder overeenkomst:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Hendriks Project Support

Algemene voorwaarden Hendriks Project Support Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Hendriks Project Support: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Opdrachtgever: de partij die Opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden; b. Opdrachtnemer:

Nadere informatie

QUBE ICT Solutions B.V. voorwaarden

QUBE ICT Solutions B.V. voorwaarden QUBE ICT Solutions B.V. voorwaarden Module 3 Onderhoud van programmatuur De QUBE ICT Solutions B.V. voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Hoofddorp onder nummer 34092244 1. Toepasselijkheid

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Administratiekantoor Van Bavel m.i.v. 01-01-2017 Artikel 1. Toepasselijkheid. De voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst gesloten tussen Administratiekantoor Van Bavel

Nadere informatie

Gebruikersvoorwaarden mybd

Gebruikersvoorwaarden mybd Gebruikersvoorwaarden mybd Artikel 1 - Definities bd accountancy Maatschap bd accountancy, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 20145506 en de leverancier van de dienst. Klant De natuurlijke

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Huta Huisstijl Logo s Webdesign

Algemene Voorwaarden Huta Huisstijl Logo s Webdesign Algemene Voorwaarden Huta Huisstijl Logo s Webdesign In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Huta Huisstijl Logo s Webdesign en onder overeenkomst: de overeenkomst

Nadere informatie

Licentievoorwaarden. Werkingssfeer:

Licentievoorwaarden. Werkingssfeer: Licentievoorwaarden Werkingssfeer: Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle - al dan niet in deze licentievoorwaarden omschreven - aanbiedingen, werkzaamheden en alle andere transacties door natuurlijke

Nadere informatie

Guidance. Voorwaarden onderhouds- en supportovereenkomst Guidance programmatuur

Guidance. Voorwaarden onderhouds- en supportovereenkomst Guidance programmatuur Voorwaarden onderhouds- en supportovereenkomst programmatuur Pagina 1 Voorwaarden onderhouds- en supportovereenkomst programmatuur van Rotterdam BV (hierna te noemen ) gevestigd Essebaan 65A te 2908 LJ

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Highbeat BV / UWKM. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Algemene voorwaarden Highbeat BV / UWKM. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Algemene voorwaarden Highbeat BV / UWKM Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bedrijven

Algemene Voorwaarden Bedrijven Algemene Voorwaarden Bedrijven Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Studio Zaanstreek : Studio Zaanstreek gevestigd te Koog aan de Zaan dienstverlening: stoelmassages

Nadere informatie

Out of Bounds Webdesign. Algemene Voorwaarden

Out of Bounds Webdesign. Algemene Voorwaarden Out of Bounds Webdesign Algemene Voorwaarden blad 2 van 8 1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE GELIBERALISEERD MET PARKEERPLAATS

HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE GELIBERALISEERD MET PARKEERPLAATS HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE GELIBERALISEERD MET PARKEERPLAATS De ondergetekenden: «RegBedr001 gevestigd te «RegBedr021 aan de «RegBedr019, deel uitmakend van Stichting de Alliantie, statutair

Nadere informatie

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V.

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten betrekking hebbende op levering van

Nadere informatie

G E B R U I K S O V E R E E N K O M S T P R O G R A M M A T U U R

G E B R U I K S O V E R E E N K O M S T P R O G R A M M A T U U R G E B R U I K S O V E R E E N K O M S T P R O G R A M M A T U U R Van AP Oplossingen gevestigd te Enschede nader te noemen AP Oplossingen 1. ALGEMEEN 1. 1 Op de levering van software zijn de bepalingen

Nadere informatie

Tussen: Scan Sys B.V., Hofweg 25, 2631 XD NOOTDORP, hierna te noemen Scan Sys

Tussen: Scan Sys B.V., Hofweg 25, 2631 XD NOOTDORP, hierna te noemen Scan Sys Onderhoudsovereenkomst ImageCapture programmatuur Tussen: Scan Sys B.V., Hofweg 25, 2631 XD NOOTDORP, hierna te noemen Scan Sys en Bedrijfsnaam : Adres : Plaats : Hierna te noemen cliënt De cliënt vertrouwt

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. De Beukelaar Groep. Inhoudsopgave. 1. Algemeen. 2. Aanbieding en totstandkoming overeenkomst. 3. Intellectuele eigendom

Algemene voorwaarden. De Beukelaar Groep. Inhoudsopgave. 1. Algemeen. 2. Aanbieding en totstandkoming overeenkomst. 3. Intellectuele eigendom Algemene voorwaarden Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Aanbieding en totstandkoming overeenkomst 3. Intellectuele eigendom 4. Betalingsvoorwaarden 5. Annulering en restitutie 6. Wijzigingen in de opdracht 7.

Nadere informatie

Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden

Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Felixx. Pensioen Consultants B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Nadere informatie

Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Artikel 3. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Artikel 3. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities Dienstverlener: MassageWorks, gevestigd Mahlerstraat 72 3131SH te Vlaardingen. Dienst: De dienst die vermeld wordt in de overeenkomst met de Klant. Dit kunnen zijn: diverse massagebehandelingen,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar

Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar Deze voorwaarden zijn uitdrukkelijk van toepassing op alle diensten en werkzaamheden van Rocks recherchediensten, hierna te noemen : het recherchebureau.

Nadere informatie

Administratiekantoor Bouw-Mouw

Administratiekantoor Bouw-Mouw ALGEMENE VOORWAARDEN Administratiekantoor Bouw-Mouw Zoomweg 55 8071 EH Nunspeet Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 08147387 Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden gelden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Pien Support B.V.

Algemene Voorwaarden Pien Support B.V. Algemene Voorwaarden Pien Support B.V. 1. Toepasselijkheid Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten over levering van diensten of producten door Pien Support

Nadere informatie

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen WD- MEDIA en een opdrachtgever.

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen WD- MEDIA en een opdrachtgever. ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN - versie - 01 Oktober 2012 Artikel 1 - Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - Uitvoerend bedrijf: WD-MEDIA, hierna te noemen: WD-MEDIA, en gebruiker.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Designmaat

Algemene voorwaarden Designmaat Algemene voorwaarden Designmaat Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door Designmaat gesloten overeenkomsten en verrichtte diensten en

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden. BedrijfsOnbeperkt

Aanvullende Voorwaarden. BedrijfsOnbeperkt Aanvullende Voorwaarden BedrijfsOnbeperkt AANVULLENDE VOORWAARDEN BedrijfsOnbeperkt KPN B.V. versie september 2012 I N H O U D 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 2 2 OVEREENKOMST EN VOORWAARDEN... 2 3 BEDRIJFSONBEPERKT

Nadere informatie

Voorwaarden Repper-account

Voorwaarden Repper-account Voorwaarden Repper-account Versie 1 3 2014 Toepasselijkheid 1. De bepalingen in deze overeenkomst zijn onlosmakelijk verbonden met de algemene voorwaarden van leverancier. Bij tegenstrijdigheid tussen

Nadere informatie

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden.

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden. Artikel 1. INLEIDING Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Artis en de Contractant met betrekking tot het leveren van een Website en bijbehorende diensten en producten.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden de Haan online marketing

Algemene voorwaarden de Haan online marketing Algemene voorwaarden de Haan online marketing 1. Definities 1.1 Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon of nonprofitinstelling met wie de Haan online marketing een overeenkomst sluit tot het leveren

Nadere informatie

Voorwaarden en definities supportovereenkomst

Voorwaarden en definities supportovereenkomst Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Definities 2 2.1 Remote support 2 2.2 Spoedeisend correctief onderhoud 2 2.3 Bereikbaarheid 2 2.4 Updates 2 2.5 Lay-outs aanpassen 3 2.6 Rapportage 3 2.7 Consult online

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. E-Producten. Inhoudsopgave

Algemene Voorwaarden. E-Producten. Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden E-Producten Inhoudsopgave 1. Definities en omschrijvingen 2. Toepassing algemene voorwaarden 3. Zorgvuldig gebruik 4. Omvang gebruiksrecht 5. Tarieven en prijzen 6. Aflevering en installatie

Nadere informatie

Licentieovereenkomst educatieve software dreamstorm bv

Licentieovereenkomst educatieve software dreamstorm bv Licentieovereenkomst educatieve software dreamstorm bv Artikel 1 BEGRIPSOMSCHRIJVING In deze overeenkomst wordt, naast de begrippen als gedefinieerd in de Algemene Voorwaarden (als bedoeld in artikel 7)

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Richards Webdesign

Algemene voorwaarden Richards Webdesign Algemene voorwaarden Richards Webdesign Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Algemene Advertentievoorwaarden verlatenboot.nl Aanbod en aanvaarding; overeenkomst Weigering van advertenties; wijziging Contracttermijn; beëindiging Tarieven; tariefs-aanpassing; betaling Reclamatie

Nadere informatie

Dae Punt. Schagen, januari 2015. Geachte relatie,

Dae Punt. Schagen, januari 2015. Geachte relatie, Schagen, januari 2015 Geachte relatie, U treft hierbij aan: Instructie Jaarwissel 2014/2015 Tarieven instructie 2015 Prijslijst P Software Hardware Prijslijst P Software Online Voorwaarden P Software Online

Nadere informatie

ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP

ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP ALGEMENE VOORWAARDEN RAYMAKERSVDBRUGGEN ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP 1. Gelding algemene voorwaarden 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KV JURIDISCHE DIENSTVERLENING. Artikel 1: Definities

ALGEMENE VOORWAARDEN KV JURIDISCHE DIENSTVERLENING. Artikel 1: Definities ALGEMENE VOORWAARDEN KV JURIDISCHE DIENSTVERLENING Artikel 1: Definities a. KV: KV Juridische Dienstverlening gevestigd en kantoorhoudende te Nijmegen. b. Cliënt: contractspartij van KV; iedere natuurlijke

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN REVPAR MANAGER SEPTEMBER 2013

ALGEMENE VOORWAARDEN REVPAR MANAGER SEPTEMBER 2013 ALGEMENE VOORWAARDEN REVPAR MANAGER SEPTEMBER 2013 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel

Nadere informatie

1.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts rechtsgeldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

1.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts rechtsgeldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden Freemle Algemeen deel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle (aanvragen tot) aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en verlening van diensten door

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden BedrijfsBundel. Versie april 2010

Aanvullende Voorwaarden BedrijfsBundel. Versie april 2010 Aanvullende Voorwaarden BedrijfsBundel Versie april 2010 AANVULLENDE VOORWAARDEN BedrijfsBundel KPN B.V. versie april 2010 I N H O U D 1 BEGRIPSBEPALINGEN...................................................3

Nadere informatie

Module Softwareontwikkeling Artikel 1 Toepasselijkheid Artikel 2 Definities Artikel 3 Betalingsvoorwaarden Artikel 4 Softwareontwikkeling

Module Softwareontwikkeling Artikel 1 Toepasselijkheid Artikel 2 Definities Artikel 3 Betalingsvoorwaarden Artikel 4 Softwareontwikkeling Module Softwareontwikkeling Artikel 1 Toepasselijkheid 1. De Haceel Voorwaarden bestaan uit de module Algemeen, die al dan niet kan worden aangevuld met optionele modules per product of dienst. De bepalingen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko 97 3315 PM Dordrecht KvKnr. 51657023 hierna te noemen de opdrachtnemer. Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn,

Nadere informatie

RISK SOLUTIONS CARIBBEAN BV ENABLING REAL TRUST

RISK SOLUTIONS CARIBBEAN BV ENABLING REAL TRUST Artikel 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Offerte Iedere offerte van RISK SOLUTIONS CARIBBEAN BV tot het aangaan van een overeenkomst; Werkzaamheden Alle werkzaamheden, van welke

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A.

Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A. Kascoöperatie U.A. Postbus 15473 1001 ML Amsterdam www.kasco.org T: 020-8200120 E: info@kasco.org KvK: 56669534 Btw: NL852249275 Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A. 1. Algemeen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden DreamStorm BV betreffende educatieve software

Algemene Voorwaarden DreamStorm BV betreffende educatieve software Algemene Voorwaarden DreamStorm BV betreffende educatieve software Artikel 1 Definities en omschrijvingen In deze algemene voorwaarden wordt, gerangschikt in alfabetische volgorde, verstaan onder: Diensten:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN 1 EYEFINDER en contractant verklaren, over SOCCERCONTROL het volgende te zijn overeengekomen: Exclusiviteit De samenwerking tussen EYEFINDER en contractant is exclusief, hetgeen betekent

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden SbeO-Automatisering:

Algemene Voorwaarden SbeO-Automatisering: Algemene Voorwaarden SbeO-Automatisering: 1.Toepasselijkheid 1.1. Op alle offertes en leveringen van SbeO-Aumatisering zijn deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing tenzij schriftelijk

Nadere informatie

Algemene voorwaarden POLLENSTEIN 43 6714 DD EDE, TEL 0318-307738 IBAN: NL 24 KNAB 0720 7041 38 QUATROMEDIA.NL KVK-NR: 51364336 @QUATROMEDIA_NL

Algemene voorwaarden POLLENSTEIN 43 6714 DD EDE, TEL 0318-307738 IBAN: NL 24 KNAB 0720 7041 38 QUATROMEDIA.NL KVK-NR: 51364336 @QUATROMEDIA_NL 1 Definities Opdrachtgever: Overeenkomst : de wederpartij van Quatro media. elke wederzijdse acceptatie, mondeling, schriftelijk of per e-mail bevestigd, van levering van één of meer producten of diensten

Nadere informatie

1.3 Algemene voorwaarden van Opdrachtgever gelden niet, tenzij deze schriftelijk door BDA Opleidingen zijn aanvaard.

1.3 Algemene voorwaarden van Opdrachtgever gelden niet, tenzij deze schriftelijk door BDA Opleidingen zijn aanvaard. Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden BDA Dak- en Gevelopleidingen Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot het verrichten

Nadere informatie

Gemeente Utrecht. Overeenkomst Beloningsmaatregel A2 Utrecht Bereikbaar kenmerk 17 SO 08

Gemeente Utrecht. Overeenkomst Beloningsmaatregel A2 Utrecht Bereikbaar kenmerk 17 SO 08 Overeenkomst Beloningsmaatregel A2 Utrecht Bereikbaar kenmerk 17 SO 08 Gemeente Utrecht, StadsOntwikkeling en ARS Traffic & Transport Technology B.V. Gemeente Utrecht Partijen: 1. De gemeente Utrecht,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden & Dienstverlening

Algemene voorwaarden & Dienstverlening Algemene voorwaarden & Dienstverlening Blanco Tekst!!!! KvK 011 592 62 Weesperzijde 29-3!!! BTW NL194675567B01 NL-1091 EC Amsterdam!!! T +31 6 24856754 www.blancotekst.nl!!! E info@blancotekst.nl Artikel

Nadere informatie

2. Een aanbieding of offerte gedaan door Multimediastation ptera heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij anders vermeld.

2. Een aanbieding of offerte gedaan door Multimediastation ptera heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij anders vermeld. Algemene voorwaarden Multimediastation ptera, Hoofdweg 30, 9905 PD Holwierde 1. Definities 1. Contractant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT

ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT Artikel 1 - Begripsbepalingen 1.1 Deze algemene voorwaarden verstaan onder: Tune ICT: de V.O.F., gevestigd te Tiel aan de Betuwestraat 42 (4005 AR) Klant: de cliënt aan wie

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN artikel 1: definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Buro P&O: Buro P&O, de werknemers van Buro P&O, evenals de aan Buro P&O gelieerde vennootschappen en andere

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ihelpu

Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu 1.Definities Klant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die met ihelpu een overeenkomst tot het leveren van diensten sluit. ihelpu, wilhelminastraat

Nadere informatie

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn Artikel 1 Toepasselijkheid Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten

Nadere informatie

ALGEMENE ADVIESVOORWAARDEN AARDEN

ALGEMENE ADVIESVOORWAARDEN AARDEN ALGEMENE ADVIESVOORWAARDEN AARDEN Artikel 1 Definities 1.1 Cliënt: de wederpartij van Academica betreft de natuurlijke persoon, rechtspersoon of personenvennootschap met wie Academica een dienstverleningsovereenkomst

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Webdesign Sol

Algemene voorwaarden Webdesign Sol Algemene voorwaarden Webdesign Sol Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden niet door partijen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden CUTECH B.V.

Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH BV 1-7 8-4-2005 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Algemene bepalingen...3 Artikel 1. Toepasselijkheid...3 Artikel 2. Offerten...3 Artikel 3. Wijzigen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Recherchebureau Causa Vestra

Algemene voorwaarden van Recherchebureau Causa Vestra Algemene voorwaarden van Recherchebureau Causa Vestra Artikel 1 Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere opdracht (hierna daaronder begrepen vervolgopdrachten), aanbieding, offerte en overeenkomst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Jortt BV

Algemene Voorwaarden Jortt BV Algemene Voorwaarden Jortt BV 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle (aanvragen tot) aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en verlening van diensten door en overeenkomsten

Nadere informatie

Klant: De (rechts)persoon met wie De grote Vos een Overeenkomst heeft gesloten.

Klant: De (rechts)persoon met wie De grote Vos een Overeenkomst heeft gesloten. Algemene Voorwaarden dd 24 mei 2009 1. Definities Klant: De (rechts)persoon met wie De grote Vos een Overeenkomst heeft gesloten. Diensten: De door De grote Vos te verlenen diensten zoals schriftelijk

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE GELIBERALISEERD

HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE GELIBERALISEERD HUUROVEREENKOMST ZELFSTANDIGE WOONRUIMTE GELIBERALISEERD De ondergetekenden: «RegBedr001 gevestigd te «RegBedr021 aan de «RegBedr019, deel uitmakend van Stichting de Alliantie, statutair gevestigd te Hilversum,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht ALGEMENE VOORWAARDEN van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Toepasselijkheid Artikel 3 - Offerte en prijsopgaven

Algemene voorwaarden Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Toepasselijkheid Artikel 3 - Offerte en prijsopgaven Algemene voorwaarden Artikel 1 - Definities Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van m1chel wordt gesloten. Producten en diensten

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden

Aanvullende Voorwaarden Aanvullende Voorwaarden BedrijfsFlexibel November 2010 aanvullende voorwaarden BedrijfsFlexibel KPN B.V. versie november 2010 I n H o u d 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN...............................................

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Artikel 3. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Artikel 3. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 Sterq, gevestigd te Amsterdam, rechtsgeldig vertegenwoordigd door drs. R.P. van Straaten, arts. 1.2 De werkgever: de natuurlijke persoon, dan wel rechtspersoon

Nadere informatie

1.1 Abonnee: De (rechts)persoon met wie Onetoweb, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05083470, een Overeenkomst heeft gesloten.

1.1 Abonnee: De (rechts)persoon met wie Onetoweb, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05083470, een Overeenkomst heeft gesloten. Onetoweb Algemene voorwaarden Versie 1.1 Definities 1.1 Abonnee: De (rechts)persoon met wie Onetoweb, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05083470, een Overeenkomst heeft gesloten. 1.2

Nadere informatie

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK ALGEMENE VOORWAARDEN De hierna volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Surlinio B.V, ingeschreven bij de KvK Haaglanden onder nummer 60691611. ARTIKEL

Nadere informatie

De Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht aan RandstadMakelaars verstrekt.

De Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht aan RandstadMakelaars verstrekt. Artikel 1 - Toepasselijkheid Deze algemene bepalingen zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of

Nadere informatie

2. Algemene voorwaarden van contractant c.q. derden zijn voor 142Design.nl niet bindend en niet van toepassing.

2. Algemene voorwaarden van contractant c.q. derden zijn voor 142Design.nl niet bindend en niet van toepassing. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden en overeenkomsten die 142Design.nl levert. Voor de hostingdiensten die 142Design.nl levert zijn aanvullende bepalingen van

Nadere informatie

Webstudio Edit & Design Erna de Jonge Algemene Voorwaarden

Webstudio Edit & Design Erna de Jonge Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Webstudio Edit & Design Erna de Jonge ( afgekort als EDJ) en onder overeenkomst: de overeenkomst

Nadere informatie

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden.

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden. Artikel 1. INLEIDING Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Toqo en de Contractant met betrekking tot het leveren van een Website en bijbehorende diensten en producten.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland. Definities

Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland. Definities Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland Definities Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Italiaantje van Nederland wordt

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN: - Aalders ICT Services gevestigd en kantoorhoudende te 7948 BT Nijeveen aan de Dorpsstraat 86 hierna te noemen: AIS Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden. BedrijfsSelect

Aanvullende Voorwaarden. BedrijfsSelect Aanvullende Voorwaarden BedrijfsSelect Aanvullende Voorwaarden BedrijfsSelect KPN B.V. versie Versie november juli 2009 2010 I N H O U D 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN..........................................

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Avango

Algemene voorwaarden Avango Algemene voorwaarden Avango Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, producten, handelingen en diensten van Avango. 1.2 De onderhavige voorwaarden zijn

Nadere informatie

De opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht aan Homelyrentals verstrekt.

De opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht aan Homelyrentals verstrekt. Artikel 1: Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V.,

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY 1. Definities/begripsbepalingen Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., Klant: Elk natuurlijk of rechtspersoon aan wie Agile Marketing Agency een

Nadere informatie

GTS-Online Remote Firewall beheer Service Level Agreement (SLA)

GTS-Online Remote Firewall beheer Service Level Agreement (SLA) GTS-Online Remote Firewall beheer Service Level Agreement (SLA) Versie 1.1 November 2014 Inhoudsopgave Inleiding...... 1 Remote Firewall beheer...... 1 Dienst... 1 Randvoorwaarden... 1 Service Level...

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. 1. Toepasselijkheid:

ALGEMENE VOORWAARDEN. 1. Toepasselijkheid: ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Toepasselijkheid: 1.1 Deze Voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten en zijn van toepassing op alle (overige) handelingen en rechtshandelingen tussen Baldinger Gerechtsdeurwaarders

Nadere informatie

1.1 Website: een samenhangend geheel van digitale internetpagina's inclusief eventuele bijbehorende digitale afbeeldingen, scripts en databases.

1.1 Website: een samenhangend geheel van digitale internetpagina's inclusief eventuele bijbehorende digitale afbeeldingen, scripts en databases. Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities 1.1 Website: een samenhangend geheel van digitale internetpagina's inclusief eventuele bijbehorende digitale afbeeldingen, scripts en databases. 1.2 Content Management

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Dynamic Webservice

Algemene voorwaarden Dynamic Webservice Algemene voorwaarden Dynamic Webservice Artikel 1: Toepasselijkheid 1. Opdrachtgever gaat onverminderd akkoord met de door Dynamic Webservice gestelde voorwaarden, hierbij eventueel eigen voorwaarden laten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TRAININGEN

ALGEMENE VOORWAARDEN TRAININGEN ALGEMENE VOORWAARDEN TRAININGEN 1 Algemene voorwaarden Trainingen Artikel 1 Algemeen 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a - Studio Zuidas BV: Het management, medewerkers en freelance

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ZUIDPROFS. Artikel 1 Algemene bepalingen

ALGEMENE VOORWAARDEN ZUIDPROFS. Artikel 1 Algemene bepalingen ALGEMENE VOORWAARDEN ZUIDPROFS Artikel 1 Algemene bepalingen 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, leveranties en overeenkomsten en overige verbintenissen, waaronder

Nadere informatie

1 Definities. 1. Contractant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van. Algemene Voorwaarden le Mair ICT Advies 1

1 Definities. 1. Contractant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van. Algemene Voorwaarden le Mair ICT Advies 1 Algemene Voorwaarden Le Mair ICT Advies, gevestigd te Vijfhuizen, kantoorhoudend aan het adres Fortwachter 6, 2141 EE Vijfhuizen, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Nedcon Organisatieadvies B.V., K.v.K. dossiernummer

Algemene Voorwaarden Nedcon Organisatieadvies B.V., K.v.K. dossiernummer Algemene Voorwaarden Nedcon Organisatieadvies B.V., K.v.K. dossiernummer 243.84.285 Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: opdrachtnemer : de gebruiker van de algemene

Nadere informatie

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden.

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden. Algemene Voorwaarden Chasem Artikel 1. INLEIDING Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Chasem en de Contractant met betrekking tot het leveren van een Website en bijbehorende

Nadere informatie

Een mondelinge dan wel schriftelijk overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer betreffende therapie of coaching van de opdrachtgever

Een mondelinge dan wel schriftelijk overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer betreffende therapie of coaching van de opdrachtgever Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder Opdrachtnemer: Pit-begeleiding Opdrachtgever: Cliënt Behandelovereenkomst: Een mondelinge dan wel schriftelijk

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden 2006

Aanvullende voorwaarden 2006 ENERGIE Aanvullende voorwaarden 2006 Voor levering van elektriciteit, gas en warmte door DELTA Comfort B.V. aan de zakelijke kleinverbruiker www.delta.nl 1 Algemeen 1.1. Deze Aanvullende Voorwaarden zijn

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden van Dutch Office Support, hierna te noemen DOS, gevestigd en kantoorhoudende aan de Koetsierbaan 309, 1315 SR Almere: Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Nadere informatie

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is.

-cliënt: degene die deelneemt aan advies-, trainings-, coaching-of begeleidingstraject, dat laatste als hij niet zelf de opdrachtgever is. Algemene voorwaarden 2015 -Corewonders V.O.F. Artikel Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: -opdrachtnemer: Corewonders V.O.F. die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden

Nadere informatie